NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Categorieën
 • Citaten (86)
 • Fragmenten (6)
 • Gedichten (18)
 • Oefeningen (11)
 • Theorie (53)
 • Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  STO¤CIJNEN EN CO
  Sto´cijnse wijsheid
  02-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Ware schoonheid zo ver van ideale vormen,
  blind voor de trend van heersende normen,
  groeit door de spiraal van vreugde en pijn,
  naar het licht in ons Zelf, een mens te zijn.

  Categorie:Gedichten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Goed, we zijn stoïcijnen maar laten we nooit vergeten dat we wezens van vlees en bloed zijn, en dus niet volmaakt. Het ideaal van de stoïcijn is de "wijze" die vol mededogen is doch onverstoorbaar in het leven staat. En soms is het goed om er even bij stil te staan hoever de meesten onder ons hier nog van verwijderd zijn; de weg is inderdaad lang en vol obstakels. Stoïcijnen zijn dus niet beter dan anderen; in tegenstelling tot anderen proberen we wel, met vallen en opstaan, elke dag opnieuw de principes in praktijk te brengen.   


  Categorie:Theorie
  01-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Ervaar de eeuwigheid bij alles wat je doet en je hebt tijd in overvloed.


  Categorie:Citaten
  30-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Ouder worden. We krijgen er allemaal mee te maken. Niemand blijft gespaard van het langzame verval van ons lichaam. Onze haren gaan van grijs naar wit, de spieren worden strammer. Alles gaat moeizamer en soms is er veel moed en goede wil nodig om iets gedaan te krijgen dat vroeger spelenderwijs ging. Mindere en ernstiger kwalen vragen hun tol. Toch schenkt de ouderdom ons ook juwelen: levenservaring die blijft groeien tot ons bewustzijn dooft, geestelijke kracht en moed om tegenslagen te verwerken en te begrijpen; hartstochten, die soms de gesel van de jeugd zijn, nemen steeds meer af, onrust maakt plaats voor rust. We verblijven steeds meer in het nu en vinden vrede met het bestaan. Misschien hebben we op sommige momenten heimwee naar onze jeugd. Laten we echter niet vergeten dat herinneringen mooier lijken dan de werkelijkheid. Laten we bijgevolg genieten van de voordelen van onze ouderdom zolang het kan.


  Categorie:Theorie
  29-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  We beschikken niet over areté (deugd) als praktische wijsheid, moed, rechtvaardigheid en matigheid ontbreken. Iemand kan bijvoorbeeld moedig zijn maar gelijktijdig een wrede en onrechtvaardige natuur hebben. In dat geval telt moed niet mee als deugd maar is dit slechts een hulpmiddel om zijn wreedheid te temperen. Bijgevolg bewonderen we de moed van oorlogsmidadigers niet. 


  Categorie:Theorie
  28-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Op de momenten dat je verdrietig bent is je vreugde even toe aan rust. 


  Categorie:Citaten
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Eén van de verschrikkelijkste creaties van de mens is godsdienst. Zij is fanatiek, zij onderdrukt, zij manipuleert. Hoeveel oorlogen werden er in haar naam niet gevoerd, hoeveel andersdenkenden de mond gesnoerd en niet zelden terechtgesteld. Als we de schepping aan een intelligentie of aan een opperwezen toeschrijven en deze eer willen bewijzen laten we dit dan doen door het beoefenen van religie. Want religie is universeel, vol mededogen nopens mens en dier en stoort zich niet aan de kleine verschillen in beleving. 


  Categorie:Theorie
  27-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Als we de dagelijkse fouten die we maken analyseren zullen we deze waarschijnlijk in één van de vier reeds besproken categorieën kunnen plaatsen. Ze komen voort uit gebrek aan praktische wijsheid, gebrek aan moed, gebrek aan rechtvaardigheid en gebrek aan matigheid.   


  Categorie:Theorie
  26-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  De technologie heeft in de loop der eeuwen een grote ontwikkeling doorgemaakt. Vele zware taken die vroeger door mensenhanden werden uitgevoerd worden thans machinaal gedaan. We kunnen thans genieten van allerhande comfort die ook tot een steeds betere hygiëne bijdraagt. We mogen de wetenschap dankbaar zijn want zonder haar zouden we nog in het stenen tijdperk vertoeven. Doch is er hieraan ook een keerzijde verbonden. De wetenschap is de nieuwe religie geworden en het gevaar is groot dat de mens slaaf wordt van zijn eigen uitvindingen. We zijn zodanig afhankelijk geworden dat de minste technische storing reeds voor ernstige problemen kan zorgen. Ook is het een feit dat de technische ontwikkeling geen gelijke tred houdt met ons denkvermogen; het gaat allemaal veel te snel en dat heeft een negatieve uitwerking op onze geestelijke en mentale gezondheid. Ook het milieu heeft van veel van onze ontdekkingen die zeer schadelijk zijn zwaar te lijden; we hebben bij onze materiële vooruitgang absoluut geen rekening gehouden met de planeet waarop we leven met alle gevolgen vandien. We mogen nooit vergeten dat bij iedere samenleving waar de materie de overhand op de geest krijgt het meest nobele in de menselijke natuur verloren raakt. Het gevaar is groot dat zo een maatschappij onder tragische omstandigheden aan haar einde komt.


  Categorie:Theorie
  25-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Het leven is net een bal die wordt geschopt van doel naar doel; soms schopt men zelf, soms schopt een ander.


  Categorie:Citaten
  24-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  "Een tekst voor alle tijden van de filosoof Epicurus"

  Epicurus aan Menoeceus, gegroet,

  Laat niemand het in zijn jeugd verzaken met het zoeken naar wijsheid en er evenmin afstand van doen als hij op leeftijd is gekomen. Niemand is immers te jong of te oud om zorg te dragen voor de gezondheid van zijn ziel. En zeggen dat de tijd om te filosoferen nog niet aangebroken is of al voorbij en verdwenen is is alsof men wil beamen dat het nog geen tijd of niet langer tijd voor geluk is. Daarom moeten zowel jong als oud zoeken naar wijsheid: de eerste zodat hij als hij ouder wordt dankzij het verleden met een jeugdige ingesteldheid in het goede kan leven en de laatste zodat hij als hij oud is nog steeds over een jeugdige geest beschikt omdat hij niet bang is voor wat er komen gaat.

  Wij moeten ons dus oefenen in hetgeen geluk teweegbrengt omdat wij, als dat aanwezig is, alles bezitten en als dat afwezig is wij alles moeten doen om het te bereiken. Doe en oefen u in wat ik u voortdurend verkondigd heb en zie dat als de beginselen van een waarachtig leven. Geloof in de eerste plaats dat God een onsterfelijk en gelukzalig wezen is; het bij de mensheid algemeen voorkomend godsbegrip, en als u dat gelooft zult u niets over hem beweren dat vreemd is aan zijn onsterfelijkheid of in strijd is met zijn gelukzaligheid. Want dat de goden bestaan is onloochenbaar, maar ze zijn zeker niet zoals de massa hen ziet of over hen denkt. Niet de man die de door de menigte aanbeden goden ontkent is oneerbiedig maar hij die beaamt wat de menigte over hen gelooft. Want de uitingen van de massa zijn geen juiste veronderstellingen maar onjuiste bevindingen. Vandaar dat het volk meent dat de goden de slechte mensen met de grootste rampen straffen en de goede met de grootste zegeningen belonen. Het volk lijdt dit af van hun welwillendheid tegenover hun eigen goede eigenschappen en zij scheppen behagen in mensen zoals zijzelf maar verwerpen alles wat hiertegen indruist.

  Gewen u eraan te geloven dat de dood voor ons geen betekenis heeft want goed en kwaad is een kwestie van perceptie en de dood is niet anders dan het beroofd worden van alle bewustzijn. Het is dus terecht aan te nemen dat de dood voor ons betekenisloos is en dat maakt de sterfelijkheid van het leven genietbaar. Niet omdat er aan het leven een onbeperkte tijd zou worden toegevoegd maar omdat het de hunkering naar onsterfelijkheid wegneemt. Want voor iemand die echt begrepen heeft dat hij niets te vrezen heeft van het eindigen van zijn leven verdwijnt hiermee ook zijn angst hiervoor. Wie zegt dat hij bang is voor de dood, niet omdat deze misschien pijnlijk zal zijn als hij komt, maar omdat het vooruitzicht daarop voor hem smartelijk is is dus een dwaas. Dus als iets geen kwelling veroorzaakt als het er is zou dit ook geen ongegronde smart teweeg mogen brengen in het vooruitzicht ervan. Daarom betekent de dood, de verschrikkelijkste van alle kwaden, niets voor ons omdat zolang wij er zijn de dood niet is en als de dood er is wij er niet meer zijn. De dood is dus niet van belang noch voor de levenden noch voor de doden want bij de levenden is de dood niet en de doden zijn er niet meer. Maar in de wereld schuwen de mensen de ene keer de dood als het grootste van alle kwaden en de andere keer verkiezen ze die als het einde van het leed van het leven. Iemand die wijs is betreurt het leven noch de dood. Voor hem is het leven overdenken geen kwelling en het einde van het leven ziet hij niet als een kwaad. En zoals het voor mensen bij het kiezen van voedsel niet louter en alleen om de hoeveelheid gaat maar om wat het lekkerst is probeert iemand die wijs is enkel hiervan te genieten. Iemand die de jeugd aanspoort goed te leven en oude mensen om goed te sterven spreekt dwaasheid. Niet alleen vanwege de wenselijkheid van het leven maar ook omdat dezelfde oefening tegelijkertijd leert goed te leven en goed te sterven. Nog veel erger is iemand die zegt dat het goed zou zijn nooit geboren te worden en als dat toch eenmaal gebeurd zo snel mogelijk de poorten van de Hades te bereiken. Waarom als hij dat echt gelooft verlaat hij dan het leven niet? Als hij daar echt van overtuigd is moet dat toch eenvoudig voor hem zijn. En als hij alleen maar schertst zijn zijn woorden dwaasheid omdat zijn toehoorders hem toch niet geloven.

  Wij moeten bedenken dat de toekomst ons slechts gedeeltelijk toebehoort en voor de rest onzeker is. We moeten er niet op rekenen dat iets zeker zal gebeuren noch erover wanhopen dat iets helemaal niet zal gebeuren. Ook moeten we in aanmerking nemen dat sommige verlangens natuurlijk zijn en andere niet. En dat sommige die natuurlijk zijn ook noodzakelijk zijn. Andere zijn enkel natuurlijk doch niet noodzakelijk. Van de noodzakelijke verlangens zijn sommige nodig als wij gelukkig willen zijn, andere als het lichaam bevrijd moet worden van ongemakken en weer andere om alleen maar te leven. Iemand die een helder en zeker besef heeft van deze dingen zal elke voorkeur en afkeer richten op het hebben van lichamelijke gezondheid en gemoedsrust omdat hij begrijpt dat dit het belangrijkste en het einddoel is van een gelukzalig leven. Want het streven van al ons handelen is vrij te zijn van pijn en angst en als wij dat eenmaal bereikt hebben is de storm in onze ziel geluwd omdat het levende wezen dan niet langer op zoek hoeft te gaan naar iets dat het mist noch naar iets anders waarmee het welzijn van ziel en lichaam aangevuld zal worden.

  We hebben alleen behoefte aan welbehagen wanneer we lijden door de afwezigheid van welbehagen maar wanneer we niet lijden hebben we daaraan geen behoefte meer. Daarom zeggen we dat welbehagen het begin en einddoel is van een gelukzalig leven. Welbehagen is ons belangrijkste en meest eigen goed. Het is het uitgangspunt van elke keuze en afwijzing en dient als maatstaf om te beoordelen of iets goed of kwaad is. En hoewel dat welbehagen ons belangrijkste en aangeboren goed is streven wij daarom nog niet elk genot na maar zullen vaak vele genietingen aan ons voorbij laten gaan wanneer daaruit een groter onbehagen voortvloeit. Vaak vinden wij kwellingen verkieslijker dan genot wanneer het doorstaan van die kwellingen een groter welbehagen tot gevolg heeft. Niet alle natuurlijke genietingen dienen te worden nagestreefd, net zoals pijn een kwaad is maar toch niet elke pijn vermeden moet worden.

  Al deze zaken moeten beoordeeld worden door ze tegen elkaar af te wegen en te letten op de voordelen en nadelen. Soms zien we het goede als iets slechts en omgekeerd het slechte als iets goeds. Anderzijds achten we onafhankelijkheid van uiterlijke dingen als een groot goed, niet om in alle gevallen maar van weinig dingen gebruik te maken, maar om met weinig tevreden te zijn als we niet veel hebben. We zijn er oprecht van overtuigd dat zij die daar het minst behoefte aan hebben het meest van weelde genieten en dat alles wat natuurlijk is het gemakkelijkst te verkrijgen is in tegenstelling tot dat wat ijdel en waardeloos is.

  Water en brood verschaffen het grootste genoegen als ze naar een hongerige en dorstige mond worden gebracht. Eenvoudige kost geeft dus een even grote verzadiging als kostelijke spijzen als de kwelling die uit de behoefte voortkomt is verdwenen. Zich wennen aan eenvoudig voedsel verschaft alles wat nodig is voor een gezond leven en stelt iemand in staat het hoofd te bieden aan de noodzakelijke eisen die het leven stelt zonder daarvoor terug te deinzen. En als wij zo af en toe eens kostbare spijzen tot ons nemen zijn we er niet afhankelijk van en blijven onbevreesd voor de wisselvalligheden van het lot.

  Wanneer we dus zeggen dat genieten het hoogste levensdoel is bedoelen wij niet het genot van de wellusteling of zinnelijke genietingen, zoals sommige ons uit onwetendheid, vooroordeel of opzettelijke onjuiste voorstelling willen doen geloven, maar bedoelen we de afwezigheid van lichamelijke pijn en geestelijke onrust. Het is niet een onafgebroken opeenvolging van drinkgelagen en feesten, niet de seksuele lust en het genieten van vis en andere lekkernijen van een overvloedige dis die een aangenaam leven verschaffen maar het nuchtere nadenken over iedere keuze of afwijzing. Op deze wijze worden alle waandenkbeelden verjaagt die in de geest de grootste verwarring teweegbrengen.

  Wijs zijn is het hoogste goed en het begin van alles. Daarom is wijsheid zelfs nog kostbaarder dan filosofie. Alle deugden komen hieruit voort. Wij kunnen niet aangenaam leven zonder wijs, fatsoenlijk en rechtvaardig te zijn want de deugden zijn niet van een aangenaam leven te scheiden.

  Wie is naar uw mening een beter mens? Hij die vrome gedachten koestert over de goden en geheel vrij van angst voor de dood is, zorgvuldig nagedacht heeft over het belangrijkste doel van de natuur en begrijpt hoe eenvoudig het opperste goed bereikt en verworven kan worden, en dat anderzijds het kwaad slechts van korte duur is en weinig pijn veroorzaakt of hij die lacht om het Lot dat sommigen zien als heerser over alles omdat hij er van overtuigd is dat sommige dingen noodzakelijkerwijs gebeuren en andere toevallig of door ons eigen toedoen. Want hij begrijpt dat noodzaak verantwoordelijkheid teniet doet en het toeval onberekenbaar is terwijl wij in ons eigen handelen onafhankelijk zijn. Lof en afkeuring zijn daarmee van nature verbonden. Het zou dus beter zijn de verhalen over de goden te aanvaarden dan te buigen onder het juk van het noodlot dat de natuurfilosofen ons hebben opgelegd. Het eerste geeft nog enige hoop te kunnen ontsnappen door de goden te eren terwijl de onverbiddelijkheid van de laatsten doof is voor alle smeekbeden. Evenmin ziet hij het toeval als een god, wat de massa gelooft, want in het handelen van de god schuilt niets wanordelijks noch als een zij het onzekere oorzaak, want hij gelooft niet dat aan de mensen goed en kwaad toebedeeld wordt om hen een gelukkig leven te laten leiden hoewel dat wel het begin van groot geluk of ongeluk kan betekenen. Hij gelooft dat het ongeluk van de verstandige beter is dan de voorspoed van de dwaas.

  Kortom het is beter dat het resultaat van weloverwogen handelen niet afhankelijk is van het toeval. Oefen je dag en nacht daarin en in soortgelijke dingen zowel zelf als met je geestverwanten dan zul je noch in wakende, noch in dromende toestand in verwarring raken maar zal je leven als een god onder de mensen. Want iemand die leeft te midden van onsterfelijke zegeningen lijkt niet langer op een sterfelijk wezen.


  Categorie:Theorie
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Iedereen voert in het verborgene zijn persoonlijke strijd. 


  Categorie:Citaten
  23-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Men leeft in de overtuiging niet te kunnen veranderen doch is het slechts de macht der gewoonte die moet worden onderkend en met begrip en geduld moet worden weggewassen.  


  Categorie:Citaten
  21-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Leer eerst de onmacht van je eigen leed te stelpen; pas dan kun je anderen daadwerkelijk helpen.


  Categorie:Citaten
  20-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Vooraleer bepaalde werken uit te voeren is het aangeraden deze eerst grondig te overdenken. De beste manier is om hiervan als het ware een blauwddruk in je denkvermogen te visualizeren. Je bouwt alle facetten geleidelijk op tot je een perfect beeld van je creatie hebt. Met een perfect beeld bedoelen we dat je dit als het ware natuurgetrouw en volledig afgewerkt in zijn stoffelijke vorm waarneemt. Mocht dit een voorwerp van hout zijn dan stel je je niet enkel de vorm voor doch ook de geur van het hout enz. Op het moment dat je de vorm in al zijn perfectie en volledig afgewerkt hebt opgebouwd dien je het beeld in je denkvermogen los te laten, er niet meer aan te denken zodat het de mogelijkheid heeft zich in materie om te zetten. Na het beeld bepaalde tijd volledig te hebben losgelaten kun je dan beginnen met je project uit te voeren. 


  Categorie:Oefeningen
  19-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Naast de stoïcijnen bestond er een andere filosofische stroming, de epicuristen. Tussen hen vonden er regelmatig twistgesprekken plaats. Toch streefden beide naar het bereiken van blijvend geluk. De stoïcijnen streven naar geluk door het beoefenen van de deugd, de epicuristen door het nastreven van genot. Het genot dat de epicuristen bedoelen is geenszins het zinnelijk genieten doch het genot van de matigheid. Een klein voorbeeld: als men teveel eet voelt men zich lichamelijk onwel doch als men licht voedsel gebruikt en niet aan overdaad doet voelt men zich lichamelijk goed en dit geeft voldoening en genot. Tegenwoordig misbruiken sommigen deze filosofie om zich aan excessen over te geven. Epicuristen werden de filosofen van de tuin genoemd omdat ze bijeenkwamen in een tuin (volgens de overlevering zou dit een gewone groententuin zijn geweest). Iedereen was er welkom zowel slaven als courtisanes en vriendschap was bijzonder belangrijk voor hen. Verder waren ze de mening toegedaan dat de goden bestaan doch deze zich niet met de mens inlaten en dat alles wat er gebeurt op toeval berust, dit in tegenstelling tot de stoïcijnen die in een universeel vastgelegd plan geloven.


  Categorie:Theorie
  18-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  In het aanschijn van de dood staan we allen in het rood. 


  Categorie:Citaten
  17-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  De wijsheid van matigheid (sophrosyne) dienen we toe te passen in het aangezicht van overvloed en overdaad. Sophrosyne komt van het bijvoegelijk naamwoord saos (veilig) en phron (geest). De geest (denkvermogen) wordt hier omschreven als goed gecenterd, attent, evenwichtig en in staat om intelligente en juiste beslissingen te nemen. Matigheid kunnen we onderverdelen in discipline, bescheidenheid en zelfbeheersing.  


  Categorie:Theorie
  16-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Vermijd luidruchtige mensen: zij belasten de geest.


  Categorie:Citaten
  15-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Een wens is niet meer dan een luchtspiegeling die je laat denken dat de realisatie ervan de bron van je geluk is. 


  Categorie:Citaten

  Foto  Archief per week
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!