NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • handelingen deel 4
 • de handelingen deel 3
 • de handelingen deel 2
 • de handelingen deel 1
 • God heeft ons als eerste lief deel 20 en einde van dit thema
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  GOD KENNEN DOOR JEZUS WOORDEN :
  radio TWR : christelijke internetradio
  deze teksten zijn te beluisteren vanaf maart 2018
  20-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.handelingen deel 4

  Hoofdstuk-6-

  Omdat de gemeenschap van christenen zich snel uitbreidde in Jerusalem moest men  een keuze maken voor 7 oudsten.

  De oudsten waren dezelfden als ‘de opzieners en ook  de herders

  Het feit dat men in de geschriften de termen “opziener” “oudste” en herder voor dezelfde personen kan gebruiken, laat zien, dat ze niet verschillende niveaus van een hiërarchie beschrijven. Ze beschrijven simpelweg verschillende aspecten van dezelfde taak. in de tijd van de apostelen werd de gemeenschap van de eerste christenen geleidt door meerdere oudsten.  Alhoewel deze beslissing niet door God was gegeven, werd ze wel door Hem bevestigd, want de oudsten werden geselecteerd op geloof en hen werd de H.Geest toevertrouwd door gebed en handoplegging van de Apostelen

  Gebed was de voornaamste activiteit, zowel in goede als in slechte tijden van vervolging, dit gebruikte God als het ware voedsel voor een snelle groei van gelovigen. Stephanus werd gekozen als 1 van de oudsten.

   In Handelingen 6:8 staat dat Stefanus vol van genade en kracht was en grote tekenen deed onder het volk. Hij was een krachtige spreker die geleid door de Heilige Geest met de wijsheid van God sprak (Hand. 6:10). Hij verdedigde zijn geloof vrijmoedig voor de religieuze leiders van de Joden  Stephanus zegt dat Israël voortdurend God wantrouwde, ondanks Gods vertrouwen. Het werd een lange maar gepassioneerde redevoering(verzen1-51), waarbij de woorden verraders en moordenaars van Jezus Christus niet gespaard bleven

  De Raad werd woedend, ze stopten zelfs hun oren dicht, maar Stephanus ging maar door, vers56= Ik zie de hemel open gaan en de Mensenzoon staan aan Gods rechterhand  Hoofdstuk 7

  Sommigen begonnen te redetwisten met hem, maar konden niet op tegen de wijsheid en de geest, waarmee hij sprak(vers10) Daarom werd hij gearresteerd door de tegenstanders. Uitzinnig van woede sleepten ze hem buiten om hem te stenigen. vers58)

  Als martelaar van het christelijke geloof  bad Stephanus, zoals Jezus, voor diegenen die hem ter dood brachten (Hand. 7:60). Zijn getuigenis maakte waarschijnlijk een belangrijke indruk op Saulus (Hand. 7:58), die later de apostel Paulus werd (Hand. 13:9)[i].en  de hele toenmalige  wereld rond ging als de grootste missionaris.

  Zo werd Stephanus de eerste martelaar en werd het ook duidelijk dat de verkondiging van Gods Zoon niet gestopt was met de Ten hemelopening van Jezus. Op deze manier zou God de duivelse steniging, gebruiken om de verspreiding van de blijde boodschap te stimuleren

   

  20-01-2018 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de handelingen deel 3

  Hoofdstuk-5-

  We spraken over de krachten van buiten uit, die de gemeenschap van de eerste christenen aanvielen; maar nu verschenen er ook oneerlijke broeders, die geld achterhielden , zoals Ananias en zijn vrouw Saffira, dit verspreidde angst in de jonge kerk.

  We lezen in de handelingen 5,1-5

  ‘En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een eigendom, hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten van de apostelen. Maar Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf en iedereen die dit hoorde, schrok hevig’   Nu kwam na een tussenpoos van ongeveer drie uur zijn vrouw binnen, niet wetend wat er was gebeurd.  Pe̱trus zei tot haar: „Zeg mij, hebt GIJ [beiden] het veld voor zoveel verkocht?” Zij zei: „Ja, voor zoveel.”  Daarom [zei] Pe̱trus tot haar: „Waarom zijt GIJ [beiden] overeengekomen de geest van God op de proef te stellen?  Zie! De voeten van hen die uw man hebben begraven, zijn aan de deur, en zij zullen u uitdragen.” 10  Ogenblikkelijk viel zij aan zijn voeten neer en blies de laatste adem uit.+ Toen de jonge mannen binnenkwamen, vonden zij haar dood, en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar naast haar man. 11  Dientengevolge kwam er grote vrees over de gehele gemeenschap en over allen die deze dingen hoorden. (Hand.5:1-5). Tot daar de tekst .

  Moest ik in de gemeenschap zijn ik zou de grote paniek begrijpen.  Wat is dit voor een gemeenschap? Waarom staat dit in de bijbel? Om de mensen bang te maken? Steeds meer mensen gingen in de HEER geloven, staat er. Toch is het verschrikkelijk wat er hier gebeurt. Maar Lucas heeft er een hele goede reden voor om ook dit verhaal aan ons te vertellen. Lucas plaatst de geschiedenis tussen twee gedeelten in waarin de nadruk juist ligt op mooie dingen: de apostelen getuigen; de mensen leven eendrachtig samen; niemand lijdt gebrek; zieken worden genezen.

  Wat er niet klopt in de gemeenschap  is dat Ananias en Saffira bewust liegen!. Dat ze bewust tegen God ingaan. Zo’n tempel wil God niet. Wat voor tempel? Een tempel waarin mensen binnenkomen met een leugen. Mensen die vanaf het begin eigenlijk niet onder de indruk zijn van de boodschap van God, maar het doen om gezien te worden  door de mensen. Ananias en Saffira geven zich niet voor 100% over aan Gods genade. Ze houden iets achter. Ze kopen zichzelf in, eigenlijk. Ze willen God dienen (zeggen ze) maar op hun eigen voorwaarden.

  Wat hadden ze dan beter kunnen doen? Bijvoorbeeld zich aanmelden zonder iets mee te brengen. Of de helft geven en eerlijk zeggen dat ze alles geven (nog) niet zagen zitten.

  Bij Mt6,1-4 lezen we  : alle giften blijven in het verborgene, maar God, uw Vader, die in het verborgene ‘ziet’ zal het vergelden. De leugen was een zonde en die diende gestraft

  Met andere woorden voor God kunnen wij niets verstoppen, hij weet alles. God wou een voorbeeld stellen met Ananias, met zijn vrouw Saffira en God straft hen onmiddellijk. Of misschien waren ze zo geschrokken van die alwetende God dat ze een infarct deden en dood vielen.

   

  Ananias en Saffira waren niet het uitschot van de samenleving, nee zij waren keurige mensen, alom gerespecteerd, bezig met de dingen van Gods Koninkrijk. Maar zij hangen nog aan het materiële, het aardse. Ze zijn erg bezig met het hebben, het bij elkaar verzamelen van aardse goederen.

   Jezus zou zeggen met de woorden van Matth.23:27:27  Wee U, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars!,+ want GIJ gelijkt op witgekalkte+ graven, die van buiten weliswaar mooi schijnen, maar van binnen vol allerlei onreinheid. 28  Zo schijnt ook GIJ, van buiten weliswaar, rechtvaardig voor de mensen,+ maar van binnen zijt GIJ vol huichelarij en wetteloosheid.en Hij voegt er aan toe: ‘En daarom zal je een des te zwaarder oordeel ontvangen’.

  Tot daar de tekst van matteus

   

   

  God zegt dit niet van mensen die in zonde leven, maar van mensen die zich uiterlijk voordoen als kinderen van God maar  niet leven volgens gods geboden en het plan van de wereld volgen. Het oordeel wordt dus zwaarder voor hen die zich voordoen als gelovigen en kinderen van God.

  God heeft een andere maatstaf dan wij. Wij kijken en oordelen naar wat we zien, maar God ziet het hart aan en dat beoordeelt Hij.

   

  Kijken we even naar onszelf. Wat doen wij, denken wij  dat God niet weet wanneer we dingen verdraaien of een beetje liegen en de schijn hoog houden?

  Muziek

  De Apostelen ondervinden tegenwerking  van de Sadduceeën(vers 17) en ze worden vervolgd en gevangen gezet, maar een engel bevrijdt hen op miraculeuze wijze.

  We lezen in handelingen 5 verzen 19 en verder:

   Doch in de nacht opende Gods engel de deuren van de gevangenis en bracht hen naar buiten en zei: 20  „Gaat heen, stelt U op in de tempel en blijft tot het volk spreken.”+ 21  Nadat zij dit hadden gehoord, traden zij bij het aanbreken van de dag de tempel binnen en gingen er onderwijzen.

  Wat verder waren de hogepriester met de zijnen aangekomen, zij riepen  het Sa̱nhedrin bijeen en de gehele vergadering van oudere mannen en zij zonden beambten naar de gevangenis om de apostelen te halen. 22  Maar toen de beambten daar kwamen, vonden zij hen niet in de gevangenis. Zij keerden daarom terug en brachten verslag uit, 23  en zeiden: „Wij vonden de gevangenis met alle veiligheidsvoorzieningen op slot en de wachtposten bij de deuren staan, maar toen wij opendeden, troffen wij niemand binnen aan.” 24  Toen nu zowel de tempelhoofdman als de overpriesters deze woorden hoorden, geraakten zij in verlegenheid over deze zaken [en vroegen zich af] waar dit toch wel op zou uitlopen.+ 25  Maar iemand kwam hun berichten: „Ziet! De mannen die GIJ in de gevangenis hebt gezet, staan in de tempel het volk te onderwijzen.”+ 26  Toen ging de hoofdman met zijn beambten hen halen, maar zonder geweld, want zij waren bevreesd+ door het volk gestenigd te worden.27  Zij haalden hen dan en stelden hen op in de Sanhedrin-zaal, het joodse gerechtshof.

  En de hogepriester ondervroeg hen 28  en zei: „Wij hebben U uitdrukkelijk bevolen niet door te gaan met onderwijzen” 29  Pe̱trus en de [andere] apostelen gaven ten antwoord: „Wij moeten God meer gehoorzamen dan mensen.+ 30  De God van onze voorvaders heeft Jezus opgewekt,+ die GIJ om het leven hebt gebracht door hem aan een paal* te hangen God heeft Jezus een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israelieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen

  33  Toen zij dit hoorden, voelden zij zich diepgegriefd en wilden hen om het leven brengen.+ 34  Maar er stond iemand in het Sa̱nhedrin op, een Farizeeër genaamd Gama̱liël,+ een leraar der Wet, die bij het gehele volk in aanzien stond, en hij gebood de mannen een ogenblik naar buiten te brengen.+ 35  En hij zei tot hen: „Mannen van I̱sraël,+ schenkt aandacht aan UZELF met betrekking tot wat GIJ van plan zijt met deze mensen te doen. ‘Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.’   40  Toen gaven zij hem gehoor, en zij riepen de apostelen, geselden hen+ en gaven hun het bevel niet meer op basis van Jezus’ naam te spreken+ en lieten hen gaan.42  En de apostelen bleven zonder ophouden elke dag in de tempel en van huis tot huis*+ onderwijzen+ en het goede nieuws over de Christus, Jezus, bekendmaken. Tot daar de tekst uit de handelingen van de apostelen  5:38-39

   

  Petrus  gehoorzaamt zo aan de zending van Jezus waar hij vraagt: Maak alle volkeren tot Mijn leerlingen

  Durven wij vandaag nog over ons geloof in God spreken? Nemen we een voorbeeld aan de apostelen. Ondanks alle vervolgingen en laster gingen de Apostelen door met de verkondiging van de blijde boodschap, dat Jezus de Messias is

  01-01-2018 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de handelingen deel 2

  Hoofdstuk-3-

  Nu Jezus uit hun midden was en opgenomen werd in de hemel, beseften de volgers van Jezus dat communicatie met God zeer belangrijk was. Gebed, gemeenschap en luisteren naar de woorden van Jezus en zijn apostelen, samen eten en samen bidden werd voor de eerste christenen zeer belangrijk.

  Misschien moeten wij in onze  kerken toch meer aandacht besteden aan die gemeenschap met elkaar. Het gaat hier niet over samen goede dingen doen, want dan verschillen we in niets van alle goede mensen die niet geloven in het bestaan van een God en ook de goede dingen doen.  In onze gemeenschap moeten we daarenboven vertellen over ons geloof en de betekenis daarvan in ons leven. Dat was de opdracht voor de apostelen en voor ons. Wie is die Jezus van Nazareth, wat betekent hij voor mij en hoe kan ik in verbondenheid met hem leven. En ben ik mij bewust dat ik hem daarvoor kan uitnodigen. Jezus is de brug tussen God en mijzelf. We nodigen u uit, als u dat wil, om Jezus nu, op dit moment, uitdrukkelijk te vragen in uw leven te komen.

   Muziek

  Hoofdstuk-4-

  We staan even stil bij de vervolging door de Joodse overheid.

  Ten tijden van de eerste christenen vormden de sadduceeën  een politieke en religieuze groepering binnen het Jodendom 

  De sadduceeën waren aristocraten, inclusief aristocratische priesters, die de wet van Mozes volgden zoals  beschreven in de eerste 5 boeken van de bijbel. Ze geloofden niet in de opstanding. Het herrijzen van een persoon uit de dood en dat bracht hen in groot conflict met Petrus en Johannes.

  Petrus hield een toespraak waarin hij met vuur Christus en zijn opstanding verdedigde en de joodse leiders beschuldigde van moord op Christus

  Petrus wijst zelfs op het feit dat het Gods plan was, dat de joodse leiders  Christus  afwijzen en verwerpen, zie psalm118,22 waar we lezen: De steen die de bouwers verwierpen is de Hoeksteen geworden.

  Nu kan je misschien vragen wat voor een Vader is het toelaat dat de joden zijn zoon verwerpen.  Maar het was Gods bedoeling ons allen te verlossen en daarvoor kwam hij zelf op de aarde in zijn zoon Jezus en gaat hij tot het uiterste. Een van de bekendste Bijbelteksten is Johannes 3:16. Dit vers luidt: “Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Dit vers geeft veel inzicht in het karakter van God. Zijn karakter bestaat niet uit haat of boosheid, maar uit liefhebbende opoffering. Hij wil zegenen in plaats van vervloeken. Hij heeft dit laten zien toen Hij Zijn Zoon gaf om als offer te sterven voor de zonden van de mens; zodat de mensen niet zelf de prijs hoefden te betalen. Dat is liefde. God Zelf is alles waar liefde voor staat. “Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde” lezen we in het eerste boek van 1 Johannes 4:8).


  Om  meer te weten over wie God is , moeten wij  Hem willen kennen, Hem zoeken. We moeten ontevreden  zijn totdat we weten wat Hij graag wil, wat Hij niet wil, wat Hij gezegd heeft, wat Hij niet gezegd heeft. Wat voor dingen zou Hij zeggen? Wat voor dingen zou Hij zeker niet zeggen? Natuurlijk kunnen wij God niet kennen zoals het wereldlijk denken dat aangeeft. Maar diep in ons hart kunnen we God leren kennen door te luisteren naar Jezus woorden.

  Petrus gaf niet op de blijde boodschap te verkondigen, Jezus is nog steeds de brug tussen God en de mens. In de handelingen hdst4,12 lezen we: Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden.”

  Ook de apostelen waren sterk in het verspreiden van de Boodschap, een door God gegeven taak(Mt28,18-20)   We lezen: 18Jezus trad nader en sprak tot hen: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. 19Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en 20leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” Tot daar de tekst van Mattheus.

  Zelfs  de sadduceeën en het sanhedrin , het Joodse Hooggerechtshof probeerde aan de groeiende gemeenschap van de eerste christenen een halt toe te roepen in hun enthousiasme voor Jezus. Want de mensen werden zelfs sterker in  de moeilijkheden. Alle gelovigen waren verenigd, één in hart en geest. Dat lezen we in handelingen hdst 4..32-35  32Alle mensen die in Jezus geloofden, waren van harte eensgezind. Niemand zei dat zijn bezittingen van hem alleen waren, alles was gemeenschappelijk. 33De apostelen verkondigden met grote overtuigingskracht dat de Here Jezus uit de dood was opgestaan, en Gods zegen rustte op hen allen. 34-Er was geen enkele noodlijdende onder hen, omdat allen die landerijen of huizen bezaten, deze verkochten en de opbrengst ervan meebrachten 35om aan de voeten van de Apostelen neer te leggen. Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte. Tot daar de tekst.   Shocking nieuws. Ik zou dat niet kunnen denk ik. Het is zeer moeilijk in eenvoud te leven. We voelen zo vlug dat dit of dat van ons is, wij hebben er voor gewerkt, wij hebben dat betaald.

  Terug naar de apostelen: Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus en Zijn rijke genade rustte op hen allen. Laat ons een voorbeeld nemen aan de apostelen en  vooral aan jongeren vertellen over de betekenis van ons geloof voor ons leven en hoe waardevol en zinvol ons leven daardoor geworden is. Jongeren hebben behoefte aan een richting, een focus, aan een referentiepunt die hen dichter bij de waarheid brengt zodat het niet uw waarheid en mijn waarheid is, maar Jezus waarheid.

  20-12-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.de handelingen deel 1

  Beste mensen

  We maakten voor u een reeks uitzendingen over de handelingen van de apostelen. Dit is de eerste uitzending. Het boek, de handelingen van de apostelen, wordt haast niet meer gelezen, maar wij vinden het een belangrijke boek zeker in onze tijd, want het gaat over de gemeenschap van de eerste christenen en hoe de apostelen zich verspreidde om het woord van Jezus te verkondigen. En God was in alles aanwezig met de kracht van zijn heilige Geest. Zo is de gemeenschap van de christenen steeds gegroeid door de jaren heen. Wij zijn er deel van. 

  Het boek de handelingen , is geschreven voor 62 na Christus, voor de sterfdatum van Paulus. Het boek  handelingen , geschreven door Lukas eindigt  in Rome toen Paulus gevangen werd in Rome , dat lezen we op het einde in de Handelingen. Er is niets geschreven over de vervolgingen van de christenen in 62 tijdens het bewind van keizer Nero, de vernietiging van de stad Jeruzalem in 70, dus het moet voordien geschreven zijn, voor 62 na Christus dus.  

  Het gaat in de handelingen over  Petrus, Filippus, Paulus en Lukas zelf.

  De gebeurtenissen, weergegeven in de Handelingen spelen zich af in

  Jeruzalem, in het Joodse rijk Judea, in Samaria( het land van de heidenen) en in heel het Romeinse rijk, de actuele wereld van toen

  Wij geloven als christen dat de geschriften in de bijbel waardevol zijn omdat ze geschreven zijn onder en met de kracht van de Heilige Geest

  De kracht van de Heilige Geest is bij ons, vooral in belangrijke momenten en vooral op momenten dat er over Jezus gesproken wordt. Dat is nu en dat was vroeger ten tijde van de eerste christenen. Die periode wordt  beschreven door Lukas in het boek ‘ de handelingen’ Met dit boek willen wij nadenken over wat de apostelen deden onder leiding van de H.Geest. Ze zouden Zijn kracht ontvangen  om te kunnen getuigen over Jezus.

  Eerste uitzending:   (Hoofdstuk-1-2)

   Lukas leidt ons van de stad Jeruzalem naar de streek rond de middellandse zee, , de streek van Syrie, klein Azië de eilanden Cyprus en Malta en uiteindelijk Rome.

  Omdat Judas Jezus had verraden waren de apostelen nog met 11 , Lukas beschrijft de keuze van een nieuwe apostel zodat ze terug met 12 waren . zoals de 12 stammen van Israël die al eeuwen bestonden.

  Lukas beschrijft in het eerste hoofdstuk de hemelvaart van Jezus

  De dood is niet het einde, en het leven is meer dan geld, gezondheid, geluk of pech. Want de dood op aarde is de weg naar de eeuwigheid. Lukas  herhaalt wat hij ook in zijn evangelie had geschreven: dat Jezus doorheen lijden en dood was gegaan, en dat Hij verrezen was en teruggekeerd naar de Vader in de hemel. Maar Hij had zijn Geest beloofd aan zijn apostelen, zo kunnen zij en ook wij  leven in de kracht van Zijn Geest.

  Dit is intens Gods verlangen. Op het moment van Jezus hemelvaart staan de apostelen Hem na te kijken, misschien hopen ze Hem nooit uit het oog te verliezen. Ineens staan er twee mannen in witte gewaden bij hen, en die zeggen:  mannen, waarom staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus komt immers terug naar de aarde, op dezelfde wijze als Hij nu naar de hemel is gegaan.’ Met andere woorden: aarde en hemel zijn door Jezus direct met elkaar verbonden. En Hij is niet weg van de aarde, Hij zal voor eeuwig aanwezig blijven door zijn Geest. Dat verklaart wellicht de blijdschap van de apostelen, zoals die door Lukas in zijn evangelie wordt beschreven. Hij geeft de opdracht weer die Jezus aan zijn apostelen geeft: dat ze hem, Jezus,  onder alle volkeren moeten verkondigen. Wanneer Jezus ten hemel wordt opgenomen, baden ze  tot Hem en ze keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug.’

  Met grote blijdschap’: zijn ze dan blij dat Jezus weg is? Nee, natuurlijk niet, ze zijn blij omdat Hij bij hen blijft. Niet als menselijke persoon, maar als Geest, als aanwezig teken van God. En ze zijn ook blij omdat zijn hemelvaart hen de zekerheid geeft dat de aarde niet het enige, en de dood niet het einde is. Jezus is immers verrezen en ten hemel opgenomen. Dus zullen ook zij en zullen ook wij allen verrijzen. Het is de taak van de apostelen en onze taak om daarover te spreken met iedereen die ons lief is.

  Lukas  spreekt ook over het ontvangen van de  Heilige Geest . I

  Iedereen die bij Jezus hemelvaart aanwezig was begreep wat er gezegd werd in zijn eigen taal. Hier vinden we een verwijzing naar de toren van Babel, waar de mensen een stad wilden bouwen met een toren die tot aan de hemel rijkt, ze wilden gelijk zijn aan God, zij wilden een eenheid van taal, dan krijgen wij naam en worden we niet over de aardbodem verspreidt lezen we Genesis 11, 1-9  

  Maar God wil niet dan wij mensen, egocentrisch worden en denken om God niet nodig te hebben en onze luxe materiele wereld als meest belangrijke beschouwen. Daarom deed hij ‘toen’ de mensen vreemde talen spreken, ze begrepen elkaar niet meer en zo werden mensen over de hele wereld verspreid. Hier wordt verwezen naar het plan van God. Hij wil dat wij onszelf niet als de besten en de slimsten en de eersten beschouwen. Wij zien soms op neer op anderen, vooral op hen die vreemde talen spreken en hier bij ons wonen. We worden ongeduldig, staan niet open voor het anders zijn en dat wil God niet voor ons.

  Met de neerdaling van de Heilige Geest wil God eenheid, om zo, in verbondenheid met God en met elkaar sterk te staan en Jezus  woorden te kennen. Woorden die ons leren hoe wij moeten leven, zelfs al zijn de omstandigheden soms moeilijk. Maar juist daarom ontvangen we de kracht van Zijn Geest. In die kracht wil God ook dat de apostelen en ook wij vertellen over zijn zoon, Jezus, en wat die voor ons betekent.

  10-12-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 20 en einde van dit thema

  Zonder de liefde van God is er meer kans op droogte en leegte in ons leven. Onze takken brengen dode bladeren voort.

  Wakker worden en het wonder van Zijn liefde voor mij ontdekken is het grootste geschenk. Ik heb vaak meer het gevoel dat ik een onbeduidende termiet ben en toch weet ik dat God in mij mogelijkheden ziet die ikzelf niet zie.  Hij houdt van mij.

   

   Paulus schrijft: “nu zien wij nog door een spiegel, leven in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde” (1 Corinthiërs 13:12,13).

   

  Als ons begrijpen van God slechts een glimp is als door een beslagen spiegel, dan kijken we verlangend uit naar het volledige en ongehinderde uitzicht. God lovend en prijzend voor die dag die eens zal komen!

  Voor het leven nu hebben wij al iets heel bijzonders toevertrouwd gekregen. Het is niet te vergelijken met wat ons in het eeuwige wacht, maar het is wel het meest bijzondere in deze wereld:  de onbeschrijfelijke liefde van God.

   Bijbelleessuggestie:

  Openbaring 2:7 en 22:12-14

  Jeremia 17:7,8

  Johannes 15:1-8

  Om over na te denken / gespreksvragen:

  In hoeverre kent u dit verlangen naar God en deze eeuwige bestemming?

  Gelooft u in de vrucht die Gods Geest nu al wil geven (Jeremia 17:7,8 en Johannes

  15:5)?

   

  Afsluitend gebed

  [7] God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. [8] Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen.  schrijft Paulus in zijn 2 de brief aan Timotheüs

  Daarom bidden wij tot u:

  Lieve God, ik verlang er oprecht naar u lief te hebben met heel mijn hart, mijn ziel, mijn verstand en mijn kracht.

  Ik wil ook graag mijn partner en kinderen, mijn familie, mijn buren en vrienden liefhebben. Ik wil zelfs proberen mensen te beminnen met wie ik het heel moeilijk heb.

  Ik ben mij ervan bewust dat ik echter niet op eigen kracht kan liefhebben.

  Ik weet dat u nu mijn gebed verhoort, Jezus heeft ons dat beloofd.

   

  Mijn grootste probleem is de angst om over U te spreken.

  Helpt mij alstublieft Heer en breng iemand op mijn weg zodat ik me hierin niet alleen voel.

  Geef me de kracht van de Heilige Geest als ik iemand ontmoet die nood heeft aan een goed gesprek of hulp.  Laat me voelen wat de andere nodig heeft, laat me spreken met de juiste woorden. Geef me de kracht te durven bidden met anderen als er iemand daar nood aan heeft.

  Ik dank u Heer in Jezus naam

  30-11-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 19

  We raden u aan het eerste hoofdstuk van de eerste brief van Johannes nog eens te lezen. Het is zeer kort.

  God liefhebben heeft tot gevolg dat wij andere mensen beter kunnen liefhebben en anderen gaan ons ook meer beminnen.

  “Als je jezelf in brand steekt komen de mensen graag kijken om je te zien branden”. Men voelt de passie, de eerste liefde voor God, de vreugde en de blijheid. Anderen worden er door gemotiveerd en geïnspireerd. Wij hebben zo enkele priesters in ons midden. Ze stralen de blijheid uit, Gods blijheid, ze zijn altijd positief, klaar voor een grapje, een bemoedigend woord.

  Als echtpaar wordt onze huwelijksrelatie ook beïnvloed worden door die

  eerste liefde voor God. Naar het voorbeeld van Christus kunnen we elkaar opofferend leren lief hebben, met meer verdraagzaamheid, ook de kinderen profiteren daarvan.

  Als wij groeien in de nabijheid en liefde van God, dan zullen ook onze relaties met mensen om ons heen veranderen.

    

  Het leven van veel mensen wordt gekenmerkt door onrust en verwarring.

  Als wij proberen onze eigen weg te vinden, dan zullen wij uiteindelijk een innerlijke oorlog ervaren. Wij worden als de verloren zoon, levend van het afval van de wereld, terwijl wij hadden kunnen aanzitten aan het diner van onze Koning. Wij voelen dat er meer moet zijn en zijn op zoek naar het echte leven. Geld en bezittingen, beroemdheid, vermaak of andere goedkope vormen van zogenaamde levensvervulling geven geen blijvend geluk. Blijvend geluk is alleen te vinden als wij omhuld worden door de liefde van God die ons Zijn bovennatuurlijke vrede geeft.

  Dan voelen we de tegenwoordigheid van God, wat er ook gebeurt en waar ik ook ben. Dan hebben we een veranderende invloed op de mensen om ons heen. De liefde van God geeft ons een intens gevoel van vrijheid en overvloedige leven zoals Jezus dat heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft, vertrouwt en gehoorzaamt.

   

  Het feest is begonnen! Laat ons tijd nemen om God te aanbidden, te loven en te prijzen. Misschien moeten we er wel een dag of meer voor vrijmaken, om in de stilte te zijn en te bidden, te zingen, te aanbidden en na te denken over de goedheid van God.

   

  Bijbelleessuggestie:

  Lucas 15:1-32

  Om over na te denken / gespreksvragen:

  1. Wat is uw beeld van God?

  2. Wat betekent deze gelijkenis voor u persoonlijk?

  3. Voelt u zich ‘thuis’ en ‘welkom’ bij de Vader?

  17-11-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 18

  Misschien verlangen we diep in ons hart naar een vernieuwing van onze geest.

  Koning David bad: (psalm 51)

   [12]

  Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg, Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.

   

  Wanneer wij zo zouden bidden dan groeit onze verbondenheid met God, afstand zal verdwijnen, we zullen de warmte van Zijn liefde, en genade ervaren.

  ‘Die’ ervaring zal ons leven veranderen. De omgang met God zal met ons meegaan de hele dag door. Gods nabijheid hoort dan bij ons leven

   

  We zullen daardoor kunnen weerstaan aan verleidingen en we zullen betere beslissingen kunnen nemen. God is onze leidraad, christus blijft in ons en wij in Hem.

  Zo getuige een man die ik ontmoette, hij vertelde me hoe hij dank zij zijn verbondenheid met God alle verleidingen van drank en drugs kon weerstaan.  Ik wil God niet 1 dag loslaten zei hij, want dan ben ik verloren. Hij ontmoette een vrouw en trouwde later met haar. De man stond vol tattoos, had een rot jeugd gehad en in het gevang gezeten. Slechter kon niet. Maar God nam het oude weg, de oude mens die voor zichzelf leefde en in rebellie met God was.

  In de plaats kwam een mens met een zuiver hart, standvastigheid, verbondenheid, hij ervaart redding, kreeg vreugde en de kracht van een sterke geest.

  Daardoor kon deze man veel betekenen voor andere mensen. Een voorbeeld voor velen. Hij was blij en dynamisch. Hij getuigde van een leven in de kracht van de geest en het licht van Jezus.

   

  In zijn eerste brief schrijft Johannes  [8] Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. [9] Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. (1 Johannes 1:7).

  05-11-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 17

  Vele mensen hebben een tegenovergesteld beeld van God. Wij stellen

  ons voor dat Hij schittert achter de muren van de hemel, dat Hij de wenkbrauwen fronst als wij op de hemeldeur bonzen. Wij weten dat wij hebben gezondigd en wij zijn bang voor de confrontatie met Zijn boze teleurstelling. Wij stellen ons voor dat Hij op een ontoegankelijke manier bedenkt hoe Hij ons moet straffen. Met zo’n vertekend beeld van God is het geen wonder dat mensen bang zijn om naar Hem toe te gaan of bij Hem terug te komen.

  Zo is God niet, Hij kijkt naar Zijn weggelopen kinderen met ogen van liefde en betrokkenheid. Hij tuurt naar de horizon, elke dag weer opnieuw. En dan – nog voordat wij naar Hem teruggaan – komt Hij ons al halverwege tegemoet en kan Zijn vreugde niet voor Zich houden, hij wil dat iedereen meeviert.

  Er is wel eens gezegd dat als wij één stap in de richting van God zetten, dat Hij er meer zet dan er zandkorrels zijn op de stranden van deze wereld. Eerder in hetzelfde hoofdstuk van Lucas lezen we het verhaal van de herder die zelfs de kudde achterlaat om het ene verloren schaap te zoeken. Jezus zegt aan het eind van dat verhaal:

  [7] Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

  Jesaja zegt het nog anders: Zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zo zal uw God Zich over u verblijden. (Jesaja 62:5.)

   

  25-10-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief deel 16

  Leven op grote voet is iets anders is dan leven volgens hoge normen

  We beschouwen zovele dingen als iets vanzelfsprekends. Mooie kleren, lekker eten, volle supermarkten, fuiven, drank, drugs. Sommige uitspattingen brengen ons tot een lager niveau. Het doet ons denken aan het verhaal van de verloren zoon.  Voor het eerst zag die zoon het slechte in zichzelf. De dwaze rebellie die hem ertoe had gebracht zijn erfdeel op te eisen en te vertrekken. Hoe had hij zijn vader zoveel verdriet kunnen bezorgen en dat alles om een zak geld. Nu weende hij bitter!

  De jonge man stond op en besloot naar huis terug te gaan. Hij zou de lange weg terug gaan, hopend dat hij binnen mocht komen en weer een plek kon krijgen. Hij was bereid om het minste werk te doen dat hij zich kon voorstellen, als hij maar weer thuis was en bij zijn vader kon zijn. Maar hoe zou hij ontvangen worden? Zou zijn vader hem er niet uit smijten?

  Na een lange reis kwam hij langzamerhand dichter bij de plek waar hij vroeger woonde. Het was al avond en hij keek onzeker rond. Aan het eind van de weg zag hij iemand die op zijn vader leek. Die persoon keek speurend naar de kruising van de weg en de horizon – zijn richting. De man kwam overeind en begon te rennen. Het was het hollen van een oudere man die in jaren niet zo hard had gelopen.

  Het was de jonge man nu duidelijk! Die oudere man was zijn vader die hem meer dan halverwege tegemoet wilde komen. De heimwee van de zoon was niets vergeleken bij het verdriet dat de vader had over de afwezigheid van diens zoon. Vanavond zou er een feest zijn, zoals er nog nooit gefeest was in dat huis. (van Lucas 15:11-32)

   Het verhaal van de verloren zoon is een illustratie van een terugkeer naar de liefde van God nadat iemand er afstand van heeft genomen. De

  jonge man bedacht hij van welke hoogte hij gevallen was.Hij voelde spijt, wou vergiffenis vragen en ging naar huis terug.

  Maar het meest opvallende element in het verhaal is niet de beschrijving van de gevoelens van de zoon, maar het adembenemende van de manier waarop de Vader naar de terugkeer

  uitzag. Hij wacht geduldig op diens terugkeer en groet hem op een manier die tegengesteld is aan wat wij verwacht zouden hebben. Geen bitterheid of verwijt. En er was geen sprake van dat de zoon moest werken voor het terugwinnen van zijn positie als zoon.

  We lezen verder bij Lukas hfdst 15 vers 20 . Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem

  Dat vers ontroert.  Het vertelt alles wat ik moet weten over het karakter van God.

  Komt uw beeld van God overeen met de beschrijving van Lucas 15? Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.

  Jezus wil dat wij ontdekken dat God een Vader is, die overloopt  van blijdschap en liefde om zijn kinderen . God wil ons ook omhelzen, ons in zijn armen sluiten, ook al hebben we verkeerde dingen gedaan,

  Kan dit beeld van God de Vader ons helpen om ons naar God te richten of ons terug naar God te richten?

  15-10-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft ons als eerste lief! del 14

  “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad” (1 Johannes 4:19).

  De houding van ons hart moet veranderen. God vergeeft ons alles uit het verleden als wij Hem dat vragen en spijt betuigen. Dan komt er een nieuwe inspiratie om Hem te dienen. Met nieuwe blijdschap en toewijding.

  Voor een nieuwe start is het evangelie van Johannes een aanrader.

  Ik lees slechts, 1 of 2 verzen en laat het bezinken, Ik wil begrijpen wat Jezus wil zeggen. Ik wil ook meer bewust zijn van kleine dingen die aan mij gebeuren en dank God voor kleine dingen.

  De bestudering van Gods Woord is echt belangrijk, het wordt dan iets van onszelf. De woorden kunnen dan van de pagina’s afspringen en ons leven weer nieuwe energie geven.

  Frisse nieuwe vreugde bepalen dan onze daden, waarbij we God moeten vragen dat hij ons leidt. Hij zal ons nieuwe energie geven. Door Jezus weten we dat we alleen maar de juiste dingen kunnen doen door de nabijheid en kracht van Gods Geest.

  Het is ook belangrijk is om te vragen dat we iemand mogen ontmoeten die ons helpt in onze zoektocht naar Hem.

  05-10-2017 om 00:00 geschreven door GODKENNEN  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 15/01-21/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 05/12-11/12 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 24/11-30/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 27/12-02/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 29/03-04/04 2010

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Startpagina !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!