NIEUW: Blog reclamevrij maken?

Waar-
schuwings
kleuren
Weerwaarschuwingen worden ingedeeld door middel van kleuren. Overal in de wereld maken de weerkundigen gebruik van de alom bekende kleuren die in het verkeer gebruikt worden voor stoplichten. In Nederland hanteert ook het KNMI de kleuren groen, geel oranje en rood voor de fasering van zijn weerwaarschuwingen.
De waarschuwingen worden regionaal gegeven in ons land voor elke provincie afzonderlijk. Zo kan het gebeuren dat bepaalde provincies oranje of rood kleuren terwijl de overige provincies geel of groen zijn. In andere landen worden de waarschuwingen geregionaliseerd voor bijvoorbeeld deelstaten of departementen.

De kleur groen betekent dat er niets bijzonders aan de hand is met het weer. Dan is er geen waarschuwing van kracht. Soms kan een land ook wit kleuren. Dat wijst op het ontbreken van waarschuwingen.

Bij geel is sprake van mogelijk gevaarlijk weer. De weersomstandigheden zijn ook dan niet uitzonderlijk. Volgens de internationaal gehanteerde omschrijvingen is het dan aan te raden alert te zijn en voorzichtig te zijn met activiteiten die door het weer risico’s met zich mee kunnen brengen. Het is dan verstandig om op de hoogte te blijven van de verwachte weersomstandigheden en geen onnodige risico’s te nemen. Een waarschuwing voor het weertype gevaarlijk (code geel) verschijnt op zijn vroegst 48 uur voordat het weersverschijnsel met een kans van minstens 60 procent kan optreden.

De kleur oranje staat voor gevaarlijk of extreem weer met ongewone meteorologische omstandigheden. Een oranje waarschuwing wordt op zijn vroegst 24 uur tevoren uitgeven na consultatie van weerbedrijven als de kans op extreem weer ingeschat wordt op 60 procent of meer. Dan zouden schade en ongevallen kunnen optreden. Ook dan is het verstandig waakzaam te zijn voor mogelijk onvermijdelijke gevaren en nauwgezet op de hoogte te blijven van de verwachte meteorologische omstandigheden.

Als het vrijwel zeker is dat extreem weer zal optreden (kans minstens 90 procent), dat bovendien op een grote schaal (gebied van zeker 50 bij 50 kilometer) leidt tot schade en ongevallen met grote risico's voor lijf en leden dan wordt waarschuwingscode rood gegeven. Onder zulke uitzonderlijke omstandigheden met groot gevaar en schade kan na consultatie van verschillende overheidsinstanties en weerbedrijven een Weeralarm worden uitgegeven. Dan is het zaak constant en in detail op de hoogte te blijven van de weersverwachtingen en risico’s. Een rode waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 12 uur voordat de weersverschijnselen kunnen optreden.

In de waarschuwingen voor gevaarlijk of extreem weer wordt ook aangegeven wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Ook wordt een indicatie gegeven van de verwachte periode waarin de verschijnselen kunnen optreden. Sommige instanties, zoals verkeersdiensten of de lokale overheid koppelen er ook gedragsadviezen aan.

De weerwaarschuwingen zijn te vinden op NOS Teletekstpagina 713, waarschu­wingen voor wind op pagina 710. Het KNMI verspreidt de waarschuwingen ook via internet, extranet (voor specifieke gebruikers), fax, e-mail en twitter.
Weeralarm
Het KNMI geeft een Weeralarm uit wanneer het weer gevaar dreigt op te leveren en aanleiding kan geven tot grote overlast of ontwrichting van de samenleving. Een Weeralarm wordt zo mogelijk vanaf 48 uur tevoren voorafgegaan door een waarschuwing. In de periode vanaf 24 uur voorafgaand aan het extreme weer wordt, bij 60 procent zekerheid dat het optreedt, een waarschuwing voor extreem weer uitgegeven. Het Weeralarm wordt op zijn vroegst 12 uur tevoren uitgegeven en dan alleen wanneer het vrijwel zeker is (kans van 90 procent) dat het extreme weer zal optreden.
Het Weeralarm is een ernstige waarschuwing van het KNMI bij extreme weersomstandigheden die gevaar of overlast opleveren en kunnen leiden tot ontwrichting van de samenleving. De verschijnselen moeten zich op grote schaal voordoen, dat wil zeggen in een gebied ter grootte van minstens 50 bij 50 kilometer (of over een lengte van minstens 50 kilometer). Het Weeralarm kan geldig zijn voor het hele land of regionaal voor bepaalde provincies. Het Weeralarm wordt uitgegeven vanaf 12 uur voor het verschijnsel met een zekerheid van minstens 90 procent kan optreden. Een Weeralarm kan worden voorafgegaan door een waarschuwing (vanaf 48 uur voor het verschijnsel kan optreden) en een waarschuwing voor extreem weer (vanaf 24 uur voor het verschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden).
Windstoten
*Zomerhalfjaar (mei-oktober): vlagerige wind met uitschieters van meer dan 100 km per uur.
*Winterhalfjaar (november-april): vlagerige wind met uitschieters van meer dan 120 km per uur in de kuststrook en/of meer dan 100 km/uur in het binnenland.

*Groot risico door omvallende bomen, het loskomen en rondvliegen van boomtakken, dakpannen, dakbedekking en gevelplaten en het omvallen van grote objecten zoals bouwsteigers en hijskranen. Zeer gevaarlijk voor kwetsbare deelnemers aan het wegverkeer (met name (brom)fietsers, motorrijders, vrachtauto's, auto's met aanhanger en caravans en in het zomerhalfjaar ook watersporters) en kans op ontwrichting van het openbaar vervoer en grote schade.
Onweer
*500 ontladingen of meer per 5 minuten in een gebied minstens ter grootte van het standaardgebied.
*Risico om door de bliksem getroffen te worden. Zeker in het open veld, op of aan het water, in de buurt van hoge bomen en op andere gevaarlijke plaatsen is er een sterk verhoogd risico op blikseminslag. Onweer gaat bovendien vaak vergezeld van veel wind en/of (zeer) zware windstoten en soms ook hagel wat schade kan opleveren.
Regen
*75 mm of meer in 24 uur in een gebied minstens ter grootte van het standaardgebied
*Risico op en gevaar voor het overstromen van rivieren en beken. Aangrenzende gebieden kunnen daardoor onder water komen te staan.

Bovendien geeft langdurige overvloedige regen gevaar voor lokale wateroverlast. Zo kunnen er kelders onderlopen en kan het verkeer op de daarvoor gevoelige plekken ernstige hinder en groot gevaar ondervinden van water dat op de weg blijft staan.

Met name in stedelijke gebieden, maar ook in gebieden met minder capaciteit om water te bergen of een slechte waterafvoer bestaat bij overvloedige regenval het risico op maatschappelijke ontwrichting en wateroverlast.
Gladheid en sneeuwval
*Sneeuwval met een hoeveelheid van minstens 3 cm per uur of minstens 10 cm in 6 uur over een gebied minstens ter grootte van het standaardgebied
*Groot gevaar voor kwetsbare deelnemers aan het wegverkeer (met name (brom)fietsers, motorrijders, vrachtauto's, auto's met aanhanger en caravans) en een grote kans op ontwrichting van het openbaar vervoer.

Dakconstructies kunnen instabiel worden bij grote sneeuwlast.

Gladheid en sneeuwval
*Sneeuwval of driftsneeuw bij minstens windkracht 6 (meer dan 40 km/uur) over een gebied minstens ter grootte van het standaardgebied
*Groot gevaar voor kwetsbare deelnemers aan het wegverkeer (met name (brom)fietsers, motorrijders, vrachtauto's, auto's met aanhanger en caravans) en een grote kans op ontwrichting van het openbaar vervoer. Wegen raken mogelijk versperd door sneeuwophopingen en sneeuwduinen. Zicht vermindert.
Gladheid en sneeuwval
*Gladheid door ijzel of ijsregen in een gebied minstens ter grootte van het standaardgebied
*Groot gevaar voor kwetsbare deelnemers aan het wegverkeer (met name (brom)fietsers, motorrijders, vrachtauto's, auto's met aanhanger en caravans) en een grote kans op ontwrichting van het openbaar vervoer.

Groot risico op het afbreken van takken en soms het bezwijken van bomen en hoogspanningskabels.

IJzel, bevriezing en opvriezing kunnen voor extreme gladheid zorgen. De gladheid kan bovendien zeer verraderlijk zijn omdat deze verschijnselen soms moeilijk zichtbaar zijn
Weeralarm extreem weer (code oranje)
Het KNMI geeft verschillende waarschuwingen uit: een waarschuwing voor gevaarlijk weer (code geel), een waarschuwing voor extreem weer (code oranje) en een Weeralarm (code rood). Een waarschuwing voor extreem weer wordt uitgegeven als de kans dat het extreme weer optreedt 60 procent is of meer. De waarschuwing voor extreem weer geeft het KNMI op zijn vroegst vanaf 24 uur voordat het verschijnsel kan optreden uit.
Criteria
Een waarschuwing voor extreem weer geldt alleen voor bepaalde weersomstandigheden als die op grote schaal (een standaardgebied ter grootte van ten minste 50 x 50 kilometer of over een lengte van minstens 50 kilometer) optreden. Het Weeralarm kan gelden voor het hele land maar ook regionaal voor bepaalde provincies.

Waarschuwingen voor extreem weer (code oranje) geeft het KNMI voor:

 • gladheid door ijzel, ijsregen of sneeuwval (minstens 3 cm per uur of minstens 10 cm in 6 uur)
 • driftsneeuw (met een gemiddelde windsnelheid van meer dan 40 km/uur, windkracht 6 of meer)
 • onweer (minstens 500 ontladingen in 5 minuten)
 • regen (minstens 75 mm in 24 uur)
 • windstoten (minstens 100 km/uur, aan de kust in de winterperiode (november tot en met april) minstens 120 km/uur)
In het waarschuwingsbericht vermeldt het KNMI verschillende details, bijvoorbeeld waar en wanneer het extreme weer begint en hoe lang het aanhoudt. Bij windstoten vermeldt het KNMI of het ook tot storm komt en hoe zwaar die storm dan wordt. Bij neerslag geeft het KNMI aan hoe groot de intensiteit wordt.
Weeralarm (code rood)
Het KNMI geeft een Weeralarm uit wanneer de weersituatie gevaar dreigt op te leveren en aanleiding kan geven tot grote overlast of ontwrichting van de samenleving. Een Weeralarm wordt zo mogelijk vanaf 48 uur tevoren voorafgegaan door een waarschuwing. In de periode vanaf 24 uur voorafgaand aan een eventueel Weeralarm wordt, bij 60 procent zekerheid dat de verwachte weersituatie optreedt, een waarschuwing voor extreem weer uitgegeven. Het Weeralarm wordt op zijn vroegst 12 uur tevoren uitgegeven en dan alleen wanneer het vrijwel zeker is (kans van 90 procent) dat de verwachte weersituatie optreedt.
In de tekst van het Weeralarm wordt naast de gedetailleerde beschrijving van het weer en de verwachte ontwikkeling aangegeven wat de mogelijke gevolgen of effecten van het extreme weer zijn, zoals bomen die ontworteld kunnen worden, wateroverlast en gevaarlijke situaties op de wegen.

Criteria
Het Weeralarm geldt alleen voor bepaalde weersomstandigheden als die op grote schaal (een standaardgebied ter grootte van ten minste 50 x 50 kilometer of over een lengte van minstens 50 kilometer ) optreden. Het Weeralarm kan gelden voor het hele land maar ook regionaal voor bepaalde provincies.

Een Weeralarm geeft het KNMI voor:

 • gladheid door ijzel, ijsregen of sneeuwval (minstens 3 cm per uur of minstens 10 cm in 6 uur)
 • driftsneeuw (met een gemiddelde windsnelheid van meer dan 40 km/uur, windkracht 6 of meer)
 • onweer (minstens 500 ontladingen in 5 minuten)
 • regen (minstens 75 mm in 24 uur)
 • windstoten (minstens 100 km/uur, aan de kust in de winterperiode (van november tot en met april) minstens 120 km/uur aan de kust)
Depressie
Een depressie is een gebied met lage luchtdruk die ontstaat in het grensgebied tussen twee verschillende luchtsoorten. Bijvoorbeeld tussen koude lucht van noordelijke breedten en tropische lucht van zuidelijke breedten. In het grensvlak van de beide luchtsoorten kan door een veelheid aan oorzaken een golfvormige uitstulping ontstaan die verder kan uitgroeien tot een lagedrukgebied of zelfs tot een heuse diepe stormdepressie. Een depressie zou je voor kunnen stellen als een enorme atmosferische stofzuiger op zo'n 8 tot 10 kilometer hoogte, die de lucht naar boven zuigt. De lucht stroomt spiraalsgewijs naar het centrum van lagedruk toe.
Hogedruk-
gebied

Gebied met een hogere luchtdruk dan de omgeving, ook wel hoog of anticycloon genoemd. Een uitloper van het hogedrukgebied wordt een rug van hoge druk genoemd, een snel passerend hogedrukgebied een trekrug of tussenhoog. Het bekendst is het Azorenhoog bij de Azoren dat ontstaat door de uitwisseling van warmte tussen de tropen en de poolgebieden. De positie van dat hogedrukgebied is een belangrijke sturingsfactor van het weer in West-Europa. Een hogedrukgebied biedt vaak mooi weer maar door de rust in de atmosfeer kan het ook mistig of bewolkt zijn. Ook bij hoge barometerstanden kan het soms regenen.
Bijna een Tocht der Tochten.
De koudegolf die februari 2012 op de kaart heeft gezet, leidde bijna tot een Elfstedentocht. Helaas was het ijs niet goed genoeg om de Tocht der Tochten te organiseren, maar gelukkig heeft het winterweer nog een aantal zeer fraaie schaatsdagen opgeleverd.
Of er wel of geen Elfstedentocht is vaak al een bron voor speculaties terwijl de winter nog moet beginnen. De schaatstocht staat symbool voor een strenge winter maar lang niet alle strenge winters hebben tot een Elfstedentocht geleid.

Acht van de vijftien Elfstedentochten die zijn verreden sinds 1909, werden georganiseerd tijdens een koudegolf (minstens vijf dagen onafgebroken vorst in De Bilt waarvan minstens drie dagen met meer dan 10 graden onder nul). Vijf tochten werden net voor of na een koudegolf georganiseerd. Slechts twee tochten werden verreden in winters zonder koudegolf (1912, 1941).

In de 20e eeuw is de tocht vijftien keer verreden, het laatst in 1997. Het bestuur van de Friesche Elfsteden werkt samen met het KNMI en ook tijdens de afgelopen koudegolf zijn dagelijks verwachtingen gemaakt door de Elfstedenmeteoroloog en was er herhaaldelijk overleg met de ijsmeester.

Het weer is echter niet de enige beslissende factor. In de eerste plaats gaat het om het ijs dat over het hele traject betrouwbaar en voldoende dik moet zijn om de vele deelnemers te dragen. Op 9 februari 1996 leek het ijs dik geschikt, maar het was op dat moment te laat om de tocht af te kondigen; het weer sloeg daags daarna om.

Ook al zijn de voorbereidingen in volle gang dan nog kunnen tegenvallende vorst, dooi, wind of neerslag op het laatste moment roet in het eten gooien. Het zal niet de eerste keer zijn dat een Elfstedentocht op het laatste moment wordt afgeblazen.Kort nadat het Elfstedenbestuur begin januari 1996 bijeen was geweest, werd duidelijk dat invallende dooi de tocht toen onmogelijk zou maken.

De weerkundigen waren unaniem in hun prognoses, anders dan in januari 1987, toen er veel verwarring was over de mogelijke datum. Uiteindelijk bleek de genoemde datum door regen en het verdwijnen van de vorst niet geschikt. Ook in februari 1991 kwam het bestuur tevergeefs bijeen, omdat het ijs niet voldoende sterk werd.

Uit een overzicht blijkt dat de tocht zeker tien keer vaak pas op het laatste moment is afgeblazen. Alleen al in de strenge winter van 1947 is de datum vier keer uitgesteld.

Alle hoop leek verloren toen de temperatuur op 16 januari 1947 in Friesland tot 10 graden opliep (Maastricht noteerde die dag het eeuwrecord van 17,2 graden), maar de strenge vorst daarna maakte de tocht op 8 februari 1947 mogelijk. Het ergst was 30 december 1961, toen de Elfstedentocht door plotselinge regen, storm en dooi (het werd bijna 10 graden) pas 's ochtends werd afgeblazen en de drieduizend deelnemers teleurgesteld huiswaarts keerden.

Het KNMI maakt voor de Friesche Elf Steden dagelijks verwachtingen met een computermodel dat het stromingspatroon in de atmosfeer zo'n vijftig keer achtereen voor een bepaalde datum herhaalt. Op grond daarvan kan worden ingeschat of de vorst zich handhaaft of na een onderbreking terugkeert, dus of er zicht is op een mogelijke Elfstedentocht.

2010
JULI 2010

DAG

DATUM Min Max TYPE MM
Zaterdag 31-07-2010 12.0 27.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 30-07-2010 11.0 24.0 Zonnig 00.00
Donderdag 29-07-2010 12.0 22.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 28-07-2010 11.0 25.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 27-07-2010 11.0 23.0 Zonnig 00.00
Maandag 26-07-2010 11.0 21.0 Bewolkt 01.00
Zondag 25-07-2010 05.0 22.0 Zonnig 02.00
Zaterdag 24-07-2010 07.0 22.0 Zonnig 05.00
Vrijdag 23-07-2010 08.0 26.0 Zonnig 00.00
Donderdag 22-07-2010 09.0 26.0 Zonnig 00.00
Woensdag 21-07-2010 14.0 31.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 20-07-2010 13.0 31.0 Zonnig 00.00
Maandag 19-07-2010 09.0 30.0 Zonnig 00.00
Zondag 18-07-2010 09.0 25.0 Zonnig 02.00
Zaterdag 17-07-2010 09.0 23.0 Regen 18.00
Vrijdag 16-07-2010 13.0 29.0 Zonnig 00.00
Donderdag 15-07-2010 13.0 25.0 Zonnig 00.00
Woensdag 14-07-2010 16.0 33.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 13-07-2010 13.0 29.0 Zonnig 00.00
Maandag 12-07-2010 14.0 31.0 Zonnig 00.00
Zondag 11-07-2010 15.0 34.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 10-07-2010 14.0 36.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 09-07-2010 13.0 36.0 Zonnig 00.00
Donderdag 08-07-2010 12.0 34.0 Zonnig 00.00
Woensdag 07-07-2010 05.0 28.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 06-07-2010 07.0 24.0 Zonnig 02.00
Maandag 05-07-2010 10.0 25.0 Zonnig 00.00
Zondag 04-07-2010 10.0 28.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 03-07-2010 13.0 34.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 02-07-2010 17.0 36.0 Zonnig 00.00
Donderdag 01-07-2010 11.0 32.0 Zonnig 00.00

AUGUSTUS 2010 

DAG DATUM Min Max TYPE MM
Dinsdag 31-08-2010 06.0 20.0 Zonnig 00.00
Maandag 30-08-2010 05.0 19.0 Regen 31.00
Zondag 29-08-2010 05.0 17.0 Regen 25.00
Zaterdag 28-08-2010 07.0 19.0 Regen 14.00
Vrijdag 27-08-2010 08.0 20.0 Regen 09.00
Donderdag 26-08-2010 13.0 24.0 Regen 10.00
Woensdag 25-08-2010 10.0 21.0 Regen 08.00
Dinsdag 24-08-2010 11.0 21.0 Regen 07.00
Maandag 23-08-2010 15.0 24.0 Regen 45.00
Zondag 22-08-2010 11.0 26.0 Bewolkt 03.00
Zaterdag 21-08-2010 14.0 27.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 20-08-2010 11.0 29.0 Zonnig 00.00
Donderdag 19-08-2010 10.0 23.0 Zonnig 00.00
Woensdag 18-08-2010 10.0 22.0 Regen 04.00
Dinsdag 17-08-2010 11.0 22.0 Regen 25.00
Maandag 16-08-2010 12.0 23.0 Regen 30.00
Zondag 15-08-2010 13.0 23.0 Regen 09.00
Zaterdag 14-08-2010 07.0 25.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 13-08-2010 09.0 23.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 12-08-2010 07.0 24.0 Bewolkt 01.00
Woensdag 11-08-2010 09.0 24.0 Regen 01.00
Dinsdag 10-08-2010 11.0 26.0 Bewolkt 06.00
Maandag 09-08-2010 10.0 24.0 Zonnig 00.00
Zondag 08-08-2010 12.0 23.0 Regen 09.00
Zaterdag 07-08-2010 09.0 27.0 Regen 05.00
Vrijdag 06-08-2010 07.0 24.0 Zonnig 00.00
Donderdag 05-08-2010 09.0 21.0 Bewolkt 02.00
Woensdag 04-08-2010 11.0 22.0 Bewolkt 06.00
Dinsdag 03-08-2010 09.0 24.0 Bewolkt 06.00
Maandag 02-08-2010 10.0 23.0 Bewolkt 06.00
Zondag 01-08-2010 13.0 25.0 Bewolkt 06.00

SEPTEMBER 2010

DAG

DATUM Min Max TYPE MM
X X X X X X
Donderdag 30-09-2010 04.0 18.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 29-09-2010 01.0 17.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 28-09-2010 03.0 17.0 MIST 00.00
Maandag 27-09-2010 04.0 15.0 Regen 02.00
Zondag 26-09-2010 04.0 15.0 Regen 02.00
Zaterdag 25-09-2010 05.0 17.0 Bewolkt 00.00
Vrijdag 24-09-2010 12.0 18.0 Zonnig 00.00
Donderdag 23-09-2010 09.0 24.0 Zonnig 00.00
Woensdag 22-09-2010 07.0 24.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 21-09-2010 07.0 23.0 Zonnig 00.00
Maandag 20-09-2010 09.0 21.0 Zonnig 00.00
Zondag 19-09-2010 04.0 17.0 Bewolkt 00.00
Zaterdag 18-09-2010 05.0 17.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 17-09-2010 06.0 16.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 16-09-2010 06.0 17.0 Regen 05.00
Woensdag 15-09-2010 09.0 17.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 14-09-2010 13.0 18.0 Regen 03.00
Maandag 13-09-2010 07.0 19.0 Zonnig 00.00
Zondag 12-09-2010 09.0 20.0 Regen 02.00
Zaterdag 11-09-2010 13.0 24.0 Bewolkt 01.00
Vrijdag 10-09-2010 09.0 20.0 Regen 04.00
Donderdag 09-09-2010 09.0 22.0 Bewolkt 02.00
Woensdag 08-09-2010 12.0 23.0 Regen 12.00
Dinsdag 07-09-2010 11.0 21.0 Regen 10.00
Maandag 06-09-2010 07.0 22.0 Zonnig 00.00
Zondag 05-09-2010 05.0 20.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 04-09-2010 05.0 20.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 03-09-2010 06.0 20.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 02-09-2010 05.0 19.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 01-09-2010 04.0 19.0 Zonnig 00.00

OKTOBER 2010

DAG DATUM Min Max TYPE MM
Zondag 31-10-2010 03.0 17.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 30-10-2010 05.0 15.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 29-10-2010 03.0 17.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 28-10-2010 07.0 15.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 27-10-2010 06.0 12.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 26-10-2010 01.0 11.0 Bewolkt 01.00
Maandag 25-10-2010 01.0 12.0 Zonnig 00.00
Zondag 24-10-2010 01.0 12.0 Regen 04.00
Zaterdag 23-10-2010 02.0 12.0 Regen 05.00
Vrijdag 22-10-2010 03.0 13.0 Regen 04.00
Donderdag 21-10-2010 02.0 12.0 Regen 03.00
Woensdag 20-10-2010 02.0 12.0 Regn 04.00
Dinsdag 19-10-2010 05.0 13.0 Regen 14.00
Maandag 18-10-2010 04.0 13.0 Regen 08.00
Zondag 17-10-2010 02.0 12.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 16-10-2010 02.0 13.0 Bewolkt 02.00
Vrijdag 15-10-2010 06.0 14.0 Regen 02.00
Donderdag 14-10-2010 01.0 13.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 13-10-2010 00.0 16.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 12-10-2010 00.0 15.0 Zonnig 00.00
Maandag 11-10-2010 02.0 18.0 Zonnig 00.00
Zondag 10-10-2010 03.0 20.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 09-10-2010 06.0 21.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 08-10-2010 09.0 20.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 07-10-2010 06.0 20.0 Bewolkt 01.00
Woensdag 06-10-2010 12.0 20.0 Bewolkt 01.00
Dinsdag 05-10-2010 12.0 22.0 Zonnig 00.00
Maandag 04-10-2010 12.0 23.0 Zonnig 00.00
Zondag 03-10-2010 14.0 24.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 02-10-2010 10.0 19.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 01-10-2010 04.0 18.0 Zonnig 00.00

NOVEMBER 2010

DAG

DATUM Min Max TYPE MM
X X X X X X
Dinsdag 30-11-2010 06.0 01.0 Sneeuw 01cm
Maandag 29-11-2010 06.0 02.0 Sneeuw 05cm
Zondag 28-11-2010 07.0 02.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 27-11-2010 08.0 03.0 Sneeuw 02cm
Vrijdag 26-11-2010 07.0 04.0 Sneeuw 02cm
Donderdag 25-11-2010 04.0 06.0 Sneeuw 01cm
Woensdag 24-11-2010 01.0 07.0 Regen 04.00
Dinsdag 23-11-2010 01.0 08.0 Regen 03.00
Maandag 22-11-2010 01.0 08.0 Regen 02.00
Zondag 21-11-2010 01.0 10.0 Bewolkt 00.00
Zaterdag 20-11-2010 02.0 10.0 Bewolkt 00.00
Vrijdag 19-11-2010 02.0 10.0 Regen 02.00
Donderdag 18-11-2010 03.0 08.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 17-11-2010 01.0 07.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 16-11-2010 02.0 12.0 Zonnig 00.00
Maandag 15-11-2010 01.0 12.0 MIST 00.00
Zondag 14-11-2010 07.0 14.0 Regen 03.00
Zaterdag 13-11-2010 06.0 14.0 Bewolkt 01.00
Vrijdag 12-11-2010 08.0 14.0 Bewolkt 00200
Donderdag 11-11-2010 02.0 13.0 Regen 02.00
Woensdag 10-11-2010 00.0 09.0 Bewolkt 02.00
Dinsdag 09-11-2010 02.0 10.0 Bewolkt 01.00
Maandag 08-11-2010 01.0 09.0 Bewolkt 02.00
Zondag 07-11-2010 01.0 09.0 Bewolkt 01.00
Zaterdag 06-11-2010 02.0 15.0 Regen 03.00
Vrijdag 05-11-2010 08.0 15.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 04-11-2010 10.0 17.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 03-11-2010 10.0 16.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 02-11-2010 07.0 13.0 Bewolkt 00.00
Maandag 01-11-2010 04.0 15.0 Bewolkt 00.00

DECEMBER 2010

DAG DATUM Min Max TYPE MM
Vrijdag 31-12-2010 04.0 06.0 MIST 00.00
Donderdag 30-12-2010 12.0 05.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 29-12-2010 11.0 04.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 28-12-2010 08.0 03.0 Sneeuw 01cm
Maandag 27-12-2010 06.0 03.0 Bewolkt 01.00
Zondag 26-12-2010 08.0 05.0 Bewolkt 01.00
Zaterdag 25-12-2010 12.0 04.0 Bewolkt 01.00
Vrijdag 24-12-2010 06.0 02.0 Sneeuw 01cm
Donderdag 23-12-2010 03.0 02.0 Sneeuw 01cm
Woensdag 22-12-2010 10.0 02.0 Sneeuw 01cm
Dinsdag 21-12-2010 16.0 03.0 Sneeuw 01cm
Maandag 20-12-2010 17.0 02.0 Sneeuw 01cm
Zondag 19-12-2010 13.0 00.0 Sneeuw 08cm
Zaterdag 18-12-2010 10.0 01.0 Sneeuw 02cm
Vrijdag 17-12-2010 10.0 02.0 Sneeuw 08cm
Donderdag 16-12-2010 09.0 06.0 Regen 02.00
Woensdag 15-12-2010 12.0 06.0 Bewolkt 01.00
Dinsdag 14-12-2010 11.0 04.0 Bewolkt 00.00
Maandag 13-12-2010 09.0 06.0 Regen 02.00
Zondag 12-12-2010 06.0 07.0 Bewolkt 00.00
Zaterdag 11-12-2010 03.0 08.0 Bewolkt 00.00
Vrijdag 10-12-2010 05.0 07.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 09-12-2010 06.0 06.0 Sneeuw 02cm
Woensdag 08-12-2010 06.0 05.0 Sneeuw 02cm
Dinsdag 07-12-2010 06.0 00.0 MIST 01.00
Maandag 06-12-2010 06.0 05.0 MIST 00.00
Zondag 05-12-2010 03.0 06.0 Bewolkt 00.00
Zaterdag 04-12-2010 11.0 040 Sneuuw 02cm
Vrijdag 03-12-2010 13.0 03.0 Sneeuw 10cm
Donderdag 02-12-2010 10.0 01.0 Bewolkt 00.00
Woensadag 01-12-2010 08.0 02.0 Sneeuw 02cm

2011
JANUARI 2011

DAG

DATUM Min Max TYPE MM
Maandag 31-01-2011 05.0 03.0 Bewolkt 00.00
Zondag 30-01-2011 08.0 06.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 29-01-2011 07.0 03.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 28-01-2011 07.0 02.0 Zonnig 00.00
Donderdag 27-01-2011 06.0 03.0 Zonnig 00.00
Woensdag 26-01-2011 04.0 06.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 25-01-2011 03.0 07.0 Bewolkt 02.00
Maandag 24-01-2011 03.0 07.0 Bewolkt 02.00
Zondag 23-01-2011 00.0 07.0 Bewolkt 01.00
Zaterdag 22-01-2011 01.0 07.0 Bewolkt 01.00
Vrijdag 21-01-2011 04.0 06.0 Regen 01.00
Donderdag 20-01-2011 03.0 06.0 Zonnig 00.00
Woensdag 19-01-2011 00.0 07.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 18-01-2011 00.0 10.0 Regen 05.00
Maandag 17-01-2011 03.0 11.0 Regen 03.00
Zondag 16-01-2011 03.0 13.0 Bewolkt 00.00
Zaterdag 15-01-2011 04.0 10.0 Regen 20.00
Vrijdag 14-01-2011 04.0 13.0 Regen 14.00
Donderdag 13-01-2011 03.0 13.0 Regen 30.00
Woensdag 12-01-2011 00.0 11.0 Regen 15.00
Dinsdag 11-01-2011 02.0 07.0 Bewolkt 02.00
Maandag 10-01-2011 04.0 06.0 Zonnig 01.00
Zondag 09-01-2011 04.0 08.0 Zonnig 00.10
Zaterdag 08-01-2011 00.0 13.0 Regen 01.00
Vrijdag 07-01-2011 05.0 12.0 Regen 02.00
Donderdag 06-01-2011 00.0 12.0 Regen 12.00
Woensdag 05-01-2011 04.0 05.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 04-01-2011 05.0 04.0 Zonnig 01.00
Maandag 03-01-2011 06.0 04.0 Zonnig 01.00
Zondag 02-01-2011 05.0 06.0 Zonnig 01.00
Zaterdag 01-01-2011 03.0 07.0 Bewolkt 01.00

FEBRUARI 2011

DAG DATUM Min Max TYPE MM
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
Maandag 28-02-2011 01.0 06.0 MIST 00.00
Zondag 27-02-2011 00.0 07.0 Regen 20.00
Zaterdag 26-02-2011 04.0 11.0 Regen 12.00
Vrijdag 25-02-2011 02.0 11.0 Bewolkt 01.00
Donderdag 24-02-2011 01.0 11.0 Bewolkt 01.00
Woensdag 23-02-2011 07.0 06.0 Regen 04.00
Dinsdag 22-02-2011 07.0 04.0 Zonnig 00.00
Maandag 21-02-2011 06.0 04.0 Bewolkt 02.00
Zondag 20-02-2011 04.0 04.0 Sneeuw 02cm
Zaterdag 19-02-2011 02.0 07.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 18-02-2011 02.0 03.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 17-02-2011 02.0 12.0 Zonnig 00.00
Woensdag 16-02-2011 00.0 12.0 Regen 05.00
Dinsdag 15-02-2011 00.0 10.0 Bewolkt 03.00
Maandag 14-02-2011 02.0 10.0 Regen 10.00
Zondag 13-02-2011 02.0 10.0 Zonnig 02.00
Zaterdag 12-02-2011 00.0 15.0 Regen 04.00
Vrijdag 11-02-2011 01.0 12.0 Regen 20.00
Donderdag 10-02-2011 02.0 12.0 Bewolkt 02.00
Woensdag 09-02-2011 05.0 12.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 08-02-2011 05.0 10.0 Zonnig 00.00
Maandag 07-02-2011 05.0 15.0 Zonnig 00.00
Zondag 06-02-2011 07.0 12.0 Bewolkt 01.00
Zaterdag 05-02-2011 07.0 12.0 Bewolkt 01.00
Vrijdag 04-02-2011 04.0 12.0 Regen 04.00
Donderdag 03-02-2011 02.0 09.0 Zonnig 00.00
Woensdag 02-02-2011 00.0 07.0 Bewolkt 00.40
Dinsdag 01-02-2011 05.0 05.0 Bewolkt 00.90

 

MAART 2011

DAG

DATUM Min Max TYPE MM
Donderdag 31-3-2011 07.0 15.0 Regen 00.00
Woensdag 30-03-2011 02.0 18.0 Regen 00.00
Dinsdag 29-03-2011 05.0 17.0 Zonnig 00.00
Maandag 28-03-2011 06.0 12.0 Bewolkt 00.00
Zondag 27-03-2011 06.0 16.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 26-03-2011 04.0 12.0 Regen 02.00
Vrijdag 25-03-2011 01.0 17.0 Zonnig 00.00
Donderdag 24-03-2011 03.0 17.0 Zonnig 00.00
Woensdag 23-03-2011 02.0 16.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 22-03-2011 03.0 16.0 Zonnig 00.00
Maandag 21-03-2011 05.0 15.0 Bewolkt 00.00
Zondag 20-03-2011 05.0 12.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 19-03-2011 04.0 11.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 18-03-2011 03.0 11.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 17-03-2011 04.0 10.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 16-03-2011 02.0 13.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 15-03-2011 05.0 18.0 Bewolkt 00.00
Maandag 14-03-2011 04.0 15.0 Regen 03.00
Zondag 13-03-2011 06.0 15.0 Bewolkt 00.00
Zaterdag 12-03-2011 01.0 15.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 11-03-2011 01.0 13.0 Zonnig 00.00
Donderdag 10-03-2011 03.0 12.0 Regen 04.00
Woensdag 09-03-2011 00.0 11.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 08-03-2011 06.0 13.0 Zonnig 00.00
Maandag 07-03-2011 05.0 08.0 Zonnig 00.00
Zondag 06-03-2011 06.0 07.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 05-03-2011 03.0 07.0 Bewolkt 00.00
Vrijdag 04-03-2011 06.0 08.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 03-03-2011 05.0 07.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 02-03-2011 04.0 08.0 Bewolkt 00.00
Dinsdag 01-03-2011 01.0 07.0 Bewolkt 00.00

APRIL 2011

DAG DATUM Min Max TYPE MM
X X X X X X
Zaterdag 30-04-2011 05.0 24.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 29-04-2011 06.0 21.0 Zonnig 00.00
Donderdag 28-04-2011 07.0 17.0 Bewolkt 02.00
Woensdag 27-04-2011 07.0 23.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 26-04-2011 05.0 25.0 Zonnig 00.00
Maandag 25-04-2011 04.0 27.0 Zonnig 00.00
Zondag 24-04-2011 04.0 27.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 23-04-2011 05.0 27.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 22-04-2011 07.0 26.0 Zonnig 04.00
Donderdag 21-04-2011 04.0 25.0 Zonnig 00.00
Woensdag 20-04-2011 03.0 25.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 19-04-2011 05.0 21.0 Zonnig 00.00
Maandag 18-04-2011 02.0 19.0 Zonnig 02.00
Zondag 17-04-2011 01.0 17.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 16-04-2011 01.0 17.0 Bewolkt 02.00
Vrijdag 15-04-2011 01.0 14.0 Bewolkt 01.00
Donderdag 14-04-2011 02.0 15.0 Bewolkt 00.00
Woensdag 13-04-2011 01.0 12.0 Regen 10.00
Dinsdag 12-04-2011 02.0 24.0 Bewolkt 00.00
Maandag 11-04-2011 02.0 22.0 Zonnig 00.00
Zondag 10-04-2011 01.0 17.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 09-04-2011 02.0 18.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 08-04-2011 01.0 19.0 Bewolkt 00.00
Donderdag 07-04-2011 03.0 20.0 Bewolkt 01.00
Woensdag 06-04-2011 09.0 23.0 Bewolkt 01.00
Dinsdag 05-04-2011 04.0 14.0 Bewolkt 00.00
Maandag 04-04-2011 04.0 16.0 Bewolkt 02.00
Zondag 03-04-2011 07.0 16.0 Regen 03.00
Zaterdag 02-04-2011 05.0 25.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 01-04-2011 08.0 17.0 Zonnig 00.00

MEI 2011

DAG

DATUM Min Max TYPE MM
Dinsdag 31-05-2011 05.0 17.0 Regen 05.00
Maandag 30-05-2011 07.0 32.0 Zonnig 00.00
Zondag 29-05-2011 10.0 24.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 28-05-2011 07.0 20.0 Bewolkt 00.00
Vrijdag 27-05-2011 06.0 17.0 Regen 00.00
Donderdag 26-05-2011 09.0 24.0 Regen 00.00
Woensdag 25-05-2011 03.0 24.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 24-05-2011 04.0 19.0 Bewolkt 02.00
Maandag 23-05-2011 07.0 23.0 Zonnig 00.00
Zondag 22-05-2011 09.0 23.0 Bewolkt 03.00
Zaterdag 21-05-2011 02.0 24.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 20-05-2011 02.0 23.0 Zonnig 00.00
Donderdag 19-05-2011 04.0 21.0 Zonnig 00.00
Woensdag 18-05-2011 07.0 23.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 17-05-2011 08.0 20.0 Regen 03.00
Maandag 16-05-2011 09.0 18.0 Bewolkt 01.00
Zondag 15-05-2011 04.0 18.0 Bewolkt 01.00
Zaterdag 14-05-2011 05.0 19.0 Bewolkt 01.00
Vrijdag 13-05-2011 05.0 22.0 Zonnig 00.00
Donderdag 12-05-2011 05.0 20.0 Bewolkt 01.00
Woensdag 11-05-2011 05.0 24.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 10-05-2011 05.0 26.0 Bewolkt 02.00
Maandag 09-05-2011 06.0 27.0 Zonnig 00.00
Zondag 08-05-2011 13.0 28.0 Zonnig 02.00
Zaterdag 07-05-2011 05.0 28.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 06-05-2011 03.0 25.0 Zonnig 00.00
Donderdag 05-05-2011 04.0 20.0 Zonnig 00.00
Woensdag 04-05-2011 02.0 16.0 Bewolkt 01.00
Dinsdag 03-05-2011 03.0 16.0 Zonnig 00.00
Maandag 02-05-2011 01.0 18.0 Zonnig 00.00
Zondag 01-05-2011 01.0 22.0 Zonnig 00.00

JUNI 2011

DAG DATUM Min Max TYPE MM
X X X X X X
Donderdag 30-06-2011 08.0 21.0 Zonnig 00.00
Woensdag 29-06-2011 09.0 23.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 28-06-2011 17.0 34.0 Zonnig 00.00
Maandag 27-06-2011 13.0 33.0 Zonnig 00.00
Zondag 26-06-2011 13.0 25.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 25-06-2011 06.0 19.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 24-06-2011 07.0 19.0 Regen 06.00
Donderdag 23-06-2011 09.0 20.0 Regen 04.00
Woensdag 22-06-2011 12.0 20.0 Bewolkt 01.00
Dinsdag 21-06-2011 08.0 23.0 Bewolkt 01.00
Maandag 20-06-2011 08.0 20.0 Bewolkt 01.00
Zondag 19-06-2011 08.0 18.0 Regen 04.00
Zaterdag 18-06-2011 10.0 18.0 Regen 03.00
Vrijdag 17-06-2011 08.0 20.0 Regen 02.00
Donderdag 16-06-2011 11.0 22.0 Regen 01.00
Woensdag 15-06-2011 07.0 25.0 Regen 04.00
Dinsdag 14-06-2011 08.0 22.0 Zonnig 00.00
Maandag 13-06-2011 13.0 22.0 Regen 03.00
Zondag 12-06-2011 04.0 20.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 11-06-2011 05.0 18.0 Regen 04.00
Vrijdag 10-06-2011 05.0 21.0 Regen 06.00
Donderdag 09-06-2011 07.0 21.0 Zonnig 00.00
Woensdag 08-06-2011 08.0 20.0 Regen 04.00
Dinsdag 07-06-2011 10.0 23.0 Regen 06.00
Maandag 06-06-2011 11.0 27.0 Regen 04.00
Zondag 05-06-2011 11.0 26.0 Regen 26.00
Zaterdag 04-06-2011 11.0 31.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 03-06-2011 09.0 27.0 Zonnig 00.00
Donderdag 02-06-20112 01.0 24.0 Zonnig 00.00
Woensdag 01-06-2011 03.0 21.0 Zonnig 00.00

Juli 2011

DAG

DATUM Min Max TYPE MM
Zondag 31-07-2011 12.8 24.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 30-07-2011 13.0 23.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 29-07-2011 13.0 20.0 Regen 06.10
Donderdag 28-07-2011 17.0 31.0 Zonnig 00.00
Woensdag 27-07-2011 16.0 24.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 26-07-2011 16.0 24.0 Zonnig 00.00
Maandag 25-07-2011 14.0 20.0 Bewolkt 00.10
Zondag 24-07-2011 12.0 17.0 Regen 26.20
Zaterdag 23-07-2011 13.0 20.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 22-07-2011 17.0 25.0 Zonnig 00.00
Donderdag 21-07-2011 16.0 23.0 Zonnig 00.00
Woensdag 20-07-2011 14.0 23.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 19-07-2011 14.0 21.0 Zonnig 00.00
Maandag 18-07-2011 13.0 20.0 Bewolkt 02.00
Zondag 17-07-2011 12.0 21.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 16-07-2011 12.0 21.0 Bewolkt 02.60
Vrijdag 15-07-2011 12.0 20.0 Bewolkt 01.40
Donderdag 14-07-2011 10.0 19.0 Bewolkt 00.60
Woensdag 13-07-2011 12.0 17.0 Regen 12.15
Dinsdag 12-07-2011 11.0 21.0 Bewolkt 00.10
Maandag 11-07-2011 12.0 21.0 Bewolkt 00.00
Zondag 10-07-2011 13.0 21.0 Bewolkt 00.00
Zaterdag 09-07-2011 09.0 18.0 Bewolkt 02.10
Vrijdag 08-07-2011 14.0 21.0 Zonnig 00.00
Donderdag 07-07-2011 12.0 22.0 Zonnig 00.00
Woensdag 06-07-2011 12.0 20.0 Regen 18.60
Dinsdag 05-07-2011 09.0 17.0 Bewolkt 00.00
Maandag 04-07-2011 09.0 17.0 Regen 16.80
Zondag 03-07-2011 11.0 19.0 Regen 28.20
Zaterdag 02-07-2011 14.0 20.0 Bewolkt 02.00
Vrijdag 01-07-2011 14.0 20.0 Bewolkt 01.20

 Augustus 2011

DAG DATUM Min Max TYPE MM
Woensdag 31-08-2011 12.0 20.0 Bewolkt 04.20
Dinsdag 30-08-2011 12.0 17.0 Bewolkt 03.40
Maandag   29-08-2011 12.0 17.0 Regen    08.00
Zondag 28-08-2011 13.0 18.0 Regen 21.00
Zaterdag 27-08-2011 14.0 21.0 Regen 14.10
Vrijdag 26-08-2011 17.0 29.0 Zonnig 20.10
Donderdag 25-08-2011 17.0 26.0 Zonnig 00.00
Woensdag 24-08-2011 17.0 25.0 Zonnig 00.00
Dinsdag 23-08-2011 18.0 26.0 Zonnig 00.00
Maandag 22-08-2011 17.0 25.0 Zonnig 00.00
Zondag 21-08-2011 18.0 30.0 Zonnig 00.00
Zaterdag 20-08-2011 16.0 26.0 Zonnig 00.00
Vrijdag 19-08-2011 15.0 22.0 Zonnig 00.00
Donderdag 18-08-2011 15.0 27.0 Regen 20.00
Woensdag 17-08-2011 15.0 25.0 Zonnig 02.00
Dinsdag 16-08-2011 15.0 23.0 Bewolkt 02.20
Maandag 15-08-2011 15.0 22.0 Zonnig 00.00
Zondag 14-08-2011 16.0 21.0 Regen 25.00
Zaterdag 13-08-2011 16.0 21.0 Bewolkt 01.20
Vrijdag 12-08-2011 15.0 23.0 Bewolkt 01.60
Donderdag 11-08-2011 16.0 25.0 Zonnig 00.20
Woensdag 10-08-2011 13.0 23.0 Regen 15.00
Dinsdag 09-08-2011 13.0 18.0 Bewolkt 02.60
Maandag 08-08-2011 14.0 20.0 Regen 40.00
Zondag 07-08-2011 16.0 22.0 Bewolkt 01.60
Zaterdag 06-08-2011 17.0 26.0 Bewolkt 02.60
Vrijdag 05-08-2011 17.0 24.0 Zonnig 00.00
Donderdag 04-08-2011 18.0 28.0 Zonnig 00.00
Woensdag 03-08-2011 18.0 27.0 Regen 50.00
Dinsdag 02-08-2011 19.0 30.0 Zonnig 00.00
Maandag 01-08-2011 16.0 24.0 Zonnig 00.00

 

Laatste commentaren
 • vriendelijk blog bezoekje (kinrooi webradio)
      op HARTELIJK WELKOM
 • Heel mooi om eens te kijken en te lezen hoe het weer was,fijne avond gewenst (Lenie)
      op HARTELIJK WELKOM
 • 08057 30 91 26 (Shani)
      op HARTELIJK WELKOM
 • Heel mooi om hier eens van alles te bekijken van zo was het weer toen (Lenie)
      op HARTELIJK WELKOM
 • 0362 8674966 (Leta)
      op HARTELIJK WELKOM
 • Een aangename frisse natte herfst dinsdag (informatietips)
      op HARTELIJK WELKOM
 • Een goede fijne zomerse vakantie week (informatietips)
      op HARTELIJK WELKOM
 • Morgen is het moederdag (Dirk)
      op HARTELIJK WELKOM
 • Muziek box met oude nummers (Dirk)
      op HARTELIJK WELKOM
 • zondagse zoetigheid (frankie)
      op DE MAANDEN JULI & AUGUSTUS 2015
 • ZO WAS HET WEER TOEN

  02-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HARTELIJK WELKOM


  HARTELIJK WELKOM
                           
  Via de volgende blokken is terug te kijken wat voor weer het op een bepaalde datum was
  Voor deze cijfers houden wij het weer van Schiphol aan.

  Betekenis van de verschillende kleuren.
  Dag en Datum in het rood is een Feestdag.
  Temperatuur in het rood is onder nul.
  Temperatuur in het blauw is boven nul.
  Temperatuur in het lila is een warme dag.
  Temperatuur in het groen is een zomerse dag.
  Temperatuur in het oranje is een tropische dag.


  >> Reageer (15)
  31-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN JANUARI & FEBRUARI 2019

   Januari & Februari 2019

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG DATUM Min Max 00-12 12-00 MM
  Donderdag 31-01-2019 01.1 04.1 Sneeuw Bewolkt

  01cm

  XXX

  X X X X X X X
  Woensdag 30-01-2019 00.3 02.3 Bewolkt Sneeuw 03cm

  XXX

  X X X X X X X
  Dinsdag 29-01-2019 01.5 04.2 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  X X X X X X X
  Maandag 28-01-2019 04.4 06.6 Regen Zonnig 03.30

  XXX

  Donderdag 28-02-2019 15.5 26.8 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 27-01-2019 06.7 06.8 Regen Regen 11.90

  XXX

  Woensdag 27-02-2019 12.7 23.1 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 26-01-2019 03.7 08.6 Bewolkt Bewolkt

  00.80

  XXX

  Dinsdag 26-02-2019 09.1 21.7 Bewolkt Zonnig 00.00
  Vrijdag 25-01-2019 02.2 03.8 Regen Regen 02.30

  XXX

  Maandag 25-02-2019 13.9 20.7 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Donderdag 24-01-2019 03.1 00.2 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zondag       24-02-2019 09.8 18.1 Bewolkt Bewolkt    00.00
  Woensdag 23-01-2019 01.1 00.1 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zaterdag 23-02-2019 08.1 18.9 Bewolkt Zonnig 00.10
  Dinsdag 22-01-2019 02.6 00.2 Sneeuw Sneeuw 05cm

  XXX

  Vrijdag 22-02-2019 11.9 16.1 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag      21-01-2019 07.1 05.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 21-02-2019 13.8 16.5 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zondag        20-01-2019 06.4 03.4 Zonnig  Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 20-02-2019 14.4 23.7 Bewolkt Zonnig 00.00
  Zaterdag 19-01-2019 02.2 02.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 19-02-2019 15.5 22.2 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Vrijdag 18-01-2019 04.0 04.8 Hagel Bewolkt 01.00

  XXX

  Maandag 18-02-2019 13.9 19.2 Regen Bewolkt 01.70
  Donderdag 17-01-2019 03.9 05.8 Regen Hagel 03.60

  XXX

  Zondag 17-02-2019 02.4 14.9 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 16-01-2019 07.5 07.7 Bewolkt Regen 02.10

  XXX

  Zaterdag 16-02-2019 01.1 12.7 Zonnig Zonnig 00.00
  Dinsdag 15-01-2019 01.3 08.9 Bewolkt Bewolkt 00.60

  XXX

  Vrijdag 15-02-2019 00.7 14.1 Zonnig Zonnig 00.00
  Maandag 14-01-2019 05.1 07.2 Bewolkt Regen 02.90

  XXX

  Donderdag 14-02-2019 00.2 11.7 Bewolkt Zonnig 00.00
  Zondag 13-01-2019 07.9 09.9 Regen Regen 04.50

  XXX

  Woensdag 13-02-2019 05.9 09.7 Bewolkt Zonnig 00.00
  Zaterdag 12-01-2019 06.3 08.8 Bewolkt Regen 02.10

  XXX

  Dinsdag 12-02-2019 01.0 09.7 Bewolkt Zonnig 00.00
  Vrijdag 11-01-2019 03.8 09.0 Bewolkt Regen 02.20

  XXX

  Maandag 11-02-2019 04.3 08.7 Regen Zonnig 05.10
  Donderdag 10-01-2019 01.3 05.9 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zondag 10-02-2019 06.2 08.0 Bewolkt Regen 11.20
  Woensdag 09-01-2019 03.8 07.2 Bewolkt Bewolkt 00.90

  XXX

  Zaterdag 09-02-2019 07.0 10.1 Bewolkt Bewolkt 00.70
  Dinsdag 08-01-2019 06.7 08.4 Bewolkt Regen 01.80

  XXX

  Vrijdag 08-02-2019 04.4 09.8 Regen Bewolkt 01.40
  Maandag 07-01-2019 03.2 09.0 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 07-02-2019 06.2 09.5 Regen Zonnig 06.60
  Zondag 06-01-2019 05.6 07.0 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 06-02-2019 02.9 06.2 Bewolkt Regen 06.10
  Zaterdag 05-01-2019 06.3 08.1 Bewolkt Bewolkt 00.10

  XXX

  Dinsdag 05-02-2019 02.8 05.7 Bewolkt Bewolkt 00.20
  Vrijdag 04-01-2019 01.0 06.7 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Maandag 04-02-2019 00.8 03.5 Bewolkt Regen 02.40
  Donderdag 03-01-2019 00.3 06.8 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zondag 03-02-2019 02.0 06.7 Bewolkt Zonnig 00.00
  Woensdag 02-01-2019 05.2 07.1 Bewolkt Bewolkt 00.10

  XXX

  Zaterdag 02-02-2019 01.7 03.7 Bewolkt Bewolkt 00.90
  Dinsdag 01-01-2019 08.2 09.1 Bewolkt Regen 00.40

  XXX

  Vrijdag 01-02-2019 01.8 01.9 Sneeuw Bewolkt

  02cm

   

  Cijfers in het rood is onder nul graden!

  Cijfers in het blauw is boven nul graden!


  >> Reageer (0)
  30-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN NOVEMBER & DECEMBER 2018

  ; November & December 2018

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG DATUM Min Max 00-12 12-00 MM
  X X X X X X X

  XXX

  Maandag 31-12-2018 08.8 10.9 Bewolkt Bewolkt 00.10
  Vrijdag 30-11-2018 08.9 11.7 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zondag 30-12-2018 05.5 09.8 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Donderdag 29-11-2018 08.2 10.9 Bewolkt Regen 05.10

  XXX

  Zaterdag 29-12-2018 05.9 10.8 Bewolkt Zonnig 00.10
  Woensdag 28-11-2018 01.3 08.3 Regen Bewolkt 01.40

  XXX

  Vrijdag 28-12-2018 00.6 06.7 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Dinsdag 27-11-2018 01.3 05.3 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 27-12-2018 02.4 05.5 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag 26-11-2018 04.5 05.7 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 26-12-2018 04.2 06.4 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zondag 25-11-2018 02.4 04.6 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Dinsdag 25-12-2018 03.8 08.5 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zaterdag 24-11-2018 01.4 03.2 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Maandag 24-12-2018 04.4 08.9 Regen Bewolkt 02.20
  Vrijdag 23-11-2018 01.0 05.9 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zondag 23-12-2018 04.0 08.5 Bewolkt Regen 05.10
  Donderdag 22-11-2018 02.6 04.4 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zaterdag 22-12-2018 07.8 10.1 Regen Bewolkt 09.70
  Woensdag 21-11-2018 02.0 05.2 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 21-12-2018 07.1

  13.5

  Regen Regen 13.50
  Dinsdag 20-11-2018 03.1 04.0 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 20-12-2018 05.7 08.3 Bewolkt Regen 00.80
  Maandag 19-11-2018 03.9 07.2 Bewolkt Bewolkt 00.20

  XXX

  Woensdag 19-12-2018 05.4 07.1 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zondag 18-11-2018 00.9 06.8 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 18-12-2018 02.0 07.9 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zaterdag 17-11-2018 01.3 08.2 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 17-12-2018 02.8 09.0 Regen Bewolkt 03.50
  Vrijdag 16-11-2018 00.6 04.6 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zondag 16-12-2018 01.1 03.3 Sneeuw Zonnig 03cm
  Donderdag 15-11-2018 04.1 12.4 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zaterdag 15-12-2018 0.05 00.8 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Woensdag 14-11-2018 06.4 13.1 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 14-12-2018 00.4 03.7 Bewolkt Zonnig 00.00
  Dinsdag 13-11-2018 08.4 13.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 13-12-2018 00.1 02.7 Zonnig Zonnig 00.00
  Maandag 12-11-2018 07.9 12.4 Regen Bewolkt 01.50

  XXX

  Woensdag 12-12-2018 02.1 05.9 Zonnig Bewolkt 00.00
  Zondag 11-11-2018 09.1 13.7 Bewolkt Regen 04.50

  XXX

  Dinsdag 11-12-2018 03.7 07.9 Bewolkt Bewolkt 01.00
  Zaterdag 10-11-2018 09.5 13.0 Regen Regen 03.00

  XXX

  Maandag 10-12-2018 03.1 08.6 Bewolkt Regen 02.90
  Vrijdag 09-11-2018 05.0 11.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 09-12-2018 08.4 10.1 Regen Regen 13.30
  Donderdag 08-11-2018 08.5 13.0 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 08-12-2018 06.9 10.8 Bewolkt Regen 04.60
  Woensdag 07-11-2018 08.2 13.2 Bewolkt Regen 00.50

  XXX

  Vrijdag 07-12-2018 11.3 12.0 Bewolkt Regen 09.80
  Dinsdag 06-11-2018 06.3 18.9 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 06-12-2018 07.7 12.1 Bewolkt Regen 01.30
  Maandag 05-11-2018 05.0 10.3 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 05-12-2018 01.9 07.8 Bewolkt Bewolkt 00.50
  Zondag 04-11-2018 02.2 11.1 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 04-12-2018 04.2 09.4 Regen Zonnig 02.10
  Zaterdag 03-11-2018 01.1 10.7 Zonnig Zonnig 00.10

  XXX

  Maandag 03-12-2018 11.2 13.9 Bewolkt Bewolkt 00.20
  Vrijdag 02-11-2018 07.7 11.5 Bewolkt Regen 03.80

  XXX

  Zondag 02-12-2018 08.0 13.7 Bewolkt Regen 03.40
  Donderdag 01-11-2018 08.6 12.3 Bewolkt Regen 02.60

  XXX

  Zaterdag 01-12-2018 04.0 08.2 Bewolkt Bewolkt 00.50

   

  Cijfers in het rood is onder nul graden!

  Cijfers in het blauw is boven nul graden!


  >> Reageer (0)
  29-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN SEPTEMBER & OKTOBER 2018

  September & Oktober 2018

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG Datum Min Max 00-12 12-00 MM
  X X X X X X X

  XXX

  Woensdag 31-10-2018 03.8 11.2 Regen Zonnig 03.30
  Zondag 30-09-2018 04.1 16.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 30-10-2018 05.0 06.1 Regen Regen 12.30
  Zaterdag 29-09-2018 04.3 16.0 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 29-10-2018 03.6 07.3 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Vrijdag 28-09-2018 10.4 16.2 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 28-10-2018 03.0 07.9 Bewolkt Zonnig 00.00
  Donderdag 27-09-2018 10.1 21.0

  Zonnig

  Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 27-10-2018 04.8 11.7 Regen Zonnig 07.30
  Woensdag 26-09-2018 06.5 18.8 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 26-10-2018 10.6 12.4 Bewolkt Regen 02.50
  Dinsdag 25-09-2018 05.6 16.7 Bewolkt Zonnig 01.60

  XXX

  Donderdag 25-10-2018 11.8 13.4 Regen Regen 00.60
  Maandag 24-09-2018 06.5 15.7 Regen Zonnig 01.70

  XXX

  Woensdag 24-10-2018 14.0 16.2 Bewolkt Regen 00.30
  Zondag 23-09-2018 10.2 11.6 Regen Regen 16.60

  XXX

  Dinsdag 23-10-2018 06.4 14.8 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zaterdag 22-09-2018 10.3 16.5 Bewolkt Regen 05.30

  XXX

  Maandag 22-10-2018 09.1 15.0 Bewolkt Zonnig 00.00
  Vrijdag 21-09-2018 16.4 17.3 Bewolkt Regen 04.70

  XXX

  Zondag 21-10-2018 08.5 16.2 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Donderdag 20-09-2018 16.2 22.5 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zaterdag 20-10-2018 04.2 16.1 Bewoklt Zonnig 00.00
  Woensdag 19-09-2018 13.8 23.1 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Vrijdag 19-10-2018 06.1 14.7 Bewolkt Zonnig 00.00
  Dinsdag 18-09-2018 11.6 23.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 18-10-2018 09.9 15.8 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag 17-09-2018 11.1 23.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 17-10-2018 11.0 19.1 Bewolkt Zonnig 00.00
  Zondag 16-09-2018 10.5 21.6 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 16-10-2018 11.3 23.3 Bewolkt Zonnig 00.00
  Zaterdag 15-09-2018 12.4 19.3 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Maandag 15-10-2018 13.6 22.4 Zonnig Bewolkt 00.00
  Vrijdag 14-09-2018 07.6 19.8 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zondag 14-10-2018 14.9 23.8 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 13-09-2018 07.5 18.6 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Zaterdag 13-10-2018 16.4 25.6 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 12-09-2018 14.5 16.8 Regen Bewolkt 01.30

  XXX

  Vrijdag 12-10-2018 13.2 21.7 Bewolkt Zonnig 00.20
  Dinsdag 11-09-2018 14.5 22.0 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 11-10-2018 13.2 22.2 Bewolkt Zonnig 00.00
  Maandag 10-09-2018 14.7 19.0 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 10-10-2018 07.4 22.8 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 09-09-2018 12.7 22.6 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 09-10-2018 08.3 18.2 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 08-09-2018 10.1 18.2 Bewolkt Bewolkt 01.10

  XXX

  Maandag 08-10-2018 05.7 16.7 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 07-09-2018 13.4 17.2 Regen Bewolkt 09.80

  XXX

  Zondag 07-10-2018 06.9 14.9 Bewolkt Zonnig 00.80
  Donderdag 06-09-2018 16.5 18.5 Bewolkt Regen 11.90

  XXX

  Zaterdag 06-10-2018 08.0 19.8 Zonnig Zonnig 00.10
  Woensdag 05-09-2018 17.5 20.4 Regen Regen 48.20

  XXX

  Vrijdag 05-10-2018 08.6 20.2 Zonnig Zonnig 00.00
  Dinsdag 04-09-2018 18.5 25.0 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 04-10-2018 11.5 18.2 Zonnig Zonnig 00.00
  Maandag 03-09-2018 13.5 22.9 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 03-10-2018 09.8 16.0 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 02-09-2018 09.5 22.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 02-10-2018 07.7 16.9 Regen Bewolkt 04.30
  Zaterdag 01-09-2018 08.6 20.9 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 01-10-2018 07.8 13.1 Regen Bewolkt 03.20

   Cijfers in het blauw is boven nul graden!

  Cijfers in het lila is een warme dag!

  Cijfers in het groen is een zomerse dag!


  >> Reageer (0)
  28-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE MAANDEN JULI & AUGUSTUS 2018

   Juli & Augustus 2018

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 12-00 MM

  XXX

  DAG DATUM Min Max 00-12 12-00 MM
  Dinsdag 31-07-2018 17.5 25.6 Regen Zonnig 02.00

  XXX

  Vrijdag 31-08-2018 09.3 18.8 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Maandag 30-07-2018 20.2 29.7 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 30-08-2018 11.3 19.5 Bewolkt Bewolkt 01.30
  Zondag 29-07-2018 14.6 26.9 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Woensdag 29-08-2018 10.6 19.7 Bewolkt Regen   04.30
  Zaterdag 28-07-2018 19.3 25.6 Regen Zonnig 01.70

  XXX

  Dinsdag 28-08-2018 15.7 21.8 Zonnig Bewolkt 00.00
  Vrijdag 27-07-2018 22.8 35.7 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 27-08-2018 13.0 20.1 Regen Bewolkt 04.90
  Donderdag 26-07-2018 20.8 34.8 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 26-08-2018 06.7 19.9 Regen Bewolkt 05.30
  Woensdag 25-07-2018 18.7 30.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 25-08-2018 10.4 18.0 Regen Regen 34.30
  Dinsdag 24-07-2018 16.8 30.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 24-08-2018 13.1 18.9 Regen Bewolkt 03.80
  Maandag 23-07-2018 14.9 28.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 23-08-2018 15.7 22.5 Bewolkt Bewolkt 00.80
  Zondag 22-07-2018 14.2 26.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 22-08-2018 16.2. 24.7 Zonnig Zonnig 00.00
  Zaterdag 21-07-2018 14.6 25.8 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 21-08-2018 15.0 25.2 Bewolkt Zonnig 00.00
  Vrijdag 20-07-2018 12.8 25.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag    20-08-2018 18.6 23.4 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Donderdag 19-07-2018 14.3 25.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 19-08-2018 16.3 23.7 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Woensdag 18-07-2018 13.0 24.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 18-08-2018 13.8 21.3 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Dinsdag 17-07-2018 16.7 24.0 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 17-08-2018 14.1 22.6 Bewolkt Zpnnig 00.40
  Maandag 16-07-2018 15.2 28.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 16-08-2018 16.6 21.9 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zondag 15-07-2018 12.7 27.7 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 15-08-2018 16.4 23.8 Bewolkt Bewolkt 00.00
  Zaterdag 14-07-2018 11.3 24.3 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 14-08-2018 16.7 22.8 Bewolkt Bewolkt 00.70
  Vrijdag 13-07-2018 12.2 23.7 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 13-08-2018 17.7 22.7 Bewolkt Regen 01.30
  Donderdag 12-07-2018 13.9 23.1 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 12-08-2018 11.3 26.8 Bewolkt Zonnig 00.00
  Woensdag 11-07-2018 10.2 22.9 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 11-08-2018 11.9 20.4 Regen Zonnig 13.30
  Dinsdag 10-07-2018 13.5 21.7 Regen Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 10-08-2018 12.8 22.0 Regen Bewolkt 06.90
  Maandag 09-07-2018 13.0 22.1 Bewolkt Bewolkt 00.00

  XXX

  Donderdag 09-08-2018 12.6 22.8 Bewolkt Regen 04.10
  Zondag 08-07-2018 12.9 24.3 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Woensdag 08-08-2018 19.4 23.2 Regen Zonnig 05.50
  Zaterdag 07-07-2018 12.2 24.9 Bewolkt Zonnig 00.00

  XXX

  Dinsdag 07-08-2018 16.5 33.7 Zonnig Zonnig 00.00
  Vrijdag 06-07-2018 14.3 24.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Maandag 06-08-2018 15.5 30.4 Zonnig Zonnig 00.00
  Donderdag 05-07-2018 12.5 22.3 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zondag 05-08-2018 15.9 25.9 Zonnig Zonnig 00.00
  Woensdag 04-07-2018 14.1 25.6 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Zaterdag 04-08-2018 17.7 27.9 Zonnig Zonnig 00.00
  Dinsdag 03-07-2018 15.5 24.5 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Vrijdag 03-08-2018 15.1 30.5 Zonnig Zonnig 00.00
  Maandag 02-07-2018 14.3 25.4 Zonnig Zonnig 00.00

  XXX

  Donderdag 02-08-2018 15.2 28.0 Zonnig Zonnig 00.00
  Zondag 01-07-2018 16.6 26.8 Zonnig Zonnig 00.70

  XXX

  Woensdag 01-08-2018 11.6 26.0 Zonnig Zonnig 00.00

   

  Cijfers in het blauw is boven nul graden!

  Cijfers in het lila is een warme dag!

  Cijfers in het groen is een zomerse dag!

  Cijfers in het oranje is een tropische dag!


  >> Reageer (0)

  Volgende
  update
  Zondag
  17-2-2019
  17.14 uur


  Langste regionale hittegolf ooit een feit
  Op Vrijdag 24 augustus 2018 kwam er een eind aan een periode van 61 dagen dat de temperatuur niet onder de 20 graden is geweest vanaf 24 juni was de laatste dag dan het onde de 20 graden was.   
  Langste regionale hittegolf ooit een feit


  Vrijdag 3 augustus 2018 nog nooit duurde een regionale hittegolf zo lang als dit jaar. Bij weerstations in het Gelderse Deelen en het Brabantse Gilze-Rijen bereikte het kwik om 09.10 uur als eersten al de grens van 25 graden, waarmee het daar officieel de 23e dag van de regionale hittegolf is. Dat melden Weeronline en Weerplaza. Ook andere weerstations in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Twente zullen vrijdag volgens Weeronline records verbreken. Vrijdagmiddag wordt het er 33 tot zeer lokaal 36 graden. Tot vrijdag was de regionale hittegolf van 10 tot en met 31 juli 1994 in Arcen met 22 dagen de langste ooit gemeten in Nederland.

  Het weerstation Gilze-Rijen kreeg uiteindelijk het lengterecord van 29 dagen op zijn naam.

  Er is sprake van een nationale hittegolf als er in De Bilt vijf zomerse dagen op rij zijn (maxima 25 graden of hoger), waarvan er minimaal drie tropisch zijn (30 graden of hoger).


  Niet eerder zo warm op 19 & 20 april

  In het Limburgse Arcen werd het om 14.10 uur 28,3 graden. Niet eerder werd op één van de KNMI-stations zo’n hoge temperatuur gemeten op deze datum. Het record stond op 28,2 graden en was gemeten in 1968 te Eindhoven. In het binnenland is het op grote schaal zeer warm met maxima van 24-28 graden. Op de stranden is het vrijdag veel minder warm, aldus Weeronline. Het werd er maximaal 19-22 graden en door wind van zee is het inmiddels al afgekoeld naar 17 graden. Donderdag was het nog veel warmer. We beleefden de warmste 19 april ooit gemeten met in De Bilt een maximumtemperatuur van 27,4 graden. Daarmee was het ook de eerste officiële zomerse dag van het jaar. In Lelystad werd het zelfs 29,6 graden.

  Fraai lenteweekend

  Hoewel de temperatuur dit weekend ook in het binnenland een stapje terugdoet blijft het fantastisch lenteweer. Zaterdag schijnt de zon volop en wordt het 14-16 graden op de Wadden, 18 graden aan de noordkust, 22 in de Randstad en 24 à 25 graden in het zuiden en zuidoosten. Daarmee is het in het binnenland nog altijd 8 graden warmer dan normaal!

  Zondag wordt het op veel plekken nog iets warmer. De maximumtemperatuur komt uit op 16-19 graden op de Waddeneilanden, 21-23 in het westen en noorden en 24 à 25 graden in het binnenland. In Limburg kan het zelfs 27 graden worden! Langs de kust kan het ’s middags al afkoelen door wind van zee. De zon moet zondag steeds meer stapelwolken naast zich dulden en daarbij neemt vanuit het zuiden de kans op een (stevige) onweersbui toe.


  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Zomerse dagen

  Mei telt in De Bilt normaal (gemiddeld over 1981-2010) drie zomerse dagen, juni vijf, juli negen, augustus zeven en september twee. De vroegste zomerse datum in De Bilt sinds 1901 is 14 april 2007 met 27,6 graden. In het zuiden van ons land komt zomerse warmte met temperaturen van 25,0 graden of hoger soms al eind maart voor. De 10e oktober 1921 was in De Bilt met 26,7 graden de laatste zomerse dag in het najaar.

  Soms loopt het aantal zomerse dagen in een enkele maand al op tot meer dan 25. De langste aaneengesloten reeks noteerde De Bilt van 29 juli-15 augustus 1975, een serie van 18 zomerdagen. Het tijdvak 23 juni-9 juli 1976 leverde hier 17 zomerse dagen achter elkaar. Landelijk staat het record op een serie van 26 zomerse dagen tussen 20 juli en 14 augustus 1911 in Maastricht.

  Zomerse temperaturen van 25 graden of hoger komen in het binnenland op gemiddeld 20 tot 40 dagen per jaar voor, de meeste in het zuidoosten. Aan de kust worden gewoonlijk 5 à 10 zomerse dagen gehaald, maar in warme zomers kan dat aantal ook daar tot 20 of 30 dagen en plaatselijk nog meer oplopen. Zo telde Vlissingen in 1947 in totaal 38 zomerse dagen. Het KNMI in De Bilt kwam in 1947 op 64 zomerse dagen (waarvan 46 in de drie zomermaanden), de grootste aantallen sinds dit in 1849 is bijgehouden. Maastricht telde in 1947 maar liefst 80 zomerse dagen.

  Het zuiden van ons land profiteert het meest van zomerse warmte. Zo zien Brabanders en Limburgers de thermometer in bijzonder warme zomers alleen al in de drie zomermaanden op meer dan 45 dagen tot boven de 25 graden oplopen. Recordmaanden waren hier juli 2006 met 27 zomerse dagen en zomertopper van de 20e eeuw is juli 1994 toen 26 zomerse dagen zijn geboekt. Augustus 1947 deed nauwelijks onder voor dat record met plaatselijk 25 zomerse dagen. Vorig jaar telde de meteorologische zomer maar zeven zomerse dagen, waarvan vier in juni en drie in augustus. In de zeer koele juli 2011 kwam de temperatuur dus op geen enkele dag boven de zomerse grens.


  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Tropische dagen
  Een dag waarop de maximumtemperatuur 30,0 graden of hoger is wordt in de meteorologie een tropische dag genoemd. In De Bilt is 5 mei 1916 in de geschiedenis de vroegste tropische datum van het jaar, landelijk is 21 april 1968 met 32,2 graden in Venlo en Gemert de vroegste tropische dag sinds het begin van de metingen ruim honderd jaar geleden. Het grootste deel van ons land telt gewoonlijk (gemiddeld over 1981-2010) twee tot vijf tropische dagen per jaar, de minste aan zee. In het oosten van Limburg zijn een zestal tropische dagen per jaar heel normaal.

  In sommige jaren met warme zomers loopt dat aantal op tot meer dan 20 tropische dagen. In de zomer van 1976 werd in het zuiden op vijftien opeenvolgende dagen meer dan 30 graden gemeten. De zeer warme juli van 2006 leverde daar plaatselijk 18 tropische dagen op.

  In de kustprovincies is tropische warmte door het koudere zeewater uitzonderlijker, maar bij aflandige wind wordt ook hier soms de 30 graden overschreden. Op 19 juli 2006 is in Westdorpe in Zeeland 37,1 graden gemeten. Eind juli 2002 beleefde Westdorpe drie tropische dagen met 31,7, 32,5 en 34.9 graden. In de uitzonderlijk warme zomer van 1976 registreerde Vlissingen zeven tropische dagen.

  Het grootste aantal tropische dagen in een zomer van de laatste decennia staat op naam van weerstaton Arcen in Limburg waar in 1995 de temperatuur op 23 dagen boven de 30 graden kwam. Het totale zomeraantal lag iets onder het record van de legendarische zomer van 1947 toen Maastricht 27 tropische dagen telde. De langste tropische periode bood 1941 met vanaf 7 juli een serie van zeven tropische dagen. Een serie van zes tropische dagen had ons land vanaf 4 augustus 1975 en periodes van vijf tropische dagen vanaf 9 augustus 1997, 24 juni 1976, 2 juli 1976, 10 juli 1923 en 9 augustus 1911.

  De hoogste temperatuur ooit ergens in Nederland gemeten is 38,6 graden op 23 augustus 1944 in Warnsveld. Arcen noteerde op 6, 7 en 8 augustus 2003 achtereenvolgens 35,2, 37,8 en 37,7 graden en op 12 augustus van dat jaar 37,2 graden. Een temperatuur van 37 graden of hoger is op het weerstation in Maastricht in de afgelopen ruim honderd jaar vier keer gemeten. Uitzonderlijk van recenter datum was de zeer warme juli van 2015, met in totaal plaatselijk vijf tropische dagen, toen in Maastricht op 2 juli 38,2 graden noteerde. De tropische dag maakte deel uit van een serie van vier (1 t/m 6 juli) met temperaturen tussen 33 en 38 graden.


  WARMSTE NACHT OOIT
  Afgelopen nacht donderdag 26 op 27 juli 2018 was de warmste nacht 
  ooit gemeten in Nederland. In De Bilt werd het vannacht niet koeler dan 23,6 graden. Het oude record van 9 augustus 2004 is daarmee gebroken, toen was het in De Bilt 20,8 graden. Komende nacht wordt het opnieuw een tropennacht, met temperaturen tussen 20 en 22 graden.


  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Hittegolf

  Voor een hittegolf is heel wat warmte vereist: met een enkele of zelfs twee zeer warme dagen zijn we er nog niet. In Nederland is officieel sprake van een hittegolf als de maximumtemperatuur in De Bilt gedurende tenminste vijf dagen elke dag 25 graden of hoger is (zomerse dagen) en in dat tijdvak bovendien op zeker drie dagen minstens 30 graden is bereikt (tropische dagen). Een hittegolf is dus een serie van minstens vijf zomerse dagen, waarvan er zeker drie tropisch zijn.
  Sinds 1901 telde het KNMI 42 landelijke hittegolven van wisselende lengte. De zomer van 1947 was uitzonderlijk met vier hittegolven die samen 38 dagen duurden. De langste hittegolf beleefde ons land in 1975 toen op 29 juli een aaneengesloten reeks van 18 dagen zomerse dagen begon, waarvan er zes tropisch waren. In de zomer van 1976 kwam een hittegolf voor van 17 dagen, waarvan er tien tropisch waren.

  Ook de hittegolf in de zomer van 2006 tussen 15 en 30 juli was met een lengte van 16 dagen een van de langste en meest intense in zeker honderd jaar. Dat was de tweede hittegolf van 2006, ook tussen 30 juni en 6 juli werd het criterium voor een landelijke hittegolf bereikt.

  Regionaal in Brabant en Limburg komen vaker hittegolven voor en duren ze vaak ook langer dan elders. Het noorden telt er minder en langs de kust is tropische warmte bijzonder. In Leeuwarden is sinds het begin van de waarnemingen (1951) alleen in 1975 (3-15 augustus), 1976 (23-28 juni), 1997 (6-13 augustus), 2003 (5- 12 augustus) en 2004 (5- 10 augustus) een "regionale hittegolf" voorgekomen.

  Regionaal in Brabant en Limburg werd in 2018 van 15 juli - 7 augustus 24 dagen een hittegolf gemeten van 25 graden of meer. Ook in Amsterdam werd in 2018 een regionale hittegolf gemeten van 19 juli t/m 7 augustus van 20 dagen heel uniek.

  In juni komt het niet gauw tot een hittegolf, de meeste komen pas in juli of augustus voor. Negen hittegolven sinds 1901 hadden wel hun begindatum in juni. In 1922 en in 1947 begon de hittegolf zelfs al in mei. In de vorige eeuw kwam het gemiddeld ongeveer eens per drie jaar tot een hittegolf. De laatste jaren gebeurde dat vaker, de 21e eeuw heeft al elf hittegolven op zijn naam staan.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Landelijke
  Hittegolven

  JAAR DUUR TROP.
  1911

  10

  04

  1911

  08

  05

  1912

  08

  03

  1917

  10

  03

  1922

  05

  03

  1923

  11

  07

  1928

  06

  03

  1930

  05

  03

  1932

  12

  03

  1936

  08

  04

  1938

  09

  03

  1941

  10

  03

  1941

  09

  07

  1942

  06

  03

  1943

  08

  03

  1944

  08

  03

  1947

  06

  03

  1947

  06

  04

  1947

  09

  05

  1947

  17

  04

  1948

  05

  03

  1948

  09

  04

  1950

  06

  04

  1975

  18

  06

  1976

  17

  10

  1982

  07

  04

  1983

  09

  03

  1990

  10

  03

  1994

  13

  05

  1995

  06

  03

  1997

  09

  05

  1999

  08

  03

  2001

  05

  03

  2003

  14

  07

  2004

  10

  03

  2005

  07

  03

  2006

  07

  03

  2006

  16

  08

  2013

  07

  03

  2015

  06

  03

  2018

  13

  04

  2018

  10

  03

  42 Maal

  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Witte Kerst
  Het is een "witte" kerst als er op beide kerstdagen in De Bilt een gesloten sneeuwdek is gemeten.

  M.

  JAAR

  DIKTE

  1

  1906

  07-10

  2

  1938

  10-13

  3

  1940

  02-04

  4

  1950

  06-10

  5

  1964

  05-10

  6

  1981

  11-20

  7

  2009

  09-04

  8

  2010

  05-06


  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  IJsaangroei en ijsdikte
  De vorming, aangroei van natuurijs is een uiterst ingewikkeld proces dat van verscheidene factoren afhangt. Niet alleen de temperatuur, maar ook wind, bewolking en vochtigheid zijn van grote invloed. Ook de stroomsnelheid, diepte en ligging van het water spelen een belangrijke rol.
  Op stilstaand water vormt zich eerder ijs dan in een stromende rivier, maar naarmate de waterplas dieper is duurt het langer voordat ijsvorming optreedt. Onder bruggen gaat de ijsvorming langzamer omdat de uitstraling daar minder sterk is net als onder een wolkendek. Bewolking tempert 's nachts de afkoeling, maar beschermt het ijs overdag tegen de warme zon.

  Is de lucht echter droog dan is ook de verdamping groot, waardoor veel warmte aan het water wordt onttrokken. Onder die omstandigheden zal het ijs ook bij een luchttemperatuur van iets boven het vriespunt aangroeien. In vochtiger lucht is dat niet het geval en zal bij temperaturen boven nul water op het ijs komen te staan.

  Wind zal het bevriezingsproces in de regel versnellen, omdat de warmte die vrijkomt bij bevriezing dan snel wordt afgevoerd. Waait het echter hard dan wordt de bevriezing juist vertraagd, omdat het water dan goed mengt en het warme bodemwater omhoog komt. Zo blijven de voor schaatsers zo verraderlijke wakken bestaan, die tijdens een winderige vorstperiode dagenlang open kunnen blijven. Onder een laag sneeuw groeit het ijs in de regel minder snel aan. Het gewicht van de sneeuw kan het ijs onder water duwen. Vooral verse sneeuw is bovendien een slechte warmtegeleider, waardoor het ondergesneeuwde ijs nauwelijks warmte verliest en bevriezing wordt tegengegaan.

  Het KNMI heeft op grond van deze factoren computerberekeningen uitgevoerd van de ijsdikte in Midden-Nederland over de afgelopen 30 jaar. Een ijslaag van meer dan 10 cm komt in sommige winters gedurende tientallen dagen voor. In de winter van 1991 was dat op 18 dagen het geval, in de zeer strenge winter van 1963 zelfs op 80 dagen. Die winter moet het ijs een dikte hebben gehad van ruim 40 cm.

  In de winter van 1996 bereikte het ijs een dikte van 25 cm en dat was 3 tot 4 cm minder dan in de winter van 1979 en in de winters van 1985, 1986 en 1987. Op 11 januari 1997, aan het eind van de eerste vorstperiode, was het ijs in De Bilt aangegroeid tot 32 cm en daarmee hadden we de dikste ijslaag sinds de winter van 1963.


  Vorst
  Temperaturen onder nul op waarnemingshoogte van anderhalve meter boven een grasveld. Onderscheid wordt gemaakt tussen lichte vorst (-0,1/-5,0 graden), matige vorst (-5.1/-10,0 graden), strenge vorst (-10,1/-15.0 graden) en zeer strenge vorst (-15,1 graden of lager). Een dag waarop het vriest (minimumtemperatuur onder nul) wordt een vorstdag genoemd.

  Vorst aan de grond
  Voor de land- en tuinbouw is het temperatuurverloop dichtbij het aardoppervlak van groot belang. Tijdens een windstille en heldere nacht koelt het daar sterker af. Voorwerpen op het aardoppervlak en ook bomen, struiken, bladeren en grassprietjes zenden voortdurend straling uit en verliezen onder die omstandigheden snel warmte.

  Bij vorst aan de grond bevriest de waterdamp. De bevroren druppeltjes zijn als een witte aanslag (rijp) te zien op het gras, lage struiken, de bovenkant van houten hekwerken of daken en ruiten van auto's.

  Voor de land- en tuinbouw is het belangrijk te weten of de temperatuur bij het aardoppervlak onder nul kan komen. Door beregening, kan veel schade aan gewassen worden voorkomen. Vooral voor gewassen die net in bloei staan, kan de vorst funest zijn.

  Matige vorst
  Vorst betekent in de meteorologie dat de temperatuur op waanemingshoogte van anderhalve meter boven de grond onder het vriespunt komt. Wanneer de temperatuur lager is dan -5,0 graden en ligt tussen -5,1 en -10,0 graden is dat matige vorst.

  Strenge vorst
  Vorst betekent in de meteorologie dat de temperatuur op waanemingshoogte van anderhalve meter boven de grond onder het vriespunt komt. Wanneer de temperatuur lager is dan -10,0 graden ligt tussen -10,1 en -15,0 graden is dat strenge vorst.

  Zeer strenge vorst
  Vorst betekent in de meteorologie dat de temperatuur op waanemingshoogte van anderhalve meter boven de grond onder het vriespunt komt. Wanneer de temperatuur lager is dan -15,0 graden is dat zeer strenge vorst.

  IJsdagen
  Dag waarop de maximumtemperatuur onder nul blijft, dus waarop het 24 uur blijft vriezen. Normaal (gemiddeld over 1971-2000) heeft december hier 2 ijsdagen, in januari 4 en februari 2; in het noorden en oosten zijn dat er 1 of 2 meer. Ook in november en maart zijn ijsdagen voorgekomen. In De Bilt is 3 november (1980) de vroegste datum met een ijsdag en 12 maart (1947) de laatste.


  IJzel
  IJzel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest zodra het gevallen is. Het vormt zich meestal aan het eind van een vorstperiode, wanneer op honderden meters hoogte zachte lucht binnenstroomt. De regen koelt in de lager gelegen vrieslucht weer af tot onder het vriespunt. Zodra het op de grond of op voorwerpen valt, bevriest het direct tot een helder ijslaagje. Bevriest het al eerder, dan heet het ijsregen. Dat kan ook vast vriezen of als ronde knikkertjes op de grond vallen en wegrollen.

  Drukste spits ooit.

  DATUM JAAR K.M.

  S

  22-01

  2019

  2287

  S

  11-12

  2017

  2000

  R

  01-11

  2018

  1135

  D

  31-10

  2017

  1010

  S

  15-01

  2013

  1007

  S

  09-02

  1999

  975

  R

  30-10

  2018

  970

  R

  22-05

  2018

  955

  R

  01-11

  2016

  950

  R

  27-03

  2018

  927

  R

  20-11

  2017

  889

  S

  25-03

  2008

  888

  O

  11-10

  2018

  887

  S

  29-11

  2010

  871

  R

  14-09

  2017

  851

  R

  25-05

  2017

  850

  R

  10-11

  2016

  850

  S

  03-02

  2012

  831

  R

  15-11

  2016

  822

  S

  25-11

  2005

  810

  R

  01-11

  2016

  807

  S

  26-02

  2004

  760

  S

  17-12

  2010

  753

  S

  17-12

  2009

  670

  S

  06-03

  2006

  660

  S

  06-12

  2012

  610

  R

  26-05

  2009

  605

  S

  02-12

  2010

  595

  R

  13-11

  2006

  594

  R

  16-11

  2006

  592

  S

  24-01

  2004

  571

  S

  01-02

  2010

  571

  R

  15-11

  2005

  569

  R

  21-10

  2008

  568

  S

  10-02

  1999 

  567 

  Rood is ochtendspits
  Blauw is avondspits
  Groen is Avondspits
  S = Door Sneeuw
  R = Door Regen
  D = Bij Droog weer
  O = Ongeluk  Storm
  Storm is een zeer harde wind binnen een grootschalig weersysteem, een depressie. Het gebied binnen een depressie waar stormkracht heerst noemen we stormveld. Storm is gedefinieerd als wind met een windkracht van 9 of meer op de schaal van Beaufort. Dat betekent dat de gemiddelde snelheid van de wind gedurende 10 minuten een snelheid bereikt van ten minste 75 km/h. Is de windsnelheid gemiddeld over 10 minuten ten minste 90 km/h dan wordt gesproken van zware storm, windkracht 10. Bij een gemiddelde snelheid van 103 km/h spreekt men van zeer zware storm, windkracht 11.

  Een noordwesterstorm is extra gevaarlijk in Vlaanderen, Nederland en Noord-Duitsland omdat daardoor het water in de Noordzee wordt opgestuwd.

  De combinatie van noordwesterstorm met springtij is verantwoordelijk geweest voor verschillende grote overstromingen in Nederland. Onder andere waren dat:

  De tweede Sint-Elisabethsvloed 1421
  De Stromvloed van 1682
  De dramatische kerstvloed van 1717
  De watersnood van 1953

  Toen de Zuiderzee nog bestond was ook voor gebieden daarlangs de noordwesterstorm gevaarlijk. De Zuiderzee werd in 1932 afgesloten door de Afsluitdijk (1932). De Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden worden beschermd door de Deltawerken (1950-1997), inclusief de Oosterscheldekering (1986).

  DATUM JAAR K.M.

  25-07

  2015

  120

  01-02

  2013

  152

  27-10

  2002

  148

  25-01

  1990

  158

  27-11

  1983

  144

  16-03

  1978

  119

  02-01

  1976

  144

  02-04

  1973

  155

  13-11

  1972

  151

  21-12

  1954

  126

  01-02

  1953

  144

  01-03

  1949

  140

  07-09

  1944

  168

  07-04

  1943

  126

  25-11

  1928

  133

  06-11

  1921

  162

  11-01

  1920

  125

  28-12

  1914

  151

  26-12

  1913

  125

  30-09

  1911

  137


  September 2011

  DAG

  DATUM Min Max TYPE MM
  X X X X X X
  Vrijdag 30-09-2011 07.0 27.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 29-09-2011 08.0 27.0 Zonnig 01.00
  Woensdag 28-09-2011 07.0 26.0 Zonnig 02.00
  Dinsdag 27-09-2011 08.0 24.0 Zonnig 01.00
  Maandag 26-09-2011 10.0 25.0 Zonnig 00.00
  Zondag 25-09-2011 04.0 24.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 24-09-2011 05.0 23.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 23-09-2011 06.0 20.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 22-09-2011 07.0 19.0 Bewolkt 01.00
  Woensdag 21-09-2011 12.0 19.0 Bewolkt 00.00
  Dinsdag 20-09-2011 08.0 19.0 Bewolkt 00.00
  Maandag 19-09-2011 05.0 18.0 Bewolkt 02.00
  Zondag 18-09-2011 06.0 17.0 Regen 04.00
  Zaterdag 17-09-2011 12.0 18.0 Bewolkt 04.00
  Vrijdag 16-09-2011 03.0 21.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 15-09-2011 05.0 20.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 14-09-2011 09.0 19.0 Bewolkt 01.00
  Dinsdag 13-09-2011 11.0 20.0 Zonnig 03.00
  Maandag 12-09-2011 13.0 23.0 Bewolkt 02.00
  Zondag 11-09-2011 14.0 22.0 Bewolkt 02.00
  Zaterdag 10-09-2011 14.0 28.0 Bewolkt 02.00
  Vrijdag 09-09-2011 04.0 22.0 Bewolkt 02.00
  Donderdag 08-09-2011 12.0 17.0 Bewolkt 02.00
  Woensdag 07-09-2011 13.0 18.0 Regen 10.00
  Dinsdag 06-09-2011 13.0 18.0 Regen 25.00
  Maandag 05-09-2011 10.0 20.0 Bewolkt 02.00
  Zondag 04-09-2011 13.0 24.0 Regen 02.00
  Zaterdag 03-09-2011 11.0 29.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 02-09-2011 04.0 27.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 01-09-2011 06.0 21.0 Bewolkt 00.00

   Oktober 2011

  DAG DATUM Min Max TYPE MM
  Maandag 31-10-201 07.0 19.0 Bewolkt 00.00
  Zondag 30-10-2011 09.0 19.0 Bewolkt 00.00
  Zaterdag 29-10-2011 06.0 20.0 Bewolkt 00.00
  Vrijdag 28-10-2011 04.0 19.0 Bewolkt 00.10
  Donderdag 27-10-2011 03.0 15.0 Bewolkt 01.00
  Woensdag 26-10-2011 05.0 13.0 Bewolkt 00.10
  Dinsdag 25-10-2011 07.0 14.0 Zonnig 00.00
  Maandag 24-10-2011 02.0 17.0 Zonnig 00.00
  Zondag 23-10-2011 00.0 13.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 22-10-2011 00.0 14.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 21-10-2011 00.0 12.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 20-10-2011 00.0 14.0 Bewolkt 00.00
  Woensdag 19-10-2011 02.0 15.0 Regen 08.10
  Dinsdag 18-10-2011 06.0 14.0 Regen 05.40
  Maandag 17-10-2011 02.0 16.0 Regen 02.00
  Zondag 16-10-2011 00.0 15.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 15-10-2011 00.0 15.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 14-10-2011 02.0 16.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 13-10-2011 02.0 16.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 12-10-2011 04.0 18.0 Bewolkt 00.00
  Dinsdag 11-10-2011 11.0 21.0 Regen 05.20
  Maandag 10-10-2011 13.0 18.0 Regen 26.80
  Zondag 09-10-2011 00.0 14.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 08-10-2011 03.0 15.0 Bewolkt 00.00
  Vrijdag 07-10-2011 07.0 18.0 Regen 22.60
  Donderdag 06-10-2011 07.0 19.0 Regen 08.60
  Woensdag 05-10-2011 10.0 20.0 Bewolkt 02.40
  Dinsdag 04-10-2011 09.0 20.0 Bewolkt 00.00
  Maandag 03-10-2011 07.0 26.0 Zonnig 00.00
  Zondag 02-10-2011 07.0 27.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 01-10-2011 07.0 27.0 Zonnig 00.00


  November 2011

  DAG

  DATUM Min Max TYPE MM
  X X X X X X
  Woensdag 30-11-2011 01.0 06.0 Zonnig 00.00
  Dinsdag 29-11-2011 01.0 08.0 Zonnig 00.00
  Maandag 28-11-2011 01.0 07.0 Zonnig 00.00
  Zondag 27-11-2011 01.0 05.0 Bewolkt 02.00
  Zaterdag 26-11-2011 01.0 06.0 Bewolkt 01.00
  Vrijdag 25-11-2011 01.0 08.0 Bewolkt 02.00
  Donderdag 24-11-2011 01.0 07.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 23-11-2011 11.0 05.0 Zonnig 00.00
  Dinsdag 22-11-2011 01.0 07.0 Zonnig 00.00
  Maandag 21-11-2011 01.0 06.0 Zonnig 00.00
  Zondag 20-11-2011 01.0 03.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 19-11-2011 01.0 04.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 18-11-2011 01.0 05.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 17-11-2011 01.0 04.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 16-11-2011 01.0 06.0 Regen 02.00
  Dinsdag 15-11-2011 01.0 08.0 Regen 01.00
  Maandag 14-11-2011 01.0 09.0 Zonnig 00.00
  Zondag 13-11-2011 02.0 10.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 12-11-2011 00.0 11.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 11-11-2011 05.0 12.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 10-11-2011 13.0 12.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 09-11-2011 10.0 12.0 Zonnig 00.00
  Dinsdag 08-11-2011 07.0 12.0 Zonnig 00.00
  Maandag 07-11-2011 01.0 12.0 Zonnig 00.00
  Zondag 06-11-2011 03.0 12.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 05-11-2011 04.0 11.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 04-11-2011 04.0 13.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 03-11-2011 08.0 12.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 02-11-2011 06.0 12.0 Zonnig 00.00
  Dinsdag 01-11-2011 07.0 12.0 Zonnig 00.00

  December 2011

  DAG DATUM Min Max TYPE MM
  Zaterdag 31-12-2011 04.0 14.0 Bewolkt 00.00
  Vrijdag 30-12-2011 03.0 13.0 Bewolkt 00.00
  Donderdag 29-12-2011 04.0 12.0 Regen 10.00
  Woensdag 28-12-2011 04.0 10.0 Regen 02.00
  Dinsdag 27-12-2011 01.0 08.0 Bewolkt 00.00
  Maandag 26-12-2011 01.0 08.0 Zonnig 00.00
  Zondag 25-12-2011 02.0 10.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 24-12-2011 02.0 12.0 Bewolkt 00.00
  Vrijdag 23-12-2011 02.0 12.0 Regen 04.00
  Donderdag 22-12-2011 01.0 07.0 Regen 07.00
  Woensdag 21-12-2011 02.0 07.0 Regen 08.00
  Dinsdag 20-12-2011 09.0 08.0 Regen 08.00
  Maandag 19-12-2011 04.0 12.0 Sneeuw 01cm
  Zondag 18-12-2011 01.0 08.0 Regen 02.00
  Zaterdag 17-12-2011 02.0 08.0 Regen 04.00
  Vrijdag 16-12-2011 00.0 12.0 Regen 25.00
  Donderdag 15-12-2011 00.0 08.0 Regen 10.00
  Woensdag 14-12-2011 01.0 06.0 Regen 20.00
  Dinsdag 13-12-2011 02.0 06.0 Regen 11.00
  Maandag 12-12-2011 00.0 08.0 Zonnig 00.00
  Zondag 11-12-2011 03.0 08.0 Bewolkt 02.00
  Zaterdag 10-12-2011 04.0 12.0 Bewolkt 02.00
  Vrijdag 09-12-2011 05.0 11.0 Regen 10.00
  Donderdag 08-12-2011 03.0 08.0 Regen 06.00
  Woensdag 07-12-2011 05.0 11.0 Regen 10.00
  Dinsdag 06-12-2011 08.0 14.0 Regen 20.00
  Maandag 05-12-2011 06.0 11.0 Regen 18.00
  Zondag 04-12-2011 04.0 08.0 Regen 18.00
  Zaterdag 03-12-2011 03.0 08.0 Regen 12.00
  Vrijdag 02-12-2011 00.0 07.0 Bewolkt 06.00
  Donderdag 01-12-2011 02.0 12.0 Regen 30.00
  Januari 2012

  DAG

  DATUM Min Max TYPE MM
  Dinsdag 31-01-2012 07.0 03.0 Zonnig 00.00
  Maandag 30-01-2012 03.0 02.0 Sneeuw 08cm
  Zondag 29-01-2012 02.0 01.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 28-01-2012 00.0 01.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 27-01-2012 02.0 07.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 26-01-2012 03.0 06.0 Bewolkt 00.00
  Woensdag 25-01-2012 02.0 05.0 Bewolkt 00.00
  Dinsdag 24-01-2012 00.0 06.0 Zonnig 00.00
  Maandag 23-01-2012 03.0 07.0 Regen 04.00
  Zondag 22-01-2012 05.0 09.0 Regen 05.00
  Zaterdag 21-01-2012 04.0 10.0 Regen 05.00
  Vrijdag 20-01-2012 03.0 07.0 Regen 02.00
  Donderdag 19-01-2012 04.0 08.0 Regen 11.00
  Woensdag 18-01-2012 02.0 06.0 Regen 04.00
  Dinsdag 17-01-2012 04.0 05.0 Zonnig 00.00
  Maandag 16-01-2012 04.0 04.0 Zonnig 00.00
  Zondag 15-01-2012 03.0 06.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 14-01-2012 00.0 07.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 13-01-2012 03.0 07.0 Regen 01.00
  Donderdag 12-01-2012 04.0 10.0 Regen 01.00
  Woensdag 11-01-2012 07.0 09.0 Bewolkt 00.00
  Dinsdag 10-01-2012 03.0 09.0 Bewolkt 00.00
  Maandag 09-01-2012 06.0 09.0 Bewolkt 05.00
  Zondag 08-01-2012 05.0 08.0 Bewolkt 02.00
  Zaterdag 07-01-2012 05.0 09.0 Regen 12.00
  Vrijdag 06-01-2012 04.0 08.0 Regen 02.00
  Donderdag 05-01-2012 03.0 09.0 Regen 12.00
  Woensdag 04-01-2012 05.0 08.0 Regen 08.00
  Dinsdag 03-01-2012 04.0 11.00 Regen 11.00
  Maandag 02-01-2012 04.0 10.0 Bewolkt 00.00
  Zondag 01-01-2012 09.0 13.0 Regen 14.00

   Februari 2012

  DAG DATUM Min Max TYPE MM
  X X X X X X
  X X X X X X
  Woensdag 29-02-2012 04.0 07.0 Bewolkt 00.00
  Dinsdag 28-02-2012 05.0 06.0 Bewolkt 00.00
  Maandag 27-02-2012 02.0 06.0 Bewolkt 00.00
  Zondag 26-02-2012 02.0 06.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 25-02-2012 01.0 06.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 24-02-2012 02.0 06.0 Nevelig 01.00
  Donderdag 23-02-2012 04.0 07.0 Nevelig 01.00
  Woensdag 22-02-2012 01.0 07.0 Bewolkt 00.00
  Dinsdag 21-02-2012 06.0 01.0 Bewolkt 00.00
  Maandag 20-02-2012 06.0 04.0 Zonnig 00.00
  Zondag 19-02-2012 04.0 03.0 Regen 11.00
  Zaterdag 18-02-2012 02.0 07.0 Regen 04.00
  Vrijdag 17-02-2012 01.0 06.0 Regen 04.00
  Donderdag 16-02-2012 02.0 05.0 Regen 03.00
  Woensdag 15-02-2012 00.0 04.0 Regen 03.00
  Dinsdag 14-02-2012 01.0 04.0 Regen 03.00
  Maandag 13-02-2012 04.0 02.0 IJzel 02.00
  Zondag 12-02-2012 13.0 04.0 IJzel 01.00
  Zaterdag 11-02-2012 17.0 04.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 10-02-2012 13.0 03.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 09-02-2012 13.0 02.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 08-02-2012 12.0 03.0 Zonnig 00.00
  Dinsdag 07-02-2012 20.0 07.0 Zonnig 00.00
  Maandag 06-02-2012 17.0 06.0 Zonnig 00.00
  Zondag 05-02-2012 16.0 06.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 04-02-2012 23.0 09.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 03-02-2012 21.0 07.0 Sneeuw 11cm
  Donderdag 02-02-2012 12.0 06.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 01-02-2012 10.0 03.0 Zonnig 00.00

  Maart 2012

  DAG

  DATUM Min Max TYPE MM
  Zaterdag 31-03-2012 04.0 11.0 Regen 01.00
  Vrijdag 30-03-2012 03.0 13.0 Bewolkt 00.00
  Donderdag 29-03-2012 01.0 14.0 Bewolkt 00.00
  Woensdag 28-03-2012 01.0 19.0 Zonnig 00.00
  Dinsdag 27-03-2012 01.0 19.0 Zonnig 00.00
  Maandag 26-03-2012 01.0 18.0 Zonnig 00.00
  Zondag 25-03-2012 03.0 18.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 24-03-2012 03.0 19.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 23-03-2012 03.0 21.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 22-03-2012 02.0 20.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 21-03-2012 03.7 17.0 Zonnig 00.00
  Dinsdag 20-03-2012 01.0 14.0 Regen 20.00
  Maandag 19-03-2012 04.0 13.0 Zonnig 00.00
  Zondag 18-03-2012 01.0 13.0 Regen 02.00
  Zaterdag 17-03-2012 02.0 13.0 Bewolkt 00.00
  Vrijdag 16-03-2012 01.0 21.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 15-03-2012 03.0 19.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 14-03-2012 01.0 11.0 Bewolkt 00.00
  Dinsdag 13-03-2012 06.0 10.0 Bewolkt 00.00
  Maandag 12-03-2012 01.0 15.0 Bewolkt 00.00
  Zondag 11-03-2012 03.0 15.0 Bewolkt 00.00
  Zaterdag 10-03-2012 07.0 13.0 Regen 03.00
  Vrijdag 09-03-2012 01.0 12.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 08-03-2012 01.0 10.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 07-03-2012 03.0 07.0 Regen 10.00
  Dinsdag 06-03-2012 02.0 10.0 Zonnig 00.00
  Maandag 05-03-2012 03.0 08.0 Regen 12.00
  Zondag 04-03-2012 01.0 12.0 Regen 08.00
  Zaterdag 03-03-2012 03.0 13.0 Bewolkt 00.00
  Vrijdag 02-03-2012 02.0 13.0 Bewolkt 00.00
  Donderdag 01-03-2012 01.0 11.0 MIST 00.00

  April 2012

  DAG DATUM Min Max TYPE MM
  X X X X X X
  Maandag 30-04-2012 03.0 23.0 Zonnig 00.00
  Zondag 29-04-2012 05.0 21.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 28-04-2012 07.0 21.0 Regen 02.00
  Vrijdag 27-04-2012 07.0 18.0 Regen 06.00
  Donderdag 26-04-2012 08.0 17.0 Regen 08.00
  Woensdag 25-04-2012 03.0 16.0 Regen 08.00
  Dinsdag 24-04-2012 04.0 14.0 Regen 05.00
  Maandag 23-04-2012 03.0 15.0 Regen 08.00
  Zondag 22-04-2012 04.0 14.0 Regen 08.00
  Zaterdag 21-04-2012 03.0 13.0 MIST 08.00
  Vrijdag      20-04-2012 01.0 16.0 Regen    04.00
  Donderdag 19-04-2012 03.0 16.0 Regen 11.00
  Woensdag 18-04-2012 02.0 13.0 Zonnig 04.00
  Dinsdag 17-04-2012 04.0 12.0 Regen 03.00
  Maandag 16-04-2012 04.0 11.0 Zonnig 00.00
  Zondag 15-04-2012 01.0 11.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 14-04-2012 01.0 12.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 13-04-2012 01.0 12.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 12-04-2012 01.0 13.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 11-04-2012 02.0 14.0 Zonnig 01.00
  Dinsdag 10-04-2012 06.0 13.0 Regen 07.00
  Maandag 09-04-2012 05.0 12.0 Regen 08.00
  Zondag 08-04-2012 05.0 11.0 Bewolkt 00.00
  Zaterdag 07-04-2012 02.0 09.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 06-04-2012 05.0 12.0 Bewolkt 00.00
  Donderdag 05-04-2012 02.0 10.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 04-04-2012 01.0 13.0 Regen 11.00
  Dinsdag 03-04-2012 00.0 17.0 Zonnig 00.00
  Maandag 02-04-2012 03.0 15.0 Zonnig 00.00
  Zondag 01-04-2012 05.0 12.0 Zonnig 00.00

   


  Mei 2012

  DAG

  DATUM Min Max TYPE MM
  Donderdag 31-05-2012 09.0 22.0 Regen 09.00
  Woensdag 30-05-2012 04.0 24.0 Zonnig 00.00
  Dinsdag 29-05-2012 08.0 25.0 Zonnig 00.00
  Maandag 28-05-2012 10.0 27.0 Zonnig 00.00
  Zondag 27-05-2012 09.0 27.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 26-05-2012 09.0 27.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 25-05-2012 11.0 27.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 24-05-2012 12.0 30.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 23-05-2012 11.0 31.0 Zonnig 00.00
  Dinsdag 22-05-2012 12.0 28.0 Zonnig 00.00
  Maandag 21-05-2012 09.0 27.0 Zonnig 00.00
  Zondag 20-05-2012 08.0 26.0 Zonnig 11.00
  Zaterdag 19-05-2012 08.0 23.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 18-05-2012 08.0 20.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 17-05-2012 01.0 16.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 16-05-2012 02.0 14.0 Regen 08.00
  Dinsdag 15-05-2012 03.0 13.0 Regen 14.00
  Maandag 14-05-2012 02.0 19.0 Zonnig 00.00
  Zondag 13-05-2012 02.0 16.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 12-05-2012 00.1 14.0 Zonnig 11.00
  Vrijdag 11-05-2012 05.0 21.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 10-05-2012 13.0 26.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 09-05-2012 10.0 21.0 Regen 04.00
  Dinsdag 08-05-2012 07.0 21.0 Zonnig 00.00
  Maandag 07-05-2012 01.0 16.0 Zonnig 00.00
  Zondag 06-05-2012 03.0 12.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 05-05-2012 04.0 11.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 04-05-2012 04.0 19.0 Regen 11.00
  Donderdag 03-05-2012 08.0 17.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 02-05-2012 06.0 25.0 Zonnig 00.00
  Dinsdag 01-05-2012 07.0 21.0 Regen 07.00

  Juni 2012

  DAG DATUM Min Max TYPE MM
  X X X X X X
  Zaterdag 30-06-2012 13.0 23.0 Zonnig 00.00
  Vrijdag 29-06-2012 13.0 20.0 Regen 08.10
  Donderdag 28-06-2012 12.0 31.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 27-06-2012 07.0 24.0 Zonnig 00.10
  Dinsdag 26-06-2012 06.0 24.0 Zonnig 00.00
  Maandag 25-06-2012 08.0 20.0 Bewolkt 08.10
  Zondag 24-06-2012 10.0 17.0 Regen 26.20
  Zaterdag 23-06-2012 03.5 22.6 Zonnig 00.00
  Vrijdag 22-06-2012 11.0 25.0 Regen 21.30
  Donderdag 21-06-2012 12.0 23.0 Regen 18.10
  Woensdag 20-06-2012 09.0 23.0 Zonnig 00.00
  Dinsdag 19-06-2012 06.0 21.0 Zonnig 00.00
  Maandag 18-06-2012 07.0 20.0 Regen 02.00
  Zondag 17-06-2012 09.0 21.0 Zonnig 00.00
  Zaterdag 16-06-2012 12.0 21.0 Regen 07.60
  Vrijdag 15-06-2012 05.0 20.0 Regen 02.60
  Donderdag 14-06-2012 03.0 19.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 13-06-2012 05.0 17.0 Zonnig 00.00
  Dinsdag 12-06-2012 06.0 21.0 Regen 03.20
  Maandag 11-06-2012 07.0 21.0 Bewolkt 26.80
  Zondag 10-06-2012 07.0 21.0 Sneeuw 00.00
  Zaterdag 09-06-2012 09.0 18.0 Bewolkt 01.60
  Vrijdag 08-06-2012 12.0 21.0 Regen 12.60
  Donderdag 07-06-2012 12.0 22.0 Regen 10.60
  Woensdag 06-06-2012 08.0 20.0 Regen 28.40
  Dinsdag 05-06-2012 03.0 17.0 Zonnig 00.00
  Maandag 04-06-2012 04.0 17.0 Regen 14.60
  Zondag 03-06-2012 04.0 12.0 Regen 32.20
  Zaterdag 02-06-2012 01.0 20.0 Zonnig 04.00
  Vrijdag 01-06-2012 04.0 20.0 Regen 02.20


  Juli 2012

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 MM
  Dinsdag 31-07-2012 11.8 17.9 Bewolkt 03.40
  Maandag 30-07-2012 10.9 19.3 Regen 00.00
  Zondag 29-07-2012 13.2 20.0 Bewolkt 04.40
  Zaterdag 28-07-2012 16.4 22.0 Regen 09.10
  Vrijdag 27-07-2012 16.0 28.2 Zonnig 00.10
  Donderdag 26-07-2012 16.5 25.5 Zonnig 00.00
  Woensdag 25-07-2012 16.3 26.7 Zonnig 00.00
  Dinsdag 24-07-2012 14.9 27.2 Zonnig 00.00
  Maandag 23-07-2012 13.5 25.4 Zonnig 00.00
  Zondag 22-07-2012 12.8 21.8 Zonnig 00.00
  Zaterdag 21-07-2012 11.8 19.7 Zonnig 00.00
  Vrijdag 20-07-2012 11.9 21.9 Bewolkt 00.00
  Donderdag 19-07-2012 14.1 17.4 Regen 29.00
  Woensdag 18-07-2012 15.4 19.2 Regen 02.00
  Dinsdag 17-07-2012 15.7 20.3 Regen 02.20
  Maandag 16-07-2012 13.8 16.7 Regen 07.60
  Zondag 15-07-2012 12.7 18.8 Regen 02.60
  Zaterdag 14-07-2012 13.3 16.6 Regen 14.17
  Vrijdag 13-07-2012 13.8 19.8 Regen 05.60
  Donderdag 12-07-2012 11.3 19.7 Regen 03.20
  Woensdag 11-07-2012 14.3 19.4 Bewolkt 00.80
  Dinsdag 10-07-2012 14.1 16.6 Bewolkt 00.60
  Maandag 09-07-2012 15.0 20.0 Bewolkt 01.60
  Zondag 08-07-2012 16.4 20.1 Bewolkt 02.60
  Zaterdag 07-07-2012 14.2 24.2 Bewolkt 01.60
  Vrijdag 06-07-2012 15.9 24.1 Zonnig 28.40
  Donderdag 05-07-2012 18.6 28.5 Bewolkt 00.00
  Woensdag 04-07-2012 18.2 29.2 Zonnig 00.00
  Dinsdag 03-07-2012 15.9 24.9 Zonnig 00.00
  Maandag 02-07-2012 11.1 24.8 Zonnig 00.00
  Zondag 01-07-2012 13.3 18.6 Regen 06.20

  Augustus 2012

  DAG DATUM Min Max 00-12 MM
  Vrijdag 31-08-2012 12.7 17.8 Bewolkt 34.70
  Donderdag 30-08-2012 13.3 20.4 Bewolkt 05.70
  Woensdag 29-08-2012 12.2 23.8 Zonnig   00.00
  Dinsdag 28-08-2012 15.8 22.4 Bewolkt 04.10
  Maandag 27-08-2012 10.3 21.5 Bewolkt 05.00
  Zondag 26-08-2012 15.5 19.7 Regen 57.00
  Zaterdag 25-08-2012 15.4 21.3 Regen 16.20
  Vrijdag 24-08-2012 14.7 22.6 Bewolkt 02.00
  Donderdag 23-08-2012 14.0 21.6 Zonnig 00.00
  Woensdag 22-08-2012 16.6 21.4 Bewolkt 01.00
  Dinsdag 21-08-2012 16.3 25.6 Bewolkt 00.00
  Maandag 20-08-2012 18.4 23.4 Bewolkt 01.00
  Zondag 19-08-2012 19.5 31.6 Zonnig 00.00
  Zaterdag 18-08-2012 18.6 31.8 Zonnig 00.00
  Vrijdag 17-08-2012 16.0 27.2 Zonnig 00.00
  Donderdag 16-08-2012 14.1 23.1 Bewolkt 01.00
  Woensdag 15-08-2012 16.3 29.1 Zonnig 00.00
  Dinsdag 14-08-2012 17.0 25.6 Bewolkt 00.00
  Maandag 13-08-2012 15.0 24.2 Zonnig 00.00
  Zondag 12-08-2012 13.8 24.2 Zonnig 00.00
  Zaterdag 11-08-2012 12.0 21.0 Bewolkt 00.00
  Vrijdag 10-08-2012 10.2 21.3 Zonnig 00.00
  Donderdag 09-08-2012 12.2 21.0 Zonnig 00.00
  Woensdag 08-08-2012 14.1 20.2 Bewolkt 02.00
  Dinsdag 07-08-2012 14.9 19.3 Regen 32.00
  Maandag 06-08-2012 15.2 20.1 Regen 10.0
  Zondag 05-08-2012 14.7 23.4 Regen 17.00
  Zaterdag 04-08-2012 14.5 22.7 Bewolkt 07.00
  Vrijdag 03-08-2012 14.6 22.3 Zonnig 04.00
  Donderdag 02-08-2012 17.1 21.1 Regen 22.80
  Woensdag 01-08-2012 13.1 26.7 Zonnig 05.00


  September 2012

  DAG

  DATUM Min Max 00-12 MM
  X X X X X X
  Zondag 30-09-2012 06.6 16.7 Zonnig 00.00
  Zaterdag 29-09-2012 10.9 15.3 Zonnig 04.40
  Vrijdag 28-09-2012 08.0 17.1 Bewolkt 03.40
  Donderdag 27-09-2012 11.1 16.5 Bewolkt 00.00
  Woensdag 26-09-2012 11.1 16.6 Zonnig 00.00
  Dinsdag 25-09-2012 11.1 17.0 Zonnig 07.60
  Maandag 24-09-2012 09.6 21.2 Regen 14.00
  Zondag 23-09-2012 04.2 13.8 Bewolkt 06.10
  Zaterdag 22-09-2012 07.5 15.4 Bewolkt 08.60
  Vrijdag 21-09-2012 06.8 16.1 Bewolkt 01.90
  Donderdag 20-09-2012 05.3 16.2 Regen 06.90
  Woensdag 19-09-2012 06.7 15.5 Regen 06.00
  Dinsdag 18-09-2012 11.4 16.6 Regen 05.10
  Maandag 17-09-2012 13.4 19.9 Bewolkt 00.00
  Zondag 16-09-2012 09.8 19.0 Bewolkt 00.00
  Zaterdag 15-09-2012 10.7 18.1 Bewolkt 00.00
  Vrijdag 14-09-2012 11.7 18.7 Bewolkt 00.40
  Donderdag 13-09-2012 10.6 17.4 Regen 30.50
  Woensdag 12-09-2012 08.5 16.4 Bewolkt 15.50
  Dinsdag 11-09-2012 16.4 18.2 Regen 03.30
  Maandag 10-09-2012 15.8 22.3 Bewolkt 00.20
  Zondag 09-09-2012 12.3 27.1 Zonnig 00.10
  Zaterdag 08-09-2012 13.5 23.7 Zonnig 00.00
  Vrijdag 07-09-2012 11.5 21.3 Zonnig 00.00
  Donderdag 06-09-2012 12.2 18.5 Bewolkt 00.00
  Woensdag 05-09-2012 12.1 19.4 Bewolkt 00.00
  Dinsdag 04-09-2012 12.1 23.1 Zonnig 00.00
  Maandag 03-09-2012 12.3 22.4 Zonnig 00.00
  Zondag 02-09-2012 11.8 20.1 Bewolkt 00.00
  Zaterdag 01-09-2012 09.1 19.3 Zonnig 01.30

  Oktober 2012

  DAG DATUM Min Max 00-12 MM
  Woensdag 31-10-2012 09.9 12.3 Bewolkt 00.30
  Dinsdag 30-10-2012 03.8 09.9 Regen 25.30
  Maandag 29-10-2012 06.0 09.7 Bewolkt 12.80
  Zondag 28-10-2012 01.3 10.4 Zonnig 00.00
  Zaterdag 27-10-2012 06.0 08.4 Zonnig 00.00
  Vrijdag 26-10-2012 05.8 08.0 Zonnig 00.00
  Donderdag 25-10-2012 10.9 13.6 Bewolkt 00.00
  Woensdag 24-10-2012 10.9 14.8 Bewolkt 00.40
  Dinsdag 23-10-2012 13.2 16.9 Bewolkt 00.00
  Maandag 22-10-2012 12.6 20.5 Zonnig 00.00
  Zondag 21-10-2012 10.6 13.7 Bewolkt 04.00
  Zaterdag 20-10-2012 14.6 15.5 Bewolkt 01.10
  Vrijdag 19-10-2012 12.6 20.4 Regen 09.90
  Donderdag 18-10-2012 12.6 15.6 Regen 07.00
  Woensdag 17-10-2012 07.6 15.2 Bewolkt 01.20
  Dinsdag 16-10-2012 09.2 15.1 Regen 02.50
  Maandag 15-10-2012 06.5 13.3 Regen 21.30
  Zondag 14-10-2012 07.1 12.3 Regen 28.00
  Zaterdag 13-10-2012 07.6 10.7 Regen 11.00
  Vrijdag 12-10-2012 09.9 15.6 Regen 16.00
  Donderdag 11-10-2012 04.1 14.3 Zonnig 00.00
  Woensdag 10-10-2012 06.5 14.4 Zonnig 00.00
  Dinsdag 09-10-2012 03.8 13.9 Bewolkt 00.00
  Maandag 08-10-2012 04.6 13.5 Zonnig 00.00
  Zondag 07-10-2012 05.3 15.1 Zonnig 00.00
  Zaterdag 06-10-2012 08.9 15.5 Regen 23.00
  Vrijdag 05-10-2012 09.9 16.4 Regen 10.00
  Donderdag 04-10-2012 10.3 15.0 Regen 07.00
  Woensdag 03-10-2012 12.6 14.5 Regen 05.90
  Dinsdag 02-10-2012 11.4 17.5 Bewolkt 01.40
  Maandag 01-10-2012 10.9 16.9 Bewolkt 00.90


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!