NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Democratie?
Inhoud blog
 • Dossier 'Tirage au sort'
 • Dossier loting
 • Projecten
 • Gecoordineerde loting voorstellen
 • Blanco of ongeldig ?
 • Affiche
 • Nieuwsflash Directe Democratie
 • Literatuur
 • Opmerkelijke referenda en volksinitiatieven
 • Juridisch en financieel
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  VERKIEZINGEN ZIJN GEEN DEMOCRATIE - STEM BLANCO
  27-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkiezingen zijn geen democratie

  Uit " Tegen verkiezingen" David van Reybroeck

  http://www.athenaeum.nl/recensies/david-van-reybrouck-tegen-verkiezingen

  Democratie in nood

  "We moeten ons volgens Van Reybrouck namelijk grote zorgen maken over onze democratie."

  Daarom is volgens ons de invoering van Directe Democratie  de oplossing van de meeste problemen vermits dit de toegang is van de burger tot de Wetgevende Macht.

  Onder “directe democratie” wordt hier verstaan het "beslissend referendum op volksinitiatief"  of meer algemeen het "politieke systeem in Zwitserland"

  De kern van de afwijzing van ons huidig politiek systeem was mij echter lang onduidelijk. Dat ons politiek systeem in feite een  "Particratie" was werd door verschillende vooraanstaande politici en politicologen meermaals bevestigd.

  Toch leek mij die verklaring voor de bijna wereldwijde afbrokkeling van het vertrouwen in verkozen politici en de steeds toenemende afwijzing van het “electoraal representatief” systeem onvoldoende.

  Dat is natuurlijk ook opgevallen aan politicologen en publicisten allerhande en ook zij zochten en vonden de verklaring.

  Verkiezingen hebben weinig of niets te maken met “ democratie ”, wat onze politici ook mogen beweren.

  Politici maken wel veelvuldig gebruik van het begrip begrip "democratie" omdat het nog steeds een positieve weerklank heeft bij de meeste mensen.  Het begrip “democratie” wordt zo gekaapt voor iets heel anders.

  Een eenvoudig voorbeeld toont dit aan:

  Volgens sommige bronnen over Piraten
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Piraterij_(zeeroverij)


  werden sommige kapiteins aangesteld door de bemanning, omwille van hun bekwaamheid, bij middel van een verkiezing.

  Dit is een systeem van “electorale aristocratie” (het aanstellen bij middel van verkiezingen van de “beste voor de job”).

  We kunnen wel spreken van “vrije verkiezingen” voor zover iedereen gelijkwaardig kandidaat kan zijn en aan de verkiezingen kan deelnemen.

  Een eventueel doelwit werd al dan niet aangevallen na stemming door de bemanning.

  Dit is in dit geval een “democratische” beslissing.

  We zien dus ook waar verkiezingen nog een gepaste rol kunnen spelen bv de aanstelling van bekwame mensen aan het hoofd van onze instellingen zoals rechtstreekse president verkiezingen, burgemeester verkiezingen edm.

  Historische bronnen tonen aan dat ons verkiezingssysteem ontworpen werd TEGEN democratie. Een "electorale aristocratie" werd geinstalleerd. (wat al een vooruitgang was tegenover de heersers bij erfrecht)

  Later werden dan nog wel enkele “democratische elementen” ingevoerd ("vrije" of zogenaamde "democratische" verkiezingen met algemeen stemrecht, het gelijkheidsbeginsel, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, persvrijheid, enz..) die echter achteraf terug werden afgezwakt of afgevoerd .

  Maar zoals we gezien hebben, "democratisch elementen" zijn geen "democratie”. Het is van dit essentieel verschil dat politici misbruik maken om zo te proberen hun machtspositie te behouden.

  Dat wij in Belgie geen politiek systeem hebben van volkssoevereiniteit wordt bevestigd in de toelichting van de Raad van state bij het art 33 van de Grondwet: 

  "Zowel uit deze bepaling [art. 33] zelf, als uit de overige bepalingen van de Grondwet betreffende de uitoefening van de machten, blijkt dat de Grondwet niet een stelsel gebaseerd op de volkssoevereiniteit heeft ingesteld, doch wel een stelsel gebaseerd op de nationale soevereiniteit waarbij de Natie wordt vertegenwoordigd door de gestelde machten [...] Het door de Grondwet aldus ingestelde representatieve stelsel impliceert dat het de volksvertegenwoordigende vergaderingen zijn die de beslissingen nemen in de aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren en dat ze in de uitoefening van hun mandaat, noch in rechte, noch in feite, mogen worden gebonden."

  Het is natuurlijk echt schrijnend dat mensen hun leven geven als zij "democratie" eisen, (zoals bv de laatste jaren in Noord Afrika) en dat zij dan, voornamelijk onder druk van de zogenaamde "democratieen", "vrije verkiezingen" krijgen. Dit fudamenteel verschil wordt echter alsmaar duidelijker. En nu weten we waarom.

  Bronnen:

  zijn verkiezingen essentieel voor democratie Democratie nu

  History of the word "Democracy"  Francis Dupuis‐Déri 

  History of the word "Democracy"  histoire d'un malentendu - Francis Dupuis-Déri

  The Principles of Representative Government  Bernard Manin

  Tegen verkiezingen - : David van Reybrouck  

  De oplossing voorgesteld door DVR (loting) is zeker een waardevol element in de democratie. Het moet wel uitgevoerd worden volgens de "democratische" basisprincipes. Er zijn in de US nu reeds enkele staten, waaronder Oregon, waar naast de directe democratie, een semi-permanente raadgevende instelling functioneert die samengesteld is door loting.

  opgelet met burgerjury en loting als politiek systeem Democratie nu 

  bv Een jury samenstellen volgens een wetenschappelijk onderbouwd systeem is evenmin eenvoudig.

  scientific sampling method

  Paul

  voor meer informatie:

  www.democratie.nu

  of voor openbare discussie op het  Forum

  27-04-2015, 00:00 Geschreven door Paul Nollen


  Tags:democratie, verkiezingen, stem blanco
  28-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.niet deelnemen aan verkiezingen

  Nu we weten dat verkiezingen niets met democratie te maken heeft, het is hoogstens een democratisch element *1, wordt niet deelnemen aan de verkiezingen een eerbaar standpunt voor de voorstanders van democratie.

  Hiermee ontzeggen we de "leiders" dat zij zich beroepen op het "mandaat van de kiezer" om eender wat te beslissen zonder dat de burger zelf kan ingrijpen. 

  Dit wil niet zeggen dat voor het dagelijks beheer een verkozen parlement niet nuttig zou kunnen zijn (zoals bv in Zwitserland en de meeste andere landen en staten met directe democratie). Daarnaast kan ook een instelling samengesteld door loting ontwikkeld worden, de Senaat bv, om dat aan de praktijk te toetsen. bv het recent initiatief in Zwitserland

  Het zou om te beginnen al interessant zijn om als burgers te kunnen beslissen hoeveel "representatieve instellingen" er nodig zijn in ons land, hoeveel verkozen mandatarissen daarvoor nodig zijn, wat hun verloning mag zijn en hoeveel dat de partijdotaties mogen bedragen.

  Stemmen voor de gevestigde partijen in de hoop dat zij "democratie" zullen invoeren is al helemaal ijdele hoop. Eens met hun vingers in de vetpotten en de tabernakels van de macht is democratie invoeren uit den boze. Natuurljk zijn sommige kandidaten voorstander van democratie maar meer dan "window dressing" is dat niet. Bovendien gaat de "partijlijn" voor op het persoonlijk standpunt. Positief is dat de kandidaten al durven ingaan tegen het partijstandpunt. Dat kan hun een verkiesbare plaats kosten waarmee al veel gezegd is over het electoraal systeem. Eens verkozen gaan de lippen op mekaar, de buit is binnen.

  Zelfs de partijen die "in principe" voor democratie zijn doen er in de praktijk alles aan om die democratisering zo lang mogelijk uit te stellen en zelfs terug te schroeven.

  - De Socialistische Partij heeft 120 jaar lang "directe democratie" in haar programma gehad (het recht op referendum op elk bestuursniveau, Charter van Quaregnon). Nu recent hebben ze het dan maar afgevoerd. Niemand hecht er nog geloof aan.

  - De VLD, of hoe ze ook mogen heten, hebben enkel jaren geleden op een ledencongres nog het "primaat van de politiek" bevestigd. Hiermee hebben zij het principe van de volkssoevereiniteit afgevoerd.

  - Vlaams Belang is wel voorstander maar is geneigd om het "volksinitiatief" te vergeten en enkel plebiscieten toe te staan. Nochtans behoren referenda op initiatief van de politici (plebisciet) NIET tot het arsenaal van de democratie (bv verboden in Zwitserland).

  - Groen : De kiesdrempel van 5% is mee door hen ingevoerd.

  De meeste andere partijen zijn gewoon tegen democratie.

  *1 - In de meeste westerse landen is bovendien ook dit “democratisch element” in het “electoraal representatief” systeem verloren gegaan. Meestal kan men nog wel op gelijke basis aan de verkiezingen deelnemen maar voor de rest is het gelijkheidsbeginsel volledig verdwenen.

  Dit door het invoeren van een kiesdrempel voor een eerste zetel, het niet proportioneel toekennen van zetels, het bevoordelen van de lijstvolgorde zoals die ingediend wordt door de politieke partijen, het toekennen van subsidies aan partijen in functie van het aantal effectief verkozenen, het uitsluiten van verkozenen voor deelname aan het wetgevend werk door het vormen van een meerderheidscoalitie in de regering, het opstellen van een “regeer programma” na de verkiezingen dat dus niet aan de kiezer is voorgelegd, de duidelijke beïnvloeding van het stemgedrag van de verkozenen door het toepassen van de partijdiscipline (stemmen in partijblokken, wat een bevestiging is van de "Particratie"). ...

  J'AI PAS VOTE  (F en E) 

  28-04-2015, 00:00 Geschreven door Paul Nollen


  Tags:verkiezingen, democratie
  29-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Juridisch en financieel

  Stemrecht en opkomstplicht

  Stemrecht en opkomstplicht bij verkiezingen

  Wie stemgerechtigd is in België, moet ook deelnemen aan de verkiezingen. In België geldt immers een opkomstplicht, geen stemplicht. Die twee begrippen zijn niet hetzelfde:

  opkomstplicht:
  Wanneer er verkiezingen worden gehouden, moet u deelnemen.

  geen stemplicht:
  U bent niet verplicht om een stem uit te brengen op een lijst of een
  kandidaat. U kunt evenwel blanco stemmen.

  blanco stem gaat niet naar meerderheid    maar heeft wel financiële gevolgen voor de partijen en dus ook op de besteding van uw belastinggeld...  

  Als nationaal bv het Saramago quorum zou gehaald worden dan betekent dit een besparing van meer dan 13.000.000 € per jaar !!

   Voor de berekening van de uitslag en de kiesdeler/kiesdrempel worden uitsluitend de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld.

  29-04-2015, 00:00 Geschreven door Paul Nollen


  01-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opmerkelijke referenda en volksinitiatieven
  • Zwitserland - wijziging grondwet - bindend referendum op volksinitiatief

  wijziging monetair systeem (afschaffen fractionele reserve en geldcreatie door de banken)

  Faze: handtekeningwerving (100.000) Huidige stand vollgeld initiative

  • Zwitserland - wijziging grondwet - bindend referendum op volksinitiatief

  basisinkomen (onvoorwaardelijk minimum inkomen voor alle inwoners die legaal in Zwitserland verblijven)

  Faze: voldoende handtekeningen om het referendum te starten

  • Nederland - petitie - informatief

  geldcreatie door private banken (geldcreatie met rentelast)

  Faze: voldoende handtekeningen om de bespreking in de Tweede Kamer af te dwingen 

  01-05-2015, 00:00 Geschreven door Paul Nollen


  Tags:financieel systeem, fractionele reserve, geldcreatie
  10-05-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Literatuur

  De stad der zienden  José de Sousa Saramago

  José Saramago:‘Men wil maar niet inzien wat er aan de hand is met ons huidige politieke systeem. We herhalen voortdurend en horen ook niets anders beweren dan dat we onder een democratisch regime leven. Maar haast niemand staat stil bij de vraag of dat wel klopt met de werkelijkheid.

  Bij gemeenteraadsverkiezingen in een niet nader genoemd land stemmen in de hoofdstad 83% van de kiezers blanco. De machthebbers geraken in paniek...

  Vertoog over de Vrijwillige Slavernij   Étienne de La Boétie

  Hoe is het  mogelijk, dat een machthebber of tiran langdurig in het zadel kan  blijven? Étienne de La Boétie (1530–1563) schreef, nauwelijks 18 jaar  oud, een klassieke tekst bij uitstek over dit vraagstuk.

  Beasts and Gods: How Democracy Changed its Meaning and Lost its Purpose   Roslyn Fuller

  Democracy is sold to us on its ability to deliver equal opportunity, and to give every citizen an equal voice. Yet time and again we see that this is not the case: power and spoils alike flow to the few, while the many are left with no recourse. What is wrong with democracy? Nothing, says Roslyn Fuller: what we have simply isn't democracy it s a perversion of it, created by poorly designed electoral systems, weak campaign laws, and broad limitations on participation and representation at nearly every level. Backing her argument with copious empirical data analyzing a wide variety of voting methods across twenty nations, Fuller makes her conclusion irrefutable: if we want true democracy, we have to return to the philosophical insights that originally underpinned it, and thoroughly reexamine the goals and methods of democracy and democratic participation. A radical, damning, yet at the same time fiercely hopeful work, Beasts and Gods aims to reconfigure the very foundations of modern society.

  Bijlagen:
  Devilish%20details%20v01 02 2019.odp (416.6 KB)   
  Devilish%20details%20v01 02 2019.odp (0 KB)   
  Devilish%20details%20v01 02 2019.pdf (523.5 KB)   
  Devilish%20details%20v01 02 2019.pdf (0 KB)   
  Devilish%20details%20v12 12 2018[1].odp (422.7 KB)   
  Devilish%20details%20v12 12 2018[1].pdf (521.7 KB)   
  Loting bibliotheek v05.12.2015.pdf (1.5 MB)   

  10-05-2015, 00:00 Geschreven door Paul Nollen


  15-06-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwsflash Directe Democratie
  De eerste nationale referendumaanvraag door burgers in de Nederlandse geschiedenis is gestart..... Het Burgercomité EU en GeenStijl zijn vanavond een actie gestart om een nationaal referendum aan te vragen over het associatieverdrag tussen de EU en de Oekraine dat afgelopen week door de Eerste Kamer is goedgekeurd. Voor argumenten verwijs ik naar http://www.geenstijl.nl/…/geenstijl_en_burgercomite_kapen_k… . Er moeten nu binnen 4 weken 10.000 ondersteuningsverklaringen worden ingestuurd. Je kunt zelf een formulier downloaden, printen en per slakkenpost opsturen aan de Kiesraad.

  In Zwitserland start een initiatief om het gekozen parlement te vervangen door een parlement samengesteld door loting.

   L’INITIATIVE

  L’initiative populaire fédérale pour un Conseil national représentatif propose de modifier l’article 149 de la Constitution afin de palier aux aspects dépassés du modèle actuel. Son but est que chaque citoyen puisse potentiellement recevoir un jour une lettre lui annonçant qu’il est appelé à siéger au Conseil national pour une législature de quatre ans, non enouvelable. Il peut refuser, car cela ne correspond pas à ce qu’il souhaite. Ou il peut accepter. Exit les désuètes élections.

  ..........

   

  15-06-2015, 00:00 Geschreven door Paul Nollen


  Tags:forum direct democracy
  21-07-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Affiche

  Affiche campagne:

  een blanco blad A4

  Eventueel aangevuld met de tekst : NIET IN MIJN NAAM

  21-07-2015, 10:13 Geschreven door Paul Nollen


  27-09-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Blanco of ongeldig ?

  Alhoewel de blanco of ongeldige stemmen niet rechtstreeks gevolg hebben voor de zetelverdeling hebben zij wel een verschillende invloed op sommige "nevenefecten".

  Men kan desgewenst wel aan zijn opkomstplicht voldoen maar weigeren zijn stem uit te brengen om zo het aantal "geldig uitgebrachte stemmen" te verlagen. bv http://www.dewereldmorgen.be/blog/geertvanhout/2014/05/27/waarom-ik-zondag-niet-aan-de-kiesplicht-voldeed

  27-09-2015, 00:00 Geschreven door Paul Nollen


  11-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gecoordineerde loting voorstellen

  De voorstellen voor het gebruik van loting in politieke systemen. Een proportioneel systeem en een twee kamer systeem.

  Publicaties in N / F / D / E

  Bijlagen:
  Begrippen en toepassingen van Loting v 2018 09 07.pdf (179.5 KB)   
  Das Losverfahren als demokratisches System für die Ernennung einer echten Volksvertretung 11 03 2018 .pdf (445.6 KB)   
  Définitions et applications Tirage au sort v 2018 09 04 MV traduction F PN 2018 09 15 .pdf (185.3 KB)   
  inleiding lotingvoorstel democratienu 11 08 2018.pdf (72.7 KB)   
  Le tirage au sort, puissant outil démocratique, pour un système de désignation des représentants de la population v 2018 03 11.pdf (502.3 KB)   
  loting als systeem voor volksvertegenwoordiging - voorstel I - II 03 03 2018.pdf (397.4 KB)   
  Sortition as a democratic system for the designation of a real people's representation proposition I - II v 2018 03 11 .pdf (403.2 KB)   

  11-03-2018, 00:00 Geschreven door Paul Nollen


  Tags:loting, sortition, tirage au sort
  08-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Projecten

  - Stem Blanco

  Het spel van de misleiding en partijdictatuur stopt als wij niet meer meespelen. Eenvoudiger kan niet.

  - Directe Democratie

  Het  bindend referendum op volksinitiatief  dient ingevoerd te worden op elk bestuursniveau

  - Loting

  De burgers zelf beslissen in bijzondere jury's over specifieke onderwerpen

  De Senaat en andere beslissingsorganen worden omgevormd van verkozen instellingen naar door loting aangestelde instellingen

  - Participatie

  uitbreiding en toepassing van het petitierecht  en het recht op het indienen van verzoekschriften

  www.democratie.nu

   

  Bijlagen:
  art 3 EVRM voorstel tot wijziging (N,F,D,E) v06012016.pdf (84.4 KB)   
  Critères d'application du tirage au sort dans un système politique 2017 05 30 F.pdf (164.8 KB)   
  Criteria for the application of sortition in a political system 2017 02 10a EN.pdf (95.5 KB)   
  Criteria voor loting toepassing in een politiek systeem 2017 02 10.pdf (172.7 KB)   
  Das Losverfahren als demokratisches System für die Ernennung einer echten Volksvertretung 30 12 2017 .pdf (424.3 KB)   
  Deliberatieve democratie voor dummies v17052016.pdf (252.9 KB)   
  DN-flyer_paneldebat 'Power to the people'_International Perspective-05okt2016 v04.pdf (124 KB)   
  Dossier vereniging 2018 09 10.pdf (65 KB)   
  Feitelijke vereniging - Association sans personnalite morale.pdf (74.5 KB)   
  Feitelijke vereniging PVDD statuten 2018 09 11.pdf (82.2 KB)   
  Flow chart werking PvDD HR DIII v21032015.pdf (65.1 KB)   
  Flow chart werking PvDD HR DIII v21032015.pdf (0 KB)   
  lakmoesproef voor democratie.pdf (57.4 KB)   
  Le tirage au sort système pour la désignation des représentants de la population v 27 05 2017 F.pdf (367.8 KB)   
  Le tirage au sort, puissant outil démocratique, pour un système de désignation des représentants de la population v 2018 03 11.pdf (502.3 KB)   
  loting als systeem voor volksvertegenwoordiging - voorstel I - II 28 12 2017.pdf (369.5 KB)   
  Loting bibliotheek v05.12.2015.pdf (1.5 MB)   
  majority rule.pdf (126.9 KB)   
  Particpatie ladder - Arnstein.pdf (103.8 KB)   
  PvDD FAQ HR v21032015.pdf (90.6 KB)   
  PvDD lijstvorming HR v2018 09 07.pdf (88.1 KB)   
  Sortition as a democratic system for the designation of a real people's representation proposition I - II v 2018 01 06 .pdf (365 KB)   
  Sortition as a direct democratic system to appoint a real citizens representation v 10 10 2016.pdf (324.5 KB)   
  Toetsing loting voorstel “democratie.nu” 2018 10 07.pdf (64.7 KB)   
  verkiezingsdeelname - democratisch charter 2017 02 26 .pdf (204.5 KB)   
  voorstel uitvoeringsbesluit nationaal referendum 4.12.2015a.pdf (124.9 KB)   

  08-10-2018, 00:00 Geschreven door Paul Nollen


  Tags:loting
  Archief per week
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 21/09-27/09 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!