NIEUW: Blog reclamevrij maken?

Waar-
schuwings
kleuren
Weerwaarschuwingen worden ingedeeld door middel van kleuren. Overal in de wereld maken de weerkundigen gebruik van de alom bekende kleuren die in het verkeer gebruikt worden voor stoplichten. In Nederland hanteert ook het KNMI de kleuren groen, geel oranje en rood voor de fasering van zijn weerwaarschuwingen.
De waarschuwingen worden regionaal gegeven in ons land voor elke provincie afzonderlijk. Zo kan het gebeuren dat bepaalde provincies oranje of rood kleuren terwijl de overige provincies geel of groen zijn. In andere landen worden de waarschuwingen geregionaliseerd voor bijvoorbeeld deelstaten of departementen.

De kleur groen betekent dat er niets bijzonders aan de hand is met het weer. Dan is er geen waarschuwing van kracht. Soms kan een land ook wit kleuren. Dat wijst op het ontbreken van waarschuwingen.

Bij geel is sprake van mogelijk gevaarlijk weer. De weersomstandigheden zijn ook dan niet uitzonderlijk. Volgens de internationaal gehanteerde omschrijvingen is het dan aan te raden alert te zijn en voorzichtig te zijn met activiteiten die door het weer risico’s met zich mee kunnen brengen. Het is dan verstandig om op de hoogte te blijven van de verwachte weersomstandigheden en geen onnodige risico’s te nemen. Een waarschuwing voor het weertype gevaarlijk (code geel) verschijnt op zijn vroegst 48 uur voordat het weersverschijnsel met een kans van minstens 60 procent kan optreden.

De kleur oranje staat voor gevaarlijk of extreem weer met ongewone meteorologische omstandigheden. Een oranje waarschuwing wordt op zijn vroegst 24 uur tevoren uitgeven na consultatie van weerbedrijven als de kans op extreem weer ingeschat wordt op 60 procent of meer. Dan zouden schade en ongevallen kunnen optreden. Ook dan is het verstandig waakzaam te zijn voor mogelijk onvermijdelijke gevaren en nauwgezet op de hoogte te blijven van de verwachte meteorologische omstandigheden.

Als het vrijwel zeker is dat extreem weer zal optreden (kans minstens 90 procent), dat bovendien op een grote schaal (gebied van zeker 50 bij 50 kilometer) leidt tot schade en ongevallen met grote risico's voor lijf en leden dan wordt waarschuwingscode rood gegeven. Onder zulke uitzonderlijke omstandigheden met groot gevaar en schade kan na consultatie van verschillende overheidsinstanties en weerbedrijven een Weeralarm worden uitgegeven. Dan is het zaak constant en in detail op de hoogte te blijven van de weersverwachtingen en risico’s. Een rode waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 12 uur voordat de weersverschijnselen kunnen optreden.

In de waarschuwingen voor gevaarlijk of extreem weer wordt ook aangegeven wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Ook wordt een indicatie gegeven van de verwachte periode waarin de verschijnselen kunnen optreden. Sommige instanties, zoals verkeersdiensten of de lokale overheid koppelen er ook gedragsadviezen aan.

De weerwaarschuwingen zijn te vinden op NOS Teletekstpagina 713, waarschu­wingen voor wind op pagina 710. Het KNMI verspreidt de waarschuwingen ook via internet, extranet (voor specifieke gebruikers), fax, e-mail en twitter.
Weeralarm
Het KNMI geeft een Weeralarm uit wanneer het weer gevaar dreigt op te leveren en aanleiding kan geven tot grote overlast of ontwrichting van de samenleving. Een Weeralarm wordt zo mogelijk vanaf 48 uur tevoren voorafgegaan door een waarschuwing. In de periode vanaf 24 uur voorafgaand aan het extreme weer wordt, bij 60 procent zekerheid dat het optreedt, een waarschuwing voor extreem weer uitgegeven. Het Weeralarm wordt op zijn vroegst 12 uur tevoren uitgegeven en dan alleen wanneer het vrijwel zeker is (kans van 90 procent) dat het extreme weer zal optreden.
Het Weeralarm is een ernstige waarschuwing van het KNMI bij extreme weersomstandigheden die gevaar of overlast opleveren en kunnen leiden tot ontwrichting van de samenleving. De verschijnselen moeten zich op grote schaal voordoen, dat wil zeggen in een gebied ter grootte van minstens 50 bij 50 kilometer (of over een lengte van minstens 50 kilometer). Het Weeralarm kan geldig zijn voor het hele land of regionaal voor bepaalde provincies. Het Weeralarm wordt uitgegeven vanaf 12 uur voor het verschijnsel met een zekerheid van minstens 90 procent kan optreden. Een Weeralarm kan worden voorafgegaan door een waarschuwing (vanaf 48 uur voor het verschijnsel kan optreden) en een waarschuwing voor extreem weer (vanaf 24 uur voor het verschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden).
Windstoten
*Zomerhalfjaar (mei-oktober): vlagerige wind met uitschieters van meer dan 100 km per uur.
*Winterhalfjaar (november-april): vlagerige wind met uitschieters van meer dan 120 km per uur in de kuststrook en/of meer dan 100 km/uur in het binnenland.

*Groot risico door omvallende bomen, het loskomen en rondvliegen van boomtakken, dakpannen, dakbedekking en gevelplaten en het omvallen van grote objecten zoals bouwsteigers en hijskranen. Zeer gevaarlijk voor kwetsbare deelnemers aan het wegverkeer (met name (brom)fietsers, motorrijders, vrachtauto's, auto's met aanhanger en caravans en in het zomerhalfjaar ook watersporters) en kans op ontwrichting van het openbaar vervoer en grote schade.
Onweer
*500 ontladingen of meer per 5 minuten in een gebied minstens ter grootte van het standaardgebied.
*Risico om door de bliksem getroffen te worden. Zeker in het open veld, op of aan het water, in de buurt van hoge bomen en op andere gevaarlijke plaatsen is er een sterk verhoogd risico op blikseminslag. Onweer gaat bovendien vaak vergezeld van veel wind en/of (zeer) zware windstoten en soms ook hagel wat schade kan opleveren.
Regen
*75 mm of meer in 24 uur in een gebied minstens ter grootte van het standaardgebied
*Risico op en gevaar voor het overstromen van rivieren en beken. Aangrenzende gebieden kunnen daardoor onder water komen te staan.

Bovendien geeft langdurige overvloedige regen gevaar voor lokale wateroverlast. Zo kunnen er kelders onderlopen en kan het verkeer op de daarvoor gevoelige plekken ernstige hinder en groot gevaar ondervinden van water dat op de weg blijft staan.

Met name in stedelijke gebieden, maar ook in gebieden met minder capaciteit om water te bergen of een slechte waterafvoer bestaat bij overvloedige regenval het risico op maatschappelijke ontwrichting en wateroverlast.
Gladheid en sneeuwval
*Sneeuwval met een hoeveelheid van minstens 3 cm per uur of minstens 10 cm in 6 uur over een gebied minstens ter grootte van het standaardgebied
*Groot gevaar voor kwetsbare deelnemers aan het wegverkeer (met name (brom)fietsers, motorrijders, vrachtauto's, auto's met aanhanger en caravans) en een grote kans op ontwrichting van het openbaar vervoer.

Dakconstructies kunnen instabiel worden bij grote sneeuwlast.

Gladheid en sneeuwval
*Sneeuwval of driftsneeuw bij minstens windkracht 6 (meer dan 40 km/uur) over een gebied minstens ter grootte van het standaardgebied
*Groot gevaar voor kwetsbare deelnemers aan het wegverkeer (met name (brom)fietsers, motorrijders, vrachtauto's, auto's met aanhanger en caravans) en een grote kans op ontwrichting van het openbaar vervoer. Wegen raken mogelijk versperd door sneeuwophopingen en sneeuwduinen. Zicht vermindert.
Gladheid en sneeuwval
*Gladheid door ijzel of ijsregen in een gebied minstens ter grootte van het standaardgebied
*Groot gevaar voor kwetsbare deelnemers aan het wegverkeer (met name (brom)fietsers, motorrijders, vrachtauto's, auto's met aanhanger en caravans) en een grote kans op ontwrichting van het openbaar vervoer.

Groot risico op het afbreken van takken en soms het bezwijken van bomen en hoogspanningskabels.

IJzel, bevriezing en opvriezing kunnen voor extreme gladheid zorgen. De gladheid kan bovendien zeer verraderlijk zijn omdat deze verschijnselen soms moeilijk zichtbaar zijn
Weeralarm extreem weer (code oranje)
Het KNMI geeft verschillende waarschuwingen uit: een waarschuwing voor gevaarlijk weer (code geel), een waarschuwing voor extreem weer (code oranje) en een Weeralarm (code rood). Een waarschuwing voor extreem weer wordt uitgegeven als de kans dat het extreme weer optreedt 60 procent is of meer. De waarschuwing voor extreem weer geeft het KNMI op zijn vroegst vanaf 24 uur voordat het verschijnsel kan optreden uit.
Criteria
Een waarschuwing voor extreem weer geldt alleen voor bepaalde weersomstandigheden als die op grote schaal (een standaardgebied ter grootte van ten minste 50 x 50 kilometer of over een lengte van minstens 50 kilometer) optreden. Het Weeralarm kan gelden voor het hele land maar ook regionaal voor bepaalde provincies.

Waarschuwingen voor extreem weer (code oranje) geeft het KNMI voor:

 • gladheid door ijzel, ijsregen of sneeuwval (minstens 3 cm per uur of minstens 10 cm in 6 uur)
 • driftsneeuw (met een gemiddelde windsnelheid van meer dan 40 km/uur, windkracht 6 of meer)
 • onweer (minstens 500 ontladingen in 5 minuten)
 • regen (minstens 75 mm in 24 uur)
 • windstoten (minstens 100 km/uur, aan de kust in de winterperiode (november tot en met april) minstens 120 km/uur)
In het waarschuwingsbericht vermeldt het KNMI verschillende details, bijvoorbeeld waar en wanneer het extreme weer begint en hoe lang het aanhoudt. Bij windstoten vermeldt het KNMI of het ook tot storm komt en hoe zwaar die storm dan wordt. Bij neerslag geeft het KNMI aan hoe groot de intensiteit wordt.
Weeralarm (code rood)
Het KNMI geeft een Weeralarm uit wanneer de weersituatie gevaar dreigt op te leveren en aanleiding kan geven tot grote overlast of ontwrichting van de samenleving. Een Weeralarm wordt zo mogelijk vanaf 48 uur tevoren voorafgegaan door een waarschuwing. In de periode vanaf 24 uur voorafgaand aan een eventueel Weeralarm wordt, bij 60 procent zekerheid dat de verwachte weersituatie optreedt, een waarschuwing voor extreem weer uitgegeven. Het Weeralarm wordt op zijn vroegst 12 uur tevoren uitgegeven en dan alleen wanneer het vrijwel zeker is (kans van 90 procent) dat de verwachte weersituatie optreedt.
In de tekst van het Weeralarm wordt naast de gedetailleerde beschrijving van het weer en de verwachte ontwikkeling aangegeven wat de mogelijke gevolgen of effecten van het extreme weer zijn, zoals bomen die ontworteld kunnen worden, wateroverlast en gevaarlijke situaties op de wegen.

Criteria
Het Weeralarm geldt alleen voor bepaalde weersomstandigheden als die op grote schaal (een standaardgebied ter grootte van ten minste 50 x 50 kilometer of over een lengte van minstens 50 kilometer ) optreden. Het Weeralarm kan gelden voor het hele land maar ook regionaal voor bepaalde provincies.

Een Weeralarm geeft het KNMI voor:

 • gladheid door ijzel, ijsregen of sneeuwval (minstens 3 cm per uur of minstens 10 cm in 6 uur)
 • driftsneeuw (met een gemiddelde windsnelheid van meer dan 40 km/uur, windkracht 6 of meer)
 • onweer (minstens 500 ontladingen in 5 minuten)
 • regen (minstens 75 mm in 24 uur)
 • windstoten (minstens 100 km/uur, aan de kust in de winterperiode (van november tot en met april) minstens 120 km/uur aan de kust)
Depressie
Een depressie is een gebied met lage luchtdruk die ontstaat in het grensgebied tussen twee verschillende luchtsoorten. Bijvoorbeeld tussen koude lucht van noordelijke breedten en tropische lucht van zuidelijke breedten. In het grensvlak van de beide luchtsoorten kan door een veelheid aan oorzaken een golfvormige uitstulping ontstaan die verder kan uitgroeien tot een lagedrukgebied of zelfs tot een heuse diepe stormdepressie. Een depressie zou je voor kunnen stellen als een enorme atmosferische stofzuiger op zo'n 8 tot 10 kilometer hoogte, die de lucht naar boven zuigt. De lucht stroomt spiraalsgewijs naar het centrum van lagedruk toe.
Hogedruk-
gebied

Gebied met een hogere luchtdruk dan de omgeving, ook wel hoog of anticycloon genoemd. Een uitloper van het hogedrukgebied wordt een rug van hoge druk genoemd, een snel passerend hogedrukgebied een trekrug of tussenhoog. Het bekendst is het Azorenhoog bij de Azoren dat ontstaat door de uitwisseling van warmte tussen de tropen en de poolgebieden. De positie van dat hogedrukgebied is een belangrijke sturingsfactor van het weer in West-Europa. Een hogedrukgebied biedt vaak mooi weer maar door de rust in de atmosfeer kan het ook mistig of bewolkt zijn. Ook bij hoge barometerstanden kan het soms regenen.
Bijna een Tocht der Tochten.
De koudegolf die februari 2012 op de kaart heeft gezet, leidde bijna tot een Elfstedentocht. Helaas was het ijs niet goed genoeg om de Tocht der Tochten te organiseren, maar gelukkig heeft het winterweer nog een aantal zeer fraaie schaatsdagen opgeleverd.
Of er wel of geen Elfstedentocht is vaak al een bron voor speculaties terwijl de winter nog moet beginnen. De schaatstocht staat symbool voor een strenge winter maar lang niet alle strenge winters hebben tot een Elfstedentocht geleid.

Acht van de vijftien Elfstedentochten die zijn verreden sinds 1909, werden georganiseerd tijdens een koudegolf (minstens vijf dagen onafgebroken vorst in De Bilt waarvan minstens drie dagen met meer dan 10 graden onder nul). Vijf tochten werden net voor of na een koudegolf georganiseerd. Slechts twee tochten werden verreden in winters zonder koudegolf (1912, 1941).

In de 20e eeuw is de tocht vijftien keer verreden, het laatst in 1997. Het bestuur van de Friesche Elfsteden werkt samen met het KNMI en ook tijdens de afgelopen koudegolf zijn dagelijks verwachtingen gemaakt door de Elfstedenmeteoroloog en was er herhaaldelijk overleg met de ijsmeester.

Het weer is echter niet de enige beslissende factor. In de eerste plaats gaat het om het ijs dat over het hele traject betrouwbaar en voldoende dik moet zijn om de vele deelnemers te dragen. Op 9 februari 1996 leek het ijs dik geschikt, maar het was op dat moment te laat om de tocht af te kondigen; het weer sloeg daags daarna om.

Ook al zijn de voorbereidingen in volle gang dan nog kunnen tegenvallende vorst, dooi, wind of neerslag op het laatste moment roet in het eten gooien. Het zal niet de eerste keer zijn dat een Elfstedentocht op het laatste moment wordt afgeblazen.Kort nadat het Elfstedenbestuur begin januari 1996 bijeen was geweest, werd duidelijk dat invallende dooi de tocht toen onmogelijk zou maken.

De weerkundigen waren unaniem in hun prognoses, anders dan in januari 1987, toen er veel verwarring was over de mogelijke datum. Uiteindelijk bleek de genoemde datum door regen en het verdwijnen van de vorst niet geschikt. Ook in februari 1991 kwam het bestuur tevergeefs bijeen, omdat het ijs niet voldoende sterk werd.

Uit een overzicht blijkt dat de tocht zeker tien keer vaak pas op het laatste moment is afgeblazen. Alleen al in de strenge winter van 1947 is de datum vier keer uitgesteld.

Alle hoop leek verloren toen de temperatuur op 16 januari 1947 in Friesland tot 10 graden opliep (Maastricht noteerde die dag het eeuwrecord van 17,2 graden), maar de strenge vorst daarna maakte de tocht op 8 februari 1947 mogelijk. Het ergst was 30 december 1961, toen de Elfstedentocht door plotselinge regen, storm en dooi (het werd bijna 10 graden) pas 's ochtends werd afgeblazen en de drieduizend deelnemers teleurgesteld huiswaarts keerden.

Het KNMI maakt voor de Friesche Elf Steden dagelijks verwachtingen met een computermodel dat het stromingspatroon in de atmosfeer zo'n vijftig keer achtereen voor een bepaalde datum herhaalt. Op grond daarvan kan worden ingeschat of de vorst zich handhaaft of na een onderbreking terugkeert, dus of er zicht is op een mogelijke Elfstedentocht.

2010
JULI 2010

DAG

DATUM Min Max TYPE MM
Zaterdag 31-07-2010 12.0 27.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 30-07-2010 11.0 24.0 Zonnig 00.00
Donderdag 29-07-2010 12.0 22.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 28-07-2010 11.0 25.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 27-07-2010 11.0 23.0 Zonnig 00.00
Maandag 26-07-2010 11.0 21.0 Bewolkt 01.00
Zondag 25-07-2010 05.0 22.0 Zonnig 02.00
Zaterdag 24-07-2010 07.0 22.0 Zonnig 05.00
Vrijdag 23-07-2010 08.0 26.0 Zonnig 00.00
Donderdag 22-07-2010 09.0 26.0 Zonnig 00.00
Woensdag 21-07-2010 14.0 31.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 20-07-2010 13.0 31.0 Zonnig 00.00
Maandag 19-07-2010 09.0 30.0 Zonnig 00.00
Zondag 18-07-2010 09.0 25.0 Zonnig 02.00
Zaterdag 17-07-2010 09.0 23.0 Regen 18.00
Vrijdag 16-07-2010 13.0 29.0 Zonnig 00.00
Donderdag 15-07-2010 13.0 25.0 Zonnig 00.00
Woensdag 14-07-2010 16.0 33.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 13-07-2010 13.0 29.0 Zonnig 00.00
Maandag 12-07-2010 14.0 31.0 Zonnig 00.00
Zondag 11-07-2010 15.0 34.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 10-07-2010 14.0 36.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 09-07-2010 13.0 36.0 Zonnig 00.00
Donderdag 08-07-2010 12.0 34.0 Zonnig 00.00
Woensdag 07-07-2010 05.0 28.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 06-07-2010 07.0 24.0 Zonnig 02.00
Maandag 05-07-2010 10.0 25.0 Zonnig 00.00
Zondag 04-07-2010 10.0 28.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 03-07-2010 13.0 34.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 02-07-2010 17.0 36.0 Zonnig 00.00
Donderdag 01-07-2010 11.0 32.0 Zonnig 00.00

AUGUSTUS 2010 

DAG DATUM Min Max TYPE MM
Dinsdag 31-08-2010 06.0 20.0 Zonnig 00.00
Maandag 30-08-2010 05.0 19.0 Regen 31.00
Zondag 29-08-2010 05.0 17.0 Regen 25.00
Zaterdag 28-08-2010 07.0 19.0 Regen 14.00
Vrijdag 27-08-2010 08.0 20.0 Regen 09.00
Donderdag 26-08-2010 13.0 24.0 Regen 10.00
Woensdag 25-08-2010 10.0 21.0 Regen 08.00
Dinsdag 24-08-2010 11.0 21.0 Regen 07.00
Maandag 23-08-2010 15.0 24.0 Regen 45.00
Zondag 22-08-2010 11.0 26.0 Bewolkt 03.00
Zaterdag 21-08-2010 14.0 27.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 20-08-2010 11.0 29.0 Zonnig 00.00
Donderdag 19-08-2010 10.0 23.0 Zonnig 00.00
Woensdag 18-08-2010 10.0 22.0 Regen 04.00
Dinsdag 17-08-2010 11.0 22.0 Regen 25.00
Maandag 16-08-2010 12.0 23.0 Regen 30.00
Zondag 15-08-2010 13.0 23.0 Regen 09.00
Zaterdag 14-08-2010 07.0 25.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 13-08-2010 09.0 23.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 12-08-2010 07.0 24.0 Bewolkt 01.00
Woensdag 11-08-2010 09.0 24.0 Regen 01.00
Dinsdag 10-08-2010 11.0 26.0 Bewolkt 06.00
Maandag 09-08-2010 10.0 24.0 Zonnig 00.00
Zondag 08-08-2010 12.0 23.0 Regen 09.00
Zaterdag 07-08-2010 09.0 27.0 Regen 05.00
Vrijdag 06-08-2010 07.0 24.0 Zonnig 00.00
Donderdag 05-08-2010 09.0 21.0 Bewolkt 02.00
Woensdag 04-08-2010 11.0 22.0 Bewolkt 06.00
Dinsdag 03-08-2010 09.0 24.0 Bewolkt 06.00
Maandag 02-08-2010 10.0 23.0 Bewolkt 06.00
Zondag 01-08-2010 13.0 25.0 Bewolkt 06.00

SEPTEMBER 2010

DAG

DATUM Min Max TYPE MM
X X X X X X
Donderdag 30-09-2010 04.0 18.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 29-09-2010 01.0 17.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 28-09-2010 03.0 17.0 MIST 00.00
Maandag 27-09-2010 04.0 15.0 Regen 02.00
Zondag 26-09-2010 04.0 15.0 Regen 02.00
Zaterdag 25-09-2010 05.0 17.0 Bewolkt 00.00
Vrijdag 24-09-2010 12.0 18.0 Zonnig 00.00
Donderdag 23-09-2010 09.0 24.0 Zonnig 00.00
Woensdag 22-09-2010 07.0 24.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 21-09-2010 07.0 23.0 Zonnig 00.00
Maandag 20-09-2010 09.0 21.0 Zonnig 00.00
Zondag 19-09-2010 04.0 17.0 Bewolkt 00.00
Zaterdag 18-09-2010 05.0 17.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 17-09-2010 06.0 16.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 16-09-2010 06.0 17.0 Regen 05.00
Woensdag 15-09-2010 09.0 17.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 14-09-2010 13.0 18.0 Regen 03.00
Maandag 13-09-2010 07.0 19.0 Zonnig 00.00
Zondag 12-09-2010 09.0 20.0 Regen 02.00
Zaterdag 11-09-2010 13.0 24.0 Bewolkt 01.00
Vrijdag 10-09-2010 09.0 20.0 Regen 04.00
Donderdag 09-09-2010 09.0 22.0 Bewolkt 02.00
Woensdag 08-09-2010 12.0 23.0 Regen 12.00
Dinsdag 07-09-2010 11.0 21.0 Regen 10.00
Maandag 06-09-2010 07.0 22.0 Zonnig 00.00
Zondag 05-09-2010 05.0 20.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 04-09-2010 05.0 20.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 03-09-2010 06.0 20.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 02-09-2010 05.0 19.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 01-09-2010 04.0 19.0 Zonnig 00.00

OKTOBER 2010

DAG DATUM Min Max TYPE MM
Zondag 31-10-2010 03.0 17.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 30-10-2010 05.0 15.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 29-10-2010 03.0 17.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 28-10-2010 07.0 15.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 27-10-2010 06.0 12.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 26-10-2010 01.0 11.0 Bewolkt 01.00
Maandag 25-10-2010 01.0 12.0 Zonnig 00.00
Zondag 24-10-2010 01.0 12.0 Regen 04.00
Zaterdag 23-10-2010 02.0 12.0 Regen 05.00
Vrijdag 22-10-2010 03.0 13.0 Regen 04.00
Donderdag 21-10-2010 02.0 12.0 Regen 03.00
Woensdag 20-10-2010 02.0 12.0 Regn 04.00
Dinsdag 19-10-2010 05.0 13.0 Regen 14.00
Maandag 18-10-2010 04.0 13.0 Regen 08.00
Zondag 17-10-2010 02.0 12.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 16-10-2010 02.0 13.0 Bewolkt 02.00
Vrijdag 15-10-2010 06.0 14.0 Regen 02.00
Donderdag 14-10-2010 01.0 13.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 13-10-2010 00.0 16.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 12-10-2010 00.0 15.0 Zonnig 00.00
Maandag 11-10-2010 02.0 18.0 Zonnig 00.00
Zondag 10-10-2010 03.0 20.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 09-10-2010 06.0 21.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 08-10-2010 09.0 20.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 07-10-2010 06.0 20.0 Bewolkt 01.00
Woensdag 06-10-2010 12.0 20.0 Bewolkt 01.00
Dinsdag 05-10-2010 12.0 22.0 Zonnig 00.00
Maandag 04-10-2010 12.0 23.0 Zonnig 00.00
Zondag 03-10-2010 14.0 24.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 02-10-2010 10.0 19.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 01-10-2010 04.0 18.0 Zonnig 00.00

NOVEMBER 2010

DAG

DATUM Min Max TYPE MM
X X X X X X
Dinsdag 30-11-2010 06.0 01.0 Sneeuw 01cm
Maandag 29-11-2010 06.0 02.0 Sneeuw 05cm
Zondag 28-11-2010 07.0 02.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 27-11-2010 08.0 03.0 Sneeuw 02cm
Vrijdag 26-11-2010 07.0 04.0 Sneeuw 02cm
Donderdag 25-11-2010 04.0 06.0 Sneeuw 01cm
Woensdag 24-11-2010 01.0 07.0 Regen 04.00
Dinsdag 23-11-2010 01.0 08.0 Regen 03.00
Maandag 22-11-2010 01.0 08.0 Regen 02.00
Zondag 21-11-2010 01.0 10.0 Bewolkt 00.00
Zaterdag 20-11-2010 02.0 10.0 Bewolkt 00.00
Vrijdag 19-11-2010 02.0 10.0 Regen 02.00
Donderdag 18-11-2010 03.0 08.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 17-11-2010 01.0 07.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 16-11-2010 02.0 12.0 Zonnig 00.00
Maandag 15-11-2010 01.0 12.0 MIST 00.00
Zondag 14-11-2010 07.0 14.0 Regen 03.00
Zaterdag 13-11-2010 06.0 14.0 Bewolkt 01.00
Vrijdag 12-11-2010 08.0 14.0 Bewolkt 00200
Donderdag 11-11-2010 02.0 13.0 Regen 02.00
Woensdag 10-11-2010 00.0 09.0 Bewolkt 02.00
Dinsdag 09-11-2010 02.0 10.0 Bewolkt 01.00
Maandag 08-11-2010 01.0 09.0 Bewolkt 02.00
Zondag 07-11-2010 01.0 09.0 Bewolkt 01.00
Zaterdag 06-11-2010 02.0 15.0 Regen 03.00
Vrijdag 05-11-2010 08.0 15.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 04-11-2010 10.0 17.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 03-11-2010 10.0 16.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 02-11-2010 07.0 13.0 Bewolkt 00.00
Maandag 01-11-2010 04.0 15.0 Bewolkt 00.00

DECEMBER 2010

DAG DATUM Min Max TYPE MM
Vrijdag 31-12-2010 04.0 06.0 MIST 00.00
Donderdag 30-12-2010 12.0 05.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 29-12-2010 11.0 04.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 28-12-2010 08.0 03.0 Sneeuw 01cm
Maandag 27-12-2010 06.0 03.0 Bewolkt 01.00
Zondag 26-12-2010 08.0 05.0 Bewolkt 01.00
Zaterdag 25-12-2010 12.0 04.0 Bewolkt 01.00
Vrijdag 24-12-2010 06.0 02.0 Sneeuw 01cm
Donderdag 23-12-2010 03.0 02.0 Sneeuw 01cm
Woensdag 22-12-2010 10.0 02.0 Sneeuw 01cm
Dinsdag 21-12-2010 16.0 03.0 Sneeuw 01cm
Maandag 20-12-2010 17.0 02.0 Sneeuw 01cm
Zondag 19-12-2010 13.0 00.0 Sneeuw 08cm
Zaterdag 18-12-2010 10.0 01.0 Sneeuw 02cm
Vrijdag 17-12-2010 10.0 02.0 Sneeuw 08cm
Donderdag 16-12-2010 09.0 06.0 Regen 02.00
Woensdag 15-12-2010 12.0 06.0 Bewolkt 01.00
Dinsdag 14-12-2010 11.0 04.0 Bewolkt 00.00
Maandag 13-12-2010 09.0 06.0 Regen 02.00
Zondag 12-12-2010 06.0 07.0 Bewolkt 00.00
Zaterdag 11-12-2010 03.0 08.0 Bewolkt 00.00
Vrijdag 10-12-2010 05.0 07.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 09-12-2010 06.0 06.0 Sneeuw 02cm
Woensdag 08-12-2010 06.0 05.0 Sneeuw 02cm
Dinsdag 07-12-2010 06.0 00.0 MIST 01.00
Maandag 06-12-2010 06.0 05.0 MIST 00.00
Zondag 05-12-2010 03.0 06.0 Bewolkt 00.00
Zaterdag 04-12-2010 11.0 040 Sneuuw 02cm
Vrijdag 03-12-2010 13.0 03.0 Sneeuw 10cm
Donderdag 02-12-2010 10.0 01.0 Bewolkt 00.00
Woensadag 01-12-2010 08.0 02.0 Sneeuw 02cm

2011
JANUARI 2011

DAG

DATUM Min Max TYPE MM
Maandag 31-01-2011 05.0 03.0 Bewolkt 00.00
Zondag 30-01-2011 08.0 06.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 29-01-2011 07.0 03.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 28-01-2011 07.0 02.0 Zonnig 00.00
Donderdag 27-01-2011 06.0 03.0 Zonnig 00.00
Woensdag 26-01-2011 04.0 06.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 25-01-2011 03.0 07.0 Bewolkt 02.00
Maandag 24-01-2011 03.0 07.0 Bewolkt 02.00
Zondag 23-01-2011 00.0 07.0 Bewolkt 01.00
Zaterdag 22-01-2011 01.0 07.0 Bewolkt 01.00
Vrijdag 21-01-2011 04.0 06.0 Regen 01.00
Donderdag 20-01-2011 03.0 06.0 Zonnig 00.00
Woensdag 19-01-2011 00.0 07.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 18-01-2011 00.0 10.0 Regen 05.00
Maandag 17-01-2011 03.0 11.0 Regen 03.00
Zondag 16-01-2011 03.0 13.0 Bewolkt 00.00
Zaterdag 15-01-2011 04.0 10.0 Regen 20.00
Vrijdag 14-01-2011 04.0 13.0 Regen 14.00
Donderdag 13-01-2011 03.0 13.0 Regen 30.00
Woensdag 12-01-2011 00.0 11.0 Regen 15.00
Dinsdag 11-01-2011 02.0 07.0 Bewolkt 02.00
Maandag 10-01-2011 04.0 06.0 Zonnig 01.00
Zondag 09-01-2011 04.0 08.0 Zonnig 00.10
Zaterdag 08-01-2011 00.0 13.0 Regen 01.00
Vrijdag 07-01-2011 05.0 12.0 Regen 02.00
Donderdag 06-01-2011 00.0 12.0 Regen 12.00
Woensdag 05-01-2011 04.0 05.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 04-01-2011 05.0 04.0 Zonnig 01.00
Maandag 03-01-2011 06.0 04.0 Zonnig 01.00
Zondag 02-01-2011 05.0 06.0 Zonnig 01.00
Zaterdag 01-01-2011 03.0 07.0 Bewolkt 01.00

FEBRUARI 2011

DAG DATUM Min Max TYPE MM
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
Maandag 28-02-2011 01.0 06.0 MIST 00.00
Zondag 27-02-2011 00.0 07.0 Regen 20.00
Zaterdag 26-02-2011 04.0 11.0 Regen 12.00
Vrijdag 25-02-2011 02.0 11.0 Bewolkt 01.00
Donderdag 24-02-2011 01.0 11.0 Bewolkt 01.00
Woensdag 23-02-2011 07.0 06.0 Regen 04.00
Dinsdag 22-02-2011 07.0 04.0 Zonnig 00.00
Maandag 21-02-2011 06.0 04.0 Bewolkt 02.00
Zondag 20-02-2011 04.0 04.0 Sneeuw 02cm
Zaterdag 19-02-2011 02.0 07.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 18-02-2011 02.0 03.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 17-02-2011 02.0 12.0 Zonnig 00.00
Woensdag 16-02-2011 00.0 12.0 Regen 05.00
Dinsdag 15-02-2011 00.0 10.0 Bewolkt 03.00
Maandag 14-02-2011 02.0 10.0 Regen 10.00
Zondag 13-02-2011 02.0 10.0 Zonnig 02.00
Zaterdag 12-02-2011 00.0 15.0 Regen 04.00
Vrijdag 11-02-2011 01.0 12.0 Regen 20.00
Donderdag 10-02-2011 02.0 12.0 Bewolkt 02.00
Woensdag 09-02-2011 05.0 12.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 08-02-2011 05.0 10.0 Zonnig 00.00
Maandag 07-02-2011 05.0 15.0 Zonnig 00.00
Zondag 06-02-2011 07.0 12.0 Bewolkt 01.00
Zaterdag 05-02-2011 07.0 12.0 Bewolkt 01.00
Vrijdag 04-02-2011 04.0 12.0 Regen 04.00
Donderdag 03-02-2011 02.0 09.0 Zonnig 00.00
Woensdag 02-02-2011 00.0 07.0 Bewolkt 00.40
Dinsdag 01-02-2011 05.0 05.0 Bewolkt 00.90

 

MAART 2011

DAG

DATUM Min Max TYPE MM
Donderdag 31-3-2011 07.0 15.0 Regen 00.00
Woensdag 30-03-2011 02.0 18.0 Regen 00.00
Dinsdag 29-03-2011 05.0 17.0 Zonnig 00.00
Maandag 28-03-2011 06.0 12.0 Bewolkt 00.00
Zondag 27-03-2011 06.0 16.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 26-03-2011 04.0 12.0 Regen 02.00
Vrijdag 25-03-2011 01.0 17.0 Zonnig 00.00
Donderdag 24-03-2011 03.0 17.0 Zonnig 00.00
Woensdag 23-03-2011 02.0 16.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 22-03-2011 03.0 16.0 Zonnig 00.00
Maandag 21-03-2011 05.0 15.0 Bewolkt 00.00
Zondag 20-03-2011 05.0 12.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 19-03-2011 04.0 11.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 18-03-2011 03.0 11.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 17-03-2011 04.0 10.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 16-03-2011 02.0 13.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 15-03-2011 05.0 18.0 Bewolkt 00.00
Maandag 14-03-2011 04.0 15.0 Regen 03.00
Zondag 13-03-2011 06.0 15.0 Bewolkt 00.00
Zaterdag 12-03-2011 01.0 15.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 11-03-2011 01.0 13.0 Zonnig 00.00
Donderdag 10-03-2011 03.0 12.0 Regen 04.00
Woensdag 09-03-2011 00.0 11.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 08-03-2011 06.0 13.0 Zonnig 00.00
Maandag 07-03-2011 05.0 08.0 Zonnig 00.00
Zondag 06-03-2011 06.0 07.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 05-03-2011 03.0 07.0 Bewolkt 00.00
Vrijdag 04-03-2011 06.0 08.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 03-03-2011 05.0 07.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 02-03-2011 04.0 08.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 01-03-2011 01.0 07.0 Bewolkt 00.00

APRIL 2011

DAG DATUM Min Max TYPE MM
X X X X X X
Zaterdag 30-04-2011 05.0 24.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 29-04-2011 06.0 21.0 Zonnig 00.00
Donderdag 28-04-2011 07.0 17.0 Bewolkt 02.00
Woensdag 27-04-2011 07.0 23.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 26-04-2011 05.0 25.0 Zonnig 00.00
Maandag 25-04-2011 04.0 27.0 Zonnig 00.00
Zondag 24-04-2011 04.0 27.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 23-04-2011 05.0 27.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 22-04-2011 07.0 26.0 Zonnig 04.00
Donderdag 21-04-2011 04.0 25.0 Zonnig 00.00
Woensdag 20-04-2011 03.0 25.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 19-04-2011 05.0 21.0 Zonnig 00.00
Maandag 18-04-2011 02.0 19.0 Zonnig 02.00
Zondag 17-04-2011 01.0 17.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 16-04-2011 01.0 17.0 Bewolkt 02.00
Vrijdag 15-04-2011 01.0 14.0 Bewolkt 01.00
Donderdag 14-04-2011 02.0 15.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 13-04-2011 01.0 12.0 Regen 10.00
Dinsdag 12-04-2011 02.0 24.0 Bewolkt 00.00
Maandag 11-04-2011 02.0 22.0 Zonnig 00.00
Zondag 10-04-2011 01.0 17.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 09-04-2011 02.0 18.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 08-04-2011 01.0 19.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 07-04-2011 03.0 20.0 Bewolkt 01.00
Woensdag 06-04-2011 09.0 23.0 Bewolkt 01.00
Dinsdag 05-04-2011 04.0 14.0 Bewolkt 00.00
Maandag 04-04-2011 04.0 16.0 Bewolkt 02.00
Zondag 03-04-2011 07.0 16.0 Regen 03.00
Zaterdag 02-04-2011 05.0 25.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 01-04-2011 08.0 17.0 Zonnig 00.00

MEI 2011

DAG

DATUM Min Max TYPE MM
Dinsdag 31-05-2011 05.0 17.0 Regen 05.00
Maandag 30-05-2011 07.0 32.0 Zonnig 00.00
Zondag 29-05-2011 10.0 24.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 28-05-2011 07.0 20.0 Bewolkt 00.00
Vrijdag 27-05-2011 06.0 17.0 Regen 00.00
Donderdag 26-05-2011 09.0 24.0 Regen 00.00
Woensdag 25-05-2011 03.0 24.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 24-05-2011 04.0 19.0 Bewolkt 02.00
Maandag 23-05-2011 07.0 23.0 Zonnig 00.00
Zondag 22-05-2011 09.0 23.0 Bewolkt 03.00
Zaterdag 21-05-2011 02.0 24.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 20-05-2011 02.0 23.0 Zonnig 00.00
Donderdag 19-05-2011 04.0 21.0 Zonnig 00.00
Woensdag 18-05-2011 07.0 23.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 17-05-2011 08.0 20.0 Regen 03.00
Maandag 16-05-2011 09.0 18.0 Bewolkt 01.00
Zondag 15-05-2011 04.0 18.0 Bewolkt 01.00
Zaterdag 14-05-2011 05.0 19.0 Bewolkt 01.00
Vrijdag 13-05-2011 05.0 22.0 Zonnig 00.00
Donderdag 12-05-2011 05.0 20.0 Bewolkt 01.00
Woensdag 11-05-2011 05.0 24.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 10-05-2011 05.0 26.0 Bewolkt 02.00
Maandag 09-05-2011 06.0 27.0 Zonnig 00.00
Zondag 08-05-2011 13.0 28.0 Zonnig 02.00
Zaterdag 07-05-2011 05.0 28.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 06-05-2011 03.0 25.0 Zonnig 00.00
Donderdag 05-05-2011 04.0 20.0 Zonnig 00.00
Woensdag 04-05-2011 02.0 16.0 Bewolkt 01.00
Dinsdag 03-05-2011 03.0 16.0 Zonnig 00.00
Maandag 02-05-2011 01.0 18.0 Zonnig 00.00
Zondag 01-05-2011 01.0 22.0 Zonnig 00.00

JUNI 2011

DAG DATUM Min Max TYPE MM
X X X X X X
Donderdag 30-06-2011 08.0 21.0 Zonnig 00.00
Woensdag 29-06-2011 09.0 23.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 28-06-2011 17.0 34.0 Zonnig 00.00
Maandag 27-06-2011 13.0 33.0 Zonnig 00.00
Zondag 26-06-2011 13.0 25.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 25-06-2011 06.0 19.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 24-06-2011 07.0 19.0 Regen 06.00
Donderdag 23-06-2011 09.0 20.0 Regen 04.00
Woensdag 22-06-2011 12.0 20.0 Bewolkt 01.00
Dinsdag 21-06-2011 08.0 23.0 Bewolkt 01.00
Maandag 20-06-2011 08.0 20.0 Bewolkt 01.00
Zondag 19-06-2011 08.0 18.0 Regen 04.00
Zaterdag 18-06-2011 10.0 18.0 Regen 03.00
Vrijdag 17-06-2011 08.0 20.0 Regen 02.00
Donderdag 16-06-2011 11.0 22.0 Regen 01.00
Woensdag 15-06-2011 07.0 25.0 Regen 04.00
Dinsdag 14-06-2011 08.0 22.0 Zonnig 00.00
Maandag 13-06-2011 13.0 22.0 Regen 03.00
Zondag 12-06-2011 04.0 20.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 11-06-2011 05.0 18.0 Regen 04.00
Vrijdag 10-06-2011 05.0 21.0 Regen 06.00
Donderdag 09-06-2011 07.0 21.0 Zonnig 00.00
Woensdag 08-06-2011 08.0 20.0 Regen 04.00
Dinsdag 07-06-2011 10.0 23.0 Regen 06.00
Maandag 06-06-2011 11.0 27.0 Regen 04.00
Zondag 05-06-2011 11.0 26.0 Regen 26.00
Zaterdag 04-06-2011 11.0 31.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 03-06-2011 09.0 27.0 Zonnig 00.00
Donderdag 02-06-20112 01.0 24.0 Zonnig 00.00
Woensdag 01-06-2011 03.0 21.0 Zonnig 00.00

Juli 2011

DAG

DATUM Min Max TYPE MM
Zondag 31-07-2011 12.8 24.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 30-07-2011 13.0 23.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 29-07-2011 13.0 20.0 Regen 06.10
Donderdag 28-07-2011 17.0 31.0 Zonnig 00.00
Woensdag 27-07-2011 16.0 24.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 26-07-2011 16.0 24.0 Zonnig 00.00
Maandag 25-07-2011 14.0 20.0 Bewolkt 00.10
Zondag 24-07-2011 12.0 17.0 Regen 26.20
Zaterdag 23-07-2011 13.0 20.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 22-07-2011 17.0 25.0 Zonnig 00.00
Donderdag 21-07-2011 16.0 23.0 Zonnig 00.00
Woensdag 20-07-2011 14.0 23.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 19-07-2011 14.0 21.0 Zonnig 00.00
Maandag 18-07-2011 13.0 20.0 Bewolkt 02.00
Zondag 17-07-2011 12.0 21.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 16-07-2011 12.0 21.0 Bewolkt 02.60
Vrijdag 15-07-2011 12.0 20.0 Bewolkt 01.40
Donderdag 14-07-2011 10.0 19.0 Bewolkt 00.60
Woensdag 13-07-2011 12.0 17.0 Regen 12.15
Dinsdag 12-07-2011 11.0 21.0 Bewolkt 00.10
Maandag 11-07-2011 12.0 21.0 Bewolkt 00.00
Zondag 10-07-2011 13.0 21.0 Bewolkt 00.00
Zaterdag 09-07-2011 09.0 18.0 Bewolkt 02.10
Vrijdag 08-07-2011 14.0 21.0 Zonnig 00.00
Donderdag 07-07-2011 12.0 22.0 Zonnig 00.00
Woensdag 06-07-2011 12.0 20.0 Regen 18.60
Dinsdag 05-07-2011 09.0 17.0 Bewolkt 00.00
Maandag 04-07-2011 09.0 17.0 Regen 16.80
Zondag 03-07-2011 11.0 19.0 Regen 28.20
Zaterdag 02-07-2011 14.0 20.0 Bewolkt 02.00
Vrijdag 01-07-2011 14.0 20.0 Bewolkt 01.20

 Augustus 2011

DAG DATUM Min Max TYPE MM
Woensdag 31-08-2011 12.0 20.0 Bewolkt 04.20
Dinsdag 30-08-2011 12.0 17.0 Bewolkt 03.40
Maandag   29-08-2011 12.0 17.0 Regen    08.00
Zondag 28-08-2011 13.0 18.0 Regen 21.00
Zaterdag 27-08-2011 14.0 21.0 Regen 14.10
Vrijdag 26-08-2011 17.0 29.0 Zonnig 20.10
Donderdag 25-08-2011 17.0 26.0 Zonnig 00.00
Woensdag 24-08-2011 17.0 25.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 23-08-2011 18.0 26.0 Zonnig 00.00
Maandag 22-08-2011 17.0 25.0 Zonnig 00.00
Zondag 21-08-2011 18.0 30.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 20-08-2011 16.0 26.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 19-08-2011 15.0 22.0 Zonnig 00.00
Donderdag 18-08-2011 15.0 27.0 Regen 20.00
Woensdag 17-08-2011 15.0 25.0 Zonnig 02.00
Dinsdag 16-08-2011 15.0 23.0 Bewolkt 02.20
Maandag 15-08-2011 15.0 22.0 Zonnig 00.00
Zondag 14-08-2011 16.0 21.0 Regen 25.00
Zaterdag 13-08-2011 16.0 21.0 Bewolkt 01.20
Vrijdag 12-08-2011 15.0 23.0 Bewolkt 01.60
Donderdag 11-08-2011 16.0 25.0 Zonnig 00.20
Woensdag 10-08-2011 13.0 23.0 Regen 15.00
Dinsdag 09-08-2011 13.0 18.0 Bewolkt 02.60
Maandag 08-08-2011 14.0 20.0 Regen 40.00
Zondag 07-08-2011 16.0 22.0 Bewolkt 01.60
Zaterdag 06-08-2011 17.0 26.0 Bewolkt 02.60
Vrijdag 05-08-2011 17.0 24.0 Zonnig 00.00
Donderdag 04-08-2011 18.0 28.0 Zonnig 00.00
Woensdag 03-08-2011 18.0 27.0 Regen 50.00
Dinsdag 02-08-2011 19.0 30.0 Zonnig 00.00
Maandag 01-08-2011 16.0 24.0 Zonnig 00.00

 

Laatste commentaren
 • inhargo (Wohync)
      op DE MAANDEN MEI & JUNI 2018
 • blurb (anaege)
      op DE MAANDEN MEI & JUNI 2018
 • Queuerb (Claree)
      op DE MAANDEN MEI & JUNI 2018
 • induppy (Quatty)
      op DE MAANDEN MEI & JUNI 2018
 • Reawl (Wohync)
      op DE MAANDEN MEI & JUNI 2018
 • Thousia (looromen)
      op DE MAANDEN MEI & JUNI 2018
 • Sisee (FeaseRow)
      op DE MAANDEN MEI & JUNI 2018
 • Drype (actuank)
      op DE MAANDEN MEI & JUNI 2018
 • boode (TeesSild)
      op DE MAANDEN MEI & JUNI 2018
 • toigh (Friscure)
      op DE MAANDEN MEI & JUNI 2018
 • ZO WAS HET WEER TOEN

  02-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HARTELIJK WELKOM


  HARTELIJK WELKOM
                           
  Via de volgende blokken is terug te kijken wat voor weer het op een bepaalde datum was
  Voor deze cijfers houden wij het weer van Schiphol aan.

  Betekenis van de verschillende kleuren.
  Dag en Datum in het rood is een Feestdag.
  Temperatuur in het rood is onder nul.
  Temperatuur in het blauw is boven nul.
  Temperatuur in het lila is een warme dag.
  Temperatuur in het groen is een zomerse dag.
  Temperatuur in het oranje is een tropische dag.


  >> Reageer (15)
  01-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN SEPTEMBER & OKTOBER 2018

  September & Oktober 2018

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG Datum Min Max 00-12 12-00 MM
  X X X X X X X

  XXX

  Woensdag 31-10-2018 05.2 08.3 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 30-09-2018 04.1 16.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 30-10-2018 02.1 06.8 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zaterdag 29-09-2018 04.3 16.0 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 29-10-2018 02.1 07.3 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Vrijdag 28-09-2018 10.4 16.2 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 28-10-2018 01.5 03.3 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 27-09-2018 10.1 21.0

  Zonnig

  Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 27-10-2018 00.6 02.1 Regen Regen 00.00
  Woensdag 26-09-2018 06.5 18.8 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 26-10-2018 00.6 05.1 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Dinsdag 25-09-2018 05.6 16.7 Bewolkt Zonnig 01.60

  XXX

  Donderdag 25-10-2018 06.1 08.4 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag 24-09-2018 06.5 15.7 Regen Zonnig 01.70

  XXX

  Woensdag 24-10-2018 09.1 10.4 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zondag 23-09-2018 10.2 11.6 Regen Regen 16.60

  XXX

  Dinsdag 23-10-2018 10.4 12.3 Bewolkt Zonnig 00.00
  Zaterdag 22-09-2018 10.3 16.5 Bewolkt Regen 05.30

  XXX

  Maandag 22-10-2018 09.1 12.7 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Vrijdag 21-09-2018 16.4 17.3 Bewolkt Regen 04.70

  XXX

  Zondag 21-10-2018 03.5 11.4 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Donderdag 20-09-2018 16.2 22.5 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zaterdag 20-10-2018 06.8 09.2 Bewoklt Zonnig 00.00
  Woensdag 19-09-2018 13.8 23.1 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 19-10-2018 11.6 11.8 Regen Bewolkt 00.00
  Dinsdag 18-09-2018 11.6 23.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 18-10-2018 10.4 13.1 Bewolkt Regen 00.00
  Maandag 17-09-2018 11.1 23.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 17-10-2018 01.6 10.8 Zonnig Bewolkt 00.00
  Zondag 16-09-2018 10.5 21.6 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 16-10-2018 12.6 21.2 Regen Bewolkt 00.00
  Zaterdag 15-09-2018 12.4 19.3 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Maandag 15-10-2018 12.3 21.9 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Vrijdag 14-09-2018 07.6 19.8 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zondag 14-10-2018 14.9 23.8 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 13-09-2018 07.5 18.6 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zaterdag 13-10-2018 16.4 25.6 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 12-09-2018 14.5 16.8 Regen Bewolkt 01.30

  XXX

  Vrijdag 12-10-2018 13.2 21.7 Bewolkt Zonnig 00.20
  Dinsdag 11-09-2018 14.5 22.0 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 11-10-2018 13.2 22.2 Bewolkt Zonnig 00.00
  Maandag 10-09-2018 14.7 19.0 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 10-10-2018 07.4 22.8 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 09-09-2018 12.7 22.6 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 09-10-2018 08.3 18.2 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 08-09-2018 10.1 18.2 Bewolkt Bewolkt 01.10

  XXX

  Maandag 08-10-2018 05.7 16.7 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 07-09-2018 13.4 17.2 Regen Bewolkt 09.80

  XXX

  Zondag 07-10-2018 06.9 14.9 Bewolkt Zonnig 00.80
  Donderdag 06-09-2018 16.5 18.5 Bewolkt Regen 11.90

  XXX

  Zaterdag 06-10-2018 08.0 19.8 Zonnig Zonnig 00.10
  Woensdag 05-09-2018 17.5 20.4 Regen Regen 48.20

  XXX

  Vrijdag 05-10-2018 08.6 20.2 Zonnig Zonnig 00.00
  Dinsdag 04-09-2018 18.5 25.0 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 04-10-2018 11.5 18.2 Zonnig Zonnig 00.00
  Maandag 03-09-2018 13.5 22.9 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 03-10-2018 09.8 16.0 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 02-09-2018 09.5 22.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 02-10-2018 07.7 16.9 Regen Bewolkt 04.30
  Zaterdag 01-09-2018 08.6 20.9 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 01-10-2018 07.8 13.1 Regen Bewolkt 03.20

   Cijfers in het blauw is boven nul graden!

  Cijfers in het lila is een warme dag!

  Cijfers in het groen is een zomerse dag!


  >> Reageer (0)
  31-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN JULI & AUGUSTUS 2018

   Juli & Augustus 2018

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG DATUM Min Max 00-12 12-00 MM
  Dinsdag 31-07-2018 17.5 25.6 Regen Zonnig 02.00

  XXX

  Vrijdag 31-08-2018 09.3 18.8 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag 30-07-2018 20.2 29.7 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 30-08-2018 11.3 19.5 Bewolkt Bewolkt 01.30
  Zondag 29-07-2018 14.6 26.9 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 29-08-2018 10.6 19.7 Bewolkt Regen   04.30
  Zaterdag 28-07-2018 19.3 25.6 Regen Zonnig 01.70

  XXX

  Dinsdag 28-08-2018 15.7 21.8 Zonnig Bewolkt 00.00
  Vrijdag 27-07-2018 22.8 35.7 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 27-08-2018 13.0 20.1 Regen Bewolkt 04.90
  Donderdag 26-07-2018 20.8 34.8 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 26-08-2018 06.7 19.9 Regen Bewolkt 05.30
  Woensdag 25-07-2018 18.7 30.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 25-08-2018 10.4 18.0 Regen Regen 34.30
  Dinsdag 24-07-2018 16.8 30.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 24-08-2018 13.1 18.9 Regen Bewolkt 03.80
  Maandag 23-07-2018 14.9 28.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 23-08-2018 15.7 22.5 Bewolkt Bewolkt 00.80
  Zondag 22-07-2018 14.2 26.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 22-08-2018 16.2. 24.7 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 21-07-2018 14.6 25.8 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 21-08-2018 15.0 25.2 Bewolkt Zonnig 00.00
  Vrijdag 20-07-2018 12.8 25.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag    20-08-2018 18.6 23.4 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Donderdag 19-07-2018 14.3 25.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 19-08-2018 16.3 23.7 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Woensdag 18-07-2018 13.0 24.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 18-08-2018 13.8 21.3 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Dinsdag 17-07-2018 16.7 24.0 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 17-08-2018 14.1 22.6 Bewolkt Zpnnig 00.40
  Maandag 16-07-2018 15.2 28.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 16-08-2018 16.6 21.9 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zondag 15-07-2018 12.7 27.7 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 15-08-2018 16.4 23.8 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zaterdag 14-07-2018 11.3 24.3 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 14-08-2018 16.7 22.8 Bewolkt Bewolkt 00.70
  Vrijdag 13-07-2018 12.2 23.7 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 13-08-2018 17.7 22.7 Bewolkt Regen 01.30
  Donderdag 12-07-2018 13.9 23.1 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 12-08-2018 11.3 26.8 Bewolkt Zonnig 00.00
  Woensdag 11-07-2018 10.2 22.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 11-08-2018 11.9 20.4 Regen Zonnig 13.30
  Dinsdag 10-07-2018 13.5 21.7 Regen Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 10-08-2018 12.8 22.0 Regen Bewolkt 06.90
  Maandag 09-07-2018 13.0 22.1 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 09-08-2018 12.6 22.8 Bewolkt Regen 04.10
  Zondag 08-07-2018 12.9 24.3 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 08-08-2018 19.4 23.2 Regen Zonnig 05.50
  Zaterdag 07-07-2018 12.2 24.9 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 07-08-2018 16.5 33.7 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 06-07-2018 14.3 24.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 06-08-2018 15.5 30.4 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 05-07-2018 12.5 22.3 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 05-08-2018 15.9 25.9 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 04-07-2018 14.1 25.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 04-08-2018 17.7 27.9 Zonnig Zonnig 00.00
  Dinsdag 03-07-2018 15.5 24.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 03-08-2018 15.1 30.5 Zonnig Zonnig 00.00
  Maandag 02-07-2018 14.3 25.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 02-08-2018 15.2 28.0 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 01-07-2018 16.6 26.8 Zonnig Zonnig 00.70

  XXX

  Woensdag 01-08-2018 11.6 26.0 Zonnig Zonnig 00.00

   

  Cijfers in het blauw is boven nul graden!

  Cijfers in het lila is een warme dag!

  Cijfers in het groen is een zomerse dag!

  Cijfers in het oranje is een tropische dag!


  >> Reageer (0)
  30-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN MEI & JUNI 2018

   Mei & Juni 2018

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG DATUM Min Max 00-12 12-00 MM
  Donderdag 31-05-2018 16.5 23.6 Regen Zonnig 04.40

  XXX

  X X X X X X X
  Woensdag 30-05-2018 16.3 26.4 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 30-06-2018 14.2 27.0 Zonnig Zonnig 00.00
  Dinsdag 29-05-2018 19.9 30.1 Zonnig Regen 15.00

  XXX

  Vrijdag 29-06-2018 14.3 26.3 Zonnig Zonnig 00.00
  Maandag 28-05-2018 16.1 29.0 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 28-06-2018 15.5 26.8 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 27-05-2018 17.7 25.2 Zonnig Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 27-06-2018 12.7 23.1 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 26-05-2018 15.9 27.3 Zonnig Zonnig

  00.00

  XXX

  Dinsdag 26-06-2018 09.1 21.7 Bewolkt Zonnig 00.00
  Vrijdag 25-05-2018 16.4 24.5 Regen Zonnig 09.90

  XXX

  Maandag 25-06-2018 13.9 20.7 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Donderdag 24-05-2018 15.4 22.9 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zondag       24-06-2018 09.8 18.1 Bewolkt Bewolkt    00.00
  Woensdag 23-05-2018 14.3 25.1 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 23-06-2018 08.1 18.9 Bewolkt Zonnig 00.10
  Dinsdag 22-05-2018 13.7 22.1 Bewolkt Regen 01.50

  XXX

  Vrijdag 22-06-2018 11.9 16.1 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag      21-05-2018 10.8 24.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 21-06-2018 13.8 16.5 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zondag        20-05-2018 06.7 22.2 Zonnig  Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 20-06-2018 14.4 23.7 Bewolkt Zonnig 00.00
  Zaterdag 19-05-2018 09.2 13.6 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Dinsdag 19-06-2018 15.5 22.2 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Vrijdag 18-05-2018 05.6 13.8 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Maandag 18-06-2018 13.9 19.2 Regen Bewolkt 01.70
  Donderdag 17-05-2018 08.1 14.2 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 17-06-2018 13.4 18.9 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Woensdag 16-05-2018 13.7 19.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 16-06-2018 14.3 20.7 Bewolkt Zonnig 00.00
  Dinsdag 15-05-2018 14.3 23.8 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 15-06-2018 11.3 23.0 Bewolkt Zonnig 00.00
  Maandag 14-05-2018 10.6 25.3 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 14-06-2018 11.9 20.2 Bewolkt Regen 01.40
  Zondag 13-05-2018 12.6 14.1 Bewolkt Regen 01.40

  XXX

  Woensdag 13-06-2018 13.3 18.8 Bewolkt Zonnig 00.00
  Zaterdag 12-05-2018 10.0 22.8 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 12-06-2018 14.0 17.0 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Vrijdag 11-05-2018 05.8 18.5 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 11-06-2018 12.2 21.7 Bewolkt Zonnig 00.00
  Donderdag 10-05-2018 10.4 16.0 Regen Bewolkt 01.50

  XXX

  Zondag 10-06-2018 15.4 22.6 Bewolkt Zonnig 00.00
  Woensdag 09-05-2018 11.6 23.1 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 09-06-2018 16.5 23.6 Bewolkt Zonnig 00.00
  Dinsdag 08-05-2018 12.4 26.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 08-06-2018 15.2 20.8 Bewolkt Regen 01.00
  Maandag 07-05-2018 13.1 25.1 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 07-06-2018 13.6 27.8 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 06-05-2018 09.5 25.0 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 06-06-2018 11.5 26.0 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 05-05-2018 07.1 20.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 05-06-2018 14.0 20.2 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Vrijdag 04-05-2018 04.0 17.3 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 04-06-2018 14.3 22.8 Bewolkt Zonnig 00.00
  Donderdag 03-05-2018 05.5 14.3 Zonnig Zonnig 00.30

  XXX

  Zondag 03-06-2018 14.3 23.0 Bewolkt Zonnig 00.00
  Woensdag 02-05-2018 04.4 17.0 Zonnig Bewolkt 00.00

  XXX

  Zaterdag 02-06-2018 13.5 18.9 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Dinsdag 01-05-2018 05.6 12.1 Regen Zonnig 08.30

  XXX

  Vrijdag 01-06-2018 14.5 21.9 Bewolkt Regen 03.20

   

  Cijfers in het blauw is boven nul graden!

  Cijfers in het lila is een warme dag!

  Cijfers in het groen is een zomerse dag!

  Cijfers in het oranje is een tropische dag!


  >> Reageer (23)
  29-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN MAART & APRIL 2018

   Maart & April 2018

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG DATUM Min Max 00-12 12-00 MM
  Zaterdag 31-03-2018 02.6 11.4 Bewolkt Regen 02.80

  XXX

  X X X X X X
  Vrijdag 30-03-2018 04.8 13.5 Regen Bewolkt 01.10

  XXX

  Maandag 30-4-2018 09.2 11.4 Regen Regen 31.80
  Donderdag 29-03-2018 01.6 10.5 Bewolkt Bewolkt 00.40

  XXX

  Zondag 29-04-2018 05.9 11.8 Bewolkt Regen 02.70
  Woensdag 28-03-2018 06.1 07.7 Regen Regen 09.00

  XXX

  Zaterdag 28-04-2018 09.1 14.3 Bewolkt Bewolkt 00.40
  Dinsdag 27-03-2018 01.1 09.9 Bewolkt Regen 00.30

  XXX

  Vrijdag 27-04-2018 05.0 14.7 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag 26-03-2018 00.7 11.5 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 26-04-2018 08.1 13.3 Bewolkt Bewolkt 00.20
  Zondag 25-03-2018 00.3 11.4 Bewolkt Bewolkt  00.00

  XXX

  Woensdag 25-04-2018 08.9 14.1 Bewolkt Zonnig 00.60
  Zaterdag 24-03-2018 03.9 10.3 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 24-04-2018 10.0 15.1 Bewolkt Bewolkt 00.20
  Vrijdag 23-03-2018 05.3 07.3 Bewolkt Bewolkt  00.00

  XXX

  Maandag 23-04-2018 09.8 15.0 Bewolkt Zonnig 00.00
  Donderdag 22-03-2018 02.3 10.0 Regen Bewolkt 02.20

  XXX

  Zondag 22-04-2018 10.7 25.8 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 21-03-2018 03.6 08.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 21-04-2018 07.8 20.3 Zonnig Zonnig 00.00
  Dinsdag 20-03-2018 02.1 08.1 Zonnig Zonnig  00.00

  XXX

  Vrijdag       20-04-2018 11.7 24.8 Zonnig Zonnig 00.00
  Maandag 19-03-2018 03.3 03.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 19-04-2018 13.5 27.3 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 18-03-2018 02.9 02.6 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 18-04-2018 07.4 23.4 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 17-03-2018 01.9 00.6 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Dinsdag 17-04-2018 05.0 19.8 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 16-03-2018 05.3 05.4 Bewolkt Bewolkt  01.20

  XXX

  Maandag 16-04-2018 08.3 15.1 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 15-03-2018 03.1 07.1 Bewolkt Bewolkt 00.20

  XXX

  Zondag 15-04-2018 09.3 17.5 Bewolkt Bewolkt  00.00
  Woensdag 14-03-2018 00.2 11.3 Zonnig Zonnig 00.10

  XXX

  Zaterdag 14-04-2018 06.6 15.0 Bewolkt Zonnig 00.00
  Dinsdag 13-03-2018 05.0 06.2 Regen Bewolkt 03.10

  XXX

  Vrijdag 13-04-2018 06.0 14.2 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag 12-03-2018 05.3 13.9 Bewolkt Bewolkt  00.00

  XXX

  Donderdag 12-04-2018 07.8 12.9 Bewolkt Bewolkt  00.50
  Zondag 11-03-2018 07.9 11.7 Regen Bewolkt  05.70

  XXX

  Woensdag 11-04-2018 08.8 17.3 Bewolkt Zonnig 00.20
  Zaterdag 10-03-2018 06.4 14.8 Bewolkt Regen 04.80

  XXX

  Dinsdag 10-04-2018 09.6 19.9 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Vrijdag 09-03-2018 01.1 10.2 Bewolkt Bewolkt  00.00

  XXX

  Maandag 09-04-2018 08.3 14.5 Bewolkt Bewolkt 00.10
  Donderdag 08-03-2018 01.3 09.2 Bewolkt Regen 08.90

  XXX

  Zondag 08-04-2018 08.1 21.5 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 07-03-2018 00.6 11.1 Bewolkt Bewolkt  00.10

  XXX

  Zaterdag 07-04-2018 08.0 20.9 Zonnig Zonnig 00.00
  Dinsdag 06-03-2018 03.0 10.0 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 06-04-2018 01.4 14.9 Zonnig Zonnig 00.00
  Maandag 05-03-2018 02.9 11.7 Regen Zonnig 02.00

  XXX

  Donderdag 05-04-2018 05.7 08.6 Regen Zonnig 01.60
  Zondag 04-03-2018 02.3 10.7 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 04-04-2018 07.4 14.5 Regen Regen 12.70
  Zaterdag 03-03-2018 04.8 01.2 Sneeuw Bewolkt  01cm

  XXX

  Dinsdag 03-04-2018 08.7 17.0 Regen Zonnig 02.00
  Vrijdag 02-03-2018 06.9 00.2 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 02-04-2018 01.2 11.7 Regen Bewolkt 01.10
  Donderdag 01-03-2018 08.7 00.9 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 01-04-2018 03.7 07.4 Regen Bewolkt 01.90

  Cijfers in het rood is onder nul graden!

  Cijfers in het blauw is boven nul graden!

  Cijfers in het lila is een warme dag!

  Cijfers in het groen is een zomerse dag!


  >> Reageer (0)
  28-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN JANUARI & FEBRUARI 2018

   Januari & Februari 2018

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG DATUM Min Max 00-12 12-00 MM
  Woensdag 31-01-2018 01.8 09.6 Regen Bewolkt 03.10

  XXX

  X X X X X X X
  Dinsdag 30-01-2018 01.9 08.0 Bewolkt Bewolkt 00.40

  XXX

  X X X X X X X
  Maandag 29-01-2018 09.6 11.1 Bewolkt Regen 02.90

  XXX

  X X X X X X X
  Zondag 28-01-2018 05.3 10.9 Bewolkt Bewolkt 00.40

  XXX

  Woensdag 28-02-2018 06.2 04.5 Sneeuw Zonnig 02cm
  Zaterdag 27-01-2018 00.7 06.3 Bewolkt Bewolkt 00.20

  XXX

  Dinsdag 27-02-2018 05.5 00.6 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 26-01-2018 02.4 08.5 Bewolkt Bewolkt 00.80

  XXX

  Maandag 26-02-2018 05.0 00.6 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 25-01-2018 06.3 09.5 Regen Bewolkt 05.00

  XXX

  Zondag 25-02-2018 02.9 02.6 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 24-01-2018 09.1 13.8 Bewolkt

  Bewolkt

  00.70

  XXX

  Zaterdag 24-02-2018 02.0 03.7 Zonnig Zonnig 00.00
  Dinsdag 23-01-2018 03.2 09.3 Bewolkt Bewolkt 00.80

  XXX

  Vrijdag 23-02-2018 02.8 03.3 Zonnig Zonnig 00.00
  Maandag 22-01-2018 02.2 08.2 Regen Bewolkt 03.10

  XXX

  Donderdag 22-02-2018 02.1 04.5 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 21-01-2018 00.5 07.0 Regen Bewolkt 02.00

  XXX

  Woensdag 21-02-2018 02.7 04.9 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 20-01-2018 01.0 03.7 Regen Bewolkt 05.30

  XXX

  Dinsdag 20-02-2018 03.7 04.6 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Vrijdag 19-01-2018 01.8 06.5 Regen Bewolkt 05.00

  XXX

  Maandag 19-02-2018 00.4 03.2 Bewolk Bewolkt 00.00
  Donderdag 18-01-2018 02.9 10.0 STORM Bewolkt 08.00

  XXX

  Zondag 18-02-2018 02.9 07.4 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 17-01-2018 02.1 06.1 Bewolkt Bewolkt 01.30

  XXX

  Zaterdag 17-02-2018 02.5 07.7 Bewolkt Zonnig 00.00
  Dinsdag 16-01-2018 05.9 06.7 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 16-02-2018 01.3 07.9 Bewolkt Zonnig 00.00
  Maandag 15-01-2018 01.0 06.4 Regenn Regen 14.40

  XXX

  Donderdag 15-02-2018 02.7 09.8 Regen Zonnig 03.60
  Zondag 14-01-2018 02.1 05.1 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 14-02-2018 01.9 06.1 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 13-01-2018 03.2 06.2 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Dinsdag 13-02-2018 00.8 06.2 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 12-01-2018 05.1 06.3 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Maandag 12-02-2018 02.3 05.7 Bewolkt Bewolkt 01.00
  Donderdag 11-01-2018 03.9 07.3 MIST Bewolkt 00.00

  XXX

  Zondag 11-02-2018 02.6 07.3 Bewolkt Regen 04.00
  Woensdag 10-01-2018 04.9 07.4 Bewolkt Regen 00.60

  XXX

  Zaterdag 10-02-2018 00.2 06.5 Bewolkt Zonnig 00.30
  Dinsdag 09-01-2018 00.4 05.1 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 09-02-2018 00.6 02.2 Bewolkt Bewolkt 00.20
  Maandag 08-01-2018 01.3 03.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 08-02-2018 02.6 05.7 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 07-01-2018 01.7 02.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 07-02-2018 06.0 02.7 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 06-01-2018 02.0 07.0 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Dinsdag 06-02-2018 03.9 01.5 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 05-01-2018 04.5 07.9 Bewolkt Regen 03.50

  XXX

  Maandag 05-02-2018 02.0 03.6 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Donderdag 04-01-2018 07.3 10.9 Bewolkt Bewolkt 00.50

  XXX

  Zondag 04-02-2018 00.4 04.4 Zonnig Bewolkt 00.00
  Woensdag 03-01-2018 05.8 09.0 STORM Regen 11.70

  XXX

  Zaterdag 03-02-2018 01.5 04.6 Regen Bewolkt 01.00
  Dinsdag 02-01-2018 03.7 07.4 Regen Bewolkt 01.80

  XXX

  Vrijdag 02-02-2018 02.6 07.5 Bewolkt Regen 04.50
  Maandag 01-01-2018 06.5 07.3 Regen Bewolkt 04.70

  XXX

  Donderdag 01-02-2018 02.7 06.4 Bewolkt Regen 02.50

  Cijfers in het rood is onder nul graden!

  Cijfers in het blauw is boven nul graden!


  >> Reageer (0)
  27-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN NOVEMBER & DECEMBER 2017

   November & December 2017

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG Datum Min Max 00-12 12-00 MM
  X X X X X X X

  XXX

  Zondag 31-12-2017 08.5 13.1 Regen Regen 13.40
  Donderdag 30-11-2017 00.4 04.6 Bewolkt Regen 04.30

  XXX

  Zaterdag 30-12-2017 03.9 11.8 Regen Bewolkt 04.20
  Woensdag 29-11-2017 01.8 05.2 Regen Bewolkt 01.10

  XXX

  Vrijdag   29-12-2017 00.4 06.2 Regen Regen 04.40
  Dinsdag 28-11-2017 05.7 08.5 Regen Regen 07.70

  XXX

  Donderdag 28-12-2017 01.9 05.6 Regen Bewolkt 02.00
  Maandag 27-11-2017 03.8 10.3 Regen Bewolkt 14.60

  XXX

  Woensdag 27-12-2017 04.6 07.0 Regen Bewolkt 05.50
  Zondag 26-11-2017 03.5 08.1 Bewolkt Regen 03.10

  XXX

  Dinsdag 26-12-2017 04.5 07.4 Bewokt Regen 01.90
  Zaterdag 25-11-2017 00.1 08.1 Bewolkt Bewolkt 00.10

  XXX

  Maandag 25-12-2017 08.8 08.9 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Vrijdag 24-11-2017 06.6 09.6 Regen Bewolkt 03.40

  XXX

  Zondag 24-12-2017 07.7 09.5 Bewolkt Bewolkt 00.30
  Donderdag 23-11-2017 09.3 14.6 Bewolkt Bewolkt 01.20

  XXX

  Zaterdag 23-12-2017 07.5 09.2 Bewolkt Bewolkt 00.10
  Woensdag 22-11-2017 10.6 12.3 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 22-12-2017 07.4 09.9 MIST Bewolkt 04.10
  Dinsdag 21-11-2017 10.9 12.7 Regen Bewolkt 05.40

  XXX

  Donderdag 21-12-2017 07.9 09.1 MIST Bewolkt 00.30
  Maandag 20-11-2017 05.5 11.6 Regen Regen 08.90

  XXX

  Woensdag 20-12-2017 05.1 09.1 MIST Bewolkt 00.00
  Zondag 19-11-2017 03.5 10.0 Regen Regen 02.00

  XXX

  Dinsdag 19-12-2017 00.2 08.1 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zaterdag 18-11-2017 03.9 09.8 Regen Regen 06.00

  XXX

  Maandag 18-12-2017 03.3 08.2 Regen Bewolkt 07.10
  Vrijdag 17-11-2017 01.8 11.1 Bewolkt Bewolkt 00.70

  XXX

  Zondag 17-12-2017 02.0 06.6 Bewolkt Bewolkt 00.30
  Donderdag 16-11-2017 09.3 11.5 Bewolkt Bewolt 00.40

  XXX

  Zaterdag 16-12-2017 02.0 06.4 Bewolkt Regen 04.20
  Woensdag 15-11-2017 09.1 11.0 Bewolkt Regen 01.70

  XXX

  Vrijdag 15-12-2017 00.5 04.5 Bewolkt Bewolkt

  00.50

  Dinsdag 14-11-2017 03.3 10.6 Bewolkt Regen 02.20

  XXX

  Donderdag 14-12-2017 00.4 06.5 Regen Regen 13.50
  Maandag 13-11-2017 05.1 10.7 Bewolkt Bewolkt 01.20

  XXX

  Woensdag 13-12-2017 00.4 05.4 Bewolkt Regen 03.70
  Zondag 12-11-2017 03.9 07.7 Regen Regen 04.80

  XXX

  Dinsdag 12-12-2017 00.0 05.0 Regen Bewolkt 03.20
  Zaterdag 11-11-2017 06.3 10.9 Regen Bewolkt 01.10

  XXX

  Maandag 11-12-2017 03.6 01.8 Sneeuw Sneeuw 14cm
  Vrijdag 10-11-2017 07.9 12.1 Regen Bewolkt 03.20

  XXX

  Zondag 10-12-2017 00.3 01.7 Sneeuw Sneeuw 12cm
  Donderdag 09-11-2017 06.4 12.0 Bewolkt Regen 01.40

  XXX

  Zaterdag 09-12-2017 01.2 05.8 Sneeuw Regen 02cm
  Woensdag 08-11-2017 01.4 07.9 Bewolkt Bewolkt 00.10

  XXX

  Vrijdag 08-12-2017 03.8 06.3 Regen Sneeuw 02cm
  Dinsdag 07-11-2017 00.2 09.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 07-12-2017 04.7 07.4 Regen Regen 06.50
  Maandag 06-11-2017 13.9 12.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 06-12-2017 07.8 10.2 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zondag 05-11-2017 07.4 10.7 Regen Bewolkt 05.40

  XXX

  Dinsdag 05-12-2017 05.4 09.3 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zaterdag 04-11-2017 07.8 13.3 Bewolkt Regen 01.60

  XXX

  Maandag 04-12-2017 05.3 09.1 Regen Bewolkt 01.80
  Vrijdag 03-11-2017 04.7 13.6 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zondag 03-12-2017 00.6 08.9 Regen Bewolkt 02.70
  Donderdag 02-11-2017 05.9 14.9 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zaterdag 02-12-2017 04.3 01.1 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Woensdag 01-11-2017 09.4 13.9 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 01-12-2017 02.9 04.6 Bewolkt Bewolkt 00.00

   

  Cijfers in het rood is onder nul graden!

  Cijfers in het blauw is boven nul graden!


  >> Reageer (0)
  26-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN SEPTEMBER & OKTOBER 2017

   September & Oktober 2017

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG Datum Min Max 00-12 12-00 MM
  X X X X X X X

  XXX

  Dinsdag 31-10-2017 06.6 12.8 Bewolkt Bewolkt 00.10
  Zaterdag 30-09-2017 13.6 16.2 Bewolkt Bewolkt 00.50

  XXX

  Maandag 30-10-2017 04.6 12.1 Bewolkt Zonnig 00.80
  Vrijdag 29-09-2017 12.8 22.8 Bewolkt Regen 16.90

  XXX

  Zondag 29-10-2017 11.3 14.3 STORM Bewolkt 01.20
  Donderdag 28-09-2017 14.2 19.3 Regen Bewolkt 03.70

  XXX

  Zaterdag 28-10-2017 09.5 15.0 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Woensdag 27-09-2017 08.4 19.6 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 27-10-2017 10.3 14.5 Regen Bewolkt 02.50
  Dinsdag 26-09-2017 13.1 15.9 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 26-10-2017 11.3 16.8 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag 25-09-2017 10.2 18.0 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 25-10-2017 14.6 17.2 Bewolkt Zonnig 00.00
  Zondag 24-09-2017 06.9 19.0 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 24-10-2017 10.8 16.9 Bewolkt Regen 01.00
  Zaterdag 23-09-2017 06.3 18.4 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 23-10-2017 10.6 15.2 Regen Bewolkt 01.80
  Vrijdag 22-09-2017 09.6 17.2 Bewolkt Regen 00.20

  XXX

  Zondag 22-10-2017 09.9 13.6 Regen Regen 09.00
  Donderdag 21-09-2017 10.9 18.7 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 21-10-2017 10.7 17.3 Bewolkt Regen 03.40
  Woensdag 20-09-2017 09.6 18.0 Bewolkt Zonnig 00.50

  XXX

  Vrijdag 20-10-2017 13.2 15.5 Regen Regen 09.60
  Dinsdag 19-09-2017 09.0 17.1 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 19-10-2017 11.5 20.3 Bewolkt Zonnig 00.00
  Maandag 18-09-2017 08.4 16.9 Regen Bewolkt 02.20

  XXX

  Woensdag 18-10-2017 08.2 16.9 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 17-09-2017 06.0 16.3 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Dinsdag 17-10-2017 12.4 15.5 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zaterdag 16-09-2017 10.6 13.6 Regen Bewolkt 13.90

  XXX

  Maandag 16-10-2017 13.4 23.4 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 15-09-2017 09.2 16.7 Regen Zonnig 05.80

  XXX

  Zondag 15-10-2017 10.8 21.5 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 14-09-2017 11.6 15.9 Regen Regen 13.60

  XXX

  Zaterdag 14-10-2017 12.5 19.5 Bewolkt Zonnig 00.00
  Woensdag 13-09-2017 12.1 17.6 Regen Storm 07.90

  XXX

  Vrijdag 13-10-2017 10.4 18.8 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Dinsdag 12-09-2017 12.0 17.5 Regen Bewolkt 10.60

  XXX

  Donderdag 12-10-2017 14.1 15.9 Regen Bewolkt 02.40
  Maandag 11-09-2017 12.9 17.7 Bewolkt Regen 07.30

  XXX

  Woensdag 11-10-2017 14.5 16.0 Bewolkt Bewolkt 01.20
  Zondag 10-09-2017 09.9 18.7 Bewolkt Zonnig 00.10

  XXX

  Dinsdag 10-10-2017 12.3 16.4 Regen Bewolkt 03.60
  Zaterdag 09-09-2017 12.6 18.2 Regen Zonnig 15.70

  XXX

  Maandag 09-10-2017 10.7 14.5 Regen Bewolkt 04.40
  Vrijdag 08-09-2017 14.8 16.8 Regen Regen 61.50

  XXX

  Zondag 08-10-2017 11.3 15.3 Regen Bewolkt 03.70
  Donderdag 07-09-2017 13.9 19.3 Bewolkt Bewolkt 00.80

  XXX

  Zaterdag 07-10-2017 10.3 15.1 Regen Regen 08.00
  Woensdag 06-09-2017 14.9 18.7 Bewolkt Regen 02.40

  XXX

  Vrijdag 06-10-2017 10.3 14.7 Regen Bewolkt 05.30
  Dinsdag 05-09-2017 16.5 22.2 Bewolkt Bewolkt 00.10

  XXX

  Donderdag 05-10-2017 12.3 15.8 Regen Bewolkt 14.70
  Maandag 04-09-2017 11.1 21.6 Zonnig Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 04-10-2017 12.2 15.8 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zondag 03-09-2017 07.4 20.4 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 03-10-2017 11.8 16.8 Bewolkt Regen 02.90
  Zaterdag 02-09-2017 08.9 19.3 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 02-10-2017 14.3 17.6 Bewolkt Bewolkt 00.50
  Vrijdag 01-09-2017 08.9 18.8 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zondag 01-10-2017 08.2 17.1 Bewolkt Bewolkt 00.00

  Cijfers in het blauw is boven nul graden!

  Cijfers in het lila is een warme dag!


  >> Reageer (0)
  25-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN JULI & AUGUSTUS 2017

  Juli & Augustus 2017

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG Datum Min Max 00-12 12-00 MM
  Maandag 31-07-2017 13.3 22.2 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 31-08-2017 13.3 19.6 Regen Bewolkt 02.60
  Zondag 30-07-2017 16.9 21.6 Regen Zonnig 25.40

  XXX

  Woensdag 30-08-2017 17.8 20.0 Regen Regen 45.00
  Zaterdag 29-07-2017 15.9 23.1 Regen Bewolkt 05.40

  XXX

  Dinsdag 29-08-2017 15.0 27.6 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 28-07-2017 15.8 21.0 Regen Bewolkt 02.00

  XXX

  Maandag 28-08-2017 13.7 25.9 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 27-07-2017 16.7 21.1 Bewolkt Zonnig 01.40

  XXX

  Zondag 27-08-2017 11.9 24.6 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 26-07-2017 13.0 23.5 Bewolkt Bewolkt 00.10

  XXX

  Zaterdag 26-08-2017 12.9 24.0 Zonnig Zonnig 00.00
  Dinsdag 25-07-2017 12.3 20.2 Regen Bewolkt 04.50

  XXX

  Vrijdag 25-08-2017 12.5 22.4 Zonnig Zonnig 00.00
  Maandag 24-07-2017 11.6 19.3 Regen Bewolkt 10.80

  XXX

  Donderdag 24-08-2017 17.0 21.1 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 23-07-2017 03.2 20.7 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 23-08-2017 13.7 25.3 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 22-07-2017 15.2 24.6 Zonnig Bewolkt 00.00

  XXX

  Dinsdag 22-08-2017 13.2 23.2 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 21-07-2017 12.6 22.2 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 21-08-2017 12.0 21.3 Bewolkt Zonnig 00.60
  Donderdag 20-07-2017 18.0 23.4 Bewolkt Regen 02.00

  XXX

  Zondag     20-08-2017 12.7 19.6 Regen Bewolkt 03.50
  Woensdag 19-07-2017 17.9 30.1 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 19-08-2017 12.6 19.3 Regen Zonnig 17.80
  Dinsdag 18-07-2017 12.9 24.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 18-08-2017 15.1 21.8 Bewolkt Zonnig 00.00
  Maandag 17-07-2017 12.8 22.6 Zonnig Zonnig 01.80

  XXX

  Donderdag 17-08-2017 13.8 20.2 Bewolkt Regen 03.90
  Zondag 16-07-2017 16.0 20.6 Bewolkt Bewolkt 00.20

  XXX

  Woensdag 16-08-2017 11.2 23.0 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zaterdag 15-07-2017 11.1 22.1 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Dinsdag 15-08-2017 14.9 21.6 Zonnig Regen

  03.00

  Vrijdag 14-07-2017 10.6 19.6 Regen Bewolkt 06.30

  XXX

  Maandag 14-08-2017 12.5 24.4 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 13-07-2017 09.9 19.7 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zondag 13-08-2017 11.3 20.7 Bewolkt Zonnig 00.10
  Woensdag 12-07-2017 14.7 19.2 Regen Zonnig 26.40

  XXX

  Zaterdag 12-08-2017 15.0 21.6 Regen Bewolkt 08.10
  Dinsdag 11-07-2017 15.4 21.1 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 11-08-2017 13.2 20.5 Bewolkt Zonnig 00.60
  Maandag 10-07-2017 15.4 25.0 Bewolkt Bewolkt 00.10

  XXX

  Donderdag 10-08-2017 10.6 20.4 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zondag 09-07-2017 09.9 22.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 09-08-2017 12.9 20.9 Bewolkt Regen 02.00
  Zaterdag 08-07-2017 16.4 23.0 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Dinsdag 08-08-2017 13.6 19.5 Bewolkt Regen 04.70
  Vrijdag 07-07-2017 16.5 24.8 Bewolkt Zonnig 24.60

  XXX

  Maandag 07-08-2017 11.1 21.6 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 06-07-2017 13.3 26.8 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 06-08-2017 15.0 22.1 Regen Bewolkt 00.00
  Woensdag 05-07-2017 13.2 23.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 05-08-2017 12.6 20.5 Zonnig Bewolkt 00.00
  Dinsdag 04-07-2017 13.5 22.8 Zonnig Zonnig 00.30

  XXX

  Vrijdag 04-08-2017 17.0 21.5 Bewolkt Zonnig 00.10
  Maandag 03-07-2017 10.5 22.2 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 03-08-2017 15.7 22.1 Regen Zonnig 01.30
  Zondag 02-07-2017 13.1 19.5 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 02-08-2017 15.4 21.8 Bewolkt Bewolkt 00.70
  Zaterdag 01-07-2017 14.1 20.4 Regen Bewolkt 09.40

  XXX

  Dinsdag 01-08-2017 12.8 22.9 Bewolkt Zonnig 00.00

   

  Cijfers in het blauw is boven nul graden!

  Cijfers in het lila is een warme dag!

  Cijfers in het groen is een zomerse dag!

  Cijfers in het oranje is een tropische dag!


  >> Reageer (0)
  24-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN MEI & JUNI 2017

   Mei & Juni 2017

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG DATUM Min Max 00-12 12-00 MM
  Woensdag 31-05-2017 14.0 20.8 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  X X X X X X X
  Dinsdag 30-05-2017 16.2 19.4 Regen Bewolkt 0.20

  XXX

  Vrijdag 30-06-2017 12.1 19.6 Regen Bewolkt 00.70
  Maandag 29-05-2017 15.3 26.9 Regen Zonnig 07.00

  XXX

  Donderdag 29-06-2017 14.3 20.9 Bewolkt Bewolkt 00.60
  Zondag 28-05-2017 14.6 23.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 28-06-2017 16.5 22.5 Bewolkt Regen 02.60
  Zaterdag 27-05-2017 16.5 30.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 27-06-2017 11.4 22.5 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Vrijdag 26-05-2017 12.2 25.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 26-06-2017 12.8 19.5 Regen Bewolkt 02.60
  Donderdag 25-05-2017 09.1 22.2 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 25-06-2017 16.9 19.6 Regen Bewolkt 01.50
  Woensdag 24-05-2017 10.1 21.1 Zonnig

  Bewolkt

  00.00

  XXX

  Zaterdag 24-06-2017 16.6 20.1 Regen Bewolkt 01.70
  Dinsdag 23-05-2017 12.1 19.0 Zonnig Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 23-06-2017 16.3 21.4 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag 22-05-2017 09.7 24.1 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 22-06-2017 20.2 28.4 Zonnig Regen 06.80
  Zondag 21-05-2017 07.2 19.9 Bewolkt Bewilkt 00.00

  XXX

  Woensdag 21-06-2017 13.9 26.4 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 20-05-2017 09.0 17.5 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Dinsdag 20-06-2017 18.8 25.2 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 19-05-2017 12.4 14.3 Regen Bewolkt 04.60

  XXX

  Maandag 19-06-2017 16.8 29.8 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 18-05-2017 13.0 18.3 Regen Bewolkt 01.20

  XXX

  Zondag 18-06-2017 12.4 27.4 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 17-05-2017 16.1 28.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 17-06-2017 13.3 22.9 Bewolkt Zonnig 00.00
  Dinsdag 16-05-2017 15.7 25.8 Zonnig Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 16-06-2017 15.4 18.4 Bewolkt Zonnig 00.00
  Maandag 15-05-2017 07.3 20.6 Zonnig Zonnig 00.10

  XXX

  Donderdag 15-06-2017 14.7 25.6 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 14-05-2017 08.2 20.2 Regen Bewolkt 02.50

  XXX

  Woensdag 14-06-2017 10.2 23.8 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 13-05-2017 12.3 18.2 Regen Bewolkt 04.40

  XXX

  Dinsdag 13-06-2017 13.2 20.1 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 12-05-2017 13.5 20.4 Regen Regen 06.80

  XXX

  Maandag 12-06-2017 14.5 19.1 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Donderdag 11-05-2017 05.4 23.0 Zonnig Bewolkt 00.00

  XXX

  Zondag 11-06-2017 12.9 26.9 Zonnig Bewolkt 00.00
  Woensdag 10-05-2017 03.8 14.3 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 10-06-2017 11.8 23.5 Bewolkt Zonnig 00.00
  Dinsdag 09-05-2017 02.9 13.2 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 09-06-2017 14.8 19.1 Regen Zonnig 14.00
  Maandag 08-05-2017 08.2 15.4 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 08-06-2017 12.1 22.5 Regen Zonnig 01.80
  Zondag 07-05-2017 09.0 15.6 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 07-06-2017 11.2 14.5 Regen Regen 02.50
  Zaterdag 06-05-2017 06.7 17.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 06-06-2017 14.1 16.8 Regen Regen 07.60
  Vrijdag 05-05-2017 07.8 11.1 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Maandag 05-06-2017 11.1 20.4 Bewolkt Zonnig 00.00
  Donderdag 04-05-2017 08.6 12.8 Regen Bewolkt 00.30

  XXX

  Zondag 04-06-2017 13.2 19.0 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 03-05-2017 07.9 14.3 Regen Bewolkt 04.20

  XXX

  Zaterdag 03-06-2017 16.9 22.2 Regen Zonnig 02.40
  Dinsdag 02-05-2017 08.7 15.4 Regen Zonnig 00.40

  XXX

  Vrijdag 02-06-2017 12.6 25.0 Zonnig Zonnig 00.00
  Maandag 01-05-2017 10.6 14.4 Regen Bewolkt 00.40

  XXX

  Donderdag 01-06-2017 08.7 22.9 Zonnig Zonnig 00.00

  Cijfers in het blauw is boven nul graden!

  Cijfers in het lila is een warme dag!

  Cijfers in het groen is een zomerse dag!

  Cijfers in het oranje is een tropische dag!


  >> Reageer (0)
  23-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN MAART & APRIL 2017

   Maart & April 2017

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG Datum Min Max 00-12 12-00 MM
  Vrijdag 31-03-2017 11.8 21.9 Zonnig Bewolkt 00.00

  XXX

  X X X X X X X
  Donderdag 30-03-2017 09.6 21.5 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 30-04-2017 03.9 19.2 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 29-03-2017 10.5 14.4 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zaterdag   29-04-2017 02.1 13.7 Bewolkt Zonnig  00.00
  Dinsdag 28-03-2017 03.4 19.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 28-04-2017 04.3 11.8 Regen Zonnig 05.10
  Maandag 27-03-2017 02.4 17.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 27-04-2017 00.4 10.6 Bewolkt Zonnig 00.00
  Zondag 26-03-2017 05.4 12.1 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 26-04-2017 00.2 11.0 Bewolkt Regen 01.40
  Zaterdag 25-03-2017 03.9 13.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 25-04-2017 03.4 09.9 Zonnig Bewolkt 03.60
  Vrijdag 24-03-2017 04.8 13.2 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 24-04-2017 05.5 12.4 Bewolkt Bewolkt 00.20
  Donderdag 23-03-2017 01.9 13.2 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 23-04-2017 02.8 11.4 Bewolkt Zonnig 01.50
  Woensdag 22-03-2017 01.2 12.8 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 22-04-2017 06.3 11.4 Bewolkt Bewolkt 01.00
  Dinsdag 21-03-2017 06.0 09.5 Zonnig Zonnig 01.30

  XXX

  Vrijdag 21-04-2017 08.7 12.1 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag 20-03-2017 10.1 11.3 Regen Regen 01.90

  XXX

  Donderdag 20-04-2017 00.0 12.1 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 19-03-2017 07.6 13.6 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 19-04-2017 00.3 09.4 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 18-03-2017 07.1 11.5 Regen Bewolkt 09.50

  XXX

  Dinsdag 18-04-2017 01.7 11.0 Regen Zonnig 02.70
  Vrijdag 17-03-2017 07.0 10.5 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Maandag 17-04-2017 04.8 11.4 Regen Zonnig 11.20
  Donderdag 16-03-2017 02.8 16.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 16-04-2017 04.7 10.8 Regen Bewolkt 03.20
  Woensdag 15-03-2017 05.9 13.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 15-04-2017 09.0 11.6 Regen Zonnig

  02.70

  Dinsdag 14-03-2017 03.3 13.6 Zonnig Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 14-04-2017 04.2 13.4 Bewolkt Zonnig 00.00
  Maandag 13-03-2017 00.5 12.3 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 13-04-2017 07.0 12.4 Bewolkt Zonnig 00.00
  Zondag 12-03-2017 04.4 15.2 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 12-04-2017 08.7 11.5 Bewolkt Regen 00.80
  Zaterdag 11-03-2017 02.5 12.5 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Dinsdag 11-04-2017 03.8 13.5 Bewolkt Zonnig 00.00
  Vrijdag 10-03-2017 00.5 11.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 10-04-2017 09.1 12.9 Bewolkt Zonnig 00.00
  Donderdag 09-03-2017 01.1 12.2 Zonnig Zonnig 00.10

  XXX

  Zondag 09-04-2017 04.5 20.3 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 08-03-2017 04.1 10.1 Regen Bewolkt 13.70

  XXX

  Zaterdag 08-04-2017 08.4 15.3 Bewolkt Zonnig 00.00
  Dinsdag 07-03-2017 05.1 09.0 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 07-04-2017 04.9 14.7 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag 06-03-2017 02.5 10.0 Bewolkt Regen 02.40

  XXX

  Donderdag 06-04-2017 04.8 11.7 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zondag 05-03-2017 06.0 11.0 Bewolkt Regen 06.30

  XXX

  Woensdag 05-04-2017 05.4 12.3 Bewolkt Zonnig 00.00
  Zaterdag 04-03-2017 06.0 13.1 Bewolkt Bewolkt 00.50

  XXX

  Dinsdag 04-04-2017 04.5 16.6 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 03-03-2017 01.2 08.0 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Maandag 03-04-2017 07.4 13.2 Bewolkt Zonnig 00.00
  Donderdag 02-03-2017 04.4 08.4 Regen Zonnig 07.10

  XXX

  Zondag 02-04-2017 05.0 15.8 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 01-03-2017 03.3 08.9 Bewolkt Bewolkt 00.80

  XXX

  Zaterdag 01-04-2017 05.8 13.8 Bewolkt Bewolkt 00.10

  Cijfers in het rood is onder nul graden!

  Cijfers in het blauw is boven nul graden!

  Cijfers in het lila is een warme dag!


  >> Reageer (0)
  22-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. DE MAANDEN JANUARI & FEBRUARI 2017

   Januari & Februari 2017

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG DATUM Min Max 00-12 12-00 MM
  Dinsdag 31-01-2017 03.1 05.7 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  X X X X X X X
  Maandag 30-01-2017 03.1 07.1 Regen Bewolkt 07.00

  XXX

  X X X X X X X
  Zondag 29-01-2017 02.9 06.1 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  X X X X X X X
  Zaterdag 28-01-2017 02.4 09.4 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Dinsdag 28-02-2017 02.1 06.6 Regen Zonnig 03.70
  Vrijdag 27-01-2017 04.2 04.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 27-02-2017 09.3 09.8 Regen Regen 06.20
  Donderdag 26-01-2017 04.5 00.1 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 26-02-2017 07.2 10.3 Bewolkt Regen 02.50
  Woensdag 25-01-2017 00.5 00.7 MIST Bewolkt 00.00

  XXX

  Zaterdag 25-02-2017 00.1 08.6 Bewolkt Bewolkt 00.50
  Dinsdag 24-01-2017 00.8 02.2 MIST Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 24-02-2017 02.7 08.2 Regen Bewolkt 01.60
  Maandag 23-01-2017 06.3 03.0 Bewolkt Regen 00.30

  XXX

  Donderdag 23-02-2017 06.5 10.5 STORM STORM 09.60
  Zondag 22-01-2017 05.9 03.7 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 22-02-2017 08.4. 10.1 Regen Regen 13.70
  Zaterdag 21-01-2017 01.3 04.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 21-02-2017 07.2 10.6 Bewolkt Bewolkt 01.00
  Vrijdag 20-01-2017 05.1 04.8 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag    20-02-2017 05.9 10.7 Regen Bewolkt 01.30
  Donderdag 19-01-2017 05.7 04.8 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 19-02-2017 01.7 10.1 Bewolkt Zonnig 00.20
  Woensdag 18-01-2017 06.7 01.6 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 18-02-2017 02.9 08.8 Bewolkt Zonnig 00.00
  Dinsdag 17-01-2017 05.0 00.4 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 17-02-2017 05.0 08.2 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag 16-01-2017 02.4 03.3 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 16-02-2017 03.0 09.5 Zonnig Bewolkt 00.20
  Zondag 15-01-2017 02.4 03.6 Bewolkt Zonnig 01.90

  XXX

  Woensdag 15-02-2017 01.6 12.9 Zonnig Bewolkt 00.00
  Zaterdag 14-01-2017 01.3 04.8 Regen Zonnig 04.70

  XXX

  Dinsdag 14-02-2017 00.1 08.9 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 13-01-2017 00.2 06.2 Sneeuw Zonnig 05cm

  XXX

  Maandag 13-02-2017 01.1 05.3 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 12-01-2017 05.6 07.9 Bewolkt Regen 04.90

  XXX

  Zondag 12-02-2017 01.3 02.0 Sneeuw Zonnig 03cm
  Woensdag 11-01-2017 04.9 09.4 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 11-02-2017 02.2 00.8 Sneeuw Sneeuw 07cm
  Dinsdag 10-01-2017 03.1 07.1 Regen Zonnig 07.10

  XXX

  Vrijdag 10-02-2017 04.0 01.5 Sneeuw Bewolkt 01cm
  Maandag 09-01-2017 03.9 06.3 Bewolkt Regen 00.50

  XXX

  Donderdag 09-02-2017 01.4 00.0 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zondag 08-01-2017 00.7 07.2 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 08-02-2017 00.0 00.1 Sneeuw Zonnig 01cm
  Zaterdag 07-01-2017 01.4 02.6 Sneeuw Bewolkt 01cm

  XXX

  Dinsdag 07-02-2017 02.9 03.1 Bewolkt Regen 00.30
  Vrijdag 06-01-2017 05.4 00.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 06-02-2017 01.6 06.2 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Donderdag 05-01-2017 01.5 04.0 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 05-02-2017 01.6 07.4 Regen Bewolkt 07.70
  Woensdag 04-01-2017 06.4 07.1 Bewolkt Regen 00.50

  XXX

  Zaterdag 04-02-2017 02.5 07.2 Bewolkt Regen 02.20
  Dinsdag 03-01-2017 00.6 06.6 Zonnig Bewolkt 02.30

  XXX

  Vrijdag 03-02-2017 07.0 11.4 Bewolkt Zonnig 00.70
  Maandag 02-01-2017 00.8 06.7 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 02-02-2017 04.7 12.9 Bewolkt Zonnig 00.60
  Zondag 01-01-2017 02.6 02.7 Bewolkt Regen 00.70

  XXX

  Woensdag 01-02-2017 00.6 05.4 Bewokkt Bewolkt 00.00

  Cijfers in het rood is onder nul graden!

  Cijfers in het blauw is boven nul graden!


  >> Reageer (0)
  21-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN NOVEMBER & DECEMBER 2016

   November & December 2016

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG DATUM Min Max 00-12 12-00 MM
  X X X X X X X

  XXX

  Zaterdag 31-12-2016 02.9 04.9 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Woensdag 30-11-2016 05.2 09.6 Zonnig Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 30-12-2016 03.4 03.4 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Dinsdag 29-11-2016 05.0 04.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 29-12-2016 02.0 00.9 MIST Bewolkt 00.00
  Maandag 28-11-2016 01.4 04.8

  Zonnig

  Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 28-12-2016 00.9 03.3 Bewolkt MIST 00.00
  Zondag 27-11-2016 00.6 09.7 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Dinsdag 27-12-2016 06.1 09.2 Zonnig Zonnig 01.30
  Zaterdag 26-11-2016 01.4 07.3 MIST Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 26-12-2016 07.8 08.9 Zonnig Zonnig 00.10
  Vrijdag 25-11-2016 02.9 07.1 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 25-12-2016 08.7 12.2 Bewolkt Bewolkt 00.60
  Donderdag 24-11-2016 07.4 08.0 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 24-12-2016 05.6 09.2 Bewolkt Bewolkt 00.30
  Woensdag 23-11-2016 04.8 10.7 Regen Bewolt 00.20

  XXX

  Vrijdag 23-12-2016 03.0 07.3 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Dinsdag 22-11-2016 10.2 13.0 Zonnig Zonnig 00.50

  XXX

  Donderdag 22-12-2016 05.6 07.7 Regen Bewolkt 01.60
  Maandag 21-11-2016 06.5 13.8 Bewolkt Regen 04.50

  XXX

  Woensdag 21-12-2016 00.7 06.6 Bewolkt Regen 00.50
  Zondag 20-11-2016 04.3 10.7 STORM STORM 05.60

  XXX

  Dinsdag 20-12-2016 02.9 03.7 Zonnig Mistig 00.00
  Zaterdag 19-11-2016 03.0 08.7 Bewolkt Regen 03.00

  XXX

  Maandag 19-12-2016 01.9 06.7 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 18-11-2016 06.8 08.1 Bewolkt Regen 05.60

  XXX

  Zondag 18-12-2016 02.5 10.2 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Donderdag 17-11-2016 07.1 11.0 Regen Regen 05.30

  XXX

  Zaterdag 17-12-2016 03.1 05.2 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Woensdag 16-11-2016 07.6 14.1 Bewolkt Bewolkt 02.40

  XXX

  Vrijdag 16-12-2016 03.0 07.8 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Dinsdag 15-11-2016 06.2 13.4 Bewolkt Regen 03.70

  XXX

  Donderdag 15-12-2016 05.7 07.6 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag 14-11-2016 01.2 06.3 Bewolkt Regen 03.10

  XXX

  Woensdag 14-12-2016 07.1 08.7 Bewolkt Bewolkt 00.10
  Zondag 13-11-2016 03.3 05.3 Bewolkt Bewolkt 03.20

  XXX

  Dinsdag 13-12-2016 05.5 07.2 Regen Bewolkt 00.50
  Zaterdag 12-11-2016 02.1 05.2 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Maandag 12-12-2016 01.5 08.1 Bewolkt Bewolkt 00.10
  Vrijdag 11-11-2016 02.6 06.1 Bewolkt Zonnig 04.00

  XXX

  Zondag 11-12-2016 07.2 09.8 Regen Bewolkt 07.30
  Donderdag 10-11-2016 03.4 05.2 Bewolkt Regen 14.60

  XXX

  Zaterdag 10-12-2016 05.6 09.0 Bewolkt Regen 01.40
  Woensdag 09-11-2016 00.6 04.4 Regen Regen 04.30

  XXX

  Vrijdag 09-12-2016 07.7 10.7 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Dinsdag 08-11-2016 02.4 04.6 Bewolkt Bewolkt 01.30

  XXX

  Donderdag 08-12-2016 05.6 09.2 Bewolkt Regen 01.50
  Maandag 07-11-2016 02.6 06.9 Regen Bewolkt 00.30

  XXX

  Woensdag 07-12-2016 01.8 09.0 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zondag 06-11-2016 06.1 10.3 Regen Regen 11.90

  XXX

  Dinsdag 06-12-2016 04.1 05.4 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 05-11-2016 04.7 11.1 Regen Bewolkt 05.80

  XXX

  Maandag 05-12-2016 04.3 04.0 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 04-11-2016 06.7 09.8 Bewolkt Bewolkt 00.40

  XXX

  Zondag 04-12-2016 03.3 04.2 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 03-11-2016 02.8 12.0 Regen Bewolkt 01.50

  XXX

  Zaterdag 03-12-2016 02.6 07.9 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Woensdag 02-11-2016 04.9 12.1 Regen Bewolkt 01.40

  XXX

  Vrijdag 02-12-2016 07.2 09.3 Bewolkt Bewolkt 01.30
  Dinsdag 01-11-2016 05.8 14.7 Bewolkt Regen 00.30

  XXX

  Donderdag 01-12-2016 06.1 10.2 Bewolkt Bewolkt 00.00

   

  Cijfers in het rood is onder nul graden!

  Cijfers in het blauw is boven nul graden!


  >> Reageer (0)
  20-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN SEPTEMBER & OKTOBER 2016

   September & Oktober 2016

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG DATUM Min Max 00-12 12-00 MM
  X X X X X X X

  XXX

  Maandag 31-10-2016 04.9 15.9 Bewolkt Zonnig 00.00
  Vrijdag 30-09-2016 11.6 18.6 Zonnig Zonnig 01.00

  XXX

  Zondag 30-10-2016 05.5 14.4 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Donderdag 29-09-2016 15.2 17.8 Bewolkt Regen 08.00

  XXX

  Zaterdag 29-10-2016 05.3 15.6 Bewolkt Zonnig 00.00
  Woensdag 28-09-2016 15.4 21.0 Zonnig Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 28-10-2016 11.2 15.5 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Dinsdag 27-09-2016 07.7 20.8 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 27-10-2016 07.9 13.4 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag 26-09-2016 10.2 18.6 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 26-10-2016 04.9 13.4 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zondag 25-09-2016 12.3 23.1 Zonnig Bewolkt 00.00

  XXX

  Dinsdag 25-10-2016 07.3 10.2 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zaterdag 24-09-2016 09.4 23.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 24-10-2016 04.0 09.2 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Vrijdag 23-09-2016 12.3 19.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 23-10-2016 00.5 12.0 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 22-09-2016 10.3 20.8 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zaterdag 22-10-2016 05.4 10.4 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 21-09-2016 13.4 20.9 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 21-10-2016 01.9 14.1 Zonnig Bewolkt 00.30
  Dinsdag 20-09-2016 11.1 20.0 Zonnig Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 20-10-2016 06.2 13.0 Bewolkt Bewolkt 01.40
  Maandag 19-09-2016 13.1 19.4 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 19-10-2016 06.4 13.1 Bewolkt Zonnig 21.10
  Zondag 18-09-2016 15.5 20.5 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 18-10-2016 08.7 12.9 Bewolkt Regen 04.90
  Zaterdag 17-09-2016 14.3 21.7 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Maandag 17-10-2016 10.7 16.7 Bewolkt Zonnig 00.60
  Vrijdag 16-09-2016 16.0 21.2 Bewolkt Zonnig 01.40

  XXX

  Zondag 16-10-2016 09.6 19.0 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 15-09-2016 16.8 27.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 15-10-2016 09.0 14.2 Regen Bewolkt 13.50
  Woensdag 14-09-2016 18.5 31.0 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 14-10-2016 07.6 12.4 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Dinsdag 13-09-2016 17.6 30.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 13-10-2016 07.5 10.8 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag 12-09-2016 17.9 27.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 12-10-2016 08.2 11.1 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zondag 11-09-2016 16.1 21.7 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 11-10-2016 02.5 13.7 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zaterdag 10-09-2016 13.1 25.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 10-10-2016 05.1 13.6 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Vrijdag 09-09-2016 12.7 22.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 09-10-2016 03.6 15.0 Bewolkt Regen 00.70
  Donderdag 08-09-2016 14.4 27.0 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 08-10-2016 09.9 14.8 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Woensdag 07-09-2016 14.1 26.1 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 07-10-2016 10.0 14.9 Bewolkt Zonnig 00.00
  Dinsdag 06-09-2016 13.5 22.8 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 06-10-2016 05.3 13.6 Zonnig Zonnig 00.00
  Maandag 05-09-2016 14.9 21.8 Bewolkt Zonnig 00.80

  XXX

  Woensdag 05-10-2016 07.8 13.9 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 04-09-2016 17.1 20.8 Regen Bewolkt 06.60

  XXX

  Dinsdag 04-10-2016 10.3 17.6 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 03-09-2016 15.4 22.2 Bewolkt Bewolkt 00.90

  XXX

  Maandag 03-10-2016 12.1 18.9 Regen Zonnig 11.90
  Vrijdag 02-09-2016 12.6 21.4 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zondag 02-10-2016 09.6 15.1 Bewolkt Regen 11.60
  Donderdag 01-09-2016 15.0 22.2 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 01-10-2016 08.9 18.6 Bewolkt Zonnig 02.60

   Cijfers in het blauw is boven nul graden!

  Cijfers in het lila is een warme dag!

  Cijfers in het groen is een zomerse dag!

  Cijfers in het oranje is een tropische dag!


  >> Reageer (0)
  19-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN JULI & AUGUSTUS 2016

   Juli & Augustus 2016

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG DATUM Min Max 00-12 12-00 MM
  Zondag 31-07-2016 13.9 20.2 Regen Zonnig 02.00

  XXX

  Woensdag 31-09-2016 11.1 24.6 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 30-07-2016 16.5 22.3 Bewolkt Regen 00.10

  XXX

  Dinsdag 30-08-2016 10.9 23.1 Bewolkt Zonnig 00.00
  Vrijdag 29-07-2016 15.8 21.9 Regen Bewolkt 00.00

  XXX

  Maandag 29-08-2016 15.2 21.2 Regen Zonnig 01.20
  Donderdag 28-07-2016 14.8 22.4 Bewolkt Bewolkt 01.20

  XXX

  Zondag     28-08-2016 18.0 23.0 Regen Zonnig 02.00
  Woensdag 27-07-2016 16.5 21.0 Bewolkt Regen 05.90

  XXX

  Zaterdag 27-08-2016 17.0 25.0 Zonnig Zonnig 00.00
  Dinsdag 26-07-2016 13.8 23.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 26-08-2016 18.3 24.2 Zonnig Zonnig 00.00
  Maandag    25-07-2015 16.5 21.3 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 25-08-2016 17.1 30.9 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag      24-07-2016 17.2 24.6 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 24-08-2016 17.3 30.4 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 23-07-2016 18.9 25.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 23-08-2016 15.3 27.0 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 22-07-2016 17.3 25.8 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 22-08-2016 15.9 21.8 Bewolt Zonnig 06.10
  Donderdag 21-07-2016 17.3 25.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 21-08-2016 14.4 20.3 Regen Zonnig 44.07
  Woensdag 20-07-2016 20.0 33.0 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag    20-08-2016 14.7 22.5 Bewolkt Regen 26.90
  Dinsdag 19-07-2016 12.9 28.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 19-08-2016 11.5 22.7 Bewolkt Regen 01.70
  Maandag 18-07-2016 14.6 25.0 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 18-08-2016 11.3 22.9 Zonnig Zonnig