NIEUW: Blog reclamevrij maken?
gedichten van een overtuigde Vlaming ( johan1944)

Foto

i have taken more out of alcohol,than alcohol has taken out of me(winston churchill)

als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

Foto


grafschrift op politicus
---------------------------
eindelijk een positief bericht:
hij liegt niet meer,hij ligt
(uit 'Pallieterke')

----


Foto

mannen weten pas hoe fijn het leven is als ze getrouwd zijn , en dan is het te laat !

niets staat een vrouw
beter dan niets(maurice donnay)

Hoofddoekjes? JA! Links? NEEN!

Hoofddoek Om te bewijzen dat we geen racisten zijn, wil ik JA! zeggen tegen de hoofddoek. Op straat, op het werk, zelfs bij mij thuis. Want dit soort hoofddoek lijkt me aanvaardbaar....
Met een knipoog van Hurce.

 

Elfrieda-ballade (Ward Hermans)

naar een authentiek verhaal,
door de betreffende aan mij gedaan.


Zij was een blond, Duits meisje,
Pas even twintig oud.
Hij was n Vlaamse landsknecht,
Nog jong en niet getrouwd.

Het stadje lag verlaten.
Want voor het wild gerucht,
Dat snel de Russen kwamen,
Was iedereen gevlucht.

Zij was n teer, lief meisje
Maar even twintig oud.
Hij was van honderd marsjen
Reeds met de Dood vertrouwd.

Zij lag in t Krankengasthaus
Sich hten ! T-b-cee.
Wat kon de Dood hem deren !
Ging vier jaar met ze mee !

Kwam overal haar tegen,
Tot aan de Zwarte Zee.
Hij zag haar duizend keren
Reeds tussen Don en Spree.

Men wordt aan sterven wennen,
Waar anders niets gedaan,
Van wie nog lachen, vloeken,
Voor t lampken uitgegaan.

Zij noemde zich Elfrieda.
Hij had nog nooit voordien
De Dood in t lief gezelschap
Van zulk een kind gezien.

Zij was een teer, blond meisje;
Nog een onschuldig kind.
En ziekte, oorlog, zorgen
Zij had nog nooit bemind.

Hij wist dat zij moest sterven.
Zij wist de Dood dichtbij
Ach, willst Du bei mir bleiben ?
Ich bleibe, troostte hij.

Ich bleibe selbstverstndlich.
Zij lachte stil tevree.
De koorts bloeide op haar wangen
De Roos der T-b-cee.

Zij was een teer, blond meisje,
Nog een onschuldig schaap.
Hij was een jonge landsknecht
Een blonde, Vlaamse knaap.

Toen t einde snel genaderd,
Daar heeft zij niet geklaagd.
Doch met haar bevend mondje,
Heel zachtekes gevraagd:

Ich mchte ruhig sterben
Gib mir Morphin es muss.
Und, bitte, noch zum Abschied,
Schenk mir doch einen Kuss.

Zij vroeg t nog met haar ogen
Waar reeds de Dood in loech.
Hij heeft haar dan gegeven
Wat zij hem stervend vroeg.

Hij sloot Elfriedas ogen,
En alles was gedaan.
Men riep: ,, die Russen kamen !
Dan is hij heengegaan.

Doch nooit kon hij vergeten,
Dat laatste ogenblik;
Die laatste kus van t leven,
Elfriedas laatste snik.

.

Zij was een doodgewijde
En kan een kus dan kwaad ?
Een kus om van te sterven,
Dat weigert geen soldaat.

Zij was n blond, Duits meisje.
Hij was n Vlaamse knaap.


(Een wonderschone ballade van Ward Hermans. Zoals de andere door mij geciteerde stukken van en over de dichter, schrijver en politicus, overgenomen uit het mij tijdelijk door kameraad Erik Verstraete in bruikleen gegeven Hulde-album Ward Hermans

ik  heb een prachtig leven gehad
en zwaar gesoupeerd
ik betaal nu met plezier de rekening
( miel  cools )


Foto

Foto


Jantje zag eens pruimen hangen
o! als eieren zo groot.
't scheen dat Jantje wou gaan plukken,
schoon zijn vader 't  hem verbood.
Hier is , zei hij , noch mijn vader,
noch een tuinman die het ziet:
aan een boom zo vol geladen
mist men vijf zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
en niet plukken: ik loop heen.
Zou ik om een handvol pruimen
ongehoorzaam wezen? Neen.
Voort ging Jantje: maar zijn vader,
die hem stil beluisterd had,
kwam hem in een lopen tegen
vooraan op het middenpad.
Kom mijn Jantje, zei de vader,
kom mijn kleine hartendief!
Nu zal ik U pruimen plukken;
nu heeft vader Jantje lief.
Daarop ging papa aan het schudden
Jantje raapte schielijk op;
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
en liep heen in een galop

hieronymus van alphen (18e eeuw)

Foto

 

Galgenlied

Er stonden drie galgen op't galgenveld,
de kraaien hebben het voortverteld.
En stom blauwden winterse bossen rondom,
zij kaatsten 't gekrijs van de kraaien wederom.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt:
drie mannen moesten opgeknoopt.
Drie rechters lazen het vonnis voor:
de bossen blauwden het na in koor.

En had in eigen macht geloofd,
hij moest het bekopen met zijn hoofd.
En had gehoopt op een nieuwe tijd,
dat was voor het heden een scherp verwijt.

En had de waarheid te zeer bemind,
daarvoor ging hij bengelen in de wind.
De kraaien krijsten: kwaad is kwaad.
De bossen echoden: haat is haat.

De kring van het volk werd enger en enger.
't gelaat van de rechters werd strenger en strenger...
Maar toen die koord in de hoogte ging,
in elke lus een rechter hing.

Het volk stond zwijgzaam opeengehoopt,
drie rechters werden opgeknoopt.
En had zijn eigen volk verraden.
En had zijn geldkist volgeladen.

En had de macht om haarzelf bemind.
Drie rechters bengelden in de wind,
de kraaien krijsten: kwaad is kwaad,
de bossen echoden: inderdaad.

door Karel Vertommen

Foto

er is maar een slagveld
waarop god en satan elkaar bekampen,
een waarop twee oneindigheden
elkaar in evenwicht houden:
het menselijk hart

(cyriel verschaeve)

Het Vlaams Legioen

Wij breken het bolsjewiseren
De geest van de geust houdt ons koen,
Wij willen door Rusland marcheren,
Wij, mannen van 't Vlaams Legioen
Wij volgen het vaandel der leeuwen,
Door sikkel en hamer onteerd.
Ons horen de komende eeuwen
Te wapen ! te wapen ! te wapen !
Voor outer en heerd ! 

Het Vlaams Legioen, kameraad, 
Rukt op ter bevrijdende daad.
Het Vlaams Legioen, kameraad, 
Rukt op ter bevrijdende daad. 

De torens van Dietsland, de grauwen, 
Zijn ons in de steppen nabij. 
Voor hen vlamt ons eeuwige trouwe, 
En vechten we Vlaanderen vrij. 
De burchten van Dietsland, de stoeren, 
Zij houden ons hart onverveerd. 
Zij schreeuwen de strijdkreet der boeren: 
Te wapen, te wapen !
Te wapen voor outer en heerd! 

Al moesten wij moeder verlaten, 
Al brandt vrouw en kind ons in t hart. 
Al moesten de schuimers ons haten, 
De leeuw werd ten aanval gesard. 
Wij zullen door Rusland marsjeren, 
Wij staan in de steppen op wacht. 
Het vendel zal eens wederkeren. 
Te wapen, te wapen ! 
Als stormram van Vlaanderens macht !

Foto

guido gezelle

de vlaamsche tale is wonderzoet
voor die heur geen geweld en doet
maar rusten laat in 't herte alwaar
ze onmondig leefde en sliep te gaar
tot dat ze, eens wakker,vrij en vrank
te monde uitgaat heur vrijen gank
wat verruwprachtig hoortoneel
wat zielsverrukkend zingestreel
o vlaamse tale,uw kunst ontplooit
wanneer zij 't al vol leven strooit
en vol onzegbaar schoonzijn dat
lijk wolken wierooks welt
uit uw zoet wierookvat

Foto

wir sind links und verachten das rechtse burgerblok(goebbels)

Foto

een jeugdig gemoed in een oud lichaam, er bestaat geen grotere kwelling(fritz francken)

het leven is te belangrijk
om serieus genomen te worden
(corky siegel)

er is maar een ding erger dan een alcoholist en dat is een man die nooit drinkt(dean martin) 

HET KERELSKIND

--Van waar koms du getreden
zoo laat door rein en wind,
van waar koms du getreden,
aleen, du blonde kind?

-- Du smidje van den woude,
ik kome van het veld
waar vader heeft gestreden,
waar vader ligt geveld.

-- Lo! viel hij, 't was met eere,
dijn vader welbemind.
Wat bergt dijn blauwe schabbe,
du arrem heldenkind?

-- Du smidje, 't zijn de scherven
van vaders goede zweerd;
du zals het mi hersmeden:
het is 't hersmeden weerd.

-- 'k Hersmede het di sterker
dan 't vaders hand ooit zwong.
Maar, waartoe wilt 't di dienen?
du best zoo bitter jong.

-- Du smidje van den woude,
bij Lo! du ne best nie' vroed:
mijn vader wille ik wreken
met stroomen walenbloed.


Albrecht Rodenbach
(1876)


Foto

Inhoud blog
 • DEMON
 • WOORDEN
 • Eenzaamheid
 • RUST
 • HASPENGOUW
 • Mijmeringen
 • OUDE WIJN
 • HOOP
 • OUDERDOM
 • GEWOON DOEN
 • GEVEN
 • DROOM
 • BOZE DROMEN
 • Mijmering
 • VERTWIJFELING
 • Mijmering
 • SAMEN
 • HET LAND
 • Rechts
 • pater Anselmus

  Foto

  als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

  Foto

  Foto

  Zoeken met Google  een dichter is bezig als hij niets doet
  de burger doet niets als hij bezig is(jan greshoff)


  Foto

  dichters liegen de waarheid(bertus aafjes)


  liefdesgedict(anoniem 14e eeuw)

  ghequetst ben ic van binnen
  duerwont mijn hert soe seer
  van uwer ganscher minnen
  ghequetst soe lanc soe meer
  waer ic my wend, waer ic my keer
  ic en can gherusten dach noch nachte 
  waer ic my wend,waer ic my keer
  ghy sijt alleen in mijn ghedachte

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Also sprach... Helmut Kohl

  • "Het is gemakkelijker een hond voorbij een hotdogkraam te loodsen, dan een socialist voorbij een berg geld."

  Foto

     GELOOF

  Daar droomt iets in uw ogen,
  Wen gij ten hemel ziet;
  Daar zingt iets in uw zuchten,
  Hl verre, van verdriet...

  Daar sust iets in uw stemme,
  Een troost, die 'k zelden vond
  In woorden die gedijen
  Uit menselijke mond.

  Daar juicht iets in uw vreugde
  En, zo ge wel eens schreit,
  Dan lacht er door uw tranen
  Zveel gelatenheid...

  O Lieve, zeg me stille,
  Is dt soms verre schijn
  Van de eindeloze weelde,
  Hl dicht bij Hem te zijn?


  alice nahon                    EENVOUD

  Ik voel m'n ziel verwant met kleine simpele dingen,
  Die op ons wegen staan als bloemen van het veld...,
  Verdoken in het gras, door weinigen geteld...,
  Al dragen z'in hun kelk de zoetste zegeningen.

  'k Vind schoonheid overal; maar dat wat zachte perelt
  Van uit uw moe mond, die luttel woorden vindt:
  "Gonavond..., lieveke, gonacht..., m'n zielekind."
  Dat maakt me zaal'ger dan de weelde van de wereld.

  Z groeit in m'n gedacht een vrede, niet te noemen;
  M'n ziel, in schoonheidshuis, niet n mysterie vindt;
  Want l wat schoonheid is, met simpelheid begint...
  En 'k noeme Liefde, 't zaad van alle schoonheidsbloemen.


  alice nahon

  Foto

  Foto

  Ik ben van den buiten

  Ik kreeg van mijn ouders,
  Van ieder mijn part
  Van vader mijn schouders
  Van moeder mijn hart
  Ik vocht om mijn stuiten*
  Met zuster en broer.
  Ik ben van den buiten
  Ik ben van den boer!

  Bij d'eigenste pachter,
  Eerst koeier dan knecht*
  Mijn klakke van achter,*
  Mijn hoofd immer recht
  Zoo dien 'k om duiten,
  En teer op mijn toer;*
  Ik ben van den buiten.
  Ik ben van den boer!

  Ik zout en ik zaaie
  Ik eg en ik ploeg
  Ik mest en ik maaie
  Ik zweet en ik zwoeg,
  Ik klets op de kluiten
  En glets op de moer.*
  Ik ben van den buiten
  Ik ben van den boer!

  En hebben de zeisens
  Gezinderenzind
  De mallende meisens
  De wagens gepint
  Dan zit ik te fluiten
  Van boven op 't voer:
  Ik ben van den buiten,
  Ik ben van den boer!

  rene de clercq

  Dinska Bronska

  Uit een oud dorp
  - kameelbruin als de steppe -
  uit Plocka,
  kwam Dinska Bronska.
  Haar hoofddoek was pruisisch-blauw
  en heur haar vlas-geel;
  ook waren haar ogen blauw
  als fjord-water.
  Zij rook naar knoflook en spar,
  zij droeg laarzen
  en ging zeer zwaar en gauw.
  In het hotel 'Lapland' zat zij
  bij een tafel aan het straat-raam:
  zij schreef 'n brief.
  Een haarlok viel laag op haar rode kaak
  en zij stak haar tong uit,
  want zij schreef moeilijk die brief
  en daaronder 'Dinska Bronska', haar naam.
  Ze stak ook de penstok in haar mond
  en zocht met haar ogen langs het plafond.
  Op het papier waren 'n inktvlek
  en groot gestrompel van letters:
  zij kocht het voor vijf centiem
  in de kruidenierszaak
  over het hotel.
  Er was 'n beetje inkt aan haar kaak.

  Origineel gepost door horsewhisperer Bekijk Bericht
  Pozie is ook :
  Moeder ( willem elschot)

  Mijn moederken, ik kan het niet verkroppen
  dat gij gekromd, verdroogd zijt en versleten,
  zoals een pop waarin een hart zou kloppen,
  door t volk bij t heengaan in een huis vergeten.

  Ik zie uw knoken door uw kaken steken
  en diep uw ogen in het hoofd gedrongen.
  En ik ben gans ontroerd en kan niet spreken,
  wanneer gij zegt kom zit aan tafel jongen.

  Ik hoor u s avonds aan de muren vragen
  of gij de vensters wel hebt toegesloten.
  Gij kunt den mist niet uit uw hersens jagen.
  Uw lied is uit, gij kreunt de laatste noten.

  Daar in de verte wordt een put gegraven;
  ik hoor zo goed het ploffen van de kluiten.
  En achter het huis zie ik een schimme draven:
  hij staat waarachtig reeds op haar te fluiten.

  -Kom in, Mijnheer, ik stel u voor aan moeder.
  -Vrees niets, kindlief, al heeft hij naakte benen:
  hij is een vriend, een goede vriend, een broeder:
  hij is niet ruw, hij wandelt op tenen.

  Tot weerziens dan. Ik kom vannacht of morgen.
  Gij kunt gerust een onze-vader lezen,
  en zet uw muts wat recht. Hij zal wel zorgen
  dat gij geen kou vat en tevre zult wezen.

  LIEFDE

  Liefde imiteert de zwaan;
  Haar sierlijkheid in water
  en haar gestuntel bij het gaan.

  Liefde bloeit als een roos;
  Verrukkelijk geurend
  en dan verleppend - Hopeloos.

  Liefde kan swingen of treuren;
  Extravert zingen
  en introvert neuren.

  Liefde kent eb en vloed;
  Een getijde van wellust
  en een getijde van weemoed...

  lepus  albrecht rodenbach

   

  DE AREND

  De koninklike Vogel op
       der rotsen top gezeten
  heeft grootsch en kalm de zon bezien
       en d'hemelen gemeten.

  Maar sluikend en venijnig komt
       de onedele Slang gekropen
  en spiedt. En op den oogenblik
       dat hij de vlerk wijd open

  zijn vlucht reedt naar zijn koninkrijk
       in 't glanzend zonneschingen,
  gelijk een vere prangen hem
       verraderlike ringen.

  Almachtig stijgt hij in de lucht
       door zonneglans beschongen;
  maar pijnlik lekt hem de open borst
       't venijn van vurige tongen.

  Stijg voort, o edele Eerzuchtige,
       uw breede baan doorvaard,
  en dat hij bijte -- 't is uw lot! --
       die lage Eerzuchtigaard!


  Foto

  Hoever hoelang

  De trap van negen treden,
  hoever hoelang geleden
  dat wij hoog naar de diepe
  polken waar muizen sliepen
  op blote voeten liepen?

  De wagen leeggereden,
  hoever hoelang geleden
  dat wij hondsmoe gelopen
  hop! op de koele hopen
  gekruide klaver kropen?

  De dorsvloeren vergeten,
  hoever hoelang geleden
  dat wij, uurlang bekoorden,
  in winters zonder woorden
  de vlegelslagen hoorden?

  Uit: "En het dorp zal duren "
  anton van wilderode


  O Vlaanderen, breke uw zon de wolk uit,
  weze elk een kracht, een macht, een mens.
  Goedheil! De wereld sluit geen volk uit;
  het rijk der braven heeft geen grens.

  rene de clercq


  Foto

  o!land van roem en rouwe
  van liefde en lijdensnood
  gij wordt weer vrij en groot
  wij zweren:houe trouwe
  U Vlaandren tot ter dood

  ( Cyriel Verschaeve )

  Foto

  Foto

  een gedicht dat verklaarbaar is
  is al geen gedicht meer
  -----------
  Julien Schoenaerts


  er ligt een staat te sterven
  was nooit geheel gezond
  hij liet een volk verderven
  ging zelf daaraan ten grond

  er ligt een staat te sterven
  heel zachtjes,zonder pijn
  twee volkeren zullen erven
  ik zal op de uitvaart zijn

  Ren De Clercq


  'k Ben bang, dat ik eens zelve word
  Gelijk deez overtrokken dag;
  Een kind dat nimmer tegenmort,
  Maar nooit meer zingen mag.

  Alice Nahon

  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelegenheidsvers van Andr Demedts

  Gelegenheidsvers

  XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 

   

  'k Heb Lieze weergezien. Zij stond stil in de regen.

  Toen ik haar riep, bewogen haar oren verrast;

  zij kwam naar mij toe; vertederd ging ik haar tegen,

  zij wreef met haar kop, ruw pakte ik haar manen vast.

   

   

  Mijn paard, zei ik haar. Zijt gij nog altijd in leven ?

  Weet gij nog wel hoe jong en hoe wild gij toen waart ?

  En waar, vroeg zij mij, zijt gij tot nog toe gebleven,

  waar is het beter voor u, dan hier bij uw paard ?

   

   

  Ik ben niet thuis, gaf ik toe. Ik leef onder mensen,

  ik vermoed dat ik voor hen niet goed genoeg ben;

  ik doe wat ik kan; naar 't schijnt zal ik eerlang wensen :

  sta mij toe dat ik niets van de mensen meer ken.

   

   

  Ontdekken en leren is goed; alles verleren

  is beter; 't geeft soms de rust die 'k nimmer gewon.

  Dan zal ik waarschijnlijk tot u weer kunnen keren,

  of zou 't spreekwoord geen waar zijn: na regen komt zon ?

   

   

  Is alles leugen wat wij ons wijs lieten maken,

  is er niets dan geklets en gescharrel om baat ?

  Is er buiten geknoei en bedrogen geraken

  geen heil voor onze menselijke edele staat ?

   

   

  Waar gaat gij nog heen, druipend, alleen in de regen,

  zoekt gij nog iets dat eens een begoocheling bood?...

  Er is maar n waarheid, wij gaan lachend haar tegen,

  ach Lieze, mijn beest, er is geen thuis dan de dood.

   

   

                           Andr Demedts


  Foto

  AVONDLIEDEKE III

  't Is goed in 't eigen hert te kijken
  Nog even vr het slapen gaan,
  Of ik van dageraad tot avond
  Geen enkel hert heb zeer gedaan

  Of ik geen ogen heb doen schreien,
  Geen weemoed op een wezen lei;
  Of ik aan liefdeloze mensen
  Een woordeke van liefde zei.

  En vind ik in het huis mijns herten,
  Dat ik n droefenis genas,
  Dat ik mijn armen heb gewonden
  Rondom n hoofd, dat eenzaam was...;

  Dan voel ik op mijn jonge lippen,
  Die goedheid lijk een avondzoen...
  't Is goed in 't eigen hert te kijken
  En z z'n ogen toe te doen.


  alice nahon

  'k Ben bijna doof, en toch is het
      alsof ik horen kon,
  dat uit der linden kruin, een en-
      kel blad, dat door de zon
  verguld, zich van zijn twijg heeft los-
      gerukt, wegzweven gaat,
  onwetend van het lot, dat hem,
      hier op de grond te wachten staat.

  Ik hoor een stap, als 'k wakker schiet,
     beneden op het grind,
  en 'k vraag wie het mag zijn, die net
     als ik, geen slaaprust vindt?
  Wie zou het zijn, die onverwacht,
     van waar is weergekeerd,
  en waakt, opdat er mij vannacht
     geen kwaad, of schijn van onrust deert?

  Als ik nog dover word, hoor ik,
     in mij, niets anders meer,
  dan wat de stem van heel mijn voor-
     geslacht, mij telkens weer
  belooft, dat het mij niet verstoot
     en ik bij hen mag gaan,
  als ik, voor deze wereld dood,
     als duts alleen,
  op straat zal gaan .
            
                Andr Demedts


  vrouwen halen het beste in de man naar boven
  vooral na de scheiding

  ( geleend van Sien )

  in deze wereld
  moet je wel een idioot zijn
  anders wordt je gek

  als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

  Foto

  Foto

  een ritje door een leven van powezietjes
  soms romantisch,soms tegendraads en altijd vlaamsgezind.Wie mijn schrijfsels beu is,kan links en rechts naar beneden scrollen om naar echte dichters te hollen
  24-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEMON

  DEMON ( mijn gedicht )
  _______
  Er woont een demon in mijn buurt
  eentje die mij lieve woorden stuurt
  ik denk dat het een politieker is
  hij gebruikt dezelfde list
  ofwel is het een ander dier
  misschien een weerwolf of vampier
  de politieker zuigt ook en bijt
  en je centen ben je altijd kwijt
  en de beloftes zullen blijven komen
  zodat je van leugens kan dromen
  er is geen kruid tegen gewassen
  ze zitten in je zakken en in je tassen
  dus kies nog maar eens mensen
  zonder hoop voor je wensen
  we hopen dat het onze tijd nog zal duren
  want we durven niet meer naar de toekomst gluren

  24-05-2018, 11:12 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  22-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.WOORDEN

  WOORDEN (mijn gedicht)
  ---------------
  Woorden lopen rondjes in mijn hoofd
  woorden die ik van niemand heb geroofd
  woorden die klinken
  en je wangen doen blinken
  woorden over pijn en plezier
  woorden van elders en van hier
  woorden van ooit
  woorden van nooit
  ---------------
  ik weet dat van wat ik schrijf
  later niet veel overblijft
  jullie kennen mij niet
  ik ben niet wat men ziet
  ik zet jullie op het verkeerde been
  en weet soms zelf niet waarheen
  ik verlang niet te worden geprezen
  maar ben blij dat jullie mijn onzin lezen

  22-05-2018, 14:23 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  18-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eenzaamheid

  EENZAAMHEID (mijn gedicht)
  ----------------
  Ik ben niet bang van de eenzaamheid
  dan vermijd ik elke strijd
  ik hou er eigenlijk van
  zo ben ik niet in de ban
  van kunnen en van moeten
  en van de werkelijkheid te ontmoeten
  -----------------
  ik ben graag alleen
  dan ziet niemand dat ik ween
  dan ziet niemand de pijn
  die ik verdoof met een flesje wijn
  dan zal de waarheid blijken
  als ik in mijn eigen ziel kan kijken
  ik heb de illusie nooit vergroot
  en ben blij met wat het leven mij bood
  -------------------
  ik kruip dan in mijn hol
  en betaal ooit wel de tol
  van een liederlijk leven
  en van het naar Utopia te zweven
  oud worden doet het meeste pijn in het hoofd
  zegt een vriend die ik heb geloofd

  18-05-2018, 15:10 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  11-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RUST

  RUST(Mijn gedicht)
  ------------
  Er is op de wereld niets mooier dan de rust
  als de avondzon de nachtnevel kust
  als de kippen gaan slapen
  en de oudjes beginnen te gapen
  als de klok wat langzamer draait
  en de gloed van de kachel je wangen aait
  dan is het tijd om na te denken
  er zijn geen uitdagingen meer die op je wenken
  er is nu tijd om zalig te berusten
  bevrijd van vroegere lusten
  het is dan nog mooi erbij te zijn
  achter het gordijn
  om te observeren
  en niets meer hoeven bij te leren

  11-05-2018, 10:31 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  06-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HASPENGOUW

  HASPENGOUW(mijn gedicht)
  --------------
  DE GOLVEN VAN DE ZEE
  STUREN MIJN DROMEN TERUG
  NAAR DE LMBURGSE VREE
  WAARVOOR IK BEN GEVLUCHT
  ___________
  DROMEN VAN HEIDE EN VAN VEN
  DROMEN VAN MIJN HASPENGOUW
  HET IS ALSOF IK NERGENS ANDERS WEN
  MIJN STREEK BLIJF IK ALTIJD TROUW
  _____________
  HIER KOESTER IK MIJN VERLEDEN
  MIJN VERLANGENS EN DROMEN
  VERWEVEN IN HET HEDEN
  WAAR IK NIET KAN AAN ONTKOMEN
  ____________
  LAAT ME VAN MIJN EIGEN STREEK GENIETEN
  VAN DE ZONOPKOMST EN -ONDERGANG
  EN DAT IN MIJN GEHEUGEN GIETEN
  HOPELIJK NOG JARENLANG

  06-05-2018, 14:39 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  25-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijmeringen

  MIJMERINGEN(Mijn gedichten)
  ------------
  Laat me dood gaan
  met mijn schoenen aan
  terwijl ik nog rechtop kan staan
  en als het toch moet wil ik sterven
  zonder artsen die in mij kerven
  zonder iemand last te geven
  wil ik afscheid nemen van dit leven
  ------------
  Laat me houden wat ik heb
  al is het nog maar even
  een beetje liefde en plezier
  om naar het einde toe te zweven
  ik wil God danken voor dit leven
  voor het echte mens te zijn
  voor de liefde , het plezier
  voor mijn plaatsje op zijn trein
  ---------

  25-04-2018, 15:05 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  16-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OUDE WIJN

  OUDE WIJN
  ________
  MET MIJN OGEN WILDE IK JE LIEFDE VERWERVEN
  MET MIJN HANDEN JE LUSTEN OPWEKKEN
  ER ZIJN NU ALLEEN NOG DIE OGEN
  EN HANDEN DIE MIJN ONMACHT BEDEKKEN
  ________
  HET IS NOG WEL FIJN
  MAAR NIET ZOALS DIE WIJN
  DIE BETER WORDT NA JAREN
  DAT HEB IK AL ERVAREN

  16-04-2018, 15:19 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  14-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOOP

  HOOP ( MIJN GEDICHT)

  LIGGEND IN HET HOGE GRAS
  KIJKEND NAAR HET LOOF DER BOMEN
  BLIJDSCHAP OM WAT ER EENS WAS
  BANG VOOR WAT GAAT KOMEN

  STAREND NAAR DE IJLE LUCHT
  HUNKEREND NAAR NIEUWE DROMEN
  DIE NA EEN DIEPE ZUCHT
  HET BLOED ALWEER DOEN STROMEN

  WEER OPNIEUW DIE DRIFTEN VOELEND
  BIJ HET AANSCHOUWEN VAN EEN VROUW
  WEER OPNIEUW DIE HARTSTOCHT VOELEND
  DIE IK ALLEEN MAAR VOND BIJ JOU

  HOPEND OP EEN RUSTIG LEVEN
  NA ALLE ZORG EN PIJN
  IS MIJN ALLERLAATSTE WENS
  NOG EEN POOS BIJ JOU TE ZIJN

  14-04-2018, 10:53 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  11-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.OUDERDOM

  OUDERDOM
  ____________
  De horizon is grijs
  en zwart zijn mijn gedachten
  mijn gevoelens zijn als ijs
  van het veel te lange wachten
  -----------------
  de dagen worden kouder
  de nachten vol met vrees
  mijn vrienden worden ouder
  mijn vriendinnen nog het meest
  ------------------
  waar is de drang gebleven
  van dagen vol met vuur
  wat is er over van dit leven
  dat ik verspild heb,uur na uur
  ------------
  toch resten er herinneringen
  aan jou mijn schat
  van alle mooie dingen
  die wij twee hebben gehad

  11-04-2018, 15:41 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (3)

  08-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEWOON DOEN

  GEWOON DOEN
  __________
  Laten we het simpel houden
  even op de rem gaan staan
  je weet toch dat we zouden
  rustig leven gaan voortaan
  ------------
  laten we gewoon doen
  we hebben alles al gehad
  want weet je : zoals toen
  wordt het nooit meer schat
  --------------
  hoewel 'toen' ook een donker randje had
  er werd misschien veel te snel geleefd
  het echte leven werd onderschat
  verkeerde keuzes werden nagestreefd
  ----------------
  laat ons nu wat nagenieten
  van vroegere gedachten
  en nieuwe hoop nog gieten
  om wat geluk te betrachten

  08-04-2018, 12:43 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  06-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEVEN

  Geven 
  ---------
  Wat kon ik je geven
  buiten dit gewone leven

  Ik wou je doen zingen
  met schoonheid omringen

  Ik wou al je mooie dromen
  vooral uit doen komen

  maar ik heb je doen werken
  en je wensen beperken

  maar ik heb ook misschien
  je mijn liefde laten zien

  06-04-2018, 10:33 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  03-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DROOM

  MIJN GEDICHT
  _____________
  .Droom
  Ik ken je uit honderdduizend dromen

  waarin je naar mij toe bent gekomen

  gehuld in een kleed van geheimzinnigheid

  waarin de oude rafels van de tijd

  groeven trekken in mijn spijt

  om dat onvervuld verlangen

  en de tranen op mijn wangen

  ---

  ik probeer je vluchtigheid vast te krijgen

  aan je zijde neer te zijgen

  om je vaagheid te omarmen

  en je kilheid te verwarmen

  ---

  sleep me mee naar je onwerkelijkheid

  terwijl je hoog op mijn droomwolk rijdt

  weet dat ik je altijd zoeken zal

  in je onwezenlijk heelal

  03-04-2018, 10:00 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  01-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BOZE DROMEN

  BOZE DROMEN ( Mijn gedicht )

  VOGELS TE PLETTER TEGEN MIJN RAAM
  DE KRUINEN VAN DE BOMEN BESLAAN
  MET ZWARTE SPINNENRAGGEN
  IN HELLEKROCHTEN ONTSTAAN

  IS HET DAT WAT ONS TE WACHTEN STAAT
  IS HET DAT WAT KOMEN MOET
  NA AL DIE MOOIE JAREN
  VOL VAN OVERVLOED

  NEEN , HET ZIJN ALLEEN MAAR BOZE DROMEN
  VAN EEN ONGEREMDE GEEST
  DIE DENKT DAT ER GAAT KOMEN
  WAT HIJ ALTIJD HEEFT GEVREESD

  01-04-2018, 14:33 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  27-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijmering

  MIJMERINGEN ( mijn gedichten)

  DE WERELD KAN WEL VOORT
  ZONDER HET HOREN VAN MIJN WOORD
  MAAR IK HOOP DAT MIJN ZINNEN WAAIEN
  TERWIJL DE WERELD ZAL VERDER DRAAIEN
  NAAR HET DIEPSTE VAN JE HART
  WAAR ECHTE LIEFDE START
  __________________________
  DE ONBEKENDE SOLDAAT

  WAT HEEFT JE OOIT GEDREVEN
  OM JE LEVEN TE GEVEN
  VOOR DIE HUICHELAARS AAN JE GRAF
  DIE JE EEN ALIBI VERSCHAFT
  OM IN DE BELANGSTELLING TE TREDEN
  MAAR NOOIT OM HUN LEVEN STREDEN
  ________________________________

  27-03-2018, 11:12 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  23-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERTWIJFELING

   

  Vertwijfeling

  een wereld van vertwijfeling

  ontspint zich in mijn geest

  geen angst om wat gaat komen

  maar voor wat er is geweest

  mijn wereld was zo warrig

  heb ik wel mijn plicht gedaan

  heb ik niet teveel gekeken

  naar de sterren en de maan

  maar de sterren waren ver

  en de einder de limiet

  ik heb mijn best gedaan

  mooier leven kon ik niet

  23-03-2018, 16:56 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  17-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijmering

  MIJMERING
  __________
  LAAT HET WATER ZACHTJES STROMEN
  NAAR DE WORTELS VAN DE BOMEN
  LAAT ZO MIJN LEVEN ZACHTJES DOVEN
  TOT AAN DE LANGE WEG HIERBOVEN
  OM DE BOOM NIEUWE BLOESEMS TE GEVEN
  EN ZIN TE SCHENKEN AAN DIT OUDE LEVEN

  17-03-2018, 15:27 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  13-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SAMEN

  MIJN GEDICHT
  __________
  SAMEN
  _____
  Je ogen straalden toen je me zag
  en je heupen duwden me door die dans
  die ik gevraagd had als ultieme kans
  om te weten wat ik in die ogen zag
  -----------
  en we bleven bij elkaar
  met vallen en opstaan
  en de wereld is verder gegaan
  dag na dag , jaar na jaar
  -------------
  we kijken nu rustig terug
  en ontleden het verleden
  het was niet fraaier dan het heden
  maar het heden kwam veel te vlug
  ---------------
  verlangens en plannen zijn opgeborgen
  want het leven nam ons in snelheid
  en duwt ons nu op de werkelijkheid
  op weemoed en vrees voor morgen

  13-03-2018, 15:32 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  10-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET LAND

  HET LAND
  _______
  IK LEEFDE IN HET LAND VAN HOPEN
  EN LEEF NU IN
  HET LAND VAN VERGETEN
  OM NOOIT DE WAARHEID TE WETEN
  WAAROM ILLUSIES VERVAGEN
  BIJ HET VERSTRIJKEN VAN DE DAGEN
  EN WAAROM JE WORDT MEEEGENOMEN

  NAAR HET EINDE VAN JE DROMEN

  NA__

  10-03-2018, 20:50 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (4)

  06-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rechts

  Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000002160 StartFragment:0000000586 EndFragment:0000002143

  Rechts

  Ik choqueer je met mijn rechtse gedachten

  ik verteder je met mijn romantisch smachten

  maar in mij brandt steeds die gloed

  door zoveel onrecht gevoed

  door zoveel onrecht gedwongen

  en soms door liefde verdrongen

  Je mag mij verachten

  om mijn gedachten

  en ik zal je eren

  als je wil leren

  mij niet te verdoemen

  met alleen maar

  mijn naam te noemen

  06-03-2018, 15:20 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (3)

  03-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.pater Anselmus

  MIJN GEDICHT
  ___________
  PATER ANSELMUS
  _________
  Pater Anselmus bidt
  wanhopig tot zijn God
  hij perst zijn vingers wit
  van angst voor zijn lot
  --------
  zijn oude rug is stram
  hij weent zijn ogen rood
  zijn zwarte pij wordt klam
  door 't naderen van de dood
  --------------
  hij heeft veel goed gedaan
  en alles weggegeven
  maar wat heb je daaraan
  als je wegvlucht van het leven
  ---------
  hij doet zijn ogen dicht
  en hoopt dat Hij waarop hij wacht
  zijn angst en pijn verlicht
  hem wenkt en op hem lacht

  03-03-2018, 11:07 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (4)

  27-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prille liefde

  PRILLE LIEFDE (mijn gedicht)
  --------------------
  het kleffe gras omarmt je lenden
  de maan bekijkt je schaamteloos
  ik kan mijn blik niet van je wenden
  je lichaam maakt me sprakeloos
  -------------------
  je zucht en laat je heupen deinen
  dauw parelt op je huid
  nog even en je bent de mijne
  je rilt als je je ogen sluit
  ---------------------
  dan omhels ik je met kussen
  en streel het rillen weg
  terwijl ik ondertussen
  dankbaar lieve woorden zeg

  27-02-2018, 16:01 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (3)

  21-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dingen

  Dingen

  Ik wil schrijven,ik wil zingen
  niet meer denken aan die nare dingen
  die ik achter mij moet laten
  en me toch niet meer verlaten

  ik wil het kwade niet meer zien
  dat er in de mensen schuilt
  en de hoogmoed bovendien
  die hun eigen ziel vervuilt

  laat me schrijven,laat me zingen
  niet meer denken aan die dingen
  die als kwade duivels op mij springen
  en me soms tot wanhoop dwingen

  21-02-2018, 15:21 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (6)

  18-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BALLEN-----------

  ·

  Mijn gedichtje
  ------------------
  Johan1944 ·

  Mijn gedichtje
  ------------------
  Hij heeft stalen ballen zei zijn vrouw
  hij is de man die ik altijd hebben wou
  maar probeer maar eens met zo'n man te vrijen
  als die ballen bonken op je dijen

  18-02-2018, 18:53 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (3)

  13-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LIEFDE

  LIEFDE
  _____
  Liefde is een verhaal
  verteld in menige mensentaal
  liefde kan nooit overgaan
  zolang er mensen bestaan
  liefde is weten
  en kunnen vergeten
  en hoe zwaar het weegt in dit leven
  liefde is soms elkaar vergeven
  soms wordt liefde op de proef gesteld
  zodat ze langzaamaan smelt
  dan moet je ze weer omarmen
  en elkaar opnieuw verwarmen
  voor de oudjes met strelen en elkaar aan te raken
  en voor de jeugd zijn er dan andere zaken

  13-02-2018, 11:06 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  11-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijmering

   

  Mijmering

  Het mooiste moment is even

  het moment in je leven

  dat je eindelijk rust

  en dat je berust

  in het gegeven

  dat alles het waard was

  wat je hebt gedaan

  voordat je heen moet gaan

  11-02-2018, 20:00 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  08-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN GEZICHT

  ik zag je komen
  van ver in mijn dromen
  mijn blik was op de einder gericht
  en vond plots een gezicht
  dat mij deed rillen
  mijn vezels deed trillen
  maar je bent me ontkomen
  misschien wel afgenomen
  -------
  bij het ontwaken
  als dromen staken
  denk ik weer aan dat gezicht
  en ben blij dat het naast mij ligt

  08-02-2018, 10:49 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (2)

  03-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vogelaar

  Vogelaar
  Ik ben een vogelaar
  ik vogel gans het jaar
  en luister naar het sijsje en de vink
  genietend van al het moois dat klinkt
  ----
  ik geniet van hun klank en van hun spel
  gezeten op hun takje lukt dat wonderwel
  en door het ritmisch bewegen van hun staart
  wordt bij het vogelen het evenwicht bewaard
  ----
  wie in deze zinnen leest wat ze niet zijn
  leest de waarheid en niet de schijn
  hoe kan ik anders over vogelen schrijven
  en ondertussen heel ernstig zijn

  ----

  ---

  ----

  03-02-2018, 10:56 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  01-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEMON

  MIJN GEDICHT
  ____________
  ER ZIT EEN DEMON IN MIJN HART
  HIJ VREET AAN MIJ EN MAAKT MIJN DAGEN ZWART
  HIJ VREET AAN MIJN GEDACHTEN
  EN ZAL NIET LANGER WACHTEN
  *___________
  HIJ VOEDT ZICH MET MIJN ONWETENDHEID
  EN DE STEEDS TERUGKERENDE ONZEKERHEID
  IK PROBEER HEM STEEDS TE VERJAGEN
  OM DIE LAST NIET MEER TE HOEVEN DRAGEN
  __________
  LAAT ME TOCH MAAR KLAGEN
  EN REGELMATIG ZAGEN
  MIJN ZIEL WIL RUST
  VOOR ZE IS UITGEBLUST
  EN ZE ZAL OPLOSSEN IN ALLE WINDEN
  ZONDER OOIT EEN ANTWOORD TE VINDEN

  01-02-2018, 11:43 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (0)

  30-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ONS LEVEN

  Ik brak mijn glas toen het half leeg was

  jij brak mijn glas toen het half vol was

  maar nu blijven de glazen vol

  want we spelen een rol

  in het theater van het leven

  hier kan je geen halve glazen geven

  je kan alleen je glas nog leegdrinken

  en hoopvol op de uitkomst klinken

  en laat ons vooral niet morsen

  met de jaren die we torsen

  in elke wereld waar het kan

  blijf ik met plezier je man

  misschien stijf en versleten

  maar dat heb je allang geweten

  v

  30-01-2018, 19:01 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (1)

  04-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JULLIE

  nieuwjaars kater
  ------------------
  ALS JE DIT LEEST
  BEN IK UITGEFEEST
  VOLGEDRONKEN...
  EN UITGESCHONKEN
  MENSEN GEKUST
  DIE IK NIET LUST
  GELUKKIG WAREN DIE ERBIJ
    DIE IK GRAAG HEB AAN MIJN ZIJ
  VRIENDEN AL HEEL ONS LEVEN
  DOOR NIEMAND UIT ELKAAR GEDREVEN

  04-01-2018, 11:33 geschreven door johan v.d.b

  Reageer (11)

  leven is dodelijk !

  ------------------

  REALITEIT IS EEN HALLUCINATIE DIE OPTREEDT BIJ GEBREK AAN ALCOHOL  Foto

  Foto

  Foto

  Wat zijt gijlie vandaag een laf geslacht!
  Gij die het laatste laat gebeuren!
  Nooit liet een ander voorgeslacht
  Zijn eigen toekomst zo verbeuren.
  Doch ook geen ander wordt nog ooit zo diep veracht!

  Ward Hermans

  Welkom op mijn blog!

  Mijn favorieten
 • Guvaal

 • Hoofdpunten blog vroeger
 • Zwerfvuil
 • Mawda
 • Gewapende Leerkrachten
 • Francken geeft visum aan 47 imams die orthodoxe islam willen verspreiden
 • Mawda

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Foto

  Gij noemt mij racist, mijnheer ? (Wim De Cock)

  Gij noemt mij een racist, mijnheer
  omdat ik eigen volk en eigen taal waardeer,
  bij eigen aard en eigen waarden zweer,
  mijn kind'ren eerst hun rechten leer.
  Daarom noemt gij mij een racist, mijnheer.

  Noemt gij mij een racist, mijnheer,
  omdat ik vreemden zoals gasten eer,
  geen dwang of geen bemoeizucht tolereer,
  in eigen land de wetten zelf dicteer ?
  Noemt gij mij daarom een racist, mijnheer ?

  Stel, dat ik later in uw land passeer.
  Zult gij niet eisen, dat ik zonder meer,
  uw eigenheid en uw gewoonten accepteer ?
  Dat ik uw wetten en uw regels respecteer ?
  Zijt gij dan ook racist, mijnheer ?

  Gij stuurt mij stellig naar mijn thuisland weer,
  indien gij vindt dat ik te lang en al te zeer
  van uw geduld en gastvrijheid profiteer.
  Onthoud, dat gij noch recht noch reden hebt, wanneer
  gij 't lef hebt, mij te schelden voor racist, mijnheer !

  Foto

  Foto

   

  rene de clercq

  daar is maar een land,dat mijn land kan zijn
  daar rukt niet de rhone,daar stroomt niet de rijn
  daar vloeit maar de leie,en de schelde die brandt
  daar is maar een vlaanderen,'t is mijn land

  anton van wilderode

  het land dat ik liefheb,het land dat ik leer
  met bijbelse bomen, de wind van weleer
  he land als ik droef ben,het land als ik lach
  bij de lamp van de maan,in het licht van de dag
  het land wit en mauve,mijn groenland en ach
  het land dat ik zevenmaal zevenmaal zag

  vlaanderen


  Foto

  Foto

  i have taken more out of alcohol,than alcohol has taken out of me(winston churchill)

  verlangen doet vergeten wat men bezit(jacques rigaut)

  Foto

  niets staat een vrouw
  beter dan niets(maurice donnay)

  Foto

  Blog als favoriet !

  Foto

  Foto

  Startpagina !

  wie leeft om te genieten moet zien dat hij zuigeling blijft(antoon vloemans)

  Foto

  Foto

  door zijn toedoen
  stond haar bloes open

  Foto

  er bestaat geen 'grootste' dichter.er bestaat alleen poezie(paul fort)


  Foto

  psalm(albrecht rodenbach)

  god,onze heer,gij zijt de heer der heren
  gij draagt de wereld op uw hand
  lacht ge op een volk, het bloeit in roem en ere
  keert gij uw blikken,'t stort in't zand

  god,onze heer,gij loecht weleer op vlaanderen
  toen was het machtig,schoon en fier
  kluister en juk,het sloeg ze ruw aan spaandren
  "vrijheid en nering" klonk het hier

  god onze heer,wil het jong geslacht aanhoren
  red vlaanderen uit zijn diepe val
  zegen de eed door allen trouw gezworen
  vlaanderen,vlaanderen boven al

  Foto

  Wij houden van trukken noch tirelantijnen, Heeren van Havere, weet het goed! Wij zijn Germanen, geen Latijnen, Opene harten, zuiver bloed! Heb ik geen recht, ik heb geen land; Heb ik geen brood, ik heb geen schand; Vlaanderen, Vlaanderen, met hand en tand Sta ik recht voor u, Vecht voor u!

  Foto

  Foto

  Mijn Lief is als de roode Roos Mijn lief is als de roode roos den knoppe versch ontsprongen; mijn lief is als de melodie bij snarenspel gezongen. Ik min u met mijn hart, schoon lief, zoo teer als met mijne oogen ge blijft mij dier totdat de zon de zeen zal verdrogen. Totdat de rotsen smelten in den gloed der zonnestralen - beminnen zal ik u zoolang als ik zal ademhalen. Vaarwel, zoet lief, mijn eenig lief! nu moet ik henenijlen - ik keere weer, al scheiden ons tienduizend lange mijlen!

  albrecht rodenbach

   

  I.
  HET LIED DER VLAAMSCHE ZONEN

  Nu het lied der vlaamsche zonen 1,
  nu een dreunend Kerelslied,
  dat in wilde noordertonen
  uit het diepste ons herten schiet.

      Herhaal.
  Ei! het lied der vlaamsche zonen
  met zijn wilde noordertonen,
  met het oude vlaamsch Hoezee:
  Vliegt de Blauwvoet -- storm op zee!

  Priester, gij waardeert ons herten
  minnend 't oude Kerelsland;
  priester, gij waardeert ons smerten
  over 't oude Vlaanderland.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen,
  vlaamsche herten, vlaamsche tongen,
  met het oude vlaamsch Hoezee:
  Vliegt de Blauwvoet -- storm op zee!

  Gij waardeert den zucht der zonen
  van het vrije Kerelsvolk,
  toen ze elkander Vlaandren toonen
  in der oude tijden wolk.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen, enz.

  Gij waardeert ons woelig blaken,
  onzer herten sombren spijt,
  gij waardeert ons brandend haken
  naar het deelen in den Strijd.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen, enz.

  Gij waardeert ons. 't Is gebleken
  als gij voor den Dichter stondt
  en ons tale wildet spreken2
  en zulke eedle woorden vondt.

      Herhaal.
  Daarom nu een lied gezongen, enz.

  Priester, wil den dank ontvangen
  van het dankbaar vlaamsche kind
  in zijn wilde en woeste zangen,
  omdat gij zijn vlaamsch-zijn mint.

      Herhaal.
  Dat is 't lied der vlaamsche zonen,
  't dankbaar lied der vlaamsche zonen,
  met het oude vlaamsch Hoezee:
  Vliegt de Blauwvoet -- storm op zee!

  20 September, 1875.


  talkshow--lullen met een alibi
  (jan lenferink)

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  robbedoesje
  blog.seniorennet.be/robbedo

  Blog als favoriet !

  Duif

  Een duif wiegt op haar tak naar evenwicht
  en zit dan stil met enkel lucht erboven.
  Pikt in haar donzen borst. De dag is over,
  nauw merkbaar een verandering van licht.

  Vanwaar komt zij, denk ik, heeft zij een nest,
  een twijgenhuis, een veilig onderkomen
  waarin zij, als de avond valt, zal wonen?
  En is zij dan gevoederd en gelest?

  Wij weten weinig van wie met ons leven.
  Een kort bestaan, een maand lang of een jaar
  in het verborgene of openbaar,
  ons tot verheugenis of om het even.

  Uit: "Het oudste geluk "
  anton van wilderode


  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  raspoutin
  blog.seniorennet.be/raspout

   

  TROUWLIED

  op musiik van Peter Benot

      Door woelig jonglingsleven,
      door bonte jonglingsdroomen,
      gelijk eene Elve aan 't zweven
      in lichte morgendoomen
  ontwaart de Man de Liefde -- een tooverachtig beeld
  dat, troostend en belovend, gedurig rond hem speelt.

      Pas eerst in haren bloesem,
      het blosen op de wangen,
      de Vrouw voelt in den boesem
      een vreemd gedurig langen
  naar een aanbeden wezen dat, rustig in zijn macht,
  haar tederheden loonend, haar steunt en op haar lacht.

      Eens daagt voor 's Jonglings oogen
      zijn droom -- een levend wezen,
      Hij spreekt -- Zij spreekt bewogen,
      en laat hem in haar lezen --
  En Hij die schikt en zegent vereent een zalig Paar.
  Zij blijve met Hem zalig en zalig Hij met Haar!


  Albrecht Rodenbach
  (1878)  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  dagdromer
  blog.seniorennet.be/dagdrom

  socialisme
  -----------
  links lullen
  rechts zakken vullen


  voor alle tsjeven en nva'ers
  dus voor velen van mijn vrienden
  een gedicht uit 1916
  van ren de clercq
  -----------------------------------
  sluit niet tegen uw geweten
  om de macht een slecht verbond
  die uit elke tuil kan eten
  is de echte hond

  die naast elke knie kan knielen
  heeft een slavenaard
  slechts een volk van hoge zielen
  is der vrijheid gaven waard
  -------------------------------------------


           Als de ziele luistert
  spreekt het al een taal dat leeft,
           't lijzigste gefluister
  ook een taal en teeken heeft:
     blren van de boomen
  kouten met malkaar gezwind,
       baren in de stroomen
  klappen luide en welgezind
       wind en wee en wolken,
  wegelen van Gods heiligen voet,
           talen en vertolken
  't diep gedoken Woord zoo zoet...
               als de ziele luistert!

  Guido Gezelle

  Moederke alleen

  Wie zal er ons kindeke douwen*
  En doet het zijn moederke niet?
  Wie zal er zijn dekentje vouwen
  Dat 't schaarsch door een holleken ziet
  Kleine, kleine, moederke alleen
  Douw, douw, douwderideine;
  Kleine moederke alleen
  Kan van uw wiegsken niet schen!*

  Wie zal naar ons kindeke kijken,
  Dien, bleuzenden, stouten kapoen*
  Wie zal er zijn hemdekes strijken,
  Zijn haarken in krullekes doen?
  Kleine, kleine, moederke alleen,
  Douw, douw, douwderideine;
  Kleine, kleine, moedeke alleen,
  Kan van uw wiegsken niet schen!

  Wie zou voor ons kindeke derven,*
  Heur laatste kruimeltje brood?
  Wie zou er, wie zou er voor sterven,
  En lachen op kind en op dood?
  Kleine, kleine, moederke alleen,
  Kan van uw wiegsken niet schen!


  Uit 'Verzamelde Gedichten'

  *douwen: wiegen
  *kapoen: 1)vetgemeste jonge haan 2) hier betekent het bengel
  *derven: ontberen, zich onthouden van
  *schen: scheiden
  De dood van de geliefde (door Erik Verstraete)

  "Van de dood wist hij alleen wat allen weten:
  dat hij ons grijpt en in het stomme stoot.
  Toen echter zij niet zomaar plots verdween
  maar zacht en stil de ogen sloot,

  naar onbekende verten langzaam henengleed
  en toen hij voelde dat daarginds zou blijven
  zoals een maan haar meisjeslach
  en ook haar milde wezen zou beklijven:

  toen werden hem de doden zo vertrouwd
  als was hij door haar lach heel nauw
  met hen verwant. Hij liet de wanhoop

  bij de anderen en prees dat verre land,
  zo goed gelegen, zo immer groen en zoet
  en weder teder zocht hij naar haar hand.
  "

  Een mooie vertaling door Erik Verstraete van het gedicht "Der Tod der Geliebten" van Rainer-Maria Rilke:

  als je niet drinkt,niet rookt of geen auto hebt:ben je een belastingontduiker(tom foley)

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  exlibris
  blog.seniorennet.be/exlibri

  ik heb het moeilijk om aan de nieuwe tijd te wennen
  ik herinner mij nog dat de lucht proper en sex vies was

  het bezwaar van een woordenboek is dat je moet weten hoe een woord gespeld wordt,voor je kan opzoeken hoe een woord gespeld wordt

  iedere idioot kan kritiek geven
  en de meesten doen dat ook

  C.Garbett

  Zoeken in blog


  als u op uw tv geluid heeft
  maar geen beeld
  zit u aan de verkeerde kant


  God heeft de vrouw niet geschapen

  uit het hoofd van de man,

  hij mocht zich haar meester wanen.

  XML:NAMESPACE PREFIX = O /> 

  noch uit zijn voeten,

  zij mocht zich zijn slavin wanen.

   

  maar uit de zijde van de man

  schiep Hij haar,

  opdat zij dicht bij zijn hart zou zijn.

   

  Talmoed

  Uit: Bronnen van joodse Wijsheid.


  die zelden prijst,
  spreekt vriendentaal
  die altoos vleit,
  liegt menigmaal

  hieronijmus van alphen

  Categorieën

  Categorieën

  Categorieën


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!