NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Painting History / Schilderen (olie,acryl,aquarel)
Inhoud blog
 • 40 . Heinrich Hertz
 • 41 Heaviside
 • 38 Kirchoff
 • 39 Henry Joseph
 • 42 Fleming Ambrose
 • 43 Lee de Forest
 • 44. BASIC_Progs.
 • 1 Renaissance
 • 4 Dansen in de schilderkunst .
 • 5 Enkele van de honderden vrouwen die schilderden.
 • 6 Kunst bekijken en interpreteren .
 • 7 Impressionisme .
 • 10 Enkele grote meesters v.d. schilderkunst uit de 20igste eeuw .
 • 12 Het expressionisme .
 • 13 Surrealisme .
 • 3 Muziekinstrumenten
 • 8 Schilderkunst in de 18e eeuw.
 • 9 Schilderkunst in de 19e eeuw : De Romantiek .
 • 11 Abstracte Schilderkunst .
 • 14 Dadaisme
 • 15 Erotiek en naakt in de kunst . Deel I
 • 16 Een gering aantal schilderijen van grote meesters
 • 16 20e eeuw schilderijen
 • 18 Cyd Charisse ,danseres
 • 17 Boten en Schepen
 • 19 Jugendstil
 • 20 zonsondergangen / Sunsets
 • 21 Portretten
 • 23 Schelpen,kristallen en fossielen.
 • 22 Paarden
 • 26 Stillevens
 • 25 Landschappen en Maritiem
 • 24 Bloemen
 • 28 Molens en Vuurtorens+Onstaan van aarde en mens
 • 27 Enkele mooie schilderijen
 • 29 Kubisme
 • 30 Schilderijen van aquarel tentoonstellingen
 • 31 Tango + spaans
 • 32 Winter-landschappen
 • 34 cinema-affiches/movie-posters
 • 37 Radio Amateurs
 • 33 Rococo
 • 38 HITLER
 • 36 Fauvisme en Pointillisme
 • 47 Over mijn schilderijen
 • 2 Barok
 • 46 Grappig+mooi+muziek
 • Basic programma's
  Schilderen vanaf 1400 :Grote Meesters
  GEBRUIKSAANWIJZING: daal in de linkse kolom neer tot helemaal onderaan,en klik met de muis op een hoofdstuk dat U interesseert. Op de groene bladzijde die dan verschijnt,klik met de muis op de afbeelding bovenaan links.Dan kunt U een groot aantal schilderijen bekijken.Indien U niet zoudt uitkomen bij Uw keuze in de linkse kolom,daal dan in de hoofdkolom in het midden van de bladzijde naar beneden met de pijltjes uiterst rechts van het scherm,tot het gezochte gevonden is. HOW TO USE THIS SITE : choose a chapter in the left column by clicking on it with the mouse.On the green page which appears.click with the mouse on the image in the left corner above.You will be able to view a great number of paintings.If you would not find immediately the chosen item,then scroll down on the main page until you encounter your preference.
  Reacties op bericht (2)


  31-03-2018
  Êóïèòü Ñèðîï Ìàíãóñòèíà Â Óêðàèíå
  Ïðèîáðåñòè ìîæíî íà âåá-ñàéòå http://mang.bestseller-super.ru Ðàäû ïðåäëîæèòü âàì óäèâèòåëüíîå ñðåäñòâî äëÿ ñíèæåíèÿ âåñà Mangoosteen. Ïðè ïîìîùè íåãî ìîæíî ñæå÷ü îêîëî 10 êã çà íåäåëè. Äåðåâî ìàíãêóò ïðîèçðàñòàåò â Àçèè. Ïëîäû äàííîãî ðàñòåíèÿ èìåþò çàìå÷àòåëüíûå ñâîéñòâà.  áàíî÷êå èìååòñÿ áîëåå 25 ïëîäîâ äàííîãî óäèâèòåëüíîãî ðàñòåíèÿ. Ïëîäû ñ ðàñòåíèÿ ãàðöèíèÿ ïîìîãàþò ðàñòîïèòü èçëèøíåþ æèðîâóþ òêàíü. À òàêæå çàìå÷àòåëüíî âîçäåéñòâóþò íà îðãàíèçì â öåëîì. Òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëåíèÿ ïðåïàðàòà, à òàêæå óíèêàëüíàÿ óïàêîâêà ïîìîãàþò ñîõðàíèòü âñå ïîëåçíûå ñâîéñòâà ïëîäîâ. Ãëàâíûì äåéñòâóþùèì êîìïîíåíòîì ñèðîïà Mangoosteen ÿâëÿþòñÿ ïëîäû ñ ðàñòåíèÿ ìàíãîñòèí, â êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ áîëüøîå ÷èñëî ïîëåçíûõ ìèêðîýëåìåíòîâ. Áëàãîäàðÿ âåùåñòâó êñàíòîíó, êîòîðîå â ãðîìàäíûõ êîëè÷åñòâàõ ñîäåðæàòñÿ â ïëîäàõ, ñèëüíî òîðìîçÿòñÿ îêèñëèòåëüíûå ïðîöåññû â îðãàíèçìå. Îêèñü äèôåíèëåíêåòîíà ïðèçíàíà îäíèì èç ñàìûõ ñèëüíûõ àíòèîêñèäàíòîâ.  ïëîäå äåðåâà ìàíãóñòèí òàêæå ñîäåðæàòñÿ ðàçíûå ãðóïïû âèòàìèíîâ è ýëåìåíòû. Ïðèîáðåñòè ñèðîï Ìàíñóñòèíà âîçìîæíî íà èíòåðíåò-ñàéòå http://mangjoo77.mangoosteen.com.

  31-03-2018, 16:15 Geschreven door CraigSlisa


  Eroctive - ñðåäñòâî äëÿ ïîòåíöèè
  Êàê ÷àñòî Âàøà ïàðòí¸ðøà êðè÷èò â ïîñòåëè è ðâ¸ò Âàì ñïèíó, èçíåìîãàÿ îò îðãàçìà? Ñàéò: https://eroctive2.blogspot.ru/

  31-03-2018, 09:43 Geschreven door Kennethteams


  Geef hier uw reactie door
  Uw naam *
  Uw e-mail *
  URL
  Titel *
  Reactie *
    Persoonlijke gegevens onthouden?
  (* = verplicht!)
  Archief per week
 • 02/02-08/02 2009
 • 27/10-02/11 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005
 • 26/04-02/05 2004
 • 19/04-25/04 2004
 • 12/04-18/04 2004

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!