NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Op zoek naar een bepaalde info ? Geef dan hieronder een trefwoord in...
Zoeken in blog

Foto
Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom ! Welkom !
Foto
Gastenboek
 • green crack
 • mail order marijuana
 • online dispensary
 • buy weed online Canada
 • online

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  Foto
  Raadpleeg steeds je arts !
  Foto
  Laatste commentaren
 • impanty (HoxArrox)
      op Even geduld...
 • indug (Optode)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • bipliff (Trunda)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • Ulcesia (Hecrexy)
      op Even geduld...
 • suity (AttipisM)
      op Even geduld...
 • derolrzjsqsyv (dbcadefe)
      op Even geduld...
 • hvbHoincBrtHoinckkp (mqqCrulT)
      op Even geduld...
 • Unlodia (CedaNesk)
      op Even geduld...
 • nnjHoakeBtjadenttvfi (mmyArisp)
      op Fibromyalgie & hormonen... - Deel II
 • medication prices (Louisfut)
      op Fibromyalgie - Chronische slaapstoornissen
 • Foto
  Blog als favoriet !
  Foto
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  astridschilderijen
  blog.seniorennet.be/astrids
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  historicrally
  blog.seniorennet.be/histori
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  christian
  blog.seniorennet.be/christi
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  lucie1952
  blog.seniorennet.be/lucie19
  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  gerry_jente
  blog.seniorennet.be/gerry_j
  Foto
  Mijn favorieten
 • Kennis=macht=gezondheid - Pillie Willie
 • Vlaamse Liga voor Fibromyalgie Patiënten
 • Lotgenoten Fibromyalgie Nederland
 • APS-Therapie
 • Alles over fibromyalgie
 • Fibromyalgie-Online
 • Leven met CVS / Leven met Fibromyalgie
 • Gezondheidspein.nl
 • TopSiteGuide.BelgischeTop100
 • Fibromyalgie PR-site
  Foto
  Fibromyalgie
  Strijd om erkenning
  21-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werelddag ME-Fibromyalgie - Initiatieven (Vlaams Parlement)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Werelddag ME-Fibromyalgie
  Initiatieven

  Vraag van Greet Van Linter 
  aan 
  Frank Vandenbroucke
  en het antwoord van de minister

  Vlaams Parlement, Schirftelijke vragen
  Frank Vandenbroucke,     Vice-Minister-President van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming
  Greet Van Linter
  Vraag nr. 143 - 30 maart 2006


  1. - De vraag van Greet Van Linter

  12 mei 2006 is uitgeroepen tot Werelddag ME-Fibromyalgie.
  Naar schatting 20.000 Vlamingen zijn getroffen door deze ziekte.
  Voor patiënten met een aandoening als CVS, waarbij zowel inzake oorzaak als behandeling nog zoveel onduidelijkheden zijn en waarbij in de symptomatologie ook heel wat subjectieve factoren meespelen, is het vinden van erkenning en de strijd tegen vooroordelen vaak moei-lijk. CVS-patiënten worden dikwijls met ongeloof en onbegrip geconfronteerd.

  CVS (of chronisch vermoeidheidssyndroom) is sinds 1969 erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie als "Benign Myalgic Encephalomyelitis" onder code 323 en is in 1993 ingeschreven als neurologische aandoening in de ICD10, de index van alle ziektes die de Wereldgezondheidsorganisatie erkent, onder de code G93.3.  Dat betekent  • dat de ziekte beschreven is,

  • dat er een diagnostisch model is en

  • dat er behandelingen zijn.


  Spijtig genoeg is deze ziekte nog steeds niet als dusdanig erkend en wordt zij veelal gecatalogeerd als psychische afwijking.

  CVS veroorzaakt een ernstige, belemmerende vermoeidheid gedurende minstens zes maanden.
  Iemand die in een ernstige mate aan de ziekte lijdt, kan niet meer normaal functioneren.
  De vermoeidheid gaat dikwijls gepaard met lichamelijke pijnen en gedragsproblemen, zoals spierpijnen, keelpijn, koorts, slaapproblemen en aandachts- en geheugenproblemen.
  Door die toestand kan een depressie ontstaan, net zoals dat ook het geval is bij andere chronische ziekten en ernstige aandoeningen, zoals aids en kanker.
  De diagnose van CVS wordt gesteld op basis van de symptomen en door het uitsluiten van andere oorzaken.
  Daarnaast zijn er ook markers.

  Aan CVS lijden ook steeds meer jongeren, vooral adolescenten.
  Deze jongeren zijn niet in staat het onderwijs op een normale manier, op fulltime basis, te volgen.
  Het is voor hen veel te vermoeiend.
  Vaak komen hier nog psychische problemen bij.
  Doordat medeleerlingen en leerkrachten zich geen rekenschap geven van de impact van deze ziekte, worden ze vaak beschouwd als lui, niet geconcentreerd of niet gemotiveerd.
  Er zijn tientallen dossiers van jongeren die geen diploma halen ondanks hun begaafdheid.
  Deze kinderen bissen twee of drie maal, wat leidt tot pesterij van andere leerlingen.
  Dit zorgt op zijn beurt voor een enorm negatief zelfbeeld en depressie, wat zelfs kan leiden tot familiale drama's en zelfmoord.

  Ondanks binnen- en buitenlandse onderzoeksresultaten blijft in Vlaanderen de medische en sociale ondersteuning beperkt.

  Graag had ik van de minister vernomen welke initiatieven hij nam in het kader van de Werelddag ME-Fibromyalgie voor zijn beleidsdomein.

  N.B. Gelijkaardige vragen werden gesteld aan de ministers Moerman (vraag nr. 62), Vandenbroucke (nr. 143) en Vervotte (nr. 143).  2. - Het antwoord van minister Vandenbroucke

  2.1 – Onderwijs
  Voor de werelddag ME- Fibromyalgie heb ik geen aparte specifieke beleidsinitiatieven genomen.
  Ik ben er van overtuigd dat de gezondheid van leerlingen en van mensen in het algemeen, een structurele en continue benadering vraagt.
  De problematiek van leerlingen met ME/Fibromyalgie en uiteraard ook deze van andere chronische ziekten is een blijvende zorg, die ik in mijn beleid heb vertaald naar aandacht voor twee pijlers : de wettelijke bepalingen en de inhoudelijke component.

  Ik zal beide aspecten kort toelichten.

  2.1.1 – Basisonderwijs
  Wat de wettelijke bepalingen betreft, gaf artikel 34 van het decreet basisonderwijs aan leerplichtige zieke kinderen het recht op tijdelijk onderwijs aan huis.
  Dit betekent dat bij langdurige afwezigheid van een leerplichtige, de directie van de school waar betrokkene is ingeschreven verplicht is, op vraag van de ouders, tijdelijk onderwijs aan huis te organiseren.
  Die verplichting vervalt uiteraard voor de periode dat de betrokken leerling in een preventorium of in een ziekenhuis verblijft waar onderwijs van type 5 gefinancierd of gesubsidieerd wordt.
  De regering legt de voorwaarden vast om in aanmerking te komen voor tijdelijk onderwijs aan huis, bepaalt wat onder langdurige afwezigheid moet begrepen worden, hoe het onderwijs aan huis georganiseerd wordt en welke vorm van hulp de school krijgt om het onderwijs aan huis te organiseren.
  Een afwezigheid van minder dan éénentwintig kalenderdagen is geen langdurige afwezigheid voor de toepassing van dit artikel.
  Deze laatste bepaling vormde een probleem voor chronisch zieken.
  Daarom werd in decreet XV van 15 juli 2005 aan dit artikel volgende toevoeging gedaan : "tenzij het gaat om een afwezigheid vanwege een chronische ziekte".

  2.1.2 - Secundair onderwijs
  OD XV bepaalt voor het secundair onderwijs, naar analogie met het basisonderwijs het volgende :

  2.1.2.1 - Onderwijs aan huis voor zieke jongeren - Leerlingen voor wie het door ziekte of ongeval tijdelijk onmogelijk is om secundair onderwijs te volgen in hun school hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis voor zieke jongeren.
  Bij langdurige afwezigheid van een leerling is de directie van de school waar deze leerling is ingeschreven, verplicht op vraag van de betrokken personen, tijdelijk onderwijs aan huis voor zieke jongeren te organiseren.
  Die verplichting vervalt voor de periode dat de leerling in een preventorium of in een ziekenhuis verblijft waar onderwijs van type 5 gefinancierd of gesubsidieerd wordt of in een Dienst met onderwijsbehoeften.
  De Vlaamse Regering legt de voorwaarden vast om in aanmerking te komen voor tijdelijk onderwijs aan huis voor zieke jongeren, bepaalt hoe het onderwijs aan huis georganiseerd wordt en welke vorm van hulp de school krijgt om het onderwijs aan huis te organiseren.
  De Vlaamse Regering bepaalt ook wat onder langdurige afwezigheid moet worden begrepen, met dien verstande dat een afwezigheid van minder dan 21 kalenderdagen geen langdurige afwezigheid is voor de toepassing van dit artikel, tenzij het gaat om een afwezigheid vanwege een chronische ziekte.
  Leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, maar voor wie het omwille van een handicap permanent onmogelijk is secundair onderwijs te volgen op school, hebben na gunstig advies van de CABO, recht op permanent onderwijs aan huis.

  2.1.2.2. - Onderwijs op school voor zieke jongeren
  Voor leerlingen van het secundair onderwijs die wegens ziekte of ongeval het geheel van de vorming van een bepaald leerjaar niet binnen een schooljaar kunnen volgen, kan de klassenraad een spreiding van het lessenprogramma van een leerjaar over twee schooljaren toestaan.
  Voor leerlingen van het secundair onderwijs die wegens ziekte of ongeval bepaalde vakken niet kunnen volgen, kan de klassenraad vrijstellingen toestaan op voorwaarde dat de leerlingen vervangende activiteiten volgen.
  Dit zijn de voornaamste wettelijke bepalingen ten gunste van leerlingen met een chronische ziekte.
  Even belangrijk in onderwijs zijn de inhoudelijke elementen.
  De eindtermen die minimum doelstellingen vastleggen die elke leerling moet bereiken of nastreven bevatten ook elementen die te maken hebben met de houding tegenover zieke mensen.
  Doorheen de onderwijsniveaus en in alle onderwijsvormen vinden we eindtermen die als aanknopingspunt fungeren om op regelmatige tijden leerlingen te leren omgaan met hun eigen ziekten of met zieke medeleerlingen.

  2.1.2.3 - Enkele voorbeelden
  * De kleuters :

  • kunnen bij zichzelf en bij anderen het verschil tussen ziek, gezond en gewond zijn herkennen

  • kunnen in concrete situaties gedragingen herkennen die bevorderlijk of schadelijk zijn voor hun gezondheid.

  • herkennen vormen van afwijzend of waarderend reageren op het anders-zijn van mensen.

  * De leerlingen :

  • kunnen gezonde levensgewoonten in verband brengen met wat ze weten over het functioneren van het eigen lichaam en ze weten dat bepaalde ziekteverschijnselen of handicaps niet altijd kunnen worden vermeden.

  • kunnen voorbeelden geven van mogelijkheden die in onze samenleving bestaan voor de zorg en opvang van bejaarden en mensen met een handicap.

  • weten dat ze in het contact met mensen met een handicap attent moeten zijn voor de noden en verwachtingen van deze mensen.

  • kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.

  • kunnen hulp vragen en zich laten helpen.

  • verwerven inzicht in de structuren en het beleid die de gezondheids- en welzijnszorg ondersteunen.

  • participeren aan het gezondheids- en veiligheidsbeleid op school en in hun omgeving.

  Zo ver kan ik als minister van onderwijs en vorming gaan.
  Het is nu aan de scholen om dit alles in praktijk te brengen.
  Ik weet dat scholen vaak een werelddag als 12 mei gebruiken om extra aandacht aan deze eindtermen te besteden.


  2.2 – Werk
  Binnen het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid worden geen specifieke acties opgezet naar aanleiding van de Werelddag ME-Fibromyalgie.
  Wel is het zo dat personen met een arbeidshandicap een van de prioritaire kansengroepen zijn binnen het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit.
  Personen met een arbeidshandicap worden binnen dit beleid als volgt gedefinieerd : 'mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is of bedreigd wordt'.
  Mensen met een chronische aandoening als CVS vallen dan ook onder deze definitie.
  In de praktijk betekent dit vooral dat in de helft van alle diversiteitsplannen (in 2005 waren dat er in totaal 440, in 2006 mikken we op minstens 530 diversiteitsplannen) specifieke aandacht besteed wordt aan mensen met een arbeidshandicap, waaronder veel mensen met chronische aandoeningen.
  De acties zijn er op gericht hen te laten instromen in de organisatie en/of hen te laten doorstromen en/of te laten deelnemen aan aangepaste opleidingen en/of te verhinderen dat ze voortijdig uit de organisatie uitstromen.
  Dit laatste aandachtspunt (retentie) speelt ook in het bijzonder in de diversiteitsplannen die focussen op mensen met een chronische aandoening.
  Dat uit zich in acties zoals aanpassing van de werkpost, aanpassing van de werktijden, taaksplitsing of jobrotatie, taakherschikking, mogelijkheden tot deeltijdwerk en dergelijke.
  Of deze acties in het verleden ook mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom bereikt hebben weten we niet.
  In het aanvraagformulier van het diversiteitsplan geeft de organisatie streefcijfers aan betreffende de instroom, doorstroom en/of opleiding van kansengroepen, opgesplitst per kansengroep.
  In de eindrapportage wordt dan aangegeven, ook weer per kansengroep, in welke mate de streefcijfers gerealiseerd werden.
  We hebben echter geen gegevens over de samenstelling van de categorie personen met een arbeidshandicap.
  We weten uit de verhalen van de projectontwikkelaars – de consulenten die als een van hun centrale opdrachten de begeleiding van diversiteitsplannen in ondernemingen hebben - dat in vele plannen mensen met chronische aandoeningen betrokken zijn; maar kwantificeren kunnen we niet.
  We weten al helemaal niet of er zich bij de mensen met chronische aandoeningen ook CVS-patiënten bevinden.
  Volgende cijfers dienen dan ook louter als achtergrond.
  In 2002 ging het in alle diversiteitsplannen samen om volgende streefcijfers voor personen met een arbeidshandicap : 100 instroom, 25 doorstroom, 446 opleidingen.
  Deze streefcijfers werden allemaal overtroffen : 138 instroom, 37 doorstroom, 630 opleidingen.
  De resultaten voor de volgende jaren kunnen we nog niet geven : vele plannen lopen nog en van de plannen 2003 (die ondertussen allemaal zijn afgerond) zijn nog een aantal eindrapporten niet toegestuurd of verwerkt.
  We kunnen dan ook alleen maar de streefcijfers geven : in 2003 ging het om 225 instroom, 150 doorstroom en 900 opleidingen; in 2004 om 212 instroom, 126 doorstroom, 1152 opleidingen; in 2005 om 464 instroom, 72 doorstroom en 514 opleidingen.


  Bron : Het Cvs-fibro-actiecomité : www.cvs-fibro-monster.be

  21-05-2006 om 00:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Altijd pijn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


       
  Altijd pijn

     John van Oppen
     Bron : GP


     Mensen die lijden aan medisch onverklaarbare pijnen wantrouwen de psycholoog.
  Ze morren dat ‘een zieleknijper mijn pijn niet kan wegmasseren mat zijn gladde praatjes’.
  Klopt”, zegt drs. Han Samwel : “Maar hij kan je wèl leren om actief te leven ondanks die kwelling.”

  Sommige mensen hebben altijd pijn.
  Nek, hoofd, bekken of lage rug vormen het vaakst bron van ellende.
  En hoeveel medische onderzoeken zo’n chronische pijnpatiënt ook ondergaat, een lichamelijke oorzaak valt vaak niet te ontdekken, laat staan dat er sprake is van genezing.

  De een laat zijn dagen vergallen door zo’n medisch onbegrepen pijnhandicap en wordt een stuk sacherijn, de ander leert ermee leven en blijft positief in de omgang.
  Het verschil zit ‘m vaak in het doorlopen van een efficiënt behandelingsplan vanaf het ontstaan van de pijn.
  De psycholoog speelt daarin een cruciale rol, al hebben nogal wat patiënten er moeite mee om diens inbreng te accepteren :
  - ‘Ik word nu zeker afgeschoven naar een psycholoog omdat ze mijn pijnprobleem niet kunnen oplossen.
  - “De artsen kunnen niks vinden en nu denken ze dat het tussen mijn oren zit. Ik weet wel beter.
  - “Ik krijg geen medische behandeling meer en nou gaan ze zeker wroeten in mijn jeugd om een geestelijke oorzaak voor mijn pijn te vinden. Wat een onzin.

  Drs. Han Samwel hoort die wrange geluiden dagelijks.
  Hij is als klinisch psycholoog verbonden aan het Pijncentrum van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud en afdeling Medische Psychologie van het Canisius Wilhemlina ziekenhuis in Nijmegen.
  Elke dag ervaart hij hoe mensen geestelijk en lichamelijk lijden, als de oorzaak van hun permanente kwelling niet gevonden kan worden.

  Patiënten kunnen vreselijk boos worden als ze, na jaren van vergeefs zoeken met geavanceerde apparatuur door een variëteit aan medisch specialisten, te horen krijgen dat er geen aantoonbare lichamelijke afwijking ten grondslag ligt aan hun klacht. Voor hen is een spijkerhard medisch bewijs van vitaal belang. Dat legitimeert het verminderd functioneren, zowel voor henzelf als voor hun sociale omgeving. Als de artsen zo’n harde diagnose niet kunnen stellen, gaan familie, kennissen en collega’s wellicht denken aan aanstellerij. Vanaf dat moment voelen pijnlijders zich in de steek gelaten door de medische wereld. Ze raken verbitterd en belanden in een draaikolk die hun leven tot een hel maakt.”, aldus Samwel : “Ze gaan dan permanent op zoek naar de verklarende en genezende oplossing, zowel binnen als buiten de reguliere gezondheidszorg. Dat is vaak zoeken naar een speld in de hooiberg – áls die speld er al ligt – en een kwelling op zichzelf. Het slorpt al je energie op, het voert van de ene teleurstelling naar de andere. Daardoor zink je steeds dieper. Op die vergeefse zoektochten. Dat vergt zoveel aandacht dat er in je hoofd geen plek meer is voor extreme prikkels.

  De negatieve emotionele gerichtheid op de pijn leidt tot een slecht humeur, tot minder sociale contacten, tot verlies van lichamelijke conditie door steeds minder beweging.

  Samwel : “Zo wordt iemand een last voor zichzelf en zijn omgeving. Dan is er sprake van sterk verminderd psychosociaal functioneren.

  De ervaringen in het Pijncentrum hebben hem geleerd dat er een uitweg bestaat.
  Samen met zijn collega’s prof. dr. Ben J.P. Crul en drs. Theo van Meer heeft Samwel nu een boek geschreven : 'De Psycholoog als pijnbehandelaar'.
  Het laat zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om het leven te veraangenamen van mensen die chronisch last hebben van medisch onbegrepen pijn.

  Samwel : “Het is de kunst dat de patiënt zijn gedachten, emoties en handelingen in een positieve richting leert om te buigen, zodat hij zijn onzichtbare en onbegrepen pijnhandicap beter leert accepteren. De ervaringen in het centrum hebben ons geleerd dat alleen gedisciplineerd teamwork tussen verschillende medische disciplines kan leiden tot dit resultaat. Anesthesioloog, fysiotherapeut, klinisch psycholoog en huisarts moeten dan planmatig samenwerken.

  Wanneer de pijnpatiënt voor de eerste keer op de Pijnpoli komt – na verwijzing door huisarts of specialist – krijgt hij op één ochtend drie gesprekken: met achtereenvolgens een klinisch psycholoog, een fysiotherapeut en een anesthesioloog.
  Via het interne computernetwerk geeft elke specialist zijn bevindingen door aan zijn collega, voordat die de patiënt aanspreekt.
  Zo ontstaat inzicht in elkanders diagnoses en behandelingsperspectieven.

  De anesthesioloog bespreekt die op het einde van de ochtend met de patiënt, zodat er een samenhangend en voor iedereen acceptabel plan van aanpak uit de printer rolt.
  Dat gaat in een envelop naar de huisarts, die de positie inneemt van de behandelcoördinator.
  Hij verwijst de patiënt vervolgens naar de juiste fysiotherapeut of psycholoog in de eerstelijn als diens hulp geïndiceerd, hij ziet erop toe dat alle stappen in het behandelplan daadwerkelijk doorlopen worden en controleert ook of de doelstellingen bereikt worden.

  Samwel : “Het Pijncentrum fungeert dus als multidisciplinair behandel- en adviescentrum. We geven de grenzen aan van de behandelingsmogelijkheid per specialisme. Daarbij geldt als uitgangspunt dat er geen onnodige medische, psychologische of fysiotherapeutische behandelingen mogen plaatsvinden. Die zorgen alleen voor meer frustraties en teleurstellingen van de patiënt.

  De anesthesioloog kan de patiënt bijvoorbeeld wijzen op de voors en tegens van permanent medicijngebruik.
  En alleen wanneer er duidelijke indicatie is voor een medische behandeling zal deze door de anesthesioloog van het Pijncentrum worden uitgevoerd.
  De fysiotherapeut kan de patiënt het nut voorhouden van bepaalde oefeningen.

  En de psycholoog ?

  Samwel : “Die realiseert zich donders goed dat elke uitspraak over een niet-lichamelijke oorzaak van pijn vaak onverteerbaar is voor de patiënt. Daarom zal de psycholoog benadrukken dat hij zich helemaal niet wil verdiepen in de oorzaak van de pijn. Wél wil hij bereiken dat de patiënt beter in zijn vel komt te zitten, uitgaande van diens huidige pijnniveau. Zelfreflectie en gedragsverandering zijn de sleutelwoorden. Het gaat erom negatieve gedachten en emoties bijtijds te herkennen en om te buigen. Via gedragstherapie valt te leren aan iedereen die ervoor openstaat. Zo kan elke patiënt, zelfs bij het behoud van pijn, zijn lichamelijke, psychische en sociale kwaliteit van leven behoorlijk opkrikken.

  De pijn neemt je er waarschijnlijk niet mee weg, zo erkent Samwel : “Je vermindert de negatieve gevolgen ervan voor de patiënt. En dat maakt het leven wel zo plezierig. Niet alleen voor de pijnpatiënt zelf, maar ook voor de mensen in zijn of haar nabijheid.


  Cfr. : http://www.members.lycos.nl/fibrohuub/altijdpijn.htm

  20-05-2006 om 00:32 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De psycholoog als pijnbehandelaar
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

     De psycholoog
   
    als
     pijnbehandelaar

     Han Samwel, 
     Theo van Meer & Ben J.P. Crul
     Coutinho, Bussum, 2002
     ISBN 90 6283 311 X

     Han Samwel is als klinisch psycholoog verbonden aan het Pijncentrum van het UMC St. Radboud en aan het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, beide in Nijmegen
  Theo van Meer is klinisch psycholoog en heeft een praktijk voor psychotherapie en eerstelijnspsychologie in Uden
  Ben J.P. Crul is anesthesioloog, hoofd van het Pijncentrum van het UMC St. Radboud en hoogleraar pijnbestrijding aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

  Tussen de tien en twintig procent van de bevolking lijdt aan chronische pijn.
  Slechts een klein deel hiervan zoekt hulp.
  Het pijnprobleem van patiënten die worden verwezen voor een poliklinische pijnbehandeling in het ziekenhuis kent vaak medische, psychologische en sociale factoren.
  In het ‘pijnteam’ moeten al deze factoren zowel bij diagnostiek als bij behandeling betrokken worden.
  In 'De psycholoog als pijnbehandelaar' wordt een beschrijving gegeven van de functie en werkwijze van de de psycholoog in het samenwerkingsmodel van het pijnteam.
  Pijn is meestal gekoppeld aan een aandoening.
  Is de aandoening behandeld, dan gaat de pijn weer weg.
  Maar soms blijft de pijn na de behandeling bestaan.
  Om deze pijn te diagnosticeren en behandelen, zijn in de afgelopen decennia in veel ziekenhuizen ‘pijnteams’ gevormd.
  Ook zijn er vier ‘Centra voor pijnbestrijding’ opgericht om de kennis over pijn en de behandelmogelijkheden te vergroten en te verspreiden.
  Bij het behandelen van pijn zijn deskundigen uit verschillende disciplines betrokken, zoals de anesthesioloog, de fysiotherapeut, de psycholoog en de huisarts.
  Wat tot nu toe onderbelicht is gebleven, is de samenwerking van deze deskundigen.
  Wanneer kun je een patiënt doorverwijzen en naar wie ?
  Wat voegt de andere discipline toe aan de eigen deskundigheid ?
  Vooral de rol die de psycholoog kan hebben bij pijnbehandeling blijkt vaak onvoldoende bekend te zijn.
  In 'De psycholoog als pijnbehandelaar' geven de auteurs inzicht in de mogelijkheden die de psycholoog heeft om patiënten met chronische pijn te behandelen.
  Daarnaast schetsten zij een model waarbinnen de verschillende disciplines met elkaar kunnen samenwerken, zowel in het ziekenhuis als in de huisartsenpraktijk.
  Hiermee kan dit boek een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de behandeling van patiënten met chronische pijn.

  Cfr. : http://www.nnbh.com/nurpage.cgi?nur=770&nav=psycho&find=s&sort=alfa  De psycholoog als pijnbehandelaar
  Boekbespreking
  S. Vertommen - Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

  Wanneer mensen pijn ondervinden die na een medische behandeling blijft bestaan, ontstaat vaak een impasse.
  Wie is er immers nog verantwoordelijk voor de behandeling van de pijn zelf ?
  Biomedische en psychologische factoren zijn dermate met elkaar verweven bij de emotionele ervaring van pijn, dat het moeilijk blijkt om hulpverleners vanuit verschillende disciplines optimaal te laten samenwerken zonder competitie of territoriumbescherming.
  Een belangrijk facet hierbij is dat de rol van de psycholoog bij pijnbehandeling vaak onbekend is en dat psychologen in veel mindere mate participeren in de behandeling van pijn dan op grond van de onderzoeksliteratuur is gerechtvaardigd.
  'De psycholoog als pijnbehandelaar' tracht in deze lacune te voorzien.
  Het boek is geschreven voor alle disciplines die zich beroepshalve met de diagnostiek en de behandeling van pijnpatiënten bezighouden en die zich willen verdiepen in de mogelijkheden van de samenwerking met een psycholoog, zowel binnen een pijnteam van een ziekenhuis als in de eerstelijnszorg.
  In een eerste gedeelte wordt de specifieke expertise van de psycholoog op dit domein toegelicht.
  Het tweede deel gaat in op het behandelprotocol voor de pijnpatiënt, zowel wanneer deze individueel behandeld wordt als wanneer het om een groepsbehandeling gaat.
  De auteurs geven de opbouw van de behandeling zeer helder en transparant weer, zodat een geïnteresseerde behandelaar hier optimaal van kan profiteren.
  Erg handig zijn ook de bijlagen van het boek waarin heel concreet materiaal (patiëntenbrochure, verwijzersbrief, vragenlijsten enz.) is opgenomen.
  Globaal meen ik dat het een erg praktisch opgevat boek is waarin op heldere wijze heel wat expertise vervat zit op de interdisciplinaire kruising van de pijnbestrijding.


  Cfr. : http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/boekbesprekingen/artikel.php?catid=12&pgr=4

  20-05-2006 om 00:05 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We slapen te weinig
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

     We slapen te weinig

     e-gezondheid.be
     09-05-2006

     Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlanders gemiddeld zeven uur en twintig minuten slapen. Mensen hebben ongeveer acht uur slaap per nacht nodig. Onze Noorderburen slapen dus te weinig. Maar ook uit ander onderzoek blijkt dat mensen in de afgelopen veertig jaar per nacht maar liefst een compleet uur minder zijn gaan slapen.

  Volgens slaap- en droomdeskundige V. Spoormaker van de universiteit Utrecht bouwen mensen door hun korte nachten een chronisch slaaptekort op. Daardoor slapen zij tijdens hun weekeinden of vakanties veel langer dan anders. ,,Mensen met een chronisch tekort aan slaap functioneren nog wel, maar verre van optimaal", aldus Spoormaker.

  Dit geldt vooral voor de mensen die pas laat moe worden, de zogeheten avondmensen. Voor hen is de 9 tot 5 mentaliteit fnuikend. Voor ochtendmensen is doordeweeks vroeg opstaan geen probleem, want zij staan ook zaterdag en zondag voor acht uur op.

  Mensen die pas na twaalven moe worden slapen gemiddeld een vol uur minder dan mensen die voor elf uur in bed liggen. Spoormaker: ,,Dat zijn dus degenen die maandagochtend pas na drie bakken koffie hun ogen open kunnen krijgen."


  Cfr. ook 'Slaapproblemen' : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artperrub&c=44 -


  Cfr. :
  http://www.gezondheid.be/INDEX.cfm?fuseaction=art&art_id=3512

  19-05-2006 om 22:56 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sophia's Story
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  

            Sophia's Story


  During ME Awareness Month 2006 Meridian TV covered the story of Sophia Mirza who has become a victim of M.E.
  Stacey Poole from Meridian, who earlier in the year interviewed a number of ME sufferers in Hampshire as well as an official at the regional ME centre, has interviewed Sophia's mother, Criona.
  Criona gave a very moving account of what happened to Sophia at the ME Conference 2006 in London on 12th May.
  ME kills and the urgency that all governments need to show toward this illness is highlighted by this story.

  Broadband Windows MM 768Kbps (37.6mb)
  384Kbps(18.6mb)
  256Kbps (12.5mb)
  100Kbps (4.73mb)
  Broadband/Modem/Cable Windows MM 100-768Kbps(20.4mb)
  Broadband RealMedia 512Kbps(22.4mb)
  384Kbps(17.4mb)
  256Kbps(11.2mb)
  Dialup Windows MM
  56Kbps(2.6mb)
  28Kbps(1.14mb)


  Also shown is an interview with
  Dr. Jonathan Kerr

  Cfr. : http://www.investinme.org/Mediatelevision2.htm 

  16-05-2006 om 22:07 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Psychiatric comorbidities in a community sample of women with fibromyalgia
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Psychiatric comorbidities
   in a community sample of women with fibromyalgia


  Raphael KG, Janal MN, Nayak S, Schwartz JE, Gallagher RM,
  University of Medicine and Dentistry of New Jersey, New Jersey Medical School, Department of Psychiatry, Newark, NJ 07103, USA
  Pain. 2006 May 12 - PMID: 16698181

  Prior studies of careseeking fibromyalgia (FM) patients often report that they have an elevated risk of psychiatric disorders, but biased sampling may distort true risk.
  The current investigation utilizes state-of-the-art diagnostic procedures for both FM and psychiatric disorders to estimate prevalence rates of FM and the comorbidity of FM and specific psychiatric disorders in a diverse community sample of women.

  Participants were screened by telephone for FM and major depressive disorder (MDD), by randomly selecting telephone numbers from a list of households with women in the NY/NJ metropolitan area. Eligible women were invited to complete physical examinations for FM and clinician-administered psychiatric interviews. Data were weighted to adjust for sampling procedures and population demographics.

  The estimated overall prevalence of FM among women in the NY/NJ metropolitan area was 3.7% (95% CI=3.2, 4.4), with higher rates among racial minorities. Although risk of current MDD was nearly 3-fold higher in community women with than without FM, the groups had similar risk of lifetime MDD. Risk of lifetime anxiety disorders, particularly obsessive compulsive disorder and post-traumatic stress disorder, was approximately 5-fold higher among women with FM.

  Overall, this study found a community prevalence for FM among women that replicates prior North American studies and revealed that FM may be even more prevalent among racial minority women. These community-based data also indicate that the relationship between MDD and FM may be more complicated than previously thought and call for an increased focus on anxiety disorders in FM.


  Cfr. : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16698181&query_hl=3&itool=pubmed_docsum

  16-05-2006 om 21:21 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alcoholisme bij vrouwen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  

      Alcoholisme bij vrouwen


      gezondheid.be, 01-11-2000
      (bijgewerkt op : 18-03-2004)

      Vrouwenhersenen kunnen slechter tegen alcohol 
      Wist je dat..., 27-08-2005
  Hersenen van vrouwen zijn minder bestand tegen alchohol dan die van mannen.
  Dat kan bij hen meer dramatische gevolgen hebben als dan bij mannen.
  Volgens een nieuwe studie lopen vrouwen vroeger hart- en leverschade op en hun hersenen 'krimpen' ook sterker tijdens alchoholafhankelijkheid.
  Vroeger werd er bij effecten van alchohol op de hersenen nooit een onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. De resultaten van onderzoeken werden gewoon getransporteerd op de vrouwen. Dat was verkeerd, zegt één van de onderzoekers van deze nieuwe studie.
  Nu blijkt dat bij vrouwen de hersencellen sneller vernietigd worden door alcohol en dat zo hun hersenvolume sneller afneemt.
  Bij alchoholverslaafde mannen treedt de hersenschade geleidelijk op, maar bij vrouwen gaat het proces veel sneller.
  Hoewel vrouwen statistisch gezien later beginnen met drinken én ook minder drinken, halen zij mannen vlugger in qua orgaanschade.
  Cfr. : http://weetjes.skynetblogs.be/?number=1&unit=days&date=20050827

  Als men 20 jaren geleden over alcoholisme sprak, dan dacht men automatisch aan mannelijke drinkers.
  Ook in studie en onderzoek over alcoholisme bleef de vrouw afwezig of tenminste onzichtbaar en conclusies van wetenschappelijk onderzoek in verband met alcoholisme betroffen meestal mannen.

  De laatste jaren is de interesse voor vrouwelijke drinksters echter gegroeid.
  Het is zeker zo dat de alcoholconsumptie in het algemeen sedert de tweede wereldoorlog gestegen is, en daarmee de alcoholproblematiek, ook bij vrouwen.
  Bovendien zijn vrouwen met een alcoholprobleem zichtbaarder geworden. Zij komen méér dan vroeger in de hulpverlening terecht, zij het nog steeds schoorvoetend.
  Mannen drinken echter nog tweemaal zoveel als vrouwen en hebben er drie- tot viermaal zoveel problemen mee.
  Als we kijken naar de matige drinkers, dan is het verschil de laatste jaren kleiner geworden. Dit is echter vooral te wijten aan het feit dat mannen minder drinken dan vroeger, terwijl vrouwen boven de veertig juist méér zijn gaan drinken.

  Vrouwen drinken op een andere manier dan mannen, in een andere context, om andere redenen en ook de gevolgen van hun drinken zijn ietwat verschillend.

  Maar laten we eerst eens bekijken wat alcohol ons doet, ongeacht of we nu man of vrouw zijn.


  1. - Alcohol en alcoholisme
  Afhankelijkheid van alcohol, alcoholverslaving, of 'alcoholisme' is een laatste stadium in een proces :

  • het begint zeer onschuldig - We leren de effecten van alcohol kennen én waarderen : het doet ons vlotter praten, neemt remmingen weg, we voelen er ons 'warmer' door en de sociale contacten lopen beter "gesmeerd". Een glaasje kan ook gezelligheid brengen wanneer we in ons eentje voor de televisie zitten. Tenminste dat is wat we van alcohol verwachten... We beginnen te experimenteren en zoeken de drank die ons het beste ligt.
   Vrouwen beginnen hier meestal later mee dan mannen.
   Tot zover echter geen probleem, achteraf hebben we nergens last van.

  • we kunnen de effecten van alcohol echter ook beginnen zoeken - Dit kan een geleidelijke evolutie zijn of plots optreden, naar aanleiding van een pijnlijke gebeurtenis : een scheiding, een sterfgeval of een andere moeilijke overgang in het leven.
   Van sporadisch genotmiddel wordt alcohol een soort van "zelfzorggeneesmiddel" of een redmiddel dat we steeds frequenter én in steeds grotere hoeveelheden gaan gebruiken.
   Dat moet wel, want onze tolerantie stijgt : we hebben met andere woorden meer nodig om hetzelfde effect te bereiken. We worden dus afhankelijker, hoewel we zelf nog het gevoel hebben dat we ons alcoholgebruik onder controle hebben. Het geeft een licht euforisch gevoel en nu en dan ook een "kater", maar verder heeft alcohol op ons leven geen al te grote invloed.
   In het beste geval realiseren we ons wél dat ons drankgebruik een kritiek punt heeft bereikt en nemen we maatregelen om te minderen.
   In dit stadium kan dat nog.

  • de nadelige gevolgen van alcoholgebruik kunnen sterker en sterker worden - Als we niet reageren, kunnen de nadelige gevolgen van ons alcoholgebruik sterker en sterker worden : we verliezen de controle, we moeten méér en méér drinken om hetzelfde effect te bereiken en na de euforie krijgen we steeds vaker te kampen met negatieve gevoelens.
   Ons alcoholgebruik veroorzaakt allerhande problemen : ontwenningsverschijnselen, slecht functioneren op het werk, geheugenverlies, ruzies...
   We zijn in een schadelijke afhankelijkheid beland maar accepteren dit niet. We ontkennen dat ons alcoholgebruik problematisch is en trachten dit met allerlei argumenten goed te praten.
   Om ons te beschermen tegen die negatieve gevoelens en tegen de ontwenningsverschijnselen - om ons m.a.w. terug een beetje 'normaal' te voelen - gaan we opnieuw drinken.
   Zo onderhoudt de verslaving zichzelf en komen we in een vicieuze cirkel terecht, zowel lichamelijk (dervingsverschijnselen 'vragen' opnieuw alcohol) als geestelijk (schuld- en schaamtegevoelens, angst, depressie lossen we op door opnieuw te drinken).

  • de verslaving ontkennen - De verslaving krijgt een autonome functie en beheerst ons leven, maar we blijven ontkennen.
   Familie, vrienden en werk worden er onbewust in meegezogen (codependentie) tot we ook die contacten kwijtspelen en sociaal in een vicieuze cirkel terechtkomen.
   Eens dit punt bereikt is, wordt het zeer moeilijk, zoniet onmogelijk om tot een normaal drinkpatroon terug te keren.  Alcoholverslaving
   


  2. - Een 'vrouwelijk' drinkpatroon ?
  Vrouwen drinken meer alleen en verborgen en vooral thuis.
  Vroeger dan mannen zullen ze op een bepaald moment hun drankgebruik verbergen.
  Dit leidt echter tot sociale isolatie, wat opnieuw een aanleiding wordt om te drinken.
  Uit schaamte houdt de onmiddelijke omgeving alles angstvallig verborgen, waardoor de hulpverlening soms lang uitblijft.
  Een vrouw drinkt ook meer regelmatig: een dagelijks "rantsoen" laat haar lange tijd toe om haar routinewerk uit te voeren, zeker als het om huishoudelijke klussen gaat.
  Belangrijk is de vaststelling dat vrouwen sneller doorheen de verschillende stadia evolueren naar verslaafd drinken. Dit is te verklaren vanuit een ontbreken van sociale controle, zeker bij alleenstaande en bij werkloze vrouwen.
  En tenslotte vermelden we nog dat vrouwen, méér dan mannen, alcoholmisbruik combineren met medicatiegebruik of -misbruik.
  Eén en ander heeft te maken met het feit dat vrouwen met alcoholgerelateerde problemen gemakkelijker naar de huisarts stappen met klachten zoals slaapmoeilijkheden, zenuwachtigheid enz. zonder hun drankprobleem te vermelden.
  Artsen schrijven heel snel aan vrouwen psychofarmaca voor, zonder stil te staan bij eventueel drankmisbruik.


  3. - Waarom drinken vrouwen ?
  Alcoholisme wordt bij vrouwen dikwijls als "probleemdrinken" bestempeld, althans zo zou het zeker beginnen.
  Vrouwen zouden effecten nastreven zoals de verlichting van persoonlijke onvrede en spanning, meer zelfvertrouwen, positiever over jezelf gaan denken, assertiever durven zijn of weerstand tegen sex overwinnen.
  Grosso modo kunnen we vier soorten strategieën onderscheiden :

  • de verdovingsstrategie
   Niet hoeven te herinneren.
   Het gaat hierbij om pijnlijke gevoelens die verbonden zijn met traumatische belevenissen zoals mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik enz.
   De cijfers die in dit verband worden genoemd variëren van 12 tot 67%, wat toch betekent dat volgens bepaalde onderzoeken de helft of méér van de vrouwen met middelengebruik ook seksueel misbruikt werden.

  • de roesstrategie - Even "weg" zijn, niet verantwoordelijk zijn, controle verliezen zodat gevoelens waar normaal geen ruimte voor is, kunnen toegelaten worden.
   We koesteren de hoop dat contacten vlotter zullen verlopen en dat seksuele remmingen wegvallen, wat ook de oorzaak mag zijn.

  • de aanpassingsstrategie - Toch verder leven - 'het uithouden' - ondanks de onvrede over bv. een onbevredigende relatie, rolpatronen, taken, plichten waarin men zich gevangen voelt of situaties waarin de draaglast de draagkracht overstijgt.
   De zorgplicht die in onze maatschappij als een evidentie op de vrouw rust, kan bij haar heel wat schuldgevoel en onzekerheid opwekken.

  • de performance-strategie - We drinken om ons een houding te geven in moeilijke situaties of om een imago hoog te houden, bv. om "mee te doen" met mannen of om 'geëmancipeerd' te lijken.
   Alcohol heeft immers naast de psychische effecten ook een symboolfunctie : het staat voor stoer, avontuurlijk, zeker bij mannen maar ook bij sommige vrouwen.
   Vooral bij vrouwen die een "mannenberoep" uitoefenen is drinken soms een middel om door de mannelijke collega's als gelijke te worden aanvaard.

  • lesbiennes - ook bij lesbiennes is drankmisbruik soms een manier om zich te handhaven en tegelijk een grote kwetsbaarheid te verbergen.

  • een cliché - het is een cliché geworden dat vrouwen drinken om problemen en situaties die hun spanningen geven het hoofd te bieden, terwijl mannen drinken om zgn. 'positieve' redenen, nl. om het plezier in gezelschap nog te vergroten.
   Wanneer mannen drinken om spanningen weg te werken, gaat het meestal om beroepsgebonden stress.
   Vrouwen trachten door drankgebruik aan intermenselijke spanningen te ontsnappen en de problemen die hierdoor ontstaan, situeren zich ook vooral op het terrein van haar relatie met de omgeving.

  • relatiegericht - Dat vrouwen relatieproblemen vaker aanhalen als oorzaak van hun drankgebruik is niet verwonderlijk, omdat zij in het algemeen meer "relatiegericht" zijn en zich ook meer verantwoordelijk voelen voor eventuele problemen die in het gezin opduiken.

  • crisissen en overgangen in de gezinssituatie kunnen tot drankmisbruik leiden of een reeds aanwezige alcoholafhankelijkheid in een versnelling brengen.
   Voorbeelden zijn het verlies van een partner door scheiding of overlijden, ouders die sterven, kinderen die het huis uitgaan (het "lege nest"- syndroom), miskramen...

  • het drinkgedrag van de partner speelt een zeer grote rol.
   Vrouwen met drankproblemen hebben vaker een overmatig drinkende partner.
   Sommige vrouwen beginnen te drinken om het drinken van hun man te controleren of om zich weerbaarder te voelen tegenover hem als hij gedronken heeft.

  • Familiedrinkgeschiedenis - Er bestaat ook zoiets als een "familiedrinkgeschiedenis". Vrouwen hebben frequenter verwanten met alcoholproblemen in de familie dan mannen : een ouder, een broer of zus, grootouders ...
   Dochters van alcoholisten kiezen bovendien niet zelden een partner die ook een alcoholist is, zeker als zij reeds als kind, gezien de moeilijke gezinssituatie, veel verantwoordelijkheid moesten dragen.
   In ieder geval zijn zij, meer dan andere kinderen, geneigd om zich in emotionele relaties opnieuw te laten gebruiken en schuld en verantwoordelijkheid op zich nemen.
   Niet zelden trouwen ze met een alcoholist of ontwikkelen ze zelf een verslavingsprobleem.

  • zowel thuiswerkende als buitenhuiswerkende vrouwen - Onder de vrouwen met problematisch alcoholgebruik vindt men zowel thuiswerkende als buitenhuiswerkende vrouwen.
   Bij de thuiswerksters zorgen de kleine leefwereld, het isolement, het gemis aan waardering, de monotonie van de nooit voltooide huishoudelijke taken en de financiële afhankelijkheid begijpelijkerwijze voor veel onvrede en frustratie.
   Buitenshuis werkende vrouwen kampen dan weer met de belasting van een dubbele dagtaak, waarbij ze voortdurend moeten schipperen tussen de verantwoordelijkheden in het gezin en de vereisten van de job. Dit kan tot overspanning en vermoeidheid leiden, die ze trachten weg te werken met een glaasje bij het thuiskomen.
   Toch blijkt de hoge werkdruk bij vrouwen geen directe invloed te hebben op alcoholgebruik, terwijl dat bij mannen wél het geval is.

  • maatschappelijk stigma - Er is veel gepraat en geschreven over het zgn. maatschappelijk stigma dat rust op vrouwen die drinken.
   Dit speelt ongetwijfeld een belangrijke rol en wel op verschillende manieren. Drinken is van oudsher in onze maatschappij een hoofdzakelijk mannelijk gedrag. En hoewel er veel veranderd is en niemand nog raar opkijkt als een vrouw alcohol drinkt, wekt een vrouw die dronken is wél veel reactie op.
   Zowel door mannen als door sexegenoten en ook door zichzelf wordt ze méér veroordeeld.
   Dit maatschappelijke taboe maakt het voor vrouwen moeilijker om met hun drankprobleem naar buiten te komen.


  4. - Karakteristieken van vrouwen met drankproblemen
  Los van de psychosociale context nu, kunnen we ons afvragen of vrouwen die drinken in psychologisch opzicht verschillen van vrouwen die niet overmatig drinken.
  Welnu, eigenlijk zijn er geen wezenlijke verschillen.
  Het zijn vrouwen met emotionele problemen en met een lage zelfwaardering. De kloof tussen hoe men zichzelf in realiteit ervaart en hoe men zou willen zijn is soms erg groot en alcohol helpt om de illusie te scheppen dat je uw ideaalbeeld beter benadert.
  Bij vrouwen hangt dat zelfwaardegevoel bovendien veel meer af van wat anderen over haar denken of van hetgeen zij denkt dat anderen over haar denken.
  Vrouwen krijgen gemakkelijk het gevoel van te falen of tekort te schieten als zij de overvloed aan verwachtingen niet kunnen waarmaken.
  Vrouwen die drinken zouden ook een zwak lichaamsbeeld hebben.
  Dit behelst niet enkel hoe ze hun uiterlijk inschatten, maar ook hun gezondheid en hun lichamelijke vaardigheden.
  Tenslotte hebben de meeste probleemdrinksters moeilijkheden om op te komen voor zichzelf of om boosheid of woede te uiten.
  De energie die hieruit zou kunnen vrijkomen wordt eerder tegen zichzelf gericht : de vrouw voelt zich schuldig en depressief.
  Uit onderzoek blijkt dat bij vrouwen met alcoholmisbruik een groter aantal zelfmoordpogingen, meer angststoornissen en psychoseksuele stoornissen voorkomen en dat ze in het algemeen hoger scoren op neurotische en psychotische schalen in vergelijking met mannen.
  Bij mannelijke alcoholisten stelt men meer antisociale persoonlijkheidsstoornissen vast. De vraag is natuurlijk of deze stoornissen niet juist het gevolg zijn van het alcoholgebruik.
  Tenslotte vermelden we nog dat vrouwen, méér dan mannen, bepaalde gebeurtenissen vernoemen die hun problematisch drankgebruik in de hand hebben gewerkt. Hierbij spelen vooral verlieservaringen een rol.


  5. - Gevolgen van alcoholmisbruik

  5.1 - Lichamelijke kwetsbaarheid

  • Vrouwen zijn lichamelijk kwetsbaarder dan mannen voor de negatieve effecten van alcohol.
   Vrouwen zijn sneller dronken dan mannen, omdat het metabolisme van alcohol bij vrouwen sneller gaat. Door hun lagere lichaamsgewicht en hun kleinere volume lichaamsvocht is de concentratie alcohol in het bloed en dus ook in de vitale weefsels snel hoger.
   Bovendien gebeurt de alcoholafbraak in de maag door het alcoholdehydrogenase-enzyme minder efficiënt bij vrouwen dan bij mannen.
   De lever wordt sneller en zwaarder aangetast : vrouwelijke drinksters krijgen daardoor al in een vroeger stadium van hun verslaving te kampen met alcoholische hepatitis en vooral met levercirrose.

  • Ook hersenbeschadiging treedt sneller op.
   Dit is structureel waarneembaar met CT- scans en het blijkt ook uit prestaties op psychologische testen.

  • Tenslotte veroorzaakt alcoholmisbruik bij vrouwen, net zoals bij mannen, ernstige stoornissen in het metabolisme (opgebazen uiterlijk) en leidt het tot voedingstekorten (wie overmatig drinkt eet niet meer)...

  • Tot de typische "vrouwelijke" gevolgen van drankmisbruik behoren de mogelijke correlatie met borstkanker, de ontregeling van de menstruele cyclus, de verhoogde kans op miskraam en het Foetaal Alcoholsyndroom.
   Tal van onderzoeken bevestigen dat overmatig alcoholgebuik schadelijke effecten kan hebben op de foetus, gaande van een licht afwijkend geboortegewicht tot ernstige afwijkingen van het centrale zenuwstelsel, groeiachterstand, karakteristieke gelaatsafwijkingen, orgaanafwijkingen en zelfs tot doodgeboorte.
   Het Foetaal Alcoholsyndroom is zeer variabel en wordt beïnvloed door de hoeveelheid drank, de manier waarop de moeder drinkt en wanneer (tijdens de zwangerschap zouden er zgn. "kritische" periodes zijn). De conclusies in dit verband zijn echter niet altijd eensluidend.

  5.2 - Geestelijke kwetsbaarheid
  Psychosociaal zijn vrouwen eveneens kwetsbaar. Doordat de vrouw én haar omgeving het drankmisbruik zo lang mogelijk willen verbergen, komt het probleem gemakkelijker in een stroomversnelling terecht. Tegelijk blijft de hulpverlening vaak te lang uit: gemiddeld hebben vrouwen met alcoholproblemen 5 jaar zwaar gedronken vooraleer ze hulp zoeken. Intense schaamte-en schuldgevoelens, vooral tegenover de kinderen, halen het lage zelfwaardegevoel nog meer naar beneden. Het hele gezin wordt mee geïsoleerd, omdat ook de kinderen en de partner op school en in de buurt de afkeuring aanvoelen die hun moeder/vrouw te beurt valt. Hoe zwaar het drankprobleem van de moeder doorweegt, hangt af van de mate waarin de gezinsrituelen (maaltijden, feesten ...) door het drankmisbruik worden verstoord.


  Wat weet je over alcohol ? 
   


  6. - Hulpverlening

  Algemeen zoeken vrouwen gemakkelijker hulp voor lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen.
  Wanneer het evenwel om drankmisbruik gaat, weerhoudt angst voor verwerping en voor het beschamende label van 'alcoholiste' haar om met het probleem naar buiten te komen. Ze zoekt misschien wel hulp voor alcoholgerelateerde klachten, maar zwijgt over de vermoedelijke oorzaak ervan.
  Anderzijds wordt het alcoholprobleem maar al te vaak niet serieus genomen, niet door hulpverleners van de eerste lijn, zoals de huisarts, niet door de partner, die het liever zolang mogelijk verborgen houdt en evenmin door de werkomgeving.
  Meestal zijn het ernstige gezinsproblemen die de vrouw, spijtig genoeg slechts na een grote crisis, uiteindelijk in de hulpverlening doen belanden.
  Nochtans : hoe eerder kan worden ingegrepen in de alcoholgeschiedenis, hoe beter.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwelijke probleemdrinksters met een kortere drinkgeschiedenis die nog sociaal stabiel zijn en geen bijkomende medicatieafhankelijkheid hebben, beter reageren op korte interventies dan mannen.
  Het doel van zo'n interventie is een betere controle over het drinken te verwerven.
  Ook op zelfhulpmethodes -stap voor stap, met een instructieboekje, met of zonder begeleiding zouden deze vrouwen beter reageren.
  Voor veel vrouwen is het engagement tegenover de kinderen de beste motivatie om hun drankprobleem aan te pakken en andersom vormen de kinderen vaak ook de beste steun voor de moeder.
  Voor ambulante hulpverlening kan men terecht in één van de Centra voor Alcohol en andere Drugproblemen (CAD) die in de meeste grote Vlaamse steden werden opgericht. Mede onder impuls van de groeiende belangstelling voor deze problematiek vanuit de groep "Vrouw en Hulpverlening in Vlaanderen" (VHV) - dit is een overkoepelend orgaan voor vrouwgerichte hulpverlening - is men er gevoeliger geworden voor specifieke vrouwgerichte facetten van de behandeling.
  De verslaving kan echter in die mate verankerd zitten in het leven en in de persoon, dat een opname in een algemeen ziekenhuis of nog beter in een ontwenningskliniek noodzakelijk blijkt om de vicieuze circels te doorbreken.
  Zo'n weliswaar kort verblijf in een kliniek betekent een ingreep van buitenaf waarbij de verloren gegane controle over het drinken voor een korte periode overgenomen wordt door de klinieksetting.
  Ernstige ontwenningsverschijnselen zoals epileptische toevallen worden er door medicatie opgevangen.
  In sommige ontwenningsklinieken - of ontwenningsafdelingen binnen een Psychiatrisch Ziekenhuis - wordt aan specifieke vrouwgerichte hulpverlening gedaan.
  Wat moet zo'n specifieke vrouwgerichte behandelingsmethode behelzen ?
  We beperken ons hier tot enkele accenten :

  • vermits de alcoholistische vrouw schuldbeladen en beschaamd, al dan niet uit eigen beweging, de stap naar de hulpverlening zet is het van het allergrootste belang dat men deze moeilijke stap positief onderstreept. Het belangrijkste is dat zij zich als persoon gezien en aanvaard weet, eerder dan als 'alcoholiste'.

  • interventies van hulpverleners moeten er in de eerste plaats op gericht zijn haar zelfwaardegevoel en zelfredzaamheid te vergroten. Aldus wordt een onmisbare basis gelegd opdat de vrouw zelf het probleem zou kunnen aanpakken. Anderzijds moet haar aandacht getrokken worden op de zorgwekkende gevolgen van het alcoholgebruik.

  • natuurlijk moet gewerkt worden aan het herstel van het puin dat het alcoholgebruik achter zich liet : gezondheid, materieel, relationeel, ...

  • samen gaan kijken waartoe het drinken allemaal dient, m.a.w. een grondige functionele analyse van het drankprobleem, leidt niet alleen tot inzicht maar ook tot het ontdekken van alternatieve manieren om moeilijke situaties het hoofd te bieden.

  • achterhalen waar de onvrede zit, de woede en de pijn, de niet verwerkte gebeurtenissen in de levensgeschiedenis.

  • nagaan hoe de vrouw meer voor zichzelf kan zorgen, waar ze kan van genieten, welke rollen in het leven haar bevredigen en welke niet.

  Tenslotte moet de onmiddelijke omgeving erbij betrokken worden: partner, kinderen, vrienden enz.
  Het hervalrisico wordt kleiner naarmate er een sterk ondersteunend netwerk is (bv. AA) na de behandeling en naarmate de vrouw zich kan engageren in productieve rollen en vrijetijdsbestedingen.
  Het belang van zelfhulpgroepen kan niet voldoende benadrukt worden.

  Cfr. : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=275

   


  De drinktest
   
   

   Test jezelf

  Drinkt u regelmatig alcohol
  en wilt u weten
  of uw drinkgedrag een risico is voor uw gezondheid ?
  Neem dan tien minuten tijd voor de drinktest.
         
  - Na de test krijgt u een uitgebreid persoonlijk advies -

   
  http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=968
  (1) FAS - Foetaal alcoholsyndroom

  • Foetaal alcoholsyndroom (FAS)
   Medica Press, 01/04/2003
   Groei- en ontwikkelingsstoornis van de vrucht in de baarmoeder, als gevolg van sterk alcoholgebruik door de zwangere vrouw.
   Het syndroom is gekenmerkt door groeiretardatie, psychomotorische en mentale achterstand, groeistoornis in de aangezichtsschedel (craniofaciale dysmorfie (2) en soms een hartafwijking.
   De effecten van zwaar alcoholgebruik zijn volgens onderzoekers ook afhankelijk van het stadium van de zwangerschap waarin alcohol wordt gedronken.
   In het eerste trimester tast alcohol de celmembranen en de organen van het embryo aan. Dit is de periode waarin het zenuwstelsel en de organen worden gevormd en belangrijke afwijkingen kunnen ontstaan.
   Ook in de periode die onmiddellijk aan de zwangerschap voorafgaat is stevig drinken gevaarlijk. Bij een groep vrouwen is gebleken dat 11 procent van de moeders die gedurende de maand die voorafging aan hun zwangerschap veel hadden gedronken, kinderen met FAS-symptomen had gekregen.
   Zwaar alcoholgebruik gedurende de latere maanden van de zwangerschap is in verband gebracht met groeistoornissen, hersenbeschadigingen en gedragsstoornissen.
   Voor vrouwen die gedurende het laatste trimester geen of bijna geen alcohol meer gebruiken is er nog een redelijke kans dat hun kind geen afwijkingen heeft.
   Diverse onderzoekingen bij proefdieren hebben aangetoond dat de alcoholspiegel de beste indicatie is voor de bij de foetus aangerichte schade.
   Bij een uitzonderlijk hoog promillage is ook het risico op aangeboren afwijkingen hoog en naarmate de alcoholconcentratie in het bloed lager wordt, worden de gevolgen voor de foetus minder ernstig.
   In de Westerse samenleving komt dit syndroom vaak voor. In Amerika liggen de schattingen tussen 1 op 600 en 1 op 1500
   Cfr. : http://www.e-gezondheid.be/nl/gezondheid_tijdschrift/gezondheid_pediatrie_kinderziekten/Foetaal_alcoholsyndroom_FAS-7414-977-art.htm

  • Wat is FAS ?
   FAS-Stichting

   Het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) omvat de mentale en fysieke tekortkomingen bij kinderen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan alcohol. Een volledige diagnose FAS wordt gegeven als er op 3 terreinen afwijkingen bestaan :
   - vertraagde groei - Baby's worden geboren met een te laag geboortegewicht en groeien erg traag. Kinderen met FAS zijn kleiner dan hun leeftijdsgenootjes en vaak erg tenger. Het hoofd is vaak abnormaal klein.
   - gezichtsafwijkingen - Er zijn variaties, maar de meest voorkomende afwijkingen zijn : * - het midden van het gezicht lijkt afgeplat, met een platte neusbrug en ogen die ver uit elkaar lijken te staan, overhangende oogleden met een vouw in de binnenhoek * - de neus is plat en staat omhoog ("stopcontactneus") * - de bovenlip is smal,zonder "cupido boog" * - de oren staan vaak laag en de kin is klein * - afwijkingen aan het gebit en een hoog verhemelte komen vaak voor * - ledematen kunnen afwijkingen vertonen,zoals afwijkingen aan de vingers of afwezigheid van nagels.
   Cfr. 'Ontwikkeling van het FAS gezicht - Animatie' ook de afbeeldingen op : http://www.fhs.mcmaster.ca/pblonline/fas.htm
   - neurologische afwijkingen – Slechte spiercoördinatie komt veel voor. Baby's met FAS hebben een slechte zuigreflex en kauwen slecht. Veel kinderen met FAS zijn overgevoelig voor tast, geluid en fel licht. Ook veel voorkomend zijn : slecht sociaal functioneren – hyperactiviteit - verstandelijke handicap - autistisch gedrag.
   Kinderen die niet alle karakteristieken van FAS hebben kunnen gediagnosticeerd worden als "waarschijnlijk Foetaal Alcohol Effecten"(FAE) of Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder (ARND) of andere termen.
   De term 'Foetaal Alcohol Spectrum Disorder' (FASD) wordt tegenwoordig gebruikt door veel onderzoekers om het hele gebied van defecten door prenatale alcohol blootstelling af te dekken.
   Cfr. : http://www.fasstichting.nl/DreamHC/Page9.html
   Cfr. ook 'Zwangerschap en verslavingsproblematiek' op : http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=775

  (2) Draniofaciale dysmorfie

  • Craniofacial dysmorphism-polysyndactyly syndrome
   A syndrome of digital malformations and cranial dysmorphism, consisting of postaxial polydactyly, preaxial polysyndactyly and peculiar shape of the skull characterized by a large cranial vault with prominent forehead, high bregma and hypertelorism. Occasional growth and usually mild mental retardation. Some phenotypic features are similar to those in the Schinzel syndrome I.
   Cfr. : http://www.wrongdiagnosis.com/medical/craniofacial_dysmorphism_polysyndactyly_syndrome.htm

  • Genesis of alcohol-induced craniofacial dysmorphism
   Sulik KK, Department of Cell and Developmental Biology and Bowles Center for Alcohol Studies, The University of North Carolina, CB 7090, Chapel Hill, North Carolina 27599, USA : mouse@camed.unc.edu - Exp Biol Med (Maywood). 2005 Jun;230(6):366-75 - PMID: 15956766
   The initial diagnosis of fetal alcohol syndrome (FAS) in the United States was made because of the facial features common to the first cohort of patients. This article reviews the development of an FAS mouse model whose craniofacial features are remarkably similar to those of affected humans. The model is based on short-term maternal treatment with a high dosage of ethanol at stages of pregnancy that are equivalent to Weeks 3 and 4 of human gestation. At these early stages of development, alcohol's insult to the developing face is concurrent with that to the brain, eyes, and inner ear. That facial and central nervous system defects consistent with FAS can be induced by more "realistic" alcohol dosages as illustrated with data from an oral alcohol intake mouse model in which maternal blood alcohol levels do not exceed 200 mg/dl. The ethanol-induced pathogenesis involves apoptosis that occurs within 12 hrs of alcohol exposure in selected cell populations of Day 7, 8, and 9 mouse embryos. Experimental evidence from other species also shows that apoptosis underlies ethanol-induced malformations. With knowledge of sensitive and resistant cell populations at specific developmental stages, studies designed to identify the basis for these differing cellular responses and, therefore, to determine the primary mechanisms of ethanol's teratogenesis are possible. For example, microarray comparisons of sensitive and resistant embryonic cell populations have been made, as have in situ studies of gene expression patterns in the populations of interest. Studies that illustrate agents that are effective in diminishing or exacerbating ethanol's teratogenesis have also been helpful in determining mechanisms. Among these agents are antioxidants, sonic hedgehog protein, retinoids, and the peptides SAL and NAP : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15956766&query_hl=1

  • A diagnostic clinical genetic study of craniofacial dysmorphism
   H.M. Farag, S.M. Kotb, G.A. Sweify, R.K. Fawzy and S.R. Ismail - Eastern Mediterranean Health Journal, Volume 5, Issue 3, 1999, Page 470-477
   A diagnostic evaluation of craniofacial anomalies, either isolated or as part of a genetic syndrome was conducted on 25 patients (8 females, 17 males), age range 2 months to 47 years. Complete genetic examination, pedigree analysis, anthropometric measurements and radiological studies were carried out. Cytogenetic studies included fluorescence in situ hybridization (FISH) when indicated. In all, 15 patients had chromosomal abnormalities. Five patients had unbalanced chromosome rearrangements and six had chromosome markers. Three patients were FISH-positive for William syndrome and one was positive for Prader-Willi syndrome. Ten patients had monogenic disorders. Five were diagnosed as craniosynostosis syndromes. We conclude that minor features are useful for making a diagnosis of congenital anomalies .../...
   Cfr. : http://www.emro.who.int/Publications/EMHJ/0503/06.htm


  Cfr. ook :

  1. Alcoholafhankelijkheid - © 2000 Merck KGaA, Darmstadt, Germany - 3 tot 4 % van de Europese bevolking is alcoholafhankelijk. En dit zonder rekening te houden met de 6 à 9 % "overmatige drinkers". België alleen al zou zo'n 300.000 alcoholafhankelijke mensen tellen. Anders dan in taaie clichés wordt beweerd is alcoholafhankelijkheid een echte ziekte die zonder onderscheid vrouwen en mannen, jongeren en senioren, arm en rijk treft.
   Voor de persoon zelf en zijn onmiddellijke omgeving is alcoholafhankelijkheid een zware last, voor de maatschappij een aanzienlijke kost. Behalve de rechtstreekse medische kosten voor raadplegingen en ziekenhuisopnames, moeten ook de onrechtstreekse kosten zoals werkverlet, productiviteitsverlies, arbeids- en verkeersongevallen,... in rekening worden gebracht. De familiale drama's als gevolg van alcoholafhankelijkheid behoeven geen verdere uitleg en afgezien van de dodentol die rechtstreeks uit alcoholmisbruik volgt (kanker, levercirrose...), staat de maandagkrant telkens weer vol met vaak dodelijke verkeersongelukken.
   Volgens een Britse studie heeft 90 % van de openbare ordeverstoringen, 60 tot 70 % van het aantal moorden en doodslagen, 50 % van de huiselijke twisten en 25 % van de kindermishandelingen met alcoholgebruik te maken : http://www.merck.be/pages/nl/publiek_mal_alcool.htm

  2. Ben jij sterker dan drank ? - Alcoholinfo.nl is een initiatief van NIGZ-Alcoholvoorlichting : http://www.alcoholinfo.nl/index.cfm & http://www.alcoholcongres.nl/page.cfm?code=245&menu=2 & http://members.lycos.nl/sneewitje/

  3. Drink Wijzer - Een praktische gids voor verantwoord alcoholgebruik - Dr Luc Isebaert en Jean-Pierre Dumoulin - Uitgeverij Van Halewyck, 1999 : http://www.gezondheid.be/INDEX.cfm?fuseaction=art&art_id=626

  4. Drug-skenner - Wat iedereen moet weten over drugs, tabak, alcohol en medicijnen – Geert Dom - Berchem, EPO, 2000 - ISBN 90 6445 168 0 - Geert Dom is psychiater en psychotherapeut. Hij is verantwoordelijke van de verslavingssector in het Psychiatrisch Centrum van de Broeders Alexianen in Boechout bij Antwerpen en medisch directeur van Altox vzw te Antwerpen.- Naast productinformatie over alcohol en andere drugs komen tal van andere aspecten van middelengebruik aan bod, zoals etiologie, hulpverlening en wetgeving - Zowel het aanbod als de bereikbaarheid van de verschillende (oude en nieuwe) drugs en andere pep- en roesmiddelen is groot. Een drugsvrije samenleving is meer dan ooit een illusie. Chemisch-farmaceutische bedrijven en drank- en tabaksproducenten brengen om de haverklap nieuwe, "betere" medicijnen, dranken (breezers, smart-drinks...) of sigaretten op de markt. Leven en opgroeien vandaag betekent dan ook leren omgaan met die brede waaier van legale en illegale middelen. Logisch dat er veel verwarring en veel vragen zijn ! Wat mag en wat niet ? Hoeveel is te veel ? Hoe omgaan met jonge "gebruikers", thuis en op school ? Mag alcohol samen met pillen ? Wat als het uit de hand loopt ? Legaliseren of niet ?
   Drug-skenner is een informatieboek over het brede gamma van middelen en over hoe ze gebruikt worden. Met tips voor een veilig gebruik en met oog voor signalen die op problemen wijzen. Ook de mogelijkheden binnen de hulpverlening worden aangegeven.
   Drug-skenner nodigt de lezer uit op een bewuste manier met roesmiddelen om te gaan, zowel wat betreft het eigen gebruik als wat betreft het vormen van een eigen mening en houding.
   Drug-skenner is hét standaardwerk over deze problematiek van een specialist, voor iedereen die met roesmiddelen in contact komt : http://www.epo.be/uitgeverij/boekfiche.php?isbn=90_6445_168_0

  5. DSM IV criteria voor afhankelijkheid van een middel - Alcohol en Cognitie - Stoornissen ten gevolge van overmatig alcoholgebruik - Klinische les Medisch Centrum Alkmaar, Afdeling geriatrie, december 2002 - H.J. Engelbregt (hessel@engelbregt.com) - Aangezien de woorden ‘alcoholmisbruik’ en ‘alcoholabuses’ veelvuldig worden gebruikt lijkt het nuttig om deze termen nader te omschrijven. Voordat we kunnen spreken van afhankelijkheid van alcohol afhankelijkheid moet volgens de DSM IV worden voldaan aan een aantal criteria die ook gelden voor afhankelijkheid van andere middelen.
   De definitie volgens de DSM IV luidt : Een patroon van het onaangepast gebruik van een middel dat leidt tot significante beperkingen of lijden zoals blijkt uit drie of meer van de volgende die zich op een willekeurig moment in dezelfde periode van twaalf maanden voordoen : * tolerantie (een behoefte aan duidelijk toenemende hoeveelheden van het middel om een intoxicatie of de gewenste hoeveelheid te bereiken en een duidelijk verminderd effect bij voortgezet gebruik van het middel - * onthouding (het voor het middel karakteristieke onthoudingssyndroom / hetzelfde (of een nauw hierme verwant) middel wordt gebruikt om onthoudingsverschijnselen te verlichten of te vermijden) - * het middel wordt vaak in grotere hoeveelheden of gedurende een langere tijd gebruikt dan het plan was - * er bestaat aanhoudend de wens of er zijn weinig succesvolle pogingen om het gebruik van het middel te verminderen of in de hand te houden - * Een groot deel van de tijd gaat op aan activiteiten, nodig om aan het middel te komen (bijvoorbeeld verschillende artsen bezoeken of grote afstanden afleggen), het gebruik van het middel (bijvoorbeeld kettingroken), tijdelijke symptomen als gevolg van alcoholabuses en onthouding (intoxicatieverschijnselen, onthoudingssyndroom), Korsakoff syndroom (Korsakoff amnesie), Wernicke- Encefalopathie : http://home.tiscali.nl/engelbregt.com/klinische_neuropsychologie/alcoholencognitie.htm

  6. Mag ik ook een glaasje ? Handreikingen bij de opvoeding over alcohol – Jorinde Klungers - Amsterdam, Uitgeverij SWP, 2004 - ISBN 90 6665 586 0 - Jorinde Klungers is pedagoog en coördinator van het project Alcohol en Jongeren van STAP (Stichting Alcoholpreventie). Wim van Dalen is socioloog en directeur van STAP - Voorlichtingsboek voor ouders die hun kinderen willen leren hoe verantwoord met alcohol om te gaan - De vrienden van mijn zoon van dertien vinden het heel normaal om stevig te drinken. Kan ik van mijn zoon verwachten dat hij de verleiding kan weerstaan ? (Ellen, 43 jaar) -- Kinderen zijn de laatste decennia op steeds jongere leeftijd en steeds meer gaan drinken. Bij ouders roept dat vaak veel vragen op. Hoe kun je je kind leren verantwoord met alcohol om te gaan ? Elk deel van dit boek bevat een test, feitelijke informatie, adviezen en ervaringen van ouders en kinderen. De auteurs gaan onder andere in op de risico’s van alcoholgebruik, mixdranken, invloed van vrienden, uitgaan, regels geven en regels handhaven.
   Na het lezen van dit boek heb je genoeg informatie om met je kind te kunnen praten over alcohol en de risico’s hiervan. Het boek is uitermate geschikt voor ouders van kinderen tussen de tien en vijftien jaar, daarnaast is het ook geschikt voor anderen die geïnteresseerd zijn in alcohol en opvoeding : http://www.swpbook.com/503

  7. Met vallen en opstaan - Motivatiebevordering en terugvalpreventie bij alcohol- en andere drugproblemen - Jo Casselman – Maklu, 1ste druk, 2001 – ISBN : 9053504613 - Mensen met alcohol- of andere drugsproblemen zijn vaak moeilijk te motiveren om hulp te zoeken. Wanneer zij er toch toe komen, alcohol en/ of andere drugs uit hun leven te weren, komt terugval in de oude gewoonte frequent voor. Dit demotiveert velen die nog bereid zijn om hen te helpen. Vandaar de dringende behoefte om aandacht te besteden aan de motivatiebevordering en terugvalpreventie. Meer en meer wordt motivatiebevordering beschouwd als een basisvaardigheid, niet alleen bij het op gang brengen van hulpverleningsprocessen, maar ook gedurende het hele verloop van de hulpverlening. Terugvalpreventie is niet alleen van belang op het einde van een hulpverleningsproces, maar moet een aandachtspunt zijn gedurende alle fasen van de hulpverlening. Motivatiebevordering en terugvalpreventie zijn twee interventiestrategieën die elkaar zeer goed aanvullen. Zij worden echter zelden gezamenlijk en geïntegreerd geïntroduceerd. In dit boek is dat wel het geval. Ze worden gesitueerd in een veranderingsproces met zes stadia: voorstadium, overwegen, beslissen, uitvoeren, volhouden, terugvallen. Het gaat vooralover motivatiebevordering en terugvalpreventie bij mensen met alcohol-, medicatie- en illegale-drugproblemen. Het is echter gebleken dat het toepassingsgebied veel breder is, bijvoorbeeld ook bij problematisch gokken, aids-riskant en gewelddadig seksueel gedrag : http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/BOL_DisplayProductInformation-Start?BOL_OWNER_ID=666759413&Section=BOOK

  8. Stichting De Hoop – Helpt mensen op weg naar een nieuw leven : http://www.dehoop.org/index.php

  9. Twee nieuwe studies rond behandelmogelijkheden alcoholisme – HulpOrganisaties.be - De eerste testte een medicijn in de strijd tegen alcoholisme. In de tweede ontdekten wetenschappers dat alcohol anderen aantrekkelijk en mooi maakt. Je laat dus beter anderen drinken wil je aantrekkelijker gevonden worden.
   Het Engelse artsenvakblad de Lancet publiceerde een artikel over de positieve resultaten van het gebruik van een epilepsiemedicijn – topiramaat – bij pogingen om minder te drinken. Het is goed dat er nog een behandelmethode bij komt, wie niet op de ene behandeling reageert, kan misschien een andere proberen.
   Een lekker glaasje alcohol is meestal geen probleem. Jammer is alleen dat langdurig gebruik van alcohol de hersenen geleidelijk doen wennen aan het aangename effect van stimulatie en ontspanning tegelijkertijd. Geschat wordt dat wereldwijd jaarlijks 1,5% van de sterfgevallen gerelateerd is aan alcoholisme. Bij de gewenning van de hersenen aan de effecten van alcohol zijn allerlei verschillende boodschapperstoffen betrokken. Het is niet zo gek dat men ook aan epilepsiemedicijnen gedacht heeft bij behandeling van alcoholisme. Die medicijnen bemoeien zich ook met juist die boodschapperstoffen. Het middel topiramaat grijpt bijvoorbeeld op de zelfde plekken in als alcohol, maar er ontstaat geen afhankelijkheid. Epilepsie en alcoholgebruik zijn trouwens als water en vuur en men kan wel vermoeden dat er iets is dat ze delen.
   Twaalf weken lang werden 150 mensen gevolgd die wel wilden stoppen met het gebruik van alcohol. De ene helft kreeg topiramaat en de andere helft een fopmiddel. Mensen uit beide groepen hadden ook regelmatig aanmoedigende gesprekken met begeleiders en die wisten natuurlijk niet wie nu topiramaat gebruikte en wie niet. Beide groepen boekten succes, maar de resultaten in de topiramaatgroep waren ongeveer twee keer zo goed: 6 glaasjes per dag minder in plaats van drie, 60% minder zware drinkdagen in plaats van 32% en 44% meer alcoholvrije dagen in plaats van 18%.
   Laat anderen drinken en word meer geliefd
   Wil je aantrekkelijker worden? Zorg er dan voor dat anderen om je heen een drankje hebben. Tot deze conclusie kwamen Britse wetenschappers. Zelfs bij matige hoeveelheden alcohol lijkt de andere sekse er beter uit te zien.
   In het onderzoek met 120 mannelijke en vrouwelijke studenten kreeg men 4 glazen bier of wijn te drinken. Dat deed de waargenomen aantrekkelijkheid van de andere sekse met 25% toenemen. Alcohol blijkt een hersengebied te stimuleren dat de nucleus accumbens heet. Het gebied beoordeelt de aantrekkelijkheid van een menselijk gezicht en speelt een rol bij verslavingen.
   Volgens de onderzoekers werpt hun onderzoek licht op de link tussen alcoholgebruik en verslaafdheid aan losse seksuele contacten : http://www.hulporganisaties.be/pages/details.asp?lng=NL&Id=1567

  10. Wat je moet weten over alcohol - Jenny Bryan - Harmelen, Corona, 1997 - ISBN 90 5495 082 X : http://mediatheek.bibliotheek.nl/upload/files/Ars%20Scribendi/Alcohol.pdf 

  16-05-2006 om 19:21 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  15-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waartegen helpt een aspirine ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen       Waartegen 
     helpt een aspirine ?     Ziekenhuis.nl, 24-4-2006

     De apotheker antwoordt

     Aspirine
     Aspirine is de merknaam van een medicijn van Bayer (aspirine is ook bekend onder de naam 'Acetosal' en 'Aspro', dat een merknaam is van Nicholas Ltd.).
  De werkzame stof is acetylsalicylzuur.
  Het werkt pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend.
  Oorspronkelijk is de werking van salicylzuur als pijnstiller ontdekt doordat het werd geïdentificeerd als de werkzame stof in wilgenbast.
  De wetenschappelijke naam voor de wilg is salix alba, daarom werd salicylzuur in eerste instantie salicyne genoemd en worden de zouten salicylaten genoemd.
  Het zuur zelf werd echter bijzonder slecht door de maag getolereerd (en werd daarom vaak verkocht als tabletten die omhuld waren door een maagsapresistent laagje), maar een acetyl-ester derivaat gaf minder aanleiding tot maagklachten bij vrijwel gelijk blijvende analgetische effecten.
  Deze stof wordt in zuivere toestand of als het iets minder maagprikkelende calciumzout op de markt gebracht (Ascal (R), Alka Selzer).
  De werking zelf berust erop dat acetylsalicylzuur een irreversibele binding met het enzym cyclo-oxygenase (COX) aangaat, waardoor dit niet meer in staat is om arachidonzuur om te zetten in prostaglandines (stoffen die de zenuwuiteinden gevoelig maken voor prikkels).
  De vermelde maagproblemen ontstaan door de irreversibele binding aan COX-1, een variant van het enzym die een rol speelt bij bescherming van de maag tegen zijn eigen zure inhoud.
  Ook is dit COX-1 aanwezig in bloedplaatjes, waardoor acetylsalicylzuur een trombocytenaggregatieremmende werking heeft. Vandaar dat de farmaceutische industrie zich richt op de ontwikkeling van COX-2 (induceerbaar COX) specifieke pijnstillers.
  Cfr. :
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Aspirine

  De werkzame stof in Aspirine is acetylsalicylzuur.
  Acetylsalicylzuur is sinds 1899 internationaal op de markt.
  Het is zonder recept verkrijgbaar onder de merknamen 'Aspirine', 'Alka Seltzer' en 'Aspro' en het merkloze acetylsalicylzuur.
  Het is te verkrijgen in gewone tabletten, bruistabletten, kauwtabletten, poeders en injecties.
  Een andere naam voor acetylsalicylzuur is acetosal.
  Het behoort tot de groep geneesmiddelen die ontstekingsremmende pijnstillers worden genoemd.
  Ook kom je ze tegen onder de naam NSAID's ('Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs').
  Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend.
  Acetylsalicylzuur wordt ook gebruikt om samenklonteren van bloed te voorkomen. Hierbij wordt een veel kleinere hoeveelheid gebruikt dan bij pijnstilling, koortsverlaging en ontstekingsremming.
  Acetylsalicylzuur als pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend middel in gewone dosering is te gebruiken bij :


  Pijn
  Pijn is een alarmsignaal van het lichaam om aan te geven dat er sprake is van een verwonding. Acetylsalicylzuur verhindert dat dit signaal vanuit het lichaam aan de hersenen wordt doorgegeven.
  Het is te gebruiken bij veel soorten pijn, zoals hoofdpijn, gewrichtspijn, zenuwpijn, menstruatiepijn en pijn door verwondingen, operaties of ziekte.
  Acetylsalicylzuur geeft relatief vaak bijwerkingen op de maag en op de bloedstolling.
  U kunt daarom meestal beter een andere pijnstiller gebruiken, zoals paracetamol, ibuprofen of naproxen.
  Binnen een halfuur na inname merkt u dat de pijn minder wordt. Dit effect houdt drie tot zes uur aan.


  Koorts
  Koorts is een manier van het lichaam om infecties met bijvoorbeeld bacteriën en virussen te bestrijden. Door de temperatuurverhoging werkt de natuurlijke afweer beter en sneller. Daarnaast voelen bacteriën en virussen zich minder prettig bij een hogere lichaamstemperatuur. Dit alles bevordert een snellere genezing.
  Een temperatuur tot 40ºC. hoeft u daarom meestal niet te behandelen.
  Voelt u zich door de koorts erg beroerd of heeft u veel spierpijn, dan kunt u met acetylsalicylzuur de koorts verlagen. U wordt er echter niet eerder beter van.
  Heeft u epilepsie, hart- of longziekten, dan is het wél verstandig een hoge koorts te onderdrukken. U kunt anders extra last van uw aandoening krijgen tijdens de koortsaanval.
  Acetylsalicylzuur zorgt ervoor dat het lichaam zijn temperatuur niet kan verhogen.
  Koorts kunt u het veiligst verlagen met paracetamol. Acetylsalicylzuur is hierbij geen eerste keus.
  Gebruik acetylsalicylzuur NIET bij kinderen jonger dan 18 jaar, die griep of waterpokken hebben : kinderen hebben dan meer kans op een ernstige bijwerking op de hersenen. Omdat het moeilijk is te bepalen wanneer er sprake is van griep of waterpokken is het verstandig acetylsalicylzuur nooit te gebruiken bij koorts bij kinderen, behalve op voorschrift van de arts.
  Het is veiliger om paracetamol te gebruiken om de koorts te verlagen.
  De koorts zal binnen een halfuur na gebruik dalen. De koortsverlagende werking houdt ongeveer zes uur aan.
  Bij griep en verkoudheid zijn de luchtwegen geïnfecteerd met een virus.
  Door infectie van de neusholte kunt u last krijgen van een bijholteontsteking. Dit geeft pijn in het voorhoofd en rond de ogen, vooral bij het bukken.
  Verder kan de infectie keelpijn veroorzaken.
  Griep gaat meestal gepaard met hoofdpijn en spierpijn.
  Inentingen (vaccinaties) kunnen griepachtige verschijnselen geven, zoals spierpijn en lichte koorts.
  Paracetamol is een veiliger middel dan acetylsalicylzuur.
  Meestal wordt daarom paracetamol aangeraden en geen acetylsalicylzuur : het werkt even goed, maar heeft minder bijwerkingen.
  Binnen een halfuur na inname merkt u dat de pijn, zoals spierpijn, keelpijn en hoofdpijn, minder wordt. Dit effect houdt drie tot zes uur aan.
  De koorts zal ongeveer een uur na gebruik dalen. De koortsverlagende werking houdt ongeveer zes uur aan.


  Spierpijn
  Als de spieren verkrampt zijn, kan pijn ontstaan die u in uw beweging belemmert.
  U kunt acetylsalicylzuur gebruiken bij pijn door verkrampte spieren, zoals een stijve nek of spit (in de onderrug).
  Paracetamol is in die gevallen een veiliger middel dan acetylsalicylzuur : het werkt meestal even goed, maar heeft minder bijwerkingen.


  Hoofdpijn
  Acetylsalicylzuur kan worden gebruikt bij spanningshoofdpijn.
  Hierbij hebt u last van een doffe of drukkende pijn in de schedelhuid, de slapen of de nek.
  Soms voelt het of er een strakke band om uw hoofd zit.
  Deze vorm van hoofdpijn wordt vaak veroorzaakt door spierspanning in de nek- en schouderspieren, bijvoorbeeld door een verkrampte werkhouding, stress of angst.
  De beste remedie tegen spanningshoofdpijn is rust, ontspanningsoefeningen en massage.
  Is dit op korte termijn niet mogelijk, dan kunt u acetylsalicylzuur gebruiken.


  Migraine
  Bij migraineaanvallen heeft u last van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd.
  Ook zijn mensen met migraine vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid.
  U kunt acetylsalicylzuur gebruiken tegen de hoofdpijn. Binnen een halfuur merkt u dat de pijn minder wordt. Dit effect houdt drie tot zes uur aan.
  Omdat vaak misselijkheid optreedt, kunt u beter ook een middel tegen misselijkheid gebruiken om te voorkomen dat u de acetylsalicylzuur uitbraakt.
  Dit zorgt er tevens voor dat acetylsalicylzuurtabletten of -poeders beter worden opgenomen in het bloed, waardoor zij sneller en beter werken.


  Menstruatiepijn
  Tijdens de maandelijkse bloeding trekt de baarmoeder zich samen.
  Dit kan pijnlijke steken of kramp in de onderbuik geven.
  Ook kunt u last hebben van een doffe pijn in de rug en van spierpijn.
  Menstruatiepijn duurt enkele uren tot enkele dagen.
  Bij sommige vrouwen is de pijn zo sterk dat ze hun normale activiteiten niet kunnen voortzetten.
  In dat geval kan het nuttig zijn een pijnstiller te gebruiken.
  De beste middelen bij menstruatiepijn zijn ontstekingsremmende pijnstillers zoals ibuprofen, ketoprofen en naproxen. Zij blijken bij tachtig procent van de vrouwen de klachten te verminderen.
  Acetylsalicylzuur vermindert de klachten bij dertig procent van de vrouwen met menstruatiepijn.


  Gewrichtsklachten
  Door beschadigingen in en rond gewrichten kunnen deze ontstoken raken.
  Dit is bijvoorbeeld het geval bij reumatoïde artritis (reuma), artrose (versleten gewrichten), blessures van gewrichten, pezen en slijmbeursen en bij de ziekte van Bechterew.
  De plek van de ontsteking is rood, gezwollen en pijnlijk.
  Acetylsalicylzuur gaat de ontsteking tegen, hierdoor verminderen de roodheid, zwelling en pijn.
  Het pijnstillende effect merkt u binnen een half uur na inname. Dit effect houdt drie tot zes uur aan.
  De roodheid en zwelling zullen na een aantal dagen tot een week minder worden.
  Acetylsalicylzuur wordt onder andere gebruikt bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis en artrose.
  Voor deze klachten hebben andere ontstekingsremmende pijnstillers de voorkeur, zoals diclofenac, ibuprofen en naproxen : deze geven minder kans op bijwerkingen dan acetylsalicylzuur en dit is vooral bij langdurig gebruik van belang.


  Hoogteziekte
  Als u tijdens bijvoorbeeld bergsport of een bergvakantie te snel stijgt tot hoogtes boven 2500 meter, kunt u last krijgen van hoogteziekte.
  Dit komt doordat uw lichaam moet wennen aan de ijlere lucht.
  U bent dan kortademig en u heeft hoofdpijn.
  Verschijnselen die daarnaast veel voorkomen zijn een slechte eetlust, misselijkheid, slapeloosheid, duizeligheid, vermoeidheid, vochtophopingen rond de enkels en verminderde aanmaak van urine.
  Het beste is om hoogteziekte te voorkomen door langzaam te stijgen en telkens tijd uit te trekken om te wennen aan de nieuwe hoogte.
  Ook is het belangrijk om veel te drinken.
  Heeft u eenmaal hoogteziekte, dan kunt u bij milde verschijnselen een pauze inlassen van minimaal één dag.
  Zijn de verschijnselen ernstiger, dan is afdalen van levensbelang. Bij voorkeur zonder u verder in te spannen.
  Een enkele keer gebruiken mensen acetylsalicylzuur om de hoofdpijn die optreedt door de hoogteziekte te voorkomen.
  Daarbij moet u er rekening mee houden dat hieraan ook risico's kleven : het gebruik van acetylsalicylzuur betekent niet dat u geen hoogteziekte krijgt.
  De daarbij behorende hoofdpijn is een teken van het lichaam dat u nog moet acclimatiseren.
  Door de hoofdpijn te bestrijden, kunt u de signalen die duiden op hoogteziekte, missen.
  U loopt dan het risico dat u te ver door blijft stijgen en de hoogteziekte erger wordt.
  (HK)  Cfr. :
  http://www.ziekenhuis.nl/index.php?cat=medicijngids&medgids=question&id=9318

  15-05-2006 om 20:33 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pijn blijft soms een raadsel
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Pijn
  blijft soms
  een raadsel


  De Natuur – Uw arts, Stichting Natuurlijk Welzijn
  Bron : Simon Couvée, medisch journalist, De Natuur Uw Arts, 27e jaargang, Nr. 163, bladzijde 27

  Bij een vuurloop gaan mensen op blote voeten over gloeiend kolen en houden er geen brandwonden aan over.
  Bij de viering van bepaalde religieuze feesten geselen mannen zich tot bloedens toe en lijken nauwelijks pijn te hebben.
  De wonden genezen bovendien verrassend snel.

  Er is nog nooit een voldoende duidelijke definitie van pijn gegeven en uit deze voorbeelden blijkt dat het ook een moeilijke opgave is.

  Eén ding is zeker : de geest bepaalt in hoge mate de intensiteit van de pijn.
  De innerlijke gevoelens van de patiënt zijn van het grootste belang.
  Ook is het duidelijk dat iedere mens zijn specifieke pijndrempel heeft.

  Er blijven massa's vragen onbeantwoord.
  Er zijn meer vrouwen met chronische pijn dan mannen, maar merkwaardig genoeg kunnen vrouwen veel beter tegen pijn dan mannen.
  Pijn is en blijft voorlopig nog een raadsel.  Cfr. :
  http://www.natuurlijk-welzijn.org/artikel/Pijnraadsel163.html


  Psychosomatische revalidatie
  Een patient met chronische pijn is verstrikt geraakt in een kluwen van problemen op sociaal, emotioneel en cognitief vlak.
  Hij is sociaal geïsoleerd, voelt zich depressief en angstig en kan zich niet goed concentreren.
  Het ligt voor de hand om in eerste instantie te onderzoeken hoe de lichamelijke oorzaak van pijn kan opgelost worden. dit is echter niet steeds gemakkelijk en soms is dits onmogelijk.
  Personen met chronische pijn hoeven echter niet passief af te wachten op een medische ontdekking.
  Het passief afwachten kan er zelfs voor zorgen dat de patiënt nog meer geïsoleerd geraakt, nog depressiever en angstiger wordt.
  Daarenboven zal zijn lichamelijke conditie achteruitgaan.
  Allesbehalve dus een ideale situatie voor elke behandeling.
  Bij een psychosomatische revalidatie zal getracht worden om de patient op het sociale en emotionele vlak te helpen.
  Hoe kan de patient terug een kwaliteitsvol leven krijgen ?
  In een psychosomatische revalidatie zal getracht worden om via psychologische en psychiatrische technieken de patient te revalideren op sociaal en emotioneel vlak.
  Er wordt ondezocht welke psychologische factoren ervoor zorgen dat patienten in een neerwaartse spiraal terecht gekomen zijn en vervolgens zal samen met de patient gezocht worden naar aanvaardbare en realistische oplossingenen.
  De rol van de patient is hierbij anders dan bij een arts.
  De patient moet zelf actief meewerken aan zijn revalidatie.
  Hij moet daarom gemotiveerd zijn.
  De hulpverlener kan dan vanuit zijn expertise de patient coachen in het revalidatieproces.
  Cfr. :
  http://www.belgianpainsociety.org/nl/faq/main.asp?lang=nl

  15-05-2006 om 19:10 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Osteopathie en pijn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  
    Osteopathie en pijn
   

    Michel Hélin,
    Vz. Belgische Vereniging voor Osteopathie
    09-03-2005
    Gezondheid.be, art. 2494 - © 14/5/2006    De osteopathie is een een holistische en autonome discipline, met haar eigen onderzoeks- en werkterrein.
  De Academie voor Osteopathie van België definieert osteopathie als volgt : 'De osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen en voor het vaststellen van het aandeel ervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen.'

  De osteopathie is een 'kunde', die een zekere pedagogie, een studie en een kennis van de zogenaamde 'basis'wetenschappen vereist.
  In deze optiek maakt de zo objectief mogelijke evaluatie van de efficiëntie, waarmee pijn door osteopathie aangepakt wordt, integraal deel uit van de holistische benaderingswijze die kenmerkend is voor osteopathie, ook al omdat pijn een van de vaakst voorkomende beweegredenen is om een osteopaat te consulteren.


  Osteopathie en onderzoek

  De bestrijding van pijn door osteopathie
  Er werden reeds verschillende klinische onderzoeken uitgevoerd (multicentrische, comparatieve …etc.) met een waaier aan inclusiecriteria.
  Bepaalde studies werden gepubliceerd in tijdschriften met een wetenschappelijke commissie zoals deze vergelijkende studie die werd gepubliceerd in het New England Journal of Medicine en waarin de efficiëntie wordt aangetoond van manipulatieve technieken bij chronische lumbalgie.

  We kunnen ook verwijzen naar enkele werken die in ons land werden tot stand gebracht, meer bepaald een prospectieve longitudinale studie met eveneens gewone lumbalgie als onderwerp .
  Deze studie heeft de aanzet gegeven tot de uitwerking en de validatie van schalen voor zelfevaluatie van pijn, levenskwaliteit en welbehagen die specifiek zijn voor chronische lumbalgie. Deze instrumenten voor evaluatie werden gebruikt bij de osteopathische behandeling van 60 patiënten die op privé-consultatie kwamen (multicentrische studie).

  De vragenlijsten vonden ingang bij de wetenschappelijke gemeenschap naar aanleiding van het symposium voor klinische psychologie van San Francisco van 1999.

  De resultaten van een gelijktijdig onderzoek van de perceptie van pijn, levenskwaliteit en welbehagen tonen aan dat osteopathie efficiënt is voor patiënten met chronische lumbalgie : 68,5% verbetering voor wat betreft intensiteit van de pijn, 56,14% voor de levenskwaliteit en 65,62% voor het welbehagen.
  Toch doet men er goed aan deze resultaten te relativeren omwille van de beperktheid van de steekproef.

  Er moet een uitgebreidere prospectieve studie komen.
  Een vergelijkende studie over de pijnlijke schouder stelde zich tot doel de therapeutische resultaten, bereikt met een osteopathische techniek, de zogenaamde “Accourcissement Contrarié" (“verhinderde verkorting”), te vergelijken met de resultaten behaald met een referentiebehandeling voor pijnlijke schouders.

  De analyse van de gegevens toont aan dat er zich globaal gezien een aanzienlijke verbetering van de symptomatologie voordoet tengevolge van beide behandelingen zowel voor wat betreft pijn als gewrichtsamplitude.

  Toch blijkt dat de techniek, die gebruik maakt van de zogenaamde 'Accourcissement Contrarié' ('verhinderde verkorting'), betere resultaten oplevert op het einde van de behandeling niettegenstaande de beginwaarden (die op pijn betrekking hebben) hoger lagen in de groep patiënten die met osteopathie behandeld werden.
  Daarenboven onderscheidt de behandeling met 'Accourcissement Contrarié' ('verhinderde verkorting') zich door het feit dat er onmiddellijk verbetering optreedt vanaf het einde van de eerste consultatie meer bepaald voor wat betreft de gewrichtsamplitude.

  Bij het bekijken van de resultaten lijkt het erop dat deze therapeutische benadering die zich uitsluitend baseert op de prikkeling van de tendino-myofasciale structuren zich kan beroepen op resultaten die op zijn minst vergelijkbaar zijn met die van de klassieke aanpak zelfs in de speciale situatie van de hyperalgetische schouder.

  Een laatste verhelderend voorbeeld kan wellicht deze studie zijn die de efficiëntie test van een behandeling uitgewerkt door Thierry Colot, DO, met betrekking tot de referentiebehandeling met niet-steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAID's) bij patiënten met ischias.
  Voor de evaluatie worden volgende instrumenten gebruikt : analogische visuele schaal (1), verbale schaal (2), een vertaling van de vragenlijst van Oswestry (3), de proef van Lasègue, de proef van Lasègue aan de niet pijnlijke zijde.

  Na 22 dagen opvolging was er een verbetering bij de twee groepen zonder dat er een significant verschil tussen de twee te noteren viel. Er doet zich echter wel een significant verschil voor in hun evolutie wat erop wijst, net zoals in de vorige studie, dat experimentele behandeling in een vroegtijdig stadium efficiënt is. Deze vroegtijdigheid en het feit dat er geen NSAID’s en minder pijnstillers moeten genomen worden, laten toe de behandeling positief te beoordelen vanuit een strikt pragmatisch oogpunt.


  Nota's

  (1) - De analoge visuele schaal (AVS)
  Deze schaal laat toe de pijn te berekenen indien het kind ouder is dan 5 of 6 jaar en een normale psychmotorische ontwikkeling heeft. Zij gebruikt het principe van de auto-evaluatie die het meest betrouwbare middel is om de pijn in te schatten. Men toont aan het kind de niet gegradueerde zijde (rechts), gaande van de afwezigheid van pijn tot de maximale pijn. Het kind plaats naar analogie met de thermometer de cursor op het vertikaal meetstaafje, in funcie van wat hij voelt. De andere kant van het meetstaafje is gegradueerd van 0 tot 100 mm. Het kind schat op deze manier zelf de intensiteit van zijn pijn in.

  (2) - De verbale schaal
  Deze schaal steunt op de mondelinge beschrijving, vandaar dat ze gemakkelijk te begrijpen is. Het kleinere mogelijk aantal antwoorden ( 4 à 5 categoriën) maakt ze minder gevoelig dan de analoge visuele schaal (0 = geen pijn – 1 = lichte pijn – 2 = matige pijn – 3 = intense pijn).

  Observatie        Criterium                                      Score

  Wenen
  - afwezig                                                                       0
  - aanwezig, maar het kind is te troosten                          1
  - aanwezig, maar het kind is niet te troosten
                      2

  Rusteloosheid
  - a
  fwezig                                                                       0
  - af en toe, matig                                                           1
  - voortdurend                                                                2

  Opwinding
  - kind is rustig of s
  laapt                                                  0
  - matige opwinding, kan niet stil zitten                             1
  - ongecontroleerd en intens, risico zich pijn te doen         2

  Verbale of lichaamsexpressie
  - slapend of kalm                                                           0
  - d
  rukt een gematigd pijngevoel uit, niet  gelokaliseerd,
  algemeen ongemak of benen opgetrokken naar de
  romp, armen voor het lichaam gekruist                            1
  - pijn, verbaal gelokaliseerd of aangeduid met de hand
  of benen opgetrokken naar de romp, gebalde vuisten
  en brengt de hand naar een pijnlijke zone of tracht die
  te beschermen.                                                               2


  (3) - Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire (vertaling)
  Deze vragenlijst is gemaakt om meer informatie te te krijgen over rugproblemen.
  Men kan ermee nagaan hoe belemmerend rugpijn is tijdens uw dagelijkse werkzaamheden.
  De patiënt beantwoordt een reeks vragen.
  Hem wordt gevraagd telkens het vakje aan te kruisen dat van toepassing is zijn geval (soms is het moeilijk om tussen twee vakjes te kiezen, dan dient hij het het vakje aan te geven dat zijn huidig probleem het best beschrijft).
  De vragenlijst
  Onderdeel 1 – Ernst van de pijn
  0 - Ik heb momenteel geen pijn
  1 - De pijn is momenteel zeer licht
  2 - De pijn is momenteel matig
  3 - De pijn is momenteel eerder hevig
  4 - De pijn is momenteel zeer hevig
  5 - De pijn is de ergst denkbare pijn
  Onderdeel 2 – Zelfverzorging (wassen, kleden, …)
  0 - Ik kan mijzelf normaal wassen en aankleden zonder extra pijn
  1 - Ik kan mijzelf normaal wassen en aankleden maar heb dan wel extra pijn
  2 - Als ik mijzelf was en aankleed doet het pijn en daarom doe ik dit langzaam en voorzichtig
  3 - Ik heb enige hulp nodig maar het grootste deel van mijn verzorging kan ik zelf aan
  4 - Ik heb elke dag hulp nodig bij de meeste aspecten van mijn persoonlijke verzorging
  5 - Ik kleed me niet aan, was mezelf met moeite en blijf in bed
  Onderdeel 3 – Tillen
  0 - Ik kan een zwaar voorwerp tillen zonder extra rugpijn
  1 - Ik kan een zwaar voorwerp tillen maar dat doet extra pijn
  2 - Ik kan door de pijn geen zware voorwerpen van de grond optillen, maar het lukt me wel als ze op een handige plaats staan (bijv. op tafel)
  3 - Ik kan door de pijn geen zware voorwerpen tillen maar wel lichte tot middelzware als ze op een handige plaats staan
  4 - Ik kan alleen heel lichte voorwerpen tillen
  5 - Ik kan niets tillen of dragen
  Onderdeel 4 – Lopen
  0 - Pijn verhindert mij niet om enige afstand te lopen
  1 - Pijn verhindert me verder te lopen dan 2 kilometer
  2 - Pijn verhindert me verder te lopen dan 1 kilometer
  3 - Pijn verhindert me verder te lopen dan 500 meter
  4 - Ik kan enkel met een stok of krukken lopen
  5 - Ik breng het grootste deel van de tijd in bed door en kan enkel naar het toilet kruipen
  Onderdeel 5 – Zitten
  0 - Ik kan in elke stoel zitten zo lang als ik wil
  1 - Ik kan enkel in mijn favoriete stoel zitten zolang als ik wil
  2 - Ik kan door de pijn niet langer dan een uur blijven zitten
  3 - Ik kan door de pijn niet langer dan een half uur blijven zitten
  4 - Ik kan door de pijn niet langen dan 10 minuten blijven zitten
  5 - Ik kan door de pijn helemaal niet zitten
  Onderdeel 6 – Staan
  0 - Ik kan staan zolang ik wil zonder meer pijn te krijgen
  1 - Ik kan staan zolang ik wil, maar dat veroorzaakt meer pijn
  2 - Door de pijn kan ik niet langer dan 1 uur blijven staan
  3 - Door de pijn kan ik niet langer dan 30 minuten blijven staan
  4 - Door de pijn kan ik niet langer dan 10 minuten blijven staan
  5 - Door de pijn kan ik niet blijven staan
  Onderdeel 7 – Slapen
  0 - Ondanks de pijn slaap ik goed
  1 -Mijn slaap is soms verstoord door de pijn
  2 - Door de pijn slaap ik minder dan 6 uur
  3 - Door de pijn slaap ik minder dan 4 uur
  4 - Door de pijn slaap ik minder dan 2 uur
  5 - Door de pijn kan ik helemaal niet meer slapen
  Onderdeel 8 – Het seksleven
  0 - Mijn seksleven is normaal en bezorgt me geen extra pijn
  1 - Mijn seksleven is normaal maar bezorgt me wel extra pijn
  2 - Mijn seksleven is bijna normaal maar erg pijnlijk
  3 - Mijn seksleven wordt ernstig beperkt door de pijn
  4 - Ik heb bijna geen seksleven meer door de pijn
  5 - Door de pijn heb ik in het geheel geen seksleven meer
  Onderdeel 9 – Het sociale leven
  0 - Mijn sociaal leven is normaal en bezorgt me geen extra pijn
  1 - Mijn sociaal leven is normaal maar bezorgt me wel extra pijn
  2 - Met uitzondering van de meer inspannende bezigheden zoals dansen e.d. heeft de pijn geen belangrijke invloed op mijn sociaal leven
  3 - De pijn heeft mijn sociaal leven beperkt en ik ga minder vaak de deur uit als vroeger.
  4 - Door de pijn is mijn sociaal leven beperkt tot mijn eigen huis
  5 - Ik heb geen sociaal leven meer door de pijn
  Onderdeel 10 – Reizen/Transport (wagen of openbaar vervoer)
  0 - Ik kan overal naar toe reizen zonder extra pijn
  1 - Ik kan overal naar toe reizen maar heb dan extra pijn
  2 - De pijn is weliswaar erg maar ik kan toch reizen maken die langer duren dan 2 uur
  3 - Door de pijn kan ik niet langer reizen dan 1 uur
  4 - Door de pijn kan ik slechts korte, noodzakelijke tochtjes maken die korter duren dan 30 minuten
  5 - Door de pijn ga ik alleen maar de deur uit om naar de dokter of het ziekenhuis te gaan
  Totale score functionele handicap : …. / ….. ( op maximum 50)
  Resultaat in percent (ODI-score) : .…%

  (4) - Proef van Lasègue
  De proef van Lasègue is een lichamelijk onderzoek uitgevoerd door een arts waarbij iemand op de rug ligt en de arts de benen één voor één gestrekt optilt. Of en op welke plaats er pijn ontstaat, kan een aanwijzing voor een hernia opleveren.


  Cfr. :
  http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=2494

  15-05-2006 om 01:00 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werelddag Cvs en Fibromyalgie 2006 - Een enorm succes !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   
  Een enorm succes !
                                                                            

       
  Werelddag
  Cvs en Fibromyalgie 2006

   
  Antwerpen, 13 mei 2006
   
  Een verslag

  Vrij naar een e-mail-berichtje van
  Katrien van het Cvs-fibro-actiecomité
  -
  http://www.cvs-fibro-monster.be -

   

  Een succes ?

  Ja, er zat 600 man in de zaal !
  Zo'n massale opkomst hadden wij echt niet verwacht : we hadden zelfs stoelen tekort !

  Alles is zeer vlot verlopen.
  Alleen was het te warm in de zaal... dat heb je natuurlijk als er zoveel volk aanwezig is dat de airco het niet meer aankan.

  'Men' (bepaalde organisaties/de CVS-centra) had nooit verwacht dat onze actie zo'n overweldigend succes zou hebben : zoveel volk en de aanwezigheid van grote namen als Luk Saffloer, Prof. Dr. De Meirleir, Dr. Annemie Uyttersprot, Dr. Jo Nijs, Dr. Lambrecht en Marc Van Impe zullen hun zeker verbaasd hebben !

  Van onze politiekers waren alleen Annemie Turtelboom (VLD) en Greet Van Linter (VB) komen opdagen, maar geen nood ze zullen nog wel van ons horen...

  De pers blonk spijtig genoeg uit in afwezigheid : voor zover we konden nagaan zijn alleen Het Nieuwsblad en een freelance medisch journaliste komen opdagen.
  We zullen wel zien wat er in de krant van maandag staat.
  Mochten jullie in één of andere krant of tijdschrift een artikel vinden gewijd aan onze CVS-Fibromyalgie-dag laat ons dat dan vlug weten.
  Vind je niks in uw huiskrant of -tijdschrift schrijf dan een lezersbrief aan de redactie om dat aan te klagen !

  Er werd een video opgenomen.
  Mochten jullie zelf foto's hebben, stuur die ons dan door.
  We maken nog een verslag van deze succesvolle dag dat we zeker nog bezorgen aan onze politieker en aan de media.

  Het Cvs-fibro-actiecomité dankt iedereen voor de steun en voor de toffe reacties die het van jullie ontving !


  Katrien meldt ons ook dat de vragenlijsten die we invulden nog verder verwerkt worden.
  Ook de dokterslijst krijgt alle aandacht.
  Daar horen we dus nog van !


  De tekst van het liedje van Mira zal binnenkort op onze Cvs-fibro-actiecomité-site staan.
  Loop alvast eens langs bij Mira : http://www.mira-online.be/

  14-05-2006 om 22:07 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (50 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Osteopathie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


    Osteopathie


    Sofie Roelandt
    Osteopaat, D.O. - M.R.O


    Ostheopathie
    Ostheopathie is een geneeswijze, die de samenhang van het lichaam onderzoekt om tot de oorzaak van een klacht te komen en die oorzaak dan ook behandelt.
  De osteopaat behandelt niet alleen problemen van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, pezen, ...) maar ook bepaalde vormen van hoofdpijn, van ademhalingsmoeilijkheden, van spijsverteringsstoornissen en van gynaecologische klachten.
  De osteopaat behandelt niet de ziekte, maar stimuleert de natuurlijke genezingsprocessen van de zieke.
  Voorbeelden zijn : chronische rugpijn, migraine, whiplash, slechte darmwerking, buikpijn, huilbaby en andere ontwikkelingsstoornissen, dystrofie, vermoeidheid, bekkeninstabiliteit, incontinentie, menstruatieklachten, uitstralende pijn in armen en benen...


  1. - Inleiding

  Sofie Roelandt is een geregistreerd osteopate en zal u via deze site proberen wegwijs te maken in de wereld van osteopathie.
  U krijgt te lezen wat osteopathie inhoudt, voor welke klachten u bij een osteopaat terecht kan en u nadien afvragen waarom u nog geen afspraak bij Sofie gepland heeft.

  1.1 - Sofie Roelandt
  Na haar middelbare studies wilde Sofie een medische studie volgen.
  Uiteindelijk heeft Sofie toen gekozen voor de universitaire opleiding 'Motorische revalidatie en kinesitherapie' aan de universiteit van Gent (België) waar ze cum-laude afstudeerde.
  Het werken als kinesitherapeute gaf haar geen voldoening., omdat ze het lichaam niet enkel symptomatisch wilde behandelen : het zoeken naar een oorzaak van de klacht of pijn intrigeerde haar.
  Daarom besloot Sofie de voltijdse 5-jarige opleiding osteopathie te volgen.
  Deze opleiding heeft ze gevolgd aan de I.A.O. (International Academy for Osteopathy) te Gent (België).
  Daar leerde Sofie het lichaam van een baby, kind en volwassene osteopathisch te onderzoeken en behandelen.
  Sofie mag door haar afstuderen aan de I.A.O de titel D.O. (Diplomated Osteopath) gebruiken.
  De toevoeging - M.R.O. (Member of the Registrated Osteopaths) wordt na toetsing toegekend door het N.R.O.
  Deze twee toevoegingen zijn noodzakelijk om bij de zorgverzekeraars voor een vergoeding in aanmerking te komen.
  Daarnaast moeten er ieder jaar cursussen worden gevolgd om geregistreerd osteopaat te blijven.
  Nadat Sofie aan de I.A.O. met grote onderscheiding was geslaagd, is ze gestart met een eigen osteopathiepraktijk in Gent.
  Nadat ze in Nederland ging samenwonen heeft ze in haar nieuwe woonplaats Loon op Zand ook een praktijk opgestart.
  Sofie kreeg al snel het vertrouwen van een huisarts.
  Aan de samenwerking met huisartsen en andere medische beroepsuitoefenaars zoals bijvoorbeeld specialisten en verloskundigen hecht Sofie veel belang : multidisciplinaire samenwerking komt immers ten goede aan de patiënt.
  Omdat Sofie met haar behandelingen goede resultaten boekt, had ze al snel een drukke praktijk in Loon op Zand en besloot ze dit jaar haar praktijk in haar vaderland te beëindigen.

  1.2 – Handen
  Sofie vond het een leuk idee om haar eigen handen als logo te gebruiken omdat handen de basis van het beroep als osteopaat zijn !
  Haar partner Bart is fotograaf en heeft voor deze website haar handen in standen gefotografeerd zoals ze kunnen worden gebruikt tijdens een behandeling. Deze osteopathische handgrepen komt u in de hele website ter illustratie tegen.

  1.3 – Contact
  Osteopathiepraktijk Sofie Roelandt D.O. - M.R.O.
  Kloosterstraat 14, 5175 BJ Loon op Zand
  Tel. : 0416-365064 – Fax : 0416-365061
  E-mail : info@osteopathiesofie.nl – Website : www.osteopathiesofie.nl


  2. - Osteopathie

  2.1 - Wat is osteopathie
  Ostepathie is een manuele therapie die zich toelegt op het herstellen van een verstoord evenwicht binnen het lichaam.
  Dit verstoorde evenwicht kan zich uiten in klachten zoals bijvoorbeeld rug-, buik-, hoofd- en maagpijn.
  Één van de belangrijkste principes van osteopathie is dat het lichaam in totaliteit wordt bekeken en dat het autoregulerend mechanisme van het lichaam wordt gestimuleerd.
  Osteopathie gaat op zoek naar de oorzaak van de klacht en dit is niet altijd de plek waar de klacht of pijn zich bevindt !
  Pijn is het resultaat en komt aan het licht en de oorzaak ligt meestal in de schaduw.
  Osteopathie zal door middel van manuele technieken de bewegingsbeperking(en) in het lichaam als ook de oorzaak van de bewegingsbeperkingen opsporen en behandelen. Dit om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren waardoor het lichaam opnieuw in staat is om zichzelf te herstellen.
  Dit autoregulerend mechanisme kan enkel gestimuleerd worden wanneer de patiënt op een juiste manier behandeld wordt.
  Elke klacht bij iedere patiënt wordt objectief bekeken.
  Een patiënt kan namelijk met dezelfde symptomen binnenkomen als de voorgaande patiënt maar de symptomen kunnen heel goed een andere oorzaak hebben. Hierdoor zal het behandelplan ook anders zijn.

  2.2 - Geschiedenis osteopathie
  Hoe kwam osteopathie aan haar naam.
  Osteopathie vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten rond 1870 met als grondlegger dokter Andrew Taylor Still (1828-1917).
  Hij was een klassiek geschoold arts die drie van zijn zonen verloor aan een meningitis-epidemie.
  Hij verloor het vertrouwen in zijn kennis en ging op zoek naar meer en leerde om het lichaam op een andere manier te bekijken.
  A.T. Still keek er niet enkel naar, maar probeerde er deel van uit te maken.
  Hij stal de lijken van Indianen waarop hij dissecties uitvoerde en kwam tot inzicht dat gezond weefsel een zekere mate van beweging moet vertonen en dat bewegingsverlies een nadelige invloed kon hebben op onze gezondheid.
  Zijn experimentele bevindingen integreerde hij met zijn klassiek geschoolde medische kennis en ontwikkelde zo het osteopathisch concept.
  Hij ontdekte een manier om met zijn handen weefsels met verminderde beweeglijkheid in het lichaam op te sporen en te behandelen. Deze behandelwijze was toen én is nu nog steeds revolutionair omdat het lichaam op een eenvoudige en subtiele wijze wordt aangezet om zichzelf te herstellen.
  A.T. Still’s behandelmethoden werden door de medische wereld niet begrepen en als gevolg werd in verschillende staten een verbod uitgevaardigd om osteopathie te beoefenen. Ondanks de tegenkanting kon men niet om de resultaten heen !
  Osteopathie is in Amerika sinds 1966 wettelijk erkend en geïntegreerd in de gezondheidszorg.
  Via Engeland en Frankrijk kreeg osteopathie in Nederland en België meer en meer bekendheid.
  Dr. A. T. Still zei : “I wanted to call my science 'osteopathy' and I did not care what Greek scholars said about it.
  Met andere woorden : het woord 'osteopathie' moet niet letterlijk vertaald willen worden.
  De naam osteopathie ontstond door de samenvoeging van het woord “os” (bot) en het woord “pathology” (ziekte).
  Waarom os (bot) ?
  Het bot is het laatste weefsel dat degenereert na de dood en staat bijgevolg het dichtst bij de natuur.
  A.T. Still zei : “To know both ends of a bone is to know eternity.
  “Pathy” is een toevoeging van gevoel (sympathy).
  Bij osteopathie gaat het hem om het voelen naar de beweeglijkheid van weefsels (dus ook organen) en botten.
  Hoewel de wervelkolom en het bekken een centrale plaats in de behandeling innemen, worden ook organen, schedel, spieren, bloedvaten en het zenuwstelsel bij de behandeling betrokken.

  2.3 - Therapie osteopathie

  2.3.1 – Anamnese
  Bij het eerst bezoek zal de osteopaat een vragenlijst met u doornemen waarbij er ondermeer naar de klachten wordt gevraagd. Hiervoor wordt uitgebreid de tijd genomen omdat deze informatie belangrijk is om de ontstaansgeschiedenis van uw klacht en een mogelijk verband tussen (eventueel) verschillende klachten te situeren. De anamnese is noodzakelijk om een totaalbeeld van de patiënt te krijgen. Na de anamnese volgt het onderzoek.
  2.3.2 - Osteopathisch onderzoek
  Na de anamnese wordt u onderzocht. De osteopaat zal met zijn/haar handen voelen en onderzoeken hoe het met de beweeglijkheid van uw lichaam is gesteld. Indien nodig zal d.m.v. een reflexhamer, radeerwiel en safety-testen het neurologisch systeem getest worden. Daarnaast kan de osteopaat met speciale manuele technieken voelen hoe het met de beweeglijkheid gesteld is van verschillende orgaanzones.
  De osteopaat gaat bij het onderzoek uit van drie systemen die elkaar beïnvloeden :

  • Het pariëtale systeem : Dit gedeelte houdt zich bezig met gewrichten, kapsels, wervels, botten en spieren. Als er een bewegingsbeperking van de rug of van de nek is ontstaan, dan beweegt er vaak een wervel niet goed meer. Door een voorzichtige mobilisatie of manipulatie van deze wervel kan de beweeglijkheid weer hersteld worden.

  • Het viscerale systeem : Dit betreft de organen en de bindweefselvliezen om de organen heen. Hier kunnen verklevingen door mobilisatie worden verminderd. Hierdoor wordt de beweging tussen de organen bevorderd waardoor de doorbloeding, de bezenuwing en de lymfecirculatie van de betreffende organen en omliggende weefsels verbeteren.

  • Het cranio-sacrale systeem : Hiertoe behoren de hersenen, schedel en het heiligbeen (sacrum). Het heiligbeen situeert zich net boven uw stuitje. Tussen de schedel (cranium) en het heiligbeen (sacrum) hangen de hersenvliezen ter bescherming van het kwetsbare ruggenmerg en de hersenen. Tussen deze vliezen bevindt zich hersenvocht. Dit hersenvocht veroorzaakt op een ritmische manier een beweging in de schedel en het sacrum. Door een ongeluk of val kan deze ritmische beweging verstoord raken en ontstaat er een verkeerde spanning tussen de schedel, het heiligbeen en de hersenvliezen. Hierdoor kunnen er klachten ontstaan.
   De osteopaat kan op een indirecte manier (craniosacrale technieken) de spanning in de schedel beïnvloeden. Cranio-sacrale therapie wordt vaak bij (huil)baby's toegepast. Tijdens het onderzoek zal de osteopaat naar een oorzakelijk verband zoeken in deze drie systemen. Na het onderzoek worden de gevonden bewegingsbeperkingen met u doorsproken.

  2.3.3 - Osteopathische diagnose
  Wanneer de anamnese en het onderzoek achter de rug zijn, wordt er een differentiaal diagnose gesteld om tot een osteopathische diagnose te komen.

  De osteopathische diagnose is gebaseerd op neurologische veranderingen, een verlies van mobiliteit en een bewegingsbeperking die door fijne palpatie en verschillende mobiliteitstesten waargenomen wordt. Bewegingsverlies kan ontstaan rond organen, botten of weefsels. Ook kan er ergens in het lichaam een stase van lichaamsvloeistof ontstaan die op zijn beurt verklevingen veroorzaakt met de omliggende weefsels. Deze verkleving veroorzaakt dan een beperking van de mobiliteit van de weefsels en deze beperking wordt doorgegeven aan de omringende organen, botten of andere weefsels.

  2.3.4 - Osteopathische behandeling
  De osteopaat verliest "het menselijk aspect" niet uit het oog en zal dus bij iedere behandeling rekening houden met de fysische, emotionele en psychische blokkades. De aanpak van de behandeling kan variëren van heel subtiel tot vrij stevig, waarbij het menselijk lichaam altijd wordt gerespecteerd !
  De osteopathische behandeling is gebaseerd op volgende uitgangspunten : osteopathie gaat uit van het feit dat de mens één geheel is en dat alle afzonderlijke delen van het lichaam elkaar beïnvloeden.
  Daarnaast kan en moet alles in het lichaam bewegen.
  Wanneer er ergens in het lichaam bewegingsverlies is, betekent dat ook verlies in functie !
  Laatste stelregel is een heel belangrijke, namelijk dat de mens een zelfregulerend vermogen heeft en dat osteopathie dit vermogen opnieuw kan stimuleren of activeren.
  Ogenschijnlijk werkt de osteopaat alleen aan de buitenkant van het lichaam, maar in werkelijkheid worden ook de diepere weefsels behandeld. De patiënt ervaart hierdoor vaak een gevoel van warmte, tinteling of prikkeling.
  Bij forse blokkades in de rug, nek of bekken kan het nodig zijn deze blokkade te herstellen omdat het scheef bewegen van wervels, ribben en/of het bekken een druk op de zenuwbanen, bloed- en lymfevaten kan veroorzaken met als gevolg een verstoring van het evenwicht in het lichaam.

  2.3.5 - Reactie op de behandeling
  De reactie op een osteopathische behandeling is bij iedereen anders.
  Het kan in het begin gepaard gaan met toename of afname van de symptomen, met hoofdpijn, koude/warmte sensatie, vermoeidheid en bijvoorbeeld emotionele reacties.

  2.3.6 - Aantal behandelingen
  Na twee tot drie behandelingen zal het duidelijk zijn of de therapie de gewenste uitwerking heeft.
  Bij acute klachten volstaat meestal een drie- tot vijftal behandelingen. Bij hardnekkige klachten zal volledig herstel langer op zich laten wachten en zullen er dus meerdere behandelingen nodig zijn.
  Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten.
  Tussen de behandelingen zit een langere periode dan bijvoorbeeld bij fysiotherapie. Dit is nodig omdat het lichaam tijd nodig heeft om zich na een behandeling aan te passen.
  Naast het behandelen probeert de osteopaat u inzicht te geven in de oorzaken van de verstoring binnen het lichaam.
  Aandacht voor uw leefwijze (eten, slapen, drinken, werken, ontspanning, sporten etc) is belangrijk in het streven naar een optimale gezondheid.
  Hierbij zal de osteopaat u misschien voeding- en leefadvies meegeven, oefeningen en houdingscorrecties.
  Ook kan het nodig zijn om samen te werken met bijv. podotherapeuten, psychologen, fysiotherapeuten en huisartsen om zo snel mogelijk tot een optimaal resultaat te komen.


  3. - Indicaties / Contra-indicaties

  3.1 – Indicaties (alfabetisch)

  • Aangezichtspijn

  • Baby's en kinderen (alfabetisch)
   - buikklachten
   - chronische oorklachten
   - evenwichtsproblemen
   - huilbaby's
   - kinderen met vervormde schedeltjes
   - KISS-syndroom
   - klachten door/ na val
   - longklachten
   - motorische achterstand
   - ontwikkelingsproblemen
   - problemen met de voeding
   - slaapstoornissen
   - stoelgangproblematiek

  • Buikpijn

  • Duizeligheid

  • Enkel-, knie-, heup-, pols-, elleboog- of schouderklachten

  • Hoofdpijn, migraine

  • Houdingsproblemen

  • Kaakgewrichtsklachten

  • Klachten na operatie, littekenvorming

  • Maagproblemen

  • Misselijkheid

  • Oorsuizing

  • Pijn aan het borstbeen -hartregio

  • Pijn aan het middenrif

  • Pijn, stijfheid in de nek

  • Pijn, stijfheid in de rug

  • Pre- en postnatale opvolging van moeder en baby

  • Preventieve controle

  • Problemen m.b.t. de geboorte

  • Problemen m.b.t. de groei

  • Problemen m.b.t. de organen

  • Problemen m.b.t. de wervelkolom

  • Slapende handen -armen

  • Slikklachten

  • Spanningshoofdpijn

  • Stressklachten

  • Uitstraling naar armen, vingers, benen of tenen

  • Verklevingen

  • Whiplash, andere posttraumatische klachten

  • Zware benen

  Een lijst met alle mogelijke indicaties is onmogelijk. Wanneer u twijfelt of osteopathie iets voor u kan beteken, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

  3.2 – Contra-indicaties (alfabetisch)

  • Acupunctuur

  • Fysiotherapeutische behandelingen

  • Het uitvoeren van ingrepen van heelkundige, verloskundige en gynaecologische aard

  • Het voorschrijven van geneesmiddelen

  • Injecties van alle aard

  • Orthopedische breuken

  • Ziektes die vallen onder het toepassingsgebied van de oncologie

  • Ziektes met een parasitaire, microbiële, virale, bacteriële oorsprong

  Wanneer de aandoening niet valt onder het toepassingsveld van de osteopathie maar wel een bijkomende diagnose of therapie vereist is, zal de osteopaat haar of zijn patiënt doorsturen naar de huisarts.


  4. - Baby's & kinderen

  4.1 - Osteopatisch onderzoek
  De benadering van een zuigeling of kind is anders dan die van een volwassene. Hier zal er ook een anamnese plaatsvinden, maar die verloopt via de ouders. De osteopaat zal naast de anamnese ook heel veel informatie uit de observatie van de zuigeling of het kind halen.
  Voor het onderzoek wordt het kind uitgekleed op de luier of onderbroek na. Het kind wordt nauwkeurig geobserveerd. Is het kind actief, hoe beweegt het, is er een goede grip van de handen, hoe krachtig is het huilen, etc. De osteopaat zal van binnen naar buiten denken en niet andersom. Het lichaam wordt eerst als een geheel benaderd om dan de afzonderlijke delen te doorgronden. De osteopaat zal de verschillende structuren zoals de schedelbeenderen, de nek, de rug, het bekken, de buik en eventueel de gewrichten heel zachtjes palperen en bewegen.

  4.2 – Geboorte
  De meeste mensen zijn van oordeel dat er bij een baby of klein kind geen spanning of stress in het lichaam aanwezig kan zijn, omdat ze zo jong en flexibel zijn.
  In praktijk blijkt dit anders te zijn !
  Een ogenschijnlijk gemakkelijke bevalling vraagt veel van de baby en moeder.
  Tijdens het baren ondergaat het babyhoofdje enorme krachten tengevolge van de weeën. De schedelbeenderen worden verschoven om het hoofdje te verkleinen om zo de uitdrijving door de bekkenopening mogelijk te maken. Omdat de structuren van het hoofd nog vervormbaar zijn, levert dit over het algemeen geen problemen op.
  Soms verloopt de bevalling niet soepel door langdurige weeën, trage ontsluiting, vacuüm- of forcepsverlossing of door het eventuele duwen op de buik van de moeder.
  Deze extra krachten werken natuurlijk ook in op de baby. Wanneer deze mechanische krachtinwerkingen niet verwerkt kunnen worden door het kleine babylichaampje, kan dit naar de toekomst een verstorende factor in alle ontwikkelingsaspecten van het kind zijn. Het kind zal zich namelijk proberen aan te passen aan de ontstane beperkingen.
  Wanneer er een blokkade aanwezig is van de bovenste nekwervels ontstaat er een negatieve spanning in de nekspieren.
  Onze lichaamshouding en vele functies van ons lichaam worden reflexmatig gestuurd vanuit de nek en schedel. Als het hoofdje of de nek getordeerd blijft na de bevalling zal ook de rest van het lichaam zich asymmetrisch ontwikkelen. Bovendien zullen de structuren in het lichaam zich aan deze torsie moeten aanpassen.
  Nu begrijpt u de impact op het hele lichaam.
  Het is belangrijk dat prikkels van zintuigen goed verwerkt kunnen worden. De wervelblokkades maken het verwerken van prikkels moeilijker en dit kan zich uiten in verstoring van lichaamsbewegingen en evenwicht. Een osteopathische controle met indien nodig een behandeling kan van grote waarde zijn op de ontwikkeling van het kind.

  4.3 – Huilbaby's
  Wanneer wordt een baby een huilbaby genoemd ?
  Theoretisch is dit zo wanneer een baby langer dan drie uur gedurende minimaal drie dagen per week over een periode van drie weken huilt. Soms is er niet direct een oorzaak te vinden maar merken de ouders wel dat de baby onrustig of ontroostbaar is, niet wil slapen, niet geknuffeld wil worden, niet vlot eet, een opgezet buikje heeft of last van krampen heeft. Dit zijn klachten waarbij een osteopaat in veel gevallen iets kan betekenen.
  De osteopaat voelt naar een eventuele invloed van de schedel, nek, rug, andere gewrichten en overprikkelde darmen.
  Vervolgens probeert de osteopaat door op deze plaatsen te behandelen de beweeglijkheid van de weefsels te verbeteren waardoor het zenuwstelsel minder geprikkeld wordt. Hierdoor zal het kind gemakkelijker tot rust komen. De osteopaat "luistert" naar wat het lichaam van de baby te vertellen heeft !

  4.4 - Reflux en darmkrampen
  Reflux en darmkrampen kunnen ontstaan door een overprikkeld zenuwstelsel.
  Natuurlijk kunnen er ook andere oorzaken aan ten grondslag liggen zoals een hiatus hernia, voedingsallergie, aerofagie en pylorus stenose.
  Ons zenuwstelsel bestaat uit twee belangrijke delen : het orthosympathisch en parasympathisch zenuwstel.
  Het is belangrijk dat deze twee goed op elkaar afgesteld zijn omdat het ene systeem rust teweeg brengt terwijl het andere systeem juist activiteit veroorzaakt.
  Een overprikkelde darm kan een gevolg zijn van een onevenwicht van het zenuwstelsel ten gevolge van blokkades in het lichaam.
  Voor de osteopaat is het OAA-complex (O='occiput' en eerste twee nekwervels : A='atlas', A='axis') een zeer belangrijke zone !
  Hier ontspringt ook de tiende hersenzenuw (n.vagus) welke een heel belangrijke rol speelt in de spanning en bezenuwing van het spijsverteringsstelsel en andere organen.
  Door de blokkades te corrigeren en de schedel te behandelen, kan de osteopaat een beter evenwicht van het zenuwstelsel activeren.
  Het diafragma (=middenrif) speelt een belangrijke rol bij reflux omdat de slokdarm door het diafragma passeert en overgaat in de maag.
  Bijgevolg is de spanning van het diafragma bepalend voor een goede functie van de cardia en maagwerking.

  4.5 – Indicaties (alfabetisch)

  • Asymmetrie van de schedel of van het lichaam asymmetrische heupontwikkeling

  • Asymmetrisch bewegen van armen of benen

  • Buikpijn

  • Een kale plek op het hoofd en/of afplatting van het hoofd doordat de baby dezelfde houding aanneemt

  • Één kant van het lichaam negeren

  • Evenwichtsproblemen

  • Extreem protest, huilen bij het aan- of uitkleden door een gevoelig nekje of schedelbasis

  • Het hoofdje niet kunnen rechthouden

  • Hoofdpijn

  • Maagkrampjes, reflux (spugen)

  • Meer dan drie uren per dag huilen

  • Overstrekken, krampachtige manier van doen, niet willen geknuffeld worden

  • Problemen bij het voeden

  • Problemen met de stoelgang

  • Slik- of zuigproblemen

  • Steeds naar de oren pakken

  Vaak wordt gezegd dat deze symptomen verdwijnen als de baby ouder wordt.
  Soms verdwijnen ze om zich op latere leeftijd weer te openbaren.
  Wanneer de bewegingsproblematiek van de nek en/of schedel niet verholpen wordt, kan dit zich later op de volgende wijze uiten (alfabetisch) :

  • al snel klagen van hoofdpijn en/of buikpijn

  • evenwichtsproblemen

  • grove en fijne motoriek ontwikkelen zich heel traag

  • moeilijkheden met praten

  • niet willen/kunnen kruipen en deze belangrijke fase van de motorische ontwikkeling overslaan

  • onrustig zijn

  • snel kwaad of hysterisch worden, woedeaanvallen

  • snel vermoeid zijn

  • steeds willen staan maar heel laattijdig lopen


  4.6 – Kiss-Syndroom
  De afkorting "KISS" staat voor 'Kopfgelenk-Induzierte Symmetrie-Störungen' waarmee een groep van asymmetriëen in de lichaamshouding wordt bedoeld die hun oorzaak vinden in de bovenste halswervels en schedelgewrichten.
  Uit de praktijk maar ook uit wetenschappelijke studies blijkt dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding en voor de motorische ontwikkeling van de pasgeborene.
  De zuig- en slikreflex wordt ook beïnvloed door de schedelbasis en de eerste wervels.
  De asymmetrie van de zuigeling is één van de duidelijkste symptomen van het KISS-syndroom.
  Sommige baby's vertonen het gedrag van veel of ontroostbaar huilen juist niet.
  Daarom wordt het asymmetrisch liggen dikwijls té laat ontdekt en gaat de schedel zich soms al na 4 weken afplatten.
  Daarom raden osteopaten aan om de baby te laten controleren en indien nodig te behandelen.
  Men moet er bij stilstaan dat een schedelafplatting een asymmetrische ontwikkeling in het hele lichaam kan veroorzaken. Deze meer complexe, nauwelijks zichtbare asymmetrie in houding en ontwikkelende functies spelen een negatieve rol in de ontwikkeling van het kind.
  Niet elke schedelasymmetrie is een gevolg van het KISS-syndroom : er zijn meerdere oorzaken, zoals een bepaalde ligging of voorkeurshouding in de baarmoeder.
  Kinderen die met een mooi rond hoofdje ter wereld komen, kunnen toch een schedelasymmetrie ontwikkelen omdat ze constant in dezelfde houding in de wieg liggen.
  De ouders moeten daaraan aandacht geven.
  De osteopaat kan met enkele behandelingen trachten functieherstel in de bovenste nekgewrichtjes te bereiken, waardoor toename van de al aanwezige schedelasymmetrie wordt voorkomen.
  Voor deze "schedelvervorming" is door de klassieke geneeskunde de helmtherapie ontwikkeld.
  Deze helm dient het kindje dag en nacht te dragen, waardoor de schedel weer een normalere vorm krijgt, maar het feitelijke onderliggende probleem wordt dan niet behandeld.
  De hoge nekgewrichtjes, die in asymmetrische zin functioneren, blijven storend werken op de (asymmetrische) houding en motoriek van de zich ontwikkelende baby.
  Niet alleen vlak na de geboorte maar ook nog in de maanden erna blijkt osteopathie een effectieve therapie te zijn.
  In de hersenstam worden reflexen opgewekt die een rol spelen bij o.a. zuigen, slikken en ademhalen.
  Deze reflexen zijn zeer belangrijk voor de eerste behoeften en voor het welbevinden van de zuigeling.
  Een scheve stand van de bovenste nekwervel(s) kan er toe leiden dat de zuigeling dikwijls overstrekt of met een scheve verdraaide nek ligt. Deze scheefheid zet zich voort over de gehele romp zelfs tot in het bekken en heupgewricht.
  De baby is asymmetrisch, de ontwikkeling van het kind kan hieronder leiden en het kind vertoont vaak een complex klachtenpatroon.
  Het zich behaaglijk voelen ontbreekt, de baby huilt veel, slaapt slecht en kan niet goed eten (door een zwakke zuig- en slikreflex).
  Onbehagen overheerst het leven van de baby.
  Alles is het kindje teveel en het is overprikkeld.
  Zelfs liefdevolle verzorging/aanraking kan heftige reacties oproepen die zich uiten in overstrekken.
  Bij veel kinderen blijft dit onbehagen hun leven voor een deel bepalen en speelt het zelfs nog een grote rol in de verdere ontwikkeling.
  Enkele behandelingen osteopathie blijken veelal toereikend te zijn om deze problemen aan te pakken en zijn niet te vergelijken met de z.g. helmtherapie en langdurige oefentherapie.


  4.7 - Osteopathie bij de zwangere vrouw
  Osteopathie kan veel betekenen voor de zwangere vrouw.
  Er kan een comfortverhoging voor de vrouw en foetus plaatsvinden omdat het lichaam een grotere bewegingsvrijheid zal ondervinden.
  Hoe zal de osteopaat te werk gaan bij een zwangere vrouw ?
  Op een zelfde manier dan bij een niet zwangere vrouw : hij zal beginnen met een anamnese om dan het onderzoek en de behandeling te laten volgen.
  De zwangerschap kan verdeeld worden in drie trimesters :

  • eerste trimester - De zwangere vrouw is hier meestal gevoelig, misselijk en emotioneel.
   Oude klachten kunnen weer terugkomen zeker als die gesitueerd zijn ter hoogte van het bekken, de heupen of de onderrug. Ondanks dat de baarmoeder nog laag zit, ondergaat het lichaam een verandering in houding wat zich kan uiten in rugklachten. Door een congestie in het kleine bekken kan de vrouw ook pijn krijgen aan het schaambeen of in de onderrug. In deze periode ondergaat het lichaam een enorme hormonale verandering, de ligamenten worden lakser en het lichaam moet zich hier aan aanpassen !

  • tweede en derde trimester (het tweede en derde trimester lijken goed op elkaar) - Hier wordt gevoeld en gekeken naar de hoogte van de top van de baarmoeder (fundus uteri). Wanneer deze lager zit dan schema, niet onmiddellijk veronderstellen dat de baby in groei achterwege blijft ! Groeiachterstand is een mogelijkheid maar ook tractie aan de uterus kan een reden zijn waarom de fundus uteri lager zit. Als osteopaat onderzoek je de beweeglijkheid rond de baarmoeder en bij een beperking behandel je daar !
   Vanaf het tweede trimester krijgen we een hormonale stabilisatie. Vanaf nu secreteert de placenta de zwangerschapshormonen.
   Embryologisch is het ook een rustigere periode want alle systemen zijn gevormd, nu is het een kwestie van groeien.
   Meestal zal de zwangere vrouw zich minder moe, misselijk, gedeprimeerd voelen en vanaf het tweede trimester voelt ze vaak de baby bewegen wat ook heel belangrijk is !
   In praktijk voel je bij een zwangere vrouw vaak een strak, recht aanvoelende wervelkolom.
   Dit is een gevolg van de toename in volume van de baarmoeder die aan het middenrif trekt, het middenrif trekt op zijn beurt de onderste zes ribben en het borstbeen naar beneden. Door deze caudaal gerichte tractie op het borstbeen en de ribkas krijg je een delordosering van de onderrug. De vrouw bezit dus niet de mogelijkheid om een grote lordose te maken in de onderrug.
   Er zal een houdingsverandering plaatsvinden ter hoogte van volgende overgangszones : schedel-nek, nek-borst en onderrug-bekken.
   Klachten ten gevolge van houdingsverandering en druk op organen zijn volgende : * kortademigheid - * hoofdpijn - * veneuze congestie in het kleine bekken met als gevolg oedeem, spataderen, aambeien, pijn ter hoogte van het schaambeen en bekken - * lumbalgie - * spijsverteringsklachten - * verhoogde druk op de blaas wat betekent vaker urineren maar ook een gedaalde circulatie met als gevolg een grotere kans op infecties - * reflux (3e trimester).

  In praktijk onderzoekt de osteopaat zeker het bekken, de ribben en het borstbeen.
  Als één van die zones restrictief is, vermindert het comfort van de vrouw enorm, dus behandelen is belangrijk !
  Door te behandelen verhoog je niet alleen het welzijn van de vrouw maar maak je ook meer ruimte voor de baby.
  Een indaling van de foetus gaat gepaard met een achterwaartse kanteling van het bekken.
  De uitdrijving van de baby gaat gepaard met een voorwaartse kanteling van het bekken.
  Deze bewegingen kunnen niet uitgevoerd worden wanneer de sacrospinale en sacrotuberale ligamenten te hard en gespannen staan. Dit is een heel belangrijke zone bij de zwangere vrouw en moet bijna altijd behandeld worden als voorbereiding op de bevalling !
  De behandeling van de zwangere vrouw begint bijna altijd bij het bekken, vervolgens worden de verdere bewegingsrestricties in het lichaam onder handen genomen.


  5. - FAQ

  5.1 - Is osteopathie te combineren met andere therapieën ?
  Osteopathie is zeker en vast te combineren met andere therapieën.
  Toch wordt vaak in de beginfase gevraagd om het bij één therapie te houden om het effect van de therapie duidelijk te maken.

  5.2 - Is osteopathie een erkende vorm van therapie in de gezondheidszorg ?
  Een erkende osteopaat heeft achter zijn naam de toevoeging D.O. M.R.O. en is lid van het N.R.O.
  De vergoeding die de zorgverzekeraar biedt, geldt enkel voor geregistreerde osteopaten die tevens geregistreerd zijn door het Nederlandse Register voor Osteopaten (NRO).

  5.3 - Moet je in osteopathie geloven om geholpen te kunnen worden ?
  Osteopathie is zeker geen "wonder" therapie en je hoeft er bijgevolg niet in te geloven om geholpen te kunnen worden.
  Soms na de eerste behandeling, maar meestal na enkele behandelingen zal u voelen wat osteopathie met uw lichaam doet !

  5.4 - Wat is het verschil tussen osteopathie en manuele therapie en fysiotherapie ?
  Osteopathie behandelt alle structuren in het lichaam en manuele therapie de botten en de spieren (het bewegingsapparaat).
  Osteopathie behandelt zowel het bewegingsapparaat, het orgaanstelsel en het zenuwstelsel én behandelt holistisch.
  Kortom : manuele therapie is een onderdeel van osteopathie.
  Fysiotherapie behandelt symptomatisch en op voorschrift van een arts.
  Osteopathie zoekt de oorzaak en benadert de patiënt holistisch; een voorschrift van een arts is niet verplicht.
  Een osteopaat werkt enkel met zijn handen terwijl een fysiotherapeut ook toestellen gebruikt.

  5.5 - Is osteopathie een beschermd beroep ?
  Osteopathie is een beschermd beroep, maar iedereen kan zich helaas osteopaat noemen.
  Alleen osteopaten die de toevoeging D.O. M.R.O voeren hebben een studie met succes afgerond zijn geregistreerd en verzekerd !
  Voor een patiënt is het dus belangrijk om te zoeken naar een osteopaat met de titel D.O. M.R.O.

  5.6 - Kunnen baby's en kinderen ook behandeld worden door een osteopaat ?
  Baby's en kinderen kunnen door een osteopaat behandeld worden.
  Heel veel problemen ontstaan t.g.v. de bevalling door bijvoorbeeld te krachtige weeën, te lang ingedaald zitten, een vacuümbevalling, tangverlossing.
  Omdat osteopathie voor kinderen een heel zachte therapie is, kan een baby al kort na de geboorte onderzocht en behandeld worden, hierdoor kunnen problemen voor de verdere ontwikkeling van het kind voorkomen worden !

  5.7 - Wanneer is het best voor een baby om door een osteopaat behandeld te worden ?
  Het ideale moment voor baby's om behandeld te worden is kort na de bevalling.
  Dit is de periode waar het proces van ontplooiing het meest actief is.
  Het is nooit te vroeg om je baby door een osteopaat te laten behandelen.
  De gevolgen van stress en van moeilijk te verwerken krachtinwerkingen die de baby ervaart, kunnen best zo snel mogelijk behandeld worden !

  5.8 - Moet een kind stil liggen tijdens een osteopathische behandeling ?
  Neen, dat hoeft niet.
  Kinderen zijn nieuwsgierige wezentjes, zeker als het om nieuwe dingen gaat.
  Het is belangrijk voor de ouders om op tijd met hun kind te komen waardoor het kind zich in de wachtkamer al wat kan aanpassen aan de omgeving.
  Ouders kunnen bij een ouder kind op voorhand al wel vertellen dat ze aangeraakt zullen worden aan de buik, rug, borst, voeten en hoofd.
  Het is aan een kind onder de 5 jaar teveel gevraagd om stil te liggen tijdens de behandeling.
  Osteopaten zijn daarom creatief in de behandeling van een kind.
  Oudere kinderen kunnen tijdens de behandeling soms afgeleid worden door een nieuw speeltje, bij jongere kinderen helpt vaak een vertrouwde knuffel of speeltje van thuis of het vertellen van een verhaaltje.
  Baby's worden ook behandeld tijdens het voeden (borst of fles).

  5.9 - Wat kost een osteopathisch consult ?
  Een behandeling osteopathie in Nederland kost gemiddeld 50 euro per half uur (exclusief 19% BTW).
  Het eerste consult duurt vaak langer en kan dus ook duurder uitvallen i.v.m. de onderzoekstijd !
  Dit is een gemiddelde, het is raadzaam u tevoren te informeren omtrent de consulttarieven !

  5.10 - Zit osteopathie in het verzekeringspakket ?
  Osteopathie wordt door de meeste verzekeringen (gedeeltelijk)vergoed.
  Het is raadzaam om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te vragen in welke mate osteopathie bij u vergoed wordt.

  5.11 - Moet ik eerst een doorverwijzing van de huisarts hebben ?
  Natuurlijk is het verstandig om bij klachten eerst naar de huisarts te gaan.
  Voor de vergoeding van de ziektekostenverzekeraar is het niet noodzakelijk om een verwijskaart van de huisarts te hebben.
  Sofie Roelandt houdt wel (met uw goedvinden) de huisarts op de hoogte van de behandelingen en het resultaat.
  Samenwerking tussen de verschillende disciplines komt u als patiënt ten goede !

  5.12 - Waar kan ik informatie vinden over de beroepsvereniging en het register van de Nederlandse osteopaten ?
  - Nederlandse Vereniging Osteopathie (NVO) : http://www.osteopathie.nl/
  - Nederlands register voor osteopathie : www.osteopathie-nro.nl


  Cfr. : http://www.osteopathiesofie.nl/

  14-05-2006 om 17:35 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (10 Stemmen)
  >> Reageer (3)
  12-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zo gek nog niet
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  

   


    Zo gek nog niet


    Algemeen Dagblad
    05 mei 2006  Eén op de vijf volwassenen in ons land heeft psychische klachten, schrijft Martine Boelsma.
  Normaal zijn is dus helemaal niet zo normaal.

  Psychische klachten zijn van alle tijden.
  De enige kwaal die met deze tijd te maken
  heeft is dementie : een gevolg van de vergrijzing.

  Eén op de vijf volwassenen ?
  Dat zijn op jaarbasis zo’n twee miljoen mensen die met een psychische klacht worstelen.
  Misschien bent u één van hen.
  Of kent u iemand die depressief is.
  Die heel de dag zijn handen wast, een eetstoornis heeft of aan ADHD lijdt, om maar een paar veel voorkomende klachten te noemen.

  Kijkend naar de hele levensloop is het aantal mensen met psychische problemen zelfs nog groter : 41 procent (dus bijna de helft) van de volwassenen heeft ooit klachten gehad.

  Angsten en depressies vormen de hoofdmoot van de psychische klachten in Nederland.
  Twintig procent van de mensen krijgt ermee te maken.
  Niet voor niets steeg het gebruik van antidepressiva in Nederland de afgelopen vijf jaar met 33 procent : apothekers verstrekken het middel ruim vijf miljoen keer per jaar, waarmee antidepressiva de meest voorgeschreven medicijnen zijn.

  Zijn we watjes geworden ?
  Hollen we bij elke sombere bui naar de dokter ?

  ,,Borrelpraat,’’ zegt socioloog Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en bestuursvoorzitter van het Fonds Psychische Gezondheid : ,,Ik vrees dat depressie nog steeds onderschat wordt én onderbehandeld. Niet zozeer omdat er een taboe op rust, maar omdat het soms moeilijk te herkennen is. Als je al lange tijd slecht slaapt, moe bent, geen zin hebt in seks, geen honger hebt, dan denk je misschien niet gelijk aan een depressie. Terwijl die er wel achter kan zitten.’’

  Hetzelfde geldt voor angsten, denkt Schnabel : ,,Mensen aanvaarden soms dat ze niet naar buiten durven en passen hun leven daarop aan. Zonder zich te realiseren dat ze aan een stoornis lijden.’’

  Het verschil tussen een tijdelijke ontregeling en een echt psychisch probleem ?

  ,,Typerend is dat het vaak te lang duurt. Rouw bij de dood van een partner is normaal. Maar als je een jaar later nog vastzit in je verdriet, is er meer aan de hand. Ook een opvallende verandering in gedrag is vaak een teken dat het niet goed zit. Je bent té actief of juist té passief. Soms is het gedrag ook niet passend bij de situatie. Bij rouw helemaal geen verdriet kunnen voelen, bijvoorbeeld.’’

  Geen hulp zoeken is doodzonde, vind Schnabel : ,,Moderne antidepressiva zijn vaak effectief. Maar pillen slikken alleen is niet voldoende. Vaak zal cognitieve therapie onderdeel zijn van de behandeling. Hoewel soms eerst de stemming moet verbeteren, voordat iemand daar aan kan beginnen.’’

  Schnabel ziet depressie niet als een kwaal van deze tijd : ,,Daarvoor is het in de geschiedenis een te veel voorkomend ziektebeeld. Depressie is een samenspel van aanleg, levensomstandigheden en bijzondere gebeurtenissen. Het komt bij vrouwen wel meer voor dan bij mannen.’’

  Ook de veelgehoorde uitlating dat het allemaal aan de moderne tijd ligt, is te oppervlakkig, vindt Schnabel : ,,Vrouwen leefden vroeger in een keurslijf. Ze mochten zich niet ontwikkelen en leden daar onder. Denk maar aan Eline Vere. Hysterie was in de negentiende eeuw onder vrouwen een modeziekte. Nu zouden we die verschijnselen depressie noemen. Zoals de hongerende heiligen uit de Middeleeuwen vaak aan anorexia nervosa leden.’’

  Psychische kwalen zijn dus van alle tijden.
  Al wisselen ze soms van naam of verdwijnen ze uit het zicht van de psychiaters : ,,Vluchtdrang bij slaven, bijvoorbeeld. Dat werd in de tijd van de slavernij in het zuiden van de VS een serieus ziektebeeld gevonden ! En homoseksualiteit wordt pas sinds de jaren ’70 niet meer als psychische aandoening gezien. In onze tijd zie ik maar één cultureel bepaalde psychiatrische ziekte en dat is dementie. Dit was vroeger zeldzaam. Het komt nu steeds meer voor, simpelweg omdat steeds meer mensen steeds ouder worden. Het is een ziekte die vooral voorkomt boven de 75 jaar.’

  Schnabel kan zich wel voorstellen, dat sommige patiënten het in onze tijd moeilijker hebben : ,,Een kind met ADHD valt nu veel meer uit de toon, omdat onze samenleving veel meer zelfregulering vraagt. Heel de dag in de klas zitten in plaats van rondrennen op het erf. Ook kan ik me voorstellen dat de veelheid aan apparaten, geluiden en beelden waarmee we ons omringen, het leven voor schizofrenen lastiger maakt. Zij reageren vaak scherp op dat soort prikkels.’’

  Helaas laat de acceptatie van ernstige aandoeningen zoals schizofrenie of een manisch-depressieve stoornis nog veel te wensen over : ,,Hoe verder een ziekte van ons afstaat, hoe minder we geneigd zijn tot medeleven. Dat merken we ook bij de fondsenwerving. Kanker kent iedereen en iedereen is bang het te krijgen. We hebben er dus allemaal belang bij dat er meer onderzoek komt. Maar schizofrenie ? Dat staat ver van ons bed. We vinden het vooral gevaarlijk.’’

  Dat komt ook, zegt Schnabel, doordat we nu meer worden geconfronteerd met psychiatrische patiënten : ,,De vermaatschappelijking, waarbij de instituten hun deuren sloten en patiënten zoveel mogelijk zelfstandig moesten gaan wonen, maakte deze mensen veel zichtbaarder én kwetsbaarder. Want vooral contacten leggen is voor hen heel moeilijk. Het ontbreekt ze aan sociaal cement. En soms zijn ze gewoon niet goed in staat om goed voor zichzelf en hun huis te zorgen. Dat valt dan op.’’

  ,,Het probleem is: een psychiatrische ziekte héb je niet. Je bént het. Althans, zo lijkt het. Als je vriendin steeds in bad moet om haar lichaam tot bloedens toe met vim te schrobben - dit komt écht voor - moet je erg sterk in je schoenen staan om niet bang of boos te worden. Je vermogen om sympathie te voelen wordt hoe dan ook aangetast. Zoals we ook mensen die zichzelf uithongeren griezelig vinden, en geen sympathie kunnen opbrengen voor de buurman die ’s nachts moet trommelen om denkbeeldige vijanden te verjagen.’’ Schnabel: ,,Het besef moet groeien dat het geen aanstellerij of kwaadaardigheid is, maar écht een ziekte. En dat achter de psychiatrische patiënt een mens schuilgaat die lijdt en die ontstellend eenzaam kan zijn.”

  Donderdag 18 mei organiseert het Fonds Psychische Gezondheid
   een Publieksdag voor iedereen die geïnteresseerd is in psychische ziekten en gezondheid
  Bel : (030) 297 11 97 of cfr. :
  www.fondspsychischegezondheid.nl


  Cfr. :
  http://www.ad.nl/diagnose/article319197.ece

  12-05-2006 om 22:39 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Goed of fout ? - 10 Stellingen over ME/CVS - Test uw kennis van deze veelbesproken ziekte
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   


    Goed of fout ?
          
    10 Stellingen over ME/CVS
    
    Test uw kennis van deze veelbesproken ziekte


  Deze folder werd uitgegeven ter gelegenheid van wereld ME-dag 2006
  door de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de ME/CVS Vereniging.  10 Stellingen over ME/CVS

  • 1. - ME/CVS is een reële, erkende ziekte.

  • 2. - ME/CVS is een modeverschijnsel.

  • 3. - ME/CVS is iets anders dan chronische vermoeidheid.

  • 4. - ME/CVS is geen reden voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

  • 5. - ME/CVS is het gevolg van een inactieve leefstijl. Rust roest!

  • 6. - ME/CVS is een ziekte met aantoonbare lichamelijke afwijkingen.

  • 7. - ME/CVS komt alleen voor bij hoogopgeleide vrouwen en perfectionisten.

  • 8. - ME/CVS is een etiket waarachter mensen met psychische en sociale problemen zich verschuilen.
   Artsen die de diagnose stellen maken mensen zieker dan ze in werkelijkheid zijn.

  • 9. - ME/CVS is vaak ernstig invaliderend.

  • 10. - ME/CVS gaat over door cognitieve gedragstherapie en het stelselmatig opvoeren van lichamelijke activiteit.
     Goed of fout ?

  • 1. - Goed
   ME (myalgische encefalomyelitis) is in 1969 door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in de classifi catie van ziektes ingedeeld bij de neurologische aandoeningen. In 1992 heeft de WHO ook de term CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) opgenomen, onder dezelfde diagnosecode als ME.

  • 2. - Fout
   In de medische literatuur wordt deze ziekte al sinds 1934 beschreven. De term ME wordt sinds 1956 in de medische literatuur gebruikt. De term CVS is in 1988 ontstaan op een conferentie van Amerikaanse artsen en wetenschappers.

  • 3. - Goed
   Het woord ‘vermoeidheid’ leidt tot misverstanden. Mensen met ME/CVS hebben geen last van gewone moeheid, maar van abnormale uitputting en een ziek gevoel na een betrekkelijk geringe inspanning. Daarnaast brengt de ziekte vaak andere klachten met zich mee, zoals spier- en gewrichtspijn, slaapstoornissen, concentratie- en geheugenproblemen en overgevoeligheid voor geluiden, geuren en visuele prikkels.

  • 4. - Fout
   Mensen met ME/CVS zijn beperkt in hun functioneren en kunnen door hun ziekte vaak niet of niet volledig meer werken. Afhankelijk van hun arbeidsongeschiktheidspercentage hebben zij, net als andere arbeidsongeschikten, recht op een uitkering.

  • 5. - Fout
   Deze gedachte berust op het vooroordeel dat ME/CVS niets anders is dan een verzamelnaam voor klachten die het gevolg zijn van een verkeerde leefstijl. Maar wie ME/CVS heeft is ziek en moet zorgvuldig een balans zien te vinden tussen inspanning en rust.

  • 6. - Goed
   Onderzoeken uit verschillende landen laten duidelijk lichamelijke afwijkingen zien. Er zijn onder andere afwijkingen gevonden in het hormonale stelsel, het immuunsysteem, de genen, het bloed en de hersenen.

  • 7. - Fout
   Weliswaar hebben meer vrouwen ME/CVS, maar de ziekte komt ook voor bij mannen en kinderen. Een verband met karaktereigenschappen, sociaal milieu of leefwijze is nooit bewezen.

  • 8. - Fout
   Sommigen denken dat het stellen van de diagnose mensen ten onrechte het gevoel geeft dat zij ernstig ziek zijn, waarna zij zich ook als zodanig gaan gedragen. Feit is echter dat veel patiënten al jarenlang ziek zijn voordat eindelijk de diagnose ME/CVS gesteld wordt. Feit is ook dat deze patiënten niets liever willen dan beter worden en daar veel voor over hebben.

  • 9. - Goed
   De meeste patiënten zijn ernstig beperkt in hun mogelijkheden. Normale bezigheden leiden vaak tot uitputting, pijn en andere klachten. Velen zijn min of meer aan huis gebonden.

  • 10. - Fout
   Psychologische begeleiding kan helpen om beter met een ziekte om te gaan. Maar de gedachte dat ME/CVS met cognitieve gedragstherapie is te genezen, berust op het misverstand dat deze ziekte voornamelijk in stand wordt gehouden door het gedrag van de patiënt en door verkeerde gedachten. Hier is nooit enig bewijs voor gevonden. Bewegingsprogramma’s waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met wat een patiënt aankan, kunnen zijn gezondheid verslechteren.

  Uw score

  • Alle vragen goed beantwoord ?
   Gefeliciteerd : uw kennis is uitstekend !

  • Minder dan 7 vragen goed beantwoord ?
   Verbeter uw kennis !  Meer informatie over ME/CVS en over de antwoorden van deze test vindt u op :


  Cfr. :
  www.steungroep.nl/testuwkennis.htm 
          
  www.me-cvsvereniging.nl/testuwkennis.pdf

  12-05-2006 om 20:28 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (30)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natuurgeneeskunde - Info & uitgebreide literatuurlijst - Deel I
  Klik op de afbeelding om de link te volgen        Natuurgeneeskunde

    
  Info
     Uitgebreide literatuurlijst    
  Deel I


  • Academie SAGHO voor beroepsopleidingen in de alternatieve geneeskunde - De Academie SAGHO te Amersfoort verzorgt schriftelijk beroepsopleidingen in de homeopathie, fytotherapie, orthomoleculaire voeding alsmede Bachbloesem- en aromatherapie. Aansluitend zijn er opleidingen in de ziekteleer, diagnosestelling, lichamelijk onderzoek en praktijkvoering : http://www.sagho.nl/

  • Academie voor Chinese Geneeskunde Qing-Bai - Acupunctuur, Kruidengeneeskunde en Massage - De belangstelling voor de Chinese geneeskunde is de laatste jaren sterk groeiende. Acupunctuur, Kruiden-geneeskunde, Tui-Na massagetherapie, Voedingsleer en Qi-Gong zijn de verschillende methoden die de Chinese geneeskunde ons te bieden heeft en die een sterke onderlinge binding met elkaar hebben.
   De Academie Qing-Bai wordt gevormd door een collectief van docenten, dat enerzijds zoveel mogelijk de oorspronkelijkheid van de Chinese geneeskunde tot zijn recht wil laten komen, anderzijds met een open blik de hedendaagse situatie van gezondheid en ziekte tegemoet wil treden. Er wordt les gegeven met hart en ziel, waarbij het Chinese natuurfilosofische gedachtegoed als inspiratiebron dient.
   De Academie wil diegenen op weg helpen die wezenlijk geboeid zijn door de Chinese geneeskunde. Daarbij verwachten we van studenten hetzelfde als van de docenten: de bereidheid te studeren en te praktiseren en verder te kijken dan de bekende paden.
   De Chinese geneeskunde kan een antwoord bieden op de vervreemdende en beperkte rationele kijk die de westerse wereld zo eigen is. Maar we hopen tevens dat het vinden van antwoorden op veel hedendaagse problemen rond psychische verwarring en lichamelijke ziekten leidt tot bescheidenheid en mededogen bij de therapeut die hier afstudeert.
   Traditioneel Chinese Geneeskunde
   China is een land waar de traditionele kennis omtrent de natuur en de geneeskunde duizenden jaren lang goed bewaard en voor het westen verborgen is gebleven. Het Chinese volk, altijd al groot in aantal, leefde dicht bij de aarde. Men ontwikkelde kennis op vele gebieden, in eerste instantie heel direct uit de natuur die men waarnam.
   Door een zeer nauwkeurige observatie bereikte men een hoge graad van kennis en bewustzijn over de mens, de natuurverschijnselen en over de relatie tussen beide. Daaruit ontsproot ook de geneeskunde. Heden ten dage is deze kennis voor ons nog zeer waardevol en heeft niets aan waarde ingeboet.
   Integendeel.
   Door vertechnisering en specialisatie hebben wij in het westen het oog op het geheel soms verloren. We beschikken niet meer over een kader waarbinnen we de zieke of gezonde mens in een geheel kunnen plaatsen. De Chinezen beschikken wel over dit kader en zijn zo ook heden ten dage nog in staat om zowel psychische, emotionele, fysieke, omgevings- en voorouderlijke factoren met elkaar in verband te brengen. Zij ontwikkelden een zeer concreet geneeskundig systeem met een eigen fysiologie en diagnostiek en verschillende behandelingsmethoden zoals acupunctuur, kruidengeneeskunde en Tui-Na therapie. Een dergelijk helder en duidelijk systeem zoals de Chinezen dat hebben gecreëerd geeft ons de mogelijkheid om een aantal aspecten van het leven beter te begrijpen .../... :
   http://www.qing-bai.nl/

  • Adviezen om aan uzelf te werken - J. Hoogers, arts natuurgeneeskunde – 2006 : http://www.hoogers.com/boek.pdf

  • Ahura Mazda - Praktijk voor natuurgeneeskunde - Ahura Mazda is de praktijk voor natuurgeneeskunde van Annemieke Fraterman in Amsterdam. Zij werkt met iriscopie, homeopathie, massages, voeding en Bachremedies
   Annemieke Fraterman is sinds 1962 betrokken bij de reguliere- en de natuurgeneeskunde. Inzichten en werkervaring in alle aspecten van de reguliere geneeskunst deden de therapeute terugkeren naar de natuurlijke geneeswijzen. Zij volgde een 5-jarige HBO opleiding natuurgeneeskunde in Meppel en heeft inmiddels al weer een aantal jaren een praktijk in hartje Amsterdam.
   Op het gebied van candida / maagdarmklachten / migraine / huidproblemen en vooral menopauzeklachten boekte zij goede resultaten. De basis-therapievormen staan op deze site beschreven. Voorop staat een goede begeleiding van de patiënt gedurende de hele behandelingsperiode. De gekozen therapie is vooral praktisch. Dat wil zeggen: geen hoogdravende, onbegrijpelijke of niet uitvoerbare adviezen of methoden. De behandeling wordt met de patiënt besproken en op zijn of haar karakter afgestemd :
   http://www.ahuramazda.nl/

  • Alles over Anders Genezen : http://www.in.be/nl/redactie/altern-geneeswijzen/ag-diverse.html

  • Alles over Natuurgeneeskunde - natuurarts.nl - De arts als assistent van de natuur - Paracelsus noemde de arts een assistent van de natuur. Een goed arts kon volgens hem maximaal vijf patiënten per dag behandelen. Tegenwoordig kunnen we dan misschien dankzij automatisering en betere diagnostische middelen iets sneller werken, maar de meeste artsen zien minstens vier patiënten per uur, soms zelfs elke vijf minuten een patiënt. Door deze wijze van werken kun je onmogelijk rekening houden met voeding, sociale aspecten, familie omstandigheden, werk, karakter, gevoeligheid, aanleg, houding, overtuiging, geloof, liefde of gebrek er aan etc.
   Wanneer heeft uw arts voor het laatst met u doorgenomen hoe u eet, hoe u slaapt of u plezier heeft in uw leven ?
   Met de huidige reguliere geneeskunde wordt vaak het belang van goede voeding en de lichaamseigen geneeskracht vergeten. In de meeste ziekenhuizen staat vlees en toetjes met veel suiker en slagroom (of pakjes Fortimel) op het menu om verzwakte kankerpatiënten te doen aansterken. En dat terwijl vlees (middels het haem en vooral het arachidonzuur wat erin zit) de groei van bepaalde tumoren doet bevorderen en suiker de afweer met bijna de helft kan verlagen.
   Als arts leer je bijna niets over voeding.
   Als het te ingewikkeld wordt dan stuur je iemand maar naar een diëtist(e). Deze diëtisten weten vaak veel over voeding, maar meestal niet hoe je voeding als medicatie gebruikt. Per jaar verschijnen er bijna zevenduizend artikelen over vitaminen en mineralen in de reguliere medische literatuur en nog meer over de invloed van voeding. Uw huisarts of specialist leest hier meestal nog geen vijf procent van. Van artsenbezoekers zal hij of zij ook niet deze informatie ontvangen, want op voeding en voedingssupplementen valt veel minder te verdienen dan op reguliere middelen. Dit is met name omdat er geen patent op te verkrijgen valt. Bovendien kost het op de markt brengen van een geneesmiddel tenminste een paar miljoen euro.
   Neem als voorbeeld selenium.
   Mannen hebben veel minder kans (tot 63% minder) op prostaatkanker indien ze 200 microgram selenium per dag innemen. In Nederland zit selenium nauwelijks in de grond. Een capsule selenium kost ongeveer vijf tot tien eurocent per dag. Wil je hier een officieel geneesmiddel van maken, dan valt voor de fabrikant nooit de kosten van registratie terug te verdienen. Bovendien mag iedereen het op de markt brengen, omdat er geen patent op zit.
   Gevolg : de meeste artsen krijgen geen reisje of boeken of een leuk congres met uitstapjes aangeboden om meer te leren over selenium.
   Gevolg : u krijgt het niet voorgeschreven, terwijl TNO in 1995 al concludeerde dat het merendeel van de Nederlanders ernstige tekorten van bepaalde vitaminen en mineralen heeft en dat dit in de toekomst kan leiden tot ernstige klachten – cfr. 'Stichting Orthomoleculaire Educatie' op :
   www.soe.nl
   Met behulp van deze homepage willen we collega's, patiënten en andere geïnteresseerden informeren over een vorm van geneeskunde die veel meer aandacht verdient. Het betreffen allen natuurlijke of op zijn minst niet-toxische therapieën. Therapieën die we als arts ook rustig op onszelf zouden toepassen en meestal al hebben ervaren. Vaak wordt er beweerd dat indien het zo weinig bijwerkingen heeft het ook wel niet zal werken. Waar mogelijk zullen we u verwijzen naar wetenschappelijke artikelen en andere homepages. Wij hopen dat deze pagina's aanleiding geven voor discussies, patiënten ondersteunen in hun keus voor andere geneeswijzen en mogelijk kunnen bijdragen aan een prettiger leven voor velen.
   Deze homepage is niet bedoeld als adviezen- of informatiebron voor zelfmedicatie. Een goede anamnese (vraaggesprek) bij een arts, een overzicht van de voorgeschiedenis, een lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullende onderzoeken zijn absoluut noodzakelijk voor het geven van een gericht en veilig advies. Wij raden patiënten dan ook aan om altijd eerst met een arts te overleggen of een bepaalde natuurlijke therapie als aanvulling kan worden gevolgd :
   http://www.natuurarts.nl/plaintext/index.php

  • Alles over natuurgeneeskunde - natuurarts.nl : http://www.natuurarts.nl/natuurgenk.htm

  • Alles over natuurgeneeskunde – AskAll – Omschrijving - Een alternatieve geneeswijze is een geneeskundige behandel- en/of onderzoeksmethode die niet aan westerse erkende universiteiten wordt onderwezen. Het kan hierbij gaan om zowel experimentele geneeswijzen - waarvoor nog geen wetenschappelijke bewijs bestaat, maar wel een wetenschappelijk plausibel mechanisme, geneeswijzen die in andere culturen dan de onze wel erkend zijn, en allerhande bijgeloof en flauwekul. Waar de grens ligt tussen werkzame methode en kwakzalverij is lang niet altijd eenvoudig objectief uit te maken.
   Sommige als "alternatief" beschouwde geneeswijzen zijn in wezen zo verschillend van onze westerse allopatische medische cultuur dat ze in feite niet eens als een alternatief kunnen worden beschouwd. Het zijn op zichzelf staande, soms duizenden jaren oude geneeswijzen die in de Westerse wereld niet worden geaccepteerd dan wel kunnen worden begrepen vanwege de cultuurkloof. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat ze per definitie niet werken. Er is alleen (nog) niet van aangetoond dat ze werken via dubbelblind
   placebo studies.
   Voor de medische wetenschap is het criterium voor een geneeswijze of deze zijn werkzaamheid in een dubbelblind onderzoek kan aantonen. In tegenstelling tot wat in in kringen van alternatieve genezers nog wel eens beweerd wordt, maakt het de medische wetenschap niet uit wat de onderliggende filosofie van een geneeswijze is - Oosters, Westers, Natuurgeneeswijzen etc. Het enige wat ter zake doet is dat de werkzaamheid wordt aangetoond. Een uitzondering zijn experimentele geneeswijzen. Deze hebben doordat ze nieuw zijn uiteraard hun werkzaamheid nog niet kunnen bewijzen. Vereiste hieraan is dat het (vermoedde) onderliggend werkingsmechanisme in overeenstemming moet zijn met de huidige kennis der wetenschap of dat er dermate sterke aanwijzingen zijn voor de werkzaamheid dat men er niet om heen kan. Als van tevoren iemand had verteld dat hij een geneesmiddel zou kunnen maken uit schimmels die op zijn oude brood groeide (penicilline) had niemand hem geloofd.
   Waarschuwing
   Alternatieve behandelaars behoeven in Nederland niet te worden ingeschreven in het BIG-register. Dit betekent dat er van overheidswege geen kwaliteitseisen aan deze therapeuten worden gesteld. Een bordje met "acupuncturist" op de deur wil dus niet zeggen dat de betreffende persoon enige relevante scholing heeft gehad op wetenschappelijk terrein. Indien een alternatieve behandelaar zich gaat bemoeien met de door de reguliere medische wetenschap gestelde diagnose of deze gaat betwijfelen, zoals bijvoorbeeld is gebeurd bij de ziekte van Sylvia Millecam, kan dit leiden tot een totaal verkeerde behandeling en, zoals in het geval van Millecam, tot een wellicht onnodige dood. Sommige alternatieve genezers zijn juridisch vervolgd (bijvoorbeeld
   Jomanda en Adelbert Nelissen).
   Dat sommige verzekeringsmaatschappijen de kosten van alternatieve geneeswijzen vergoeden wil niet zeggen dat deze geneeswijzen werkzaam zijn. De Vereniging tegen de Kwakzalverij verzet zich tegen deze vergoedingen.
   Verdeelde meningen
   De meningen over alternatieve geneeswijzen zijn verdeeld. Er bestaan namelijk ook wetenschappelijke artikelen en onderzoeken, die willen aantonen dat bijvoorbeeld het toedienen van (extra) supplementen zoals vitaminen en mineralen, ziekten kunnen voorkomen en/of helpen genezen. De voedingssupplementen industrie is inmiddels wel zo groot en kapitaalkrachtig dat enige wetenschappelijke onderbouwing van beweringen die ze doen voor supplementen wel verlangd kan worden. Dat een vitaminesuppletie zeker belangrijke voordelen kan hebben blijkt bijvoorbeeld uit het - na lange aarzeling en terughoudendheid vanuit de medische hoek - toedienen van
   foliumzuur aan zwangere vrouwen ter voorkoming van een open ruggetje (spina bifida). Onderzoek is zeker noodzakelijk omdat er duidelijke bewijzen zijn dat zeer hoge dosis vitaminen en andere supplementen schadelijk zijn. Megadoses vitamine C die door sommige alternatieve geneeswijzen worden voorgeschreven (bijvoorbeeld de orthomoleculaire geneeskunde) blijken te leiden tot de aanmaak van chemische stoffen in cellen die het DNA beschadigen en dus mogelijk kankerverwekkend zijn. Daarnaast zijn hoge doses vitamine C belastend voor de nieren en kan dit in combinatie met reguliere medicijnen (bijvoorbeeld chemotherapie) leiden tot nierschade. Onderzoek lijkt dus zeker noodzaak om vast te stellen welke doses wanneer veilig zijn.
   Aangetekend moet worden dat niet alle alternatieve geneeswijzen op zichzelf onschadelijk, d.w.z. zonder bijwerkingen zijn. Ook geven sommige, op zichzelf vrij onschadelijke alternatieve
   geneesmiddelen in combinatie met reguliere middelen mogelijk gevaarlijke bijwerkingen. Waar van reguliere middelen de interactie tussen verschillende medicijnen grotendeels bekend is, is dit bij alternatieve middelen slechts spaarzaam bekend. Het is in ieder geval verstandig de reguliere arts in te lichten indien alternatief naast regulier wordt gebruikt.
   Tot de alternatieve geneeswijzen kunnen worden onder andere worden gerekend : acupunctuur, antroposofie, aromatherapie, apitherapie, astrotherapie, ayurveda,
   Bach bloesemtherapie, cellulaire geneeskunde, Chi Kung, Chinese geneeskunde, emotieve therapie, frequentie therapie, haptonomie, homeopathie, iatrosofie, kruidengeneeskunde, klankschaaltherapie, macrobiotiek, Moerman dieet, magnetische healing, natuurgeneeskunde, orthomoleculaire therapie, oorkaarsentherapie, osteopathie, polariteitstherapie, reflexologie, Reiki, reincarnatietherapie, Shiatsu (acupressuur), Tai Chi, Yoga
   Alternatief samen met regulier
   In de praktijk blijkt dat de meeste mensen alternatieve therapien naast regulier gebruiken, meestal als aanvulling of ondersteuning. Ook is er vaak sprake van dat mensen voor niet ernstige aandoeningen als een
   verkoudheid of hooikoorts kiezen voor alternatief, maar voor de rest voor regulier. Niet veel mensen maken uitsluitend gebruik van alternatieve geneeswijzen.
   Veel mensen die alternatieve therapien naast reguliere medische zorg gebruiken lichten hun (reguliere) arts hierover niet in, soms uit
   angst dat de arts hen niet meer serieus zal nemen maar vaker uit de veronderstelling dat het geen kwaad kan. De interactie tussen alternatieve middelen en reguliere middelen kan echter voor ongewenste bijwerkingen zorgen. Megadoses vitamine C bijvoorbeeld, die door sommige alternatieve genezers worden voorgeschreven, kunnen in combinatie met chemotherapie zorgen voor een gevaarlijke belasting van de nieren. Ook zijn er diverse alternatieve middelen die op zich veilig zijn, maar die samen met veel voorgeschreven bloedverdunners voor ernstige problemen kunnen zorgen. Patienten zouden dan ook altijd hun arts moeten inlichten als ze enig middel gebruiken naast hetgeen de arts voorgeschreven heeft, overigens onafhankelijk of het middel regulier of alternatief is.
   Veel alternatieve genezers zijn zich van deze gevaren bewust en zien hun therapien liever als complementaire geneeskunde, waarbij wordt samengewerkt met reguliere geneeskunde om o.a. dergelijke problemen te voorkomen. Dit stuit echter op weerstand uit de medisch wetenschappelijke hoek, die dit soms vergelijken met een (zinloze) samenwerking tussen
   NASA en astrologen : http://www.ask-all.nl/natuurgeneeskunde.html

  • Alternatief leven - Informatie over spiritualiteit, het paranormale, magie en alternatieve geneeskunde - AlchemieAyurveda (Vata, Pitta & Kapha ) - Bachbloesems Handoplegging Hekserij - Holistische geneeskunde - Holistische hulpverlening - Homeopathie Hypnose Kunst Lichtwerk - Magie - Metamorfosemassage - Paranormaal - Reiki - Spiritueel - Wijn als geneesmiddel - Links - Archief - : http://users.telenet.be/alternatiefleven/index.htm

  • Alternatieva vzw - Vereniging ter bevordering van natuurlijke relaxatiemethoden (Hasselt) - De leden van vzw Alternatieva komen vooral uit de wellness sector maar ook uit de fysiotherapie en natuurgeneeskunde. De vereniging ziet erop toe dat de leden hun behandelingen uitvoeren naar de door hen onderschreven erecode.
   Veel te lang is de relaxatie- & alternatieve sector door de wetenschap in het verdomhoekje geduwd. 90% van de bevolking kent bijvoorbeeld massage van bij de fysiotherapeut of kinesist en anderzijds van de erotische sector. Maar dat er tussen deze twee uitersten, een massa ondernemers een breed gamma aan relaxatiemethodes aanbieden,is hun onbekend. Ook weten wij, dat heel wat mensen voordeel halen uit alternatieve behandelingen ondanks het weerwerk uit die wetenschappelijke hoek.
   Vanuit dit gegeven is vzw Alternatieva opgericht om de behandelaars uit deze sector te steunen in hun opdracht en visie. Alternatieva vzw, wilt iedereen verenigen die op een kwalitatieve wijze aan relaxatie & alternatieve behandelingen doen.
   De leden van vzw Alternatieva komen vooral uit de wellness sector maar ook uit de fysiotherapie en natuurgeneeskunde. Vzw Alternatieva wilt een spreekbuis zijn voor de relaxatie & alternatieve sector in zijn totaliteit naar de overheid en naar de media :
   http://www.alternatieva.com/

  • Alternatieve geneeswijze van A tot Z - WikipdiA : http://nl.wikipedia.org/wiki/Alternatieve_geneeswijze_van_A_tot_Z

  • Alternatieve Hulpverleners – Een overzicht van alternatieve geneeswijzen en therapieën – Vind een alternatieve genezer die bij je past. Op deze site presenteren een groot aantal alternatieve genezers en therapeuten zich. Je kunt onder andere lezen wat hun visie op gezondheid is, wat een behandeling inhoudt, wat de werkwijze van de hulpverlener is, wat de te verwachten kosten zijn en je kunt contact met hem/haar opnemen : http://www.alternatievehulpverleners.nl/

  • Anugama - Anugama Tobias - Alternatieve geneeswijzen, geneeskunde en energiebronnen zijn in overvloed te vinden in de natuur. Uit natuurlijke voedingsproducten haalt u energie en bescherming voor uw gezondheid. Oorzaak en Gevolg. Wat heeft uw lifestyle voor gevolgen ? Ervaringen en oplossingen uit de praktijk. (Als u uw lifestyle tenminste wilt aanpassen ?) - Voeding / Ziekte / Preventie : http://www.anugama.info/page/ziekte.html

  • Biologische.startpagina.nl : http://biologische.startpagina.nl/

  • Body Mirror Healing - The Brofman Foundation for the Advancemens of Healing - Healing en zichtverbetering. Dit healingsysteem, Het 'Body Mirror Systeem voor Healing en Zelferkenning', werd gecreëerd door Sir Martin Brofman. U vindt hier ook informatie over chakra's, boeken en cd's die over dit systeem zijn uitgegeven en waarvan u hier korte clips kunt horen. Ook is er informatie beschikbaar over zichtverbetering, dwz. het beter -of perfect -zien, zònder bril of contactlenzen : http://www.bodymirror.dk/NL/Indexnl.htm

  • Complementaire Geneeswijzen - VZW ZA – Tienen : http://www.vzwea.be/

  • CZ Medic Info - Een site met betrouwbare, actuele informatie over gezond zijn, gezond blijven en wat u daar zelf aan kunt doen. U vindt hier ook informatie over ziekten, geneesmiddelen en preventie. Weet u wanneer u naar de dokter moet ? Welke sport past het beste bij u ? Hoe gaat u goed voorbereid op vakantie ? Hoe gaat u om met een chronische ziekte ? Lees hier alles wat u wilt weten over gezondheid en lifestyle. Met veel praktische tips, leuke tests en interactieve hulpmiddelen. En kunt u het antwoord niet vinden, vraag het dan aan hun deskundigen : http://www.cz.nl/

  • De Academie voor Natuurgeneeskunde Hilversum (de studie van Klassieke Homeopathie, Acupunctuur, Natuurgeneeskunde en Kruidengeneeskunde) : http://www.academievoornatuurgeneeskunde.nl/Pages/ePage.aspx?ct=&m=aca – cfr. ook : http://www.academievoornatuurgeneeskunde.nl/

  • De healing web ring : http://www.reikihugo.nl/webrings/healing/healing.htm

  • De mens en zijn symbolen - Carl G. Jung : http://www.marktplaza.nl/De-mens-en-zijn-symbolen-1616820.php

  • De Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers (NOAG) – De vereniging heeft het doel om patiënten te informeren over de alternatieve geneeswijzen en haar geregistreerde NOAG-therapeuten die deze natuurgeneeswijzen beoefenen.
   De patiënt die op zoek is naar een alternatieve behandeling zal namelijk ontdekken dat er een enorm aanbod is aan alternatieve geneeswijzen. Ook zal hij zich afvragen of zijn gezochte geneeswijze dichtbij of veraf behandeld kan worden. Vragen die men stelt zullen dan ook zijn : "Welke geneeswijze wil ik en waar vind ik zo'n therapeut ? Is hij ook erkend en bekwaam ?"
   Op deze vragen zal de NOAG-website u een antwoord geven. U wordt overzichtelijk en duidelijk geïnformeerd en kunt op een gemakkelijke wijze onder de button "Overzicht Therapeuten" een erkende NOAG-therapeut in uw omgeving vinden :
   http://www.noag.org/

  • De spirituele hulplijn - Bel : 0900-255 2555 - U krijgt rechtstreeks contact en u kunt uw vragen stellen en inzicht verkrijgen in uw situatie. Alle vragen en gesprekken worden strikt vertrouwelijk behandeld : Spirituele hulp – Vragen - Inzicht verkrijgen in uw situatie - Raad en advies - Inzicht in relaties – Counselen - Een luisterend oor : http://www.spirituelehulplijn.nl/ - cfr. ook : http://www.startspiritueel.nl/limburg1.htm

  • De SRBAG – Een onafhankelijke stichting die artsen an therapeuten in de natuurlijke gezondheidszorg registreert - De natuurgeneeskunde gaat er van uit dat ziekte vooral een uit-balans-zijn is. Als lichaam, ziel en geest met elkaar in evenwicht zijn en de mens is ook in harmonie met zijn/haar omgeving, dan kun je spreken van een gezond mens in een gezonde omgeving.
   Het praktisch handelen van de natuurgeneeskundig Therapeut is er op gericht de levenskracht (het zelfherstellend vermogen) te stimuleren. Hij of zij begeleidt de cliënt in diens streven naar gezondheid met gebruik making van verschillende diagnose-methoden en therapieën die uitgaan van de uit de natuurgeneeskunde afgeleide inzichten.
   Een breed opgeleide Natuurgeneeskundig Therapeut kan veelal kiezen uit de volgende natuurgeneeskundige therapieën: fytotherapie, voedingstherapie, Bach-bloesem therapie, hydrotherapie, reinigingstherapieën en huidafleidende therapieën. Daarnaast ook wel uit klassieke homeopathie en/of Traditional Chinese Geneeskunde (TCG).
   De Natuurgeneeskundig Therapeut maakt geen gebruik van allopathische geneesmiddelen, maar zoekt het middel tot herstel in een gepaste levenswijze en gebruik van onbewerkte natuurprodukten, zoals kruiden, bronwateren enz.
   Een natuurgeneeskundig therapeut is een beroepsbeoefenaar, die op basis van eigen kennis, kunde en beroepsverantwoordelijkheid, zelfstandig oordeelt en handelt ten aanzien van hulpvragers (patiënten, cliënten) die met vragen komen over hun gezondheid. Veel belang wordt toegekend aan de dialoog tussen de reguliere gezondheidszorg en de natuurgeneeskunde, aangezien zij een goede aanvulling op elkaar kunnen vormen.
   Enkele voorbeelden van natuurgeneeskundige modellen, diagnostiekmethoden en therapieën zijn :
   - homotoxinenleer volgens Reckeweg, systeemtheoretisch denken o.a. Basis Bioregulatiesysteem volgens Pischinger
   - irisdiagnostiek, tongdiagnostiek, fysiognomie
   - fysische therapieën zoals hydrotherapie o.a. Kneipp, Priesnitz, Schroth
   - zon/lichttherapie
   - schröpfen
   - baunscheidt
   - rödern
   - darmkuren o.a. volgens Mayer
   - reflexmassage o.a. Voetzool
   - biologische therapieën zoals natuurgeneeskundige fytotherapie
   - Bach's bloesemtherapie, mineraaltherapie, Schüssler's zouten therapie :
   http://www.srbag.nl/behandelwijzen/natuurgeneeskunde.php

  • De weg naar gezondheid - Jos Dassen, natuurgeneeskundige - Kinrooi België : http://www.dewegnaargezondheid.com/

  • Er zijn weer pollen in de lucht - Geef hooikoorts geen kans ! - A.Vogel's homeopathie : http://www.vogel.nl/

  • Geschiedenis van de natuurgeneeskunde - Bij een aanhoudende kwaal of ziekte stap je meestal naar de huisarts. Hij/zij onderzoekt je en misschien krijg je leefstijladviezen mee naar huis. Vaak verlaat je de spreekkamer met een recept voor de apotheek of met een doorverwijzing naar een medische specialist. De keuze voor een natuurgeneeskundige behandeling is noch voor jezelf noch voor de huisarts een direct voor de hand liggend alternatief. Er is veel onbekendheid rondom het begrip natuurgeneeskunde. Het zou kwakzalverij zijn, onwetenschappelijk, onzinnig, belachelijk en iets voor ‘geitenwollen sokken’. Om een beeld te krijgen van wat natuurgeneeskunde is, hoe het zich in het westen heeft ontwikkeld en wat de achterliggende filosofieën zijn, volgt hier een reis door de geschiedenis van de natuurgeneeskunde. Het verhaal van de natuurgeneeskunde begint in de prehistorie en loopt door tot in onze tijd. Deze reis laat zien hoe rijk de geschiedenis van de natuurgeneeskunde is: een bron van ervaringen, inzichten, wetenschappen, onderzoeken, filosofieën en ziekteconcepten uit alle mogelijke (hoogstaande) culturen en windstreken... : http://gezondheid.infoblog.be/alternatieve_geneeskunde/geschiedenis_van_de_natuurgeneeskunde

  • Gezond leven en natuurgeneeskunde - Wel Natuurlijk : http://www.welnatuurlijk.nl/

  • Herboristzrie 't Buskruid – Gedroogde kruiden, plantentincturen, plantenolie, maceraten, etherische olie, hydrolaten etc. : http://www.tbuskruid.be/

  • Heyokah Herbal Basics - Heyokah.com - Heyokah kent een uitgebreid aanbod aan cursussen en activiteiten en een groeiend assortiment Herbal Products die u online kunt bestellen : http://www.heyokah.com/index.htm

  • Instituut voor Natuurgeneeswijze en Natuurkundig onderzoek Teslalein - Praktijk voor Magnetische behandelingen, Lichttherapie, Voetreflextherapie, Acupressuur, Balanstherapie, Lichaamselektrometing, Stabiele Waterstoftherapie, Magnetische veld-metingen en -fotografie - Loek GANS - De Natuurgenezer vertelt - Ik wil u graag iets vertellen over mijn werk als magnetiseur.
   Ik werk als magnetiseur, auroloog, ontspannings- en hypnotherapeut in Ternaard, een dorpje in het noorden van Friesland. Er wordt mij vaak gevraagd : 'Hoe kwam je erachter dat je kunt magnetiseren ?'
   Bij mij is het begonnen toen ik 16 jaar was. In die tijd leek het wel alsof mijn handen constant onder zwakstroom stonden. Ook zag ik kleuren rond de mens. Op een dag vroeg ik mijn moeder of zij ook zulke merkwaardige ervaringen had, maar haar antwoord was negatief. Ze zei : 'Zorg maar dat je goed leert in plaats van zulke nonsens te vertellen.'
   Als baby had ik veel last van voorhoofdsholte-ontsteking. Vele jaren ben ik hiermee blijven sukkelen en veel artsen werden geraadpleegd, totdat ik in aanraking kwam met een acupuncturist. Deze man zette stroom op zijn naalden en ik herkende deze stroom. Het was dezelfde zwakstroom die ook aanwezig was in mijn handen. Ik vertelde hem mijn verhaal en vroeg hem wat hij ervan vond. Lachend keek hij me aan en zei : 'Wat ik met mijn naalden doe, kunt u met uw handen. Een mens die dat doet wordt 'magnetiseur' of 'strijker' genoemd.'
   Er ging, op dat moment, voor mij een nieuwe wereld open. Ik vroeg de acupuncturist of hij zo iemand in zijn kennissenkring kende en hij vertelde mij, dat zijn neef magnetiseur was. Een paar maanden later had ik een afspraak met die neef en deze man legde mij uit hoe men te werk gaat, als magnetiseur. Langzamerhand kwamen er mensen en dieren met allerlei klachten op mijn pad en vreemd genoeg verdwenen de klachten van deze patienten na een behandeling... :
   http://teslalein.helpt.nl/

  • Je lichaam in balans – Aardstraalmagneet.nl : http://www.aardstraalmagneet.nl/index_001.htm  Lees verder : Deel II

   

  12-05-2006 om 14:09 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natuurgeneeskunde - Info & uitgebreide literatuurlijst - Deel II
  Klik op de afbeelding om de link te volgen       Natuurgeneeskunde

    
  Info
     Uitgebreide literatuurlijst    
  Deel II


  • Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (L.V.N.G.) - Deze vereniging is in 1989 opgericht omdat er behoefte was aan een dynamische beroepsvereniging voor therapeuten binnen de natuurlijke gezondheidszorg - Hippokrates, leefde van 460-377 voor Christus, wordt beschouwd als de grondlegger van de moderne, wetenschappelijke geneeskunde. Hippokrates legde de basis voor de zogenaamde humorale geneeskunde.
   Volgens de geschriften uit die tijd moest de samenstelling van de vier humores (lichaamsvochten) bloed, slijm, zwarte en gele gal correct zijn en de onderlinge relatie in evenwicht.
   Behandelingsmethoden waren erop gericht om dit evenwicht te herstellen door te reinigen en werden als onschadelijk beschouwd, mits op de juiste wijze toegepast.
   De hedendaagse natuurgeneeskunde gaat er van uit dat ziekte vooral een uit-balans-zijn is. Als lichaam, ziel en geest met elkaar in evenwicht zijn en de mens is ook in harmonie met zijn/haar omgeving, dan kun je spreken van een gezond mens in een gezonde omgeving.
   Het praktisch handelen van de Natuurgeneeskundige Therapeut is er op gericht de levenskracht (het zelfherstellende vermogen) te stimuleren. Hij of zij begeleidt de cliënt in diens streven naar gezondheid met gebruikmaking van verschillende diagnosemethoden en therapieën die uitgaan van de uit de natuurgeneeskunde afgeleide inzichten.
   Een breed opgeleide Natuurgeneeskundige Therapeut kan veelal kiezen uit de volgende natuurgeneeskundige therapieën : fytotherapie, voedingstherapie, Bach-bloesem therapie, hydrotherapie, reinigingstherapieën en huidafleidende therapieën. Daarnaast ook wel uit klassieke homeopathie en/of Traditional Chinese Geneeskunde (TCG) :
   http://www.lvngtherapeuten.nl/sect_natuurgeneeskunde/

  • Natuurgeneeskunde
   - 4 U Turn - Praktijk voor Bowen Techniek en Natuurgeneeskunde (ook verkoop van natuurprodukten) :
   http://www.4uturn.nl/natuurgeneeskunde.htm
   - Anneke Kruit : http://www.annekekruit.nl/index.php
   - Artsenvereniging tot Bevordering van de Natuurgeneeskunde (ABNG) : http://www.aag-artsen.nl/htm/abng.htm
   - Azoleen, Praktijk voor natuurgeneeskunde - Victor Backus : http://www.stress-therapie.nl/html/body_wat_is_natuurgeneeskunde_.html
   - Centrum De Schaal :
   http://www.centrumdeschaal.nl/htmle/home/index.php
   - Centrum Gezond Beter Worden :
   http://www.gezondbeterworden.nl/index.asp
   - Centrum voor Natuurlijke en Alternatieve Geneeswijzen :
   http://www.natuurgeneeskunde.be/index.htm
   - Centrum voor Regulatie Geneeskunde - Henk de Valk, arts : http://www.cbbr.nl/index.htm
   - De Ankh – Therapeutenwijzer Nederland :
   http://www.therapeutenwijzer.nl/bus_details.asp?ID=8936
   - De Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst (NWP) : http://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/natuurgeneeskunde.htm
   - De Praktijk van Drs. A.A. van Dinteren, arts voor alternatieve geneeskunde : http://www.vandinterenalternatief.nl/index.htm
   - Drs. W.J.G.M. Verest, Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke Geneeskunde (ABNG) :
   http://www.abng.nl/inleiding/index.html
   - GoedBegin.com :
   http://natuurgeneeskunde.goedbegin.com/
   - Green Feet – Alternatieve geneeskunde en spitituele healing - Jeanette Gonlag :
   http://www.greenfeet.nl/
   - InsideOut – Praktijk voor coaching en natuurgeneeskunde :
   http://www.inside-out.nu/?Natuurgeneeskunde
   - J. Hoogers, arts natuurgeneeskunde & O. Hoogers-Olivers, fysiotherapie en manuele therapie : http://www.hoogers.com/consultnatuurgeneeskunde.htm
   - Jouwpagina.nl – Een ganse reeks 'links' : http://natuurgeneeskunde.jouwpagina.nl/
   - Margreet Chardon, Praktijk voor natuurgeneeskunde (Utrecht) :
   http://www.natuurgeneeskunde-praktijk.nl/index.htm
   - Natuurgeneeskundige Praktijk Sittard – Christien Caessens :
   http://home.tiscali.nl/~natuurgeneeskunde/menu.html
   - Ouroboros :
   http://www.ouroboros.nl/component/option,com_weblinks/catid,101/Itemid,4/
   - Praktijk Blaauw :
   http://www.praktijkblaauw.com/page2.htm
   - Praktijk voor Natuurgeneeskunde Annerieke Overvelde : http://www.annerieke.nl/
   - Praktijk voor Osteopathie en Natuurgeneeskunde (Ieper) : http://www.alternatieve-geneeskunde.be/default.asp?language=nl
   - Prevital - 100% puur en natuurzuivere etherische olie - huidverzorgingsprodukten - badolie – aromatherapie :
   http://www.prevital.nl/
   - R.J. Kleipool, arts - Praktijk voor natuurgeneeskunde, homeopathie, ayurveda en colonhydrotherapie :
   http://home-1.tiscali.nl/~rkleipoo/index.htm
   - Smartpointer.nl – Een ganse reeks 'links' :
   http://smartpointer.nl/?natuurgeneeskunde
   - 't Kruidenvrouwtje :
   http://www.kruidenvrouwtje.nl

  • Natuurgeneeskunde - Annemieke Fraterman, Ahura Mazda - Praktijk voor natuurgeneeskunde - Natuurgeneeskunde is de kunst om de eigen geneeskracht van het lichaam dusdanig te stimuleren dat het lichaam de onregelmatigheid ( de ziekte ) gaat corrigeren.
   Dit is mogelijk omdat ieder levend organisme van nature in staat is om in evenwicht te komen. De leefomstandigheden in onze moderne maatschappij zijn er de oorzaak van dat mensen niet meer in staat zijn de natuurlijke evenwichtigheid van het lichaam een kans te geven.
   Verkeerde eetgewoonten, stress, symptoombestrijdende medicijnen, hormoonbehandelingen en milieuvervuiling zijn de belangrijkste oorzaken van veel voorkomende ziekten.
   De natuurgeneeskundig therapeut probeert vast te stellen - door middel van iriscopie en beschouwing van reflexgebieden van het lichaam - waarom de patiënt ziek is geworden.
   Het behandelingsplan wordt samen met de patiënt opgemaakt.
   Hij start als het ware met een nieuwe kijk op zichzelf. Met voedingsadviezen, massages, darmreinigingen, kruiden, voetreflex, Bachremedies en andere vormen van natuurlijke geneeswijzen kan de patiënt zichzelf genezen onder begeleiding van de therapeut.
   Behandeling op basis van natuurgeneeskunde heeft vaak direct een verlichtend resultaat zonder dat de klachten definitief zijn verdwenen. Afhankelijk van de complexiteit en ernst van de klachten variëert de behandelingsperiode van enkele weken tot enkele maanden. Belangrijk is dat er gewerkt wordt naar de kern van de klacht, waarbij de patiënt als het ware gaat schillen met zijn therapie.
   De laatst bijgekomen klachten zijn het eerst weer weg. Met zijn behandelingsplan komt de patiënt steeds dichter bij zijn eigen kern: wie ben ik en waarom reageert mijn lichaam op die manier en wat kan ik ermee? Zo komt de patiënt tot zijn eigen genezing van lichaam en geest :
   http://www.annemiekefraterman.nl/natuurgeneeskunde.htm

  • Natuurgeneeskunde - Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen Arnhem (HvNA) - Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die streeft naar de gezondheid van de mens, waarbij de beginselen en wetten van genezing binnen de natuur worden geëerbiedigd.
   Natuurgeneeskunde werkt met de methoden die uitgaan van het principe "nihil nocere" (nooit schaden) van de grondlegger van de natuurgeneeskunde Hippocrates (460-377 c. Chr.) Er wordt gekozen voor de kleinst mogelijke therapeutische prikkel om het gewenste resultaat de bewerkstelligen. Zoals Hiipocrates het uitdrukte : "De natuur geneest, de arts is niet meester, maar dienaar van de natuur."
   Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die gebruik maakt van een consistent geheel (duurzaam en samenhangend) van diagnostische en therapeutische methoden ter bevordering van de gezondheid. De natuurgeneeskundige methoden en therapieën worden ingezet om het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest te stimuleren en om de mense terug te brengen in een voor hem beter en gezond evenwicht. De eigen levenskracht geneest (met ondersteuning van de therapeut) zichzelf.
   De natuurgeneeskundige behandeling gaat er vanuit dat er nooit sprake is van één ziek orgaan, maar dat ziekte een stoornis in het gehele lichaam betekent. Men spreekt dan ook, zowel wat betreft de diagnose als de therapie, over een totale benadering van de patiënt.
   Filosofie en uitganspunten
   Elk organisme bezit de kracht om stoornissen te bestrijden, zich te herstellen en te streven naar een staat van gezondheid, een door de natuur gegeven vermogen tot zelfhandhaving en zelfrealisatie.
   Alle vormen van ziekten zijn terug te voeren op een ophoping van afvalstoffen in het menselijke lichaam. Deze auto-intoxinatie kan ontstaan door familiaire aanleg of door jarenlange (bewust of onbewust) onjuiste gewoonten (voeding, verkeerd leefpatroon, lichaamshouding, stress etc.).
   Het lichaam streeft naar optimale gezondheid van het individu,. Acute ziekten moeten dan ook gezien worden als gerichte pogingen van het lichaam om de opgehoopte afvalstoffen te verwijderen. Chronische ziekte ontstaat wanneer de vitale krachten tekort schieten om het lichaam afdoende van afvalstoffen te ontdoen. Gezondheid wordt tegen deze achtergrond gedefinieerd als een toestand waarin het lichaam voldoende vitale krachten bezit om stoornissen (verontreinigingen), die het organisme negatief beïnvloeden, te kunnen elimineren :
   http://www.hvna-opleidingen.nl/index.php?id=124

  • Natuurgeneeskunde – Mieke
   - Aloë vera - Aloë vera is een vetplant uit de leliefamilie waarvan de vlezige bladeren een gelei bevatten die wordt gebruikt bij de behandeling van tal van problemen. De plant is afkomstig van Kaap de Goede Hoop.
   Productnaam : 'Aloe vera forte' - Aloe vera forte bevat de gevriesdroogde Aloe vera gel, rijk aan polysachariden. Aloe vera forte heeft verzachtende en beschermende eigenschappen ter hoogte van het maagdarmkanaal :
   http://sitework.be/mieke/natuurgeneeskunde/inhoud/zoeken/kruid.php?kruid=Aloë%20vera - Artisjok - Er zit een stof in de artisjok die zowel de afbraak als productie van gal door de lever bevordert. Dat is de reden dat de artisjok vaak wordt ingezet voor gal -en leverproblemen. Wanneer er sprake is van een slechte darmwerking door een slecht werkende lever, zal artisjok een positief resultaat teweeg brengen. Diverse andere stoffen in Artisjok zorgen voor de regeneratie van de lever. Dat wil zeggen dat bij een beschadigde lever (alcoholmisbruik en medicijngebruik) de lever wordt gereinigd en zelfs kan herstellen.
   Productnaam : 'Cynara forte' - Cynara forte heeft een gunstige invloed op de spijsvertering en kan nuttig zijn bij een vollemaaggevoel. Bovendien ondersteunt Cynara forte de lever- en galreiniging en helpt bij een natuurlijke beheersing van de cholesterolspiegel. Algemeen wordt Cynara forte aanbevolen omwille van zijn gunstige invloed op de spijsvertering en leverwerking :
   http://sitework.be/mieke/natuurgeneeskunde/inhoud/zoeken/kruid.php?kruid=Artisjok
   - Echinacea - Echinacea (ook wel 'Rode Zonnehoed') is een in onze streken winterharde vaste plant. De plant wordt zowel gekweekt om haar sierwaarde als om haar medicinale kwaliteiten en is oorspronkelijk inheems in het Midwesten van Noord-Amerika. Echinacea is vooral bekend omwille van zijn immuunregulerende eigenschappen. Zonder in detail te treden kan gesteld worden dat Echinacea op talrijke onderdelen van het immuunsysteem een positief effect uitoefend.
   Productnaam : 'Echinacea forte' - Echinacea forte is een extra sterk, hoogactief complex dat het natuurlijk afweersysteem activeert. Astragalus, echinacea, propolis, selenium, zink en vitamine C werken elk op een bepaald niveau van het immuunsysteem. Door ze te combineren wordt de activiteit van Echinacea forte zo ruim mogelijk. Echinacea forte wordt aanbevolen om beter weerstand te bieden aan winterproblemen en om het immuunsysteem te ondersteunen. Echinacea forte helpt voor het behoud van een goede gezondheid :
   http://sitework.be/mieke/natuurgeneeskunde/inhoud/zoeken/kruid.php?kruid=Echinacea
   - Ginkgo - De Ginkgo Biloba of Japanse Tempelboom komt oorspronkelijk uit het verre oosten maar groeit ook goed in het West-Europese klimaat. De Ginkgo Biloba is de oudste bomen soort op aarde.
   Productnaam : 'Ginko memoplex' - Ginkgo memoplex heeft een gunstige invloed op het geheugen en het intellectuele vermogen. Het is goed voor de alertheid en het concentratievermogen en houdt de geest helder. Ginkgo memoplex wordt eveneens aanbevolen bij besluiteloosheid en prikkelbaarheid. Ginkgo memoplex kan door jong en oud gebruikt worden om de geest in topconditie te houden. Of het nu is voor op het werk of voor op school. Ook senioren hebben aan Ginkgo memoplex een “geheugensteuntje” :
   http://sitework.be/mieke/natuurgeneeskunde/inhoud/zoeken/kruid.php?kruid=Ginkgo
   - Heermoes - Heermoes of paardestaart is net als de mossen en varens een oerplant. In de volksmond wordt hij ook wel schaafstro of tinkruid genoemd omdat hij gebruikt werd voor het schuren van potten en pannen. Dit merkwaardige kruid is de moeite waard om eens goed te bekijken want hij verraad ons door zijn bouw al wat zijn gave is. Heermoes vormt duidelijk overeenkomsten met de harde en structuurgevende elementen van ons lichaam, het skelet. Hij bevat meer mineralen dan de meeste andere planten en is bijzonder rijk aan kiezelzuur, dat ons lichaam nodig heeft voor de opbouw van botten, haren, nagels en kraakbeen.
   Productnaam : 'Silicea fort'e - Silicea forte bevat natuurlijke voedende bestanddelen die een belangrijke rol spelen in de groei van mooie, gezonde en sterke haren en nagels. Silicea forte wordt gebruikt bij haaruitval, roosvorming of haarverkleuring veroorzaakt door een nutritief tekort, stress, vermoeidheid,... Het beschermt haar dat kwetsbaar, broos en dof is door zon, permanent, kleuring,... en gaat de veroudering van de haarcellen tegen. Versterkt broze en gespleten nagels :
   http://sitework.be/mieke/natuurgeneeskunde/inhoud/zoeken/kruid.php?kruid=Heermoes
   - Katsklauw - De cat's claw is een houtachtige plant die in het Amazonewoud voorkomt en in de bomen van het tropisch regenwoud omhoog kruipt. De twee kromme doorns onderaan het blad lijken op de klauwen van een kat, vandaar de naam katsklauw. Er bestaan tientallen verwante soorten, maar slechts twee worden gebruikt voor therapeutische doeleinden. In Zuid-Amerika worden de grote stukken schors op de markten te koop aangeboden.
   Productnaam : 'Catsclaw forte' - Catsclaw of katsklauw, een houtachtige klimplant, stimuleert in zeer sterke mate het immuunsysteem en verhoogt zo uw weerstand. Katsklauw helpt u een goede gezondheid te behouden :
   http://sitework.be/mieke/natuurgeneeskunde/inhoud/zoeken/kruid.php?kruid=Katsklauw
   - Lithothamnium - Een klein algje, dat onder andere in de Noordzee voorkomt, is Lithothamnium. Maar zo klein als het is - twee centimeter - het is wel een algje, dat als zeer belangrijk wordt beschouwd. Lithothamnium bezit namelijk het vermogen om minerale elementen, zoals calcium, ijzer en magnesium, uit het zeewater de kristalliseren. Wanneer deze zich op het algje hebben opgehoopt, lijkt deze een beetje op wit koraal. Op die manier kan hij ook gemakkelijk worden 'geoogst'. Mineralen zijn belangrijke bouwstenen voor ons lichaam. Calciumcarbonaat werkt daarnaast neutraliserend op het maagzuur en zorgt daarmee voor een optimaal zuur-base-evenwicht in de maag.
   Productnaam : 'Calmacid forte' - Calmacid forte ondersteunt een normale zuurgraad in de maag door het aanwezige lithothamnium. Het alginezuur uit bruinwieren beschermt de maagwand en voorkomt dat het zuur stijgt tot in de keel. Heemst, zoethout, melisse en kamille verzachten de maag en zijn gekend om hun versterkende werking :
   http://sitework.be/mieke/natuurgeneeskunde/inhoud/zoeken/kruid.php?kruid=Lithothamnium
   - Sint-Janskruid - De bijnaam van Sint Janskruid is 'jaag den duvel'. Vroeger hing men het kruid boven de deur om kwade geesten buiten te houden. Dit mooie zonnekruid wordt verzameld als de zon op zijn hoogste punt staat: op Sint-Jansfeest, de 24e juni. De plant staat dan prachtig in bloei, de helder gele bloemetjes lijken naar de zon te willen reiken alsof ze haar warmte en energie willen vasthouden. Sint Janskruid geeft rust, structuur, nieuwe levensmoed en optimisme.
   Productnaam : 'Diprecum forte' - Diprecum forte verdrijft onrust, spanningen en sombere stemmingen en zorgt ervoor dat we terug een positieve kijk op het leven krijgen. Het drukke, stresserende en veeleisende leven dat we leiden, heeft dikwijls tot gevolg dat we ons overdreven zorgen maken, alles zwart zien of geen uitweg meer zien. Diprecum forte helpt u uw opgewektheid weer terug te vinden als het even wat minder gaat. De eerste effecten treden op na 2 à 3 weken :
   http://sitework.be/mieke/natuurgeneeskunde/inhoud/zoeken/kruid.php?kruid=Sint-Janskruid
   - Zilverkaars - Zilverkaars is een struikjes achtige plant die in de oostelijke bossen van de Verenigde Staten, van Ontario tot Georgia, voorkomt. De gedroogde wortel en wortelstok worden medicinaal gebruikt. Als de plant in het wild wordt geoogst, is de wortel zwart. Cohosh, de Engelse naam, is een woord uit de taal van de Algonquin Indianen en betekent 'ruw, wild' verwijzend naar de grillige wortelstructuur.
   Productnaam : 'Feminis forte' - Tijdens de menopauze kunnen vrouwen in min of meerdere mate last hebben van opvliegers, overmatig zweten, blozen, nervositeit, slapeloosheid,… Dit alles is een gevolg van de lichamelijke veranderingen die in deze levensfase optreden. Feminis werd samengesteld om deze ingrijpende periode zonder al te veel moeilijkheden te overbruggen :
   http://sitework.be/mieke/natuurgeneeskunde/inhoud/zoeken/kruid.php?kruid=Zilverkaars -: http://www.sitework.be/mieke/natuurgeneeskunde/

  • Natuurgeneeskunde, alternatieve geneeswijze, praktijk voor geneeskunde – Waar kan je terecht ? - Een lange lijst van adressen waar je terecht kunt voor informatie en therapie : http://natuurgeneeskunde.rubrieken.com/

  • ParanormaleGids - Therapeutenlijst België & Nederland : http://www.paranormalegids.be/

  • Preventief Medisch Centrum (PMC) - Optimale gezondheid is een voorwaarde om met volle teugen van het leven te kunnen genieten. Onze moderne maatschappij is echter niet altijd even vriendelijk voor ons gestel. Vanwege de milieuvervuiling krijgen wij allerlei ongewenste chemicaliën binnen, onze voeding laat dikwijls te wensen over en vrijwel niemand ontkomt nog aan stress. Daarom hebben mensen extra zorg nodig om gezond te blijven. En als wij toch ziek worden, moeten wij niet alleen de kwaal bestrijden. Nee, het hele lichaam moeten wij het natuurlijke evenwicht teruggeven om nieuwe problemen te voorkomen.
   De levende mens is een fijnzinnig complex van lichamelijke en geestelijke processen. Met de juiste hulp kunnen zich enorme, zelfhelende krachten binnen het lichaam en de geest ontplooien. Om die krachten te bereiken, putten wij uit kennis die van alle tijden en van alle culturen is. Wij gebruiken methodes die de moderne westerse wetenschap ons heeft opgeleverd. Wij hanteren echter ook geneeswijzen die gedurende duizenden jaren in het midden en Verre Oosten zijn geëvolueerd. Al onze therapieën kunnen de toets van de hoogste wetenschappelijke standaard doorstaan. Hun effectiviteit is dus bewezen en ze zijn gegarandeerd veilig.
   Combinatie van kennis, inzicht en kunde
   De medische wereld is constant in ontwikkeling. Bijna dagelijks worden er ontdekkingen gedaan en verschijnen er nieuwe medicijnen. Om die snelle veranderingen bij te houden, is het PMC betrokken bij veel wetenschappelijk onderzoek. Mede daardoor geven wij onze patiënten de zekerheid dat zij bij ons geholpen worden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Die vormen tevens de basis van onze filosofie.
   Het is onze overtuiging dat preventieve gezondheidszorg het beste antwoord is op onze welvaartsziekten. Dat een succesrijke behandeling begint met behulp van de juiste voeding en met gebruik van uitgebalanceerde supplementen. Wij geloven ook dat als wij een lichaam gezond willen maken of houden, wij ook aandacht moeten schenken aan de krachten van de geest. Wij kiezen dus niet voor de makkelijke weg van symptoombestrijding en voor kortetermijnoplossingen. Daarom werken wij aan de gezondheid van onze patiënten met een team van artsen en specialisten. Combinatie van kennis, inzicht en kunde is immers kracht. En velen weten meer dan één.
   Optimale gezondheid is meer dan niet ziek zijn
   Wij beginnen een behandeling altijd met een uitgebreide evaluatie van de huidige conditie van de patiënt. Daarbij brengen wij diens sterke en zwakke punten in kaart en letten wij ook op eventuele toekomstige risicofactoren. Vervolgens kiezen wij uit ons brede spectrum aan behandelingsmethoden de therapie die het beste voor de patiënt is. Bovendien adviseren wij patiënten wat die zelf thuis kunnen doen om volgens eigen wensen en mogelijkheden in topconditie van het leven te genieten.
   Zo kunnen zij zelf aan den lijve ondervinden dat optimale gezondheid zo veel meer is dan alleen niet ziek zijn. Of zij nu topsporters zijn op jacht naar nieuwe records, of door stress en ziekte geplaagde ondernemers of zestigplussers die zonder storende ouderdomskwalen de kleinkinderen zo lang mogelijk willen meemaken: geestelijk evenwicht en lichamelijke vitaliteit zijn voor iedereen weggelegd. Iedereen is dan ook bij ons welkom, omdat wij vinden dat ieders gezondheid het beste verdient :
   http://www.preventiefmedischcentrum.nl/index.htm

  • Reflexzonetherapie – Iteke Barendregt-van der Sluijs, reflexzone-therapeute - Reflexologie is een wetenschap die uitgaat van het principe dat het geheel wordt weerspiegeld in de onderdelen. Zo is ontdekt dat op onder andere handen, voeten en oren reflexzones liggen, die corresponderen met bepaalde delen van het lichaam. Alle organen, klieren en andere delen van het lichaam worden in die reflexzones gereflecteerd.
   Reflexzonetherapie is de behandelwijze die gebaseerd is op de reflexologie. Door met een bepaalde techniek de reflexzones te bewerken wordt de gehele mens beïnvloed en geprikkeld tot reageren: het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd. Doel is het herstel van het natuurlijk evenwicht, zowel lichamelijk als psychisch.
   Blokkades en verstoringen in het lichaam worden opgespoord en via de reflexzones behandeld. Dit heeft een ontspannend, helend, verzachtend of stimulerend effect, afhankelijk van de soort behandeling.
   Er wordt gewerkt op de voeten, maar ook op de handen en oren of op het lichaam. Daarbij wordt steeds een onderdeel van het lichaam behandeld met het doel invloed uit te oefenen op het geheel. Ook psychische stoornissen uiten zich gewoonlijk in lichamelijke verstoringen die via de reflexzones bewerkt kunnen worden :
   http://www.reflexzonemethodologe.com/index.htm

  • Reiki ? Wat is dat ? : http://www.reikihugo.nl/uitleg.htm

  • Reiki, genezende energie die door je handen stroomt - U vindt er veel informatie en o.a ook een lijst van Reiki masters, behandelaars en centra : http://www.reikihugo.nl/index.htm

  • Reiki, genezende energie die door je handen stroomt : http://www.reikihugo.nl/index.htm

  • San Bao (Ezemaal) – Futon atelier (een futon is een traditionele Japanse katoenen slaapmat) – Kirlianfotografie – Licht- en kleurtherapieën : http://www.sanbao.be/

  • SGZ Gezondheid & Zorg - De SGZ is een tropenvaccinatie- en keuringscentrum waar iedereen terecht kan voor reisadvies, tropenvaccinaties en keuringen. Tevens biedt de SGZ preventieve medische zorg, met speciale aandacht voor studenten. De SGZ is gevestigd in het Gezondheidscentrum SGZ in Delft : http://www.sgz.nl/

  • SORAG-Akademie - De SORAG-Akademie biedt een breed scala aan studiemogelijkheden op het gebied van de gezonde geneeswijzen : http://www.sorag.nl/

  • Uitgeverij Ars Scribendi : http://www.arsscribendi.nl/site/main.php?page=catalogus&serienummer=63

  • Wat maakt u van uw leven ? - Dr. Th van Schelven : http://www.marktplaza.nl/Dr-Th-van-Schelven-Wat-maakt-u-van-uw-leven-1619411.php

  • Wicca & alternatieve geneeskunde - Wicca is een natuurreligie, maar geen religie in de traditionele zin van het woord. Het is echt een manier van leven. De Wicca zoals we hem tegenwoordig kennen is een traditie binnen de Moderne Hekserij. Als religie heeft het als doel de mens (de individu) en de mensen in het algemeen in harmonie te brengen met de krachten van de Kosmos, in harmonie te brengen met de natuur.
   Wicca wordt ook steeds populairder onder de mensheid. Mensen zijn op zoek naar harmonie en veel mannen en vrouwen zijn ontevreden over het "negeren" van vrouwelijke inbreng in de conservatieve religies. Wicca (ook wel 'Oude Religie' genoemd) is een natuurreligie, waarin we de Godin en God centraal stellen. De Godin zien we belichaamd in de Aarde en de Maan, de God in de vruchten die de Aarde voortbrengt. We hechten veel waarde aan de natuurlijke cyclus van de seizoenen en de veranderingen die deze met zich meebrengen, als ook aan de cyclus van de maan.
   Een natuurreligie dus, met veel overblijfselen uit de voorchristelijke tijden en vruchtbaarheidsreligies. Het Wicca kent veel invloeden van de Kelten met hun druïden die reeds toen de acht maanfeesten vierden (kijk naar de Sabbats van de Wicca !), de oude Egyptenaren met hun verheerlijking van de godin Isis en de oude Grieken met hun cyclus van leven en dood verwoord in het verhaal van Demeter en Persefone.  
   Wicca is een van de belangrijkste tradities binnen het moderne Paganisme.
   Ook wel Moderne Hekserij geheten trad het in zijn huidige vorm rond 1940 naar buiten. Wicca, zoals het nu bestaat is in 1951, na het afschaffen van de "Witchcraft Act" die hekserij verbood, weer in de belangstelling gekomen. Aanvankelijk alleen in Engeland. Daar richtte Alex Sanders een van de eerste moderne heksenkringen (covens) op en verwisselde zijn ambt van rooms-katholieke priester (!!) voor dat van hogepriester in een Londense coven. Een andere grote naam in deze "beginperiode" is Gerald Gardner. Zij vertegenwoordigen nog steeds twee van de stromingen die binnen de Wicca bestaan. Tegenwoordig kent Wicca ook kringen, in de V.S., Canada, Australië, Nieuw-Zeeland Ierland, Duitsland, Nederland, eigenlijk over de hele wereld !
   Wicca wordt ook wel de "Craft of the Wise" genoemd, kortweg de "Craft"
   Degene die inwijding zoeken moeten minstens 18 jaar oud zijn. De Wicca zoekt geen bekeerlingen en inwijding wordt nooit aangeboden, maar moet worden aangevraagd. Inwijding wordt uitsluitend gegeven aan degenen die (o.a. door studie) bewezen hebben de inwijding waardig te zijn. Traditioneel verstrijkt er tenminste een jaar en een dag voordat men wordt ingewijd.
   De vier belangrijkste stromingen zijn: Gardnerian, Alexandrian, Hereditary (erfheksen) Traditioneel (Waaronder Keltisch en andere "oude" stromingen) Gardnerians "stammen af" van Gerald Gardner, Alexandrians van Alex en Maxine Sanders (zie boven). De Traditionelen volgen de traditie die al eeuwenoud is en soms van generatie op generatie doorgaat. Hereditaries volgen de tradities uit bepaalde families en die door de bloedlijn zijn doorgegeven. Tot slot zijn er solitaire heksen, die alleen werken en Eclectische heksen die "van alles" doen maar geen bepaalde traditie volgen. 
   "De Weg van de Wicca is een pad van magie en liefde, de beroering van de diepten van de ziel, het samen delen in de mysteriën van de Natuur, en het samen zijn met de Oude Goden." : http://wicca106.tripod.com/index.html

  • Yoga voor iedereen - Kareen Zebroff : http://www.marktplaza.nl/Yoga-voor-iedereen-Kareen-Zebroff-zie-tekst-1614778.php

  12-05-2006 om 13:58 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Natuurgeneeskunde
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  

    Natuurgeneeskunde


    Kruidenvrouwtje.nl    Inleiding
    De natuurgeneeskunde heeft vaak een eigen kijk op verschillende klachten.
  De basis is echter steeds dat er zowel een lichamelijke als een geestelijke "oorzaak" is aan te wijzen.
  Wellicht vreemd maar elke klacht heeft een boodschap te vertellen.
  Soms zie je bijvoorbeeld ergens staan : deze persoon laat zich leven, komt niet voor zichzelf op.
  Bedenk echter, vóór je een oordeel hebt, dat deze persoon moeite heeft met voor zichzelf opkomen. Het is hem/haar niet direct verwijtbaar en hij/zij zal het ook zeker nooit met opzet doen.
  Het is ook nooit zo dat men zelf "schuld" is aan een ziekte.
  Wel is er altijd sprake van een zwakke plek. Iedereen kan zich voorstellen dat een ketting breekt op de zwakke plek, zo is het ook met een ziekte of klacht.
  De zwakke plek wordt het eerst bezocht.
  Uiteraard is het niet de bedoeling dat je zonder overleg met huisarts of specialist zomaar ineens ophoudt met het innemen van medicatie omdat je "het licht" hebt gezien. Daarnaast hoop ik dat je je gezonde verstand blijft gebruiken en in geval van een ernstige of serieuze aandoening óók altijd naar de dokter gaat.


  1. - Allergieën
  Kenmerkend van een allergie is dat normaal gesproken onschadelijke stoffen, een vrij heftige reactie van het lichaam veroorzaken.
  Het hele afweersysteem – cfr. 'Lymfesysteem' op :
  http://www.kruidenvrouwtje.nl/zozitdat/lymfesysteem.htm - slaat op tilt.
  Bepaalde stoffen worden als het ware tot vijand uitgeroepen. Het gevaar zit 'm hierbij niet in de prikkels maar in de overdreven reactie van het lichaam hierop. De lichamelijke reactie is dusdanig dat je zou kunnen spreken van zinloze agressie. Wat je zelfs zou kunnen zeggen is dat de agressie van de allergiepatiënt er op een ietwat vreemde manier uit komt. En dat is dan ook precies wat er aan de hand is.
  Een allergie-patiënt weet niet goed hoe om te gaan met agressie.
  Het is vaak een probleem om de agressie, de woede die in hem/haar leeft naar buiten te brengen. En als je iets niet naar buiten kunt brengen blijft het in je zitten. Het gaat als het ware een eigen leven leiden. Het kan er niet uit maar wil zich wel "uitleven" en dat doet het door zich te keren tegen het eigen lichaam.
  Zo krijgt een aanvankelijk geestelijk conflict uiteindelijk een lichamelijke uitwerking.
  Dat waar je bang voor bent probeer je, heel menselijk, te bestrijden.
  Agressie heeft dan ook altijd te maken met angst.
  Het angstgebied van de allergiepatiënt blijkt als het ware uit de dingen die zijn agressie opwekken.
  Poezenharen hebben te maken met aaibaarheid, aaibare zachtheid, aanrakingen en liefkozingen.
  Stuifmeel heeft te maken met vruchtbaarheid, met liefde, seksualiteit, wellust en impulsiviteit.
  Huisstof tenslotte is te associëren met het smerige, het vieze, het onreine.
  De beste manier om met je angst om te gaan is erkenning.
  En dan met name het jezelf toestaan om deze "bijzondere" angst te hebben. Acceptatie is het begin van liefhebben en dat is ook precies wat je angst nodig heeft. Het wil "liefgehad" en "gezien" worden. Het wil niet weggestopt in een klein achteraf hoekje. Het wil er mogen zijn. Wat dat betreft is het net een klein kind. En zodra het er mag zijn begint het al op te lossen. Dan hoeft het al niet meer zo nodig. Ook hier kun je de vergelijking trekken naar een kind wat voortdurend om aandacht vraagt. Zodra je het werkelijk aandacht geeft kan het ineens dingen voor zichzelf doen – cfr. ook : ook :
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Allergie -).


  2. - Hyperventilatie
  Hyperventilatie uit zich door een hoge snelle ademhaling.
  Door deze snelle hoge ademhaling vindt er niet voldoende ventilatie plaats waardoor de zuurstof - koolzuur balans ontregeld raakt.

  2.1 - Geestelijke achtergronden
  Vaak krijgt iemand een hyperventilatieaanval in een voor hem/haar spannende of emotionele situatie waar hij/zij zich op dat moment geen raad mee weet.
  Wat je zou kunnen zeggen is dat iemand in een typische "vecht ik"- of "vlucht ik"-situatie is terecht gekomen.
  Ieder ander zal, of de confrontatie aangaan of weggaan uit deze situatie.
  Een hyperventilatie-patiënt doet géén van beide.
  Het lichaam bepaalt niet meer wat er gebeurt (acceptatie van en uiting geven aan emoties) maar het verstand. Die wil grip houden op de situatie, de zaak in de hand en emoties onder controle.
  Dat is ook wat je ziet, alle energie vertrekt uit het lichaam en gaat omhoog richting het hoofd. Het lichaam moet een uitweg zien te vinden voor de energie die was klaargezet om te kunnen vechten of vluchten. Een uitweg is in dit geval een hyperventilatieaanval.
  De angst voor de emotionele situatie wordt op deze manier op den duur vervangen voor de angst voor hyperventilatie. Iets wat het verstand wel goed uitkomt want dan hoef je niks met die lastige emoties.

  2.2 - Regulier medische behandeling
  De reguliere geneeskunst raad het gebruik van een plastik zakje aan.
  Door tijdens een aanval in en uit te ademen in een zakje hersteld de zuurstof - koolzuur balans zich weer.

  2.3 - Natuurgeneeskundige behandeling
  De natuurgeneeskundige behandeling is even simpel als de regulier medische.
  Het is zaak iemand die een hyperventilatie aanval heeft weer contact te laten maken met zijn/haar lichaam.
  Gronden is het advies.
  Dat kun je doen door je hand op zijn/haar onderrug te leggen en de persoon rustig uitnodigen om met de aandacht naar je hand (hun onderrug) te gaan.
  Wat ook werkt maar absoluut minder subtiel is, is iets op de voeten laten vallen. Op deze manier komt iemand weer in z'n lichaam en kan voelen (in plaats van denken) wat er aan de hand is.


  3. - Hooikoorts
  Sommige mensen reageren goed op medicijnen, andere juist weer helemaal niet.
  Dat komt eigenlijk omdat er een soort boodschap verpakt zit in hooikoorts.
  Ik zal het duidelijk proberen te maken met een waar gebeurt verhaal.
  Het is zo'n beetje eind april en Theo, de man van Tine, moeder van 3 kinderen, maakt voor zijn vrouw een afspraak omdat (volgens zijn woorden) het zó niet langer kan. Tine heeft al jaren hooikoorts, het wordt steeds erger, ze heeft alles al geprobeerd en niets schijnt te werken.
  Ik vertel haar dat elke ziekte niet alleen een lichamelijk "anker" heeft (aanleg) maar ook een innerlijk anker, een soort boodschap.
  We besluiten samen op zoek te gaan naar de innerlijke boodschap van haar hooikoorts.
  Als ze zich voorstelt en voelt hoe het voor haar is om geveld te zijn door hooikoorts vertelt ze dat dat heel naar voelt. Zij ligt binnen, voelt zich lichamelijk ellendig en iedereen is buiten aan het spelen. Haar man zorgt voor de kinderen. Ze voelt zich buitengesloten.
  Nadat ze dat een tijdje zo intens beleeft zegt ze ineens : maar het is ook wel lekker rustig zo, ik hoef helemaal niets.
  We spreken na deze "zoektocht" dat ze even aankijkt hoe het gaat met haar klachten en dat ze me belt als het niet goed met haar gaat.
  In de herfstvakantie kom ik Theo, de man van Tine tegen. Hij zegt tegen me : 'Wat jij gedaan hebt met Tine, ik snap er niks van”...
  Wat blijkt : Tine is op een zeker moment gaan solliciteren en 2 dagen in de week gaan werken bij een kweker (ze werkt niet alleen buiten maar ook in de kweekkassen !)... én, ze heeft geen last meer gehad van hooikoorts.
  Uiteraard is het háár verhaal en haar boodschap maar je zou kunnen zeggen dat hooikoorts je in de gelegenheid stelt om even weer bij jezelf te komen.
  Om even een moment van "ik laat de boel de boel" ik hoef even niets.
  Het is ook een manier om rust, je eigen plek te creëren.
  Op het moment dat Tine, onbewust, ging solliciteren reageerde ze op de boodschap : je hebt iets voor jezelf nodig, je hoeft niet altijd voor anderen te zorgen.
  En met het aannemen van die baan dééd ze dat ook en was de hooikoorts niet meer nodig om die rust, dat plekje te creëren.


  4. - ME of chronische moeheid
  De symptomen van ME zijn zeer uiteenlopende aard en kunnen zowel lichamelijk als geestelijk zijn.
  ME wordt gekenmerkt door extreme moeheid en men voelt zich geestelijk minder stabiel. Je kunt wel spreken van een overwegend gevoel van algemene malaise.
  De oorzaken van chronische moeheid zijn divers.
  Zo kan een virusinfectie, een voedselallergie, een candida infectie of stress een dusdanige invloed hebben op het afweer- of lymfesysteem dat chronische moeheid of ME kan ontstaan.

  4.1 - Geestelijke achtergronden
  Het meest in het oog springende is de moeheid.
  Je lichaam wil gewoon niet meer, is niet meer vooruit te branden.
  Het afweersysteem is dan ook behoorlijk ontregeld.
  Kenmerkend voor het afweersysteem is dat het met je meeleeft. Het is eigenlijk je beschermengel.
  Bij ME kun je je inderdaad afvragen : waarvoor moet ik beschermd worden ? Wat maakt dat mijn lichaam zegt : 'ho, tot zover en niet verder' ?
  ME is een noodgreep, een middel om weer grip op je eigen leven te krijgen.
  Wat je vaak ziet is dat mensen die last hebben van chronische moeheid voorheen altijd het idee hebben gehad dat ze alles kunnen, dat ze alles moeten.
  En dan met name van alles voor een ander.
  Wat moet is bijvoorbeeld een fulltime baan en ook nog een goede moeder én de complete huishouding draaiende houden.
  Dat iemand dat zou kunnen volhouden is een illusie en het idee dat dat ook allemaal zou moeten leeft met name in jezelf.
  ME dwingt je om eens letterlijk stil te staan bij je eigen behoefte, bij de zorg voor je eigen lichaam, bij de behoeftes van je eigen kleine ik.

  4.2 - Natuurgeneeskundige behandeling
  Voeding neemt een belangrijke plaats in bij de behandeling van ME.
  Het dieet kenmerkt zich door de afwezigheid van suiker en andere "moderne" voedingsmiddelen, ook alcohol en koffie zijn taboe.
  Omdat het afweersysteem is aangedaan wordt er ook vaak een reinigingskuur (je lichaam reinigen betekent jezelf van afvalstoffen ontdoen; je heft hiermee je lichamelijke blokkades op, waardoor je je helderder en energieker voelt en waarbij je immuniteit verhoogd – cfr. :
  http://www.vitamins.nl/nl/index.htm?left=leftframe_gezondheid&main=10_trucs_reiniging.htm – cfr. ook : http://users.pandora.be/rudi.timmers/reinigingskuur.htm - http://www.acu-putten.nl/product_4.html – e.a.) voorgeschreven.
  Metamorfosemassage (metamorfosemassage is een zachte vorm van massage; de term 'metamorfose' verwijst niet naar de gedaanteverwisseling zoals die van een rusp naar vlinder, maar eerder naar de grote veranderingen in onszelf na het genieten van deze verkwikkende vorm van massage, deze veranderingen zijn meteen ook het doel van de metamorfosemassage; metamorfosemassage is een ontspannende en zachte massage die doordat er met de energie van de patiënt gewerkt wordt, leidt tot bewustwording, genezing en groei – cfr. :
  http://users.pandora.be/alternatiefleven/metamorfosemassage.htm – cfr. ook : http://www.kruidenvrouwtje.nl/metamorfose/mmm-MF.htm - http://www.comsensus.nl/Anahata/Publicaties/8metamorfose.htm – e.a.) is een mooie manier om weer in contact te komen met je eigen kwaliteiten en wensen.
  Edith van Blijdesteijn heeft een erg handig en duidelijk boekje geschreven over ME : Ankertje nummer 72 - ISBN 90-202-0576-5 (cfr. :
  http://users.pandora.be/NIA/test/boeken.htm waar ook andere boeken over ME/FMS te vinden zijn).


  5. - Opvliegers
  Tijdens de overgang, het woord zegt het al, vindt er een bepaalde verandering plaats.
  Het is een verandering die met name plaatsvindt in je belevingswereld.
  Vóór de overgang richt de energie van de vrouw zich met name op de "binnenwereld".
  In de praktijk komt het er meestal op neer dat ze, diep in haar hart, het gezin en kinderen belangrijk vindt. Ze houdt zich als het ware bezig met dat wat er in haar buik leeft, met omhulling, koestering, een nestje bouwen zou je kunnen zeggen. Daar ligt op dat moment ook haar kracht. Je moet dit meer zien als het richten van energie, dat wat ze vanuit haar hart het liefste zou doen of het belangrijkste vind (het doet er niet toe of je wel of niet kinderen of wel of niet een baan hebt).
  Tijdens de overgang vindt er een omkering plaats, dit is een volkomen natuurlijk proces.
  Om je heen is de noodzaak om binnen te blijven afgenomen (kinderen de deur uit, thuis de zaak op orde, leuke baan).
  Je energie wil zich nu meer gaan richten op de buitenwereld. Dat is ook wat je ziet gebeuren, vrouwen willen zich na de overgang, diep in hun hart, meer bezighouden met hun actie kant, met de (grote boze) buitenwereld, met dat wat er in hun hoofd leeft. Ze hebben, bij wijze van spreken, nu lang genoeg gezorgd en gemoederd, het is nu tijd voor andere dingen.
  Ontwikkeling, groeien en energie is iets heel raars.
  Dat hou je niet zomaar tegen. Kijk maar naar kleine kinderen...
  Opvliegers - en dat klinkt heel vervelend - krijg je als je verzet tegen deze opwaartse energiestroom.
  De overgang van buik naar hoofd, van binnen naar buiten.
  Nu is dat niet iets wat je bewust doet.
  Het is ook helemaal nieuw voor je, die andere belevingswereld.
  En - dat weet je uit ervaring - nieuwe dingen zijn eng, niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen.
  Misschien is het een goed idee om eens te kijken wat je zo bang maakt, wat je probeert tegen te houden.
  Het is absoluut niet nodig om het één volledig op te geven en het ander ervoor in de plaats te zetten.
  Je kracht zit er nu net in dat je wéét hoe je binnenwereld eruit ziet en dat je die ervaring onder je arm kunt meenemen. Je hebt een goede basis gelegd in je leven en kunt daarop voortborduren.
  Regulier medische behandeling : De reguliere geneeskunde zet vaak hormoonpreparaten in om de overgang uit te stellen en zo de klachten min of meer te 'omzeilen'.


  6. - Reuma
  Reuma is een verzamelnaam voor een groep van symptomen waarbij sprake is van ontstekingen en weefselveranderingen in gewrichten en/of spierweefsel.
  Gewrichtsontsteking (artritis en reumatoïde artritis), jicht, de ziekte van Bechterew (een aandoening aan wervelkolom en bekken), jeugdreuma (juveniele chronische artritis of JCA), fibromyalgie (weke-delen reuma) en artrose (gewrichtsslijtage) noemen we allemaal reumatische aandoeningen, kortweg : reuma.
  Een grote gemene deler is er echter wel : het zijn allemaal ziektebeelden waarbij de beweeglijkheid van de gewrichten afneemt en sprake is van stijfheid, zwelling en pijn in spieren en gewrichten.

  6.1 - Geestelijke achtergronden
  Reuma ontstaat vaak na een nare ervaring (ontslag, dood van echtgenoot of van een lievelingskonijn), een ervaring die emotioneel vrij ingrijpend is.
  Normaal gesproken kun je je verdriet, je teleurstelling, je frustraties hierover op de een of andere manier uiten.
  In dit geval echter is dat niet gelukt : er was geen ruimte voor, geen tijd, soms zelfs was het een kwestie van stoer doen en gewoon doorgaan, 'jongens huilen niet' of alles onder controle willen houden.
  Wat je in ieder geval zou kunnen zeggen is dat deze zure, nare ervaring niet is verwerkt, de bijbehorende emoties zijn niet afgevoerd maar zitten er nog in.
  Deze emotionele zuren gaan zich steeds meer vastzetten. Langzaam aan is er sprake van verharding en verstarring.
  Door deze nare ervaringen voelen mensen zich vaak in de kou gezet.
  Bedenk maar dat ook lichamelijke kou reuma doet verergeren. Ook als je het "emotioneel in de kou gezet voelen" niet goed verwerkt kan dit leiden tot emotioneel afsluiten, verstarren. Je blijft de buitenwereld als de schuldige ervaren. Jij voelt je tenslotte in de kou gezet.
  Bij reuma is warmte belangrijk, lichamelijke warmte maar vooral menselijke warmte.
  Vaak merk je dat mensen met reuma moeite hebben met het toelaten van de buitenwereld, moeite met aanraken, met het ontvangen van liefde, genegenheid.
  Ze zijn het als het ware een beetje verleerd en volharden in het 'niks aan de hand, alles onder controle'.
  Het toelaten van deze menselijke warmte kan verlichting geven van klachten.
  Er is weer (een beetje) ruimte voor emoties. Het mag weer.
  Ook het weer teruggaan (door focussen, geleide fantasie, counseling, hypnose etc) en het overnieuw beleven van deze nare ervaring kan de emoties weer laten stromen en de zure resten doen opruimen.

  6.2 - Natuurgeneeskundige aanpak
  Als we kijken naar het
  Reckeweg systeem (in het natuurgeneeskundig denken neemt de homotoxicose leer een belangrijke plaats in: 'homotoxicose leer' betekent 'leer van de zelfvergiftiging' en wordt ook het 'systeem van Reckeweg' genoemd) komen we spierreuma tegen in fase 2 en chronische reuma in fase 3.
  De biologische scheidslijn is daarmee nog niet overschreden waarbij het proces, volgens natuurgeneeskundige principes nog om te keren is.
  Bij reumatische klachten zien we vaak een voedingspatroon dat veel
  dierlijke eiwitten (vlees, kaas, melk) bevat.
  Dit voedingspatroon werkt bijzondere verzurend waardoor neerslag tussen gewrichten bijna onoverkomelijk is.
  Om dierlijke eiwitten af te breken heeft het lichaam veel calcium nodig.
  Melk is uiteindelijk géén calciumleverancier.
  Betere calciumleveranciers vinden we in plantaardige producten als marmite, tahoe, miso, abrikozen, bramen, olijven, vijgen, boerenkool, amandelen etc.
  Ook speelt vaak de geestelijke belasting een rol.
  Deze veroorzaakt stress in het lichaam.
  Stress veroorzaakt een verhoogde stofwisseling en die vraagt extra-energie én calcium :

  • verminder drastisch de inname van zuurvormende producten (vlees, kaas, melk, suiker); hou ernstig rekening met het zuur-basen evenwicht

  • verminder zwarte thee (te vervangen door kruidenthee), koffie (te vervangen door granenkoffie), zout (te vervangen door kruidenzout)

  • gebruik géén suiker, witmeel of kant en klaar producten

  • gebruik géén sinaasappels, mandarijnen of sinaasappelsap (appelsap is wel toegestaan)

  • gebruik minder linolzuren (omega 6 vetzuur), dit vanwege de uitlokking van ontstekingsprocessen

  • gebruik meer sla, rauwkost, groenten, fruit (geen citrus), noten, zilvervliesrijst, volkoren producten, honing, gember, knoflook

  • gebruik extra vitaminen en mineralen als calcium, kalium, zink en vitamine E

  • drink minimaal 2-2,5 liter onbelast vocht per dag (water, appelsap, groentesap, kruidenthee, bouillon).

  Extra maatregelen :

  • baden met bijvoorbeeld jeneverbessen en/of rozemarijn (gebruik verse of gedroogde kruiden - badoliën met deze kruiden hebben nagenoeg geen effect) of gember

  • leg regelmatig een kompres van geraspte rauwe aardappel op de aangedane gewrichten

  • aangedane gewrichten iedere dag bewegen (liefst in warm water)

  • verminder langzaam een eventueel overgewicht

  • een goede gewrichtzalf is zelf te maken door aan vaseline enkele druppels jeneverbesolie (essentiële olie), rozemarijnolie (essentiële olie) en gemberolie (essentiële olie) toe te voegen, doorroeren en goed afgesloten bewaren

  • ook het inwrijven van de gewrichten met een verwarmende vette olie kan verlichting geven; denk hierbij aan St. Jansolie of Rozemarijnolie (beide op basis van olijfolie)

  • moerasspirea en guldenroede zijn twee kruiden die erg mooi ontzurend werken bij reumatische aandoeningen; gebruik niet meer dan één eetlepel gedroogd kruid per dag en gebruik ze niet langer dan een maand achtereen; het mooiste is een afwisseling (de ene maand moerasspirea en de andere maand guldenroede, een afwisseling per week kan ook)

  • ook het slaan van aangedane gewrichten met verse brandnetels (gewoon met je handen of knieën door een brandnetelveld) geeft enorm veel verlichting (deze therapie wordt in Duitsland zelfs voorgeschreven door kuurartsen).

  • teunisbloemolie of omega 3 olie kan en goede ondersteuning zijn in het voorkomen van ontstekingsprocessen

  • dagelijks een glaasje rauw aardappelsap drinken werkt ook bijzonder ontzurend (eventueel, vanwege de smaak, te vermengen met groentesap).


  7. - RSI of muisarm
  Nederland heeft het hoogste percentage beeldschermwerkers van Europa.
  Een groot gedeelte van de beroepsbevolking zit regelmatig achter de computer en, vergeleken met andere Europese landen is ook de werkdruk in Nederland het hoogst.
  Naar schatting heeft 1/3 van deze beeldschermwerkers last van nek, schouder, arm, pols of hand klachten tijdens het werk.
  Dit kun je zien als de eerste, nog niet chronische fase van RSI ('Repetitive Strain Injury') of een muisarm.

  Wat is RSI ?
  RSI is een verzamelnaam voor klachten, symptomen en syndromen die voorkomen in bovenrug, nek- en schoudergebied, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers.
  De klachten worden doorgaans veroorzaakt door repeterende bewegingen, een langdurige statische houding of een combinatie van beiden. Verder kunnen persoonsgebonden en werkgebonden factoren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of het instandhouden van RSI.
  RSI komt in veel beroepsgroepen voor.
  In opdracht van de minister van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een commissie van de Gezondheidsraad onderzoek gedaan naar de stand van wetenschap betreffende RSI.
  In 2000 heeft deze commissie daarvan rapport uitgebracht en onder meer een wetenschappelijke definitie van RSI geformuleerd.
  Bij een complexe aandoening als RSI past de volgende complexe omschrijving : “RSI is een tot beperkingen of participatieproblemen leidend multifactorieel bepaald klachtensyndroom aan nek, bovenrug, schouder, boven en onderarm, elleboog, pols of hand of een combinatie hiervan gekenmerkt door een verstoring van de balans tussen belasting en belastbaarheid, voorafgegaan door activiteiten met herhaalde bewegingen of een statische houding van een of meer van de genoemde lichaamsdelen als een van de veronderstelde etiologische factoren” - cfr. : http://www.rsi-vereniging.nl/overrsi/index.php?pagina=/overrsi/definitie.html

  Andere klachten die kunnen wijzen op een muisarm zijn : tintelingen, stijfheid, een moe gevoel in de spieren, kramp en gevoelloosheid.
  RSI klachten kunnen, wanneer daar geen aandacht aan wordt besteed, leiden tot ernstige gebreken en invaliditeit.
  Veel bedrijven benaderen een muisarm vanuit de ergonomische kant (het juist inrichten van de werkplek) en dat is ook absoluut de eerste en belangrijkste stap.
  Natuurgeneeskundig gezien echter heeft deze muis ook nog een ander staartje.
  Kenmerkend van RSI klachten is dat ze ontstaan bij werkzaamheden waarbij de spieren voortdurend licht aangespannen blijven.
  Door deze voortdurende aanspanning neemt de doorbloeding in de spieren af en krijgen ze te weinig zuurstof.
  Doordat ze te weinig zuurstof krijgen kunnen ze hun afvalstoffen niet voldoende afvoeren waardoor deze blijven liggen.
  Deze afvalstoffen "opslag" veroorzaakt weer een afname in de doorbloeding en zo is de vicieuze cirkel rond.
  Zelf doe je er bovendien nog een schepje bovenop omdat de ophoping van afvalstoffen pijn veroorzaakt en jij als gevolg daarvan je spieren nog meer aanspant waardoor de doorbloeding enz. enz....

  7.1 – Oorzaken

  • het niet kennen van het RSI probleem waardoor je geen verband legt tussen je klachten en het beeldschermwerk

  • het onderschatten van de eerste klachten waardoor je in die vicieuze cirkel terechtkomt en de klachten alleen maar toenemen

  • een slechte werkplek en/of een slechte werkhouding

  • niet voelen dat je gespannen bent waardoor je niet kunt reageren op de signalen die je lichaam geeft

  • onvoldoende pauzes waardoor er meer spanning is dan ontspanning en het evenwicht zoek raakt

  • onvoldoende afwisseling in werkzaamheden en/of in zithouding

  • stress, veel werk, werk met een grote verantwoordelijkheid en deadlines

  • onvoldoende sociale steun : het gevoel erbij te horen, collegialiteit en waardering geeft plezier in je werk en dit is van zéér grote invloed op het ontstaan van RSI-klachten, zo hebben mMensen die hun werk niet als prettig ervaren hebben 300% méér RSI-klachten dan mensen die hun werk als prettig ervaren !

  7.2 - Geestelijke achtergronden
  Stress is een belangrijke factor in het ontstaan van RSI.
  Stress veroorzaakt een verminderde weerstand en spanningen in het lichaam.
  Stress is onder te verdelen in stress van buitenaf en stress van binnenuit.
  Bij stress van buitenaf kun je denken aan werkdruk en deadlines maar ook aan geluidsoverlast of een vervelende collega.
  Stress van binnenuit is moeilijker te omschrijven.
  Deze stress heeft te maken met hoe je tegen het leven aankijkt en dat bepaald dan weer hoe je omgaat met bijvoorbeeld werkdruk en of je je grenzen kunt aangeven.
  Deze vorm van stress heeft ook te maken met dat wat je allemaal moet van jezelf.
  Dat moéten dat slaat je ook lam : je legt de lat zo hoog dat je het nooit haalt, dus waarom zou je de moeite doen ?
  Stress is een natuurlijke reactie van ons lichaam op een acute reële bedreiging.
  Het is de zogenaamde 'vlucht- en vecht-respons'.
  Stel je voor : je baas heeft de g...moed om de zoveelste "nog even" klus op je bureau te gooien terwijl al dat andere werk nog lang niet af is en die deadline hijgt je ook in de nek.
  Wat je merkt is dat je lichaam zich er helemaal klaar voor maakt.
  Maar helaas, wegrennen noch de baas in elkaar timmeren is een slimme reactie.
  Het opgeladen lichaam kan z'n spanning niet kwijt raken en raakt letterlijk en figuurlijk gefrustreerd.
  Van nature zou het lichaam namelijk die spanning naar buiten toe af reageren.
  De spanning blijft echter in je lichaam hangen en je reageert je als het ware af op jezelf, met als gevolg niet alleen spierklachten in rug, nek, schouder arm en hand (RSI) maar ook hoofdpijn, maagklachten en verhoogde bloeddruk.
  De balans is zoek, je hebt duidelijk een "ont"spanningsprobleem.
  Bedenk dat het duidelijk iets is waar je moeite mee hebt, je stapelt het écht niet opzettelijk op.
  Onderkennen van het probleem en er aandacht aan schenken is vaak een goed begin.
  Elders op deze website staat een interessant artikel uit Nature & Health over '
  stressbestrijding voor beginners'.

  7.3 - Natuurgeneeskundige behandeling
  Geef jezelf en je lichaam eens wat aandacht door dagelijks, vijf minuten heel bewust, voor het open raam of buiten te gaan staan en diep in en uit te ademen.
  Denk even na over je uitsloverijen, je zorgen en je plek op deze aarde en voel gewoon eens hoe het met jou is.
  Om de doorbloeding te bevorderen kun je het beste
  kaliumrijke voedingsmiddelen gebruiken zoals bananen, olijven of appelstroop.
  Uiteraard kun je ook kiezen voor kalium in supplementvorm.
  Verder is het verstandig om het gebruik van suiker, vlees, kaas en melk te verminderen : deze producten geven immers verslijming en verzuring.
  Kruiden of voedingsmiddelen met veel mosterdolie glycosiden en bitterstoffen stimuleren de spijsvertering en de afvoer van afvalstoffen.
  Hierbij valt te denken aan : radijs, mierikswortel, koolsoorten, waterkers, herderstasje, duizendblad, tijm of paardebloem.
  De firma
  Orthica heeft een erg goed middel : 'Stress Protect'.
  De basisgedachte bij dit middel is dat een lichaam bij stress een verhoogde behoefte heeft aan bepaalde mineralen.
  De inhoudstoffen zijn dusdanig dat het middel rustgevend werkt, je zenuwstelsel versterkt én deze mineralentekorten aanzuivert.
  Mijn ervaring is dat het een erg goede aanvulling is bij RSI klachten.
  Bonusan heeft een vergelijkbaar middel : 'Stress B Complex plus' -cfr. :
  http://www.derooderoos.com/catalog/product_info.php?products_id=2448 -.
  Hier zitten tevens hop en valeriaan in. Twee rustgevende kruiden.
  Wees als je RSI klachten hebt nauwkeurig in de keuze van je "ont"spanning.
  Voor de tv hangen is géén ontspanning voor je spieren.
  Tennissen, voetballen en andere sporten die vragen om een voortdurende alertheid en onverwachte actie ook niet.
  Een flinke wandeling, een saunabad of zwemmen geeft daarentegen wél het juiste tegenwicht.
  Het gaat erom dat je je spieren gelijkmatig en ontspannen belast. Het moeten is hierbij een stuk minder.


  Cfr. :
  http://www.kruidenvrouwtje.nl/ziektebeelden/zb-MF.htm

  11-05-2006 om 20:54 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voorjaarsmoe ? Ga naar buiten !
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Voorjaarsmoe ?
        
  Ga naar buiten !


  Pim Campman
  Algemeen Dagblad, 10-03-2006  Last van voorjaarsmoeheid ?
  Zoek de vaak buitenlucht op, adviseert depressie-kenner Aly van Geleuken.

  Voorjaarsmoeheid : echt of ingebeeld ?
  ,,Het bestaat zeker, ook al beschouwen we het niet als een echte ziekte.
  Mensen kunnen zich minder energiek, moe en soms wat somber voelen bij het komen en vallen van de blaadjes; dat is een eeuwenoude wijsheid.
  Wie een echte winterdepressie heeft, kan zich zó futloos en somber voelen dat het normale functioneren wordt verstoord.
  Bij voorjaarsmoeheid en ook bij najaarsmoeheid en winterblues, is dat meestal minder. Die zien wij niet als stoornissen waarvoor je meteen naar de dokter moet.’’

  Hoe ontstaat het ?
  ,,Een sluitende verklaring is nog niet gevonden.
  Je hebt mensen die zich met moeite door de donkere maanden heen slepen, maar het aan het eind van de winter helemaal gehad hebben.
  Dat kan tussen de oren zitten : je bent toe aan vakantie, aan zon. Zonder die ontspanning voel je je futloos en down.
  En mogelijk zijn aan het eind van de winter bepaalde vitamines wat minder aanwezig. Maar zodra de zon weer begint te schijnen, de krokussen hun kopjes opsteken en mensen buiten actiever worden, bijvoorbeeld in de tuin, is het meestal snel over.’’

  Spelen hormonen een rol ?
  ,,Lange tijd werd vermoed dat het hormoon melatonine (ook wel ‘slaaphormoon’ genoemd) van invloed is bij winterdepressies en mogelijk ook voorjaarsmoeheid.
  Maar dat wordt door onderzoek niet bevestigd.
  Mogelijk speelt, net als bij ‘gewone’ depressies, ontregeling van het stress-systeem een rol.
  Ingrijpende gebeurtenissen, maar ook een verstoring van het dag/nachtritme, kunnen de concentratie van het ‘stresshormoon’ cortisol verhogen en daarmee het stress-systeem uit balans brengen''.

  Lichttherapie zou helpen...
  ,,In het reguliere circuit is lichttherapie bij depressies helemaal geaccepteerd.
  Het wordt niet meer alleen in de wintermaanden, maar steeds meer heel het jaar toegepast.
  Er zijn mensen die daar heel erg van opknappen.
  Depressieve mensen die erg geïsoleerd leven, nauwelijks buiten komen en hele dagen bij wijze van spreken met de gordijnen dicht achter de geraniums zitten, kunnen baat hebben bij lichttherapie, ook als het geen winter is.’’

  Wat raadt u aan bij voorjaarsmoeheid ?
  ,,Ik zou zeggen : eet gezond en leef een beetje gestructureerd.
  En ga regelmatig naar buiten.
  Dat doen we in de donkere maanden veel te weinig en zou veel meer moeten worden gepropageerd.
  Ook al is het bewolkt en somber, máák die wandeling. Je krijgt verse zuurstof binnen en vangt sowieso meer licht op dan op je werkplek of thuis.
  Dat werkt allemaal mee om die vermoeidheid wat minder heftig te voelen.’’

  Meer weten ?
  Psycholoog Aly van Geleuken (50) noemt zichzelf ‘een oude rot in het depressievak’.
  Ze is hoofd van het Depressie Centrum, dat mensen met psychische problemen helpt.

  Informatie- en Advieslijn voor depressie : 0900 - 903 903 9 (0,20/min).


  Cfr. :
  http://www.ad.nl/diagnose/article202813.ece

  10-05-2006 om 12:39 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mama is moe - Video over CVS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


   

  Video

  ' Mama is moe ' 

  C V S

  Uitzending

  " Koppen "

  op één

  op 10 mei 2006  Bekijk de video
       
  op
   
   
  http://www.pcdeluxe.be/cvs.html

  10-05-2006 om 00:53 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slaapapneu - Deel I
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Slaapapneu


  Nederlandse Vereniging voor SlaapApneu Patiënten (N.V.S.A.P.) : info@nvsap.nl

  Deel I

  Inhoud

  1. - Slaapapneu
  1.1 - Het begint met vage klachten
  1.2 - De klachten worden vaak heel ernstig
  1.3 - Ergens gaat ineens een lampje branden
  1.4 - Het probleem met het ontdekken van slaapapneu

  2. - Apneu als ziekte
  2.1 - Verschillende soorten apneu
  2.2 - Welke kans is er op apneu ?
  2.3 - Er zijn serieuze aanwijzingen dat apneu erfelijk is
  2.4 - Er is ook een relatie met overgewicht
  2.5 - Leeftijdsverdeling apneu-patiënten
  2.6 - Slaap is belangrijker dan je denkt
  2.7 - Zuurstof is van levensbelang
  2.8 - Wie denkt er het eerst aan een slaapstoornis ?
  2.9 - De partner weet het wel !
  2.10 – Zelfdiagnose
  2.11 - Mensen met het slaapapneusyndroom

  3. - Diagnose
  3.1 - Waar moet de huisarts naar verwijzen ?
  3.2 - Naar wie moet de huisarts verwijzen ?
  3.3 - De osas richtlijn
  3.4 - De gang van zaken in de praktijk

  4. - Checklist - Zou ik het hebben ?
  4.1 - Vaststellen slaapapneu
  4.2 – Checklist

  5. - De behandeling
  5.1 - De cpap
  5.2 - Toepassing van de cpap
  5.3 - De start van de behandeling
  5.4 - Kun je kiezen ?
  5.5 - ... en meer over de cpap
  5.6 - Andere behandelingen

  6. - Ervaringen
  6.1 – Johan
  6.2 – Edmar
  6.3 – Coben
  6.4 – Elly
  6.5 – Willemein
  6.6 – At
  6.7 – Rob

  7. - Slaapapneu en burn-out
  7.1 - De symptomen van slaapapneu
  7.2 - De symptomen van burn-out
  7.3 - Verschillen slaapapneu en burnout

  8. - Slaapapneu en autorijden
  8.1 - In Duitsland geldt een verbod
  8.2 - Hoe wordt deze wet uitgevoerd ?
  8.3 - Wat kunnen we hier van leren ?

  9 - Slaapapneu en overgewicht
  9.1 - Er is een verband
  9.2 - Maar niet iedereen met overgewicht heeft slaapapneu
  9.3 - Afvallen kan soms helpen maar is niet eenvoudig
  9.4 - Behandeling en op gewicht letten gaan hand in hand

  Lees ook  1. - Slaapapneu


  1.1 - Het begint met vage klachten

  Veel mensen lopen rond met vage klachten : ze zijn snel vermoeid, voelen zich niet lekker, zijn prikkelbaar.
  Meestal geen reden om naar de dokter te gaan.
  Geleidelijk kunnen die klachten erger worden : slaperigheid overdag, in slaap vallen bij het lezen van de krant of tijdens TV-kijken, hoge bloeddruk, hartkloppingen, hartritmestoornissen, concentratieverlies, geheugenstoringen, slaperig worden tijdens het autorijden.
  De gang naar de huisarts komt wat dichterbij, maar omdat de klachten zich vaak geleidelijk ontwikkelen, wordt dat vaak lange tijd uitgesteld.
  Prikkelbaarheid groeit soms uit tot plotselinge woedeaanvallen.

  Slaapapneu
  Een patiënt met slaapapneu kijkt nauwelijks op van zestig, tachtig keer bijna stikken per nacht.
  Keer op keer stokt zijn adem gedurende tien seconden of langer.
  Zélf heeft hij dat op zulke momenten niet in de gaten.
  Sterker nog, hij wordt er zelden wakker van.
  De negatieve effecten ervaart hij meestal overdag.
  Zonder goede nachtrust gaan mensen op termijn intellectueel minder functioneren.
  Ze worden slaperig, kunnen zich slecht concentreren en zijn sneller geïrriteerd.
  Patiënten met een obstructief slaap apneu syndroom (osas) kunnen er over meepraten.
  Het zijn precies de zaken waar ze last van hebben.
       
  - Bron : AMC Magazine – Academisch Medisch Centrum (Universiteit van Amsterdam) : 
               
  http://www.amc.uva.nl/index.cfm?sid=1 -) - 

  1.2 - De klachten worden vaak heel ernstig
  Het karakter van de patiënt lijkt in de loop van de maanden/jaren opvallende veranderingen te ondergaan.
  Het huwelijk komt onder druk te staan en het loopt soms uit op een scheiding.
  De partner gaat apart slapen vanwege de onrust in de slaapkamer.
  Het gezin raakt uit balans.
  Op het werk gaat het moeilijker.
  De energiebron is te snel uitgeput.
  Overspannenheid of burn-out is een voor de hand liggende gedachte.
  Arbeidsongeschiktheid komt dichterbij en is niet zelden het resultaat.
  Huisartsen weten vaak met de klachten geen raad of denken in de verkeerde richting.
  Antidepressiva worden voorgeschreven.
  Voor veel mensen volgt er een soort martelgang langs specialisten van uiteenlopende aard, jaren achtereen.
  Meestal zonder resultaat.
  De voorgeschreven medicijnen hebben vaak een tegenovergestelde werking.
  Het leven kan sociaal en financieel volledig ontwrichten.

  1.3 - Ergens gaat ineens een lampje branden
  Met een beetje geluk gaat er ineens ergens een lampje branden.
  Vooral de partner kan hier een belangrijke aanzet toe geven.
  Hem of haar zijn een paar dingen opgevallen : de patiënt snurkt niet alleen zwaar, maar stopt tijdens de slaap herhaaldelijk met ademhalen, om daarna met een keiharde snurk al dan niet gepaard gaande met spiertrekkingen en omdraaien, verder te ademen zonder wakker te worden.
  Misschien gaat het lampje branden bij de huisarts, psychiater, neuroloog of cardioloog.
  Alle narigheid, alle klachten zouden wel eens dezelfde oorzaak kunnen hebben... vermoeden : ademstilstanden tijdens de slaap ofwel slaapapneu.


  1.4 - Het probleem met het ontdekken van slaapapneu

  • Het sluipt er in met de jaren, waardoor het niet zo makkelijk wordt opgemerkt

  • De klachten zijn overdag, het probleem zit 'm in de nacht : het verband wordt niet snel gelegd

  • Het bekendste verschijnsel 's nachts : snurken, komt op grote schaal voor

  • Andere bekende verschijnselen zoals onrustig slapen, slaperigheid overdag, concentratieverlies, stemmingswisselingen, hartritmestoornissen en hoge bloeddruk, kunnen vele oorzaken hebben

  • De partner heeft vaak meer directe last, dan de patiënt, die de ernst van het snurken makkelijk ontkent en als normaal afdoet.

  De centrale vraag is : is er sprake van ademstilstanden tijdens de slaap ?
  Dan wordt het opletten.
  Het gaat hier niet over snurken, maar om het hebben van apneus.
  Het hoeft niet ernstig te zijn, maar kan zeer serieuze gevolgen hebben.

  Snurken
  Bijna iedereen snurkt wel eens of we het nou willen geloven of niet.
  De oorzaak van snurken heeft te maken met de luchtwegen die achter in de keel vernauwen.
  De lucht passeert met enige moeite langs de vernauwing, wat het snurkende geluid veroorzaakt.
  Het is vooral voor de omgeving een probleem.
  Soms wordt het snurken wel een probleem voor de slaper zelf.
  Het kan gebeuren dat de vernauwing klein wordt dat er helemaal geen lucht meer in de longen kan komen.
  Het zuurstofgebrek in de hersenen zorgt ervoor dat de slaper met een schok en vaak een harde snurk wakkerschrikt en weer verder kan ademen.
  Bij apneulijders kan dit verschijnsel soms tientallen keren per nacht voorkomen en het gaat ten koste van de nachtrust.
  Op termijn gaat de apneulijder daardoor minder goed functioneren.
  De oplossing die het meest gebruikt wordt is een zogenoemd CPAP-masker (CPAP = Continuous Positive Air Pressure).
  Door het masker wordt onder lichte druk lucht in de neus geblazen.
  De luchtdruk zorgt ervoor dat de luchtweg niet kan vernauwen.
  Apneu komt bij hele jonge kinderen relatief vaak voor.
  Pasgeboren babys moeten nog wennen aan zelfstandig ademhalen en vergeten dat soms eventjes te doen.
  De oorzaak is hier anders dan bij het snurken.
  De hersenen geven tijdelijk het signaal voor ademhalen niet door.
  Apneu bij kleine kinderen is heel gevaarlijk en moet altijd behandeld worden.
  Cfr. :
  http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i003492.html

  Bekijk het filmpje op : http://www.ziekenhuis.nl/index.php?cat=animaties&action=show&movie=214

  2. - Apneu als ziekte


  Ademstilstanden tijdens de slaap komen bij veel mensen voor.
  Daar is niets mis mee als het niet te lang of te vaak voorkomt.
  Het lichaam krijgt te weinig lucht (zuurstof) binnen en reageert met een “wordt wakker reflex” zonder echt wakker te worden.
  Dit kan gepaard gaan met een luide snurk.
  Ademstilstanden leiden tot problemen als deze vaak voorkomen.
  Tot wel zestig per uur en ze duren ook nog lang, soms wel twee minuten of langer.
  Als een slapend iemand langer dan tien seconden niet ademt, noemen we dat officieel apneu. Dat betekent letterlijk 'geen lucht'.
  Als dat meer dan 10 keer per uur voorkomt, is sprake van een serieuze ziekte.
  Vaak gaat aan de apneu een sterk verminderde ademhaling vooraf, de zogenaamde hypopneu.
  Als ook de combinatie van apneus en hypopneus groter is dan 15 keer per uur, is dit een serieuze indicatie voor de ziekte.
  Het verraderlijke is dat de patiënt na een apneu net niet wakker wordt maar gewoon doorslaapt en niet in de gaten heeft waarom hij zich de volgende dag niet lekker voelt, snel moe is enzovoort.


  2.1 - Verschillende soorten apneu
  Ademstilstand kan veroorzaakt worden doordat tijdens de slaap de spieren ontspannen, waardoor de tong en weke delen in de keel de ademhaling blokkeren. We spreken in dat geval van het 'obstructief slaapapneu syndroom', afgekort 'osas'.
  Het kan ook ontstaan doordat de hersenen te weinig prikkels geven om te ademen. We spreken in dat geval van 'centraal slaapapneu syndroom', afgekort 'csas'.
  Osas komt het meeste voor en vaak is er een combinatie van beide vormen.


  2.2 - Welke kans is er op apneu ?
  Er zijn naar schatting in Nederland méér dan 1 miljoen ernstige snurkers.
  Slechts een beperkt deel heeft hiervan slaapapneu.
  Naar algemeen wordt aangenomen ligt het aantal apneu-patiënten ergens tussen de 45.000 en 60.000, waarvan tenminste 40.000 mannen.
  Eind 2004 werden er 17.000 patiënten behandeld.
  Dat betekent dat er nog zo'n 28.000 tot 43.000 met klachten zonder de juiste diagnose rondlopen.


  2.3 - Er zijn serieuze aanwijzingen dat apneu erfelijk is
  Dat wil niet altijd zeggen dat je het als kind al hebt.
  Vaak openbaart het zich pas op latere leeftijd.
  Dit wordt in verband gebracht met gewichtstoename en verslapping van spieren.
  Bij een onlangs gehouden enquête onder de leden van de ApneuVereniging bleek het aantal patiënten onder 44 jaar nog geen 10 %.


  2.4 - Er is ook een relatie met overgewicht
  Mensen met overgewicht hebben vaker osas. Dat staat vast.
  Maar er zijn indicaties dat hier sprake kan zijn van een kip-en-ei situatie.
  Uit een groot aantal cases blijkt dat mensen met apneu, makkelijker overgewicht krijgen.
  Het is voor de hand liggend dat alle factoren die de overgang van de keelholte naar de bovenste luchtwegen vernauwen, of die spierverslapping in de hand werken apneu kunnen bevorderen.
  Tot de eerste categorie behoren mensen met een korte en dikke nek, grote amandelen, een te grote tong, naar achter geschoven onderkaak etc.
  Tot de tweede categorie behoren slaap- en kalmeringsmiddelen.
  Gebruik van alcohol, met name in de twee uur voor het slapengaan, wordt dan ook ontraden.
  Duidelijk is ook dat als mensen slaapmiddelen slikken in verband met het onrustige slapen door apneu, dit de kwaal alleen maar verergert.
  Tot slot, het ligt voor de hand, is roken niet goed in verband met de prikkeling van de ademhalingsorganen en zwelling van de slijmvliezen.


  2.5 - Leeftijdsverdeling apneu-patiënten

  • .. tot 34 jaar - ... 1,5 %

  • 35 - 44 jaar - ...  7%

  • 45 - 54 jaar - .. 25 %

  • 55 - 64 jaar - .. 42 %

  • 65 - 74 jaar - .. 20 %

  • ... > 75 .... - ....   5%

  Apneu beter tijdig serieus nemen
  Uit het Tevredenheidsonderzoek dat de ApneuVereniging najaar 2004 onder haar leden hield blijkt dat je apneu beter tijdig serieus kunt nemen.
  Méér dan 30 % van de geënquêteerden is arbeidsongeschikt.
  Boven de 55 jaar gaat ook nog eens meer dan 30 % in de VUT of met prepensioen.
  Dit zijn hoge percentages; het dubbele van de Nederlandse beroepsbevolking.
  Let wel : het gaat hierbij om patiënten die al worden behandeld. Bij tijdige diagnose is met de cpap normaal functioneren in beroep en gezin weer mogelijk.
  Een groot aantal is er kennelijk te laat bij :

  • 35 - 44 jaar   --   69 % werkt 31 % WAO

  • 45 - 54 jaar   --   67 % werkt 33 % WAO

  • 55 - 64 jaar   --   36 % werkt 33 % WAO  /  31 % VUT/Pensioen

  2.6 - Slaap is belangrijker dan je denkt
  Doordat mensen met apneu letterlijk bijna stikken in hun slaap, reageert het lichaam met een reflex.
  Je wordt net niet wakker, maar als het vaak optreedt, kom je nooit in een diepe slaap.
  Zo’n diepe slaap is absoluut nodig om je lichaam weer de nodige energie te geven. Oppervlakkig slapen is daarvoor niet genoeg.
  Als het hebben van apneu’s een tijd doorgaat, ontstaat slaaptekort.
  Mensen krijgen minder energie en worden sneller prikkelbaar. Vallen op de gekste momenten in slaap. Zomaar tijdens een gesprek of in de auto voor een stoplicht.
  Het lijkt op de verschijnselen van burn out of depressie.
  Slaaponthouding wordt als martelmethode toegepast.
  Dat zegt genoeg.

  Slaapapneu blijft onderschat
  Diëet.blog.nl, 12 April, 2006 – Bron : Zibb.nl -
  In Nederland lijden waarschijnlijk 200.000 mensen aan apneu, een ziekte waarbij de ademhaling tijdens het slapen vaak stilvalt. Dat is tien keer zoveel als tot nu toe bekend is.
  Patiënten zijn vaak chronisch moe, maar weten niet dat ze zeer onregelmatig ademen, waardoor het moeilijk is te ontdekken dat iemand aan slaapapneu lijdt. "De huisarts pikt het niet op, waardoor mensen lang onbehandeld blijven en nog meer schade oplopen", zegt Reina van Groningen van de Nederlandse Vereniging SlaapApneu Patiënten.
  Apneu wordt veroorzaakt doordat tijdens de slaap het zachte gehemelte met de huig en de keelwand zo sterk naar elkaar worden gezogen dat de luchtweg wordt afgesloten. De onderbreking, die wordt opgeheven door een noodreflex van de hersenen, kan twee minuten duren. Als dit meer dan vijftien keer per uur tijdens de slaap gebeurt, is sprake van een apneu die moet worden behandeld. De behandeling kan bestaan uit het dragen van een neusmasker tijdens het slapen die verbonden is aan een machine die voor druk zorgt waarmee de luchtwegen open blijven.
  In onze praktijk komen ook mensen met overgewicht die ook last van apneu blijken te hebben. Door af tevallen worden de klachten vaak erg verminderd.
  Cfr. :
  http://dieet.blog.nl/algemeen/2006/04/12/slaapapneu_blijft_onderschat

  2.7 - Zuurstof is van levensbelang
  Tijdens de ademstilstanden wordt er geen zuurstof aangevoerd.
  Bij ernstige gevallen zijn de periodes tussen de ademstilstanden niet lang genoeg om het zuurstofgehalte van het bloed weer voldoende op peil te brengen.
  Op den duur veroorzaakt dat slechter werken of zelfs beschadiging van verschillende organen.
  Mensen met niet herkende slaapapneu komen dan ook bij uiteenlopende medische specialisten terecht : cardiologen, neurologen, psychiaters.
  De tijdrovende en wachtlijstverlengende bezoeken leveren nauwelijks resultaat.
  Opvallend is dat de verschijnselen per persoon nogal uiteenlopen. Dat maakt het moeilijk de ziekte herkennen.


  2.8 - Wie denkt er het eerst aan een slaapstoornis ?
  Dat is het beroerde: de patiënt merkt meestal zelf niet dat hij slecht slaapt.
  In tegendeel. Hij kan altijd en overal slapen. Valt in bed als een blok in slaap.
  Dat hij of zij leidt aan een slaapstoornis ligt niet zo voor de hand.
  Heel vaak worden de klachten langzaam maar zeker steeds erger.
  Wakker worden met hartritmestoringen kan erbij horen, maar vaak ook woedeaanvallen overdag, hoge bloeddruk enzovoort.
  Mensen worden door energietekort ook apathisch zodat zij niet in actie komen, niet naar de dokter gaan.
  Als de patiënt al naar de dokter gaat, is het zeer de vraag of deze het apneusyndroom herkent want veel van de klachten kunnen allerlei oorzaken hebben.
  Bovendien is de ziekte nog niet zo lang bekend waardoor de kennis bij artsen en specialisten nog niet algemeen aanwezig is.
  Voor veel verschijnselen zoals na het eten op de bank in slaap vallen, zijn wel goede verklaringen te vinden.
  Ook als er geen redelijke verklaringen zijn worden de klachten niet altijd serieus genomen. Soms wordt er zelfs lacherig over gedaan.


  2.9 - De partner weet het wel !
  De patiënt weet van zichzelf dan wel niet altijd dat hij slecht slaapt, anders is het met de partner.
  De kwaliteit van de slaap van de partner wordt verstoord door het enorme gesnurk en het schrikken en de ongerustheid bij de ademstilstanden.
  Zeker als deze één minuut worden of langer.
  Zou hij of zij nog wel wakker worden ?
  Dit leidt tot duwen en porren van de partner.
  Geen wonder dus dat in heel veel gevallen de partner als eerste aan de bel trekt en zelfs vaak als eerste het woord apneu laat vallen.
  Dan is er al veel gewonnen en is een logische volgende stap een bezoek aan de huisarts.


  2.10 - Zelfdiagnose
  Als het vermoeden van apneu is gerezen, kan aan de hand van een simpel lijstje meer zekerheid ontstaan voorafgaand aan het bezoek aan de huisarts.
  Dat is nuttig omdat gebleken is dat huisartsen soms de kennis over apneu niet paraat hebben.


  2.11 - Mensen met het slaapapneusyndroom

  • hebben apneus (ademstilstanden)

  • slapen vaak onrustig en/of kort

  • zijn overdag makkelijk prikkelbaar (kort lontje)

  • hebben minder energie en/of moeite met zich concentreren

  • vallen, als ze niet lichamelijk actief zijn, makkelijk overdag in slaap.

  • snurken vaak opvallend hard

  Kijk voor een overzicht van alle symptomen onder 'Checklist' op : http://www.nvsap.nl/apneu_checklist.html  3. - Diagnose


  3.1 - Waar moet de huisarts naar verwijzen ?
  Als de huisarts slaapapneu vermoedt, zal hij de patiënt voor onderzoek doorverwijzen naar een ziekenhuis of slaapcentrum.
  Het vaststellen van de diagnose is een vrij moeilijk proces waarbij de samenwerking van verschillende specialisten nodig is.
  De diagnose van slaapapneu vraagt om een multidisciplinaire aanpak.
  Die is niet overal beschikbaar.
  Van de bijna 200 ziekenhuizen en klinieken in Nederland hebben zo'n 50 ervaring met diagnose en behandeling van apneu.
  Dat kunnen gespecialiseerde slaapcentra zijn zoals Kempenhaeghe in Heeze en Dekkerswald in Groesbeek, die zich met een breed scala van slaapstoornissen en longaandoeningen bezighouden.
  Soms zijn het gespecialiseerde poliklinieken van een algemeen ziekenhuis zoals Albert Schweitzer in Dordrecht of Medisch Centrum Haaglanden (Westeinde) in Den Haag.
  Samen namen deze vier de afgelopen jaren méér dan 40% van de diagnoses voor hun rekening.
  De laatste jaren zijn er veel poliklinieken en slaapcentra bijgekomen.
  Sterk gegroeid is bijvoorbeeld Amphia in Oosterhout.
  Alle slaapcentra en poliklinieken met ervaring in de diagnose en behandeling van apneu vindt u onder 'Slaapcentra in Nederland'
  – cfr. :
  http://www.nvsap.nl/diagnose_slaapcentra.html


  3.2 - Naar wie moet de huisarts verwijzen ?
  Dat kan een longarts zijn, een KNO-arts of een neuroloog.
  De diagnose vraagt om een multidisciplinaire aanpak.
  Alle drie de specialisten zijn nodig.
  Wie de regie heeft is niet in alle ziekenhuizen of slaapcentra hetzelfde.
  Vandaar dat wij bij ieder ziekenhuis of slaapcentrum de specialist(en) vermelden, naar wie verwezen kan worden.


  3.3 - De osas richtlijn
  Ja... en hoe gaat het dan ?
  In 2001 verscheen de osas richtlijn.
  Hierin spraken de verschillende professionals af hoe diagnose en behandeling zouden moeten verlopen.
  Volgens het onderzoek van het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO (mei 2004) houdt ook nagenoeg iedere specialist zich hieraan.
  Een samenvatting van de osas-richtlijn vindt u op
  :
  http://www.nvsap.nl/diagnose_richtlijn.html (u vindt daar ook de manier om het complete rapport in te zien en aan te schaffen).


  3.4 - De gang van zaken in de praktijk
  In hoofdlijnen ziet het er als volgt uit : de longarts, neuroloog en KNO arts doen ieder hun onderzoek; als ook naar hun idee sprake van apneu kan zijn, volgt het polysomnografisch onderzoek (dat is een onderzoek waarbij veel zaken tegelijkertijd gemeten worden; dat betekent meestal een nachtje slapen in het ziekenhuis; het is verder niet pijnlijk of belastend, alleen, het kost vaak weken : weken voor de verschillende afspraken gerealiseerd worden - weken wachttijd voor het polysomnografisch onderzoek plaatsvindt - weken wachttijd voor de uitslag bekend is - weken voor de cpap of een andere behandeling kan beginnen... rekent u minimaal twee tot drie maanden vanaf het moment dat u de verwijsbrief van de huisarts krijgt tot de start van de behandeling (maar 6 tot 8 maanden komt ook geregeld voor).
  Omdat het diagnoseproces overal net weer iets anders verloopt, hebben we iedere slaapkliniek gevraagd een beschrijving van hun werkwijze te geven : u vindt die op de 'Slaapcentra in Nederland'-pagina
  – cfr. :
  http://www.nvsap.nl/diagnose_slaapcentra.html onder 'Profiel' (daar wordt ook – als die er is natuurlijk - de website met voorlichting van ieder slaapcentrum vermeld).  4. - Checklist - Zou ik het hebben ?


  4.1 - Vaststellen slaapapneu
  Het officieel vaststellen van het slaapapneu syndroom bij een patiënt is niet zo simpel.
  Voor de officiële diagnose heeft u een verwijzing van de huisarts nodig naar een gespecialiseerd ziekenhuis of slaapcentrum. Daar buigt zich een team van minimaal drie specialisten over de vraag of u wel apneu heeft in die mate dat de ziekte behandeling behoeft. Daar komt vaak nog een nacht slapen in de kliniek met allerlei metingen bij kijken.
  Iedereen kan lijden aan het slaapapneusyndroom, maar vooral gezette snurkende mannen van boven de veertig dienen extra alert te zijn.
  Op de lange duur kan de kwaliteit van het leven zeer ernstig worden aangetast door o.a. : hoge bloeddruk, hartklachten en stemmingswisselingen.
  Hier volgt hecklist die u kunt gebruiken om een indicatie te krijgen of u wellicht slaapapneu (osas, csas of gecombineerd osas/csas) heeft.


  4.2 – Checklist
  In de eerste plaats is dan de vraag of u gedurende de nacht regelmatig, veel of lang ademstilstanden heeft ?
  Vraag het uw partner !
  Heeft u geen partner vraag een familielid, vriend of vriendin u te observeren of stel een videocamera in de slaapkamer op.
  En verder : gaan deze ademstilstanden gepaard met : * zwaar snurken - * wakker schrikken met verstikkingsgevoelens - * ochtendhoofdpijn - * slaperigheid overdag - * vaak even in slaap vallen - * ochtendmoeheid - * grote moeheid overdag - * pijn in de gewrichten - * concentratieverlies - * vergeetachtigheid - * nachtzweten - * moeite met wakker blijven in de auto - * droge mond bij het ontwaken - * beklemmend gevoel op de borst - * hyperventilatie aanvallen - * verminderde zin in seks en/of impotentie...
  ... dan is de kans groot dat u slaapapneu heeft.
  Zijn er minimaal 6 punten die u kunt aankruisen, neem dit staatje mee naar uw huisarts ; het helpt u om geen punten te vergeten.

  Heeft u een slaapstornis ?
  Aan de hand van de vragen op de volgende website kunt u bepalen of u last heeft van een slaapstoornis en zoja, of er iets aan gedaan kan worden :
  http://slaapkliniek.slz.nl/default.asp?p=slaaptest1&mid=1&conid=0&submid=4&con=false#intro  

  5. - De behandeling


  5.1 - De cpap
  De meest toegepaste behandeling bij obstructieve slaapapneu is in principe heel eenvoudig.
  Met lucht worden ,onder een geringe overdruk, de luchtwegen open gehouden.
  Daarvoor wordt een apparaat gebruikt dat naast het bed staat, een soort luchtpomp, die via een slang en een masker de lucht inblaast.
  Zo’n apparaat heet een 'cpap' (siepep) en geeft continu een luchtdruk.
  Vandaar de naam 'continous positive airway pressure'.
  Niet alle cpap’s werken hetzelfde, de specialist kiest op grond van het slaaponderzoek, uit de mogelijkheden die er zijn.
  Het nadeel is dat het niet altijd prettig is om met een masker op te slapen.
  Op den duur wen je er aan.
  Het grote voordeel is dat patiënten er meestal enorm veel baat bij hebben.
  Zich een ander mens voelen, vaak na enkele dagen al.
  Na enkele weken wordt de prikkelbaarheid minder en komt er meer energie.
  Gaandeweg verbetert de conditie en wordt normaal functioneren op het werk en in het gezin weer mogelijk.
  Ook voor de partner is er vanaf de eerste dag sprake van een ingrijpende verbetering : het harde snurken met verontrustende ademstilstanden is vervangen door het regelmatige zachte zoemen van de cpap.


  5.2 - Toepassing van de cpap
  In een paar jaar tijd is het aantal gebruikers van cpapapparatuur snel gestegen.
  In 1996 werd deze voor het eerst vergoed.
  Aanvankelijk steeg het aantal gebruikers met een paar honderd per jaar, maar dat liep al snel op tot boven de duizend.
  Een recordjaar was 2003 waarin meer dan 4500 apparaten werden geïnstalleerd.
  Dit bracht de totaalteller eind 2003 op bijna 12.500 cpap's.
  Als deze trend zich doorzet, kunnen we zeggen dat de behandeling van apneu eindelijk goed op gang is gekomen en worden eind 2004 17.000 patiënten behandeld met de cpap.

  Cfr. het kader op : http://www.nvsap.nl/behandeling_index.html -

  De cijfers zijn ontleend aan de publicatie GIP hulpmiddelen van het College voor Zorgverzekeraars.
  Zij hebben betrekking op de uitgaven voor ziekenfondsverzekerden.
  Particulieren gebruiken hulpmiddelen meestal in een verhouding van 27 :73.
  Daarop is de kolom totaal gebaseerd.

  5.3 - De start van de behandeling
  Er zijn verschillende soorten cpap's.
  De keuze van het apparaat en het bepalen van de druk is formeel de verantwoordelijkheid van de specialist van het ziekenhuis of slaapcentrum.
  Soms betekent dat een nacht extra slapen.
  Steeds vaker speelt de leverancier een actieve rol en wordt een autopap geplaatst.
  Na enkele weken worden de gegevens uitgelezen en wordt in overleg met de specialist de druk bepaald.
  Lees alles over de opstelling van de cpap op
  :
  http://www.nvsap.nl/behandeling_cpapopstelling.html -
  Lees meer over de verschillende cpap's, apparaten en maskers op :
  http://www.nvsap.nl/behandeling_cpap.html -

  5.4 - Kun je kiezen ?
  De ziektekostenverzekeraar wil zo goedkoop mogelijk inkopen en heeft daarom vaste afspraken met één of twee leveranciers.
  Die leveranciers proberen zo goed mogelijk in te kopen en hebben daarom maar één of twee merken.
  Het gevolg is dat je als patiënt geen keuze hebt.
  Een bepaalde verzekeraar betekent een bepaald merk apparaat.
  Als je hoort dat een ander merk geruislozer is of meer mogelijkheden heeft, kun je dat niet bemachtigen of je moet van ziektekostenverzekeraar kunnen en willen veranderen.


  5.5 - ... en meer over de cpap
  Iemand die tientallen jaren voor de kwaliteit van zijn leven van het apparaat afhankelijk is, wil natuurlijk zoveel mogelijk weten.
  Wij verzamelen voor u de belangrijkste zaken : * hoe stel ik het apparaat op ? - * met de cpap op reis - * de cpap en de verzekering - * etc.


  5.6 - Andere behandelingen
  De cpap is de eerst aangewezen behandeling, maar niet de enige.
  Voor wie er niet aan kan of wil wennen zijn er operatieve ingrepen, laserbehandeling, protheses etc.
  Wij beschrijven de techniek met de voor- en nadelen en de klinieken die er ervaring mee hebben op 'Operaties en andere behandelingen'–pagina
  :
  http://www.nvsap.nl/behandeling_operaties.html -


  6. - Ervaringen


  Op het ApneuForum – cfr. : http://www.nvsap.nl/forum/viewtopic.php?t=99 - vindt u de rubriek 'Algemeen' (over apneu) met het onderdeel 'Mijn verhaal'.

  Hier vindt u zo'n veertig ervaringen, geschreven door lotgenoten.
  Ieder vertelt op zijn eigen manier zonder opsmuk.
  Het is een goede kennismaking voor wie een indruk wil krijgen hoe het anderen is vergaan.
  En van de (soms jarenlange) ontdekkingsreis langs de huisarts en verschillende specialisten, de uiteindelijke diagnose en de baat die mensen hebben bij behandeling.
  Neem de tijd, een kop koffie en lees verder.

  Hieronder een aantal verkorte verhalen uit dit forum


  6.1 – Johan
  Ik heb schijnbaar al als kind last van het slaapapneu-syndroom.
  Maar daar kwamen ze pas veel later achter.
  Een stuk wat ik mij nog kan herinneren als kind is : op school tijdens de lessen in slaap vallen.
  Bij vrienden thuis wanneer er naar de tv gekeken werd in slaap vallen.
  Een keer toen ik met mijn vrouw naar een André van Duin show ging, wat op zich toch niet slaapverwekkend is, viel ik in slaap.
  Tijdens een film kon ik mijn ogen niet openhouden enz.
  Mijn vrouw heeft vaak gedacht dat er in lijk naast haar lag, want ik haalde vaak geen adem meer en liep blauw/paars aan.
  Doordat ze toch altijd alert is en zodra ze mij niet meer hoorde ademen, trok ze mij omhoog waarna ik weer begon te ademen.
  Wanneer we naar bed gingen had ik het altijd warm, maar ’s morgens was ik vaak helemaal steenkoud.
  Na jaren tobben met oververmoeidheid en in slaap vallen op ongelegen momenten en div. bijkomende klachten was uiteindelijk na een slaaptest in het ziekenhuis de diagnose gesteld van obstructieve slaapapneu-syndroom.
  Jammer genoeg ben ik nu ook in de WAO terechtgekomen, wat natuurlijk ook in het gezin en de omgeving parten speelt.


  6.2 – Edmar
  Het vermoeide opstaan, hoofdpijn de hele dag en niet meer instaat zijn om 'normaal' te functioneren dateert bij mij al vanaf '93-'94 (ik was toen 29 jaar).
  Na een hele tijd hiermee te hebben rondgelopen kwam ik via de huisarts bij de KNO afdeling van de VU in A'dam terecht.
  Na onderzoeken bleek (volgens de prof) dat mijn neus onvoldoende open was en dat kon hij middels een operatie goed verhelpen.
  Zo gezegd, zo gedaan.
  Toen eenmaal het verband eraf was ging mijn neus ook letterlijk open.
  Mensen, het deed gewoon zeer om de verse lucht naar binnen te snuiven (het was midden in de winter en tamelijk frisjes buiten).
  Jarenlang ben ik verder klachten vrij geweest, dat is nu het vreemde van de zaak.
  Tot zo'n 2 jaar geleden de eerder genoemde klachten terug kwamen.
  Het werd van kwaad tot erger en ik zat regelmatig bij de huisarts, die mij vervolgens richting het lab stuurde voor een volgend bloedonderzoek, waar nooit ook maar iets uit kwam.
  Het heeft uiteindelijk tot augustus 2003 geduurd voordat ik weer bij mijn huisarts aanklopte met de mededeling : “Hoe kan het dat ik na 2 weken vakantie en rust mij nu toch rijp voelde voor een grondige revisie en dat op mijn 40ste ?
  Het huilen stond mij nader dan het lachen.
  Mijn huisarts had toen de helderheid van geest om mij naar het slaapcentrum van het MCL te sturen, waar ik in november 2003 met osas ben gediagnosticeerd en wel ook nog eens in ernstige mate.
  Sinds 18 december 2003 blaast de Remstar Pro mij 's nachts nieuw leven in.
  Om 7 uur 's ochtends sta ik nu elke morgen op met een fris en uitgerust gevoel.
  Het leven heeft voor mij weer zin en ook voor mijn 'jonge' gezin want het is ook voor hen hartstikke fijn om weer eens een lachend gezicht voor zich te hebben i.p.v. een slapende pappa cq. echtgenoot op de bank.


  Lees verder : Deel II

  08-05-2006 om 01:36 geschreven door Jules

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Blog als favoriet !

  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Foto

  Raadpleeg steeds je arts !
  Inhoud blog
 • Tijd om afscheid te nemen...
 • Fibromyalgie in het kort
 • Leden ME/CVS Vereniging unaniem tegen CBO-voorstel
 • Blood donation, XMRV & chronic fatigue syndrome
 • Illness duration and coping style in chronic fatigue syndrome
 • Review confirms PTSD in Gulf vets - Panel finds many reports of multisymptom illnesses
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel I
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel II
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel III
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IV
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel V
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VI
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel VIII
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel IX
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel X
 • M.E. (cvs) - Richtlijnen voor psychiaters - Deel XI
 • When do symptoms become a disease ?
 • Burnout
 • Gepest ? - Zet de juiste stappen
 • Voldoet jouw werkplek aan de ARBO-normen ?
 • Chiropractie - Vrijspraak voor Simon Singh in smaadzaak
 • ME/CVS ? - Werk mee aan onderzoek naar tegemoetkoming chronisch zieken !
 • Magical Medicine - How to make a disease disappear
 • A new hypothesis of chronic fatigue syndrome - Co-conditioning theory
 • A light in the darkness - Good news ahead for XMRV ?
 • Zomertijd - Help je biologische klok
 • Beter van de bedrijfsarts
 • De invloed van economisering op het werk van artsen
 • Chronisch Vermoeidheidssyndroom (IOCOB)
 • Gezond brein, gezonde darmen
 • A retrospective review of the sleep characteristics in patients with chronic fatigue syndrome and fibromyalgia
 • Opdracht voor het volgende kabinet : afschaffing van het UWV
 • Test maakt validering pijn bij ME/CVS patienten mogelijk
 • Surprise discovery that HIV retrovirus hides in bone marrow offers new hope for eradication
 • A doctor's roadmap for dealing with the problems of ME/CFS
 • De Terug Plezant Club
 • Het retrovirus XMRV - Waar of niet waar ?
 • Being homebound with chronic fatigue syndrome - A multidimensional comparison with outpatients
 • Oplaaiende symptomen ME patient verraden ontstekingsreactie
 • UWV : 'ME/CVS is ziekte in zin van arbeidsongeschiktheid'
 • Een succesverhaal met Vistide in de strijd tegen ME/CVS - Een verhaal over herstel
 • Depressie
 • Hoe stressvol is je leven ?
 • Making the diagnosis of CFS/ME in primary care - A qualitative study
 • A new system of evaluating fibromyalgia and chronic fatigue
 • Nijmeegs onderzoek haalt CVS-doorbraak onderuit
 • Psychotherapie bij depressie overschat
 • Secrets of novel retrovirus unfolding
 • XMRV : 'missing link' bij ME/CVS ?
 • Reeves, hoofd van CDC CVS onderzoeksprogramma, gaat weg
 • Constant agony of an ME sufferer
 • Canon van de geneeskunde in Nederland
 • Dr. Frank dieet
 • Defeatism is undermining evidence that chronic fatigue syndrome can be treated
 • Cellular and molecular mechanisms of interaction between the neuroendocrine and immune systems under chronic fatigue syndrome in experiment
 • Zo zorg je voor weerstand - Houd je lichaam in optimale conditie
 • Fibromyalgie Vlaanderen Nederland - Dr. Bauer
 • Bussemaker komt terug op erkenning CVS
 • Postexertional malaise in women with chronic fatigue syndrome - Laboratioriumonderzoek bevestigt inspanningsintolerantie bij ME/CVS
 • Ze vertelden stervende dochter dat ze een leugenaar was - Interview met ME moeder Criona Wilson
 • Bijwerkingen antidepressiva erger dan gedacht
 • Bereken je BMI
 • Host range and cellular tropism of the human exogenous gammaretrovirus XMRV
 • The Brain Boosting B-12 - Hydroxocobalamin
 • Vertaling Canadese criteria ME/CVS
 • Slapeloosheid & osteopathie
 • Het Advies- en meldpunt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Association between serum ferritin [stored iron] level and fibromyalgia syndrome
 • Dr. Mikovits XMRV Seminar (videos)
 • Zorgen voor een ander (2010) - Antwoorden op veelgestelde vragen
 • Herwin je veerkracht - Omgaan met chronische vermoeidheid en pijn
 • Je eten bepaalt je slaap
 • Dierenleed
 • ME/CVS erkend als chronische ziekte
 • Understanding fibromyalgia pain
 • Hyperalgesia in chronic fatigue syndrome
 • Wegwijzer psychische problemen
 • Positieve psychologie
 • Fietsen in de sneeuw...
 • Tips tegen de koude
 • Failure to detect the novel retrovirus XMRV in chronic fatigue syndrome
 • Nieuwe behandeling VermoeidheidCentrum zeer effectief
 • Een Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2010 !
 • Taming stressful thoughts
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel I
 • Burn-out - Werken tot je erbij neervalt - Deel II
 • Canadese kriteria voor kinderen ook geschikt om onderscheid te maken tussen "milde" en "ernstige" gevallen
 • Stop met piekeren
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel I
 • Gedumpt, wat nu ? - Deel II
 • Making a Difference in ME/CFS (Chronic Fatigue Syndrome) and FM
 • Psychotherapie - Van theorie tot praktijk
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel I
 • Fibromyalgie, waardevolle dagbesteding en werk - Deel II
 • Fibromyalgie
 • Europees instrument spoort fibromyalgie op
 • Gezinsgeluk heeft positieve invloed op werk
 • Cognitieve gedragstherapie bij depressie
 • Nooit meer hetzelfde...
 • Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1
 • SOS ! Hulp voor ouders
 • Dr. Nancy Klimas opens new Chronic Fatigue Center
 • The dramatic story of microbiologist Elaine DeFreitas' discovery
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - Gratis boek !
 • Verdedig je tegen wintervirussen
 • 7 geheimen die vrouwen verzwijgen
 • Eén op de twee Belgen krijgt ooit last van reuma
 • Wie langdurig ziek wordt heeft nood aan informatie
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel I
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel II
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel III
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel V
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel VIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel IX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel X
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XIX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XX
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXV
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVI
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXVIII
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXIX
 • Doe een wens... - Make a wish...
 • 7 geheimen die mannen verzwijgen
 • Snel weer aan het werk - Bedrijfsartsen op bres voor arbeidsongeschikten - Deel XXX
 • Fibromyalgie - Genezing is mogelijk - GRATIS !
 • Af en toe een geheim is juist gezond
 • FM/CVS en verzekeringen - Info voor thesis
 • Mogelijke doorbraak MS-behandeling
 • Wees een winterdepressie voor
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel I
 • Vitamine B12-tekort - Een mogelijke oorzaak van Chronische vermoeidheid ? - Deel II
 • The Guaifenesin Story
 • A virus linked to chronic fatigue syndrome - Dr. Nancy Klimas interviews
 • Don't wait for a cure to appear
 • Gezonde chocoladeletters van Sinterklaas
 • Oorzaken van puisten
 • Sporten beter dan pauzeren bij RSI
 • Alles voor het goeie doel !!
 • Gewoon gelukkig zijn...
 • Chronic Fatigue Syndrome - La bête noire of the Belgian Health Care System
 • Persoonlijkheidstests
 • Vaccinatie risicogroepen H1N1
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer - Een update (Greta)
 • Weersfactoren oorzaak van hoofdpijn
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part I
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part II
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part III
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IV
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part V
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VI
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part VIII
 • Infection as one possible cause of fibromyalgia - Part IX
 • Challenges to conventional thinking about mind and body
 • What is CFS and what is ME ?
 • CVS-Referentiecentra - Opheffing en sluiting
 • Heb ik voldoende ontspanning ?
 • 7 tips tegen een overactieve blaas
 • Wallen en kringen onder de ogen
 • Recovered CFS/ME Patient Goes to Washington, D.C.
 • Chronische vermoeidheid zit niet tussen de oren
 • Dr. Bauer heeft mijn leven gered
 • Has your marriage been damaged by fibromyalgia or chronic fatigue syndrome ?
 • Vijf grootste bedreigingen gezondheid
 • Onbegrepen lage rugpijn beter te behandelen
 • Je beste antistresstip
 • Sufferers of chronic fatigue see life as a balancing act
 • Te hard gewerkt...
 • Prof. Dr. Johann Brauer op mijn blog
 • Geopereerd Prof. Johann Bauer
 • Is de griepprik gevaarlijk ?
 • Griep en verkoudheid - Deel I
 • Griep en verkoudheid - Deel II
 • Support the 500 Professionals of the IACFS/ME
 • Slanker met je hartritme
 • Enzym veroorzaakt gevolgen slaaptekort
 • Now we can get down to business
 • XMRV and chronic fatigue syndrome
 • Verslaving is een behandelbare hersenziekte
 • Kopstukken filosofie - Oktober 2009
 • Gek op je werk
 • Fikse schadevergoeding om antidepressivum
 • ME/CFS patients have retrovirus (XMRV) on YouTube

  Foto

  Archief per week
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 29/11-05/12 1999
 • 29/12-04/01 1970

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  4kinderen
  blog.seniorennet.be/4kinder
  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!