NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • FOTO'S PROMOTIEFEEST 18 APRIL 2010 DEEL 2
 • FOTO'S PROMOTIEFEEST 18 APRIL 2010
 • GESLAAGD PROMOTIEFEEST
 • PROMOTIEFEEST 18 APRIL 2010
 • NATIONALE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING OP 13 MAART 2010
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  DRAGERS VAN ERETEKENS REGIONALE KORTRIJK
  Gemedailleerden
  07-04-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. PROMOTIEFEEST 18 APRIL 2010
  ONS JAARLIJKS PROMOTIEFEEST

   

  ZONDAG 18 APRIL 2010.

   

  Mevrouw, Mijnheer,

   

  Het bestuur van de Koninklijke en Menslievende Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles van België, Regio KORTRIJK, heeft de eer en het genoegen U en uw echtgeno(o)t(e) uit te nodigen tot deelname aan het jaarlijkse feest en de uitreiking van de eretekens PROMOTIE 2010.

   

  U wordt tevens uitgenodigd tot deelname aan het feestbanket waarvoor kan ingeschreven worden door storting van 38 Euro op rekeningnummer 750-9042617-47 van gedecoreerden KORTRIJK. De uiterste datum van inschrijving is: 12 april 2010.

  Schrijf tijdig in zodat wij geen moeilijkheden hebben voor het inrichten van de zaal. –U kunt eveneens uw voorkeur voor disgenoten opgeven – Wij proberen aan uw wensen te voldoen in de mate van het mogelijke.

  PROGRAMMA

   

  10.15u                   VERZAMELING AAN DE SINT-EUTROPIUSKERK TE HEULE

  10.30u                   H.MIS VOOR DE OVERLEDEN LEDEN EN DE GOEDE WERKING VAN DE VERENIGING, MET MEDEWERKING VAN HET GEMENGD ZANGKOOR "SINT EUTROPIUS" UIT HEULR

                                                

  11.30u                   BLOEMENNEERLEGGING AAN HET MONUMENT DER OORLOGSSLACHTOFFERS

   

  11.45u                   ONTVANGST IN DE FEESTZAAL VAN HET RESTAURANT ” ‘t RATTENKASTEEL” –

                                  WITTESTRAAT 2 TE HEULE.

  12.00u                   UITREIKING VAN DE ERETEKENS PROMOTIE 2010.

                                  GEVOLGD DOOR HET FEESTBANKET

   


   

  WEES FIER BIJ HET DRAGEN VAN ALLE ERETEKENS. ZE GETUIGEN VAN UW MOED – WILSKRACHT – DAPPERHEID EN ONWANKELBARE TROUW AAN VORST EN VADERLAND.

   

                                                                                                                MENU

   

  ROYAL PETTILANT BRUT MET KNABBELINGEN

  EENDENMOUSSE EN ZIJN GARNITUUR

  KERVELSOEP

  VLEESSPIES MET FRIETJES

  WARME APPELTAART MET IJS

  KOFFIE

  WATER OP ALLE TAFELS VOORZIEN.

  (Alle dranken aan tafel zijn ten laste van de aanvrager – onmiddellijk te betalen)

   

   

  Ons feest zal traditioneel worden opgeluisterd door organist GUY VRANKEN.

   

  Na het banket is er een gezellig samenzijn met tombola.

   

  Wij hopen U zo talrijk mogelijk te mogen verwelkomen op ons jaarlijks feest, en bieden U inmiddels onze oprecht Vaderlandslievende groeten aan.

                                                                                                                                                                                                                          Namens het bestuur.

  07-04-2010 om 13:08 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NATIONALE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING OP 13 MAART 2010

  VERSLAG ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING

  VAN 13 maart 2010 IN RESTAURANT ‘LA FERME DU REPOSOIR’

  Chemin du Ruisseau 4 – 7540 – DOORNIK.

   

  Voorzitterschap: de Heer Germain COELEMBIER, Nationaal Voorzitter,

  Verslaggevers: De Heer Yves ASSELMAN Nationaal Secretaris (Nederlandse tekst).

                          De Heer Norbert SONVIL Nationaal Ondervoorzitter & Secretaris(Franse tekst).

                                                 

   

  Bij het betreden van de vergaderzaal wordt iedereen verzocht door de Heren ASSELMAN en SONVIL,  bij het vertonen van hun lidkaart 2010 de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

  Tezelfdertijd wordt nota genomen van de aanwezige stemgerechtigde leden die een omslag krijgen met daarin hun stemkaart en de officiële stembrieven. Zodoende wordt het aantal aanwezige stemgerechtigde leden (volmachten inbegrepen) geteld bij de aanvang van de statutaire vergadering. De Nationale Voorzitter wordt in kennis gesteld.

  Er zijn  26  stemgerechtigden.

  Om verkozen te worden moet men 2/3 hebben van de geldige stemmen te weten 17.

  De Nationale Voorzitter de Heer Germain COELEMBIER zal de vergadering voorzitten, hij zal zich uitdrukken in de beide landstalen. Hetzelfde zal gelden voor alle Nationale verslagen.

   

  Onder de tonen van “Signal for Parade” betreden de Vaandeldragers de vergaderzaal.

  Daarna aanhoren wij de Brabançonne.

   

  1.      Opening van de zitting door de Nationaal Voorzitter met verzoek tot één minuut stilte ter nagedachtenis van de overleden leden gedurende het voorbije werkjaar.

   

  Mag ik u vriendelijk verzoeken deze Jaarlijkse Algemene Nationale Statutaire Vergadering  aan te vatten met één minuut stilte ter nagedachtenis van onze overleden leden in het voorbije jaar.

  De Last Post wordt gespeeld tijdens de minuut stilte.

  Zijn verontschuldigd voor deze Algemene Vergadering:

  De Nationale Erevoorzitter, de Heer Burgemeester van Brussel

  De Heer Angillis Raymond – Voorzitter van de regionale Brugge

  De Dokter Ebo Gilbert – Voorzitter van de provinciale Oost-Vlaanderen

   

  Ik heb het genoegen Mevrouw de directrice van het OCMW Doornik te mogen verwelkomen.

   

  De Nationale voorzitter richt zich vervolgens tot de vergadering om ze te verwelkomen.

  Hij spreekt als volgt:

   

  Dames en Heren, Nationale -, Provinciale -, Regionale Beheerders, Beste Leden.

  Met vreugde en grote voldoening heet ik u van harte welkom in onze provinciale Henegouwen en meer bepaald in onze regionale Doornik voor onze Jaarlijkse Algemene Nationale Statutaire Vergadering.

  Uw tegenwoordigheid is mij zeer aangenaam en ik dank u voor uw hulp tijdens het verlopen dienstjaar.Het is eveneens de gelegenheid om elk individu hartelijk te danken voor het gepresteerde werk verleden dienstjaar zowel op Nationaal - Provinciaal - als op Regionaal vlak.

  Ik bedank mijn Nationaal Directiecomité, de Nationale Bestuursraad, de Provinciale - en Regionale Voorzitters en hun bestuursleden.

   

  Vooraleer de vergadering te beginnen zou ik graag voorstellen om twee bijkomende - en dringende agendapunten toe  te voegen aan de agenda namelijk :

   

  8bis- Akteneming van de benoeming van de Heer ANGILLIS Raymond als voorzitter van

  de regionale Brugge in vervanging van de Heer CANNAERT die overleden is.

   

         8ter- Akteneming van de benoeming van de Heer EBO Gilbert als voorzitter van de

  Provinciale Oost-Vlaanderen in vervanging van de Heer LETELLIER Maurits die ontslag nam wegens gezondheidsreden.

   

              De Nationale Voorzitter vraagt of er bemerkingen zijn op de toevoeging van beide

  agendapunten.

  Er worden geen bezwaren geformuleerd door de aanwezigen.

   

  2.      Verslag van de Nationale Voorzitter

   

  In de loop van het voorbije jaar hielden we:

  a)      Eén Nationale Algemene Statutaire Vergadering.

  b)     Eén vergadering van de Beheerraad.

  c)      Tien vergaderingen van de Bestuursraad.

  d)     Het Vaandel en een afvaardiging van de vereniging waren aanwezig op verschillende Nationale plechtigheden.

  1.      22 februari te Laken voor de huldeplechtigheid ter nagedachtenis van de overleden leden van de Koninklijke Familie .

  2.      17 mei Nationaal Leiemonument te Kortrijk.

  3.      21 juli (nationale feestdag) in de St-Michielskathedraal voor het “Te Deum” en op het Paleizenplein voor het defilé van de Koning.

  4.      02 augustus te Nieuwpoort voor de hulde aan Koning Albert I.

  5.      10 september te Brussel op het Martelarenplein voor de Onafhankelijkheid van België.

  6.      11 november (Wapenstilstand) aan de  Congreskolom te Brussel.

  7.      15 november (Koningsdag) in de St-Michielskathedraal voor het “Te Deum”.

  e)      De jaarrekening 2009 werd in de maand februari 2010 neergelegd op de Rechtbank van Koophandel.

  Aandachtige toehoorders zullen bemerkt hebben dat wij de ledenlijsten niet meer hebben neergelegd  op de griffie van de rechtbank van koophandel. Sinds 29 mei van 2009 zijn alle vzw’s niet langer meer verplicht om de ledenlijst neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De federale overheid verlost hiermee duizenden vzw’s van een overbodige formaliteit.

   

  3.      Verslag van de Nationale Algemene Statutaire Vergadering van 14 maart 2009 te Ieper in de Regionale Westland.

   

  Dit verslag werd op tijd en stond naar alle vereiste bestemmelingen verzonden. Ik vraag U of het nodig is om het verslag voor te lezen en zoniet niet of er bemerkingen zijn.

  Gezien er geen enkele bemerking binnenkwam, mag er verondersteld worden dat dit algemeen wordt goedgekeurd.

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  4-      Financieel verslag en balans van het boekjaar 2008/2009.

   

   

  De Nationale Penningmeester de Heer Germain COELMEBIER leest de cijfers voor en geeft daarna het woord aan de rekeningnazichters.

  Verslag van de rekeningnazichters de Heren LEBAILLY André en DE CEUNINCK Jacques.

  Het Nederlandstalig verslag wordt voorgelezen door de Heer DE CEUNINCK Jacques.

  Het Franstalig verslag wordt voorgelezen door de heer LEBAILLY André

   

  De ondergetekenden : Mijnheer Lebailly André en Mijnheer De Ceuninck Jacques, rekeningnazichters met de opdracht belast door de Algemene Vergadering van 2009 de rekeningen voor het boekjaar 2008- 2009 na te zien, verklaren :

   

  ©     In het bezit te zijn gesteld door de penningmeester van de kasboeken, de rekeninguittreksels en alle bewijsstukken ter staving.

   

  ©     Wij kregen voldoende antwoorden op de door ons gestelde vragen tijdens het nazicht en ondervinden dat alle verrichtingen juist werden uitgevoerd.

   

  ©     Wij stellen dan ook voor aan de Algemene Vergadering van 2010 de rekeningen 2008-2009 volledig te aanvaarden en ontlasting te geven aan de beheerders.

   

  Gedaan te Heule de 26 februari 2010, M.Lebailly en M. De Ceuninck, leden van de Vaderlandslievende Vereniging “Dragers van Eretekens en Medailles van België” en nazichters van de rekeningen voor het dienstjaar 2008-2009.

   

  De Ceuninck Jacques                                                                       Lebailly André

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  1. De jaarlijkse gift

   

  Gezien het altijd aan de Provinciale toekomt waar de Statutaire doorgaat, werd door het regionaal bestuur van Doornik beslist de jaarlijkse gift van 1000 euro over te maken aan een instelling  genaamd “La Maison d’enfants du CPAS de Tournai”. “Het kindertehuis van het OCMW van Doornik”

  Beschrijving van het Project:

  • Het huis is bewoont door kinderen in nood, dag en nacht.
  • Verzoeken van huisvesting komen van de sociale dienst van het OCMW of de sociale diensten zoals ziekenhuizen, politie, afdeling jeugdzorg, SOS kinderen. enz….
  • Kinderen die momenteel gehuisvest zijn, geplaatst door de afdeling jeugdzorg en juridische bescherming genieten.

  Verblijven zijn meestal tijdelijk, maar de accommodatie voor langere duur zijn gepland.

   

  Ik zal een symbolische cheque overhandigen voor een bedrag van 1000 euro. In de loop van

  volgende week wordt het bedrag overgeschreven op het rekeningnummer van de instelling

   

  Ik denk dat Mevrouw de Directrice een woordje uitleg zal geven in een vijftal minuten over

  de werking van haar instelling.

   

  1. Vaststelling van het lidgeld voor het boekjaar 2011/2012.

   Het Directiecomité stelt voor aan de algemene vergadering om de bijdrage te verhogen naar 11  Euro voor alle leden. De dossierkosten blijven behouden op 3 Euro.

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  6-Bis-       Aanpassing van het Organiek Werkingsreglement

       

  HOOFDSTUK 2 – DE ALGEMENE VERGADERING

   

  2.2-Het bedrag van het lidgeld wordt ieder jaar, op voorstel van de Beheerraad, door de algemene vergadering vastgelegd.

  2.3-Het wordt vastgesteld: voor effectieve leden op              11,00

                                           voor steunende leden op        € 11,00

       voor ereleden op                         € 125,00 maximum

  Deze bedragen worden geldig vanaf het boekjaar 2010/2011.

  2.4-De verdeling van de bedragen wordt als ‘t volgt vastgelegd:

              -Aangesloten leden: voor de regionale:                      € 06,00

                                             voor de provinciale:            € 02,50

                                             voor  nationaal:             € 02,50

  -Steunende leden:    voor de regionale:                      € 06,00

                                             voor de provinciale                    € 02,50

                                             voor  nationaal              € 02,50

  -Weldoeners:           voor de regionale:             volledig bedrag min afdracht

  aan provincie en nationaal.

                                            voor de provincie:                      € 02,50

                                            voor  nationaal:             € 02,50

  2.5- Dossierkosten bij aansluiting.

              Bij het voorleggen van een aansluitingsformulier wordt een bedrag dat momenteel vastgelegd wordt

  op 03,00 EURO gevraagd. (Art.16 van de statuten).

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  7-      Ontslag van de Heer LETELLIER als Nationaal Verantwoordelijke “Ceremoniën en Feestelijkheden”.

   

  In een brief van 18 november 2009 gaf de Heer Maurits LETELLIER zijn ontslag als Nationaal  Verantwoordelijke “Ceremoniën en feestelijkheden” wegens ziekte.

  Het ontslag werd voorgelegd aan het Nationaal Directiecomité, dat zijn ontslag aanvaardde en Mijnheer LETELLIER bedankt voor de jarenlange inzet voor onze vereniging.

  De vergadering neemt kennis.

   

  8-      Aanstelling van een nieuwe verantwoordelijke “Ceremoniën en Feestelijkheden”

   

  Op datum van 12 januari 2010 stelde de Heer Jean-Marie HILLAERT zich kandidaat voor de functie van Nationale verantwoordelijke Ceremoniënen Feestelijkheden. Gezien er slechts een kandidatuur werd ingediend stellen wij voor de Heer HILLAERT te benoemen in zijn functie voor een proefperiode van één jaar. De Heer HILLAERT is lid van het provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen en is tevens vaandeldrager. Indien onze Nationale vaandeldrager de Heer BAUWENS bezet is wegens beroepsactiviteiten, wordt zijn taak overgenomen door de Heer HILLAERT.

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  8bis- Akteneming van de benoeming van de Heer ANGILLIS Raymond als voorzitter van de regionale Brugge in vervanging van de Heer CANNAERT die overleden is.

   

              Er worden geen opmerkingen geformuleerd en de Heer ANGILLIS wordt bevestigd in zijn

  functie van Voorzitter van de Regionale Brugge.

  De vergadering neemt kennis.

   

         8ter- Akteneming van de benoeming van de Heer EBO Gilbert als voorzitter van de

  Provinciale Oost-Vlaanderen in vervanging van de Heer LETELLIER Maurits die ontslag nam wegens gezondheidsreden.

   

  Er worden geen opmerkingen geformuleerd en Dokter EBO wordt bevestigd in zijn

  functie van Voorzitter van de Provinciale Oost-Vlaanderen.

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  9-      Verslag van de Provinciale Voorzitters

   

  Op vraag van de Provinciale Limburg en met goedkeuring van het Nationaal Bestuur werd  dit punt opnieuw op de agenda geplaatst.

  De Nationale Voorzitter zal de Provinciale - en Regionale Voorzitters afroepen teneinde deze de kans te geven een kort verslag te geven over de werking van hun vereniging in het voorbije jaar.

  M.Sonvil, franstalig secretaris, noteert de bemerkingen van de franstalige afdelingen.

  M.Asselman, nederlandstalig secretaris, noteert de bemerkingen van de nederlandstalige afdelingen.

   

  M. Sonvil – Brabant / Dhr.Angillis - Brugge  is verontschuldigd. / M. Misson –

  Henegouwen / Mme.Bauval – Charleroi / Dhr. Coelembier – Kortrijk / M. Jamoul –

  Luik is verontschuldigd. / Dhr. Leten – Limburg / M. Gilbert -  Namen / M. De Somberg Noord- Frankrijk is verontschuldigd / M. Masy – Doornik / Dhr.Ebo – Oost-

  Vlaanderen is verontschuldigd, doch het woord wordt genomen door de Heer Yves

  Asselman / Dhr. Louagie – Westland / Dhr. Maes – West-Vlaanderen

   

  Samengevat kan het volgende gesteld worden:

  Alle afdelingen leveren een constante strijd om nieuwe leden te werven.

  Verder bestaat er het probleem met de steeds stijgende werkingskosten.

  Alle afdelingen zijn verheugd dat het Nationaal Directiecomité de lidgelden heeft opgetrokken.

  De afdeling Limburg is bijzonder verheugd dat het Nationaal Directiecomité gepast reageerde op hun verzuchtingen.

  Rekening houdend met de plaatselijke situaties kan geconcludeerd worden dat de vereniging het goed stelt.

   

  De vergadering neemt kennis.

   

  10. Vaststelling van de datum voor de Nationale Statutaire vergadering van 2011 en de

  provinciale. (12/03/2011)

  De eerstvolgende Algemene Nationale Statutaire Vergadering zal doorgaan op zaterdag 12 maart 2011.

  Om reden dat onze Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering beurtelings doorgaat in een Franstalige en een Nederlandstalige Provinciale, is het de beurt aan een Nederlandstalige Provincie teneinde haar kandidatuur aan te bieden. De verificateurs worden eveneens door deze provincie aangeduid.

  De Provinciale Limburg onder leiding van de Heer LETEN is akkoord om de Nationale Statutaire Vergadering van 2011 te organiseren en tijdig uit te zien naar een accommodatie waar men zowel de Statutaire Vergadering als het banket kan laten doorgaan. Er worden telkens een 50-tal aanwezigen verwacht.

  Voor het organiseren krijgt de Provinciale Limburg een werkingstoelage van 300 euro.

  Eveneens wordt van deze Provinciale verwacht een erkende instelling aan te duiden in hun Provincie die de jaarlijkse gift van 1.000 euro wordt aangeboden.

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  11-  Aanduiding van twee rekeningnazichters voor het boekjaar 2009-2010.

  De inrichtende Provinciale staat eveneens in voor het aanduiden van twee rekeningnazichters die de boeken van de Nationale Penningmeester volgend jaar aan een controle zullen onderwerpen. De Heer LETEN stelt de rekeningnazichters aan en verwittigd de Nationale Penningmeester.

  De vergadering keurt dit punt unaniem goed.

   

  12-  Allerlei

   

  Deze punten moesten schriftelijk overgemaakt worden aan de nationale secretaris tegen uiterlijk 28 februari 2010 en gezien we niets ontvangen hebben kan ik overgaan tot de sluiting van deze Algemene Nationale Statutaire Vergadering.

  De vergadering neemt kennis.

   

  13- Sluiting van de Algemene Nationale Statutaire Vergadering.

   

  De Nationale Voorzitter de Heer Germain COELEMBIER bedankt iedereen voor de medewerking – Tevens bedankt hij het Nationaal Directiecomité dat  dagelijks instaat voor het welslagen van onze vereniging -  Dank aan mijn twee secretarissen; de heer Yves Asselman en de Heer Norbert die alles op de voet volgen, instaan voor de verslaggevingen en de rimpelloze vertalingen.

  Dank aan de Nationaal Kanselier Heer MISSON die de brevetten uitmuntend en tijdig opmaakt.

  Dank aan de Heer Christian MASY voorzitter van de regionale Tournaisis voor het organiseren van deze vergadering.

  En zeker niet te vergeten: onze vaandeldragers die dagdagelijks instaan voor het vertegenwoordigen van onze vereniging op allerhande manifestaties zowel op Nationaal, Provinciaal als Regionaal vlak.

  De receptie met de toast aan de Koning zal zo dadelijk gebeuren.

   

  Aan de personen die deelnemen aan de maaltijd wens ik smakelijk eten – personen die niet kunnen blijven wens ik een veilige thuisreis.

   

  Bedankt voor uw aandacht

  Leve België – Leve de Koning

   

   

  Daarna volgt de Brabançonne gevolgd door onze hymne ‘Le Roi – La Loi et Moi.

   

  Opgemaakt te Doornik op 13 maart 2010.

   

   

   

  De Voorzitter                                                                                            De Secretaris

   

  Germain COELEMBIER                                                                     Yves ASSELMAN

  22-03-2010 om 16:48 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NATIONALE VAANDELDRAGER OVERLEDEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op 10 januari 2009 overleed zeer plotseling onze Nationale Vaandeldrager.
  De Heer JOLY René werd geboren op 5 mei 1940.
  Langs deze weg wensen wij onze oprechte deelneming aan te bieden aan allen die hem dierbaar waren.

  24-01-2009 om 14:24 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (13 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VOORZITTER REGIONALE BRUGGE OVERLEDEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Heer Jean CANNAERT - Voorzitter van de Regionale Brugge overleed op 9 januari 2009.
  Hij was geboren te Brugge op 2 juli 1921.
  Wij bieden aan de regionale Brugge alsook aan de volledige familie onze oprechte deelneming aan.

  24-01-2009 om 12:30 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NATIONAAL DIRECTIECOMITÉ
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Het Natioaal Directiecomité hield zijn eerste vergadering van het jaar 2009 in de 'Club Prins Albert" te Brussel

  10-01-2009 om 11:14 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EREVOORZITTER PROVINCIALE LIMBURG OVERLEDEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen De Heer Ferdinand LETEN overleed dinsdag 6 januari 2009.
  Hij was jarenlang voorzitter van deze Provinciale en overleed
  op de leeftijd van 85 jaar.
  Namens de Regionale Kortrijk bieden wij aan zijn echtgenote en
  kinderen onze oprechte deelneming aan.

  07-01-2009 om 17:51 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (7 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.prettige feestdagen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Prettige Feestdagen

  Voor U en Uw Familie

  Vanwege het Bestuur van de

  Koninklijke en Menslievende Vereniging

  Der Dragers van Eretekens en Medailles van België

  Regionale Kortrijk

  28-12-2008 om 10:11 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERLENGING VAN DE HOGE BESCHERMING VAN Z.M.KONING ALBERT II VAN BELGIË

  Aan de heer Germain COELEMBIER

  Nationale Voorzitter van de Koninklijke en Menslievende Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles van Belgie,

  Aan de heren Y. ASSELMAN en N. SONVIL Nationale Secretarissen

  Steenstraat, 103

  8501 HEULE

  Mijnheer de Voorzitter, Mijne Heren de Secretarissen,

  Ik heb de eer ontvangst te melden van de brief en bijlagen die u tot de Koning richtte op 3 november

  2008.

  De Vorst heeft mij met de aangename opdracht belast u te laten weten dat hij, gevolggevend aan uw

  verzoek, zijn Permanente Hoge Bescherming aan uw vereniging verlengt voor een nieuwe periode

  van vijf jaar (11/12/2008 ­11/12/2013).

  Ik vestig nochtans uw aandacht op het feit dat, zoals voor aIle andere Koninklijke gunsten, de

  vernieuwing van een Permanente Hoge Bescherming, niet automatisch wordt verleend, maar steeds

  aan de beoordeling van de V orst onderworpen is.

  Het staat u dus vrij, v66r het einde van deze termijn, een nieuwe schriftelijke aanvraag tot het

  Departement Rekwesten van het Paleis te richten met de gebruikelijke inlichtingen betreffende uw

  vereniging.

  Ondertekend,

  Chantal COOREMAN

  Hoofd van het Departement Rekwesten

  23-12-2008 om 16:36 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SOMA - Studiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij

  Als gevolg van de bredere optiek van zijn nieuwe Mission Statement richt het SOMA zich steeds meer op vraagstellingen en problemen in verband met de naoorlogse samenleving. In maart 2007 ging binnen de subsector Archief een acquisitieproject «De Belgische idee en het antiseparatisme» van start, dat intussen volop actueel geworden is.

  De bedoeling van het project is het bewaren en toegankelijk maken van archief en documentatie waarmee organisaties die sinds 1945 actie voeren voor de eenheid van het land, bestudeerd kunnen worden.

  De ontwikkeling van dergelijke verenigingen blijkt nauw verbonden te zijn met de communautaire spanningen in België. De huidige situatie is daar trouwens een goed voorbeeld van.

  Daarom hebben de verworven archieven vooral betrekking op de jaren zestig en de periode 1975-1995, waarin verschillende staatshervormingen plaatsvonden.

  Het begrip “Belgische idee” werd opzettelijk ruim gekozen opdat de prospectie gemakkelijk het brede spectrum van de soms heel uiteenlopende standpunten over België zou kunnen omvatten (unitarisme, unionistisch federalisme, provinciaal federalisme, vaderlandsliefde, trouw aan het koningshuis, kolonialisme, nationalisme, enz.). Het maakt het ook mogelijk om verschillende types spelers binnen het Belgischgezinde middenveld te ontmoeten.

  Negen maanden nadat het project van start ging, geven we een eerste overzicht van de resultaten.

  Onze collecties werden o.a. verrijkt met archief en documentatie betreffende antiseparatistische kringen te Gent sinds de jaren zestig (Nationaal Aktiekomitee voor de eenheid van het land en de taalvrijheid (NAK), Belgische Jeugd (JBJ), Belgisch Nationaal Blok (BNB), Eendracht der Belgen (EDB), Groepering voor de Eendracht der Belgen (GEB) België-Europa-Belgique (BEB) en de groepen B’74 en B’75). De stad telt nog steeds een belangrijke Franstalige minderheid waarvan het politieke en symbolische gewicht er sinds de Tweede Wereldoorlog fel op achteruitgegaan is. Alhoewel deze verenigingen zich herhaaldelijk als tweetalig voordoen, is een analyse van de omvang en de invloed van de francofonie binnen de Gentse antiseparatistische vereningingen zeker de moeite waard.

  In de jaren 80 en 90 kreeg het post-unitaire België concrete vorm en verscheen een nieuw type groepering binnen de pro-Belgische beweging.

  Het ging om organisaties die bezorgd waren over de werking van de nieuwe staatsstructuren en zich meestal als apolitieke denkgroepen omschreven. Toch probeerden deze vereningen, door straatmanifestaties of door een zekere vorm van lobbying, op de institutionele evolutie van het land te wegen. De archiefbestanden AA 2073 en AA 2086 werden door leden van dergelijke verengingen samengebracht: Front voor een Unionistisch Federalisme (FUF); Coudenberggroep; vzw Tegen het Separatisme; Belgische Progressieve Socialisten (BPS); B-Plus.

  Een principeakkoord voor bewaargeving van haar archief werd gesloten met de vereniging “Belg en Fier het te Zijn”. Deze in 1985 opgestarte jongerengroep evolueerde via de universiteiten al snel tot een der belangrijke actoren in het pro-Belgische milieu. Als socioculturele actiegroep en voorstaander van een unionistisch federalisme kon de vereniging rekenen op steun van grote ondernemers en van politici uit diverse partijen.

  Er werd eveneens een overeenkomst gesloten met Pro Belgica. De vereniging werd in 1975 door prins François de Merode gesticht en werd achtereenvolgens door generaal Emile Janssens, generaal Jules Everaert en prinses Rosalie de Merode geleid. Oorspronkelijk werd Pro Belgica opgericht als strijdmiddel tegen een bouwproject op het Martelarenplein te Brussel, daarna groeide het uit tot een heel actieve vereniging binnen de antiseparatistische stroming die vooral gekenmerkt was door haar sterke aandacht voor gedenkplaatsen en haar trouw aan het koningshuis.

  Er werden ook verscheidene archieven van politieke organisaties aan het SOMA geschonken. Jean Solé heeft ons zijn archief toevertrouwd over zijn activiteiten als ondervoorzitter van BEB en stichter van UDRT2000. Het Centrum bewaart ook het deelarchief van de Gentse afdeling van de UDRT-RAD. De partij Respect voor Arbeid en Democratie bestond van 1978 tot 1985 en behaalde 3 zetels bij de wetgevende verkiezingen van 1981. Het discours van de partij werd gekenmerkt door het verwerpen van vakbonden en politiek en door een nationalistisch opvatting over België.

  Daarnaast kreeg het Centrum archief en documenten van de voormalige Nederlandstalige voorzitter van UNIE. Die geven een beeld van de activiteiten en krachtlijnen van de partij tussen 1994 en 1997.

  Pierre Houart heeft een deel van zijn archief (1965 – 2007) en zijn rijke documentatie over de geschiedenis van onze streken bij het SOMA neergelegd. Hij was journalist en hoofdredacteur van verschillende tijdschriften, tiers-mondist, ecologist en provinciaal federalist. Houart is ook een pacifist en een goede vriend van Jean Van Lierde. Zijn archief werpt o.a. licht op de verspreiding van dit ideeëngoed.

  Een heel andere vorm van Belgicisme vinden we terug bij de Nationale Vereniging der Reservisten en Oud-Onderofficieren van de Luchtmacht (NVROO-LuM). Dit archief en dat van de Mobilisatie- en Versterkingsdienst (MOVERDI) werden onlangs bij het Centrum neergelegd. Behalve over patriottisme, bevatten deze archieven ook veel informatie over de verdediging van het grondgebied na de Koude Oorlog.

  Ten slotte is het duidelijk dat de oud-strijdersverenigingen tot de belangrijkste drijvende krachten van het Belgische vaderlandslievende middenveld behoorden. Hun oorlogservaring en hun verlangen naar een bevrijd België leidden ertoe dat hun beeldvorming van het vaderland doordrongen raakte met een aantal grote waarden.

  Onlangs verwierf het Centrum het archief van het Nationaal Verbond der Oorlogsonstnapten (1926 – 2006). Zoals vele oud-strijdersverenigingen heeft het NVOO veel gewerkt voor de erkenning en de verbetering van het statuut van haar leden en was het discours dat ze daarbij gebruikte buitengewoon patriottisch.

  De uit de verbroeding Hoornaert-Dirix van het Geheime Leger voortgekomen vereniging “Belgen één” werd gesticht na Koning Boudewijns toespraak van 21 juli 1992 over rechtschapenheid en solidariteit. Een van de doelstellingen van “Belgen één” was een “Front voor de Unie der Belgen” in het leven te roepen. Dat “Front” had de ambitie zowel de studentenbewegingen, de oud-strijdersverenigingen als de Belgicistische belangengroepen samen te brengen (Front voor een Unionistisch Federalisme, Coudenberggroep, etc.) Een kopie van het archief van de secretaris is op het SOMA raadpleegbaar.

  De nieuw verworven archieven vormen een belangrijke aanvulling op een aantal verwante archiefbestanden in onze collecties (NCPGR; KUIAD; Colson; Strijdershuis; etc.). Met het toegankelijk maken van dit historisch materiaal hoopt het SOMA aanzetten te geven tot diepgaander onderzoek naar deze miskende heterogene stroming en meer in het algemeen naar het Belgische middenveld in de tweede helft van de 20ste eeuw.

  Mathieu Roeges

  SOMA – CEGES
  Met dank aan Dr.Martin Dirk
  Hoofd Afdeling Documentatie

  26-10-2008 om 11:42 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HELD KRIJGT BRONZEN PALMEN VOOR MENSLIEVENHEID OPGESPELD DOOR NATIONAAL VOORZITTER

  DRAGERS VAN ERETEKENS EN MEDAILLES VAN BELGIË OVERHANDIGEN ERETEKEN VOOR MOED EN ZELFOPOFFERING.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vrijdag 26 september werd door de Nationaal Voorzitter de Heer Germain COELEMBIER het ereteken Palmen van Menslievendheid Brons overhandigd aan de Heer AELBRECHT Benoni voor daden van moed en zelfopoffering.

  Simon WIJFFELS werd een jaar gelden neergestoken door twee medestudenten. Zij staken hem in de hals, waarop hij bloedend neerzeeg.

  Per toeval passeerde op datzelfde moment de politie-inspecteur AELBRECHT Benoni, lid van de Genste fietsbrigade, en hield de koelbloedigheid om zijn vinger in de open wonde te duwen en zo het bloed te stelpen, tot de ambulance arriveerde.

  Simon was bewusteloos, en is er van overtuigd dat zonder de hulp van de Heer AELBRECHT hij ten dode zou zijn opgeschreven.

  Gezien onze vereniging, Koninklijk en Philantropie hoog in het vaandel dragen was het een kleine stap, door Nationaal, op voordracht van de Provinciale Oost-Vlaanderen, de Heer AELBRECHT voor te dragen voor de Bronzen Medaille voor Menslievendheid.
  Namens de Koninklijke Maatschappij der Dragers van Eretekens en Medailles van België voor Daden van Moed, van Zelfopoffering en van Menslievendheid wensen wij de Heer AELBRECHT van harte te feliciteren met zijn moedig optreden.

  01-10-2008 om 12:33 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.JAARLIJKSE ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING REGIONALE KORTRIJK

  ONZE JAARLIJKSE STATUTAIRE VERGADERING

  ZATERDAG 25 OKTOBER 2008.

   

  Mevrouw, Mijnheer,

   

  Het bestuur van de Koninklijke en Menslievende Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles van België, Regio KORTRIJK, heeft de eer en het genoegen U en uw echtgeno(o)t(e) uit te nodigen tot de

                                      Jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering
                                                                 die doorgaat op:

   

  ZATERDAG 25 OKTOBER 2008 om 12.00 uur.

   

  In restaurant “‘T RATTENKASTEEL”

  Wittestraat 2 te 8501 HEULE.

  -------------------------------------------------         

  AGENDA

   

  1. 11u30 Bijeenkomst in restaurant “‘t Rattenkasteel”.
  2. 12u00            Begin Algemene Jaarlijkse Statutaire Vergadering.
  3. Verslag voorgaande statutaire vergadering.(28/10/2007)
  4. Voorwoord van de voorzitter (overzicht werkingsjaar 2008 + nagedachtenis aan de overleden leden.
  5. Kasverslag 2008.
  6. Aanduiding rekeningnazichters 2009.
  7. Gunstig ontslag kanselier
  8. Aanstelling van nieuwe kanselier
  9. Aanstelling van twee nieuwe bestuursleden
  10. Zijn ontslag en herverkiesbaar de Heren Guillemyn Walter en Albert Barbier
  11. Voorstel definitief ontslag van een lid
  12. 13u00 opdienen van

  -         Soep

  -         Ardeens gebraad met groentenkrans.

  -         Dame Blanche.

  -         Koffie.

  Er is water voorzien op de tafels.

  Overige dranken zijn NIET inbegrepen en worden onmiddellijk betaald aan de uitbater.

  1. Gratis tombola voor de aanwezige leden.

   

  De deelnemersprijs bedraagt slechts 25.00 Euro .

  Dit bedrag kan gestort worden op het rekeningnummer: 750-9042617-47 van de Gedecoreerden van België, Steenstraat 103 te 8501 HEULE. De betaling moet gebeuren tegen uiterlijk 15 oktober 2008.

   

  -         Lidgeld: Het werkingsjaar loopt ten einde op 30-09-2008 – gelieve tijdig te betalen. Het te betalen bedrag blijft voor iedereen 9,00 Euro. Maakt gebruik van het tweede bijgevoegd overschrijvingsformulier. Wij vragen u te betalen tegen 15 oktober, zodat wij de lidkaarten kunnen uitdelen tijdens de statutaire vergadering.

   

  17-09-2008 om 12:15 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  16-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KAMP AMERSFOORT IN NEDERLAND

  Kamp Amersfoort 101 Russen

  101 Sovjet krijgsgevangenen werden op 27 september 1941 naar Amersfoort gebracht. In het kamp stonden zij bloot aan mishandeling en verwaarlozing. De 77 overlevenden werden op 9 april 1942 vermoord. Zij rusten nu in naamloze graven op het Russisch Ereveld in Leusden.

  Krijgsgevangenen
  In de Duitse kampadministratie stonden zij geregistreerd als "Kriegsgefangene".
  Een bijzondere groep gevangenen in Kamp Amersfoort was de groep Russen die op 27 september 1941 in Kamp Amersfoort terecht kwam. Er is weinig bekend over de herkomst en de identiteit van deze gevangenen of de reden van hun aankomst in het kamp.
  Het meest aannemelijke scenario is dat zij voor propaganda doeleinden naar Amersfoort werden gevoerd. Ondanks het feit dat hun aankomst voor de Duitse kampleiding geen verrassing was, blijkt toch dat de de kampleiding geen raad wist met de gevangenen. De Russen vielen ten prooi aan verwaarlozing en mishandeling. Nog geen zeven maanden later zou geen enkele Russische gevangene meer in leven zijn.
  In de Duitse kampadministratie stonden zij geregistreerd als "Kriegsgefangene".

  Herkomst
  Tijdens en na de oorlog werden zij gemakshalve 'Russen' genoemd.
  'Van de 'Russische' gevangenen is ook wel gezegd dat zij Mongolen waren, maar dit betrof eerder hun uiterlijk dan hun afkomst. In getuigenverklaringen wordt als streek van herkomst Oezbekistan genoemd, maar ook Turkmenistan en Kazachstan. De 'Russen' zouden allen krijgsgevangen zijn genomen bij Smolensk. In een andere verklaring wordt dit tegengesproken. Als herkomst worden de gevangenissen van Kiev genoemd. Er zouden volgens deze bron maar een achttal soldaten in de groep aanwezig zijn. Er is zelfs beweerd dat de 'Russen' geen militairen waren, maar partizanen.
  Hoe het ook zij, de meeste bronnen wijzen erop dat de groep voornamelijk uit krijgsgevangenen uit Oezbekistan bestond.

  Propaganda
  Via een omweg naar het Kamp...
  Waarom de 'Russen' naar Kamp Amersfoort gevoerd werden is niet duidelijk. Alles wijst erop dat deze groep gevangenen moest dienen als illustratie- & propagandamateriaal voor de Duitse kruistocht tegen de 'Untermensch' en het Rode gevaar.
  Op 27 september 1941 kwam de groep, bestaande uit 101 gevangenen, na een lange reis, aan op het station van Amersfoort. Een van hen bezweek op het goederenperron. De 100 overgebleven gevangenen werden vervolgens - via een omweg en onder zware Duitse bewaking - naar het kamp gevoerd.
  Het was ongetwijfeld de bedoeling dat de Amersfoortse bevolking kennis moest nemen van (en met afgrijzen zou reageren op) deze groep 'Untermenschen'. De bevolking was - tegen de Duitse verwachting in - echter zeer begaan met het lot van deze verwaarloosde gevangenen.

  In het Kamp
  27, 28, 29 en 30 September 1941.
  Na aankomst in Kamp Amersfoort werden de Russische gevangenen op de appèlplaats bij elkaar gedreven. Daar was een gebied van zo'n 15 bij 15 meter met prikkeldraad afgezet. In deze 'kooi' verbleven zij 3 dagen en nachten. Gedurende dit verblijf verscheen een Duitse filmploeg die - als in een dierentuin - het toewerpen van brood zou gaan filmen. De verwachting was dat de uitgehongerde Russen elkaar te lijf zouden gaan in hun poging het brood te bemachtigen. De Russen verdeelden echter zeer gedisciplineerd de stukken brood, zodat de filmbeelden voor propagandadoeleinden van weinig nut waren. Na hun verblijf in de buitenlucht werden de 'Russen' ondergebracht in een barak.

  Verwaarlozing

  Bezoek van Rauter
  2 Oktober 1941
  Op 2 oktober bracht Rauter weer een bezoek aan het kamp. Het is vrijwel zeker dat tijdens dit bezoek 'de Russen' ter sprake zijn gekomen. Enkele dagen na het bezoek werden er voorbereidingen getroffen om hen op te nemen tussen de andere gevangenen.
  Onder leiding van kampdokter N. van Nieuwenhuyzen werden de ontklede Russen door zo'n twintig Joodse gevangenen, met borstels, water en groene zeep geschrobd. Vervolgens werden zij hardhandig door de betreffende kamparts 'medisch gekeurd'. Daarna werden zij ontluisd (door o.a. politiek gevangene Samuel Holswilder, de stoker van het Revier). Op 11 oktober werden de Russische krijgsgevangenen verdeeld over de barakken II en III.

  Contact met Gevangenen
  Van 11 oktober tot eind december 1941
  Vanaf 11 oktober tot eind december verbleven de Russen in de barakken tussen de andere gevangenen. Gevangene Leen Revallier, stond als Hilfssanitater bijna dagelijks met hen in contact. Er waren ook gevangenen die enig Russisch spraken. Mr. A.S. de Leeuw trad bijvoorbeeld als tolk voor de Russen op. Een andere gevangene die enig Russisch sprak was Louis L.H. de Visser, voorzitter der Tweede-Kamerfractie van de Communistische partij van Nederland.
  De Russische gevangenen werden evenals de andere gevangenen aan het werk gezet. Hun behandeling was

  Portretten
  November 1941 tot januari 1942
  Gevangene G. de Wilde uit Rotterdam maakte tussen november 1941 en januari 1942 zeven tekeningen van Russische gevangenen
  .


  Van twee gevangenen vermeldde hij de namen: Kaderu Xatam en Muratov Zayer. Kaderu werd tweemaal getekend en is hier maar één keer

  afgebeeld.ronduit slecht. Evenals de Joodse gevangenen waren zij het onderwerp van openlijke en systematische verwaarlozing en mishandeling. Zelfs de kampcommandant, de kamparts en de Duitse tolk maakten zich schuldig aan mishandeling. Het dieptepunt was wel dat twee Sanitater - in opdracht van dokter N. van Nieuwenhuyzen - de hoofden van twee gestorven Russen moesten prepareren voor de kamparts. Dokter Van Nieuwenhuyzen vond de schedels van deze twee Russen van wetenschappelijke waarde!.

  Gevangene dominee Van den Bosch schreef op 17 november in een brief naar huis: "'t Is alleen heel erg, dat er hier zoo mishandeld wordt. In 't bijzonder een 40-tal Russen hier, die allen met een sovjetster in rood op hun jas lo

  pen en de Joden, moeten 't ontgelden."

  Vanaf eind december 1941
  Eind december 1941 werden de Russen bij elkaar geplaatst en afgezonderd in barak IV (Later de barak voor besmettelijke ziektes). Vanaf dat moment begon de systematische verwaarlozing van deze gevangenen. Gevangene Joop Greven, die uit Buchenwald naar Amersfoort was gebracht, werd Blockälteste van de barak waar de Russen waren ondergebracht. Ondanks de hulp van medegevangenen en de voortvarendheid van de Blockälteste trad er geen verbetering op voor de Russen.
  In januari stierven zes 'Russen'.
  In februari stierven twaalf 'Russen'.
  In maart stierven vier 'Russen'.

  Begin april waren er nog 77 Russische gevangenen in leven, zij het onder erbarmelijke omstandigheden.

  Voorbereidingen
  8 April 1942
  Op 8 april werd op last van kampcommandant Heinrich achter het kamp richting de Leusderheide een grote kuil gegraven.
  In bijzondere opdracht worden, eveneens op 8 april, zes posten van de 1e compagnie SS bij barak IV (waarin de Russen verbleven) opgesteld, benevens vier Blockführer, als veiligheidsmaatregel voor de nacht.
  Inmiddels deed het gerucht de ronde dat de overgebleven Russen naar Bordeaux in Frankrijk zouden worden gebracht. Daar konden zij het klimaat beter verdragen dan in Nederland.

  Blijkens het uittreksel van het Diensttagebuch werden de overgebleven 77 Russen op transport gesteld naar Duitsland.

  Executie
  9 April 1942
  Op 9 april in de vroege ochtenduren werden de 'Russische' gevangenen in groepen van vier aan de rand van de kuil geëxecuteerd. Over de lichamen werd ongebluste kalk uitgestrooid. Erich Deppner was de leider van het vuurpeloton dat o.a. bestond uit de SS-ers Heinrich, Berg, Titho en May.

  Berging
  December 1945 tot maart 1946
  In december 1945 werd het massagraf van de 77 Russische slachtoffers blootgelegd. Wat later werden in de omgeving van het massagraf de stoffelijke resten van nog eens 24 Russen gevonden.
  De herbegrafenis op begraafplaats Rusthof, vond plaats op 28 maart 1946.

  Proces verbaal
  De moord op de Russische gevangenen uit het proces verbaal.
  Twee rechercheurs van de Politieke Recherchedienst District "Utrecht Oost", G. Kleinveld en R. Wolthuis stelden het proces verbaal op tegen K.P. Berg, de laatste commandant van Kamp Amersfoort. "Na voorlezing in de Duitsche taal, volhard verdachte in zijn verklaring en teekent die naar waarheid" op 14 januari 1946.

  Onderstaand volgt een deel van de tekst uit het proces verbaal.

  ... Bij mijn intreden bij het P.D.A., verbleven daar een tachtigtal Russische krijgsgevangenen. In totaal waren er ongeveer honderd binnengebracht, doch twintig hunner waren reeds voor mijn komst overleden. Ik constateerde, dat deze Russen in een zeer havelooze, vermagerde en uitgeputte toestand verkeerden. Het was mij niet bekend, om welke redenen zij in het P.D.A. vertoefden, noch waar zij vandaan kwamen.
  Naar mijn meening werden deze Russen onvoldoende gevoed. Bij mijn intrede, vertoefden zij allen in een afzonderlijke barak, barak IV. Ongeveer begin april 1942, zijn deze Russen in de nabijheid van het P.D.A. doodgeschoten. Het bevel hiertoe werd gegeven door den toenmaligen P.D.A.- commandant Heinrich, die volgens zijn mededeeling aan mij, de opdracht tot fusilleering ontvangen had van de Duitsche bezettingsautoriteiten. Heinrich droeg mij op om, tezamen met hem, de Hauptscharführer Tito, de Oberscharführer Janssen en, naar ik mij herinneren kan, ook
  vermoedelijk de Sturmbahnführer Deppner, in de nabijheid van het P.D.A. een kuil te graven. Nadat wij hiermede gereed waren, werden, den volgenden dag, des ochtends +- 6 uur, de Russische gevangenen op twee vrachtauto's geladen en via den hoofduitgang van het kamp, op een afstand van honderd meter vanaf de door ons gegraven kuil gebracht. Vervolgens werden zij in groepjes van vier naar de kuil geleid en doodgeschoten. Dit doodschieten geschiedde niet gelijktijdig, doch beurtelings kregen zij een nekschot uit een machinepistool, terwijl zij stonden opgesteld op twee meter afstands van de kuil. De volgende personen, allen Duitschers, hebben aan dit doodschieten deelgenomen: Sturmbahnführer Deppner, van wien Heinrich vermoedelijk de opdracht ontvangen had; Obersturmführer Heinrich, toenmalig commandant van de P.D.A.; Untersturmführer Mai; Oberscharführer Janssen; Hauptscharführer Tito; Oberscharführer Knabe en ikzelf. Deppner, Mai, Janssen en Knabe behoorden tot de Hauptstelle der Sicherheitspolizei te 's-Gravenhage.

  Bron: Ronny Laporte vu. “Contact

  NIEUWE VLAG VOOR DE REGIONALE KORTRIJK


  Monument Koedriest

  Een monument ter herinnering aan de moord op de Russische gevangenen.
  Monument Koedriest of Russisch Monument staat op de plek waar in 1945 een massagraf met 77 Russische slachtoffers van Kamp Amersfoort werd blootgelegd. De slachtoffers maakten deel uit van een groep van 101 gevangenen die op 27 september 1941 op station Amersfoort aankwam. Begin april 1942 waren 24 van hen in Kamp Amersfoort aan ontbering en mishandeling overleden. De anderen werden op 9 april 1942 vermoord.

  16-09-2008 om 00:00 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.NIEUW VAANDEL VOOR DE REGIONALE KORTRIJK
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De regionale Kortrijk gesticht in 1979 was toe aan een nieuw vaandel.
  De wijding gebeurde in de St-Eutropiuskerk op zondag 20 april 2008.
  Op de foto herkennen wij de vaandeldrager Rudy Maes en de meter en peter van het nieuw vaandel,
  Mevrouw Lutgarde Tack en de Heer Kurt Vansteenkiste.

  10-05-2008 om 14:48 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.


  10-05-2008 om 14:42 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  10-05-2008 om 14:26 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  10-05-2008 om 12:18 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (6 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET BESTUUR VAN DE REGIONALE KORTRIJK

  VOORZITTER

  Germain COELEMBIER
  Steenstraat 103 8501HEULE
  Tel.: 056 35 63 35 - Fax: 056 35 63 35
  GSM: 0477 34 95 21
  email: germain.coelembier@telenet.be  

  ONDERVOORZITTER & VAANDELDRAGER

  Rudy MAES
  Astridpad 5  8540 DEERLIJK
  GSM: 0477 28 33 21
  email: rudy.maes1@pandora.be


  SECRETARIS & VERSLAGGEVER +
  COMMISSARIS ACTIEVE MILITAIREN

  Philippe DE CALUWE
  Mellestraat 263 8501 HEULE
  Tel: 056 37 11 42
  GSM: 0495 32 29 39

  KANSELIER & PENNINGMEESTER

  Omer GARDIN
  Beheerstraat 48 8500 KORTRIJK
  Tel: 056 21 58 69

  PROVINCIAAL VAANDELDRAGER

  Albert BARBIER
  Bissegemsestraat 210  8501  BISSEGEM
  Tel: 056 35 87 12

  ADJUNCT VAANDELDRAGER

  Walter GUILLEMYN
  Steenstraat 96  8501  HEULE
  Tel: 056 35 27 04
  GSM: 0484 67 97 39
  Email: guillemynwalter@pandora.be

  COMMISSARIS

  Walter DEWULF
  Beiaardlaan 4  8531 HULSTE
  Tel: 056 70 40 93
  GSM: 0477 19 00 65

  COMMISSARIS

  Kurt VERHELLE
  Kapel ter Bede 28 8500 KORTRIJK
  GSM: 0486 72 19 86
  Email: kurt.verhelle@telenet.be

  COMMISSARIS

  Hubert LERNOUT
  Stasegemsesteenweg 8  8500 KORTRIJK
  GSM: 0475 31 81 75

  EREKANSELIER

  Marie José VANBOSSELE
  Aalbeeksesteenweg 5  8500 KORTRIJK
  Tel: 056 22 08 02

  10-05-2008 om 00:00 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (12 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BERICHT VAN DE VOORZITTER TGV. HET PROMOTIEFEEST VAN 20 APRIL 2008
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Mevrouw, Mijnheer,

  Wij ondervinden dat onze vereniging, in tegenstelling met veel Vaderlandslievende Verenigingen, springlevend is.

  Opnieuw hadden wij het genoegen 21 nieuwe leden aan te werven.

  Langs deze rubriek wens ik alle Peters van harte te danken en proficiat te wensen met hun initiatief om nieuwe leden aan te werven.

  Anderzijds moet ik eerlijk bekennen dat het nodig is nieuwe leden aan te werven, gezien en tientallen leden ons ontvallen, wat niet te vermijden is wegens de hoge leeftijd van sommige onder onze leden.

  Wanneer ik echter kijk naar andere collega’s van Vaderlandslievende Maatschappijen stel ik, vast dat wij bij de gelukkigen zijn, daar er veel nieuw bloed onze rangen komt vervoegen en vooral veel jong bloed.

  Ik wens echter een waarschuwing te richten aan de Peters, schrijf niet zomaar iedereen in. Wij wensen trouwe leden en geen medaillejagers. Wij wensen leden die pal achter ons Koningshuis staan, die trouw zijn aan Koning en Vaderland en zeker geen leden die de splitsing van ons dierbaar Vaderland beogen.

  Wij zijn niet politiek gebonden, doch volgen met arendsogen wat er zich afspeelt in onze deelstaten.

  Wij zijn de oudste Vaderlandslievende Vereniging van België en daar zijn wij ontzettend trots op.

  Wij hebben het genoegen te mogen werken onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning der Belgen. Wij hebben tal van Erevoorzitters en Ereleden verspreid over het ganse grondgebied

  Welke stappen dienen de Peters te ondernemen om nieuwe leden aan te werven.

  - De kandidaat moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

  - Hij moet drager zijn van een officieel ereteken. Dat wordt eveneens Burgerlijke Medaille genoemd. Deze medailles worden meestal uitgereikt door Ministeries, zoals Ministerie van Justitie, van Financiën, van Binnenlandse Zaken, van Economische Zaken, van Arbeid, van Onderwijs, Nationale Defensie enz…

  - De Peter die aanwerft kan zich bedienen van onze beschrijving van de Vereniging, gesticht in 1865 en terug te vinden op tal van Blogs verspreid over het ganse grondgebied.(*)

  - De kandidaat krijgt een aansluitingsformulier en dient dat ordentelijk aan te vullen en te ondertekenen..

  - Daarna kan hij dat terug afgeven aan zijn Peter, voorzien van een pasfoto, een fotokopie van zijn officiële eretekens, en een fotokopie van zijn identiteitskaart.

  - Daarna gebeurt de storting van het lidgeld 9 euro + 3 euro dossierkosten op rekeningnummer: 750-9042617-47 van de Gedekoreerden 8501 HEULE.

  (*) Blogs verspreid over ons landsgebied:

  Nationaal : http://blog.seniorenraad.be:coelembier_coelembier:

  Regionale Kortrijk : http://blog.seniorennet.be/coelembiergermain/

  Regionale Westland : http://www.everyoneweb.com/KMVDEMB/

  Provinciale Limburg : http://www.limburgeretekenmedailles.tk/

  Regionale Tournaisis : http://medaillesdutournaisis.skynetblogs.be/

  Ons promotiefeest moet opnieuw een schot in de roos worden.

  Wij raden onze leden aan om één keer deze dienst bij te wonen. Ik kan u verzekeren dat de mis u niet onberoerd zult laten, vooral met de prachtige begeleiding van de Heulse Concertband.

  Dit jaar hebben wij eveneens het genoegen een nieuwe vlag aan jullie te kunnen voorstellen, die zal worden ingewijd door de pastoor tijdens onze eucharistieviering.

  Germain Coelembier

  Voorzitter.

  09-02-2008 om 09:28 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (16 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROMOTIEFEEST ZONDAG 20 APRIL 2008

  VOORSTEL TOT PROMOTIE OP ZONDAG 20 APRIL 2008.

   

  Orde in het Belgisch Kruis

  Palmen van Menslievendheid Brons

  GROOTKRUIS

  DESMET Maurice

  DE SCHENKEL Jeanine

  TOYE Irena

  GROOTOFFICIER

  RIDDER

  MONDY Marc

  BEKAERT Jan Antoon

  BARBIER Albert

  BRAEKEVELD Rudy

  GUILLEMYN Walter

  BUYS Marcel

  COMMANDEUR

  COMMEYNE Maria

  CAESENS Jozef

  DE CALUWE Philippe

  DEBAERE Roger

  D’HOORE Carlos Achille

  MELSENS Marie-Rose

  MARTIN Eric

  VAN BOSBEKE Henri Maurits

  SAMYN Patrick

  OFFICIER

  SINNESAEL Jurgen Rik

  RICHET Claude

  STERCKX Armand

  VAN DE VYVER Willy

  VAN MAERCKE Albecht

  VANDERSTRAETEN Ronny

  VAN WYMEERSCH Frans Albert

  VANDENBROUCKE Lydie

  VANDEMEULEBROUCKE Ghislain

  MAES Francis

  VANDEWOUDE Alain

  COTTEM Gilbert

  VANSLEMBROUCK Dirk

  Palmen van Menslievendheid Goud

  VERHELLE Kurt Maurice

  GHESQUIERE Joseph

  VERSCHAETSE Luc

  GHILLEMIJN Achiel

  GEKROOND BELGIË GOUD

  VANDEKERKHOVE Paul

  COENE Anuscha

  VANDERHAUWAERT Achiel

  MAES Marissa

  WYBOUW Jean Luc

  MESSIAEN Lutgarde

  DEWULF Walter

  GEKROOND BELGIË BRONS

  Palmen van Menslievendheid Zilver

  CHRISTIAENS Noël

  CARETTE Simonne

  DEGLORIE Caroline

  DEPAEMELAERE Marina

  DELANGHE Gilbert

  D’HERDE Aloïs

  DESCHUYMERE Renaat

  FORREZ Johnny

  FEYS Simonne Maria

  JACOBS Jozef

  VAN DRIESSCHE Marie-Christine

  LAVERGE Frida

  VANDENBERGHE Arlette

  VANHEE Adrien

   

   

  Aan alle kandidaten onze oprechte gelukwensen met het behalen van hun erediploma.

  De brevetten zijn volledig gratis en de aankoop van de eretekens is facultatief.

  Wij berichten alle genomineerden met een persoonlijk schrijven.
  Aan de hand van dit schrijven kan eventueel de medaille aangekocht worden

  De eretekens en brevetten worden uitgereikt op ZONDAG 20APRL 2008 in het

  OC DE VONKE.                                                                    De Regionale Kortrijk

  14-01-2008 om 18:01 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (17 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-08-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.STATUTAIRE VERGADERING 28-10-2007

  Het bestuur van de Koninklijke en Menslievende Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles van België, Regio KORTRIJK, heeft de eer en het genoegen U en uw echtgeno(o)t(e) uit te nodigen tot de

   

                                      Jaarlijkse Statutaire Vergadering die doorgaat op:

   

  ZONDAG 28 OKTOBER 2007 om 12.00 uur.

   

  In de feestzaal “ OC.De Vonke”

  Lagaeplein te 8501 HEULE.

  ------------------

  Guy VRANKEN zorgt voor de muzikale sfeer

   

  AGENDA

   

  1. 11u30 Bijeenkomst in de feestzaal “De Vonke”.
  2. 12u00            Begin Algemene Jaarlijkse Statutaire Vergadering.
  3. Verslag voorgaande statutaire vergadering.
  4. Voorwoord van de voorzitter (overzicht werkingsjaar 2007 + nagedachtenis aan de overleden leden.
  5. Kasverslag 2007.
  6. Aanduiding rekeningnazichters 2008.
  7. 13u00 opdienen van

  -         Kippensoep Albert. (consommé)

  -         Vol au Vent.

  -         Aardappelpuree met koude groentensalade.

  -         Koffie met gebak

  1. Tussendoor optreden van Guy Vranken
  2. Gratis tombola voor de aanwezige leden.

   

   

  De deelnemersprijs bedraagt slechts 20.00 Euro - inbegrepen 2 drankjes aan gewone prijs.

  Dit bedrag kan gestort worden op het rekeningnummer: 750-9042617-47 van de Gedecoreerden van België, Lenteleven 47 te 8501 HEULE. De betaling moet gebeuren tegen uiterlijk 20 oktober 2007.

  -         Lidgeld: Het werkingsjaar loopt ten einde op 30-09-2007 – gelieve tijdig te betalen. Het te betalen bedrag bedraagt voor iedereen 9,00 Euro. Maakt gebruik van het tweede bijgevoegd overschrijvingsformulier. Wij vragen u te betalen tegen 20 oktober, zodat wij de lidkaarten kunnen uitdelen tijdens de statutaire vergadering.

  22-08-2007 om 17:46 geschreven door germain coelembier

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief
 • Alle berichten

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Archief
 • Alle berichten  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!