NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • familiekroniek Van Loock - Van Look 12 generaties
 • Tip : Hoe verwijder ik een bestaande gsm zendmast ?
 • Welkom op mijn site
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   

  31-07-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.familiekroniek Van Loock - Van Look 12 generaties

  FAMILIEKRONIEK EN STAMBOOMGEGEVENS

  foto genomen in 1937


  VAN LOOCK – VAN LOOK


  en aanverwante families

  Periode : 1600 – 2005

   

  Wim Plompen Koning Albertlei 149 – 2950 Kapellen
  e-mail : wplompen@tiscali.be


  april 2005

   

  Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze gekopieerd worden zonder toelating van de auteur.
   
  Voorwoord


  Ik wil eerst en vooral de vele mensen bedanken die mij op allerlei wijzen geholpen hebben bij het samenstellen van dit boek maar vooral mijn echtgenote Jeannine Van Look die mij tijdens mijn opzoekingswerk en het verwerken van de gegevens steeds begripvol heeft bijgestaan en meer dan eens geconfronteerd werd met het feit dat genealogie een microbe is die zéér veel aandacht en tijd vraagt.
  Wie ik zeker niet mag vergeten is Alfons Van Look, echtgenoot van Amanda Hendrickx die een lopende informatiebron was voor de Antwerpse Polder en de daar wonende familieleden.

  De archivarissen van het VVF (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde te Merksem), Wim D’Hooge en Roger Keukelinck van het Documentatiecentrum van de Antwerpse Polder te Ekeren die bereid waren mij met raad en daad bij te staan tijdens moeilijke opzoekingen.
  De mensen van het Poldermuseum te Lillo Fort die mij veel geschiedkundige gegevens konden en wilden bezorgen.

  De familie Van Look of Van Loock zoals het op de oude schrijfwijze gespeld werd en nog steeds voorkomt is voor zover ik het heb kunnen achterhalen een redelijk honkvaste familie.

  Op enkele uitzonderingen na verbleven zij in de Antwerpse Polder gedurende ca. 200 jaar (1780-1965) en ze verdwenen daar omdat de uitbreiding van de Antwerpse Haven hen verdreef uit de vertrouwde omgeving.

  Zij waren door de uitoefening van hun beroep steeds nauw verbonden met de natuur en de vruchtbare Poldergronden.

  Zowel in Niel, Schelle, Rumst, Reet, als in de Antwerpse Polderdorpen, Lillo, Lillo Kruisweg, Oud Lillo, Oorderen, Oosterweel en Wilmarsdonk stellen we vast dat ze ook een binding hebben met het water of de verschillende rivieren die in de nabijheid van hun dorpen liggen. We denken hierbij aan de Schelde, de Dijle, de Nete en de Rupel.

  Vermits we een heel grote tak « Van Look », « Van Loock » aantreffen in de regio Leopoldsburg kunnen we veronderstellen dat één of meerdere zonen uit de Rupelstreek zijn vertrokken over een van de rivieren om verder landinwaarts te trekken en zich daar te vestigen.

  Deze thema’s komen beslist verder in dit boek nog uitgebreid aan bod.

  Veel leesgenot !

  Wim Plompen
  Koning Albertlei, 149
  2950 Kapellen
  e-mail : wplompen@tiscali.be


  Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.  (1 januari2005)

  Herkomst van de familienaam « Van Loock-Van Look »

  Er bestaan in de loop van de geschiedenis verschillende schrijfwijzen van onze familienaam, Van Look, Van Loock, Van Loocke, Van Loke, Van Looken, Van Leuken, Van de Look, Van der Look, Van de Loock, Van der Loock, Van Loco en Verloock.

  De naam duidt op « Omheining, omheinde ruimte »

  In 1575 schrijft men « een stuck lants geneumpt het « Loocxken offt Camken », wesende besloten vierkantich » (Kaulille)

  In 1529 schrijft J. Molemans « eenen acker geheijten dat Loock » (Neerpelt)

  Onder naamkunde vinden we eveneens nog :

  in 1394 – Gielis Van den Loeke in Aartselaar
  in 1611 – Anthuens Van Loock
  in 1614 – Anthonis Van Loocke (ibid Mar. 205)
  in 1581 – Cornelis Van Loke in Mechelen en Antwerpen


  Statistieken familie Van Look – Van Loock

  Er werden in totaal 2008 personen opgenomen in dit dossier waaronder 1034 mannen (51,49 %) en 974 vrouwen (48,51 %).
  Aantal overleden personen 462 waaronder 247 mannen (53,46 %) en 216 vrouwen (46,54 %).
  Er waren 1418 huwelijken.
  (Stand 1 juli 2004).

  Levensverwachting

  De gemiddelde levensverwachting is 56 jaar, 6 maanden en 15 dagen
  Voor de mannen is dit 56 jaar, 4 maanden en 13 dagen
  Voor de vrouwen is dit 56 jaar, 8 maanden en 28 dagen
  De oudste man, Van Look Johannes, werd 112 jaar
  De oudste vrouw, Jaspers Francisca Lucia, werd 103 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

  Indeling leeftijd bij overlijden :
    0-  10 jaar : 23 mannen, 23 vrouwen
  10-  20 jaar :   6 mannen,   5 vrouwen
  20-  30 jaar : 14 mannen, 11 vrouwen
  30-  40 jaar : 10 mannen, 11 vrouwen
  40-  50 jaar : 16 mannen, 16 vrouwen
  50-  60 jaar : 25 mannen, 15 vrouwen
  60-  70 jaar : 44 mannen, 30 vrouwen
  70-  80 jaar : 63 mannen, 36 vrouwen
  80-  90 jaar : 33 mannen, 51 vrouwen
  90-100 jaar :   3 mannen,   6 vrouwen
  > 100 jaar   :   1 man,         2 vrouwen
  Huwelijksstatiestieken :

  De gemiddelde leeftijd bij het huwelijk is 26 jaar en 4 dagen
  Het gemiddeld aantal kinderen per echtpaar is 1,71
  Het grootste aantal kinderen bij dezelfde partner was 14 voor Van Look Josephus Cornelius
  De gemiddelde leeftijd voor de mannen bedroeg 27 jaar, 1 maand en 15 dagen
  De gemiddelde leeftijd voor de vrouwen bedroeg 24 jaar, 10 maanden en 27 dagen
  De oudste man die huwde was 70 jaar, Van Look Franciscus Cornelius
  De oudste vrouw die huwde was 70 jaar, Meys Constantia Maria Magdalena

  Vergelijking van het aantal huwelijken (totaal 1247 personen)

  0 huwelijken :   683
  1 huwelijk     : 1247
  2 huwelijken :     68
  3 huwelijken :       8
  4 huwelijken :       1
  5 huwelijken :       1

  Vergelijking leeftijd bij eerste huwelijk :

  <   15 jaar :   27
  15-20 jaar :   52
  20-25 jaar : 236
  25-30 jaar : 197
  30-35 jaar :   59
  35-40 jaar :   39
  40-45 jaar :   11
  45-50 jaar :     5
  50-55 jaar :     0
  55-60 jaar :     1
   60 jaar :     5

  Vergelijking van aantal kinderen per huwelijk :

  Aantal kinderen      0 = 193 huwelijken
  Aantal kinderen      1 = 272 huwelijken
  Aantal kinderen      2 =   86 huwelijken
  Aantal kinderen      3 =   56 huwelijken
  Aantal kinderen      4 =   32 huwelijken
  Aantal kinderen      5 =   25 huwelijken
  Aantal kinderen      6 =   12 huwelijken
  Aantal kinderen      7 =   14 huwelijken
  Aantal kinderen      8 =     6 huwelijken
  Aantal kinderen      9 =     4 huwelijken
  Aantal kinderen    10 =     5 huwelijken
  Aantal kinderen > 11 =     3 huwelijken

   

  Verdeling van de huwelijken over de verschillende maanden van het jaar :

  Januari       = 22 huwelijken
  Februari     = 11 huwelijken
  Maart         = 10 huwelijken
  April          = 17 huwelijken
  Mei            = 38 huwelijken
  Juni            = 22 huwelijken
  Juli             = 29 huwelijken
  Augustus   =  27 huwelijken
  September  = 37 huwelijken
  Oktober      = 16 huwelijken
  November  = 15 huwelijken
  December   =   9 huwelijken

  De eerste generaties « Van Loock » verblijven gedurende meerdere generaties in de Rupelstreek dus is het nuttig een beetje achtergrond te geven over de plaatselijke geschiedenis.

  Reet
                                                        Molen van Keizer Karel te Reet

  De schrijfwijze van de naam Reet is in de loop der jaren dikwijls gewijzigd. De naam Reet zou ontstaan zijn uit de germaanse woordstam Raid, die door de vele invloeden die onze taal onderging in het Middelnederlands Reede is geworden.
  De doffe eindletter « e » werd verwaarloosd en de eindletter « d » werd verscherpt tot een « t » zodat het Reet is geworden.

  De verklaring ervan is eenvoudig « weg, straat, wagenpad of rijweg ».

  De gemeente Reet zou deze naam te danken hebben aan de verbindingsweg tussen Rumst en Schelle, waarschijnlijk de oudste weg van de streek die over de grens Boom – Reet liep, namelijk de ‘s Herenbaan.

  Over het allereerste ontstaan van Reet tasten we volledig in het duister, alhoewel Reet hoostwaarschijnlijk zéér oud moet zijn. Het ontstaan werd immers in de hand gewerkt door de heirbaan die waarschijnlijk door de Romeinen werd aangelegd in de eerste eeuw voor onze jaarrekening. De Romeinen hadden immers de gewoonte om overal grote en voor die tijd brede, verharde en soms zelfs gekasseide wegen aan te leggen.

  Het is dan ook logisch dat langs die heirbanen de eerste werkelijke dorpen ontstonden in het binnenland, ze maakten immers een gemakkelijke onderlinge verplaatsing en verbinding mogelijk. Waarschijnlijk is Reet ook zo langs deze heirbanen ontstaan.

  Op het einde van de twaalfde en in het begin van de dertiende eeuw begon de bevolking in onze streken geweldig te vergroten ten gevolge van de orde en de rust in onze gewesten. De geestelijke overheid kon het werk niet meer aan. Men vatte het plan op afzonderlijke parochies op te richten, vooral daar waar vroeger kapellen gebouwd waren. Twee kapellen waren reeds opgericht nl. een op het gehucht Aartselaar en een op het gehucht Reet. Na het voeren van heel wat briefwisseling en na de vaststelling van de grensscheidingen werd in 1309 de zelfstandige parochie Reet opgericht.
  Het is waarschijnlijk een gevolg van vele brandstichtingen en plunderingen dat alle documenten en gegevens over de gemeente Reet als parochie verloren zijn gegaan en dat er van de eerste 300 jaar na de stichting van Reet als parochie zo goed als niets geweten is. Enkele sporadische aantekeningen in de geschriften van de omliggende gemeenten geven ons een beeld van het ontstaan van enkele tradities die nog steeds verder leven.

  In 1609 vinden we een bewijs dat er te Reet reeds een jaarlijkse kermisdag was : « Noch gegeven aen berbel peers voir het gaey slaen van de kercke opden kermisdach ». In 1919 : « … op magdalenendagh synde de cleijne kermisse … «  en vlak er achter op de volgende bladzijde : «  … gegeven ten huyse vanden meyer van het gene dat verteert is vanden choor op de groote kermisse … », waaruit blijkt dat er toen reeds twee kermissen bestonden.

  Uit de tweede helft van de 16e eeuw moet ook de brooikensworp stammen. In de oudste geschriften die zijn overgebleven vinden we immers in de aantekeningen van 1576 volgende tekst : « … een veertel terwen … vijf meuken terwen … omgedeylt te worden opten Sondach naer Lichtmisse opten dach vande Jaergetyde van Jan Carley de Jonge … ». Deze uitgavepost vinden we elk jaar opnieuw terug tot in 1681 die gewoonte werd afgeschaft. In 1961 werd tijdens de dorpsfeesten deze traditie in ere hersteld.

  Deelgemeente Terhagen

                                              De Rupelstreek bekend om haar steenbakkerijen

  Toen in december 1874 Terhagen als zelfstandige gemeente werd opgericht, behoorde het grondgebied uitsluitend toe aan steenbakkers. Zij bepaalden dan ook het uitzicht van de streek, het economisch en sociaal leven.

  De fabricage van handsteen was sterk seizoen gebonden. Het vormen en dragen van de steen kon alleen in de zomer gebeuren (van april tot oktober). Bij vorst breken de stenen die nog niet droog zijn. Tijdens de winter werd de klei in de putten afgestoken tot men voldoende had voor het volgende seizoen.

  De werktijden waren aanzienlijk gedurende het zomerseizoen. Met een aantal onderbrekingen duurde de standaard werkdag van 6.00 uur tot 18.00 uur. Maar niet zelden moest er tot 16 uur per dag gepresteerd worden. De arbeiders werkten op stukloon. De vormers, mannen die de steen vormden, verdienden het meest. De afdragers, meestal kinderen die de steen te drogen legden, en de gamsters, vrouwen die de gedroogde stenen opstapelden, kregen maximum de helft.

  Tijdens de winterperiode werkten de vrouwen in de schoen- en pantoffelnijverheid.

  De arbeidersgezinnen woonden meestal in piepkleine huisjes die eigendom waren van de ondernemers. Deze huisjes waren slecht verlucht, slecht verlicht, vochtig en kil.

  Het spreekwoord : « De boog kan niet altijd gespannen zijn » was geen onbekende. Dit blijkt uit het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 1876 waarin werd bepaald dat de jaarlijkse kermis zou plaats hebben de 1e zondag na het feest van Sint Petrus en Paulus (29/6/1876).

  Wanneer de arbeiders het feest vierden van St. Pieter, patroonheilige van de steenbakkers, werd Terhagen de ontmoetingsplaats. Arbeiders van de nabije dorpen kwamen meevieren. Van ‘s morgens tot ‘s nachts deed men de kroegentocht van deze Rupelgemeente.

  De sterk doorgedreven mechanisatie vanaf de ‘60er jaren deed de tewerkstelling sterk teruglopen. Bij het begin van de jaren ’70 gaan de eerste steenbakkerijen failliet. De crisis werd hier dan ook vroeger en sterker aangevoeld dan in andere streken van het land. Terhagen had en heeft nog slechts één steenbakkerij in werking.

  In 1976 moesten de inwoners, die reeds hun werk met de daarbijhorende sociale contacten hadden verloren, ten gevolge van de fusie ook hun zelfstandig bestuur prijsgeven, wat aanvankelijk tot heel wat misnoegdheid leidde.
   
  Rumst

  De gemeentenaam Rumst werd niet altijd geschreven zoals nu : Rumesta, Rumestam, Rumstse, Rumpst werden uiteindelijk Rumst.
                                                 Samenvloeïng van Rupel, Dijle en Nete
  De meest logische betekenis schijnt deze : Rumesta is een samenstelling van :
  Ruim : breed, open, niet bebost, ruim gemaakt
  Ast : bebouwde grond

  Deze gemeente bestond reeds toen de Romeinen onze gewesten veroverden.
  Ten tijde van de Romeinen was Rumst gelegen aan de heirbaan en omvatte een belangrijke nederzetting te land en te water. Er werden trouwens verschillende Romeinse voorwerpen gevonden.
  Rumst kende tijdens het Romeinse tijdperk haar eerste bloei en vormde het oudste centrum van de Rupelstreek. Bij de inval van de Franken bleef Rumst echter niet gespaard van vernieling.

  Tijdens de Middeleeuwen liet de familie Berthout een kasteel bouwen om de invallen van de Noormannen beter af te slaan. Filips van Vianden was echter de eerste Heer van « het land van Rumst » die zichzelf als Heer van Rumst betitelde.
  Hij schonk aan de inwoners de nodige vrijheden : onder andere eigen bestuur, openbare markt, jaarmarkt, schepenzegel (dat vanaf 1925 het gemeentelijk wapenschild zou worden).
  Het Land van Rumst omvatte Rumst, Boom, Ruisbroek, Willebroek en Heindonk.
  Onder het beheer van de familie Baume verbrokkelde het Land van Rumst (1663).
  Alleen de huidige deelgemeenten Rumst en Terhagen (dat in 1874 een kortstondig zelfstandig bestaan begon) bleven over.

  Tot 1830 zou Rumst nog moeilijke tijden doormaken, deze gemeente werd samen met de hele streek, het slagveld van Europa en bleef dan ook niet gespaard van de oorlog- en hongergruwel.
  Tijdens de franse overheersing (1792) werd de grondslag van de huidge bestuurswijze gelegd.

  De rivieren Dijle en Nete, die te Rumst samenvloeien en de Rupel vormen, stonden uiteraard nauw in verband met de geschiedenis van de gemeente Rumst.
  Menig inwoner sleet vroeger zijn dagen op of aan het water, hetzij als visser of als schipper, hetzij als scheepstimmerman of als steenbewerker.
  De industrialisering vereenzelfdigde zich echter met de baksteennijverheid. De aanwezigheid van een uitzonderlijke kleilaag gaf aanleiding tot het vestigen van belangrijke steenbakkerijen aan onze Rupelboorden.


  Generatie I


  I.1 Van Loock Bernaert

  Bernaert, of Bernard is voor zover we tot op heden weten de oudste stamvader van deze familie en werd geboren in Kontich.
  Hij huwt op donderdag 20 september 1612 te Aartselaar met Geerts Catharina (Kathelijne),  dochter van Geerts Mathijs en Vuesels Anna.
  De getuigen bij het huwelijk waren Peter Van Loock en Mathias Geert(s).
  Zij krijgen 9 kinderen :
  II.1 Van Loock Peeter (Pieter)
  II.2 Van Loock Mathijs (Mathias)
  II.3 Van Loock Bernardus
  II.4 Van Loock Catharina (Kathelijne)
  II.5 Van Loock Anna
  II.6 Van Loock Michiel
  II.7 Van Loock Merten (Martinus)
  II.8 Van Loock Maria
  II.9 Van Loock Suzanna

  Bernaert overlijdt op maandag 22 juli 1658.
  Catharina overlijdt op 27 december 1667 te Niel


  Generatie II


  II.1   Van Loock Peeter (Pieter)
  Peeter (Pieter) werd geboren op 13 maart 1614 te Aartselaar als zoon van Van Loock Bernaert (I.1) en van Geerts Catharina (Kathelijne). De doopgetuigen waren Mathias Van Put en Elisabeth Verdonck. Peeter huwt op woensdag 18 januari 1640 te Niel, op 25 jarige leeftijd met Melckers (Maligers Melch) Mayken (Maria).
  Zij krijgen 10 kinderen :
  III.  1 Van Loock Matheus
  III.  2 Van Loock Catharina
  III.  3 Van Loock Jan (Johannes)
  III.  4 Van Loock Pieter (Peeter)
  III.  5 Van Loock Anna
  III.  6 Van Loock Franciscus (Frans)
  III.  7 Van Loock Leonardus (Lenaert)
  III.  8 Van Loock Susanna
  III.  9 Van Loock Bernardus (Bernaert)
  III.10 Van Loock Stephanus

  Peeter (Pieter) overlijdt op 8 februari 1679 te Niel.
  Mayken (Maria) overlijdt op 4 september 1676 te Niel


    II.2   Van Loock Mathijs (Mathias)
  Mathijs of Mathias werd geboren op 29 september 1615 te Aartselaar als zoon van Van Loock Bernaert (I.1) en Geerts Catharina. De getuigen bij de doopplechtigheid waren Petrus Ronghe en Catharina De Grove.
  Hij huwt op dinsdag 29 september 1643 te Reet met Van Camp Anna.
  Zij krijgen 6 kinderen :
  III.11 Van Loock Bernardus
  III.12 Van Loock Catharina (Cathelijne)
  III.13 Van Loock Anna
  III.14 Van Loock Anna
  III.15 Van Loock Martinus
   III.16 Van Loock Lenaert

  II.3   Van Loock Bernardus
  Bernardus werd geboren op zondag 23 juli 1617 te Schelle als zoon van Van Loock Bernaert (I.1) en van Geerts Catharina (Kathelijne). De getuigen bij de doopplechtigheid waren Petrus Cops en Elisabeth Decker (of Deckers).

  II.4   Van Loock Catharina (Kathelijne)
  Catharina (Kathelijne) werd geboren op donderdag 1 november 1618 te Schelle als dochter van Van Loock Bernaert (I.1) en Geerts Catharina (Kathelijne). Zij werd gedoopt op 7 november 1618 eveneens te Schelle. De doopheffers waren Joannes Nagels en Anna Cops. Catharina (Kathelijne) huwt op zondag 3 augustus 1642 te Niel op 23 jarige leeftijd met Segers Joannes (Jan), geboren te Niel op 22 juni 1616.
  Zij krijgen 3 kinderen  :
  III.17 Segers Petrus (Pieter)
  III.18 Segers Adrianus
  III.19 Segers Jan

  II.5 Van Loock Anna
  Anna werd geboren op dinsdag 12 oktober 1621 te Schelle als dochter van Van Loock Bernaert (I.1) en van Geerts Catharina (Kathelijne). De getuigen bij de doopplechtigheid waren Carolus Van den Wijngaert en Elisabeth Geerts.


  II.6   Van Loock Michiel
  Michiel werd geboren op vrijdag 18 november 1622 te Niel als zoon van Van Loock Bernaert (I.1) en Geerts Catharina (Kathelijne). De getuigen bij de doopplechtigheid waren Michiel Verbeeck en Anna Catharina Vande Wijngaerden. Michiel huwt in 1650 met …….
  Zij krijgen 1 kind :
  III.20 Van Loock Anna (Anneke)

  Michiel overlijdt in 1681 te Kallo.


  II.7   Van Loock Merten (Martinus)
  Merten (Martinus) werd geboren op zaterdag 17 juni 1628 te Niel als zoon van Van Loock Bernaert (I.1) en Geerts Catharina (Kathelijne). De getuigen bij de doopplechtigheid waren Lambertus Van Popel en Magdalena Geert(s). Merten (Martinus) huwt op maandag 5 juni 1656 te Schelle op 27 jarige leeftijd  met Verheyen (of Vereyken) Anna (Tanneken).
  Zij krijgen 3 kinderen :
  III.21 Van Loock Catharina
  III.22 Van Loock Maria
  III.23 Van Loock Petrus

  Anna (Tanneken) overlijdt op 13 april 1669 te Niel.

  Merten (Martinus) huwt een tweede maal op dinsdag 2 juli 1669 te Schelle op 41 jarige leeftijd met De Roeck Mayken.
  Zij krijgen nog 1 kind :
  III.24 Van Loock Martinus

  Merten (Martinus) overlijdt op donderdag 27 november 1670 te Niel.

  II.8 Van Loock Maria
  Maria werd geboren op zaterdag 1 maart 1631 te Niel als dochter van Van Loock Bernaert (I.1) en van Geerts Catharina (Kathelijne). De getuigen bij de doopplechtigheid waren Audiers Duwan en Maria Tielemans.

  Maria overlijdt op zondag 1 augustus 1632 te Niel

  II.9 Van Loock Suzanna
  Suzanna werd geboren op zaterdag 12 maart 1633 te Niel als dochter van Van Loock Bernaert (I.1) en van Geerts Catharina (Kathelijne). De getuigen bij de doopplechtigheid waren Leonard Van Loock en Suzanna La Meere.


  Generatie III

  III. 1 Van Loock Matheus
  Matheus werd geboren op woensdag 25 juli 1640 te Niel als zoon van Van Loock Peeter (Pieter) (II.1) op 26 jarige leeftijd en van Melckers (Maligers, Melch) Mayken (Maria). Doopgetuigen Jacobus Petrus Van Loock namens Mathijs Van Loock en Joannes Soetens namens Katlyn Van Loock

  Matheus overlijdt voor 1681.

  III. 2 Van Loock Catharina
  Catharina werd geboren op dinsdag 28 oktober 1642 te Niel als dochter van Van Loock Peeter (Pieter) (II.1) op 28 jarige leeftijd en van Melckers (Maligers, Melch) Mayken (Maria). De doopgetuigen waren Matheus Van Loock en Catharina Geerts. Catharina huwt met Van Hurck Matheus.

  Catharina overlijdt voor 1690.


  III. 3 Van Loock Jan (Johannes)
  Jan (Johannes werd geboren op woensdag 15 februari 1645 te Niel als zoon van Van Loock Peeter (Pieter) (II.1) op 30 jarige leeftijd en van Melckers (Maligers, Melch) Mayken (Maria). De doopgetuigen waren Joannes Segers en Anna Van Loock.  Jan (Johannes) huwt op 30 augustus 1673 te Niel op 28 jarige leeftijd met Haverals Elisabeth, geboren op 6 oktober 1648 te Boom als dochter van Haverals Jan en van Van Conincxloey Joanna. Bij de ondertrouw op 22/8/1673 waren Peter Van Loock en Petrus Haverals getuigen. Bij de huwelijksplechtigheid op 30/8/1673 waren Joannes Haverals en Peter Van Loock (de vaders) de getuigen.
  Zij krijgen 1 kind :
  IV.1 Van Loock Govardus

  Jan (Johannes) overlijdt op woensdag 15 oktober 1681.
  Elisabeth overlijdt op 16 juli 1684 te Boom.
   
  III. 4 Van Loock Pieter (Peeter)
  Pieter (Peeter) werd geboren op zondag 13 oktober 1647 te Niel als zoon van Van Loock Peeter (Pieter) (II.1) op 33 jarige leeftijd en van Melckers (Maligers, Melch) Mayken (Maria). Doopgetuigen Martinus Van Loock en Elisabeth De Prins. Pieter (Peeter) huwt in 1681 met De Keyser Elisabeth.
   
  III. 5 Van Loock Anna
  Anna werd geboren op maandag 20 september 1649 te Niel als dochter van Van Loock Peeter (Pieter) (II.1) op 35 jarige leeftijd en van Melckers (Maligers, Melch) Mayken (Maria). Doopgetuigen waren Machiel Van Loock en Anna Van Camp.

  Anna overlijdt na 1681.
   
  III. 6 Van Loock Franciscus (Frans)
  Franciscus (Frans) werd geboren op woensdag 15 november 1651 te Niel als zoon van Van Loock Peeter (Pieter) (II.1) op 37 jarige leeftijd en van Melckers (Maligers, Melch) Mayken (Maria). Doopgetuigen waren Franciscus Scoveliers en Anna Greef namens Anna Van Camp. Franciscus (Frans) huwt met Van de Vliet Cathelijne.
   
  III. 7 Van Loock Leonardus (Lenaert)
  Leonardus (Lenaert) werd geboren op vrijdag 24 juli 1654 te Niel als zoon van Van Loock Peeter (Pieter) (II.1) op 40 jarige leeftijd en van Melckers (Maligers, Melch) Mayken (Maria). Doopgetuigen waren Leonardus Geerts en Anna Geerts. Leonardus huwt op dinsdag 24 november 1676 te Niel op 22 jarige leeftijd met De Keyser Maria, geboren te Reet en dochter van De Keyser Michiel en van Faes Anna. De getuigen bij het huwelijk waren Petrus Van Loock en Jan De Bruyn.
  Zij krijgen 8 kinderen :
  IV.  2 Van Loock Elisabeth
  IV.  3 Van Loock Joanna
  IV.  4 Van Loock Joannes
  IV.  5 Van Loock Michiel
  IV.  6 Van Loock Cornelius
  IV.  7 Van Loock Maria
  IV.  8 Van Loock Franciscus
  IV.  9 Van Loock Anna Maria

  Maria overlijdt op 15 januari 1722 te Niel.
  Leonardus (Lenaert) overlijdt op donderdag 11 september 1727 te Niel.

  III. 8 Van Loock Susanna
  Susanna werd geboren op donderdag 22 juni 1656 te Niel als dochter van Van Loock Peeter (Pieter) (II.1) op 42 jarige leeftijd en van Melckers (Maligers, Melch) Mayken (Maria). Doopgetuigen waren Mathys Geerts en Juffr. Suzanna Lameer. Susanna huwt met Willemsens Rochus.
   


  III. 9 Van Loock Bernardus (Bernaert)
  Bernardus (Bernaert) werd geboren op zondag 21 april 1658 te Niel als zoon van Van Loock Peeter (Pieter) (II.1) op 44 jarige leeftijd en van Melckers (Maligers, Melch) Mayken (Maria). Doopheffers waren Peter Aerts en Martinus Vinck. Bernardus (Bernaert) was in 1681 nog jonkman.

  Hij overlijdt na 1693.

  III.10 Van Loock Stephanus
  Stephanus werd geboren op vrijdag 10 september 1660 te Niel als zoon van Van Loock Peeter (Pieter) (II.1) op 46 jarige leeftijd en van Melckers (Maligers, Melch) Mayken (Maria). Doopheffers waren Steven Scaers en Tanneken Vereycken.


  III.11 Van Loock Bernardus
  Bernardus is geboren op vrijdag 5 oktober 1646 te Reet als zoon van Van Loock Mathijs (Mathias)(II.2) en Van Camp Anna. Hij huwt op zondag 2 juni 1669 te Reet (Kontich) op 22 jarige leeftijd met Haverals Maria, geboren te Kontich op 22 juli 1645 als dochter van Haverals Petrus en Vermijlen Anna. De getuigen bij de huwelijksplechtigheid waren Martinus Van Loock en Adrianus Vervliet.

  Zij krijgen 8 kinderen :
  IV.10 Van Loock Anna
  IV.11 Van Loock Petrus
  IV.12 Van Loock Joannes
  IV.13 Van Loock Joannes
  IV.14 Van Loock Maria
  IV.15 Van Loock Elisabeth
  IV.16 Van Loock Bernardus
  IV.17 Van Loock Anna

  III.12 Van Loock Catharina (Cathelijne)
  Catharina (Cathelijne) werd geboren op 4 augustus 1644 te Reet als dochter van Van Loock Mathijs (Mathias) (II.2) en Van Camp Anna. Zij huwt op woensdag 25 januari 1673 te Reet op 28 jarige leeftijd met Vervliet Peeter, zoon van Vervliet Judocus.

  Peeter overlijdt op 4 april 1716
  Catharina overlijdt op latere datum.

  III.13 Van Loock Anna
  Anna werd in 1645 te Reet geboren als dochter van Van Loock Mathijs (Mathias) (II.2) en Van Camp Anna. Zij overleed waarschijnlijk als kind voor 1648

  III.14 Van Loock Anna
  Anna is geboren op zondag 7 juni 1648 te Reet als dochter van Van Loock Mathijs (Mathias) (II .2) en Van Camp Anna. Zij huwt een eerste maal voor 1681 met Storms Cornelius en een tweede maal na 1681 te Rumst met De Prost (De Proft ?) Peeter.

  III.15 Van Loock Martinus
  Martinus werd geboren op dinsdag 12 april 1650 te Reet als zoon van Van Loock Mathijs (Mathias) (II .2) en Van Camp Anna.

  III.16 Van Loock Lenaert
  Lenaert werd geboren na 1643 als zoon van Van Loock Mathijs (Mathias) (II.2) en van Van Camp Anna.

  III.17 Segers Petrus (Pieter)
  Petrus is geboren op woensdag 18 april 1646 te Niel als zoon van Van Loock Catharina (Kathelijne) (II.4) op 27 jarige leeftijd en van Segers Joannes (Jan). Hij huwt in 1671 met Veresen of Venesoen Anna.
  Zij krijgen 3 kinderen :
  IV.18 Segers Catharina
  IV.19 Segers Joanna
  IV.20 Segers Maria

  Anna overlijdt op 18 februari 1679 een maand  na de geboorte van haar laatste kind.
  Petrus overlijdt op zaterdag 8 juni 1680 te Niel.

  III.18 Segers Adrianus
  Adrianus werd geboren op vrijdag 13 januari 1645 te Niel als zoon van Van Loock Catharina (Kathelijne) (II.4) op 26 jarige leeftijd en van Segers Joannes (Jan).

  Adrianus overlijdt voor 1681.

  III.19 Segers Jan
  Jan werd geboren op dinsdag 6 oktober 1648 te Niel als zoon van Van Loock Catharina (Kathelijne) (II.4) op 29 jarige leeftijd en van Segers Joannes (Jan).


  III.20 Van Loock Anna (Anneke)
  Anna (Anneke) werd geboren voor 1681 als dochter van Van Loock Michiel (II.6) en een onbekende moeder.

  III.21 Van Loock Catharina
  Catharina werd geboren op maandag 17 juli 1656 te Schelle als dochter van Van Loock Merten (Martinus) (II.7) op 28 jarige leeftijd en van Verheyen (of Vereyken) Anna (Tanneken). De getuigen bij de doopplechtigheid waren Adriaen Verreycken en Catharina Geerts.

  III.22 Van Loock Maria
  Maria werd geboren op vrijdag 22 augustus 1659 te Schelle als dochter van Van Loock Merten (Martinus) (II.7) op 31 jarige leeftijd en van Verheyen (of Vereyken) Anna (Tanneken).

   

  III.23 Van Loock Petrus
  Petrus werd geboren op vrijdag 14 mei 1666 te Schelle als zoon van Van Loock Merten (Martinus) (II.7) op 37 jarige leeftijd en van Verheyen (of Vereyken) Anna (Tanneken). De getuigen bij de doopplechtigheid waren Petrus Van Loock en Anna De Bruyn.

  III.24 Van Loock Martinus
  Martinus werd geboren op maandag 13 juli 1671 te Schelle als zoon van Van Loock Merten (Martinus) (II.7) op 43 jarige leeftijd en van en van De Roeck Maeyken. De getuigen bij de doopplechtigheid waren Nicolas De Roeck en Maria Melckers.

   

  Generatie IV


  IV.  1 Van Loock Govardus
  Govardus werd geboren op zondag 2 september 1674 te Niel als zoon van Van Loock Jan (Johannes) (III.3) op 29 jarige leeftijd en van Haverals Elisabeth. De doopgetuigen waren Govaert Van Conincxloey en Catharina Van Loock.

  IV.  2 Van Loock Elisabeth
  Elisabeth werd geboren op donderdag 14 januari 1677 te Niel als dochter van Van Loock Leonardus (Lenaert) (III.7) op 22 jarige leeftijd en van De Keyser Maria. De doopgetuigen waren Jan De Keyser en Elisabeth De Keyser. Elisabeth huwt in 1701 te Niel met Busschaert Adriaen.

  IV.  3 Van Loock Joanna
  Joanna werd geboren op zondag 31 augustus 1681 te Niel als dochter van Van Loock Leonardus (Lenaert) (III.7) op 27 jarige leeftijd en van De Keyser Maria. De doopgetuigen waren Petrus Wegh en Joanna De Keyser.
   
  IV.  4 Van Loock Joannes
  Joannes werd geboren op zaterdag 12 februari 1684 te Niel als zoon van Van Loock Leonardus (Lenaert) (III.7) op 29 jarige leeftijd en van De Keyser Maria. De doopgetuigen waren Jan De Keyser en Elisabeth Paternoster.

  IV.  5 Van Loock Michiel
  Michiel werd geboren op woensdag 9 oktober 1686 te Niel als zoon van Van Loock Leonardus (Lenaert) (III.7) op 32 jarige leeftijd en van De Keyser Maria. De doopgetuigen waren Michiel De Keyser en Anna Daems. Michiel huwt op donderdag 28 oktober 1706 te Schelle op 20 jarige leeftijd met Thijs Magdalena.
  Zij krijgen 4 kinderen :
  V.1 Van Loock Anna
  V.2 Van Loock Jan Baptist
  V.3 Van Loock Petronella
  V.4 Van Loock Barbara
   
  IV.  6 Van Loock Cornelius
  Cornelius werd geboren op donderdag 3 februari 1689 te Niel als zoon van Van Loock Leonardus (Lenaert) (III.7) op 34 jarige leeftijd en van De Keyser Maria. De doopgetuigen waren Cornelius De Keyser en Catharina De Keyser. Cornelius is wel gehuwd maar de juiste data ontbreken.
   
  IV.  7 Van Loock Maria
  Maria werd geboren op zondag 9 december 1691 te Niel als dochter van Van Loock Leonardus (Lenaert) (III.7) op 37 jarige leeftijd en van De Keyser Maria. De doopgetuigen waren Petrus Van Polfliet en Maria Verelst. Maria huwt met Luyckx Merten. Er volgt nog een tweede huwelijk met Luytens Jan.
   
  IV.  8 Van Loock Franciscus
  Franciscus werd geboren op zaterdag 16 oktober 1694 te Niel als zoon van Van Loock Leonardus (Lenaert) (III.7) op 40 jarige leeftijd en van De Keyser Maria. Franciscus heeft een tweelingzuster Anna Maria. De doopgetuigen waren Frans Van Loock en Anna Van Loock.
   
  IV.  9 Van Loock Anna Maria
  Anna Maria werd geboren op 16 oktober 1694 te Niel als dochter van Van Loock Leonardus (Lenaert) (III.7) op 40 jarige leeftijd en van De Keyser Maria. Anna Maria heeft een tweelingbroer Franciscus. De doopgetuigen waren Jan Schoesitters en Cornelia Van Linden. Anna Maria huwt op zondag 29 november 1722 te Niel op 28 jarige leeftijd met Van Poppel Frans, geboren 31 juli 1689 te Niel als zoon van Van Poppel Lambertus en van Asselbergh Maria.

  IV.10 Van Loock Anna
  Anna is geboren op maandag 10 maart 1670 te Kontich als dochter van Van Loock Bernardus (III.11) op 23 jarige leeftijd, en van Haverals Maria. De getuigen bij de doopplechtigheid waren Petrus Haverals en Catharina Van Loock.

  IV.11 Van Loock Petrus
  Petrus is geboren op donderdag 13 oktober 1672 te Kontich als zoon van Van Loock Bernardus (III.11) op 26 jarige leeftijd, en van Haverals Maria. De getuigen bij de doopplechtigheid waren Martinus Van Loock en Dimphna Peeters. Petrus deed ondertrouw te Reet op 2/1/1701. De getuigen hierbij waren Bernardus Van Loock en Guilielmus Pauwels. Hij huwt op dinsdag 18 januari 1701 te Reet op 28 jarige leeftijd met Pauwels Magdalena, geboren 22 oktober 1665 te Reet als dochter van Pauwels Guillelmus en Vervliet Magdalena.

  Zij krijgen 1 kind :
  V.5 Van Loock Petrus

  IV. 12 Van Loock Joannes
  Joannes werd geboren op zondag 19 mei 1675 te Kontich als zoon van Van Loock Bernardus (III.11) op 28 jarige leeftijd en van Haverals Maria. De getuigen bij de doopplechtigheid waren Petrus Vervliet en Maria Wyckmans. Waarschijnlijk overleed hij als kind voor 1678.

  IV.13 Van Loock Joannes
  Joannes werd geboren op dinsdag 26 juli 1678 te Kontich als zoon van Van Loock Bernardus (III.11) op 31 jarige leeftijd en van Haverals Maria. De getuigen bij de doopplechtigheid waren Joannes Vermylen, Johannes Boej en Catharina Van Teust.

  IV.14 Van Loock Maria
  Maria werd geboren op zondag 15 september 1680 te Kontich als dochter van Van Loock Bernardus (III.11) op 33 jarige leeftijd en van Haverals Maria. De getuigen bij de doopplechtigheid waren Adrianus Vermylen en Maria Hellemans.

  IV.15 Van Loock Elisabeth
  Elisabeth werd geboren op dinsdag 2 februari 1683 te Reet als dochter van Van Loock Bernardus (III.11) op 36 jarige leeftijd en van Haverals Maria. De getuigen bij de doopplechtigheid waren Joannes Boey, Maria Hellemans en Maria Vermylen. Zij huwt te Reet met Verrept Jan.
  Nadat Elisabeth met Jan gehuwd was woonde ze met hem in "wit huiske" te Reet.

  IV.16 Van Loock Bernardus
  Bernardus werd geboren op zondag 21 oktober 1685 als zoon van Van Loock Bernardus (III.11) op 39 jarige leeftijd en van Haverals Maria. De getuigen bij de doopplechtigheid waren Paulus Van Nooten en Maria Van Loock. Hij huwt te Reet-Rumst met Verrept Catharina.

  Zij krijgen 10 kinderen :
  V.  6 Van Loock Agnes
  V.  7 Van Loock Jan Baptist
  V.  8 Van Loock Emerentsia
  V.  9 Van Loock Peeter
  V.10 Van Loock Anna
  V.11 Van Loock Elisabeth
  V.12 Van Loock Elisabeth
  V.13 Van Loock Petronella
  V.14 Van Loock Maria
  V.15 Van Loock Frans Bernard

  Bernard en Catharina bezaten een "hofstede en land", groot 2 bunder te Rumst die zij luidens de door notaris Hermanus Puttemans op 31/8/1758 opgestelde akte nummer 1844-94 voor 40 jaer aan hun zoon Franchois (Frans Bernard) verhuurden voor 59 gulden s'jaers. (Politieke context 18e eeuw).

  IV.17 Van Loock Anna
  Anna werd geboren op dinsdag 14 juni 1689 te Reet als dochter van Van Loock Bernardus (III.11) op 42 jarige leeftijd en van Haverals Maria. De getuigen bij de doopplechtigheid waren Joannes Reulens en Maria Van Tuyst. Zij huwt te Reet met Somers Jan.
  Na haar huwelijk met Jan kochten ze Liffeselen op de grens van Reet en Kontich.

   

  IV.18 Segers Catharina
  Catharina werd geboren op vrijdag 26 februari 1672 te Niel als dochter van Segers Petrus (Pieter) (III.17) op 25 jarige leeftijd en van Veresen (of Venesoen) Anna.

  IV.19 Segers Joanna
  Joanna werd geboren op zaterdag 5 januari 1675 te Niel als dochter van Segers Petrus (Pieter) (III.17) op 28 jarige leeftijd en van Veresen (of Venesoen) Anna.
   
  IV.20 Segers Maria
  Maria werd geboren op vrijdag 20 januari 1679 te Niel als dochter van Segers Petrus (Pieter) (III.17) op 32 jarige leeftijd en van Veresen (of Venesoen) Anna.
   


  Generatie V

  V.  1 Van Loock Anna
  Anna werd geboren op zaterdag 16 april 1707 te Schelle als dochter van Van Loock Michiel (IV.5) op 20 jarige leeftijd en van Thijs Magdalena.

  V.  2 Van Loock Jan Baptist
  Jan Baptist werd geboren op dinsdag 27 maart 1708 te Schelle als zoon van Van Loock Michiel (IV.5) op 21 jarige leeftijd en van Thijs Magdalena.

  V.  3 Van Loock Petronella
  Petronella werd geboren op woensdag 19 november 1710 te Schelle als dochter van Van Loock Michiel (IV.5) op 24 jarige leeftijd en van Thijs Magdalena.

  V.  4 Van Loock Barbara
  Barbara werd geboren op donderdag 13 juli 1713 te Schelle als dochter van Van Loock Michiel (IV.5) op 26 jarige leeftijd en van Thijs Magdalena.

  V.  5 Van Loock Petrus
  Petrus werd geboren op vrijdag 4 mei 1703 te Reet als zoon van Van Loock Petrus (IV.11)op 30 jarige leeftijd en van Pauwels Magdalena. Hij huwt op dinsdag 2 februari 1723 te Rumst op 19 jarige leeftijd met De Weerdt Anna, dochter van De Weerdt Jan Cornelis en Storms Joanna Maria Catharina.

  Zij krijgen 2 kinderen :
  VI.1 Van Loock Joannes Baptista
  VI.2 Van Loock Joanna Maria

  Petrus overlijdt op dinsdag 15 april 1749.
  Na het overlijden van Petrus Van Loock is Anna De Weerdt hertrouwd met Cornelius Van Soom (Van Zoom.

   

  V.  6 Van Loock Agnes
  Agnes werd geboren in 1717 te Reet als dochter van Van Loock Bernardus (IV.16) en van Verrept Catharina. Zij huwt op zondag 1 juni 1760 Ersams (Kerssau) Peeter.

   V.  7 Van Loock Jan Baptist
  Jan Baptist werd geboren in 1720 te Rumst als zoon van Van Loock Bernardus (IV.16) en van Verrept Catharina. Hij huwt met De Vos A.M.

   V.  8 Van Loock Emerentsia
  Emerentsia werd geboren in 1722 te Rumst als dochter van Van Loock Bernardus ((IV.16) en van Verrept Catharina. Zij huwt met Verrept Jacobus.

   V.  9 Van Loock Peeter
  Peeter werd geboren in 1724 te Rumst als zoon van Van Loock Bernardus (IV.16) en van Verrept Catharina. Hij huwt met Wouters Maria.

   V.10 Van Loock Anna
  Anna werd geboren in 1726 te Rumst als dochter van Van Loock Bernardus (IV.16) en van Verrept Catharina. Zij huwt met Van Hoeck Peeter.

   V.11 Van Loock Elisabeth
  Elisabeth werd geboren in 1728 te Rumst als dochter van Van Loock Bernardus (IV.16) en van Verrept Catharina. Zij overlijdt in 1728 te Rumst.

   V.12 Van Loock Elisabeth
  Elisabeth werd geboren in 1730 te Rumst als dochter van Van Loock Bernardus (IV.16) en van Verrept Catharina. Zij huwt met Verreycken Peeter.

   V.13 Van Loock Petronella
  Petronella werd geboren in 1733 te Rumst als dochter van Van Loock Bernardus (IV.16) en van Verrept Catharina. Zij huwt met Dom Jan.

   V.14 Van Loock Maria
  Maria werd geboren in 1739 te Rumst als dochter van Van Loock Bernardus (IV.16) en van Verrept Catharina. Zij huwt met Van den Bosch Jan (alias Boské)

   
  V.15 Van Loock Frans Bernard
  Frans Bernard werd geboren in 1739 te Rumst als zoon van Van Loock Bernardus (IV.16) en van Verrept Catharina

   

   


  Generatie VI

  De zesde generatie is de eerste generatie die de Rupelstreek verlaat en op het einde van de 18e eeuw besluit andere horizonten te verkennen.
  Zij trekken richting Antwerpen en belanden zo in de Antwerpse Poldergemeenten Ekeren, Lillo, Oorderen, Wilmarsdonk en Oosterweel.
  Zij verblijven in de Polderdorpen tot ca. de helft van de 20e eeuw, tijdstip waarop de haven een grote uitbreiding kent op de rechter oever van de Schelde en de Polderdorpen plaats moeten ruimen voor de haven, de dokken, de petrochemische nijverheid.

  Om de dorpen en de leefomstandigheden van onze familieleden beter te kennen is het noodzakelijk dat we toch enigszins iets te weten komen over het onstaan en de geschiedenis van deze dorpen.

  Oosterweel (in 1210 nog Osterwele, later Austruweel)

  Oosterweel had een totale oppervlakte van 1.495 Ha.
  In 1815 telde men 100 inwoners, in 1910 telde men het hoogtepunt van 1070 inwoners en nadien ging het steeds in dalende lijn tot het dorp ophield te bestaan. Enkel de kerk is nog terug te vinden.

  Oosterweel was een echt Polderdorp en was tevens het laagst gelegen dorp in België, dit in tegenstelling tot de andere Polderdorpen die allen op een rug of hoger gelegen landsgedeelte gevestigd waren.
  Oosterweel leefde echt met de eb en vloed van de Schelde.

  Waar zich nu de Antwerpse petroleumdokken bevinden bloeide vroeger het kleine maar uiterst mooie polderdorpje Oosterweel met zijn uitgestrekte en sappige weilanden. In de oude kronieken werd het « de vleesbevoorrader van Antwerpen » geheten.

  Als we over de geschiedenis van Oosterweel spreken kunnen we niet voorbij aan De Ramp van Corvilain op 6 september 1889 ».


  Nabij de Royerssluis, tussen het Lefebvredok en de droogdokken bevond zich de fabriek van Corvilain. Het was een houten loods die uit 2 delen bestond. In het eerste gedeelte waren ca. 50 miljoen kardoezen opgestapeld en in het andere gedeelte gebeurden de bijzondere werkzaamheden.
  Meisjes moesten met een koperen stift het poeder uit de geopende hulzen verwijderen en het in kisten verzamelen. Zij verdienden hiermee 11 centiemen per 1000 kardoezen.
  Het koper werd bij middel van een stoommachine geplet, het lood gesmolten in een oven.
  Corvilain had geen toelating bekomen, noch voor de pletmachine, noch voor de smeltoven, toch werd er voortgewerkt alhoewel er reeds slachtoffers met brandwonden gevallen waren. De Goeverneur wilde de fabriek sluiten maar toen ook al speelde de werkverschaffing of wat anders reeds een belangrijke rol. Er werkten immers 54 vrouwen en meisjes naast 40 mannen en jongens. Er werd een gerechtelijk onderzoek ingesteld maar voor dat dit afgerond was vloog de fabriek met een overdonderend gedruis in de lucht. De ontploffing joeg een atoombomachtige rookpaddestoel de lucht in. Alle omliggende huisjes stortten in als kaartenhuisjes en kilometers ver werden alle ruiten verbrijzeld. Van de fabriek bleef alleen een 6 meter diepe kuil over.
  Ook de petroleum opslagplaatsen in de buurt gingen in de vlammen op. Er waren 53 doden die men kon identificeren, van 42 vermisten werd nooit meer een spoor teruggevonden. Het aantal zwaargewonden bedroeg 62.

  Omdat Corvilain zonder toelating zijn gevaarlijk bedrijf had uitgeoefend werd hij tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Om de nood van de slachtoffers te lenigen werd een hulpcomité gesticht waaraan de koning en de paus hun medewerking verleenden. Zelfs uit Amerika werd hulp gezonden.
  Op het Kielkerkhof werd voor de slachtoffers een 75 meter lang massagraf gedolven en werd er een monument opgericht.
  In 1947 werd dit monument overgebracht naar het Schoonselhof (Park Z1 zuid).

   


  Op 22 maart 1929 werd Oosterweel evenals Oorderen en Wilmarsdonk bij Antwerpen gevoegd. Op het einde van de 2e wereldoorlog verwoestten de Duitsers het ganse dorp. Enkel de kerk werd gespaard.
  De dorpsnaam Oosterweel, Ousterweel, Austruweel, Osterwele en Otserwele slaat waarschijnlijk terug op WEEL = WIEL en dit betekent alleszins een gat dat in de dijk of waterafdamming ontstaat bij een dijkdoorbraak.
  Over het eerste gedeelte van de naam ; Otser, Oster, Ooster, Ouster, Austru en Austur zijn de meningen verdeeld.
  In Antverpiensa 1950 schreef Kan. Fl. Prims dat de eerste vermelding  van de dorpsnaam Otserwele luidde (Orderboeken ST. Michielsabdij 1210). In zijn boek « Beschrijving van het dorp Berendrecht » 1855 van E.H. F.G.C. Meyer, zegt de auteur dat het zou kunnen gaan om « gelegen ten oosten ».
  Volgens Carnoy gaat het om een vervorming van de germaanse persoonsnaam « Odso », en hij vergelijkt Oestenaken (bij Oplinter) en « Oetsebroek (bij Alsemberg). Anderen zeggen dat aan het woord « Weel » soms de benaming werd toegevoegd van ter plaatse levende planten en dieren en dat de naam « Oster » in dit geval een vervorming zou zijn van « Otter ».
   
  Wilmarsdonk (in 1155 Wilmarsdunc)

  Wilmarsdonk had een totale oppervlakte van 1.110 Ha.
  In 1816 telde men 1020 inwoners, in 1910 telde men op het hoogtepunt 1540 inwoners en nadien ging het steeds in dalende lijn. Enkel de kerktoren is nog terug te vinden tussen de torenhoog opgestapelde containers aan de Noorderlaan.
  Wilmarsdonk zoals het vroeger was


  Het nieuwe Wilmarsdonk

  De naam « Wilmarsdunc » wordt voor het eerst aangetroffen in een charter van 1155 waarin de Bisschop van Kamerijk de bezittingen van de ST. Michielsabdij opsomt.
  Volgens E.H. G.F.C. Meyer in zijn boek « Beschrijving van Berendrecht » is de naam afgeleid van de familie Wilmaers, een oude, roomse burgerlijke familie, die de bedijkingen aldaar op haar kosten zou hebben laten uitvoeren.

  De geschiedenis van Wilmarsdonk loopt samen met deze van Oorderen, Zandvliet en Berendrecht.
  De Sint Laurentiuskerk met haar toren uit de 15e eeuw was samen met die van Hoevenen wel de mooiste uit het Polderland.
  Haar spitse toren wijst nog steeds waarschuwend ten hemel tussen kranen, containers en schepen aan het 7e havendok.

  Wilmarsdonk had vroeger een schandpaal en bij de verdwijning van het dorp, wilde elke culturele vereniging er de hand op leggen om hem bij haar lokaal op te stellen, maar de stad Antwerpen speelde voor derde hond en stelde de arduinen kolom op rust in het hofje van het Stadhuis aan de kant van de Gildekamerstraat te Antwerpen.
  Verkiezingsstunt of niet maar op één dag voor de gemeenteraadsverkiezingen van 17 oktober 1970 werd de schandpaal terug in de Polder geplaatst, in de wijk West Molengeest te Berendrecht.

  Na een grondige studie en langdurige opzoekingen gelukte het Dhr. R. Havermans (meetkundig schatter van onroerende goederen), het verdwenen Hof van Daele (van Daalen of Daelenhof), juist te situeren.
  De overrompelende industrialisering van de Antwerpse Haven heeft tot nu toe niemand de gelegenheid gegeven ter plaatse opgravingen te doen met het oog op belangrijke ontdekkingen.
  Drie bronnen : E.H. Meyer, J.H. Elias Van Stabroeck en Kannunik Fl. Prims, gewagen van een baldadige verwoesting en vernieling van het schoon Kasteel of « buyten-goed » der Van Daelens, door de calvinisten, komende van Oosterweel.

  Evenals Oorderen en Oosterweel werd Wilmarsdonk op 22/3/1929 bij de stad Antwerpen gevoegd en is nog slechts een mooie ( ?) herinnering voor de ouderen onder ons en een sentimenteel verhaal voor de jongeren.

  Oorderen (in 1124 Ortheren)

  Oorderen, Kerktoren zonder spitse toren

  Oorderen had een totale oppervlakte van 1.420 Ha en was het dorp waar de meeste van onze familieleden verbleven.
  In 1816 telde men 508 inwoners, in 1929 waren dit er nog 1536. Ook dit dorp moest verdwijnen voor de uitbreiding van de haven.

  Eens was het de parel der Polderdorpen lezen we in een studie van Prof. C. Leurs over de urbanistische aanleg der polderdorpen. Oorderen wordt voor het eerst vermeld in een brief van Buchardus, Bisschop van Kamerijk in 1124met de schrijfwijze « Ortheren ».

  Volgens het middel-nederlands betekent « Ort » eindpunt, grens of grenslijn. In dit geval de grenslijn tussen de bisdommen Kamerijk en Luik ?
  In 1435 telde Oorderen volgens de « Haardtelling » van het Markgraafschap Antwerpen 166 gezinshoofden.
  Het dorp dat middenin het lage polderland op een hoge rug lag heeft nooit veel hinder ondervonden van overstromingen.

  Oordam dat juist voor Oorderen lag werd in 1583 tijdens een orkaan volledig overspoeld en van de landkaart geveegd. De landdeken van Antwerpen die in 1600 een bezoek aan Oorderen bracht getuigt daarover in een memorie : « Oordam, er was vroeger een kerk hier, een zéér klein kerkje met een doopvont. Door de verwoestingen zijn er hier geen littekens meer, noch van de kerk, noch van de huizen ».

  Talrijke hofsteden en hoeven in en rond Oorderen waren bijzonder gekenmerkt door hun grote omvang en hun stoere bouw. Een der grootste en mooiste, « de Berghoeve », getuigt hiervan nog vandaag in het Openluchtmuseum te Bokrijk. Het is een symbool van de welstand van de boeren en van de schoonheid der Polderhofsteden.

  De Berghoeve nu te bewonderen in Bokrijk

  Op 22 maart 1929 werd Oorderen samen met Wilmarsdonk en Oosterweel bij de Stad Antwerpen gevoegd. De bevolking was stilaan verouderd, niet meer aangevuld en tenslotte bijna gans verdwenen.
  Met de aanhechting bij Antwerpen in 1958 van de drie andere Polderdorpen Lillo, Berendrecht en Zandvliet vond de grote expansie van de Antwerpse Haven plaats.
  Oorderen verdween toen geheel onder opgespoten Scheldezand. Waar eens de prachtige « Berghoeve » stond, daar is nu de General Motors (Opel Belgium) auto assemblage fabriek gevestigd.
  De vroegere eigenaar van die hoeve werkte een poosje in die fabriek. « Waar ik nu aan de machine sta, stond vroeger mijn wieg », filosofeerde hij.

  De kerk van Oorderen was van betrekkelijk recente datum (1862), alleen de grote beuk dateerde uit de 15e eeuw. Op 6 november 1921 werd de spits echter losgeslagen door een storm en nooit heropgebouwd door gebrek aan geld. Voordien had Oorderen slechts een kapel die afhing van Zandvliet.


  In 1891 spoelde een walvis aan te Oorderen.

  Langsheen de baan van Lillo naar de Kruisschans, even voorbij de 12 sluizen staan enkele huizen en een boerderij aangeleund tegen de Scheldedijk. De mensen hebben er hun eigen kleine haventje waar steenkolen, zand en andere materialen gelost werden toen de tramlijn de Polder nog niet doorkruistte.
  Heel de omgeving ademt rust en landelijke kalmte uit terwijl nauwelijks een halve kilometer verder zuidwaarts de kranen en de indrukwekkende installaties van de Antwerpse wereldhaven langsheen de Scheldeboorden oprijzen.

  In de woonkamer van landbouwer Jules Van Look maken we een praatje met de bewoners van de « oude Kruisschans ». Ze vertellen ons over vroeger toen er walvissen, zeeschildpadden en ezels aanspoelden. Ze zijn gewonnen en geboren aan de Schelde en al de tijd dat ze leefden heeft de stroom hen regelmatig vreemde belevenissen gebracht. De meest vreemde en angstaanjagende was ongetwijfeld de overstromingsmorgen van 2 februari 1953 maar de Schelde brengt ook wel andere vreemde geschenken.

  Kruisschans nr. 4, hoeve « De Torf » aan de Kauwensteinse Geul Fam. Van Look-Janssens

  Jaak Roelants (sluiswachter) vindt regelmatig zeehonden, op één dag vond hij 3 bruinvissen van 2m langte en een gewicht van 120 Kg. De vissers hadden voor lange tijd aas want na enige tijd krioelden de kadavers van de wormen.
  Ook 3 mensenlijken heeft hij reeds gevonden, één was er zelfs bij met gouden oorringen en een anker van 10 Kg om zijn hals. Het bleek een inwoner uit Rupelmonde te zijn die zelfmoord had gepleegd.

  Wanneer een schip is gezonken kan er ook heel wat op het strand gevonden worden. Zo was er eens een enorme koelkast, de inhoud was echter leeggehaald door de bemanning van een sleepboot.

  Landbouwer Van Look junior denkt dan weer met vreugde terug aan een gebeurtenis uit zijn schooltijd. Er was een schip gezonken en weldra dreef heel de stroom vol met pakken kaftpapier. Heel de schooljeugd van Oorderen kon jarenlang zijn schoolboeken kaften met dit papier.

  Nooit kwam er echter meer volk naar de Oude Kruisschans op bezoek als in 1891 toen een walvis ter hoogte van de vroegere boerderij van Petrus Van Look in het schor kwam gedreven. « Laguerreke » Plompen had hem eerst gezien in de stroom en meende dat het een grote ton was. Hij vaarde er met zijn bootje naartoe, maar toen hij bij het afzichtelijke monster in de buurt kwam sloeg hij ijlings op de vlucht.
  De dag nadien was de walvis in het schor terrecht gekomen. Het dier was nog niet lang dood en was 12 meter lang en woog naar schatting ca. 6000 Kg. Iedereen deed zich tegoed om een stuk van zijn spek mee te dragen en om er traan van te koken.
  Bij landbouwer Van Look heeft men tot voor enkele jaren nog traan gebruikt van deze walvis om het alaam in te smeren.

  In 1903 spoelden 2 reusachtige zeechildpadden aan waarvan er één werd opengesneden. Ze bevatte meer dan 150 eieren die zo groot waren als van een kip maar een ronde vorm hadden. Heel Oorderen heeft toen van deze eieren gegeten. De andere schildpad werd verkocht aan de dierentuin van Brussel.

  (bron : weekblad De Polder Jaargang 1957 door Stan Hendrickx)


  Lillo (in 1124 Linlo en Lindelo)

  Lillo had een totale oppervlakte van 1.897 Ha en bestond eigenlijk uit 2 dorpskernen, Lillo Fort (Oud-Lillo), Lillo Kruisweg.
  Enkel Lillo Fort is nog terug te vinden in de haven als een groene oase tussen de industrie. Lillo Kruisweg ligt verdronken in het Kanaaldok B1.
  In 1815 telde men nog 1005 inwoners, in 1924 waren er nog 1472 en na 1966 na het verdwijnen van Lillo Kruisweg bestaat Lillo Fort nog met een 30-tal inwoners en een 6-tal café’s - restaurants. Tot einde 1900 was Lillo Fort nog een hotel rijk « Scaldis ».
  Vooral in het weekeinde vinden hier tal van toeristen en stadsmensen de rust van de Schelde en de jachthaven.
  Lillo ontleent zijn naam aan de eerste hoeve die op een hoger gelegen gedeelte heeft gestaan. Dit hoger gelegen gedeelte was met linden beplant en een bos werd in het middel-nederlands aangeduid met de woorden LO – LOO – LOS of LE, vandaar Lindelo = Lillo.

  In 840 komen we de eerste vermelding van het oord tegen in de geschiedenis als opstapplaats voor stropende Noormannen.
  In 1116 volgt de oprichting van de Kapel van Lillo-Kruisweg. en in 1148 wordt dit een parochie. Deze kapel verdwijnt op latere datum als gevolg van een overstroming.
  In 1341 bouwt men een 2e kerk aan Lillo-Kruisweg. Ook deze kerk verdwijnt in 1585 door een overstroming.
  In 1678 wordt een 3e kerk gebouwd aan Lillo-Kruisweg maar ook deze verdwijnt in 1831 als gevolg van een overstroming.
  In 1847 wordt dan een 4e kerk gebouwd maar deze is eveneens gedoemd om te verdwijnen. In 1965 wordt ze onteigend door de stad Antwerpen voor de uitbreiding van de Haven. Wij kunnen ze situeren ter hoogte van Degussa temidden van het Kanaaldok B1.

  Het gehucht Oud-Lillo was voor de overstroming van 1585 het meest bewoonde gedeelte van de gemeente. Vermits enkel dit deel overbleef na deze ramp werd het voortaan Oud-Lillo geheten.


  Het dankt zijn naam aan een oud kasteel, in 1366 werd de heerlijkheid van Lillo immers bij pandbrief van 4 augustus door Lodewijk Van Male en de Heer van Antwerpen toegewezen aan Ridder Van Halen.
  Het kasteel werd mettertijd gesloopt en op het met grond verhoogde puin werd in 1865 de suikerfabriek opgetrokken.

  In 1735 werd te Lillo-Kruisweg, de zogeheten « Witte Molen » opgetrokken. In de volksmond werd hij alzo aangeduid omwille van het feit dat hij wit gekalkt was. Zijn officiële naam luidde echter « De Eenhoorn ».
  In de loop der jaren werd hij als monument geklasseerd, maar verplaatst ingevolge de onteigeningen door de Stand Antwerpen. Hij staat nu naast de Scheldelaan ter hoogte van het chemisch bedrijf « Degussa ». Er liggen plannen voor om de molen te restaureren en er een molenaarshuis met vergaderzalen aan te bouwen.

   

  Hoevenen

  In 1248 stichtte Ridder Gilles Van Attenhove ten noorden van Ekeren de parochie Attenhove (Ettenhove).
  In 1872 werd Ettenhove door een overstroming van de kaart geveegd op 3 boerderijen na ; de Witte Hoeve, de Stamphoeve en het Hoog Huis. Misschien komt daar de naam Hoevenen vandaan ?

  Met zijn wit stenen toren is het oude kerkje van Hoevenen wel het mooiste uit de Antwerpse Polder. De juiste datum van de oprichting ervan is echter niet meer te achterhalen, maar vast staat dat de toren ouder is dan het kerkschip.

  In de dorpskern staat nu een lage moderne kerk die in 1972 in gebruik werd genomen en ontworpen werd door de architect A. Van den Bergh uit Stabroek.

  Uit de geschiedenis van Hoevenen onthouden we het volgende :
  1663 – de kerk werd door de Hollanders in een echt fort herschapen
  1703 – In Hoevenen wordt grote schade aangericht naar aanleiding van de veldslag bij              Ekeren.
  1796 – Onder het Frans bewind wordt de parochie Hoevenen een zelfstandige gemeente
  1828 – de zelfstandigheid wordt herroepen bij beslissing van de Hoge Raad van Brussel
  1866 – Bij Koninklijk Besluit van Leopold II wordt Hoevenen opnieuw onafhankelijk

  Het gemeentehuis, gebouwd in 1914, werd in gebruik genomen in 1915. Voordien vergaderde het gemeentebestuur in de herbergen die hiervoor een geschikt lokaal ter beschikking konden stellen.

  Reeds in de 16e eeuw stond er in Hoevenen een molen, « de Bandmolen ». De dorpelingen waren verplicht er hun graan te laten malen. Deze molen werd in 1920 afgebroken.

  Onder de beroemde inwoners van Hoevenen kennen we zeker Edward De Beukelaer. Geboren in Hoevenen in 1843, stichter van de fabrieken « Elexir d’Anvers » De Beukelaer in Antwerpen en de Biscuiterie De Beukelaer.

  De inwoners van Hoevenen hebben als spotnaam «  het Klonendorp = Klompen », men noemde hen eveneens de « Ganzenrijders ». Volgens folklorist Cornelissen liep men in Hoevenen zelfs op zondag met klompen aan de voet ….

  Wie meer wil weten over Hoevenen duikt best eens in de volgende boeken. Geschiedenis van Hoevenen (A. Huygen 1936) of Geschiedenis van Hoevenen (Fr. Bresseleers 1972).


  Stabroek (in 1266 Staecbruc)

  Stabroek heeft een totale oppervlakte van 1.141 Ha.
  In 1924 telt men 4405 inwoners, in 1954 zijn dit er reeds 5178 en door de verdere verkavelingen zal het inwonersaantal gestaag verder stijgen.

  Berendrecht = Reigersdorp

  Betekenis van de dorpsnaam : germaans BIRNU = beer en DRIFTI = Brecht
  Birnu = op beer gelijkende modder ; DRIFTI = Kreek
  Logische verklaring : modderige kreek van de Schelde

  Berendrecht wordt voor het eerst vermeld in de geschiedenis in 1124.
  In 1328 wordt het dorp bijna volledig verwoest door een hevige storm.

  Zandvliet schenkt in 1330 een gedeelte van zijn gebied (de nu genaamde « Bossen ») ook Oud-Zandvliet genoemd aan Berendrecht.

  In de 15e eeuw werd het Monnikenhof opgericht, een prachtig verblijf met hoven en vijvers van de Abten en Heren van de Sint Michielsabdij van Antwerpen. Nu ligt hier de nieuwe wijk Viswaters.
  De verdere geschiedenis van Berendrecht loopt samen met die van de omliggende dorpen Zandvliet, Lillo en Stabroek.

  Het gemeentehuis werd gebouwd in 1892 naar de plannen van Bouwmeester L. Gife.

  De kerk met als patroonheilige Sint Jan de Dooper, werd gebouwd in 1400 en in 1645 voorzien van een dwarsschip en zijbeuken. In 1658 werd een gotisch hoogkoor bijgebouwd en in de periode 1869-1870 werd een toren gebouwd van 42 meter hoog. De kerk werd door Belgische soldaten verwoest in 1940. Ze werd heropgebouwd in 1943 en ingewijd. De architect was L. Michielsen van Berendrecht.

  Het godshuis werd in 1897 gebouwd en diende als rustoord voor de ouden van dagen van de gemeenten Zandvliet, Lillo, Berendrecht en Stabroek. Na de aanhechting van de gemeente Berendrecht bij Antwerpen werd het gestichtje ontruimd en deed vanaf dan dienst als politiepost en stadsmagazijn.

  De Kapel van de Hagelenberg werd opgericht door H. Verlinden in 1732 en was steeds een zéér druk bezocht bedevaartsoord. De begankenis (bedevaart) vond telkens plaats op 8 en 15 september.

  Het kasteel van de adelijke familie van Delft dagtekent uit de 17e eeuw en is gelegen temidden het prachtige park « Het Reigersbos » waar lang de grootste blauwe reigerkolonie van België genesteld was. De huidige bewoner (2004) is nog steeds Graaf D. Legrelle.

  Het Solftplein met Berenpaal is een driehoekig Frankisch plein beplant met lindebomen. De Berenpaal werd opgericht één jaar nadat de gemeente een wapenschild had verkregen (1820).
  Berendrecht heeft een totale oppervlakte van 1.154 Ha.
  In 1924 tellen we 2459 inwoners, in 1954 is dit aantal reeds opgelopen tot 2596. Door de nabijheid van de industrie (dank zij de uitbreiding van de haven) blijft dit aantal groeien.

  Zandvliet

  Zandvliet is qua oppervlakte met zijn 2.372 Ha het grootste Polderdorp.
  In 1924 telt men 3012 inwoners, in 1954 is dit aantal gegroeid tot 3359 en door nieuwe verkavelingen zien we ook het aantal inwoners nadien verder stijgen.

  Ekeren (Eeckeren)

  Ekeren ligt net buiten de Antwerpse Polder en is iets hoger gelegen zodat dit dorp in het verleden dikwijls het toevluchtsoord is geweest tijdens overstromingen.
  De totale oppervlakte is in 1840 5.003 Ha. In 1947 is dit teruggelopen tot 1.689 Ha doordat een aantal omringende dorpen zoals Kapellen en Hoevenen zelfstandig werden.
  De bevolking telde in 1840 4220 inwoners, dit bleef stelselmatig stijgen en bedroeg in 1947 een totaal van 15962 inwoners.

   
  VI.1 Van Loock Joannes Baptista
  Joannes Baptista werd geboren op donderdag 15 maart 1725 te Reet als zoon van Van Loock Petrus (V.5) op 21 jarige leeftijd en van De Weerdt Anna. De getuigen bij de doopplechtigheid waren Johannes De Weerdt en Magdalena Pauwels. Joannes Baptista was landbouwer. Hij huwt op zondag 19 januari 1749 te Niel op 23 jarige leeftijd met Boye Elisabeth, geboren te Lier op 19 maart 1719 als dochter van Boye Jan en Verheyen Maria Francisca.
  Zij krijgen 10 kinderen :
  VII.  1 Van Loock Anna Maria
  VII.  2 Van Loock Cornelius Emmanuel
  VII.  3 Van Loock Anna Catharina
  VII.  4 Van Loock Joanna Maria Catharina
  VII.  5 Van Loock Petrus Franciscus
  VII.  6 Van Loock Anna Maria
  VII.  7 Van Loock Maria Theresia
  VII.  8 Van Loock Isabella Maria
  VII.  9 Van Loock Maria Elisabeth
  VII.10 Van Loock Maria Anna

  Elisabeth overlijdt te Ekeren op 17 maart 1769.

  Joannes Baptista huwt een tweede maal op donderdag 11 oktober 1770 te Ekeren op 45 jarige leeftijd met Block Anna Maria, geboren te Ekeren op 9 november 1744 als dochter van Block Cornelius en Cloeck Maria.
  Zij krijgen 5 kinderen :
  VII.11 Van Loock Maria Catharina
  VII.12 Van Loock Joanna Catharina
  VII.13 Van Loock Lucas
  VII.14 Van Loock Anna Cornelia
  VII.15 Van Loock Isabelle

  Anna Maria overlijdt te Ekeren op 20 februari 1786.
  Joannes Baptista overlijdt in 1800 te Ekeren.

  VI.2 Van Loock Joanna Maria
  Joanna Maria werd geboren op maandag 10 februari 1727 te Reet als dochter van Van Loock Petrus (V.5) op 23 jarige leeftijd en De Weerdt Anna. De getuigen bij de doopplechtigheid waren Petrus Van Loock en Joanna Storms. Waarschijnlijk is Joanna Maria jong overleden te Reet omdat haar broer Joannes Baptista in 1776 als enig kind genoemd wordt.
  Generatie VII


  VII.1 Van Loock Anna Maria
  Anna Maria werd geboren op woensdag 29 oktober 1749 te Niel als dochter van Van Loock Joannes Baptista (VI.1), landbouwer, op 24 jarig

  31-07-2005 om 14:40 geschreven door wim plompen

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (30 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  11-05-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tip : Hoe verwijder ik een bestaande gsm zendmast ?
  In juli 1999 werden wij in de Koning Albertlei te 2950 Kapellen verrast door de opbouw van een gsm-zendmast.
  Niemand bleek bij navraag op de hoogte te zijn. De straat werd afgespannen en de politie of de gemeentelijke verantwoordelijken konden hierop geen antwoord geven.
  Dit alles vond plaats op 19 juli 1999.

  Met enkele omwoners vormden we een actie comité en op 21 juli kregen we reeds de belangstelling van enkele journalisten en de redactieploeg van ATV op bezoek.
  Tijdens de maanden juli en augustus verzamelden we ca. 450 handtekeningen en overhandigden deze onder luid protest van de regerende burgemeester aan de leden van de gemeenteraad en de schepenen en Burgemeester van Kapellen.

  Uiteindelijk hebben we na lange discussie samen een bezoek gebracht aan Mobistar te Evere waar een aantal simulatieoefenigen werden gedaan om na te gaan welke de invloed zou zijn qua ontvangst bij een eventuele verplaatsing van deze mast.

  Onze voorkeur ging sowieso uit naar een lokatie waar weinig bewoning was zoals het militaire Fort van Kapellen.

  Véél invloed zou deze verplaatsing volgens de simulatie niet hebben op de kwaliteit van de ontvangst in Kapellen Centrum.

  Uiteindelijk werd tussen het gemeentebestuur van Kapellen en Mobistar overeengekomen om een nieuwe mast te plaatsen achter de sporthal van Kapellen.
  Er was toen eveneens behoefte aan een nieuwe mast om de politie van het district Kapellen en Antwerpen Noord te bedienen.

  Uit héél deze geschiedenis onthouden wij het volgende :
  Op hetvlak van gezondheid kan men niet scoren om te protesteren tegen een gsm-zendmast. Dit ondanks de vele gelopen studies.

  Wil men enige invloed uitoefenen op de besluitvorming dan kan men hier enkel het argument van het estetisch uitzicht t.o.v. de omgeving als doorslaggevend element gebruiken.

  Ondertussen duurt deze strijd 5 jaar maar volgens de beloften die we hebben van zowel Mobistar als het Gemeentebestuur en Onze Minister Dirk Van Mechelen (Ruimtelijke ordening) zou één dezer dagen onze kwelduivel verdijnen en spijtig genoeg misschien ergens anders opgesteld worden want Hoevenen, en Stabroek zouden nog 3 bijkomende mastjes krijgen.

  Wij raden iedereen aan om :
  Tracht regelmatig in de media te blijven (dit is een onmisbaar element)
  Blijf regelmatig druk uitoefenen op de verantwoordelijken binnen de gemeente
  Tracht om termijnen af te dwingen.

  Het klinkt mooi maar het is en blijft een zware noot om te kraken !

  groetjes
  Wim Plompen
  Woordvoerder actiecomité anti-gsm zendmast Koning Albertlei 2950 Kapellen

  11-05-2005 om 21:57 geschreven door wim plompen

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-05-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Welkom op mijn site
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Beste bezoeker ik ben blij dat U wil kennismaken met mijn blog-site.
  Ik hoop in de toekomst hier veel nuttige informatie te kunnen weergeven die voor U allen van nut kan zijn.
  Ik denk daarbij aan ervaringen en beoordelingen van wandelingen en fietstochten.
  Voor de "genealogen onder U", ik ben momenteel de laatste hand aan het leggen aan het stamboomonderzoek van de familie "Van Look" of "Van Loock" zoals het vroeger geschreven werd.
  Hopelijk krijg ik dit rond einde 2005 of begin 2006.
  U hoort zeker nog van mij !

  03-05-2005 om 16:35 geschreven door wim plompen

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (30 Stemmen)
  >> Reageer (1)


  Archief per week
 • 25/07-31/07 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 02/05-08/05 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!