NIEUW: Blog reclamevrij maken?

OUDERJAARSAVOND/NIEUWJAARSDAG

oudjaar

Ook wel Oudejaarsdag genoemd en Oud en Nieuw samen met de daarop volgende Nieuwjaarsdag. De laatste dag van het jaar in alle landen die de westerse kalender hanteren. Oudejaarsavond (ook wel 'Silvester' of 'Silvesteravond') wordt jaarlijks gevierd op 31 december. Na middernacht, wanneer het nieuwe jaar is begonnen, wordt vuurwerk afgestoken.

2019

Nieuwjaarsdag is de dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd. In de westerse wereld is dit op 1 januari. Bij deze viering zijn wederzijdse gelukwensen en goede voornemens gebruikelijk.

☻☻☻☻5 december☻☻☻☻

biddenj

MEDIA☻ 1 december Ik bid voor tegen de toename van oppervlakkigheid door dat de sociale media negatieve invloeden heeft op vele levens van mensen. Dat het omgekeerd wordt naar zuivere positieve en leerzame sociale media voor zowel jong als oud.

juegdbidt

DEPRESSIE☻

5 december☻

Ik bid voor een ieder die aan depressie lijdt. Gods woord zegt: Wees altijd blij in de Heer! Ik zeg het nóg een keer: wees blij! (Fillipenzen 4:4) De bedoeling van God is dat wij allemaal vreugdevolle levens leiden. Raakt u de mensen aan die aan depressie lijden. Amen

biddendehanden

HUISELIJK GEWELD IN HET HUWELIJK☻

5 december☻

Ik bid voor echtparen die huiselijk geweld ondergaan. Zowel lichamelijk als geestelijk. Dat ze hulp gaan zoeken voor herstel in hun huwelijk. Of voor een andere mogelijkheid. Amen.

ZIJNWOORD☻ OMGAAN MET SCHULD EN SCHAAMTE☻ 11 december☻ Bij overtreding van een regel of wet ontstaat schuld. God roept dan op tot berouw en schenkt vergeving. Schaamte ontstaat wanneer je tekortgeschoten bent. God nodigt uit te komen schuilen bij Hem. Hij aanvaardt ons zoals we zijn. Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Hij had medelijden met hem. Hij liep hem snel tegemoet, omhelsde hem en kuste hem.De zoon zei: 'Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn.'Maar de vader zei tegen zijn dienaren: 'Breng vlug de beste kleren hier en trek hem die aan. Doe een zegelring. Een zegelring gaf aan dat je een belangrijk man in het huis was! Met een zegelring mocht je belangrijke brieven een stempel geven zodat te zien was dat die brief echt van jou kwam. aan zijn vinger en trek hem schoenen aan. Dit is het verhaal van de vader en de twee zonen, Lucas 15:11-32. De zoon, die het zo enorm verprutst had, kwam terug, beleed zijn schuld en zijn schaamte. De reactie van de vader is verbazingwekkend.

ZIJNWOORD☻ TERUGGEKEERD NAAR DE VADER☻ 11 december☻ .Deze zoon wist dat hij gezondigd had. Het geld van zijn vader had hij verkwist in overdaad ( Een paar dagen later verkocht de jongste zoon zijn deel van de erfenis en ging met het geld naar een ver land. Daar maakte hij zijn geld op door een rijk en lui leventje te leiden. vers 13) en zijn tijd had hij doorgebracht met slechte vrouwen (vers 30). Behalve dat hij zich daarover (terecht) schuldig voelde, schaamde hij zich ook. Hij was tekortgeschoten, had zichzelf teleurgesteld en was vernederd (bij de varkens,  Hij had zo'n honger, dat hij best van het varkensvoer had willen eten. Maar niemand gaf hem er iets van. vers 16). Hij besluit toch naar zijn vader terug te gaan! Daarbij bereid hij zijn woorden voor (Ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal tegen hem zeggen: 'Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Mag ik alstublieft als knecht bij u komen werken.'vers 18 en 19). Ik ben schuldig en ik ben niet waardig. Bij zijn vader aangekomen krijgt hij een onverwachte ontvangst.

GEBED☻

GEBED VOOR MIJN GELIEFDEN☻

25 november☻

Vader, ik zou U willen vragen,
breng mijn geliefden veilig thuis,
bescherm hen op al hun wegen
als ze op weg zijn naar hun huis.
Waar ze zich ook mogen bevinden,
op het land, de lucht of zee,
ik weet Uw heilige engelen
gaan altijd met hen mee!
Daarom maak ik mij geen zorgen,
dat is ook wat U steeds zegt,
ik kan alleen maar vurig bidden,
maakt U hun paden ruim en recht!
Dank U Vader in de hemel,
dat U waken zal en zorgen,
over ál mijn innige geliefden,
'k weet ze zijn bij U geborgen! E.Hengstman-v Olst

GEBED☻

WILT U DAAR ZIJN☻

25 november☻

Sommigen zijn dood
terwijl ze nog leven
starende ogen naar niets
zielen levend dood
leeft daar nog iets
is daar nog een geest
die wacht
Heer zie neer op 
deze aarde
vergeet deze mensen niet
die niets meer voelen
zelfs geen pijn
ze zijn gebroken
wilt U daar zijn-E.Brunelli


GEBED☻

U DIE MENS WERD☻

5 december☻

Heer Jezus Christus, u die mens werd, een gewone baby zoals we allemaal eens waren, dank u dat u zo intens het leven met ons meegeleefd hebt. Het was u niet te min om een menselijke gestalte aan te nemen terwijl u toch al van eeuwigheid God was bij de Vader. Duizend, duizendmaal dank voor uw gewoonheid die zo vol heerlijkheid was. Dank u dat u speelde, lachte, leerde praten, leerde lopen, timmerde en vrienden maakte. Dank u dat u het mensenleven kent, door en door, en dat u dus mijn leven ook kent. Amen.

GEBED☻

HET KRUIS☻

5 december☻

Heilige Vader, door uw Zoon Jezus heen kom ik bij u. Wat is hij ongelooflijk belangrijk. Wat is hij onmisbaar. Ik vraag u: leert u mij steeds meer zien en beseffen dat Jezus elke minuut van de dag mijn middelaar is. Dank u, Heer Jezus, voor uw bittere dood aan het kruis waardoor u ons weer toegang gaf tot God. Dank u dat u leeft en de prachtigste weg bent naar onze Vader in de hemel. Dank u. Amen.

Bron:levenindekerk

WIJSHEID

5 december☻

Wij geloven altijd dat God gelijk is aan onszelven: de vergevingsgezinden verkondigen hem vergevingsgezind; de haat dragenden prediken hem schrikwekkend.

TEKST☻

5 december☻

Ik kies geloof boven bezorgdheid, hoop boven zorgen, liefde boven angst☺

VISJES

25 november☻

LEVENSMOTTO☻

5 december☻

Wie met zijn gezicht naar het verleden staat, heeft geen oog voor de toekomst

QUOTES** 

5 december☻

"Ik ken mensen die je vertellen dat Jezus Christus een gewone man was; Tussen Hem en wie dan ook in de wereld is er geen mogelijke bewoording van vergelijking."

PSALM☻

5 december☻

"Het leven van de mens is maar kort; net als een bloem bloeit hij even, maar als de wind erover blaast, is er niets meer over. Maar de goedheid en trouw van de HERE zijn eeuwig en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben. Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht. Voor wie Zijn wil doen en met zorg hun levensweg met Hem gaan." Psalm 103:15-18

KORTE GEDACHTE**

5 december☻

Wie op de uitdaging van het evangelie in wil gaan, weigert om in wie dan ook een vijand te zien. In een stil en liefdevol gebed, vind je genoeg vrijheid om zelfs hen die je bedoelingen misvormen, te vergeven.

KORTE OVERDENKING**

5 december☻

Jezus kwam naar de wereld om ons leven te geven. Hij kwam niet om ons regels te brengen, of veroordeling, of angst of werk. Jezus kwam om ons leven te geven in de meest volledige vorm. Terwijl we weten dat ons dit beloofd wordt wanneer we met hem zullen zijn voor eeuwig, wil Johannes dat we duidelijk horen dat Jezus' belofte om ons leven te geven nu begint! Niet ALLEEN het latere leven, maar ook het leven NU!

CITAAT☻

5 december☻

De mens wil gelukkig zijn, ook al leeft hij niet zó dat hij het kan zijn.

EVANGELISCHE 

5 december☻

"Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: "Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht." Johannes 8:12

Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (24)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (161)
 • Feestdagen (4)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (14)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • BIJBELSE TEKST** 

  5 december☻

  "Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen." Hebreeën 1:1-2

  SPREUKEN☺☺

  5 december☻

  "Oneerlijk verkregen vermogen kent geen lang leven, maar wie met ijverig werken zijn kost verdient, zal zijn bezit vermeerderen." Spreuken 13:11

  CHRISTELIJKE OVERDENKINGEN☺☺

  MEDITATIE☻

  IK GELOOF DAT IK GELOOF☻

  5 december☻

  Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God (Efeziërs 2: 8).

  Een tijdje geleden sprak ik op huisbezoek een man. Wij raakten al gauw in gesprek over het geloof. Op een gegeven ogenblik zei hij tegen mij: ‘Dominee, u moet niet denken dat ik ongelovig ben… ik geloof wel….!’ Ik vroeg hem: ‘Maar hoe bent u dan aan dat geloof gekomen?’ Het bleef een tijd stil. Op weg naar huis dacht ik: en zo lopen er veel mensen op het kerkelijk erf rond: ze geloven dat ze geloven. Het is goed, dat wij onszelf de vraag stellen: hoe ben ik nu toch eigenlijk aan mijn geloof gekomen? Heb ik het mijzelf cadeau gegeven of heeft de Heilige Geest mij het geloof in Christus geschonken?

  OVERDENKING☻

  WAAROM ZOU U GELOVEN☻

  1 december☻

  accepteer dat u (wij allen) zondaren zijn
  Daarvoor wil ik u graag wijzen op Romeinen 3:10 “niemand is rechtvaardig, ook niet één”. Wij allen hebben dingen op onze kerfstok die God niet kan accepteren. God is 100% rechtvaardig en kan geen zonden dulden, ook niet de kleinste, en Hij maakt ook geen uitzonderingen omdat Hij de een “aardiger” zou vinden dan de ander.

  TIJD MET JEZUS

  VERGEVEN☻

  1 december☻

  Belijden we onze ​zonden, dan zal hij, die trouw en ​rechtvaardig​ is, ons onze ​zonden​ ​vergeven​ en ons ​reinigen​ van alle kwaad. 1 Johannes 1:9☻

  Ik ken je gevecht met zonden in je leven. Je trots, je onzuiverheid, je wrok, je ongeduld, de verkeerde woorden die je sprak en die blijvende schade hebben aangericht. Zeg het eerlijk tegen Mij. Ik ben trouw en rechtvaardig: Ik vergeef je je zonden. Ik bevrijd je ervan zodat ze niet langer als een last op je drukken. Ik reinig je van alle kwaad. Ik schep een zuiver hart in jou. Ik vernieuw je geest en maak je standvastig. Kom naar Mij en wees volkomen eerlijk. Het zal je in de vrijheid zetten, de vrijheid van de Geest die je zuivert en op de weg naar het leven leidt. Ik vergeef je zonden en reinig je van alle kwaad.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  LICHTEND GELAAT☻

  5 december☻

  God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered. Psalm 80:8☻

  Je leeft in een wereld waarin veel duister is. Er is veel nood en pijn, veel zonde en gebrokenheid. Dat gaat ook jouw leven niet voorbij. Ik wil je aanmoedigen om je daarom naar Mij toe te wenden. Ik ben de God van de hemelse machten. Ik sta boven alles en iedereen. Ik ben machtig en gebruik die hemelse macht om jouw lot ten goede te keren. Kijk naar Mij. Zie Mijn gelaat: Ik kijk met ogen vol licht naar jou. Want Ik wil je redden. Ik wil je Redder zijn. Ik verlos je van angst en zonde. Ik verlos je van duisternis en pijn. Ik toon jou Mijn lichtende gelaat. Ik ben de God van de hemelse machten. Ik red jou.

  BEMOEDIGINGSSITE

  MARIA”S LOFZANG☻ 15 december☻ Lieve broers en zussen, Bemoedigen is elkaar zegenen! Dat prachtige lied van Schubert: Ave Maria. Maria, jij zo begenadigde vrouw. God heeft je uitgekozen om de moeder te worden van een wonderlijk kind! Nooit eerder, nooit later is dit herhaald: God gaat de weg van het mens-worden, om mensen de deur te openen, zodat zíj de weg van het Zoonschap Gods kunnen gaan!Als we weer stil staan bij de geboorte van Jezus, dan zien we overal stalletjes, kerstbomen en veel lichtjes, maar laten we in deze advent- bemoediging eens stilstaan bij Maria. Hoeveel impact heeft haar zwangerschap gehad op Maria? Maria was een gewoon meisje, godvrezend, oprecht, maar ze valt ook op door een scherp en helder denken. Is Elisabeth de tweede christenvrouw in de geschiedenis? Ze groet Maria met woorden die je terug hoort in het Ave Maria: “Gegroet ben je Maria, overvloeiend (zwanger) van genade, wie ben ik dat de moeder van mijn Heer mij komt opzoeken? Je bent een gezegende vrouw, de meest gezegende onder de vrouwen.” Dan begint Maria te zingen, vanuit de volheid van haar hart. Uit haar lofzang zie je dat Maria begrijpt dat het wonderlijke kind in haar schoot, een nieuwe dag in de wereldgeschiedenis in gaat luiden. In welke kerk of daarbuiten je Kerst ook viert, lieve mensen, het Kerstfeest is een ongelooflijke sterke proclamatie in de hemelse gewesten! Geef God alle eer! Met liefs, Gerry

  BEMOEDINGSSITE☻

  EEN GOED WOORD☻

  8 december☻

  Een goed woord is een sterk medicijn!

  Een goed woord op de juiste tijd, het kan wonderen doen! 

  Een woord van vrede in een conflict,
  een woord van liefde temidden van onzekerheid,
  een woord dat kalmeert bij onrust... Hoe krachtig kan een goed woord zijn, precies uitgesproken op de juiste tijd? Bijvoorbeeld iets goeds horen als je midden in een conflict zit. Dat verwacht je niet. Een conflict is meestal niet voorzien van goede hoopvolle woorden, maar van onbegrip of verwijt. Goede woorden hebben een heilzame uitwerking voor anderen en voor jezelf. Goede woorden op de juiste tijd gesproken zijn als een weldaad voor de ziel. Maar voor je goede woorden kunt spreken, moet je ze wel eerst zelf ontvangen en HOREN! 

  Liefs, Gerry 

  BEMOEDIGINGSSITE**

  GOEDE GEDACHTEN IN BANGE DAGEN☻ 1 december☻ Er is hoop in onze bange dagen! LIEVE BROERS EN ZUSSEN, Soms zou je die zorgen-molen in je hoofd stil willen zetten. Beter nog: helemaal uit je hoofd zetten. Weg met al die vermoeiende zorgen over dingen die je niet kunt oplossen. Ken je dat?Wieger Sikkema neemt je mee naar het Goede Woord van God. Hoe denkt God over ons en onze toekomst? Je weet niet wat je leven brengt. Je weet niet wat je huwelijk brengt. Er zullen altijd mooie dingen zijn, maar ook altijd nare en lelijke. Zo zit het leven hier nu eenmaal in elkaar. De tekst belooft geen ‘hemel op aarde’, maar wel dat God onder alle omstandigheden trouw is aan zijn mensen. Dat Hij er zal zijn. Dat Hij ten goede werkt, wat de omstandigheden ook zijn. Dan mag je onbevangen op weg gaan. Het leven nemen en omarmen zoals het op je afkomt, zonder angst, zonder kniezen, vol vertrouwen ‘Hij is er en Hij zorgt’. Gods gedachten zijn goud waard! Neem de tijd om bemoediging te ontvangen voor je ziel. Misschien ken je iemand die ook rondsjouwt met zo'n zinloze zorgen-molen in het hoofd, stuur dan deze bemoediging door. Ontvang nieuwe moed en breng hoop in je omgeving, in Jezus Naam. Met liefs, Gerry

  www.bemoedigingssite.nl

  NIET OPGESTAAN☻

  8 december☻

  Niet opgestaan is Hij
  veel eerder opgewekt
  Gods lichtglans straalde blij
  wat door duister was bedekt
  zoals het licht in het begin
  als eersteling der dagen
  blies God de Zoon de adem in
  weg doodgelopen vragen
  van hoelang of waarom
  God heeft het goedgemaakt
  riep tot Zijn schepping kom
  uit dood en hel ontwaakt
  nu mag het klinken overal
  ver weg in alle landen dat
  de dood niet overwinnen zal
  we leven uit Gods handen

  1001gedichten

  EEUWIG LICHT☻

  8 december☻

  zon/O eeuwig licht
  dat voor het duister niet zwicht
  verlicht onze aarde 
  welke je eenmaal baarde
  Neem mijn ziel
  die in den beginne viel
  zodat hij worde zuiver
  ontdaan van het duister
  Christus die de dood overwonnen heeft
  en in het eeuwig licht leeft
  Kom terug op aarde met je licht
  Ik hou van je en schrijf je dit gedicht
  Ik bemin bovenal één God
  houd mij aan dit gebod
  en hoop dat je terug komt
  zoals éénmaal God je vroeger zond/ster

  1001gedichten

  WONDER☻

  8 december☻

  Wonder door God gegeven
  Ook wij zijn dan weer verbaasd in dit leven..
  Niet naar de mens verwacht, toch gegeven!
  Dit kind, in de moederschoot geweven
  En dan rest ons niets dan dankbaarheid.. 
  Rijk zijn Gods werken in alle tijd! B.Willems

  ZICHTBAAR☻

  8 december☻

  zijn zichtbaarheid
  is onzichtbaar geworden,
  zijn gestalte verschijnt in dromen,
  zijn woorden raken je aan. 
  droom en luister....
  koester zijn woorden in je hart,
  straal zijn liefde uit,
  want Liefde blijft zichtbaar,
  dwars door alles heen. C.Verheij-de Peuter

  HET KIND DAT OP JE WACHT☻

  8 december☻

  Het kind, geboren in schamele doeken
  is tegenwoordig moeilijk te zoeken.
  Zo stil gekomen in de nacht
  wordt nu overspoeld door grote pracht.
  De vele bomen met goud en glitter
  overheersen met hun vals geschitter.
  De vele lichten schijnen overal
  en 'stille nacht' klinkt met groot geschal,
  Maar in de stille wereldnacht
  is nog een kind dat op je wacht, 
  en zacht zegt in wereldse kou:
  'O mens keer om, ik houd van jou!
  Zie toch mijn eenvoud aan
  en kom stil naast me staan.
  Ik ben het licht van het heelal
  dat eens voor ieder schijnen zal."

  D.Beijersbergen-Groot

  GOD ALS MENS☻

  8 december☻

  God werd als mens geboren,
  als baby klein en teer,
  voor mensen diep verloren,
  kwam Hij op aarde neer.
  Hij liet zijn rijkdom varen,
  van ‘s hemels heerlijkheid
  om zich te openbaren,
  tot nederig vlees bereid.
  Alleen zó kon Hij komen,
  als Redder van ons al,
  wij komen zonder schromen,
  met zonden zonder tal.
  Hij is gemaakt tot zonde,
  biedt ons verlossing aan,
  de kracht zit in zijn wonden,
  zodat wij vrijuit gaan.
  Zijn eerste komst op aarde,
  wordt weldra weer herdacht,
  wij hechten daaraan waarde,
  Hij kwam, Die redding bracht.
  Wij mogen daarom eren,
  de Vader en de Zoon,
  ja, zingend Hem vereren,
  Hij heeft bij ons gewoond! A.Lingen

  MIJN VADER☻

  8 december☻

  U bent mijn vader
  Staat altijd voor mij klaar
  Als ik tot u nader
  Dan bent u altijd daar
  Thuis ben ik bij u
  Welkom ben ik thuis altijd
  Daarom kom ik nu
  Deel met u de avondmaaltijd
  Vader u zorgt voor mij
  U geeft mij wat ik nodig hebt
  Hoe u mij wil zien is blij
  Omdat u mij ontzettend liefhebt
  U bent mijn vader
  Alleen nodig dat ik tot u nader

  GELOOF☻

  8 december☻

  Ze had kanker toen ze zei:
  Geloven is voor mij
  als kind bij vader
  achterop de fiets vol overgave,
  benen in de fietstas,
  leunen tegen vaders jas,
  Hij kent mijn bestemming
  zonder routeplanning.
  Ze kende haar vader maar even.
  Toen hij stierf was zij pas zeven
  maar de band met Vader is altijd gebleven.
  Als Vaders gang lijkt te vertragen
  wordt het kind naar Huis gedragen.
  Coby Poelman-Duisterwinkel

  kaneelkoekjes

  KANEELKOEKJES☻ 1 december☻ 3 eiwitten 250 gr suiker 250 gr amandelpoeder 1 volle soeplepel kaneel eventueel rozijnen poedersuiker De eiwitten stijf kloppen en langzaam 125 gr suiker beetje bij beetje toevoegen tot het glanzend stijf is. In een andere kom 125 gr suiker mengen met 250 gr amandelpoeder en 1 soeplepel kaneel. Als de droge ingrediënten goed gemengd zijn voorzichtig onder de eiwitten spatelen. Maak je handen vochtig en rol kleine balletjes. Leg ze op de bakplaat en laat ongeveer een kwartier bakken op 150 °C. Laat afkoelen en bestrooi met poedersuiker

  TERWILLE☻

  Fearful

  VAN ANGST NAAR VRIJHEID☻

  11 december☻

  De buitenlandse Maria komt via mensenhandel in de prostitutie in Nederland terecht. Haar verhaal wordt gekenmerkt door angst. Angst omdat ze niet weg kan lopen bij de mensen die haar ‘bezitten’. Angst voor mensonterende dwang: anderen bepalen hoe ze moet zitten, hoe ze zich moet kleden, hoe ze zich moet gedragen, en wat ze moet doen. Na 2,5 jaar is Maria zichzelf zo kwijtgeraakt dat ze volledig in de war is: “Ik wist niet meer wat links of rechts was.” Via het uitstapprogramma van Terwille lukt het haar om te ontsnappen uit haar verstikkende netwerk.

  Maria krijgt een plekje op een veilige verblijfslocatie van Terwille. Ze heeft daar een eigen kamer, in een huiselijk setting bij een gezin met kinderen. Ze ervaart daar voor het eerst sinds lange tijd weer wat het is om vrij te zijn, vrij om zelf beslissingen te nemen over haar leven.
  Maar de angst laat haar niet zomaar los. Hoewel het huis op een rustig plekje staat in een veilige anonieme omgeving, durft ze in het begin niet in de buurt van ramen te komen.

  Ik was bang dat de mensenhandelaren me kwamen zoeken.”

  Ze verandert ook regelmatig haar telefoonnummer, omdat ze bang is dat verkeerde mensen via de telefoon invloed op haar leven kunnen uitoefenen. Ze is eerder in aanraking geweest met voodoo en die angst zit diep.

  TIMON

  TIENERMOEDERS GEKOPPELD AAN BUREN☻

  11 december☻

  Beter een goede buur dan een verre vriend. Deze oude tegeltjeswijsheid gaat in Houten in ieder geval op, want tieners met problemen worden daar in een bijzondere woonvorm gekoppeld aan volwassen buren.

  Zo springen de senioren Beppie en Adrie van der Kuil bij als tienermoeder Jubelle even een oppas nodig heeft. Het geeft de jongeren een veilig gevoel op hun weg naar zelfstandigheid.

  Bron:Timon.nlwww.timon.nl

  CHRIS

  OUDERS GAAN SCHEIDEN☻

  11 december☻

  Na de zomervakantie krijgen Daan (10) en Tess (8) te horen dat hun ouders gaan scheiden. Ze schrikken hier enorm van. Daan is vooral boos op zijn ouders en Tess voelt zich heel verdrietig. Ze hebben veel vragen aan hun ouders. Moeten zij nu ergens anders gaan wonen? We gaan in gesprek met een chatcoach bij Chris. Welke tips zijn er voor kinderen van wie de ouders gescheiden zijn?

  Hoe reageren kinderen die te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden?
  Het is begrijpelijk dat Daan en Tess veel vragen hebben. Het kan goed zijn dat je niet had verwacht dat je ouders uit elkaar zouden gaan. Je ziet je ouders altijd bij elkaar en opeens eet papa of mama’s avonds niet meer mee. Een meisje vertelde: “als ik bij papa ben, mis ik mama” en “als ik bij mama ben, mis ik papa”.

  Bron:chris.nl

  ABCVANHETGELOOF

  VERLOSSING☻

  11 december☻

  Verlossing is bevrijding door Jezus Christus uit de macht van satan, de wereld en de zonde. Uiteindelijk zal Jezus de gelovigen van de dood verlossen en hun een nieuw lichaam geven. Op een bepaalde manier is dat in de Bijbel ook zo terug te vinden. De Heere Jezus is de Verlosser en Hij heeft de overwinning behaald. Toch zie je nog veel mensen onder de macht van Satan leven. En zij die verlost zijn, ervaren nog steeds de invloed van de zonde en Satans macht.

  Satan weet dat hij verloren heeft en probeert in zijn val zoveel mogelijk mensen mee te sleuren. Hij gaat rond als een brullende leeuw (1 Petrus 5:8). Nog steeds hebben gelovigen te strijden tegen de zonde en de verleidingen van de wereld. De Bijbel roept ons op om te volharden en steeds weer te kijken naar Jezus Christus, ‘de Leidsman en Voleinder van het geloof’ (Hebreeën 12:2).

  Www.abcvanhetgeloof.nl

  GEEN AFGODEN ALS GOD WILLEN ZIJN☻

  11 december☻

  De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten.

   

  MOPPEN

  pauw

  PAUW☻ 25 november☻ Fientje en haar moeder zijn in de dierentuin. Fientje heeft nog nooit een pauw gezien, en als ze langs het hok met de pauwen lopen, zegt Fientje: "Kijk mam, die kip staat in bloei!"

  euro-bewegende-animatie-0039

  HONDERD EURO☻ 25 november☻ Een man heeft zijn auto geparkeerd op een plaats waar dat niet mag. Als hij terugkomt is een agent net een parkeerbon voor hem aan het uitschrijven van vijftig euro. De man wil meteen betalen en geeft de agent een briefje van honderd euro. Agent: - Het spijt me meneer. Ik kan u helaas niet teruggeven van honderd euro. Man: - Ach, dat geeft niet. Houdt u de rest maar. Ik sta hier morgen toch weer.

  GENEZINGSDIENSTEN/

  met evangelist Jan Zijlstra/

  Genezingen in Handelingen,

  omdat Hij (Jezus)leeft☻(Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

   ☻☻zondag, 16. december 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ♥♥ 10:30  Wijk bij Duurstede Onderwijsdienst (De Rivier Gemeente; Kanaal Noord 1; tomtom: Molenvliet 1; 3961 MZ; Wijk bij Duurstede; 06-21848564; www.deriviergemeente.nl) ♥♥ 19:00  Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻woensdag, 19. december 20:00  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) Wanneerwo, 19. december, 20:00 – 22:00

  www.wingsofhealing.nl

  israelreizen

  GA MEE OP REIS NAAR ISRAEL☻ In 2019 bestaat Het Zoeklicht 100 jaar. Dat vieren we door onder andere twee unieke Israëlreizen aan te bieden. Meld u snel aan want vol=vol! - Ontdek Israël wandelend 4 - 14 april 2019 - Profetische reis door Israël 4 - 14 november 2019

  Valentine music

  POPULAIR/KLASSIEK NIEUWJAARSCONCERT DOOR JOS MOEKE ST.MAARTENSKERK ZALTBOMMEL, NIEUWJAARSDAG!!! Nieuwjaarsconcert St.Maartenskerk door Jos Moeke met o.a.: J.S.Bach (Preludium en Fuga BWV 547), G.F.Handel, M.Reger (BACH), A.Guilmant, J.Ireland, R.de Jong (Toccata), K.J.Mulder en improvisaties, jong en oud welkom op deze gezellige middag!!!!! Dinsdag 01 januari 2019/15:30 tot 16:40/Grote of St.Maartenskerk/Zaltbommel

  zandtovenaar

  ZANDTOVENAAR☻Adres: Louis Couperusstraat 133, 1064 CE Amsterdam-West Datum & Tijd: 23 december 2018 om 10:30 uur/Tijdens deze kerstspecial zal DeZandtovenaar optreden. Met een korte overdenking door Joël Boertjens.

  relatie

  HOOGEGEVOELIGE RELATIE☻ Adres: Foyer de Charite Marthe Robin, 6017 AL Thorn/Datum & Tijd: 2 februari 2019 om 10:00 uur/Veel hooggevoelige mensen voelen zich onbegrepen en dragen lasten van anderen zonder te weten hoe zij met deze bijzondere gave van God kunnen leren omgaan.  Onze persoonlijkheid wordt mede bepaald door ervaringen uit het verleden, sommige zijn waardevol, andere herinneringen achtervolgen ons en hebben littekens achtergelaten. Deze littekens kunnen in het bijzonder bij hooggevoelige mensen veel nare herinneringen oproepen en maken het hen heel moeilijk om een gezonde relatie op te bouwen:In de oude vleugel zijn douche en toilet op de gang; in de nieuwe vleugel beschikt u over eigen sanitair) Oude vleugel € 190,- per persoon. Nieuwe vleugel € 210,- per persoon Het verblijf is inclusief: begeleidingsmateriaal -persoonlijke begeleiding - vol pension  Handdoeken en beddengoed dient u zelf mee te nemen.  Beddengoed is eventueel te huur voor € 8,-

  botanisch

  Botanische kunst van Franz en Ferdinand Bauer/2 februari 2019  t/m  12 mei 2019 Haarlem/Teylers Museum in Haarlem toont in een overzichtstentoonstelling het werk van de botanische kunstenaars Franz en Ferdinand Bauer.  De aquarellen van beide broers behoren tot de uitzonderlijkste natuurwetenschappelijke kunstwerken ooit gemaakt. Voor liefhebbers van botanische kunst is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met deze voor velen onbekende schat aan plantkundige pracht. ‘200 soorten groen,

  JARIGEN

  jarigen

  VERJAARSDAGBOEKET☻ 21 november☻ De avondzon beschijnt het paars van sterrenbollen in ‘t boeket, ze zijn met akelei en lelies in  het licht gezet, het kruid van vingerhoed wijst uit de diepte bloeiend in lila alle kanten uit. Korenbloemen leunen op doorzichtig groen, hun stelen ondersteunen een uitbundige pioen alsof ze in het lichtdoorlatend blauw elkaar en ons vertellen: ook wij ervaren dagelijks Zijn scheppingstrouw. C.Poelman-Duisterwinkel

  Birthday present and cake

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  HUWELIJK

  huwelijk4

  SAMEN VOOR ALTIJD☻ 21 november☻ Een huwelijk is eenheid twee mensen komen samen samen tot de dood hen scheidt een huwelijk is eenheid met de Vader voor altijd verbonden tot de laatste adem een huwelijk is eenheid twee mensen komen samen A.Holman

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  GEBOORTE

  geboorte

  GEBOORTE 21 november☻ Er is om jou gebeden Je werd door ons verwacht Nu ben je in ons midden 't Was God die jou hier bracht J.Vlastuin-v Deelen

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  ZIEKEN

  beterschap

  DEMENTE MAN☻ 21 november☻ Achter me staan vreemde mensen Laat me naar mijn moeder gaan Zeg, waarom zit nou die deur dicht? Help me toch, 'k moet hier vandaan En mijn kinderen die wachten Ik ben bang, waar ben ik nou? Mamma waar zijn mijn gedachten? En staat daar mijn eigen vrouw? Red me God! H.Cieremans

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  sterkte

  GEBROKEN HART☻ 21 november☻ Heer heelt U mijn gebroken hart, het ligt in zoveel stukken kleine, grote, vol van smart het wil mijzelf niet lukken Ik leg de stukken op een schaal het doet mij zoveel pijn elk stuk(je) heeft zo zijn verhaal dat wij niet meer samen zijn Die schaal met stukken leg ik bij U neer en vraag aan U in mijn gebed wilt U het alstublieft maken Heer ik weet dat ik het zonder U niet red I.Cornilisse-Pietersma

  Crying and sobbing

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet

  herfst234

  LEVENSHERFST☺ 21 november☻ Als warrelend blad in de wind loop ik dolend door ’t beneveld licht van bronsgekleurde lanen waar tussen bomen Jakobsladders dalen en voel me bijna een aartsvader dromend van afdalende en opstijgende engelen terwijl de wind de hemelse orgelpijpen bespeelt terwijl de toetsen en pedalen bediend worden door almacht die lente, zomer, herfst en winter sinds de schepping bestuurt. E.J vd Scheer

  Raking Leaves

  Ook in de herfst van ons eigen leven, wil Hij ons kracht en sterkte geven. Laten wij daarom steeds maar weer, ons vertrouwen stellen op De Heer.


  HEILS DES VOLKS

  KOM JE OOK NAAR ONZE KERSTVIERING☻

  21 november☻

  Op vrijdag 21 december vieren wij als THDV voor de 163e keer kerst met elkaar. En we hopen dat jij erbij bent! Het thema is dit jaar 'Wat is je naam?' en onder meer Arie de Rover (auteur/coach) en Gert Hutten (directeur THDV) zullen spreken. Verder zingen we traditionele én nieuwe kerstliederen met orgel en de THDV-projectband onder leiding van Ronald Koops. Ook hebben we dit jaar het daklozenkoor ‘De Straatklinkers’ uitgenodigd! Het wordt een sfeervolle en warme avond die je niet mag missen! Ja, ik kom! Tijdens de kerstviering wordt gecollecteerd voor het werk van Amsterdammers Helpen Amsterdammers (AHA), een project van THDV. Veel mensen in onze samenleving missen de warmte van een 'thuis'. AHA is een plek in hartje Amsterdam waar dak- en thuislozen op adem kunnen komen. We bieden hen eten, warmte en gezelligheid. Samen met de gasten zoeken we ook naar mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding. We willen je vragen om - als je dat kunt - sokken, wanten, sjaals of mutsen mee te nemen, zodat we de honderden daklozen in Amsterdam praktisch kunnen dienen. We zetten manden en tafels neer bij de ingang waar je deze in kunt leveren.

  STEUNPUNT FLEVOLAND: EEN JAAR ONDERWEG☻

  21 november☻

  Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat ons project Scharlaken Koord samen met Terwille in de provincie Flevoland zijn gestart met het Steunpunt voor vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie. We kijken terug op een bijzonder jaar waarin we bijna 20 vrouwen (en mannen) hebben mogen ondersteunen bij verschillende vragen. De trajecten zijn gericht op ander werk en een gezonde leefomgeving. Soms is er aanvullende ondersteuning nodig op het gebied van veilig (tijdelijk) verblijf, behandeling van psychiatrische problematiek of verslaving. Nu we een jaar onderweg zijn, weten de vrouwen ons steeds beter te vinden en zien we steeds scherper de behoefte in deze regio. Daarom zijn we dankbaar om te kunnen vertellen dat onze RUPS-subsidie (RUPS = Regeling Uitstapprogramma's Prostituees) met een jaar is verlengd. Vanuit een periodiek overleg met de gemeente Almere en de GGD werken we samen aan een aanvullend aanbod en aan zichtbaarheid in Flevoland. Zo werken we met de gemeenten aan het invullen van het prostitutiebeleid op gemeentelijk niveau. Het komende jaar zal het Steunpunt dus actief ondersteuning en uitstapmogelijkheden kunnen blijven bieden. 

  NIEUWS

  Godsliefde

  MOSLIMVROUW ZOCHT NAAR GODS LIEFDE☻ 11 december☻ Aisha (27) groeide op in een moslimfamilie. Haar vader is toegewijd aan de islam en haar moeder is gehoorzaam aan haar vader, omdat ze geen andere keuze heeft. "Ze had haar vader haar moeder op alle mogelijke manieren zien mishandelen en heeft nooit één goed woord van haar vader naar haar moeder of zelfs maar naar haar gehoord",  Op een dag sprak ze met een vriendin op het werk die toevallig een christen was. Aisha merkte op dat haar vriendin vaak Gods naam noemde in hun gesprekken. Uiteindelijk kon Aisha het niet langer volhouden en stelde ze zich open voor haar vriendin. "Ik houd niet van Allah," zei ze. "Ik draag alleen de burka om gehoorzaam te zijn aan mijn vader omdat hij mij pijn zou kunnen doen! "Waarom houd je niet van Allah", vroeg haar Christelijke collega. Aisha vertelde over haar opvoeding en haar huiselijk leven.Haar vriendin voelde medeleven met haar situatie. "Ik hou van God omdat Hij eerst van mij hield," getuigde ze. Ze nodigde Aisha uit om ooit met haar voorganger te praten. Toen ze de moed vond, ging Aisha op bezoek bij Pastor Moosa. Toen hij begon te vertellen over de liefde van God, Zijn vriendelijkheid, mededogen en barmhartigheid, begon Aisha te snikken. "Hoe meer we met haar over onze Heiland deelden, hoe vaker ze terugkwam om meer te horen", vertelde Pastor Moosa. "Toen we haar een Bijbel gaven om te lezen, had het Woord van God een absolute impact op haar. Na nog een paar ontmoetingen was Aisha klaar om Christus in haar hart te ontvangen. Bron:Christelijknieuws

  bijbels

  OP DE FILIPPIJNEN IS DE BIJBEL HET MEEST GELEZEN BOEK☻ 11 december☻ Uit een onderzoek van de Filipijnse overheid blijkt dat de Bijbel het meest gelezen boek is op de Filipijnen. Meer dan 72 procent van de ondervraagde Filippijnen geeft aan dat ze het afgelopen jaar het meest in de Bijbel hebben gelezen. Het onderzoek werd uitgevoerd door de ‘National Book Development Board, aldus een bericht van UCA News. Op de tweede plaats volgden kinderboeken. Een soortgelijk onderzoek in 2012 wees uit dat toen 58 procent van de bevolking de Bijbel noemde als hun meest favoriete boek. ‘Dit onderzoek laat zien dat het Filipijnse volk verlangt om God te leren kennen en Hem bekend te maken in het land en wereldwijd,’ reageert Noel Pantoja, de directeur van het Filipijnse Bijbelgenootschap.Het Bijbelgenootschap zet krachtig in op de verspreiding van de Bijbel, door Bijbels in de verschillende talen aan te bieden voor – omgerekend – iets minder dan 1 euro per exemplaar. Geschat wordt dat de afgelopen tien jaar ongeveer tien miljoen Bijbels zijn gekocht/verspreid op de Filipijnen. Bron:christelijknieuws

  katholiekekerk

  KRIMP KATHOLIEKE KERK ZET DOOR☻ 11 december☻ De krimp van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland hield ook in 2017 aan. Het aantal kerkbezoekers nam in dat jaar zelfs sneller af dan voorheen. Dat blijkt uit de Pius Almanak, het jaarboek van dit kerkgenootschap. Nederland telde in 2017 ruim 3,7 miljoen katholieken. Jaarlijks daalt dit aantal met ongeveer 55.000. Van die katholieken waren er 3,6 miljoen niet wekelijks in de kerk te vinden: het aantal kerkgangers lag op 157.000. Dat betekent een afname van 9 procent ten opzichte van 2016. Dat is een sterke daling dan in voorgaande jaren, toen het kerkbezoek jaarlijks gemiddeld afnam met 6 tot 7 procent. Ook andere cijfers laten krimp zien. Het aantal doopsels, eerste communies, vormsels en kerkelijke huwelijken daalt elk ja …Bron:nd shoppen

  WAAROM AMERIKANEN NA DE KERKDIENST GAAN SHOPPEN☻ 11 december☻ Voor de helft van de Amerikaanse christenen is het Bijbels gebod om een dag per week te rusten nog steeds van kracht. Voor de meeste van hen hoort bij die dag ook de kerkgang. Maar na de dienst even shoppen is ook geen probleem. Wie opgegroeid is in orthodox-gereformeerde kringen in Nederland, waar de zondagsrust nog altijd vrij strikt wordt gehandhaafd, wrijft soms zijn ogen uit als hij de zondagsbesteding van Bijbelgetrouwe christenen in Amerika beschouwt.  Veruit de meeste van hen, bijna 80 procent, gaat ’s zondags naar de kerk – veelal één keer per zondag. Maar na afloop van de dienst staat bij veruit de meerderheid familiebezoek, de sportschool of winkelen op het programma. „De zondag is ook een dag om te recreëren. Ontspannende dingen zijn dus toegestaan”, zegt Robert Tinkey, ouderling van de gemeente. Opvallend is dat de zondag als rustdag breder draagvlak heeft in de zuidelijke staten van de VS dan in de noordelijke. Bron:refdag

  santachristmas

  CHRISTELIJKE LIEFDADIGHEID IN VUUR EN VLAM VOOR HET VERTELLEN VAN SCHOOLKINDEREN DAT SANTA IS NIET ECHT☻ 11 december☻ Een christelijke liefdadigheidsinstelling werd bekritiseerd nadat een vrijwilliger naar verluidt jonge schoolkinderen tot tranen had teruggebracht nadat ze hadden gezegd dat de kerstman niet echt is. The Mirror  meldt dat kinderen aan Fleet Wood Lane Primary in Lincolnshire te horen kregen dat Santa 'verzonnen' was.Tijdens de schoolvergadering nodigde de vrijwilliger van de Mary Bass Charity naar verluidt twee kinderen uit om naar het front te komen en chocolade Santas in elkaar te slaan. De school heeft zich sindsdien verontschuldigd en de relatie met het goede doel beëindigd nadat ouders hadden geklaagd over de presentatie.Hoofddocent mevrouw Rachael Cotton zei: 'We hebben onze excuses aangeboden aan ouders en kinderen en hebben begrip voor hun zorgen.'Ik heb aan de ouders geschreven dat een deel van de presentatie door de Mary Bass Charity in een schoolvergadering ongepast was en verzekerde hen dat we geen vertegenwoordigers van deze liefdadigheidsinstelling meer zullen gebruiken.Bron: Christiantoday.com

  man-vrouw-en

  DE MEESTE TRANSGENDER KINDEREN ZULLEN TERUG VERANDEREN ALS ZE WAT OUDER ZIJN☻ 11 december☻ Experts in het veld dringen aan op voorzichtigheid voor ouders van transgender kinderen en tieners, onder verwijzing naar studies die laten zien dat minderjarigen vaak van gedachten veranderen over de overgang als ze volwassen zijn. Het fenomeen van kinderen en tieners die van gedachten veranderen over hun transgender-status zodra ze ouder worden, wordt "desistance" genoemd, Dit gebeurt - bijvoorbeeld - wanneer een kind dat als geboren man wordt geïdentificeerd zich tijdens het kind of de tienerjaren identificeert als een meisje, maar daarna terugkeert naar een mannelijke identiteit wanneer het een volwassene betreft. Drescher dringt aan op voorzichtigheid bij het gebruik van operaties, wat moeilijk kan zijn om 'ongedaan te maken'. Chirurgie is pas op 18-jarige leeftijd beschikbaar voor transgender-tieners.  Ondanks kritiek op het onderzoek, zei Steensma  , "het enige bewijs dat ik heb van studies en rapporten in de literatuur ... is dat niet alle transgender kinderen zullen blijven bestaan ​​in hun transgender identiteit." Bron:christianheadlines

  syndroomvandown 

  JONGE CHRISTELIJKE VROUW MET HET SYNDROOM VAN DOWN SPREEKT TEGEN HET FEIT DAT ZE WORDEN UITGESLOTEN☻ 11 december☻ Heidi Crowter, een 23-jarige Britse vrouw uit Coventry, heeft haar ervaring met het leven met het syndroom van Down kenbaar gemaakt en zich uitgesproken tegen screening op invaliditeit. Heidi zei dat ouders "leugens worden verteld" over het syndroom van Down en hoopt dat haar voorbeeld van leven en geloof de misvattingen zal uitdagen. Ze is actief betrokken bij Do not Screen Us Out, een campagnegroep die benadrukt dat niet-invasieve prenatale tests (NIPT) waarschijnlijk zullen leiden tot een groot aantal abortussen in het VK Uit de laatste cijfers voor Groot-Brittannië blijkt dat ongeveer 92 procent van de zwangerschappen waarbij het syndroom van Down is vastgesteld, leiden tot abortus.

   CHRISTENEN VROEGEN OM HUN LEVENSERVARING ALS GELOVIGE IN HET KONINKRIJK TE DELEN☻ 11 december☻ Christenen worden uitgenodigd om hun ervaringen met het leven van hun geloof in het Verenigd Koninkrijk vandaag te delen.  Het overleg wordt geleid door de christenen in de parlementaire fractie van het Parlement tot 16 december. Het vraagt ​​christenen om te vertellen hoe vrij ze zich voelen om hun geloof in het Verenigd Koninkrijk vandaag te leven en in hoeverre ze het gevoel hebben hun overtuigingen te kunnen delen met mensen die niet christen zijn. Ze worden ook gevraagd hoe ze zich gedragen door openbare instellingen, zoals de overheid en regelgevende instanties, en of ze obstakels ervaren voor het betrekken van mensen in het openbare leven als christenen. Andere vragen stellen vragen over hun ervaring met haatmisdrijven of vijandigheid die ze mogelijk hebben ondervonden om christen te zijn. Het zal ook de antwoorden gebruiken om na te gaan welk beleid kan worden ontwikkeld om christenen verder te helpen hun geloof te leven en gebieden te identificeren waar huidige acties of gebrek aan actie ertoe leiden christen zijn in het Verenigd Koninkrijk 'uitdagend' te maken. Bron:christiantoday

  regenboog

  POOLSE KERKEN PROTESTEREN TEGEN REGENBOOG VLAG EN VOOR ZONDAGRUST:GOED IDEE? 28 november☻ Op het Zeeuwse eiland Tholen is op Coming Out Day de regenboogvlag gehesen boven het gemeentehuis. Ook gaan een aantal toeristenwinkels open op zondag. Dat was voor 22 reformatorische kerken op Tholen reden om een advertentie te plaatsen in de lokale krant. Is dat wel of niet verstandig? Dick en Jeffrey bespreken dit in de CIP Podcast. “Dan denk ik: wees een beetje voorzichtig, want het is niet zo duidelijk dat de christelijke zondagsrust gebaseerd is op de Tien Geboden. Want dit gaat over de sabbat en niet over de zondag. Het gaat mij een beetje ver om die relatie één-op-één te leggen.” “De Tien Geboden zijn gegeven aan de Joden en natuurlijk komen die op een vrije manier terug in het Nieuwe Testament – dus het is heel belangrijk om een rustdag te nemen. God heeft geen slaven van ons gemaakt. Maar je moet niet stellen dat iedereen vrij móet nemen. Dominees moeten op die dag ook zwoegen, en nemen op maandag of zaterdag rust.” Bron:cip homohuwelijk

  HUWELIJK MAN VROUW IS BIJBELSE PRINCIPE☻ 28 november☻ Twaalf ChristenUnie-leden dienden een amendement in dat tot erkenning van het homohuwelijk zou moeten leiden. Het partijcongres heeft zaterdag het voorstel met een ruime meerderheid weggestemd. Het partijbestuur adviseerde om tegen het amendement te stemmen omdat het ideaal van de partij het huwelijk is tussen man en vrouw. Tijdens de stemming bleek dat 314 leden tegen stemden en 114 voor. 74 aanwezigen onthielden zich. "Het bestuur staat voluit voor dit Bijbelse principe en ideaal, zoals de ChristenUnie dat altijd heeft gedaan," aldus partijvoorzitter Piet Adema.Eerder liet de eerste indiener van het amendement, Walter Brands, zich hier al over uit: "Ik zie de invoering van het homohuwelijk niet als een aanval op het traditionele huwelijk, al leeft dat sentiment hier en daar wel. Ik vind dat de overheid alle overtuigingen moet beschermen. Ook homo's hebben recht op de ordening en bescherming van de overheid." Bron:cip

  big-5078607-Tear-helpt-kerken-om-geweld-tegen-vrouwen-te-stoppen

  TEAR HELPT KERKEN OM GEWELD TEGEN VROUWEN TE STOPPEN☻ 28 november☻ Van 25 november tot en met 10 december voert Tear opnieuw campagne om geweld tegen vrouwen te stoppen. Op de website www.resister.nl heeft Tear nu een scala aan materialen verzameld waarmee kerken geweld tegen vrouwen kunnen erkennen, voorkomen en aanpakken. Ds. Arie van der Veer: ‘Ik doe mee met de Resister campagne van Tear omdat, als ik er diep over nadenk, ik het geweld in mezelf ontdek. Ik kom in mijn werk niet zoveel situaties van geweld tegen. Maar ik denk wel: hoe vaak heb ík mensen gestriemd? Met woorden. Ik denk dat we onbewust meer mensen verwond hebben dan we onszelf bewust zijn. Het begint bij jezelf!’… ‘Ik hoop dat deze campagne kerken er bewust van maakt dat er veel verborgen pijn bij vrouwen is. Oók in de kerk. Ik hoop vooral dat er een sfeer in de kerk komt waarbij vrouwen hun hart durven uit te storten. Net zoals dat je je hart kan uitstorten bij God.’ Bron:cip

  Nederland-is-een-zendingsland-geworden

  NEDERLAND IS EEN ZENDINGSLAND GEWORDEN☻ 28 november☻ Het is voor de Reformed Church in America (RCA) al lang geen vraag meer: Nederland is een zendingsland geworden. De ontkerkelijking in ons land is enorm en steeds meer mensen kennen Jezus niet. Daarom wil het kerkgenootschap samenwerken met Operatie Mobilisatie, om onder de minst bereikten in Nederland het Evangelie te verspreiden. Het feit dat een grote Amerikaanse zendingsorganisatie Nederland uitkiest als zendingsland, is opzienbarend te noemen. Scott Engelsman (RCA): “De Reformed Church is opgericht in 1628 in wat toen nog New Amsterdam heette. We zijn de oudste protestante denominatie in de Verenigde Staten, met duizend kerken in de VS en Canada. Onze wortels liggen in Nederland, en we voelen ons nog altijd sterk verbonden met Holland, het land waar onze voorouders vandaan kwamen. De ontkerkelijking in Nederland is enorm, veel meer dan in de Verenigde Staten. Daarom willen we ons nu ook op de zending in Nederland richten. We zijn het verplicht aan Nederland: we willen graag iets teruggeven van wat we ontvangen hebben. "Bron:cip

  vuurzee

  VUURZEE IN CALIFORNIE VERNIETIGD EEN HEEL DORP BEHALVE DEZE KERK☻ 21 november☻ Een voorganger die een van de meest dodelijke vuurstormen heeft overleefd in Califonië, vertelde hoe hij en anderen ontsnapten door bescherming te vinden in zijn kerkgebouw, meldt The Christian Today. Doug Crowder, voorganger van Magalia Pines Baptist Church, vertelde de pers dat hij bezig was om mensen te evacueren vanwege het uitslaande vuur; een van de ergste branden in de geschiedenis van Californië. "We waren op de oprit van de kerk en en voorbereid om te vertrekken als het vuur zou uitslaan. Het Subway-restaurant aan de overkant van de straat explodeerde en aan alle kanten van ons was vuur", vertelt hij. "We konden niet meer weg."Toen zochten ze bescherming in het kerkgebouw, en zagen ze alle vlammen die omringende gebouwen verteerden. Duizenden tanken met gas, aan de overkant van de kerk, explodeerden ook. Alles rondom het kerkgebouw is vernietigd, maar de kerk waarin de voorganger schuilde met zijn mannen, werd niet verwoest. Bron:cip bijbels

  CHRISTELIJKE STUDENT ONDER VUUR OMDAT ZE GELOOFT DAT GESLACHT BIOLOGISCH IS☻ 21 november☻ Isabella Chow is een moedige, jonge en conservatieve christen die studeert op een van de meest liberale universiteiten in Californië, in Bekeley. Medestudenten eisen dat zij haar werk als studentensenator stopzet omdat zij het menselijk geslacht als biologisch beschouwt. In haar ogen is geslacht geen individuele keuze. Ze onthield zich van een stem toen er onlangs een resolutie werd ingediend tegen een wetsvoorstel van president Trump. De president wil geslacht definiëren als biologisch, dat vaststaat bij de geboorte en onveranderlijk is. Dat Chow zich hier weigert tegen te verzetten is tegen het zere been van de groep Student Action, die studenten van de universiteit in Californië vertegenwoordigt. Deze groep diende de resolutie in. Ik geloof dat God man en vrouw geschapen heeft en dat Hij het huwelijk heeft gemaakt voor man en vrouw. Voor mij betekent het als ik iemand lief heb, dat het niet betekent dat al je keuzes het beste zijn voor jou als individu." "Als christen geloof ik dat God alle situaties gebruikt ten goede voor hen die Hem liefhebben. Er gebeurt momenteel zoveel en hoewel het een hele, hele zware week voor me is geweest, weet ik dat God werkt en Hij dit gebruikt om de kerk te bekrachtigen en wakker te maken", zegt ze. Bron:Cip

  Nederland

  NEDERLAND IS DE BESTE LAND VOOR ATHIESTEN☻ 21 november☻ Wie atheïst of vrijdenker is, kan het beste in Nederland, België of Taiwan wonen. Deze landen staan op een gedeelde eerste plaats in het Freedom of Thought-rapport van de internationale koepel van humanisten (IHEU). Dat meldt De Standaard. Voor de samenstelling van de lijst houdt de IHEU rekening met vier thema’s: ‘Grondwet en overheid’, ‘Onderwijs en kinderrechten’, ‘Samenleving, gemeenschap en familie’ en ‘Vrijheid van meningsuiting en humanitaire waarden’. Op elk van deze vier thema’s scoren België, Nederland en Taiwan ‘vrij en gelijk’. Frankrijk en Japan maken de top vijf compleet. Het betekent volgens de IHEU overigens niet dat er geen plaats is voor religie in het openbare leven of dat er geen conservatief religieuze machten zijn. Het houdt in dat niet-gelovigen niet systematisch gediscrimineerd worden en dat er bescherming is als er toch sprake is van discriminatie. Helemaal onderaan de lijst met 196 landen bengelen Pakistan, de Malediven, Afghanistan, Iran en Saoedi-Arabië. Bron:eo

  pinksterconferentie

  THEMA CONFERENTIE OPWEKKING 2019☻☻

  21 november☻ DIEPER MET DE GEEST☻ De 49e editie van de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking heeft als thema ‘Dieper met de Geest’. De gezinsconferentie vindt ieder jaar tijdens het pinksterweekend plaats op het evenemententerrein van Walibi Holland te Biddinghuizen, in de Flevopolder. "We verlangen ernaar om tijdens het pinksterweekend mensen mee te nemen in een boodschap die verdieping brengt in hun geestelijk leven," zegt Ruben Flach, directeur van Stichting Opwekking. "Tijdens het pinksterweekend willen we mensen bemoedigen en aansporen om dieper te gaan – door en met de Heilige Geest. Alleen als we dieper gaan, zullen we meer ontdekken van Gods Koninkrijk en van het levensveranderende werk van de Heilige Geest. Dat besef geeft hoop, niet alleen voor de toekomst, maar ook voor ons leven nu."Opwekking is gericht op geestelijke vernieuwing in Nederland en wil niet alleen mensen in contact brengen met Jezus, maar hen ook aanmoedigen Hem te volgen en te kennen. Flach: "Onze diepe overtuiging is dat we Jezus alleen kunnen volgen als we de Heilige Geest toestaan om ons leven te vullen en te leiden. Als de gaven en de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar worden in ons leven, als volgelingen van Jezus, zullen we op een krachtige manier de boodschap van het Koninkrijk kunnen brengen. Paulus stelt in 1 Corintiërs 4:20 dat het Koninkrijk van God niet bestaat uit woorden, maar uit kracht. God wil Zijn kracht openbaren in ons leven en door ons heen aan de wereld."

  huwelijk

  PKN PAST ARTIKELEN OVER HUWELIJK EN HOMOZEGEN NIET UIT☻ 21 november☻ De kerkorde op het gebied van huwelijk en levensverbintenis wordt niet gewijzigd, laat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) weten. Deze week komt de generale synode bijeen. De uitleg bij de kerkorde verandert wel. Voortaan hebben de termen 'inzegenen' en 'zegenen' dezelfde liturgische lading. Het moderamen (synodebestuur) stelde voor om een leesregel toe te voegen. Daarin onderstreept de generale synode dat de kerkorde in deze bepalingen geen waardeoordeel geeft over de seksuele geaardheid van haar leden noch over hun persoonlijke keuzes als het gaat om het huwelijk of andere levensverbintenissen. Kerkenraden hebben de ruimte om zelf te kunnen bepalen om naast het huwelijk tussen man en vrouw ook andere levensverbintenissen tussen twee mensen -waaronder het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht- te zegenen.  De huwelijksordinantie maakt nu nog onderscheid tussen het huwelijk van personen van ongelijk geslacht en andere levensverbintenissen. Eerstgenoemde groep komt in aanmerking voor een 'inzegening', terwijl de tweede groep genoegen moet nemen met een 'zegening'.De generale synode benadrukt met klem ‘dat in de kerk van Christus ieder mens - als beelddrager van de Schepper en aangeraakt in liefde door de levende Heer - van harte welkom is en zich veilig mag voelen. En dat allen geroepen zijn elkaar in liefde te aanvaarden.’ Ook spoort de generale synode gemeenten aan om de veilige ruimte voor alle leden te vergroten waarin het gesprek over gender, seksualiteit en zegen gevoerd kan worden. Bron:cip

  Laatste commentaren
 • Goeie morgen. (๐Ÿ‚๐Ÿ’›Fernand.โ˜‚๏ธ ๐ŸŽƒ)
      op Hooglied
 • dank je wel sinterklaas (kinrooi webradio)
      op Hooglied
 • Hallo lLinecia, (Jeannine)
      op Hooglied
 • Goeie morgen. (๐Ÿ‚๐Ÿ’›Fernand.โ˜‚๏ธ ๐ŸŽƒ)
      op Hooglied
 • fijne dinsdag (kinrooi webradio)
      op Hooglied
 • Blijdschap
  Blijdschap
  In-Gods-vrede ♥♥11 december♥♥VREDE LAAT IK U, MIJN VREDE GEEF IK U♥Johannes 14:27
  22-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijk of te vreden

  En Hij/Jezus zei tegen de mensen: "Let goed op dat je niet hebzuchtig bent. Want ook als je alles hebt wat je hebben wil, betekent dat niet dat je ook je leven bezit. Je leven is niet van jezelf." (Lukas 12:15)☻

  Week na week zetten miljoenen mensen van hun zuurverdiende geld een paar euro’s of meer in voor de lotto. Ze hopen dat ze geluk hebben en de jackpot winnen. Hun gevoelens gaan heen en weer tussen hoop en vrees, tussen verwachting en teleurstelling, omdat ze meestal weinig of niets krijgen. Ze hopen steeds weer op het toeval, maar oogsten meestal teleurstelling. Wat hen drijft, is de wens om rijk te worden.☻

  Flying Angel

  Weet u wat God van zo’n instelling zegt? In de Bijbel staat: Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof.☻

  Wat moeten we dan doen? Is er iets beters dan rijk te zijn? Wat beveelt de Bijbel ons? Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Zo kunnen we samenvattend zeggen: wie voldoende heeft, moet tevreden zijn. Wat willen we nog meer? Bron;hetgoedezaad

  22-05-2018 om 00:00 geschreven door linecia


  Categorie:Problemen
  Tags:Financien/beleggen/zaken


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • tricia
 • openhands
 • real-life
 • bemoedigendewoorden
 • weetjeselkedag

 • OUDEJAARS GEDICHT

  oudejaar

  HET OUDE JAAR DOET ZIJN OOGJES TOE☻ Het oude jaar doet zijn oogjes toe. Kijk,ik toon je hoe. Maar ik doe ze gauw weer open, want het nieuwe jaar komt aangelopen! Wat brengt het mee? Heb jij soms een idee? Nee? Geniet dan maar van alle dagen vrolijk zij en niet te klagen! Ik hoef geen duur geschenk. Kan je raden waar ik aan denk? NEE,nee,geen oude frank of nieuwe cent maar heel gewoon dat jij er voor mij bent! Veel liefs en een gelukkig nieuwjaar. Bron:1001gedichten

  NIEUWJAAR

  proost

  NIEUWJAARSDAG GOEDE VOORNEMENS☻ Ik neem me voor vooruit te kijken. Al is het leven toch vaak een vraag. Alles wat komt het blijft misschien? Maar toch uw toekomst is niet vaag. Ik neem me voor weer kind te zijn. Vertrouwen blindelings elke dag. Uw goedheid Heer maakt mij weer klein. Maak dat mijn liefde groeien mag. Ik neem me voor in het nieuwe jaar mens te worden, ontplooi mij Heer. Dat lukt me niet alléén God maar geef mij de kracht dan telkens weer. U nam zich voor om alle dagen te zorgen voor ons, de nacht voorbij. Voor heel uw schepping wil ik vragen. Ontfermt U en blijf ons dicht nabij. Bron:1001gedichten


  VISITOR

  GENEZINGS GETUIGENIS

  GENEZEN VAN SLIPPING HIP☻ 25 november☻ Mirjam Voordewind uit Dwingelo ging met hetzelfde geloof als de vrouw in Markus 5 naar het wonder. Zij had al jaren ernstige pijnen in haar rug en heup, die uitstraalden naar haar knie en voet. De oorzaak was een ‘slipping hip’ die door de aanhechting van de spieren in haar linker heup, niet sterk genoeg was. Mirjam kreeg te horen dat het niet te opereren was. ‘Die avond predikte Jan Zijlstra dat wij de machtige God mogen aanroepen om genezing en dat al wie de naam van de Heer aanroepen, behouden zullen worden. Die avond hoorde ik: ‘Omdat Jezus Christus niet veranderd is, kan Hij jouw leven veranderen.’ Die avond stond ik op het podium. De evangelist vroeg mijn naam en wat ik had. Hij wist niet wat een slipping hip was maar zei: ‘Je hebt problemen in je rug en je hebt heel veel pijn. Verbaasd bevestigde ik dit: ‘ja, ik heb heel veel pijn in mijn rug, heup en voet, het kan niet geopereerd worden.’ Toen hoorde ik de evangelist zeggen: ‘Wees genezen Mirjam, in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God.’ Op datzelfde moment golfde er een warme stroom van de kracht van God door mijn lichaam. Ik voelde hoe mijn heup, mijn rug, mijn knie en mijn voet werden aangeraakt. Ik voelde dat alle pijn uit mijn lichaam wegstroomde en hoe ik weer recht werd. Mijn moeder zat in de zaal en zag het gebeuren. Toen ik het podium afliep, voelde en hoorde ik ook niet meer het gekraak in mijn heup.’ De volgende dag toen Mirjam wakker werd, voelde zij voor het eerst in jaren geen pijn.

  GENEZINGSGETUIGENIS

  WINGS OF HEALING

  AFSTOTEN VAN GROTE TEEN☻

  5 december☻

  Het stoten van haar grote teen zou het begin zijn van negentien jaar van vreselijke pijn waardoor zij steeds slechter liep. Mathilda leed hierdoor aan posttraumatische spierdystrofie. Enige jaren daarna stootte zij ook haar andere teen waardoor opnieuw dystrofie ontstond. Haar situatie werd door de jaren heen erger. Zij liep op krukken en kreeg van de artsen te horen dat zij nooit meer goed zou kunnen lopen en uiteindelijk in een rolstoel terecht zou komen. Kennissen nodigden haar uit voor een genezingsdienst. Zij was niet gewend om naar een kerkdienst te gaan, maar opende haar hart voor Jezus. Haar leven werd veranderd en haar ernstig zieke lichaam werd die avond door Jezus Christus genezen.

  www.wingsofhealing.nl

  Heart Balloon

  DEPASSIECOACH☻ WERKEN AAN RELATIONEEL GELUK☻ Bij vrouwen gaat het bij hun relationele leven om de totaliteit van de relatie. Als dat ontspannen is gaat de seks ook beter. Mannen kunnen gebeurtenissen scheiden. Ze kunnen bijvoorbeeld ruzie hebben gehad met hun vrouw om vervolgens 30 minuten later rustig voor te stellen om te gaan vrijen. Dat hun vrouw het meningsverschil nog bibberend aan het verwerken is voelen ze niet aan. Dus: werk aan relationeel geluk. Denk aan Hooglied. God heeft het geschapen. Lees verder... IS ALLEEN VOOR CHRISTENEN/www.depassiecoach-nederland.nl


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  Gastenboek
 • Dag Patricia
 • Wens u nog een fijne dag
 • Goeie morgen.
 • mooie zaterdag
 • Goeie morgen. Meer tekstjes lezen op knop 3 klikken.

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  GELOOFT

  OCCULTISME☻

  21 november☻

  Deuteronomium 18
  Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt.

  De meeste mensen beseffen niet of nauwelijks wat de gevolgen zijn van occulte activiteiten. Velen komen dagelijks in aanraking met de occulte wereld. Reiki, boeddha-beelden, transcendente meditatie, yoga, cursussen zijnsorientatie, een mandala-workshop, horoscopen, een onschuldig lijkend bezoekje aan een waarzegger zijn slechts enkele zaken waar een Christen zich verre van moet houden. Herkenbare activiteiten? Misschien doe je er zelf aan? Of een collega, of een familielid? Dat deze activiteiten niet zo onschuldig zijn als ze lijken, leggen we in dit artikel uit. 
  De meeste mensen beseffen niet of nauwelijks wat de gevolgen zijn van occulte activiteiten. Velen komen dagelijks in aanraking met de occulte wereld. Reiki, boeddha-beelden, transcendente meditatie, yoga, cursussen zijnsorientatie, een mandala-workshop, horoscopen, een onschuldig lijkend bezoekje aan een waarzegger zijn slechts enkele zaken waar een Christen zich verre van moet houden. Herkenbare activiteiten? Misschien doe je er zelf aan? Of een collega, of een familielid? Dat deze activiteiten niet zo onschuldig zijn als ze lijken, leggen we in dit artikel uit. 

  GELOOFT☻☻

  WAT ZIJN DE ECHTE WETENSCHAPPERS☻ 21 november☻ Echte wetenschappers zijn onderzoekers! Ze zijn nieuwsgierig naar de waarheid, en zoeken deze waarheid op basis van feiten en bewijzen. Deze feiten en bewijzen kunnen net zo goed in het bovennatuurlijke gevonden worden! Echte wetenschappers zoeken deze waarheid zonder enig financieel belang.  In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen! 

  www.gelooft.com

  WAAROM LEVEN☻

  ZE WAS ONZEKER☻

  8 december☻

  Ik heb Jezus leren kennen toen ik een jaar of zes was, en sinds die tijd is Hij ook bij mij gebleven. Jezus heeft mij voor heel veel fouten behoed, altijd was Hij wel ergens als ik weer eens een "verkeerde" weg dreigde in te slaan. Ik denk daarbij vooral aan drugs, drank en sex. Want zelfs in mijn tienerjaren (ik ben nu 37) was het vrij simpel om aan drugs te komen. Drank kwam ik al mee in aanraking op de basisschool en vriendjes tja die wilden ook wel experimenteren. Al die tijd was er "iets" wat mij heeft tegen gehouden om verder te gaan, dan alleen weten waar je drugs kon krijgen, meer drank te drinken en stoer te doen, want lekker was het toch echt niet. En sex nee, mij zelf bewaren voor de enige ware, dat stond op mijn hart gebrand. Denk nu niet dat ik een "heilige" was, heb best veel fouten gemaakt, maar gelukkig geen levensbedreigende fouten.

  Bron:waaromleven.nl

  ZE WAS ONZEKER (Verlog 1)

  8 december☻

  Tegen de kerk heb ik me lange tijd afgezet, want daar zaten van die "hypocriete" mensen: op zondag het goede voorbeeld geven, en de rest van de week alles doen wat God verboden heeft. En die keren dat we er kwamen snapten we er ook nog niets van. Het dieptepunt kwam toen we wilden trouwen. We geloofden wel op onze manier en we wilden toch wel graag een Zegen vragen over ons huwelijk, maar dat kon niet, want we woonden samen...


  DE GEBOORTE VAN JEZUS☻

  21 november☻ Dit is het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. Maria was verloofd met Jozef. Omdat ze nog niet getrouwd waren, waren ze nog nooit met elkaar naar bed geweest. Maar op een dag wist Maria dat ze in verwachting was. Dat was ze door de kracht van de Heilige Geest. Maar Jozef dacht dat Maria van een andere man in verwachting was geraakt. Daarom was hij van plan om de verloving met Maria uit te maken. Maar hij wilde niemand zeggen dat dat was omdat ze in verwachting was. Want hij was een goed mens. Toen hij dat besloten had, kwam er in een droom een engel van de Heer God naar hem toe. De engel zei: "Jozef, zoon van David, trouw gerust met Maria. Want haar kind is ontstaan door de Heilige Geest.

  DE GEBOORTE VAN JEZUS☻

  21 november☻ Maria zal een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus (= 'God redt')noemen. Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God en daarmee van Gods straf. Dit is gebeurd zodat zou uitkomen wat de Heer God van tevoren door de profeet Jesaja heeft gezegd: 'Het meisje dat nog maagd is zal in verwachting raken en een zoon krijgen. De mensen zullen Hem Immanuël noemen. Dat betekent: 'God is met ons.' " Toen werd Jozef wakker. Hij deed wat de engel tegen hem had gezegd en trouwde met Maria. Hij ging niet met haar naar bed totdat het kind was geboren. En hij noemde Hem Jezus.


  DE SPIL☻

  OMGAAN MET VERLIES☻ma 4 Feb 2019 10:30 t/m wo 6 Feb 2019 14:45 /

  Verlies, het overkomt je. Je staat er niet bij stil. Het gebeurt meestal bij anderen. En dan….. plotseling komt het jouw leven binnen. Je raakt je baan kwijt. Je gezondheid gaat achteruit. Je verliest je partner en staat er nu alleen voor. Je kunt je eenzaam voelen. Hoe ga je ermee om? Begeleiding: Francien Kaljouw en Marianne Groen

  www.retraitecentrum.nl

  TIJD VOOR JEZELF/OPEN RETRAITE WEEKEND☻

  vr 1 Feb 2019 19:30 t/m zo 3 Feb 2019 14:30 ☻

  Even helemaal eruit? Pas op de plaats maken? Een weekend weg voor ontspanning, een wandeling of fietstocht of om eindelijk eens dat boek uit te lezen? Dan is een open retraiteweekend iets voor jou.

  De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. Je beschikt het weekend over een eigen, ruime, kamer. De retraitebegeleiders zijn er, als je dat wenst, om je te ondersteunen op je zoektocht.

  Begeleiding: Woutera Kattenberg en Marjo van der Vorm

  DE SPIL STILTEWEEKEND VOOR MANNEN☻vr 8 Feb 2019 19:30 t/m zo 10 Feb 2019 14:30 ☻ Dit Stilteweekend is bedoeld voor alleen mannen. Mannen die zoveel moeten, van sporten tot lief zijn, van hard werken tot familietijd. Hier hoef je even niets anders dan alleen aanwezig durven zijn. Niemand die aan je vraagt: wat ben je stil, waar denk je aan? Maar gewoon de stilte zijn werk laten doen. En de ontmoeting zoeken met de Heer, die ook graag jou één-op-één ontmoet. Dit Stilteweekend is daartoe een kans, jouw kans? Geef aandacht, zoek de stilte, ze zijn de meest luxe dingen van vandaag. Kijk naar het programma op het volgende tabblad en geef je op! Er is ook plek voor jou, er zijn nu eenmaal net zoveel soorten mannen als er mannen zijn. Begeleiding: Martien van Bergen & Erik Smit

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITE☻Week 3: 15 t/m 18 januari**
  Week 5: 29 jan. t/m 1 februari **

  De Spil is in de onderstaande weken geopend voor individuele retraite. Je kunt vier volle dagen komen, of een paar, wat jou uitkomt. Op de dinsdag wordt je om 10:30 verwacht. Op de vrijdag is het vertrek tussen 14:00 en 15:00 uur.

  Ben je meer op zoek naar stilte, dan raden we je de individuele stilte driedaagse aan die regelmatig in de even weken van de maand wordt georganiseerd.

  MINISTRYCURSUS HOUTEN

  De Lichtboog, Kruisboog 22, Houten

  Vanaf 21 januari 2019 wordt er weer een ministy-cursus gegeven in Houten. Deze wordt georganiseerd door een team uit NGK Houten i.s.m. New Wine Nederland. De cursus wordt gehouden op maandagavond gedurende 5 weken (21, 28 januari, 4, 11 en 18 feberuari 2019). De kosten voor de cursus zijn €25 te voldoen op de eerste avond. Aan het begin van de cursus wordt een cursusboekje uitgereikt. Meer informatie via ministry@delichtboog.nl of telefonisch bij Mariette Woudenberg.Bron:new-wine.nl

  www.retraitecentrum.nl


  DE SPIL☻

  INDIVIDUELE RETRAITE:Week 51: 18 t/m 21 december /De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal.

  Daarnaast zijn er de gebeden in de kleine kapel. Waar drie maal daags tijd is voor een lied, gebed en om in de stilte bij God zijn. Op deze wijze geven deze dagen de balans aan tussen herberg en klooster. Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. Ook beschikken we over een aantal fietsen waar je gratis gebruik van kunt maken. Mocht je voedingsintolerantie hebben of wanneer je vegetarisch eet dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het kan zijn dat we je vragen zelf ook het e.e.a. mee te nemen.

  DE SPIL☻ EEN NIEUWJAAR INGAAN MET GOD☻

  vr 11 Jan 2019 19:30 t/m zo 13 Jan 2019 14:30 /Een nieuw jaar begint vaak met goede voornemens: meer bewegen, gezonder eten, meer aandacht voor je medemens en ga zo maar door. Toch verdampen veel van die voornemens voordat je er erg in hebt, in beslag genomen als je bent door de hectiek van alledag. Maar misschien gaat jouw verlangen wel dieper, wil je het nieuwe jaar ingaan met God. Deze retraite wil je helpen om daarin een focus en vorm te vinden die bij jou past, onder andere via creatieve werkvormen. Begeleiding: Maarten & Marjolein Goossensen

  Jesus

  BIDDENISEENWEG☻

  WEEK VAN GEBED/Wanneer? Zondag 20 - zondag 27 januari 2019 Waar?  In uw woonplaats? Meer info zie  www.missienederland.nl of www.raadvankerken.nl (onder 'vieren)

  Jesusandwive

  TETRAITE IN STILTE KLEOPASDAGEN/Wanneer?   in 2019: 7-10 maart, 11 – 14 juli en 3 -6 oktober  Waar?   maart en oktober in Retraitecentrum Klein Sion te Leuvenheim (onder Zutphen)   juli in Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt (onder Den Bosch) Info?   zie www.kleopasdagen.nl, waar je onder Diversen ook een folder kunt downloaden In de protestantse kerken is een toenemende belangstelling voor retraites waar te nemen. Al vele jaren worden er in Helvoirt Emmaüsdagen georganiseerd door leden van de... Bron:biddeniseenweg.nl


  ZONDAGSRUST☻

  1 december☻

  Zondagmiddag, hier in huis is alles vredig stil.
  Buiten stoeit de speelse storm met elke bomenkruin.
  Ik staar en dan besef ik hoe november, jong en pril,
  het zomergroen weer heeft verkleurd tot roestig rood en bruin.
  De middag is al bijna om; het duister valt al in,
  maar onvermoeid roept ons van ver de oude Grote Kerk.
  Ze jubelt luid haar bronzen bel om zonder tegenzin
  zich net zo trouw als eeuwen terug te wijden aan Gods werk.
  In alle rust kijk ik naar jou. Het leven is een feest.
  'k Haal adem, maar de stilte stokt nog net op tijd mijn stem.
  Ik zie weer hoe je vroeger was en altijd bent geweest.
  Hoe fijn is toch het samen zijn. In stilte dank ik Hem.

  P. vd Reijden


  GOD IS DIEP BEWOGEN☻ 1 december☻ Ik ben diep bewogen over jou, Mijn hart draait zich in Mij om, Ik kan jouw leed niet langer aanzien, daarom smeek Ik je Mijn kind, kom! Ik zie jouw worsteling al jaren, en Ik riep je keer op keer, nog één stap moet je nemen, Ik smeek je kind, kom toch weer! Al Mijn innige gevoelens, van medelijden zijn voor jou, wacht niet langer, stel niet uit, hier  ben Ik kind, kom toch gauw! Ik ben diep met jou bewogen en wil zó graag dat jij hier bent, hoor je niet hoe Ik jou roep, 'k verlang er naar dat jij Mij kent! Els Hengstman-v Olst

  HENGSTMAN DRINKEN UIT DE FONTEIN☻ 1 december☻ Als je dorst hebt naar het leven, kom en drink uit de Fontein, uit de Bron van Levend water elke dag mag je daar zijn! Alle dorstigen mogen komen, gratis drinken bij de Heer, als je geproefd hebt van dit water dan wil je eigenlijk steeds meer! Dan word je zelf een bron van leven van binnenuit stroomt watervloed, je bent door Jezus schoon gewassen, gereinigd door Zijn kostbaar bloed! Els


  VERLICHT☻

  1 december☻

  In winkels hoort men tonen kerstmuziek,
  want Kerst voor hen is op de klant gericht,
  vervroegd beginnen, winnen, doelgericht,
  tactiek, techniek, verleidingspolitiek.
  De klant is kostbaar voor hun waar, men richt
  zich op de sfeer met geur en kleur, muziek.
  De klant met Kerst heeft koopkracht, goed publiek,
  wellicht dat hij voor de verleiding zwicht.
  Als wij een keer het kerstmaal overslaan,
  - zo nodig is het tòch niet - het bespaarde
  geschenk doen aan die in de kou moet staan,
  krijgt Kerstmis grote toegevoegde waarde,
  zo doende geven we, verlicht, eer aan
  het Licht, dat àlles gaf aan deze aarde. P.Laneuze

  VAN HARTE WELKOM☻

  1 december☻

  Omdat er nergens plaats voor Hem meer was,
  kwam Hij op aarde in een stal zo schraal,
  het kerstverhaal, men kent het allemaal,
  Maria moe, die in verwachting was,
  om wie geen mens gaf, stil in het kabaal,
  gewoel vol van bedrijvigheid, zij was
  verplicht met Jozef in versnelde pas
  te gaan, waar God wist waar Hij kreeg onthaal.
  In dié tijd wist men niet dat 't Koningskind
  daar weldra komen zou, geen plaats, geen tijd,
  voorwaar, geen hart dat Hem was welgezind.
  Vertaald in elke taal doorheen de tijd,
  telt het verhaal nog van het Kribbekind,
  verwelkomt men Zijn licht, het hart verblijd ? P. Laneuze


  OPSTANDING☻ 1 december☻ O God ik mag m’ in U verblijden  omdat Uw Zoon voor ons kon lijden  en voor ons opstond uit de dood. Hij heeft de weg ons aangewezen  waarlangs wij blijvend mogen leven. Ik prijs U om Zijn daad, zo groot. Ik kan mijn levensweg hervinden, U neemt mij aan bij Uw beminden,  in ’t leven gaat Uw Zoon mij voor. Het aardse leven heb ik ontvangen  om Hem te volgen in ’t verlangen te zingen met het hemels koor. F. den Harder

  VANDAAG KWAM ER EEN ENGEL☻ 1 december☻ Vandaag kwam er een engel tevoorschijn uit een lied, zijn licht viel bij me binnen, beroerde mijn verdriet, vertroostte zonder woorden, ik zag een vergezicht, van mensen die nu wonen in de stad van louter licht. C. DUISTERWINKEL


  ONZE REDDER☻ 1 december☻ Gedenken 't kleine Kind, in nood geboren, dat met Zijn licht de aarde schoon bescheen, waardoor een achter d' einder ons verscheen, gaat gaandeweg thans grotendeels verloren. De kerstman kwam de heil'ge nacht verstoren, toen hij met slee en rendieren verscheen, met zijn lantaarn een lijst cadeaus bescheen, zijn goedheid kleine kind'ren wou bekoren. Geschenken schenken, verre van verboden, een gift, getuige van vrijgevigheid. Het grootst' Geschenk de mens door God geboden, Hìj kreeg een kribbe, geen gewichtigheid. De Redder uit ons duister, onze noden, wil men Hém redden uit vergetelheid ? P.Laneuze


  TRANEN VAN ZUIVERHEID☻

  1 december☻

  Intens beleefd verlies 
  Puurheid van verdriet
  tranen van zuiverheid
  schoonheid van verwerking
  intens bewogen uitstraling 
  als verdriet zo bedoeld is
  is niet alleen het leven
  maar ook verdriet 
  een Gods geschenk A.Heide


  LICHT UIT HEMELSE SFEREN☻

  1 december☻

  Licht verscheen in de duisternis lang geleden
  Hoop werd geboren voor mensen die zo leden
  Het Woord kwam levend in ons bestaan
  En gaf ons vertrouwen om verder te gaan
  Met Kerstmis herdenken wij Zijn komst
  Aan ons is het invullen van de toekomst
  De weg naar naastenliefde werd ons voorgedaan
  Volg Mij zal als opdracht blijven bestaan

  A.Heide

  SINGLE ZIJN☻

  1 december☻

  Dat jij alleen bent dat 
  snap ik echt niet, 
  want je bent toch
  zo’n leuke griet”.
  Een uitspraak die nogal 
  eens wordt gedaan, 
  waarbij ik niet weet hoe ik er
  mee om moet gaan.
  Single zijn heeft 
  ook vele nadelen, 
  geen partner met wie 
  je dingen kan delen.
  Niet een steun en 
  toeverlaat in je leven, 
  die op het juiste moment je
  moed en kracht kan geven. 
  Maar als single mag je
  je wel gesteund weten, 
  voor familie en vrienden
  die om je geven. J.Troost


  ALS WE ONS ALS MENS TOT GOD BEKEREN☻

  1 december☻

  Als w' ons als mens tot God bekeren
  ontstaan er rondom andere sferen.
  Van vrede liefd' en zoete rust
  maakt God de Vader ons hart bewust.
  Als God vrede, liefde, rust gaat mengen
  laat Hij ook onze vreugd verlengen.
  Als Hij ons eens bij Hem laat wonen
  zal Hij Zijn milde gaven tonen. J.A v Tricht

  GODS DEUR STAAT EENMAAL VOOR JE OPEN☻

  1 december☻

  Gods deur staat eenmaal voor je open
  om daar met blijdschap door te gaan.
  En over de drempel te lopen
  genietend van je nieuw bestaan.
  Wat hier je ogen waar gaan nemen
  overweldigd door 's hemels pracht.
  Die je vanwege 't geloof mag claimen 
  en ziet wat God heeft toebedacht.Tricht


  POEZIE☻

  WEES REIN (1)

  5 december☻

  Wees rein als de bloemen der lente,
  want schoon is het beeld uwer jeugd.
  Het mooiste wat een meisje doet sieren,
  is eenvoud, reinheid, en deugd.

  POEZIE

  HET WOORD☻

  5 december☻

  Zie toe van wie je spreekt en hoe
  En waar en in wat voor zin
  Het woord is ras de lippen uit
  En het komt er nooit weer in!


  JE ZIET TWEEMAAL HET LEVENSLICHT☻

  1 december☻

  Je ziet tweemaal het levenslicht
  de eerste maal van aards gewicht.
  De tweede maal is het gericht
  op 't aangeboden hemels licht.
  Het aardse licht zal overgaan
  in 't  eeuwig licht als nieuw bestaan
  Dit levenslicht gaat nooit voorbij
  God geeft het graag aan jou en mij
  In 't licht waar God je mee omstraalt
  word je door Hem eens thuis gehaald.
  Dit licht eeuwig op je gericht
  dat wordt genoemd 't verlossingslich Tricht


  GOD ROEPT EENS ALLE VOLKEREN SAMEN☻ 1 december☻ God roept eens alle volk'ren samen dan spreekt Hij recht voor ieders oor. Hij oordeelt ieder en hun namen klinken dan tot hun oren door. God maakt een scheiding tussen allen die 't Godsrijk mogen binnengaan. Maar wie Hem niet zijn welgevallen die spreekt Hij toe om heen te gaan. Slechts wie de Heiland zou aanvaarden zij mogen binnen in Gods huis., en krijgen zegen om te aarden daar vinden zij hun eeuwig thuis. Tricht

  GOD HEEFT DE MENSHEID UITVERKOREN☻ 1 december☻ God heeft de mensheid uitverkoren om bij Zijn Koninkrijk te horen. En met Hem in het licht te leven dat Zijn geliefden zal omgeven. Hij wil hun leven onderstutten om daar hun krachten uit te putten. Geluk en vrede aan te bieden die hen nimmermeer zal ontvlieden. God heeft Zijn Zoon tot ons gezonden om te verlossen van de zonden. Hij kwam op aard om te bevrijden moest daarvoor aan het kruis lijden. Na Zijn dood kwam Hij weer tot leven om daarmee 't onze te hergeven. Van nu af is Hij wegbereider Gods Zoon en onze mensbevrijder. Tricht

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.


  ALS JE ZIEL HET LICHAAM VERLAAT☻

  1 december☻

  Als de ziel 't lichaam verlaat
  volgt daarna gewijde staat.
  Na een vliegensvlugge reis
  volgt het hemels paradijs.
  Met haar snelheid onbekend
  wordt zij naar het doel gewend
  Gaand op weg naar 't Vaderhuis 
  voelt zij zich er spoedig thuis! Tricht


  GOD WIL JE GRAAG OP HANDEN DRAGEN☻ 1 december☻ God wil je graag op handen dragen je hoeft ''t  Hem enkel maar te vragen. Nog voor dat jij het zal beseffen. Zullen Zijn handen je opheffen. Door Hem beveiligd en geborgen zegt Hij dat Hij voor je zal zorgen. Als God Zijn handen zal omsluiten zal Hij daarmee Zijn liefde uiten. Tricht


  OP DE AARDE IS GEEN ONSTERFELIJKHEID☻

  1 december☻

  Op d' aarde is geen onsterfelijkheid
  waar ieder eens zal sterven,
  't behoort tot de werkelijkheid.
  tot wij eens d' hemel erven.
  Na 't sterven komen wij eens thuis
  door engelen voortgedragen.
  En komend in het Vaderhuis
  door liefd' Gods welbehagen.
  Hier wordt voor eeuwig feest gevierd
  in d' hemelse gewelven
  Door Gods versiering opgesierd
  Gods glans zal  overwelven.. Tricht

  IK NEEM JE EENS OP IN MIJN ERBARMEN☻ 1 december☻ Ik neem je eens op in Mijn erbarmen je sluitend liefd'vol in Mijn armen. Nooit meer ervaar je donkere dagen want Ik laat je naar 't licht toe dragen. Eens zul je aan de aard' ontkomen wanneer je bij Mij wordt opgenomen, Mijn eeuwig huis zult gaan betreden gehuisvest wordt in d' eeuwigheden. Tricht


  STERVEN DAT IS SLECHTS EEN HALTE☻ 1 december☻ Sterven dat is slechts een halte wachtend op een nieuw begin. Verkrijgend een nieuw gestalte levende in Gods bemin. Sterven dat is overstappen naar wat God ons openbaart. Eens van d' aarde op gaan stappen naar waar God Zijn heil verklaart. Als wij eenmaal binnenkomen in 't beloofde Vaderhuis, daar voorgoed zijn opgenomen dan zijn wij voor eeuwig thuis! Tricht


  ALS MEN OM ZICH HEEN ZAL KIJKEN☻

  1 december☻

  Als men om zich heen zal kijken
  dan zal ons Gods grootheid blijken.
  Hij heeft een wereld ons geschapen
  't is door niemand na te apen.
  Zie de natuur met haar sferen
  waar wij veel van kunnen leren.
  Van de beste kant ons tonen
  dan zal God daarvoor belonen.
  Want door steeds verbaasd te kijken
  zal onze verwondering blijken.
  Want de scheppign van Gods aarde
  bleek voor Hem van grote waarde. Tricht

  ONS LEVEN DRAAIT OM LIEFDE WOORDEN☻

  1 december☻

  Ons leven draait om liefdewoorden
  zorg voor een band met liefdekoorden.
  Want wie elkaar daar mee verbinden
  zij zullen zeker liefde vinden.
  Als men elkaar in liefd'zal dragen
  zal men daarin voorzeker slagen.
  Waar liefde komt uit hart en ogen
  dan zijn beiden ten diepst bewogen. Tricht


  ZONLICHT VAN GENADE☻

  1 december☻

  Dankzij Jezus komst op aarde 
  straalt het zonlicht van genade 
  op mensen die gewond zijn en gebroken
  door Hem wordt nieuwe hoop ontstoken
  en wordt Gods vrede aangereikt.


  RELATIE EN OPVOEDING

  Shopping

  WINKELEN☻ 1 december☻ Maar wat kunnen ouders doen die een beschadigde relatie met hun kind hebben? Tegen hen zegt Weidmann: "Geef nooit op. Geef je eigen kind nooit op! We hebben een hemelse Vader, Die de Schepper is van ons leven en Die een doel heeft met ons leven en met dat van onze kinderen. Vraag Hem om Zijn hulp. Daarnaast, vraag je kind om vergeving. Niet dat dat de relatie opeens verbetert, maar het is wel een eerste stap." Verder benadrukt hij dat het belangrijk is om als ouders tijd door te brengen met je kind. "Als je dochter van winkelen houdt, ga met haar winkelen." Hij schiet in de lach: "Ik weet uit ervaring dat dat geen makkelijke opgave is. Want ze gaan voor een t-shirt, maar komen thuis met schoenen. Ik snap daar niets van. Maar je moet de verschillen tussen jou en je kind begrijpen. En je kind moet begrijpen wat het is om dingen met jou te ondernemen. Dan krijg je een relatie, gebaseerd op wederzijds respect. En respect is heel belangrijk, want als dat ontbreekt, zal je kind jouw lessen niet aannemen."

  bijbel25

  LEVENSBOEK 1 december☻ Family Builders brengt gezinnen terug bij de Bijbel. En dat is precies wat Weidmann voor ogen heeft. "De Bijbel is ons levensboek, waar we weer naar terug moeten. De principes uit de Bijbel zijn de principes voor onze relaties, waar ons hele leven over gaat. Vraag jezelf eens eerlijk af op basis waarvan je besluiten neemt. Met de Bijbel in de hand? Of haal je je principes ergens anders vandaan en laat je het Woord van God liever voor wat het is? Ik ben ervan overtuigd dat God gehoorzaamheid zegent. Hij zegent je gezin als je gehoor geeft aan Gods opdracht en het geloof doorgeeft aan je kinderen. En dat kost veel tijd. Maar er is een regel die zegt: ‘Als het belangrijk voor je is, investeer je er ook in’. En als je kinderen dan toch de fout ingaan, heb je het dan als ouders verkeerd gedaan? "We zijn allemaal zondaren en maken allemaal verkeerde beslissingen. En als ik mijn kinderen met de Bijbel opvoed, wil dat niet zeggen dat ze geen verkeerde beslissingen zullen nemen. Maar één van de sleutelbegrippen in het geloof is dat er een God is Die op je wacht en vergeving wil schenken als je terugkomt van de verkeerde weg. Maar dat moet je ze wel leren."


  WEET-MAGAZINE

  usbstick

  POEDER:USB STICK VAN DE TOEKOMST☺ 15 december☻ Wetenschappers van de universiteit van Gent gingen op zoek naar nieuwe manieren om data op te slaan. Ze lieten zich inspireren door de natuur. Zullen USB-sticks vervangen worden door een beetje poeder? Of het nu gaat om bankrekeningen of YouTube-filmpjes… alles wordt opgeslagen in de vorm van nullen en ééntjes. Het gaat om een dagelijks groeiende, enorme hoeveelheid data. Men vreest zelfs dat er een moment komt dat het met de huidige apparatuur onmogelijk is alles op te slaan. Er zijn twee knelpunten: Er zijn veel zware metalen nodig om USB-sticks en harde schijven te maken. En er moeten steeds meer energieverslindende servers komen om alle data op te kunnen slaan. Belgische onderzoekers hebben goed naar de natuur gekeken en bestudeerd hoe genetische informatie in het DNA wordt opgeslagen.

  zonlicht

  DAGLICHT DOOD BACTERIEN☺ 15 december☻ Op stof dat door je kamer dwarrelt zitten bacteriën. Niet veel, maar toch… sommige zijn ziekteverwekkers. Het goede nieuws is dat je daar iets aan kunt doen. Laat het zonlicht rijkelijk door je ramen vallen, dan wordt het aantal levende bacteriën nagenoeg gehalveerd. In een nieuwe studie ontdekten wetenschappers dat er in donkere ruimtes meer levende bacteriën op stof zitten dan in verlichte ruimtes.  Verder blijkt uit het onderzoek dat stof in het donker bacteriën bevat die nauw verwant zijn aan bacteriesoorten die in verband worden gebracht met ademhalingsaandoeningen. Die soorten zijn grotendeels afwezig in stof dat aan daglicht wordt blootgesteld. Onderzoeksleider Ashkaan Fahimipour: „Onze studie ondersteunt een eeuwenoude volkswijsheid, namelijk dat daglicht het potentieel heeft om bacteriën op stofdeeltjes te doden. Maar er is meer onderzoek nodig. (…) We hopen dat we dan beter gaan begrijpen hoe bepalend daglicht in gebouwen is, waardoor het risico op stofoverdraagbare infecties – in scholen, kantoren, ziekenhuizen en huizen – kan worden verminderd. Bron:weetmagazine.nl


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻☻zondag, 23. december

  10:00/ Kerstwijdingsdienst 'Vreugde op aarde' (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻☻maandag, 24. december

  20:00/Kerstavond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻☻dinsdag, 25. december

  14:00/Familie Kerstmaaltijd (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻☻woensdag, 26. december

  20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻☻zondag, 30. december

  10:00/Oudejaarsdienst met uitreiking van nieuwjaar-tekst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)woensdag, 2. januari 2019/20:00  Voorbede-vernieuwingsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻zondag, 6. januari 2019 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)19:00  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻woensdag, 9. januari 2019 20:00  Vuur van God avond; God steekt het vuur aan! Onze verantwoording: het vuur aanhouden. (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻zondag, 13. januari 2019 10:00  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)19:00  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) Wanneerzo, 13. januari 2019, 19:00 – 22:30

  ♥♥Bron.wingsofhealing.nl

  favier

  ROB FAVIER OUDERJAARSCONFERENCE☻vrijdag 21 december 2018 - 20:00 - Veenendaal/donderdag 27 december 2018 - 20:00 - Ridderkerk/vrijdag 28 december 2018 - 20:00 - Leeuwarden/zaterdag 29 december 2018 - 20:00 - Alphen aan den Rijn Het jaar uitzwaaien met veel lachen, een knipoog naar het nieuws en muziek die het allemaal samenvat zoals alleen Rob Favier dat kan. Dat zijn de ingrediënten voor ‘Zonder Plaspauze’; alweer zijn vijfde oudejaarsconference. De kaartverkoop voor de tour met deze voorstelling is inmiddels van start gegaan. Bron:eventsforchrist.nl

  verdiepingsconferentie

  VERDIEPINGSCONFERENTIE☻ De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar. Datum: 12 januari 2019 Tijd: 10.00-17.00 Locatie: Arendshof, Arendstraat 2, 3882 JJ te Putten.

  tafeltijd

  TAFELTIJD  Ed Pelsterpark 2, 1087 GT Amsterdam/Datum & Tijd: 20 januari 2019 om 17:30 uur/ TafelTijd is samen kerk zijn van LHBT+’ers en betrokken of geïnteresseerde anderen. En waar kun je beter ervaren samen kerk te zijn dan aan Zijn tafel? We eten samen en gaan in gesprek met elkaar over zingevingsvragen. We inspireren en bemoedigen elkaar daarmee in het geloof. TafelTijd wil een veilige plek bieden voor alle aanwezigen en elkaar geen meningen of opvattingen opdringen. Iedereen is welkom met de eigen levens- en geloo FILMS Kamelion

  DE KAMELEON☻ 15 december☻ Deze DVD-box bevat de 2 speelfilms en de TV-serie. De schippers van de Kameleon: De tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer zijn de beroemde en beruchte zoons van de smid uit het Friese dorp Lenten. De twee belhamels hebben één grote wens: een eigen boot.

  brokenmemories

  BROKEN MEMORIES☻ 15 december☻ In de afgelopen jaren heeft Levi zich vervreemd van zijn familie. Nu is hij echter terug om voor zijn vader te zorgen, die aan Alzheimer leidt. Hij zet de verschillen uit het verleden opzij, zorgt samen met zijn zus voor zijn vader en runt de boerderij. Levi doet er alles aan om zijn vaders onafhankelijkheid en waardigheid te waarborgen Als deze echter steeds vaker wegloopt, huurt Levi thuiszorg in, in de persoon van de mooie maar ook ietwat mysterieuze Maggie.

  mariemagdalene

  MARIE MAGDALENE☻ 15 december☻ Mary Magdalene is het originele verhaal over een van de meest omstreden en fascinerende figuren uit de Bijbel. In deze biopic zien we hoe de jonge vrouw Maria Magdalena (Rooney Mara, The Girl with the Dragon Tattoo, Carol) probeert een nieuwe wending te geven aan haar leven. Zij voelt zich onderdrukt door de heersende elite en besluit zich tegen de wil van haar conservatieve familie in aan te sluiten bij een groep mensen onder leiding van de charismatische Jezus van Nazareth (Joaquin Phoenix, Walk the Line, Gladiator, Her). Ze voelt zich als snel op haar gemak bij Jezus en zijn volgelingen en speelt ze een belangrijke rol binnen de groep tijdens een reis die naar Jeruzalem leidt.

  littleboy

  LITTLE BOY☻ 15 december☻ Little Boy is een hartverwarmende film over de kracht van geloof, hoop en liefde in moeilijke tijden. Alejandro Monteverde, o.a. bekend van de bekroonde film Bella, tekende voor het script en de regie. De titel ‘Little Boy’ verwijst niet alleen naar de kleine Pepper maar ook naar de atoombom die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog op Hiroshima werd gegooid.


  LEGER DES HEILS 

  BEAU VAN ERVEN DORENS VOLGT DAKLOZEN IN ROTTERDAM☻

  17 november☻

  Vanaf dinsdag 30-11-2018 is acht weken lang bij RTL4 te zien hoe Beau van Erven Dorens vijf Rotterdamse dak- en thuislozen volgt in het tv programma “Het Rotterdam Project. Deelnemers aan dit programma ontvangen naast de begeleiding van het Maatschappelijk Centrum Rotterdam intensieve begeleiding vanuit het team van Beau en een bankpas met daarop een bedrag van € 10.000. Dit met de verwachting dat met deze financiële steun zij hun leven weer op de rit krijgen.

  Het MCR is begin 2018 benaderd om mee te werken aan dit programma. Dit meewerken bestond in eerste instantie uit het in gesprek gaan met deelnemers en te onderzoeken of zij open zouden staan om een half jaar gevolgd te worden tijdens hun hulptraject. Zonder daarbij kenbaar te maken dat het om het programma van Beau ging en dat zij daar € 10.000 voor zouden ontvangen. Met vele mogelijke kandidaten zijn samen met de productiemaatschappij gesprekken gevoerd. Uiteindelijk is de keuze van deze vijf deelnemers gemaakt door de productiemaatschappij in samenspraak met Beau.

  LEGER DES HEILS

  VERVOLG/BEAU VAN ERVEN DORENS VOLGT DAKLOZEN IN ROTTERDAM☻

  17 november☻

  Door aan dit programma mee te werken hopen wij dat we mensen die wij zorg verlenen een gezicht kunnen geven. Het beeld van dak- en thuislozen is nog altijd de oude zwerver op straat, terwijl zoals blijkt uit deze documentaire, het gaat om een jongere, een jonge moeder met een kind, een alleenstaande vrouw of man. Wij hopen dat het volgen van deze vijf mensen mag bijdragen aan het veranderen van dit stigmatiserende beeld van dak- en thuislozen.

  In het programma ontvangen de vijf deelnemers een geldbedrag. Is dat de oplossing voor het probleem van dak- en thuisloosheid? Neen, zo simpel ligt het niet. Jazeker, een geldbedrag kan mensen helpen. Vaak spelen er echter ook psychische- en/of een verslavingsprobleem en is er sprake van grote schulden. Die los je niet op met alleen maar een geldbedrag. Als het programma de indruk wekt dat je daklozen eenvoudig kan helpen met een geldbedrag dan doet dat geen recht aan het vaak complexe werk waarmee wij dagelijks te maken hebben. Wat het volgen en begeleiden van deze vijf deelnemers betekend heeft in hun hulptraject is de komende weken te zien bij RTL4. Of zij met de intensieve hulp en het geldbedrag daadwerkelijk hun einddoel hebben bereikt is te zien in de laatste aflevering.

  Het Rotterdam project, vanaf dinsdag 30-10-2018 acht weken lang te zien bij RTL4 om 21.30 uur. 


  STRIJDKREET

  tomaten

  ETEN UIT DE VUILNISBAK☻ 14 november☻ Met zijn vrouw en twee kleine kindjes woont Theo in een woongemeenschap in Nieuwegein. Het is de grootste woongemeenschap van Europa. Ze leven in een kleine deeleconomie: er wordt zo weinig mogelijk gekocht en weggegooid. Als je eten over hebt, kan de buurman er vast nog wat mee. Theo: “We vinden dat er in onze maatschappij veel te veel onnodig wordt weggegooid. Door in deze woongemeenschap te leven, heb ik geleerd anders te kijken naar hoe je met spullen om kunt gaan. Ik zag soms prachtige spullen weggegooid worden, die ik nog kon gebruiken - dus nam ik ze uit de container mee. Gaandeweg kwam ik erachter dat er zóveel onnodig wordt weggegooid, dat je daar makkelijk van kunt leven.” Groente en fruit dat door supermarkten en groothandels wordt weggegooid. “Als ik fruit nodig heb, ga ik niet naar de supermarkt, maar naar de afvalbakken van de groothandel. Daar worden honderden kilo’s nog prachtig fruit weggegooid. Ik geloof dat we al dit eten van God krijgen. Ik ging pas eten brengen bij een vrouw uit mijn gemeente, en die zei: ik heb God gebeden om een wonder vandaag.

  Anxious

  MIRTE IS 22 MENSEN☻ 14 november☻ "Ik ben als baby en heel klein kindje ernstig verwaarloosd en mishandeld. Mijn ouders waren alcoholist en psychisch ziek. Vanaf mijn vijfde heb ik in internaten, gast- en pleeggezinnen gewoond. Op verschillende plekken ben ik seksueel misbruikt. Het gekke is, niet alles in mij wilde sterven. De trauma’s die mij werden aangedaan, waren veel te heftig om te dragen. Hierdoor zijn er in mijn hoofd alter-ego’s ontstaan. Persoonlijkheden die het van mij overnamen op het moment dat er iets ergs gebeurde. Je noemt dat DIS - een dissociatieve identiteitsstoornis. Inmiddels heb ik 22 persoonlijkheden in me. Sommige van die persoonlijkheden zijn suïcidaal. Hoe kun je nu 22 persoonlijkheden hebben? "Het is niet hetzelfde als bij psychotische mensen, die stemmen horen van buitenaf. Maar ik hoor wel altijd geluiden in mijn hoofd. Het zijn allemaal persoonlijkheden zijn die ik ook echt zelf bén. 


  NATUURMONUMENTEN

  varkens

  ZORGEN OM UITBREIDING JACHT TEGEN VARKENSPEST☻ 14 november☻ De minister wil de jacht op wilde zwijnen intensiveren om het risico op een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in Nederland te verkleinen. Natuurmonumenten schrikt enorm van de plannen. Afrikaanse varkenspest is een ernstige ziekte die voorkomt bij wilde zwijnen en gehouden varkens. De ziekte is vastgesteld in Oost-Europa en in België, maar op dit moment is er geen Afrikaanse varkenspest in Nederland en ook in de buurt van de grens komt de ziekte niet voor. Natuurmonumenten schrikt van de plannen van de minister om de Afrikaanse varkenspest tegen te gaan. Het wilde zwijn is een prachtig, waardevol dier dat thuishoort in de Nederlandse natuur en het Nederlandse landschap. Wetenschappers wijzen erop dat het intensiveren van jacht hoogstwaarschijnlijk niet bijdraagt aan een oplossing van het probleem. Toch lijkt het erop dat er vanaf nu jarenlang heel veel zwijnen gaan worden gedood vanwege een klein risico op een ziekte die nog niet in de buurt is.

  boomstammen

  MYSTERIEUZE KUIL WORDT BETER ZICHTBAAR☻ 14 november☻ Midden in het bos zwoegt een trekpaard. Met rustige passen trekt het dier boomstammen uit een kuil. In het Asselt, een deel van Veluwezoom waar manshoge varens groeien tussen de eiken, leiden wandel- en ruiterpaden langs deze diepe kuil. Met een doorsnede van zo’n 30 meter en een diepte van zo’n 5 meter is het een echte blikvanger.Anders dan sommige mensen denken is de kuil in het Asselt geen bomkrater uit de Tweede Wereldoorlog. Op kaarten uit de Middeleeuwen staat de kuil namelijk al ingetekend. Bij bodemonderzoek werden ook potscherven en andere sporen gevonden uit de Middeleeuwen. Waar de kuil voor diende, is niet bekend. Het prikkelt de fantasie: diende de kuil als schuilplaats? Of was het misschien een reusachtige valkuil om wild mee te vangen? Hoe dan ook zijn de kuil en de aarden wal eromheen van archeologische betekenis. Het mysterie is een van de sporen uit het verleden van Nationaal Park Veluwezoom. Door bomen uit de kuil en op de wal weg te halen, maakt Natuurmonumenten het archeologische monument nog beter zichtbaar. 

  Bron:natuurmonumenten


  arab

  ARAB VISION BESTRIJDT SEXUELE INTIMIDATIE MET NIEUWE HOTLINE☻ 15 december☻ Intimiderende opmerkingen. Een billenkneep of erger... Seksuele intimidatie is aan de orde van de dag in de Caïreense straten. Een hulplijn moe(s)t uitkomst bieden. De hotline die Egyptische vrouwen kunnen bellen om seksuele intimidatie te melden, is al ruim een jaar in de lucht maar helaas nog weinig effectief. Onlangs liet Egyptian Streets, een grassroots media-organisatie, 15 vrouwen een aantal keren per dag op verschillende tijden naar de hotline bellen. Van de veertig telefoontjes werden er twee beantwoord. Een klacht indienen na seksuele intimidatie levert veelal weinig actie van de overheid op; soms worden vrouwen zelf vervolgd na het doen van aangifte, geen aanmoediging om je nek uit te steken. De hotline van Arab Vision werkt en blijkt een schrijnende, urgente noodzaak. Voor meer informatie over het werk van Arab Vision om misstanden in de Arabische samenlevingen aan te pakken, gebaseerd op principes van het evangelie, neem contact met ons op via contact@arabvision.nl. Bron:cip.nl euthanasie

  WEBSITE IK WIL EUTHANASIE.NL VOLLEDIG VERNBIEUWD☻ 15 december☻ IkzoekGod.nl gaat sinds februari 2013 online gesprekken aan met mensen die euthanasie overwegen. Na vijf jaar was de site toe aan een revisie, omdat steeds meer mensen aan euthanasie denken en via internet op zoek zijn naar antwoorden. IkzoekGod.nl heeft samen met Jesus.net gewerkt aan een nieuwe website over de veelgestelde vragen op Google over euthanasie. Op de website staan interviews met professionals en ook is er een videoserie die aan het denken zet. Psychiater Bart van den Brink stelt: ‘Euthanasie is als een nooduitgang uit het leven. Hoe langer je eraan denkt, hoe minder je nog van de realiteit om je heen ziet. Het is belangrijk dat er een gesprek op gang komt over de hulpvraag achter euthanasie: Wat maakt dat iemand euthanasie wil?’ Mensen kunnen via de website contact opnemen met getrainde vrijwilligers, die een open en eerlijk gesprek durven aangaan. Bron:cip.nl

  Kerstpotten-actie-Leger-des-Heils-weer-van-start

  KERSTPOTTEN ACTIE LEGER DES HEILS VAN START☻ 15 december☻ Vanaf dit weekend staan overal in ons land de kerstpotten weer opgesteld. Op deze manier zamelt het Leger geld in voor mensen die onze hulp zo nodig hebben. De opbrengst wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de organisatie van kerstfeesten en het doneren van kerstpakketten, maar ook voor het organiseren van activiteiten voor ouderen, mensen die eenzaam zijn en anderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De kerstpot werden voor het eerst ingezet in 1894 in San Francisco. De Verenigde Staten hadden zwaar te lijden onder een economische depressie. De scheepvaart lag praktisch stil en duizenden zeelieden en havenarbeiders waren werkloos. Kapitein Joseph McFee – zelf zeeman voor hij heilsofficier werd – kreeg een klein bedrag om voor deze mensen een soepkeuken en een eenvoudig logement te openen. 'Maar u moet zelf maar zorgen, dat u geld krijgt om de zaak draaiende te houden.'"Help hongerige zeelui!" riep McFee de voorbijgangers toe. Al spoedig vielen de eerste munten in de pot, de eerste kerstpot van het Leger des Heils. Bron:christelijknieuws

  armoede

  MET ARMOEDE BESTRIJDING VERHEERLIJK JE DE VADER☻ 1 december☻ Begin 2012 kwam ik in Amsterdam wonen. Ik zag veel welvarende mensen. Als je mij toen gevraagd zou hebben: “Hoeveel procent van de Amsterdammers leeft onder de armoedegrens?”, zou ik waarschijnlijk geantwoord hebben: “Eh, minder dan 5 procent?” Veel mensen denken dat in Nederland geen echte armoede meer bestaat. Zij menen dat armoede een keuze of pech is, maar dat iedereen die maar van de juiste uitkeringen en voorzieningen gebruik maakt, armoede kan verhelpen. In 2015 begon ik als vrijwilliger, om iemand te helpen om te gaan met zijn schulden. Ik weet nog goed dat ik destijds hoorde van de organisatie dat de problemen enorm waren: veel te weinig vrijwilligers voor veel te veel mensen met veel te hoge schulden. Hoe viel dit te rijmen met de – in mijn ogen welvarende – Amsterdammers die ik dagelijks tegenkwam in de tram en de bus? Op internet vond ik uiteindelijk het schokkende cijfer: In 2014 leefde van alle Amsterdamse huishoudens bijna 25% op of onder de armoedegrens . In 2014 leefde in Nederland 1 op de 9 kinderen in armoede , in totaal iets meer dan 500.000 huishoudens . Kortom, een dramatische toestand voor een land dat zich ‘ontwikkeld’ noemt.

  miniboekjes-voor-Kerst

  VEEL VRAAG NA DOE EN MINIBOEKJES VOOR DE KERST☻ 1 december☻ Leven.nu... Een piepklein en handzaam miniboekje met korte teksten over het Wonder van Kerst. Met het evangelie in een notendop. Geschikt om uit te delen op straat rond de Kerstdagen of tijdens een kerkdienst of na een concert. Gemakkelijk in jas- of broekzak te stoppen. Ook handig om samen met kerstkaarten te versturen of in een kerstpakket te doen. Leven.nu heeft zijn wortels in Uitgeverij Medema, waar het in 2003 verscheen als een vierkant magazine met interviews, artikelen en een knutselpagina. Het magazine werd besteld door individuele christenen en allerlei kerken, die het voornamelijk  gebruikten voor huis-aan-huisverspreiding, maar daarnaast ook voor kerkdiensten of markten.Daarnaast is er ook een doeboekje gemaakt voor kinderen. Een boekje met knutsels, puzzels en kleurplaten Het Bijbelse thema Kerst is uitgewerkt in korte verhaaltjes. Geschikt voor clubwerk, zondagsscholen, kerk en in het gezin. Deze nieuwe serie kleur- en doeboekjes blijkt in een behoefte te voorzien. Tijdens de BCB-boekenbeurs in Houten bleek er ook bij boekhandelaren veel belangstelling te zijn voor deze uitgaven. Bron:Christelijknws Students

  GRATIS ONDERWIJS VOOR KINDEREN UIT PARADISE☻ 1 december☻ Op zeven katholieke scholen in het bisdom Sacramento kunnen kinderen uit de stad Paradise, die door een verwoestende brand werd getroffen, gratis naar school. Via de site van het bisdom wordt geld ingezameld om de kosten hiervan te dekken. “Veel gezinnen hebben bijna alles verloren. Schoolgang kan een belangrijke stabiliserende kracht zijn in het leven van een kind. Sommige klassen op onze scholen kunnen meer studenten huisvesten. We hebben daarom besloten die plaatsen open te stellen voor getroffen gezinnen die zich in de buurt van die scholen bevinden. Hoewel onze scholen uit collegegeld worden gefinancierd, zullen we voor de rest van het academisch jaar ontheemde studenten uit Butte County (het gebied in de staat Californië waar de plaats Paradise deel van uitmaakt, red.) kosteloos inschrijven.“ Om de extra kosten voor de opvang van de basis- en highschoool-leerlingen te kunnen betalen, organiseerde het bisdom een giftenactie. Bron:eo

  Kerst

  DE ZAAK VOOR EEN VROEGE KERST "Haast je niet met Kerstmis," vertelde een seminarieleermeester me eens streng. Het seizoen van de advent markeert een tijd van heilig verlangen en verlangen. Het opent ruimte om te zitten met de verhalen van Elizabeth, Zacharia en Johannes de Doper, van Maria, Jozef, de engel Gabriël, en de lange reis naar Bethlehem. De liturgische kleur, paars, is hetzelfde als de vastentijd en verbindt de twee seizoenen samen als soortgelijke ruimtes waarin Gods volk treurt over de gebrokenheid van de wereld en ook deelneemt aan de heilige hoop dat Christus is gekomen en zal wederkomen. Het vieren van de Advent is om ruimte te maken voor vitaal belangrijke christelijke gebruiken: stilte, stilte en verlangen. Het meest overtuigende argument is echter dat de theologische gebruiken van Advent en Kerstmis elkaar niet uitsluiten. Het strikt gescheiden houden van hen kan minder een oefening in christelijk wachten zijn dan in onnodig legalisme. Waarom niet overlappen met de twee-viering en anticipatie-en herdenken de geboorte van Christus in afwachting van zijn terugkeer? Het doel van de Advent is om ons te herinneren aan deze twee afzonderlijke, maar even impactvolle gebeurtenissen, en daarmee het vieren van één (de geboorte van Christus) eerder laat ruimte over om meer trouw te zijn en de ander volledig te onthouden. Bron:Christendomvandaag

  herdenking

  WAAROM HERDENKEN BELANGRIJK IS OOK IN DE KERK☻ 25 november☻ Vandaag is het de dag waarop mensen worden herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Rouwdeskundige Daan Westerink legt uit waarom zo’n dag belangrijk is. “Eeuwigheidszondag is een eeuwenoud ritueel en het is belangrijk om te weten dat je iemand mag missen. Je mag denken aan het leven dat nog moest beginnen of het leven dat er niet meer is. Niet iedereen heeft er behoefte aan dat samen te doen, maar het kan wel een gevoel van verbondenheid geven. Tijdens een viering zie je dat je niet de enige bent die iemand verloren heeft.”Op Eeuwigheidszondag ligt de nadruk op het herdenken van mensen die afgelopen jaar zijn overleden. Is het verdriet na een jaar minder intens? Is Eeuwigheidszondag dan niet juist pijnlijk voor mensen die al lange tijd geleden iemand hebben verloren? Wat is een goede manier om met verlies om te gaan? Hoe kun je er als nabestaande zijn voor iemand die afgelopen jaar iemand heeft verloren? Jij bent al jong je ouders verloren. Welke betekenis heeft Eeuwigheidszondag voor jou persoonlijk? Bron:eo

  overlijden

  IK WIL NIET BESLISSEN OVER MIJN DOOD EN DIE VAN EEN ANDER☻ 25 november☻ We zitten in een café in Groningen, schrijver Henk Blanken en ik. Hij vertelt over zijn ziekte, parkinson, en zegt hoe hij daar eigenlijk prima mee kan leven. Sterker nog: Henk heeft er een indrukwekkend boek over geschreven. “Ik maak daar weleens een grapje over,” vertelt hij. “Dan zeg ik: ‘Heer, ik wil best ziek zijn, als ik er maar een prachtig, doorleefd boek voor terugkrijg.’ En dat is gebeurd.”Het probleem daarvan is dat je euthanasie moet aanvragen in een vroeg stadium van de dementie, als je nog helder bent. Want zodra je verder heen bent, ben je niet meer wilsbekwaam. Maar Henk wil ook zeker niet te vroeg dood, hij houdt enorm van het leven. En dus heeft hij een oplossing bedacht: hij wil een soort zaakgelastigde aanwijzen die hem heel goed kent. Die persoon mag bepalen wanneer Henk euthanasie krijgt. Autonomie is toch ook wat overschat, vindt hij. Waarom kunnen we dit niet samen bepalen? Ik merk dat ik naar Henk luister met een mengeling van belangstelling en verbazing. Deze man heeft werkelijk alle kanten van zijn ziekte doordacht en wil die doordenking tot een goed einde brengen. Bron:eo

  robotarm

  ROBOT ARM SCHRIJFT BIJBEL OVER☻ 21 november☻ Een robotarm schrijft sinds zaterdag de hele Statenbijbel over en zal daar een half jaar over doen. Het apparaat staat op het plein voor museum Het Hof van Nederland. Koning Willem-Alexander heeft de robotarm in werking gesteld. De robotarm met de naam bios [bible] is een project van het Duitse kunstnaarscollectief robotlab. De industriële robot schrijft non-stop de Statenbijbel uit. Deze installatie is voor het eerst in Nederland te zien en wordt mede mogelijk gemaakt door het NBG. Bron:cip


  Inhoud blog
 • Jezus Christus de deur
 • De liefde kennen
 • Een biddende moeder
 • Ik ben de Heere jou God
 • Hooglied
 • Drie dingen die de Bijbel vertelt over alcohol
 • Trouw zijn aan Hem
 • Verzoening
 • Gedachten over de toekomst

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (24)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (161)
 • Feestdagen (4)
 • Geluk (1)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (21)
 • Gods liefde (14)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Vertrouwen (0)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!