NIEUW: Blog reclamevrij maken?

☻☻☻☻12 april☻☻☻☻

VISITOR

ZIJNWOORD

GOD KIJKT OM TE REDDEN☻
9 april☻
In vers 15 staat dat God al onze werken doorgrondt. Hij weet precies wat we doen en waarom. En toch kijkt God niet om te veroordelen. Hij kijkt omdat Hij zoekt naar oprechte harten, naar mensen die op Zijn goedheid hopen, en redt die mensen vervolgens van de dood.
Het is niet alleen bijzonder dat God alziend is, het is zelfs onze redding! Juist doordat Zijn ogen voortdurend op ons zijn, mogen we ervan verzekerd zijn dat Hij onze Redder is. Vertrouwend op Jezus hoeven we niet bang te zijn. In Romeinen 8:1 staat dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus zijn.
Laat ons gebed daarom mogen zijn wat er in vers 20 staat: "20 Onze ziel verwacht de Heere, Hij is onze hulp en ons schild". We mogen ons verheugen in een zorgzame blik van een liefdevolle Vader!

ZIJNWOORD

GOD ZIET ALLE MENSEN TEGELIJKERTIJD☻
9 april☻
In deze Psalm zien we dat onze God vanuit de hemel kijkt. Dit is Zijn woonplaats. Daarvandaan ziet Hij alle mensen, alle bewoners van de aarde. Dus ook u, en jou.
Wie denkt dat dit onmogelijk is, kijkt misschien teveel met menselijke ogen. De hemel, Zijn woonplaats, is namelijk niet een vast punt ergens in de ruimte, want dan zou God alleen maar één kant van deze aarde tegelijkertijd kunnen zien. God is juist op een plaats die niets met ons heelal te maken heeft: in de hemel. Daarvandaan ziet Hij alle mensen op hetzelfde ogenblik. Zo groot is Hij!

 

GEBED☻

GEBED TEGEN TWIJFEL☻
27 maart☻
Wie leidt de mens van wieg tot graf?
Wie neemt hem al zijn zonden af?
Wie vormt hem met een levensstijl,
die vreugde brengt en zoveel heil !
Wie leerde hem dat eerste woord,
reeds door ontelbaren gehoord?
“Ach Here, houd ook deze nacht,
weer over mij getrouw de wacht!”
Eerst mocht ’t kind gelovig groeien,
maar langzaam aan kwamen de boeien.
Misschien van kerkelijke tucht,
of ongeloof waardoor men vlucht.
Waar komt toch al dat kwaad vandaan?
Wie brengt toch al die twijfel aan?
Zijn het geleerde theologen,
die eerst zichzelf, toen mij bedrogen?
Heeft ’t denken hun geloof verstoord,
waardoor men ’t oude niet meer hoort?
Zou nu aan ’t einde van de tijd,
’t geloof vergaan door ijdelheid?
God heeft dit eenmaal al voorzien:
een gewaarschuwd mens telt dus voor tien.
“Help Heer, uw kinderen op te staan,
en in Uw waarheid door te gaan !”F.vd Made

GEBED♣

RUST VOOR MIJN ZIEL☻
27 maart☻
de zon heeft mijn
ogen aangetast
het leven mijn ziel
angst heeft mij omgeven
vind ik nog rust voor
mijn ziel
dat bloedt en ziek is
van elke dag
Heer hoor mijn klacht
laat Uw genade op mij
rusten
opdat ik voor altijd
bij U mag wonen/E.Brunelli


GEBED☻

ELKE NIEUWE MORGEN☻
9 april☻
God danken voor de voeten die je dragen,
dat jij mag zien de kleuren van het leven,
je oren horen, jou dat is gegeven,
je mooie handen die kracht in zich dragen.
Hem danken voor Zijn zegen alle dagen,
jij vrij je kunt bewegen, pret beleven,
kunt rennen, springen, dansen door het leven,
hoevelen die daar elke dag om vragen.
Een dankgebed begint bij het ontwaken,
dat we gezond weer opstaan elke morgen.
Hem vragen of de dag Hij mooi wil maken
voor hen die ziek zijn, hun verdriet verborgen,
in bed of stoel zich lusteloos vermaken
en opzien tegen elke nieuwe morgen.P. Laneuze

GEBED
AKKER VAN MIJN LEVEN☻
16 maart☻
Mijn akker met diepe voren
doorploegd in het verleden
geplant met het beste zaad
van Uw liefde en genade
ontkiemend in het heden.
Wil het met Uw zorg hoeden
dat op Uw gewijde grond
in toekomst van Uw verbond
ik de vrucht mag voeden
die U met Uw geest mij zond.
E.J.vd Scheer


WIJSHEID
9 april☻
In de stormen van mijn leven, in de regen in de kou, wil ik schuilen in Uw vrede, wil ik rusten in Uw trouw.

BEMOEDIGING
9 april☻
Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.GEZEGDES☺

9 april☻

Vertrouw op God als het leven zwaar is, want Hij zal voor je zorgen.

 

 

QUOTES**

9 april☻

"Ik heb uitspraken gelezen van Plato en Cicero die erg wijs en mooi zijn; maar ik heb bij geen van beiden gelezen: "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven."

PSALM☻

9 april☻

"God zorgt voor mijn redding en redt ook mijn eer. Hij is mijn sterke rots. Alleen bij God kan ik altijd schuilen. Hij beschermt mij."(Psalm 62:7)

 

KORTE GEDACHTE**

9 april☻

Jezus, onze hoop, u maakt ons tot mensen die in eenvoud en oprechtheid uit het evangelie leven. Wij zouden zo graag willen begrijpen dat een heel eenvoudig vertrouwen in u het beste in ons aanboort. Zelfs een kind slaagt daarin.

KORTE OVERDENKING**

9 april☻

Als we dood ontvangen als onze betaling voor zonde, worden we alleen betaald voor wat we verdienen -- zonde is rebelleren tegen de God die ons liefheeft en ons zijn meest kostbare geschenk gaf om ons te verlossen van de zonde! Maar Gods geschenk is gratis - eeuwig leven in Jezus Christus. We kunnen het niet verdienen, kopen of het opeisen. Dus God gaf het door genade.

 

CITAAT☻

9 april☻

Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop.
EVANGELISCHE TEKST**

9 april☻

"Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde." 1 Johannes 1:19

 


Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (23)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (121)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (19)
 • Gods liefde (11)
 • Het leven (9)
 • Natuur/schepping (12)
 • Zieken (2)
 • BIJBELSE TEKST**

  9 april☻

  Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.Efeziërs 5:15-16


  SPREUKEN☺☺

  9 april☻

  "Iemand met een wijs hart zal verstandig worden genoemd en zijn woorden zullen goede lessen in zich bergen."(Spreuken 16:21)

  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  DE GODDELIJKE OPROEP TOT BEKERING☻
  16 maart♥
  Zo zeker als Christus opgestaan is uit de doden, zal Hij terugkomen om te oordelen, de levenden en de doden. ‘Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad, 2 Kor. 5:10.’ U en ik, wat zal het oordeel zijn dat over ons uitgesproken wordt? Zullen wij aan Zijn rechterhand staan en horen: ’Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld, Matth. 25:34.’ Of staan wij aan Zijn linkerhand en zullen wij horen: ‘Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is, Matth. 25:41.’ Waar zouden wij staan als wij nu op dit moment voor Gods Rechterstoel zouden verschijnen? Er zijn maar twee antwoorden mogelijk, links of rechts, wij wandelen nu op dit moment op de brede weg die naar het verderf leidt of op de smalle weg die tot het eeuwige leven leidt. Het is, in Christus behouden of buiten Christus verloren.

  MEDITATIE

  EEUWIG LEVEN☻
  27 maart☻
  Vrienden, hoe is het met u? Misschien bent u al jaren gebonden aan uw bed, misschien gaat u gebukt onder een ernstige ziekte of ziet u hoe een geliefde van u zwaar moet lijden. Kom, hef het hoofd omhoog, zie op God, verwacht van Hem uw kracht. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde en kan u genezen, niets is te wonderlijk voor Hem. Allen die tot Hem kwamen werden genezen. Tegelijk zien wij vandaag niet iedereen genezen, er zijn geliefde kinderen van de hemelse Vader, die zwaar moeten lijden en met een kreupel, verlamd, of weggeteerd lichaam uiteindelijk het leven moeten laten. Is Gods kracht dan verminderd? Nee, Hij is gisteren, heden en tot in eeuwigheid Dezelfde. Twijfel nooit aan Zijn almacht, maar geef uzelf aan Hem over. Er is iets veel belangrijkers dan een gezond, sterk en fit lichaam. Dat is de reiniging van het vuile hart, ja dat is de vergeving van zonden die alleen te vinden is bij Jezus, de Messias. Zijn bloed, dat Hij gestort heeft aan het vloekhout op Golgotha, opent voor ons een fontein van eeuwig leven. Genadig, barmhartig en groot van goedertierenheid is onze God. Niemand van ons hoeft te wanhopen aan zijn of haar toestand, leg u eenvoudig neer aan Zijn voeten, zie naar Hem op en ontvang Zijn liefde.

   

  TIJD MET JEZUS

  IK BEN DE WEG☻
  16 maart☻
  Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
  Johannes 14:6☻☻
  Als er ooit een tijd is dat we het nodig hebben om God als Vader te kennen, dan is dat wel in een periode van pijn en lijden. Jezus vertelt ons dat hij de weg is naar de Vader. Alleen door hem kunnen we bij de vader komen en ons door hem laten omhelzen zoals kinderen dat doen. De weg die we in zo’n pijnlijke periode hebben te gaan, is daarom ten diepste ook heel duidelijk: we moeten Jezus vinden en door hem heen de Vader omhelzen. Heel Jezus’ leven is een uitnodiging om bij hem te komen. Hij is de weg, de enige weg, de enig begaanbare weg als we ons verdwaald voelen in onze gevoelens en gedachten van rouw. Ga die weg en vind de Vader.
  Gebed: Heer Jezus, u bent mijn weg. Leer me door u bij de Vader te komen. Amen.
  Vraag: Hoe ben jij bezig om de weg van Jezus te vinden.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  KOM NAAR JEZUS☻
  27 maart☻
  Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. (Mattheus 11:28)
  Jezus weet wat er in ons om gaat. Hij heeft het van binnen uit leren kennen toen hij als mens op aarde was. Hij kent de lasten die we dragen, de vermoeidheid die op ons drukt, de verdrietige wanhoop omdat we geen uitweg meer zien. Hij kende het allemaal zelf, en heeft ook al onze vermoeidheid en lasten nog eens op zich genomen. Deze Jezus zegt vandaag tegen ons: 'Kom naar mij.' We mogen alles wat op ons drukt als een last bij hem brengen en krijgen er dan rust voor terug. Niet dat de omstandigheden dan meteen zijn veranderd, maar wel je hart. Er komt weer vrede en heelheid, de onrust voorbij.
  Gebed: Jezus, help me om echt in te gaan op uw liefdevolle uitnodiging om bij u rust te vinden. Amen.
  Vraag: Hoe ga jij in op Jezus' uitnodiging?

  BEMOEDIGINGSSITE

  TROOSTPLEISTER & WONDERKUSJES☻
  9 april☻
  Zorg dat je een paar 'troostpleisters' bij je hebt, en ook genoeg 'wonderkusjes'. Misschien dat je ze vandaag nodig hebt voor iemand die je straks ontmoet!
  LIEVE MENSEN,
  'Weet dat Ik je zal genezen, Ik zal je wonden helen - spreekt de Heer- ook al noemt men je Verworpene en zegt men: 'Naar Sion kijken we niet meer om.' Jeremia 30:17
  God kijkt wel naar je om, en wij ook!
  Ontvang zijn liefdevolle zorg en bemoediging,
  Gerry

  BEMOEDINGSSITE♣♣

  DERDE KRUISWOORD☻
  27 maart☻
  Zie toch om naar je naaste en doe wel!☻
  Hoe deed Jezus dat toch? Hangend aan dat verschrikkelijke kruis, de dood zo nabij, zag Jezus Maria en Johannes. Hij wist dat ze Hem straks zouden missen. Hij kende ook die tedere liefde die er tussen deze bestond. En Jezus besteedde zijn laatste krachten aan deze tere relatie. Hij zegende het met een woord van Hem. Het derde kruiswoord: Vrouw, zie je zoon, zoon, zie je moeder!
  Man, zie je vrouw,
  vrouw, zie je man!
  Vader, zie je kind,
  moeder, zie je dochter,
  zoon, zie je moeder,
  dochter, zie je vader.
  Deze rij slingert maar voort,
  Mensen: zie Mij toch, in die ander.
  Met liefs, Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  KOM DICHTERBIJ☻
  14 april☻
  Verlies je leven in Jezus en vind Zijn leven in jou en jezelf, terug!
  Je leven verliezen en Jezus winnen!
  Met een prachtige illustratie vertelt Maggie Groham, een Egyptische vrouw hoe zij haar leven verloor, en een nieuw leven in Jezus vond. Alles werd anders, toen Jezus 'ALLES' voor haar werd. Deze omwenteling bleef niet onopgemerkt in de sloppenwijken van Caïro en tot ver daarbuiten.
  Om je te bemoedigen! Durf die stap te zetten, vandaag: iets minder van jezelf, iets meer van Jezus! En let op wat er verandert... ook bij jou!
  Om je te bemoedigen, met liefs,
  Gerry

   www.bemoedigingssite.nl


  ANDERS DAN ANDEREN☻
  5 april☻
  Hij was anders dan anderen
  Op school werd hij vaak gepest
  Ook al deed hij nog zo z’n best
  Hij kon zichzelf niet veranderen.
  Ze vonden hem te stil en te dik
  Hij had ook weinig te vertellen
  Had met niemand wat te stellen
  En had in spelletjes geen schik.
  Voelde zich eenzaam en verlaten
  Omdat hij nu eenmaal anders was
  En niet zoals de jongens in zijn klas
  Kon er met hen nooit over praten
  Voel jij je soms eenzaam en alleen?
  God de Heer wil je altijd nabij zijn
  Hij weet van jouw verdriet en pijn
  En zal er steeds zijn voor iedereen.

  WACHTEND DENKEN☻
  5 april☻
  Bidden, elke dag;
  wordt het dadelijk, aanstonds
  of later verhoord?
  Heel mijn leven is omsloten
  door Gods werkende wijsheid.

  ONZEKERHEID☺
  5 april☺
  Een onzekere toekomst kent
  boze dagen, die niet om clementie
  vragen. Levensmoed moet vaak veel
  verzetten. De klippen omzeilen
  en op de tellen letten.
  De plannen, het plannen en het
  vooral jezelf kennen;
  zijn geen garantie voor een rustig gemoed.
  Van juist diegenen die niet kunnen wennen,
  dat je vaak moet leven zoals
  het leven het zelf doet.
  Morgen kan zijn getrouwd.
  Overmorgen kan worden gerouwd
  over al die gebeurtenissen die na de
  vreugde niet meer zullen leven.
  Morgen leeft vaak met de dag
  en wat volgt gaat dikwijls over
  het graf van de onzekerheden,
  die koers geven aan een geleefd verleden.
  W.B.Tijssen  LEVENSWEG☻
  5 april☻
  Ik zie twee sporen
  Een van god en een van mij
  Zoals het zou horen
  Staat god aan mij zij
  Maar in de zware tijden
  En bij alle problemen
  Tijdens mijn lijden
  Is er een spoor verdwenen
  Dus ik vroeg aan hem
  Waarom laat u me alleen
  En ik hoorde van zijn stem
  Ik draag je door die tijden heen.
  Christelijke gedicht door: Sarissa

  JEZUS ALSTUBLIEFT HELPT ME☻
  5 april☻
  Jezus, ik ben niet sterk
  ik ben maar een zwakke persoon
  kan je me helpen, dat is toch je werk
  je weet toch waar ik woon
  Jezus, help me!
  verlos me van mijn innerlijke pijnen
  als jij het niet wegneemt
  zal het nooit verdwijnen
  Ik kan niet meer
  elke dag lopen er constant tranen uit mijn ogen
  kom alstublieft neer
  dan hoef ik geen tranen meer te drogen
  Lieve heer, laat hem komen
  hij zal een engel voor mij zijn
  dat is waar ik al weken van lig te dromen
  hij kan mij echt verlossen van mijn pijn Gedichtenlady

  ANDERS DAN ANDEREN☻
  5 april☻
  Hij was anders dan anderen
  Op school werd hij vaak gepest
  Ook al deed hij nog zo z’n best
  Hij kon zichzelf niet veranderen.
  Ze vonden hem te stil en te dik
  Hij had ook weinig te vertellen
  Had met niemand wat te stellen
  En had in spelletjes geen schik.
  Voelde zich eenzaam en verlaten
  Omdat hij nu eenmaal anders was
  En niet zoals de jongens in zijn klas
  Kon er met hen nooit over praten
  Voel jij je soms eenzaam en alleen?
  God de Heer wil je altijd nabij zijn
  Hij weet van jouw verdriet en pijn
  En zal er steeds zijn voor iedereen.
  Fedde Nicolai

  LEVENDE HOOP☻
  5 april☻
  Ik zag een stille lentebode,
  het kopte door de vorstgrond heen,
  lichtgevend in een winterperiode.
  Ik zag een stille lentebode,
  het gaf een Hemelboodschap in een code:
  Nieuw Leven breekt door steen!
  Ik zag een stille lentebode,
  het kopte door de vorstgrond heen. C.Poelman-Duisterwinkel

  LEVE DE LENTE☻
  5 april☻
  Vandaag kies ik bij zwart/wit zacht oranje,
  een sjaaltje losjes in een knotjesspeld,
  het schuimkoralen snoer van tante Anje
  en in mijn haar heb ik een bloem gespeld.
  Zinderend danst de lente door de lucht,
  er luiden voorjaarsboden in de zon,
  de kat miauwt zijn maartse lokgerucht,
  dekbedden kleuren fleurig een balkon.
  Vandaag stuift meel en wuiven pollen,
  we veren op uit onze wintervacht,
  het frisse groen ontspruit uit tulpenbollen,
  Gods lentelicht schept opwekkracht!
  Coby Poelman - Duisterwinkel.

  BIJBELSE RECEPTEN☻

  ISRAELISCHE RECEPT☻ 16 maart☻ VOORGERECHT☻ AVOCADO (1 pers) 1 avocado 1 kleine ui 1 ha rdgekookt ei peper, zout 2 theel citroen 1 eetl mayonaise een paar druppels maggi of tobasco (eventueel) Haal het vruchtvlees voorzichtig uit de in twee gesneden avocado. Prak dit fijn en meng er het geprakte ei en de gesnipperde ui en de rest van de ingrediënten onder. Vul de avocadoschillen met dit mengsel. Laat enkele uren in de koelkast staan. Je kan dit mengsel gebruiken als broodbeleg of als dipsaus.

  ☻☻AVOCADO MET TONIJN☻☻

  16 maart

  Per persoon 1 avocado: voor 3 avocado’s: 2 blikjes tonijn 1 à 2 ee tlepels mayonaise 1 klein uitje 3 theelepels citroensap, cognac of sherry zout en peper Was de avocado’s, snijd ze in tweeën en haal de pit eruit. Maak de tonijn fijn en doe het zeer klein gesneden uitje, de mayonaise en het citroensap, cognac of sher ry erbij. Strooi een heel klein beetje zout en peper in de avocado’s, vul ze met de aangemaakte vis en leg er wat nopjes mayonaise op.

  STICHTING CHRIS

  Image and video hosting by TinyPic

  VERDRIETIG☻
  9 april☻
  Iedereen is wel eens verdrietig. Bijvoorbeeld als je ruzie hebt, je gepest wordt, of als iets niet gaat zoals je wil. Als je zin hebt om te huilen, doe dat dan gewoon! Je hoeft je niet groot te houden, omdat je denkt dat huilen kinderachtig is. Of omdat je bang bent mensen om je heen verdrietig te maken. Mensen zullen vaak juist blij zijn dat ze je kunnen steunen of troosten.
  Wat kun je doen als je je verdrietig voelt?
  Als je even niet aan je verdriet wilt denken, kun je proberen even aan iets anders te denken. Bijvoorbeeld door iets leuks te doen.
  Spreek af met vrienden of vriendinnen
  Luister naar vrolijke muziek
  Pak een grappig boek
  Speel je favoriete spel
  Ga lekker sporten
  Bekijk grappige fimpjes op internet
  Praat over je verdriet (dat kan bijvoorbeeld op onze chat)
  Soms lukt het niet om in je eentje je verdriet op te lossen. Praat er dan over met je ouders, ooms of tantes, of vrienden en vriendinnen. Misschien hebben ze wel goede tips! Je kunt ook chatten met Chris.
   www.chris.nl


  SCHUILPLAATS

  9 april☻
  Marieke (21) leerde omgaan met de schade uit haar gezin van herkomst.
  “Ik was op mijn 18de gewoon al levensmoe. Ik wilde niet meer leven. Ik zag geen toekomst meer en dacht dat er niemand zou zijn die met mij samen wilde leven. Met hulp van DMW ben ik sterker geworden. Mijn geloofsleven groeide in deze periode. Mijn ogen werden geopend voor een levende
  God die Zijn handen naar me uitstak en zei: ‘Kind, alle moeite en zorg zal ik met jou dragen’. Op het gebed kreeg ik verkering met een zorgzame jongen die naar me wilde luisteren en er voor me was.”
   www.stichtingschuilplaats.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  DE VLUCHTHEUVEL☻

  HOGE EISEN☻
  9 april☻
  Bertine heeft een hechte band met drie vriendinnen. Terugkijkend ziet Bertine dat zij daarin heel veel van zichzelf gaf. “Ik stelde hoge eisen aan mijzelf in de contacten met mijn vriendinnen. Ik schoof mijzelf, mijn eigen wensen en keuzes, aan de kant om er helemaal voor hen te zijn. Negatieve emoties liet ik niet toe. Er waren altijd ergere dingen dan wat in mijn leven gebeurde.” Twee vriendinnen uit de groep kregen verkering. Met de derde vriendin, Sylvia, werd de band nauwer.
  “We trokken vaak samen op, ondernamen veel en logeerden in de vakanties bij haar opa en oma of de mijne. Hoe meer we samen optrokken, hoe opener Sylvia werd over de situatie bij haar thuis. Er waren veel en grote problemen tussen haar ouders. Ik was de enige die ervan wist, ze deelde het verder met niemand. Tot ik in de zomervakantie op een ochtend gebeld werd: Sylvia had geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Dat heeft zóveel impact op mijn leven gehad. Ik belandde met een klap in de volwassen wereld. En wat ik mezelf erg aantrek, is dat ik niet gemerkt heb dat ze zo depressief was, dat haar situatie zó uitzichtloos was. Het voelt alsof de keuze die Sylvia maakte mijn schuld is.”
  www.stichtingdevluchtheuvel.nl

  PUNTUIT/THEMA

  OVERSPELIGE VROUW☻ 9 april☻ Johannes 8☻ We lezen hoe de Heere Jezus een vrouw, die zich seksueel misdragen heeft, laat gaan met nieuwe hoop in het hart. Zij kon dit allerminst verwachten, was zij niet aangeklaagd door getuigen? En het was toch niet mis wat zij zeiden. Dat zij Jezus als Rechter wilden, was van hun kant een uitdaging, een verzoeking. Jezus is niet gekomen om te oordelen, Hij treedt niet op als Rechter. Hij is gekomen om te behouden. Getuigen..., willen jullie met stenen gooien wat overeenkomt met de wet van Mozes? Pak een steen op en ga je gang. Zet door, maar alleen als je zelf zonder zonden bent! Wie rein is die mag… Toen dropen ze af, de aanklagers. Naar leeftijd. Dat lag aan hun geweten. Jezus bleef met de vrouw alleen achter. Heeft niemand u veroordeeld? Dan Ik ook niet. Ga heen en zondig niet meer.

  NIEUW HARTJE☻ 27 maart☻ Marco bidt vaak ’s avonds, behalve als hij te moe is. „Ik bid of God mij wil bewaren, voor andere mensen en om een nieuw hartje. Ook lees ik dan een stukje uit de Bijbel en een dagboekje. Ik vind het fijn dat zo’n dagboekje ook gaat over dingen uit het normale leven. Het mooist in de Bijbel vind ik het begin, dat God alles heeft gemaakt. Hoe dat allemaal geschied is in een paar dagen tijd, dat zouden wij nooit kunnen. In het Nieuwe Testament vind ik vooral de zendingsreizen mooi. Dat ze dat durfden! God zie ik terug in de natuur. Als in het voorjaar alles weer gaat bloeien en de vogeltjes jonkies krijgen. Ja, dat God er is, is voor mij duidelijk. Anders zouden we niet kunnen leven, eten en drinken. Dat we nog normaal met elkaar om kunnen gaan, meestal, daaraan merk je ook dat God er is. En als de Heere Jezus terugkomt? Dat vind ik lastig. Je weet niet wat er precies gebeurt. Ik vind het eng om daaraan te denken.”

   

  IN DE TREIN☻ 9 april☻ Er zit een Limburgse pastoor in de trein naar Amsterdam. Tegenover hem zit een vrouw vreselijk te vloeken. De ene nondeju na de andere. Maar dan erger natuurlijk. Zegt die pastoor op zijn Limburgs: "Luuster, heeft u dan helemaal geen GELEUF." Waarop de vrouw antwoordt: "Ja hoor, mot je hem effe zien?"

  EEN ATHEIST☻ 27 maart☻ Een atheïst maakte een boswandeling, en bewonderde alles wat door het "toeval der evolutie" was ontstaan. "Wat een majestueuze bomen, machtige rivieren, prachtige dieren!", zei hij bij zichzelf.

  GRIZZLYBEER☻

  27 maart☻

  Toen hoorde hij geritsel in de bossen. Hij keek om en zag een 2½ meter lange grizzlybeer op zich afstormen. Zo snel hij kon rende hij weg. Hij keek over zijn schouder: de beer haalde hem in! Hij rende nog harder, keek weer over zijn schouder: de beer zat hem nog dichter op de hielen. Hij probeerde nog harder te hollen, maar struikelde en viel. Vervolgens zag hij de beer boven zich uittorenen en zijn klauwen opheffen voor de genadeslag. Toen schreeuwde de atheïst: "O mijn God!..."

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/ (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)


  ♠woensdag, 11. april
  20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ♠zondag, 15. april
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  11:00/ Tilburg Onderwijsdienst (Pinkstergemeente Praise; Gebouw Koningshoeven; Kruisvaardersstraat 32; 5021 BE; Tilburg; 06-40287031; www.pgpraise.nl)
  19:00/ Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ♠dinsdag, 17. april
  19:30/ GROOT VOORJAARS SEMINAR: Voor de strijd geboren (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ♠woensdag, 18. april
  20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  Wanneerwo, 18. april, 20:00 – 22:00

  www.wingsofhealing.nl

  Op zaterdag 26 mei is het zover: de 44e editie van de EO-Jongerendag! Duizenden jongeren zullen die dag in GelreDome Arnhem samen zingen, bidden, feestvieren en stilstaan bij het thema 'Walk on Water'. Naast de BEAM Worshipband zullen Matt Redman & Guvna B, publiekslieveling for KING & COUNTRY en ‘rising star’ Britt Nicole acte de présence geven. Het buitenterrein gaat om 11.00 uur open, vanaf 12.00 uur kun je het stadion in en het programma in het stadion start om 13.30 uur. Om 21.00 uur is de EO-Jongerendag afgelopen. Kaarten kun je reserveren via BEAM. Bron:www.eo.nl

  HEAVENLY OIL WORKSHOP☻ Adres: Zeldertsedreef 2, 3824EK Amersfoort Zet in agenda Datum & Tijd: 9 april 2018 om 19:30 uur 'Een wijze heeft een kostbare schat aan olie in huis'. Dit is een spreuk uit de bijbel van Salomo. (spreuken 21:20) Wil jij weten waarom het wijs is om olie in huis te hebben? Wil jij ontdekken wat pure, essentiële olie kan betekenen voor je gezondheid en stemming? Kom dan naar de Heavenly Oil Workshop in Amersfoort.

  aanmelden via doorliefde@hotmail.com

  MASTER CLASS REVISIE NIEUWE BIJBELVERTALING☻ Adres: Leefdaelhof 10, 5141 JX Waalwijk Zet in agenda Datum & Tijd: 11 april 2018 om 10:00 uur Het Nederlands Bijbelgenootschap houdt in tien plaatsen de masterclass De Nieuwe Bijbelvertaling in revisie. Deelnemers aan deze masterclass krijgen inzicht in de revisie en gelegenheid voor inspraak. De masterclasses zijn bedoeld voor professionele bijbelgebruikers, zoals predikanten, voorgangers en kerkelijk werkers. www.natuurmonumenten.nl

  JARIGEN

  JARIGE☻

  23 maart☻ de zon straald al is het wat koud verjaren zijn jaren die vergaren maar jou innerlijke schoonheid en je lieve lach zijn van de partij de hele dag Gelukkige verjaardag A.v Hees

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  BETERSCHAP

  LICHAMELIJKE PIJN☻ 23 maart☻ Een snijdende pijn is het die mijn rust verstoort Ik stuur hem graag heen, maar hij lijkt me niet te hebben gehoord. Bewegingen zijn lastig te maken en als reactie ga ik die dan maar staken Bezorgd vraag ik me af of het ooit overgaat? Een voor de hand liggende vraag als je zo vergáát... Ik pas mijn bezigheid aan, gezeten op een gemakkelijke stoel Ik voel me net zoals een stokoude oma Is dit wat ik voortaan misschien wel voel? Dakoyria, 2016.

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  ZONNIG PARELTJE☻ 23 maart☻☻ kleine schat dat jij bent geboren doet ons bekoren jij geeft ons geluk het liefste van al zonnig pareltje kindje als christal Van Hees Annie Belgie

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  HUWELIJK

  TOCH NOG TROUWEN☻ 23 maart☻ Zolang al bij elkaar... Tóch maar trouwen met mekaar. Hun motivatie ken ik dan niet. Dat is hún zaak en niet iets waarmee ík wat opschiet. Mijn vriendin is zíj dan niet zozeer. Maar híj kijkt er doorhéén, keer op keer. Dát is wat liefde vermag, fouten verbloemend, de kérn die je zag. Híj is gewoon een fijne vent en ik hoop dat zij hem nog wat verwent. Ik zie hen hooguit op een feest. Ken háár niet grondig. Misschien wat voorbarig geweest? Dat neemt niet weg dat ik hun alle geluk van de wereld gun, óók op hun oude dag. Ja, juist dán, dat menig uur nog schitteren mag! Dakoyra

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  TOT HEILS DES VOLKS

  DAG OPVANG☻
  12 april☻
  Het Fort is een vernieuwend initiatief op het gebied van armoedebestrijding onder kinderen. Wij geloven in de kracht en talenten van ieder kind. Ook als ze opgroeien in lastige omstandigheden. Als je ouders moeten rondkomen van een laag inkomen heeft dat vaak invloed op je ontwikkeling. Dan is het fijn om extra ondersteuning te krijgen. Voor deze kinderen is er Het Fort.
  We geloven in de kracht van een liefdevolle en aandachtige benadering. Naastenliefde en praktische zorg gaan hand in hand. We geloven dat (voor)oordelen veel kapot maken en daarom is ieder kind bij ons welkom. We hebben respect voor de keuze, levensovertuiging en opvattingen van ieder kind en ouder die wij ontmoeten. Ons grote voorbeeld is Jezus. Hij is voor ons de bron van leven.
  Het Fort heeft nu twee groepen in Amsterdam-Noord, maar we hopen in de toekomst meer vestigingen te krijgen in Nederland.

  HEILSDESVOLKS

  HEILSDESVOLKS
  HET FORT☻
  12 april☻
  Het Fort is een vernieuwend initiatief op het gebied van armoedebestrijding onder kinderen. Wij geloven in de kracht en talenten van ieder kind. Ook als ze opgroeien in lastige omstandigheden. Als je ouders moeten rondkomen van een laag inkomen heeft dat vaak invloed op je ontwikkeling. Dan is het fijn om extra ondersteuning te krijgen. Voor deze kinderen is er Het Fort.
  We geloven in de kracht van een liefdevolle en aandachtige benadering. Naastenliefde en praktische zorg gaan hand in hand. We geloven dat (voor)oordelen veel kapot maken en daarom is ieder kind bij ons welkom. We hebben respect voor de keuze, levensovertuiging en opvattingen van ieder kind en ouder die wij ontmoeten. Ons grote voorbeeld is Jezus. Hij is voor ons de bron van leven.
  Het Fort heeft nu twee groepen in Amsterdam-Noord, maar we hopen in de toekomst meer vestigingen te krijgen in Nederland.

  STAP RICHTING HOOGWAARDIGE TEXTIELRECYCLING☻
  12 april☻
  De Fiber Sort Machine, die op basis van infrarood textielmaterialen herkent, is sinds woensdag operationeel. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber opende de innovatie.
  Wormerveer
  ‘Deze Fiber Sort Machine zal zich niet voor de gek laten houden door een label’, zei Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber woensdag tijdens haar speech. Kledingetiketten blijken lang niet altijd de waarheid te vermelden als het gaat om de samenstelling van het materiaal. Dat is problematisch voor bedrijven die niet-herdraagbaar textiel op een hoogwaardige manier willen recyclen door er nieuwe stoffen van te maken. De techniek die daarvoor wordt gebruikt, vervezelen, kan namelijk alleen worden toegepast op kleding die voor honderd procent uit hetzelfde materiaal bestaat. De Fiber Sort Mac …

  RECTIFICATIE☻
  12 april☻
  Onderweg met Hans van Vliet
  Op pagina 26 staat een verkeerde foto bij het artikel van Hans van Vliet. Hier had bijgaande foto moeten staan. Bekijk zijn autovlogs op Strijdkreet.nl
  SchulpHulpMaatje
  In de begeleidende brief wordt gesproken over SchuldHulpMaatje van het Leger des Heils, dit is echter niet correct. Het Leger des heils werkt samen met SchuldHulpMaatje.
  SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. De vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.
  Elke SchuldHulpMaatje locatie werkt volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Dit garandeert:
  Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak
  Elk SchuldHulpMaatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met ons Permanent Educatie Programma
  Elk maatje beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

  MONUMENTEN NIEUWS

  NIEUWE OTTERFAMILIE LAAT ZICH OP CAMERA ZIEN IN DE NIEUWKOOPSE PLASSEN☻ 5 april☻ Er zijn weer jonge otters in de Nieuwkoopse Plassen gesignaleerd! Op camerabeelden van 5 februari zie je licht weerschijnen in vier ogen van twee jonge otters. Boswachter John Pietersen van Natuurmonumenten is gelukkig: “Het is ongelofelijk dat ze sinds 2015 ieder jaar jongen weten te produceren. Ze voelen zich ontzettend thuis in de Nieuwkoopse Plassen. Volgens boswachter John gaat het goed met de otters in het plassengebied. “Ik kom al 50 jaar in het gebied. De laatste jaren zie je al varend door het gebied op steeds meer plekken ottersporen. Plekjes platgedrukt gras, waar otters in en uit het water gaan als ze voedsel gaan scoren.”John Pietersen krijgt dagelijks de vraag waar de otters zich bevinden in het gebied. “Overal, is dan mijn antwoord. Ze zitten echt overal, maar zijn vooral ’s nachts actief. Ik vermoed dat ze overdag liggen te slapen in moerasbosjes in het gebied. Maar dat kan iedere avond weer een andere plek zijn. Tenzij een moeder dus jongen heeft, dan blijven ze meer vast aan één locatie." De boswachter moet het zelf ook met de ottersporen en deze beelden doen, want hij heeft de otters nog nooit in het echt gezien.

  GESPREID BEDJE VOOR TEXELSE BIJEN☻ 5 april☻ De Zandkuil op Texel, Nederlands eerste insectenreservaat, is afgelopen zondag opgeknapt voor de vele zandbijen en graafwespen die hier voorkomen.Vrijwilligers van de werkgroep Kwadijkervlot zijn zondag druk in de weer geweest met de jaarlijkse opknapbeurt van de Zandkuil. Het gebied ligt er nu weer perfect bij voor de talrijke zandbijen en graafwespen.Begin jaren tachtig groeide de kuil echter steeds meer dicht. Met hulp van vrijwilligers kwam daar verandering in; sinds 1985 zorgt de werkgroep Kwadijkervlot onder leiding van Ben Brugge dat de Zandkuil geschikt blijft voor de Texelse zandbij en andere soorten zandbijen en graafwespen. Er wordt jaarlijks kleinschalig geplagd, gemaaid en zandige en lemige randjes worden afgestoken zodat de beestjes weer nestholtes kunnen maken.Boswachter Lucien Knol was er zondag bij en heeft de eerste bijen al gezien. “Eerst vliegen de mannetjes uit. Ze zoemen wat rond en wachten vervolgens bij de holletjes op de vrouwtjes. Daarna begint het voorplantingsseizoen. Ze zorgen ook voor de bestuiving van bijzondere planten zoals biggenkruid, leeuwentand en het zandblauwtje. Plantjes die alleen in korte vegetatie opkomen. Met hun korte tongetje halen zuigen de bijen de nectar uit de bloemen.”

  ZWERFAFVAL IN DE NATUUR☻ 23 maart☻ Iedere schoonmaakactie is goed voor honderden kilo’s troep: plastic, blik en ballonnen. Slecht voor de natuur en slecht voor het humeur van boswachters, natuurliefhebbers en de kinderen van OERRR. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de aanpak van zwerfafval en statiegeld. Natuurmonumenten hoopt dat de staatssecretaris de ambitie opschroeft. ‘Neem blik afval in het besluit mee en begin onmiddellijk met statiegeld op plastic flesjes. ' ‘Zwerfval zorgt voor bijzonder treurige taferelen in de natuur. Vogels die stikken in plastic, dieren die bekneld raken en zich snijden aan blik, een meerkoet die haar eieren uitbroedt in een zee van plastic’, vertelt Toine Cooijmans van Natuurmonumenten. ‘Tot diep in onze natuurgebieden komen wij zwerfafval tegen. Het lijkt mij de allerslechte ‘zichtbaarheid’ die je als producent kunt hebben. Onbegrijpelijk dat mensen achteloos hun afval achterlaten in de natuur en daarmee ook het plezier van al die andere mensen vergallen die komen genieten van de schoonheid. ’ Cooijmans werd bekend met zijn actie ‘1 blikje per dag’. Bij iedere fietstocht door zijn natuurgebied Kampina – van werk naar huis - raapt hij een blikje op. Daarmee wil hij een statement maken tegen de enorme ‘blik-bulk’ in de natuur. 10 miljoen mensen doen een oproep tot uitbreiding van statiegeld, waar wacht de politiek nog op? Pak met ons deze collectieve ergernis aan!’

  HET BRABANTSE LANDSCHAP MOET MEER GEKOESTERD WORDEN☻ 23 maart☻ Om het landschap te beschermen moet het een belangrijke plek krijgen in de omgevingsvisies van provincie en gemeenten. Daarom organiseerden Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant vandaag het drukbezochte symposium ‘Koester het Brabantse Landschap’. Het landschap in Brabant wordt geroemd om de variatie en afwisseling. Maar er is ook zorg over de ontwikkelingen die het landschap ingrijpend veranderen. Verstedelijking, energietransitie, klimaatadaptatie en landbouw hebben een enorme impact. Bestuurders en medewerkers van overheden, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en agrarische natuurverenigingen spraken daarom in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch over de kansen en bedreigingen voor het Brabantse Landschap. Natuurmonumenten presenteerde vorig jaar een aanvalsplan voor het Nederlandse Landschap. Marc van den Tweel: ‘Het landschap is en wordt op veel plekken uitgekleed en speelt een te geringe rol bij grote afwegingen op het gebied van verstedelijking, energietransitie en landbouw. Bovendien is de kwaliteit van onze natuurgebieden in hoge mate afhankelijk van het omliggende landschap. We roepen overheden daarom op om het landschap een belangrijke plek te geven in de omgevingsvisies die nu overal worden opgesteld’.

  www.natuurmonumenten.nl

  GRAFTUIN JERUZALEM VERWACHT TOPJAAR QUA BEZOEKERSAANTALLEN☻ 31 maart☻ De Graftuin in Jeruzalem verwacht dit jaar een topjaar. Dat zegt Stephen Bridge, de Britse directeur van de tuin. Bridge zegt dat de Graftuin twee jaar geleden 235.000 bezoekers verwelkomde en vorig jaar 325.000. Hij verwacht dit jaar 375.000 mensen, mits de situatie in Israël vredig blijft. „Waar het ons om gaat, is echter niet de kwantiteit maar de kwaliteit. We zeggen mensen niet dat ze hier moeten komen; ze komen uit zichzelf. We zien graag dat ze hier een waardevolle ervaring krijgen. Daarmee bedoelen we dat wij erin slagen het goede nieuws over het leven, de dood en de opstanding van de Heere Jezus aan hen over te brengen. Dan is de Graftuin voor hen niet slechts een toeristische plaats, maar een onderdeel van een pelgrimage.”Om de drukte het hoofd te bieden, heeft de Graftuin de openingsuren verlengd. Pelgrims kunnen er zes dagen per week tussen acht uur ’s morgens en acht uur ’s avonds terecht. Op zondag is de tuin gesloten. Aangezien het ’s avonds na zeven uur al donker is, heeft de tuin veel geld geïnvesteerd in een goede verlichting.Bron:christelijkesite

  DE PASSION TREKT 20.000 BEZOEKERS☻ 31 maart☻ Naar schatting 20.000 mensen hebben donderdagavond het tv-spektakel The Passion in de Amsterdamse Bijlmer bijgewoond. The Passion vertelt over de laatste uren van het leven van Jezus, Zijn dood en opstanding. De Bijlmer vormde dit jaar het decor van de achtste editie van het muziekevenement. Het was een prominent onderdeel van de viering van vijftig jaar Bijlmer. Het thema van The Passion was dit jaar ”Ik zie jou”, over omzien naar elkaar. „Het was een feest van verbinding”, zei stadsdeelvoorzitter Muriel Dalgliesh na afloop. „Verbinding tussen 130 culturen. Iedereen genoot.” The Passion was live te zien op NPO 1. Er keken ongeveer 3,1 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren in Leeuwarden zo’n 16.000 mensen getuige van The Passion. Toen trok de gezamenlijke uitzending van de KRO-NCRV en de EO ook ruim 3 miljoen kijkers. Eerder waren Gouda, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Enschede en Amersfoort gastheer van The Passion.Bron:christelijkesite

  MET KRUIDEN KANKERCELLEN BETEUGELEN☻ 31 maart☻ Aan de hand van een simpele grafiek laat de 75-jarige Klaus van Waveren zien dat het kruidenmengsel Prostasol de kwaadaardige cellen in zijn lichaam in bedwang houdt. Het middel heeft de inwoner van Alphen aan den Rijn behoed voor een hormoonkuur met zijn ongewenste bijwerkingen. En hij is daarin niet de enige. Zijn vader en twee ooms waren alle drie aan prostaatkanker overleden. Daarom liet Van Waveren zich uit voorzorg minstens één keer in de twee jaar controleren. Bij zo’n controle in 2002 begon de alarmbel te rinkelen. De uroloog van het Erasmus MC leek het raadzaam een biopsie te nemen. Hoewel Van Waveren in eerste instantie bedenkingen had bij de ingreep vanwege de kans op versleping van kwaadaardige cellen, liet hij zich overhalen. Dat was maar goed ook, want het was foute boel. De kwaadaardige cellen waren nog agressiever dan de uroloog had verwacht. Er zat niets anders op dan een radicale prostatectomie, oftewel het geheel wegnemen van de prostaat. In die tijd waren er wachtlijsten en dat zinde Van Waveren niet. Hij vroeg zich af of hij zelf ook nog iets zou kunnen ondernemen om zijn kansen te vergroten. Vanuit de familie was hij bekend met het moermandieet en het leek hem een goed idee dat te gaan volgen. In die keuze voelde hij zich gesterkt door zijn uroloog, die bevestigde dat er een verband is tussen voeding en prostaatkanker. Geen rood vlees en dierlijke vetten, wel het mediterrane dieet met veel tomaat, broccoli en olijfolie, luidde het advies van de arts. Van Waveren: „Dat sloot in feite prima aan bij het moermandieet.” De operatie verliep tot grote tevredenheid. De snijranden waren schoon en er waren geen lymfeklieren aangedaan. Wel moest hij om het halfjaar zijn PSA-gehalte (prostaatspecifiek antigeen) in het bloed laten controleren om eventuele tumoractiviteit in de gaten te houden. Bron:refdag

  KERK ARNHEM BRENGEN SPECIAAL VOORJAARS TIJDSCHRIFTEN UIT☻ 23 maart☻ De Protestantse Gemeente te Arnhem heeft voor de inwoners van Arnhem een speciaal voorjaarstijdschrift ontwikkeld: ‘Sta op’. Vanaf vrijdag 16 maart zijn de bladen verkrijgbaar bij verschillende afgiftepunten. Het doel van het tijdschrift is om mensen op een laagdrempelige manier te laten nadenken over zingeving in relatie tot het christelijk geloof. Opstaan De verschillende betekenissen van het woord opstaan staan centraal in dit nummer. Pionier Gertjan de Vink deelt in een persoonlijk verhaal iets over de tegenslagen in zijn leven en zijn kijk op het paasverhaal. Ook is het verhaal van Jeugdwerker Jan Jager te lezen, die met verschillende jongeren sprak over het thema opstaan. Daarnaast zijn kunstenaars uit de wijk Schuytgraaf in beeld gebracht met hun ochtendrituelen. Het is de tweede keer dat de PGA een tijdschrift uitbrengt rond Pasen. Vorig jaar was het thema ‘hoop’.

  Bible 2

  NIEUWE LUXE EDITIE BASISBIJBEL BESCHIKBAAR☻ 16 maart☻ Vanwege de toenemende vraag naar de BasisBijbel komen er steeds meer edities uit van de BasisBijbel. Behalve een herdruk is er ook een luxe editie van de Basisbijbel verschenen. De hoeken van deze Bijbel zijn afgerond. De zijkant van de pagina's zijn uitgevoerd met zilversnede voor een luxe effect. Ook de kaft zelf oogt en voelt luxe aan. "De BasisBijbel voorziet in een behoefte," merkt de Zakbijbelbond op. "Er zijn weinig alternatieven als je een makkelijk te begrijpen Bijbel aan iemand wilt geven. De BasisBijbel wordt veel verward met een andere vertaling. Het grote verschil is echter dat de BasisBijbel de oorspronkelijke beeldspraak wél heeft gehandhaafd." Bron:cip

  Laatste commentaren
 • Goede morgen Patricia (Gerda)
      op Als je kwaad blijft op iemand
 • Dag Patricia (Ingrid)
      op Als je kwaad blijft op iemand
 • Goede morgen Patricia (Gerda)
      op Als je kwaad blijft op iemand
 • Fijne zondag! (Nikki)
      op Als je kwaad blijft op iemand
 • fijne zondag (Patty_en_freddy )
      op Als je kwaad blijft op iemand
 • Blijdschap
  Blijdschap
  ☻☻23 maart☻☻ dewereldommeheen Want we hebben niets op de wereld meegebracht toen we geboren werden, en het is duidelijk dat we ook niets uit de wereld kunnen meenemen als we sterven. Als we onderdak, eten, drinken en kleren hebben, moeten we tevreden zijn. 1 TimoteŁs 6:7-8
  14-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als je kwaad blijft op iemand

  ALS JE KWAAD BLIJFT OP IEMAND
  Jullie hebben gehoord dat tegen onze voorouders is gezegd: 'Je mag niemand doden.' En ook: 'Als je een ander doodt, ben je schuldig en zul je door de rechtbank gestraft worden.' Maar Ik zeg jullie: als je kwaad blijft op iemand, ben je schuldig. Je zal door de rechtbank gestraft worden. En als je iemand voor sukkel uitscheldt, ben je schuldig. Je zal voor de Hoge Raad komen. En als je iemand voor dwaas uitscheldt, zul je in de hel terechtkomen. Matteüs 5:21-22
  ♠♠
  Moord is een vreselijke zonde, maar woede ook. Kwaadheid betekent in dit geval een ziedende, voortwoekerende bitterheid tegen iemand. Het is een gevaarlijke emotie, die kan leiden tot het uitbarsten van onbeheerste reaCties en tot geweld, geestelijke pijn, spanningen en andere schadelijke gevolgen. Zij richt ook geestelijke schade aan. Bent u er ooit trots op geweest dat je je beheerste en niet zei wat op het puntje van je tong lag? Jezus zegt dat u zelfs voor uw motieven verantwoording zal moeten afleggen.

  14-04-2018 om 13:41 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Andere
  >> Reageer (6)
  12-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde en verzoening

  LIEFDE EN VERZOENING
  Dood niemand.(Deuteronomium 5:17)

  Maar ik vermoord toch niemand! zegt u misschien. Bent u ooit zo boos geweest op iemand, die jou slecht behandelde, dat je wenste dat die persoon dood was? Hebt u ooit met de gedachte gespeeld iemand om zeep te helpen? Wat Jezus over deze wet leert, toont aan dat we diep in ons hart allemaal tot moor in staat zijn. Ook al zijn we wettelijk onschuldig, we zijn allemaal moreel schuldig aan moord en hebben Gods vergeving nodig. We moeten ons toewijden aan het tegengestelde van haat en woede; liefde en verzoening.

  12-04-2018 om 15:06 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (5)
  05-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verzoeningswerk


  Toen Jezus van de zure wijn had gedronken, zei Hij: "Alles is gedaan!" En Hij boog zijn hoofd en stierf. (Johannes 19:30)

  In Nieuw-Guinea woont de volksstam van de Bagwido. Deze mensen hadden ooit al eens iets uit de Bijbel gehoord. Ze wisten dat het schuldprobleem hen van God scheidde en dat ze niet in staat waren om Gods geboden te houden. U ook als lezer leef nog met een schuldprobleem en de geboden van God negeert.

  Toen hoorden ze hoe Gods Zoon Mens geworden was en hoe Hij aan het kruis ging, om de zonden van verloren mensen te verzoenen. De hele scène op de heuvel Golgotha met de verzoenings dood van de Heere Jezus Christus stond hun duidelijk voor ogen. Iemand van hen zei: “Toen ik Jezus hoorde zeggen: ‘Het is volbracht’, wist men: dat is iets wat ze nooit gehoord hebben...hoort u het? Ze hebben dat nog nooit eerder gehoord! Zijn werk is volbracht. Er is niets meer wat nog gedaan moet worden, het vrije geschenk ligt daar en wacht er alleen op dat u het aanneemt.

  Een vrouw zei: ‘Zoveel pijn, lijden en lasten heeft Hij voor mij gedragen. Mijn hart huilt, als ze eraan denkt wat Hij voor haar/u heeft gedaan. Hij heeft haar helemaal van haar zonden gereinigd. Hij heeft alles gewassen door Zijn bloed. In het bloed zit het leven voor de mens. Ze kan niet ophouden daarover na te denken. Ze is zo gelukkig over het vrije geschenk dat Jezus haar gegeven heeft. Jezus wilt u ook Zijn geschenk en geluk geven.

  Ja, het verzoeningswerk van Jezus Christus is volkomen en definitief. Niets hoeft of kan er nog toegevoegd worden.

  Het is volbracht! Dat komt iedereen ten goede die schuldig is geworden - alleen als u zich omkeert, in Gods Zoon gelooft en Zijn plaatsvervangende offer in het geloof aanneemt. Bron:HetGoedeZaad

  05-04-2018 om 16:16 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (14)
  31-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeilijkheden

  De latere jeugdpastor Wilhelm Busch had zijn eerste gemeente in een mijnwerkers gebied. Tot het vele werk behoorden ook moeilijke huisbezoeken, bijvoorbeeld bij een mijnwerker die een ernstig ongeluk had gehad. Een groot rotsblok was losgeraakt in de schacht en had zijn wervelkolom beschadigd. De mijnwerker had het er levend vanaf gebracht, maar had een dwarslaesie en was geketend aan een rolstoel. Erger dan de lichamelijke ellende was voor hem de kwellende vraag waarom juist hij deze last moest dragen. Toen Busch hem bezocht trof hij een paar oude kameraden bij hem aan; een paar flessen alcohol stonden op de tafel. Toen de patiënt de pastor zag, brak de hele bitterheid door die zich in hem had opgestapeld. Klacht op klacht smeet hij zijn bezoeker naar het hoofd: ‘Waar was uw God, toen…?’ ‘Waarom zwijgt God?’

  In zijn gesprekskring voor mannen vertelde Busch over deze ervaring. Za baden voor de ongelukkige man en vanaf toen haalden ze hem regelmatig naar hun ontmoetingen. In de loop van de tijd brak de boodschap van Gods liefde door het mijnwerker het geloof in de Zoon van God. Die ook voor hem aan het kruis is gestorven.

  Nu had hij geen alcohol meer nodig om zijn ellende te vergeten. Ondanks de moeilijk handicap was hij een blijde Christen geworden. Als iemand zich erover verwonderde dat hij ondanks zijn ellende zo rustig en vrolijk was, verklaarde hij overtuigd: ‘Het is beter om verlamd bij Jezus te horen en een kind van God te zijn, dan met twee gezonde benen in de hel te springen.Bron:HetGoedeZaad

  Mijn grote moeilijkheden veranderden in zegen.
  U redde mij van de dood.
  Ik was ongehoorzaam aan U geweest,
  maar U wierp al mijn schuld achter uw rug.
  Daardoor kon ik blijven leven. (Jesaja 38:17)

  31-03-2018 om 14:45 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (10)
  27-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijsheid voor het leven

  WIJSHEID VOOR HET LEVEN

  We hebben allemaal weleens goede raad en aanmoediging nodig, maar waar vind je die? De Bijbel is een boek dat al duizenden jaren mensen helpt en troost.

  God toont in dit boek zijn liefde voor de mensen en heeft er een schat aan levenswijsheid en bemoediging in gelegd.

  Het echte volle leven vinden we als we Hem leren kennen en Jezus Christus, in wie Hij zich aan ons heeft bekendgemaakt.

  Op Witte Donderdag, de dag van 'het laatste avondmaal', denken we aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.

  27-03-2018 om 16:41 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Andere
  >> Reageer (3)
  23-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biddende moeder

  Ouders die bidden voor hun kinderen en hen zegent.

  23-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Andere
  >> Reageer (8)
  20-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben de weg


  Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven’.(Johannes 14:6)


  God had al door de wet van Mozes tot het volk van Israël gesproken en de mensen tot ernstige nadenken over zichzelf en Hem aangespoord; profeten hadden indringend getuigd over de levende God, maar de Zoon van God bracht pas volledig zicht op Hem. Hij is ‘de Waarheid’ - Hij heeft alles geopenbaard en in het juiste licht geplaatst. Wie God wil kennen, moet daarvoor in de Evangeliën lezen en zo de Heere Jezus Christus leren kennen, Zijn woorden en Zijn daden, Zijn dood en Zijn opstanding. God is licht en liefde, dat is de erkenning waar iedereen toe komt die de Zoon van God in de Bijbel ontmoet en in Hem gelooft. Het licht maakt de mensen duidelijk dat hij vanwege zijn zonden voor God niet kan bestaan en zonder een Redder verloren is. Dat is een heel ongemakkelijke waarheid, waar men niet aan wil, maar iedereen moet zich aan haar onderwerpen. Maar dan treedt Gods liefde voor het voetlicht; Hij Zelf heeft de weg bereid waardoor verloren zondaren gered kunnen worden.
  Vroeger waren jullie eigenlijk dood, want jullie deden alleen maar verkeerde dingen. ( Efeziër 2:1); Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij Zijn Enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

  Hebt u al het eeuwig leven ontvangen, door tot besef te komen dat Jezus de Weg de Waarheid en het leven is.

  20-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (8)
  16-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De liefde van God


  Het is erg moeilijk voor rijke mensen om in Gods nieuwe wereld te komen. (Markus 10:23)GB

  Rijke mensen zijn geneigd op hun vermogen te vertrouwen en niet op God. Dat is het bijzondere gevaar van de welvaart.
  Op een dag kwam een Christen met een erg rijke vrouw in gesprek. Hij merkte haar interesse in het Bijbelse geloof en vroeg:’Hoe komt het, dat u interesse hebt in Gods Woord?’

  Ze vertelde dat zij en haar man vroeger helemaal geen bijzondere interesse in God en de Bijbel hadden. Haar levensvervulling was ‘de zaak’, maar op een dag, toen ze met haar kind in de kinderwagen ging wandelen, ontmoette ze een oudere man. Hij groette vriendelijk, wierp een blik in de kinderwagen en vroeg toen heel hartelijk: ‘Weet u dat God heel veel van u houdt?’

  ‘Deze zin van de liefde van God heeft haar niet meer losgelaten’, zei de vrouw. Ze begon de Bijbel te lezen en vond bevestiging. Ze las daarin over Gods liefde en de reddende liefde van de Verlosser Jezus Christus. Ze ontving de vergeving van haar zonden en diepe vrede voor haar hart. Dat wenste ze toen ook voor haar man en haar kinderen.

  We hebben Gods liefde leren kennen toen we in Christus gingen geloven. Gods liefde is in ons. (alleen als u al tot bekering bent gekomen). God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem. (1 Johannes 4:16)Bron:HetGoedeZaad

  Hebt u vergeving en die diepe vrede in uw hart al ontvangen?
  Bent u reeds aangeraakt met de Liefde van God?

  16-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (7)
  11-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen die op u vertrouwen


  MENSEN DIE OP U VERTROUWEN

  Mensen die leven zoals U het wil,

  zullen het zien en er blij over zijn.

  Mensen die op U vertrouwen, zullen weer blij zijn.(Psalm 69:33)


  De meeste mensen willen blijvende vreugde en zullen bijna alles doen om het te verkrijgen, van het bijeenhalen van veel geld tot het betrokken zijn bij seksuele escapades. De enig ware bron van geluk is God en we krijgen blijvende vreugde door Hem te zoeken. Op wat voor manier probeer jij het geluk te vinden? Zoek en leef zoals Hij/God voorschrijft en echte vreugde zal je deel zijn.

   

  11-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  >> Reageer (12)
  09-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elkw dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen


  ELKE DAG HEEFT GENOEG AAN ZIJN EIGEN ZORGEN

  Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen."(Matteus 6:34)

  Toekomstplannen maken is welbestede tijd: zorgen maken over de dag van morgen is tijdverspilling. Soms is het moeilijk het verschil te zien. Zorgvuldig plannen maken, is vooruitdenken over doelen, te nemen stappen en tijdschema’s en vertrouwen op Gods leiding. Als het goed gebeurt, maakt het piekeren overbodig. De piekeraar wordt verteerd door angst en vindt het moeilijk op God te vertrouwen. Vaak laat hij zijn relatie met God beïnvloeden door zijn plannen. Laten zorgen over de toekomst de relatie die je nu met God hebt, niet verkeerd beïnvloeden.

   

  09-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  >> Reageer (6)
  04-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Efeze

  Heel veel mensen die in Jezus waren gaan geloven, kwamen naar Paulus en vertelden wat ze voor verkeerde dingen hadden gedaan.  Een paar mannen die vroeger aan toverij hadden gedaan, brachten hun toverboeken bij elkaar en verbranden ze. Iedereen kwam kijken. Er werd geschat dat die boeken ongeveer 50.000 zilverstukken waard waren geweest. (Handelingen 19:18-19)


  Efeze een provinci in Asia was een centrum van zwarte magie en andere occulte praktijken. De mensen zochten bezweringen die hun rijkdom, geluk en succes zouden brengen. Bijgeloof en toverij waren algemeen. God verbiedt zulke praktijken heel duidelijk. Niemand kan christen zijn en tegelijk vasthouden aan occulte, zwarte magie of tovenarij. Dit geldt ook voor mensen die God nog niet kennen en zich hiermee bezighouden. Wie zich eenmaal op dit terrein begeeft, wordt er heel makkelijk door geobsedeerd omdat Satan heel machtig is. Maar God is machtiger. Als u met het occulte te maken hebt, leer dan een les van deze Efeziërs en doe alles weg wat je tot zulke praktijken verleidt. Dit houdt nog vele mensen tegen om gehoor te geven aan de roepstem van God.

   

  God van genade en liefde dat vele mensen tot besef mogen komen, om afstand te gaan doen van alle toverij, hekserij, yoga, kaart lezen, boeddha en Reiki. U wil de mens hiervan redden en de vrede, blijdschap en rust geven. door Uw Zoon Jezus Christus. Amen

   

  04-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Andere
  >> Reageer (11)
  28-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw levensdorst

   

  Bij het doorbladeren van de post blijft mijn blik hangen op een omslag. Linksboven prijkt in dikke letter: ‘Een plaats onder de zon’. De postzegel laat daarentegen een sneeuwman zien - passend bij het jaargetijde. Hoewel ik de brief al snel herken als een van de vele kansspel aanbiedingen, stel ik het weggooien van deze brief een paar minuten langer uit dan normaal. Terzijde opgemerkt: ik doe graag afstand van loterijen en dergelijke, omdat ik als Christen mijn geluk allang gevonden heb.


  De lokroep naar ‘plaats onder de Zon’ en zo niet, dan is een droomvakantie naar de zon misschien voldoende. De helft van deze loterij-inkomsten gaat naar liefdadige objecten. Het doel is mensen te helpen. Dat is lovenswaardig. Dat bereikt echter niet iedereen, maar met een beetje geluk kan iedereen een plaats onder de zon vinden. Wat echter, als geluk niet voor ons weggelegd is? Blijven dan alleen de schaduwkanten over? God zij dank, er is een aanbod van geluk en zon dat voor iedereen geldt, omdat men het alleen maar hoeft aan te nemen! Jezus Christus roept u tot Zich, omdat Hij uw levensdorst, de dorst naar vrede, vreugde en eeuwig geluk, wil stillen. Wie een levensverandering doormaakt en Christus als Redder en Heere aanneemt, is zeker van de ‘plaats bij de Zon’.

   

  Maar voor allen die eerbied voor Mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde als kalveren die in de wei worden losgelaten. (Maleachi 4:2)

  Bron:hetgoedezaad

   

  28-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (10)
  23-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het levenswater

  HET LEVENSWATER
  Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft. (Openbaring 22:17)

  Toen Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoette, vertelde Hij haar van het levende water dat Hij kon geven.(Johannes 4:10-15). Dit beeld wordt opnieuw gebruikt, wanneer Jezus iedereen uitnodigt om te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Het Evangelie heeft een onbegrensd bereik: alle mensen uit alle plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het is dus pure genade! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we iedereen uitnodigen te komen en te drinken.

  God van liefde en genade U nodigt een ieder om te komen en te drinken van het levenswater dat leven geeft. U wilt dat de mensen komen om te genieten van de vreugde om in Christus behouden te zijn. Amen.

  23-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (11)
  19-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leef voor God

  LEEF VOOR GOD
  Heer, wat is een mens nu eigenlijk, dat U om hem geeft?
  Waarom zorgt U voor hem?
  De mens is maar één zucht.
  Zijn leven is als een schaduw die voorbij glijdt. (Psalm 144:3-4)

  Het leven is kort. David herinnert ons eraan dat het leven maar een ‘ademtocht’ is en ons leven voorbij vliegt. Jakobus zei dat de duur van ons leven ‘lijkt op een damp, die er nu is en straks weer verdwijnt’. Omdat het leven kort is, moeten we zolang we de tijd hebben, voor God leven. Verknoei je leven niet door een ondergeschikt doel te kiezen dat geen blijvende waarde heeft. Leef voor God, alleen Hij kan je leven waardevol, doelgericht en zinvol maken.

  19-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  >> Reageer (4)
  15-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods plan

  GODS PLAN
  Maar jullie weten niet eens hoe je leven er morgen uit zal zien! Want een mens lijkt op een mistwolk: een poosje is hij er, en dan is hij weer verdwenen. (Jacobus 4:14)

  Hoe lang we ook leven, het leven is altijd kort. Laat je niet bedriegen door te denken dat je nog zeeën van tijd hebt om voor Christus te leven, te genieten van je geliefden of om dat te doen waarvan je weet dat het jouw taak is. Leef vandaag voor God! Hoe je leven ook eindigt, je kunt dan zeker zijn dat je volgens Gods plan hebt geleefd.

  15-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Andere
  >> Reageer (11)
  11-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dwaasheid of bezonneheid

  Prinses Eugenie van Zweden (1830-1889) had onder de invloed van een gelovige hofdame vrede met God gevonden. Ze had een zwakke gezondheid en al snel bleek dat ze niet zou trouwen. Ze gebruikte haar liefde en rijkdom voor de armen en zieken in haar land; er werden verschillende weeshuizen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen gebouwd. Hiervoor verkocht ze het grootste deel van haar juwelen. Haar onzelfzuchtige handelen bracht velen verlichting en zegen, Maar in de hogere kringen noemen critici het een dwaasheid.

  De prinses gaf niet haar geld, maar ook bezocht ze de wezen en zieken zelf. Voor velen van hen bad ze bij name en met volharding, bijvoorbeeld voor een vrouw die bijzonder gesloten was. Na een tijdje mocht ze de verhoring van dit gebed ervaren. Toen ze weer eens bij het bed van de vrouw kwam, werd ze begroet met de woorden: Ik dank God dat Hij mij van mijn zonden heeft gereinigd. Daarbij liepen de tranen haar over de wangen. In deze tranen, luidde het antwoord van de prinses aan haar critici, heb ik mijn juwelen teruggezien. In haar testament, dat in 1885 werd opgesteld, sprak prinses Eugene over haar Redder en Zijn liefde en over het feit dat de gelovigen hier geen blijvende stad hebben. Deze geloofsovertuiging had haar leven gestempeld en har haar schatten in de hemel doen verzamelen. Een korte beschrijving van haar leven eindigt met de woorden: Ze heeft gedaan wat ze kon.Bron:HetGoedeZaad

  11-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (4)
  09-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dorst naar dit levenswater

  DORST NAAR DIT LEVENSWATER
  Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft. (Openbaring 22:17)

  Toen Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoette, vertelde Hij haar van het levend water dat Hij kon geven(Johannes 4:10-15). Dit beeld wordt opnieuw gebruikt, wanneer Jezus iedereen uitnodigt te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Het Evangelie heeft een onbegrensd bereik: alle mensen uit plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het is dus pure GENADE! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we(gelovigen) iedereen die Jezus nog niet kennen uitnodigen te komen en te drinken.

  09-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (2)
  05-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bidden is

  Bidden is.....praten met God.

  05-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (8)
  02-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft de aarde met zorg gemaakt

  GOD HEEFT DE AARDE MET ZORG GEMAAKT
  God zegende hen en zei tegen hen: "Krijg veel kinderen, zodat er heel veel mensen komen. Ga over de hele aarde wonen en heers over de aarde. Zorg voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht en de kruipende dieren.Genesis 1:28

  Over iets heersen betekent er het absolute gezag over hebben. God heeft het hoogste gezag over de aarde en Hij oefent dit gezag uit met liefdevolle zorg. Als God iets van zijn macht aan de mensen geeft, verwacht Hij van ons dat we verantwoordelijkheid dragen voor het milieu en voor de andere wezens met wie we deze planeet delen. We mogen niet zorgeloos en verspillend zijn als we deze taak vervullen. God heeft de aarde met zorg gemaakt. Wij mogen daarom niet onverschillig zijn in onze zorg ervoor.

  02-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:andere
  >> Reageer (10)
  30-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe behandel je Gods schepping

  HOE BEHANDEL JE GODS SCHEPPING

  Hij mag van U heersen over alles wat U heeft gemaakt.
  U laat hem over alles heersen:Psalm 8:7

  God gaf de mens enorm veel gezag en de zorg voor de hele aarde. Bij veel gezag hoort ook veel verantwoordelijkheid. Als wij een huisdier hebben, mogen wij ermee doen wat wij willen, maar dragen wij wel de verantwoording het te voeden en te verzorgen. Hoe behandel jij Gods schepping? Gebruik je talenten met wijsheid, want God houdt jou verantwoordelijk als rentmeester.

  30-01-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:andere
  >> Reageer (8)
  26-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God en andere mensen

  Het is beter om met z'n tweeën te zijn dan alleen. Want met z'n tweeën hebben ze een goede beloning bij hun gezwoeg. Want als ze vallen, helpt de één de ander weer overeind. Maar als iemand alleen is en valt, wie helpt hem dan weer overeind? En als ze liggen te slapen, houdt de één de ander warm. Maar hoe kan een mens warm worden als hij alleen is? En als iemand alleen is, kan hij door iemand anders overwonnen worden. Maar twee mensen kunnen tegen een vijand standhouden. En als ze met z'n drieën zijn, zijn ze nóg sterker. Net zoals een driedubbel touw niet gauw zal breken.(Prediker 4:9-12)

  Het kan nuttig zijn samen te werken met andere mensen. Het leven is gemaakt voor gezelschap, niet voor isolement, voor intimiteit en niet voor eenzaamheid. Sommige mensen geven de voorkeur aan isolement, omdat zij niemand vertrouwen. Maar we zijn niet op aarde om onszelf te dienen, maar God en andere mensen. Isoleer je niet en probeer niet alleen door het leven te gaan. Zoek metgezellen, wees een teamlid.

  God van liefde u heeft de mens niet geschapen om een geïsoleerd leven te lijden. Dat deze mensen Uw liefde mogen gaan ervaren en zich aansluiten in een kerkgemeenschap. Het dienen van God en andere mensen.

  26-01-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (7)
  24-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het evangelie


  Tegenwoordig variëren de reacties van veel mensen op het Evangelie ook tussen spot nieuwsgierigheid om dezelfde reden. Eigen voorstellingen staan ons vaak in de weg.

  De spotters moeten bedenken dat Gods bestaan er niet van afhangt of wij Hem begrijpen of niet. Hij zou anders niet de ware God zijn, Die het hele universum heeft geschapen. We moeten accepteren dat God bovennatuurlijk kan handelen en dat ook doet, als Hij dat nodig vindt. Zonder geloof kom je niet dichter bij Hem dan de toenmalige Atheners, van wie we tegenwoordig in het museum afgodsbeelden vinden.

  Nieuwsgierige of oppervlakkige mensen moeten bedenken dat je met God niet afhankelijk van je stemming om kunt gaan. Wie Hem op het juiste moment niet serieus neemt, zal de aansluiting missen.

  Daarom moet niemand zich door het gedrag van zijn medemens ervan laten weerhouden om naar God te vragen. We vinden Hem als we de Bijbel lezen.(Bron:HetGoedeZaad)

  Het Evangelie: de blijde en waarschuwende boodschap aan de mensen die Jezus die hun zonden aan het kruis op zich heeft genomen nog niet kennen.

  24-01-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  21-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God is Heilig. Hij is Licht

  De mensen praten er het liefst over dat God liefde is. En dat is Hij ook. Hij hield zoveel van ons dat Hij Zijn eniggeboren Zoon op aarde aan de dood overgaf, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.

  Maar God is ook heilig. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft Hem ooit gezien en geen mens kan Hem ooit zien: ‘God is licht’. In Zijn absolute Wezen is God voor ons niet te zien.In de Heere Jezus heeft God Zich aan ons mensen geopenbaard. De Zoon van God is de volmaakte uitdrukking van hoe God is; Hij is het Beeld van de onzichtbare God.

  Dit is de boodschap die we van Gods Zoon gehoord hebben, en die we aan jullie vertellen: God is licht. Er is helemaal geen duisternis in Hem. (1 Johannes 1:5)

  Licht vertegenwoordigt alles wat goed, zuiver, waar, heilig en betrouwbaar is. Duisternis staat voor zonde en het kwaad. Te zeggen dat ‘God licht is’ betekent dat God volmaakt heilig en de waarheid is en dat alleen Hij ons vanuit de duisternis vanuit de duisternis van de zonde naar het licht kan leiden.

  21-01-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (2)
  18-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat verstaat de Bijbel onder bekering?


  Bekering betekent een totale ommekeer in de houding die iemand tegenover God inneemt. Bekering betekent berouw, maar nooit een religieuze boetedoening om iets goed te maken.

  •Bekering tot God is de voorwaarde om genadige vergeving van Hem te ontvangen. Wie zich bekeert, erkent tegenover God dat hij op een verkeerde weg was en keert om.

  •Ook het geloof in onze Heere Jezus Christus hoort bij de bekering tot God. God wil genade geven en Christus is daarvoor aan het kruis op Golgotha gestorven. Door het geloof in Hem kan nu iedereen vergeving en vrede met God ontvangen.

  •Jammer genoeg begrijpen velen tegenwoordig het woord ‘bekering’ niet meer in deze Bijbelse zin. (HetGoedeZaad)

  ♠Lange tijd leefden de mensen zonder God te kennen. God heeft hen daar niet voor gestraft. Maar nu wil God dat alle mensen gaan doen wat Hij wil. Iedereen moet een nieuw leven beginnen.(Handelingen 17:30)

  18-01-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (1)
  12-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Besef van eeuwigheid


  Hij/God heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een besef van de eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan.(Prediker 3:11)


  God heeft het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant. Dit betekent dat we nooit helemaal tevreden kunnen zijn met aardse vreugden en het najagen van aardse (materialisme)dingen. Omdat we naar Gods beeld geschapen zijn, 1. hebben we geestelijke dorst, 2 hebben we eeuwige waarde en 3. kan behalve de eeuwige God niets ons echt voldoening geven. Hij gaf ons een ingebouwd, rusteloos verlangen naar de volmaakte wereld, die alleen in Zijn volmaakte regering gevonden kan worden. Hij heeft ons reeds een glimp laten zien van de volmaaktheid van zijn schepping,
  Als je om u heen kijkt ziet u God Zijn Schepping. Aantallen mensen houden van de natuur en om een wandeling te maken. Dit is ook De Schepping van God. Maar het is maar een glimp; we kunnen niet in de toekomst kijken of alles begrijpen.
  Je hoort vele mensen ook zeggen: ze bouwen een toekomst op of de toekomst voor mijn kinderen. Weet dat alleen God de toekomst van ieder mens heel goed kent dit is van eeuwige duur. De toekomst die de mens zelfs bedenkt is van korte duur.

  De mens wil alles over God schepping begrijpen. De gedachten van mensen is beperkt. Gods gedachte en wegen Zijn vele malen groter dan de gedachte en wegen van mensen.

  12-01-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:Andere
  >> Reageer (2)
  06-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eenzaam

  Aan eenzame mensen geeft Hij een gezin.
  Gevangenen bevrijdt Hij.
  Maar mensen die Hem ongehoorzaam zijn,
  laat Hij wonen in een dor land. (Psalm 68:7)

  In de wereld van vandaag zijn er miljoenen mensen eenzaam. De wereldbevolking is toegenomen. Vele mensen wonen in drukbevolkte steden en toch is er aantallen mensen eenzaam. Je kan ook eenzaam zijn midden in een mensenmassa. In je huwelijk. Eenzaamheid is te vinden onder alle leeftijden. Jong, oud en bejaard.

  Eenzaamheid is niet het plan van God voor een mensenleven. Al in het begin van de schepping voorzag God in een partner voor de eerste mens. Adam en Eva. Omdat God het niet goed vond dat de mens alleen zou blijven. God wil alle eenzamen redden uit hun eenzame isolement. Hij wilt u in een gezin plaatsen. Broeder en zusters (mensen vd kerk) geven met wie u Zijn liefde kunt delen. Misschien leidt u nu een eenzame leven of u voelt u eenzaam door bepaalde omstandigheden. God staat klaar om u te bevrijden en te helpen in voorspoed en blijdschap.

  Alleen in God is er hoop voor de wezen, weduwen, gevangenen en alle andere eenzame mensen.

  God van liefde als mensen zich eenzaam voelen dat ze de weg naar U mogen vinden. U wilt ze bevrijden en hen leiden naar voorspoed en blijdschap in hun leven.

  06-01-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  >> Reageer (0)
  04-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dat alles zijn tijd goed is

  DAT ALLES OP ZIJN TIJD GOED IS
  Hij heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een besef van de eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan.(Prediker 3:11)

  God heeft het besef van de eeuwigheid in het hart van mensen geplant. Dit betekent dat we nooit helemaal tevreden kunnen zijn met aardse vreugden en het najagen van aardse dingen. Omdat we naar Gods beeld geschapen zijn, hebben we geestelijke dorst, hebben we eeuwige waarde en kan behalve de eeuwige God niets ons echt voldoening geven. Hij gaf ons een ingebouwd, rusteloos verlangen naar de volmaakte wereld, die alleen in zijn volmaakte regering gevonden kan worden. Hij heeft ons een glimp laten zien van de volmaaktheid van zijn schepping. Maar het is maar een glimp; we kunnen niet in de toekomst kijken of alles begrijpen. Dus moeten we nu op Hem/God vertrouwen en zijn werk op aarde doen.

  04-01-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  01-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie dorst heeft

  WIE DORST HEEFT

  GOD zegt: Wie dorst heeft, zal ik water geven uit de bron die leven geeft, voor niets. (Openbaring 21:6)

  Het water dat leven geeft is het symbool van eeuwig leven. Het betekent de volkomenheid van het leven met God en de eeuwige zegeningen, die komen als we in Hem geloven en onze geestelijke dorst bij Hem lessen.

  Kom. Wie dorst heeft: kom maar. En wie graag wil drinken: neem maar van het water dat leven geeft, gratis.(Openbaring 22:17) Wanneer Jezus iedereen uitnodigt te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Alle mensen uit alle plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het dus pure genade! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we iedereen uitnodigen te komen en te drinken.

  01-01-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  31-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geniet

  ‘Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien,
  dat onderdrukten zullen worden bevrijd.’ – Lucas 4:18

  Het christendom is helaas door veel kerken en predikanten teruggebracht tot een gewone godsdienst. Hierdoor is er geen verschil tussen het christendom en andere godsdiensten. En dat speelt hen – die alle godsdiensten op één hoop willen gooien – precies in de kaart. Religie heeft binnen veel kerken een vrome, middeleeuwse theologie gemaakt van het christendom. Hierdoor heeft men de kracht van het evangelie van Jezus Christus verloren.

  Het christendom is echter juist goed nieuws! Het echte christendom is geen gewone leerstelling dat de mensheid gezondigd heeft en daardoor zwaar moet lijden. Natuurlijk geeft de Bijbel duidelijk aan wat het gevolg van de zonde is, maar het goede nieuws is dat God de mens nooit heeft opgegeven, ook al heeft hij het zo verknald. God gelooft in u! Hij waardeert en respecteert u. Hij heeft u geschapen om van u te houden en Hij wil dat u geniet van het leven en succesvol, blij en gelukkig bent. Hij houdt zoveel van ons dat Hij Zijn enige Zoon gaf om ons te redden van de zonde. Hij nam de straf op Zich, zodat wij vrij kunnen zijn van alle schuld, veroordeling en straf. Helaas zijn zo veel mensen niet vrij en genieten niet van het leven.

  Michelangelo bracht eens een stuk steen mee naar huis. Men vroeg hem wat hij ermee ging doen. Zijn antwoord was: ‘Er zit een engel in die ik moet bevrijden.’ En zo is het ook vandaag. Er zijn veel mensen die nog gevangen zitten door godsdienst, ras, kleur, sociale of economische omstandigheden. Deze levende zielen hunkeren echter naar vrijheid. Het is onze taak om een manier te vinden om die zielen te bevrijden door ze bij Jezus te brengen.Bron:Maasbach

  31-12-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  28-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zekerheid van de redding(1)

  Jullie geloven in de Zoon van God. Daarom schrijf ik jullie dit, zodat jullie zeker zullen weten dat jullie het eeuwige leven hebben. (1 Johannes 5:13) Sommige mensen hopen dat zij het eeuwige leven zullen krijgen. Het eeuwige leven komt niet tot stand door gevoelens, maar door feiten. Als u gelooft in de waarheid van God, mag je weten dat je eeuwig leven bezit. Als je geen zekerheid hebt of je christen bent, is het goed je af te vragen of jij je leven wel aan Hem hebt toegewijd, of Hij uw verlosser en Zaligmaker is. Als dat zo is, mag je door geloof weten dat je een kind van God bent.


  ☻☻
  Een jongeman uit een christelijk gezin geloofde al vroeg in Christus, Gods Zoon. Hij beleed Hem ook zijn zonden, voor zover hij zich daar bewust van was, maar hij wist niet zeker of God hem werkelijk had vergeven en hem had aangenomen.
  ☻☻
  Op een avond gaf zijn vader hem een Christelijk foldertje te lezen. Tot zijn verrassing las hij hierin het antwoord op zijn verborgen vraag: ben ik werkelijk gered?
  ☻☻
  Daarover was hij al lange tijd onrustig. Soms had hij deze zekerheid wel, maar dan vroeg hij zich weer af of hij zich geen illusies maakte, of hij niet iemand was die wel graag gered wilde worden, maar het nog niet echt was.
  ☻☻
  Dit foldertje bracht hem op het volgende punt: het legde uit dat je niet op eigen gedachten en gevoelens moet letten, ook niet op je geloof of twijfel, maar op wat Gods Woord zegt. Als God verklaart dat iedereen die in Christus gelooft, het leven heeft, dan is dat waarheid, ook als je helemaal niets bijzonders voelt.

  Een tijdje later kreeg de man tijden een jeugdbijeenkomst een bemoedigende aanwijzing. In een preek werd verteld dat God het werk dat Hij is begonnen, ook tot een goed einde zal brengen. Hoe bemoedigend was het voor hem om te horen: God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt. (Filippenzen 1:6) Wanneer God met iets begint, maakt Hij het ook af! God zal in jouw leven werken en je helpen te groeien in genade, tot Hij zijn werk in je leven heeft voltooid. Als je moed verliest, bedenk dan dat God het niet opgeeft. Hij belooft dat Hij het werk zal afmaken, waarmee Hij begonnen is.
  Kent u Jezus al? Geef Hem alle ruimte!

  Liefdevolle God dat mensen die u nog niet kennen achter de waarheid van het geloven mogen komen. Mensen die Christus reeds kennen dat ze mogen weten dat wat u in Hem bent begonnen het ook zal afmaken. Dat is hun wil en er open voor te staan voor Uw werk in hen. Amen

  28-12-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • openhands
 • real-life
 • openhands
 • hoh

 • GENEZINGS GETUIGENIS

  HOE JEZUS ONS LEERT NIET BEZORGD TE ZIJN☻
  20 maart☻
  Bezorgdheid is één van de
  meest voorkomende gemoeds-
  toestanden waar mensen zich
  in onze tijd in bevinden.
  De gevolgen van bezorgdheid
  in een mensenleven
  worden ernstig onderschat.
  Bezorgdheid is één van de
  voornaamste oorzaken van
  spanningen, neerslachtigheid
  en depressies.
  Het is de oorzaak van veel
  lichamelijke klachten. Jezus
  reikt ons in Zijn bekende
  Bergrede, zeven belangrijke
  sleutels aan om niet bezorgd
  te zijn. Bezorgdheid ontwricht het leven van veel
  mensen waardoor men in een complete
  emotionele verwarring terecht komt. In een
  gesprek verklaarde een arts: ‘Velen hebben
  hart-, maag- of darmproblemen en er treden
  allerlei stoornissen op in het lichaam. Velen
  hebben te hoge bloeddruk, en dan spreken
  wij nog niet eens over talloze mensen die aan
  slapeloosheid lijden. Ze zijn uitgerangeerd
  vanwege stress en kunnen er niet meer tegen
  op. Bezorgdheid beheerst hun leven.’

  GENEZEN VAN DE ZIEKTE VAN CROHN☻
  12 april☻
  Regina had zwakke darmen en had heel
  vaak diarree. Na een aantal jaren kreeg ze
  ernstige darmbloedingen en ze leed vre
  selijk veel pijn. Dit alles maakte haar zwak
  ker en zwakker. De diagnose was de ziekte
  van Crohn, een chronische darmontste
  king en dat ook nog in een extreme vorm.
  Het is ongeneeslijk en er bestaan geen
  doeltreffende medicijnen voor.
  Op vrijdag 7 maart 2008 was er een ingrij-
  pende operatie gepland. Regina zou een
  stoma krijgen, men zou de dikke darm en
  de endeldarm verwijderen. Een week voor
  de operatie hoorde Regina van de Gene
  zingsdiensten, en ging daar enkele dagen
  later naar toe waar ze wonderbaarlijk door
  de kracht van Jezus werd genezen. De
  operatie is niet meer doorgegaan vanwe
  ge het wonder dat tot haar was gekomen
  www.wingsofhealing.nl


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  GELOOFT

  RELIGIE MAAKT BLIND VOOR DE WAARHEID☻
  12 april☻
  Sommige religieuze kerken beweren de enige ware kerk te zijn. Religie veroorzaakt regels en hoogmoed. Jezus legt ons nooit iets op! Religie is liefdeloos, er gebeuren nooit wonderen in religieuze kerken. Jezus is gekomen om te vergeven. Religie veroordeelt altijd. Tradities zijn belangrijker dan Gods Woord! Religieuze mensen zitten vol met zonden, ze zijn wettisch. Religie verwacht eigen inspanningen, is saai en geeft een compleet verkeerd beeld van God. In veel religieuze kringen zijn veel jongeren ontspoord in drank en drugs. Waarom? Omdat religie mensen gevangen zet!
  Johannes 8
  Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

  www.gelooft.com

  OPENHANDS

  BEN JE OPZOEK NAAR GELUK☻
  12 april☻
  Veel mensen zijn op zoek naar ECHT geluk.
  Naar echte liefde, blijdschap en vrede.
  Naar een antwoord op hun pijn, leegte of eenzaamheid.
  Zelfs iemand die diep in de put zit
  en een eind aan zijn of haar leven wil maken
  is ten diepste op zoek naar iets beters.
  Ben jij op zoek naar echt geluk?

  OPENHANDS

  BEN JE ANGSTIG☻
  12 april☻
  Ben je angstig of onzeker?
  Misschien ben je bang voor ziekte of de dood
  Bang voor de toekomst.
  Of bang voor bepaalde mensen of situaties.
  of voor iets anders?
  Angst kan je leven overheersen.
  Het kan je verkrampen en blokkeren.
  Ook bij christenen.
  Zelfs bij doorgewinterde christenen.
  Angst voor wat andere mensen van je vinden.
  Angst voor de kerk.
  Angst voor God.
  Dat is precies het tegenovergestelde
  van wat God met je voorheeft.
  Hij wil niet dat je uit angst leeft,
  maar uit Zijn Liefde!

  Bron:www.openhands.nl


  SHOUT BOX


  ☻☻12 april☻☻


  GOD HOUDT VAN JOU☻
  16 maart☻
  God de Heer houdt altijd van jou
  Hij weet precies wat er in je omgaat
  En ziet je waar je ook gaat of staat
  Hij wil je nabij zijn en blijft je trouw.
  God de Heer, Hij laat je nooit gaan
  Ook al doe je Hem wel eens verdriet
  Omdat je in veel dingen tekortschiet
  Hij vergeeft je en blijft naast je staan.
  God de Heer houdt over jou de wacht
  En wil voor jou zorgen dag aan dag
  Zolang je hier op aarde leven mag
  Zelfs al is het ook midden in de nacht.
  Maak je daarom maar geen zorgen
  Want God behoedt jou voor gevaren
  En wil je voor alle kwaad bewaren
  Bij Hem ben je veilig en geborgen.
  F.Nicolai
  ALLES MAG JE GOD VERTELLEN☻
  16 maart☻
  Alles mag je God vertellen
  en Hem in Zijn armen snellen.
  Hij is het die intens luistert
  als je Hem je nood in fluistert.
  Met je zorgen mag je komen
  en je ruw verstoorde dromen.
  Die alleen God kan herstellen
  en geen zorgen je meer kwellen.
  Wat een vreugde God te kennen
  die je leven steeds zal plannen.
  Want wat God de Vader doet
  komt steeds goed als je Hem ontmoet !
  J.A v Tricht

  GOD ROEPT ONS☻
  10 maart☻
  God roept ons en zegt: “Kom tot mij
  Ik zal rust en vrede geven in je hart
  Want ik weet van je pijn en je smart
  Ik maak je van schuld en zonden vrij”.
  Laten we dan in ’t geloof tot Hem gaan
  Met al onze noden, zorgen en verdriet
  Hij, die altijd in gunst op ons terneer ziet
  Want God is bewogen met ons bestaan.
  Dat we luisteren naar Gods roepstem
  Hij nodigt ons uit om tot Hem te komen
  Laten we het doen, zonder schromen
  Ons volste vertrouwen stellen op Hem
  Dank U Heer voor Uw uitnodiging
  Dat U een ieder welkom wilt heten
  En daarbij niemand zult vergeten
  Wij zien het aan, vol verwondering.F.Nicolai

  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk, uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft: dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden, dat ik eeuwig leven kan krijgen. Graag wil ik dit alles ontvangen. Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven. Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij. Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.  ALLEEN☻
  16 maart☻
  Wat is het moeilijk om alleen te zijn
  Als je denkt dat niemand om je geeft
  Geen mens die echt met je meeleeft
  Dat veroorzaakt veel verdriet en pijn.
  Niet even een praatje kunnen maken
  Je voelt je dan zo eenzaam en alleen
  Stil verdriet, met niemand om je heen
  Soms kun je helemaal van streek raken.
  Goed is het dan te weten dat God je kent
  En dat Hij ontzettend veel van je houdt
  Hij wil er zijn voor iedereen, jong en oud
  Niet alleen vandaag, maar elk moment.
  God kent jouw verdriet en eenzaamheid
  Als een vader wil Hij voor jou zorgen
  Bij Hem ben je veilig en geborgen
  En nooit meer alleen, want Hij is er altijd.
  Fedde Nicolai


  ALS HET MOEILIJK WORDT☻
  16 maart☻
  Als het moeilijk wordt in jouw leven
  En je nergens uitkomst meer ziet
  Weet dan: De Heer verlaat je niet
  Hij wil je alle kracht en steun geven.
  Geef je moeite maar aan God door
  Wat ook je problemen mogen zijn
  Hij kent jou, weet van je zorgen en pijn
  Hij heeft altijd een luisterend oor.
  F.Nicolai  HOE MOETEN WE VERDER☻
  16 maart☻
  Als het moeilijk wordt in ons leven
  Wie helpt ons, waar moeten we heen?
  Er is maar één weg: naar God alleen
  Hij zal ons troosten en sterkte geven.
  Wij mogen met Hem verder gaan
  Vertrouw maar op God de Heer
  Zijn goedheid keert steeds weer
  Hij ziet ons in Zijn grote liefde aan.
  Ga niet alleen, maar ga met God
  Hij wil ons op de juiste weg geleiden
  En zal ons van zorg en pijn bevrijden
  Hij is altijd bewogen met ons lot.
  Laten we ons verheugen in de Heer
  Hij gaat ons voor en maakt ruim baan
  Wij kunnen nu veilig verder gaan
  Want God ziet in gunst op ons terneer.
  ( Woorden uit Psalm 32) F.Nicolai


  DE MENS☻
  16 maart☻
  Wat is de mens, dat U om hem geeft
  Het is en blijft een wonderlijk iets
  Alles wat U geschapen hebt uit niets
  En nog steeds onderhoudt wat leeft.
  U hebt de mens veel macht gegeven
  U gaf hem een kroon van glorie en eer
  Wat wenst een mens dan nog meer?
  Dat U hem zo hoog hebt verheven.
  U doet hem heersen over zee en land
  Over alle dieren die op aarde leven
  Zo veel macht hebt U de mens gegeven
  Toch houdt U alles zelf nog in Uw hand.
  Heer, onze Heer, hoe groot is Uw naam
  Dat U steeds aan Uw schepselen denkt
  En hen nog altijd alle aandacht schenkt
  Dat we U mogen danken, allen tezaam.
  (Woorden uit Psalm 8)  DWAAS
  11 februari☻
  Ben ik een dwaas
  als ik tot de Schepper bid
  ben ik een dwaas
  als ik in Hem vrede vind
  ben ik een dwaas
  als ik God mijn Abba noem
  ben ik een dwaas
  als ik in Christus Jezus roem
  ben ik een dwaas
  als de Hemel mijn Thuis zal wezen
  ben ik een dwaas
  als ik daar in eeuwigheid zal leven
  noem mij maar een dwaas
  maar liever een dwaas voor mensen
  dan een dwaas voor God
  want alleen een dwáás zegt in zijn hart:
  “er is geen God"/J.Consemulder


  relatieopvoeding

  RELATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID☻ 14 april☻ Het klinkt niet modern, maar toch weten we uit het Woord van God dat er een duidelijk verschil is in gezag en verantwoordelijkheid tussen de ouders en het kind. (Lees Efeze 6:1 en 2) Uiteindelijk komt elk gezag bij God vandaan en de basiswet bij God is: "er is geen vrijheid zonder gebondenheid". Kinderen willen graag vrij zijn, maar deze vrijheid is een schijnvrijheid. als het leidt tot wetteloosheid of losbandigheid. Echte vrijheid is ook "gehoorzaam" willen zijn aan God en anderen die boven hen gesteld zijn. Want pas als kinderen leren te leven onder gezag en onder regels, komt er rust. Jesaja 48:18: "Och dat gij naar Mijn geboden luisterde; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee".

  huwelijk-en-trouwerij-smiley-bewegende-animatie-0017

  SEXS HOE GOD HET BEDOELD HEEFT☻ 14 april☻ De lichamelijke eenwording tussen een man en een vrouw binnen een liefdesrelatie is op zichzelf een geheimenis. Het is veel meer dan een geslachtsdaad, het is een ontmoeting van lichaam, ziel en geest. De seksualiteit is een sterk bindmiddel en past daarom alleen in het huwelijk. God wil dat seksualiteit en trouw bij elkaar horen, deel je je seksuele ervaring namelijk met meer dan één mens, dan verbleekt ze en raakt ze haar bindend vermogen kwijt. Seksualiteit betekent ook, je bent er op dat moment alleen maar voor de ander om elkaar op een intieme manier te dienen. www.christelijk-huwelijk.nl


  POEZIE

  CHRISTEN MEISJE☻
  12 april☻
  Een hondje heeft een snuffelneus
  Een haas heeft lange oren
  Een mol graaft gangen in de grond
  Een kraai woont in een toren
  Een diertje weet niet wat het doet
  Maar jij weet hoe je leven moet
  Als Christen-meisje lief en goed
  Mag ik dat van je horen?

  POEZIE

  BEMIND DOOR GOD☻
  12 april☻
  Je vraagt me te schrijven
  Een vers op dit blad
  Maar lieve Marjan
  Ik weet toch echt niet wat!
  Toch wil ik je wensen
  Een zeer gelukkig lot
  Bemind door alle mensen
  Maar bovenal door God.


  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

  ROUW-DRAGEN MET GOD
  31 mei t/m 4 juni 2018 (lang weekend) Heilzaam omgaan met verlies en rouw/
  Rouwdagen: 9.30-19.00 uur € 90,- voor 3 dagen/
  Rouwweekend/
  Max. aantal deelnemers 11/ Prijs
  Eigen kamer € 267,50 p.p. all-in/
  Aankomst donderdag tussen 15.00-15.30 uur Vertrek maandag om 9.30 uur, na het ontbijt Leiding Zr. Anneke Kempers, Alie Wernsen.
  'God, tot U roep ik. In mij is het donker, maar bij U is het licht.' (Dietrich Bonhoeffer). Een geliefde verliezen: wat een schok, wat een onbegrijpelijke pijn. Kom een stap verder in het verwerken van uw verlies en geef rouw een plek in uw leven. Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. We mogen 'Rouw dragen - met God'. 'Rouw dragen - met God' wordt begeleid door een pastoraal team, dat jarenlange ervaring heeft in pastoraat & rouw. Zij geven liefdevolle aandacht en handvatten om het verlies een plek te geven.

  STILTE WEEKENDS☻ 16 t/m 19 maart☻ 'Onze tijden zijn in Gods hand' Onze wereld schudt op z'n grondvesten. Oorlogen, hongersnoden, andere onheilsboodschappen, profetieën etc. vullen de media. Dat kan ons angstig maken voor de toekomst. Daarom is het goed te weten dat we in Gods hand zijn en dat Hij de touwtjes van het wereldgebeuren en ons persoonlijk leven in handen heeft. Max. deelnemers11☻
  Prijs Op basis van 1-pers.kamer : € 170,00,- p.p., incl. linnenpakket
  Aankomst Vrijdag tussen 19.00-19.30 uur
  Vertrek Maandag 9.30 uur, na het ontbijt
  Leiding Zuster Anneke Kempers, Jellina Braaksma e.a.

  www.zdh.nl

  BETHANIE
  OASE DAGEN
  THEMA: Donderdag 19 april Uitstrekken naar wat voor je ligt Over loslaten/
  Max. aantal deelnemers 12 Prijs
  € 40,- incl. koffie/thee/lunch
  Oasedagen voor werkzoekenden: € 25,-
  Tijd 9.30-17.00 uur Leiding zr. Greet Verhoeven en
  Frans Hoogendijk
  Oasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag. Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte opdracht de stilte in.

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITE/Week 13: 27 t/m 30 maart/
  Week 15: 10 t/m 13 april
  Tussen herberg en klooster…
  Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Wellicht besluit je ook om te komen omdat je gericht met iets wilt bezig zijn. Dat doe je allemaal in de herberg. De gastvrijheid, de maaltijden, je eigen kamer, de mogelijkheid om een gesprek te voeren, het is er allemaal.
  EEN PLEK VOOR WARE LEVENSKUNST
  De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God.
  Marianne Molenaar

  DE SPIL

  THEMA: PAAS RETRAITE/vr 30 Mrt 2018 17:00 t/m zo 1 Apr 2018 15:00
  Zonder Pasen geen Christelijke kerk, geen opstanding, geen toekomstperspectief.
  Pasen is het meest indrukwekkende Christelijke feest. Zonder Pasen geen Christelijke kerk, geen opstanding, geen toekomstperspectief. Daarom gedenkt en viert de kerk Pasen gewoontegetrouw met een lange aanloop. Veertig dagen lang wordt er naartoe geleefd.Begeleiding: Victor van Heusden en Cora van der Vliet

  www.retraitecentrum.nl


  DE SPIL

  STILTE DRIE-DAAGSE☻ma 28 Mei 2018 11:00 t/m wo 30 Mei 2018 17:00☻ Wil je graag wat langer de stilte beproeven? Dan is misschien een 3-daagse iets voor jou. Ook nu zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons van ons verlangen naar God bewust maken. Maar stilte kan ook onwennig, verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust. We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stilte-wandeling en creatieve uitingen. Natuurlijk is het stil in huis. Je beschikt deze dagen over een eigen, ruime, kamer. Begeleiding: Marianne Groen en Tera Schipper


  GODS GESCHENK☻
  16 maart☻
  Wat een overweldigend vergezicht,
  zeggen die ogen van het kleine wicht.
  Schitterende kijkers, wat een verhaal,
  't is niet te vertalen in ons *Verbaal.*
  Het kindje dat daar op de wereld kwam,
  verblijdde zijn moeder met luid gezang.
  Eerst kwamen er weeën, dan een gegil,
  hier is het kindje wat zij zo graag wil.
  Zij voelde ´t komen, leven uit leven,
  als een kruikje verwarmde het even.
  Al de pijn is nu heel snel vergeten,
  twee dingen wil ze dan dolgraag weten.
  Is het kindje helemaal goed gezond,
  zijn de haartjes zwart of toch lichtjes blond?
  Met ´t antwoord dat ze van haar ega krijgt,
  is ze ook onuitsprekelijk verblijdt !
  Zij bracht een kindje op deze aarde,
  dank daarom nú God, die haar bewaarde!


  KLEINE DINGEN☻
  16 maart☻
  Kl
  Het zijn de kleine dingen die het doen
  Het luisteren naar wat God ons biedt
  Ook het zingen van een prachtig lied.

  Het zijn de kleine dingen die het doen
  Het beleven van een mooie zomerdag
  Waar je zo dankbaar van genieten mag
  Het zijn de kleine dingen die het doen
  Dat je ’s morgen gezond op mag staan
  In alle vrijheid je eigen gang kan gaan.
  Het zijn de kleine dingen die het doen
  Goede vrienden te mogen ontmoeten
  En elkaar met alle liefde te begroeten.
  Het zijn de kleine dingen die het doen
  Je behoeftige buurvrouw verzorgen
  Haar hulp aanbieden iedere morgen.
  Het zijn de kleine dingen die het doen
  Dank God , voor grote en kleine dingen
  Laten we Hem alle lof en eer toezingen.
  Fedde Nicolai


  ZOALS IK BEN☻
  16 maart☻
  Zoals ik ben Heer, neemt U mij aan
  U kent mijn zwakheden en schuld
  Maar U hebt steeds met mij geduld
  U geeft met liefde om mijn bestaan.
  Zoals ik ben, wil ik tot U komen Heer
  U danken voor het goede mij gegeven
  Naar Uw wil probeer ik steeds te leven
  Want U zorgt voor mij, keer op keer.
  Zoals ik ben, wilt U naar mij horen
  U bent bekend met heel mijn wezen
  Zoals in Uw woord staat geschreven
  U hebt mij ondanks alles uitverkoren.
  Dank Heer, voor Uw liefde en trouw
  Dat ik U steeds mag loven en prijzen
  En U alle hulde en eer mag bewijzen
  U mijn Heer en rots, waarop ik bouw.
  Fedde Nicolai

  DANKBAAR IN DE OCHTEND☻
  16 maart☻
  Zachte licht der ochtendzon heeft mij gewekt
  rijzende zon bescheen mij met warme stralen
  kwam mij op nieuwe dag met vreugd onthalen
  nieuwe kansen lagen voor mij uitgestrekt
  vlinders fladderden tussen kleurrijke bloemen
  heel het leven lonkte naar mij deze dag
  het was al schoonheid wat ik rondom zag
  reden ten over om de schepping te roemen
  en in het licht van vroege avondschemering
  waarin de zon nog zacht het veld beschijnt
  overdenk ik stil en dankbaar de zegening
  die nooit door menselijk falen verdwijnt
  dagen als deze in rust en vrede gegeven
  waarin wij op aarde mogen blijven leven.  NIETS☻
  16 maart☻
  is erger
  dan een trauma
  dat vast zit
  in je onderbewust zijn
  dat je hebt verborgen
  zelf niet meer weet
  tot op een dag
  je geest is wakker geschut
  en al herrinner je vaag
  en doen de andere alsof
  ze niet het mes op de keel
  hebben gezet zwijgen
  moest je doen
  geloven dat de
  waarheid aankomt
  hierboven bij de Heer
  slachtoffers moeten
  zwijgen daders niet
  ze lijken wel heilig
  de rotzakken met
  hun achterbakse smoel
  hopend komt er eens een kans
  dan schop ik de bal des
  levens in hun eigen doel
  Trauma
  Van Hees Annie  ANDERS DAN ANDEREN☻
  16 maart☻
  Hij was anders dan anderen
  Op school werd hij vaak gepest
  Ook al deed hij nog zo z'n best
  Hij kon zichzelf niet veranderen.
  Ze vonden hem te stil en te dik
  Hij had ook weinig te vertellen
  Had met niemand wat te stellen
  En had in spelletjes geen schik.
  Voelde zich eenzaam en verlaten
  Omdat hij nu eenmaal anders was
  En niet zoals de jongens in zijn klas
  Kon er met hen nooit over praten
  Voel jij je soms eenzaam en alleen?
  God de Heer wil je altijd nabij zijn
  Hij weet van jouw verdriet en pijn
  En zal er steeds zijn voor iedereen.


  HET KRUIS☻
  16 maart☻
  Het Kruis is veel te waar
  om mooi te zijn
  een leven krijgt geen kans
  je loopt met vragen.
  Je voelt een oude bekende pijn
  het is nog dichterbij
  dan bij jezelf.
  Dat kan je niet verdragen.
  Het Kruis is veel te mooi
  om waar te zijn.
  Een leven dicht bij God.
  Het Kruis is zo dubbel
  zo absurd en zo gemeen.
  Maar ook de plek
  voor het verdriet.
  Waar anders kun je heen!

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

   


  VRIJZINNIG☻
  16 maart☻
  Vaak besmet verklaart
  omdat je anders denkt.
  Je kunt niet meer leven
  met mooie antwoorden.
  Het zijn juist de vragen
  waar jij de aandacht een schenkt.
  Het gaat niet om dogma
  of oude akkoorden.
  Ook niet om een leer
  van hierna een beter leven.
  Jij bent onderweg met je Heer
  zonder angst om schuld
  of eeuwige pijn.
  Dat is jou streven.
  Maak van Hem
  geen figuur uit een tijd
  die ver achter je ligt.
  Je kunt geen tijdgenoot
  van Hem zijn.
  Maakt Zijn Naam concreet
  blijf Hem trouw.
  Geef Hem vandaag een gezicht
  dan is Hij tijdgenoot
  van jou.


  GEDACHTELOOS☻
  16 maart☻
  Ik zag je zitten in de groep
  Herkende iets in je blik
  Boos met een glimlach
  Woedend op zichzelf en ......
  Gevangen in een web van gedachten en toch ook zo ......
  Open, kwetsbaar, ongeduldig
  Nieuwsgierig en hunkerend
  Een groot verlangen naar vrij zijn
  Van de ballast van het denken
  Broos als het kind zijn eruit mag
  Druk valt in scherven van je gezicht
  En jij geeft bijna hemels licht
  Straalt van oor tot oor
  Staat sterk en vol van blijdschap
  Wees trots op je stap vooruit
  Ga niet te lang op zoek
  Naar verklaring van gevoel
  Wat is, dat is en daarmee is het helder
  Is genoeg gedacht/W. de Krijger  VRIJE ONWETENDHEID☻
  16 maart☻
  Mensen hebben vele voorstellingen
  van het hiernamaals, eeuwig hemels leven,
  waarin men zijn ziel aan God zal geven
  om altijd Diens grootheid te bezingen.
  Vrome geesten willen elkaar verdringen
  in vragende lenzen, zoeken en beven,
  terwijl vage beelden ernaar steven
  verlicht op vaste rotsen te springen.
  Wisten we hoe het bestaan hierna is,
  dan zou een monsterachtig vergrootglas
  ons brein maken tot zwellende duisternis
  met warrig, verstikkend woekergewas.
  Die beloftevolle geheimenis
  bloeie minzaam, bewaard door 's Heren kas.
  H.Messie


  DEZE TIJD☻
  16 maart☻
  Soms kan men zich afvragen
  Wat is de zin van het leven
  Dat door God is gegeven
  Als je veel lasten moet dragen.
  Wat kan het leven moeilijk zijn
  Door ernstige ziekte en tegenslag
  Zodat je niet veel meer vermag
  Wegens ongemak, verdriet en pijn.
  Ondanks alle leed dat er bestaat
  Kan men zinvol in het leven staan
  En in alle vertrouwen verdergaan
  Wanneer men zich op God verlaat.
  De zin van het leven geeft de Heer
  Hij heeft ons een toekomst bereid
  Een volmaakt leven in eeuwigheid
  Zorg en leed bestaan dan niet meer. F.Nicolai  AAN GOD GEWIJD☻
  16 maart☻
  Toewijding
  door de leiding
  van de Heilige Geest
  aan God mijn Schepper!
  Die ook is geweest
  Mijn Redder!
  Toen ik Hem niet kende,
  mij tot de wereld wende,
  totdat Hij mij zocht
  mij vond en kocht!
  Is Hij niet heel mijn leven waard
  hier op deez' aard' ?
  Mijn leven aan Hem toegewijd
  bereid
  het Hem te geven
  ook in dit leven!
  Hem met al mijn zinnen
  hartelijk beminnen!
  Dat kost zelfverlochening
  misschien wel "ontgocheling"
  Maar toch
  wat dan nog?
  Mijn God en Heere
  't is voor Uw ere! D.Engelenhoven  AMBITIEUS☻
  16 maart☻
  VRIJZINNIG☻
  16 maart☻
  Vaak besmet verklaart
  omdat je anders denkt.
  Je kunt niet meer leven
  met mooie antwoorden.
  Het zijn juist de vragen
  waar jij de aandacht een schenkt.
  Het gaat niet om dogma
  of oude akkoorden.
  Ook niet om een leer
  van hierna een beter leven.
  Jij bent onderweg met je Heer
  zonder angst om schuld
  of eeuwige pijn.
  Dat is jou streven.
  Maak van Hem
  geen figuur uit een tijd
  die ver achter je ligt.
  Je kunt geen tijdgenoot
  van Hem zijn.
  Maakt Zijn Naam concreet
  blijf Hem trouw.
  Geef Hem vandaag een gezicht
  dan is Hij tijdgenoot
  van jou.

  LEVENSLANG☻
  16 maart☻
  Wij hebben levenslang gekregen
  Om God, onze Heer te loven
  En om in Zijn liefde te geloven
  Hij die met ons is op onze wegen.
  Levenslang mogen we zijn van Hem
  Hij wil onze liefhebbende Vader zijn
  Hij zal er zijn in vreugde en in pijn
  Als we willen luisteren naar Zijn stem.
  Levenslang is soms maar van korte duur
  We weten niet hoe lang wij zullen leven
  We moeten dit maar aan God overgeven
  Hij weet van die tijd, de dag en dat uur.
  Maar als dan het einde is gekomen
  En ons werk op aarde is gedaan
  Zal de hemelpoort wijd open staan
  Fedde Nicolai  VERGETEN☻
  16 maart☻
  s Morgens onderweg naar kantoor
  Schiet je iets vreselijks te binnen
  En weet niet wat nu te beginnen
  Je denkt, “wat ben ik toch een domoor”.
  Je hebt het gastoestel niet uitgedaan
  Waarop een pan vlees staat te braden
  Wat er nu zal gebeuren is wel te raden
  De hele keuken zal straks in brand staan.
  Teruggaan naar huis kan niet meer
  Niemand is thuis en niemand weet er van
  Ondertussen denk je “de vlam slaat in de pan”
  Je hoort in gedachten al de brandweer.
  In grote paniek bid je tot God de Heer
  En vraagt of het gastoestel toch uit mag gaan
  Dat de keuken en het huis zal blijven staan
  Je denkt “Dit gebeurt mij nooit weer”.
  Thuis gekomen ben je blij dat alles er nog staat
  En dat het gastoestel inderdaad is uitgegaan
  Je denkt: “Zou ik dat toch zelf hebben gedaan?
  Of gaf God op mijn gebed het gewenste resultaat?
  Fedde Nicolai 2015.


  WEET MAGAZINE☻

  RIB OF ZIJDE☻
  9 april☻
  Hoewel in veel Bijbels
  gesproken wordt over
  de rib van Adam, kan
  vanuit de Hebreeuwse
  brontekst daar een
  kanttekening bij worden
  gezet.
  In de New Defenders
  study Bible van Henry M.
  Morris staat het volgende
  geschreven bij de behande-
  ling van
  genesis 2 vers 21:
  ‘De ‘rib’ was eigenlijk de
  ‘zijde’ van Adam. Het
  hebreeuwse ‘tsela’ komt 35
  keer voor in het Oude t
  esta-
  ment, en is nergens anders
  vertaald met ‘rib’. Het weg-
  genomen deel omvatte zowel
  bot als vlees, zoals ook blijkt
  uit het volgende vers 23. (...)
  Echter, dat bij de handeling
  een rib uit Adam is geno-
  men, wil nog niet suggereren
  dat mannen daardoor een
  rib minder zouden moeten
  hebben dan vrouwen, omdat
  ‘verworven eigenschappen’
  niet overerfelijk zijn.’
  goed om te weten is
  dat ook in de
  griekse
  septuagint-vertaling van
  genesis gesproken wordt
  over ‘zijde’ in plaats van ‘rib’.
  Het één sluit het ander na-
  tuurlijk niet uit. Hier kan heel
  goed de rib van Adam be-
  doeld zijn zonder afbreuk te
  doen aan het oorspronkelijke,
  algemenere woord ‘zijde’.


  WEET-MAGAZINE

  DE BIJBEL BEVESTIGD☻
  9 april☻
  Lang niet alles wat er in de Bijbel staat is te controleren op historische betrouwbaarheid. Maar van ten minste 53 Bijbelse personen is – historisch gezien – zeker dat ze écht hebben geleefd, concludeert Lawrence Mykytiuk van Purdue University (VS).
  Mykytiuk is professor in de bibliotheekwetenschap. Dat wil zeggen dat hij gespecialiseerd is in het logisch ordenen en documenteren van menselijke kennis. Die ervaring gebruikt hij om zijn bijzondere hobby uit te oefenen: hij wil personen die in de Bijbel worden genoemd verifiëren. Hij wilde weleens weten wat er van de Bijbel klopte, en dus zocht hij naar buiten-Bijbelse aanwijzingen die de historiciteit van Bijbelse personen konden bevestigen. De lijst groeide en groeide. Van het merendeel van de ruim 3000 mensen die in de Bijbel worden genoemd zul je waarschijnlijk nooit vanuit buiten-Bijbelse bronnen kunnen aantonen dat ze hebben bestaan. Maar van 53 personen uit het Oude Testament heeft hij nu wel aangetoond dat ze écht hebben geleefd, waaronder koning David.
  „Als je aantoont dat een persoon heeft bestaan kun je vaak toch niet nagaan of hij ook echt de dingen deed die in de Bijbel staan,” zo nuanceert Mykytiuk zijn onderzoek. „Maar je kunt soms wel laten zien dat hij in de positie zat om de dingen te doen die in de Bijbel zijn omschreven.”

  www.weet-magazine.nl


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  NEDERLAND ZINGT DAG 2018☻

  Zaterdag 21 april 2018. Tickets bestel je via

  www.nederlandzingt.nl

  EVA’S KLOOSTERRETRAITE/

  In gebed met Hanna 8 en 9 juni 2018☻

  Tweedaagse in de Paulusabdij in Oosterhout,

  bij de gemeenschap Chemin Neuf.

  In deze prachtig kloosteromgeving duiken

  we in Hanna’s (gebeds) leven en zet je ook je

  eigen leven even stil voor Hem.

  Info: www.eva.eo.nl/kloosterretraite

  MINI REVEILWEEK☻

  wo 9 mei - zo 13 mei/

  Ook dit jaar organiseert

  Near East Ministry weer een Mini-Reveilweek

  van 9 tot en met 13 mei 2018.

  Een conferentie in de periode van Hemelvaart.

  Net als bij de reguliere Reveilweken,

  in de zomer, is het thema Koninklijk Kiezen.

  Net zoals bij Jozef kan er heel wat

  gebeuren in je leven.

  Koninklijk Kiezen maakt dat...

  NEM Voorthuizerweg 5 /

  Nijkerk, 3862 PZ Nederland

  REVEILWEKEN☻☻

  NEAR EAST MINISTRY REVEILAVOND/20 april☻

  WEEK 1 | 21-27 JULI |

  Kroeze Danne, Ambt Delden/

  WEEK 2 | 28 JULI-3 AUG |

  NEM-terrein, Voorthuizen/

  WEEK 3 | 4-10 AUGUSTUS | NEM-terrein,

  Voorthuizen/ Wees welkom op de

  Near East Ministry Reveilavond om samen te ontdekken

  wat we kunnen leren als we Sjabbat vieren. Hoe?

  Door samen te eten, vieren en te (aan)bidden.

  Het begin van de Sjabbat vieren, de maaltijd met

  elkaar delen, bidden voor Israël en de buurlanden en tijd

  voor lofprijs & aanbidding en een geloofsopbouwende

  overdenking. Dat is de inhoud van de Reveilavond.

  De bijeenkomsten zijn altijd van 18.00 – 21.00 uur

  (inloop 17.30 uur) in de Menorah zaal op het NEM-centrum.

  Dit evenement wordt een paar keer per jaar gehouden

  REVEILWEKEN/

  VRIJWILLIGERSGEZOCHT☻

  Vrijwilligers gezocht Wil je meewerken aan de Reveilweken

  of ken je mensen in je omgeving die keigoed zijn in tiener-/

  kinderwerk, gesprekken leiden, of praktische duizendpoot zijn?

  Wij komen graag in contact!

  GEBEDSREIS VOORJAAR 2019☻

  De Gebedsreis van oktober wordt

  verplaatst naar voorjaar 2019.

  Wij organiseren veel met weinig mensen en

  door de ontwik-kelingen binnen ons team,

  kunnen wij de Gebedsreis later aanbieden dan we hoopten.

  Bedankt voor je begrip! Zodra we meer informatie hebben,

  melden we dat.

  www.nemnieuws.nl


  OVERLIJDEN

  condoleancekaart-bloesem-a

  EINDELIJK RUST☻ 23 maart☻ Uiteindelijk heb ik vrede, zoals het met jou, manlief, is gegaan. Er was geen enkele grond meer voor een goed bestaan. Dit moest dan zo jouw bestemming wel zijn. Ik mis je nog dagelijks en dat doet me pijn. Maar zó verder, het had absoluut niet gekund. Dit doodziek-zijn had ik je graag ánders gegund. Nu pas kan ik in alle oprechtheid zeggen: het is accoord dat de dood je wist óm te leggen. Het was geen leven meer voor je zó. Ik doe je hierbij cadeau mijn oprechte wens dat het je dáár goed mag gaan. Ik laat je nu los met nog een allerlaatste traan.

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet


  NIEUWS

  EH PRESENTEERT ONDERZOEK OVER IDENTITEIT EN WEERBAARHEID ONDER JONGEREN☻ 31 maart☻ Tijdens het EH-symposium 'De moed om volwassen te zijn’ op vrijdag 6 april presenteert de Evangelische Hogeschool de resultaten van een onderzoek dat afgelopen jaar heeft plaats gevonden onder ca. 1.000 christelijke jongeren. Het onderzoek richtte zich op identiteit en weerbaarheid en werd uitgevoerd door Janine Hogendoorn, oud-student EH-Basisjaar. “We hebben dit onderzoek geïnitieerd om te kijken welk effect onze samenleving heeft op christenjongeren. We zien namelijk dat de boodschap van het evangelie in scherp contrast staat met wat deze wereld verkondigt,” licht EH-directeur Els van Dijk toe. “Veel jongeren hebben angst voor de toekomst en komen moeilijk los van verwachtingspatronen van anderen. Zij ervaren het leven als een grote wedstrijd die je elk moment kunt verliezen.”Het onderzoek is tot stand gekomen dankzij de medewerking van een aantal christelijke scholen. “Onder andere het Gomarus College in Groningen, het Pieter Zandt in Kampen en de Passie in Utrecht hebben de online enquête gestimuleerd bij hun leerlingen. Gezien de verschillende identiteiten van deze scholen hadden we daarmee ook meteen een brede, interkerkelijke groep te pakken,” aldus Van Dijk. Bron:christelijknieuws

  HAPTOTHERAPIE☻ 31 maart☻ In de wereld waarin wij leven en de tijd waarin we zijn is het soms lastig om jezelf te kunnen zijn. Te leven vanuit ons “authentieke” zelf, onze oorsprong. Leven zoals God ons heeft bedoeld, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. Dat gaat niet tegen onszelf in, maar biedt ruimte voor ontwikkeling: leven vanuit je hart, je binnenste (Mat 23: 25-26), de bron van je diepere gevoelens en gedachten, je binnenwereld. Als haptotherapeut kom ik veel met mensen in aanraking, die zoeken. Zoeken naar “meer leven”, meer moed (en juist niet met –t). Ik hoor de vraag nogal eens langskomen: “Ik heb alles, ik doe alles, ik geloof, maar waar ben ik zelf? Ik ben niet gelukkig. Ik mis wat”. Voor onze emotionele ontwikkeling is in onze vroege jeugd affectief contact belangrijk en dat blijft ook gedurende ons leven van belang. Elk mens is uniek, een ieder is waardevol en heeft bestaansrecht. (immers door God geschapen). Dat (opnieuw of voor het eerst) te mogen ervaren is nodig om tot volle bloei te kunnen komen. Onze God is een God die uitgaat van gemeenschap en verbinding, in onszelf en met de ander. Een haptotherapeut helpt patronen te herkennen. Zo kom je dichter bij jezelf en gaat ervaren wat “gevoelens” zijn en hoe om te gaan met je verlangens en hoe deze te kunnen realiseren. Hierdoor zullen innerlijke rust en ruimte toenemen, kan ook de relatie met anderen en met God herstellen en komt er ruimte om te bloeien. Gaan leven vanuit je hart betekent “gezond worden” . Dat geeft ruimte aan eigen identiteit en zo geven we gehoor te aan Gods bedoeling met ons leven en Zijn perspectief. Bron:refdag

  IKZOEKGOD.NL LANCEERT NIEUWE CURSUS PRAKTISCH GELOVEN☻ 23 maart☻ Na populaire online cursussen als WaaromJezus? komt IkzoekGod.nl met een nieuwe cursus: Geloven – de volgende stap. Deze cursus helpt (onder)zoekers het christelijk geloof handen en voeten te geven. Mensen die nieuwsgierig zijn naar het christendom of pas tot geloof zijn gekomen, kunnen rondlopen met vragen zoals: Wat betekent het eigenlijk om te geloven? Hoe werkt het christendom in de praktijk? En hoe ga ik nu verder? Met thema’s over bijvoorbeeld groeien in geloof, bidden, kerkgang en Bijbellezen wil IkzoekGod.nl de deelnemer helpen de volgende stap in geloof te zetten. De cursus kan zelfstandig worden gevolgd en is zo vormgegeven dat er geen verplichting is om elk thema door te lopen. Zoals elke cursus van IkzoekGod.nl is ook ‘Geloven – de volgende stap’ gratis. IkzoekGod.nl is een beweging die online zoekers helpt in hun zoektocht naar God. Websites en landing pages bieden online zoekers laagdrempelige informatie aan over het christelijk geloof, door middel van blogs, geloofsverhalen en online cursussen. Er is ook een Facebookpagina waarop dagelijks inspirerende berichten geplaatst worden.


  Inhoud blog
 • Als je kwaad blijft op iemand
 • Liefde en verzoening
 • Verzoeningswerk
 • Moeilijkheden
 • Wijsheid voor het leven
 • Biddende moeder
 • Ik ben de weg
 • De liefde van God
 • Mensen die op u vertrouwen
 • Elkw dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen

  TWITTER HET GELOOF


  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (23)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (121)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (19)
 • Gods liefde (11)
 • Het leven (9)
 • Natuur/schepping (12)
 • Zieken (2)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!