NIEUW: Blog reclamevrij maken?

☻☻☻☻20 november☻☻☻☻

GODSWOORD
HET BROOD DAT LEVEN GEEFT☻
8 november☻
Jezus Christus noemt Zichzelf in de Bijbel brood des levens. Hij zegt dit, omdat de mensen om Hem heen om een zichtbaar teken vragen. Ze vragen dit, omdat ze Hem niet vertrouwen en daarom niet in Hem willen geloven.
DIT BROOD IS GENOEG☻
Het enige dat we hoeven te doen, is bij Jezus komen. In vers 35 zegt de Heer dat, als we bij Hem komen, we geen honger meer zullen hebben. Het zal niet meer nodig zijn om verder te zoeken. Bij Hem en door Hem vinden we rust (Matteüs 11:28), eeuwig leven (Johannes 17:3) en vrede (Johannes 14:27). Wie in Hem gelooft heeft geen

GODS WOORD
DE OUDE ZONDIGE MENS VERVANGEN☻
8 november☻
Ik ben vergeven en bevrijd van mijn zonden.
In Hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. (Kolossenzen 1:14)
Om te voorzien in volledige bevrijding van de overheersing van de zonde, moest God afrekenen met drie dingen. Ten eerste moest Hij afrekenen met de zonden die we allemaal hebben begaan. Omdat Jezus de volle prijs voor onze zonden betaalde aan het kruis, kan God ons vergeven zonder zijn eeuwige rechtvaardigheid geweld aan te doen. De eerste voorziening is dus vergeving.
Daarna moest God ook afrekenen met de verdorven natuur in ons, die ervoor zorgde dat we door bleven gaan met onze zonden. De voorziening die Hij hiervoor trof was executie – onze oude, zondige natuur werd ter dood gebracht. Het goede nieuws is echter dat die executie bijna tweeduizend jaar geleden al werd uitgevoerd, namelijk in Jezus, toen Hij voor ons stierf aan het kruis.


GODS WOORD
DE WARE IDENTITEIT☻
8 november☻
De reden dat Jezus op aarde kwam was – en is – om ons te verzoenen en verbinden met God de Vader. Als we deze openbaring van God niet zien, missen we volledig het doel van de verlossing. Als we de volheid van deze openbaring binnenstappen en in die rechtstreekse relatie komen met God als onze Vader, dan voorziet dit in een aantal zekerheden die heel veel mensen in onze samenleving moeten missen. De drie dingen die uit onze relatie met God voortkomen zijn: identiteit, eigenwaarde en zekerheid/ veiligheid. www.derekprince.nl

GEBED☻
RUST VOOR MIJN ZIEL☻
30 oktober☻
de zon heeft mijn
ogen aangetast
het leven mijn ziel
angst heeft mij omgeven
vind ik nog rust voor
mijn ziel
dat bloedt en ziek is
van elke dag
Heer hoor mijn klacht
laat Uw genade op mij
rusten
opdat ik voor altijd
bij U mag wonen/E.Brunelli

GEBED♣

VERGEVING VOOR IEDEREEN☻
8 november☻
Heer leer ons hen die ons bespotten vergeven
Zo U hen vergaf die U nagelden aan ’t kruis
Leer ons met vijand zoals met vrienden leven
Als elk mens die U wilt ontvangen in Uw huis
Leer ons ieder mens aanvaarden en begrijpen
Wees met ons als dat zo moeilijk voor ons schijnt
Wees de steun waaraan wij ons vast kunnen grijpen
Als verder alle houvast voor ons verdwijnt
Elk mens Heer hebt U naar eigen aard geschapen
Een ieder schiep U naar Uw onvolprezen beeld
U leidt hen als een herder zijn kudde schapen
Behoedt hen voor het wild gediert dat hen verdeelt
Heer leer ons bidden voor hen die ons belagen
Leer ons Heer ook voor hen vergeving vragen E.J.vd Scheer

GEBED
ROEP UIT NOOD☻
30 oktober☻
Heer, hoor de mens die roept om vrede,
Steun en redding in zijn eindeloze strijd
Hoor en zie zijn herhaalde hopeloze bede
Zie toch zijn ellende wereldwijd
Leer hem waarom U hem hebt geschonken
Zijn rede als enig schepsel hier op aard
Wijs hem waar eens de nood heeft geklonken
U hem van verderf heeft gespaard
Toon hem steeds Uw liefde en genade
Troost waar hij geen uitkomst meer ziet
Wijs hem op de onuitsprekelijke waarde
Van het stukje zekerheid dat U hem biedt.E.J vd Scheer

GEBED

ZOVEEL VRAGEN☻
8 november☻
Heer Jezus, weet U eigenlijk wel alle dingen?
Alle dingen die gebeuren hier op aard
Hoort U ons wel de liederen zingen?
Liederen die wij zingen in de kerk of bij de haard.
Ja, ’t wereldgebeuren kunt U lezen in de krant
Dat is iets wat wij dus ook wel weten
En de nood schept tussen ons geen echte band
Ondanks dat zovelen niets hebben te eten
Maar weet U wat er ook werkelijk leeft in ons hart
Hoe wij over onze medemensen denken?
Dat is toch wat elk fatsoen gewoon tart
Wij wensen niets aan armen te schenken.
En vrede daar bekommeren we ons niet om
Elk mens is toch gelijk geschapen
Intelligent of werkelijk heel dom
Ieder moet zich maar verdedigen met eigen wapen
Heer schaamte hebt U ons toch ook geleerd?
Met het voorbeeld van Uw eigen leven
Daarnaar gezien doen wij zoveel verkeerd
Terwijl U ons toch verstand hebt gegeven
Heer, nog eenmaal wil ik U vragen
Denk nog eens aan al ons verdriet en nood
Want daarvoor heeft U toch het kruis gedragen
Breng ons de vrede, die U bracht in de dood.
E.J.vd Scheer


WIJSHEID
8 november☻
Ga niet naar God met opties ga naar Hem met lege handen. Max Lucado

BEMOEDIGING
8 november☻
Mijn hart is onrustig totdat het rust vindt in U. Augustinus

GEZEGDES☺

8 november☻
Luister goed! Ik zeg jullie: als je dan tegen deze berg zou zeggen: 'Kom van de grond en gooi jezelf in de zee!' dan zal dat ook gebeuren. Maar dan moet je in je hart niet twijfelen. Je moet geloven dat wat je zegt ook gebeurt. Marcus 11:23

QUOTES**

8 november☻
"We moeten het leven dat we gepland hebben loslaten om het leven te accepteren dat voor ons ligt te wachten."

PSALM☻

8 november☻
"Het is het beste te leven onder de bescherming van de HERE; dat biedt meer zekerheid dan wanneer men op mensen vertrouwt." Psalm 118:8


KORTE GEDACHTE**

8 november☻
Opgestane Jezus, in de doorploegde aarde van ons leven, plant u het vertrouwen van het geloof. Dit geloofsvertrouwen dat in het begin slechts een kleine zaadkiem is, kan voor ons een vanzelfsprekendheid worden vanuit het evangelie en een steun voor de onuitputtelijke goedheid van een mensenhart.

KORTE OVERDENKING**

8 november☻
Bescheidenheid over de toekomst! Wij hebben geen controle over morgen. In het verleden kunnen we de komst van weer een nieuwe dag als vanzelfsprekend gezien hebben, maar vanaf nu niet meer. Er zou wel eens geen morgen kunnen zijn. Morgen kan er iets vreselijks gebeuren. Morgen zouden wij al onze bezittingen kunnen verliezen.

CITAAT☻

8 november☻
En ineens zag ik het: wij leven, wij leven niet door ons doen, maar door Gods schenkende gerechtigheid in Christus.


EVANGELISCHE TEKST**

8 november☻
Merk je niet dat God op de deur van je hart klopt? Merk je niet dat Hij je hart aanraakt? De almachtige God, uw Schepper, die geen begin heeft en geen einde, verlangt ernaar om jou te bevrijden van zonde en dood! Hij verlangt ernaar om jou eeuwig leven te geven. (Romeinen 6:20-23) Hij steekt zijn hand uit naar jou.


Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (22)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (96)
 • Feestdagen (3)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (17)
 • Gods liefde (9)
 • Het leven (5)
 • Natuur/schepping (9)
 • Zieken (2)
 • BIJBELSE TEKST**

  8 november☻
  "De Here let op de mensen die doen wat Hij wil en Hij luistert naar hun gebeden; maar Hij wil niets te maken hebben met mensen die slechte dingen doen." " 1 petrus 3:12


  SPREUKEN☺☺

  8 november☻
  "Verheug u niet bij voorbaat over de dag van morgen, want u weet niet wat een dag zal brengen." Spreuken 27:1

  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  ALS ALLES DUISTER IS ONTSTEEK DAN EEN LICHT☻
  8 november☻
  Ik heb deze week zitten werken aan een aflevering van 'De Bijbel Open' over de 1e brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Paulus noemt in die brief gelovigen kinderen van het licht'. Een andere naam die hij gebruikt en die er op lijkt, is: 'kinderen van de dag'. Dat beeld, en die naam spraken me aan. Juist omdat het donker is. Want donker is het. In de wereld om ons heen. In ons land.
  Nu scheelt het, dat de meesten van ons ooit het licht hebben gekend en ervaren. Maar stel dat je nog nooit het licht hebt gezien, dan weet je niet eens wat je mist. Het is net als de rups. Hij dacht dat heel de wereld groen was, totdat hij een vlinder werd.
  De weg kwijt
  Kenmerk van de toenemende duisternis is, vind ik, dat we de weg kwijt zijn. Laat ik in mijn ogen, twee bizarre voorbeelden geven: in ons land zijn tv-programma’s met mensen met het syndroom van Down. Vorige week nog won zo’n programma De Gouden Televizierring. In datzelfde land mag je een abortus laten verrichten als het kindje dat je verwacht juist dát syndroom heeft.

  MEDITATIE

  HET WOORD VAN GOD ONDERWIJST☻
  30 oktober☻
  2 Timoteüs 3:16 zegt: “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.” Met andere woorden: God wil ons door zijn Woord dingen leren. Hij onderricht ons daarmee. Het Woord zou de absolute basis moeten zijn van het leven van iedere christen. Alles wat niet klopt met het Woord in ons leven moeten we weerleggen. Moeten we het Woord weerleggen of onze manier van leven?
  We kunnen zoveel leren uit de Bijbel. Elke geschiedenis, zowel in het Oude als in het nieuwe testament, leert ons wat, vertelt ons iets over het karakter van God en over het karakter van onszelf, en hoe God daarmee omgaat. We kunnen er principes uithalen voor ons dagelijks leven. De Bijbelse figuren zijn een voorbeeld voor ons. De problemen die in de Bijbel beschreven staan, zijn nog net zo actueel als vandaag (denk maar aan ziekte, dood, armoede, zonden)
  Als we de Bijbel bestuderen, weten we hoe we met deze dingen om moeten gaan. En het doel ervan is uiteindelijk: ”Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” Als je wil groeien en je wilt dat God tot zijn doel komt met je leven, laat je dan onderwijzen door het Woord van God.

  TIJD MET JEZUS

  ZOEK RUST MIJN ZIEL☻
  8 november☻
  Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.Psalm 62:6)
  Te midden van alle drukte, onrust en chaos waardoor je leven wordt gestempeld, is het een verademing om te ontdekken dat je je ziel kunt aanspreken. Die ziel is een ruimte ergens in je binnenste waar je geraakt kunt worden, waar je weer contact kunt maken met jezelf en met God. Het is zo belangrijk om regelmatig naar binnen te keren om in die zielsruimte te verblijven en er de rust te zoeken die God wil geven. Daar zul je van opademen en opknappen. Maar je moet het wel steeds weer zeggen, steeds weer je ziel toespreken: 'Toe dan, ziel, zoek rust, kom tot rust, kom tot God, van hem mag je alles verwachten!' Bidden is daarom ook: je ziel tot rust brengen bij God. Alleen bij hem is ware rust te vinden.
  Gebed: HEER God, laat mijn ziel bij u tot rust mogen komen. Red me van de drukte, de onrust, de chaos. Maak het stil in mij. Amen.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  STAD VAN VREDE☻
  30 oktober☻
  Vraag om vrede voor Jeruzalem: ‘Dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.’
  Psalm 122:6-7☻☻
  Alle mensen verlangen naar vrede. Deze vrede is niet zozeer afwezigheid van oorlog, maar aanwezigheid van heelheid. Want er is zoveel gebrokenheid: gebroken relaties, gebroken dromen, gebroken harten. En dat brengt onrust en wanhoop met zich mee. In de stad van God, de stad van sjaloom, vinden we waar we naar zoeken en waarheen we onderweg zijn: echte vrede. Het is de vrede die we vinden in de verbondenheid met Jezus die onze vrede is. ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’Gebed: Heer, leer me de vrede van Christus kennen en neem onrust en wanhoop bij me weg door me te concentreren op het zien van uw Zoon. Amen.

  BEMOEDIGINGSSITE

  ADELAAR, VLIEG!☻
  21 oktober☻
  Als een adelaar denkt dat hij een kip is... doet hij hetzelfde als een mens die denkt dat hij geestelijk laag bij de grond moet blijven,
  Lieve mensen,
  Je zal maar een Adelaar zijn die uit een ei stapt in een kippenhok. Dan leer je dat het normaal is om de hele dag op de grond te scharrelen op zoek naar wormen. Ken jij je de bestemming van je hart nog?
  Een bemoediging van Esther. Haar 'verhaaltje' is zo raak en treffend omdat de kracht van God er in rust. Daarom bid ik dat ook deze bemoediging die we weer uit mogen sturen, op vrijdagmiddag nog voor de zon is onder gegaan, ook jouw hart goed zal doen, in Jezus Naam!
  Met liefs, Gerry

  BEMOEDINGSSITE♣♣

  KOMMA☻
  20 november☻
  Kom maar, er staat geen punt, maar een komma, ... ☻
  Lieve mensen,
  Je kunt soms zo lang bezig zijn geweest met een situatie die wringt of veel van je vraagt, dat de verleiding groot wordt om er maar een punt achter te zetten. PUNT - UIT - afgelopen!
  Een punt achter een relatie of een vriendschap, achter een bepaalde baan of taak of zelfs achter je eigen leven. Ik leer de kracht van een genade-volle komma kennen, omdat God niet snel een punt zet, maar liever een komma.
  Hij schrijft graag Zijn verhaal verder, als wij niet weten hoe het verder moet. Laten we lezen wat Hij schrijft, na de komma...
  Mag God je versterken, in de naam van Jezus, dat bid ik je toe, van harte!
  Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  MENS, WAAR LEEF JE VOOR☻
  4 november☻
  Een antwoord op een lastige vraag kan wel eens erg belangrijk voor je zijn!
  Lieve mensen,
  Ho stop, ga er niet vandoor! Je bent hier toch niet zomaar, je leeft ergens voor! (kinderliedje van Elly en Rikkert)
  Waar leef jij voor? Wat de zin van jouw bestaan? Sommigen hebben alles in hun leven, behalve zicht op zingeving. Dan kan het gebeuren dat je alles bezit, alles mee hebt in het leven en toch ongelukkig bent. Anderen hebben zo weinig, zowel fysiek, materieel als in sociaal opzicht. Maar juist het weten waarom ze leven, is voor hen een wapen tegen die nare en depressief makende zinloosheid. Als zij verdrietig zijn om wat ze missen moeten of niet hebben, troosten ze zich met hun doel van hun leven en in hun armoede weten zich tegelijkertijd zo rijk! (2 Kor. 6: 10)
  Waar leef jij voor? Laat deze bemoediging je te helpen het antwoord te vinden.
  Met liefs, Gerry

   www.bemoedigingssite.nl

  U HEBT MIJN TWIJFEL WEGGENOMEN☻
  30 oktober☻
  U hebt mijn twijfel weggenomen
  liet door Uw woord de waarheid zien.
  Daarvan hebt g’in mijn slaap met dromen
  bevestigd zonder ‘t woord misschien.

  U hebt mij zekerheid gegeven
  bij U de hemel in te gaan.
  Om daar voor eeuwig voort te leven
  in een verheerlijkt nieuw bestaan.
  Hier mag ik mij opnieuw ontplooien
  en zal mijn leven verder gaan.
  U zult in ‘t wit met kroon mij tooien
  en ‘t feestkleed om mijn schouders slaan. J.A v Tricht

  DOOR JEZUS HANDEN AANGERAAKT☻
  30 oktober☻
  Door Jezus handen aangeraakt
  wordt ieder gebrek heel gemaakt.
  De kracht waarmee de Heer geneest
  die zorgt dat 't gebrek is geweest.
  Met wondere daadkracht toont
  de Heiland hoe Hij ons verschoont,
  van zorg en moeite, leed, verdriet
  doordat Hij hem de uit uitkomst biedt.
  Zo toont Hij heerlijkheid en macht
  die ons voor 't voetlicht wordt gebracht
  Hij is het die op 't smeekgebed
  de mens van ziekte en kwalen redt. J.A v Tricht


  HIJ KLOPT OP ELKE HARTEN DEUR☻
  30 oktober☻
  Hij klopt op elke hartendeur
  is goed bekend met de teneur
  om Hem buiten te laten staan
  in de hoop dat Hij heen zal gaan.
  Maar Jezus heeft standvastigheid
  die Hem eens de toegang bereidt.
  Als Hij Zijn liefdewoorden spreekt
  die mensenharten openbreekt.
  Dan gaat Hij volgens plan te werk
  ontdoet de mens van zijn beperk.
  De lege plaats met liefd' gevuld
  daarmee wordt zijn bestaan omhuld.
  De vrede die dan binnenstroomt
  en als mens stil van heeft gedroomd.
  Die wordt van nu af werkelijkheid
  met 't heil door Jezus ingewijd.
  Waar voorheen de vrede ontbrak
  voelt men zich nu op zijn gemak.
  Want Jezus brengt graag ommekeer
  door liefde en Zijn vredesfeer! J.A v Tricht


  VRAGEN☻
  30 oktober☻
  Er zijn veel vragen
  in dit leven
  veel onbegrip
  veel moeite in dit leven
  het blijft spoken
  je wilt er graag vanaf
  en toch blijven die vragen
  waarom God je het leven gaf
  Waarom die oorlog
  waarom zoveel pijn
  waarom is de mens zo
  eenzaam
  zit hij vol venijn
  vol afgunst
  vol haat
  zodat hij zijn naaste
  naar het leven staat
  Het is niet voor niets
  dat de Bijbel zegt
  zalig zijn de armen
  van geest
  zij hebben niets
  dan alleen Christus
  die hun zonden droeg
  zij hebben geen vragen
  het gaat hun zielen goed
  ook al loopt alles tegen
  zij brengen het bij Hem
  Hij is degene die altijd luistert
  naar hun stem/E.Brunelli

  IK GEEF UITKOMST☻
  30 oktober☻
  Laat mij niet alleen, oh Vader
  in tijden van moeiten en verdriet,
  ik probeer mijn tranen te verbergen,
  zodat niemand ze maar ziet.
  In wanhoop roep ik tot U,
  U als Vader, hoor mijn klacht,
  help mij rustig los te laten
  terwijl ik op Uw antwoord wacht.
  U kent mijn nood en vele vragen,
  ik leg ze tóch maar in Uw hand,
  het is té zwaar voor mij te dragen,
  leid mij door 't onbekende land.
  "Mijn kind, Ik geef je uitkomst,
  in jouw specifieke pijn,
  vertrouw Mij, Ik geef leiding,
  Ik zal er altijd voor jou zijn!"
  E.Hengstman-Olst


  WAAROM HEB JE MIJ VERLATEN♥
  30 oktober♥
  Jongen, waarom heb jij Mij verlaten,
  verliet jij je ouderlijke huis,
  heb jij Mijn liefde niet ervaren,
  voelde jij je niet meer thuis?
  Je wilde jouw erfenis, jouw bezit
  en met tranen liet Ik je gaan,
  je keek niet om, had maar één doel
  op eigen benen te gaan staan!
  Je vergokte je geld, vergokte alles
  en kwam van honger bijna om,
  bij de varkens was je woning,
  je voelde je ellendig, leeg en stom!
  En Ik stond elke dag te kijken,
  elke dag te hopen, uit te zien,
  elke dag te wachten en te bidden,
  of jij thuis zou komen misschien?
  Toen zag Ik je van verre komen,
  gebogen onder een enorme last,
  Ik holde in Mijn liefde voorwaarts
  en hield je innig stevig vast.
  Mijn zoon, Mijn zoon, daar ben je,
  Mijn tranen stroomden neer en neer,
  Ik heb zó verlangd je te omarmen,
  Ik ben zó blij, je bent er weer!
  E.Hengstman-Olst

  IK HEB JE GELUK VOOR OGEN☻
  30 oktober☻
  Ik heb je geluk voor ogen
  en niet jouw ongeluk,
  Ik sterk je en Ik maak heel,
  wat gebroken is en stuk.
  Daarom kwam Ik naar deze aarde,
  die gebukt gaat onder last,
  Ik verlos je van de zonden,
  klamp je daarom aan Mij vast!
  Ik koester gedachten van vrede
  en niet van onheil of van kwaad,
  Ik geef hoop en geef je toekomst
  zodat het beter met je gaat!
  Dan zul je tot Mij bidden
  en Ik zal zeker luisteren,
  al roep je in jouw nood
  of zelfs in zachtjes fluisteren.
  Ja, Ik heb jouw geluk voor ogen
  en Ik koester die gedachten,
  gedachten van vrede en van heil
  en liefde, die álle pijn zal verzachten!
  Jeremia 29:11-14 /E.Hengstman-v Olst

  DOOR JEZUS HANDEN AANGERAAKT☻
  8 november☻
  Door Jezus handen aangeraakt
  wordt ieder gebrek heel gemaakt.
  De kracht waarmee de Heer geneest
  die zorgt dat 't gebrek is geweest.
  Met wondere daadkracht toont
  de Heiland hoe Hij ons verschoont,
  van zorg en moeite, leed, verdriet
  doordat Hij hem de uit uitkomst biedt.
  Zo toont Hij heerlijkheid en macht
  die ons voor 't voetlicht wordt gebracht
  Hij is het die op 't smeekgebed
  de mens van ziekte en kwalen redt. J.A v Tricht

  Inhoud blog
 • Mensen verzetten zich tegen de waarheid
 • Gods vakmanschap
 • Gods eeuwige macht
 • Hij is de enige weg tot de Vader
 • Op zoek naar geluk
 • Licht voor de mensen
 • Vrij zijn
 • De tien geboden
 • Verleiding en gedragingen van de wereld
 • Gered
 • Boosheid en bezorgdheid
 • De mens heeft geen zeggenschap
 • Evangelie folder
 • Hij heeft machtigen van de troon gestoten
 • God zo dringend nodig
 • Kijk eens naar je hart naar binnen
 • God kent iedereen persoonlijk
 • Wie is Jezus
 • De levende God zoeken
 • Jezus gaat onze deuren voorbij
 • Het brood des levens
 • De troost en kracht van God
 • Ons leven=een damp
 • Vrede met God
 • De prijs voor de redding

  BIJBELSE RECEPTEN☻

  Image and video hosting by TinyPic

  TONIJN SALADE UIT DE TIJD VAN DE BIJBEL☻

  8 november☻

  200 gram tonijn uit blik of 1 kilo verse tonijn grote slabladen 1 grote in blokjes gesneden venkelknol 125 gram rozijnen 2 gesnipperde augurken 2 stevige in stukjes gesneden appel plakjes radijs slabladeren voor het aankleden van de schotel VOOR DE DRESSING: 150 milliliter olijfolie 1 eetlepel mosterd 1 theelepel honing snufje selderijzaad zout naar smaak 70 milliliter azijn

  STICHTING CHRIS

  Image and video hosting by TinyPic

  GAMEN☻
  20 november☻
  Iedereen speelt weleens een spelletje op de tablet, computer of playstation. Het spelen van digitale spelletjes wordt ook wel gamen genoemd. De meeste kinderen vinden dat spannender dan een bordspelletje zoals monopoly. Hoe komt dat toch, dat spelletjes op een tablet of computer veel vaker gespeeld worden dan een bordspelletje
  Digitale spelletjes zijn heel slim bedacht. In alle digitale spelletjes kun je na het behalen van een score een level verder of je kunt dingen verdienen die het spel leuker maken. Een level hoger of het verdienen van dingen, zorgt ervoor dat er een geluksstofje in je hersenen wordt aangemaakt. Dat stofje heet dopamine, het geeft je een fijn gevoel. Je hersenen willen van dat stofje eigenlijk wel meer. Daardoor vind je die spelletjes leuker en speel je ze vaker.
  Verslaafd?
  Er zit ook een andere kant aan dat geluk stofje, dat stofje kan je ook verslaafd maken aan een game. Want je hersenen willen steeds meer van dat stofje waardoor je het steeds vaker en langer gaat spelen. Tot dat je niet meer zonder kan en je er aan verslaafd bent. Hoe zit dat bij jou?
   www.chris.nl

  SCHUILPLAATS

  Marieke (21) leerde omgaan met de schade uit haar gezin van herkomst.
  20 november☻
  “Ik was op mijn 18de gewoon al levensmoe. Ik wilde niet meer leven. Ik zag geen toekomst meer en dacht dat er niemand zou zijn die met mij samen wilde leven. Met hulp van DMW ben ik sterker geworden. Mijn geloofsleven groeide in deze periode. Mijn ogen werden geopend voor een levende
  God die Zijn handen naar me uitstak en zei: ‘Kind, alle moeite en zorg zal ik met jou dragen’. Op het gebed kreeg ik verkering met een zorgzame jongen die naar me wilde luisteren en er voor me was.”

  www.stichtingschuilplaats.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  DE VLUCHTHEUVEL☻

  TE GESLOTEN VOOR GEMEENSCHAP☻
  20 november☻
  Steven en Wilma leerden elkaar kennen toen ze begin twintig waren. Wilma vertelt: “Steven is een open, spontane man, duidelijk aanwezig en soms overweldigend. Voordat wij verkering kregen, zag Stevens leven er heel anders uit. Hij was heel vrij in contacten met andere meisjes. Dat bleef niet bij flirten, er was ook seksuele gemeenschap. In het begin van onze verkeringstijd was hij daar heel open over.” Wilma waardeerde die openheid. “Ik heb thuis geleerd respect voor elkaar te hebben, ook op lichamelijk gebied. Mijn ouders waren niet heel intiem, maar áls zij elkaar een kus gaven, zag je dat het uit liefde was. Onder meer door mijn opvoeding wist ik hoe ik zelf tegenover intimiteit en seks voor het huwelijk stond. Bij Steven thuis werd er geen aandacht besteed aan seksuele opvoeding. Hij kreeg alles mee ‘van de straat’, van zijn vrienden en van internet. Hij had op dit gebied hele andere waarden en normen dan mij.” Steven en Wilma hebben nog geen jaar verkering als zij met elkaar vrijen. De geboorte van het eerste kindje van Steven en Wilma verliep traumatisch. Ik voelde dat wij en ons huwelijk op deze manier stuk zouden gaan. We zijn op zoek gegaan naar hulp voor ons samen. We vonden het belangrijk dat het iemand zou zijn die wat betreft geloofsbeleving met ons op één lijn zit. Het werd De Vluchtheuvel.”“Eerst heb ik alleen een aantal gesprekken gehad. Ik leerde om bij mezelf en bij mijn gevoel te komen, bij wat het met mij gedaan heeft. Daarna zijn we samen gegaan.” Steven deed in die tijd ook mee aan de mannengroep, om te leren breken met zijn seksverslaving. Tijdens de gesprekken samen hebben Steven en Wilma veel moeten leren. We zitten in een herstelperiode, maar het genieten van intimiteit en seksualiteit komt steeds meer terug.”

  www.stichtingdevluchtheuvel.nl

  SCHOOL KERSTVAKANTIE☻

  Image and video hosting by TinyPic

  Kerstvakantie 2017 Alle regio's☻23-12-2017☻☻ 07-01-2018

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/ (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻☻vrijdag, 17. november
  19:30
  Kalmthout Genezingsdienst (Evangelische Gemeente Kalmthout; Zonnedauw - Kapellensteenweg 170; 2920; Kalmthout: België; +32(0)32925309; www.egkalmthout.be)
  ☻☻zondag, 19. november
  10:00
  Kalmthout Onderwijsdienst (Evangelische Gemeente Kalmthout; Zonnedauw - Kapellensteenweg 170; 2920; Kalmthout: België; +32(0)32925309; www.egkalmthout.be)
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻☻maandag, 20. november
  19:30
  Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)
  ☻☻woensdag, 22. november
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻☻zaterdag, 25. november
  10:30
  Partners & Vriendendag Wings of Healing (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻☻zondag, 26. november
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻☻maandag, 27. november
  19:30
  Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)
  ☻☻woensdag, 29. november
  20:00
  Vuur van God avond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  Wanneerwo, 29. november, 20:00 – 22:00

  www.wingsofhealing.nl

  download_2

  LUTHER☻22 september 2017 t/m 28 januari 2018/ Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’. Museum Catharijneconvent/Utrecht.

  500x405_Banner_RESERVEER_EVW17

  EVAS VRIENDINNEN WEEKEND☻ Het Eva-programma loopt van 17 t/m 19 of 24 t/m 26 november. De cottage of hotelkamer bij CenterParcs reserveer je t/m de maandag na het weekend, dus t/m 20 of t/m 27 november. Vanaf dinsdag 12 september om 10.00 uur kun je starten met reserveren. www.eva.eo.nl

  SLIJPROTS

  Woordwolken_2_snij

  BIJ ONS THUIS PRATEN WE GEMAKKELIJK OVER SEKS☻ 20 november☻ Uit onderzoek blijkt dat ouders met een christelijke achtergrond niet graag met hun kinderen over seksualiteit praten. Bij mijn ouders werd niet gemakkelijk over seks gesproken. Nu wij zelf ouders zijn, blijft seks nog steeds een onderwerp dat bij ons thuis niet makkelijk ter sprake komt. Dit onderwerp ligt gevoelig en is intiem. Ik denk dat niemand er gemakkelijk over praat.

  Image and video hosting by TinyPic

  OVERSTAPPEN NAAR EEN ANDERE KERK IS GEEN PROBLEEM☻ 8 november☻ Je mag best van gemeente veranderen als dit beter is voor je geestelijk leven. Ja, dat mag. God is toch geen God van een kerk? Soms kan het veranderen van gemeente je weer dichter bij God brengen. Ja hoor, je mag best van kerk veranderen als dit beter is voor je geestelijk leven. Je moet tenslotte geestelijk groeien. En als dat in je huidige kerk niet kan, dan kun je maar beter vertrekken. Je mag best veranderen van gemeente. Dat heb ik zelf ook gedaan en dat bevalt mij prima!

  Image and video hosting by TinyPic

  IN DE KERK PRAAT IK LIEVER NIET OVER MIJN FOUTEN EN ZONDEN. In de kerk zou er ruimte moeten zijn om fouten te maken, maar juist daar voelen mensen druk om te voldoen aan het perfecte plaatje. Herkenbaar? Fouten erkennen, elkaar vergeven en er samen van leren zou een vast uitgangspunt moeten zijn in de kerk. Helaas blijft dit wel moeilijk voor veel kerkgangers. Fouten en zonden bespreek je met mensen die je vertrouwt en dichtbij je staan, en dus niet zomaar in een groep. Ook niet in de kerk. We hebben allemaal fouten en zonden die we niet zo snel met anderen delen. Maar het kan bevrijdend zijn omdat juist wel te doen. Ook in de kerk is niemand volmaakt. Maar dat weet men ook en juist door herkenning zal er begrip zijn.

  LARS & GELOOF☻

  jesus_calls_me_friend_classic_round_sticker-rb1f7830f542d4e418f8

  IK VERTEL JEZUS ALTIJD WAAR IK MEE ZIT☻ 20 november☻ Ik ben zo blij dat Jezus mijn vriend is. Hij staat altijd voor me klaar. Dus Hij geeft er niet om als ik even niet blij ben. Hij is er ook gewoon voor mij als ik even een baalmoment heb. Daarom vertel ik Hem altijd waar ik mee zit. Dat lucht lekker op!

  OSKAR & GELOOF☻

  Image and video hosting by TinyPic

  WAAR IS DE HEMEL EIGENLIJK? 8 november☻ Mijn opa is vorig jaar overleden. Daarom denk in de laatste tijd veel na over de hemel. Als hij daar nu is, hoe zou het dan voor hem zijn? Wat doet hij daar de hele dag? En waar is de hemel eigenlijk? Ik weet dat het uiteindelijk niets uitmaakt, omdat ik geloof dat het goed is om bij God te zijn. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig hoe het met opa gaat. Soms mis ik hem heel erg. Oskar, 11 jaar.

  GUUSJE & GELOOF☻

  Image and video hosting by TinyPic

  MIJN BESTE VRIENDIN NEGEERT MIJ OP SCHOOL☻ 30 oktober☻ Vroeger was Sophie mijn beste vriendin. Maar vanaf dit schooljaar gaat ze heel veel om met twee andere meiden uit onze klas. Als Sophie met die twee is, negeert ze mij gewoon. Met zijn drietjes spreken ze ook na schooltijd af, en ik word dan niet uitgenodigd. Ik voel me in de steek gelaten. Als ik thuiskom, ga ik in mijn kamer muziek luisteren en een beetje praten met God. Dat help! Maar ik blijf Sophie wel missen. Guusje 10 jaar.

  JARIGEN

  88fd8fdb4b71a80ca32e5de73931d175

  MIJN DAG☻ 20 november☻ JARIGEN IN NOVEMBER/DECEMEBER☻ Vandaag ben ik blij, oh zo blij. Iedereen kijkt naar mij. Vandaag is het mijn dag, ik die alles beslissen mag. Ik krijg kado's in overvloed, als jarige voel ik me supergoed! Spijtig dat ik maar één keer per jaar, verjaar. Iedereen krijgt een stukje taart, omdat ik ben verjaart. Alstublieft en geniet ervan, voor die ene keer per jaar wanneer het kan.Mitte

  Klik hier voor meer gratis plaatjes

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  BETERSCHAP

  a827b6a6e6f44e557cf3011c34284668

  GENIETEN IS DE WOORD VAN DE ZIEKEN☻ 20 november☻ ga eens in een ziekenhuis en kijk op de lijst wie er allemaal ziek zijn ze zien er misschien sterk uit maar hun hart is breekbaar als porselein die mensen gaan jou duizenden malen zeggen "Geniet van het leven." want op een ogenblik is het gedaan met zweven dan stort je je tegen de grond komt alle ellende op jou, je bots kei hard met je kont dan is het te laat om van het leven te genieten wanneer je dit voor hebt, van een dag op een ander kan je wel verschieten

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  f63165917d85fb9630ab3f4e3c7d043d

  MIJN KLEINE ENGEL☻ 20 november☻ He jij daar klein mensje in mijn buik, hoe hou jij het daar 9 maanden uit. Alles is nog zo klein, wat is het baby leventje toch fijn, In mijn buik een baby zo klein, zwanger zijn vondt ik wel fijn. Lieve Jayden mama zal zweren, dat ze je het leven zal leren. Jayden meisje zo lief en zacht, ze is heel schattig als ze lacht. Kleine voetjes, kleine handjes, in haar mondje nog geen tandjes. Ze steekt haar vingertjes in haar mond, Ik kan zeggen ze is sterk en gezond. Met een lach op haar gezicht, Nu is het UIT met het GEDICHT. Kleine meid gaat nu naar bed, ssst ze slaapt nog maar net./Koetje

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  HUWELIJK

  5acfa165fe8cd89e0c882b1328cdfe0d

  GELUKKIG ZIJN☻ 20 november☻ Wat je hebt is erg leuk en mooi, maar nooit is het volledig. De wereld is te vol als een kooi, wees toch eens heel vredig. Genieten van waar je allemaal aan hecht, voelen hoe veel je wordt geliefd. Het leven geeft het je allemaal, en echt, misschien ben je zelfs verliefd. Joris

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  MONUMENTEN NIEUWS

  Midwinterhoorn

  MIDWINTERHOORNBLAZERS EN MEER OP DE SPRENGENBERG☻ 20 november☻ Ben je op zondag 3 december in de gelegenheid om naar De Sprengenberg in Haarle te komen? Doen! Dan blazen de Haarlese Midwinterhoornblazers voor het eerst dit jaar. Op Erve De Pas zijn Herberg, Informatieschuur en Speelnatuur natuurlijk open! Lange, zware tonen galmen op deze dag door de winterse kou van de Sprengenberg. Traditioneel mag er op de midwinterhoorn worden geblazen vanaf de eerste zondag van Advent tot en met 6 januari, het feest van Driekoningen. Kom tussen 14.00 en 16.00 uur naar Erve De Pas, maak een lekkere wandeling en beleef het mee. Rondom Erve De Pas is van alles te doen: het vuur brandt bij de vuurplaats en je kunt er prima broodjes bakken! Een van de blazers laat zien hoe je zelf een hoorn kunt maken en hoe je er geluid uit krijgt. En natuurlijk kun je bij Herberg De Pas terecht voor een heerlijk kopje koffie, lunch of warme chocolademelk!

  Image and video hosting by TinyPic

  WOLF IN DE VELUWE☻ 30 oktober☻ Op de Veluwe is een wolf gesignaleerd! Het Lupus Institut in Duitsland heeft bevestigd dat het zeer waarschijnlijk om een wolf gaat. Vandaag heeft de provincie boswachters geïnformeerd en gevraagd op zoek te gaan naar waarnemingen die bevestigen dat het om een wolf gaat. Bijvoorbeeld in de vorm van sporen, uitwerpselen en beelden op camera’s. Gebiedsmanager Machiel Bosch: "Voor het eerst is een wolf gesignaleerd op de Veluwe en dat is goed nieuws. De wolf maakt de Nederlandse natuur diverser en spannender. Dat is een schitterend resultaat voor natuurbeschermers in Nederland. Dankzij het verbinden en vergroten van natuurgebieden heeft de wolf een betere kans op leven in Nederland." Natuurmonumenten juicht de komst van wolven naar Nederland toe. Wolven zijn een verrijking voor de Nederlandse natuur. Een toppredator als de wolf ontbreekt al ruim een eeuw in ons land. Als de wolf terugkeert laat dat zien dat er in ons drukke land nog plekken zijn voor een toppredator als de wolf; grote robuuste natuurgebieden waar ruimte is voor natuurlijke processen. MONUMENTEN NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  KOM JIJ HET EEKHOORNTJESPAD ONTDEKKEN IN HET GRONINGSE SMEERLINGS☻ 30 oktober☻ Zitten er eekhoorntjes in het bos bij Smeerling? Als je woensdag 22 november mee op stap gaat met de boswachter zul je na afloop van deze bijzondere excursie het antwoord weten! Meld je snel aan want er kunnen maar twaalf kinderen mee! Word je OERRR lid dan mag je gratis mee! Samen met de boswachter maak je een wandeling van ongeveer één kilometer door het Dal van de Ruiten A. Je verzamelt onderweg alles wat de eekhoorn als wintervoorraad verstopt en later weer opgraaft en oppeuzelt. Zitten er onverwachte dingen bij? De boswachter vertelt je er alles over! Ben je tussen 4 en 6 jaar? Dan is dit een activiteit die jij vast leuk gaat vinden! Aan het einde staat er een lekker glas drinken voor je klaar in Gasterij Natuurlijk Smeerling. Weet jij wat die kleine bruine beestjes met die pluimstaart het hele jaar door eten? Eikels, kastanjes, beukenootjes of misschien wel hazelnoten? De gids met wie je op pad gaat, vertelt je alles over de eekhoorn. Wat eet het dier? Waar blijft hij 's winters? Weet je dat hij veel van zijn buit gemaakte nootjes verstopt in de grond? Hoe vindt hij die allemaal weer terug? Heeft hij een ingebouwde antenne voor die locaties?

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  FAMILY & GEKOZEN TOT DE BESTE DIGITALE ZENDER 2017☻ 8 november☻ De tv-zender Family7 is voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot beste digitale zender van Nederland. De lezers van tv-gids Totaal TV en de bezoekers van totaaltv.nl mochten de afgelopen weken stemmen op de meest gewaardeerde digitale tv-zender. Net als de vorige jaren kreeg Family7 de meeste stemmen. De zender werd twaalf jaar geleden opgericht door Dolf en Ans van de Vegte. “Afgelopen jaar hebben we met hulp van onze kijkers een nieuw pand gekocht, waar we drie studio’s in gaan bouwen”, vertelt het echtpaar trots. “Family7 groeit steeds verder; we zijn enorm blij dat de kijkers ons een warm hart toedragen.”Bron:cip

  Image and video hosting by TinyPic

  NIEUWE CHARISMATISCHE BIJBELSCHOOL OPKOMST☻ 8 november☻ Er komt een nieuwe evangelisch-charismatische bijbelschool: Kingdom Lifestyle. De school start in januari 2018 in Nijkerk. De oprichters hopen te starten met vijftig studenten. Nijkerk De nieuwe school biedt een jaar lang één dag in de week onderwijs, waarin de nadruk ligt op karaktervorming. De insteek is praktisch: studenten moeten het geleerde toepassen in alle facetten van hun leven, van kerkelijke gemeente tot gezin en beroep. De oprichters zijn Wouter van Twillert en Daniël Renger. Van Twillert was tot 2013 onder meer directeur zorg bij de christelijke hulpverleningsorganisatie De Hoop in Dordrecht. Renger is voorganger en was een van de oprichters van Kingdom Life College, een andere bijbelschool. De nieuwe opleiding is volledig gemodelleerd … Bron:nd

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  SEKSUELE INTIMIDATIE KOMT OOK VOOR IN DE KERK☻ 30 oktober☻ De hashtag 'MeToo' is de laatste dagen niet te missen op social media. De aanleiding voor deze hashtag was filmproducer Harvey Weinstein, die door veel vrouwen beschuldigd wordt van seksuele intimidatie. In gesprek met Groot Nieuws Radio onderstreept Ineke van Dongen van Stichting Misbruik in Kerkelijke Relaties dat seksuele intimidatie ook in de kerk voorkomt. Van Dongen: "Het kan dan gaan om ongewenste appjes, of uitnodigingen van seksuele handelingen. Ook is er regelmatig sprake van ongewenste aanraking. Overal waar sprake is van macht, kan misbruik ontstaan. De dominee spreekt de woorden van God en dat legt extra gewicht in de schaal. En hiermee komt ook de positie van God in het geding." Naar eigen zeggen krijgt haar stichting jaarlijks zo'n 80 meldingen. "Seksuele intimitatie moet niet meer gebagitaliseerd worden."

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  ENQUETE OM GEWELD TEGEN VROUWEN BESPREEKBAAR TE MAKEN IN DE KERK☻ 30 oktober☻ Hoe kan de kerk reageren op geweld tegen vrouwen? Om een antwoord te geven op die vraag is Tear een enquête gestart. 'Met de vragenlijst willen we meer inzicht krijgen in het soort geweldssituaties waar men in christelijk Nederland mee te maken krijgt, hoe men in actie komt en welke rol men ziet voor de lokale kerk,' meldt de organisatie. Om de ernst van de problematiek duidelijk te maken deelt Tear een aantal feiten: - 1 op de vijf vrouwen is ooit mishandeld door haar (ex) partner of ex-partner - 1 op de 10 vrouwen is ooit in haar leven verkracht - Ruim 60% van het huiselijk geweld betreft (ex-)partnergeweld. Vrouwen (60%) worden daarvan vaker slachtoffer dan mannen (40%)

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  MEER DAN HONDERDDUIZEND KINDERBIJBELS VERSPREID IN VIETNAM☻ 30 oktober☻ Bao is een veldwerker van Open Doors in Vietnam. Hij is 33 jaar, getrouwd en vader van twee dochters. Veertien jaar geleden werd hij christen en hij ontdekte in zijn hart een groeiende bewogenheid voor kinderen. Tijdens een kinderkamp zag hij ineens hoe speciaal kinderen zijn en dat God een groot plan met hun leven heeft. Bao zegt: “Als ik naar kinderen kijk dan zie ik een jong leger voor God. Als een kind bij God komt dan kan hij ook een dienstknecht van God worden. En ik ben gelukkig en blij dat ik iets van mezelf kan geven voor deze toekomstige strijders.” De afgelopen twee jaar heeft hij veel kinderbijbels verspreid in zijn land. Die worden niet alleen gebruikt om kinderen te onderwijzen, maar ook volwassenen lezen er in. In het evangelisatiewerk speelt de kinderbijbel een belangrijke rol. Dit jaar zijn er al meer dan 100.000 stuks verspreid en volgens Bao ‘is er een behoefte aan een miljoen kinderbijbels’.

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (22)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (96)
 • Feestdagen (3)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (17)
 • Gods liefde (9)
 • Het leven (5)
 • Natuur/schepping (9)
 • Zieken (2)
 • Laatste commentaren
  Blijdschap

  ☻☻20 november☻☻ IMG_7535
  20-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen verzetten zich tegen de waarheid

  God laat zien dat Hij woedend is over de slechtheid van de mensen. Hij is boos omdat mensen geen eerbied voor Hem hebben, en omdat ze elkaar slecht behandelen. De mensen verzetten zich tegen de waarheid over God. (Romeinen 1:18)

  Waarom moet God zich keren van zondigen mensen? God is heilig en volkomen zonder kwaad. Hij heeft mensen geschapen om van Hem te houden en Hem te eren. Desondanks zijn Adam en Eva in opstand gekomen en volgden hun eigen wil. Nu zijn alle mensen zondig. Behalve Jezus heeft geen mens ooit perfect kunnen leven. De heilige God, die de bron is van alle leven en hoop, kan niet leven met zonde die dood tot gevolg heeft. Hij wil de zonde wegdoen en de zondaar herstellen-als de zondaar tenminste de waarheid niet afwijst. Maar zijn boosheid is bestemd voor mensen die stijfkoppig volharden in een zondig leven.

  Hemels Vader dat mensen gehoor gaan geven aan uw boodschap. Dat ze mogen weten dat alleen God/Jezus perfect zijn en niet de mens. God roept u keer de wereld de rug toe. Leg uw zondige leven af amen.

  20-11-2017 om 16:21 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  08-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods vakmanschap


  Aan de hemel is te zien hoe machtig God is.
  Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt.
  Elke volgende dag spreekt daarover.
  Elke volgende nacht laat dat weer zien.
  Het is een taal zonder woorden.
  Er is geen stem te horen.
  Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde.
  De hele wereld hoort ervan.
  God heeft aan de hemel
  voor de zon een tent neergezet.
  De zon komt stralend naar buiten,
  stralend als een bruidegom die uit zijn slaapkamer komt,
  en vrolijk als een held die op weg gaat naar de wedstrijd.
  Aan de ene kant van de hemel komt de zon op
  en ze gaat verder tot ze de andere kant bereikt.
  Niets kan zich verbergen voor haar hitte. Psalm 19:2-7

  Wij zijn omringd door fantastische beelden van Gods vakmanschap-de hemelen leveren een indrukwekkende bewijs van zijn bestaan, zijn kracht, zijn liefde en zijn zorg. Het is dwaas te zeggen dat het heelal toevallig is ontstaan; ontwerp, complexiteit en regelmaat ervan zijn het bewijs van een persoonlijk betrokken Schepper. Als je kijkt naar Gods vakmanschap in de natuur en in de hemelen, dank Hem dan voor die prachtige schoonheid en de waarheid die het over de Schepper openbaart.

  08-11-2017 om 16:01 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  04-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods eeuwige macht


  Want al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat Hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien, en begrijpen dat Hij God is. Daarom hebben mensen die God niet eren, geen enkel excuus! (Romeinen 1:20)

  Wat voor God zien we in de natuur? De natuur laat ons een God zien van macht, orde en zorg voor detail; een God van liefde en schoonheid; een God die alle dingen beheerst. Te vaak proberen mensen hun eigen ‘goden’ te maken, die zij zelf kunnen beheersen; liever dan zich te onderwerpen aan God, die alles onder controle heeft.

  God openbaart Zich in de natuur, ook al is het getuigenis van de natuur verstoord door de zondeval. De zonde van Adam leidde tot een vloek van God op de hele natuurlijk orden. Dorens en distels waren het directe gevolg en natuurrampen zijn sinds Adams tijd aan de orde van de dag. Als we iets willen weten over God, kunnen we naar de natuur kijken. Maar als we God willen begrijpen en met Hem omgaan, hebben we meer nodig dan de natuur. Dan hebben wij nodig wat de Bijbel ons vertelt over de openbaring van Zijn Zoon Jezus Christus.

  04-11-2017 om 13:59 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  31-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij is de enige weg tot de Vader

  Jezus zei: Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Johannes 14:6

  Hoe kan ik God vinden? Alleen door Jezus. Jezus is de weg omdat Hij zowel God als mens is. Door uw leven aan dat van Hem te verbinden, bent u verbonden met God. Vertrouw erop dat Jezus je bij de Vader brengt.

  Jezus zegt dat Hij de enige weg tot God de Vader is. Er zijn geen andere wegen te vinden naar een betere leven. Alleen op de enige weg van Jezus naar God de Schepper.

  Jezus zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Als waarheid is Hij de werkelijkheid van al Gods beloften. Als leven verbindt Hij zijn goddelijke leven met dat van u, zowel nu als in de eeuwigheid.

  Beloften:De beloften van God zijn een gesproken of geschreven toezegging. Als God zegt dat Hij iets zal doen, dan doet Hij het ook. Als God zegt dat Hij iets niet zal doen, dan houdt Hij zich ook daar aan. Zijn Woord de Bijbel.

  Lieve Here Jezus dat de mensen horen te weten dat u de bron van het leven bent. Uw woord is de waarheid en is de enige weg naar God de schepper toe. Dat ze deze weg mogen gaan vinden om het echte leven te mogen ontvangen. Amen

  31-10-2017 om 13:08 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  21-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op zoek naar geluk

  Maar jullie (gelovigen) weten dat dat verkeerd is, want jullie kennen Christus.– Efeziërs 4:20

  Vandaag de dag zijn er veel relaties, huwelijken en vriendschappen die stuk gaan door de leugen dat wij mensen recht hebben op geluk. Wij hebben het idee dat onze relatie, onze partner, onze ouders, kinderen, vrienden de verplichting hebben om ons gelukkig te maken. Wanneer dit niet het geval is, dan krijgen zij de schuld. De waarheid is dat geen enkel menselijk wezen op aarde u het ware geluk kan geven. Je kunt alleen het ware geluk in je leven vinden in hetgeen God in je leven wil doen. Dit is een groot probleem binnen de Kerk, in veel gezinnen en huwelijken.

  Neem bijvoorbeeld het huwelijk. God heeft nooit bedoeld dat u uw geluk laat afhangen van uw man, vrouw of kinderen. Want wat gebeurt er als die ander plotseling wegvalt? Als man of vrouw zou u tegen elkaar moeten zeggen: ‘Ik hou van je, maar mijn ware geluk hangt af van mijn relatie met God.’ Als kind moet je zeggen: ‘Ik hou van mijn ouders, maar ook al gaan ze scheiden, mijn geluk hangt niet van hen af, maar het ware geluk vind ik in de Here Jezus Christus.’

  Hij is zó belangrijk dat je dit gaat begrijpen in je leven. Elk mens heeft een basisbehoefte. Deze basisbehoefte bestaat uit water, voedsel en zuurstof. Zonder deze drie dingen kan een mens niet leven. We vergeten echter dat we ook een geestelijke basisbehoefte hebben. Natuurlijk doe je je best om elkaar zo veel mogelijk te helpen om gelukkig te zijn. Maar je kunt niet helpen in de geestelijke nood van je partner of kinderen, buiten God om. Een mens kan je troosten in je verdriet, maar telkens als je eraan denkt, komt het weer terug. Je kunt wel even door drank, drugs, seks enz. je gevoel van leegte wegdrukken, maar alleen God kan je het ware geluk geven. Hij alleen kan u eeuwige vreugde, eeuwige rust en eeuwig leven geven. Jezus zegt: ‘Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar Mijn vrede blijft altijd bij jullie(gelovigen)(Johannes 14:27).

  21-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  17-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Licht voor de mensen


  Al het leven komt van Hem. Het leven dat Hij brengt, is het licht voor de mensen. (Johannes 1:4)
  Jezus Christus was de Maker van het leven en zijn leven brengt het licht naar de mensen. In zijn licht ziet uzelf zoals u werkelijk bent, zondaars die een Redder nodig hebben. Als u Jezus-het Licht-volgt, kunt u voorkomen dat u in het donker ronddoolt en zondigt. Hij verlicht uw pad, zodat u kunt zien hoe u moet leven. Hij verwijdert de duisternis van de zonde uit uw leven. Heb jij toegelaten dat het licht van Christus in je leven schijnt? Dan hoef je nooit meer te struikelen in de duisternis.

  Lieve mensen als u nog niet tot berouw en bezinning bent gekomen bewandelt u nog op het pad van het donker/duisternis. U bent nog geestelijke donker. De mens bestaat uit geest.
  God wilt u geestelijke wakker maken.

  God van leven en licht, raakt U de mensen aan zodat U met het licht in hun hart mag gaan schijnen. De keuze maken ze zelf of ze Uw licht wensen te aanvaarden. Amen

  .

  17-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  14-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrij zijn

  VRIJ ZIJN
  Wij willen niet langer luisteren naar de Heer/God en zijn koning. Wij willen vrij zijn!Psalm 2:3

  Mensen denken vaak dat zij vrij zullen zijn als zij aan God kunnen ontsnappen. Toch is het onvermijdelijk dat ieder van ons iets of iemand dient, of het nu een aardse koning, een organisatie of ons eigen egoïstische verlangen is. Net zomin als een vis vrij is als hij het water uit komt of een boom vrij is als hij de grond verlaat, zijn wij niet vrij als wij God verlaten. De enig zekere weg naar vrijheid bestaat uit het dienen van God de Schepper met ons hele hart. Hij kan u vrijmaken om de mens te worden zoals Hij bedoeld.

  God van liefde en genade, laat uw bovennatuurlijk licht in hun harten schijnen. Zodat ze verlangens mogen hebben naar die vrijheid van vrede en rust. Amen.

  14-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:Overig
  08-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tien geboden


  U hebt gehoord dat tegen onze voorouders gezegd is: U mag niemand doodslaan en wie iemand doodslaat, zal veroordeeld worden. (Mattheüs 5:21)

  Soms hoor je mensen zeggen: ik probeer mijn leven in te richten naar de Tien Geboden. Dat is allereerst goed, omdat deze mensen God en Zijn geboden erkennen. Misschien denken ze daarbij in het bijzonder aan het gebod u zult niet doden. Daarover kunnen de meesten gelukkig zeggen: dat heb ik nog nooit gedaan.

  Moord is een vreselijke zonde, maar woede ook, want ook dat is in strijd met Gods opdracht om elkaar lief te hebben. Kwaadheid betekent in dit geval een ziende, voortwoekerende bitterheid tegen iemand. Het is een gevaarlijke emotie, die kan leiden tot het uitbarsten van onbeheerste reactie en tot geweld, geestelijke pijn, spanningen en andere schadelijke gevolgen. Zijn richt ook geestelijke schade aan.

  Vader God die de hemel en de aarde gemaakt heeft u verafschuwt elke moord en woede. Ik bid voor troost voor alle mensen die een dierbare hebben moeten missen door een van deze daden. De zegen van God voor een ieder die hiermee nog rondlopen. God wil je geestelijk helpen en je genadig zijn. Amen

  08-10-2017 om 16:48 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Overig
  03-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verleiding en gedragingen van de wereld

  Uit Jeruzalem en de provincie Judea kwamen vele mensen naar Johannes toe. Zij beleden hun zonden en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. (Marcus 1:5)

  Het doel van Johannes prediking was de mensen voor te bereiden om Jezus als Gods Zoon te aanvaarden. Hij riep de mensen op hun zonden persoonlijk te belijden. Voor het eerst liet hij hen op een heel andere manier nadenken over hun relatie met God. Om vergeving te kunnen aanvaarden, moet je erkennen dat je vergeving nodig hebt; oprecht berouw en echt geloof in Jezus Christus gaan dus samen. Berouw betekent dat wij ons afkeren van de zondige verleiding en gedragingen van de wereld, die u uiteindelijk op een dood spoor brengen en schade doen.

  Lieve Vader in de Hemel God van genade u roept de mensen op om tot berouw te komen en hun aftekeren van de zondige verleiding en gedragingen van de wereld. Schijnt U Uw bovennatuurlijke licht in hun harten zodat ze gered mogen worden van de dood spoor. Amen

  03-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  30-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gered


  Het is warm en droog: hoogzomerse middaghitte. Ik rijd op mijn fiets door het bijna uitgestorven stadspark. Plotseling zie ik onder een boom een waterschildpad liggen en ik stap af. Hoe komt die hier, ver weg van de vijver in het park= In zijn levensgevaarlijke situatie probeert het beest zich met zijn laatste kracht van zijn plaats te bewegen, naar het reddende water. Tevergeefs, de last van zijn schild is te groot en zijn poten zijn te zwak. Om het beestje heen getuigen de sporen op het droge gazon van de nutteloze pogingen.

  Terwijl ik toekijk, komt er een wandelaar voorbij± Ach, het arme dier komt om bij deze hitte, zegt ze medelijdend. Ziet u, zeg ik, hoe hij werkt om zichzelf te bevrijden= Hopeloos, zonder hulp is hij verloren.

  Voorzichtig pak ik de schildpad op, draag ik hem terug naar de vijver en laat ik hem te water. Ogenblikkelijk duikt hij onder en zwemt hij zwemt weg.

  Dat was zijn redding uit grote nood. We kwamen en hielpen hem. God handelt net zo bij ons mensen. Al onze eigen moeite is nutteloos. Jezus Christus kwam in de wereld om ons te redden, omdat u zelf hulpeloos bent.

  Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddeloze gestorven. Romeinen 5.6- Het Goede Zaad

  30-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  27-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boosheid en bezorgdheid

  BOOSHEID EN BEZORGDHEID

  Boosheid en bezorgdheid zijn verwoestende emoties. Zij tonen een gebrek aan geloof dat God alles beheerst. Er zijn vele mensen die hieronder gebukt gaan. Hebben slapeloze nachten. Wij moeten ons nooit zorgen maken, maar op God vertrouwen. Geef u aan Hem over om u door God te kunnen laten gebruiken en bewaard. Als u zich blijft overgeven aan uw problemen, zult u ongerust en boos worden. Maar als u zich gaat concentreren op God en zijn goedheid zult u vrede vinden.

  27-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Liefde/gevoelsleven
  16-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De mens heeft geen zeggenschap

  Een man van 63 liet zich een nieuwe tandprothese aanmeten. Aansluitend ontspon zich het volgende gesprek:
  Patiënt: De oude tand brug heeft het 25 jaar volgehouden!
  Tandarts: Hopelijk houdt de nieuwe het net zo lang vol.
  Patiënt: Als ik het zelf zo lang volhoud…
  Tandarts: Ja, dat is de bange vraag die ons allemaal bezighoudt.
  Patiënt: Ik geloof in Jezus Christus, dat maakt me rustig.
  Tandarts: Ja, dat begrijp ik. Zo heb ik het ook in de lectuur gelezen die u me heeft gegeven.

  Iedereen weet dat hij eens moet sterven, maar niemand heeft zeggenschap over de dag van de dood. De tandarts had erover gelezen dat Christenen, bij alle onzekerheid over het tijdstip van de dood, door het geloof in Jezus Christus vrede en rust hebben.

  Voor de tandarts zelf was het toch een bange vraag gebleven. Het is niet voldoende erover te lezen of bij anderen te zien wat het Bijbelse geloof bewerkstelligt. Je moet zelf het ogenblik beleven waarop je voor God erkent dat je een zondaar bent en Jezus Christus en Zijn verzoeningsoffer in het geloof aanneemt.

  Voor wie door Jezus Christus met God is verzoend, is de bange vraag voor eens en voor altijd opgelost. Hij kan zeggen:
  Maar ik vertrouw op U, Heere God. Ik zeg U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand. Psalm 31:15

  Geen mens heeft macht over de wind. Niemand kan hem laten ophouden met waaien. En niemand heeft macht over de dood. Niemand kan hem tegenhouden wanneer hij komt. De strijd is al bij voorbaat verloren. Ook slechte mensen ontkomen niet.(Prediker 8:8)

  16-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  09-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Evangelie folder


  Achteruit alstublieft, klinkt het uit de luidspreker. De deuren sluiten zich en de metro zet zich alweer in beweging. Tegenover een zelfbewuste, jonge vrouw is een plaats vrij. Ze bijt net in een croissantje. Zo’n verse croissant smaakt altijd, begin ik het gesprek. Die is niet vers, die is keihard, lacht ze.

  Het contact is gelegd. Mag ik je ook iets voor de innerlijke mens geven, een Evangelie-folder? vraag ik. Het gaat om de goede boodschap dat God iedereen aanneemt en vergeeft die Hem zijn zonden belijdt en in Jezus Christus gelooft.

  U komt toch niet met dergelijke ouderwetse en achterhaalde begrippen als zonde? antwoordt de vrouw lachend.

  O, zonde is niet achterhaald of ouderwets. Zonde is heel modern, heel actueel. Je hoeft alleen maar de krant open te slaan, dan springt de zonde je direct in het oog!

  Klopt, geeft ze spontaan en geraakt toe. De metro stopt. Een kort afscheid en de vrouw verdwijnt uit mijn mijn blikveld. Ze gaat op in de mensenmassa.

  Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem(1 Johannes 4:9) Liefde verklaart: waarom God de Schepper is: omdat Hij liefheeft; daarom schiep Hij mensen om lief te hebben; dat God om mensen geeft: Hij houdt van hen. Hij geeft om zondige mensen; wij hebben een vrije keus: Hij wil dat wij uit liefde op Hem reageren;Bron:HetGoedeZaad

  09-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  31-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij heeft machtigen van de troon gestoten

  De politieke omwentelingen van de laatste twintig jaar zijn verbazingwekkend: persoonlijkheden die door het systeem en politieapparaat volledig verzekerd leken van hun macht, verloren in no time hun invloedrijke positie, hun vrijheid of zelfs hun leven.

  Sommigen zeggen trots dat de vreedzame revolutie van de volken dat teweeg heeft gebracht. Dat klopt, en ook de economische neergang van de diverse staten heeft een heel grote rol gespeeld. Maar geen van beide was de belangrijkste oorzaak.

  God heeft de mensheid opnieuw Zijn opvatting laten zien, die Maria, de moeder van de Heere Jezus, al lang geleden opmerkte: God stoot machtigen van hun tronen! Wat dat betreft, hebben de verslaggevers van deze revolutionare geberutenissen, meestal onbewust, getuigd van Gods grootheid.

  Gods Woord geeft ons op sommige plaatsen een kijkje achter de schermen van de wereldgeschiedenis. Bijbellezers ontvangen daardoor een dieper inzicht in de gebeurtenissen van deze tijd en kunnen daar voor zichzelf profijt van trekken. Aan deze grote God moeten ze hun leven toevertrouwen, want Hij weet wat er allemaal in de wereld gaat gebeuren. Ook de toekomst van iedereen persoonlijk, dichtbij of ver weg, is Hem bekend. En niet alleen dat, maar God heeft alle gebeurtenissen nu en in de toekomst in de hand, zodat alles voor Zijn kinderen meewerkt ten goede. Daarom hoeven ze niet meer te twijfelen.

  Nederigen heeft Hij verhoogd. Iedereen die zich vandaag nederig onder ons Gods machtige hand buigt, zal Hij verhogen(1 Petr. 5:6), doordat Hij hen naar Zich toetrekt en Zijn liefde bewijst. Dat kunnen ook mensen gaan ervaren die vandaag nog ver Hem af staan.(Bron:HetGoedeZaad)

  31-08-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Politiek
  27-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God zo dringend nodig

   

  Met haar rug licht gebogen staat de oude vrouw voor de deur van haar winkel. De verf bladdert van de raamkozijnen. Haar gezicht is duidelijk getekend door de vele levensjaren; haar haren zijn sneeuwwit. In de niet meer gebruikte etalages naast de deur hangen een paar papieren aan een prikbord. Terwijl ik die papieren bestudeer, legt de oude dame me uit dat ze een paar mensen had toegestaan verkoop briefjes in haar etalage te hangen.

  Deze korte gebeurtenis brengt me aan het nadenken over het ouder worden, een thema waar niemand zich graag mee bezighoudt, al helemaal niet degenen die nog midden in het leven staan.

  God: Leer ons zo onze dagen tellen! (Psalm 90) Waarom is het zo belangrijk om over onze levensdagen na te denken, ze te tellen?

  Dit is ten eerste belangrijk omdat dagen, maanden en jaren zo snel voorbijgaan en ten tweede omdat de tijd niet onszelf, maar onze God als Schepper toebehoort.

  Ieder mens zal zich eens tegenover God moeten verantwoorden voor wat hij met zijn tijd op aarde heeft gedaan. Hebben wij onze dagen steeds alleen aan het goede besteed? Hebben we dag aan dag God gediend?

  Nee, dat hebben we niet gedaan. Daarom zijn de bewuste ommekeer en gerichtheid op God zo dringend nodig. Hij wil ons door Jezus Christus naar een werkelijk zinvol ingevuld leven leiden, en als we Christus volgen, verliezen alle waardeloze of zelfs slechte bezigheden hun aantrekkingskracht voor ons. (Bron:HetGoedeZaad)

  27-08-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  20-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kijk eens naar je hart naar binnen

  KIJK EENS NAAR JE HART NAAR BINNEN

  Kijk eens in je hart naar binnen

  wat je ziet en wat daar woont.

  Ga met d' opruiming beginnen

  die van zonde en schuld verschoont.

   

  Zet je hart voor Jezus open

  vraag Hem Heer neem alles weg.

  Blijf als mens er niet mee lopen

  spreek tot Hem van schuldbesef.


  Vraag de Heiland om vergeving

  opdat Hij van zonden wist.

  Merk d' opluchting de beleving

  er geen kwaad meer in je gist.

   

  Als Hij je hart zal verschonen

  komt er ruimte vrede en rust.

  Nodig Hem in je te wonen

  van Zijn liefde en trouw bewust.

   

  Sluit de deur voor al het kwade

  verleen het geen toegang meer.

  Dan lijd je als mens geen schade

  door bewoning van de Heer.

  Justus A. van Tricht

  20-08-2017 om 14:30 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  07-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God kent iedereen persoonlijk

  Eindelijk vakantie. Snel de koffer gepakt, met de trein naar het vliegveld, inchecken, paspoortcontrole enzovoorts, de bekende gang van zaken. Dan krijg je in het vliegtuig je zitplaats toegewezen. De piloten moeten nog even wachten op toestemming om te vertrekken.

  Een ruk, dan de vlotte versnelling, die je in je stoel duwt. Ten slotte voel je hoe het vliegtuig het contact met de grond verliest. Plotseling zie je in één van de zijraampjes de zich steil aftekenende horizon. Huizen, straten en bomen worden steeds kleiner. Van de mensen is na een korte klim al niets meer te herkennen.

  jezus-snapback-cap.jpg

  Met elke hoogtemeter verliest het leven van alledag betekenis. Als de vlieghoogte bereikt is en je hele bergketens en grote vlaktes kunt overzien en zelfs de ronde vorm van de aarde zich aan de horizon laat zien, ben je bijna verwonderd over wat je een paar uur geleden nog in beslag nam. In dat opzicht heeft het vliegen iets wat je oplucht, iets bevrijdends.

  Maar de vlucht duurt lang. Je vliegt over veel landen, meren en bergen, maar vooral over ontelbare mensen. Opeens komt het hierboven geciteerde Bijbelvers in gedachten. Ondanks de uitgestrektheid, die voor ons oneindig lijkt, neemt God notie van Zijn kleine schepsel. Alleen Hij kent iedereen persoonlijk en weet van zijn levensomstandigheden.

  God heeft niet alleen het heelal geschapen, maar Zich in de Persoon van Zijn Zoon en door Christus offerdood genadig naar ons neergebogen. Hij ziet, hoort en kent ons en onze situatie en biedt ons hulp en redding aan. (HetGoedeZaad)

  07-08-2017 om 16:02 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  21-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie is Jezus


  Wist je dat hoe jij Jezus ziet, bepaalt wat je van Hem ontvangt? Als je Jezus als jouw genezer ziet, ontvang je genezing. Als je Jezus als jouw toevluchtsoord ziet, ontvang je bescherming.

  In Nazareth, de woonplaats van Jezus, zagen de mensen Jezus in het natuurlijke. Mattheüs 13 bevestigt dit:

  Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan?  Ze zagen Jezus in het natuurlijke. Ze zagen Hem niet als God in het vlees. Het gevolg was dat Hij in Nazareth niet veel machtige werken kon doen, zoals we in Mattheüs 13 kunnen lezen:

  En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof.

  Vandaag zien veel mensen, waaronder sommige filosofen, Jezus van Nazareth als een goed persoon die een voorbeeldig leven leidde. Zij denken dat als iedereen zo zou leven dat de wereld er veel beter uit zou zien. En, zeker is dit waar, maar, is dit de manier waarop we Jezus moeten zien? Het antwoord is volmondig nee, omdat mensen Jezus niet zien als het brood van God dat uit de hemel kwam (Johannes 6:33), of als Degene die kwam om hun levend water te geven, zodat ze nooit meer dorst zouden hebben (Johannes 4:14), of als het Lam van God, Degene die de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). Zij ontvangen niet van Hem wat ze nodig hebben omdat ze Hem niet erkennen als Verlosser.

  Jezus kwam niet slechts om een goed voorbeeld te zijn. Hij kwam als onze Verlosser (Galaten 3:13), om ons rechtvaardig te maken (1 Korintiërs 1:30). Hij kwam als onze Herder, zodat we geen enkel gebrek hebben (Psalm 23:1). Jezus vroeg Zijn discipelen: "Maar u, wie zegt u dat Ik ben?", en hoe jij deze vraag beantwoordt, hangt af van hoe jij Jezus ziet! En hoe je Jezus ziet zal bepalen hoe en wat je van Hem ontvangt. Zie Hem dus als jouw God, jouw Beste Vriend, Verlosser, Schepper, Geneesheer, kortom, als Degene die Hij beweert te zijn in Zijn Woord! Hij zal krachtige werken in jouw leven doen! Bron:Gelooft.com)

  21-07-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Overige
  17-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De levende God zoeken

  Tijdens een vakantie met mijn gezin in Zwitserland gingen we winkelen. Daarbij kwamen we plotseling tot de ontdekking dat één van onze vier kinderen ontbrak. De jongen was geïnteresseerd bij een etalage blijven staan en had helemaal niet gemerkt dat wij verder waren gegaan.

  Toen onze zoon de inhoud van de etalage grondig in zich had opgenomen, viel het hem ineens op dat hij alleen was.


  Hij bedacht hij moest en belde naar ons vakantie-onderkomen. Daar kreeg hij de raad om op de plek te blijven waar hij ons voor het laatst had gezien. Wij zouden zeker die weg terug nemen. Zo ging het ook: onze zoon keek nog maar net naar ons uit, toen hij ons al zag en wij hem vonden.

  Zo vergaat het de mensen die de levende God zoeken.. Eerst komen ze tot het inzicht dat andere interesses hun aandacht hebben opgeëist, waardoor ze God uit het oog hebben verloren.

  Daarbij hoeft het niet eens om zonden te gaan. Wij kunnen ons er al door familie, beroep, sport enzovoort van laten afhouden God de plaats in ons leven te geven die Hem toekomt.

  Als we dan het gemis bemerken, als we ons omkeren naar God, Hem zoeken en met heel ons hart naar Hem vragen, komen we erachter dat God al lang op zoek is naar ons, door Zijn Zoon Jezus Christus. (Bron:HetGoedeZaad)

  Want de Mensenzoon is gekomen om mensen die bij God weggelopen waren, te zoeken en te redden."(Lukas 19:10)

  Wat betekent zonde: Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.

  17-07-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  10-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus gaat onze deuren voorbij


  JEZUS GAAT ONZE DEUREN LANGS

   

  Jezus gaat onze deuren langs,

  belt aan en hoopt op Zijn ontvangst.

  Hij wil graag met ons een gesprek

  aan liefde heeft Hij geen gebrek.

   

  Maar vaak blijven veel deuren dicht,

  Zijn liefdesboodschap van gewicht,

  kan hij als Heiland vaak niet kwijt,

  dat is wat Jezus vreselijk spijt.

   

  Toch houdt Hij vol en heeft succes,

  dat lukte op menig adres.

  Waar Hij Zijn liefde heeft betoond,

  zijn velen met zegen beloond.

   

  Wat Hij spreekt is een wijze les,

  die ook thuishoort op ons adres.

  Hij toont ‘t belang van liefde aan

  om daarmee aan het werk te gaan.

   

  Hij geeft ons ‘t voorbeeld hoe dat moet,

  liefde schenkend in overvloed.

  Zij maakt verharde harten zacht,

  wint door haar overwinningskracht.

   

  Dus als Jezus bij uw deur stopt,

  heeft aangebeld of aangeklopt.

  Doe open laat Hem binnengaan,

  dan biedt Hij u Zijn liefde aan.J.A v Tricht

  10-07-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  05-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het brood des levens


  HET BROOD DES LEVENS

  Jezus antwoordde: "IK BEN  dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35)

  Mensen eten brood om de honger te stillen en hun lichaam te laten functioneren. We kunnen geestelijke honger alleen stillen en daardoor een geestelijke leven op gang houden als we een juiste relatie met Jezus Christus hebben. Het is dan ook niet vreemd dat Hij Zichzelf ‘het brood dat leven geeft’ noemde. Maar brood moet gegeten worden om leven te kunnen geven en Christus moet in ons dagelijks leven uitgenodigd worden om ons geestelijk leven te geven.

  05-07-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  30-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De troost en kracht van God


  DE TROOST EN KRACHT VAN GOD

  Want mijn leven verdwijnt als een rookwolk.

  Ik voel me opgebrand als hout in de haard.

  5 Mijn hart is dor en droog als gras.

  Ik vergeet zelfs om te eten.(Psalm 102:4,5)

  Als we met ziekte en wanhoop worden geconfronteerd, gaan onze dagen blindelings voorbij en geven wij niet meer om de basisbehoeften in ons leven. In deze periodes is alleen God onze troost en kracht. Zelfs als we te zwak zijn om te vechten, kunnen we op Hem leunen. Vaak komt Gods grootste kracht beschikbaar als wij onze zwakheden onderkennen.

  Ken je God om ook iedere dag Zijn grote troost en kracht te mogen ervaren in je leven?

  30-06-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  25-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons leven=een damp

  ONS LEVEN=EEN DAMP!

  Hebt u wel eens de mist geobserveerd? Hoe vergankelijk is die. De zon laat het verdampen en na een tijdje zie je er niets meer van.

  Dat is ons leven: een nevel die na een korte tijd verdwenen is.

   

  Er lag een man op zijn sterfbed. Hij was tachtig jaar oud en tot op de laatste dag gezond geweest. Zuchtend lag hij daar. Plotseling riep hij: Ik heb tevergeefs geleefd. Wat moet ik God zeggen als ik Hem ontmoet?

  Deze man merkte kort voor zijn dood dat hij zijn leven had verspild. Hoeveel mensen lijken wel niet op hem!

  Gelukkig herinnert de Bijbel ons niet alleen aan de korte duur en vergankelijkheid van ons leven op aarde. Hij laat ook onze bestemming zien, zodat we aan het einde niet hoeven te zeggen: Ik heb tevergeefs geleefd.

  Eerst moeten we ons realiseren dat ons leven begrensd is en we aan de eeuwigheid moeten denken. In dit leven wordt bepaald hoe we na de dood de eeuwigheid zullen doorbrengen: bij God in Zijn heerlijkheid of ver van Hem in het oord van de kwelling. We zullen alleen bij God zijn als we ons in dit leven met Hem verzoenen.

  Hoe is dit mogelijk? Door het geloof in de Verzoener en Verlosser Jezus Christus. Die door Zijn offerdood aan het kruis de basis voor onze verzoening met God heeft gelegd. Wie Hem zijn leven toevertrouwt, komt met God in het reine en heeft zekere hoop voor de toekomst.(HetGoedeZaad)

  25-06-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:filosofie
  11-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede met God

  Frans is dol op blaasmuziek. Met een paar vrienden heeft hij een kleine muziekband opgericht. Omdat hij heel begaafd is, wordt hij hun dirigent.

  Dan maakt Frans iets mee wat hem ten diepste raakt: hij hoort de goede boodschap dat iedereen die in Jezus Christus gelooft, vrede met God vindt.

  Frans is aangetrokken door de Bijbelse boodschap. Hij erkent: wat ik hoor, is de waarheid; deze weg moet ik gaan. Zo bekeert hij zich.

   

  Al snel moet hij vaststellen dat zijn muziek collega’s deze weg niet met hem willen gaan. En als ze voor de volgende repetitie bij elkaar zijn, komt het tot een beslissing. De kameraden begrijpen dat zijn veranderde instelling en de optredens met de band om verschillende redenen niet goed bij elkaar passen. Ze smeken hem vurig om zijn nieuwe ideeën te laten varen en verder te gaan met hun muziek, maar Frans wil bij zijn beslissing blijven.

  Zo neemt hij afscheid en gaat hij op weg naar huis.

  Hij is al een heel stuk op weg, als de band weer begint te spelen. Het is één van de mooiste stukken die ze tot dan toe hebben geoefend. Frans blijft staan. Nog maar een laatste keer naar de klanken luisteren waar hij zo van houdt.

  Zo denkt hij, maar… tien minuten later gaat de deur van de oefenruimte open. Ik wil toch jullie dirigent blijven, zegt Frans als de muzikanten zich verwonderd omdraaien. Verheugd kloppen ze hem op de schouders.(HetGoedeZaad)

  11-06-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  07-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De prijs voor de redding

  Na een preek over de goede boodschap van Jezus Christus zei een mijnwerker: Ik zou alles, geven als ik zou kunnen geloven dat God Mijn zonden vergeeft. Maar ziet u, ik kan niet geloven. U zegt dat de verlossing voor niets te krijgen is. Maar dat is te goedkoop. Was u vandaag aan het werk? vroeg de prediker. Jazeker, ik was vandaag beneden, in de groeve. En hoe bent u gekomen? Hebt u daar iets voor betaald?

  Nee, natuurlijk niet. Ik ben met de lift naar boven gegaan.

  Was dat niet goedkoop voor u? wilde de predikant weten.

  Waarom zou ik dan moeten betalen? Dat is toch een zaak van de kolenmijn.

  Daar hebt u gelijk in. Het geld voor de dure lift heeft u baas namelijk betaald.

  De mijnwerker begreep deze vergelijking en nam Gods Zoon als Redder en Heere aan in zijn leven.

  God redt ons gratis: Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. (Openbaring 22:17). Maar hoeveel heeft het God gekost om ons dit heil aan te kunnen bieden. Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven en Jezus Christus heeft Zichzelf voor u opgeofferd.

  Wat een onmetelijke waarde heeft dit verzoeningsoffer voor God.

  God biedt u de vergeving aan, en het kost u niets!

  Hij doet het op basis van het bloed van Jezus, Zijn eigen Zoon.

  Neem de vergeving door Zijn plaatsvervangende offer in geloof aan!(HetGoedeZaad)

  07-06-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Religie
  29-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat gaan

  Na het oversteken van de Rode Zee kwam Mozes met zijn volk, na drie dagen lopen, zonder water te vinden bij Mara. Het water dat ze daar vonden was bitter. Mara betekent bitter. Het volk vroeg "Wat moeten wij nu drinken?", waarop God het water zoet maakte:

   

  Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft Hij het volk een verordening en een bepaling gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.

  Direct daarna openbaart God Zich als onze Heelmeester:

  dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

  Waarom? Wat hebben ziektes te maken met bitter water?

  Als je wrok koestert jegens mensen, als je verbitterd bent of niet kunt vergeven, kan deze bitterheid soms tot ziekte leiden. Dus als je bitter bent over iets of iemand, is het tijd om het te laten gaan! Jouw gezondheid, vreugde en leven zijn belangrijker! Als je al ziek bent en je weet dat die bitterheid er iets mee te maken heeft, laat het gaan! Accepteer Jezus als je genezer. Hij draagt jouw verbittering en boosheid, Hij is jouw Geneesheer!(Bron:Gelooft.com)

  29-05-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft zijn liefde

  God is te rein om kwaad te kunnen zien. Hij had ons mensen kunnen vernietigen, want wij hebben allemaal zonder uitzondering gezondigd. Onze veroordeling zou terecht zijn geweest, maar hij heeft het niet gedaan.


  Hij heeft Zijn enige, geliefde Zoon als Mens naar de aarde gestuurd, en Deze heeft aan al de rechtvaardige eisen voldaan die God aan de mensen had gesteld. De Ene hing aan het kruis, waar God met Hem afrekende vanwege onze zonden, zodaT DE STRAF DIE WIJ VERDIEND HADDEN, hEM TROF. oMDAT DOOR HET OFFER VAN zIJN zOON IN IEDER OPZICHT AAN gODS EISEN IS VOLDAAN, VERLANGT hIJ NU NIETS meer van ons. Integendeel, Hij geeft uit de volheid en liefde van Zijn hart.

  God heeft Zijn liefde bewezen doordat Hij de Heere Jezus gaf om op de aarde aan het kruis te sterven voor onze zonden. De Zoon van de Vader, de Schepper en Behouder van alles, kwam in diepe vernedering op aarde, om aan het einde de verwachte dood aan het kruis te ondergaan. Hebt u enig idee hoe geweldig groot Gods gave is?

  Als u diep in uw hart begrepen hebt, begrijpt u beter waarom de Vader/God gelovigen zoekt, in plaats van aanbidding te eisen. Hoe meer waarde wij toekennen aan de Zoon/Jezus, des te duidelijker wordt het u dat de Vader/God een antwoord in uw hart zoekt. Geef u uw hart aan Hem/God?(HetGoedeZaad)

  20-05-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  13-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omkeren

  Een predikant betrad eens een discotheek. De eigenaar kwam op hem af: Meneer, hier evangeliseren is zinloos!

   

  Integendeel, antwoordde de evangelist, juist hier is het belangrijk om mensen de weg naar echt geluk te laten zien. Ook u moet u naar God omkeren, anders bent u voor eeuwig verloren.

   

  De eigenaar weerlegde: Ik geloof niet in het bestaan van een hel. Als er één is, dan is dat hier.

   

  Nee, beste vriend, de hel is niet hier en ik zal u ook zeggen waarom niet.

   

  Ten eerste geloof ik in de Heere Jezus, en in de hel zijn geen gelovigen.

   

  Ten tweede heb ik een Bijbel, en in de hel zijn geen Bijbels.

   

  Ten derde: u verkoopt hier drinken, maar in de hel is er een dorst die niemand kan lessen.

   

  En als laatste: ik zal weer weggaan uit dit gebouw, maar uit de hel kan niemand meer ontsnappen.

   

  Over de hel moet niemand grappen maken: hij bestaat werkelijk. Jezus Christus heeft er Zelf voor gewaarschuwd, en niet alleen in ons dagvers.

   

  Eigenlijk is de hel gemaakt voor de duivel en zijn engelen (Matteus 25:41☻☻ Daarna zal Hij tegen de mensen links van Hem zeggen: 'Ga weg van Mij. Jullie zijn vervloekt. Ga naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is klaargemaakt. ). Zondige mensen echter wil God redden van het eeuwige verderf( 1 Timotheus 2:4☻☻ En Hij wil dat alle mensen zullen worden gered en naar zijn waarheid zullen luisteren. )

  Als iemand toch verloren gaat, ligt dat niet aan God. Hij heeft Zijn eigen Zoon gestuurd, zodat iedereen gered kan worden, om een plaats in de hemel te ontvangen.

   

  Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden(Handelingen 16:31☻☻Paulus antwoordde: "Geloof in de Heer Jezus. Dan zul je worden gered, met iedereen die in je huis woont.")


  Deze mensen zullen voor eeuwig gestraft worden. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen."(Matteus 25:46)☻☻Alle mensen die weigerden zich te bekeren, zullen na hun dood en het laatste oordeel de eeuwige straf ondergaan in de hel.(Bron:HetGoedeZaad)

  13-05-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  06-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe en waartoe Jezus stierf

  HOE EN WAARTOE JEZUS STIERF

  Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets van God aan.(Romeinen 5:6)


  Wij waren en zijn hulpeloos omdat wij niets konden doen om onszelf te redden. Er moest iemand komen om ons te redden. Niet alleen is Christus op een bepaald ogenblik in de geschiedenis gekomen; Hij kwam precies op het juiste ogenblik, het moment dat God bepaald had. God heeft de hele geschiedenis in zijn hand en Hij had ook in de hand wanneer, hoe en waartoe Jezus stierf.

  06-05-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  03-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bijbel het unieke boek

  De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan. Maar mijn woorden zullen altijd blijven.(Matteus 24:35)

  De Bijbel is een persoonlijk Boek. De Bijbel betekent voor één niets, voor de ander alles. Hier volgt het getuigenis van een gelovige op de vraag: Welke waarde heeft de Bijbel voor u?

  Sinds mijn kindertijd heb ik de Bijbel gelezen, maar het bleef voor mij een gesloten boek. Het was zeker een interessant en een veelzijdig boek, wijs, serieus, veelzeggend en uniek, maar vooral een dood boek.


  Opeens sprak het mij heel persoonlijk aan. Ik merkte dat God met mij sprak. Zo erkende ik door de Bijbel welke betekenis Jezus Christus voor mij leven heeft. Sindsdien is de Bijbel mijn meest geliefde Boek.

  Natuurlijk heb ik ook veel andere boeken gelezen. Er zijn ook veel goede en waardevolle boeken, maar de Bijbel is oneindig veel meer. Het is God Woord, het Woord waarin ik houvast voor mij leven heb gevonden, de vaste grond waarop ik kan steunen.

  In de Bijbel zag ik hoe ik vergeving van mijn schuld kon krijgen. Ik vond vrede met God, echte innerlijke vrede, die ik in de wereld tevergeefs gezocht had. Ik heb nu omgang met God, de Vader en de Zoon, door de Heilige Geest. Daardoor ben ik nooit eenzaam.

  Omdat de Bijbel mij al het belangrijke en nodige voor mijn leven heeft gegeven, heb ik daar volledig vertrouwen in. Het is voor mij het ware en onfeilbare Woord van God.

  Wilt u ook regelmatig de Bijbel lezen? (HetGoedeZaad)

  03-05-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg


  ASBESTKANKER☻
  30 oktober☻
  Als Henk Nepveu in het ziekenhuis in Alk
  maar te horen krijgt dat hij longkanker
  heeft, veroorzaakt door asbest, komt het
  hard aan. Genezing is niet meer mogelijk
  en Henk heeft niet lang meer te leven.
  Maar Henk laat het daar niet bij zitten, hij
  wil leven en roept het uit: “God help me
  alstublieft!” Hij blijft God vertrouwen en
  hoort van de genezingsdienst. Als hij voor
  gebed komt en vertelt dat hij asbestkan-
  ker heeft en niet lang meer te leven heeft,
  hoort hij de woorden die tot hem gespro
  ken worden: ‘Christus is het leven en Zijn
  Woord is Leven. Ontvang het leven van
  God door Jezus Christus’. Na onderzoek in
  het ziekenhuis kreeg hij te horen dat zijn
  longen schoon waren en er geen kanker
  meer te vinden was. Henk was wonder
  baarlijk door Jezus Christus genezen
  www.prayerstation.nl

  GENEZINGSGETUIGENIS
  HET OVERWINNEN VAN DRUGSVERSLAVING☻
  20 november☻
  Toen ik een kind was geloofde ik in God maar begreep niets van de Bijbel. Op ongeveer elf jarige leeftijd keerde ik me af van dit geloof naar een wereld vol drugs en feesten. Maar niets of niemand was in staat de leegte, binnenin me te vullen. Toen besloot ik dat een kort leven met drugs beter was dan een lang leven zonder, totdat ik Georg ontmoette…Nadat ik tot deze conclusie kwam in mijn leven ontmoette ik op een dag op straat een christen die Georg heette. Hij vertelde me samen met een andere man, over Jezus en dat God zijn hele leven compleet veranderd had, zie het getuigenis van Georg.
  God heeft mijn fysieke verslaving compleet weggenomen. Niet alleen dat: mijn geestelijke onderwerping aan deze drug is ook verdwenen. Ik bemerkte dat alles anders was geworden. Ik wist dat God met mij was. In die tijd kwam er altijd een schrift in mijn gedachten: 2 KORINTHE 5:17 “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden." en ik wist dat het precies zo is, zo als de schrift het zegt. De herinneringen van mijn oude leven waren nog steeds aanwezig maar ik wist hoewel er slechts een paar dagen voorbij waren gegaan dat dit alles tot het verleden behoorde. www.cai.org

  GENEZINGS GETUIGENIS☻

  GENEZEN VAN ZWARE CHROMOSOOMAFWIJKING☻
  20 november☻
  Als Mirjam twintig weken zwanger is van haar derde kindje, wordt er een zware chromosomen-
  afwijking geconstateerd dat een breed spectrum beslaat. Algehele spierzwakte, onvoldoende
  groei, afwijkingen aan de vitale organen, handen, voeten, gezichtje, hersenen, niet kunnen drin-
  ken en een laag IQ, behoren tot de vooruitzichten. In vier weken tijd moet besloten worden het
  kindje wel of niet te laten komen. Haar eerste reactie is dat het niet Gods wil is om een leven dat
  Hij geschapen heeft, af te breken. Mirjam en haar man Patrick houden al van hun ongeboren
  kind en er is een diep verlangen om het te houden.
  Als Jan Zijlstra bidt dat alles naar de scheppingsorde hersteld zal worden, doet God Zijn werk.
  Tijdens controles blijkt alles goed te zijn en tot de verbazing van de artsen wordt er een kernge
  zonde dochter geboren. Er is geen afwijkend celmateriaal te vinden in het bloed en foto’s wijzen
  uit dat alle vitale organen gezond zijn.

  www.wingsofhealing.nl

  GASTENBOEK 

  Teken mijn gastenboek


  WEET MAGAZINE
  DE BIJBELSE VISIE☻
  8 november☻
  Deze theorie staat haaks op de Bijbelse visie. Want als het waar is wat het Bijbelboek Genesis zegt, namelijk dat alle mensen van Adam afstammen, dan zou het geloof in één God het oudste op aarde moeten zijn. Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe zuiverder het monotheïsme zou moeten worden. De aanbidding van vele goden is dan pas later ontstaan. Welke visie past het beste bij de feiten? Anders gezegd: Wat zijn de vroegste en ‘primitiefste’ vormen van godsdienst die gedocumenteerd zijn?
  Uit onderzoek van Tjarko Evenboer, dat is gepubliceerd in de nieuwste editie van Weet Magazine, blijkt dat de vroegste religies een geloof in één god waren. In de loop van eeuwen verviel dat tot polytheïsme en animisme. Evenboer gebruik hiervoor voorbeelden van Amerikaanse, Afrikaanse, Aziatische en Oceanische beschavingen. www.weet-magazine.nl


  WEET-MAGAZINE
  GELOOFDEN ALLE VOLKEN IN EEN GOD☻
  8 november☻
  Alle religies zijn langzaam ontstaan uit de aanbidding van natuurfenomenen; dit is de dominante veronderstelling onder godsdienstsociologen. Vanuit het aanbidden van natuurkrachten (animisme) zou langzaam het polytheïsme en vervolgens het monotheïsme zijn ontstaan. Deze opvatting strookt niet met de Bijbel: de eerste mensen op aarde stonden in contact met één God. Weet Magazine publiceert in zijn oktobernummer onderzoek waaruit blijkt dat religies wél ontstonden vanuit het monotheïsme.


  gastenboek-bewegende-animatie-0055

  Teken mijn gastenboek


  GELOOFT
  WAAROM ZIJN MENSEN ZIEK?
  4 november☻
  In den beginne schiep God den hemel en de aarde. En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed
  De Bijbel leert ons dat God alles geschapen heeft. De natuur is perfect gemaakt, met de mens als kroon op de schepping. Toch worden mensen en dieren ziek. Waarom? In Genesis 3 lezen we dat de mens in opstand kwam tegen God. De mens geloofde de leugens van de duivel (satan) en at van de verboden vrucht. Het gevolg was de dood. Immers in Genesis 2 kreeg de mens een duidelijk gebod:
  Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven (uit Genesis 2)
  Het eten van de boom was de eerste zonde. Het gevolg was de dood, ziekte en ellende. De mens is de schuldige, omdat de mens de leugens van satan gelooft en geloofde! Enkele gevolgen:
  Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht
  zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt
  Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen
  Een grote puinhoop was het gevolg, met al snel de eerste moord:
  En Kain sprak met zijn broeder Habel; en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Habel opstond, en sloeg hem dood (uit Genesis 4)


  ZIJN WOORD
  HELEMAAL ALLEEN☻
  8 november☻
  Meestal kwamen mensen zelf naar Jezus toe voor genezing, maar in onderstaand verhaal stapt de Heer Zelf op iemand af. Een man, die helemaal alleen is.
  6 Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden?
  7 De zieke antwoordde Hem: Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af. 8 Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 9 En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen.
  Johannes 5:6-9 (HSV)
  Deze eenzame man kreeg een ontmoeting die zijn leven veranderde.

  ZIJN WOORD
  GELOVEN ZONDER ZIEN☻
  8 november☻
  Is het mogelijk te geloven zonder te zien? Tomas zag de Heer Jezus en mocht Hem aanraken. Wat hebben wij?
  28 Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!
  29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven. 30 Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 31 maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.
  Johannes 20:29-31 (NBG)
  Niet zien en toch geloven. De Heer zegent wie dat doet. Johannes legt uit hoe dat kan. Johannes heeft namelijk alles opgeschreven wat daarvoor nodig is.
  www.zijnwoord.nl


  SHOUT BOX


  VREES VOOR MENSEN☻
  8 november☻
  Op dit aardse levenspad
  kan onverwacht verlies zijn
  geest of lichaam haken af
  en jij staat aan de zijlijn
  Al wat eerst belangrijk was
  dat heeft opeens geen waarde
  't blijkt dat het gezondheid is
  wat 't meeste telt op aarde
  Als je ziekte zichtbaar is
  dan is er medeleven
  maar soms is er niets te zien
  dan moet je uitleg geven
  Angst voor oordeel legt je lam
  er is een strik gespannen
  tot je leest in 't woord van God:
  laat Mij jouw vrees uitbannen
  Jezus zegt: Ik heb je lief
  in Mijn oog heb je waarde
  vind kracht in Mijn vergeving
  laat los wat je bezwaarde
  M.Klok-Stam

  GOED GEWETEN☻
  8 november☻
  Is God mijn goede ik?
  nee, “ik ben” is te hard,
  te ongeduldig, te boos,
  te trouweloos
  God sprak en het was, in één klap
  eerst de kip, toen het ei
  de dieren kwamen paarsgewijs
  zoals ook wij
  En het leed op aarde?
  het is voorspeld
  Jahweh is geen sadist
  veel ménsen zijn slecht;
  belust op macht en geld
  God wacht op onze omkeer
  Alles zal nieuw worden
  of weer oud, als het was
  in paradijselijke perfectie
  Jezus stierf voor mijn fouten
  ik hoef slechts te geloven
  Hij vraagt niets terug
  geen eigen verdiensten of euro’s
  Het hiernamaals is niet dood
  er is troost aan het eind van de tunnel:
  daar is Licht! M.Klok-Stam

  GEDENKBOEK☻
  8 november☻
  God heeft naast de Bijbel
  nog een boek!
  Schrik niet, 't is een gedenkboek
  waarin staat, dat ik ben een nul!
  Begrijp ik dat; geef ik het ook toe,
  of is zulke taal voor mij taboe?
  Toch staat het er zwart op wit!
  In dat boek wordt gevonden,
  waarin wel staat hoe het zit
  met al mijn zonden,
  die Hem doorwonden!
  Het is geschreven in het zwart,
  maar....! God heeft nog een kleur!
  Daar schrijft Hij mee in het hart:
  Ik heb een geopende deur!
  Het staat geschreven
  in het bloedrood;
  verweven met Christus dood!
  Daarmee kan God mijn schuld doorhalen
  mij daarin delen laten.
  In het bloed, dat vergeeft!
  De rode kleur wint van zwart en wit,
  als ik echt met mijn zondaarsbestaan zit!
  Drie kleuren! Zwart, wit en rood, 't is God die ze heeft!
  D.v Engelenhoven  LET OP WAT JE KIEST☻
  8 november☻
  Je kan geen licht en
  duisternis zijn
  het licht is licht
  duisternis hoort
  daar niet bij
  je kan geen twee heren
  dienen
  de satan en God
  let op wat je doet
  en kiest
  God is licht
  Hij duld geen duisternis
  E.Brunelli


  ZEKERHEID☻
  8 November☻
  Zekerheid wie heeft dat nog
  onzeker is het leven
  een ademtocht
  niets is zeker
  alles kan
  er gebeuren nare dingen
  elke dag
  Onzeker is je leven
  al heb je geld en goud
  al heb je veel diploma's
  en wordt je naam geteld
  je bent maar stof
  je bent maar mens
  het leven hangt maar
  aan een dunne draad
  God in de hemel
  kent al je dagen
  Hij schiep de mens
  Hij is het antwoord
  op je vele vragen
  Hij is het die vergeeft
  Hij kent je gedachten
  je angst en verdriet
  Hij heeft al de macht
  dus geef je hart aan Hem
  dan zul je zekerheid krijgen
  als je luistert naar Hem
  E.Brunelli


  VIND JE HART☻
  8 november☻
  Vind je kracht in de dingen die blijven.
  Word geen gevangene van je tijd.
  Laat je naar de nieuwe morgen drijven
  op de golven van de eeuwigheid.
  Vind je rust in de wond'ren van 't leven.
  Begraaf je niet in 't lawaai van elke dag.
  Vind de stilte die je wordt gegeven
  en waarin je eindeloos genieten mag.
  Vind je weg in de wegen naar morgen.
  Het leven is geen onafwendbaar lot.
  Maar een plaats waarin je bent geborgen.
  Vind je hart in het hart van God
  M.Lammers

  ALLES BEGON MET GOD☻
  8 november☻
  Alles ons door God gegeven,
  adem lucht ons ganse leven.
  Water zon voedsel om het even,
  ons omweven als manna uit de hemel.
  Straks een steile weg gaand,
  een lang en oneven pad volgend.
  Dartelend....genietend als een kind,
  met een verlichte geest bergop gaan .
  Genietend van Gods aanwezigheid,
  die er voor je is .... ja voor altijd.
  Alles begon met God,
  dag en nacht winter en zomertijd.
  M.Bobelijn


  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • gekmin
 • real-life
 • openhands

 • RELATIE EN OPVOEDING 

  IS ZIJN WERK BELANGRIJKER DAN ZIJN RELATIE? 8 november☻ Al zijn hele leven werkt mijn man hard. Elke avond is hij bezig; voor de kerk, voor zijn bedrijf, met klusjes in ons huis. Soms lijkt het alsof hij liever werkt dan bij hij bij mij is. Ik zou graag willen dat hij eens een avondje spontaan bij mij op de bank plofte. Laat met kleine momentjes weten dat je aan elkaar denkt. Een knuffel, samen een glas wijn, een appje tussendoor.


  GAAN WE MET ONS GEZIN NAAR EEN ANDERE KERK, OF NIET?
  20 november☻
  Ons gezin met vier kinderen is zo ongeveer de hofleverancier van de jeugd in de kerk. Het gevolg? Ik ben de tienerleider, mijn dochter van 16 en mijn zoon van 12 zijn de jeugdgroep. We denken erover een andere gemeente te zoeken. Maar, als wij vertrekken is er niet meer. Wat te doen?
  Ga eens na welke mensen het geloof van je tiener positief beïnvloeden. Waarom je tiener niet uitdagen het ook eens op papier te zetten en dan met elkaar te vergelijken? Zorg dat er frequent contact is en waardeer deze relaties. Ik ken een dominee die ervoor gekozen heeft om-in overleg met de ouders en de jongeren zelf-te kijken welke jeugdgroep uit een andere kerk in zijn stad een thuisbasis zou kunnen zijn. De drie jongeren gaan nu elk naar een jeugdgroep van een andere kerk. op deze manier werd er gezocht naar een aanbod op maat.
   Bron:eo


  POEZIE

  WAAR JE WOONT IN DEZE WERELD☻
  20 november☻
  Waar je woont op deze wereld
  tussen bloemen of beton
  Elke dag is er nieuw leven
  elke dag een nieuwe zon!
  Elke dag een nieuwe kans ook
  om opnieuw op weg te gaan
  en te zoeken naar de ander
  naar de God in ons bestaan

  POEZIE

  ZO IS HET GOED ZO MOET HET ZIJN☻
  20 november☻
  Zo is het goed, zo moet 't zijn
  in het licht van God,
  het donker vergeten
  en kind bij God te zijn.


  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

  STILTE WEEKEND/12 t/m 15 januari 2018/Thema:'Loslaten of vasthouden' Er zijn allerlei zaken die ons vasthouden. In de Bijbel staat dat Gods Koninkrijk het belangrijkste is. Het is goed bezig te zijn met alles wat eeuwigheidswaarde heeft. Eén ding moeten we vasthouden, dat geeft zekerheid: Jezus alleen! Zuster Anneke Kempers, Jellina Braaksma e.a.

  www.zdh.nl

  DE SPIL

  MEDITEREN MET HENK NOUWE☻
  vr 8 Dec 2017 19:30 t/m zo 10 Dec 2017 14:30/THUISKOMEN: Thuiskomen bij jezelf is thuiskomen bij God☻☻
  Henri Nouwen was katholiek priester. Eerst was hij hoogleraar in de Verenigde Staten, later werd hij pastor in L’ Arche, een woongroep voor opvang en verzorging van mensen met een ernstige handicap in Canada. Zijn boeken zijn een vrucht van meditatie. We willen van hem leren meer met aandacht te leven. Zijn weg heeft een menselijk gezicht, is mild en vruchtbaar.
  Begeleiding: Erik Smit & Welmoed Dijkstra

  DE SPIL

  THEMA RETRAITE☻
  OP ZOEK NAAR JE GRONDTOON☻
  vr 1 Dec 2017 19:30 t/m zo 3 Dec 2017 14:30/
  “Ieder heeft zijn eigen grondtoon. Die moet je ontdekken. En dan pas kun je jezelf zijn, en dan heb je pas de basis van de harmonie die je wilt bereiken. Samen met de mensen om je heen breng je dan een symfonie voort.” Begeleiding: Anita Stigter en Maarten Goossensen

  www.retraitecentrum.nl


  DE SPIL

  STILTEWEEK/zo 12 Nov 2017 17:00 t/m vr 17 Nov 2017 17:00☻
  Thuiskomen bij God en jezelf? Dan biedt deze periode van 5 dagen je de mogelijkheid om meer tijd te nemen voor jezelf en de ontmoeting met God. In de BBC documentaire ‘The Big Silence’ pleit de Benedictijnse abt Christopher Jamison, voor dagelijkse stiltemomenten in onze drukke en jachtige samenleving. Hij noemt stilte het ‘medicijn voor de ziel’.
  Begeleiding: Marianne Groen, Everlien van Blijderveen & Jan Wolswinkel


  Image and video hosting by TinyPic

  ☻☻4 november☻☻

  Image and video hosting by TinyPic


  TICKET NAAR DE HEMEL☻
  8 november☻
  Laat die reis nog wat wachten o God,
  naar uw beloofde hemelpaleis.
  Er is beslist nog wat tijd,
  'k heb ook nog niet ...de juiste prijs.
  Die reis is ook nog niet gepland,
  naar uw beloofde land.
  lieve God u zal het zeker merken.
  dat wat er in uw agenda staat ...ook uit komt.
  En als die dag is gekomen,
  dat u roepen zal totaal onverwacht.
  Dan is reeds een plaats op die vlucht voorbereid,
  al is het niet in eerste klas....de aankomst telt.
  Eens zal een weerzien komen,
  met al wie reeds zijn voor gegaan.
  Dan is ook die aankomst al gepland,
  naar uw beloofde terminal...naar uw beloofde land.
  M.Bobelijn  LEVEN IS☻
  8 november☻
  Leven is een cyclus
  van geven en nemen ,
  van loven en eren
  van geloven en beminnen.
  Leven is een droom,
  tussen realiteit en fictie.
  tussen liefde en haat
  tussen geloof en hoop.
  Leven is een Godsgeschenk,
  dat ons zomaar is aangeboden
  dat ons bewust moet maken
  dat wij eens alles moeten los laten!
  M.Bobelijn

  DE WIND IN DE RUG☻
  8 november☻
  Als ik Uw
  stem hoor
  En weet U bent nabij
  Door de storm die duizend bladeren
  beweegt
  Een wervelwind in de lucht
  cirkels
  maakt van herfstige kleuren
  Dan weet ik U bent nooit ver weg
  De wind die mij voortduwt
  De zon die van de mistige ochtend
  kunstwerkjes maakt van verse dauw
  De kracht die alles doet leven
  en steeds nieuw leven geeft
  Alles steeds weer op doet veren
  en nieuw maakt
  Dan weet ik
  U bent altijd dichtbij
  D.Colpa


  MIJN ZIEL☻
  8 november☻
  Mijn ziel verlangt
  naar de volkomen verlossing
  van mijn oude mens.
  Het is mijn diepste wens;
  de enige oplossing
  die aanvangt
  als ik mag naar mijn Heiland
  in het hemels Vaderland
  Mijn ziel; doortrokken
  met mijn 's Heilands bloed!
  Hij heeft mij getrokken
  uit mijn oude bestaan;
  heeft voor mij geboet!
  Elke dag staat Hij te lokken
  met Zijn onfeilbaar Woord,
  dat Hij voor mij heeft ingestaan!
  Niet door zo maar een akkoord,
  maar met Zijn heilig Goddelijk Wezen!
  Zo wilde Hij mij genezen
  van die vreselijke zondekwaal
  niet half, maar radicaal!
  Mijn Heiland wat bent U groot,
  dat U mij zo verlossing bood.
  Mijn ziel;
  Hij is getrouw, dwars door de dood!
  D.Engelenhoven


  GEZICHTSBEDROG☻
  8 november☻
  Gezichtsbedrog?
  Eens werd een kleine stal
  Nog groter dan een paleis
  Eens werd donkere nacht
  Lichter dan een zomerdag
  Eens werd een voederbak
  Schoner dan een hemelbed
  Eens werd een heel klein kind
  Belangrijker dan alle
  wereldmachthebbers tezamen.E.J vd Scheer


  UITNODIGING☻
  8 november☻
  Ik roep je kind, zet toch die stap,
  Ik nodig je, kom bij Mij,
  hier zijn Mijn uitgestoken handen,
  grijp die toch, Ik maak je vrij!
  Vrij van vloeken, angst en pijn,
  vrij van wat jou kwelt,
  geef het aan Mij, Ik kan het dragen
  wat jou zó heeft teleurgesteld!
  Kom Mijn kind, het is niet moeilijk,
  kom eenvoudig naar Mij toe,
  rust maar uit op Mijn schouders,
  je bent zo uitgeblust en moe.
  Ik geef je vrede in ál jouw onrust,
  als een Vader wil Ik zijn,
  doe die stap, Mijn hart staat open,
  Jezus droeg toch ál jouw pijn!
  Kom lief kind en doe die stap,
  Ik reik jou Mijn beide handen,
  doorboord voor jou aan 't kruis
  verlos ik je van jouw banden!
  E.Hensgtman-v Olst


  STILLE LIEFDE☻
  8 november☻
  Een paar keer per jaar mag je 3 weken komen
  time-out, - weg van thuis - , even tussen de bomen
  na medicamenten: omstreden methode
  maar toen, “uitbehandeld” zei de onheilsbode
  Het leven bracht niet waarop jij je verheugde
  je ogen zijn dof, zonder enige vreugde
  de zon schijnt zo vrolijk, wil jou laten stralen
  je voelt echter niets, blijft in donkerheid dwalen
  Want alles waar jij je plezier ooit uit haalde
  geeft nu geen voldoening, je ziekte bepaalde:
  genieten klinkt dan zo heel wreed in jouw oren
  dat lukt al zo lang niet door zoveel factoren
  Je durft niet meer hopen op betere tijden
  de God die er is, kan je niet meer verblijden
  je leven zo moeilijk, je kunt niet meer verder
  en ik kan slechts bidden tot Hem, onze Herder
  “Het leven liefhebben”, ik kán het niet zeggen
  dat zou je slechts schaden, een schuld op je leggen
  ik bied jou mijn schouder, mijn taal is jou trouw zijn
  in woorden voorzichtig; je hebt al genoeg pijn
  M.Klok-Stam


  NIETS IS HIER BLIJVEND☻
  8 november☻
  Ons leven hier is van grote waarde
  We mogen genieten van mooie jaren
  Waarin God ons heeft willen bewaren
  Zolang wij verblijven op deze aarde.
  Maar niets is hier blijvend, alles vergaat
  Eens zal deze wereld voorzeker vergaan
  Een nieuwe hemel en aarde zal ontstaan
  Zoals in Gods woord geschreven staat.
  God, de eeuwige, Hij maakt alles goed
  Hij heeft voor ons een plaats bereid
  Waar we mogen zijn bij Hem voor altijd
  In de hemel, waar Hij ons dan begroet,
  Daar zullen we juichen voor Gods troon
  Hem loven en prijzen in eeuwigheid
  Waar geen zonde meer is en strijd
  Wat zal dat heerlijk zijn en wonderschoon.

  Fedde Nicolai

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

   


  IN DE TUIN VAN ONS HART☻
  8 november☻
  groeien gevoelens te kust en te keur,
  bloeien emoties verschillend van kleur,
  waar ook onkruidgewassen stilaan staan,
  waar we onlustgevoelens laten gaan.
  Gewassen die pijn en leed verwekken,
  moet men met wortel en al uittrekken.
  Voor het zal zijn een ongastvrij gebied,
  moet er geschoffeld worden en gewied.
  Laat ons hart bevrijd zijn van nijd en haat,
  een tuin waar ware liefde centraal staat,
  we wraakgevoelens zullen uitroeien,
  we bloemen van vergeving laten groeien.
  Veel tijd en aandacht aan hen besteden,
  zal ons hart vullen met vreugd en vrede.
  We voelen dikwijls diep berouw en spijt,
  als in wrevel en wraak de tijd verglijdt.
  Liefde en vergeving zijn de bloemen,
  die God in wonderschone pracht roemen.
  Verzorg hen goed voordat zij wegkwijnen,
  laat voor altijd Zijn zon op hen schijnen.
  P.Laneuze  IN ELKE TRAAN☻
  8 oktober☻
  In elke traan is nog een lied te vinden.
  Een lied met woorden van verdriet.
  't Verwaaid soms in de felle winden,
  een stille traan die niemand ziet.
  In elke traan zingt toch Gods trouw.
  Als je niet zingen kunt, enkel maar huilen,
  klinkt toch Zijn lied heel diep in jou
  en zegt dat je bij Hem mag schuilen.
  In elke traan klinkt toch een melodie,
  al kan je stem soms niet meer zingen,
  en denk je: ' 't Is of ik geen troost meer zie.'
  Gods trouw blijft je toch steeds omringen.
  In elke traan klinkt toch Gods woord:
  'Mijn kind, ik help je alles dragen,
  Ik heb je stil verdriet gezien, gehoord,
  ik ken je, het verdriet, de vragen.'
  De tranen zullen dan als parels blijken.
  Hij is de Heer die alle tranen ziet
  en al 't verdriet eens weg zal strijken.
  Hij is de vreugde en je levenslied. D.Beijersbergen-Groot


  WAAROM HEB JE MIJ VERLATEN♥
  8 november♥
  Jongen, waarom heb jij Mij verlaten,
  verliet jij je ouderlijke huis,
  heb jij Mijn liefde niet ervaren,
  voelde jij je niet meer thuis?
  Je wilde jouw erfenis, jouw bezit
  en met tranen liet Ik je gaan,
  je keek niet om, had maar één doel
  op eigen benen te gaan staan!
  Je vergokte je geld, vergokte alles
  en kwam van honger bijna om,
  bij de varkens was je woning,
  je voelde je ellendig, leeg en stom!
  En Ik stond elke dag te kijken,
  elke dag te hopen, uit te zien,
  elke dag te wachten en te bidden,
  of jij thuis zou komen misschien?
  Toen zag Ik je van verre komen,
  gebogen onder een enorme last,
  Ik holde in Mijn liefde voorwaarts
  en hield je innig stevig vast.
  Mijn zoon, Mijn zoon, daar ben je,
  Mijn tranen stroomden neer en neer,
  Ik heb zó verlangd je te omarmen,
  Ik ben zó blij, je bent er weer!
  E.Hengstman-Olst

  IK HEB JE GELUK VOOR OGEN☻
  8 november☻
  Ik heb je geluk voor ogen
  en niet jouw ongeluk,
  Ik sterk je en Ik maak heel,
  wat gebroken is en stuk.
  Daarom kwam Ik naar deze aarde,
  die gebukt gaat onder last,
  Ik verlos je van de zonden,
  klamp je daarom aan Mij vast!
  Ik koester gedachten van vrede
  en niet van onheil of van kwaad,
  Ik geef hoop en geef je toekomst
  zodat het beter met je gaat!
  Dan zul je tot Mij bidden
  en Ik zal zeker luisteren,
  al roep je in jouw nood
  of zelfs in zachtjes fluisteren.
  Ja, Ik heb jouw geluk voor ogen
  en Ik koester die gedachten,
  gedachten van vrede en van heil
  en liefde, die álle pijn zal verzachten!
  Jeremia 29:11-14 /E.Hengstman-v Olst


  IK GEEF UITKOMST☻
  8 november☻
  Laat mij niet alleen, oh Vader
  in tijden van moeiten en verdriet,
  ik probeer mijn tranen te verbergen,
  zodat niemand ze maar ziet.
  In wanhoop roep ik tot U,
  U als Vader, hoor mijn klacht,
  help mij rustig los te laten
  terwijl ik op Uw antwoord wacht.
  U kent mijn nood en vele vragen,
  ik leg ze tóch maar in Uw hand,
  het is té zwaar voor mij te dragen,
  leid mij door 't onbekende land.
  "Mijn kind, Ik geef je uitkomst,
  in jouw specifieke pijn,
  vertrouw Mij, Ik geef leiding,
  Ik zal er altijd voor jou zijn!"
  E.Hengstman-Olst  HIJ KLOPT OP ELKE HARTEN DEUR☻
  8 november☻
  Hij klopt op elke hartendeur
  is goed bekend met de teneur
  om Hem buiten te laten staan
  in de hoop dat Hij heen zal gaan.
  Maar Jezus heeft standvastigheid
  die Hem eens de toegang bereidt.
  Als Hij Zijn liefdewoorden spreekt
  die mensenharten openbreekt.
  Dan gaat Hij volgens plan te werk
  ontdoet de mens van zijn beperk.
  De lege plaats met liefd' gevuld
  daarmee wordt zijn bestaan omhuld.
  De vrede die dan binnenstroomt
  en als mens stil van heeft gedroomd.
  Die wordt van nu af werkelijkheid
  met 't heil door Jezus ingewijd.
  Waar voorheen de vrede ontbrak
  voelt men zich nu op zijn gemak.
  Want Jezus brengt graag ommekeer
  door liefde en Zijn vredesfeer! J.A v Tricht


  VRAGEN☻
  8 november☻
  Er zijn veel vragen
  in dit leven
  veel onbegrip
  veel moeite in dit leven
  het blijft spoken
  je wilt er graag vanaf
  en toch blijven die vragen
  waarom God je het leven gaf
  Waarom die oorlog
  waarom zoveel pijn
  waarom is de mens zo
  eenzaam
  zit hij vol venijn
  vol afgunst
  vol haat
  zodat hij zijn naaste
  naar het leven staat
  Het is niet voor niets
  dat de Bijbel zegt
  zalig zijn de armen
  van geest
  zij hebben niets
  dan alleen Christus
  die hun zonden droeg
  zij hebben geen vragen
  het gaat hun zielen goed
  ook al loopt alles tegen
  zij brengen het bij Hem
  Hij is degene die altijd luistert
  naar hun stem/E.Brunelli


  U HEBT MIJN TWIJFEL WEGGENOMEN☻
  8 november☻
  U hebt mijn twijfel weggenomen
  liet door Uw woord de waarheid zien.
  Daarvan hebt g’in mijn slaap met dromen
  bevestigd zonder ‘t woord misschien.
  U hebt mij zekerheid gegeven
  bij U de hemel in te gaan.
  Om daar voor eeuwig voort te leven
  in een verheerlijkt nieuw bestaan.
  Hier mag ik mij opnieuw ontplooien
  en zal mijn leven verder gaan.
  U zult in ‘t wit met kroon mij tooien
  en ‘t feestkleed om mijn schouders slaan. J.A v Tricht


  Image and video hosting by TinyPic

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/ (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  Liveshow-_Flyer-_E4_C

  MAKE SOME NOISE LIVESHOWS/Na het spetterende succes van de liveshows van 2016 gaat Make Some Noise Kids een stap verder in het najaar van 2017 met vier gloednieuwe liveshows. Liedjes van de derde cd zullen te beleven zijn in een show die bol staat van dans, muziek en spektakel. Kortom: deze swingende show mag jij en je kids niet missen! Aansluitend op liveshow is er een afterparty waar jong en oud lekker kan dansen bij de MSNK-discoparty onder het genot van een lekkere suikerspin of popcorn. Ook kun je een leuke foto maken bij de fotowall en de gloednieuwe cd Make Some Noise Kids 4 zal hier voor het eerst te koop zijn! Datum: zaterdag 28 oktober/Veenendaal/ zaterdag 04 november/Leeuwarden/ zaterdag 11 november/Dordrecht/ zaterdag 25 november/Den Haag/Tickets zijn te koop www.events4christ.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  KERST BIJ JOKE☻ Met ‘Kerst bij Joke’ doet de zangeres wat ze voor veel Johannes de Heer liederen deed; oude liederen smaakvol en aantrekkelijk bewerken tot nieuwe, Nederlandstalige muziek. Concertreeks ‘Kerst bij Joke’ – Joke Buis & band 1 december 2017, Leeuwarden 2 december 2017, Groningen 7 december 2017, Veenendaal 8 december 2017, Zwolle 9 december 2017, Rotterdam 14 december 2017, Arnemuiden 15 december 2017, Scheveningen 21 december 2017, Gouda 22 december 2017, Ermelo Kaarten voor de optredens in december zijn te bestellen via www.truetickets.nl/jokebuis.

  Image and video hosting by TinyPic

  WETENSCHAP IN DE KERK/21 november 2017 om 19:30 uur /E. Thomassen à Thuessinklaan 1, 9713 JP Groningen De wetenschap doet allerlei ontdekkingen over ons brein, de oorsprong van leven en kosmologie. Dat is prachtig, want hierdoor gaan we ons meer verwonderen over Gods schepping. Maar door wetenschap kun je ook een spanning ervaren met je geloof in God. Veel jongeren lopen hierdoor vast in hun geloof. Hoe help je als ouder je zoon of dochter door het spanningsveld van het geloof en wetenschap te navigeren? Welke materialen zijn er voor jou als jeugdwerker beschikbaar om jongeren te helpen nadenken over geloof en wetenschap?

  Image and video hosting by TinyPic MUSKATHALOM ROADSHOW/ 28 november 2017 om 19:00 uur /Deltageul 101, 3251 NG Stellendam/Zin om je te laten inspireren door een unieke film, toonaangevende sprekers en good food? Ontdekken wat de Muskathlon precies inhoudt? Hoe je van je eigen uitdagingen hoopvolle veranderingen kunt maken ver weg en dichtbij? En hoe je daarmee kunt strijden tegen onrecht? Dan verwelkomen we je graag op een van de avonden van de roadshow! Tijdens deze avond is het ook mogelijk Henk Stoorvogel en/of Tiemen Westerduin persoonlijk te spreken over hun Muskathlon ervaringen. Een initiatief waar zij samen actief in optrekken. Dus kom vrijblijvend kennismaken met de Muskathlon. We zien je graag!

  251029_kerst-website WIE ZIE JIJ? KERSTVIERING 2017☻ Op vrijdag 15 december 2017 is de jaarlijkse kerstviering van Tot Heil des Volks. Voor ons als organisatie is deze viering altijd een bijzonder moment. Wij hopen dan ook dat je dit jaar weer of misschien voor de eerste keer komt. Je bent in elk geval van harte welkom! Locatie: Noorderkerk, Noordermarkt 48, Amsterdam Kerk open: 19.00 uur, aanvang avond: 19.30 uur. Einde rond 21.30 uur.

  Poster-_Kerst-tour-2017-_Celebrate-_Christmas

  CELEBRATE CHRISTMAS☻ De samenwerking tussen brass band Brass4Christ en koor & orkest United4Christ, tijdens kerstoptredens vorig jaar, was een succes. Zoveel blijkt wel uit de vele reacties, die vaak om een verdere tour vroegen. Die wens wordt vervuld: Brass4Christ en United4Christ verzorgen op 8, 9 en 10 december gezamenlijke kerstconcerten met de titel ‘Celebrate Christmas’. De toegang is gratis. Er dient wel vooraf gereserveerd te worden voor deze concerten. Vrijdag 8 december – Icthuskerk, Richel 2, Urk Zaterdag 9 december – De Basiliek, Wiltonstraat 56, Veenendaal Zondag 10 december – Victory Outreach, Mijnsherenplein 9, Rotterdam https://christelijkpodium.nl/

  Josef

  KERSTTOURNEE MIGHTY IMPULSE☻ Van 11-26 december tourt Mighty Impulse Movement met hun programma “Heaven meets Earth” door heel Nederland. In een liefdevolle, emotionele en indrukwekkend programma, van 30 min. spelen zij het gehele kerstverhaal uit dmv dans drama en mime. Een voorstelling die zeer geschikt is voor jong en oud. Voor scholen, kerken en andere evenementen.

  Image and video hosting by TinyPic

  TRINITY KERSTALLEN TOURS☻3 december 2017 om 15:30 uur/ Trinity wil graag Kerst met jou vieren. Een multiculturele, wereldwijde Kerst. Niet in kerken of theaters, maar in een echte stal, waar het allemaal begon. In de stilte en kou van de winternacht gaan we ons warmen aan het verhaal van de ultieme verbinding tussen mens en God. Van Vrede op aarde voor iedereen. Dikke jas mee dus. Maar koud zul je het, al swingend, vast niet krijgen. En er is glühwein bij het vuur. Felíz Navidad! Meerstraat 131a, 9000 Gent (B)

  Image and video hosting by TinyPic

  GEZONDHEID EN WELDOEN IN DOORN☻4 december 2017 om 19:30 uur/Informatie avond leefstijl coach/Postweg 18, 3941KA Doorn/ Sinds 2013 leiden wij leefstijlcoaches op vanuit een Bijbels perspectief. Spreekt onze missie je aan en wil jij ook aan de slag als coach met een missie? Volg dan de opleiding die in de tweede helft van januari 2018 van start gaat. De opleiding duurt een half jaar en is geaccrediteerd door de BGN voor 15 studiepunten. Geïnteresseerd? Kom naar de informatie-avond op maandag 4 december a.s. bij Het Brandpunt in Doorn. Inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur. Gratis toegang, aanmelden via website.

  Image and video hosting by TinyPic

  WETENSCHAP IN DE KERK☻14 december 2017 om 19:30 uur / De wetenschap doet allerlei ontdekkingen over ons brein, de oorsprong van leven en kosmologie. Dat is prachtig, want hierdoor gaan we ons meer verwonderen over Gods schepping. Maar door wetenschap kun je ook een spanning ervaren met je geloof in God. Veel jongeren lopen hierdoor vast in hun geloof. Hoe help je als ouder je zoon of dochter door het spanningsveld van het geloof en wetenschap te navigeren? Welke materialen zijn er voor jou als jeugdwerker beschikbaar om jongeren te helpen nadenken over geloof en wetenschap? Kastanjeweg 2, 6706 BE Wageningen


  NIEUWS

  archaeology

  EEUWENOUDE MOZAIEK-ONTDEKKING DUIDT OP PROMINENTE ROL VAN VROUWEN IN VROEGERE KERK☻ 20 november☻ De ontdekking van eeuwenoud mozaïek wijst op een prominente rol van vrouwen in de vroege kerk. Het Griekstalige mozaïek werd ontdekt in West-Galilea en dateert uit de vijfde eeuw. Het kunstwerk is afkomstig van een vrouw met de naam ‘Sausann’ of Shoshana, die een van de schenkers was die hielp bij de bouw van een kerkelijke dorp, volgens The Times of Israel. De inscriptie van Sausann is onafhankelijk van een echtgenoot of mannelijke voogd, wat ongebruikelijk is in een patriarchale samenleving. Deze Saussann is waarschijnlijk een vrouw van aanzien geweest, die wellicht in de voetsporen treedt van haar veronderstelde naamgenote, de vrouwelijke discipel Susanna, meldt The Times of Israel. Die Susanna wordt genoemd in Lukas 8:3, als een van de vrouwen die Jezus en Zijn discipelen dienden met hun eigen bezittingen. NIEUWS algemene-ledenvergadering-unie-van-baptisten

  BAPTISTEN GEMEENTEN NEMEN VOORGANGER ALS WERKNEMER IN DIENST☻ 20 november☻ Baptistengemeenten die aangesloten zijn bij de Unie van Baptisten kunnen vanaf 2019 hun voorgangers als werknemer in dienst nemen, laat het Nederlands Dagblad weten naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering die deze week heeft plaatsgevonden. De Unieraad moedigt gemeenten aan hun voorgangers als werknemer in dienst te nemen, omdat daarmee voorgangers een betere rechtspositie krijgen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en onvrijwillig ontslag. Plaatselijke gemeenten bepalen straks zelf of zij hun voorganger daadwerkelijk als werknemer in dienst nemen.

  salvator-mundi

  PORTRET VAN JEZUS DUURSTE KUNSTWERK OOIT☻ 20 november☻ Salvator Mundi, een schilderij van Leonardo da Vinci, heeft op een veiling in New York 400 miljoen dollar (339 miljoen euro) opgeleverd. Het is daarmee het duurste kunstwerk ooit, meldt de NOS. Het schilderij, in het Nederlands Verlosser van de wereld, is een portret van Jezus. Het werd rond het jaar 1500 geschilderd. In 1958 leverde het schilderij bij een veiling maar 50 euro op. Toen waren het gezicht en het haar van Christus nog overgeschilderd. "De zaligheid is niet te koop, maar de Verlosser van de wereld kun je kopen voor 400 miljoen euro," reageert ds. Alfred Post via Twitter. Collega-predikant ds. J. Holtslag voegt toe: "De Verlosser Zelf betaalde een hoger bedrag. Hij betaalde met Zijn leven."

  NIEUWS

  adventskalender-zij-lacht

  NIEUWE ADVENTSKALENDER ZIJ LACHT VOOR 2017; GOD KEERT ALLES OM☻ 20 november☻ Na het publiceren van (gratis) Bijbeloverdenkingen en het uitgeven van inspirerende leesplannen voor jonge vrouwen, neemt Zij Lacht een volgende stap: een online shop. Met als kers op de taart: de adventskalender voor 2017. De kalender bestaat uit 26 losse kaartjes waarop voor iedere dag tussen 1 en 26 december een Bijbelleestip en stof tot nadenken staat. Thema: God keert alles om Het thema van de kalender luidt ‘God keert alles om’. Met de geboorte van Jezus keerde God letterlijk alles om: Hijzelf werd het offer en voorzag ons van genade – voor altijd. Maar dit is niet de enige manier waarop dit ‘omkeren’ zichtbaar werd in Jezus’ leven. In de kalender ontdek je iedere dag één manier waarop Jezus de wereld op zijn kop zette (en nog steeds zet!). 26 losse kaartjes De kalender bestaat uit een set van 26 losse kaartjes, vormgegeven door van Huis van Mijn. Op de voorkant staat een cijfer (1 t/m 26 december) en op de achterkant vind je een leestip en de kerngedachte van die dag. Het leesplan is samengesteld door Mandy Wittekoek – den Dekker en Liza de Jonge. Liza: “Omdat het 26 losse kaartjes zijn, kan de kalender op verschillende manieren worden gebruikt. Zo kun je er zelf een touwtje doorheen halen om de kalender op te hangen, of je kunt de kaartjes naast elkaar met een knijpertje ophangen. Maar je kunt de kaartjes natuurlijk ook los in je Bijbel stoppen, of versturen naar een vriendin.” Bestellen De 26 kaartjes zijn via een pre-order voor €9,95 te bestellen via zijlacht.nl/shop. De pre-order loopt op 20 november ten einde.


  TWITTER HET GELOOF  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!