NIEUW: Blog reclamevrij maken?

☻☻☻☻15 februari☻☻☻☻

GODSWOORD
VRIJ VAN WETTICISME☻
9 februari☻
In Romeinen 8:15 richt Paulus zich tot christenen die gedoopt zijn in de Heilige Geest en zegt:
Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt.
Slavernij betekent gebondenheid en angst. Paulus waarschuwt de gelovigen ervoor te zorgen dat de duivel hen niet terug trekt in de slavernij. En het is duidelijk dat de vorm van slavernij die Paulus hier bedoelt, die van godsdienstige slavernij is – de onderwerping aan de wet waarvan ze nu juist werden bevrijd toen Jezus stierf aan het kruis.
De hele brief aan de Galaten behandelt dit thema van niet gebonden worden aan wetticisme nadat mensen zijn bevrijd door het evangelie en de kracht van de Heilige Geest. Sterker nog, Paulus behandelde deze zaak als iets wat nog veel erger is dan seksuele zonden als ontucht of overspel. Het is opvallend dat de brief aan de Galaten de enige brief is die Paulus niet begint met een woord van dankzegging voor de mensen aan wie hij schrijft. Hij is zo verontwaardigd over waar de christenen in Galatië mee bezig zijn, dat hij direct met de deur in huis valt: Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem die u in de genade van Christus geroepen heeft (Galaten 1:6).

GODSWOORD

GENEZING VAN AFWIJZING☻
9 februari☻
Ik geloof dat het belangrijkste gevolg van afwijzing is het niet kunnen ontvangen of communiceren van liefde. Niemand van ons kan liefde geven als we die niet eerst hebben ontvangen. Johannes onderschrijft dit:
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad (1 Johannes 4:19). Ik geloof niet dat iemand in staat is om lief te hebben, zonder eerst zelf geliefd te zijn geweest. Iemand die niet geliefd is geweest, is niet in staat om zelf liefde uit te delen.
In grote lijnen kunnen mensen die veel zijn afgewezen in hun leven, op drie verschillende manieren reageren: Ten eerste is daar de persoon die aan de afwijzing toegeeft, klein van zichzelf gaat denken en zich als het ware terugtrekt uit echt, betekenisvol contact met anderen. Ten tweede is er de persoon die stug blijft proberen acceptatie van anderen te ontvangen en daar krampachtig zijn best voor doet. En ten derde is er de persoon die ‘terugvecht’ en anderen gaat afwijzen door zijn of haar houding, of door wat hij zegt. Deze drie reacties hebben een gemene deler, namelijk dat ze allemaal eigenlijk een verdedigingsmechanisme zijn; een manier om de pijn te bedekken. Geen van deze reacties heeft positieve gevolgen.

GEBED☻
MIJN MACHT☻
26 januari☻
Zeg niet ik heb U
niet gehoord
zeg niet dat Ik je gebed
niet verhoor
geloof het alleen
en het zal geschieden
Als je niet kunt
geloven
bid dan om kracht
bid in mijn Naam
en Ik zal gebieden
je zult zien Mijn
wonderen
je zult zien Mijn
macht/E.Brunelli

GEBED♣

WAAROM VRAAG JE NAAR MIJ☻
26 januari☻
Waarom vraag je naar Mij
als je hart is bij een ander
waarom bid je tot Mij
je woorden smelten weg
waarom vraag je Mij
naar rechte wegen
waarom moet Ik je zonden vergeven
als je zelf niet kunt vergeven
waarom vraag je Mij
zilver en goud
waarom vraag je mij
om een goed leven
waarom vraag je Mij
je een tien te geven
vraag aan Mij
dat je mag zien
dat je berouw hebt
om je duistere ziel
vraag en ik zal je geven
geven het eeuwige leven
uit genade niet verdiend
dan zal er licht komen
in je hart
en vreugde in plaats
van een koud hart.E.Brunelli


GEBED☻
MIJN MACHT☻
2 februari☻
Zeg niet ik heb U
niet gehoord
zeg niet dat Ik je gebed
niet verhoor
geloof het alleen
en het zal geschieden
Als je niet kunt
geloven
bid dan om kracht
bid in mijn Naam
en Ik zal gebieden
je zult zien Mijn
wonderen
je zult zien Mijn
macht/E.Brunelli

GEBED

ELKE DAG EEN GLIMLACH☻
15 februari☻
Laat mij, God, een glimlach zien,
zo'n geschenkje van hierboven,
waarmee 'k verder leven kan,
in Uw goedheid mag geloven,
iets dat mij gelukkig maakt,
hoop geeft voor de dag van morgen,
zodat in mijn hart weerklinkt:
'God, U zult wel voor mij zorgen!
Laat mij, God, een glimlach zien,
zelfs ook in de kleinste zaken,
door een woord dat wordt gezegd
of een hand die mij zal raken,
door een vriendelijk gebaar
van een kind dat mij zal groeten,
waardoor ik opnieuw ontdek
dat 'k Uw liefde mocht onmoeten.
Laat mij, God, een glimlach zien,
als ik moe en uitgestreden
in het duister van de nacht
om een uitkomst heb gebeden.
Toon mij dat Uw grote kracht
in het kleine ligt verborgen,
door een lach die U laat zien,
deze dag en ook weer morgen!


WIJSHEID
9 februari☻
Soms voelt het eng om verder te gaan omdat we niet kunnen zien wat voor ons ligt, net als lopen in de mist. Maar God is niet blind Hij zal ons begeleiden bij elke stap op de weg.

BEMOEDIGING
9 februari☻
Als het leven je te zwaar wordt kom dan naar Mij Ik zal je rust geven.GEZEGDES☺

9 februari☻
Als het leven je te zwaar wordt kom dan naar Mij Ik zal je rust geven.

QUOTES**

9 februari☻
Het leven gaat voorbij, rijkdom vliegt weg, populariteit is wispelturig, het verstand vervaagt, de wereld verandert. Er is slechts Één trouw aan ons; er is slechts Één die alles voor ons kan betekenen; er is slechts Één die aan al onze noden kan voldoen."

PSALM☻

9 februari☻
"Here, U bent zo goed en vergeeft graag. Ieder die U aanroept, mag zich koesteren in Uw goedheid en liefde."(Psalm 86:5)

KORTE GEDACHTE**

9 februari ☻
God van vrede, u wilt niet dat wij in voortdurende onrust leven. U ziet liever dat ons hart vervuld is van nederig en oprecht berouw. Dit werkt in ons als een opwelling van vertrouwen waardoor wij in staat zijn om onze fouten aan u voor te leggen. In het licht van de vergeving dat ons innerlijk beschijnt, ontdekken wij dan innerlijke vrede.

KORTE OVERDENKING**

9 februari☻
Zo veel dingen in ons leven kunnen weggenomen worden door natuurlijke oorzaken, ouder worden en overlijden. Satan zou passend 'de Dief van Altijd' genoemd kunnen worden. Maar God is onveranderlijk en 'niet te stelen'! We kunnen onszelf in hem investeren en weten dat onze geest veilig is in zijn zorg. Hij is een burcht en een vluchtplaats.

CITAAT☻

9 februari☻
God kennen, en niet je eigen ellende, maakt hoogmoedig.
Je eigen ellende kennen en God niet leidt tot wanhoop.
Christus kennen is de middenweg want daarin vinden we zowel God als onze ellende.
EVANGELISCHE TEKST**

9 februari☻
"Als u dichter bij God komt, komt God dichter bij u. Was uw handen, zondaars, u die op twee gedachten hinkt; laat uw hart zuiver voor God zijn."(Jakobus 4:8)


Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (22)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (115)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (18)
 • Gods liefde (9)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (12)
 • Zieken (2)
 • BIJBELSE TEKST**

  9 februari☻
  "Dat staat ook in de Boeken: "Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben." (1 Korinthe 2:9)


  SPREUKEN☺☺

  9 februari☻
  "Leer een kind al vroeg wat hij moet weten; dan zal hij later daarnaar leven."(Spreuken 22:6)

  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  DE GODDELIJKE OPROEP TOT BEKERING☻
  15 februari☻
  Vroeger stond God het toe dat wij niets van Hem af wisten. Maar nu zegt God dat alle mensen in Hem moeten geloven en moeten gaan leven zoals Hij het wil. 31 Want op een dag zal Hij over alle mensen van de aarde rechtvaardig rechtspreken. Hij heeft een Man aangewezen om op die dag Rechter te zijn. Om iedereen te bewijzen dat Hij díe Man heeft aangewezen, heeft Hij Hem uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt." Handelingen 17:30-31) Zo zeker als Christus opgestaan is uit de doden, zal Hij terugkomen om te oordelen, de levende en de doden.Want op een dag zal Christus over ons allemaal rechtspreken. Hij zal precies weten hoe we zijn. Dan zal iedereen krijgen wat hij heeft verdiend met de goede of slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan.(2 korinthe 5:10)U en ik, wat zal het oordeel zijn dat over ons uitgesproken wordt? Zullen wij aan Zijn rechterhand staan en horen.

  MEDITATIE

  WIE IS ONZE MEDICIJNMEESTER☻
  26 januari☻
  Misschien bent u ook zwak en hebt u al vele artsen bezocht. Het gevaar is groot dat u nu al zover verstrikt bent in de strikken van de boze dat u het niet meer in de gaten hebt. Op het gebied van de geneeskunde is namelijk veel binnengeslopen dat niet is naar het Woord van God. Dat wat de Bijbel duidelijk afkeurt wordt door velen in de medische wereld omarmd. En daartegen hebben wij ons te keren en van af te keren. (Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht. Efeziër 5:11)

  TIJD MET JEZUS

  ALS HET LEVEN PIJN DOET☻
  15 februari☻
  Over tranen en troost. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
  Johannes 17:3☻
  HET EEUWIGE LEVEN☻
  We zitten soms zo vast aan het leven hier op aarde, dat het er op lijkt dat ons aardse leven het eeuwige leven is. Maar dat is niet zo. Het aardse leven is tijdelijk. Alle vreugde en voorspoed daarin is tijdelijk, net als alle verdriet en tegenslag. Ten diepste gaat het in het koninkrijk van God waarvan we als christen deel uitmaken niet om het aardse maar om het eeuwige leven. En dat begint toch ook nu al, hier op aarde: als we de enige ware God en zijn Zoon Christus kennen, dan hebben we het eeuwige leven. Ken je hem? Houd je van hem? Weet je dat hij jou liefheeft? En aanvaard je die liefde? Dan heb je het eeuwige leven!

  TIJD MET JEZUS☻☻

  ALS HET LEVEN PIJN DOET☻
  26 januari☻
  Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp. (Psalm 10:14)xx Over tranen en troost.
  U ZIET HET VERDRIET☻
  De God van de Bijbel is een God die bijzondere aandacht heeft voor weerloze mensen. Dat valt ook in het leven van Jezus steeds weer op: dat hij juist omkijkt naar de zwakken en de armen. Als je verdrietig bent, als je je ellendig voelt, als je weerloos bent geworden vanwege een verlies dat je hebt geleden, weet dan dat de HEER je pijn ziet en je verdriet ziet. Hij weegt het in zijn hand, hij kent het, hij gaat er niet aan voorbij. Daarin kun je God echt vertrouwen: dat hij je niet loslaat maar juist te hulp komt. Durf daarom weerloos te zijn en hij zal je te hulp snellen.
  GEBED: Dank u, HEER, dat ik in mijn verdriet en pijn weerloos kan zijn, omdat u het ziet en klaar staat om te helpen. Amen.
  VRAAG: Welke pijn voel jij op dit moment?

  BEMOEDIGINGSSITE

  ALS JE VOET BLIJKT WEG TE GLIJDEN☻
  Denk in de strijd niet dat je iets vreemds overkomt... Denk: God is bij mij!
  12 januari☻
  LIEVE MENSEN☻
  Ja, het kan zomaar gebeuren...
  Zo sta je nog midden in het krachtveld van Jezus, jouw Heiland en maak je een geweldig wonder met Hem mee, en even daarna voel je je voet wegglijden. Angst en onzekerheid zijn als kille golven die tegen je benen aankletsen en je naar beneden proberen te zuigen. Deze bemoediging is deze week in ieder geval voor mij, maar misschien ook voor jou! We zijn geborgen in Gods liefde voor jou en mij!
  Ik wens je van harte die zegen toe,
  Gerry

  BEMOEDINGSSITE♣♣

  EEUWIGHEIDSWAARDE☻
  26 januari☻
  Waar zal God het met je over hebben, als je straks voor altijd bij Hem zult zijn?
  LIEVE MENSEN,
  Welke dingen in jouw en mijn leven zijn van een waarde die niet door verval en inflatie afneemt, maar blijft.
  Over welke dingen kun je tot in de eeuwigheid wel spreken, omdat ze eeuwigheidswaarde hebben. Sterker nog: over welke dingen zal God straks met je willen praten? Wat denk je zelf? En mag ik je daar iets over vertellen?
  Gods rijke zegen en zijn nabijheid!
  Liefs, Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  EEN STRALENDE VROUW☻ 19 februari☻ Aanbidding komt dikwijls samen met een geknielde houding, zoute tranen en zachte mirre. Lieve mensen, Het zal maar over je gezegd worden: overal waar ze het over Mij, Jezus, zullen hebben, zullen ze ook over jou spreken... Vrouw, zonder naam... Anne Velema werpt licht op deze unieke situatie: een huilende, maar ook stralende vrouw, temidden van falende mannen. Een bemoediging die ons zoveel te zeggen heeft. Betekenisvolle genade rekent af met zonden en álle ongerechtigheid. Een bemoediging voor mannen én vrouwen. We zijn gestart met een herhaling van '40 dagen bemoedigen', een serie die we 2 jaar geleden voor Family 7 hebben gemaakt.Met liefs, Gerry

   www.bemoedigingssite.nl


  ZELFS IN DE DIEPSTE DUISTERNIS☻
  2 februari☻
  Zelfs in de diepste duisternis
  wijst God dat er een lichtbron is.
  Als je die volgt wanneer je hem ziet
  ontdek je wat die lichtbron biedt.
  De lichtbron die je verder leidt
  voert je dan naar Gods eeuwigheid.
  De bron die Jezus Christus heet
  verdrijft dan 't duister hemelsbreed.
  Want wandelen aan Jezus hand
  die voert je naar het Vaderland.
  Hij die het Licht der Wereld blijkt
  zorgt dat al 't duister rondom wijkt. J.A v Tricht


  WAT LAAT JE ALS MENS EENMAAL ACHTER☻
  2 februari☻
  Wat laat je als mens eenmaal achter
  't zal alles zijn door je vergaard.
  Want woorden van Gods dorpelwachter
  spreken je toe hier is 't niets waard.
  Hier gelden hele andere normen
  en andere waarden dan op aard.
  Hier heerst geen roest en zijn geen wormen
  Gods hemelschat blijkt veel meer waard.
  Richt dus je hart op hemelwaarde
  kijk uit naar wat God heeft beloofd.
  Met wat Hij tot jou komst bewaarde
  dat is 't belangrijkst wat je gelooft. J.A v Tricht


  SNEEUWKLOKJE☻
  2 februari☻
  Kleine voorjaarsbode
  je kopje wiegend in de wind
  denk je dat de lente
  snel haar weg wel vindt
  maar die strenge winter
  is nog niet voorbij
  toch, kleine voorjaarsbode
  maak jij me heel erg blij
  want het voorjaar komt er
  al vriest het nog dat 't kraakt
  wil jij het ons vertellen
  dat de natuur ontwaakt/T.Bijzet-Pullen


  WIE HET KLEINE NIET EERT☺
  2 februari☻
  De vrijheid dat men overal mag gaan
  en staan, voor sommigen een zeldzaamheid,
  dus dankbaar zijn lijkt een eenvoudigheid,
  eenvoudiger gezegd dan ook gedaan.
  Een leuze uiten luid, in staking gaan,
  geloven, loven, een bijzonderheid,
  vakantie, ziekenhuis, een kostbaarheid,
  een huis, een bed, een baan, een waterkraan
  en voor amusement een speelterrein...
  We zijn welvarender dan menigeen,
  al heeft niet ieder een kasteeldomein.
  Vaak wensen we het grote en meteen,
  bedank God eerst voor wat jij vindt te 'klein',
  God dankbaar zijn voor wat Hij geeft te leen.P.Laneuze

  KINDEREN EEN GESCHENK VAN GOD☻
  2 februari☻
  Kinderen, een geschenk van God
  ze zijn niet genomen
  ze zijn geen speling van het lot
  kinderen, een geschenk van God
  in Zijn hand ligt heel ons levenslot
  in dankbaarheid bij ons gekomen
  kinderen, een geschenk van God
  ze zijn niet genomen.
  I.vd Welle


  WATERSNOOD RAMP 1953☻
  2 februari☻
  Bruisend water, storm zwelt aan
  de dijken zijn bezweken
  de dood komt voor de deuren staan
  bruisend water, storm zwelt aan
  gedachtenis in ons bestaan
  een ramp, nooit zullen wij ‘t vergeten
  bruisend water, storm zwelt aan
  de dijken zijn bezweken
  de takken wijzen naar omhoog
  waarin een man verscholen zit
  red ons Heer, zijn mond bewoog
  de takken wijzen naar omhoog
  bootje dobbert nu nog droog
  aan de horizon verschijnt het licht
  de takken wijzen naar omhoog
  waarin een man verscholen zit/I.vd Welle

  EEN EN EEN IS TWEE☻
  2 februari☻
  Ondankbaarheid ziet men helaas gebeuren,
  daar waar gewis heerst grote overvloed.
  Als mensen zwemmen in een te groot goed,
  dan komt het vaker voor dat zij gaan zeuren.
  De ondank zal naar onvrede verkleuren,
  waar standing steeds een must is, want het moét.
  Zo komt het, dat door 't potten zeer verwoed,
  men goed doorvoed, té goed, zijn hemd ziet scheuren.
  Als géén weet waarom er geen vrede is,
  laat ons de overvloed opnieuw verdelen,
  God danken voor het vele dat er is,
  erkent'lijk voor het leven dat wij délen,
  voor al het goeds dat ons gegeven is,
  dat scheelt een snik in 't leven van zovelen.P.Laneuze

  ZONDER GEZICHT☻
  2 februari☻
  Een kerk zonder gezicht
  en identiteit
  waar ik luidkeels mag zingen
  over liefde en licht
  maar waar angst is
  voor moderniteit
  hier zijn wij
  waar staan wij
  fijn dat u er bent
  en bij ons wilt horen
  onze prediking is
  opgewekt natuurlijk en blij
  er is echter één probleem
  wat wordt onderkent
  we hebben ons
  gezicht verloren
  ze zat voor me en zei
  dominee wat moet ik doen
  ik zing en luister zo graag
  in de kerk is het vaak fijn
  alleen in mijn geaardheid
  mag ik niet ik zijn
  dan voel ik me bekeken
  gekwetst en geschonden
  we praten en bidden nog na
  over een tijd die
  zeker zal komen
  een tijd dat de kerk
  haar gezicht weer
  heeft gevonden/C.v Vliet

  BIJBELSE RECEPTEN☻

  maissoep

  MAISSOEP MET KORIANDER EN KIP☻ 15 februari☻ 600 g maïskorrels uit een pot of vers 1,5 l kippenbouillon (tablet of pot of zelfgetrokken) 300g gerookte kipfilet 4 eetlepels olijfolie 4 uien 4 dl kookroom 4 eetlepels fijn gehakt korianderblad zout en peper naar smaak Verhit in de soeppan de olijfolie en fruit hierin de uien. Voeg de maïs en de kippenbouillon toe en kook ca. 10 minuten zachtjes. Giet darana de room bij de bouillon en pureer het geheel. Breng op smaak met zout en peper. Verdeel de kipreepjes over de borden en giet daarop de soep. Strooi als laatste het korianderblad erover. Koriander (Coriandrum sativum) Het voedsel dat het volk Israël tijdens de tocht door de woestijn ontving, wordt manna genoemd. “Het volk van Israël noemde het voedsel manna. Het leek op korianderzaad, maar dan wit, en het smaakte als honingkoek.” (Exodus 16,31). Thans wordt in veel recepten niet het zaad maar korianderblad gebruikt. Het blad heeft een aparte geur en smaak, niet iedereen houdt ervan! Jesaja beschrijft de teelt van komijn en karwij: “Als hij het land geëffend heeft, strooit hij komijn en karwij (…) Komijn wordt met een stok uitgeklopt en karwij met een roede” (Jesaja 28, vers 25-27)

  STICHTING CHRIS

  Image and video hosting by TinyPic

  CHRIS
  DEPRESSIE BIJ EEN KIND OF TIENER☻
  9 februari☻
  Bij een depressie denken we vaak aan volwassen personen en dan ook vaak aan een sombere stemming die het grootste deel van de tijd aanwezig is. Bij volwassenen is dit hét kenmerkende symptoom van een depressie. Maar ook kinderen en tieners kunnen leiden aan een depressie. In Nederland leidt zo’n 1-2 % van de kinderen en 3-4% van de tieners aan een depressie. Bij dit cijfer gaat het dan om vastgestelde depressies.
  Bij kinderen en tieners is het herkennen van een depressie echter een stuk lastiger. De signalen van een depressie zijn voor de buitenwereld vaak onzichtbaar of worden overschaduwd door andere gedragsproblemen.
  Als ouders of wanneer je met kinderen werkt, is het belangrijk om je hiervan bewust te zijn. Een aantal symptomen van een depressie bij volwassenen kunnen we ook bij kinderen terugzien. Je kunt dan denken aan slaapproblemen, nachtmerries, verlies van eetlust, vermoeidheid, concentratieproblemen en vage, onverklaarbare lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn etc.).
  Daarnaast zijn er ook specifieke kenmerken van een depressie bij kinderen of tieners:
   www.chris.nl

  SCHUILPLAATS

  ROUWVERWERKING☻
  9 februari☻
  Iemand verliezen van wie u houdt, is een ingrijpende gebeurtenis. Het leven lijkt gewoon door te gaan, maar voor u wordt het nooit meer hetzelfde. Uw leven is voor altijd veranderd. Er lijkt een lege plek in uw hart geslagen te zijn die niemand meer kan vullen. ZINLOOS:
  Hoe moeilijk het ook is, veel mensen hervatten zich weer na een verlies. Met gebrokenheid en pijn in hun hart proberen ze verder te gaan. Maar misschien lukt u dit niet. Dat kan komen doordat u steun mist van anderen, of doordat uw verdriet te groot lijkt om te dragen. Misschien lijkt het zelfs alsof God er niet meer is. Of denkt u dat het voor u helemaal geen zin meer heeft om verder te gaan met uw leven, nu die ander er niet meer is.VERWERKING:In al deze levensvragen is het belangrijk dat er iemand voor u is. Wij willen u een luisterend oor en een helpende hand bieden. Verdriet en rouw kunnen niet opgelost worden. U kunt wel leren om uw verdriet te verwerken, de herinneringen een plek te geven en de draad van het leven weer op te pakken. Dit is geen gemakkelijk proces. Maar door de pijn en het verdriet heen zult u weer licht aan de horizon zien verschijnen.

  www.stichtingschuilplaats.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  DE VLUCHTHEUVEL☻

  HET GEMIS VAN SAMEN ZIJN☻
  9 februari☻
  “Het alleen zijn, het alles alleen moeten doen en beslissen is het moeilijkste.” Mevrouw G. Moens-Walhout uit Arnemuiden gaat nu vijf jaar als weduwe door het leven en spreekt uit ervaring. Na een ziekbed van een jaar overleed haar man. Mevrouw Moens bleef achter met de zorg voor zes thuiswonende kinderen.
  ”Mijn man is 53 jaar geworden. Aan zijn overlijden ging een zware, moeilijke periode vooraf,” vertelt mevrouw Moens. “Mijn man was al lange tijd diabeet en had daardoor allerlei klachten, maar aan het begin van zijn ziekbed voelden we dat dit een ernstige ziekte was. Toen de artsen na een lange periode van onderzoeken de diagnose stelden, was de kanker al door zijn hele lichaam uitgezaaid.”
  Het echtpaar Moens ervaarde aan den lijve de onzekerheid en het willen vasthouden aan de hoop. “Je weet niet wat je te horen krijgt, ook al hadden we een vermoeden. Onze eerste reactie was: ‘Het kan niet zo zijn.’ Het dringt niet tot je door, je bent lamgeslagen, alles raakt verward. Heel je leven en het leven van je gezin staat op z’n kop.”

  www.stichtingdevluchtheuvel.nl

  SLIJPROTS

  bidden

  IK BID EIGENLIJK NOOIT VOOR VERVOLGDE CHRISTENEN☻ 9 februari☻ Nieuws over vervolgde christenen blijft voor mij vaak ver-van-mijn-bed. Ik bid wel voor ze maar niet structureel. Als ik iets op het journaal zie of iets lees, dan bid ik bijna automatisch voor hen. Wij bidden praktisch elke dag voor onze vervolgde broeders en zusters. Het doet ons beseffen in welke gezegende omstandigheden wij leven. Ik bid dagelijks voor vervolgde christenen en vluchtelingen.Ik voel me zo rijk gezegend en moet daarbij vaak denken aan mensen die het niet zo getroffen hebben.

  feestje-bewegende-animatie-0016

  IK GRIJP ELKE GELEGENHEID AAN VOOR EEN FEESTJE☻ 24 januari☻ Het nieuwe EO programma Van Harte laat zien dat je leven op veel manieren kunt vieren, van ingetogen tot uitbundig. Alles moet gevierd worden, vind ik. Bij iedere overwinning en elk bijzonder moment moet je stilstaan. Gewoon om het moment in je op te nemen en dankbaar te zijn. Anders gaan we door zonder te genieten van al het moois dat we ontvangen. Er is een tijd van werken en een tijd van vieren. Ik vind het belangrijk om je feesten te vieren. Daarom vieren wij veel dingen. Dat kan uitbundig of ingetogen. Lente vieren met een wandeling. Een zomerdag vieren alsof het vakantie is, door te picknicken in een weiland. Maar ook verjaardagen en jubilea verdienen het om gevierd te worden. Genieten van het leven vind ik ook een manier om God te eren. Het zondagse kerkgang is een feestje. Vooral het zingen met elkaar.

  dak

  TWEE MANNEN OP EEN DAK SPRINGEN NAAR BENEDEN☻ 9 februari☻ Er zitten twee mannen op een dak, zegt de een tegen de ander: "Ik spring hier vanaf en als ik boven de grond ben en mijn handen wapper kom ik rustig neer." "Dat geloof ik niet!" zegt de andere ongelovig. "Echt waar! Ik zal het bewijzen..." Vervolgens springt de man van het dak. Vlak boven de grond wappert hij even kort en krachtig met zijn handen en komt hij rustig neer. "Dat kan ik ook!" denkt de andere man. Dus springt hij ook en vlak boven de grond wappert hij even kort en krachtige met zijn handen. Helaas valt hij, zoals te verwachten is, te pletter en breekt al zijn botten in zijn lijf. Dan klinkt er een stem van boven: "Dat zijn geen leuke grappen Gabriël!"

  aarde-bewegende-animatie-0036

  2 STAALARBEIDERS AAN DE HEMELPOORT☻ 24 januari☻ Op een dag komen er 2 staalarbeiders aan de hemelpoort aan. Ze kloppen aan, en St. Petrus komt opendoen. Hij kijkt in zijn gulden boek, maar zij staan er niet in. "Het spijt me, jongens, jullie hebben teveel stakingen op aarde georganiseerd. Jullie kunnen de hemel niet binnen", en hij stuurt hen naar de hel. Twee dagen later krijgt St. Petrus bezoek van de duivel. "Zeg Petrus, kom die twee staalarbeiders maar rap halen! Ze hebben al 2 ovens stilgelegd!"

  bel-bewegende-animatie-0037

  BELLETJE TREK AAN DE HEMELPOORT☻ 24 januari☻ Op een dag hoort Petrus de bel van de hemelpoort. Wanneer hij deze opent, ziet hij nog juist een man weglopen. Hij schudt verwonderd het hoofd en sluit de poort terug. Hij is nog maar tien stappen verder als of hij hoort de bel opnieuw. Hij opent de poort, en ziet wederom dezelfde kerel opnieuw weglopen. Petrus is nu wel erg benieuwd wie deze 'belletjes trekker' is en hij laat de poort op een kiertje open staan en wacht af. Na een paar tellen gaat de bel weer, Petrus trekt de poort met een ruk open en kan nog net de kerel bij de arm grijpen. Petrus vraag hem: "Waarom bel je steeds aan en loop je daarna snel weg?" Waarop de man verward antwoord: "Ik kan er ook niets aan doen, ze zijn mij op dit moment aan het reanimeren."

  VOORJAARS VAKANTIE☻

  voorjaarsvakantie

  BASIS & VOORTGEZET ONDERWIJS☻ REGIO NOORD & MIDDEN☻ 24 februari t/m 4 maart☻ REGIO ZUID☻ 17 februari t/m 25 februari☻

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/ (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  www.wingsofhealing.nl

  eojongerendag

  Op zaterdag 26 mei is het zover: de 44e editie van de EO-Jongerendag! Duizenden jongeren zullen die dag in GelreDome Arnhem samen zingen, bidden, feestvieren en stilstaan bij het thema 'Walk on Water'. Naast de BEAM Worshipband zullen Matt Redman & Guvna B, publiekslieveling for KING & COUNTRY en ‘rising star’ Britt Nicole acte de présence geven. Het buitenterrein gaat om 11.00 uur open, vanaf 12.00 uur kun je het stadion in en het programma in het stadion start om 13.30 uur. Om 21.00 uur is de EO-Jongerendag afgelopen. Kaarten kun je reserveren via BEAM. Bron:www.eo.nl

  jeugdpastoraat CHRIS WELKE PLEK KRIJGT DE JEUGD IN JOUW GEMEENTE☻ Laat je inspireren en toerusten op de Dag van het Jeugdpastoraat! Op 17 maart 2018 organiseert stichting Chris en Voorkom! de tweede, jaarlijkse Dag van het Jeugdpastoraat. Met deze speciale dag willen we kerken en gemeenten inspireren en toerusten om werk te maken van de zorg voor kinderen en jongeren. Vind je het belangrijk dat er aandacht is voor kinderen en jongeren? Dat zij de plek en de prioriteit krijgen die zij verdienen? Maak deel uit van een programma dat bestaat uit panels, toespraken, samenzang en diverse workshops!www.chris.nl

  conferentie

  Wij nodigen u uit voor de laatste en grote IMC die gehouden zal worden in de Maranathakerk te Amsterdam. Wij hopen te beginnen op donderdagavond 22 maart en eindigen op zaterdagavond 24 maart. Op vrijdag en zaterdag hebben wij overdag ook samenkomsten. De seminars zijn (op vrijdag en zaterdag) van: 10.00 – 11.00 uur 11.15 – 12.30 uur 14.00 – 15.00 uur De avonddiensten: Donderdag en vrijdag om 19.30 uur Zaterdag om 19.00 uur

  www.maranatha.nl

  JARIGEN

  jarig-van-harte-gefeliciteerd

  VOOR EEUWIG GELUK☻ 24 januari☻ JARIGEN IN JANUARI/FEBRUARI☻ Er is geen feestgevoel maar een lege stoel wat ons met verdriet vervult een leegte die nooit wordt opgevuld Een groot verdriet dat er zijn mag in het bijzonder op jouw verjaardag dierbare herinneringen koesteren wij dat maakt ons deze dag toch blij De lege plek zal nooit wennen wij hopen dat jij de rust mag kennen altijd bij God zonder moeite en druk voor eeuwig geluk/M.Mulder-Zuur

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  BETERSCHAP

  beterschap

  UW SCHADUW OM MIJ HEEN☻ 24 januari☻ Gij hebt Uw schaduw om mij heen gelegd, Gij maakt dat ik mij nu onthecht van d´aarde, en haar levensband Gij trekt mij dichter naar Uw kant Gij pakt mij zachtjes bij de hand ´k hel over naar Uw zijde Gij geeft mij hoop, een nieuw verblijden Gij neemt mij af het aardse lijden Gij weet wanneer ik telkens viel ´k Vertrouw op U neem toch mijn ziel en laat mij zonder lijden heel rustig in Uw eeuwige armen glijden © Cobie Verheij-de Peuter

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  geboorte23

  KOM MAAR LIEVELING☻ 24 januari☻ Geschenk van God, vanaf het prilst begin dreef jij op de wolken van onze gedachten naar de liefde van ons hart heb jij je genesteld om nooit meer te verdwijnen. I vd Welle

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  HUWELIJK

  huwelijk1

  SAMEN☻ 24 januari☻ Wij willen samen Gods liefde beamen opdat wij in ons levenshuis ons hart vinden bij Hem thuis. Wij willen samen Gods leven beamen opdat wij op onze levensweg ons hart vinden in wat Hij zegt. Wij willen samen Gods trouw beamen opdat wij op ons levenspad ons hart vinden in Zijn hart. Ronald Lammers

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  TOT HEILS DES VOLKS

  stichting-tot-heil-des-volks

  MIJN HOSTEL IN ROTTERDAM ZOU IK SHELTER NOEMEN☺
  15 februari☻
  Moet je een roeping hebben om bij THDV te werken? En hoe ervaren medewerkers, jong en wat ouder, dat eigenlijk? We vroegen het aan Lisa, nu ruim een jaar in dienst als online marketeer bij Shelter Hostels Amsterdam.
  ‘Ik had een goede baan op de communicatieafdeling bij multinational Siemens en werkte soms wel 80 uur per week, vooral in december. Op een gegeven moment dacht ik: waar ben ik mee bezig? Ik wilde al langer graag iets doen voor Gods Koninkrijk, maar wist niet hoe ik dat moest combineren met mijn drukke, commerciële baan.
  Mijn schoonzus vertelde in die periode dat ze had gewandeld met Ontmoet Amsterdam Anders. Ze waren tijdens de wandeling ook bij een hostel geweest met een commerciële bedrijfsvoering én de passie om het Evangelie te delen met gasten. Ze was de naam vergeten, maar de verhalen hadden haar geraakt. Het raakte mij ook. Ik kreeg het verlangen om ook zoiets te starten in mijn woonplaats Rotterdam. De naam had ik al bedacht: ‘Shelter’ moest het heten. Omdat ik toch wel benieuwd was naar het hostel in Amsterdam, zocht ik meer informatie op via Google. Toen ik ontdekte dat het ‘Shelter’ heette, rende ik meteen naar m’n dagboek om het te noteren: dat was bijzonder!
  Ik solliciteerde en uiteindelijk werd ik aangenomen. Maar toen kwam er strijd: mijn oude werkgever bood me de baan aan die ik al twee jaar wilde. En mijn omgeving verklaarde me voor gek dat ik een veelbelovende carrière bij Siemens opgaf om te werken in een christelijk hostel. Ik heb goed nagedacht, opnieuw gebeden, maar er kwam geen antwoord. Alsof God zei: ‘Van Mij hoef je niets, Ik dwing je nergens toe, de keuze is aan jou.’ Ik heb daarvan geleerd dat God vrijheid geeft, ook als het om ‘roeping’ gaat. Hij legt Zijn pad of roeping niet op. Ik heb gekozen voor de Shelter en tot op de dag van vandaag ben ik daar ongelooflijk blij mee.’

  HEILSDESVOLKS

  PROSTITUTIE BLIJFT AAN HAAR TREKKEN ALS EEN VERSLAVING☻
  15 februari☻
  'Ik heb zelf voor dit werk gekozen. Ik schaamde me er niet voor en was er op de een of andere manier trots op. Ik werkte eerst in clubs en in privéhuizen en heb daarna mijn foto op een website voor prostituees gezet. Op deze manier kreeg ik meer klanten. Ik ging naar het afgesproken adres toe of we spraken af in een club. Ik heb veel geld verdiend, had duizenden euro’s te besteden. Ook genoot ik van de aandacht die ik kreeg van mannen, het gaf me een gevoel van bevestiging.
  Ik heb helaas ook nare ervaringen meegemaakt. Zo ben ik weleens beland op de zogeheten fake adressen. Dan kwam ik aan op het afgesproken adres en bleken daar mensen te wonen die van niks wisten. Een ‘leuke grap’ van iemand. Ik ging eens naar het afgesproken adres en daar bleek niet één man te zijn, maar een hele groep. Wat er toen gebeurd is, laat zich wel raden. Je bent als vrouw alleen en daardoor ontzettend kwetsbaar, je kunt geen kant op. Aangifte durfde ik nooit te doen, ik was te bang voor wraak. Mijn profiel stond immers op internet, ik was op te sporen.
  Ik heb een volwassen dochter en zij heeft een vriend. Jongens uit zijn voetbalteam hadden mijn foto’s op internet zien staan. Ze hebben die foto’s geprint en in de kleedkamer opgehangen. Vreselijk! De foto’s zijn ook weleens rondgegaan op feestjes van bekenden. Daar werd dan smakelijk om gelachen. Ik weet het, ik ben niet anoniem op internet, maar dat er op deze manier mee werd omgegaan is kwetsend en denigrerend voor mij en mijn familieleden.
  Vorig jaar trok ik het werk ineens niet meer. De aanraking van mannen begon mij ontzettend tegen te staan. Ik wilde geen prostituee meer zijn. Ik wilde meer uit het leven halen en weer onderdeel zijn van de maatschappij. Ik had niet het gevoel dat ik daar onderdeel van was: als prostituee voelde ik me toch een outsider. Ook had ik, ondanks het vele geld dat ik verdiende, een betalingsachterstand opgebouwd. Ik had geen inschrijfadres, ik verbleef op een vakantiepark en kon daardoor geen nieuwe identiteitskaart aanvragen. Allemaal tekenen dat het niet goed ging met mij, ik had mijn leven niet op orde. Ik raakte in paniek, ik wilde niet meer leven. Ik heb 112 gebeld en zij hebben mij doorverwezen naar de GGZ.
  Ik ben definitief gestopt met het prostitutiewerk en mijn leven ziet er nu heel anders uit. Ik zit in de schuldsanering en heb weinig geld te besteden. Ik heb een inschrijfadres en ik heb weer het gevoel onderdeel te zijn van de maatschappij.
  Toch blijft het werk aan mij trekken, als een soort verslaving, en ook het vele geld mis ik. Tegelijkertijd besef ik dat het prostitutiewerk niet goed voor mij is. Ik heb er daarom voor gekozen er nooit meer naar terug te gaan.'

  MONUMENTEN NIEUWS

  grutto

  EERSTE GRUTTOS GELAND IN FRIESLAND☻ 2 februari☻ De boswachter zag gisteren vanuit de vogelkijkhut in het weidevogelgebied Skrok eerst een grote groep scholeksters, een teken dat het voorjaar eraan komt. Toen hij beter keek, ontdekte hij ook twee grutto's tussen de bonte verzameling 'strânljippen'. "Ik geloofde mijn ogen bijna niet omdat het zo vroeg in het jaar is, maar de eerste grutto’s zijn terug in de Friese weidevogelgebieden!” Normaal gesproken keren de vogels die in de Friese weidevogelgebieden broeden, rond half februari terug uit het zuiden. Wat de reden is dat beide grutto’s er nu al zijn, is moeilijk te zeggen. Sander: "Waarschijnlijk zijn ze vanwege het zachte weer al zo vroeg teruggekeerd. Het heeft ook met instinct te maken, want in december was het relatief warm maar toen waren ze er nog niet. Bovendien staat de wind goed. Met deze zuidwesterwind hoeven de vogels bij wijze van spreken hun vleugels maar uit te slaan en ze zijn terug!" De meeste grutto's zijn nu nog onderweg. Sommigen van hen hebben een zendertje waarmee onderzoekers hun route kunnen bekijken. Sander: “Het is ieder jaar een wonder om te zien dat ze duizenden kilometers vliegen om weer in precies hetzelfde broedgebied, zelfs op dezelfde plek, aan te komen waar ze de jaren ervoor ook hebben gebroed. We hope Amalia dit jaar ook weer op haar oude stek terug te zien."Vanaf februari is het in de Friese weidevogelgebieden eventjes topdrukte. De weidevogels keren weer terug uit hun warme winteroorden. Tegelijk staan de trekvogels die nu nog in Nederland zijn op het punt van vertrek. Sander: "De smienten zijn nog niet vertrokken naar hun noordelijke broedgebieden, maar de eerste grutto's zijn alweer terug!" Natuurbegraven

  NIEUW ONDERZOEK VAN ALTERRA NAAR EFFECT VAN NATUURBEGRAVEN☻ 2 februari☻ Natuurmonumenten wil de zekerheid kunnen blijven geven dat natuurbegraven niet schadelijk is en heeft daarom Alterra gevraagd een onderzoek te doen naar de effecten op vegetatie en bodemwaarden. Dit onderzoek wijst uit dat natuurbegraven geen negatief effect heeft. Natuurmonumenten werkt samen met Natuurbegraven Nederland aan de ontwikkeling van een aantal natuurbegraafplaatsen. Uitgangspunt hierbij is dat deze natuurbegraafplaatsen een positieve bijdrage leveren aan de natuur, door uitbreiding van het areaal natuur en het verhogen van de natuurkwaliteit. Dit principe is leidend. Voor de selectie van locaties wordt er uitgebreid onderzoek gedaan en worden strenge ecologische protocollen gevolgd. Ondanks deze zorgvuldige werkwijze roept natuurbegraven vragen op en zijn er soms zorgen over schade aan de natuur. Natuurmonumenten wil de zekerheid kunnen blijven geven dat natuurbegraven niet schadelijk is en heeft daarom Alterra gevraagd een onderzoek te doen naar de effecten op vegetatie en bodemwaarden. Dit onderzoek wijst uit dat natuurbegraven geen negatief effect heeft. Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen (of urnen met as) worden begraven. De natuurbegraafplaats blijft een openbaar toegankelijk natuurgebied. De graven kunnen worden gemarkeerd door een schijf van een boomstam, met daarin een gegraveerde tekst. Het natuurgraf wordt onderdeel van de natuur en vormt geen extra belasting voor het milieu. As uitstrooien op een natuurbegraafplaats is niet toegestaan, omdat dit de bovenlaag van de grond voedselrijker maakt en zo een nadelig effect heeft op de variatie in de plantengroei.

  bos

  VERMIJD DE BOSSEN☻ 24 januari☻ Ook in natuurgebieden heeft de storm flink huisgehouden. Natuurmonumenten adviseert iedereen om komende dagen weg te blijven uit bosrijke gebieden. Komende dagen Ook komende dagen moeten bezoekers oppassen. Loshangende takken kunnen naar beneden vallen en een aantal fiets- en wandelpaden zijn versperd. Boswachters zijn aan het werk om omgewaaide bomen en takken te verwijderen.

  hazelmuis

  VLOGGENDE ZUID-HOLLANDSE BOSWACHTERS☻ 24 januari☻ De Zuid-Limburgse boswachters José en Anke zijn in samenwerking met de VVV Zuid-Limburg begonnen met vloggen. Inmiddels staat al hun tweede vlog online. Elke twee maanden verschijnt er een nieuwe. Tegelijk met de vlogs verschijnt er ook een blog, waarin je achtergrondinformatie vindt. Vlog Brunssummerheide De eerste vlog gaat over de Brunssummerheide. José vertelt over het ontstaan van het gebied, over de dieren en planten die er voorkomen, en wat Natuurmonumenten doet om de heide zo mooi te houden. Vlog hazelmuis In de tweede vlog gaat Anke naar het Geuldal, waar ze hazelmuizen zoekt, en vindt! In de vlog wordt duidelijk wat Natuurmonumenten doet om haar gebieden voor dit zeldzame zoogdiertje nog geschikter te maken. En dat zorgt tegelijkertijd voor een aantrekkelijk landschap voor mensen.

  www.natuurmonumenten.nl

  goudstof

  GOUDSTOF ZOALS JE HET NOOIT HEBT GEZIEN☻ 9 februari☻ Een vrouw beweert dat God ervoor heeft gezorgd dat Bijbelpassages onder het goudstof zitten. Ze kwam net terug van een Bijbelstudie, toen 'het wonder' gebeurde. “God heeft meer goudstof op de Bijbel gelegd dan ik ooit in mijn leven heb gezien, in het hoofdstuk van Exodus waarin de Israëlieten eindelijk de Rode Zee oversteken, op weg naar vrijheid.”Bron:cip

  Pasen

  MINIBOEKJE PASEN MET HET EVANGELIE IN EEN NOTENDOP☻ 9 februari☻ en nieuwe uitgave van leven.nu voor Pasen: een handzaam miniboekje, met korte teksten rond het thema ‘Gods plan’. Met het evangelie in een notendop. Om door te geven! Dit miniboekje is gemakkelijk in jas- of broekzak te stoppen. Geschikt om uit te delen op straat of tijdens een kerkdienst. Ook handig om te versturen of bij een paaskaart te voegen. Een mooie manier om het evangelie door te geven! Dit jaar verscheen er ook een Doeboekje Pasen, met boekje met knutsels, puzzels en kleurplaten voor kinderen. Het Bijbelse thema Pasen is uitgewerkt in korte verhaaltjes. Geschikt voor clubwerk, zondagsscholen, kerk en in het gezin. Naast het miniboekje zijn er ook boekenleggers, ansichtkaarten, posters en roll-up banners rond hetzelfde thema beschikbaar. Uitdeelmateriaal dat ook geschikt is voor kinderen en clubwerk.Via de webwinkel www.erismeer.nl kunt u bestellen. Daar vindt u meer kleine boodschappers over het grote plan van God. www.leven.nu is een uitgave die met Kerst en Pasen verschijnt. Daarnaast is er de gelijknamige website leven.nu, met meer informatie over het evangelie en getuigenissen van mensen die God hebben leren kennen. Bron:Christelijknieuws

  jongeren

  JONGEREN KWEKEN BOCHEL ACHTER BEELDSCHERM☻ 30 januari☻ Er komt een generatie aan met enorm zwakke ruggen. Artsen slaan alarm na een onderzoek onder scholieren. „Steeds meer jongeren kweken letterlijk een bochel.” Dat melden orthopedisch chirurgen Piet van Loon en Ruud van Erve vrijdag in De Stentor na onderzoek onder bijna 250 scholieren in Deventer. Beide artsen werken aan een wetenschappelijke publicatie over de gevolgen van verkeerde houdingen van jongeren en noemen de resultaten zorgwekkend. Jongeren zitten vaak zo kromgebogen boven hun smartphones, tablets en computers, dat hun ruggen krom groeien en hun spieren verslappen. Het lijkt ontspannen, zo onderuitgezakt, maar volgens Van Loon en Van Erve kweken steeds meer jongeren op die manier letterlijk een bochel. Ze vernielen hun rug door verkeerd te zitten en te weinig te bewegen. Het Deventer onderzoek bevestigt dit volgens de artsen: meer dan de helft van de onderzochte scholieren blijkt last te hebben van spierverkortingen. Onderdeel van het onderzoek was een zogeheten buktest. Hierbij moeten kinderen met gestrekte benen voorover hangen en de grond proberen te raken. Waar 70 jaar geleden nog bijna alle jongeren hiervoor slaagden, lukte het meer dan de helft van de scholieren niet de oefening uit te voeren. Van Loon: „Daaruit blijkt dat het niet goed gaat met de lichamelijke ontwikkeling van kinderen.” De artsen werden geconfronteerd met kromme ruggen zoals ze die voorheen zelden tot nooit zagen. Ze duiden die aan als ”gameboyruggen”. „Dit worden de zwakke ouderen van later”, zegt Van Loon. De artsen pleiten voor meer preventie en het stimuleren van een goede lichaamshouding.

  sgpfietsverlichting

  SGP CONTROLEERT OP FIETSVERLICHTING☻ 30 januari☻ Afgelopen woensdag controleerde de SGP in Kesteren en Opheusden de fietsverlichting van scholieren. Deed je licht het niet? Dan werd 'ie door de fractieleden ter plekke gerepareerd. De actie staat in het kader van de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk speerpunt van de SGP is veiligheid in het verkeer. In het verkiezingsprogramma pleit de partij voor een beter fietspadennetwerk in de gemeente. De gecontroleerde scholieren kregen een mooi oranje zadelhoesje, waarop de tekst staat: "met SGP zit je goed".

  Passion

  PASSION ZOEKT ZANG TALENTEN☻ 30 januari☻ Heb jij zangtalent en woon, werk of kerk je in Amsterdam Zuid-Oost? Dan heb je geluk! De makers van The Passion zijn namelijk op zoek naar 40 koorleden. Het decor van de 8e editie van The Passion is de Bijlmer. De afgelopen jaren werkte The Passion met een vast koor, maar dit jaar pakt de organisatie het anders aan: “We willen de veelzijdigheid en muzikaliteit van de Bijlmer op het podium zichtbaar en hoorbaar laten zijn." Geïnteresseerden kunnen zich tot 28 januari inschrijven en een filmpje van zichzelf opsturen, waarin ze een couplet en een refrein inzingen. De audities zijn op 10 februari op een nog onbekende locatie. Een jury met onder anderen Eric van Tijn en Kirsten Michel (beiden bekend van talentenprogramma Idols) beslist wie op 29 maart mag meezingen in het koor. The Passion heeft dit jaar het thema ‘Ik zie jou’. In onze dichtbevolkte hoofdstad waar mensen naast elkaar, maar vaak ook langs elkaar heen leven, wil The Passion een verhaal brengen dat gaat over omzien naar elkaar. De Bijlmer is bij uitstek een geschikte locatie om dit verhaal over het lijden van Jezus te brengen: “Een rauw, maar troostrijk verhaal tegen de achtergrond van een wijk die bekend is met verdriet en tegenslag, maar ook met wederopbouw en veerkracht,” aldus de organisatoren van het evenement.

  vloeken

  ANNA KIOSSE SCHREEF EEN BOEK OVER WAAROM MENSEN VLOEKEN☻ 24 januari☻ Waarom vloeken wij eigenlijk? In het onlangs verschenen boek The F!$*@ing history of swearing probeert Anna Kiosse een verklaring te geven, schrijft de Volkskrant Magazine. Ze haalt een wetenschappelijk artikel aan van psychologieprofessor Timothy Jay, die uitlegt dat er in alle culturen en sociale lagen gevloekt wordt. De taboewoorden, zoals hij ze noemt, kunnen sterk verschillen: ze kunnen verwijzen naar geslachtsverkeer (f*ck), naar godslastering (gvd, Jezus Christus), naar viezigheid (shit, merde), naar dieren (zwijn, teef, Schweinhund) naar iemands geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid (k*twijf, poepchinees, homo) of twijfelachtige afkomst (hijo de puta, bastard, son of a bitch). Zulke taboewoorden, die dus eigenlijk verboden zijn, tóch gebruiken is een soort stoom afblazen. Bron:cip

  smartphone

  DEZE CHRISTELIJKE STUDENT LEEFT EEN WEEK LANG OFFLINE☻ 24 januari☻ 25 studenten van het Basisjaar van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort gaan vanaf donderdagmiddag een week offline. Voor student Joost Wessels wordt dit detox-experiment "wel even wennen", vertelt hij in De Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio. Hij vertelt dat hij het vooral als uitdaging ziet. "Je wordt op de proef gesteld, maar ik heb er zin in!" Hij doet samen met zijn twee Amersfoortse huisgenoten mee aan het experiment. Contact met familie en vrienden gaat hij missen. "Dat is wel heel makkelijk als je een smartphone hebt. Dat moet volledig offline. En het luisteren van muziek via mijn mobiel moet ik laten vallen. Dat vind ik ook wel jammer." Els van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool, doet zelf niet mee met het detoxexperiment, omdat ze sowieso weinig van social media gebruik maakt, vertelt ze op Groot NIeuws Radio. Bron:cip

  Laatste commentaren
 • Een fijne Woensdag gewenst vriendin (Nikki)
      op Leef voor God
 • Goeie morgen vriendin een fijne maandag gewenst (Nikki)
      op Gods plan
 • Goede morgen Patricia (Gerda)
      op Gods plan
 • Weer zondag (annie)
      op Gods plan
 • fijne zondag (Patty_en_freddy )
      op Gods plan
 • Blijdschap

  ☻☻24 januari☻☻ duisternis In het Woord was het leven, en het leven was het licht voor de mensen. Het Licht schijnt in het donker en het donker heeft het niet uitgedoofd. (Johannes 1:4-5)
  19-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leef voor God

  LEEF VOOR GOD
  Heer, wat is een mens nu eigenlijk, dat U om hem geeft?
  Waarom zorgt U voor hem?
  De mens is maar één zucht.
  Zijn leven is als een schaduw die voorbij glijdt. (Psalm 144:3-4)

  Het leven is kort. David herinnert ons eraan dat het leven maar een ‘ademtocht’ is en ons leven voorbij vliegt. Jakobus zei dat de duur van ons leven ‘lijkt op een damp, die er nu is en straks weer verdwijnt’. Omdat het leven kort is, moeten we zolang we de tijd hebben, voor God leven. Verknoei je leven niet door een ondergeschikt doel te kiezen dat geen blijvende waarde heeft. Leef voor God, alleen Hij kan je leven waardevol, doelgericht en zinvol maken.

  19-02-2018 om 14:31 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  >> Reageer (1)
  15-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods plan

  GODS PLAN
  Maar jullie weten niet eens hoe je leven er morgen uit zal zien! Want een mens lijkt op een mistwolk: een poosje is hij er, en dan is hij weer verdwenen. (Jacobus 4:14)

  Hoe lang we ook leven, het leven is altijd kort. Laat je niet bedriegen door te denken dat je nog zeeën van tijd hebt om voor Christus te leven, te genieten van je geliefden of om dat te doen waarvan je weet dat het jouw taak is. Leef vandaag voor God! Hoe je leven ook eindigt, je kunt dan zeker zijn dat je volgens Gods plan hebt geleefd.

  15-02-2018 om 16:51 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Andere
  >> Reageer (11)
  11-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dwaasheid of bezonneheid

  Prinses Eugenie van Zweden (1830-1889) had onder de invloed van een gelovige hofdame vrede met God gevonden. Ze had een zwakke gezondheid en al snel bleek dat ze niet zou trouwen. Ze gebruikte haar liefde en rijkdom voor de armen en zieken in haar land; er werden verschillende weeshuizen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen gebouwd. Hiervoor verkocht ze het grootste deel van haar juwelen. Haar onzelfzuchtige handelen bracht velen verlichting en zegen, Maar in de hogere kringen noemen critici het een dwaasheid.

  De prinses gaf niet haar geld, maar ook bezocht ze de wezen en zieken zelf. Voor velen van hen bad ze bij name en met volharding, bijvoorbeeld voor een vrouw die bijzonder gesloten was. Na een tijdje mocht ze de verhoring van dit gebed ervaren. Toen ze weer eens bij het bed van de vrouw kwam, werd ze begroet met de woorden: Ik dank God dat Hij mij van mijn zonden heeft gereinigd. Daarbij liepen de tranen haar over de wangen. In deze tranen, luidde het antwoord van de prinses aan haar critici, heb ik mijn juwelen teruggezien. In haar testament, dat in 1885 werd opgesteld, sprak prinses Eugene over haar Redder en Zijn liefde en over het feit dat de gelovigen hier geen blijvende stad hebben. Deze geloofsovertuiging had haar leven gestempeld en har haar schatten in de hemel doen verzamelen. Een korte beschrijving van haar leven eindigt met de woorden: Ze heeft gedaan wat ze kon.Bron:HetGoedeZaad

  11-02-2018 om 15:38 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (4)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dwaasheid of bezonneheid

  DWAASHEID OF BEZONNENHEID?

  Prinses Eugenie van Zweden (1830-1889) had onder de invloed van een gelovige hofdame vrede met God gevonden. Ze had een zwakke gezondheid en al snel bleek dat ze niet zou trouwen. Ze gebruikte haar liefde en rijkdom voor de armen en zieken in haar land; er werden verschillende weeshuizen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen gebouwd. Hiervoor verkocht ze het grootste deel van haar juwelen. Haar onzelfzuchtige handelen bracht velen verlichting en zegen, Maar in de hogere kringen noemen critici het een dwaasheid.

  De prinses gaf niet haar geld, maar ook bezocht ze de wezen en zieken zelf. Voor velen van hen bad ze bij name en met volharding, bijvoorbeeld voor een vrouw die bijzonder gesloten was. Na een tijdje mocht ze de verhoring van dit gebed ervaren. Toen ze weer eens bij het bed van de vrouw kwam, werd ze begroet met de woorden: Ik dank God dat Hij mij van mijn zonden heeft gereinigd. Daarbij liepen de tranen haar over de wangen. In deze tranen, luidde het antwoord van de prinses aan haar critici, heb ik mijn juwelen teruggezien. In haar testament, dat in 1885 werd opgesteld, sprak prinses Eugene over haar Redder en Zijn liefde en over het feit dat de gelovigen hier geen blijvende stad hebben. Deze geloofsovertuiging had haar leven gestempeld en har haar schatten in de hemel doen verzamelen. Een korte beschrijving van haar leven eindigt met de woorden: Ze heeft gedaan wat ze kon.Bron:HetGoedeZaad

  11-02-2018 om 15:37 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  >> Reageer (0)
  09-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dorst naar dit levenswater

  DORST NAAR DIT LEVENSWATER
  Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft. (Openbaring 22:17)

  Toen Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoette, vertelde Hij haar van het levend water dat Hij kon geven(Johannes 4:10-15). Dit beeld wordt opnieuw gebruikt, wanneer Jezus iedereen uitnodigt te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Het Evangelie heeft een onbegrensd bereik: alle mensen uit plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het is dus pure GENADE! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we(gelovigen) iedereen die Jezus nog niet kennen uitnodigen te komen en te drinken.

  09-02-2018 om 16:15 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (2)
  05-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bidden is

  Bidden is.....praten met God.

  05-02-2018 om 16:28 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (8)
  02-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft de aarde met zorg gemaakt

  GOD HEEFT DE AARDE MET ZORG GEMAAKT
  God zegende hen en zei tegen hen: "Krijg veel kinderen, zodat er heel veel mensen komen. Ga over de hele aarde wonen en heers over de aarde. Zorg voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht en de kruipende dieren.Genesis 1:28

  Over iets heersen betekent er het absolute gezag over hebben. God heeft het hoogste gezag over de aarde en Hij oefent dit gezag uit met liefdevolle zorg. Als God iets van zijn macht aan de mensen geeft, verwacht Hij van ons dat we verantwoordelijkheid dragen voor het milieu en voor de andere wezens met wie we deze planeet delen. We mogen niet zorgeloos en verspillend zijn als we deze taak vervullen. God heeft de aarde met zorg gemaakt. Wij mogen daarom niet onverschillig zijn in onze zorg ervoor.

  02-02-2018 om 14:05 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:andere
  >> Reageer (10)
  30-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe behandel je Gods schepping

  HOE BEHANDEL JE GODS SCHEPPING

  Hij mag van U heersen over alles wat U heeft gemaakt.
  U laat hem over alles heersen:Psalm 8:7

  God gaf de mens enorm veel gezag en de zorg voor de hele aarde. Bij veel gezag hoort ook veel verantwoordelijkheid. Als wij een huisdier hebben, mogen wij ermee doen wat wij willen, maar dragen wij wel de verantwoording het te voeden en te verzorgen. Hoe behandel jij Gods schepping? Gebruik je talenten met wijsheid, want God houdt jou verantwoordelijk als rentmeester.

  30-01-2018 om 14:42 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:andere
  >> Reageer (8)
  26-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God en andere mensen

  Het is beter om met z'n tweeën te zijn dan alleen. Want met z'n tweeën hebben ze een goede beloning bij hun gezwoeg. Want als ze vallen, helpt de één de ander weer overeind. Maar als iemand alleen is en valt, wie helpt hem dan weer overeind? En als ze liggen te slapen, houdt de één de ander warm. Maar hoe kan een mens warm worden als hij alleen is? En als iemand alleen is, kan hij door iemand anders overwonnen worden. Maar twee mensen kunnen tegen een vijand standhouden. En als ze met z'n drieën zijn, zijn ze nóg sterker. Net zoals een driedubbel touw niet gauw zal breken.(Prediker 4:9-12)

  Het kan nuttig zijn samen te werken met andere mensen. Het leven is gemaakt voor gezelschap, niet voor isolement, voor intimiteit en niet voor eenzaamheid. Sommige mensen geven de voorkeur aan isolement, omdat zij niemand vertrouwen. Maar we zijn niet op aarde om onszelf te dienen, maar God en andere mensen. Isoleer je niet en probeer niet alleen door het leven te gaan. Zoek metgezellen, wees een teamlid.

  God van liefde u heeft de mens niet geschapen om een geïsoleerd leven te lijden. Dat deze mensen Uw liefde mogen gaan ervaren en zich aansluiten in een kerkgemeenschap. Het dienen van God en andere mensen.

  26-01-2018 om 15:40 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (7)
  24-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het evangelie


  Tegenwoordig variëren de reacties van veel mensen op het Evangelie ook tussen spot nieuwsgierigheid om dezelfde reden. Eigen voorstellingen staan ons vaak in de weg.

  De spotters moeten bedenken dat Gods bestaan er niet van afhangt of wij Hem begrijpen of niet. Hij zou anders niet de ware God zijn, Die het hele universum heeft geschapen. We moeten accepteren dat God bovennatuurlijk kan handelen en dat ook doet, als Hij dat nodig vindt. Zonder geloof kom je niet dichter bij Hem dan de toenmalige Atheners, van wie we tegenwoordig in het museum afgodsbeelden vinden.

  Nieuwsgierige of oppervlakkige mensen moeten bedenken dat je met God niet afhankelijk van je stemming om kunt gaan. Wie Hem op het juiste moment niet serieus neemt, zal de aansluiting missen.

  Daarom moet niemand zich door het gedrag van zijn medemens ervan laten weerhouden om naar God te vragen. We vinden Hem als we de Bijbel lezen.(Bron:HetGoedeZaad)

  Het Evangelie: de blijde en waarschuwende boodschap aan de mensen die Jezus die hun zonden aan het kruis op zich heeft genomen nog niet kennen.

  24-01-2018 om 14:29 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  21-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God is Heilig. Hij is Licht

  De mensen praten er het liefst over dat God liefde is. En dat is Hij ook. Hij hield zoveel van ons dat Hij Zijn eniggeboren Zoon op aarde aan de dood overgaf, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.

  Maar God is ook heilig. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft Hem ooit gezien en geen mens kan Hem ooit zien: ‘God is licht’. In Zijn absolute Wezen is God voor ons niet te zien.In de Heere Jezus heeft God Zich aan ons mensen geopenbaard. De Zoon van God is de volmaakte uitdrukking van hoe God is; Hij is het Beeld van de onzichtbare God.

  Dit is de boodschap die we van Gods Zoon gehoord hebben, en die we aan jullie vertellen: God is licht. Er is helemaal geen duisternis in Hem. (1 Johannes 1:5)

  Licht vertegenwoordigt alles wat goed, zuiver, waar, heilig en betrouwbaar is. Duisternis staat voor zonde en het kwaad. Te zeggen dat ‘God licht is’ betekent dat God volmaakt heilig en de waarheid is en dat alleen Hij ons vanuit de duisternis vanuit de duisternis van de zonde naar het licht kan leiden.

  21-01-2018 om 15:36 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (2)
  18-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat verstaat de Bijbel onder bekering?


  Bekering betekent een totale ommekeer in de houding die iemand tegenover God inneemt. Bekering betekent berouw, maar nooit een religieuze boetedoening om iets goed te maken.

  •Bekering tot God is de voorwaarde om genadige vergeving van Hem te ontvangen. Wie zich bekeert, erkent tegenover God dat hij op een verkeerde weg was en keert om.

  •Ook het geloof in onze Heere Jezus Christus hoort bij de bekering tot God. God wil genade geven en Christus is daarvoor aan het kruis op Golgotha gestorven. Door het geloof in Hem kan nu iedereen vergeving en vrede met God ontvangen.

  •Jammer genoeg begrijpen velen tegenwoordig het woord ‘bekering’ niet meer in deze Bijbelse zin. (HetGoedeZaad)

  ♠Lange tijd leefden de mensen zonder God te kennen. God heeft hen daar niet voor gestraft. Maar nu wil God dat alle mensen gaan doen wat Hij wil. Iedereen moet een nieuw leven beginnen.(Handelingen 17:30)

  18-01-2018 om 13:19 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (1)
  12-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Besef van eeuwigheid


  Hij/God heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een besef van de eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan.(Prediker 3:11)

  God heeft het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant. Dit betekent dat we nooit helemaal tevreden kunnen zijn met aardse vreugden en het najagen van aardse (materialisme)dingen. Omdat we naar Gods beeld geschapen zijn, 1. hebben we geestelijke dorst, 2 hebben we eeuwige waarde en 3. kan behalve de eeuwige God niets ons echt voldoening geven. Hij gaf ons een ingebouwd, rusteloos verlangen naar de volmaakte wereld, die alleen in Zijn volmaakte regering gevonden kan worden. Hij heeft ons reeds een glimp laten zien van de volmaaktheid van zijn schepping,
  Als je om u heen kijkt ziet u God Zijn Schepping. Aantallen mensen houden van de natuur en om een wandeling te maken. Dit is ook De Schepping van God. Maar het is maar een glimp; we kunnen niet in de toekomst kijken of alles begrijpen.
  Je hoort vele mensen ook zeggen: ze bouwen een toekomst op of de toekomst voor mijn kinderen. Weet dat alleen God de toekomst van ieder mens heel goed kent dit is van eeuwige duur. De toekomst die de mens zelfs bedenkt is van korte duur.

  De mens wil alles over God schepping begrijpen. De gedachten van mensen is beperkt. Gods gedachte en wegen Zijn vele malen groter dan de gedachte en wegen van mensen.

  12-01-2018 om 16:13 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:Andere
  >> Reageer (2)
  06-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eenzaam

  Aan eenzame mensen geeft Hij een gezin.
  Gevangenen bevrijdt Hij.
  Maar mensen die Hem ongehoorzaam zijn,
  laat Hij wonen in een dor land. (Psalm 68:7)

  In de wereld van vandaag zijn er miljoenen mensen eenzaam. De wereldbevolking is toegenomen. Vele mensen wonen in drukbevolkte steden en toch is er aantallen mensen eenzaam. Je kan ook eenzaam zijn midden in een mensenmassa. In je huwelijk. Eenzaamheid is te vinden onder alle leeftijden. Jong, oud en bejaard.

  Eenzaamheid is niet het plan van God voor een mensenleven. Al in het begin van de schepping voorzag God in een partner voor de eerste mens. Adam en Eva. Omdat God het niet goed vond dat de mens alleen zou blijven. God wil alle eenzamen redden uit hun eenzame isolement. Hij wilt u in een gezin plaatsen. Broeder en zusters (mensen vd kerk) geven met wie u Zijn liefde kunt delen. Misschien leidt u nu een eenzame leven of u voelt u eenzaam door bepaalde omstandigheden. God staat klaar om u te bevrijden en te helpen in voorspoed en blijdschap.

  Alleen in God is er hoop voor de wezen, weduwen, gevangenen en alle andere eenzame mensen.

  God van liefde als mensen zich eenzaam voelen dat ze de weg naar U mogen vinden. U wilt ze bevrijden en hen leiden naar voorspoed en blijdschap in hun leven.

  06-01-2018 om 17:04 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  >> Reageer (0)
  04-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dat alles zijn tijd goed is

  DAT ALLES OP ZIJN TIJD GOED IS
  Hij heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een besef van de eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan.(Prediker 3:11)

  God heeft het besef van de eeuwigheid in het hart van mensen geplant. Dit betekent dat we nooit helemaal tevreden kunnen zijn met aardse vreugden en het najagen van aardse dingen. Omdat we naar Gods beeld geschapen zijn, hebben we geestelijke dorst, hebben we eeuwige waarde en kan behalve de eeuwige God niets ons echt voldoening geven. Hij gaf ons een ingebouwd, rusteloos verlangen naar de volmaakte wereld, die alleen in zijn volmaakte regering gevonden kan worden. Hij heeft ons een glimp laten zien van de volmaaktheid van zijn schepping. Maar het is maar een glimp; we kunnen niet in de toekomst kijken of alles begrijpen. Dus moeten we nu op Hem/God vertrouwen en zijn werk op aarde doen.

  04-01-2018 om 15:25 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  01-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie dorst heeft

  WIE DORST HEEFT

  GOD zegt: Wie dorst heeft, zal ik water geven uit de bron die leven geeft, voor niets. (Openbaring 21:6)

  Het water dat leven geeft is het symbool van eeuwig leven. Het betekent de volkomenheid van het leven met God en de eeuwige zegeningen, die komen als we in Hem geloven en onze geestelijke dorst bij Hem lessen.

  Kom. Wie dorst heeft: kom maar. En wie graag wil drinken: neem maar van het water dat leven geeft, gratis.(Openbaring 22:17) Wanneer Jezus iedereen uitnodigt te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Alle mensen uit alle plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het dus pure genade! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we iedereen uitnodigen te komen en te drinken.

  01-01-2018 om 13:47 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  31-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geniet

  ‘Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien,
  dat onderdrukten zullen worden bevrijd.’ – Lucas 4:18

  Het christendom is helaas door veel kerken en predikanten teruggebracht tot een gewone godsdienst. Hierdoor is er geen verschil tussen het christendom en andere godsdiensten. En dat speelt hen – die alle godsdiensten op één hoop willen gooien – precies in de kaart. Religie heeft binnen veel kerken een vrome, middeleeuwse theologie gemaakt van het christendom. Hierdoor heeft men de kracht van het evangelie van Jezus Christus verloren.

  Het christendom is echter juist goed nieuws! Het echte christendom is geen gewone leerstelling dat de mensheid gezondigd heeft en daardoor zwaar moet lijden. Natuurlijk geeft de Bijbel duidelijk aan wat het gevolg van de zonde is, maar het goede nieuws is dat God de mens nooit heeft opgegeven, ook al heeft hij het zo verknald. God gelooft in u! Hij waardeert en respecteert u. Hij heeft u geschapen om van u te houden en Hij wil dat u geniet van het leven en succesvol, blij en gelukkig bent. Hij houdt zoveel van ons dat Hij Zijn enige Zoon gaf om ons te redden van de zonde. Hij nam de straf op Zich, zodat wij vrij kunnen zijn van alle schuld, veroordeling en straf. Helaas zijn zo veel mensen niet vrij en genieten niet van het leven.

  Michelangelo bracht eens een stuk steen mee naar huis. Men vroeg hem wat hij ermee ging doen. Zijn antwoord was: ‘Er zit een engel in die ik moet bevrijden.’ En zo is het ook vandaag. Er zijn veel mensen die nog gevangen zitten door godsdienst, ras, kleur, sociale of economische omstandigheden. Deze levende zielen hunkeren echter naar vrijheid. Het is onze taak om een manier te vinden om die zielen te bevrijden door ze bij Jezus te brengen.Bron:Maasbach

  31-12-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  28-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zekerheid van de redding(1)

  Jullie geloven in de Zoon van God. Daarom schrijf ik jullie dit, zodat jullie zeker zullen weten dat jullie het eeuwige leven hebben. (1 Johannes 5:13) Sommige mensen hopen dat zij het eeuwige leven zullen krijgen. Het eeuwige leven komt niet tot stand door gevoelens, maar door feiten. Als u gelooft in de waarheid van God, mag je weten dat je eeuwig leven bezit. Als je geen zekerheid hebt of je christen bent, is het goed je af te vragen of jij je leven wel aan Hem hebt toegewijd, of Hij uw verlosser en Zaligmaker is. Als dat zo is, mag je door geloof weten dat je een kind van God bent.


  ☻☻
  Een jongeman uit een christelijk gezin geloofde al vroeg in Christus, Gods Zoon. Hij beleed Hem ook zijn zonden, voor zover hij zich daar bewust van was, maar hij wist niet zeker of God hem werkelijk had vergeven en hem had aangenomen.
  ☻☻
  Op een avond gaf zijn vader hem een Christelijk foldertje te lezen. Tot zijn verrassing las hij hierin het antwoord op zijn verborgen vraag: ben ik werkelijk gered?
  ☻☻
  Daarover was hij al lange tijd onrustig. Soms had hij deze zekerheid wel, maar dan vroeg hij zich weer af of hij zich geen illusies maakte, of hij niet iemand was die wel graag gered wilde worden, maar het nog niet echt was.
  ☻☻
  Dit foldertje bracht hem op het volgende punt: het legde uit dat je niet op eigen gedachten en gevoelens moet letten, ook niet op je geloof of twijfel, maar op wat Gods Woord zegt. Als God verklaart dat iedereen die in Christus gelooft, het leven heeft, dan is dat waarheid, ook als je helemaal niets bijzonders voelt.

  Een tijdje later kreeg de man tijden een jeugdbijeenkomst een bemoedigende aanwijzing. In een preek werd verteld dat God het werk dat Hij is begonnen, ook tot een goed einde zal brengen. Hoe bemoedigend was het voor hem om te horen: God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt. (Filippenzen 1:6) Wanneer God met iets begint, maakt Hij het ook af! God zal in jouw leven werken en je helpen te groeien in genade, tot Hij zijn werk in je leven heeft voltooid. Als je moed verliest, bedenk dan dat God het niet opgeeft. Hij belooft dat Hij het werk zal afmaken, waarmee Hij begonnen is.
  Kent u Jezus al? Geef Hem alle ruimte!

  Liefdevolle God dat mensen die u nog niet kennen achter de waarheid van het geloven mogen komen. Mensen die Christus reeds kennen dat ze mogen weten dat wat u in Hem bent begonnen het ook zal afmaken. Dat is hun wil en er open voor te staan voor Uw werk in hen. Amen

  28-12-2017 om 14:18 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  26-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een fel licht verblindde mij

  Haar handen werden warm en voor ze het wist stond haar hele lichaam in vuur en vlam. “Het was alsof ik in een oven was gelopen. M’n hart begon te kloppen en ik dacht: dit is het! Ik ga dood!,” vertelt Samira Marikh.

  Zij groeit op met een moeder die praktiserend moslim is en een vader die dat geloof vaarwel heeft gezegd. Ook Samira keert de islam de rug toe en is helemaal niet bezig met zingeving. Dan krijgt ze op een avond een visioen en dat verandert haar hele leven. Maar wie daarachter zit, weet ze niet. Samira: “Toen ik dacht dat ik de 30 niet meer zou halen, keek ik voor het eerst in mijn leven omhoog en ben ik gaan smeken voor mijn leven bij God. Ik had God eigenlijk nooit erkend en nog nooit met Hem gepraat. Maar het gevoel van de vlammen bleven en voordat ik het wist, was heel de ruimte wit, echt wit. Ik stond in een fel wit licht, dat mij verblindde. Daarna verdween het en was ik weer gewoon in mijn slaapkamer.”

  Samira valt vervolgens in slaap en vervolgt de volgende dag gewoon haar leven. Na verloop van tijd verandert haar leven echter, maar ze heeft geen idee waarom. Een stem in haar vertelt haar wat ze moet doen en haar denken verandert. Een zware zoektocht naar God volgt. Ze koopt allerlei boeken over de Bijbel en leest de Bijbel zelf. Samira: “Ik dacht soms dat ik gek werd, maar toen las ik over de vernieuwing van je denken en wist ik: ik heb geen persoonlijkheidsstoornis, ik heb de Heilige Geest. Daar had ik nog nooit van gehoord. Langzaam liet God me zien wat Hij die nacht had gedaan en de waarheid werd in mij geplant. Toen ik namelijk smeekte om mijn leven, gaf God mij Zijn Heilige Geest!” (Bron:cip/Levensverhaal)

  26-12-2017 om 12:53 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (0)
  23-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte aankondiging


  Diezelfde nacht waren er buiten de stad herders in het veld. Ze hielden de wacht bij hun schapen. Plotseling stond er een engel van de Heer God bij hen. De stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang. Maar de engel zei tegen hen: "Jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik breng jullie goed nieuws. Dat goede nieuws is voor het hele volk: Vandaag is in de stad waar vroeger koning David geboren is, de Messias geboren. Hij is de Redder, de Heer
  Dit is voor jullie het teken dat het waar is wat ik zeg: jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt."(Lukas 2:8-12)☻☻

  Lukas zegt dat Jezus geboorte werd aangekondigd aan herders in het veld. Wat een geboorteaankondiging! De herders waren doodsbang, maar hun angst veranderde in blijdschap toen de engelen de geboorte van de Messias aan kondigden. Eerst haastten ze zich om het kind te zien; daarna gingen ze het overal vertellen. Jezus is jouw Messias, jouw Redder.☻☻

  De belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis had juist plaatsgevonden. De Messias was geboren! Eeuwenlang hadden de Joden hierop gewacht en toen Hij eindelijk kwam, werd zijn komst het eerst gemeld aan eenvoudige herders. Het goede nieuws over Jezus is dat Hij voor iedereen komt. Hij komt voor ieder die een hart heeft dat nederig genoeg is om Hem te aanvaarden. Wie u ook bent, wat u ook doet. Jezus wil in uw leven binnenkomen. Denk niet dat je bijzondere kwaliteiten nodig hebt, want Hij aanvaardt je zoals je bent.☻☻

  Er zit muziek in het verhaal van Jezus geboorte. Het heeft al tweeduizend jaar componisten geïnspireerd. Het lied van de engelen is nog steeds het meest geliefd. Vaak wordt het het Gloria genoemd (naar het eerste woord in de latijnse vertaling van dit vers) en het is de basis van moderne koraal werken, traditionele kerstliederen en eeuwenoude liturgische gezangen.

  23-12-2017 om 15:49 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  18-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat kan God eraan doen?

  WAT KAN GOD ERAAN DOEN?
  Als Hij de oorlogen zou laten ophouden, zou er morgen weer een nieuwe beginnen. Als Hij innerlijke pijn zou wegnemen, zouden we elkaar toch weer nieuw verdriet aandoen. Een gemakkelijke oplossing is er niet. Wij mensen zelf staan die in de weg. Zelfs als we bereid zijn te veranderen houden we dat niet vol, omdat ons hart egoïstisch blijft.

  HOE GOD INGEGREPEN HEEFT
  God heeft zich niet bij de situatie neergelegd. Hij heeft uit liefde een oplossing gegeven voor de zonde (onze ik-gerichtheid). Zijn Zoon Jezus Christus is gestorven en opgestaan uit de dood. Daarmee droeg Hij de straf voor wat wij verkeerd hebben gedaan, zodat wij vergeving kunnen ontvangen. Ook is er door het sterven en de opstanding van Jezus een oplossing om te veranderen. Jezus een oplossing om te veranderen. Jezus geeft mensen die zichzelf aan Hem toevertrouwen een vernieuwing van binnen, vrijheid om het goede te doen en het verkeerde te laten.

  Ik wil dat het voor jullie duidelijk is, dat ook jullie dood zijn. En dat het kwaad daardoor geen macht meer over jullie heeft. En doordat jullie één geheel zijn met Jezus Christus, leven ook jullie alleen voor God. (Romeinen 6:11) Bron:traktaat

  18-12-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  14-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede op aarde

  VREDE OP AARDE?
  Oorlog, Terrorisme, Conflict ver weg en dichtbij, groot en klein: Vrede is ver te zoeken.
  ♥♥
  Maar is er dan niet een begin van een oplossing voor alle geweld en alle haat? Gelukkig wel. De oplossing heeft alles te maken met het feest dat in deze periode van het jaar gevierd wordt.
  ☻☻
  WAAR HET KERSTFEEST OVER GAAT
  Kerstfeest gaat over de geboorte van een jongen. Een geboorte onder armoedige omstandigheden, ruim 2000 jaar geleden. In een onbetekenend plaatsje, Bethlehem. Geen mens zou opdat moment iets bijzonders achter dit kind hebben gezocht. Tot op een spectaculaire manier de aandacht op hem gevestigd werd…
  ♥♥
  ...Dezelfde nacht van de geboorte hielden enkele herders buiten Bethlehem de wacht bij hun schapen. Volkomen onverwacht werden ze omgeven door een fel stralend licht. Een engel uit de hemel verscheen aan hen! De engel zei: Wees niet bang, ik kom juist om jullie goed nieuws te brengen. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren. Christus de Heer. Zo kunnen jullie hem herkennen: Hij ligt in doeken gewikkeld in een voerbak.
  Plotseling zagen de herders nog veel meer engelen. Zij eerden God met lied:
  Ze prezen God en zeiden: "Prijs God in de hoogste hemel! Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is!(Lukas 2:14)
  De engelen keerden terug naar de hemel en meteen gingen de herders naar Bethlehem. Ze vonden het kind en ook zij eerden God, vol van alles wat ze hadden. Bron:traktaat

  14-12-2017 om 14:40 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Feestdagen
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  11-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.U bent waardevol voor Hem

  JIJ BENT WAARDEVOL VOOR HEM
  Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Het werd avond en het werd weer morgen: de zesde dag.

  God zag dat alles wat Hij gemaakt had, goed was. Jij bent een deel van Gods schepping en Hij is blij met jou zoals je bent. Je kunt je soms waardeloos voelen of van weinig belang. Vergeet dan niet dat God een goede reden had om jou te maken. Jij bent waardevol voor Hem.

  11-12-2017 om 15:22 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  05-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertrouwen op God

  VERTROUWEN OP GOD
  Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon.(Romeinen 3:18)

  Als mensen zich van hun angst willen bevrijden, gaan ze op zichzelf vertrouwen, op hun goede werken of hun geld en bezit. Maar alleen God kan ons redden van het enige waarvoor we echt bang moeten zijn: eeuwige veroordeling. Wij vertrouwen op God als we erkennen dat onze eigen poging tot redding onvoldoende is en we Hem vragen zijn werk in ons te doen. Als Jezus spreekt over wie niet gelooft, heeft Hij het over mensen die Hem volkomen negeren of afwijzen, niet over mensen die momenten van twijfel kennen.

  05-12-2017 om 15:09 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  30-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastorale hulpverlening


  En met de mannen is het al even erg. Die willen niets meer weten van een natuurlijke seksuele omgang met vrouwen, maar branden van begeerten aan elkaar. Mannen die schadelijke dingen doen met andere mannen! Zo ondervinden zij de straf die ze verdienen voor hun afdwalen van God. (Romeinen 1:27)

  Homoseksualiteit wordt in de Bijbel streng verboden. Tegenwoordig wordt homoseksualiteit door velen geaccepteerd, zelfs door sommige kerken. Velen geloven dat homoseksuele gevoelens normaal zijn en dat wie die heeft, en recht op heeft deze te praktiseren. Maar verlangens die in strijd zijn met Gods wetten, zijn zondig en moeten vermeden worden. Als je dit verlangen hebt, moet je je met de hulp van Gods Heilige Geest tegen verleiding verzetten. Vermijd heel bewust plaatsen en activiteiten waarvan je weet dat ze zulke verzoekingen aanwakkeren. Wees standvastig. Onderschat niet Satans macht om jou te verzoeken en bedenk dat het toegeven aan deze verleidingen ernstige gevolgen voor je leven kan hebben. God belooft vergeving ook voor seksuele zonden. Gods genade is groot. Vraag of Hij jou de weg uit de zonde naar het licht van zijn vrijheid en liefde wil laten zien. Gebed, bijbelstudie en een hechte band met andere christenen in een gemeente kunnen je de kracht geven om je te verzetten tegen moeilijke verleidingen. Wanneer je al diep in seksuele zonde betrokken bent geraakt, is het goed hulp te zoeken bij een betrouwbare organisatie die gespecialiseerd is in deskundige pastorale hulpverlening

  30-11-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  26-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leven

  LEVEN
  Het is zoals Ik zeg: wie naar mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken, maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven.(Johannes 5:24)

  Eeuwig leven-voor altijd met God leven-begint zodra je Jezus Christus aanvaardt als je Verlosser. Op dat moment begint het nieuwe leven binnen in je. Er bestaat nog wel een lichamelijke dood, maar als Christus terugkomt, zal je lichaam tot leven worden gewekt om voor altijd te leven.

  26-11-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  20-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen verzetten zich tegen de waarheid

  God laat zien dat Hij woedend is over de slechtheid van de mensen. Hij is boos omdat mensen geen eerbied voor Hem hebben, en omdat ze elkaar slecht behandelen. De mensen verzetten zich tegen de waarheid over God. (Romeinen 1:18)

  Waarom moet God zich keren van zondigen mensen? God is heilig en volkomen zonder kwaad. Hij heeft mensen geschapen om van Hem te houden en Hem te eren. Desondanks zijn Adam en Eva in opstand gekomen en volgden hun eigen wil. Nu zijn alle mensen zondig. Behalve Jezus heeft geen mens ooit perfect kunnen leven. De heilige God, die de bron is van alle leven en hoop, kan niet leven met zonde die dood tot gevolg heeft. Hij wil de zonde wegdoen en de zondaar herstellen-als de zondaar tenminste de waarheid niet afwijst. Maar zijn boosheid is bestemd voor mensen die stijfkoppig volharden in een zondig leven.

  Hemels Vader dat mensen gehoor gaan geven aan uw boodschap. Dat ze mogen weten dat alleen God/Jezus perfect zijn en niet de mens. God roept u keer de wereld de rug toe. Leg uw zondige leven af amen.

  20-11-2017 om 16:21 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  >> Reageer (0)
  08-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods vakmanschap


  Aan de hemel is te zien hoe machtig God is.
  Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt.
  Elke volgende dag spreekt daarover.
  Elke volgende nacht laat dat weer zien.
  Het is een taal zonder woorden.
  Er is geen stem te horen.
  Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde.
  De hele wereld hoort ervan.
  God heeft aan de hemel
  voor de zon een tent neergezet.
  De zon komt stralend naar buiten,
  stralend als een bruidegom die uit zijn slaapkamer komt,
  en vrolijk als een held die op weg gaat naar de wedstrijd.
  Aan de ene kant van de hemel komt de zon op
  en ze gaat verder tot ze de andere kant bereikt.
  Niets kan zich verbergen voor haar hitte. Psalm 19:2-7

  Wij zijn omringd door fantastische beelden van Gods vakmanschap-de hemelen leveren een indrukwekkende bewijs van zijn bestaan, zijn kracht, zijn liefde en zijn zorg. Het is dwaas te zeggen dat het heelal toevallig is ontstaan; ontwerp, complexiteit en regelmaat ervan zijn het bewijs van een persoonlijk betrokken Schepper. Als je kijkt naar Gods vakmanschap in de natuur en in de hemelen, dank Hem dan voor die prachtige schoonheid en de waarheid die het over de Schepper openbaart.

  08-11-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  >> Reageer (0)
  04-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods eeuwige macht


  Want al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat Hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien, en begrijpen dat Hij God is. Daarom hebben mensen die God niet eren, geen enkel excuus! (Romeinen 1:20)

  Wat voor God zien we in de natuur? De natuur laat ons een God zien van macht, orde en zorg voor detail; een God van liefde en schoonheid; een God die alle dingen beheerst. Te vaak proberen mensen hun eigen ‘goden’ te maken, die zij zelf kunnen beheersen; liever dan zich te onderwerpen aan God, die alles onder controle heeft.

  God openbaart Zich in de natuur, ook al is het getuigenis van de natuur verstoord door de zondeval. De zonde van Adam leidde tot een vloek van God op de hele natuurlijk orden. Dorens en distels waren het directe gevolg en natuurrampen zijn sinds Adams tijd aan de orde van de dag. Als we iets willen weten over God, kunnen we naar de natuur kijken. Maar als we God willen begrijpen en met Hem omgaan, hebben we meer nodig dan de natuur. Dan hebben wij nodig wat de Bijbel ons vertelt over de openbaring van Zijn Zoon Jezus Christus.

  04-11-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (0)
  31-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij is de enige weg tot de Vader

  Jezus zei: Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Johannes 14:6

  Hoe kan ik God vinden? Alleen door Jezus. Jezus is de weg omdat Hij zowel God als mens is. Door uw leven aan dat van Hem te verbinden, bent u verbonden met God. Vertrouw erop dat Jezus je bij de Vader brengt.

  Jezus zegt dat Hij de enige weg tot God de Vader is. Er zijn geen andere wegen te vinden naar een betere leven. Alleen op de enige weg van Jezus naar God de Schepper.

  Jezus zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Als waarheid is Hij de werkelijkheid van al Gods beloften. Als leven verbindt Hij zijn goddelijke leven met dat van u, zowel nu als in de eeuwigheid.

  Beloften:De beloften van God zijn een gesproken of geschreven toezegging. Als God zegt dat Hij iets zal doen, dan doet Hij het ook. Als God zegt dat Hij iets niet zal doen, dan houdt Hij zich ook daar aan. Zijn Woord de Bijbel.

  Lieve Here Jezus dat de mensen horen te weten dat u de bron van het leven bent. Uw woord is de waarheid en is de enige weg naar God de schepper toe. Dat ze deze weg mogen gaan vinden om het echte leven te mogen ontvangen. Amen

  31-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (0)


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • openhands
 • real-life
 • openhands
 • hoh

 • GENEZINGS GETUIGENIS GERED VAN EEN MOSLIM BESTAAN☻ 19 februari☻ Mijn naam is Hatice. Ik ben in Duitsland geboren, in een Turkse moslimfamilie. Mijn ouders noemden mij Hatice, naar de eerste vrouw van de profeet Mohammed. Tussen mijn bekering van Islam naar Christen heb ik ook elders naar antwoorden gezocht en wil je graag vertellen waarom ik christen werd. Ik was toen 20, het huis uit en dat mijn problemen nu vanzelf zouden verdwijnen. Ik realiseerde me al snel dat dit niet het geval was en besloot om het onderwerp “God” af te sluiten en in plaats daarvan plezier te maken. Maar niets kon me gelukkig maken. Ik was onrustig en sinds maanden had ik niet meer goed geslapen waardoor ik me half dood voelde; ik zat totaal vast. Toen ik in een van die slapeloze nachten ook nog eens hele sterke zelfmoordneigingen kreeg die ik niet kon uitschakelen, werd ik bang en wanhopig. Plotseling kwam God weer in mijn gedachten en alvorens ik me zou overgeven aan de zelfmoordneigingen, wilde ik God nog een laatste kans geven. Ik opende mijn Bijbel en bad. Er gebeurde niets. Toch bleef ik aan die ene pinkstergemeente denken en dat ze misschien toch wel anders waren.Ze baden voor mij en legde hu handen op mij. Ik ontving de Heilige Geest niet meteen maar toch geloofde ik dat het nog wel zou komen. Drie dagen later, terwijl ik alleen in mijn flat aan het bidden was, kreeg ik het sterke verlangen om mijn piercing uit te doen, wat ik ook deed. Enkele seconden later begon ik in een taal te spreken die ik nooit geleerd had – eindelijk had ik de Heilige Geest ontvangen en dit bewees tevens voor mij dat de Bijbel waar is. Een van de vele verzen die deze ervaring omschrijven is: HANDELINGEN 19:6 "En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden."

  HOE JEZUS ONS LEERT NIET BEZORGD TE ZIJN☻
  5 februari☻
  Bezorgdheid ontwricht het leven van veel
  mensen waardoor men in een complete
  emotionele verwarring terecht komt. In een
  gesprek verklaarde een arts: ‘Velen hebben
  hart-, maag- of darmproblemen en er treden
  allerlei stoornissen op in het lichaam. Velen
  hebben te hoge bloeddruk, en dan spreken
  wij nog niet eens over talloze mensen die aan
  slapeloosheid lijden. Ze zijn uitgerangeerd
  vanwege stress en kunnen er niet meer tegen
  op. Bezorgdheid beheerst hun leven.’
  De Bijbel leert ons, dat bezorgdheid de mens
  van vreugde beroofd. Daarbij leerde Jezus ons
  dat de zorgen van het leven ons geestelijk
  leven verstikken. Bezorgdheid is dodelijk als
  wij er niets tegen doen. Jezus leerde ons ook
  om niet bezorgd te zijn en de Bijbel geeft als
  advies: ‘Werp al uw zorgen op Hem’, 1 Petrus
  5:7 en direct daarna staat er: ‘want Hij zorgt
  voor u.’

  www.wingsofhealing.nl


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  GELOOFT
  REIKI IS EEN DOODLOPENDE WEG☻
  9 februari☻
  Er staat een groot bord aan het begin van de snelweg, wanneer u of ik de verkeerde oprit dreigen te nemen, namelijk GA TERUG! Zo’n bord is er ook geplaatst bij de weg die leidt naar Reiki. Reiki levert ernstig gevaar op!
  Reiki is in. Overal in Nederland verschijnt het. En het lijkt zo onschuldig, in vier avonden kun je leren hoe je anderen kunt “helpen”. En dat niet zomaar, maar door middel van handoplegging. Zo kun je zelf als mens beschikken over goddelijke, kosmische energie, om een ander mens, dier, plant, ja zelfs jezelf te helpen. Je krijgt energie om genezing bij ernstige ziekten te bevorderen. Daarvoor hoef je alleen maar vier inwijdingsavonden van een Reiki-leraar te volgen.


  OPENHANDS

  KIJK NIET ANGSTIG OM JE HEEN☻
  9 februari☻
  God zegt in de Bijbel: wees niet bang.
  De Bijbel staat er vol mee: ruim 300 keer!
  Jezus zegt het met klem:
  'Wees niet bang, want Ik ben met je.
  Kijk niet angstig om je heen, want Ik ben je God.
  Ik zal je kracht geven en je helpen.
  Ik zal je overeind houden
  met mijn heilrijke rechterhand.'
  (Jesaja 41:10)

  OPENHANDS

  BEN JE BANG☻
  9 februari☻
  Veel mensen zijn angstig.
  Bang voor ziekte of de dood.
  Bang voor een terroristische aanslag.
  Bang voor de gevolgen van het broeikaseffect.
  Angst kan je leven overheersen.
  Het kan je verkrampen en blokkeren.
  Ook bij christenen.
  Zelfs bij doorgewinterde christenen.
  Angst voor wat andere mensen van je vinden.
  Angst voor de kerk.
  Angst voor God.
  Dat is precies het tegenovergestelde
  van wat God met je voorheeft.
  Hij wil niet dat je uit angst leeft,
  maar uit Zijn Liefde!
  Bron:www.openhands.nl


  SHOUT BOX


  ☻☻11 februari☻☻


  GODS WOORD BIEDT ONS HET VREDERIJK☻
  11 februari☻
  Gods woord biedt ons het vrederijk,
  't geeft ons van geloof en liefde blijk.
  Gods vrede hoort daar zeker bij,
  geeft graag dit alles jou en mij.
  Het geloof tilt over bergen heen,
  en wijst ons naar Gods toekomst heen.
  Thans nog verborgen voor ons oog,
  liggend achter Gods regenboog.
  De zeven kleuren van Zijn boog,
  die staan te schitteren hemelhoog.
  Vormen voor ons eens d' hemelpoort,
  als Gods bazuin straks wordt gehoord.
  Dit rijk bereikbaar door Zijn Zoon,
  die voor ons droeg het zondaarsloon.
  Wordt met Zijn wederkomst verwacht,
  in al haar schoonheid en haar pracht.
  Het blij vooruitzicht dat ons streelt,
  door wat Gods woord heeft meegedeeld.
  Biedt hoop en uitzicht naar die dag,
  die elk met vreugd verwachten mag. A.J v Tricht  KRIJGT DE KERK EEN NIEUW GEZICHT☻
  11 februari☻
  Zoveel mensen zoveel zinnen,
  kerken dicht maar toch vooruit.
  Vlam die brandt van stil verlangen,
  Licht van hoop, gaat echt nooit uit.
  Eén in zin, in woord, geloven,
  ieder op zijn eigen wijs,
  ieder mens zijn eigen waarde;
  mèt elkaar gaan wij op reis.
  Naar de hoogte, diepte, dalen,
  naar geluk, verdriet en pijn
  om te vieren en te troosten,
  om er voor elkaar te zijn.
  Open staan voor andere wegen,
  zoekend naar het Levend Licht.
  In dát licht vragen we zegen;
  krijgt de kerk een nieuw gezicht.C.Verheij-de Peuter

  TOT DE DAG KOMT☻
  11 februari☻
  Ieder mens heeft geheimen
  niemand die het weet
  je bewaart ze in je hart
  pijnlijke geheimen
  vrolijke geheimen
  geheimen van een
  gebroken hart
  Tot de dag komt
  dat je moet sterven
  dan moet het zijn
  dat al je geheimen
  niet meer geheim
  kunnen zijn/E.Brunelli

  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk, uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft: dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden, dat ik eeuwig leven kan krijgen. Graag wil ik dit alles ontvangen. Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven. Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij. Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.  HET LEVENSLICHT☻
  11 februari☻
  Wie luistert zal alles horen
  wie doof wil zijn niet
  hij die luistert zal voorzichtig
  zijn in het leven
  maar de dove doet dat niet
  twee verschillen
  de ene wijs de ander dom
  toch kan de domme rijk
  leven en geld vergaren
  als een berg
  de wijze kan arm zijn
  maar God behoudt zijn werk
  na de dood komt het echte leven
  dan heeft de dove geen rust
  hij zal in de hel voor altijd leven
  hij heeft het levenslicht
  uitgeblust E.Brunelli


  MOMENTEN☻
  11 februari☻
  Momenten van angst
  momenten van pijn
  dan is er nieuw leven
  de zon die schijnt
  nieuwe kracht
  door God gegeven
  Schepper van al het leven E. Brunelli  BEWOGENHEID☻
  11 februari☻
  Barmhartigheid, daar schuilt het woord erbarmen,
  een medeleven diep vanuit het hart,
  gevoel voor andermans verdriet en smart,
  waardoor wij mensen wensen te omarmen.
  Omarmend ongelukkigen verwarmen,
  empatisch, invoelend, -gedeelde smart-.
  Die, door het noodlot troosteloos getart,
  voorzien van een warm hart, zo werkt erbarmen.
  Eenieder weet van die Samaritaan,
  waar men het ware wonder zag van liefde,
  zijn bloedend hart dat zag zijn vijand aan,
  alsof het ging om een van zijn geliefden.
  De Heer wil graag dat ook wij zijn begaan,
  het liefste nog met iemand die ons griefde.P.Laneuze


  LOOP MIJ NIET VOORBIJ☻
  11 februari☻
  Vertrouw Mij
  al lijk Ik ver weg
  Vertrouw op Mij
  door dood en rouw
  Ik ben de weg
  Ik die van je hou
  er zal nooit zo'n
  liefde bestaan
  al zoek je het op
  heel de aarde
  Ik ben het die je
  bewaarde
  keer je tot Mij
  en loop Mij niet voorbij E.Brunelli  DWAAS
  11 februari☻
  Ben ik een dwaas
  als ik tot de Schepper bid
  ben ik een dwaas
  als ik in Hem vrede vind
  ben ik een dwaas
  als ik God mijn Abba noem
  ben ik een dwaas
  als ik in Christus Jezus roem
  ben ik een dwaas
  als de Hemel mijn Thuis zal wezen
  ben ik een dwaas
  als ik daar in eeuwigheid zal leven
  noem mij maar een dwaas
  maar liever een dwaas voor mensen
  dan een dwaas voor God
  want alleen een dwáás zegt in zijn hart:
  “er is geen God"/J.Consemulder


  tienerbijbel

  HOE LEES JE DE BIJBEL MET TIENERS AAN TAFEL?

  19 februari☻ Mijn man en ik willen het Bijbellezen aan tafel nieuw leven inblazen. Het is wel echt een uitdaging; ons dochtertje geniet ervan, maar onze tienerzonen vinden die kinderbijbel natuurlijk vreselijk. Hoe kan onze keukentafel een plaats worden waar we over geloof praten. Pubers betrekken bij de Bijbel is inderdaad best een uitdaging. Maak samen een leesplan: welk boek gaan jullie de komende maanden lezen? Welke vragen willen je tieners beantwoord zien door het lezen? Lees meteen na het hoofdgerecht uit de Bijbel. Dit zorgt ervoor dat je tiener wil blijven zitten, omdat het toetje nog moet komen! Laat je tiener meelezen in een Engelse of hun eigen bijbel. De aandacht ook leggen op het bidden. Door gebedspunten op een briefje aan te reiken.

  kinderen3

  HOE LEER IK MIJN KIND MET EMOTIES OMGAAN?

  19 februari☻ Mijn dochter van 9 zit niet lekker in haar vel. Ze is snel van slag, huilerig en vaker boos dan anders. Maar hoe vaak ik het haar vraag, ik krijg geen duidelijkheid. En toch zie ik dat er iets is. Hoe kan ik mijn dochter helpen? Het kan heel frustrerend zijn wanneer je ziet dat je kind niet happy is. Aandringen om te vertellen wat er aan de hand is, kan zelfs averechts werken; je kind gaat op slot. Praten over je gevoelens is belangrijk om in balans te blijven en een kind moet dit leren tijdens het opgroeien.Het is belangrijk voor een kind dat het een emotie leert benoemen, dat de emotie erkend wordt en dat het kind gevoelens kan uiten en verwerken. Het is goed een kind bewust te maken van welke emotie een bepaalde situatie oproept. Benoem deze emotie en erken dat die er mag zijn. Het erkennen van emoties is belangrijk om te voorkomen dat een kind emoties opkropt en een woedeaanval krijgt. Je leert hem of haar emoties bij zichzelf te herkennen en daar vervolgens op te anticiperen. Volg je kind goed en laat alle tijde merken dat je beschikbaar bent. Bij aanhoudende zorgen kun je een afspraak maken met de leerkracht om te kijken hoe het op school gaat. Bij lang aanhouden kun je uiteraard een speltherapeut of orthopedagoog inschakelen. Maar doe dit zeker niet te snel - een kind heeft ook tijd nodig om iets te leren.

  relatie2

  HOE VOORKOM IK DAT IK MEZELF VERLIES IN EEN RELATIE☻ 15 februari☻ Nu ze een relatie heeft, is ze voortdurend bezig met de ander: of hij wel gelukkig is, wat hij leuk vindt, waar hij zin in heeft. Maar ze wil haarzelf niet verliezen in deze relatie. Hoe doet ze dat? Het is in een relatie heel normaal dat men gericht is op een ander. Vooral als men net verliefd is, kan men geneigd zijn ook ineens heel erg van dingen te houden waar je geliefde van houdt en de dingen te doen die je geliefde leuk vindt. Bang zijn dat de ander jou niet leuk genoeg vindt, heeft natuurlijk alles te maken met je zelfbeeld. Misschien is men wel geneigd zichzelf bijna automatisch onder een ander te plaatsen(Vrouwen hebben die neiging sneller dan mannen. Het is in een relatie gezond om te weten wat je eigen behoeften zijn, wat je leuk of juist irritant vindt. De een heeft dit van nature heel sterk, de ander is juist erg gevoelig voor de wensen van anderen. Een goede balans tussen verbondenheid en jezelf kunnen zijn, is dus heel belangrijk. Natuurlijk mag een relatie je wat kosten. Jezelf aanpassen hoort erbij als je verbindingen aangaat. De kunst is om daarbinnen jezelf te blijven. Men denkt weleens dat dit het geheim is van een goede relatie: bij iemand zijn bij wie je helemaal jezelf mag zijn en desondanks weet: je bent geliefd.


  POEZIE

  WAAR JE WOONT OP DEZE WERELD☻
  2 februari☻
  Waar je woont op deze wereld
  tussen bloemen of beton
  Elke dag is er nieuw leven
  elke dag een nieuwe zon!
  Elke dag een nieuwe kans ook
  om opnieuw op weg te gaan
  en te zoeken naar de ander
  naar de God in ons bestaan
  Juf Gerda

  POEZIE

  ZO GOED IS HET ZO GOED MOET HET ZIJN☻
  2 februari☻
  Zo is het goed, zo moet 't zijn
  in het licht van God,
  het donker vergeten
  en kind bij God te zijn.


  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

  ROUW-DRAGEN MET GOD
  31 mei t/m 4 juni 2018 (lang weekend) Heilzaam omgaan met verlies en rouw/
  Rouwdagen: 9.30-19.00 uur € 90,- voor 3 dagen/
  Rouwweekend/
  Max. aantal deelnemers 11/ Prijs
  Eigen kamer € 267,50 p.p. all-in/
  Aankomst donderdag tussen 15.00-15.30 uur Vertrek maandag om 9.30 uur, na het ontbijt Leiding Zr. Anneke Kempers, Alie Wernsen.
  'God, tot U roep ik. In mij is het donker, maar bij U is het licht.' (Dietrich Bonhoeffer). Een geliefde verliezen: wat een schok, wat een onbegrijpelijke pijn. Kom een stap verder in het verwerken van uw verlies en geef rouw een plek in uw leven. Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. We mogen 'Rouw dragen - met God'. 'Rouw dragen - met God' wordt begeleid door een pastoraal team, dat jarenlange ervaring heeft in pastoraat & rouw. Zij geven liefdevolle aandacht en handvatten om het verlies een plek te geven.

  STILTE WEEKENDS☻
  16 t/m 19 februari'Leer van Mij' Van Jezus leren! Dat geeft ons alles wat we nodig hebben in ons dagelijks leven in een wereld vol onrust en nood. Jezus is verrassend anders. Van Hem blijven leren totdat Hij terugkomt, daar komt het op aan. Max. deelnemers11☻
  Prijs Op basis van 1-pers.kamer : € 170,00,- p.p., incl. linnenpakket
  Aankomst Vrijdag tussen 19.00-19.30 uur
  Vertrek Maandag 9.30 uur, na het ontbijt
  Leiding Zuster Anneke Kempers, Jellina Braaksma e.a.

  www.zdh.nl

  BETHANIE
  OASE DAGEN
  THEMA: Donderdag 19 april Uitstrekken naar wat voor je ligt Over loslaten/
  Max. aantal deelnemers 12 Prijs
  € 40,- incl. koffie/thee/lunch
  Oasedagen voor werkzoekenden: € 25,-
  Tijd 9.30-17.00 uur Leiding zr. Greet Verhoeven en
  Frans Hoogendijk
  Oasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag. Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte opdracht de stilte in.

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITE/Week 13: 27 t/m 30 maart/
  Week 15: 10 t/m 13 april
  Tussen herberg en klooster…
  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal.
  EEN PLEK VOOR WARE LEVENSKUNST
  De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God.
  Marianne Molenaar

  DE SPIL

  THEMA: PAAS RETRAITE/vr 30 Mrt 2018 17:00 t/m zo 1 Apr 2018 15:00
  Zonder Pasen geen Christelijke kerk, geen opstanding, geen toekomstperspectief.
  Pasen is het meest indrukwekkende Christelijke feest. Zonder Pasen geen Christelijke kerk, geen opstanding, geen toekomstperspectief. Daarom gedenkt en viert de kerk Pasen gewoontegetrouw met een lange aanloop. Veertig dagen lang wordt er naartoe geleefd.Begeleiding: Victor van Heusden en Cora van der Vliet

  www.retraitecentrum.nl


  DE SPIL

  STILTEWEEKEND☻vr 23 Feb 2018 19:30 t/m zo 25 Feb 2018 15:00☻☻
  Tijdens het stilteweekend zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons bewust maken van ons verlangen naar God. Maar stilte kan ook onwennig, wat verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust. We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stiltewandeling.
  Als je van creatieve uitingsvormen houdt, neem het materiaal mee waar je graag mee werkt, je camera of je schetsblok. Drie maal per dag bidden we in de kapel. Natuurlijk is het stil in huis.
  Begeleiding: Marianne Groen


  ALLES WORDT NIEUW☻
  11 februari☻
  wolken lucht en water
  raken verkwikkend
  de binnenlaag
  van mijn wezen
  ademloos kijkend
  vloeit er hoop
  als ochtenddauw
  op mijn tong
  tikt de tijd
  op het ritme van mijn hart,
  streelt het ‘weten’
  mijn gedachten
  vliedt de adem
  waarheen hij gaat
  om te komen
  vanwaar hij kwam
  wolken, lucht en water
  vanaf het begin
  tot een nieuw begin
  alles wordt nieuw/C. Verheij-de Peuter

  WIE GAAT MET GOD DOOR DE WOESTIJN☻
  11 februari☻
  Wie gaat met God door de woestijn
  zal met Hem een oase vinden.
  Dan spreekt Hij tot ons gij zijt Mijn,
  door Mij gerekend als beminden.
  Hij wijst de weg naar 't vaderland
  waarheen de Heer ons zal geleiden.
  De vinger aan Zijn rechterhand,
  wijst ons naar het land van verblijden.
  De lange lange weg daarheen
  zorgt aan Gods hand dat wij daar komen..
  Tot aan de einder 't land verscheen,
  daar vervult God al onze dromen.

  God heeft onze woning reeds klaar
  die wij bij d' aankomst gaan betrekken.
  Hij toont met rijkelijk gebaar,
  wat Hij ons verbaasd laat ontdekken.
  In het land van melk en honing
  groeien druiven gerijpt voor de wijn.
  zoet van smaak is de bekroning,
  door God genodigd aan Zijn festijn. A.J v Tricht


  ELK HUIS DAT HEEFT ZIJN KRUIS TE DRAGEN☻
  11 februari☻
  Elk huis dat heeft zijn kruis te dragen
  in iedere woning kent men zorg.
  Maar niemand hoeft zich af te vragen
  wie staat mij bij is mij tot borg.
  Want God zal zich manifesteren
  als luisterend hoorder van gebeên.
  Hij blijkt in nood de zorg te keren
  wijst ons het pad om te betreen.
  God is bij machte weg te nemen.
  ‘t verdriet de moeiten en de zorg.
  Mogelijkheden met ons doornemen
  Hij staat garant als onze borg.
  Hij zal ons aan de hand meenemen.
  God neemt zich voor Ik los zorgen op.
  Want Hij kan ons de zorg ontnemen
  zet die door Zijn handelen stop. J.A v Tricht

  ZORGEN☻
  11 februari☻
  Laat al uw zorgen maar over aan de Heer
  Want Hij houdt van u en wil u nabij zijn
  Iedere dag, in vreugde maar ook in pijn
  Zijn goedheid en trouw keren steeds weer.
  Vertrouw dan maar op Gods nabijheid
  In alle omstandigheden van dit leven
  Wil Hij u alle steun en sterkte geven
  Van Hem komt alle macht, voor altijd
  Onze God is een en al ontferming
  Zonder Hem kunnen we niet leven
  We mogen ons aan Hem overgeven
  Hij neemt ons op in Zijn bescherming.
  Van Hem is alle macht en heerlijkheid
  We mogen ons aan God toevertrouwen
  Nu, en in de toekomst op Hem bouwen
  En Hem loven en prijzen in eeuwigheid,
  Fedde Nicolai


  WIL VOOR MIJ ZORGEN☻
  11 februari☻
  Wil voor mij zorgen, trouwe God
  Bij U wil ik schuilen, telkens weer
  Want U ziet op mij in gunst terneer
  En U blijft betrokken met mijn lot.
  U bent het, die mijn hele leven leidt
  En mij alles wilt geven in overvloed
  En mij de weg wijst die ik gaan moet
  Uw liefde is er tot in alle eeuwigheid.
  Omdat U mij leidt, struikel ik niet
  Daarom is er vreugde in mijn hart
  En dat bevrijdt mij van alle smart
  Ik zal U lof zingen met mijn lied.
  U wilt mij leren hoe ik leven moet
  Mijn grootste vreugde vind ik bij U
  Wil voor mij zorgen Heer, ook nu
  Ik zal U loven met een blij gemoed
  Fedde Nicolai


  MIJN HULP☻
  11 februari☻
  Mijn hulp is van God de Heer
  Die hemel en aarde gemaakt heeft
  En nog onderhoudt alles wat leeft.
  Mijn hulp is van God de Heer
  Want Hij wil mij beschermen
  En blijft zich over mij ontfermen.
  Mijn hulp is van God de Heer
  Hij blijft bij mij en maakt alles goed
  Hij is het die mij steeds behoedt.
  Mijn hulp is van God de Heer
  Want Hij brengt al mijn heil tot stand
  En houdt mij in zijn sterke hand.
  Mijn hulp is van God de Heer
  Want Hij beschermt mij altijd
  Ja, zelfs tot in eeuwigheid.
  (uit psalm 121)
  Fedde Nicolai

  WIL VOOR MIJ ZORGEN☻
  11 februari☻
  Wil voor mij zorgen, trouwe God
  Bij U wil ik schuilen, telkens weer
  Want U ziet op mij in gunst terneer
  En U blijft betrokken met mijn lot.
  U bent het, die mijn hele leven leidt
  En mij alles wilt geven in overvloed
  En mij de weg wijst die ik gaan moet
  Uw liefde is er tot in alle eeuwigheid.
  Omdat U mij leidt, struikel ik niet
  Daarom is er vreugde in mijn hart
  En dat bevrijdt mij van alle smart
  Ik zal U lofzingen met mijn lied.
  U wilt mij leren hoe ik leven moet
  Mijn grootste vreugde vind ik bij U
  Wil voor mij zorgen Heer, ook nu
  Ik zal U loven met een blij gemoed
  Fedde Nicolai

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

   


  VERMOEID EN BELAST☻
  11 februari☻
  “Kom bij mij, allen die vermoeid zijn
  Als uw lasten zwaar zijn om te dragen
  U door verdriet en pijn bent verslagen”
  Jezus zegt: “Ik zal er altijd voor u zijn”.
  “Wees er zeker van: Ik zal u rust geven
  Kom maar bij mij, ik zal voor u zorgen
  Nu, vandaag en iedere nieuwe morgen”
  Wat kan dat een troost zijn in ons leven.
  Jezus is vriendelijk en nederig van hart
  Hij wil ons nabij zijn, waar we ook gaan
  En neemt ons altijd in Zijn grote liefde aan
  Hij kent ons verdriet en heelt onze smart.
  Ga niet alleen door dit leven, ga met Hem
  Bij Hem is diepe innerlijk rust te vinden
  Jezus, Hij wil zorgen voor Zijn beminden
  Laten we dan luisteren naar Zijn roepstem.
  (Uit Matth. 11 vers 27 en 28)
  Fedde Nicolai


  EEN EN EEN IS TWEE☻
  11 februari☻
  Ondankbaarheid ziet men helaas gebeuren,
  daar waar gewis heerst grote overvloed.
  Als mensen zwemmen in een te groot goed,
  dan komt het vaker voor dat zij gaan zeuren.
  De ondank zal naar onvrede verkleuren,
  waar standing steeds een must is, want het moét.
  Zo komt het, dat door 't potten zeer verwoed,
  men goed doorvoed, té goed, zijn hemd ziet scheuren.
  Als géén weet waarom er geen vrede is,
  laat ons de overvloed opnieuw verdelen,
  God danken voor het vele dat er is,
  erkent'lijk voor het leven dat wij délen,
  voor al het goeds dat ons gegeven is,
  dat scheelt een snik in 't leven van zovelen.P.Laneuze


  KINDEREN EEN GESCHENK VAN GOD☻
  11 februari☻
  Kinderen, een geschenk van God
  ze zijn niet genomen
  ze zijn geen speling van het lot
  kinderen, een geschenk van God
  in Zijn hand ligt heel ons levenslot
  in dankbaarheid bij ons gekomen
  kinderen, een geschenk van God
  ze zijn niet genomen.
  I.vd Welle

  WATERSNOOD RAMP 1953☻
  11 februari☻
  Bruisend water, storm zwelt aan
  de dijken zijn bezweken
  de dood komt voor de deuren staan
  bruisend water, storm zwelt aan
  gedachtenis in ons bestaan
  een ramp, nooit zullen wij ‘t vergeten
  bruisend water, storm zwelt aan
  de dijken zijn bezweken
  de takken wijzen naar omhoog
  waarin een man verscholen zit
  red ons Heer, zijn mond bewoog
  de takken wijzen naar omhoog
  bootje dobbert nu nog droog
  aan de horizon verschijnt het licht
  de takken wijzen naar omhoog
  waarin een man verscholen zit/I.vd Welle  WIE HET KLEINE NIET EERT☺
  11 februari☻
  De vrijheid dat men overal mag gaan
  en staan, voor sommigen een zeldzaamheid,
  dus dankbaar zijn lijkt een eenvoudigheid,
  eenvoudiger gezegd dan ook gedaan.
  Een leuze uiten luid, in staking gaan,
  geloven, loven, een bijzonderheid,
  vakantie, ziekenhuis, een kostbaarheid,
  een huis, een bed, een baan, een waterkraan
  en voor amusement een speelterrein...
  We zijn welvarender dan menigeen,
  al heeft niet ieder een kasteeldomein.
  Vaak wensen we het grote en meteen,
  bedank God eerst voor wat jij vindt te 'klein',
  God dankbaar zijn voor wat Hij geeft te leen.P.Laneuze  WAT LAAT JE ALS MENS EENMAAL ACHTER☻
  11 februari☻
  Wat laat je als mens eenmaal achter
  't zal alles zijn door je vergaard.
  Want woorden van Gods dorpelwachter
  spreken je toe hier is 't niets waard.
  Hier gelden hele andere normen
  en andere waarden dan op aard.
  Hier heerst geen roest en zijn geen wormen
  Gods hemelschat blijkt veel meer waard.
  Richt dus je hart op hemelwaarde
  kijk uit naar wat God heeft beloofd.
  Met wat Hij tot jou komst bewaarde
  dat is 't belangrijkst wat je gelooft. J.A v Tricht

  SNEEUWKLOKJE☻
  11 februari☻
  Kleine voorjaarsbode
  je kopje wiegend in de wind
  denk je dat de lente
  snel haar weg wel vindt
  maar die strenge winter
  is nog niet voorbij
  toch, kleine voorjaarsbode
  maak jij me heel erg blij
  want het voorjaar komt er
  al vriest het nog dat 't kraakt
  wil jij het ons vertellen
  dat de natuur ontwaakt/T.Bijzet-Pullen  ZELFS IN DE DIEPSTE DUISTERNIS☻
  11 februari☻
  Zelfs in de diepste duisternis
  wijst God dat er een lichtbron is.
  Als je die volgt wanneer je hem ziet
  ontdek je wat die lichtbron biedt.
  De lichtbron die je verder leidt
  voert je dan naar Gods eeuwigheid.
  De bron die Jezus Christus heet
  verdrijft dan 't duister hemelsbreed.
  Want wandelen aan Jezus hand
  die voert je naar het Vaderland.
  Hij die het Licht der Wereld blijkt
  zorgt dat al 't duister rondom wijkt. J.A v Tricht


  WEET MAGAZINE
  TOREN VAN BABEL: HOE ZAT HET OOK ALWEER☻
  9 februari☻
  volgens de Bijbel
  vond de torenbouw
  van Babel kort na de
  zondvloed plaats.
  op
  de vlakte van sinear
  bouwde de mensheid,
  waarschijnlijk onder
  leiding van
  nimrod,
  een toren als bekro-
  ning van de menselijke
  macht.
  een
  god hadden ze niet
  meer nodig, ze zouden zelf
  de hemel wel bereiken.
  maar plotseling gebeurde
  er iets bovennatuurlijks: ze
  konden elkaar niet meer
  verstaan, waardoor ze de
  bouw moesten staken. ze
  lieten het bouwwerk onaf-
  gemaakt achter en trokken
  verschillende kanten op.
  de
  stad droeg vanaf dat mo-
  ment de naam Babel, een
  naam die zou verwijzen
  naar de taalverwarring.
  nimRod
  wat was nou eigenlijk
  het probleem?
  god had
  de mens opgedragen de
  aarde te vullen, maar
  nimrod wilde dit gebod
  bewust negeren. Hij zette
  de mensen tegen
  god op
  en liet hen op één kluitje
  wonen.
  de werkelijke god
  was de mens zelf, zo dacht
  hij, en door de menselijke
  krachten op aarde te bun-
  delen, zou voor de mens
  niets meer onmogelijk zijn.
  volgens de Bijbel verwarde
  god de talen van de bou-
  wers, zodat hun plannen
  in duigen vielen, en ze zich
  wel moesten verspreiden.


  WEET-MAGAZINE

  IN BUIGEN☻
  9 februari☻
  Als je de vier evangeliën meeneemt in
  een historische analyse van wie Jezus
  was (zonder de aanname dat de evange-
  liën goddelijk geïnspireerd zijn) dan valt
  de copycat-hypothese volledig in duigen.
  De evangeliën zijn namelijk biografieën,
  geen mythologieën. Ze beschrijven con-
  crete personen en gebeurtenissen op
  specifieke momenten en plaatsen; het
  gaat over het leven van Jezus, als mens
  van vlees en bloed. Dit staat in schril
  contrast met de mythes over heidense
  afgoden; dat zijn verhalen over magische
  wezens die niet gelokaliseerd zijn op een
  specifieke plaats of tijd.
  Bovendien zijn de evangeliën in de eerste
  eeuw geschreven, binnen één generatie
  na de beschreven gebeurtenissen. Dat is
  een veel te korte tijd voor het plaatsvin-
  den van al te ernstige legendevorming en
  mythologisering. Adrian Sherwin-White,
  een vooraanstaande Britse oudheidkun-
  dige, stelde vast dat zelfs twee genera-
  ties te kort zijn om de historische kern
  van een overlevering te laten overwoeke-
  ren door legendevorming.
  Al met al kun je dus zeggen dat de vier
  evangeliën sterk bewijsmateriaal vormen
  voor een historische Jezus (geen mythi-
  sche kopie van voorchristelijke goden).
  Ook kun je zeggen dat ze een grote rijk-
  dom aan informatie leveren over wat
  de historische Jezus heeft gezegd en
  gedaan. Over Jezus is meer bekend dan
  over de meeste andere in het oog sprin-
  gende personen uit de oudheid


  Image and video hosting by TinyPic

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/ (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)


  xxzondag, 18. februari/
  10:00
  IJlst Onderwijsdienst (Welcome Home Church; Stadslaankerk, Stadslaan 10; 8651 AD; IJlst; 06-41427666; www.welcomehomechurch.nl)
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxwoensdag, 21. februari/
  20:00
  Vuur van God avond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxzondag, 25. februari/
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Bevrijdingsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxwoensdag, 28. februari/
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxzondag, 4. maart/
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxwoensdag, 7. maart/
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxvrijdag, 9. maart
  GENEZINGSWEEKEND WARMOND
  19:30/
  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)


  xxzaterdag, 10. maart/
  GENEZINGSWEEKEND WARMOND
  13:30
  Kinder Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxzondag, 11. maart/
  GENEZINGSWEEKEND WARMOND
  10:00
  Onderwijsdienst over Goddelijke Genezing (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxwoensdag, 14. maart
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxzondag, 18. maart/
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00 Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; WARMOND
  xxwoensdag, 21. maart/
  20:00
  Doopdienst door onderdompeling; van tevoren inschrijven voor doop (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  boekpresentatie

  BOEK PRESENTATIE☻ WAT IS DE MENS? ADAM, ALIEN OF AAP? Bronkhorsterweg 1/3, 6971 JA Brummen 23 februari 2018 om 19:00 uur Wat is de mens? Waar komt hij vandaan? Waarom is hij hier? En waar gaat hij naartoe als hij sterft? Allemaal vragen die de kern van ons leven raken. Zijn wij niet meer dan een stoffelijk netwerk van atomen, synapsen en moleculen, dat in zichzelf geen waarde heeft? Of heeft onze Schepper ons als waardevolle wezens geschapen? In 2017 vond er een stevige discussie plaats over de historiciteit van Adam, de eerste mens. Was hij wel de eerste mens? Of was hij een leermodel, de overste van een clan of een mythische figuur? In 2018 verschijnt er bij Uitgeverij Maatkamp een publicatie van de bekende ... www.c-agenda.nl

  vrouwenmeeting

  VROUWENMEETING☻ Kom dichterbij! Wat zeg je tegen anderen? En hoe praat je over jezelf? Welke woorden hoorde jij in je leven?Harderwijkerweg 136, 3852 AH Ermelo 20 februari 2018 om 19:30 uur Deze avondmeeting heeft een nieuw programma. We zingen andere liederen en de titel van de overdenking is ‘Wat zeg je?!’ Maar het thema ‘Kom dichterbij’, is voor alle bijeenkomsten de hoofdlijn. We horen regelmatig dat het ‘niets hoeven’, de rust en stilte, in Gods nabijheid zijn en ‘dichterbij komen’, aanspreekt en goed doet.

  bioscoop

  BIOSCOOP LOVE FIND YOU IN CHARM☻ Nienoord 20, 9351 AC Leek Routebeschrijving 16 februari 2018 om 19:30 uur Zet in agenda Filmhuiswesterkwartier vertoond films vanuit Christelijk perspectief Wij zijn interkerkelijk en niet verbonden aan een kerk Elke 3e weekend van de maand. Toegangsprijs: €7,50 pp

  bioscoop

  BIOSCOOP/THE SHACK☻ Nienoord 20, 9351 AC Leek Routebeschrijving 23 februari 2018 om 19:30 uur / Filmhuiswesterkwartier vertoond films vanuit Christelijk perspectief Elke 3e weekend vd maand. Toegangsprijs: €7,50pp ivm grote opkomst reserveren verplicht!!

  Nederland_Zingt_Dag_gr

  NEDERLAND ZINGT DAG 2018☻ Zaterdag 21 april 2018. Tickets bestel je via

  www.nederlandzingt.nl

  eva

  EVA’S KLOOSTERRETRAITE/In gebed met Hanna 8 en 9 juni 2018☻ Tweedaagse in de Paulusabdij in Oosterhout, bij de gemeenschap Chemin Neuf. In deze prachtig kloosteromgeving duiken we in Hanna’s (gebeds) leven en zet je ook je eigen leven even stil voor Hem. Info:www.eva.eo.nl/kloosterretraite 

  cursusweek

  CURSUSWEEK AAN TAFEL MET GOD/ARDENNEN☻vr 6 april - vr 13 april/ De cursusweek ‘Aan tafel bij God’, over de Bijbelse feesten, is een super leerzame, ongelofelijk gezellige week met veel sterrenmaaltijden en diepe geestelijke ervaringen. De cursus bestaat uit drie onderdelen: het bestuderen van Gods Woord, samen koken en feestmaaltijden voorbereiden en samen vieren. Lees er alles over op de achtergrondpagina Cursusweek Bijbelse Feesten.

  reveil

  MINI REVEILWEEK☻wo 9 mei - zo 13 mei/ Ook dit jaar organiseert Near East Ministry weer een Mini-Reveilweek van 9 tot en met 13 mei 2018. Een conferentie in de periode van Hemelvaart. Net als bij de reguliere Reveilweken, in de zomer, is het thema Koninklijk Kiezen. Net zoals bij Jozef kan er heel wat gebeuren in je leven. Koninklijk Kiezen maakt dat...NEM Voorthuizerweg 5 /Nijkerk, 3862 PZ Nederland

  Inspiratiedag-2018

  NEM INSPIRATIEDAG☻ Israël steunen: dat is ook in deze tijd hard nodig. Van veel kanten wordt Israël bedreigd. Militair, bijvoorbeeld door de dreiging van Iran om vanuit Syrië aan te vallen. Politiek, welk land wordt nou verweten welke stad ze als de hoofdstad kiest? Maar ook geestelijk, de haat tegen het Joodse volk is in sommige buurlanden nog heel sterk. Antisemitisme, oftewel Jodenhaat is nog steeds over de hele wereld aanwezig. Het is uiteindelijk verzet tegen de God van Israël. Datum: za 10 maart /Tijd:10:00 - 15:30 Kosten: Gratis www.nemnieuws.nl


  De_Heem_Veldwijk_2

  STICHTING DE HEEM OVERGENOMEN DOOR LEGER DES HEILS☻ 21 januari☻ Stichting ‘De Heem’wordt per 1 januari overgenomen door het Leger des Heils Midden Nederland. Alle medewerkers en de 35 cliënten zijn per die datum overgenomen door het Leger des Heils. De meeste bewoners op ‘De Heem’hebben een lichtverstandelijke beperking, vaak in combinatie met verslaving en/of psychische problematiek. John Vork, bestuurder ‘De Heem’: “De organisatie is te klein om financieel en strategisch overeind te blijven, het Leger des Heils kan deze mogelijkheden bieden en past bij de missie en visie van De Heem.” De cliënten krijgen 24 uur per dag begeleiding, ondersteuning en beveiliging geboden. Overdag is er opvang en worden er diverse activiteiten aangeboden. Jan Jans, directeur van het Leger des Heils Midden Nederland, is blij dat een plek als ‘De Heem’niet verloren gaat: “De bijzondere wijze van opvang past bij het Leger des Heils en de doelgroep ligt ons na aan het hart.”

  strijdkreet

  STRIJDKREET☻

  HOE GA JE OM MET SOMBERHEID☻ 21 januari☻ Januari is de minst vrolijke maand, zeggen ze. De feestdagen zijn voorbij, het geld is op, we gaan nog lang niet met vakantie en het weer is grauw en koud. Dat zorgt bij veel mensen voor een winterdip. Voor een serieuze depressie moet je naar de huisarts. Maar als je gewoon een tikkie somber bent, heeft Strijdkreet hier een paar tips. Het liefst blijf je warm binnen met chocola en een fleecedekentje. Maar trek toch die laarzen aan, een dikke jas en een paar wanten, en ga buiten lopen of fietsen. Je krijgt er frisse lucht van, tijd om na te denken en: meer daglicht. Juist in deze tijd, wanneer er weinig licht is overdag, is het belangrijk om zoveel mogelijk daglicht mee te pakken om vitamine D en cortisol aan te maken. Als je je rot voelt, heb je vaak meer zin in ongezonde snacks en chocola. Maar daarvan krijgt je lichaam niet de energie die het nodig heeft. Begin 's morgens met een goed ontbijt zodat je lichaam wakker wordt. Eet genoeg groente en fruit, dan kan je lichaam alle stofjes aanmaken die het nodig heeft om energie te leveren. Het kan in de winter geen kwaad om dat een beetje aan te vullen met vitaminepillen. Zeker van de vitaminen B en D en Omega 3-vetzuur kun je wel wat extra's gebruiken. Men zegt dat Sint-Janskruid en Rhodiola helpen tegen een dip. Dus als je toch een kruidenthee wilde maken, weet je welke kruiden je moet kiezen.


  NIEUWS

  de-luizenmoeder

  CHRISTELIJKE MOEDER STOORT ZICH AAN GEVLOEK IN DE LUIZENMOEDER☻ 19 februari☻ De Luizenmoeder is in vier weken en evenzoveel afleveringen uitgegroeid tot een enorme hit in Nederland. Afgelopen zondag keken 3,5 miljoen mensen naar de komische serie over basisschool De Klimop. In de serie worden niet alleen veel grappige opmerkingen gemaakt. Er komt regelmatig een vloek voorbij, constateert schrijfster en oud-leerkracht Nieske Selles. Nieske deed haar beklag op Facebook. Haar bericht is inmiddels meer dan 200 keer gedeeld. In gesprek met de EO benadrukt zij dat haar bericht niet is bedoeld om anderen te veroordelen. "Ik wil met name christenen oproepen om erover na te denken, zonder anderen te veroordelen. Het gaat erom dat we elkaar een spiegel voorhouden. Gaan we zo aan vloeken wennen dat het ons niet meer opvalt? Of zeggen we: dit gaat wel om de naam van onze Almachtige God?" Kees van Dijk, directeur van de Bond tegen vloeken, sprak hierover bij Groot Nieuws Radio. “Ik moest hartelijk lachen om het programma,” vertelt Van Dijk. “Tegelijkertijd kan vloeken in onze overtuiging niet de bedoeling zijn van taalgebruik. Met vloeken is de eer van God in het geding en daar word je, zwak gezegd, niet blij van. Je hoort het en neemt het waar. Een kleine zestig procent van onze fans op Facebook geeft dan ook aan ‘De Luizenmoeder’ niet te kijken vanwege het taalgebruik.”Bron:cip

  christenunie

  REACTIE CHRISTENUNIE EERSTE KAMER NA AANNEMEN DONORWET☻ 19 februari☻ Vandaag is de donorwet met de kleinst mogelijke meerderheid door de Eerste Kamer aangenomen: 38 stemmen voor en 36 stemmen tegen. De ChristenUnie-fractie is teleurgesteld over deze uitslag en heeft met overtuiging tegen gestemd. Niet omdat de ChristenUnie-fractie tegen het doel van de wet is, namelijk het vergroten van het aantal orgaandonoren. Integendeel, dat doel ondersteunt de fractie van harte. Maar de fractie heeft principieel bezwaar tegen de veronderstelde instemming om organen uit te nemen bij mensen die zich niet hebben laten registreren. Op deze manier maakt deze wet inbreuk op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en is daarmee de schending van een grondrecht in het geding (art. 11 GW). De ChristenUnie-fractie betreurt dat met zo'n kleine meerderheid een controversiële wet is aangenomen, terwijl groter draagvlak nodig was geweest. Een ander voorstel met een grotere draagvlak had wel kunnen bijdragen aan het vergroten van het aantal donoren. Wij willen bijdragen aan bewustwording van en het gesprek over orgaandonatie en aan het vergroten van de bereidheid bij mensen om orgaandonor te zijn.Bron:cip

  flyers

  HOMOKOPPEL BESTELT FLYERS MAAR KRIJGT PAMFLETTEN OVER SATAN☻ 24 januari☻ Twee mannen die het afgelopen najaar zijn getrouwd, bestelden flyers voor hun bruiloft bij printbedrijf Vistaprint, schrijft ABC News. Op de dag voor hun bruiloft kwam het pakketje aan. Maar in plaats van het dagprogramma, bestond het uit religieuze pamfletten die waarschuwden voor ''satan, de allerhoogste verleider'. Het woedende stel klaagt nu de populaire drukkerij aan. Het Australische stel, Stephen Heasley en Andrey Borg, die afgelopen september in Pennsylvania trouwden, beweren dat de boodschap op de flyers bedoeld was om hen te kwetsen, vanwege hun seksuele geaardheid. Een van de statements in de folder luidde: “De allerhoogste verleider is satan, die onze zwakheden gebruikt om ons tot zonden te verleiden. Je moet begrijpen waar verleidingen vandaan komen als je de manier wilt veranderen waarop je leeft.”Niet alleen was het homokoppel gekwetst, maar ze waren ook min of meer gedwongen om honderd exemplaren van hun eigen trouwprogramma af te drukken tegen een meerprijs van de bijna tachtig dollar die ze betaalden aan Vistaprint. Heasley en Borg beweren dat het bedrijf contractbreuk heeft gepleegd. Trynka Shineman en Robert Keane, hebben een statement naar buiten gebracht aan hun klanten, waarin ze laten weten dat ze het ten zeerste betreuren dat ze zich zo gekwetst voelen 'vooral in een tijd die gevuld zou moeten zijn met vreugde'. Ze beweren dat de pamfletten bedoeld waren voor een andere klant. Dat ze toch terecht zijn gekomen bij het desbetreffende koppel, zou de schuld zijn van een derde partij, die orders verwerkt voor Vistaprint. Deze claim wordt verder onderzocht. Het paar geeft aan mentale en emotionele schade te hebben geleden. Ze houden het bedrijf verantwoordelijk en willen 'een stem geven aan anderen, die op dezelfde manier het slachtoffer zijn geweest'.

  pasen1

  DOE KALENDER VOOR WIE OP PRAKTISCHE MANIER WIL TOELEVEN NAAR PASEN☻ 24 januari☻ Veertig dagen lang een eenvoudige opdracht om bewust toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Dat is mogelijk door middel de nieuwe doe-kalender van Opkijken.nl. De doe-kalender met 40 eenvoudige opdrachten is ontworpen voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en hun familie of begeleiders, maar is ook zeer geschikt voor gezinnen en iedereen die op een praktische manier invulling wil geven aan de 40-dagentijd. Er zijn tien verschillende soorten opdrachten, die vier keer zullen terugkomen. Je kunt daarbij denken aan: een filmpje kijken, een bijbeltekst ter bemoediging, iets doen in of voor de natuur, een opdracht om iets te doen voor een ander, enzovoorts. Lees elke ochtend bij het ontbijt samen een kaartje met de opdracht en help zo nodig met het uitvoeren van de activiteit. Vraag elke dag bij het avondeten hoe het is gegaan met de opdracht. Zo beleef je samen een bijzondere tijd waarbij je toeleeft naar de Paasdag, om te vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood.


  Inhoud blog
 • Leef voor God
 • Gods plan
 • Dwaasheid of bezonneheid
 • Dwaasheid of bezonneheid
 • Dorst naar dit levenswater
 • Bidden is
 • God heeft de aarde met zorg gemaakt
 • Hoe behandel je Gods schepping
 • God en andere mensen
 • Het evangelie

  TWITTER HET GELOOF


  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (22)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (115)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (18)
 • Gods liefde (9)
 • Het leven (7)
 • Natuur/schepping (12)
 • Zieken (2)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!