NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Peter LeysArchief
 • Alle berichten


  06-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons volk ontwaakt .....

  Karel Mestdagh.

  Gepubliceerd op 3 augustus 1912

  Wanneer er gesproken wordt van het Vlaamsche Lied en vooral van het Vlaamsche Kunstlied, dan verschijnt ons de persoonlijkheid van Karel Mestdagh als een reuzenbeeld voor den geest, waarnevens al de andere levende liederencomponisten als min of meer kleine dwergen staan, want, ik roep het luide: “Karel Mestdagh is de beste kunstliederen-componist van Vlaanderen!”

  KMestdagh Hij is een meester van het lied; hij heeft het altijd met bijzondere voorliefde beoefend, er zich om zoo te zeggen in “gespecialiseerd” en enkel dan wordt men meester in het vak. Mestdagh gevoelt ten volle wat het kunstlied is en moet zijn: niet een melodie met eenvoudige klavierbegeleiding, die ook zou kunnen wegvallen, zooals in een goed volkslied, maar een schilderijtje, waar melodie en begeleiding met elkaar vergroeid zijn tot een volmaakt geheel. Ook niet een zoeken naar zonderlinge harmoniën, zooals de ultra-moderne componisten maar al te vaak doen om hun gebrek aan bezieling te verduiken, maar aan-elkaar-hangende vloeiende zinnen waar niets aan te veranderen of te verbeteren valt. En daarin schuilt het geheim van Mestdag's diepe persoonlijkheid, daarom vinden wij hem zoo oprecht in alles wat hij ons schenkt, daarom voelen wij zoo wel, dat alles bij hem Vlaamsch is tot in de ziel.
  Karel Mestdagh is een onverbasterde Vlaming. Geboren te Brugge den 23en October 1850 leidde zijn vader hem vanaf zijn prilste jeugd in de muziek op, zoodat hij op zevenjarigen ouderdom het orgel bespeelde. Hij studeerde verder onder de leiding van Hugo Verriest de letterkunde, onder leiding van Waelput, Van Gheluwe en Benoit de compositie. Het kon niet anders of Mestdagh moest in zulke handen en onder zulke leiding opgroeien tot een krachtig Vlaamsch kunstenaar... Altijd bleef hij zijn Vlaamsche princiepen getrouw en wij meenen te mogen zeggen, dat hij nooit op andere dan Vlaamsche teksten componeerde. Hoeveel Vlaamsche toondichters zouden daarop mogen bogen?
  In 1900 werd Mestdagh tot bestuurder benoemd der muziekschool te Brugge en niemand zal betwisten, dat hij was en nog is de “rechte man op de rechte plaats”. Hij is tevens voorzitter-bestuurder der Concerten van het Conservatorium en deze Concerten heeft hij op eene hoogte gebracht, welke weinig provinciesteden bereikt hebben. Ook, volgens Tinel en Gilson mag Brugge, als provincie-Conservatorium op den allereersten rang geplaatst worden. Ik zegde hooger, dat Mestdagh bijzonderlijk als liederen-componist beroemd is geworden. Voor het lied scheen hij in de wieg gelegd, en zijn eerste toonzettingen van dien aard behaalden onmiddelijk bijval. Neem b.v. het lied “De Schelde”, op gedicht van Th Sevens, dat het Davidsfonds nu weer in zijn nieuwen bundel opnam; Kerlingaland, Daar wonen voghelkens vele en Eeuwig is soo lanc.

   

    Die liederen zijn algemeen bekend en gezongen, doch later, toen de kunstenaar meer tot rijpheid was gekomen, schonk hij ons een groot aantal liederen (ruim 150), welke misschien niet zoo algemeen bekend zijn als hoogervermelde, doch die véél véél hooger staan en als volmaakte werkjes moeten aanzien worden, waaruit een rechtstreeks aangrijpend gevoel spruit, nu droevig, dan schalksch, nu gespierd, dan springlevend, meestal een natuurindruk.
  Laat er mij eenige vermelden die ik persoonlijk liefheb: Ei, bezinne de Mei, O Tibbie, O schoon is gene rozelaar, Het roosken uit de heide, Fantasia, Doe open, De sombere nacht breekte schielijk aan. Meest al zijn liederen zijn geschreven op gedichten van Robert Burns en Pol de Mont, en grootendeels uitgegeven door de firma Breitkopf & Haertel.
  UitvoeringJubelcantate Buiten zijn liederen schreef Mestdagh tal van werken voor klavier, klavier en snaren, viool, orgel, orkest, koor, enz... Onder zijn werken vermelden wij: Lentefeest, Vrijheidshymne en wel bijzonderlijk zijn Groeninge-Cantate , welke den 17en Augustus 1902 te Kortrijk met buitengewonen bijval werd uitgevoerd. Graag zou ik dit diepgevoeld meesterwerk nader bespreken, maar de plaats ontbreekt in dit al te kort artikel. Ik verzend den lezer naar de studie van onzen uitstekenden kritikus Jef Van den Eynde: “Karel Mestdagh en zijne Groeninge-Cantate”, uitgegeven bij Siffer, St. Baafsplein, Gent; prijs 0.75fr.
  Mestdagh is ridder in de Leopoldsorde en officier der Kroon van België.

  En nu ook een woordje over den persoon. Rondborstiger, vriendelijker, edelmoediger man dan Karel Mestdagh heb ik nooit ontmoet en ik heb meermalen hooren getuigen door de groote kunstenaars ―Mestdagh staat in nauwe betrekking met de grootste hedendaagsche componisten en virtuozen― dat zij soms opzettelijk langs Brugge reizen om hem eens de hand te drukken...
  Daarbij is hij de nederigheid zelve en hij zal ―hoop ik― het mij niet euvel duiden dat ik hier voor de lezers van Ons Volk, zijn bladje eens heb opengelegd.
  Mestdagh is nog veel te weinig gekend door het Vlaamsche volk en zijn liederen zijn te weinig gezongen. Ik druk de hoop uit, dat deze regelen iets zullen mogen bijdragen om onzen grooten liederencomponist meer naar waarde te doen schatten.

  Emiel Hullebroeck.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Wereldcreaties tijdens de finale van Koor van het Jaar 2008-2009

  Tijdens de finale van Koor van het Jaar was er veel Vlaamse muziek te horen. Opmerkelijk waren twee wereldcreaties, één van Roland Coryn (°1938) en één van Sebastiaan van Steenberge (°1974) uitgevoerd door respectievelijk Lirica en Vocaal ensemble Caloroso.

  Een 'reke' rijmkes en nageldeuntjes van Roland Coryn (°1938)  is een reeks van vijf liederen voor vrouwenkoor a capella op teksten uit De Kleengedichtjes van Guido Gezelle (1830-1899). Ze zijn geconcipieerd om als één werk te worden uitgevoerd. Rijmkes allerhande; Gij wacht; Inke de vinke; Ach droomen, droomen; Hij hinkelde, winkelde... zijn stuk voor stuk klankrijke West-Vlaamse gedichten, prachtig op muziek gezet als ode aan priester-dichter Guido Gezelle.

  Vocaal ensemble Caloroso creëerde Sebastiaan van Steenberges (°1974) frisse Marc groet 's

  morgens de dingen
  , werk voor twee sopraanpartijen, mezzosopraan en piano op tekst van Paul van Ostaijen (1896-1928).


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gouden klaproos

  Maarten Van Ingelgem wint De Gouden Klaproos

  Sabam reikt de De Gouden Klaproos uit in verschillende categorieën. Voor het eerst hoort daar ook de categorie koorwerken bij.

  In 2008 vond de tweede editie plaats in negen disciplines: koorwerken, lichte muziek, fictie film/TV drama, documentaire film/TV/reportage/programma, ernstige/klassieke muziek, beeldende kunsten, kleinkunst/stand-up comedians, dans/ballet/musical en poëzie/literatuur. Sabam: "De Gouden Klaprozen worden uitgereikt als appreciatie en schouderklopje aan jonge mensen. Vlaamse scheppende kunstenaars worden bekroond voor hun prestaties, inzet en gedrevenheid. Het is geen wedstrijd maar een huldiging."
  Per discipline stelde Sabam een commissie of jury aan. Voor koorwerken waren dat Vic Nees (voorzitter), Kurt Bikkembergs, Ludo Claesen, Erika Budai en Roland Coryn. Voor koorwerken nomineerden ze Maarten Van Ingelgem, Gwendolyn Sommereyns, Martijn Slootmaekers en Michaël Vancraeynest. Dat op zich is al een hele eer, want "De Gouden klaproos is geen vergelijkende compositiewedstrijd. Het is een prijs voor iemand die in de koorwereld in de breedste zin een opvallende bijdrage heeft geleverd, vóór zijn veertigste jaar." Uiteindelijk mocht Vic Nees de prijs voor koorwerken uitreiken aan Maarten Van Ingelgem (°1976). Van Ingelgem behaalde het meesterdiploma piano aan het Conservatorium van Brussel en specialiseerde zich nadien aan het Conservatorium van Antwerpen. Hij is dirigent van het kamerkoor De 2de Adem en zingt ook als bas bij Aquarius (wat vroeger het Goeyvaerts Consort was) en het Vlaamse Radiokoor. In 2005 ontving hij de Prijs voor de Nieuwe Muziek van de provincie Oost-Vlaanderen.


  01-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zangfeest en ANZ


  ANZ 60 jaar

  Het Algemeen Nederlands Zangverbond bestaat 60 jaar! De jarige stelt het goed, dank u, uitstekend zelfs. Dankzij ons digitaliseringsproject van oude partituren, dat ook in 2009 onverminderd verdergaat, groeit de belangstelling voor ons muzikaal erfgoed opnieuw. Steeds meer muzikanten, scholen en jeugdverenigingen maken dankbaar gebruik van ons partituren- en cd-aanbod.

  Nieuwe datum & locatie

  Lotto Arena

  Dit positief elan willen we ook doortrekken naar het Zangfeest. Om te beginnen verhuizen we naar een andere locatie: de Lotto Arena. Deze gloednieuwe zaal, vlak naast het Sportpaleis, biedt plaats aan 6.000 personen, is een pak gezelliger en biedt bovendien heel wat meer comfort voor het publiek. Meteen kiezen we ook voor een nieuwe datum: 15 februari 2009. Hiermee willen we niet langer de concurrentie aangaan met het mooie lenteweer en de vele communiefeesten en buitenactiviteiten in april. De regieploeg is er alvast klaar voor om er opnieuw een mooi en strijdbaar Zangfeest van te maken waar het publiek zich de longen uit het lijf zal kunnen zingen.

  Brussel

  Onder het motto 'Een hart voor Vlaanderen' focust het 72ste Vlaams Nationaal Zangfeest op Brussel, een stad waar we, zacht uitgedrukt, een haat-liefdeverhouding mee hebben. Brussel is evenwel ònze hoofdstad, zowel economisch als cultureel van groot belang voor Vlaanderen en dus mogen we Brussel onder geen beding zomaar prijsgeven. Dit zou een historische fout zijn.

  Belofte maakt schuld

  Enkele maanden voor de verkiezingen is het ook tijd voor de lakmoesproef. Het ANZ is alvast de vele beloftes (splitsing BHV, een grote staatshervorming,…) van onze volksvertegenwoordigers niet vergeten en samen met u willen we onze heren en dames politici erop wijzen dat Vlaanderen niet langer gediend is met politici die hun woord niet houden en zelfs bereid zijn toegevingen te doen ten nadele van hun eigen gemeenschap. Het is tijd voor verandering! Tijd voor een eigen staat!

  Kom met vrienden en familie, jong en oud, naar het Zangfeest om samen met duizenden Vlamingen in verbondenheid onze liederenschat te zingen en complexloos onze identiteit uit te dragen.


  22-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstconcert

   


  KALENDER KOOR&STEM

  DETAILINFORMATIE  Gegevens
  organisator K&S nr.
  T'Andernaken  

  de uitvoering met als titel "Kerst: liederen en verhalen"
  gaat door op zaterdag, 27 december 2008 om 20:30 uur
  in Paterskerk
  adres Volpestraat te Halle (Vlaams-Brabant)
  toegangsprijzen:    voorverkoop: 8 euro     kassa: 9/10 euro

  info & reservatie: www.tandernaken.be telefoon: 02/356 15 65
  e-mail: website: www.tandernaken.be


  uitvoerders (vocaal)
   
  koor / ensemble uit K&S nr. dirigent
  T'Andernaken
  Halle

  Peter Leys


  soli / ensemble stem
  Marc Van der Auwera
  verteller
   


  uitvoerders (instrumentaal)
   
  soli / ensemble instrument
  Jos Mertens
  orgel
   


  leiding
  algemene leiding:   Peter Leys


  programma
   
  titel van het werk componist
  Kerstverhalen
  Kerstsuite
  Orgelvoorspelen bij de kerstsuite
  Kerst- en nieuwjaarsmuziek van o.a.

  Gregoriaans
  Samenzang met het publiek  Felix Timmermans
  Juliaan Wilmots
  Jos Mertens
  Felix Mendelssohn
  François-August Gevaert
  Vodnanski
  Pierluigi Palestrina
  Michaël Praetorius
  Kirk Shaw

   


  13-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Karel Goeyvaerts

  Tentoonstelling Karel Goeyvaerts

  Karel Goeyvaerts

  Vanaf 6 december loopt in de centrale bibliotheek van de KULeuven een tentoonstelling over de Vlaamse componist Karel Goeyvaerts. De expo is een initiatief van Matrix, De Nieuwe Reeks en de universiteitsbibliotheek.

  Goeyvaerts, één van de belangrijke componisten uit de Vlaamse muziekgeschiedenis, stierf 15 jaar geleden en zou dit jaar zijn 85ste verjaardag gevierd hebben. Naar aanleiding van deze gelegenheid toont Matrix partituren, schetsen, brieven, etc. uit het persoonlijke archief van de componist dat zich in de universiteitsbibliotheek bevindt.
  De tentoonstelling loopt van 6 december 2008 tot 23 januari 2009
  Adres: Centrale bibliotheek van de KULeuven, Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven
  Toegang is gratis.


  11-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uniek concert

  Creactieconcert 'Cantiones Sacrae'

  zaterdag 17 januari  2009 om 20.00 u. - Jezuïetenkerk  - Lier
  zondag 18 januari 2009 om 16.00 u. - Christus-Koningkerk - Gent

  Wie uit is op bijzonder ontmoetingen mag dit creatieconcert zeker niet misssen. Op 17 januari a.s. worden'Cantiones Sacrae' in honorem Thomas Tallis van Johan Duijck gecreëerd in de Jezuïetenkerk te Lier. Het creatieconcert wordt hernomen in Gent.
  Naast deze 17 motetten voor a-capellakoor wordt eveneens het 40-stemmig motet 'Spem in alium' van Tallis uitgevoerd onder leiding van Johan Duijck. Aan dit concert werken volgende koren meer: Sine Nomine (Lier), Amarylca (Lier), Gents Madrigaalkoor en Capella Vocale (Dendermonde).  In 1575 verschenen 34 “Cantiones Sacrae” van Thomas Tallis (1505 – 1585) en William Byrd (ca 1543 – 1623) in een gemeenschappelijke uitgave.  Beide bevriende componisten schreven elk 17 motetten naar aanleiding van het 17de regeringsjaar van Koningin Elisabeth I van Engeland.
   
  Het leek me een leuk idee om, in het spoor van beide illustere voorgangers, me te wagen aan 17 “Cantiones Sacrae in honorem Thomas Tallis” (opus 26; 2006-2008).  Deze 17 motetten werden geordend in 3 boeken.  Het eerste boek, opgedragen aan Kamiel Cooremans, bestaat uit 5 motetten voor gemengd koor.  Noëlle Schepens, met wiens schitterend meisjeskoor “Amarylca” ik graag samenwerk, inspireerde me tot het schrijven van een tweede boek: 7 motetten voor gelijke stemmen (hoog of laag, naar keuze).  Tenslotte werd het derde boek, andermaal 5 motetten voor gemengd koor, opgedragen aan Mark Goossens, pianist, dirigent, trouwe vriend sedert eeuwen.
   
  De teksten werden gekozen voor algemeen liturgisch gebruik.  De meeste motetten zijn geschikt om te zingen tijdens om het even welke eredienst, gaande van doop over huwelijk tot begrafenis.  Motetten kunnen apart gezongen worden, per boek, of zelfs in een andere, snuggere volgorde.  De compositorische stijl, die de schriftgeleerden zullen bestempelen als neo-renaissance, evolueert gedurende de 3 boeken van ogenschijnlijk toegankelijk tot uitdagend.  Bij een integrale concertversie zal wellicht opvallen hoeveel eenheid van thematiek de, qua karakter zo verschillende, motetten onderling verbindt.
   
  Het laatste motet, “Spem in alium”, is natuurlijk een ode aan het gelijknamige, overbekende 40-stemmig motet van Thomas Tallis.  Naast de belangrijkste thema’s uit de volledige “Cantiones Sacrae”, citeert het motet het hoofdthema uit Tallis’ “Spem in alium”.  Het laatste akkoord is 17-stemmig.  Ad libitum.  Gelukkig maar.

  Johan Duijck  Contactpersoon: Mark Goossens
  Email: goossens_marc@hotmail.com
  Datum Uur Adres
  17/01/2009 tot 17/01/2009 20u00
  Jezuïetenkerk
  Lier
  18/01/2009 tot 18/01/2009 16u00

  Christus Koningkerk
  Rerum Novarumplein
  Gent


  10-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gevaert

  Apotheose van het Gevaert-jaar

   

  Al deed de geschreven pers hard zijn best om de andere kant op te kijken, toch heeft het Gevaert-jaar al vele mooie, tastbare resultaten opgeleverd: het Festival van Vlaanderen-Mechelen blies het stof van vele jaren van zijn partituren (in samenwerking met de Openbare Omroep en het SVM), er werden partituren gepubliceerd en het label Fuga Libera bracht een prachtige cd uit. Die cd combineert kerstliederen van Gevaert (origineel en in bewerkingen) met zijn opus ultimum, de Grand’Messe de Noël ‘Puer natus est nobis’ en musique polyphone à trois voix de femmes avec accompagnement d’orgue. Gevaert schreef deze mis in 1907 voor de Basilique de Notre-Dame de la Treille in Rijsel, hij was toen 79! Een jaar later, op Kerstavond 1908, zou hij overlijden.
  Het is de eerste cd-opname van dit werk en bijzonder de moeite waard. Het vocaal ensemble Le Petit Sablon o.l.v. Thibaut Lenaerts zingt dit muzikale testament zeer subtiel. Deze zeer verzorgde en fraai uitgegeven cd is een overtuigend pleidooi voor de componist Gevaert, ook al door de boeiende tekst die producer Michel Stockhem voor het cd-boekje schreef. Een stevige aanrader voor onder de kerstboom!
  Meer informatie vindt u op http://www.fugalibera.com/.
  Wie Gevaerts Grand’Messe de Noël live wil horen, kan in december twee verschillende uitvoeringen bijwonen: op 12 december 2008, om 20u00 in het Koninklijk Conservatorium Brussel door vocaal ensemble Le Petit Sablon o.l.v. Thibout Lenaerts en op 21 december 2008 om 20u00 in het Koninklijk Conservatorium van Gent door studenten zang o.l.v. Marc Michael De Smet.
  Daarnaast organiseert de Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap op 12 en 13 december 2008 een internationaal colloquium rond de figuur van François-Auguste Gevaert. Meer informatie vindt u op www.kbr.be - music@kbr.be - 02/519.57.51


  Concerten met muziek van François-Auguste Gevaert

  o 12 december 2008 - 12u30 - Koninklijk Conservatorium Brussel
  Thibaut Lenaerts (tenor) & Mariano Ferrandez (piano) - Meer info: 02/519.57.51 - music@kbr.be - www.kbr.be

  o 12 december 2008 - 20u00 - Koninklijk Conservatorium Brussel
  Vocaal Ensemble Le Petit Sablon o.l.v. Thibaut Lenaerts - Meer info: 02/519.57.51 - music@kbr.be - www.kbr.be

  o 21 december 2008 - 20u00 - Koninklijk Conservatorium Gent
  Studenten zang o.l.v. Marc Michael De Smet - Meer info: 09/269.20.74 - ticketscons@hogent.be

  Ook T'Andernaken uit Halle denkt aan Gevaert. Tijdens het kerstconcert van 27/12 om 20.30 uur in de paterskerk (Volpestraat, Halle-centrum) brengt het vocaal ensemble o.a. de koorbewerking van F. A. Gevaert van het bekende 'Entre le boeuf et l' âne gris'.

  Tickets en info: www.tandernaken.be


  09-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerstmuziek van eigen bodem

  François-Auguste Gevaert - Grand’Messe de Noël + kerstliederen

  François-Auguste Gevaert (1828-1908) lag mee aan de basis van de Vlaamse muziekbeweging en schreef in 1847 één van de eerste Nederlandstalige cantates. Parijse en Brusselse salons lonkten echter en hij keerde Benoit de rug toe om uit te groeien tot één van de meest toonaangevende figuren van de Belgische muziek. Als afsluiter van het Gevaert-jaar verscheen deze bijzondere cd met kerstliederen aangevuld met zijn opus ultimum: de Grand’Messe de Noël ‘Puer natus est nobis’ die hij in 1907 schreef voor de basiliek van Rijsel. Hij was toen 79! Een jaar later, op Kerstavond 1908, zou hij overlijden.
  Uitvoerders:
  Ensemble vocal Le Petit Sablon o.l.v. Thibaut Lenaerts

  Uitgave: Fuga Libera

  Referentie: ANZ 162

  Prijs: 17.5 Euro

        

  Titel Componist
  1 Grand’Messe de Noël « Puer Natus Est Nobis » - Kyrie
  François-Auguste Gevaert
  2 Grand’Messe de Noël « Puer Natus Est Nobis » - Gloria
  François-Auguste Gevaert
  3 Grand’Messe de Noël « Puer Natus Est Nobis » - Credo
  François-Auguste Gevaert
  4 Grand’Messe de Noël « Puer Natus Est Nobis » - Sanctus
  François-Auguste Gevaert
  5 Grand’Messe de Noël « Puer Natus Est Nobis » Agnus
  François-Auguste Gevaert
  6 Le sommeil de l’enfant Jésus
  François-Auguste Gevaert
  7 Voisin, d’où venait ce grand bruit ?
  François-Auguste Gevaert
  8 Noël pastoral de 1750
  François-Auguste Gevaert
  9 Chanson joyeuse de Noël
  François-Auguste Gevaert
  10 Musette
  François-Auguste Gevaert
  11 Le message des anges
  François-Auguste Gevaert
  12 Les cloches de Noël
  Théophile Gautier/François-Auguste Gevaert
  13 Canticum natalitiæ
  François-Auguste Gevaert
  14 Kerstlied
  Hendrik Claeys/François-Auguste Gevaert
  15 Noël du XVIIIe siècle
  François-Auguste Gevaert
  16 Le bel ange du ciel
  François-Auguste Gevaert
  17 Nous sommes trois souverains princes
  François-Auguste Gevaert
  18 O nuit, heureuse nuit
  François-Auguste Gevaert


  05-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zangfeest in de Lotto Arena

  Lotto Arena

  In deze zaal zal het 72ste Vlaams Nationaal Zangfeest plaats vinden op zondag 15 februari 2009 om 14.30 uur.

  Het is onze plicht te zorgen dat deze ruimte nokvol zit met zangers van het goede Vlaamse lied.

  Meer info eerder op deze blog of bij  www.anz.be  


  04-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zangfeest 2009

  Sopraan Ann De Renais blikvanger op Zangfeest  Componisten Jef Van Hoof (50 jaar geleden gestorven) en Peter Benoit (175 jaar geleden geboren) vormen de muzikale draad doorheen het programma. Het Zangfeest begint plechtig en eindigt groots met telkens een fragment uit de Rubenscantate, maar dé blikvanger wordt ongetwijfeld het optreden van de wereldberoemde sopraan Ann De Renais.

  Deze Vlaamse sopraan staat internationaal aan de top, maar is in eigen land quasi onbekend. Ze begon haar carrière bij de a capella groep The Swingle Singers in London, waar ze nu nog altijd woont en deel uitmaakt van The BBC Singers en The London Voices. Als soliste zingt ze regelmatig in de grootste operahuizen en concertzalen (Milaan, Parijs, New York,…) en zong ze de soundtrack van de films van Harry Potter, Star Wars en The Lord of the Rings. Allemaal indrukwekkend en toch of misschien juist vanwege die internationale afstand heeft zij ook een grote voorliefde voor het Vlaamse kunstlied, getuige drie prachtige cd's met werken van Van Hoof en Benoit. Op het Zangfeest zingt ze de intimistische pareltjes ''t Is Stille' en 'Ik heb u lief' van Jef Van Hoof en het vrolijke 'Spinnelied' van Peter Benoit.


  03-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.72 ste Vlaams Nationaal Zangfeest

  Op zondag 15/02/08 verzamelen we in de Antwerpse Lotto Arena om onze liederen samen te zingen. 
  Wat staat er op het programma?

  Programma

  Jef Van HoofComponisten Jef Van Hoof (50 jaar geleden gestorven) en Peter Benoit (175 jaar geleden geboren) vormen de muzikale draad doorheen het programma. Het Zangfeest begint plechtig en eindigt groots met telkens een fragment uit de Rubenscantate, maar dé blikvanger wordt ongetwijfeld het optreden van Ann De Renais. Deze Vlaamse sopraan staat internationaal aan de top, maar is in eigen land quasi onbekend.

  Ann De Renais

  Ze begon haar carrière bij de a capella groep The Swingle Singers in London, waar ze nu nog altijd woont en deel uitmaakt van The BBC Singers en The London Voices. Als soliste zingt ze regelmatig in de grootste operahuizen en concertzalen (Milaan, Parijs, New York,…) en zong ze de soundtrack van de films van Harry Potter, Star Wars en The Lord of the Rings. Allemaal indrukwekkend en toch of misschien juist vanwege die internationale afstand heeft zij ook een grote voorliefde voor het Vlaamse kunstlied, getuige drie prachtige cd's met werken van Van Hoof en Benoit. Op het Zangfeest zingt ze de intimistische pareltjes ''t Is Stille' en 'Ik heb u lief' van Jef Van Hoof en het vrolijke 'Spinnelied' van Peter Benoit.

  Ook de dansers en vendeliers van Kunstgroep Alkuone uit Aalst behoren tot de wereldtop. Vroeger waren ze een vaste waarde op het Zangfeest, maar de vele buitenlandse tournees en opdrachten maakten dit niet meer mogelijk. In 2009 zullen ze nog eens van de partij zijn en dan nog in volle bezetting. Dit belooft.

  Brassband Scaldis en pianist Wim Berteloot zorgen voor de begeleiding van de samenzang en leden van tal van koren vormen samen het grote Zangfeestkoor. Dirigenten van dienst zijn Ivo Van Gils, Erwin Pallemans, Peter Leys en Iris Peters. De groep Rock & d'rover brengt enkele Brussel-liederen. De muziekkapel van de KSA van Geraardsbergen en van het VNJ verzorgen elk een optreden, alsook de Thebaanse trompetten van KSA Hanske de Krijger uit Oudenaarde. Hans Schoofs en Elke Heylen zijn de presentators van dienst. Anton Aldi zorgt zoals steeds voor enkele gevatte teksten. Regisseur is Paul Cordy.

  Kinderzangfeest

  Net als de vorige jaren, zijn kinderen van harte welkom op het Zangfeest. Speciaal voor hen is er een apart programma (doelgroep 3 tot 12 jaar) voorzien. Thema is (daags na Valentijn) 'verliefd zijn'. De kinderen worden gevraagd in een rood hemd of kleedje te komen. Er wordt verzameld in de inkomhal van de Lotto Arena. In een aparte zaal worden de kinderen in twee groepen onderverdeeld: zij die graag zingen en zij die liever springen en dansen. Onder professionele begeleiding worden de kinderen voorbereid op hun optreden: liedjes repeteren en eenvoudige danspasjes aanleren, attributen knutselen,...

  Halverwege het Zangfeest tonen de kinderen het resultaat aan het publiek. De enen zingen samen met het publiek:

  - ‘k Zag twee beren
  - Wil jij mijn vriendje zijn (Elly & Rikkert)
  - Ik ben verliefd (Gert & Samson)
  - Ik hou van u (Noordkaap)

  de anderen toveren het middenplein om tot een kleurrijk geheel. Op die manier beleven de kinderen een onvergetelijke dag.De kinderen kunnen zich nu reeds inschrijven en krijgen dan alle info toegestuurd. Wie wil, kan zelfs vooraf komen oefenen op de repetitiedag.

  Overzicht samenzangliederen

  Het publiek komt in de eerste plaats natuurlijk om te zingen en dus staan er heel wat klassieke samenzangliederen op het programma:

  - Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief (G. Antheunis/Th. Coopman)
  - Het lied der Vlamingen (P. Benoit/E. Hiel)
  - Vlaanderen (R. Veremans/W. Gijssels)
  - Lied van mijn Land (I. De Sutter/A. van Wilderode)
  - Daar is maar één Vlaanderen (J. Van Hoof/R. De Clercq)
  - Laat ons liefste samen varen (A. Preud'homme/B. Peleman)
  - Mijn zoetlief was een weverkijn (A. Preud'homme/T. van Brabant)
  - Roosmarijntje (A. Preud'homme/B. Peleman)
  - Schachtenliefde (J. Mertens/F. Geens)
  - Vlaanderen boven al (Fl. van Duyse/H. von Fallersleben)
  - Omdat ik Vlaming ben (M. Matthijssens/L. Lambrechts)
  - Wij zijn bereid (J. Tinel/R. Lammens)
  - De Blauwvoet (E. Hullebroeck/A. Rodenbach)
  - Groeninge (J. Van Hoof/G. Gezelle)
  - Beiaardlied (P. Benoit/J. De Geyter)
  - Gebed voor het Vaderland (G. Feremans - R. Pirijns)
  - Die stem van Suid-Afrika (M.L. de Villiers - C.J. Langenhoven)
  - Wilhelmus van Nassouwe (volkslied - M. van St. Aldegonde)
  - De Vlaamse Leeuw (K. Miry - H. Van Peene)

  Al deze liederen werden reeds gedigitaliseerd. U vindt de partituur op onze webstek. Waarom zou u niet van de gelegenheid gebruik maken om deze liederen reeds vooraf te oefenen in uw vereniging of familie- en vriendenkring?

  Verder staan er ook een aantal bekende kleinkunstliedjes op het programma:

  - Brussel (Liesbeth List)
  - Brussel (Johan Verminnen)
  - Brussel (De Vaganten)
  - Pieter Breughel in Brussel (Wannes Van De Velde)
  - Omdat ik Vlaming ben (Will Tura)
  - Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben (Joost Nuissl)
  - Houden van (Miel Cools)
  - Ga met me mee (Bart Van den Bossche)


  Info en kaarten: www.anz.be

   


  02-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerst CD met Vlaamse koormuziek
  Oud-Vlaamse kerstliederen, bewerkt voor koor en instrumenten door componisten als Flor Peeters, Vic Nees, Juliaan Wilmots, Gaston Feremans, Kristiaan Van Ingelgem,...
  Uitvoerders:
  Capella Vocale Teneramundae o.l.v. Mark Goossens, Euryanthe o.l.v. Johan van Bouwelen, Griet De Volder (sopraan), Lieve Van Lancker (sopraan), Karen Peeters (harp) en Kristiaan Van Ingelgem (orgel)

  Uitgave: ANZ

  Referentie: ANZ 001

  Prijs: 15 Euro

        

  Titel Componist
  1
  Maria heeft het boek der profetieën

  Vic Nees
  2
  Het viel eens hemels douwe
  Flor Peeters
  3
  In ‘t stedetje van Nazareth
  Piet Strijkers
  4
  Het was een maged uutvercoren
  Juliaan Wilmots
  5 Maria die soude naar Bethlehem gaan Herman Roelstraete / Carl Van Eyndhoven
  6
  Nu sijt wellecome

  Flor Peeters
  7 In ‘t stalleke van Bethlehem Vic Nees

  8

  Er is een kindetje geboren op d’aard
  Hans Dirken
  9
  Ons is geboren een kindekijn

  Jean Maurice Servaes
  10
  Een kind geboren in Bethlehem

  Carl Van Eyndhoven
  11
  Hoe leit dit Kindeken

  André Laporte
  12
  Laat ons mit herten reyne
  Jules Van Nuffel
  13
  Herdertjes van buiten
  Vic Nees / Kristiaan Van Ingelgem
  14
  Herders hij is gheboren
  Flor Peeters
  15
  De herderkens lagen bij nachte

  Mark Liebrecht
  16 Herders brengt melk en soetigheid Juliaan Wilmots
  17
  Op, op herders

  Piet Strijkers
  18
  O herders, laat uw bokskens en schapen

  Kristiaan Van Ingelgem
  19
  Een kindekijn is ons geboren

  Lode Dieltiens
  20
  Er kwamen drie koningen

  21
  Daar kwamen drie koningen

  Kristiaan Van Ingelgem
  22
  Drie koningen rijk en groot van macht

  Jan Van der Roost
  23
  Wij kwamen van Oosten

  Kristiaan Van Ingelgem
  24
  Op ene kerstnacht

  Raymond Schroyens
  25
  Nu is de roe van Jesse

  Raymond Schroyens
  26
  Mit desen nieuwen jare
  Kristiaan Van Ingelgem
  27
  O kerstnacht schoner dan de dagen

  Gaston Feremans


  01-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Sint is weer in het land...

  Jan De Smet - Daar wordt aan de deur geklopt

  Eindelijk! Alle Sinterklaasklassiekers gered van de middelmatigheid dankzij Jan De Smet (De Nieuwe Snaar) en zijn kompanen. Uit een zak vol volkse instrumenten toveren ze het ene frisse en leuke arrangement na het andere, vaak grappig, soms ontroerend maar steeds met respect voor het origineel. Deze cd is een pareltje dat torenhoog uitstijgt boven alle platte commercie rond de goedheilige man. Een aanrader dus. Van elk liedje staat ook een instrumentale versie op de cd. Dat wordt zingen geblazen!
  Uitvoerders:
  Jan De Smet (zang, gitaar, banjo, accordeon, ukelele, cocoflute,...), Geert Waegeman (viool, mandoline, pijporgel, klikklak,...), Arne Van Dongen (contrabas), Helena De Groof (backing vocals), Jowan Merckxs (doedelzak, bodhran)

  Uitgave: Lannoo

  Referentie: ANZ 160

  Prijs: 16 Euro

        

  Titel
  1 Hij komt, hij komt - 1:57
  2 Zie ginds komt de stoomboot - 2:38
  3 Daar wordt aan de deur geklopt - 1:29
  4 De zak van Sinterklaas - 2:13
  5 Sinterklaas is jarig - 3:00
  6 Zie de maan schijnt door de bomen - 2:15
  7 Hoor wie klopt daar kind'ren - 2:13
  8 De Sint in de Tropen (Au grand Saint Nicolas) - 2:06
  9 Hoor de wind waait - 2:04
  10 Sinterklaasje kom maar binnen - 1:41
  11 Oh kom er eens kijken - 1:28
  12 Sinterklaasje goedheilig bonnebonne kapoentje - 1:51
  13 Zachtjes gaan de paardenvoetjes - 2:45
  14 Dag Sinterklaasje - 1:51
  15 Hij komt, hij komt (instrumentale versie) - 1:57
  16 Zie ginds komt de stoomboot (instrumentale versie) - 2:38
  17 Daar wordt aan de deur geklopt (instrumentale versie) - 1:29
  18 De zak van Sinterklaas (instrumentale versie) - 2:13
  19 Sinterklaas is jarig (instrumentale versie) - 3:00
  20 Zie de maan schijnt door de bomen (instrumentale versie) - 2:15
  21 Hoor wie klopt daar kind'ren (instrumentale versie) - 2:13
  22 De Sint in de Tropen (Au grand Saint Nicolas) (instrumentale versie) - 2:06
  23 Hoor de wind waait (instrumentale versie) - 2:04
  24 Sinterklaasje kom maar binnen (instrumentale versie) - 1:41
  25 Oh kom er eens kijken (instrumentale versie) - 1:28
  26 Sinterklaasje goedheilig bonnebonne kapoentje (instrumentale versie) - 1:51
  27 Zachtjes gaan de paardenvoetjes (instrumentale versie) - 2:45
  28 Dag Sinterklaasje (instrumentale versie) - 1:51


  30-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koor van het jaar

  Camerata Aetas Nova - Koor van het Jaar 2008-2009
  Camerata Aetas Nova - Koor van het Jaar 2008-2009

  De vijfde editie van de prestigieuze koorwedstrijd Koor van het Jaar werd zaterdag 29 november afgesloten met een schitterende finale in Studio 4 van Flagey. De 6 finalisten, jeugdkoor Waelrant (Borgerhout), Dulcisona (Sint-Amandsberg), Lirica (Genk), Vocaal Ensemble Caloroso (Wommelgem), Camerata Aetas Nova (Leuven) en Cantilene (Ekeren) waren allemaal zeer aan elkaar gewaagd en zetten in een volledig uitverkocht Flagey een schitterende prestatie neer.

  De laureaatsprijzen gingen naar het koor Camerata Aetas Nova in de categorie volwassenenkoren en naar het jeugdkoor Cantilene in de categorie jeugdkoren.
  Na een spannende finale verleende de jury de titel Koor van het Jaar 2008 – 2009 aan het koor Camerata Aetas Nova onder leiding van Dieter Staelens. De gegeerde prijs 'Koor van Jaar' werd overhandigd door Minister van Cultuur, Bert Anciaux.  Het jeugdkoor Furiakanti onder leiding van Steve De Veirman sleepte de Klara-Canvas publieksprijs in de wacht. Hiervoor brachten meer dan 24.000 mensen hun stem uit via de website van Klara. Dit jeugdkoor krijgt samen het Koor van het Jaar   een podiumplaats tijdens ‘Klara in het Paleis 2009’. De winnaar van de publieksprijs werd het jeugdkoor Cantilene onder leiding van Luc Anthonis. Zij ontvingen een uniek kunstwerk dat speciaal voor deze wedstrijd werd ontworpen door de kunstenaar Erwin Van Bosstraeten.  De finale wordt uitgezonden op Canvas op zondag 7 december om 12u.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een warm aanbevolen kerstgeschenk......

  ANZ - kerst-cd - Nog klaarder dan die zonne

  27 Oud-Vlaamse kerstliederen, bewerkt voor koor en instrumenten door componisten als Flor Peeters, Vic Nees, Juliaan Wilmots, Gaston Feremans, Kristiaan Van Ingelgem,...
  Uitvoerders:
  Capella Vocale Teneramundae o.l.v. Mark Goossens, Euryanthe o.l.v. Johan van Bouwelen, Griet De Volder (sopraan), Lieve Van Lancker (sopraan), Karen Peeters (harp) en Kristiaan Van Ingelgem (orgel)

  Uitgave: ANZ

  Referentie: ANZ 001

  Prijs: 15 Euro

       

  Titel Componist
  1 Maria heeft het boek der profetieën
  Vic Nees
  2 Het viel eens hemels douwe
  Flor Peeters
  3 In ‘t stedetje van Nazareth
  Piet Strijkers
  4 Het was een maged uutvercoren
  Juliaan Wilmots
  5 Maria die soude naar Bethlehem gaan
  Herman Roelstraete / Carl Van Eyndhoven
  6 Nu sijt wellecome
  Flor Peeters
  7 In ‘t stalleke van Bethlehem
  Vic Nees
  8 Er is een kindetje geboren op d’aard
  Hans Dirken
  9 Ons is geboren een kindekijn
  Jean Maurice Servaes
  10 Een kind geboren in Bethlehem
  Carl Van Eyndhoven
  11 Hoe leit dit Kindeken
  André Laporte
  12 Laat ons mit herten reyne
  Jules Van Nuffel
  13 Herdertjes van buiten
  Vic Nees / Kristiaan Van Ingelgem
  14 Herders hij is gheboren
  Flor Peeters
  15 De herderkens lagen bij nachte
  Mark Liebrecht
  16 Herders brengt melk en soetigheid
  Juliaan Wilmots
  17 Op, op herders
  Piet Strijkers
  18 O herders, laat uw bokskens en schapen
  Kristiaan Van Ingelgem
  19 Een kindekijn is ons geboren
  Lode Dieltiens
  20 Er kwamen drie koningen
  21 Daar kwamen drie koningen
  Kristiaan Van Ingelgem
  22 Drie koningen rijk en groot van macht
  Jan Van der Roost
  23 Wij kwamen van Oosten
  Kristiaan Van Ingelgem
  24 Op ene kerstnacht
  Raymond Schroyens
  25 Nu is de roe van Jesse
  Raymond Schroyens
  26 Mit desen nieuwen jare
  Kristiaan Van Ingelgem
  27 O kerstnacht schoner dan de dagen
  Gaston Feremans


  27-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creatie

  Nieuwe creatie van Piet Swerts

  Piet Swerts schreef een machtig oratorium "Heilige Seelenlust" voor de concertzaal van het Lemmensinstituut in Leuven. Die op haar beurt zo geconcipieerd is dat de Matteuspassie van Bach er moeiteloos onderdak kan vinden. Swerts liet zich voor dit werk sterk beïnvloeden door de studie die hij op dit moment maakt over de parodiepraktijken van de oude Vlaamse polyfonisten.


  26-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Edgar Tinelconcert

  Edgar Tinel-concert  Datum zondag 7 december 2008
  Aanvang 15u00
  Activiteit Edgar Tinel-concert
  programma:
  Edgar Tinel - Pianosonate
  Edgar Tinel - 3 Marialiederen op tekst van Gezelle
  Edgar Tinel - Orgelsonate
  Edgar Tinel - Psalm 150
  Edgar Tinel - Schilflieder op Duitse teksten van Nic. Lenau

  uitvoerders:
  Mirjam Schreur (mezzosopraan), Peter Caelen (piano), Dieter Van Handenhoven (orgel), koor BonTon (Den Haag), Princenhage's Mannenkoor (Breda), Paul van Gulick (dirigent)
  toegang gratis

  Lokatie:
  Sint Catharinakerk in Sinaai (Waas)
       
  Organisatie Stichting Edgar Tinel
  Meer info www.tinelconcerten.eu


  24-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderen zingt......
  ANZ 60 jaar

  Het Algemeen Nederlands Zangverbond bestaat 60 jaar! De jarige stelt het goed, dank u, uitstekend zelfs. Dankzij ons digitaliseringsproject van oude partituren, dat ook in 2009 onverminderd verdergaat, groeit de belangstelling voor ons muzikaal erfgoed opnieuw. Steeds meer muzikanten, scholen en jeugdverenigingen maken dankbaar gebruik van ons partituren- en cd-aanbod.

  Nieuwe datum & locatie

  Dit positief elan willen we ook doortrekken naar het Zangfeest. Om te beginnen verhuizen we naar een andere locatie: de Lotto Arena. Deze gloednieuwe zaal, vlak naast het Sportpaleis, biedt plaats aan 6.000 personen, is een pak gezelliger en biedt bovendien heel wat meer comfort voor het publiek. Meteen kiezen we ook voor een nieuwe datum: 15 februari 2009. Hiermee willen we niet langer de concurrentie aangaan met het mooie lenteweer en de vele communiefeesten en buitenactiviteiten in april. De regieploeg is er alvast klaar voor om er opnieuw een mooi en strijdbaar Zangfeest van te maken waar het publiek zich de longen uit het lijf zal kunnen zingen.

  Brussel

  Onder het motto 'Een hart voor Vlaanderen' focust het 72ste Vlaams Nationaal Zangfeest op Brussel, een stad waar we, zacht uitgedrukt, een haat-liefdeverhouding mee hebben. Brussel is evenwel ònze hoofdstad, zowel economisch als cultureel van groot belang voor Vlaanderen en dus mogen we Brussel onder geen beding zomaar prijsgeven. Dit zou een historische fout zijn.

  Belofte maakt schuld
  Enkele maanden voor de verkiezingen is het ook tijd voor de lakmoesproef. Het ANZ is alvast de vele beloftes (splitsing BHV, een grote staatshervorming,…) van onze volksvertegenwoordigers niet vergeten en samen met u willen we onze heren en dames politici erop wijzen dat Vlaanderen niet langer gediend is met politici die hun woord niet houden en zelfs bereid zijn toegevingen te doen ten nadele van hun eigen gemeenschap. Het is tijd voor verandering! Tijd voor een eigen staat!

  Kom met vrienden en familie, jong en oud, naar het Zangfeest om samen met duizenden Vlamingen in verbondenheid onze liederenschat te zingen en complexloos onze identiteit uit te dragen.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.72ste Vlaams Nationaal Zangfeest

  Warm aanbevolen!


  Bezoekers ....

  Zin om een boodschap door te geven? Dit kan hier.


  Interessante sites op het net
 • Algemeen Nederlands Zangverbond
 • Koor en Stem
 • Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
 • IMSLP: partituren op het net
 • Leven en werk van Jef TINEL
 • Partituren op het net (CPDL)
 • Componisteninfo (Matrix)
 • Componisteninfo (Cébédem)
 • Muziekcentrum Vlaanderen
 • Peter Leys op Soundcloud

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!