NIEUW: Blog reclamevrij maken?

☻☻☻☻8 september☻☻☻☻

biddenj

GEBED VOOR VOLWASSENEN☻
2 september☻
Ik bid voor alle mensen die onzeker zijn, die Uw bovennatuurlijke hulp nodig hebben. Lieve Here Jezus alleen in U is die hulp te vinden die een ieder nog heeft die met onzekerheden rond lopen. U kent ze bij name en dat U iets aan hen mag laten zien. Amen

juegdbidt

GEBED VOOR NEDERLAND☻
12 september☻
God die het Allerhoogste Gezag heeft. Ik bid voor Nederland en alle hooggeplaatsten die het land leiden. Geeft u hen wijsheid zodat ze de juiste beslissingen kunnen worden genomen voor het Nederlandse volk. Ook voor een ieder die in Nederland is komen wonen.Amen

biddendehanden

GEBEDEN VOOR JONGEREN☻

24 augustus
Jezus kreeg medelijden, stak Zijn hand uit en raakte hem aan. Marcus 1:44
God van liefde, troost en medelijden, ik bid voor duizenden jongeren met een psychische ziekte. Ik bid voor een verbetering van hun situatie. In het verstrekken van goede medicatie en therapie. Ik bid voor meer begrip en aandacht naar de jongeren toe door mensen om hen heen. Amen

ZIJNWOORD☻

ZIJN ENIGE REDDE☻
12 september☻
Het hart van de Heer Jezus begrijpt wat de eenzame man zegt. Die wil graag beter worden maar weet niet Wie er voor Hem staat. Hij kijkt naar de onmogelijkheden - zijn eenzaamheid en ziekte en dat water - en ziet de Redder niet, Die voor hem staat. Jezus spreekt en de man geneest. Het gaat in dit verhaal niet eens zo zeer om de genezing. Er zit immers een menigte mensen die niet genezen wordt! Waar het om gaat is dat we voorbij onze problemen de Heer zien staan. Soms zijn wij eenzaam. Alleen met ons probleem, waarin weinig mensen ons echt begrijpen. Na lang worstelen zijn we moe. Maar Jezus Christus ziet ons. Richt je ogen op Hem, weg van het probleem. Ja, er is de realiteit van moeite en eenzaamheid, maar Christus roept. Zie op Hem. Hij is onze realiteit. Dan zijn we niet meer alleen. Of we genezen of niet, ons leven zal na een ontmoeting met Jezus niet meer dezelfde zijn!

ZIJNWOORD☻

ZIJN ENIGE HOOP☻
12 september☻
Er is een vijver in Bethesda, waarvan wordt gezegd dat die af en toe gaat borrelen en bewegen. Zieke mensen die op dat moment in het water afzakken, worden dan vaak gezond. De zieke man zorgt dat hij vlak bij dat water is. Wie weet. Het is zijn enige hoop.
Wanneer de Heer Jezus komt en hem vraagt: "Wilt u gezond worden?", lijkt het erop dat de man de vraag niet eens goed hoort. Hij kan alleen binnen zijn eigen omstandigheden denken. "Ik heb geen mens die mij helpt", is zijn bittere klacht. Er is voor mij eigenlijk geen hoop.

GEBED☻

DOE MIJ RECHT☻
20 september☻
Zien wij rondom, dan lijkt het al verloren,
dan is de hemel ver van ons vandaan,
dan zullen wij slechts in het duister gaan,
zullen wij niet Uw lieve roepstem horen.
Legt U Uw hand op ons, wij zullen leven.
Wij gaan een dor, verlaten doodsdal uit
wanneer Uw hand zich om ons sluit
om aan Uw kracht en waarheid stem te geven.
Uw Woord is sterker dan ons wachten,
verwonderd horen wij U aan,
U leert ons dankbaar verder gaan.
U wilt in ons de pijn verzachten
van dood, van onrecht en van schuld;
wij leven in Uw eindeloos geduld.
Bij Ezechiël 37:3 / F. den Harder

GEBED☻
BEDE OM VERGEVING☻
20 september☻
Wij bidden om vergeving,
wij hebben veel te veel verpest,
wij bidden om het laatste , om de rest
met iedereen in vree te leven.
Wij bidden voor wie lijden
onder onbegrip en ongeduld
dat eens de tijden rijk zijn en vervuld,
de eigen hartstocht te vermijden.
Wij bidden U, laat voorgaan
die achter komen door de harde stem
die roept: ‘belachelijk, kijk naar hem,’
wilt U toch voor hen instaan.
Richt, Heer, Uw hoofd tot hen, Uw oog
En breng hen in Uw liefd’ omhoog.F. den Harder


GEBED☻
ZORGEN VOOR DE ZIEKEN☻
8 september☻
Wij weten dat U, Heer, voor ons wilt zorgen,
een steun wilt zijn als ‘t leven moeilijk is.
In dit vertrouwen is ’t geloof geborgen
want Uw nabijheid is ons zeker en gewis.
Wij bidden dat U hen ten leidsman bent
die in hun zorgen tot U komen,
dat zij geborgen zijn, niet schromen
U te zoeken omdat U hen bij name kent.
Leer ons dan ook met trouw en mededogen
te werken voor de zieken. In 't verdriet
teken van heil te zijn, de helper die hen niet verliet.
Wij bidden U wanneer ons onvermogen
ons afhoudt van Uw opdracht voor de aarde
dat U er bent die sinds de schepping ons bewaarde.
Bij Lucas 14: 4/F.den Harder

GEBED☻

OVER HET WATER☻
20 september☻
Wanneer w’ U zoeken met verlangen,
zullen we dan Uw stem herkennen
of moeten wij helaas bekennen
dat wij in angsten zijn gevangen.
Wanneer w’ in ’t duister van de nachten
en in de stormen van ’t bestaan
dreigen in angsten te vergaan,
wie zullen wij dan nog verwachten?
U komt tot ons, trotseert gevaren,
U wilt ons tooien met Uw naam,
U vraagt: vouw toch je handen saâm.
Wij zijn bezwaard, U wilt bewaren,
U geeft aan ons Uw trouwe hand
en brengt ons veilig in Uw land.
 Bij Matteüs 14:27 /F. den Harder


WIJSHEID

8 september☻
Kennis vind je in de boeken. Kracht in gebed.

GELUK

8 september☻
Zoek je geluk bij de Heer God, Hij zal je geven wat je hart verlangt Psalm 37:4

28 augustus☻

GEZEGDES☺

8 september☻
Geloven is zeker zijn van de dingen waarop je hoopt ervan overtuigd zijn van wat je niet ziet toch bestaat.

QUOTES**

8 september☻
"De taak van de kerk is de ontredderden te troosten en de getroosten in beroering te brengen."

PSALM☻

8 september☻
"Bij God vinden wij bescherming. Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek Hij ons altijd te hulp te komen." Psalm 46:1

KORTE GEDACHTE**

8 september☻
Ons leven is niet onderworpen aan toeval of onvermijdelijk noodlot. Integendeel! Ons leven krijgt betekenis wanneer het vooral een levend antwoord is op de roepstem van God.

KORTE OVERDENKING**

8 september☻
We leven in een wereld vol van sleutels, sloten, alarm- en beveiligingssystemen. Paulus' woorden horen niet als een verrassing tot ons te komen. Wij beschermen de dingen die het meest waardevol voor ons zijn. Wat is meer kostbaar voor ons dan de waarheid van Gods reddende genade in het evangelie?  

CITAAT☻

8 september☻
Iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering.

EVANGELISCHE TEKST☻☻

8 september☻
"Gelukkig is hij wiens misstap vergeven en zonden niet meer gezien worden." Romeinen 4:7

Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (24)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (145)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (20)
 • Gods liefde (13)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • BIJBELSE TEKST**

  8 september☻
  "Spreek geen oordeel uit over andere mensen; dan zullen die ook over u geen oordeel uitspreken. Want zoals u anderen behandelt, zult u zelf behandeld worden." Mattheus 7:1-2

  SPREUKEN☺☺

  8 september☻
  "Leer een kind al vroeg wat hij moet weten; dan zal hij later daarnaar leven." Spreuken 22:6

  CHRISTELIJKE OVERDENKINGEN☺☺

  OVERDENKING
  HOE WEET IK DAT IK WEDEROM GEBOREN BEN☻
  28 augustus☻
  Hoe weet ik dat ik wedergeboren ben? Sommige mensen kunnen precies het tijdstip van hun wedergeboorte benoemen. Zij weten nog precies het moment, de dag en het uur te noemen waarop zij voor het eerst de Heere Jezus mochten aannemen als hun Zaligmaker. Met andere woorden, zij weten nog wanneer zij voor het eerst geloofden, dat de Heere Jezus, voor hen aan het kruishout van Golgotha is gestorven. Zij weten nog hoe hun hart vervult werd met een blijdschap die geen pen kan beschrijven. Denk aan de moordenaar aan het kruis, de mensen op de pinksterdag en de stokbewaarder.
   Toch kunnen veel mensen die de Heere Jezus van harte lief hebben, niet precies het uur en de dag aanwijzen. Bij hen ging het allemaal niet zo als bij de mensen op de pinksterdag. Misschien bent u wel iemand die zoveel twijfelt aan uw behoud omdat u niet precies kunt zeggen wanneer u bent wedergeboren. U bent zo jaloers op hen die dat wel kunnen zeggen en u vraagt uzelf af of het wel waar is dat u gered bent. De vraag is niet, of u weet wanneer u bent wedergeboren, de vraag is of u de Heere Jezus van harte lief hebt?

  OVERDENKING☻

  SCHEPPING ZONDEVAL EN VERLOSSING☻
  8 september☻
  Wij mensen, hebben gekozen voor de dood, door te luisteren naar de begeerte van ons hart. De hoogmoed om als God te zijn is onze dood geworden. En als we dan nu zien hoe God vanuit de hemel ons als mensen ziet. ‘Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt; Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen; Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; En den weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen, Rom. 3:10-18. ’(Psalm 14, 53) Dan moet de vraag wel in ons opkomen, hoe kunnen wij, die de dood verdiend hebben, ooit nog weer met God verzoend worden

  TIJD MET JEZUS

  GEHEIMEN VAN HET KONINKRIJK EEN ZAADJE☻
  28 augustus☻
  Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide.
  Matteus 13:31☻
  Het moet behoorlijk schokkend zijn geweest toen Jezus dit verhaal vertelde. Want wat is een zaadje dat de grond in gaat nu helemaal als je uitkijkt naar de overweldigende en grootse verschijning van het langverwachte koninkrijk van God? Jezus laat dus een totaal andere werkelijkheid zien. Zeker: het wordt uiteindelijk een groots gebeuren dat koninkrijk van God. Maar het begin is klein en onaanzienlijk. En de weg waarlangs dat rijk tot stand komt gaat door dood en verderf heen. Zoals het ook met Jezus gaat: ten diepste is hij zelf een zaadje van de mosterdplant. Alleen als hij als een zaadje de grond in gaat kan hij veel vrucht dragen.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  BEWEZEN LIEFDE☻
  8 september☻
  Hoe God een mooi mens van je maakt.
  De ware liefde kenmerkt zich door onvoorwaardelijkheid. Ware liefde is geen liefde die in de ander iets moois ziet en daarom liefheeft. Ware liefde kent een eigen bron, buiten die ander. Zo is het in elk geval bij God. Hij heeft het ook bewezen! Want toen wij nog zondaars waren had hij ons al lief. Er was niets moois of aantrekkelijks te zien. En toch had God lief. Want God is liefde: het is zijn wezen om lief te hebben, helemaal van binnenuit. Het bewijs daarvoor is Christus: zijn dood laat zien hoeveel God van ons houdt! Laat deze liefde diep binnenkomen in je leven. Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt. Romeinen 5:8;Gebed: Dank u, Heer, dat uw liefde zo volkomen echt en betrouwbaar is! Amen

  BEMOEDIGINGSSITE

  DOORZETTEN VANDAAG☻
  2 september☻
  Ooit kwam de bejaarde wereldleider Churchill spreken voor een groep studenten. Hij hield zijn kortste
  toespraak ooit. Nadat hij eerst voor zijn ademloze publiek zijn jas had opgehangen en zijn hoed en zijn stok,
  nadat hij eerst zijn keel had geschraapt en zijn gehoor aandachtig had aangekeken, zei hij:
  NEVER EVER
  GIVE UP! Hij herhaalde deze woorden met nadruk en nam daarna zijn jas, zijn hoed, zijn stok en verliet de
  collegezaal.
  Geef nooit op! Neem het woord van God serieus:
  Want gij (jij, u, ik) hebt volharding nodig, om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog
  een korte, korte tijd en Hij die komt, zal er zijn en niet op zich laten wachten. (Hebreeen 10: 36,37 NBG Doorzetten, nog even doorgaan... Je wilt het bijltje er bij neer gooien en het opgeven, maar soms...
  Soms moet je doorzetten. Als God zegt tegen Naäman, “Ga je
  7 keer baden in de Jordaan en je zult van je
  melaatsheid genezen zijn”, dan moet Naaman eerst een behoorlijke drempel over om dat woord te laten landen in zijn hart, zodat hij die Jordaan gaat zoeken en dat water instapt. Hij moet durven geloven! Hij moet het ook vooral gaan
  Doen en daarna moet hij (en wij allemaal)er ook nog in volharden,
  Een bemoediging van Esther Vorsterman. Is hij misschien vandaag voor jou of voor mij? Van harte Gods zegen voor je gebeden als je de bemoediging zo gaat beluisteren. 
  Eigen kracht schiet soms tekort, maar doorzetten hoeft niet altijd in eigen kracht... Ook jij bent misschien op dit moment dichterbij dan je denkt! Besef hoe dichtbij je bent gekomen, hoe lang je het al hebt volgehouden. Kom, geef niet op, maar houd vol ook voor deze laatste fase met de Heer! Opdat je verkrijgt hetgeen God jou beloofd heeft. Liefs Gerry 

  BEMOEDINGSSITE☻

  HANDEN TE KORT☻ 17 september☻ Verdubbel de kracht van de bemoedigingen, simpelweg door ze door te sturen! LIEVE MENSEN, God zoekt handen! Misschien wel jouw handen.  Er kwam iemand naar Hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein (Marcus 1:40-42, NBV). Er moeten nog zoveel tranen gedroogd worden, nog zoveel eenzamen thuis gebracht? Zoveel koude harten wachten op wat warmte, nog zoveel gebrokenheid wacht op herstel. Waar zijn de werkers die met dit goede werk van God bezig zijn? Jij misschien? Mag Hij je vandaag gebruiken voor zijn liefdewerk? Sta dan, in Jezus Naam, onder zijn zegen en kracht! Met liefs, Gerry 

  BEMOEDIGINGSSITE**

  ONRUSTIG IS MIJN HART☻
  8 september☻
  Wat kan je hart onrustig zijn. ☻
  Lieve broeders, zusters en lezers,
  Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
  en onrustig in mij.
  Vestig je hoop op God,
  eens zal ik hem weer loven,
  mijn God die mij ziet en redt.
  Psalm 42: 6/Wat ben je bedroefd en onrustig in mij’. Een schreeuw van pijn, somberheid, angst. Heel herkenbaar in zoveel
  verschillende situaties. Als je kinderen wegen gaan die je niet had gehoopt, als je wacht op de uitslag van een medisch
  onderzoek, als je kijkt naar de onrust en onzekerheid in de wereld. De eerste is dat hij ervaart dat God afwezig is. Waar bent U? Hij
  heeft andere tijden gekend, maar nu, juist nu hij God zo nodig heeft, lijkt deze afwezig. De grote ‘Ik ben’, ‘Ik zal er zijn’ zal altijd op het juiste moment ons vangen, opvangen en niet misgrijpen. Als
  je daar op kunt vertrouwen, worden plaatsen van pijn, verdriet, teleurstelling, ziekte, dreiging en gevaar plaatsen waar je
  naast je onrust ook diepe zegen mag ontvangen. Zegen groet, Met Liefs Gerry

  www.bemoedigingssite.nl


  GENIET VAN UW SCHEPPING☻
  2 september☻
  Kijk naar de tuin en geniet
  van de bloemen, planten,
  bomen, de ooievaars
  op het nest, klaar om eruit
  te vliegen en hun wijde
  wereld te gaan vergroten.
  De zon die met heerlijke
  warme gloed en stralen
  alles doet schitteren en
  Uw schepping zo machtig
  wonderschoon blijft verhalen
  dank voor Uw zonnestralen. P.Groeneveld


  ONS AARDSE LEVEN☻
  2 september☻
  Ons aardse leven,
  is maar even,
  voor velen tekort,
  maar het wordt,
  voor hen die geloven,
  en bij U mogen komen,
  leven zonder tijd,
  tot in eeuwigheid. J.Troost

  VAN HARTE☻
  2 september☻
  Genade is een gave
  van God aan u en mij,
  wie Hem van harte aanneemt,
  spreekt Hij voor eeuwig vrij.
  Genade is een zegen
  voor wie er blij uit leeft,
  een zekerheid in ’t harte,
  van God, die jou vergeeft.
  Genade moet je leven,
  zodat het wordt gezien,
  zo zal een ieder weten,
  wie jij van harte dient.
  Genade is bewaren
  het toevertrouwde pand;
  God vraagt bij Hem te blijven,
  je doet Zijn Woord gestand.
  A. Lingen

  U GEEFT KRACHT☻
  2 september☻
  Door de nacht van ruwe stormen
  gaat ons leven alsmaar door.
  Soms op bergen dan door dalen
  en wie roept, geeft U gehoor.
  Kom ons zwak geloof versterken
  U geeft moede, moed en kracht.
  U geeft kracht in onze zwakheid
  al wie het van U verwacht. P.Groeneveld


  IK VOOR JOU☻
  2 september☻
  Wees maar niet bang
  Ook Ik heb pijn ervaren
  Ook Ik doorstond het vreselijkste leed
  Mijn vrienden deden zelfs Mijn pijn verzwaren
  Verlieten Mij, en Ik, bebloed ,bezweet
  Wees maar niet bang
  Ook Ik kende vermoeidheid
  Ook Ik voelde me vaak niet uitgerust
  Voor slapen had Ik nauwelijks de tijd
  Vaak voelde Ik Mij moe en uitgeblust
  Wees maar niet bang
  Ook ik moest weleens huilen
  Ook Ik weet hoe verlaten worden voelt
  Ik had verdriet, maar kon bij niemand schuilen
  Ik werd bespot, geslagen, uitgejoeld
  Wees maar niet bang
  Ook Ik heb angst geleden
  Ook Ik ben door de diepte heengegaan
  Ik ken ze wel, jouw zorgen,moeilijkheden
  Alles wat jou benauwt, heb Ik doorstaan
  Steun maar op Mij, ik ken je zorgen
  Ik ben er altijd voor je, nu en morgen T. den Hoedt

  HET LICHT☻
  2 september☻
  Het is 's avonds laat
  onder de hemel
  op de kleine wereld,
  staat een eenzame moeder,
  ze houdt haar baby,
  hoog boven haar hoofd
  en tilt haar op,
  naar de sterren.
  Ze bidt tot de sterren,
  of ze een deel van hun licht
  aan haar kind willen geven
  om het te leiden
  tijdens haar reis door het leven. Femke


  EEN WONDER☻
  2 september☻
  De zon, de sterren en de maan
  de planeten in hun eeuwige baan
  het universum zo bijzonder
  is er door God, dus een wonder
  De jonge adelaar die zweeft
  het zonlicht dat goud om de wolken weeft
  het uitspansel zo heel bijzonder
  is er door God, dus een wonder
  De bossen, de hei of een meer
  en ook de zee trekt ons steeds weer
  de mooie Aarde zo bijzonder
  is er door God, dus een wonder
  Het kleine kind dat zelf kan staan
  mensen in je leven die komen en gaan
  die éne mens, voor jou zo bijzonder
  is er door God, dus een wonder
  Het kostbare bloed van Gods Zoon
  wast onze harten van zonden schoon
  die éne Man, voor ons zo bijzonder
  gaf Zijn léven voor dit wonder C.Emmerik-Koenekoop

  IN DE AVONDZON☻
  2 september☻
  De zon gaat onder,
  je zit op een terras,
  en zit te overdenken
  hoe het vandaag was.
  Vanmorgen mocht
  je gezond opstaan,
  en mocht naar
  het werk gaan.
  Je bent gelukkig
  met je gezin,
  alles gaat tot nu
  toe voor de wind.
  Je voelt je dankbaar
  en voelt je gezegend,
  met al het goede dat je
  van Hem hebt gekregen.
  Je weet dat het ook
  eens anders kan gaan,
  maar daar denk je
  nu liever niet aan.
  Je moet je niet druk
  maken over morgen,
  want de Heere zal dan
  voor je zorgen. J.Troost

  joodsekippesoep

  JOODSE KIPPENSOEP MET MATZEBALLEN☻ 28 augustus☻ Dit is een traditioneel recept voor Joodse kippensoep. Het is het beste 'medicijn' voor als je griep hebt en het is misschien nog wel lekkerder op de tweede of derde dag nadat je het gemaakt hebt. Deze matzeballen zijn best zwaar, het zijn de traditionele matzeballen die mijn overgrootmoeder altijd extra stevig maakte omdat het bedoeld was als vullende maaltijdsoep. Voeg minder matzemeel toe (ongeveer 65 gr minder) om de ballen wat lichter te maken. Bekijk ook de video van dit recept! INGREDIENTEN: Porties: 8  1 hele kip 1 middelgrote ui, fijngehakt 8 wortels, geschild en in plakjes 1 pastinaak, fijngehakt 3 teentjes knoflook, geplet 2 stengels bleekselderij, fijngehakt 1 bosje verse dille, fijngesneden zout en peper, naar smaak: Voor de matzeballen 330 gr matzemeel 6 eieren 6 eetlepels plantaardige olie 2 theelepels zout: BEREIDINGSWIJZE:Doe de kip in een grote soeppan met de borstzijde naar onderen. Vul met voldoende koud water tot 7-8 cm onder de rand. Voeg ui, wortels, pastinaak, selderij en dille toe. Breng aan de kook op medium vuur en laat met het deksel half op de pan 2 uur zachtjes koken. Meng in een kom matzemeel, eieren, olie, zout en 4 eetlepels kippenbouillon uit de pan. Zet 20 minuten in de koelkast. Schenk de soep door een zeef en schenk de bouillon weer terug in de pan. Zet op middelhoog vuur en breng aan de kook. Rol het matzemeelmengsel in 16 ballen. Maak je handen nat zodat de ballen niet blijven kleven. Laat de matzeballen in de kokende bouillon vallen, doe de deksel op de pan en laat 35 minuten koken. Ondertussen verwijder je de botten en vel van de kip en snij of trek het vlees in kleine stukjes. Doe het kippenvlees terug in de pan bij de soep. Bron:http://allrecipes.nl

  SCHUILPLAATS

  sociaal_media

  OPVOEDING☻ 12 september☻ Elke jongere is er tegenwoordig druk mee: social media. Met je telefoon kun je de hele dag online zijn. Even je likes bekijken op Facebook, een berichtje plaatsen op Twitter en een foto delen op Instagram. Laten we eerst eens kijken naar waarom deze media zo populair zijn. Ze bevatten veel positieve kanten. Zo is het makkelijker geworden om contact te onderhouden met mensen die je niet meer tegenkomt op school of op straat. Ook blijf je makkelijker op de hoogte van het nieuws en wordt je uitgedaagd om daarop te reageren. Op internet kom je veel dingen tegen en dat is goed, omdat je zo leert wat je daar zelf eigenlijk van vindt. Het is dan wel de kunst om je hierbij niet te laten beïnvloeden door wat ‘de rest’ ergens van vindt. Durf je eerlijk uit te komen voor jouw mening? www.stichtingdeschuilplaats.nl

  TIMON

  pleegzorg

  PLEEGOUDER ZIJN VERRIJKT HUN LEVEN☻ 12 september☻ Gerard en Marlies zijn al twaalf jaar actief als pleegouders. Momenteel hebben ze hun zesde pleegkind in huis. Gerard en Marlies vangen eigenlijk alleen maar pubers op, omdat ze beiden een baan hebben. “Dit houdt ons onder de mensen. Pleegouder zijn verrijkt ons leven.” Het eerste pleegkind namen Gerard en Marlies op eigen initiatief in huis, daarna heeft het stel zich verbonden aan SGJ Pleegzorg, dat nu onderdeel is van stichting Timon. Na het doen van een STAP-cursus, zijn er nog 5 kinderen in huis gekomen. Gerard en Marlies doen aan langdurige opvang; één pleegkind heeft meer dan 8 jaar bij hen gewoond. Als pleegouders heeft het stel moeilijke tijden gekend. Gerard: “De kinderen zijn vaak beschadigd, vertrouwen vinden ze heel moeilijk. Het ‘samen’ zijn, het vormen van een gezin kan hierdoor heel moeilijk zijn. Het is dan je taak als pleegouder om vertrouwen op te bouwen. Dit doe je door bijvoorbeeld altijd je afspraken na te komen.” Het moeilijkste moment is altijd het moment van weggaan, vertelt Gerard. “Maar met alle pleegkinderen hebben we nog steeds contact en dat is voor ons erg waardevol! De mooie momenten in het pleegouderschap zijn voor ons vaak de kleine dingen. Wanneer onze pleegdochter voor het eerst met het openbaar vervoer durfde te reizen bijvoorbeeld. Dat was een ontzettend grote overwinning voor haar en maakt ons als pleegouders heel trots.” www.timon.nl

  ELEOS

  Psychologist

  ZE HAD MOEITE IN HET CONTACT MET COLLEGAS EN KON HAAR EMOTIES NIET GOED UITEN☻ 12 september☻ Tessa (24 jaar) merkte tijdens en vooral na haar studie dat ze steeds vastliep in sociale contacten en op haar werk. Haar emoties kon ze niet goed uiten. Ze kwam terecht in een therapiegroep van de fontein en leerde daar hoe ze met haar gevoeligheden kan omgaan. Na het laatste gesprek bij de psycholoog stortte ik in. Het was het goed om mijn hart te luchten, maar na een dag was ik het al weer kwijt. Ik kon niet goed omgaan met mijn emoties en had moeite in het contact met collega’s. Een therapeut of groepsgenoot hielp daarbij door mijn gedachtegang te spiegelen. Zodoende zag ik steeds scherper welke keuzes ik kon maken, welk gedrag passend was of welke kant ik op kon gaan. Na een half jaar begon ik weer vooruit te zien; te bedenken wat ik hierna wilde doen en of ik al sterk genoeg was om weer op eigen benen te staan. Met hulp van Eleos ben ik vrij snel weer teruggestroomd in mijn oude functie. Eleos heeft bijgedragen aan een gelukkiger leven. De behandeling heeft geholpen om mijn verleden op de juiste manier te interpreteren, uit te spreken naar dierbaren hoe mijn gevoel werkelijk is en te functioneren met mijn gevoeligheden op de plek waar God me gesteld heeft.” www.eleos.nl

  ABCVANHETGELOOF
  STOP MET STELEN BEGIN MET DELEN☻
  12 september☻
  ‘Gij zult niet stelen.’ Misschien denk je bij dat gebod al snel aan topcriminelen, plunderaars en ‘grote graaiers’ bij de banken. Maar het achtste gebod is eigenlijk een gebod dat heel dichtbij komt. Het is de grote ‘testcase’ voor je hart. Hoe integer ben jij? Als je iets leent, geef je dat dan ook weer terug? Staat er illegale software op je computer? En als je een toets niet goed hebt geleerd, check je dan snel even de antwoorden bij die jongen naast je? Of is dat eigenlijk een vorm van stelen? Want je ‘pakt’ kennis af, iets dat niet van jou is.
  De Bijbel is heel duidelijk: stelen is verboden (Exodus 20:15). Het is heel belangrijk om het eigendom van een ander te respecteren. Als iets niet van jou is, moet je daar met je handen van afblijven. Maar het achtste gebod gaat verder dan dat. Het gaat erom dat je de ander geeft waar hij of zij recht op heeft. Wat doe je als het meisje bij de kassa je te veel geld geeft: stop je het in je eigen zak of zeg je het eerlijk? Als je iemand geld hebt beloofd, geef je dat dan ook echt? Zwart werken: ‘moet kunnen af en toe’ of doe je dan eigenlijk iets goed fout? En hoe zit dat met het frauderen met studiefinanciering?

  Www.abcvanhetgeloof.nl

  AFGODEN ZIJN WREED☻
  12 september☻
  Afgoderij kan betekenen dat je je inlaat met occulte machten, zoals koning Saul deed toen hij de geest van Samuel aanriep (1 Samuël 28:1-25). Maar ook goede dingen kunnen een afgod worden; iets waar we ons vertrouwen op stellen en op gaan bouwen. Waar geef jij je geld aan uit? Waar gaat jouw aandacht naartoe, je tijd? Van wie of wat verwacht je leven, hoop, vervulling? Er is niets mis mee om een tablet of smartphone te gebruiken. Maar het zijn dingen, geen levensbronnen. Dus ga ’s nachts op bed niet naar je mobiel staren, verlangend naar verbinding, licht en leven. Dat kan alleen de Heere Jezus je geven. Afgoden zijn wreed en vragen altijd offers van je. Moloch (geweld) en Mammon (geld) willen steeds meer, uiteindelijk zelfs kindoffers. Dat was in de tijd van de Bijbel zo en dat is nog steeds zo. Steeds vaker worden kinderen verhandeld op de ‘seksmarkt’ of getraind als kindsoldaat. Afgoden vragen daarnaast ook andere offers: ze willen je geld, je tijd, je aandacht en uiteindelijk je ziel.

  MOPPEN/GELOOF

  Fish 3 Fish 3

  TOFFEE VISSEN☻ 17 september☻ Er staat een oud vrouwtje bij de waterkant te vissen. Komt er een kind langs met een zak toffees. Het kind vraagt wat de vrouw doet. Oude vrouw: "Ik vis mijn toffee op." Kind: "O, maar mevrouw u mag er een van mij!" Oude vrouw: "Nee hoor ik vis de mijne wel op, want mijn kunstgebit zat eraan vast!"

  Nurse

  VAL VAN DE LADDER☻ 17 september☻ Mijn vader is gisteren van een tien meter hoge ladder gevallen!' vertelt Marieke opgewonden aan haar vriendje. 'Oei, en ligt hij nu in het ziekenhuis?' vraagt het vriendje. 'Nee, hij viel van de eerste tree.'

  klok-bewegende-animatie-0132

  AAN ALLE MUREN HINGEN KLOKKEN☻ 28 augustus☻ Ik had vannacht gedroomd dat ik aan de hemelpoort kwam. Petrus deed open en liet mij binnen. Hij leidde mij rond in de hemel en wat me opviel was dat er aan alle muren heel veel klokken hingen. "Waar zijn die voor," vroeg ik. "Dat zal ik je vertellen zei Petrus, "van iedere persoon op aarde hangt hier een klok, en iedere keer als iemand een wippie maakt gaat de wijzer van zijn klok een stukje vooruit." Ik keek weer naar die klokken en zag dat er heel wat waren die stil stonden, andere draaiden wat rond en er waren er ook bij die nog sneller ronddraaiden. "Ik mis eigenlijk de klok van PETER-JAN BALKENENDE," zei ik tegen Petrus. "Dat klopt," zei Petrus, "die hangt in de keuken en we gebruiken hem als ventilator."

  appel-bewegende-animatie-0029 Orange 2

  APPEL MET EEN MANDARIJN☻ 28 augustus☻ Pietje schept op tegen zijn vriendje Henk: "Mijn vader heeft laatst een appel met een mandarijn gekruist en nu is hij heel een heel hoge piet bij de Landbouwuniversiteit in Wageningen." "Dat stelt toch niks voor", zegt zijn vriendje Henk: "Mijn vader heeft laatst een Opel met met en BMW gekruist en nu is hij een engel in de hemel

  GENEZINGSDIENSTEN/

  met evangelist Jan Zijlstra/

  Genezingen in Handelingen,

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

   xx zondag, 9. september 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xx 19:00  Genezingsdienst Warmond. Thema: De genezing van de melaatse (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xx woensdag, 12. september 20:00  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) xx vrijdag, 14. september 19:30  Tilburg Genezingsdienst (Pinkstergemeente PraisE; Wijkcentrum "De Symfonie"; Eilenbergstraat 250;

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  Wanneerwo, 18. juli, 20:00 – 22:00

  www.wingsofhealing.nl

  wandelen

  EEN STILLE TOCHT LANGS DRUKKE STRATEN EN HOFJES IN AMSTERDAM☻ Tot rust en verstilling komen in Amsterdam, kan dat? Deelnemers aan dit evenement zeggen van wel! Meld je aan voor de stiltewandelingen in het najaar! ‘In tijden niet zo’n vrede ervaren’, was een van de reacties op onze stiltewandelingen in het voorjaar. Vanwege het succes van deze wandelingen gaan we dit najaar weer in stilte wandelen. Op woensdag 19 september, 17 oktober en 21 november neemt Ronald Koops je mee langs stille hofjes en kapellen in Amsterdam. Je bezoekt de lunchpauzedienst op het Begijnhof en luncht in de Shelter. De dag eindigt met een stilteconcert. Geef je snel op want vol = vol.

  https://www.thdv.nl

  Michael_WSmith

  MICHEL W SMITH GEEFT CONCERT IN NEDERLAND☻ De bekende Amerikaanse zanger Michael W. Smith komt weer naar Nederland. Op maandag 24 september geeft hij een concert in De Basiliek in Veenendaal, dat razendsnel was uitverkocht. Op woensdag 19 september is er daarom een extra concert in Rotterdam. Het concert op 24 september in Veenendaal is inmiddels uitverkocht.  Op 19 september is er een extra concert in Rotterdam. Tickets zijn verkrijgbaar via Events4Christ. 

  https://www.events4christ.nl/tours/michael-w-smith

  student-clip-art-student

  BIJBELSTUDIE WEEKEND MET THEO NIEMIJER☻ 16-18 november Thema: ‘De strijd om het beloofde land’ Prijs: € 198,50* p.p. *Prijzen zijn incl. alle maaltijden, koffie, thee, bed- en badlinnen, programma en excl. Toeristenbelasting.

  bijbelstudie

  ISRAEL CONFERENTIE MET TON EN CHRISTIAN STIER☻ 12-14 oktober☻ Thema: ’70 jaar Israël tussen hoop en vrees’ Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Over heel de wereld werd er geluisterd naar de historische woorden van Israëls eerst premier David Ben-Gurion. Direct daarop werd de jonge staat door omliggende volken aangevallen, maar sloeg deze moedig af. Vele oorlogen volgden met cruciale momenten waarop het volk zich tussen hoop en vrees bevond. Dit jaar viert de staat Israël haar 70-jarig bestaan. Reden om in deze conferentie terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. De discussie over de identiteit en zelfs het bestaansrecht van de Joodse staat is heviger dan ooit. Niet alleen het anti-Israëlisme groeit explosief, ook het daarmee verband houdende antisemitisme neemt wereldwijd toe. We gaan in op de (voor)geschiedenis van de staat Israël, met haar hoogte- en dieptepunten voor zowel binnen als buiten Israël wonende Joden. En natuurlijk de vraag: wat hebben Israëls profeten geschreven omtrent de toekomst van hun volk op korte en langere termijn? Prijs: € 175,00* p.p.

  Very Sad

  DEALEN MET SEXVERSLAVING☻22 september 2018 ls je partner porno- of seksverslaafd is (geweest), dan ga je als vrouw door een moeilijk traject heen. Veel vrouwen lopen daarin vast en weten niet hoe ze verder moeten. Lotgenotencontact alleen is dan niet voldoende en therapie is voor een steeds groter deel van deze groep vrouwen moeilijker te bekostigen. Daarom organiseren wij één of twee keer per jaar trainingsdagen. Deze dagen zijn niet zozeer gericht op ontmoeting, herkenning en het delen van verhalen (zoals bij onze ontmoetingsdagen), maar vooral op: nieuwe inzichten opdoen, leren, handvatten krijgen en aan de slag gaan. Een soort van therapiedag dus, waarbij een lezing en/of groepstherapie van deskundige sprekers/therapeuten centraal staat.  Deze training is bedoeld voor vrouwen die een relatie hebben met een man die niet kan of wil breken met porno/seksverslaving. Bron:kostbaarvaatwerk.nl

  zeeuwsmuseum

  KLOOSTERMOPPEN ZEEUWS MUSEUM EN ABDIJ TOUR☺zaterdag 15 september 13:30 uur /De middeleeuwse muren van de abdij lijken op het eerste gezicht te bestaan uit rode bakstenen. Kijk je nog eens goed dan ontdek je her en der opvallend glanzende exemplaren in onder andere groen- en blauwtinten. Beeldend kunstenaars en experimenteel archeologen Anne Ausloos en Jeroen van Westen onderzoeken waarom sommige bakstenen glanzen en wat deze kloostermoppen vertellen over de geschiedenis van het Zeeuwse landschap en haar bewoners. Met alle kennis die zij hebben opgedaan over hoe zoet en zout zich uitdrukken in landschap en cultuur, nemen zij de bezoeker mee op onverwachte reis door de abdij. Rondleiding: 13.30-14.30 uur en 15.00-16.00 uur. Gratis deelname aan de tour en koffie of thee met kloostermop. Reguliere entreeprijs. Aanmelden via rondleidingen@zeeuwsmuseum.nl 

  israelreizen

  GA MEE OP REIS NAAR ISRAEL☻ In 2019 bestaat Het Zoeklicht 100 jaar. Dat vieren we door onder andere twee unieke Israëlreizen aan te bieden. Meld u snel aan want vol=vol! - Ontdek Israël wandelend 4 - 14 april 2019 - Profetische reis door Israël 4 - 14 november 2019

  Dereckprince DERECK PRINCE/RELATIE DAG zaterdag 20 oktober 2018/ In het nieuwe kantoor/een unieke dag en programma☻ Melden voor 1 oktober via de website bron: derekprince.nl

  herfstfair

  HERFSTFAIR T.B.V. Stichting Ontmoeting op D.V. 26 en 27 oktober in Otterlo.

  huwelijk

  TRIPLE CORD/HUWELIJKS CONFERENTIE IN ZOETERMEER☻Wattstraat 64, 2723RD Zoetermeer /Datum & Tijd: 29 september 2018 om 10:00 uur Ken je de geheime kracht van het huwelijk? Wil je bouwen aan je huwelijk en Gods Geest de ruimte geven om iets van de Glorie van Jezus Christus zichtbaar te laten worden in jullie huwelijk? Kom dan op 29 september naar de 3e huwelijksdag van TripleCord in Zoetermeer. Het maakt niet uit of je een perfect huwelijk hebt of niet; jong getrouwd of al heel lang; of... op weg naar je huwelijk? Het maakt ook niet uit of je huwelijk flitsend is of op zijn laatste benen lijkt te lopen.... wij geloven in de kracht van het huwelijk omdat God Zelf daar in gelooft. Jan Pool, Jannie Kloosterman en Jan-Willem Grievink zullen de 29e september de verschillende invalshoeken van het onderwerp belichten. Van harte welkom!

  JARIGEN

  jarige

  VERJAARDAG VAN HARTE☻ 20 september☻ ieder jaar weer dan wappert de vlag en vieren we feest met een vrolijke lach we juichen en zingen we dansen en springen Hij heeft geschonken op jou wordt geklonken: we herdenken de dag dat je licht zag op aard want dat is toch minstens een knalfeestje waard! J.Ettina

  Birthday present and cake

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  ZIEKEN

  beterschap

  ZIEKE☻ IK GELOOF DAT GOD JE KAN GENEZEN☻ 20 september☻ Ik geloof dat God je kan genezen waar andere hulp en wijsheid faalt. Dat heeft de Heer al vaak bewezen door uitkomst en redding bepaald. Een enkel woord heeft God maar nodig voor de genezing die je vroeg. Zijn zegen heb je ook broodnodig is met Zijn liefd' voor jou genoeg. God Hij verandert graag jouw leven  daarin is Hij een specialist. Want jouw genezing is Zijn streven  als je op Hem vertrouwt, als mens niet mist. J.A v Tricht

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  geboorte

  GEBOORTE EEN KIND GEKREGEN☻ 20 september☻ Jullie hebben dit kind van Mij gekregen, er werd door jullie naar uitgekeken. Hij is nu een onderdeel van jullie gezinsleven, mogen het opvoeden en veel liefde geven. Jullie mogen Mij steeds weer om raad vragen, Ik ben met  jullie alle dagen. J.Troost

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  nazomer

  DE ZON KOMT OP☻ 20 september☻ De zon komt op en ik zie het wonder,  een nieuwe dag vol dankbaarheid, natuur zo mooi en zo bijzonder, voorbode van de eeuwigheid   C.Verheij-de Peuter

  Melting

  Op het strand Kan ik me helemaal uitleven Met blote voeten lopend in het zand Genietend van zomerzon

  HUWELIJK

  huwelijk

  HUWELIJK SAMEN EEN☻ 20 september☻ door Gods ogen in liefde gezien vormt Hij ons tot mens...... als man én vrouw niet alleen samen - één opdat onze liefde voor elkaar in geloof en hoop dwars door alles heen steeds meer gestalte zal krijgen..... als man en vrouw niet alleen samen - één. Cobie Verheij - de Peuter

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad


  HEILS DES VOLKS
  VRIJWILLIGERSWERK BIJ EEN CHRISTELIJK HOSTEL☻
  17 september☻
  Gezocht: vrijwilligers (18-30 jaar) voor Shelter hostels
  Ben jij of ken jij iemand tussen de 18 en 30 jaar oud, met een passie voor evangelisatie? Iemand die graag een paar maanden tot een jaar vrijwilligerswerk zou willen doen in een internationale context? De Shelter hostels in Amsterdam zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers! De Shelter hostels bieden een goedkope slaapplaats aan reizigers die Amsterdam willen ontdekken. Beide hostels worden gerund door jonge christelijke vrijwilligers van over de hele wereld. Zij dienen gasten op een praktische manier: door een warm welkom bij de receptie, door het schoonmaken van het hostel, door het bereiden van maaltijden in het café en door het creëren van een warme sfeer. Zo maken we de hostels een thuis voor de gasten, ver van huis. Wij geloven dat christelijke gastvrijheid het startpunt kan zijn voor waardevolle interactie. Stafleden tussen de 18 en 30 jaar oud wonen en werken bij de Shelter van een paar maanden tot een jaar. Alle deze vrijwilligers van beide hostels wonen samen in een groot communityhuis in het centrum van Amsterdam.

  KLUSSEN BIJ THDV☻
  17 september☻
  Groepen van Operatie Mobilisatie en PABO De Driestar in Gouda hebben deze zomer een start gemaakt met schilderwerk in onze vestiging aan de Willemsstraat in de Jordaan. Een historische plek voor THDV, want hier is het werk begonnen met Bijbellezingen door dominee Jan de Liefde. Het pand wordt intensief gebruikt: er is de tweedehands kledingwinkel van Scharlaken Koord, inloop De Tweede Mijl, Different en boven is de leefgemeenschap waar de staf van de Shelters woont. Het werd dan ook hoog tijd voor een opknapbeurt.
  Er is vooral heel veel schilderwerk te doen. We zijn OM en de Driestarstudenten dankbaar voor wat zij hebben gedaan! En het goede nieuws is: er is nog veel meer te doen. Regelmatig krijgen wij de vraag van (groepen) mensen of zij iets voor THDV kunnen doen. Dat kan nu! De eerstvolgende klusdatum is:Donderdag 1 november 16.00 - 21.00 uur/Je hoeft alleen maar wat schilderervaring en gezelligheid mee te brengen, wij zorgen voor de rest (waaronder een lekkere maaltijd). Wil je op een andere datum met een groep komen, dan kunnen we in overleg kijken wat er mogelijk is. De maximale groepsgrootte is 20 personen en de minimale leeftijd 18 jaar.

  droogte

  LEREN VAN DE DROOGTE☻ 24 augustus☻ Het regent! Eindelijk. Nog niet overal even overtuigend, toch worden veel gele velden weer groen. En struiken en bomen die hun bladeren lieten hangen, veren op. Maar is de droogte voorbij? Het antwoord is: nee. Ook als het echt veel gaat regenen, heeft de natuur nog jaren nodig om van deze droogteperiode te herstellen. En wat als het volgend jaar weer zo droog is? We vroegen Wiebe Borren, hydroloog van Natuurmonumenten, wat we nu al kunnen doen. Meer water vasthouden, zegt hij. En juist de natuur kan ons daarbij helpen. De natuur heeft flink geleden onder de droogte, vooral beken en kwetsbare hoogveengebieden. De impact was vooral zo groot, omdat in nattere periodes kunstmatig/door de mens veel water wordt afgevoerd. De meer robuuste natuurgebieden, waar ruimte is voor een natuurlijke waterhuishouding, hadden veel minder last van de droogte. In het voorjaar – vaak een natte periode – wordt veel water afgevoerd om het waterpeil laag te houden. Daardoor kan het land makkelijker bewerkt worden. Maar als het daarna zo lang droog is, krijg je al dat afgevoerde water niet meer terug. Droogte en veel regen zijn effecten van klimaatverandering

  . fitis-grotesterns

  BROED SUCCES GROTE STERN IN PUTTEN☻ 24 augustus☻ De Putten (Harger- en Pettemerpolder) kent een grote vogelrijkdom. Natuurmonumenten wilde de mogelijkheden voor broedende, foeragerende en trekkende vogels nog verder verbeteren en zich inzetten om de bedreigde grote stern te winnen als broedvogel. We zijn inmiddels drie jaar verder en zijn opgetogen over het broedresultaat: In het eerste jaar (2016) nestelden 104 broedparen op de eilandjes. Dat resultaat viel een beetje tegen, we hadden gehoopt op een paar honderd. Afgelopen jaar zaten er 2.100, daar waren we zeer opgetogen over. En deze zomer tellen we maar liefst 3.400 broedparen! Dit aantal hadden we niet verwacht. We zijn ook trots op het broedsucces. Van elk broedpaar wordt 0,7 kuiken grootgebracht. Dat lijkt misschien niet veel, maar voor grote sterns is dat zeker heel goed. Naast de grote stern biedt de Harger- en Pettemerpolder ook plaats aan bijvoorbeeld de zeldzame dwerggans en broeden er op de eilandjes ook bontbekplevier, tureluur , kokmeeuw en visdief.

  www.natuurmonumenten.nl

  NIEUWS

  bijbel34

  TELOS VERTALING VAN HET NIEUWE TESTAMENT IS WEER BESCHIKBAAR☻ 20 september☻ In 1982 verscheen de Telos-vertaling, een leesbare en betrouwbare woordelijke vertaling van het Nieuwe Testament in het Nederlands. Sinds enkele jaren was deze vertaling van het Nieuwe Testament niet meer verkrijgbaar. Grace Publishing House presenteert nu een vernieuwde heruitgave van deze Bijbelvertaling.  Deze uitgave van het Nieuwe Testament heeft een eigen geschiedenis. Het is gebaseerd op de vierde herziening van de zgn. Voorhoevevertaling, waarvan de eerste versie in 1877 was tot stand gebracht door verschillende leden van de familie Voorhoeve. De uitgangspunten van deze herziening waren onder andere: een vertaling te bieden die, uitgaande van het geloof in de woordelijke inspiratie van de Schrift, zo nauw mogelijk aansluit bij de grondtekst, en die toch leesbaar en begrijpelijk blijft. De Telos-vertaling bevat: • Uitvoerige informatie over de ontstaanswijze van het Nieuwe Testament, korte inleidingen tot de Bijbelboeken, verhelderende voetnoten die afwijkende varianten in de grondtekst of alternatieve vertaalmogelijkheden vermelden, en talrijke verwijsteksten in de kantlijn. • Een woordenlijst van enkele belangrijke woorden met hun betekenissen, een beschrijving van maten, gewichten, geldsoorten en Joodse partijen; een overzicht van de familie van Herodes en het leven van Christus, en een tijdtafel van het Nieuwe Testament. Bron:cip

  kind-bewegende-animatie-0161

  NOG MEER GEDOE☻ 20 september☻ Kind in de kerk is voor mij een kostbaar iets. Een kindernevendienst hoeft van mij niet zo. Als een kind niet went aan liturgie en luisterhouding, dreigt het als tiener af te haken. Ik zie het om me heen gebeuren. Hou, uitzonderingen daargelaten, de boel toch lekker bij elkaar. Op zondag je handen vol aan je nageslacht? Adopteer een kerkopa of -oma. Het gros van de ouderen vindt het fantastisch om jouw kletsende koter naast zich te hebben. Zij blij, jij blij, kind blij. Iets met verbinding en gedeelde verantwoordelijkheid. Natuurlijk, een dienst is voor een kind niet altijd even sprankelend. Maar wie zegt dat alles in het leven helemaal top moet zijn? Is de preek te ingewikkeld? Dan voor ons de schone taak om ter plekke of achteraf de vertaalslag te maken. Organiseer tijdens het zondagmiddagmaal een korte AST: een After the Service Talk. Vat de preek samen aan de hand van je aantekeningen en vraag je kroost om tips en tops. Meteen een goeie herkansing voor gezinsleden die de clou hebben gemist.Bron:eo visie

  snoep-en-snoepje-bewegende-animatie-0019

  RUZIE IN DE KERKBANK☻ 20 september☻ Ja, kind in de kerk, ik wil er vol voor gaan. Behalve deze zondag dan. Er is geruzie dat niet stoppen wil. Over snoepjes en wie er als eerste achter de Playstation mag. Lichtstraaltje: echtgenoot is in de kerk. Bij hoge uitzondering bij ons in de bank en niet veilig verschanst achter zijn houten balustrade. In een gezegende impuls denk ik: hij zoekt het maar uit met ons stel ongeregeld. Zonder verder nog te wikken of te wegen, verplaatsen mijn benen me naar een der voorste rijen, zo ver mogelijk bij mijn kwartet vandaan. Ik zie bevreemde blikken en Wederhelft kijkt ronduit woest. Het zal me een zorg zijn. Dit is mijn feestje. Ongekende luxe, ongestoorde dienst. Ik vier het met een grote V. Bron:visie eo

  Smiley Cooking

  IN DEZE KERK STAAT DE DOMINEE ACHTER HET FORNUIS☻ 12 september☻ 'Kookdominee' Han Wilmink begint een pioniersplek in Wezep. In het kerkgebouw van de protestantse gemeente kan binnenkort over eten én de Bijbel gepraat worden. Hij vertelt hierover in het wekelijkse radioprogramma EO-Live. Han noemt het een leuke uitdaging om mensen met goed stoffelijk en geestelijk voedsel te bereiken, inspireren en op ideeën te brengen. “In de gerechten kun je verdieping en symboliek terugvinden, waardoor niet alleen de smaakpapillen geprikkeld worden, maar ook het verstand en het hart.” Achter de verschillende ingrediënten die hij gebruikt, gaat een verhaal schuil. Han vertelt daar graag over. De passie voor koken heeft hij van huis uit meegekregen. Zijn moeder was altijd met voedsel bezig. “Eten was voor haar een avontuur. Ze was er vooral op gericht andere mensen te laten genieten.” Han koestert dezelfde liefde voor koken. “Van mijn tweede moeder – mijn eerste moeder stierf toen ik 10 jaar oud was – heb ik de passie voor de Bijbel meegekregen. Vandaar die combinatie.” De kerk, waar hij sinds een jaar predikant is, had al langer iets met koken. “Er was al een kookgroep.” Nu komt daar meer ruimte voor in de kerk. “Het gebouw moet eerst verbouwd worden. Er komt een heel kookeiland in de kerk. Ik heb dat – samen met iemand die in de kookbranche zit – zelf mogen ontwerpen. Dat kookeiland moet een ontmoetingsplaats zijn." Bron:eo nieuws

  uitdagingfb

  EVANGELISCH BLAD UITDAGING STOPT DEFINITIEF☻ 12 september☻ De evangelische krant Uitdaging gaat definitief stoppen. Dat schrijft uitgever Leo Habets in een persoonlijk bericht op de website. Habets lijdt aan een ernstige vorm van darmkanker, waar hij vorige week nog voor geopereerd werd.  “De artsen hebben mij gezegd dat er geen hoop meer is op genezing. Mijn tijd op deze planeet loopt dus ten einde.”Door zijn ziekte en omdat Uitdaging nu zo plotseling is gestopt is Habets in problemen gekomen, schrijft hij. “We werkten al met een zeer beperkt budget en door het abrupt instorten van de inkomsten is het haast onmogelijk geworden om nog openstaande rekeningen te betalen. Ik vraag de Heer iedere dag om oplossingen, zodat wij het traject Uitdaging op een waardige manier kunnen afsluiten.”De uitgever schrijft in het bericht dat hij Uitdaging het liefst geheel zou willen verkopen. Daarnaast noemt hij de mogelijkheid om de naam en het adressenbestand los van elkaar te verkopen. Ook de website gaat in de verkoop. Daarop worden voorlopig nog wel nieuwe berichten geplaatst. Bron:eo nieuws

  euthanasie

  MINISTER VINDT DAT EUTHANASIE NOOIT GEPAARD MAG GAAN MET DWANG☻ 8 september☻ Het vasthouden of fixeren van een patiënt voorafgaand aan de uitvoering van euthanasie, met als doel te voorkomen dat de patiënt zich zal verzetten, is en mag geen onderdeel zijn van de uitvoering van euthanasie. Dit stelt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in reactie op vragen van SGP-Eerste Kamerlid Van Dijk volgens Medisch Contact. De vraag had betrekking op de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet staat het verlenen van onvrijwillige zorg door artsen toe, maar slechts onder strenge voorwaarden en alleen als uiterste redmiddel. Onvrijwillige zorg, schrijft De Jonge, mag slechts worden gebruikt als uiterste middel. Daarbij moet onder meer een stappenplan worden doorlopen en externe deskundigheid worden ingeschakeld. Bij euthanasie kan geen sprake zijn van zorg in de zin van de Wet zorg en dwang, omdat euthanasie en ook hulp bij zelfdoding ‘bijzonder medisch handelen’ betreffen. De minister schrijft erop te vertrouwen dat artsen professioneel kunnen inschatten hoe zij een fysieke reactie bij wilsonbekwame patiënten moeten duiden en hoe zij hierop moeten reageren. Van Dijk is niet tevreden met het antwoord en eist meer duidelijkheid: "Dwang mag niet bij euthanasie, waarvan akte, maar een verdovend middel in de­appelmoes voorafgaand aan euthanasie mag wel. Dan is dwang niet meer nodig,"Bron;cip.nl

  prier

  MIKE PENCE DENKT DAT HIJ DAT HIJ TRUMP NAAR JEZUS KAN LEIDEN☻ 8 september☻ Vicepresident Mike Pence is ervan overtuigd dat hij de persoon is die president Donald Trump naar Jezus kan leiden. Maar, zo beweert een nieuw boek, Pence wilt ook de baan van de president. “Toen Pence aantrad, geloofde hij dat hij Trump naar Jezus kon brengen, ondanks zijn reeks van affaires en flirten”, aldus dagblad Daily Mail. “Pence voelde dat hij, net als Jezus, bereid was alles te doen wat nodig was om de ziel van Trump te redden.” Dat schrijven de auteurs van 'The Shadow President: The Truth About Mike Pence', dat 28 augustus is verschenen. Het boek doopt Pence tot de meest succesvolle christelijke supermacist in de Amerikaanse geschiedenis. De auteurs claimen dat een van de reden dat Pence vicepresident is geworden, is dat hij wist dat Trump ‘kwetsbaar was voor afzetting’. Als dit zou gebeuren zou Pence de hand van God aan het werk zien doordat hij verhoogd zou worden tot het presidentschap. In de tussentijd zou hij enkel wachten en observeren.  “Pence is een zelfbeschreven wedergeboren evangelical die tegen abortus en homoseksualiteit is. Hij is voor het privégebruik van wapens. De 59-jarige Pence bereidde zich het grootste deel van zijn leven voor op het Witte Huis”, concludeert het boek. Bron:cip.nl

  Place Of Worship

  TOT 2030 GAAN IN NEDERLAND ZO EEN DERTIG KERKEN DICHT☻ 2 september☻ De kerken in Nederland lopen steeds verder leeg en dat betekent regelmatig sluiting. Tot 2030 gaan er maar liefst zo'n duizend kerken dicht. En dat biedt ook mogelijkheden voor nieuwe toepassingen: van kroeg tot indoor speelparadijs, laat Nieuwsuur weten. Niet alleen katholieke, ook steeds meer protestantse kerken sluiten de poort. Andere geloofsgemeenschappen hebben juist behoefte aan ruimte. Zo huist in de voormalige protestantse Thomaskerk in Den Haag nu een moskee. Het bestuur is erg blij met het gebouw. De voormalige predikant van de Thomaskerk is blij dat het gebouw een gebedshuis is gebleven. Het kerkgebouw van diaken Anton van Diessen staat momenteel te koop. De Clemenskerk in Waalwijk krijgt een andere functie. "De mensen geloven niet meer zo hard in God. Er ontvallen ons elke keer mensen, en van onderen komt er niks bij," voegt hij toe. Bron:cip

  Working on a Computer

  GODSDIENST DOCENTE LAAT LEERLINGEN TIJDENS DE LES GAMEN☻ 2 september☻ Gamen in de godsdienstles is voor sommigen een ver van hun bed show. Docente Liesbeth Last ziet er juist de voordelen van in. "Je ziet sommige leerlingen groeien, omdat ook hun passie een keer aan bod mag komen. Meestal wordt heel negatief gedaan over gaming", zegt zij tegen Kerknet. "Als leerkracht probeer ik innovatief te zijn en leerlingen samen kritisch te laten nadenken over levensbeschouwing", vertelt Last. "In technieken die videogames gebruiken (directe feedback, zelf het leerproces kunnen beïnvloeden) en de games zelf vind ik inspiratie. Ze sluiten aan bij de leefwereld en het verrassingseffect als je ermee wegkomt, helpt om de aandacht te pakken."Bron:cip

  Studying

  STUDIEBIJEENKOMSTEN OVER HOE DOMINEES KUNNEN AANSLUITEN BIJ JONGEREN☻ 2 september☻ Veel jongeren van 15-20 jaar geven aan dat de preek hen niet raakt. Hoe spreek je als predikant een ‘woord dat ertoe doet’, ook voor jongeren? Hoe zorg je dat jongeren zich betrokken voelen bij de preek? Die vragen staan centraal in de studiebijeenkomst op 4 oktober, georganiseerd door JOP, de HGJB, IZB Areopagus en de hervormde gemeente Sliedrecht, meldt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Nelleke Plomp (specialist vieren bij JOP) deelt de bevindingen uit haar onderzoek over de vraag hoe jongeren van 15-20 jaar betrokken raken bij de preek. Vervolgens gaat ds. Kees van Ekris (predikant in Zeist) in op de leefwereld van jongeren en een mogelijke vertaling hiervan naar de preek. Ook horen deelnemers hoe de Maranathakerk in Sliedrecht jongeren bij de preek betrekt. Bron:cip

  Gleaming Silver Jesus Fish

  GROTE OPWEKKING IN COLUMBIA: MEER DAN 18.500 MENSEN GEVEN HUN LEVEN AAN JEZUS☻ 2 september☻ Op veel plekken in de wereld vinden op dit moment enorme opwekkingen plaats, bijvoorbeeld in Bogotá, Colombia. Evangelist Luis Palau’s meldt dat tijdens een openluchtsamenkomst maar liefst 18.500 mensen tot bekering zijn gekomen, schrijft ook Christian Examiners. The evangelist's Facebookpagina heeft updates geplaatst over een evenement dat plaatsvond tussen 12 en 19 augustus. In Colombia – en grote delen van Zuid-Amerika zijn al langere tijden grote opwekkingen aan de gang. Meer dan 200.000 mensen bezochten de evenementen – en nog eens 410.000 mensen bekeken de video’s online. 18.545 mensen maakten een beslissing om Jezus te volgen. 852 kerken deden mee. De evangelist zegt: “Prijs de Heer voor wat Hij heeft gedaan in Bogotá deze week. Velen levens zijn veranderd en harten zijn aangemoedigd. We hebben gewoon een paar feitjes opgeschreven om je te zegenen en aan te moedigen.”Bron:cip

  vergiet

  VERGIET OP HOOFD PASFOTO NIET TOEGESTAAN☻ 28 augustus☻ Mensen mogen geen vergiet op hun hoofd zetten op hun pasfoto voor een identiteitsbewijs. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De zaak was aangespannen door Mienke de Wilde uit Nijmegen. De vrouw zegt pastafari te zijn, oftewel een aanhangster van de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster. Toen de vrouw twee jaar geleden een identiteitskaart en een rijbewijs aanvroeg, werden haar pasfoto's geweigerd door de gemeente, omdat zij een vergiet droeg. In de regels voor pasfoto’s staat dat het hoofd niet bedekt mag zijn, maar dat er een uitzondering wordt gemaakt voor religieuze kleding, zoals een hoofddoek of een tulband. Dat was bij haar ook het geval, zei de vrouw, en ze stapte naar de rechter. Die wees haar eis af. Daarop ging ze naar de Raad van State.Het vergiet is een van de regels van het pastafarisme, maar dat is geen godsdienst of levensovertuiging, bepaalde de Raad. Daarom kan er geen uitzondering worden gemaakt. De Kerk van het Vliegende Spaghettimonster is begin deze eeuw bedacht door een Amerikaan, uit protest tegen gevestigde religies. Om godsdienst belachelijk te maken doen pastafari’s alsof ze een godheid aanbidden die gemaakt is van spaghetti en gehaktballen. Om haar zogenaamd te eren, dragen ze een vergiet op hun hoofd. Bron:Kro.nl

  milit

  OPWEKKING ONDER MILITAIREN: HONDERDEN AMERIKANEN GEVEN HUN LEVEN AAN JEZUS☻ 28 augustus☻ Sinds begin maart zijn er op de Amerikaanse legerbasis Fort Leonard Wood in Missouri bijna 2000 militairen tot geloof in de Heere Jezus gekomen. Er wordt al gesproken over een plaatselijke opwekking. Vandaag kwamen 380 militairen tot redding in Christus, eens en voor altijd," schreef Rondon in één van zijn berichten. "Dank aan CH Tony Cech voor zijn krachtige boodschap in drie bijeenkomsten. Sinds 11 maart 2018 zijn al 1839 militairen tot Christus gekomen. God doet een ongelooflijk werk onder onze militairen op Fort Leonard Wood. Moge God dezelfde overtuiging van zonde en liefde voor Hem, ook uitstorten in ons hele land en in Zijn wereld." In een interview met ‘The Baptist Press’ vertelt Rondon dat het getrouw brengen van het Evangelie heeft geleid tot al deze bekeringen. "Het gaat erom dat we trouw zijn aan Christus en gehoorzaam aan Zijn grote opdracht. Het zal ons niet lukken om in eigen kracht discipelen te maken. Dat gebeurt pas als de verlorenen de eerste stap zetten om Christus te volgen als hun Redder. "Ik had veel boosheid in mij. Ik koesterde wrok tegen degenen die mij slecht hadden behandeld. Maar toen ik me realiseerde dat de Heere mij mijn zonden had vergeven, wist ik dat ik anderen net zo moest behandelen. Ik voel me duizend kilo lichter nu ik anderen kan vergeven." Bron:cip.nl

  milieu

  DUURZAAMHEID IS CHRISTELIJK THEMA☻ 28 augustus☻ „Bij alle verhitte discussies over het klimaat moet je twee dingen bedenken. Ten eerste: een beter milieu begint bij jezelf. Ten tweede: niet de mens, maar de Heere regeert.” Dat zei SGP-Kamerlid Chris Stoffer zaterdagavond tijdens een bezinningsavond van stichting De Bosrand in Ede. „Menselijk ingrijpen is echt nodig, maar de mens moet niet denken dat hij alles in handen heeft en alles zelf kan regelen.” Het Tweede Kamerlid sprak voor zo’n honderd belangstellenden over het thema ”Duurzaamheid: hype of noodzaak?”.Het Kamerlid uit Elspeet gaf aan dat hij het Bijbelse begrip rentmeesterschap van veel diepere inhoud vindt dan het begrip duurzaamheid. Aansluitend bij Psalm 104, het Bijbelgedeelte dat bij de opening van de bijeenkomst was voorgelezen, zei Stoffer dat duurzaamheid beslist een christelijk thema is, omdat het alles te maken heeft met Gods goede schepping, die zucht onder de gevolgen van de zondeval.„De erkenning dat God regeert, wil geenszins zeggen dat de mens niet verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag. Het zomaar weggooien van spullen, het laten rondslingeren van zwerfafval en de groei van de plasticsoep zijn allemaal zaken die behoren tot onverantwoordelijk menselijk gedrag”, aldus Stoffer... Bron:refdag.nl reuzebijbel

  RECORD POGING MET REUZEN BIJBEL IN VIERHOUTEN☻ 28 augustus☻ Op het zingevingsfestival Graceland op de Paasheuvel in Vierhouten staat zaterdag een reusachtige bijbel van drie meter hoog en vier meter breed, gevuld met de eeuwenoude verhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Met het gevaarte hoopt de festivalorganisatie het wereldrecord van de allergrootste bijbel ter wereld te breken en zo een plekje in het roemruchte Guinness Book of Records te veroveren. Het heilige geschrift heeft niet de vorm van een plat boek gekregen, maar van een carrousel waar de teksten op houten panelen in hangen. Bezoekers van het festival, dat donderdag begon en nog tot zondag duurt, mogen het boek onder begeleiding van een kunstenaar zelf van illustraties voorzien.De organisatie wil met de stunt vooral benadrukken hoe groots de Bijbel is. Want volgens commercieel directeur Richard Aeilkema wordt de Bijbel nog te vaak als een wetboek vol regeltjes gezien, terwijl het boek ook inspiratie kan bieden bij het leven in het “hiernumaals”. Bron:kro.nl

  Laatste commentaren
 • vriendelijk blog bezoekje op donderdag (kinrooiwebradio)
      op De Herder
 • Dag Patricia (Ingrid)
      op De Herder
 • een vriendelijke groet op woensdag (kinrooiwebradio)
      op De Herder
 • Hallo lLinecia, (Jeannine)
      op De Herder
 • Vrienden zoeken elkaar. (🍂💛Fernand.☂️ 🎃)
      op De Herder
 • Blijdschap
  Blijdschap
  EriseenGod ♥♥17 september♥♥
  14-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede op aarde

  VREDE OP AARDE?
  Oorlog, Terrorisme, Conflict ver weg en dichtbij, groot en klein: Vrede is ver te zoeken.
  ♥♥
  Maar is er dan niet een begin van een oplossing voor alle geweld en alle haat? Gelukkig wel. De oplossing heeft alles te maken met het feest dat in deze periode van het jaar gevierd wordt.
  ☻☻
  WAAR HET KERSTFEEST OVER GAAT
  Kerstfeest gaat over de geboorte van een jongen. Een geboorte onder armoedige omstandigheden, ruim 2000 jaar geleden. In een onbetekenend plaatsje, Bethlehem. Geen mens zou opdat moment iets bijzonders achter dit kind hebben gezocht. Tot op een spectaculaire manier de aandacht op hem gevestigd werd…
  ♥♥
  ...Dezelfde nacht van de geboorte hielden enkele herders buiten Bethlehem de wacht bij hun schapen. Volkomen onverwacht werden ze omgeven door een fel stralend licht. Een engel uit de hemel verscheen aan hen! De engel zei: Wees niet bang, ik kom juist om jullie goed nieuws te brengen. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren. Christus de Heer. Zo kunnen jullie hem herkennen: Hij ligt in doeken gewikkeld in een voerbak.
  Plotseling zagen de herders nog veel meer engelen. Zij eerden God met lied:
  Ze prezen God en zeiden: "Prijs God in de hoogste hemel! Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is!(Lukas 2:14)
  De engelen keerden terug naar de hemel en meteen gingen de herders naar Bethlehem. Ze vonden het kind en ook zij eerden God, vol van alles wat ze hadden. Bron:traktaat

  14-12-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Feestdagen
  Tags:andere
  >> Reageer (0)


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • openhands
 • real-life
 • openhands
 • hoh

 • VISITOR

  GENEZINGS GETUIGENIS

  WE MOGEN MET VREUGDE VAN ONZE DOCHTER VERKONDIGEN☻
  17 september☻
  Het (evangelisten)echtpaar Arno en Mitchy Kempenaar uit
  Amsterdam wilde al zeven jaar lang een tweede kind.
  De artsen dachten dat een tweede zwangerschap niet mogelijk zou zijn op de natuurlijke
  manier, omdat Mitchy bij de eerste bevalling via een keizersnede een dichte eileider en een
  niche – defect litteken – had overgehouden. In de periode dat het medisch onderzoek naar de
  oorzaak van het probleem gaande was, woonde het echtpaar een conferentie bij in Amsterdam.
  Toen er een oproep voor gebed klonk, wist Mitchy dat zij er gehoor aan moest geven. Tijdens
  het gebed werd genezing uitgesproken en vertelde evangelist Jan Zijlstra hen dat er een doch-
  ter geboren zou worden. Toen Mitchy een maand daarna voor onderzoek in het ziekenhuis was
  vertelde zij de arts dat het beter ging, zij een maand over tijd was en er eerst maar eens een echo
  gemaakt moest worden. Prijs Jezus! Want op de echo was niet alleen te zien dat zij zwanger was,
  maar ook dat het vruchtje was voortgekomen uit de dichte eileider! Niet lang daarna wisten zij
  dat het een meisje was, precies zoals geprofeteerd was.
  Op 12 juli 2017 werd Ezri-Ann geboren (naam betekenis “Gods genadevolle hulp”).
  ‘We zijn God zo dankbaar voor dit prachtige wonder! Alle Glorie en eer aan Jezus!

  GENEZINGSGETUIGENIS

  BEVRIJD VAN ALCOHOL MONSTER DAT HEM BEHEERSTE☻
  8 september☻
  Alcohol was het monster dat zijn levensloop vanaf
  zijn vroege jeugd bepaalde.
  ‘Ik ben gevormd door het leven. Als ik aan mijn verle
  den denk, dan is er alleen maar schaamte. Ik wil niets
  liever dan dat mijn verhaal anderen bereikt.
  Als iemand mag lezen dat ik bevrijd werd van een
  monster dat mij beheerste, dan mag die persoon ook
  weten: ja dat is ook voor mij! God komt alle eer toe,
  ik kan niet eens ademen zonder Hem.’Op een avond stond Sjef, een man van de
  woonwagenzending bij de deur. Hij vertelde
  dat God hem gestuurd om te vertellen dat er
  zondag een genezingsdienst van Evangelist
  Jan Zijlstra gehouden werd.
  “Je kunt mee, maar aan jou is de keus”, zei Sjef. Ik
  was verbaasd, zou ik werkelijk bevrijd kunnen
  worden van mijn demonische verslavingen?
  Die zondag, 7 maart 2010, ging ik met Sjef
  mee nadat ik thuis eerst nog een behoorlijke
  dosis drank had gedronken. Ik wist niet wat ik
  kon verwachten maar direct bij binnenkomst
  ervoer ik een enorme vrede in mijn hart. Na de
  preek vroeg Jan Zijlstra de mensen om naar
  voren te komen om vergeving te ontvangen.
  Ik ging naar voren en tijdens het gebed ont
  ving ik genade en vergeving die ik zo ontzet
  tend hard nodig had. Er kwam een grote groep
  mensen op de been voor een gebedsrij. Sjef
  wees naar zijn horloge: het zou wel een paar door een korte tunnel van licht ging. Aan het
  einde van deze lichttunnel was de uitgang.
  Toen ik de uitgang nam, keek ik achterom in
  de ogen van Jan Zijlstra. Het enige wat hij op
  een liefdevolle wijze zei was: “En nu niet meer
  drinken he?” Dat was alles. Verder ervoer ik
  helemaal niets.

  www.wingsofhealing.nl


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  GELOOFT☻☻

  RELIGIE MAAKT BLIND VOOR DE WAARHEID☻
  8 september☻
  Sommige religieuze kerken beweren de enige ware kerk te zijn. Religie veroorzaakt regels en hoogmoed. Jezus legt ons nooit iets op! Religie is liefdeloos, er gebeuren nooit wonderen in religieuze kerken. Jezus is gekomen om te vergeven. Religie veroordeelt altijd. Tradities zijn belangrijker dan Gods Woord! Religieuze mensen zitten vol met zonden, ze zijn wettisch. Religie verwacht eigen inspanningen, is saai en geeft een compleet verkeerd beeld van God. In veel religieuze kringen zijn veel jongeren ontspoord in drank en drugs. Waarom? Omdat religie mensen gevangen zet!

  www.gelooft.com

  WAAROM LEVEN

  LAAT JE NIET MEESLEUREN☻
  8 september☻
  Velen stappen er met open ogen in.
  Ze zien er het kwaad niet van.
  Eventjes die site bekijken, even die film.
  Kan toch geen kwaad?
  Maar als je satan een vinger geeft.
  Grijpt hij je hand en sleurt hij je mee.
  En kom je er op eigen kracht niet meer uit.
  Het brengt je ver van God.
  Uiteindelijk wil satan jou
  en je omgeving kapot maken.
  Je ziet de gevolgen volop om je heen:
  Vreemdgaan en sexverslaving, noem maar op.
  Velen worstelen er dagelijks mee.
  Het maakt ze eenzaam
  en brengt ze soms ver van God.
  Worstel je ook met sex?
  Laat je er niet door meesleuren!
  Laat je ervan bevrijden!
  Praat erover, bid erover met God.
  Vraag vergeving voor wat verkeerd ging.
  Hij kan en wil je echt helpen! Bron:waaromleven.nl

  WAAROM LEVEN☻

  BEN JE ANGSTIG☻
  8 september☻
  Ben je angstig of onzeker?
  Misschien ben je bang voor ziekte of de dood
  Bang voor de toekomst.
  Of bang voor bepaalde mensen of situaties.
  of voor iets anders?
  Angst kan je leven overheersen.
  Het kan je verkrampen en blokkeren.
  Ook bij christenen.
  Zelfs bij doorgewinterde christenen.
  Angst voor wat andere mensen van je vinden.
  Angst voor de kerk.
  Angst voor God.
  Dat is precies het tegenovergestelde
  van wat God met je voorheeft.
  Hij wil niet dat je uit angst leeft,
  maar uit Zijn Liefde!


  SHOUT BOX


  VRIJHEID☻

  20 september☻
  De Bijbel geeft een andere invulling aan het begrip vrijheid. Vrij zijn betekent in de Bijbel heel vaak: vrijgemaakt zijn door Jezus Christus. Doordat Hij stierf, kan de mens weer worden bevrijd uit de macht van de duivel, waar hij sinds de zondeval onder moest leven. Als je je door Gods genade bewust bent geworden dat je niet vrij bent, maar dat je verstrikt zit in de netten van satan, en dat je aan de opdracht van God niet kan voldoen, kan God je bevrijden, omdat Jezus de dood en de satan overwon. Je bent dan ook bevrijd van de wet, zoals Paulus het schrijft in 1 Tim. 1:8: “Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt; En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren.”

  VRIJHEID☻

  VRIJHEID WOORD MET VELE BETEKENISSEN☻
  20 september☻
  In het paradijs leefden Adam en Eva volkomen naar Gods wil. Dat was hun eigen keuze, niemand had hen iets opgelegd. Zij waren vrij om te doen en laten wat ze wilden, en kozen er vrijwillig, in vrijheid, voor God te dienen. Toen kwam de duivel en die zei de mens dat hij pas echt vrij zou zijn als hij van de boom van de kennis van het goed en het kwaad zou eten en zo als God zou worden. Het bleek een leugen. Uit vrije wil, in vrijheid, koos de mens van de boom te eten en verloor toen zijn vrijheid: hij werd slaaf, dienstknecht van de duivel. De mens kreeg ook een verkeerd beeld van de vrijheid: niet het ongebonden zijn betekent echte vrijheid, ongebonden zijn leidt alleen maar tot losbandigheid. Dat lijkt misschien op vrijheid, maar is ten diepste volgens de regels van de satan.


  DE SPIL☻

  Thema: TIJD VOOR JEZELF-OPEN RETRAITE WEEKEND/vr 9 Nov 2018 19:30 t/m zo 11 Nov 2018 14:30
  Even helemaal eruit? Pas op de plaats maken? Een weekend weg voor ontspanning, bezinning, een wandel- of fietstocht of om eindelijk eens dat boek uit te lezen? Dan is een open retraiteweekend iets voor jou.
  De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. Je beschikt het weekend over een eigen, ruime, kamer. De retraitebegeleiders zijn er, als je dat wenst, om je te ondersteunen op je zoektocht.
  Begeleiding: Roos Dieleman & Marleen Hol/www.retraitecentrum.nl

  ISRAEL CONFERENTIE MET TON EN CHRISTIAN STIER
  12-14 oktober☻
  Thema: ’70 jaar Israël tussen hoop en vrees’
  Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Over heel de wereld werd er geluisterd naar de historische woorden van Israëls eerst premier David Ben-Gurion. Direct daarop werd de jonge staat door omliggende volken aangevallen, maar sloeg deze moedig af. Vele oorlogen volgden met cruciale momenten waarop het volk zich tussen hoop en vrees bevond. Dit jaar viert de staat Israël haar 70-jarig bestaan. Reden om in deze conferentie terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. De discussie over de identiteit en zelfs het bestaansrecht van de Joodse staat is heviger dan ooit. Niet alleen het anti-Israëlisme groeit explosief, ook het daarmee verband houdende antisemitisme neemt wereldwijd toe. We gaan in op de (voor)geschiedenis van de staat Israël, met haar hoogte- en dieptepunten voor zowel binnen als buiten Israël wonende Joden. En natuurlijk de vraag: wat hebben Israëls profeten geschreven omtrent de toekomst van hun volk op korte en langere termijn? Prijs: € 175,00* p.p.

  BIJBELSTUDIE WEEKEND MET THEO NIEMIJER☻
  16-18 november
  Thema: ‘De strijd om het beloofde land’
  Prijs: € 198,50* p.p.
  *Prijzen zijn incl. alle maaltijden, koffie, thee, bed- en badlinnen, programma en excl. toeristenbelasting.

  www.zoeklicht.nl

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITES/Week 45: 6 t/m 9 november/
  Week 47: 20 t/m 23 november /De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God.
  Marianne Molenaar
  Tussen herberg en klooster…
  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal.
  Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster.

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITE☻

  Week 37: 11 t/m 14 september/
  Week 39: 25 t/m 28 september☻Tussen herberg en klooster… Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. Ook beschikken we over een aantal fietsen waar je gratis gebruik van kunt maken. Mocht je voedingsintolerantie hebben of wanneer je vegetarisch eet dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het kan zijn dat we je vragen zelf ook het e.e.a. mee te nemen.PLEK VOOR WARE LEVENSKUNST De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God. Marianne Molenaar

  www.retraitecentrum.nl


  DE SPIL☻

  Thema: 3e AVOND OMGAAN MET VERLIES/wo 14 Nov 2018 18:00 t/m wo 14 Nov 2018 22:00
  We reizen met elkaar door het land van verlies.
  We sjouwen ongemerkt met een zware koffer.
  In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken.
  Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt.
  Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer.
  Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden.
  We zullen elk van de drie avonden stil staan bij een ander aspect van onze reis door het land van verlies. Onderwerpen zijn: het landschap waar we doorheen trekken, de koffer, het terugkijken naar wat aandacht nodig heeft en wat gekoesterd kan worden, nieuwe hoop.Begeleiding: Marianne Groen 

  2e AVOND:OMGAAN MET VERLIES☻wo 17 Okt 2018 18:00 t/m wo 17 Okt 2018 22:00
  We reizen met elkaar door het land van verlies.
  We sjouwen ongemerkt met een zware koffer.
  In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken.
  Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt.
  Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer.
  Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden. We zullen elk van de drie avonden stil staan bij een ander aspect van onze reis door het land van verlies. Onderwerpen zijn: het landschap waar we doorheen trekken, de koffer, het terugkijken naar wat aandacht nodig heeft en wat gekoesterd kan worden, nieuwe hoop. Volgende avond: 14 november.
  Begeleiding: Marianne Groen 


  IK HEB GEDROOMD☻
  28 augustus☻
  Ik heb gedroomd van een wereld,
  zonder oorlog, haat en nijd,
  van een wereld vol van vrede,
  waar geen geweld is en geen strijd!
  Waar mensen elkaar waarderen,
  alle mensen, klein en groot,
  een wereld zonder ziekte,
  zonder angst en zonder dood!
  En in mijn droom zag ik Hem lopen,
  zag Hem langs de zieken gaan,
  langs de doven en de blinden,
  weet Hij trekt zich hun lot aan.
  En de mensen willen weten,
  wie is Hij toch die hen geneest?
  Nooit, nee nooit is er op aarde
  zo een Man van God geweest!
  Toen ontwaakte ik uit mijn dromen
  en ik wist de wereld dorst,
  is verlangend naar een Leider,
  verlangend naar de Vredevorst!
  E. Hengstman-v Olst  PRINS VAN VREDE☻
  28 augustus☻
  Hij verliet Zijn eer en glorie,
  verliet Zijn Koninklijk paleis,
  verliet Zijn plaats bij God de Vader
  en verliet uiteindelijk het Paradijs!
  Hij kwam op aarde bij ons wonen,
  vertelde ons van Zijn Huis,
  over het verlangen van de Vader:
  "Breng Mijn kinderen veilig Thuis!"
  Hij is zo heilig en rechtvaardig,
  vol van liefde en geduld,
  als Hij je aankijkt met ontferming
  wordt je hart met Hem vervuld!
  Hij is óók de Prins van Vrede,
  gaf Zijn leven aan een kruis,
  om een ieder terug te brengen
  naar de Vader, veilig Thuis. E.Hengstman-v Olst

  VOORLOPIG TIJDVAK☻
  28 augustus☻
  de jaren gaan zo vlug voorbij
  ons leven is een ademtocht
  een korte tijd dat snel verdwijnt
  al weg is voor je hebt gezocht
  de dagen vervliegen als een rook
  we zijn een damp voor een moment
  om ergens te verdwijnen
  in een toekomst onbekend
  beroem je niet op de dag van morgen
  want je weet niet wat dat kan geven
  maar wees wijs en je bewust van sterven
  zodat je voluit in Gods genade kunt leven
  alle dagen, ze zijn vastgesteld
  en het getal van maanden is bepaald
  omdat God zelf er grenzen aan geeft,
  Hij weet wanneer de mens het einde haalt
  ze zijn in Zijn boek opgeschreven
  de geformeerde dagen die komen, want
  -zelfs toen er nog geen een van bestond-
  mijn tijden zijn in Uw Hand
  in Gods soevereine tijdsplan
  bestaat geen tragisch ongeluk
  ons verdriet wordt zo getemperd
  en vindt troost in eindeloos geluk
  (teksten uit Job en de Psalmen) I.Klumper

  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk, uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft: dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden, dat ik eeuwig leven kan krijgen. Graag wil ik dit alles ontvangen. Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven. Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij. Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.  WIJ ZIJN ONDERWEG☻
  28 augustus☻
  Wij zijn onderweg
  en zijn aan het reizen,
  we volgen de weg die
  God ons zal wijzen.
  Nog heel even mogen
  wij op deze aarde wezen,
  en mogen iets proeven
  van het echte Leven.
  Het kan soms zo zwaar
  zijn in dit aardse leven,
  maar steeds zal Hij ons
  genoeg kracht geven.
  Eenmaal kom ik aan
  op het eindstation,
  de dag dat ik bij mijn
  Vader in de hemel kom. J.Troost

  IN DE AVOND ZON☻
  28 augustus☻
  De zon gaat onder,
  je zit op een terras,
  en zit te overdenken
  hoe het vandaag was.
  Vanmorgen mocht
  je gezond opstaan,
  en mocht naar
  het werk gaan.
  Je bent gelukkig
  met je gezin,
  alles gaat tot nu
  toe voor de wind.
  Je voelt je dankbaar
  en voelt je gezegend,
  met al het goede dat je
  van Hem hebt gekregen.
  Je weet dat het ook
  eens anders kan gaan,
  maar daar denk je
  nu liever niet aan.
  Je moet je niet druk
  maken over morgen,
  want de Heere zal dan
  voor je zorgen. J.Troost


  EENZAME OUDERE☻
  28 augustus☻
  Ze voelt zich
  eenzaam en alleen,
  verlangt naar een
  arm om haar heen.
  Kinderen had ze
  nooit gekregen,
  wat haar veel verdriet
  heeft gegeven.
  Zo valt er bij haar
  regelmatig een traan,
  als ze kleinkinderen
  naar hun oma ziet gaan.
  Laten we deze groep
  ouderen ook eens weten,
  we kijken naar je om
  en zijn je niet vergeten. J.Troost


  EEN TROOST☻
  28 augustus☻
  Heere, laat ons zo
  een licht wezen,
  in de wereld
  waarin we leven.
  Dat we iets van U
  mogen uitstralen,
  anderen bereiken
  met Uw verhalen.
  Dit hebben wij als
  opdracht van U gekregen,
  help ons om Uw liefde
  en Woord door te geven. J.Troost


  EEN STERREN HEMEL☻
  28 augustus☻
  Genieten van
  de sterrenpracht,
  in deze mooie
  heldere nacht.
  We waren zachtjes
  aan het praten,
  verwonderd hoe God
  dit had geschapen.
  Wat is mooier dan
  voor het slapen gaan,
  kijken naar de sterren
  die aan de hemel staan. J.Troost


  EEN STILLE NACHT☻
  28 augustus☻
  Een stille nacht het is
  donker om mij heen,
  samen met de Herder
  voel ik mij niet alleen.
  Sinds ik een schaapje van
  Zijn kudde mocht wezen,
  heeft mijn leven
  veel glans gekregen.
  Bij mijn Herder kan
  ik met alles terecht,
  Hij luistert naar
  alles wat ik zeg.
  Hij troost mij en geeft
  mij steeds weer kracht,
  Hij zorgt voor mij,
  ja dag en nacht. J.Troost

  HET SMALLE PAD☻
  28 augustus☻
  Het pad dat ik moet gaan is smal,
  het leidt mij naar de Koning,
  het is een eenzaam, steile weg,
  maar het brengt mij naar Zijn woning!
  Het is niet makkelijk om te gaan,
  maar ik krijg hulp van Boven,
  ik word beschermd en word omringd
  tegen hen die mij beroven!
  Toch zijn er beren op mijn pad
  en wolven in schaapskleren,
  ik ben soms bang en ook bezorgd,
  oh, hoe moet ik mij toch weren?
  En dan die steile kloven,
  de afgrond diep en groot,
  dan is daar Gods belofte:
  "Ik bescherm je voor de dood!"
  "Ik bescherm je op je paden,
  op al jouw wegen ben Ik nabij,
  Mijn engelen behoeden en bewaren,
  zij wijken nooit meer van jouw zij!" 
  Dus ga ik vol van goede moed
  mijn steile pad omhoog
  en als bemoediging van God
  is daar Zijn regenboog! E.Hengstman-v Olst


  EEN NIEUWE MORGEN☻
  28 augustus☻
  Heer, erbarm U over de wereld,
  de mensen zijn in grote nood,
  rampen treffen onze aarde,
  jagen mensen in de dood!
  Dagelijks zijn er vele drama's
  en we zien de felle branden,
  alles verzengende vuren
  in de omliggende landen!
  De wereld is in diepe pijn
  en miljoenen mensen vluchten,
  opgejaagd en vervolgd,
  ze kermen en ze zuchten.
  Maar toch hebt U aan ons beloofd,
  Ik zal voor uitkomst zorgen,
  hoe erg het ook mag wezen
  er komt een nieuwe morgen!
  Een nieuwe morgen zonder rampen,
  zonder oorlog, zonder pijn,
  waarin U zal regeren,
  dan zal er eeuwig blijdschap zijn! E.Hengstman-v. Olst

  DE LACHENDE SPECHT☻
  28 augustus☻
  Hij was aan 't lachen in de bomen,
  de mooie grote bonte specht,
  't klonk zo vrolijk tussen de blaadjes,
  z'n lachje leek zo echt!
  Hij roffelde voordurend op de stammen,
  'k zag hem in zijn verenpracht,
  rood met wit en zwarte kleuren,
  misschien dat hij daarom zo vrolijk lacht!
  Nee, ik weet wel waarom hij roffelt
  op de stammen in het bos,
  vele verscholen beestjes komen
  op het tikken plotseling los!
  Daarom was hij zo aan 't lachen,
  zijn tactiek was uitgedacht,
  lekker kon hij ervan smullen
  en dát is de reden waarom hij lacht! E.Hengstman-v. Olst


  POEZIE☻

  2 september☻
  Je leven meisje is een boek,
  Vol schone blanke bladen,
  Elk blad moet gevuld met mooie goede daden,
  Zo word je levensboek een schat,
  Voor God en voor de mensen,
  Dit is wat ik hier zo graag,
  Op dit blad wil wensen.

  POEZIE☻

  2 september☻
  Laat uw lichtje schijnen,
  Helder in het rond.
  Laat het vriendelijk stralen,
  Waar ge droefheid vond.
  Laat het blijde flikkeren,
  Waar men schertst of lacht.
  Krachtig moedig branden,
  Waar het lot u bracht.  AFGEZANT☻
  28 augustus☻
  Vader . . .
  U heeft mij geroepen
  vertegenwoordiger
  bewindvoerder te zijn
  in uw Koninkrijk
  mag ik weten
  diep geworteld
  verankerd te zijn
  in Jezus uw Zoon
  gezeten is Hij
  aan uw rechterhand
  een positie
  die U ook mij
  gegeven heeft
  door het volbrachte werk
  van uw geliefde Zoon
  U heeft mij
  met eigen hand geënt
  gesnoeid waar nodig
  tot een vruchtbaar leven
  als rank aan Hem
  tot eer van U
  U heeft mij
  mede opgenomen
  in de plannen
  van uw Koninkrijk
  om deel te nemen
  aan uw heerschappij
  niet pas in de hemel
  maar te beginnen
  reeds op deze aarde
  door met heel mijn wezen
  woord en daad
  te groeien in
  vertrouwelijke omgang
  met U/N. Siebel


  ONRECHTVAARDIGE☻
  30 augustus☻
  Het is een gruwel voor
  de onrechtvaardige goed te
  doen, te delen
  het is een gruwel voor de
  onrechtvaardige
  om recht te doen
  te waken over het leven
  te werken voor de
  misdeelde de armste
  het ongeboren kind
  zijn geld spaart hij op
  gierig als hij is
  maar voor zichzelf
  zoekt hij luxe
  hij doet dingen die het
  daglicht niet verdragen kan
  is geslepen
  maar helaas komt er ook
  een einde aan zijn leven
  en wat heeft hij opgespaard
  een arm leven. E.Brunelli

  GOD WEET WAAROM☻
  30 augustus☻
  God kent al de wegen
  God weet waarom
  al die hoogtes en diepe dalen
  de dagenraad de dood die
  komt
  God kent je gedachte
  de pijn die je lijdt
  Hij gaf zijn zoon
  als offer
  voor die altoos durende pijn E.Brunelli

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.


  ELKE NACHT☻
  30 augustus☻
  Verborgen jarenlang
  niemand weet er van
  bezwaard en belast
  elke dag
  je geweten komt tevoorschijn
  elke nacht E.Brunelli


  DANK MIJN REDDER EN MIJN VERLOSSER☻
  30 augustus☻
  Vest op mensen geen vertrouwen
  word ik door beschadigd Heer
  alleen op U kan ik bouwen
  U gaf uitkomst keer op keer.
  In mijn boek dat 'k heb geschreven
  staat zo duidelijk verwoord
  als ik door de nood gedreven
  U mij Heer steeds heeft verhoord .
  U gaf hulp in bange tijden
  met het boek ben ik zo blij
  daarin staat hoe U bevrijdde
  eindelijk ben ik nu vrij.
  Als U zegt : Vertrouw Mij maar
  bent U beter dan de mensen.
  Alles weten zij zo goed
  ernstig hebben zij beschadigd
  alleen U wist hoe het moest.
  Zalig ben ik Heer te noemen
  U gaf mij veel kracht o Heer
  daarom zal ik van U roemen
  U gaf uitkomst keer op keer.
  Dank mijn Redder en mijn Heer. P.Groeneveld


  UW TROUWE HAND HEEFT MIJ GESPAARD☻
  30 augustus☻
  k zag Uw Zon, de regenboog en sterren
  Uw goedheid die was mij steeds nabij.
  Uw ogen aanschouwden mij van verre
  In grote nood stond U mij weer terzij.
  U leidde mij op bergen en in dalen
  Uw trouwe hand heeft mij gespaard.
  Zo mag ik Uw wonderen verhalen
  U bent mijn dank en loflied eeuwig waard. P.Groeneveld


  AAN DE WIET☻
  30 augustus☻
  Een groepje jongeren op
  een bankje in het bos,
  samen aan het praten
  en rookten erop los.
  Samen roken en
  genieten van de wiet,
  en een beetje verscholen
  hopen dat men hen niet ziet.
  Maar een zoete geur
  verspreidt zich in het rond,
  waarvan je weet dat het
  van het wietroken komt.
  Ze zijn nog jong en jullie
  vinden het fijn smaken,
  stop nu toch voordat
  je verslaafd zal raken. J.Troost


  WAARDIG OUDER WORDEN☻
  30 augustus☻
  Ouderen die veel voor
  ons land hebben gedaan,
  beschamend hoe er
  mee om wordt gegaan.
  Waarom bezuinigen we
  bij deze groep mensen,
  iedereen zou het voor
  hen anders wensen.
  Laten we ze allemaal een
  waardig bestaan geven,
  dat ze deze jaren met
  vreugde mogen beleven. J.Troost


  KINDERLOOS☻
  30 augustus☻
  Wat doet het bij
  veel mensen pijn,
  dat ze geen vader of
  moeder mogen zijn.
  Naar een doopdienst
  gaan ze liever niet,
  om geconfronteerd te
  worden met hun verdriet.
  Mensen om hen heen weten
  er soms niet mee om te gaan,
  en hebben het gevoel met
  een mond vol tanden te staan.
  Laten we het dan
  maar aan elkaar weten,
  dat we elkaar in de
  gebeden niet vergeten. J.Troost

  NICHTJE☻
  30 augustus☻
  Wangen rood; je komt logeren,
  haar in staartjes, 4 jaar oud.
  Je hoeft niet naar huis te bellen,
  heimwee heeft je nooit benauwd.
  Kletsend in je brabbeltaaltje,
  wijzend, koddig door je speen,
  zie ik door jouw kinderogen
  zoveel nieuws nu om mij heen.
  Opblaasbandjes in het zwembad,
  uren drijvend op het chloor,
  dan opeens weer in je "bakpad"
  richting glijbaan er vandoor.
  Tranen stromen rijk, hysterisch,
  als je echt naar bed toe moet.
  Maar je stopt abrupt met huilen
  als je ziet wat mij dat doet.
  Dan, een tiener, bijna jarig;
  euro's tellend vraag je mij
  wat ik had gedacht te geven
  en je lacht wat bleu daarbij.
  Jij als puber laat me proesten:
  onverschillig, lang gezicht.
  Kruimel op je lip, wat boeiend,
  woord dat lijfspreuk is wellicht.
  Naast wat speeksel op je kussen
  zie ik een mascaravlek.
  Ik schiet vol; 't logeerbed is vast
  volgend jaar niet meer in trek. M.Klok-Stam


  HERSTEL VAN MIJN EERSTE LIEFDE☻
  30 augustus☻
  Als ik in beslag genomen
  door mijn eigen aardse dromen
  mij niet meer op U kan richten,
  eigen wil mij steeds doet zwichten;
  wil mij door Uw Geest aanraken,
  mij weer van mijzelf losmaken.
  Zoveel tijd gaat er verloren,
  tijd die U moet toebehoren.
  Als een dwaze maagd in 't heden,
  geestelijk ver afgegleden;
  red mij Heer, vernieuw mijn leven,
  laat mij afgoden opgeven;
  U heeft Zelf Uw eed gezworen:
  wie bidt wordt opnieuw geboren.
  Hoor mij dan, vergeef mijn falen;
  kom mijn denken weer bepalen..M.Klok-Stam


  RELATIE EN OPVOEDING

  Daughter & Father

  LUISTEREND OOR☻ 30 augustus☻ Een belangrijk verschil tussen vaders en moeders is dat mannen in het algemeen nuchterder zijn. Ze benaderen allerlei dingen en ook problemen daardoor verstandelijker. Haast spreekwoordelijk is de moeder die tegen haar man over iets klaagt. Haar man denkt haar te helpen met een oplossing. De vrouw wordt vervolgens boos. Ze zat niet op een oplossing te wachten maar op een luisterend oor. Vaders moeten er daarom mee beginnen elke dag hun vrouw de gelegenheid te geven om hun dagelijkse ervaringen met hen delen. Luister daarnaar en toon begrip. Realiseer je dat er van een moeder veel gevraagd wordt. Vooral bij een groter wordend gezin is het belangrijk dat vaders naar een balans zoeken tussen hun werk en hun gezin.

  Family

  ECHTHEID☻ 30 augustus☻ In Psalm 15:2a en Psalm 24:3-4 maakt de Hemelse Vader duidelijk dat echtheid de basis is van Zijn omgang met ons. Alleen dan is geestelijke groei mogelijk als we echt met Hem omgaan. Echtheid betekent dat onze binnenkant (overleggingen van ons hart) en de buitenkant (woorden uit onze mond) met elkaar in harmonie moeten zijn (de Here welgevallig zijn). Het gaat bij de Hemelse Vader primair niet om dat u veel weet over Hem en veel doet voor Hem, maar dat u dicht bij de Hemelse Vader uzelf mag zijn! Als dat voor die relatie geldt, geldt dat zeker voor ons als aardse ouders naar onze kinderen. Kinderen groeien alleen gezond naar volwassenheid als echtheid het uitgangspunt in de omgang is! Kinderen hebben echte vaders en moeders nodig, in plaats van perfecte ouders of ouders die liefde geven in ruil voor gedrag of resultaat.


  WEET-MAGAZINE

  mooie-donor-achtergrond

  DONOR ORGANEN: WAAROM WORDEN ZE AFGESTOTEN☻ 30 augustus☻ Veel mensen staan op de wachtlijst om een donororgaan te krijgen. Succes is niet altijd gegarandeerd: soms wordt het orgaan afgestoten door je lichaam. Onderzoekers denken nu te weten hoe dat komt – en wat je eraan kunt doen. Bij sommige mensen raken bepaalde organen zó beschadigd – door ziekte of een ongeluk, bijvoorbeeld – dat ze niet meer functioneren. Dan kan een orgaantransplantatie uitkomst bieden: het kapotte orgaan wordt vervangen door een werkend orgaan van iemand anders. Dat klinkt mooi, maar doorgaans wordt binnen 10-12 jaar de helft van alle donororganen weer door het lichaam van de ontvanger afgestoten. Dat is niet vreemd, je lichaam heeft immers een immuunsysteem dat het moet beschermen tegen lichaamsvreemde cellen. Voor de patiënt kan dit echter dodelijk zijn. Wetenschappers van de universiteiten van Pittsburgh (VS) en Toronto (Canada) hebben gekeken wat er in muizen gebeurt bij orgaantransplantaties. Zij ontdekten dat een bepaald molecuul, SIRP-alfa genaamd, het immuunsysteem activeert. Dat gebeurt wanneer het SIRP-alfa van het donororgaan anders is dan dat van de ontvanger. Het bindt dan aan de receptor CD47 op bepaalde witte bloedcellen, monocyten genaamd. Die zien het orgaan dan als een indringer en vallen het aan, met alle gevolgen van dien.

  water

  DE KRACHT VAN WATER☻ 30 augustus☻ Het zal je niet verbazen dat stromend water een enorme kracht heeft. Hoe groot die kracht precies is werd pijnlijk duidelijk toen in februari een Amerikaanse stuwdam beschadigd raakte… In de Amerikaanse staat Californië ligt de hoogste stuwdam van het land: de 235 meter hoge Oroville Dam. Door zware regenval steeg in februari het waterniveau zo erg dat men overtollig water via de noodoverlaat moest laten wegstromen. De ingenieurs zagen toen een apart stroompatroon ontstaan. Wat bleek? Het snelstromende water had halverwege de overlaat een gat geslagen in het beton en het onderliggende gesteente! Helaas was er geen tijd om het gat te repareren. Het water van de Feather River, waarin de Oroville Dam zich bevindt, bleef namelijk stijgen. De ingenieurs waren bang dat de tweede overlaat het overtollige water niet aan zou kunnen. Ze hadden daarom geen keus en moesten de beschadigde overlaat weer in gebruik nemen, met als gevolg dat meer dan 180.000 mensen uit voorzorg moesten worden geëvacueerd. Toen het waterniveau in het stuwmeer eindelijk een beetje was gezakt, werd de omvang van de schade pas echt goed duidelijk. Het water had het beton van de overlaat gestript. Er was een ‘krater’ uitgesleten van vijftig meter diep. Een deel van het snelstromende water had naast de overlaat een nieuwe geul uitgesleten, dwars door de harde ondergrond heen. Naar schatting is hierdoor 1,3 miljoen kubieke meter gesteente weggespoeld. Wereldwijd tref je veel van dat soort erosiesporen aan. Wat bij de Oroville Dam ‘in het klein’ gebeurde, vond vroeger op grote schaal plaats. Bijvoorbeeld toen het water zich na de zondvloed terugtrok.

  www.weet-magazine.nl


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  xxx
  zondag, 16. september
  10:00
   Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxx
  11:00
   Tilburg Onderwijsdienst (Pinkstergemeente PraisE; Wijkcentrum "Koningshaven"; Kruisvaardersstraat 32a; 5021 BE; Tilburg; 06-36530381; www.pgpraise.nl)
  xxx
  19:00
   Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxx
  woensdag, 19. september
  20:00
   Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxx
  zondag, 23. september
  10:00
   Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxx
  woensdag, 26. september
  20:00
   Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxx
  vrijdag, 28. september
  19:30
   IJlst Speciale Seminar over 'De positie van de vrouw in Gods Koninkrijk' (Welcome Home Church; Stadslaan 10; 8651 AD; IJlst; 06-41427666; www.welcomehomechurch.nl)

  zondag, 30. september
  10:00
   Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  11:00
   Rotterdam - Onderwijsdienst (House of Worship Hulanda | Groenezoom 256 | 3075 GM Rotterdam | 06

  Bron.wingsofhealing.nl

  Sisters

  VRIENDINNENDAG☻Op zaterdag 22 september organiseren we de landelijke Gave Vriendinnendag voor Nederlandse vrouwen en hun vluchtelingvriendinnen. Samen genieten, de vriendschap verdiepen, aandacht voor elkaar en voor God.  Gezelligheid en verdieping. Met o.a. samen zingen, een spreekster, workshops en lekker eten. En dat allemaal samen met je vriendin! We hebben leuke multiculturele workshops. Zo kan het zijn dat jullie creatief aan de slag gaan, in gesprek gaan of elkaar gaan verwennen. Het aanbod van de workshops volgt nog. De Passie Zwarte Woud 211 3524 SG  Utrecht /Per vriendinnenkoppel is de prijs 10 euro.

  loofhutten

  LOOFHUTTENFEEST☻

  Gods opdracht voor het Loofhuttenfeest van Israël is: ’vier feest voor Mij, breng je oogst en verblijf in een hut.’ Je realiseert je dat God voorziet, middenin de kwetsbaarheid van je leven. Dát gaan we doen op 29 september van 11 tot 16.30 uur! Toegang: vrij, maar we zullen een collecte houden. Interactief Loofhuttenfeest-spel: (her)ontdek het Loofhuttenfeest met jong & oud. Workshops: jouw gave aan God in o.a. zang, dans, bloemschikken, de loofhut bouwen of versieren. Viering: feest vieren en God eren met onze gaven die we tijdens de workshops voorbereiden. Bianca Boender en Gijs Lammerts van Bueren hebben al toegezegd dat ze meewerken, binnenkort maken we bekend wie er allemaal nog meer ‘ja’ hebben gezegd! Wil je je al aanmelden? Mail naar info@nemnieuws.nl

  cursusweek

  CURSUSWEEK VIA ROME NAAR JERUZALEM-ITALIE☻

  vr 28 september - vr 5 oktober Deze cursusweek Via Rome naar Jeruzalem gaat over de weg die het Joodse volk en de kerk hebben afgelegd door de eeuwen heen en hoe we de kloof kunnen dichten.

  mars BEKIJK MARS BIJ DE STERRENWACHT IN S’GRAVENLAND☻ 12 september☻ Ontdek op vrijdagavond Mars, de andere planeten en de sterren door een echte telescoop! Deze avondactiviteit voor kinderen en volwassenen vindt plaats in de Sterrenwacht Gooi en Vechtstreek naast het bezoekerscentrum in het gebouw van restaurant Brambergen. Vooraf aanmelden is niet nodig u kunt binnenlopen tussen 20:00 – 22:00 uur.

  varen

  VAAR MEE NAAR VOGELEILAND☻ 12 september☻ za 13 okt, 8:00 uur / Het Vogeleiland ligt midden in het Zwarte Meer. Op het water zitten het hele jaar vogels. Eenmaal aangemeerd bij het Vogeleiland kom je in een echte jungle waar tientallen vogelsoorten broeden, vlinders vliegen en zelfs reeën wonen. Op het eiland lopen we naar de vogelkijkhut. En misschien vliegt de zeearend wel langs. Coelhorst

  ONTDEK LANDGOED COELHORST☻ 12 september☻ za 13 okt, 10:00 uur / Beleef landgoed Coelhorst met een unieke wandeling over het landgoed vlakbij Amersfoort. Onze gids brengt je naar plekken die normaal gesloten blijven voor bezoekers. Bron:Natuurmonumenten

  feestvgeloof

  OPNIEUW FEEST VAN GELOOF☻ Succesformule van Groot Nieuws Radio ook dit jaar weer in De Basiliek VEENENDAAL – Groot Nieuws Radio organiseerde vorig jaar ter ere van het tienjarig jubileum een  geweldige avond vol Nederlandse gospel artiesten. Deze volledig uitverkochte eerste editie vroeg natuurlijk om een vervolg. Vandaag werd bekend gemaakt dat deze er ook gaat komen en wel op zaterdag 24 november. Ook dit jaar zullen weer vele artiesten, waaronder Reyer en The Bowery en Lars Gerven en Sharon Kips  act de présence geven tijdens een feestelijke avond op het podium van De Basiliek in Veenendaal. Datum en tijd: zaterdag 24 november 2018 - 19.30 uur /Locatie: De Basiliek - Veenendaal (Wiltonstraat 56)

  kinderenshow

  MSNK LIVESHOWS 2018 Beleef het christelijke kinderevent van het jaar! Zijn jouw kids ook helemaal weg van Make Some Noise Kids? Kom dan naar de gloednieuwe MSNK-liveshows van 2018!In 2017 bezochten ruim 4.000 kinderen de liveshows van Make Some Noise Kids. In het najaar van 2018 komt Make Some Noise Kids terug met een tour van 6 gloednieuwe liveshows. Het wordt een compleet spektakel met dans, muziek en veel hits van Make Some Noise Kids - deel 4. Na afloop is er een coole afterparty met popcorn en de MSNK fotowall. Natuurlijk zijn ook de allernieuwste Make Some Noise Kids items voor het eerst te koop. Kortom: dit kinderevent wil je niet missen. Bestel nu je tickets!  ( Gezinstickets  bestaat uit 4 personen. 2 vw en 2 kinderen)Datum:zaterdag 27 oktober/zaterdag 03 november/zaterdag 10 november/ zaterdag 24 november/Plaats: Den Haag/Leeuwarden/Veenendaal/Dordrecht:www.events4christ.nl weekvanopvoeding

  WEEK VAN OPVOEDING☻ Dit jaar is de Week van de Opvoeding van maandag 1 tot en met zondag 7 oktober 2018. De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk maar soms best lastig. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. Ouders, medeopvoeders en professionals ontmoeten elkaar en wisselen gedachten uit. Het gaat om het bewust worden en uitspreken van opvoedvragen en vragen rondom het ouderschap die veel ouders hebben. Wat is een goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het met je? In heel Nederland kun je tijdens de week workshops, webinars, lezingen of andere activiteiten bezoeken. Het thema van dit jaar:  Opvoeden is samenspel. Opvoeden doe je niet alleen. Het is een samenwerking tussen onder meer ouders,  kinderopvang, scholen, sportverenigingen en gemeente. Bron:weekvandeopvoeding.nl


  OVERLIJDEN

  sterkte

  OVERLIJDEN DAT IK JE MIS☻ 24 augustus☻ Het is vijf maanden geleden dat je bent overleden Vijf maanden van verdriet want jij bent er niet Vijf maanden alleen waar moet ik heen Vijf maanden huilt mijn hart van deze haast ondraaglijke smart Vijf maanden zonder jou wat moet ik nou Vijf maanden geleden dat ik jou verloor wie geeft mij een luisterend oor Lieve Heer alstublieft ik mis mijn allessie, mijn lief Geeft U mij Uw troost en kracht door U gedragen worden, dag en nacht.L.Cornelisse-Pietersma

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet


  LEGER DES HEILS 

  ZE IS BLIJ DAT ZE HIER EEN EIGEN PLEKJE HEEFT☻
  17 september☻
  Sasja (16)
  Sasja (bijna 18) heeft plannen genoeg. Over een paar jaar wil hij op zichzelf wonen en zijn geld verdienen als kapper. Tot die tijd woont hij bij Vast en Verder van het Leger in Alkmaar. “Toen ik vijftien was, ben ik thuis weggestuurd. Het ging al een paar jaar niet zo goed tussen mij en mijn stiefvader. Mijn school leed eronder. Na wat omzwervingen kwam ik bij Vast en Verder terecht, een woontrainingsprogramma voor dak- en thuisloze jongeren. Sinds vorig jaar november heb ik hier een eigen kamer.”“Ik doe soms vrijwilligerswerk voor het Leger des Heils. Helpen met koken, koffie schenken, een praatje maken: ik kan goed met mensen omgaan. Maar ik ben wel blij dat ik hier een eigen plekje heb. Er wonen hier ongeveer 22 mensen. We leven een beetje zoals in een studentenhuis, maar dan met begeleiders en een nachtwacht. Soms vind ik het wel lastig dat de begeleiders zo op mijn huid zitten. Ik heb mijn eigen leven, ze hoeven echt niet zo op me te letten. Als ik achttien ben, wil ik ook op mezelf gaan wonen.” Dat gaat ook wel lukken, want ik hoop straks een baan te vinden als kapper. Ik doe nu een entreeopleiding detailhandel, waarmee ik straks kan worden toegelaten tot de kappersopleiding. Normaal gesproken duurt de entreeopleiding een jaar, maar omdat ik hoog scoorde op de toelatingstest mag ik het in een half jaar doen. Volgende week begin ik met mijn stage bij V&D, op de afdeling herenmode. Ik ben altijd wel bezig met kleding en hoe mensen er uit zien, dus ik denk dat ik daar veel kan leren.”“Op 1 november loopt mijn indicatie af. Ik weet nog niet hoe het dan verder gaat, dat moet ik nog met mijn begeleider bespreken. Maar terug naar huis is voor mij geen optie.”

  LEGER DES HEILS
  EERSTE VROUWELIJK COMMANDANT LEGER DES HEILS OFFICIEEL GEINSTALLEERD☻
  17 september☻
  Commissioner Hannelise Tvedt is op vrijdag 7 september 2018 officieel geïnstalleerd als nieuwe commandant van het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije. Ze is hiermee de eerste vrouwelijke commandant in de historie van ons land. De feestelijke bijeenkomst vond plaats in ’t Klankbord, het kerkgebouw van het Leger des Heilskorps in Almere. 
  Commissioner Tvedt is afkomstig uit Denemarken. Zij is een goede bekende in Nederland: eerder heeft zij hier de functie van chef-secretaris bekleed.
  Eén van de doelen van de commissioner de komende jaren: de brug slaan naar een jongere doelgroep. "We zullen de aansluiting moeten vinden bij de jonge generatie. Waar willen jonge mensen op dit moment bij betrokken worden? Wat vinden zij belangrijk om zich hard voor te maken? Jonge mensen moeten een doel vinden om voor te vechten, en wij moeten hen daarbij helpen. Ook als dat verandering betekent. Het Leger des Heils is geen club, waar je je vooral fijn bij moet voelen. We zijn een echt leger en we zijn in oorlog. Er is nog steeds een strijd gaande tussen goed en kwaad. En wij kunnen deel zijn van de overwinning." 


  STRIJDKREET

  Big Heart

  ONTFERMING IS VOOR OOK IETS DAT JE IN IEMANDS OGEN KUNT ZIEN☻ 2 september☻ Soms hoef je niet eens zoveel te vragen of te zeggen. Ik herinner me mijn oude oma. Als je langskwam in haar ouderwetse gezellige huiskamer, het zweet nog op je rug van net iets te hard fietsen, de wangen rood. Dan pakte ze het koekblik, haalde er een baggermolentje uit (dat zijn Sliedrechtse koekjes), drukte haar hand even op je schouder, en legde het koekje op een schaaltje voor je neus. Als ze dan weer voor de kachel zat, keek ze je aan, en kneep ze heel even liefdevol haar ogen naar je dicht. Dat voelde als ontferming. Ik had haar hulp niet nodig, ze was nota bene een oud omaatje waar ík de boodschappen voor moest doen. Maar toch zat ik aan die tafel met dat dikke tapijt, onder haar vleugels. Het lag in haar blik. 

  Hands make heart

  ER GAAT SOMS EEN ZACHTE LIEFDE UIT☻ 2 september☻ Ontferming ligt dicht bij het woord genade. In het Engels kun je ontferming vertalen met mercy. Het is de hulp, de warme bescherming van iemand die niks terugverwacht. Iets wat je niet hebt verdiend, maar desondanks nodig hebt.  'Heer, ontferm u', zei iemand hierboven. Dat is al eeuwenlang een bekend zinnetje waarin ontferming wordt gebruikt. Een gebed van mensen aan God. Blijkbaar is het een eigenschap die mensen aan Hem toeschrijven of van Hem verwachten. Vroeger was het een zin die veel werd gezongen in hoge kathedralen, in het Latijn. 'Kyrie Eleison' zongen ze. Het is een kreet naar de hoge waarin een diepe afhankelijkheid ligt. Misschien zelfs wanhoop. Wij zijn onmachtige mensen, we kunnen het leven niet regelen - de wereld is soms een donkere plek. Wat kun je in je onmacht nog anders dan zoeken naar de ogen van God. Ziet Hij de mensen op deze aarde? Waar zijn Zijn beschermde vleugels?  God wordt in de Bijbel soms omschreven als een moederkip die haar kuikentjes onder haar vleugels beschermt. Het is maar een beeld, want het kan helemaal niet zo voelen in je leven. Maar de volgende keer dat jij een kip haar kuikens ziet beschermen, fluister dan eens: 'Heer, ontferm u net als haar over ons kleine mensen.' Wie weet zijn er ergens vleugels voor jou.


  zonnedauw

  MEER RUIMTE VOOR DE ZONNEDAUW IN DE NIEUWKOOPSE PLASSEN☻ 12 september☻ Vanaf zomer 2018 zullen er enkele maanden drijvende kranen en buizen te zien zijn in de Nieuwkoopse Plassen. Hier leggen wij uit waarom deze maatregelen nodig zijn, wat deze werkzaamheden inhouden en wat u als aanwonende van de Nieuwkoopse Plassen hiervan kunt merken. De Nieuwkoopse Plassen kennen sinds 2015 een Natura 2000 status. Dat betekent dat het gebied van grote Europese waarde is en daarmee ook Europese bescherming geniet. Boeren, rietsnijders, boswachters, vrijwilligers, overheden en bedrijven dragen hun steentje bij om te zorgen dat bijzondere soorten zoals de vleesetende ronde zonnedauw, lepelaar, otter en vele libellen en orchideeën een toekomst houden in het natuurgebied. De Natura 2000 status zorgt er ook voor dat bedrijven in de omgeving gebonden zijn aan regels wat betreft de uitstoot van stikstof. De stikstof die uitgestoten wordt, valt neer in het natuurgebied en is een voedingsstof voor de bodem. En dit terwijl de belangrijke soorten juist baat hebben bij een voedselarme Nieuwkoopse Plassengebied.

  natuurgebied

  RECREATIE EN NATUURMONUMENTEN OP DE LANDBOUW VISIE VAN MINISTER SCHOUTEN☻ 12 september☻ Natuurmonumenten is blij met de landbouwvisie van minister Schouten. Directeur Marc van den Tweel: “Het is een dappere visie geworden waarin de problemen in de landbouw treffend worden benoemd”. Als beheerder van meer dan 350 natuurgebieden in Nederland ervaren wij de problemen ook dagelijks. Volgens minister Schouten moeten landbouw en natuur meer hand in hand. Dat is Natuurmonumenten uit het hart gegrepen. “Deze visie biedt aan alle betrokken partijen handvatten voor een nieuwe koers. Niet alleen boeren worden aangesproken, maar ook banken, supermarkten, tussenhandel en natuurorganisaties”. De landbouwvisie geeft richting voor de toekomst. De grutto heeft echter niet de tijd tot 2030. Voor de noodzakelijke veranderingen in de landbouw is nu actie nodig. Kern van de visie is het sluiten van kringlopen. Dat is een noodzakelijke stap die Natuurmonumenten toejuicht. Maar daarnaast is ook iets anders nodig. Van den Tweel: “In deze landbouwvisie blijft voor boeren alle ruimte om te produceren voor de wereldmarkt. Tegelijkertijd zien we dat ons leefomgeving kraakt en zucht onder het intensieve landgebruik. Als we landbouw weer in balans willen brengen met gezonde bodems, natuur en landschap, moeten we kijken naar de vraag of we in Nederland niet simpelweg tevéél voedsel produceren. Moeten we in ons kleine landje wel vlees, eieren of suiker willen produceren voor de rest van de wereld? De minister laat dat aspect in haar visie onbenoemd."

  Bron:natuurmonumenten


  baby-bewegende-animatie-0015

  MOET IK MIJN KIND LATEN VACCINEREN☻ 20 september☻ Vorige week werd bekend dat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2019 zo'n 650.000 jongeren extra gaat oproepen om zich te laten inenten tegen meningokokken type W. Dit jaar zijn al 78 mensen ernstig ziek geworden door deze snel oprukkende bacterie. Achttien personen zijn overleden. Dit is veel meer dan vorig jaar, toen er ‘slechts’ zes doden vielen als gevolg van meningokokken. Besmettelijke ziektes zoals meningokokken en recentelijk de mazelen rukken op. Voor- en tegenstanders van vaccineren zijn verwikkeld in een discussie die de gemoederen flink verhit. Vaccineren is namelijk een keuze. ‘Gezondheid en ziekte vallen ons niet bij toeval, maar uit Gods vaderhand ten deel.’ Dat staat in de Heidelbergse Catechismus, Zondag 10. Alle reformatorische kerken onderschrijven dit. Voor sommigen is dit een reden om niet te vaccineren. Zij mogen in hun optiek pas tot het gebruik van medicamenten overgaan, wanneer de ziekte zich ook inderdaad aandient of aangediend heeft. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld preventieve antibiotica en een tetanusvaccinatie. Zij vertrouwen erop dat God hun leven bewaakt en bewaart. En wanneer het kwaad hen treft, dat Hij zal voorzien.  Voor veel artsen is het lastig: hoeveel feiten of onderzoeken ze ook presenteren, het lukt niet om tegenstanders van vaccineren te overtuigen hun kinderen te laten inenten. Artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals kwamen daarom onlangs op twitter in actie met #ikvaccineer.  Bron:visie eo

  Nederlandzingt

  ARIE VAN DER VEER OPENT NIEUW SEIZOEN NEDERLAND ZINGT☻ 12 september☻ Vandaag start een nieuw seizoen van het populaire samenzangprogramma ‘Nederland Zingt’. Het EO-programma start deze reeks met een speciale uitzending. Persoonlijke verhalen bij christelijke liederen vormen de rode draad van deze aflevering. Zo spreekt ds. Arie van der Veer openhartig over de tijd na zijn herseninfarct en legt hij uit waarom het lied ‘Lopen op het water’ voor hem van bijzondere betekenis is. Trouwe volgers van het programma keken reikhalzend uit naar de start van het nieuwe seizoen. “Afgelopen zomer waren we een paar weken niet op tv en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan”, vertelt Mirjam Bouwman. Ze is – naast Henk van Steeg – het vaste gezicht van het EO-programma. “De berichtjes stroomden binnen, zowel via post, als via e-mail en social media. We zijn enorm blij met onze kijkers. Dat ze ons missen is het grootste compliment dat ze ons kunnen geven. Zingen op zaterdagavond is een traditie geworden.” Nederland Zingt’ is er voor iedereen: van jong tot oud, in de volle breedte van het christendom én daarbuiten. “Door samen te zingen, kunnen we gezamenlijk ons geloof uiten”, In de voorbije jaren groeide Nederland Zingt uit tot een community waar wekelijks duizenden mensen hoop, troost en liefde ervaren door geestelijke liederen. Nederland Zingt, vanaf 8 september elke zaterdag om 19.05 uur op NPO 2/Bron:christelijknieuws.nl

  Crib

  JE BABY VERNOEMEN: OUDERWETS OF MOOIE TRADITIE☻ 12 september☻ Eeuwenlang was het in Nederland de gewoonte om kinderen te vernoemen naar ouders of grootouders. Inmiddels lijken de meest Nederlanders met deze traditie te hebben gebroken, al zijn er zeker nog plaatsen waar vernoemen eerder regel dan uitzondering is. Steeds meer ouders geven hun kind tegenwoordig een populaire of leuk klinkende naam zoals Noah, Tess, Finn of Liam. Vernoemen wordt steeds minder gebruikelijk. Er zijn echter uitzonderingen. Op Urk bijvoorbeeld is vernoemen naar familieleden nog steeds een levende traditie. De huidige top 5 jongensnamen is op Urk vrijwel identiek aan de top 5 jongensnamen uit 1880. (zie hieronder)In de tijd van het Oude Testament vernoemden ouders hun kinderen niet naar ouders of grootouders. Zij gaven hun kroost echter nooit zomaar een naam. Meestal hadden de namen een bepaalde betekenis. Het was een belijdenis, of een profetie. Jonathan betekent bijvoorbeeld ‘gift van God’. En Elia ‘mijn God is Jahweh’. Soms waren namen uitingen van dankbaarheid, zoals de naam Samuël: ‘van de Here gebeden’.  In de tijd van het Nieuwe Testament was vernoemen naar familieleden wel meer gebruikelijk. Maar er waren ook uitzonderingen. Nu en dan moesten de ouders het kind een naam geven op Gods bevel. Johannes werd om die reden géén Zacharias genoemd, zoals zijn vader. Jezus kreeg Zijn naam in opdracht van de engel Gabriël: 'Geef hem de naam Jezus (Jaweh redt), want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.' Bron:eo nieuws

  Bijbel

  OPENGESLAGEN BIJBEL GEVONDEN OP GROUND ZERO☻ 12 september☻ Joel Meyerowitz is fotograaf. Op 11 september 2001, de dramatische dag van de aanslagen op de Twin Towers, zag hij meer verschrikkingen dan hij ooit kon bevatten of verwerken. Negen maanden lang maakte hij vervolgens dagelijks foto’s op die de dramatische plek 'Ground Zero'. Joel: “Op een dag in maart 2002 was ik aan het fotograferen op de plek waar ooit de zuidelijk toren had gestaan. Een brandweerman kwam op mij af met iets bijzonders in zijn hand”.Joel zag dat het een stuk van een bijbel was. De bijbel was blijkbaar uit één van de brandende torens gevallen en een stuk staal was met de bijbel versmolten. De bijbel lag open bij een specifiek hoofdstuk, namelijk Mattheus 5:38-41. In rood gemarkeerd las Joel de tekst: “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: 'Een oog voor een oog en een tand voor een tand'. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren". Joel: “Ik wilde graag dat al de miljoenen bezoekers van het Memoriaal Museum deze bijbel zouden zien. Het is een verhaal van overleven, maar het is veel meer dan dat. Iedereen mag zien dat iets zo broos als een bijbel ondanks zo’n grote ramp bewaard is gebleven. En dat de boodschap van de bijbel dwars door alle eeuwen heen gaat.’ Bron:eo nieuws

  Het-_Familiediner

  FAMILIEDINNER: EEN RUZIE ZIT IN EEN KLEIN HOEKJE☻ 8 september☻ Vanaf donderdag 13 september is bij de EO een nieuw seizoen te zien van 'Het Familiediner'. Presentator Bert van Leeuwen brengt hierin een bezoek aan familieleden bij wie de ruzie inmiddels hoog is opgelopen. Zo blijkt social media steeds meer een grote veroorzaker van (familie)ruzies te zijn. Meer dan 70% van de mensen vindt dat social media zorgt voor meer ruzies dan verbinding. Bert van Leeuwen: “Ik kom het steeds meer tegen in de praktijk. Familieleden die gegriefd zijn door wat ze op social media lezen. In 'Het Familiediner' stelt Bert van Leeuwen paal en perk aan hoog opgelopen familieruzies die soms uit het niets lijken te komen. Hij zet alles op alles om samen met een familielid een beschadigde familieband te herstellen. En dat is niet altijd even makkelijk. Ook dit seizoen blijkt geld weer een grote veroorzaker van familieruzies. Zal moederliefde uiteindelijk toch belangrijker blijken dan een openstaande schuld? Bron:christelijknieuws.nl

  kind-bewegende-animatie-0220

  AANDACHT VOOR JE KIND☻ 8 september☻ Imke Wijnhorst, ontwikkelingspsychologe: Als ouders hebben we van alles te doen, diverse taken vragen onze aandacht. We willen het liefst zoveel mogelijk gedaan krijgen op een dag. Als we een beetje opschieten, dan moet het lukken. Ons hoofd loopt over met alles wat er moet gebeuren. Maar dan vraagt één van je kinderen om wat extra aandacht. Je probeert vriendelijk te reageren want je weet dat je kind je nodig heeft. Maar eigenlijk irriteer je je er ook wel even aan, want nu kun je niet verder met waar je mee bezig was. Tijd om je kind echt de volle aandacht te geven, is er amper. Herkenbaar? Maar hoe bouw je dan nog aan de band met je kinderen? Prioriteiten stellen is vaak al snel het knelpunt. We vinden veel dingen belangrijk. Daarom is het goed om hier eens rustig over na te denken. ‘Moet’ alles echt? Van wie ‘moet’ dat dan? Een aantal mogelijke oorzaken waarom we vaak vinden dat we veel moeten doen: . Neem de tijd om je prioriteiten te overzien. Maak eens een lijst met alle dingen die jij doet in een gemiddelde week. Welke dingen zijn het belangrijkste? Hopelijk lukt het je om overzicht te creëren in je taken en je prioriteiten. Zet God op prioriteit nummer één, zoals we lezen in Mattheüs 6:33: “Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Bron:christelijknieuws.nl

  klaagmuur

  SCHOONMAKERS HALEN DUIZENDEN BRIEFJES UIT KLAAGMUUR JERUZALEM☻ 8 september☻ Schoonmakers halen duizenden briefjes uit de Klaagmuur in Jeruzalem. Op de briefjes staan gebeden en verzoeken van bezoekers, laat NU.nl weten. De briefjes wordt twee keer per jaar verzameld om plaats te maken voor nieuwe gebeden, voegt Israël Today toe. Daar ziet rabbi Shmuel Rabinovitch op toe. Om te voldoen aan een rabbijnse regel van Rabinovitsj, worden de verwijderde gebedsbriefjes begraven in een geniza, een bewaarplaats van religieuze geschriften, samen met andere oude en beschadigde religieuze teksten. De geniza die hiervoor gebruikt wordt, bevindt zich op de Olijfberg. Bron:cip.nl


  Inhoud blog
 • Het goede leven
 • De Herder
 • Is Jezus uw redder en verlosser
 • Zijn naam is Jezus
 • Gods Zoon
 • Verdwaalde schapen
 • Tien geboden in gewone taal begrijpelijk voor iedereen
 • Het hart van de Vader
 • Zijn liefde volle goedheid
 • Hij hield zoveel van ons

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (24)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (145)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (20)
 • Gods liefde (13)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!