Waar vandaan: SeniorenNet Blogs > Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de SeniorenNet Blogs

ALGEMEEN EN AANVAARDING
Dit zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van de SeniorenNet Blogs. Dit is een uitbreiding op de bestaande disclaimer van SeniorenNet en de bestaande privacy policy van SeniorenNet. Indien u zich akkoord verklaart met deze gebruiksvoorwaarden, wordt verondersteld dat u ook akkoord bent met de disclaimer en privacy policy van SeniorenNet.
Door het uitvoeren van de registratie verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden en bent u onderworpen aan alle condities, rechten en plichten die hierin vastgelegd zijn.

GEDRAGSCODE
Als gebruiker van een SeniorenNet blog verbindt u zich ertoe om:

 • Geen grafische elementen of teksten van SeniorenNet (banner, logo, header, footer, copyright, advertentie …) te veranderen, te verwijderen, te verplaatsen of onzichtbaar te maken.
 • Geen blog te creëren, foto’s, muziek, teksten, video’s of andere inhoud te publiceren, gebruiken, linken, hosten of uploaden:
  • van beledigende, denigrerende, bedreigende, racistische, obscene, vulgaire, smadelijke, hatelijke, etnische, lasterlijke, onbetamelijke of onterende aard tegenover wie dan ook
  • dat ingaat tegen een Belgische, Nederlandse, Europese wet of land waar u woont, of dat inbreuk betekent op de rechten van derden in de meest algemene zin.
  • Dat kwaadaardige code bevat of zou kunnen bevatten zoals virussen, spyware keyloggers, illegale software, bestanden of gegevens van welke aard dan ook dat SeniorenNet of enig andere persoon nadeel kan berokkenen zoals vernietiging van gegevens, slechte functionaliteit, limitering van gebruiksmogelijkheden of welke aard dan ook.
  • Dat niet echt illegaal is maar die wel nadelig kan zijn of schade kan berokkenen van welke aard dan ook aan bepaalde personen, bedrijven, instanties, landen, regeringen of organisaties.
  • Dat van xenofobe, revisionistische, racistische aard is of dat aanzet tot deze zaken.
  • Dat schade kan berokkenen aan SeniorenNet of haar partners is de meest ruime zin, waaronder verstaan maar niet limitatief: het aanvallen van het informatica systeem, kopiëren van bestanden, hacken van het systeem, schade berokkenen aan de organisatie, informaticasysteem, databanken, leden, vrijwilligers, personeelsleden
  • Dat publicitair of promotioneel van aard is, alsook inbegrepen maar niet limitatief kettingbrieven, spam, reclame, ongewenste e-mails, enz.
  • Dat materiaal, producten of informatie verkoopt of doorverkoopt zonder voorafgaandelijke toestemming van SeniorenNet.be.
  • Dat pornografisch is van aard, inclusief maar niet limitatief tot kinderpornografie.
  • Dat aanzet tot het uitoefenen van illegale activiteiten, aanzet tot fysieke, psychologische of andere verwondingen ten opzichte van eender welke groep, individuen of dieren. Dit is inclusief maar niet limitatief tot bommen, granaten, wapens, dierenmishandeling.
  • Dat het verzamelen van gegevens is van andere gebruikers zonder hun toestemming of het publiceren van gegevens van derden zonder hun toestemming zoals, maar niet limitatief tot, geheime informatie, privé informatie, zeer persoonlijke informatie, enz. dat mogelijk schade kan berokkenen van welke aard dan ook
 • De intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren, inclusief maar niet beperkend tot auteursrecht, copyright, trademark en patent.
 • In de meest algemene zin niets te doen dat in tegenspraak is met de goede zeden en de openbare orde, de geldende wetten en reglementeringen in onder andere maar niet limitatief het land waar de gebruiker woont en het land waar SeniorenNet gevestigd is, de lokale, nationale, internationale regels en wetten.
 • De SeniorenNet blogservice niet door te verkopen of geld uit te slaan of andere voordelen te halen uit de geboden service onder welke vorm dan ook.

POLITIEKE BLOGS
Politieke blogs zijn toegelaten voor eender welke politieke partij/strekking zolang deze voldoet aan de voorgaande regels van de "gedragscode".
Politieke blogs worden echter niet opgenomen in de Toplijsten (Top 100, Top 1000,...).
Heeft u een politiek blog toch tegengekomen in de toplijsten? Meld het ons op blogabuse@seniorennet.be.

RECLAME MAKEN VOOR UW BLOG
Het is toegelaten reclame te maken voor uw eigen blog via eender welke methode of kanaal, zolang deze methode legaal is.
Uitzondering hierop is reclame maken voor uw blog door middel van "spam" via e-mail, op forums, gastenboeken,...; en kan verwijdering van uw blog tot gevolg hebben.

TOELATING TOT GEBRUIK
U geeft toelating aan SeniorenNet om de volledige inhoud van uw blog waaronder zowel de figuren, foto's, video's, muziek als teksten en links geheel of gedeeltelijk te publiceren, te reproduceren, opnieuw uit te geven, op te slaan in databanken of archieven, te vertalen , te weigeren,aan te passen, intern te gebruiken, te verwijderen, te weigeren, te communiceren aan het publiek met inbegrip maar niet limitatief tot het Internet, e-mail, website, uittreksels te maken en/of alles of een deel van de inhoud te hergebruiken met welk middel dan ook en ongeacht de vorm. Dit is inclusief maar niet limitatief tot het publiceren op http://blog.SeniorenNet.be/de_gekozen_naam_van_uw_blog, de website SeniorenNet of aan te bieden aan haar gebruikers onder welke vorm dan ook.
Tenzij anders aangegeven geeft de gebruiker de copyright en auteursrechten en alle gerelateerde rechten voor informatie die hij of zij publiceert op het SeniorenNet blog aan SeniorenNet.

VERANTWOORDELIJKHEID
U bent verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die staat op uw blog. U ontneemt SeniorenNet elke verantwoordelijkheid voor schade die kan voortkomen uit de informatie die u publiceert en neemt zelf elke verantwoordelijkheid. Dit is inclusief de verantwoordelijkheid indien u toch gegevens publiceert die ingaan tegen (al dan niet gewild) een wet, regel, copyright, auteursrecht of van welke aard dan ook vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder maar niet limitatief tot de “gedragscode”.
U staat zelf in voor de accuraatheid, juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van de gegevens op uw blog.
SeniorenNet is niet verantwoordelijk en u kan geen schadevergoeding hiervoor vragen van welke aard dan ook voor het verloren gaan of beschadiging van gegevens of informatie toegevoegd op uw blog of wat met uw blog te maken heeft alsook bij het falen van de software, informaticasysteem of webpagina’s van de SeniorenNet Blogs.
U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een back-up van de inhoud en informatie van uw blog.
U bent zelf verantwoordelijk voor alle inhoud, informatie of gegevens toegevoegd door een co-auteur of voor de activiteiten op het blog door de co-auteur. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen informatie of gegevens toegevoegd door de co-auteur of door u. Bij overtreding van deze gebruiksregels kunnen er maatregelen worden genomen door SeniorenNet, ook al was de informatie/gegevens toegevoegd door een co-auteur.

MUZIEK / GELUIDEN / VIDEO
U mag muziek/geluiden/video plaatsen of gebruiken op uw blog, op voorwaarde dat u beschikt over de auteursrechten, of dat u specifieke toelating hebt van de auteur(s) of rechthebbenden van de auteursrechten.

WIJZIGINGEN
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen wijzigen in de loop van de tijd. SeniorenNet heeft het recht om de dienst en/of gebruiksvoorwaarden van de blogs te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat u daardoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze wijziging.
Indien u de dienst blijft gebruiken na deze wijziging, ook al is de wijziging niet meegedeeld, verklaart u zich akkoord met de wijziging. U dient deze voorwaarden regelmatig terug te lezen zodat u zelf de wijzigingen kan zien. SeniorenNet zal echter proberen de wijzigingen mee te delen via de website of e-mail, maar is niet verantwoordelijk indien dit niet altijd gebeurt zeker niet indien de wijziging van zeer kleine aard is.

BEËINDIGING VAN DE DIENST
SeniorenNet heeft het recht deze dienst te beëindigen zonder voorafgaande verwittiging met onmiddellijke ingang voor een beperkte of onbeperkte tijd en zonder dat u hiervoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze beëindiging.

SeniorenNet heeft het recht deze dienst voor u te beëindigen, te schrappen en/of ontoegankelijk te maken voor u en/of de bezoekers indien u zich niet aan deze gebruiksvoorwaarden houdt, indien SeniorenNet een vermoeden hiertoe heeft, indien u schade berokkent aan SeniorenNet en/of haar bezoekers/leden, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat u hiervoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze beëindiging.

SeniorenNet heeft het recht om gebruikers te weigeren zonder opgave van reden, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat u hiervoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze beëindiging. Het gebruik van de SeniorenNet blogs is een privilege, geen recht.

SeniorenNet heeft het recht informatie van uw blog te verwijderen, wijzigen of te weigeren zonder enige limieten, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat u hiervoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze beëindiging.

PRIVACY
Privacy, vertrouwelijkheid en privéleven. De persoonsgegevens die u ingeeft op SeniorenNet worden opgenomen in de databanken van SeniorenNet en worden behandeld met het oog op een goede werking van de SeniorenNet Blogs. De privacy van de SeniorenNet bezoekers is van het grootste belang voor SeniorenNet. Bijgevolg is SeniorenNet conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft de Belgische als de Europese regelgeving. SeniorenNet kan de ingegeven persoonsgegevens onder andere ook gebruiken met het oog op de realisatie van acties over diensten/producten van SeniorenNet.
Mochten uw persoons- of administratieve gegevens veranderen, dan verbindt u zich ertoe om SeniorenNet daar onmiddellijk over in te lichten.
Verder heeft u de rechten en bent u onderworpen aan de algemene Privacy Policy van SeniorenNet.

SeniorenNet heeft het recht informatie op te slaan zoals onder andere IP gegevens, browsergegevens, tijdstempel of andere gegevens en deze te gebruiken voor onder andere het doorgeven aan de politie of andere diensten indien er overtredingen worden vastgesteld of er een vermoeden hiertoe is. Zo kan, maar dit is niet limitatief, SeniorenNet uw IP gegevens samen met de tijdstempel doorgeven aan de politie indien u bijvoorbeeld kinderpornografie publiceerde. SeniorenNet heeft het recht alle informatie blijvend en voor onbeperkte tijd bij te houden en te gebruiken zoals vastgelegd in deze gebruikersvoorwaarden, ook indien u de service met de SeniorenNet Blogs heeft gestopt om welke reden dan ook.

PASWOORD, GEBRUIKERSNAAM, BLOGNAAM EN VEILIGHEID
Eenmaal dat u een gebruiker bent van de SeniorenNet Blogs, heeft u een paswoord en een gebruikersnaam. U bent volledig verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gegevens en indien iemand anders deze gegevens in uw plaats gebruikt worden ze geacht door uzelf ingegeven te zijn met alle verantwoordelijkheid vandien.. U bent verder volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die u doet onder uw gebruikersnaam. U kan ten allen tijde uw paswoord of gebruikersnaam wijzigen. U heeft het recht om ten allen tijde te stoppen met uw blog. U blijft evenwel verantwoordelijk voor alle informatie die u er voordien heeft opgeplaatst en de rechten en plichten blijven gelden die in deze gebruiksvoorwaarden staan, ook al stopt u met het gebruik van de SeniorenNet Blogs.
De blognaam die u kiest voor uw blog komt overeen met de url die u hiervoor krijgt. Onder normale omstandigheden is deze definitief voor uw blog. SeniorenNet is echter niet verantwoordelijk indien door een fout, faling, wijziging van welke aard dan ook deze naam verloren gaat en zelfs mogelijk wordt doorgegeven aan een andere gebruiker. U kan hiervoor geen schadevergoeding eisen van welke aard dan ook.

DE GEBODEN SERVICE
SeniorenNet biedt al haar bezoekers de mogelijkheid om een zogenaamd “blog” aan te maken. Dit komt neer op onder andere het aanbieden van het online programma om dit mogelijk te maken, de hosting van uw blog onder de naam http://blog.SeniorenNet.be/de_gekozen_naam_van_uw_blog, voorgedefinieerde design modellen, interface, mogelijkheid tot wijzigen van design en de hosting van dit nieuwe design, helppagina’s, hosting van de figuren, met een beperking van 10 MB. Alsook een reeks extra functionaliteiten en mogelijkheden, onder andere paswoord beveiliging, archief functie, zoekfunctie, personaliserings functies, teller, statistieken, enz. Alsook een systeem dat automatisch de archivering voor zich neemt, een systeem dat dagelijks alle blogs afloopt voor het bijwerken en verbeteren van de inhoud (zo is het mogelijk berichten in de toekomst in te geven en deze moeten dan op het juiste moment gepubliceerd worden). Een overzicht van alle blogs, een ranglijst opstellen van de meest bezochte blogs, een eigen lijst van “beste” blogs volgens de redactie, enz.

De diensten zijn gratis en vrij van enige extra kosten. De gebruiker dient echter zelf te beschikken over een computer, internetaansluiting en moet ook de kosten op zich nemen die deze zaken met zich meebrengen (telefoontarief, onderhoud computer, internetabonnement,…).

SeniorenNet doet alle mogelijke moeite om de SeniorenNet Blogs zo goed als mogelijk te maken, de bereikbaarheid en de snelheid te optimaliseren, haar gebruikers zo veel mogelijk te begeleiden en te assisteren via onder andere maar niet limitatief via helppagina’s, e-mails of een handleiding.

SeniorenNet stelt zich tot doel om de service zo snel en betrouwbaar mogelijk te maken en maximale veiligheid en beveiliging van de informaticastructuur na te streven.

SeniorenNet is echter niet verantwoordelijk indien aan bovenstaande engagementen niet wordt voldaan, sommige functies nog niet gecreëerd zijn of terug werden verwijderd. SeniorenNet biedt de SeniorenNet Blogs aan met de mogelijkheden en bereikbaarheid voorhanden op dat moment. SeniorenNet verwerpt alle garanties, schadevergoedingen van welke aard dan ook betreffende tot, maar niet limitatief tot, de geboden service, de uptime, de snelheid, de programma’s, de informatie, de assistentie, de hulp of de geboden handleiding. SeniorenNet verwerpt alle schadevergoedingen van welke aard betreffende, maar niet limitatief, de geboden service, de veiligheid, fouten, onderbrekingen, vertragingen of defecten. SeniorenNet heeft het recht om bij defecten, overbelasting of slechte werking de SeniorenNet Blogs, of een gedeelte hiervan tijdelijk te onderbreken of te beperken. SeniorenNet verwerpt alle schadevergoedingen van welke aard dan ook betreffende maar niet uitsluitend persoonlijke of psychologische schade door onder andere RSI.

De gebruiker verklaart zich akkoord met het feit dat alle gebruikte gegevens en of data gedownload of anders verkregen van of via SeniorenNet Blogs of het gebruik van de service vallen onder zijn eigen verantwoordelijkheid en dat enkel hijzelf verantwoordelijk is voor eventuele schade (al dan niet met de intentie hiertoe) tot onder andere maar niet limitatief tot het computersysteem of verlies van data door de gedownloade of verkregen gegevens/data.

SeniorenNet legt geen beperkingen op ten aanzien van het aantal berichten of de lengte van de berichten. SeniorenNet heeft echter het recht om te grote hoeveelheden van berichten of te grote berichten te beperken of de service te beëindigen, zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat u hiervoor een schadevergoeding van welke aard dan ook kunt eisen met betrekking tot deze beëindiging.

SeniorenNet heeft het recht reclame, advertenties of promoties van welke aard dan ook te plaatsen op uw blog en u verbindt zich ertoe deze niet te verwijderen, wijzigen, blokkeren of onzichtbaar te maken. Inbreuk hierop kan onmiddellijke en definitieve uitsluiting als gevolg hebben. Het uitzicht of manier van de reclame, advertenties of promoties van welke aard dan ook kunnen van uitzicht, grootte of manier wijzigen in de loop van de tijd.

SeniorenNet heeft het recht blogs te bekijken en de inhoud te lezen, ook indien deze beveiligd zijn met een paswoord of op welke andere manier dan ook en deze informatie en inhoud te gebruiken, zoals eerder vermeld in de gebruiksvoorwaarden.

Mededelingen van onder andere wijzigingen, waarschuwingen, beëindiging of mededelingen van welke aard dan ook moeten niet door SeniorenNet worden meegedeeld of niet op voorhand worden aangekondigd. SeniorenNet zal echter proberen zo goed als mogelijk deze mededelingen duidelijk te plaatsen. Een mededeling wordt op de website geplaatst of gebeurt per e-mail .

Bij het inschrijven voor een blog zal u ook automatisch en kostenloos worden ingeschreven op de SeniorenNet Nieuwsbrief. Dit omdat deze belangrijk nieuws kan bevatten over de blogs. Het is echter mogelijk om op eender welk moment u hierop terug uit te schrijven zonder enige kosten of verplichtingen.

ALGEMEENHEDEN
Enkel het Belgische recht is van toepassing op deze voorwaarden. Elk geschil betreffende deze voorwaarden en/ of de blogs dat niet in der minne kan worden geregeld, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, tenzij u uw akkoord geeft tot arbitrage op het moment van het onstaan van het geschil.