NIEUW: Blog reclamevrij maken?
MET GROETJES
  JOSE XXX
Inhoud blog
 • Vriendschap......
 • Mooie woorden....
 • EEN MOOI GEDICHTJE....
 • Laat me ....
 • Mooie woorden...
 • Voor mijn moeder....
 • De hand van een Moeder...
 • Geef eens een bloemetje...
 • Een moeder.....
 • Op hun eigen...............
 • De laatste het huis uit in juli.........
 • Ik blijf je missen......
 • Oude fotos....
 • Dierenleed.....
 • MIJN HONDJE.......
 • Echte Vrienden.....
 • Zaterdag.....
 • Doet overjarig zeer ?????
 • Mijn vriend....
 • Vriensdschap....
 • Mooi gedicht en waar ....
 • Een moeder,,,
 • Blote Voetjes ....
 • Wat de mensen denken....
 • Als er mensen zijn....
  Over mijzelf
  Ik ben jose de jong
  Ik ben een vrouw en woon in St.Willebrord. Noord-Brabant (Nederland) en mijn beroep is Huisvrouw.
  Ik ben geboren op 15/01/1958 en ben nu dus 61 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Mijn honden de pekingezen. Mijn kleindochter soraya -il volo-sophie veldhuizen-.
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
   
  Foto
  Fotline.ws
  Add this effect to your own photos
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Image and video hosting by TinyPic
  Foto
  Foto
  Foto
  Vrienden van depekingees

  Image and video hosting by TinyPic
  GASTENBOEK BLOG (7049)

  Laat hier een bericht achter in het gastenboek:
  Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  10-07-2017
  Mangosteen - ñèðîï äëÿ ïîõóäåíèÿ
  Çäðàâñòâóéòå! Ïðåäñòàâëþñü - Øåëåñòîâà Íàäåæäà. ß ÿâëÿþñü ìåíåäæåðîì ïî ïðîäàæàì. Ìîé îïûò ðàáîòû ïîðÿäêà 7 ëåò. Ñðåäè ìîèõ êëèåíòîâ Ðèâ Ãîø, è äð. Áóêâàëüíî íà äíÿõ íà íàø ðûíîê ïîñòóïèëî óíèêàëüíîå ïðåäëîæåíèå, åãî ÿ Âàì è ïðåäëàãàþ. Ýòî Íåæíåéøèé òðîïè÷åñêèé ôðóêò - Ìàíãóñòèí, êîòîðûé ñòàë íàñòîÿùèì ïðîðûâîì â äèåòîëîãèè!  íåì ñîäåðæèòñÿ ÎÃÐÎÌÍÎÅ êîëè÷åñòâî ïîëåçíûõ ìèêðîýëåìåíòîâ, ñòèìóëèðóþùèõ åñòåñcòâåííîå æèðîñæèãàíèå è ñíèæàþùèõ êèëîãðàììû! Ñèðîï ìàíãóñòèíà ñïîñîáåí ðàñòîïèòü äî äåñÿòêà êèëî èçëèøåê çà 14 äíåé! Ñïàñèòåñü îò îæèðåíèÿ è ñîêðàòèòå îïàñíîñòü èíôàðêòà, äèàáåòà è ãèïåðòîíè÷åñêîãî êðèçà íà 89%. Âû ìîæåòå åãî çàêàçàòü ñåáå è ðîäíûì ó íàñ íà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ðåñóðñå: http://mangjoo77.mangoosteen.com/ Òåëåôîí äëÿ ñâÿçè: 8 (925) 266-49-73 Ñ óâàæåíèåì ê Âàì Øåëåñòîâà Íàäåæäà.

  10-07-2017 om 18:12 geschreven door JasonSmece


  23-06-2017
  k3d7p0
  Autherele zc4ejfg27y47mba7f5

  23-06-2017 om 22:28 geschreven door 84iapa


  22-06-2017
  pdj207
  Autherele bjiwgfc30rg1crwkwu

  22-06-2017 om 05:44 geschreven door nl0oks


  21-06-2017
  o93aa6
  Autherele 25iki38ch3ae8qt2pf

  21-06-2017 om 19:06 geschreven door bfecd0


  12-01-2016
  Lieve groetjes.

  i5q1ds.jpg
  Een vriend voor het leven is

  elkaar een hand geven

  Op alle wegen elkaar steunen

  en op moeilijke momenten

  Op elkaars schouder kunnen leunen

  Groetjes Simonnetje

  12-01-2016 om 17:56 geschreven door simonne


  10-06-2014
  Goeie morgen José
  Via het seniorennet kom ik hier toch wel als echte dierenvriend terecht , tja bij een echte dierenvriend zie ik hier . Het ziet er hier echt heel leuk en mooi uit , ik wens je alvast nog een leuke zonnige dag toe ,groetjes van Jeffy *** Image and video hosting by TinyPic

  10-06-2014 om 11:04 geschreven door Wattson Jeffy


  04-05-2013
  Hallo
  Wens je een zonnig fijn weekend

  04-05-2013 om 09:54 geschreven door annelien


  30-04-2013
  Zonnige groetjes
  Image and video hosting by TinyPic

  30-04-2013 om 10:27 geschreven door annelien


  26-04-2013
  Lieve groetjes
  Image and video hosting by TinyPic

  26-04-2013 om 13:19 geschreven door annelien


  24-04-2013
  Lentegroetjes
  Zonnige dag gewenst Jose*** Image and video hosting by TinyPic

  Eindelijk de lente,alles ontluikt,opflakkering
  blijde gezichten,na zo een lange winter
  LEVE DE LENTE

  24-04-2013 om 09:06 geschreven door annelien


  17-04-2013
  Breng jou een namiddag groetje Jose
  Image and video hosting by TinyPic

  17-04-2013 om 16:21 geschreven door annelien


  15-04-2013
  Goedemorgen blogmaatje
  Image and video hosting by TinyPic

  Een goed begin van de week gewenst
  *****

  15-04-2013 om 06:20 geschreven door annelien


  27-03-2013
  prettige namiddag
  Mijn paaswensen. Het is een mooie blog. André, www.bloggen.be/thuishaven

  27-03-2013 om 16:19 geschreven door André


  27-02-2013
  Bezoek
  Image and video hosting by TinyPic

  27-02-2013 om 09:50 geschreven door annelien


  19-02-2013
  Dag Jose
  Image and video hosting by TinyPic
  Een warme,lieve groet van mij

  *****

  19-02-2013 om 12:51 geschreven door annelien


  27-01-2013
  Lieve zondaggroetjes
  Image and video hosting by TinyPic

  27-01-2013 om 13:45 geschreven door annelien


  22-01-2013
  Lieve groetjes
  Image and video hosting by TinyPic

  22-01-2013 om 13:43 geschreven door annelien


  20-01-2013
  Leden gezocht voor de officiele site over de ziekte kanker
  LEDEN GEZOCHT VOOR DE OFFICIELE SITE OVER DE ZIEKTE KANKER : www.kanker-overleven.hyves.nl IK [ DE BEHEERDER BERTUS ] HEB ZEER VEEL LEDEN NODIG VOOR MIJN SITE OVER DE ZIEKTE KANKER. IK WIL MET MIJN SITE DE GROOTSTE HYVES SITE WORDEN OP HET GEBIED VAN DE ZIEKTE KANKER BUITEN KWF KANKERBESTRIJDING. HIERBIJ WIL IK VRAGEN OF JE LID WIL WORDEN VAN DE OFFICIELE SITE OVER DE ZIEKTE KANKER EN OF JE MIJ WIL PROMOTEN. DE LINK VAN MIJN SITE IS : www.kanker-overleven.hyves.nl OM MIJ TE PROMOTEN STUUR DAN DE LINK VAN MIJN SITE DOOR NAAR AL JE HYVES VRIENDEN, FAMILIE EN KENNISSEN. JE MAG ZELF INFO OF FILMPJES OP MIJN SITE ZETTEN ALS HET MAAR GAAT OVER DE ZIEKTE KANKER. ER IS OOK EEN CHATBOX VOOR LOTGENOTEN OM MET ELKAAR TE KUNNEN PRATEN OVER DE ZIEKTE KANKER, DIT IS DE LINK : http://chat.chat4all.net/?c=pungiia5xtiz3iy PS: HOU IN HET VERVOLG OOK DE KRABBELS OP MIJN SITE IN DE GATEN. DOOR TE WEINIG RUIMTE OP MIJN SITE ZET IK AF EN TOE INFO IN DE KRABBELS. MET VRIENDELIJKE GROETEN, DE BEHEERDER BERTUS.

  20-01-2013 om 21:07 geschreven door Bertus Blanken


  Leden gezocht voor de officiele site over de zioekte kanker
  LEDEN GEZOCHT VOOR DE OFFICIELE SITE OVER DE ZIEKTE KANKER : www.kanker-overleven.hyves.nl IK [ DE BEHEERDER BERTUS ] HEB ZEER VEEL LEDEN NODIG VOOR MIJN SITE OVER DE ZIEKTE KANKER. IK WIL MET MIJN SITE DE GROOTSTE HYVES SITE WORDEN OP HET GEBIED VAN DE ZIEKTE KANKER BUITEN KWF KANKERBESTRIJDING. HIERBIJ WIL IK VRAGEN OF JE LID WIL WORDEN VAN DE OFFICIELE SITE OVER DE ZIEKTE KANKER EN OF JE MIJ WIL PROMOTEN. DE LINK VAN MIJN SITE IS : www.kanker-overleven.hyves.nl OM MIJ TE PROMOTEN STUUR DAN DE LINK VAN MIJN SITE DOOR NAAR AL JE HYVES VRIENDEN, FAMILIE EN KENNISSEN. JE MAG ZELF INFO OF FILMPJES OP MIJN SITE ZETTEN ALS HET MAAR GAAT OVER DE ZIEKTE KANKER. ER IS OOK EEN CHATBOX VOOR LOTGENOTEN OM MET ELKAAR TE KUNNEN PRATEN OVER DE ZIEKTE KANKER, DIT IS DE LINK : http://chat.chat4all.net/?c=pungiia5xtiz3iy PS: HOU IN HET VERVOLG OOK DE KRABBELS OP MIJN SITE IN DE GATEN. DOOR TE WEINIG RUIMTE OP MIJN SITE ZET IK AF EN TOE INFO IN DE KRABBELS. MET VRIENDELIJKE GROETEN, DE BEHEERDER BERTUS.

  20-01-2013 om 21:05 geschreven door Bertus Blanken


  18-01-2013
  Bijna weekend
  Image and video hosting by TinyPic
  Een lieve wintergroet en warme knuffel
  Liefs Annelien
  *****

  18-01-2013 om 15:23 geschreven door annelien


  16-01-2013
  Een lieve avondgroet
  Voor straks welterusten Image and video hosting by TinyPic

  16-01-2013 om 18:58 geschreven door annelien


  09-01-2013
  Lieve avondgroetjes
  Moeilijke doorgang op sennet Image and video hosting by TinyPic

  09-01-2013 om 19:16 geschreven door annelien


  05-01-2013
  Mijn excuus kon niet plakken
  Met een roosje Image and video hosting by TinyPic

  05-01-2013 om 11:46 geschreven door annelien


  Hartelijke zaterdaggroetjes
  Met een roosje

  05-01-2013 om 11:46 geschreven door annelien


  03-01-2013
  Dag blogmaatje,wens je een fijne donderdag
  Image and video hosting by TinyPic

  03-01-2013 om 10:16 geschreven door annelien


  02-01-2013
  Woensdaggroetjes
  Image and video hosting by TinyPic

  02-01-2013 om 07:08 geschreven door annelien


  01-01-2013
  Dit is wat ik jou wens...
  Image and video hosting by TinyPic

  01-01-2013 om 15:33 geschreven door annelien


  31-12-2012
  Toffe jaarwisseling lieve vrienden
  Image and video hosting by TinyPic

  31-12-2012 om 05:59 geschreven door annelien


  30-12-2012
  Een zondaggroetje
  Image and video hosting by TinyPic

  30-12-2012 om 12:59 geschreven door annelien


  28-12-2012
  Vriendelijke groetjes
  Image and video hosting by TinyPic

  28-12-2012 om 15:02 geschreven door annelien


  Vriendelijke groetjes
  Image and video hosting by TinyPic

  28-12-2012 om 15:02 geschreven door annelien


  27-12-2012
  Lieve groetjes
  Van: "valerietje" Onderwerp: gezellige dag Datum: dinsdag 25 december 2012 12:18 Image and video hosting by TinyPic

  27-12-2012 om 11:13 geschreven door annelien


  26-12-2012
  Goedemorgen blogmaatje
  Image and video hosting by TinyPic

  26-12-2012 om 06:27 geschreven door annelien


  24-12-2012
  Gezellige kerstweek blogmaatje
  6fuiky.jpg

  24-12-2012 om 05:21 geschreven door annelien


  20-12-2012
  goede morgen blogger
  .
  Shiba Inu Ras: Shiba Inu Oorsprong: Japan Gehouden als: Jacht en gezinshond Grootte: Reuen 40 cm en teven 37 cm. Een afwijking naar boven en naar beneden van 1,5 cm is toegestaan. Gewicht: 8-10 kg Kleur: o.a...


  fci23n.jpg

  klik op foto

  20-12-2012 om 06:09 geschreven door danny


  17-12-2012
  maandaggroeten
  .
  14c6szd.gif 

  2ah6x69.jpg
  cody (shiba inu)wenst jullie een fijne maandag toe
  klik op foto

  17-12-2012 om 11:15 geschreven door danny


  22-11-2012
  Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK


  Vele lieve groetjes vanwege Annie & Rogier

  22-11-2012 om 16:40 geschreven door Annie & Rogier


  26-10-2012
  Lieve herfstgroetjes
  Image and video hosting by TinyPic

  26-10-2012 om 10:16 geschreven door valerieke


  25-10-2012
  Donderdaggroetjes van Valerieke,Claartje en Roland
  Image and video hosting by TinyPic

  25-10-2012 om 08:45 geschreven door valerieke


  24-10-2012
  Lieve midweekse groetjes van Valerieke,Claartje en Roland
  Image and video hosting by TinyPic

  24-10-2012 om 11:56 geschreven door valerieke


  23-10-2012
  Lieve Dinsdag groetjes van Valerieke,Claartje en Roland
  Image and video hosting by TinyPic

  23-10-2012 om 10:36 geschreven door valerieke


  22-10-2012
  Wij wensen jou een goed begin van een nieuwe week
  Image and video hosting by TinyPic

  22-10-2012 om 14:26 geschreven door valerieke


  21-10-2012
  Vriendelijke avondgroetjes
  Image and video hosting by TinyPic

  21-10-2012 om 18:07 geschreven door valerieke


  19-10-2012
  Lieve groetjes op Vrijdag van Valerieke,Claartje en Roland
  Image and video hosting by TinyPic

  19-10-2012 om 12:53 geschreven door valerieke


  18-10-2012
  Vriendelijke groetjes
  Image and video hosting by TinyPic

  18-10-2012 om 10:45 geschreven door valerieke


  17-10-2012
  Lieve avondgroetjes
  Image and video hosting by TinyPic

  17-10-2012 om 18:12 geschreven door valerieke


  16-10-2012
  Hallo
  Lieve groetjes

  16-10-2012 om 13:01 geschreven door valerieke


  05-10-2012
  Door de buien heen breng ik jou mijn liefste groetjes blogmaatje
  Image and video hosting by TinyPic

  05-10-2012 om 15:24 geschreven door valerieke


  25-09-2012
  Lieve herfstgroetjes
  Image and video hosting by TinyPic

  25-09-2012 om 11:14 geschreven door valerieke


  17-08-2012
  blog
  Wauw Jose wat mooi,zie ze dikwijls maar dan van belgie, Knap hoor ga je me dat ook leren hahah. echt dit laat ik onze man straks zien die ligt nog op bed,ben altijd een vroege vogel.knap hoor Jose.

  17-08-2012 om 08:02 geschreven door tineke  Gastenboek
 • Mangosteen - ñèðîï äëÿ ïîõóäåíèÿ
 • k3d7p0
 • pdj207
 • o93aa6
 • Lieve groetjes.

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek  Foto

  Welkom bij De Vrolijke Bloggers
  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Willekeurig SeniorenNet Blogs
  koivis
  blog.seniorennet.be/koivis

  <a href=http://blog.seniorennet.be/hondenkinderen1><img src= "http://www.gifplaatjes.nl/hyves ></a>

  Archief per maand
 • 01-2012
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!