NIEUW: Blog reclamevrij maken?

☻☻☻☻15 januari☻☻☻☻

GODSWOORD
WAT IS EEN ZONDAAR, WAT IS EEN HEILIGE☻
12 januari☻
Een zondaar is iemand die slaaf is van de zonde. Hij moet zondigen (vergelijk Romeinen 3:23). Zondigen is iets doen wat God boos of verdrietig maakt. Zonde laat je het doel missen dat God met je heeft.
Een heilige is iemand die is bevrijd van de zonde. Hij kan nog wel zondigen, maar het hoeft niet. Hij kan nee zeggen. Hij is geen slaaf meer van de zonde, maar hij heeft een nieuwe Heer, namelijk Jezus. Een heilige is iemand die opnieuw geboren is. Hij leeft geen werelds leven meer, maar een geestelijk leven, daarbij geleid en geholpen door de Heilige Geest van God. Een heilige is ook iemand die apart gezet is door God. Dat doet God alleen bij mensen die door het offer van Jezus Christus geheiligd zijn!
Tot slot nog een vers uit de brief aan de Romeinen.
17 Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid.
Romeinen 6:16-17 (NBV)
We zijn nu in dienst van de gerechtigheid. We zijn geen zondaren meer, die vastzitten aan hun zonden, maar heiligen, in dienst van de allerhoogste God.

GODSWOORD

GODS GOEDHEID EN VERDRAAGZAAMHEID♠♠
12 januari☻
Het verachten van Gods goedheid♠♠
Wanneer u weet dat God de zonde haat en u daar toch mee doorgaat, veracht u de goedheid van God. Gods goedheid is onbegrensd, maar niet eindeloos. In de vertalingen van de NBG en de HSV wordt gesproken over de rijkdom van Gods goedheid. Gods goedheid, dat Hij een oplossing aanbiedt in Zijn Zoon Jezus Christus, is nog steeds van toepassing, maar het aanbod houdt een keer op.
Heeft u Gods goedheid aangegrepen en de vergeving door Jezus Christus ontvangen?
HET DOEL VAN GODS VERDRAAGZAAMHEID♠♠
Ondertussen, terwijl God aanziet dat we zondigen en Hem niet vragen om de oplossing, is God geduldig en verdraagzaam. Hij is geduldig omdat Hij niet ingrijpt. Hij laat ons de vrije keus om bij Hem te komen en het goed te maken. Hij is verdraagzaam omdat Hij de zonden, die gedaan worden, (nog) niet straft.
Waarom verdraagt God zoveel lijden, moeite en verdriet, die mensen elkaar aandoen? Omdat Zijn goedheid nog steeds mensen tot inkeer brengt!

GEBED☻
HEEL ANDERE TRANEN☻
31 december☻
Altijd weer, elke dag opnieuw Heer
als ik nader in Uw voetlicht
komen er tranen:
Tranen van ontroering
Tranen van ontmoeting
Tranen om het heiligste klimaat.
Niet in staat
om te verwoorden, wat hier gebeurt.
Als Uw licht mijn leven kleurt,
met de weerschijn van Uw heiligheid,
die doordringt van tijd tot in eeuwigheid.
Jezus Christus, U raakt mijn diepste diepten aan.
Knielen moet ik . - Gods Geest breekt baan.
Al kunnen mijn stramme knieën niet buigen meer,
mijn diepste ‘ik’ buigt voor U neer.
U God, die alles hebt volbracht,
U, die mij zoekt in zwartste nacht.
Jezus Christus, met U verbonden,
die dood en hel en nacht hebt verslonden
in uiterste zelfverloochening.
Voor U is ’t dat ik loof en zing.
In Uw kruik vloeien mijn geheiligde tranen
o, de volmacht van Uw eeuwige namen:
Redder, Verlosser, Koning en Heer!
Als U komt in macht en majesteit,
Uw armen teder uitgespreid
naar de oogst van Uw geheiligd zaad,
wanneer U door onze rijen gaat.
Heer, wij verwachten U hier samen.
Kom Heer Jezus, kom spoedig!
Amen.
L.Dorlas

GEBED♣

ROEP UIT NOOD☻
31 december♥
Heer, hoor de mens die roept om vrede,
Steun en redding in zijn eindeloze strijd
Hoor en zie zijn herhaalde hopeloze bede
Zie toch zijn ellende wereldwijd
Leer hem waarom U hem hebt geschonken
Zijn rede als enig schepsel hier op aard
Wijs hem waar eens de nood heeft geklonken
U hem van verderf heeft gespaard
Toon hem steeds Uw liefde en genade
Troost waar hij geen uitkomst meer ziet
Wijs hem op de onuitsprekelijke waarde/E.Jvd Scheer


GEBED☻
31 december☻
Leer mij bidden
leer mij Heer
U te kennen
ja Uw wil
geef mij moed Heer
om te knielen
om te spreken
over U
leer mij op Uw weg
te wandelen
tot de dood
Uw wil te doen/E.Brunelli

GEBED

JEZUS MIJN HEILAND☻
17 januari☻
Jezus, mijn Heiland
U kwam op aarde, ook voor mij
Maakte mij van zonden vrij.
Jezus, mijn Heiland
Hoe kan ik U voor alles prijzen
En U alle hulde bewijzen?
Jezus, mijn Heiland
Uw liefde is zo ontzettend groot
U bent de Redder in de nood.
Jezus, mijn Heiland
Dank voor Uw liefde mij gegeven
U bent mijn toeverlaat in dit leven.
Jezus, mijn Heiland
Dat heel de wereld U moge loven
Want Uw liefde gaat alles te boven. N.Fedde


WIJSHEID
12 januari☻
Weet wat je zegt. Zegt niet wat je weet

BEMOEDIGING
12 januari☻
Slechts weinig woorden passen in een tijd van ziekte en pijn moge dit gebaar een teken van medeleven zijn.


GEZEGDES☺

12 januari☻
Als je moe bent en het leven je te zwaar wordt, kom dan naar Mij, Ik zal je rust geven.

QUOTES**

12 januari☻
"De tijd heeft geen markeringen om het voorbijgaan te markeren, er is geen donderstorm of trompetgeschal om het begin van een nieuwe maand of jaar in te luiden. Zelfs als een nieuwe eeuw begint zijn het alleen wij, stervelingen, die de kerkklokken luiden en vuurwerk afsteken."

PSALM☻

12 januari☻
Wat God doet is volmaakt.
Wat Hij zegt is altijd te vertrouwen.
Hij beschermt iedereen die naar Hem toe komt voor hulp. (Psalm 18:31)


KORTE GEDACHTE**

12 januari☻
Voor Christus mag de ene mens nooit rechter spelen over de andere. Het evangelie maakt ons attent om lief te hebben en dit te tonen door onze manier van leven.

KORTE OVERDENKING**

12 januari☻
In een wereld die geen zekerheden heeft, in een wereld die op zoek is naar morele normen, vraagt de verlossing door de kostbare genade van God aan ons om onze levensstijl te veranderen in antwoord op Gods genade. Iedereen die genade ontvangt en weigert om gerechtigheid na te streven, toont zijn/haar onwetendheid of hardheid van het hart.
Nu, in onze tijd, zoals in alle tijden betekent gered zijn: het nastreven van gerechtigheid - niet zo dat wij ons heil verdienen, maar dat Gods reddende genade niet vruchteloos zal zijn in ons.

CITAAT☻

12 januari☻
Er is onwetendheid van het kwaad bij wie jong is;
er is nog diepere onwetenheid bij wie het bedrijft.
EVANGELISCHE TEKST**

12 januari☻
"De genade van God is bekend geworden, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd. En daardoor leren wij dat wij ons van ons slechte leven en onze zondige genoegens moeten afkeren om daarna van dag tot dag verstandig en goed te leven, met ontzag voor God."(Titus 2:11-12)


Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (22)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (108)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (18)
 • Gods liefde (9)
 • Het leven (6)
 • Natuur/schepping (10)
 • Zieken (2)
 • BIJBELSE TEKST**

  12 januari☻
  "In het allereerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was Zèlf God."(Johannes 1:1)


  SPREUKEN☺☺

  12 januari☻
  Dat zal goed zijn voor je ziel en je lichaam.
  Het zal goed met je gaan. (Spreuken 3:8)

  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  DE GODDELIJKE OPROEP TOT BEKERING☻
  15 januari☻
  Lieve vrienden, sta nu eens ernstig stil bij deze gedachte, laat alles los en onderzoek uzelf of uw leven geborgen is in Christus of dat u nog steeds leeft voor eigen rekening. Hoe zult u straks de Rechter antwoorden op al Zijn vragen? Wij hebben gezondigd en zoals wij weten vanuit Gods Woord kan God geen gemeenschap hebben met de zonde. Een rechter zal te allen tijde de zonde moeten veroordelen. Als wij straks, misschien vandaag voor Zijn Rechterstoel verschijnen dan is het de vraag of onze zonden al geoordeeld zijn of dat ze nog geoordeeld moeten worden. God de Vader heeft Zijn Zoon gezonden om geoordeeld te worden. Hij nam de schuld en zonden op Zich, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leeft (Joh. 3:16). Jezus, is Borg geworden, allen die Hem gelovig aannemen zijn voor eeuwig in Hem geborgen. Geen schuld, geen zonden kan hen meer aanklagen voor Gods Rechterstoel, zij zijn al geoordeeld op Golgotha. Voor hen is de dood een doorgang tot het eeuwige leven dat zij nu op aarde al bezitten. Maar o, lieve vrienden, als u dan uw schuld nog zelf moet dragen, wat een verschrikkelijk oordeel staat u dan te wachten. U zult verwezen worden naar het helse vuur, ‘Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt, Matth. 9:44.’

  MEDITATIE

  WIE IS ONZE MEDICIJNMEESTER☻
  4 januari☻
  Wat een troost, een rijke zegen, ja een diepe rust vervult het hart, als de moe gestreden zondaar zich mag overgeven in de handen van de levende God. Wat een diepe vrede vervult het hart van diegene die het leven vonden in de dood en opstanding van hun Zaligmaker. Hoewel het bij iedere persoon op een andere wijze kan toegaan, komt toch iedere gelovige tot dezelfde belijdenis: “Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie”. Ja iedere gelovige moet bekennen dat er een moment van overgave is gekomen, een moment waarin de zondaar moest bekennen verloren te gaan vanwege de zonden maar het behoud, het eeuwige leven vond uit genade om Jezus wil. Sommigen hebben lang gezocht, gebeden, geschreeuwd om genade en alles in het werk gesteld om tot eer van de Heere te leven, om uiteindelijk als het ware alles te verliezen en het leven in de Heere Jezus alleen te vinden. Anderen, zijn vanuit een diepe onverschilligheid, vaak levend in openbare zonden, in korte tijd getrokken vanuit de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Toch is er één overeenkomst; er gaat een streep door het eigen leven om het leven in Christus alleen te leven. Deze roepen met David: De HEERE is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Het is de Persoon, Jezus Christus, Die het middelpunt van het leven, het verlangen en de liefde van het hart vervuld. Hij is de medicijnmeester geworden voor ieder persoon die ontdekte dat er buiten Hem geen leven te vinden was. De Heere Jezus trok de vergelijking van het komen tot Hem door naar het gaan van de zieke mens naar de medicijnmeester: ‘Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn, Matth. 9:12.’

  TIJD MET JEZUS

  GEWOND☻
  15 januari☻
  Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
  Jesaja 53:
  Ons lijden, onze pijn, ons verdriet, onze wonden: het zijn even zovele uitnodigingen om Jezus te leren kennen als onze gewonde genezer. Zeker, Jezus’ wonden droeg hij als straf voor onze zonden. Onze wonden horen bij het lijden waaraan de wereld onderworpen is. Ze zijn geen straf van God, want God heeft Jezus al gestraft. Maar die wonden van Jezus leren ons heel veel over hem: hij staat niet op afstand toe te kijken hoe wij lijden. Hij kent dat lijden van binnenuit. En juist dat is zo genezend. Als iemand die zelf kerngezond is zegt dat het allemaal goed komt, dan klinkt dat heel anders dan wanneer een medegewonde dat zegt. Jezus is onze gewonde genezer.
  Gebed: Dank u, Heer Jezus, voor uw wonden. Dank u dat u mijn wonden kent. Genees mij. Amen.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  GOEDHEID EN WAARHEID☻
  4 januari☻
  De wet is door ​Mozes​ gegeven, maar ​goedheid​ en waarheid zijn met ​Jezus​ ​Christus​ gekomen.
  Johannes 1:17
  Vierde Kerstdag. Het is belangrijk om nog wat langer naar de Kerstboodschap te luisteren. Want dan horen we ook dat er echt iets nieuw gebeurt met de komst van Jezus. Het tijdperk van Mozes is nu voorbij! Dat is het tijdperk van de wet, die wet die ons alleen maar schuldig stelt voor God, die wet die ons keer op keer terneer drukt omdat we weten en ervaren dat de weg van die wet onbegaanbaar is. Want we kunnen niet leven onder de wet. We kunnen niet leven, echt leven, zonder Jezus. Hij wordt onze nieuwe 'wet'. Zijn goedheid en waarheid zijn vanaf nu leidend op de weg van het geloof en de navolging. We staan, als we Jezus ontvangen en omhelzen, niet meer onder Gods wet, maar leven onder Gods goedheid. Wat een genade! Gebed: Heer Jezus, dank u dat u een volkomen nieuw begin maakt en een volkomen nieuw begin maakt. Dank u dat u ons verlost van de wet en ons laat leven onder Gods goedheid. Amen.

  BEMOEDIGINGSSITE

  ALS JE VOET BLIJKT WEG TE GLIJDEN☻
  Denk in de strijd niet dat je iets vreemds overkomt... Denk: God is bij mij!
  12 januari☻
  LIEVE MENSEN☻
  Ja, het kan zomaar gebeuren...
  Zo sta je nog midden in het krachtveld van Jezus, jouw Heiland en maak je een geweldig wonder met Hem mee, en even daarna voel je je voet wegglijden. Angst en onzekerheid zijn als kille golven die tegen je benen aankletsen en je naar beneden proberen te zuigen. Deze bemoediging is deze week in ieder geval voor mij, maar misschien ook voor jou! We zijn geborgen in Gods liefde voor jou en mij!
  Ik wens je van harte die zegen toe,
  Gerry

  BEMOEDINGSSITE♣♣

  DE BESTE WENSEN☻
  6 januari☻
  Als mijn wensen toch eens geborgen zijn in het AMEN van Jezus Christus...
  Er ging voor miljoenen aan vuurwerk de lucht in. Vuurwerk dat voor even de hemel rijk versierde en inkleurde, maar kort daarna verdween en de nacht weer even donker liet zijn als daarvoor.
  Veel van onze nieuwjaarswensen lijken op dat spetterende vuurwerk. Het hoort zo mooi...
  Mag ik je een andere nieuwjaarswens doen: alles wat ik je wensen kan in Jezus Christus, wens ik jou toe. Dat is het beste deel dat ik kan bedenken voor 2018. Het mooie van deze wens is dat hij niet na enkele seconden vervliegt, maar veilig geborgen is in Jezus. Hij koestert en bewaart voor jou en mij zulke positieve beloften die in Hem 'Ja en Amen' zullen worden!
  Ontvang een hartelijke groet,
  Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  ALS JE VOET BLIJKT WEG TE GLIJDEN☻
  Denk in de strijd niet dat je iets vreemds overkomt... Denk: God is bij mij!
  12 januari☻
  LIEVE MENSEN☻
  Ja, het kan zomaar gebeuren...
  Zo sta je nog midden in het krachtveld van Jezus, jouw Heiland en maak je een geweldig wonder met Hem mee, en even daarna voel je je voet wegglijden. Angst en onzekerheid zijn als kille golven die tegen je benen aankletsen en je naar beneden proberen te zuigen. Deze bemoediging is deze week in ieder geval voor mij, maar misschien ook voor jou! We zijn geborgen in Gods liefde voor jou en mij!
  Ik wens je van harte die zegen toe,
  Gerry

   www.bemoedigingssite.nl


  BEZINNING☻
  EEN GOD☻
  4 januari☻
  Ik zie het komen
  de anarchie
  de losgeslagen
  wereld
  geen mens die
  nog echt ziet
  alles stort ineen
  ook je dromen
  niemand kan vooruit
  maar één zal opstaan
  en alles herbouwen
  men zal hem eren
  als een god
  maar dat zal velen
  berouwen
  want er bestaat
  maar één God/E.Brunelli


  BEZINNING☻
  OP WEG☻
  4 januari☻
  Op weg naar
  de hemel
  op weg naar
  de hel
  twee wegen
  breed en smal
  de verleiding
  de verlokking
  de dood
  het leven
  het altoos licht
  of de altoos
  durende duisternis
  de hemel waar
  Jezus is/E.Brunelli


  ALGEMEEN LEVENBESCHOUWELIJK☻
  KORT IS HET LEVEN☻
  4 januari☻
  De trein raast voorbij
  ik zit op een trapje
  te lezen
  ieder kwartier
  komt er een voorbij
  ik zie ze maar even
  dan besef ik
  hoe kort is het leven/E.Brunelli


  TROOST EN BEMOEDIGING☻
  ALS GOD ZIJN HAND NAAR JE UITSTREKT☻
  4 januari☻
  Als God Zijn hand naar je uitstrekt
  dan heeft de Heer je weer ontdekt.
  Want God Hij blijft naar je op zoek
  Hij zoekt contact wil op bezoek.
  Zo toont Hij dat Hij nooit vergeet
  wanneer je moeite kent en leed.
  Zijn oog speurt naar je overal
  als jij je bevindt in een dal.
  Daar haalt de Heer je liefd’vol uit
  die tot redding en hulp besluit.
  En jij weer vrolijk monter bent
  door Vaders liefd’ weer blijgestemd.
  Wat fijn dat jij zo’n Vader kent
  die van je houdt weet hoe je bent.
  Op wiens arm altijd mag geleund
  waarmee Hij je graag ondersteunt. J.A v Tricht

  TIJD☻
  EEN NIEUWJAAR☻
  4 januari☻
  Een nieuw jaar
  is zo maar daar
  van die éne op de andere dag.
  Misschien dat ik wel op bed lag;
  ziek, niet wetend hoe het verloopt!
  Waar heb ik op gehoopt?
  Beter worden? Weer genezen;
  zal dat beter voor mij wezen?
  'k Weet niet hoe het zal verlopen;
  ondanks alles blijf ik op mijn Heiland hopen!
  Zal het worden mijn laatste jaar?
  Moeten loslaten elkaar?
  Alhoewel dit kan of zal gebeuren;
  'k zal toch van vreugde opspringen;
  mij in mijn Heiland verheugen,
  wat er ook aan mij mag opdringen!
  Weten dat Hij mij heeft gezocht;
  zelfs met Zijn dierbaar bloed gekocht!
  Wie of wat zal ik dan vrezen?
  Ja.... de dood, mijn laatste vijand,
  als die komt, zal mijn Heiland
  mij ook leiden aan Zijn hand;
  mij tot eeuwig LICHT en STERKTE wezen!
  Een nieuw jaar
  met dezelfde Middelaar
  als vorig jaar!!D. v Engelenhoven


  TIJD☻
  VAN OUD NAAR NIEUW☻
  4 januari☻
  Zomaar een tijdstip
  en het oude is voorbij
  het nieuwe kondigt zich aan.
  Op de tijd heb ik geen grip
  ze gaat voor mij niet opzij!
  Ik ga er wel achteraan,
  maar ze blijft ook weer achter mij.
  Tijd! Kostbaar om te gebruiken
  niet alleen om aan te ruiken.
  Kostbaar om ze te besteden
  in Gods Koninkrijk.
  De tijd daaraan te geven,
  dat maakt niet arm maar rijk!
  In helpen, zingen, eren en gebeden
  zo het leven met God te leven,
  is dat in het afgelopen jaar gebeurd?
  Het nieuwe is al door de de deur;
  heeft het oude van liefde gegeurd
  geef dan het nieuwe ook die geur!
  Een nieuw jaar
  laat het oude daar
  overdenk het maar.
  Het nieuwe: Ga met God
  dan is veilig je levenslot. D. v Engelenhoven

  GELOOF HOOP EN LIEFDE☻
  ZOEK GOD☻
  4 januari☻
  Zoek geen eer van mensen
  zoek God
  want menselijke eer
  is hoogmoed
  en dat is niet goed
  geef God de eer
  in uw leven
  Geef Uw klachten en
  liefde aan Hem
  Hij zal naar u luisteren
  en u krijgt wijsheid
  van Hem/E.Brunelli

  ZONDER GEZICHT☻
  12 januari☻
  Een kerk zonder gezicht
  en identiteit
  waar ik luidkeels mag zingen
  over liefde en licht
  maar waar angst is
  voor moderniteit
  hier zijn wij
  waar staan wij
  fijn dat u er bent
  en bij ons wilt horen
  onze prediking is
  opgewekt natuurlijk en blij
  er is echter één probleem
  wat wordt onderkent
  we hebben ons
  gezicht verloren
  ze zat voor me en zei
  dominee wat moet ik doen
  ik zing en luister zo graag
  in de kerk is het vaak fijn
  alleen in mijn geaardheid
  mag ik niet ik zijn
  dan voel ik me bekeken
  gekwetst en geschonden
  we praten en bidden nog na
  over een tijd die
  zeker zal komen
  een tijd dat de kerk
  haar gezicht weer
  heeft gevonden/C.v Vliet

  BIJBELSE RECEPTEN☻

  kabeljauw

  KIP IN PIKANTE TOMATENSAUS (4 PERSONEN)

  17 januari☻ Ingrediënten 1 middelgrote ui, grofgehakt 2 eetlepels archideolie 3 of 4 tenen knoflook, geperst 1/2 -2 theelepels harissa of 2 theelepels paprikapoeder en 1/4 theelepel cayennepeper 500 gram tomaten, ontveld en gehakt zout 1-2 theelepels suiker (afhankelijk van de smaak van de tomaten) 2 eetlepels kappertjes 3 moten of filets stevige witvis 4 eetlepels koriander Bereidingswijze Bak de ui in een grote koekenpan zacht en goudgeel. Voeg de knoflook toe, en zodat het aroma vrijkomt, de harissa. Roer goed. Doe de tomaten, zout, suiker en kappertjes erbij. (knijp er eerst zoveel mogelijk azijn uit). Roer alles door, leg de vismoten/filets erin, strooi er wat zout over en schep wat saus over de vis. Zet het deksel op de pan. Draai de moten of filets na 10 minuten om, strooi de koriander erover, zet het deksel weer terug en laat de vis nog 5 minuten sudderen. De vis is goed als hij in vlokjes uit elkaar begint te vallen wanneer u erin prikt. Serveer met brood om lekker in de saus te deppen, en een goed glas witte wijn!

  STICHTING CHRIS

  Image and video hosting by TinyPic

  GOEDE VOORNEMENS;HOE BEREIK IK MIJN DOEL☻
  12 januari☻
  Voor je het weet is het alweer oud en nieuw! Tijd voor een nieuw jaar, met nieuwe kansen. Bij een nieuw jaar horen vaak ook goede voornemens, doelen die je wilt halen in het nieuwe jaar. Dat blijkt meestal best wel lastig te zijn: de voorgenomen doelen zijn soms niet haalbaar en/of realistisch.
  Januari of april?
  Goede voornemens hebben geen startdatum. Voelt het goed om nu alvast te beginnen? Waarom niet? Doe het! Je hoeft niet te wachten tot januari als je een verandering in je leven wil aanbrengen. Je kan nu, morgen of elk moment beginnen!
  Begin klein
  Verwacht niet van jezelf dat je meteen alles kunt. Maak dus een doel die niet teveel van je eist. Maak ook niet teveel doelen, anders verdrink je in de goede voornemens! Je kunt veel gerichter aan de slag en de kans is groter dat je ze behaalt.
  Maak je doelen SMART
  – Specifiek: Wat wil je precies bereiken? Hoe? Maak het zo specifiek mogelijk.
  – Meetbaar: Wanneer is het doel bereikt?
  – Acceptabel: Is dit wat je wil?
  – Realistisch: Wil je niet teveel in korte tijd? Gaat dit je lukken?
  – Tijdgebonden: Wanneer wil je je doel bereikt hebben?
  Voorbeeld gewoon doel: “Ik wil komend jaar meer bewegen”.
  Voorbeeld SMART doel: “Ik wil vóór 1 februari vier keer een uur hebben gezwommen”.
  Op deze manier lukt het je veel makkelijker om een doel te bereiken, want je hebt voor jezelf heel duidelijk gemaakt wat je precies wil bereiken! Jongeren
   www.chris.nl

  SCHUILPLAATS

  HANDREIKING OM MET VERLIES OM TE GAAN☻
  12 januari☻
  Aanvaard de werkelijkheid. Je kunt soms niet geloven dat je geliefde er niet meer is. Het verlangen is zo sterk, dat je diegene echt denkt te horen en te zien: in de keuken bij het aanrecht, of voor de voordeur na een werkdag. Maar de werkelijkheid is dat hij of zij niet terugkomt. Erken dat en breng de moeite hiermee bij God.
  Ervaar de pijn. Dit overweldigt soms. Toch moet de pijn gevoeld worden. Anders komt het later op een andere manier terug, bijvoorbeeld door lichamelijke klachten. Het verdriet kan op veel verschillende manieren naar buiten komen: huilen, opstandigheid, schuldbeleving, wanhoop, vragen naar de zin van… Geef deze gevoelens de ruimte en leg ze ook bij de Heere God neer.
  Pas het leven aan. Zonder de overledene kan het dagelijks leven er heel anders uit gaan zien. Taken die hij of zij deed moet je nu zelf doen. ’s Avonds de dag doorpraten is niet meer vanzelfsprekend. En in de kerk zit je voortaan alleen. Dit is confronterend. Iedere keer dat je nu op jezelf bent aangewezen, ervaar je het alleen-zijn. Leer nieuwe vaardigheden en zoek naar oplossingen voor wat je niet alleen kunt.
  Pak je leven weer op. Het emotioneel beleven van het verlies blijft niet hetzelfde. Dat betekent niet dat je de overledene vergeet. Hij of zij zal een speciale plaats houden, maar je mag weer meer oog krijgen voor het verdere leven dat de Heere God je geeft.

  www.stichtingschuilplaats.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  DE VLUCHTHEUVEL☻

  IK WAS EXTREEM SOCIAAL☻
  12 januari☻
  Bertines problemen vergroeiden met haar persoonlijkheid
  Wie Bertine ontmoet, ontmoet een open, vlotte en gezellige twintiger. In haar tienerjaren was ze – onderhuids en onopvallend voor haar omgeving – één brok spanning. In sociale contacten legde ze de lat voor zichzelf heel hoog. Té hoog, zegt ze nu. “Ik had voor mezelf de eis dat ik mijn vriendinnen elke week een keer gezien moest hebben. Ik moest er genoeg voor mensen zijn. Ik was extreem sociaal, maar schoof mezelf helemaal aan de kant.” Een aantal heftige gebeurtenissen zetten haar stil.
  Bertine groeit op in een fijn, warm gezin. Haar thuis is een veilige haven. Maar over zichzelf is Bertine niet tevreden. “Ik was heel onzeker over mezelf, altijd al geweest. Ik stelde hoge eisen aan mezelf en mocht nooit een fout maken. Op het voortgezet onderwijs kwam ik in een klas met veel jongens en weinig meiden. De jongens haalden me vaak naar beneden. Ze noemden me ‘bolle’ en ‘dikzak’. Dat deed de onzekerheid erg de kop opsteken. Ik volgde een faalangsttraining om daarmee om te kunnen gaan.”Wordt vervolgd)

  www.stichtingdevluchtheuvel.nl

  SLIJPROTS

  religie-en-geloof-bewegende-animatie-0102

  IK VIND HET MOEILIJK OM VRIENDEN TE ZIJN MET EEN NIET-GELOVIGE☻ 12 januari☻ Leef je als christen makkelijker in je eigen dubbel? Het valt niet mee om vrienden te zijn met een niet gelovige. Oppervlakkig gaat het nog wel even, maar als je van je geloof getuigt, haken ze meestal snel af. Ik heb het liefst christelijke vrienden. Vriendschap met een niet gelovige vind ik niet moeilijk. Wat in zo een vriendschap voor mij soms wel moeilijk is, is de balans vinden. Enerzijds die vriend respecteren in wat hij of zij (niet) gelooft, terwijl ik hen of haar aan de andere kant zo graag die relatie met Jezus gun. Ik kan mijn diepste zielen-roerselen niet delen met ongelovigen. Ik bedoel dit zonder te oordelen, want ongelovigen zijn niet beter of slechter dan gelovigen. Ik ga natuurlijk wel om met iedereen en hou van allerlei mensen.

  IK STOOR ME AAN ONRUSTIG WIEBELENDE KINDEREN IN DE KERK☻ 31 december☻ Ik stoor me er wel enigszins aan, omdat mijn concentratievermogen laag is en ik er dus erg door afgeleid wordt. Wiebelen hoort bij kinderen. Ze niet bij de dienst laten, zou ik zeker geen goede maatregel vinden. Ik probeer bijvoorbeeld wat meer voor in de kerk te gaan zitten, zodat ik minder prikkels opvang. Ik stoor me meer aan de ouders die niks zeggen als het te gek aan het worden is.

  depositphotos_99750080-stock-illustration-finger-on-lips-girl

  IK KAN NIET GOED TEGEN STILTE☻ 18 december☻ Is het bij u weleens helemaal stil? Ik kan niet goed tegen stilte. Volledige stilte geeft me onrust. Veel mensen die ouder zijn en alleen, vinden stilte niet altijd prettig. Voor mij, met een druk gezin, zijn momenten van stilte heerlijk. Zijn de mensen bang om te horen wat er van binnen te horen is? Helemaal stil en alleen vind ik het juist moeilijk om mij te focussen en te concentreren. Ik heb al vijf maanden last van tinnitus en kan intens genieten van (absolute) stilte. Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest.

   engel-smiley-bewegende-animatie-0070

  BIJ DE HEMELPOORT☻ 12 januari☻ Een priester sterft en wanneer hij bij de hemelpoort komt, ziet hij een taxichauffeur uit New York die meer kronen heeft dan hij. Hij zegt tegen de engel: "Dit snap ik niet. Ik heb mijn hele leven gewijd aan mijn congregatie." De engel zegt: "Wij belonen resultaten. Luisterden de leden van uw congregatie altijd met aandacht naar uw preek?" De priester zegt: "Nou ja, er viel ook wel eens iemand in slaap." De engel zegt: "Precies. En wanneer mensen meereden in de taxi van deze man bleven ze niet alleen wakker, maar gewoonlijk baden ze ook!"

  boerderij-bewegende-animatie-0101

  VALERIE & GELOOF☻ 31 december☻ BIDDEN HELPT!☻ In de kerstvakantie ga ik altijd logeren op de boerderij van mijn opa en oma. Dat vind ik erg gezellig. Vroeger was ik ‘s nachts bang voor alle vreemde geluiden. Dan had ik heimwee en wilde ik naar huis. Nu heb ik daar veel minder last van. Dat komt doordat ik er ‘s avonds altijd voor bid, samen met oma. We vragen dan of God mij wil beschermen en of ik lekker mag slapen. Nou, bidden werkt dus gewoon! Ik voel me dan niet meer alleen bang. Valerie, 10 jaar

  LEAH&GELOOF☻

  samen-tegen-pesten_0

  DOE IETS TEGEN PESTEN!☻ 18 december☻ In mijn klas worden twee jongens erg gepest door de andere jongens en ook een paar meiden. Waarom zou je zoiets doen? Toch vind ik het moeilijk om er iets van te zeggen. Ik wil niet zelf gepest worden. Dankzij het programma Anti Pest Club kwam ik op het idee om samen met de juf een gesprek in de klas te houden over pesten. Dit gaan we volgende week doen. Hopelijk helpt het. Ik wil iedereen oproepen om iets te doen tegen pesten. En als je dat moeilijk vindt mag je God om kracht vragen. Ik snap dat het eng is, maar het is wel belangrijk dat niemand gepest wordt.

  VOORJAARS VAKANTIE☻

  voorjaarsvakantie

  BASIS & VOORTGEZET ONDERWIJS☻ REGIO NOORD & MIDDEN☻ 24 februari t/m 4 maart☻ REGIO ZUID☻ 17 februari t/m 25 februari☻

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/ (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  www.wingsofhealing.nl

  download_2

  LUTHER☻22 september 2017 t/m 28 januari 2018/ Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’. Museum Catharijneconvent/Utrecht.

  JARIGEN

  b2bd86be45c9ec866142ec6724bc330a

  VERJAARDAG☻

  18 december☻ JARIGE IN DECEMBER/JANUARI 2018☻ Vandaag ben je jarig. Vanaf nu word je met de jaren grijzer. Naar ik hoop voor jou ook wijzer. Nou, misschien ben ik dan te voorbarig. Nu klinkt dit alles misschien niet aardig, maar ik wens je echt een fijne dag. Dat je rond mag lopen met een lach, zodat iedereen kan zien: "hij is jarig!” Nu was ik aan denken, wat kan ik je geven? Het liefst zou ik jou veel geluk willen schenken. Een lang en gelukkig leven, is waarmee ik je eigenlijk wil doordrenken. En nu hoop ik, dat je aan dit cadeau, plezier zult beleven.Bart

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  BETERSCHAP

  2d66c93009be7e14b0590b8f009b2671

  VOL ONBESTEMDE PIJN☻ 18 december☻ het is pijn een plekje dat er niet hoort te zijn soms weg door vergeten niet meer willen weten maar stralend terug op momenten van ontspanning en rust vangt mijn gedachten met een hand vol onbestemde angst pijn om te leven te moeten doen wat hoort in verwurging door het morele koord wil melker

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  c34d2a91828170c6e84486aa61d0e9e3

  WAT EEN SCHAT☻ 18 december☻ "Een baby, een meisje!" riep mama van uit de keuken met de telefoon in haar hand. "en ik ben de meter!" riep ze weer, ze maakte een buiging, heel galant. "het is vast een schat" riep ze voor de derde keer, van plezier draaide ze rondjes, heen en weer. "Deze geboorte is een wonder! deze geboorte is bijzonder!" En mijn mama had gelijk, jouw geboorte is bijzonder.Want mama, ik en heel de familie kunnen niet meer zonder. Jenthe.a

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  HUWELIJK

  c789f451cd475f38d686d4a513d7cd70

  MAN EN VROUW☻ 18 december☻ Jullie hebben er naar uitgekeken en vandaag is de grote dag, dat jullie mogen trouwen en men echtpaar noemen mag. In de kerk hebben jullie gevraagd om Gods zegen, die hebben jullie daar dan ook gekregen. Jullie mochten zo biddend het huwelijk in gaan, samen met God kunnen jullie het aan. We wensen jullie een gezegend huwelijksleven, dit zal God door het bijbellezen en bidden geven. Als jullie zo door het leven gaan als man en vrouw, mogen jullie weten God blijft altijd trouw/J.Troost

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  TOT HEILS DES VOLKS

  stichting-tot-heil-des-volks

  EINDELIJK EEN THUIS☻

  17 januari☻ Zijn ouderlijk huis in Duitsland was voor Lukas geen echt ‘thuis’: z’n ouders gingen uit elkaar toen hij zes was. Op z’n zeventiende werd hij door z’n moeder uit het huis gezet, met de boodschap dat hij een mislukte zoon was en dat ze blij was haar leven weer terug te hebben. Nu woont en werkt hij als cleaner in Amsterdam bij hostel Shelter. ‘Voor het eerst voel ik me geliefd en thuis.' Toen de moeder van Lukas ontdekte wat haar man had uitgehaald, werd ze ontzettend boos. Haar diepe frustratie werd omgezet in een alcoholverslaving en ze rookte de hele dag. Toen Lukas zeventien jaar was, schopte zijn moeder hem buiten de deur. Zijn jongere zus en broer overkwam later hetzelfde, ook op de leeftijd van zeventien jaar. De kinderen kregen bij hun uitzetting de boodschap mee dat ze nietsnutten en mislukkelingen waren en dat ze blij was dat ze haar eigen leven weer terug had. ‘Vanaf mijn zeventiende heb ik wisselend bij vrienden gewoond. Toch kwam ik vaak terug bij mijn moeder, daar stond ze op, zodat ik haar erkenning kon geven in haar pijn, verdriet en haar manier van leven. Maar op een gegeven moment dacht ik: “Jij hebt mij eruit gegooid en het kan je allemaal niets schelen. Nu wil je me terug om je te helpen? Nee, dat ga ik niet doen.” Als een persoon van wie je in eerste instantie veel houdt, zegt dat je een nietsnut bent, dan ga je dat op een gegeven moment geloven. Daar ben ik depressief van geworden.’ De sfeer in het hostel waar Lukas als cleaner woont en werkt, ervaart hij als een droom: zoveel verschillende mensen met verschillende achtergronden en culturen die van elkaar houden. ‘Er is geen jaloezie of haat, dat is gewoon geweldig. Ik ben nog nooit op een plek geweest waar ik zo gewaardeerd en geliefd werd als hier. Dit is echt de eerste keer dat ik me ergens thuis voel.’

  HEILSDESVOLKS

  degebrokenen

  Dominee Gert Hutten, directeur van Tot Heil des Volks, serveert soep.

  ‘Iedereen is welkom, ook als je elders niet binnenkomt.’ |

  CHRISTEN ZIJN IS VOOR MIJ:GAAN VOOR DE GEBROKENEN☻

  17 januari☻ De aanstelling van dominee Gert Hutten als directeur van Stichting Tot Heil des Volks ging gepaard met veel onrust. Nu het wat rustiger geworden is, blikt hij terug en vooruit. ‘Wij staan in een traditie van eenvoudige vroomheid.’ Amsterdam De activiteiten van de stichting Tot Heil des Volks (THDV) lijken op het eerste gezicht een ratjetoe: werk ­onder prostituees, verslaafden, daklozen en kinderen in armoede, hulp aan mensen met homoseksuele gevoelens, en het runnen van twee hostels en een vakantiepark. Toch loopt er een rode draad door al die activiteiten, zegt directeur Gert Hutten. ‘In al onze activiteiten zetten we Jezus centraal en speelt vrijheid een belangrijke rol.’ De oude drieslag ‘evangelisatie, profetisch geluid en hulpverlening’ is daarom nu verwoord in een motto: ‘Zie Jezus, leef vrij.’ Tot Heil des Vol …

  MONUMENTEN NIEUWS

  afvoerputje3_0

  KLIMAAT BUFFERS☻ 31 december☻ Orkanen, overstromingen, bosbranden… De wereld kampt nu al met de verwoestende gevolgen van klimaatverandering. Ook in Nederland hebben we meer regen, aanzwellende rivieren en een opdringerige zee. Hoe houden we onze voeten droog? De natuur kan ons helpen. Nieuwe inzichten winnen gelukkig steeds meer terrein, zoals de inrichting van natuurlijke klimaatbuffers: gebieden waar de natuur water kan opvangen en vasthouden, waar het water kan wegzakken of op natuurlijke wijze kan wegvloeien. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering. Ze maken Nederland veiliger, mooier en dragen bij aan herstel van de natuur. Andere pluspunten: klimaatbuffers gaan vaak samen met een betere waterkwaliteit, een betere drinkwatervoorziening, duurzame landbouw en ruimte voor recreatie. Redenen te over voor Natuurmonumenten om zich op allerlei plekken in te zetten voor klimaatbuffers. Er liggen al prachtige voorbeelden en als het aan ons ligt, er komen er nog velen bij. We lichten er een aantal uit.

  leuv_0

  LEUVENUMSE BEEK☻ 31 december☻ Een plaatje, deze romantische Veluwse beek die onderweg regelmatig van naam verandert. Hij start als Staverdense beek, heet iets noordelijker Leuvenumse beek en eindigt als Hierdense beek. En dat over een afstand van amper 17 km, waarbij het stroompje 24 meter lager uitmondt in het Veluwemeer. De beek is in het verleden op diverse plaatsen rechtgetrokken, maar waaiert in de Leuvenumse Bossen nu weer breed uit. Het waterschap en Natuurmonumenten hebben het water er de afgelopen jaren weer de ruimte gegeven. De beek is minder diep gemaakt en meandert op verschillende plekken weer door zijn oude loop. En dat met beperkte machinale ingrepen; de natuur zelf gaf mede vorm aan het hernieuwde beeklandschap. Op zeven plaatsen werden in de bedding hopen zand gelegd, afkomstig uit het nabijgelegen Hulshorsterzand. Het water transporteerde het zand en zo ontstond een verontdiepte bedding. Ook werden op veel plekken takken en bomen in het water gelegd om de stoomsnelheid te verminderen en de variatie te vergroten. Het resultaat is een nieuw, dynamisch beekdal dat veel meer water vasthoudt dan voorheen. Bij langdurige regenval mag de beek over grote oppervlaktes buiten haar oevers treden. Het water zakt daarna geleidelijk af naar het grondwater en draagt zo bij aan de waterconservering. Benedenstrooms voorkomt het bovendien wateroverlast.

  www.natuurmonumenten.nl

  kabinet

  KABINET HOUDT ZONDAGSWET IN ERE☻ 17 januari☻ De huidige Zondagswet blijft toch gehandhaafd. Het huidige kabinet trekt de wet die de intrekking van de Zondagswet moest regelen, in, laat het Reformatorisch Dagblad weten. Het vorige kabinet van VVD en PvdA wilde van de Zondagswet af. Toenmalig minister Plasterk kwam daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Partijen als VVD, PvdA en D66 vonden dat er geen uitzondering gemaakt kan worden voor één specifiek geloof. Maar de christelijke partijen CDA en ChristenUnie die nu in het kabinet zitten, zijn het oneens met dat besluit. "Het kabinet acht het niet opportuun de Zondagswet in te trekken en gaat daarom niet verder met het wetsvoorstel tot intrekking van de Zondagswet," schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (foto) in een brief die dezer dagen boven water kwam. De bewindsvrouw wijst erop dat uit onderzoek naar de werking van de Zondagswet in de praktijk blijkt dat er geen problemen zijn gesignaleerd bij de uitvoering van de wet De wet verbiedt om op zondag en op christelijke feestdagen vóór 13.00 uur "openbare vermakelijkheden" te houden. Ook mogen er geen evenementen in de buurt van kerken worden gehouden. Voor het organiseren van bijvoorbeeld een braderie op de zondag, moet eerst een ontheffing worden aangevraagd. BRON;CIP

  EO NIEUWS

  csm_israel-1364640_1920_794db3e113

  EEUWEN OUDE ZEGEL GEVONDEN IN JERUZALEM☻ 12 januari☻ In Jeruzalem is een zegel van 2700 jaar oud gevonden. Archeologen stuitten erop tijdens opgravingen bij de Klaagmuur. Dat meldt nieuwswebsite Haaretz. De zegel van 1,3 bij 1,5 centimeter is van de gouverneur van Jeruzalem geweest, ook wel de overste genoemd. In het zegel staat “sari’r”, wat oud-Hebreeuws is voor ‘overste van de stad’. Het was de hoogste ambtenaar van het land die dicht bij de koning stond. In de Bijbel wordt op verschillende plekken over deze overste gesproken. Zo worden in 2 Koningen 23:8 maatregelen van koning Hizkia beschreven om het volk minder zondig te laten leven. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt ook wel gesproken van de ‘stadscommandant’: “Alle priesters uit de steden van Juda liet hij naar Jeruzalem komen. In het hele land, van Geba tot Berseba, liet hij de offerplaatsen ontwijden waar de priesters offers ontstoken hadden. Ook de offerplaatsen links van de stadspoort, bij de ingang van de poort van stadscommandant Josua, haalde hij neer.”

  csm_Urk_Ark_Cropped_0605fa11f3

  ARK VAN NOAH LOSGESLAGEN☻ 12 januari☻ De 'VerhalenArk' die sinds november aangemeerd ligt op Urk, is losgeslagen. Door de harde wind zijn de palen waaraan de Ark was afgemeerd losgetrokken uit de kade. De Ark heeft inmiddels meerdere jachten en bootjes geramd. De schade is enorm. Volgens eigenaar Aad Peters zijn de palen waaraan de Ark was afgemeerd door de sterke wind losgetrokken uit de kade. Peters: "De schade aan de Ark valt nog mee, omdat de boot op een stalen bak drijft. Ik vind het erg voor de eigenaren van de kleinere boten die nu beschadigd zijn." Omdat de boot over een steiger is gevaren en er verschillende bootjes onder water liggen, gingen duikers van de brandweer onder water kijken of er geen mensen meer aan boord van de bootjes waren. Dat bleek niet het geval te zijn. Aan boord van de Ark waren zeven mensen aanwezig, die veilig van boord zijn gehaald. Met een sleepboot wordt geprobeerd de Ark weg te trekken uit de haven, maar de bergingswerkzaamheden kunnen pas echt voortgezet worden als de harde wind gaat liggen. De VerhalenArk is het eerste drijvende Bijbelmuseum ter wereld. De Ark is 70 meter lang, 10 meter breed en 13 meter hoog.

  171227230335.IMG-vuurwerk.shrinkcentercrop.702x306

  KERKEN GAAN CREATIEF OM MET OUDERJAARSDIENST☻ 28 december☻ Kerkelijke gemeenten moeten dit jaar creatief zijn bij het inroosteren van vieringen. Immers oudjaarsdag is dit jaar een zondag. Wat voor effect heeft dat op de avonddienst? En speelt een verwachte verstoring door vuurwerk daarbij een rol? Amersfoort Een snelle rondgang langs diverse kerken leert al snel dat kerken naast hun soms gebruikelijke twee zondagse diensten niet nog een extra oudejaarsavonddienst organiseren. Veel gemeenten houden vast aan de reguliere zondagse tijden. Dat geldt voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zutphen en ook voor de vrijgemaakt-gereformeerde Oosterkerk in Groningen. ‘Qua vuurwerk is het in de Oosterparkwijk rustiger dan vroeger’, vertelt Rinze Ybema, dominee in die laatste kerk. ‘Normaal is de oudejaarsdienst ’s avonds, maar omdat het zondag is, kiezen we nu voor de gebruikelijke zondagmidd … Bron:ND

  NIEUWS

  csm_bible-2690295_1920_82c7793329

  DIT IS DE MEEST GELEZEN ONLINE BIJBELTEKST VAN 2017☻ 28 december☻ 'Mensen ervaren dat de Bijbel je op het spoor zet van liefde, vrede en wijsheid' Liefde, licht en genade: dat waren de zoektermen waar bijbellezers in 2017 het meest naar zochten op de website debijbel.nl. De meest gelezen bijbeltekst was psalm 23. Naast liefde, licht en genade werd er afgelopen jaar ook veel gezocht op de woorden vrede, wijsheid en hoop. Ook waren afgelopen jaar de bijbelleesroosters populair. Ongeveer 45.000 mensen volgden dit jaar zo’n leesplan. Vooral in de 40-dagentijd en tijdens Advent werden de leesroosters veel gebruikt. Maar de tekst die het meest door internetbijbellezers werd gevonden, kwam uit psalm 23: ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’, is de eerste tekst van dit Bijbelse lied. Het Psalmenboek was sowieso een van de meest gelezen boeken in de digitale bijbel. ‘Dit laat zien waarom mensen de Bijbel lezen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ze zoeken daar verbintenis met de God die ons leven draagt. Ze ervaren dat de Bijbel mensen op het spoor zet van liefde, vrede en wijsheid. Dít is waarom wij als bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij brengen.’

  eenzaamheid

  MAAK EENZAAMHEID BESPREEKBAAR IN DE KERK♣ 26 december♠ Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem dat niet eenvoudig is op te lossen. Tijdens de donkere winterperiode kunnen mensen zich nog eenzamer voelen. Want wat voor de één een tijd is vol gezelligheid en contacten is, is voor een ander de moeilijkste tijd van het jaar. Ook in de kerk kan dat helaas zo zijn! Opkijken.nl heeft daarom een pakket samengesteld voor een themadienst over eenzaamheid. “Al met al voel ik me eenzaam in de kerk. En dat merk ik ook tijdens de kerkdiensten. Ik heb het gevoel dat we er niet echt bij horen,” vertelt Mirthe. Zij heeft helaas ervaring met eenzaamheid. Voor deze situaties biedt Opkijken.nl het themapakket aan, om het onderwerp in de kerk bespreekbaar te maken. De kerk kan middels dit handvat, een belangrijke rol spelen bij mensen die zich eenzaam voelen. Het pakket bestaat uit een uitgewerkte preek, afbeeldingen, een kindermoment, suggesties voor liederen en tot slot bevat het voorbeelden van gebeden. Op de pagina opkijken.nl/eenzaamheid is het themapakket en aanvullende informatie en verhalen over eenzaamheid, te vinden. Door geloof en kerk dichtbij mensen te brengen, gaan we de strijd tegen eenzaamheid aan.

  online-in-de-vangrail

  EO MAAKT SERIE OVER APPEN ACHTER HET STUUR☻ 26 december☻ In de nieuwe serie ‘Online in de vangrail’ doet EO-presentator Joram Kaat er alles aan om van een gevaarlijke verslaving af te komen: hij wil stoppen met appen achter het stuur. Om zich bewust te worden van de omvang en impact van dit appgedrag spreekt hij met (familie van) jongeren die slachtoffer werden van appen achter het stuur, laat hij zich informeren door Michiel Christoph van wetenschappelijk instituut SWOV en rijdt hij mee met de verkeerspolitie. Ook test Joram een aantal slimme tools, gaat hij te rade bij Gert-Jan Segers en ervaart hij met 3FM-collega Domien Verschuuren hoe het is om een ongeval mee te maken. Net als veel jongeren is Joram altijd online. Ook onderweg. Het programma-idee ontstond dan ook bij de presentator zelf. Joram: “Regelmatig betrap ik mezelf erop dat ik half op de vluchtstrook rijd omdat ik op mijn telefoon kijk. Toen vrienden mij hierop aanspraken, besloot ik dat het genoeg was.” In ‘Online in de vangrail’ brengt de EO-presentator en 3FM-dj de gevaren in beeld en zoekt hij naar oplossingen. “Op deze manier wil ik mezelf en andere jongeren bewust maken van de gevaren. Dit moet stoppen!”

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (22)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (108)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (18)
 • Gods liefde (9)
 • Het leven (6)
 • Natuur/schepping (10)
 • Zieken (2)
 • Laatste commentaren
 • fijne week Patrice (rita)
      op God is Heilig. Hij is Licht
 • fijn weekend liefje (rita)
      op Wat verstaat de Bijbel onder bekering?
 • Aangename Maandag. (Martine)
      op Besef van eeuwigheid
 • Een aangename bewolkte weekend groetje (informatietips)
      op Besef van eeuwigheid
 • Blijdschap

  eenzaamheid1 Geloof dus in het licht, zolang het licht bij jullie is. Want dan horen jullie bij het licht." Nadat Jezus dit had gezegd, ging Hij weg en verborg Zich voor de mensen. (Johannes 12:36) ♠♠♠ LIEVE EN LEUKE TROUWE BLOGVRIENDEN EN LEZERS IN HET JAAR 2017. DE BESTE WENSEN☻☻ Ik wens iedereen bij deze, alvast een GEZEGENDE NIEUWJAAR 2018. Doe voorzichtig tijdens de jaarwisseling, en denk een beetje aan elkaar. Via deze weg een gezegend 2018, bij deze een hartelijke groet. dus het gaat jullie allen goed. Ik wens jullie van alles het beste, een glimlach en veel licht. Veel liefde, geluk en gezondheid, en een dankbaar blij gezicht.
  21-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God is Heilig. Hij is Licht

  De mensen praten er het liefst over dat God liefde is. En dat is Hij ook. Hij hield zoveel van ons dat Hij Zijn eniggeboren Zoon op aarde aan de dood overgaf, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.

  Maar God is ook heilig. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft Hem ooit gezien en geen mens kan Hem ooit zien: ‘God is licht’. In Zijn absolute Wezen is God voor ons niet te zien.In de Heere Jezus heeft God Zich aan ons mensen geopenbaard. De Zoon van God is de volmaakte uitdrukking van hoe God is; Hij is het Beeld van de onzichtbare God.

  Dit is de boodschap die we van Gods Zoon gehoord hebben, en die we aan jullie vertellen: God is licht. Er is helemaal geen duisternis in Hem. (1 Johannes 1:5)

  Licht vertegenwoordigt alles wat goed, zuiver, waar, heilig en betrouwbaar is. Duisternis staat voor zonde en het kwaad. Te zeggen dat ‘God licht is’ betekent dat God volmaakt heilig en de waarheid is en dat alleen Hij ons vanuit de duisternis vanuit de duisternis van de zonde naar het licht kan leiden.

  21-01-2018 om 15:36 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (1)
  18-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat verstaat de Bijbel onder bekering?


  Bekering betekent een totale ommekeer in de houding die iemand tegenover God inneemt. Bekering betekent berouw, maar nooit een religieuze boetedoening om iets goed te maken.

  •Bekering tot God is de voorwaarde om genadige vergeving van Hem te ontvangen. Wie zich bekeert, erkent tegenover God dat hij op een verkeerde weg was en keert om.

  •Ook het geloof in onze Heere Jezus Christus hoort bij de bekering tot God. God wil genade geven en Christus is daarvoor aan het kruis op Golgotha gestorven. Door het geloof in Hem kan nu iedereen vergeving en vrede met God ontvangen.

  •Jammer genoeg begrijpen velen tegenwoordig het woord ‘bekering’ niet meer in deze Bijbelse zin. (HetGoedeZaad)

  ♠Lange tijd leefden de mensen zonder God te kennen. God heeft hen daar niet voor gestraft. Maar nu wil God dat alle mensen gaan doen wat Hij wil. Iedereen moet een nieuw leven beginnen.(Handelingen 17:30)

  18-01-2018 om 13:19 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (1)
  12-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Besef van eeuwigheid


  Hij/God heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een besef van de eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan.(Prediker 3:11)

  God heeft het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant. Dit betekent dat we nooit helemaal tevreden kunnen zijn met aardse vreugden en het najagen van aardse (materialisme)dingen. Omdat we naar Gods beeld geschapen zijn, 1. hebben we geestelijke dorst, 2 hebben we eeuwige waarde en 3. kan behalve de eeuwige God niets ons echt voldoening geven. Hij gaf ons een ingebouwd, rusteloos verlangen naar de volmaakte wereld, die alleen in Zijn volmaakte regering gevonden kan worden. Hij heeft ons reeds een glimp laten zien van de volmaaktheid van zijn schepping,
  Als je om u heen kijkt ziet u God Zijn Schepping. Aantallen mensen houden van de natuur en om een wandeling te maken. Dit is ook De Schepping van God. Maar het is maar een glimp; we kunnen niet in de toekomst kijken of alles begrijpen.
  Je hoort vele mensen ook zeggen: ze bouwen een toekomst op of de toekomst voor mijn kinderen. Weet dat alleen God de toekomst van ieder mens heel goed kent dit is van eeuwige duur. De toekomst die de mens zelfs bedenkt is van korte duur.

  De mens wil alles over God schepping begrijpen. De gedachten van mensen is beperkt. Gods gedachte en wegen Zijn vele malen groter dan de gedachte en wegen van mensen.

  12-01-2018 om 16:13 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:Andere
  >> Reageer (2)
  06-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eenzaam

  Aan eenzame mensen geeft Hij een gezin.
  Gevangenen bevrijdt Hij.
  Maar mensen die Hem ongehoorzaam zijn,
  laat Hij wonen in een dor land. (Psalm 68:7)

  In de wereld van vandaag zijn er miljoenen mensen eenzaam. De wereldbevolking is toegenomen. Vele mensen wonen in drukbevolkte steden en toch is er aantallen mensen eenzaam. Je kan ook eenzaam zijn midden in een mensenmassa. In je huwelijk. Eenzaamheid is te vinden onder alle leeftijden. Jong, oud en bejaard.

  Eenzaamheid is niet het plan van God voor een mensenleven. Al in het begin van de schepping voorzag God in een partner voor de eerste mens. Adam en Eva. Omdat God het niet goed vond dat de mens alleen zou blijven. God wil alle eenzamen redden uit hun eenzame isolement. Hij wilt u in een gezin plaatsen. Broeder en zusters (mensen vd kerk) geven met wie u Zijn liefde kunt delen. Misschien leidt u nu een eenzame leven of u voelt u eenzaam door bepaalde omstandigheden. God staat klaar om u te bevrijden en te helpen in voorspoed en blijdschap.

  Alleen in God is er hoop voor de wezen, weduwen, gevangenen en alle andere eenzame mensen.

  God van liefde als mensen zich eenzaam voelen dat ze de weg naar U mogen vinden. U wilt ze bevrijden en hen leiden naar voorspoed en blijdschap in hun leven.

  06-01-2018 om 17:04 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  >> Reageer (0)
  04-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dat alles zijn tijd goed is

  DAT ALLES OP ZIJN TIJD GOED IS
  Hij heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een besef van de eeuwigheid gegeven. Maar toch kunnen ze niets begrijpen van wat God vanaf het begin tot aan het einde heeft gedaan.(Prediker 3:11)

  God heeft het besef van de eeuwigheid in het hart van mensen geplant. Dit betekent dat we nooit helemaal tevreden kunnen zijn met aardse vreugden en het najagen van aardse dingen. Omdat we naar Gods beeld geschapen zijn, hebben we geestelijke dorst, hebben we eeuwige waarde en kan behalve de eeuwige God niets ons echt voldoening geven. Hij gaf ons een ingebouwd, rusteloos verlangen naar de volmaakte wereld, die alleen in zijn volmaakte regering gevonden kan worden. Hij heeft ons een glimp laten zien van de volmaaktheid van zijn schepping. Maar het is maar een glimp; we kunnen niet in de toekomst kijken of alles begrijpen. Dus moeten we nu op Hem/God vertrouwen en zijn werk op aarde doen.

  04-01-2018 om 15:25 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  01-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie dorst heeft

  WIE DORST HEEFT

  GOD zegt: Wie dorst heeft, zal ik water geven uit de bron die leven geeft, voor niets. (Openbaring 21:6)

  Het water dat leven geeft is het symbool van eeuwig leven. Het betekent de volkomenheid van het leven met God en de eeuwige zegeningen, die komen als we in Hem geloven en onze geestelijke dorst bij Hem lessen.

  Kom. Wie dorst heeft: kom maar. En wie graag wil drinken: neem maar van het water dat leven geeft, gratis.(Openbaring 22:17) Wanneer Jezus iedereen uitnodigt te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Alle mensen uit alle plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het dus pure genade! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we iedereen uitnodigen te komen en te drinken.

  01-01-2018 om 13:47 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  31-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geniet

  ‘Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien,
  dat onderdrukten zullen worden bevrijd.’ – Lucas 4:18

  Het christendom is helaas door veel kerken en predikanten teruggebracht tot een gewone godsdienst. Hierdoor is er geen verschil tussen het christendom en andere godsdiensten. En dat speelt hen – die alle godsdiensten op één hoop willen gooien – precies in de kaart. Religie heeft binnen veel kerken een vrome, middeleeuwse theologie gemaakt van het christendom. Hierdoor heeft men de kracht van het evangelie van Jezus Christus verloren.

  Het christendom is echter juist goed nieuws! Het echte christendom is geen gewone leerstelling dat de mensheid gezondigd heeft en daardoor zwaar moet lijden. Natuurlijk geeft de Bijbel duidelijk aan wat het gevolg van de zonde is, maar het goede nieuws is dat God de mens nooit heeft opgegeven, ook al heeft hij het zo verknald. God gelooft in u! Hij waardeert en respecteert u. Hij heeft u geschapen om van u te houden en Hij wil dat u geniet van het leven en succesvol, blij en gelukkig bent. Hij houdt zoveel van ons dat Hij Zijn enige Zoon gaf om ons te redden van de zonde. Hij nam de straf op Zich, zodat wij vrij kunnen zijn van alle schuld, veroordeling en straf. Helaas zijn zo veel mensen niet vrij en genieten niet van het leven.

  Michelangelo bracht eens een stuk steen mee naar huis. Men vroeg hem wat hij ermee ging doen. Zijn antwoord was: ‘Er zit een engel in die ik moet bevrijden.’ En zo is het ook vandaag. Er zijn veel mensen die nog gevangen zitten door godsdienst, ras, kleur, sociale of economische omstandigheden. Deze levende zielen hunkeren echter naar vrijheid. Het is onze taak om een manier te vinden om die zielen te bevrijden door ze bij Jezus te brengen.Bron:Maasbach

  31-12-2017 om 15:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  28-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zekerheid van de redding(1)

  Jullie geloven in de Zoon van God. Daarom schrijf ik jullie dit, zodat jullie zeker zullen weten dat jullie het eeuwige leven hebben. (1 Johannes 5:13) Sommige mensen hopen dat zij het eeuwige leven zullen krijgen. Het eeuwige leven komt niet tot stand door gevoelens, maar door feiten. Als u gelooft in de waarheid van God, mag je weten dat je eeuwig leven bezit. Als je geen zekerheid hebt of je christen bent, is het goed je af te vragen of jij je leven wel aan Hem hebt toegewijd, of Hij uw verlosser en Zaligmaker is. Als dat zo is, mag je door geloof weten dat je een kind van God bent.


  ☻☻
  Een jongeman uit een christelijk gezin geloofde al vroeg in Christus, Gods Zoon. Hij beleed Hem ook zijn zonden, voor zover hij zich daar bewust van was, maar hij wist niet zeker of God hem werkelijk had vergeven en hem had aangenomen.
  ☻☻
  Op een avond gaf zijn vader hem een Christelijk foldertje te lezen. Tot zijn verrassing las hij hierin het antwoord op zijn verborgen vraag: ben ik werkelijk gered?
  ☻☻
  Daarover was hij al lange tijd onrustig. Soms had hij deze zekerheid wel, maar dan vroeg hij zich weer af of hij zich geen illusies maakte, of hij niet iemand was die wel graag gered wilde worden, maar het nog niet echt was.
  ☻☻
  Dit foldertje bracht hem op het volgende punt: het legde uit dat je niet op eigen gedachten en gevoelens moet letten, ook niet op je geloof of twijfel, maar op wat Gods Woord zegt. Als God verklaart dat iedereen die in Christus gelooft, het leven heeft, dan is dat waarheid, ook als je helemaal niets bijzonders voelt.

  Een tijdje later kreeg de man tijden een jeugdbijeenkomst een bemoedigende aanwijzing. In een preek werd verteld dat God het werk dat Hij is begonnen, ook tot een goed einde zal brengen. Hoe bemoedigend was het voor hem om te horen: God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat Hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt. (Filippenzen 1:6) Wanneer God met iets begint, maakt Hij het ook af! God zal in jouw leven werken en je helpen te groeien in genade, tot Hij zijn werk in je leven heeft voltooid. Als je moed verliest, bedenk dan dat God het niet opgeeft. Hij belooft dat Hij het werk zal afmaken, waarmee Hij begonnen is.
  Kent u Jezus al? Geef Hem alle ruimte!

  Liefdevolle God dat mensen die u nog niet kennen achter de waarheid van het geloven mogen komen. Mensen die Christus reeds kennen dat ze mogen weten dat wat u in Hem bent begonnen het ook zal afmaken. Dat is hun wil en er open voor te staan voor Uw werk in hen. Amen

  28-12-2017 om 14:18 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  26-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een fel licht verblindde mij

  Haar handen werden warm en voor ze het wist stond haar hele lichaam in vuur en vlam. “Het was alsof ik in een oven was gelopen. M’n hart begon te kloppen en ik dacht: dit is het! Ik ga dood!,” vertelt Samira Marikh.

  Zij groeit op met een moeder die praktiserend moslim is en een vader die dat geloof vaarwel heeft gezegd. Ook Samira keert de islam de rug toe en is helemaal niet bezig met zingeving. Dan krijgt ze op een avond een visioen en dat verandert haar hele leven. Maar wie daarachter zit, weet ze niet. Samira: “Toen ik dacht dat ik de 30 niet meer zou halen, keek ik voor het eerst in mijn leven omhoog en ben ik gaan smeken voor mijn leven bij God. Ik had God eigenlijk nooit erkend en nog nooit met Hem gepraat. Maar het gevoel van de vlammen bleven en voordat ik het wist, was heel de ruimte wit, echt wit. Ik stond in een fel wit licht, dat mij verblindde. Daarna verdween het en was ik weer gewoon in mijn slaapkamer.”

  Samira valt vervolgens in slaap en vervolgt de volgende dag gewoon haar leven. Na verloop van tijd verandert haar leven echter, maar ze heeft geen idee waarom. Een stem in haar vertelt haar wat ze moet doen en haar denken verandert. Een zware zoektocht naar God volgt. Ze koopt allerlei boeken over de Bijbel en leest de Bijbel zelf. Samira: “Ik dacht soms dat ik gek werd, maar toen las ik over de vernieuwing van je denken en wist ik: ik heb geen persoonlijkheidsstoornis, ik heb de Heilige Geest. Daar had ik nog nooit van gehoord. Langzaam liet God me zien wat Hij die nacht had gedaan en de waarheid werd in mij geplant. Toen ik namelijk smeekte om mijn leven, gaf God mij Zijn Heilige Geest!” (Bron:cip/Levensverhaal)

  26-12-2017 om 12:53 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (0)
  23-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte aankondiging


  Diezelfde nacht waren er buiten de stad herders in het veld. Ze hielden de wacht bij hun schapen. Plotseling stond er een engel van de Heer God bij hen. De stralende aanwezigheid van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang. Maar de engel zei tegen hen: "Jullie hoeven niet bang te zijn. Want ik breng jullie goed nieuws. Dat goede nieuws is voor het hele volk: Vandaag is in de stad waar vroeger koning David geboren is, de Messias geboren. Hij is de Redder, de Heer
  Dit is voor jullie het teken dat het waar is wat ik zeg: jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt."(Lukas 2:8-12)☻☻

  Lukas zegt dat Jezus geboorte werd aangekondigd aan herders in het veld. Wat een geboorteaankondiging! De herders waren doodsbang, maar hun angst veranderde in blijdschap toen de engelen de geboorte van de Messias aan kondigden. Eerst haastten ze zich om het kind te zien; daarna gingen ze het overal vertellen. Jezus is jouw Messias, jouw Redder.☻☻

  De belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis had juist plaatsgevonden. De Messias was geboren! Eeuwenlang hadden de Joden hierop gewacht en toen Hij eindelijk kwam, werd zijn komst het eerst gemeld aan eenvoudige herders. Het goede nieuws over Jezus is dat Hij voor iedereen komt. Hij komt voor ieder die een hart heeft dat nederig genoeg is om Hem te aanvaarden. Wie u ook bent, wat u ook doet. Jezus wil in uw leven binnenkomen. Denk niet dat je bijzondere kwaliteiten nodig hebt, want Hij aanvaardt je zoals je bent.☻☻

  Er zit muziek in het verhaal van Jezus geboorte. Het heeft al tweeduizend jaar componisten geïnspireerd. Het lied van de engelen is nog steeds het meest geliefd. Vaak wordt het het Gloria genoemd (naar het eerste woord in de latijnse vertaling van dit vers) en het is de basis van moderne koraal werken, traditionele kerstliederen en eeuwenoude liturgische gezangen.

  23-12-2017 om 15:49 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  18-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat kan God eraan doen?

  WAT KAN GOD ERAAN DOEN?
  Als Hij de oorlogen zou laten ophouden, zou er morgen weer een nieuwe beginnen. Als Hij innerlijke pijn zou wegnemen, zouden we elkaar toch weer nieuw verdriet aandoen. Een gemakkelijke oplossing is er niet. Wij mensen zelf staan die in de weg. Zelfs als we bereid zijn te veranderen houden we dat niet vol, omdat ons hart egoïstisch blijft.

  HOE GOD INGEGREPEN HEEFT
  God heeft zich niet bij de situatie neergelegd. Hij heeft uit liefde een oplossing gegeven voor de zonde (onze ik-gerichtheid). Zijn Zoon Jezus Christus is gestorven en opgestaan uit de dood. Daarmee droeg Hij de straf voor wat wij verkeerd hebben gedaan, zodat wij vergeving kunnen ontvangen. Ook is er door het sterven en de opstanding van Jezus een oplossing om te veranderen. Jezus een oplossing om te veranderen. Jezus geeft mensen die zichzelf aan Hem toevertrouwen een vernieuwing van binnen, vrijheid om het goede te doen en het verkeerde te laten.

  Ik wil dat het voor jullie duidelijk is, dat ook jullie dood zijn. En dat het kwaad daardoor geen macht meer over jullie heeft. En doordat jullie één geheel zijn met Jezus Christus, leven ook jullie alleen voor God. (Romeinen 6:11) Bron:traktaat

  18-12-2017 om 13:37 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  14-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede op aarde

  VREDE OP AARDE?
  Oorlog, Terrorisme, Conflict ver weg en dichtbij, groot en klein: Vrede is ver te zoeken.
  ♥♥
  Maar is er dan niet een begin van een oplossing voor alle geweld en alle haat? Gelukkig wel. De oplossing heeft alles te maken met het feest dat in deze periode van het jaar gevierd wordt.
  ☻☻
  WAAR HET KERSTFEEST OVER GAAT
  Kerstfeest gaat over de geboorte van een jongen. Een geboorte onder armoedige omstandigheden, ruim 2000 jaar geleden. In een onbetekenend plaatsje, Bethlehem. Geen mens zou opdat moment iets bijzonders achter dit kind hebben gezocht. Tot op een spectaculaire manier de aandacht op hem gevestigd werd…
  ♥♥
  ...Dezelfde nacht van de geboorte hielden enkele herders buiten Bethlehem de wacht bij hun schapen. Volkomen onverwacht werden ze omgeven door een fel stralend licht. Een engel uit de hemel verscheen aan hen! De engel zei: Wees niet bang, ik kom juist om jullie goed nieuws te brengen. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren. Christus de Heer. Zo kunnen jullie hem herkennen: Hij ligt in doeken gewikkeld in een voerbak.
  Plotseling zagen de herders nog veel meer engelen. Zij eerden God met lied:
  Ze prezen God en zeiden: "Prijs God in de hoogste hemel! Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is!(Lukas 2:14)
  De engelen keerden terug naar de hemel en meteen gingen de herders naar Bethlehem. Ze vonden het kind en ook zij eerden God, vol van alles wat ze hadden. Bron:traktaat

  14-12-2017 om 14:40 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Feestdagen
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  11-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.U bent waardevol voor Hem

  JIJ BENT WAARDEVOL VOOR HEM
  Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Het werd avond en het werd weer morgen: de zesde dag.

  God zag dat alles wat Hij gemaakt had, goed was. Jij bent een deel van Gods schepping en Hij is blij met jou zoals je bent. Je kunt je soms waardeloos voelen of van weinig belang. Vergeet dan niet dat God een goede reden had om jou te maken. Jij bent waardevol voor Hem.

  11-12-2017 om 15:22 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  05-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertrouwen op God

  VERTROUWEN OP GOD
  Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon.(Romeinen 3:18)

  Als mensen zich van hun angst willen bevrijden, gaan ze op zichzelf vertrouwen, op hun goede werken of hun geld en bezit. Maar alleen God kan ons redden van het enige waarvoor we echt bang moeten zijn: eeuwige veroordeling. Wij vertrouwen op God als we erkennen dat onze eigen poging tot redding onvoldoende is en we Hem vragen zijn werk in ons te doen. Als Jezus spreekt over wie niet gelooft, heeft Hij het over mensen die Hem volkomen negeren of afwijzen, niet over mensen die momenten van twijfel kennen.

  05-12-2017 om 15:09 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  30-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastorale hulpverlening


  En met de mannen is het al even erg. Die willen niets meer weten van een natuurlijke seksuele omgang met vrouwen, maar branden van begeerten aan elkaar. Mannen die schadelijke dingen doen met andere mannen! Zo ondervinden zij de straf die ze verdienen voor hun afdwalen van God. (Romeinen 1:27)

  Homoseksualiteit wordt in de Bijbel streng verboden. Tegenwoordig wordt homoseksualiteit door velen geaccepteerd, zelfs door sommige kerken. Velen geloven dat homoseksuele gevoelens normaal zijn en dat wie die heeft, en recht op heeft deze te praktiseren. Maar verlangens die in strijd zijn met Gods wetten, zijn zondig en moeten vermeden worden. Als je dit verlangen hebt, moet je je met de hulp van Gods Heilige Geest tegen verleiding verzetten. Vermijd heel bewust plaatsen en activiteiten waarvan je weet dat ze zulke verzoekingen aanwakkeren. Wees standvastig. Onderschat niet Satans macht om jou te verzoeken en bedenk dat het toegeven aan deze verleidingen ernstige gevolgen voor je leven kan hebben. God belooft vergeving ook voor seksuele zonden. Gods genade is groot. Vraag of Hij jou de weg uit de zonde naar het licht van zijn vrijheid en liefde wil laten zien. Gebed, bijbelstudie en een hechte band met andere christenen in een gemeente kunnen je de kracht geven om je te verzetten tegen moeilijke verleidingen. Wanneer je al diep in seksuele zonde betrokken bent geraakt, is het goed hulp te zoeken bij een betrouwbare organisatie die gespecialiseerd is in deskundige pastorale hulpverlening

  30-11-2017 om 15:42 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  26-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leven

  LEVEN
  Het is zoals Ik zeg: wie naar mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken, maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven.(Johannes 5:24)

  Eeuwig leven-voor altijd met God leven-begint zodra je Jezus Christus aanvaardt als je Verlosser. Op dat moment begint het nieuwe leven binnen in je. Er bestaat nog wel een lichamelijke dood, maar als Christus terugkomt, zal je lichaam tot leven worden gewekt om voor altijd te leven.

  26-11-2017 om 14:47 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  20-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen verzetten zich tegen de waarheid

  God laat zien dat Hij woedend is over de slechtheid van de mensen. Hij is boos omdat mensen geen eerbied voor Hem hebben, en omdat ze elkaar slecht behandelen. De mensen verzetten zich tegen de waarheid over God. (Romeinen 1:18)

  Waarom moet God zich keren van zondigen mensen? God is heilig en volkomen zonder kwaad. Hij heeft mensen geschapen om van Hem te houden en Hem te eren. Desondanks zijn Adam en Eva in opstand gekomen en volgden hun eigen wil. Nu zijn alle mensen zondig. Behalve Jezus heeft geen mens ooit perfect kunnen leven. De heilige God, die de bron is van alle leven en hoop, kan niet leven met zonde die dood tot gevolg heeft. Hij wil de zonde wegdoen en de zondaar herstellen-als de zondaar tenminste de waarheid niet afwijst. Maar zijn boosheid is bestemd voor mensen die stijfkoppig volharden in een zondig leven.

  Hemels Vader dat mensen gehoor gaan geven aan uw boodschap. Dat ze mogen weten dat alleen God/Jezus perfect zijn en niet de mens. God roept u keer de wereld de rug toe. Leg uw zondige leven af amen.

  20-11-2017 om 16:21 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  >> Reageer (0)
  08-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods vakmanschap


  Aan de hemel is te zien hoe machtig God is.
  Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt.
  Elke volgende dag spreekt daarover.
  Elke volgende nacht laat dat weer zien.
  Het is een taal zonder woorden.
  Er is geen stem te horen.
  Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde.
  De hele wereld hoort ervan.
  God heeft aan de hemel
  voor de zon een tent neergezet.
  De zon komt stralend naar buiten,
  stralend als een bruidegom die uit zijn slaapkamer komt,
  en vrolijk als een held die op weg gaat naar de wedstrijd.
  Aan de ene kant van de hemel komt de zon op
  en ze gaat verder tot ze de andere kant bereikt.
  Niets kan zich verbergen voor haar hitte. Psalm 19:2-7

  Wij zijn omringd door fantastische beelden van Gods vakmanschap-de hemelen leveren een indrukwekkende bewijs van zijn bestaan, zijn kracht, zijn liefde en zijn zorg. Het is dwaas te zeggen dat het heelal toevallig is ontstaan; ontwerp, complexiteit en regelmaat ervan zijn het bewijs van een persoonlijk betrokken Schepper. Als je kijkt naar Gods vakmanschap in de natuur en in de hemelen, dank Hem dan voor die prachtige schoonheid en de waarheid die het over de Schepper openbaart.

  08-11-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  >> Reageer (0)
  04-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods eeuwige macht


  Want al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat Hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien, en begrijpen dat Hij God is. Daarom hebben mensen die God niet eren, geen enkel excuus! (Romeinen 1:20)

  Wat voor God zien we in de natuur? De natuur laat ons een God zien van macht, orde en zorg voor detail; een God van liefde en schoonheid; een God die alle dingen beheerst. Te vaak proberen mensen hun eigen ‘goden’ te maken, die zij zelf kunnen beheersen; liever dan zich te onderwerpen aan God, die alles onder controle heeft.

  God openbaart Zich in de natuur, ook al is het getuigenis van de natuur verstoord door de zondeval. De zonde van Adam leidde tot een vloek van God op de hele natuurlijk orden. Dorens en distels waren het directe gevolg en natuurrampen zijn sinds Adams tijd aan de orde van de dag. Als we iets willen weten over God, kunnen we naar de natuur kijken. Maar als we God willen begrijpen en met Hem omgaan, hebben we meer nodig dan de natuur. Dan hebben wij nodig wat de Bijbel ons vertelt over de openbaring van Zijn Zoon Jezus Christus.

  04-11-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (0)
  31-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij is de enige weg tot de Vader

  Jezus zei: Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Johannes 14:6

  Hoe kan ik God vinden? Alleen door Jezus. Jezus is de weg omdat Hij zowel God als mens is. Door uw leven aan dat van Hem te verbinden, bent u verbonden met God. Vertrouw erop dat Jezus je bij de Vader brengt.

  Jezus zegt dat Hij de enige weg tot God de Vader is. Er zijn geen andere wegen te vinden naar een betere leven. Alleen op de enige weg van Jezus naar God de Schepper.

  Jezus zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Als waarheid is Hij de werkelijkheid van al Gods beloften. Als leven verbindt Hij zijn goddelijke leven met dat van u, zowel nu als in de eeuwigheid.

  Beloften:De beloften van God zijn een gesproken of geschreven toezegging. Als God zegt dat Hij iets zal doen, dan doet Hij het ook. Als God zegt dat Hij iets niet zal doen, dan houdt Hij zich ook daar aan. Zijn Woord de Bijbel.

  Lieve Here Jezus dat de mensen horen te weten dat u de bron van het leven bent. Uw woord is de waarheid en is de enige weg naar God de schepper toe. Dat ze deze weg mogen gaan vinden om het echte leven te mogen ontvangen. Amen

  31-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (0)
  21-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op zoek naar geluk

  Maar jullie (gelovigen) weten dat dat verkeerd is, want jullie kennen Christus.– Efeziërs 4:20

  Vandaag de dag zijn er veel relaties, huwelijken en vriendschappen die stuk gaan door de leugen dat wij mensen recht hebben op geluk. Wij hebben het idee dat onze relatie, onze partner, onze ouders, kinderen, vrienden de verplichting hebben om ons gelukkig te maken. Wanneer dit niet het geval is, dan krijgen zij de schuld. De waarheid is dat geen enkel menselijk wezen op aarde u het ware geluk kan geven. Je kunt alleen het ware geluk in je leven vinden in hetgeen God in je leven wil doen. Dit is een groot probleem binnen de Kerk, in veel gezinnen en huwelijken.

  Neem bijvoorbeeld het huwelijk. God heeft nooit bedoeld dat u uw geluk laat afhangen van uw man, vrouw of kinderen. Want wat gebeurt er als die ander plotseling wegvalt? Als man of vrouw zou u tegen elkaar moeten zeggen: ‘Ik hou van je, maar mijn ware geluk hangt af van mijn relatie met God.’ Als kind moet je zeggen: ‘Ik hou van mijn ouders, maar ook al gaan ze scheiden, mijn geluk hangt niet van hen af, maar het ware geluk vind ik in de Here Jezus Christus.’

  Hij is zó belangrijk dat je dit gaat begrijpen in je leven. Elk mens heeft een basisbehoefte. Deze basisbehoefte bestaat uit water, voedsel en zuurstof. Zonder deze drie dingen kan een mens niet leven. We vergeten echter dat we ook een geestelijke basisbehoefte hebben. Natuurlijk doe je je best om elkaar zo veel mogelijk te helpen om gelukkig te zijn. Maar je kunt niet helpen in de geestelijke nood van je partner of kinderen, buiten God om. Een mens kan je troosten in je verdriet, maar telkens als je eraan denkt, komt het weer terug. Je kunt wel even door drank, drugs, seks enz. je gevoel van leegte wegdrukken, maar alleen God kan je het ware geluk geven. Hij alleen kan u eeuwige vreugde, eeuwige rust en eeuwig leven geven. Jezus zegt: ‘Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar Mijn vrede blijft altijd bij jullie(gelovigen)(Johannes 14:27).

  21-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (0)
  17-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Licht voor de mensen


  Al het leven komt van Hem. Het leven dat Hij brengt, is het licht voor de mensen. (Johannes 1:4)
  Jezus Christus was de Maker van het leven en zijn leven brengt het licht naar de mensen. In zijn licht ziet uzelf zoals u werkelijk bent, zondaars die een Redder nodig hebben. Als u Jezus-het Licht-volgt, kunt u voorkomen dat u in het donker ronddoolt en zondigt. Hij verlicht uw pad, zodat u kunt zien hoe u moet leven. Hij verwijdert de duisternis van de zonde uit uw leven. Heb jij toegelaten dat het licht van Christus in je leven schijnt? Dan hoef je nooit meer te struikelen in de duisternis.

  Lieve mensen als u nog niet tot berouw en bezinning bent gekomen bewandelt u nog op het pad van het donker/duisternis. U bent nog geestelijke donker. De mens bestaat uit geest.
  God wilt u geestelijke wakker maken.

  God van leven en licht, raakt U de mensen aan zodat U met het licht in hun hart mag gaan schijnen. De keuze maken ze zelf of ze Uw licht wensen te aanvaarden. Amen

  .

  17-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (0)
  14-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrij zijn

  VRIJ ZIJN
  Wij willen niet langer luisteren naar de Heer/God en zijn koning. Wij willen vrij zijn!Psalm 2:3

  Mensen denken vaak dat zij vrij zullen zijn als zij aan God kunnen ontsnappen. Toch is het onvermijdelijk dat ieder van ons iets of iemand dient, of het nu een aardse koning, een organisatie of ons eigen egoïstische verlangen is. Net zomin als een vis vrij is als hij het water uit komt of een boom vrij is als hij de grond verlaat, zijn wij niet vrij als wij God verlaten. De enig zekere weg naar vrijheid bestaat uit het dienen van God de Schepper met ons hele hart. Hij kan u vrijmaken om de mens te worden zoals Hij bedoeld.

  God van liefde en genade, laat uw bovennatuurlijk licht in hun harten schijnen. Zodat ze verlangens mogen hebben naar die vrijheid van vrede en rust. Amen.

  14-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:Overig
  >> Reageer (0)
  08-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tien geboden


  U hebt gehoord dat tegen onze voorouders gezegd is: U mag niemand doodslaan en wie iemand doodslaat, zal veroordeeld worden. (Mattheüs 5:21)

  Soms hoor je mensen zeggen: ik probeer mijn leven in te richten naar de Tien Geboden. Dat is allereerst goed, omdat deze mensen God en Zijn geboden erkennen. Misschien denken ze daarbij in het bijzonder aan het gebod u zult niet doden. Daarover kunnen de meesten gelukkig zeggen: dat heb ik nog nooit gedaan.

  Moord is een vreselijke zonde, maar woede ook, want ook dat is in strijd met Gods opdracht om elkaar lief te hebben. Kwaadheid betekent in dit geval een ziende, voortwoekerende bitterheid tegen iemand. Het is een gevaarlijke emotie, die kan leiden tot het uitbarsten van onbeheerste reactie en tot geweld, geestelijke pijn, spanningen en andere schadelijke gevolgen. Zijn richt ook geestelijke schade aan.

  Vader God die de hemel en de aarde gemaakt heeft u verafschuwt elke moord en woede. Ik bid voor troost voor alle mensen die een dierbare hebben moeten missen door een van deze daden. De zegen van God voor een ieder die hiermee nog rondlopen. God wil je geestelijk helpen en je genadig zijn. Amen

  08-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Overig
  >> Reageer (0)
  03-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verleiding en gedragingen van de wereld

  Uit Jeruzalem en de provincie Judea kwamen vele mensen naar Johannes toe. Zij beleden hun zonden en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. (Marcus 1:5)

  Het doel van Johannes prediking was de mensen voor te bereiden om Jezus als Gods Zoon te aanvaarden. Hij riep de mensen op hun zonden persoonlijk te belijden. Voor het eerst liet hij hen op een heel andere manier nadenken over hun relatie met God. Om vergeving te kunnen aanvaarden, moet je erkennen dat je vergeving nodig hebt; oprecht berouw en echt geloof in Jezus Christus gaan dus samen. Berouw betekent dat wij ons afkeren van de zondige verleiding en gedragingen van de wereld, die u uiteindelijk op een dood spoor brengen en schade doen.

  Lieve Vader in de Hemel God van genade u roept de mensen op om tot berouw te komen en hun aftekeren van de zondige verleiding en gedragingen van de wereld. Schijnt U Uw bovennatuurlijke licht in hun harten zodat ze gered mogen worden van de dood spoor. Amen

  03-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  >> Reageer (0)
  30-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gered


  Het is warm en droog: hoogzomerse middaghitte. Ik rijd op mijn fiets door het bijna uitgestorven stadspark. Plotseling zie ik onder een boom een waterschildpad liggen en ik stap af. Hoe komt die hier, ver weg van de vijver in het park= In zijn levensgevaarlijke situatie probeert het beest zich met zijn laatste kracht van zijn plaats te bewegen, naar het reddende water. Tevergeefs, de last van zijn schild is te groot en zijn poten zijn te zwak. Om het beestje heen getuigen de sporen op het droge gazon van de nutteloze pogingen.

  Terwijl ik toekijk, komt er een wandelaar voorbij± Ach, het arme dier komt om bij deze hitte, zegt ze medelijdend. Ziet u, zeg ik, hoe hij werkt om zichzelf te bevrijden= Hopeloos, zonder hulp is hij verloren.

  Voorzichtig pak ik de schildpad op, draag ik hem terug naar de vijver en laat ik hem te water. Ogenblikkelijk duikt hij onder en zwemt hij zwemt weg.

  Dat was zijn redding uit grote nood. We kwamen en hielpen hem. God handelt net zo bij ons mensen. Al onze eigen moeite is nutteloos. Jezus Christus kwam in de wereld om ons te redden, omdat u zelf hulpeloos bent.

  Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddeloze gestorven. Romeinen 5.6- Het Goede Zaad

  30-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  >> Reageer (0)
  27-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boosheid en bezorgdheid

  BOOSHEID EN BEZORGDHEID

  Boosheid en bezorgdheid zijn verwoestende emoties. Zij tonen een gebrek aan geloof dat God alles beheerst. Er zijn vele mensen die hieronder gebukt gaan. Hebben slapeloze nachten. Wij moeten ons nooit zorgen maken, maar op God vertrouwen. Geef u aan Hem over om u door God te kunnen laten gebruiken en bewaard. Als u zich blijft overgeven aan uw problemen, zult u ongerust en boos worden. Maar als u zich gaat concentreren op God en zijn goedheid zult u vrede vinden.

  27-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Liefde/gevoelsleven
  >> Reageer (0)
  16-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De mens heeft geen zeggenschap

  Een man van 63 liet zich een nieuwe tandprothese aanmeten. Aansluitend ontspon zich het volgende gesprek:
  Patiënt: De oude tand brug heeft het 25 jaar volgehouden!
  Tandarts: Hopelijk houdt de nieuwe het net zo lang vol.
  Patiënt: Als ik het zelf zo lang volhoud…
  Tandarts: Ja, dat is de bange vraag die ons allemaal bezighoudt.
  Patiënt: Ik geloof in Jezus Christus, dat maakt me rustig.
  Tandarts: Ja, dat begrijp ik. Zo heb ik het ook in de lectuur gelezen die u me heeft gegeven.

  Iedereen weet dat hij eens moet sterven, maar niemand heeft zeggenschap over de dag van de dood. De tandarts had erover gelezen dat Christenen, bij alle onzekerheid over het tijdstip van de dood, door het geloof in Jezus Christus vrede en rust hebben.

  Voor de tandarts zelf was het toch een bange vraag gebleven. Het is niet voldoende erover te lezen of bij anderen te zien wat het Bijbelse geloof bewerkstelligt. Je moet zelf het ogenblik beleven waarop je voor God erkent dat je een zondaar bent en Jezus Christus en Zijn verzoeningsoffer in het geloof aanneemt.

  Voor wie door Jezus Christus met God is verzoend, is de bange vraag voor eens en voor altijd opgelost. Hij kan zeggen:
  Maar ik vertrouw op U, Heere God. Ik zeg U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand. Psalm 31:15

  Geen mens heeft macht over de wind. Niemand kan hem laten ophouden met waaien. En niemand heeft macht over de dood. Niemand kan hem tegenhouden wanneer hij komt. De strijd is al bij voorbaat verloren. Ook slechte mensen ontkomen niet.(Prediker 8:8)

  16-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  >> Reageer (0)
  09-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Evangelie folder


  Achteruit alstublieft, klinkt het uit de luidspreker. De deuren sluiten zich en de metro zet zich alweer in beweging. Tegenover een zelfbewuste, jonge vrouw is een plaats vrij. Ze bijt net in een croissantje. Zo’n verse croissant smaakt altijd, begin ik het gesprek. Die is niet vers, die is keihard, lacht ze.

  Het contact is gelegd. Mag ik je ook iets voor de innerlijke mens geven, een Evangelie-folder? vraag ik. Het gaat om de goede boodschap dat God iedereen aanneemt en vergeeft die Hem zijn zonden belijdt en in Jezus Christus gelooft.

  U komt toch niet met dergelijke ouderwetse en achterhaalde begrippen als zonde? antwoordt de vrouw lachend.

  O, zonde is niet achterhaald of ouderwets. Zonde is heel modern, heel actueel. Je hoeft alleen maar de krant open te slaan, dan springt de zonde je direct in het oog!

  Klopt, geeft ze spontaan en geraakt toe. De metro stopt. Een kort afscheid en de vrouw verdwijnt uit mijn mijn blikveld. Ze gaat op in de mensenmassa.

  Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem(1 Johannes 4:9) Liefde verklaart: waarom God de Schepper is: omdat Hij liefheeft; daarom schiep Hij mensen om lief te hebben; dat God om mensen geeft: Hij houdt van hen. Hij geeft om zondige mensen; wij hebben een vrije keus: Hij wil dat wij uit liefde op Hem reageren;Bron:HetGoedeZaad

  09-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (0)
  31-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij heeft machtigen van de troon gestoten

  De politieke omwentelingen van de laatste twintig jaar zijn verbazingwekkend: persoonlijkheden die door het systeem en politieapparaat volledig verzekerd leken van hun macht, verloren in no time hun invloedrijke positie, hun vrijheid of zelfs hun leven.

  Sommigen zeggen trots dat de vreedzame revolutie van de volken dat teweeg heeft gebracht. Dat klopt, en ook de economische neergang van de diverse staten heeft een heel grote rol gespeeld. Maar geen van beide was de belangrijkste oorzaak.

  God heeft de mensheid opnieuw Zijn opvatting laten zien, die Maria, de moeder van de Heere Jezus, al lang geleden opmerkte: God stoot machtigen van hun tronen! Wat dat betreft, hebben de verslaggevers van deze revolutionare geberutenissen, meestal onbewust, getuigd van Gods grootheid.

  Gods Woord geeft ons op sommige plaatsen een kijkje achter de schermen van de wereldgeschiedenis. Bijbellezers ontvangen daardoor een dieper inzicht in de gebeurtenissen van deze tijd en kunnen daar voor zichzelf profijt van trekken. Aan deze grote God moeten ze hun leven toevertrouwen, want Hij weet wat er allemaal in de wereld gaat gebeuren. Ook de toekomst van iedereen persoonlijk, dichtbij of ver weg, is Hem bekend. En niet alleen dat, maar God heeft alle gebeurtenissen nu en in de toekomst in de hand, zodat alles voor Zijn kinderen meewerkt ten goede. Daarom hoeven ze niet meer te twijfelen.

  Nederigen heeft Hij verhoogd. Iedereen die zich vandaag nederig onder ons Gods machtige hand buigt, zal Hij verhogen(1 Petr. 5:6), doordat Hij hen naar Zich toetrekt en Zijn liefde bewijst. Dat kunnen ook mensen gaan ervaren die vandaag nog ver Hem af staan.(Bron:HetGoedeZaad)

  31-08-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Politiek
  >> Reageer (0)


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • gekmin
 • real-life
 • openhands

 • HAAR LEVEN WAS EEN HEL☻
  4 januari☻
  Diana had een leven vol pijn en verdriet. Zij was seksueel misbruikt en zei: ‘Mijn leven was een hel door
  drugs, drank, mishandeling en vernedering door mannen.’ Haar leven was zo duister, dat Diana steeds
  depressiever werd door alle verdriet en wanhoop. Dit had meer woede en haat tot gevolg. Zo zag het
  leven eruit voor deze wanhopige vrouw. Toen kwam Diana in een genezingsdienst waar haar innerlijk
  het uitschreeuwde van de pijn waar ze zo graag van verlost wilde worden.
  Die avond werd haar grote verandering. Ze hoorde de woorden: ‘Laat iedereen die een nieuw hart wil
  ontvangen en van pijn verlost wil worden, nu uit de rij vandaan komen’. Diana stond op en liep naar
  het podium; daar bad zij het gebed mee om een nieuw hart te ontvangen. Haar hart werd aangeraakt
  en haar innerlijk werd vernieuwd. Diana: ‘Toen schreeuwde ik het uit en bad tot God. Ik werd verlost
  van alle pijn. Ik voelde dat het kwade verdreven werd en de last van mijn verleden werd weggenomen.’
  Zo vond het grootste wonder in haar leven plaats: Diana was nieuw

  GENEZINGSGETUIGENIS

  AANVAARDT DAT GENEZING DE WIL VAN GOD IS☻
  17 januari☻
  Om tot genezing te kunnen komen zullen wij
  het feit moeten erkennen dat ziekte niet de
  wil van God is. Wij zullen het Woord gelovig
  moeten aanvaarden dat God genezing belooft
  zoals Hij dat zegt in Exodus 15:26: ‘Als u aan-
  dachtig luistert naar de stem van de Heere, uw
  God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn
  geboden gehoorzaamt en al Zijn verordenin-
  gen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van
  de ziekten over u brengen die Ik over Egypte
  gebracht heb, want Ik ben de Heere, uw Heel-
  meester.’
  Als wij de Bijbel kennen, dan weten wij dat
  Jesaja 53:5 zegt, dat Jezus Christus de Redder,
  maar ook de Genezer is. In Mattheüs 8:17 staat
  nadrukkelijk dat Jezus gekomen is om dit te
  vervullen en Hij genas de zieke mens. Ook
  nadat Hij opgenomen was in de hemel, was
  Hij, de levende Heer, Dezelfde. In de dagen
  van de eerste kerk was het heel normaal dat
  de zieken in de Naam van Jezus werden gene
  zen, precies zoals de opdracht was in Markus
  16:20. Dit is niet veranderd en ook vandaag
  zien wij de zieken genezen worden door de
  kracht van Jezus Christus.

  www.wingsofhealing.nl


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  GELOOFT
  WAAROM ZIJN MENSEN ZIEK?
  12 januari☻
  “Genees de zieken en zeg tegen de mensen: Het koninkrijk van God is dicht bij u.” (naar Lukas 10)
  “Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.” (naar Johannes 14)
  “Door die ene Geest krijgen anderen de gave om zieken te genezen of de kracht om wonderen te doen.” (naar 1 Korinthe 12)
  In veel kerken is de leugen binnengeslopen dat Jezus nu niet meer geneest, het zou van toen zijn. Echter, de Bijbel is duidelijk. God genas vroeger, nu en ook in de toekomst! De gave van genezing zal aanwezig zijn tot Jezus terugkeert (dan zal alle ziekte verdwenen zijn). Ook in het Oude Testament lezen we al dat God onze arts is:
  “Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.” (Exodus 15)
  Toch geneest lang niet iedereen door gebedsgenezing? Waarom niet?  OPENHANDS

  VOEL JE JE ANGSTIG☻
  12 januari☻
  Veel mensen zijn angstig.
  Bang voor ziekte of de dood.
  Bang voor een terroristische aanslag.
  Bang voor de gevolgen van het broeikaseffect.
  Angst kan je leven overheersen.
  Het kan je verkrampen en blokkeren.
  Ook bij christenen.
  Zelfs bij doorgewinterde christenen.
  Angst voor wat andere mensen van je vinden.
  Angst voor de kerk.
  Angst voor God.
  Dat is precies het tegenovergestelde
  van wat God met je voorheeft.
  Hij wil niet dat je uit angst leeft,
  maar uit Zijn Liefde!

  OPENHANDS

  WOORD VOOR GOD VOOR JOU☻
  12 januari☻
  Denk je dat God onbereikbaar is?
  Dat je Hem niet zou kunnen leren kennen?
  Niets is minder waar!
  God is dichtbij!
  Hij spreekt tot jou en mij in de Bijbel.
  In de Bijbel reikt God jou Zijn helpende hand aan.
  God laat in de Bijbel zien wie Hijzelf is en wie Jezus is.
  Het meestgelezen boek ooit!
  Een boek dat totaal anders leest dan alle andere boeken.
  Vol wijsheden en wonderen.
  Vol verwachtingen voor de toekomst.
  Voor de wereld maar ook direct voor jou en mij.
  Een boek dat miljoenen en miljoenen mensenlevens verandert.
  En nog dagelijks verandert.
  Een boek met een enorm blijde boodschap voor jou!
  Wie God oprecht zoekt
  zal Hem zeker vinden door te lezen in De Bijbel!
  Door iedere dag wat te lezen
  zal je steeds meer de enorme kracht
  en de overweldigende liefde van God ervaren.
  Hij zal je verbazen en verrassen.
  Heb je geen Bijbel? Vraag hem dan aan.
  Het is het belangrijkste boek van de wereld!
  Bron:openhands.nl


  SHOUT BOX


  ☻☻12 januari☻☻


  BIJBELTEKST GEDICHT☻
  ACHTER JEZUS AAN☻
  12 januari☻
  De tijd is aangebroken
  Koninkrijk wordt ontloken
  Laat het geloof tot u komen
  Het goede nieuws wordt vernomen
  Vol overtuiging achter de Heer aan
  Niet vragen hoe het je zal vergaan
  Dat je huis en haard achter je laat
  En weet dat het je goed gaat
  Laat er geen twijfel meer bestaan
  We gaan zorgeloos achter de Heer aan
  Neem de Heer in vertrouwen
  Om zo een nieuwe toekomst te bouwen
  Schenk u vertouwen op God de Heer
  En leef in zijn liefde elke dag weer
  Een zorgeloos bestaan wil Hij u geven
  Samen met Hem de reis beleven
  Marcus 1: 14-20/E.Vos  VERMOEID EN BELAST☻
  12 januari☻
  Kom bij mij, allen die vermoeid zijn
  Als uw lasten zwaar zijn om te dragen
  U door verdriet en pijn bent verslagen”
  Jezus zegt: “Ik zal er altijd voor u zijn”.
  “Wees er zeker van: Ik zal u rust geven
  Kom maar bij mij, ik zal voor u zorgen
  Nu, vandaag en iedere nieuwe morgen”
  Wat kan dat een troost zijn in ons leven.
  Jezus is vriendelijk en nederig van hart
  Hij wil ons nabij zijn, waar we ook gaan
  En neemt ons altijd in Zijn grote liefde aan
  Hij kent ons verdriet en heelt onze smart.
  Ga niet alleen door dit leven, ga met Hem
  Bij Hem is diepe innerlijk rust te vinden
  Jezus, Hij wil zorgen voor Zijn beminden
  Laten we dan luisteren naar Zijn roepstem.
  (Uit Matth. 11 vers 27 en 28)
  Fedde Nicolai

  BIDDEN EN DANKEN☻
  12 januari☻
  Dank de Heer voor de mooie dingen,
  door te bidden of liederen te zingen.
  En zit je vol met zorgen en vragen,
  dat te zwaar wordt om te dragen.
  Leg het dan aan de voeten van de Heer,
  en zeg:”Heere, ik weet het niet meer.
  Vader, help mij hier doorheen,
  ik smeek U, ik kan het niet alleen.J.Troost

  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk, uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft: dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden, dat ik eeuwig leven kan krijgen. Graag wil ik dit alles ontvangen. Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven. Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij. Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.  SCHUILEN BIJ GOD☻
  12 januari☻
  Als wij schuilen bij God onze Heer
  Dan kunnen we slapen, zonder zorgen
  Want Hij houdt de wacht tot de morgen
  We mogen gerust zijn, steeds weer.
  God is onze toevlucht, te allen tijd
  We vinden beschutting bij Hem
  Laten we luisteren naar Zijn stem
  Hem loven en prijzen in eeuwigheid.
  Op God mogen we vertrouwen
  Bij Hem zijn we veilig en geborgen
  Hij zal altijd voor ons blijven zorgen
  Op Zijn trouw mogen we bouwen.
  Hij houdt Zijn vleugels uitgespreid
  En is voor ons een toevluchtsoord
  Zoals geschreven staat in Zijn woord
  We mogen overnachten in veiligheid.
  ( Woorden uit de Bijbel)
  Fedde Nicolai


  LUISTEREN☻
  12 januari☻
  Echt naar iemand luisteren is een kunst,
  vaak hoor je jezelf liever praten,
  gauw ben je dan uit de gunst,
  ook al heb je dit zelf niet inde gaten..
  Luisteren vraagt veel geduld,
  ook al wil je dit niet weten,
  ieder leven wordt er mee vervuld
  en wat gezegd is, wordt snel vergeten.
  Heb altijd een luisterend oor,
  of het nu mooi is of niet,
  maar geef aan het gezegde gehoor,
  voel aan hoe de spreker het ziet.
  Luisteren naar elkaar is leven,
  daar kan een mens niet zonder,
  laten we naar goed luisteren streven,
  dan doen we voor spreken niet onder.
  Wanneer niemand meer luisteren wil,
  ga dan naar God je Schepper toe.
  Het maakt voor Hem geen verschil,
  Hij wordt van het luisteren niet moe.
  Bij Hem kun je je woorden kwijt,
  God wil altijd naar je horen.
  Bij dag en nacht, tot in eeuwigheid,
  bij God ben je nooit verloren.
  Fedde Nicolai  U ZIET MIJ☻
  12 januari☻
  U ziet mij
  Heer, U ziet mij zoals ik ben
  Wonderlijk dat U alles weet van mij
  Waar ik ook ga, U blijft mij nabij.
  Heer, U ziet mij zoals ik ben
  Met alles wat ik doe bent U bekend
  U bent steeds bij mij op elk moment.
  Heer U ziet mij zoals ik ben
  Elk woord dat ik uitspreek kent U al
  En alle woorden die ik nog spreken zal.
  Heer, U ziet mij zoals ik ben
  Niets is er voor U verborgen
  U kent mijn verdriet en mijn zorgen.
  Heer, U ziet mij zoals ik ben
  U bent altijd om mij heen
  En laat mij nooit alleen.
  Heer, U ziet mij zoals ik ben
  Wonderlijk is alles wat U doet
  En dat U mij overal ontmoet.
  Heer, U ziet mij zoals ik ben
  Het is moeilijk om dat te geloven
  Het gaat mijn verstand ver te boven.
  Heer, U ziet mij zoals ik ben
  Wil mij Uw bijstand blijven geven
  Leid mij op Uw weg ten leven.
  ( Enkele woorden uit Psalm 139)
  Fedde Nicolai


  BIJBELTEKSTGEDICHTEN☻
  DIE DAG VAN MORGEN☻
  12 januari☻
  Deze dag
  komt nooit terug
  hij gaat voorgoed voorbij
  gelijk een zucht
  deze dag
  is morgen al verleden
  wij kunnen niets overdoen
  van wat gebeurde in het heden
  deze dag
  kan onze laatste worden
  maar geven wij ons hart aan Hem
  dan zal Hij morgen voor ons zorgen
  die dag van morgen
  blijft in alle eeuwigheid
  met liefde werelds ongekend
  heeft God hem voor ons bereid
  I Kor. 2:9/J.Consemulder  TROOST EN BEMOEDIGING☻
  GEVONDEN☻
  12 januari☻
  Ik droomde:
  de duvel zat mij achterna
  hij had helse plannen
  ik voelde zijn razernij
  hij strekte zijn klauwen
  wilde mij grijpen
  ik bleef hem net voor
  hij kon mij net niet bereiken
  hij had het voorzien
  op mijn vrede en leven
  zijn vals gloeiende ogen
  deden mij beven
  ik rende zo hard als ik kon
  riep naar de hemel hier boven
  “Jezus, red mij toch
  zonder U ben ik verloren”
  toen scheurde de hemel
  stralend licht daalde neder
  stond tussen mij en de boze
  het ging nu echt om mijn leven
  het licht werd sterker
  ik zag dat het overwon
  ook zag ik wie er stond
  zag Hem die dat licht uitzond
  Hij omhulde mij
  met liefde en warmte
  mijn Heer en mijn God
  had mij verlossend gevonden.J.Consemulder


  RELATIE EN OPVOEDING

  v4-728px-_Deal-_With-_Difficult-_Teenagers-_Step-3-_Version-2

  WAT MOET IK MET DE MOEILIJKE JEUGD VAN MIJN MOEDER? 28 december☻ Mijn moeder heeft het niet zo makkelijk gehad in haar jeugd. Ik heb er nooit naar gevraagd; blijkbaar voelde ik onbewust aan dat ze er liever niet over praatte. Nu ik zelf moeder ben, vraag ik me af: heeft die geschiedenis haar gemaakt tot de afstandelijke moeder die ze voor mij is geweest. Zeker wanneer je eenmaal vader of moeder bent, kan het moeilijk zijn je kinderen te vertellen over je zware, moeilijke jeugd. Maar je kind moet er wel mee leren leven. Zeker als die sporen invloed hebben op wie jij bent als vader of moeder voor je kind. Kinderen lijden meer onder de geheimen van ouders dan onder het meeleven met het verdriet van ouders. Omdat kinderen geheimen uitleggen als een tekortkomen van zichzelf. En een eerlijk verhaal geeft mogelijkheid tot verwerken. RELATIE EN

  RELATIE EN OPVOEDING

  HOE ZORG IK DAT MIJN KIND STAANDE BLIJFT IN EEN OVERWELDIGENDE WERELD? 28 december☻ Hoe kun je een kind helpen omgaan met de snelheid van het leven en de hoeveelheid prikkels? Leef dicht bij de natuur. Ga vaak naar het bos en laat je kinderen buitenspelen Er is niets zo goed als Heel Veel Buitenspelen. Skip beeldschermen. Beeldschermen zijn gewoon echt niet goed voor kinderen. Hoe moeilijk ook, geef er niet aan toe. Geef je kind structuur en regelmaat. Je ziet dat, net als bij de tips hierboven, eigenlijk geldt: terug naar de basis. Zorg voor rust in hoofd, huis en hart.

   Bron:eo


  POEZIE

  DRAAG JE LICHT☻
  28 december☻
  Draag je licht al is het klein,
  Draag het hoog geheven,
  Wellicht zal die zachte schijn,
  Anderen in leed of pijn,
  Vreugde geven.

  POEZIE

  DAT GOD U MOGEN ZEGENEN☻
  28 december☻
  Vooral niet in een album waar iedereen in ziet.
  ‘k Wil toch niet achter blijven,
  een wens ligt mij op ‘t hart:
  Dat God u moge zegenen,
  bewaren voor de smart.


  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

  OASEDAGEN☻Donderdag 15 februari 2018☻
  THEMA-Aangespoord door Zijn liefde In het gewone bijzonder☻
  Oasedagen vormen een onderbreking in het drukke leven van alledag. Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen heeft. Tijdens bijna de hele oasedag wordt gezwegen. Er zijn een paar groepsmomenten, afgewisseld met ruime tijd om alleen te zijn. U gaat met een gerichte opdracht de stilte in.
  Max. aantal deelnemers 12 Prijs
  € 40,- incl. koffie/thee/lunch
  Oasedagen voor werkzoekenden: € 25,-
  Tijd 9.30-17.00 uur Leiding zr. Greet Verhoeven en
  Frans Hoogendijk

  STILTE WEEKENDS☻
  'Leer van Mij' Van Jezus leren! Dat geeft ons alles wat we nodig hebben in ons dagelijks leven in een wereld vol onrust en nood. Jezus is verrassend anders. Van Hem blijven leren totdat Hij terugkomt, daar komt het op aan. Max. deelnemers11☻
  Prijs Op basis van 1-pers.kamer : € 170,00,- p.p., incl. linnenpakket
  Aankomst Vrijdag tussen 19.00-19.30 uur
  Vertrek Maandag 9.30 uur, na het ontbijt
  Leiding Zuster Anneke Kempers, Jellina Braaksma e.a.

  www.zdh.nl

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITE☻Week 3: 16 t/m 19 januari☻
  De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God. De Spil is in de onderstaande weken geopend voor individuele retraite. Je kunt vier volle dagen komen, of een paar, wat jou uitkomt. Op de dinsdag wordt je om 10:30 verwacht. Op de vrijdag is het vertrek tussen 14:00 en 15:00 uur.

  DE SPIL

  THEMARETRAITE☻
  OMGAAN MET VERLIES☻vr 9 Feb 2018 19:30 t/m zo 11 Feb 2018 14:30☻☻
  VERLIES HOORT BIJ HET LEVEN. WAAR KUN JE LEREN ERMEE OM TE GAAN?
  Het overkomt je. Je staat er niet bij stil. Het gebeurt meestal bij anderen.
  En dan….. plotseling komt het jouw leven binnen.
  Je raakt je baan kwijt. Je gezondheid gaat achteruit.
  Je verliest je partner en staat er nu alleen voor. Je kunt je eenzaam voelen. Hoe ga je ermee om?Begeleiding: Marianne Groen en Francien Kaljouw

  www.retraitecentrum.nl


  DE SPIL

  STILTE WEEKEND☻
  vr 26 Jan 2018 19:30 t/m zo 28 Jan 2018 15:00☻
  Tijdens het stilteweekend zoeken we in de stilte Gods aanwezigheid. We staan stil bij ons leven met God. Stilte kan ons bewust maken van ons verlangen naar God. Maar stilte kan ook onwennig, wat verwarrend zijn, want in de stilte worden we ons ook bewust van onze onrust. We oefenen ons in het besef dat God in de stilte aanwezig is. Hij die zegt: “Jij bent mijn geliefde kind.” En we gebruiken oude geestelijke oefeningen om aan de stilte vorm te geven: een meditatieoefening, een stiltewandeling.
  Begeleiding: Marianne Groen en Everlien van Blijderveen


  BLIJDSCHAP☻
  IN U GEBORGEN☻
  12 januari☻
  Ik voel mij veilig in Uw armen
  ik voel mij veilig aan Uw hart.
  ‘k mag weten ben in U geborgen
  als mijn hart overloopt van smart.
  Neemt U mijn hand in Uwe handen
  zodat ik veilig lopen kan.
  U leidt mij op het pad des levens
  Ik loof U Heer en zing daarvan.
  En laat mijn stem Uw lof dan zingen
  dat U mij altijd heeft bevrijd.
  als trouwe God die mij omringde
  op ‘t pad des levens heeft geleid. M.Groeneveld

  TROOST EN BEMOEDIGING☻
  ALS GOD VOOR MIJ IS☻
  12 januari☻
  Als U o God maar voor mij bent
  wie is er dan mij tegen?
  U gaf mij hulp in tegenspoed,
  Uw Zonnestralen op mijn wegen.
  Nav Romeinen 8 :31 /M. Groeneveld


  TROOST EN BEMOEDIGING☻
  KOM MAAR☻
  12 januari☻
  Kom maar naar Mij, lief kind.
  De deur staat altijd open voor jou.
  Kom maar…Ik heb tijd genoeg.
  Je mag zomaar binnen komen lopen.
  De tafel staat al gedekt.
  Kom maar… en schuif maar gauw aan.
  Er is meer dan genoeg voor jou.
  Je hoeft nooit meer weg te gaan.
  Ik geef jou een glas vol levend water.
  En deel Mijn brood met jou.
  Kom maar… aan tafel hebben wij gesprekken.
  Want Ik zie jouw twijfel en je nood.
  Wil jij soms een poosje blijven?
  In Mijn Huis heb ik plaats genoeg.
  Kom maar… Ik wil erg graag met je praten.
  Dat is toch ook wat jij mij vroeg?
  Je hoeft echt niet meer bang te zijn.
  Ook al moet je soms huilen.
  Kom maar….je kunt hier schuilen.
  Ik hou je vast en ben bij je.M.Tintelen

  GELOOF HOOP EN LIEFDE☻
  IK BEN OP ZOEK☻
  12 januari☻
  Ik ben op zoek, met lege handen.
  Ik ben op zoek, naar een arme stal.
  Waar mijn koude hart weer zal branden.
  Als ik Hem vinden zal.
  Mij is verteld dat het Kind op mij wacht!
  Een Licht in het duister, Mijn hoop in de bange nacht.
  Ik ben op zoek, langs paden.
  Eenzaam en met een zwaar gemoed.
  Mijn rugzak is zwaarbeladen.
  Bang dat ik die afgeven moet.
  Ik hoor wel de kerstverhalen
  Heel de wereld zingt Zijn lied
  Overal zie ik heerlijke stralen
  Maar het Kind, die vind ik nog niet.
  Mij is verteld dat het Kind op mij wacht
  Een Licht in het duister, Mijn hoop in de bange nacht.
  En toch zal ik Hem vinden
  Ik geef de moed nog niet op
  Hij heeft het toch immers zelf beloofd?
  Als ik hem vind, wordt het kerstfeest
  voor iedereen die gelooft. M.v Tintelen


  TROOST EN BEMOEDIGING☻
  ER IS EEN GOD DIE HOORD☻
  12 januari☻
  Er is een God die ons hoort
  En weet wat er in ons omgaat
  Een God die naast ons staat
  En zich houdt aan Zijn woord.
  Er is een God die ons hoort
  Laten we Hem alle lof toezingen
  Hij wil ons met liefde omringen
  En is voor ons een toevluchtsoord.
  Laten we biddend tot Hem gaan
  En ons aan Hem toevertrouwen
  Want op Hem kunnen we bouwen
  Zijn woord blijft altijd bestaan.
  Er is een God die ons hoort
  Een God die naar ons wil luisteren
  Ook al is het een zacht fluisteren
  Hij hoort ons woord voor woord. N.Fedde


  VREDE☻
  DE VREDE VAN GOD☻
  12 januari☻
  Dat de vrede van God met ons zij
  Hij ons nabij zal zijn in dit leven
  Ons Zijn onmisbare zegen wil geven
  Hij maakt ons van zonden vrij.
  De vrede van God gaat alles te boven
  Wij kunnen er met ons verstand niet bij
  Dat Hij vrede wil geven voor u en mij
  Laten we Hem daarvoor danken en loven.
  De vrede van God zij met alle mensen
  Dat we Hem mogen loven en prijzen
  En Hem alle hulde en eer bewijzen
  Laten we vrede voor de wereld wensen.
  O Heer, kom met Uw vrede in ons hart
  Wees ons steeds nabij en maak ons stil
  Dat we mogen leven naar Uw wil
  En bewaar ons voor veel pijn en smart. N.Fedde

  WIE ZONDER ZONDE☻
  12 januari☻
  Men had mij bij Jezus gebracht
  om een oordeel over mij te geven,
  ja, ik was wel fout geweest maar
  dit was wel heftig in mijn leven.
  Daar stond ik bij Jezus met
  allemaal mensen om mij heen,
  wat voelde ik mij ellendig,
  wat voelde ik mij alleen.
  Jezus zei:”Wie van u zonder
  zonde is werpe de eerste steen”,
  de ouderen gingen eerst en
  daarna ging de rest ook heen.
  Wat voelde ik mij naar en
  bleven met zijn tweeën staan,
  bij Hem was geen veroordeling
  en keek mij liefdevol aan.
  Jezus gooide niet met stenen
  maar deed het met woorden,
  “Ga heen en zondig niet weer”
  kreeg ik van Hem te horen.
  Deze Jezus wil niet de
  dood maar het Leven,
  ga tot Hem Hij kan
  het echte leven geven.J.Troost

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

   


  GOD EN JEZUS ZULLEN VOOR JE ZORGEN☻
  12 januari☻
  God zal voor je zorgen
  zolang als je hier op aarde bent
  vandaag of morgen
  het is hij die jou het beste kent
  Jezus zal hem helpen
  roep naar hen en ze komen naar beneden
  je zorgen, verdriet en pijn stelpen
  ze zijn er voor je, bij elke reden
  Ze staan dag en nacht voor je klaar
  heb je hen nodig
  staan ze direct daar
  je bent niet overbodig
  God zal voor je zorgen
  daar is hij voor
  roep hem maar, vandaag of morgen
  geen enkel moment dat je hem stoort
  Jezus staat hem bij
  bij elk probleem dat er is
  ze staan allebei aan je zij
  geen enkele probleem van je is mis/Gedichtenlady  GEEN ZORGEN☻
  12 januari☻
  Maak je maar geen zorgen
  Voor de dag van morgen
  Laten we ons leven
  In Gods handen geven.
  Dan is het leven goed
  Als God ons behoedt
  Waar we ook zullen gaan
  Hij blijft naast ons staan.
  Wij mogen Hem vertrouwen
  En kunnen op Hem bouwen
  Hij laat ons nooit alleen
  Ga dan maar tot Hem heen.
  Wat een troost dat te weten
  Dat God ons nooit zal vergeten
  Hij houdt over ons de wacht
  Altijd , bij dag en bij nacht.
  Fedde Nicolai


  MIJN GELOOF☻
  Mijn geloof……
  Ik geloof in God, die mijn vader wil zijn
  Hij die hemel en aarde geschapen heeft
  En nog steeds alles onderhoudt wat leeft
  Ook mij nabij wil zijn in verdriet en pijn.
  Ik geloof in God, die mijn leven leidt
  Hij mij in Zijn liefde wil aanschouwen
  Dat ik op Zijn woord kan vertrouwen
  Hij, die mij van zonden heeft bevrijd.
  Ik geloof in God, die voor mij wil zorgen
  Elke dag mijn dagelijks brood zal geven
  En alles wat ik nodig heb in mijn leven
  Niet alleen vandaag, maar elke morgen.
  Ik geloof in God als mijn Heiland
  Die mij een eeuwig leven heeft beloofd
  Waarin de liefde nooit wordt gedoofd
  Bij Hem in de hemel aan Zijn vaderhand.
  Fedde Nicolai

  WINTERDAG☻
  12 januari☻
  Midden in de winterdag,
  was Jezus geboren.
  Iedereen vond dit geweldig en iedereen kwam kijken.
  wat een wonder was dit!
  Jezus was een krachtig persoon,
  en wist veel raad in deze goede wereld
  Jezus was aanmoedigend, slim, en Manjefiek
  Hij was de leider van de mensen met goede raad
  Jezus is voor vele een voorbeeld
  En dat hoort zo te zijn
  Jezus is een persoon wat iedereen moet respecteren
  Ook jij, dus geniet van uw leven en genot
  En weet dat Jezus een belangrijk persoon is,
  wat u nooit zou mogen vergeten.
  Amen/Mormel


  BRIEF NAAR BOVEN☻
  12 januari☻
  Soms zou ik een brief willen schrijven
  Met al mijn gedachtes, maskers, vragen en hoge muren
  Ik zou het dan driedubbel inpakken
  En naar boven sturen
  Want ik heb zoveel dingen die ik zou willen weten
  Dingen die ik zou willen vragen of bepraten
  Dan kan ik Hem om advies vragen
  En alle moeilijkheden bij Hem achterlaten
  Maar ik doe het niet
  En laat mijn problemen gewoon in het midden
  Ik sluit mijn ogen en vouw zachtjes mijn handen
  En begin weer voor betere tijden te bidden/Irma  ELKE EINDE IS EEN NIEUW BEGIN☻
  12 januari☻
  “Laat ons bidden”,
  zei de voorganger.
  Ik vouw
  mijn handen
  en denk na
  over de wereld.
  Kijk ook
  in mijn leven.
  De voorganger
  heeft het
  over leed
  wat de mensen
  elkaar aan doen.
  Ik hoor
  dat en knik,
  misschien zag
  iemand dat ook.
  Ik weet zeker
  dat God
  het hoort
  en ook ziet,
  want waar
  mensen
  samen zijn
  is Hij
  aanwezig.
  De voorganger
  zegt: “Amen”.
  Ik denk
  dat we een
  gebed met
  AMEN
  moeten
  beginnen,
  want elk
  einde is
  een nieuw
  begin. K.v Eijbergen

  ZONDEN☻
  12 januari☻
  Heere, ik leg mijn zonden voor U neer,
  wilt U ze mij nog vergeven?
  Dit vraag ik om Jezus wil o, Heer,
  die Zijn leven voor mij heeft gegeven.
  amen

  MET OPEN HANDEN☻
  12 januari☻
  Met open handen wil Jezus ons ontvangen
  Hij heeft al onze zonden op zich genomen
  Wij mogen in alle ootmoed tot Hem komen
  Laten we naar Hem uitzien, vol verlangen.
  Jezus heeft zo veel voor ons moeten lijden
  Vrijwillig begaf Hij zich in angst en nood
  Zijn weg leidde zelfs tot de duistere dood
  Hij moest sterven om ons leven te bevrijden.
  Maar na drie dagen verrees Hij uit het graf
  Jezus heeft de bittere dood overwonnen
  Met Pasen is het nieuwe leven begonnen
  Dank aan Hem die zo veel voor ons gaf.
  Met open handen willen wij U prijzen
  En met gevouwen handen tot U gaan
  Voor alles wat U voor ons hebt gedaan
  Willen wij U loven en alle eer bewijzen.
  Fedde Nicolai


  WEET MAGAZINE
  STRIJD OM DE SCHEPPING☻
  12 januari☻
  Hoe lees je de Bijbel? Kun je nog wel gewoon Genesis lezen zoals het er staat, of moet je de tekst opnieuw uitleggen in het licht van de evolutietheorie? En als je dat doet, wat zijn dan de gevolgen? Hierover gaat Weet-hoofdredacteur Jan Rein de Wit in debat met theoloog Gijsbert van den Brink, de auteur van En de aarde bracht voort.
  De evolutietheorie houdt christenen al anderhalve eeuw bezig. De gewone lezing van de Bijbel laat geen ruimte voor evolutie en miljoenen jaren. Toch zijn veel christenen van mening dat je evolutie aan de Bijbel kunt toevoegen. Volgens Gijsbert van den Brink is evolutie een voldongen feit, en kun je er niet omheen dat je de Bijbel anders moet lezen. Maar Jan Rein de Wit is daar niet van overtuigd: volgens hem is Genesis een waargebeurd historisch verslag.
   www.weet-magazine.nl


  WEET-MAGAZINE

  WAT VOLGDEN DE WIJZEN OP WEG NAAR BETHLEHEM☻
  12 januari☻
  In iedere kerstperiode kun je wel een planetariumshow bezoeken over de ster van Bethlehem. Dat is een mooie manier om wetenschap aan de Bijbel te koppelen, want de posities van sterren en planeten kun je heel nauwkeurig berekenen, zelfs tot duizenden jaren geleden. Zo is het mogelijk om te bekijken hoe de hemel eruitzag rond de tijd van Jezus’ geboorte.
  Jezus is niet in het jaar nul geboren. Toen de monnik Dyonisius Exiguus in 525 n.Chr. een jaartelling maakte, gebaseerd op de geboorte van Jezus, maakte hij een rekenfout. Jezus is waarschijnlijk in het jaar 3 of 4 v.Chr. geboren. Doordat de aarde sneller om de zon draait dan Jupiter en Saturnus leek het in het jaar 7 v.Chr., vanaf de aarde gezien, alsof Jupiter eerst Saturnus inhaalde, toen achterbleef en vervolgens weer sneller ging. Dat betekent dat er maar liefst drie conjuncties waren in 7 v.Chr. (rond 29 mei, 29 september en 5 december). Zou dit verklaren waarom de wijzen de ster een poosje niet zagen en naar Herodes moesten om te informeren naar de Koning van de Joden?
  De conjunctie van Jupiter en Saturnus wordt vaak gezien als de ster van Bethlehem.


  Image and video hosting by TinyPic

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/ (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxzondag, 14. januari 2018
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxmaandag, 15. januari 2018
  19:30
  Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)
  xxwoensdag, 17. januari 2018
  20:00
  Deventer Onderwijsdienst (Zoë Pray / Healing Home; Titus Brandsma Huis; Titus Brandsmaplein 2; 7423 EM; Deventer; 06-22213913; www.facebook.nl/zoeprayhealing)
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxvrijdag, 19. januari 2018
  19:30
  Zaandam Genezingsdienst (JerehSalem; Galjoenstraat 1; 1503 AN; Zaandam; 075 - 202 6373; www.jerehsalem.nl)

  zondag, 21. januari-10:00- Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00- Zalvingsdienst voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻maandag, 22. januari
  19:30
  Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)
  ☻woensdag, 24. januari
  20:00
  Doopdienst door onderdompeling; van tevoren inschrijven voor doop (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻vrijdag, 26. januari
  19:30
  Almere Genezingsdienst (House of Worship Almere; Parkwijklaan 44; 1326 AS; Almere; 06-22961832; www.houseofworshipalmere.nl)
  ☻zondag, 28. januari
  10:00
  Almere Genezingsdienst (House of Worship Almere; Markerkant 1206-01; 1314 AK; Almere; 06-22961832; www.houseofworshipalmere.nl)
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Kinderwensdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻maandag, 29. januari
  19:30
  Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)
  ☻woensdag, 31. januari
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)


  ☻zondag, 4. februari
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻maandag, 5. februari
  19:30
  Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)
  ☻woensdag, 7. februari
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻zondag, 11. februari
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻maandag, 12. februari
  19:30
  Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)
  ☻woensdag, 14. februari
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  54845_fullimage_amsterdam-light-festival-water-colors-boat

  AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL☻ 30-11-2017 — 21-01-2018 Amsterdam Ontdek de magische kant van Amsterdam tijdens het Amsterdam Light Festival. In december en januari geniet u van diverse verlichte kunstwerken op en rond het water. 49865_fullimage_national_tulip_day

  NATIONALE TULPENDAG☻ 20-01-2018 — 20-01-2018 Amsterdam Op Nationale Tulpendag wordt de opening van het tulpenseizoen gevierd op de Dam in Amsterdam. Komt u ook?

  57858_fullimage_beelddragen_loving_vincent_xx_1120x700

  LOVING VINCENT-DE TENTOONSTELLING☻ Het Noordbrabants Museum staat van 14 oktober t/m 28 januari 2018 in het teken van Loving Vincent – de tentoonstelling. Loving Vincent is de eerste volledig geschilderde animatiefilm, gebaseerd op 120 schilderijen van Van Gogh. Voor de film brachten 125 kunstenaars de beroemde schilder met ontelbare penseelstreken tot leven. Op die manier zijn er talloze afbeeldingen geschilderd, die tijdens de 94 minuten durende film op het doek voorbijkomen. Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch

  bidden

  GEBEDSDAG☻za 27 januari - 2018 ☻Op deze Gebedsdag van Near East Ministry, NEM, komt de stichter* van een gebedsbeweging voor ultraorthodoxe Joden in Israël. Ze organiseert wereldwijd gebedswandelingen en gebedsbijeenkomsten. Zij zal vertellen over Gods bedoeling met Israël en de ultraorthodoxe Joden en over wat God doet door haar werk onder hen. Natuurlijk gaan we bidden voor Israël en met name de noden onder de ultraorthodoxe Joden. Er zal ook gebed...Near East Ministry Voorthuizerweg 5 / Nijkerk,Nederland

  3b9853214b9d0fe51f2a304db3f6e8ac

  START OPLEIDING LEEFSTIJLCOACH GEZOND & WELDOEN☻Postweg 18, 3941 KA Doorn 16 januari 2018 om 19:00 uur Heb jij een passie voor 'gezond leven' en zou jij mensen in je eigen omgeving op professionele wijze willen coachen, aan de hand van richtlijnen uit de Bijbel? Dan is de opleiding Leefstijlcoach van Gezond & Weldoen iets voor jou. We zijn vooral op zoek naar gecertificeerde voedingsdeskundigen, diëtisten, fitnessdeskundigen, onderwijs- en verpleegkundigen en personen die daarvoor in opleiding zijn. De basis is dat je de Bijbels uitgangspunten van harte omarmt en wilt meewerken aan onze missie voor een gezondere samenleving. Samen kunnen we verschil maken! Geïnteresseerd? Mail naar: info@gezondenweldoen.nl 5d0304d4237b52c371cc51580bfb2284

  POWERVROUWEN EVENT “STA OP EN SCHITTER”☻Locatie regio Utrecht, 0000AA regio Utrecht 27 januari 2018 om 10:00 uur Speciaal voor vrouwen op zoek naar Gods unieke doel met hen! Er lijkt altijd wel een reden om niet vandaag te beginnen met het zetten van stappen op weg naar wat je zo graag wilt. De enige manier om verandering te weeg te brengen, is het omzetten van die knop: de beste tijd om de verandering in te zetten is NU. Een beter moment komt er niet. Schrijf je in voor dit Powervrouwen Event en ontdek de stappen om uit te zoeken wie je bent, wat je wilt en hoe je voortdurend kunt leven vanuit Gods kracht, zoals Hij het heeft bedoeld. Meer info op www.vrouwen-met-power.nl

  NAMO66894---trap-watertoren-2

  BEZOEK DE WATERTOORN IN SINTJANKLOOSTER☻zaterdag 20 jan 2018 - 12:30 uur tot 14:45 uur/ Bezoekerscentrum De Wieden Beulakerpad 1 8326 AHSint Jansklooster/ Beklim het baken in De Wieden en geniet van het fantastische uitzicht over dit natuurgebied! In de watertoren voert een spektakel van trappen (in totaal 207 treden naar boven) je door een 24 meter hoge ruimte. Bovenin het oude waterreservoir kijk je via vier grote vensters uit over De Wieden. Vanaf Bezoekerscentrum De Wieden wandel (15 minuten) of fiets je naar de watertoren. De watertoren is te beklimmen tussen 12.30 - 14.45 uur en duurt totaal ongeveer 1 uur. Opgave vooraf is niet nodig. www.natuurmonumenten.nl

  zeilreis

  ZEILREIS ROND DE CANARISCHE EILANDEN☻ 28 januari 2018 - 10:00 - 13:00 Wil je een week uitwaaien, alleen, met familie of met vienden? Of de best bewaarde, geheime plekjes van de Canarische Eilanden ontdekken? Ga dan mee met een reis met De Eendracht.

  koor

  PROJECT KOOR NEEDED☻ 28 januari 2018 - 10:00 - 13:00 Wil je een week uitwaaien, alleen, met familie of met vrienden? Of de best bewaarde, geheime plekjes van de Canarische Eilanden ontdekken? Ga dan mee met een reis met De Eendracht. mozes

  VLIEGENDE SPEELDOOS MUSICAL MOZES☻ 3 februari 2018 - 16:00 - 17:15 Musical in één dag. Wilt u uw kind opgeven om mee te doen aan deze dag, mail dan naar gemeenteopbouw@gkvheemse.nl. Voor kinderen van groep 3 t/m 8.


  De_Heem_Veldwijk_2

  STICHTING DE HEEM OVERGENOMEN DOOR LEGER DES HEILS☻ 21 januari☻ Stichting ‘De Heem’wordt per 1 januari overgenomen door het Leger des Heils Midden Nederland. Alle medewerkers en de 35 cliënten zijn per die datum overgenomen door het Leger des Heils. De meeste bewoners op ‘De Heem’hebben een lichtverstandelijke beperking, vaak in combinatie met verslaving en/of psychische problematiek. John Vork, bestuurder ‘De Heem’: “De organisatie is te klein om financieel en strategisch overeind te blijven, het Leger des Heils kan deze mogelijkheden bieden en past bij de missie en visie van De Heem.” De cliënten krijgen 24 uur per dag begeleiding, ondersteuning en beveiliging geboden. Overdag is er opvang en worden er diverse activiteiten aangeboden. Jan Jans, directeur van het Leger des Heils Midden Nederland, is blij dat een plek als ‘De Heem’niet verloren gaat: “De bijzondere wijze van opvang past bij het Leger des Heils en de doelgroep ligt ons na aan het hart.”

  strijdkreet

  STRIJDKREET☻

  HOE GA JE OM MET SOMBERHEID☻ 21 januari☻ Januari is de minst vrolijke maand, zeggen ze. De feestdagen zijn voorbij, het geld is op, we gaan nog lang niet met vakantie en het weer is grauw en koud. Dat zorgt bij veel mensen voor een winterdip. Voor een serieuze depressie moet je naar de huisarts. Maar als je gewoon een tikkie somber bent, heeft Strijdkreet hier een paar tips. Het liefst blijf je warm binnen met chocola en een fleecedekentje. Maar trek toch die laarzen aan, een dikke jas en een paar wanten, en ga buiten lopen of fietsen. Je krijgt er frisse lucht van, tijd om na te denken en: meer daglicht. Juist in deze tijd, wanneer er weinig licht is overdag, is het belangrijk om zoveel mogelijk daglicht mee te pakken om vitamine D en cortisol aan te maken. Als je je rot voelt, heb je vaak meer zin in ongezonde snacks en chocola. Maar daarvan krijgt je lichaam niet de energie die het nodig heeft. Begin 's morgens met een goed ontbijt zodat je lichaam wakker wordt. Eet genoeg groente en fruit, dan kan je lichaam alle stofjes aanmaken die het nodig heeft om energie te leveren. Het kan in de winter geen kwaad om dat een beetje aan te vullen met vitaminepillen. Zeker van de vitaminen B en D en Omega 3-vetzuur kun je wel wat extra's gebruiken. Men zegt dat Sint-Janskruid en Rhodiola helpen tegen een dip. Dus als je toch een kruidenthee wilde maken, weet je welke kruiden je moet kiezen.


  NIEUWS

  schepping

  NIEUW BOEK OVER SCHEPPING EN EVOLUTIE☻

  17 januari☻ Bij ForumC is het boek ‘Vertel, verhelder en verwonder’ verschenen. Dit boek bevat de samenvattingen van de boeken van Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul en handreikingen voor het gesprek over schepping en evolutie in de kerk. De discussie over schepping en evolutie laaide recent weer op. Vooral door de verschenen boeken van de theologen Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul. Dat vlam vatten is goed, want het gaat tenslotte ergens over: de oorsprong van alles, grote vragen en de Bijbel. Risico is wel dat die discussie snel ontaardt in hete hoofden en koude harten. ForumC wil het andersom: harten in vuur en vlam zetten en hoofden koelen. Daarom bundelde ForumC in dit nieuwe boek degelijke samenvattingen van de nieuwste publicaties van Van den Brink en Paul, geschreven door henzelf, een vleugje natuurwetenschap en een royale preek. “Niet iedereen heeft de gelegenheid boeken van Van den Brink en Paul zelf te lezen. Wij merken dat het belangrijk is om kennis te hebben over wat de vragen zijn, maar ook over hoe je hierover in gesprek gaat. Voor jezelf, zodat je niet met een mond vol tanden staat als je buurman, een student uit de gemeente of een (klein)kind erover begint. ”, aldus Cors Visser, directeur ForumC en redacteur van Vertel, verhelder en verwonder. Het boek loopt uit op twee gesprekspapers over schepping en evolutie te gebruiken voor in de kerk: eentje met tips voor brede gemeenteavonden, de ander met advies hoe je dit gesprek in een kleiner (kring)verband kunt voeren.

  BRON:CIP

  kunstretraite

  ONLINE KUNSTRETRAITE EN LEEF BEWUST TOE NAAR PASEN☻

  17 januari☻ De Online Kunstretraite is vernieuwd! In onze drukke tijd is het heel moeilijk om opnieuw tot ons zelf te komen, om tijd door te brengen met God en om echt aandachtig te leven. Heb je behoefte aan meer stilte? Aan tips voor rust, in je werk, je dagelijks leven, je geloofsleven? En wil je weten wat kunst daarin voor jou kan betekenen? Of ben je helemaal niet bekend met kunst, zegt het je niets, maar wil je dat wel ontdekken? Dan is deze retraite echt iets voor jou! Beeldend kunstenaar Davitha maakte van Aswoensdag tot Stille Zaterdag elke dag een kunstwerk, als haar eigen zoektocht om bewust naar Pasen toe te leven. De online kunstretraite is een bijzondere combinatie van persoonlijk reisverslag, bezinning en kunsthistorische cursus. Aan de hand van de veertig unieke kunstwerken van Davitha, veertig (vernieuwde) bijzondere werken over Jezus uit de kunstgeschiedenis en veertig tips om tot bezinning te komen, zoek je naar wat echt van waarde is. Zo ontvang je praktische tips om stil te worden en lees je in veertig dagen het Evangelie van Johannes (opnieuw) met de vraag: wie is Jezus nu eigenlijk door de beelden die Hij zelf geeft? Als deelnemer ontvang je in de veertig dagen voor Pasen elke dag van 14 februari t/m 1 april 2018 een nieuwe mailing bomvol kunst en tips, en een bijzonder e-book achteraf. Meer informatie over de Online Kunstretraite is te vinden op www.onlinekunstretraite.nl. Hier kunt u zich inschrijven en u ontvangt t/m 1 februari 25% korting!BRON:CIP.NL

  vuurwerk

  CHRISTENUNIE WIL EINDE AAN KNAL VUURWERK EN VUURPIJLEN☻ 23 december☻ De ChristenUnie wil het vuurwerk dat het meest leidt tot onveiligheid aanpakken. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber loopt de hoeveelheid letsel en onveiligheid rond Oud en Nieuw ‘zo langzamerhand uit de hand’. De ChristenUnie wil dat het kabinet de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid opvolgt om knalvuurwerk en vuurpijlen uit de handel te halen voor particulieren. Siervuurwerk blijft dan wel beschikbaar voor particulieren, ander vuurwerk alleen voor professionals. Door de hoeveelheid incidenten, aantal vuurwerkslachtoffers en geweld tegen hulpverleners is Oud en Nieuw zijn onschuld aan het verliezen, meent de ChristenUnie. Vuurwerk dat tot grote onveiligheid leidt, in combinatie met vandalisme en geweld zoals het gooien van vuurwerk naar hulpverleners, maken ‘dat iets héél leuks, op den duur iets niet-leuks wordt’. Carla Dik-Faber: “We vragen inmiddels het onmogelijke van bijvoorbeeld de politie. Illegaal vuurwerk en een deel van het legale vuurwerk is niet van elkaar te onderscheiden. Van de vuurwerkslachtoffers is de helft omstander. Dat vind ik – alles bij elkaar – niet meer normaal.” De ChristenUnie wil dat Oud en Nieuw een fantastisch feest is. Dik-Faber: “Oud en Nieuw kan een fantastisch feest zijn, inclusief oliebollen en vuurwerk en dat moeten we zo houden. Maar ik wil dat het ook dat fantastische feest is voor hulpverleners en alle omstanders. Ik denk daarom dat het tijd is om nu deze stap te zetten. Oud en Nieuw moeten we niet verknallen.”Bron:cip

  NIEUWS

  prostitutie

  GERT JAN SEGERS WIJST OP PROSTITUTIE LEED IN NEDERLAND☻ 23 december☻ "'Niemand staat hier voor haar lol', zei een jonge vrouw die haar plek had gevonden in wat in Amsterdam de 'vleescarrousel' heet. Een overdekt steegje met allemaal kleine kamertjes voor prostituees," schrijft ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers via Facebook. Hij liep een tijdje geleden een dag mee met hulpverleners. Ze brachten hem in gesprek met deze hoogopgeleide vrouw die naar eigen zeggen 'een verkeerde afslag' had genomen. "Ik sprak ook met een Bulgaarse vrouw die op haar twaalfde door haar moeder was klaargestoomd voor het vak. Een glimlachende, aan medicijnen verslaafde vrouw die haar pooier voor 'vriend' aanzag, en oprecht dacht dat haar borstvergroting een uiting van zijn liefde was. Het was een bezoek dat deel uitmaakt van een veel langere zoektocht naar de werkelijkheid achter schone schijn. Niet elke Nederlandse prostituee is slachtoffer. Maar er zijn er wel ontelbaar veel. Vrouwen met een glimlach op hun gezicht en een gebroken hart in hun misbruikte lijf. (...) Als we onder het mom van vrijheid en ruimdenkendheid wegkijken bij dit hemeltergend onrecht, dan is ons morele kompas kapot."


  Inhoud blog
 • God is Heilig. Hij is Licht
 • Wat verstaat de Bijbel onder bekering?
 • Besef van eeuwigheid
 • Eenzaam
 • Dat alles zijn tijd goed is
 • Wie dorst heeft
 • Geniet
 • De zekerheid van de redding(1)
 • Een fel licht verblindde mij
 • Geboorte aankondiging

  TWITTER HET GELOOF  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!