NIEUW: Blog reclamevrij maken?
SALA - FAMILIE SALA - FAMIGLIA SALA - FAMILLE SALA
Foto

Welkom op de weblog van de Familie Sala - Uw blogbeheerder is Anatole Stephanus Dominicus Maria Sala geb. 1946 - Deze blog is gestart op 8/1/2006

Foto

E-mail de blogbeheerder


Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

EXTERNE LINKEN
 • Parenteel fam Welij (Wely)
 • Genealogie Buijs
 • Genealogie Camfferman
 • Familie Böhmers
 • De voorouders van Cor Koene en aanverwante families
 • Genealogie van de familie van Rossum du Chattel

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Zoeken in blog


  Inhoud blog
 • Jan Toorop De ijzergieter
 • Huwelijksdiner Fredericus Henricus J. (Frits) Ludwig en Maria Johanna G. (Mies) Roozekrans - 16-08-1921
 • Bidprentje Augusta Emilie Josephina Sala
 • Bidprentje Coralie Wolfcarius - Soeur Marie-Stanislas
 • Bidprentje Reinierus Arnoldus Sala
 • Bidprentje Herman Jan Hendrik Sala
 • Bidprentje Louis Henri Constant Sala
 • Bidprentje Joannes Wihelmus Henricus Sala
 • Bidprentje Emelie Marie Angelique Sala
 • Jan Toorop aan de heer Sala 1
 • Jan Toorop aan de heer Sala 2
 • Jan Toorop aan de heer Sala 3
 • Jan Toorop aan de heer Sala 4
 • Jan Toorop aan de heer Sala 5
 • Jan Toorop aan de heer Sala 6
 • Jan Toorop aan de heer Sala 7
 • Jan Toorop aan de heer Sala 8
 • Jan Toorop aan de heer Sala 9
 • Jan Toorop aan de heer Sala 10
 • Jan Toorop aan de heer Sala 11
 • Jan Toorop aan de heer Sala 12
 • Jan Toorop aan de heer Sala 13
 • Jan Toorop aan de heer Sala 14
 • Jan Toorop aan de heer Sala 15
 • Jan Toorop aan de heer Sala 16
 • Jan Toorop aan de heer Sala 17
 • Jan Toorop aan de heer Sala 18
 • Jan Toorop aan de heer Sala 19
 • Jan Toorop aan de heer Sala 20
 • Jan Toorop aan de heer Sala 21
 • Jan Toorop aan de heer Sala 22
 • Jan Toorop aan de heer Sala 23
 • Jan Toorop aan de heer Sala 24
 • Jan Toorop aan de heer Sala 25
 • Elizabeth Sala Leenheer 106 jaar
 • Op verkenning in Valbrona en omstreken - reisverslag
 • Mejuffrouw Schretlen Dames-kleedermaakster is verhuisd.
 • Getrouwd J. Sala Arts en Betsy Lungen
 • Getrouwd Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen
 • Wol handwerkhuis Schretlen inschrijving KVK
 • Wijnkooperij cognachandel Schretlen
 • Wijnhandel Schretlen
 • Brand te Leiden
 • Getrouwd Daniël Schretlen Anna Maria Hanssen
 • Grossierderij Slijterij G.W. Schretlen
 • Doopakte Maria Madalena Sala kind van Giovanni Battista en Immaculata Vicini - 1837
 • Woning Louis Ludwig te Elsene (Brussel)
 • Overlijden Catterina Frigerio weduwe van Omobono Sala - 1849
 • Overlijden Giovanna Erra weduwe van Giuseppe Maria Sala - 1823
 • 'Vuurkaart' 1914-1918

  Zoeken in blog


  SALA familie Sala - Visino - Pognana - Tavernerio - Roveredo - Pusiano
  14-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Jacobus Sala en Cornelia Kattestaart
  No. 14
  Heden den vier en twintigsten der maand September negentienhonderd vier, zijn voor Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Middellharnis, in het huis der gemeente verschenen, teneinde een Huwelijk aan te gaan:
  Jacobus Sala, oud dertig jaren, van beroep visscher, geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis, meerderjarioge zoon van Job Sala, koopman, wonende te Middelharnis en Martina de Waard, overleden.
  En Cornelia Kattestaart, oud drie en twintig jaren, van beroep dienstbode, geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis, meerderjarige dochter van Job Kattestaart, visscher, en Adriaantje Zeeuw, zonder beroep, beiden wonende te Middelharnis, de laatste alhier tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk hare toestemming gevende.
  En verzochten bruidegom en bruid, tot voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe ons ter hand stellende::
  Bewijs van voldoening aan de Nationale Militie van den bruidegom.
  Hunne geboorte akten
  Notariële akte van huwelijkstoestemming, van den vader des bruid.
  De huwelijksafkondigingen hebben alhier zonder stuiting plaats gehad op zondagen den veertienden en een en twintigsten Augustus dezes jaars.
  Dientengevolge en nadat bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den Burgelijken Stand op onze daartoe gedane afvraging hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der wet verklaard , dat de personen van Jacobus Sala en Conelia Kattestaart bovengemeld, door den echt aan elkander verbonden zijn.
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Wildeboer, oud een en veertig jaren, schoenmaker, Leendert van der Weide, oud zeven en veertig jaren, winkelier, beiden wonende te Middelharnis; Jacob Weevers, oud twee en dertig jaren, arbeider, wonende te Sommeldijk, zwager des bruidegoms, en Dirk Rietveld, een en dertig jaren, visscher, wonende te Hardingsveld, zwager des bruidegoms.
  En is deze akte, na voorlezing, onderteekend door ons, de comparanten, de moeder des bruid en de getuigen.

  Bijlagen:
  Huwelijk Jacobus Sala en Cornelia Kattestaart kopie.jpg (829.8 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  13-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Jacobus Sala en Maria Bot
  Nr. 139 Heden den tienden December negentien honderd en twee, verschenen voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stans der gemeente Vlaardingen, op het raadhuis aldaar:
  Jocobus Sala, oud zes en twintig jaren, van beroep visscher, geboren te Middelharnis blijkens de aan ons overgelegde akte van den burgerlijken stand, wonende alhier, meerderjarige zoon van Pieter Sala, zeevisscher, en van Jacomina Haarens, zonder beroep, beiden alhier woonachtig, hierbij tegenwoordig, en toestemming verlenende.
  En Maria Bot, oud acht en twintig jaren, zonder beroep, geboren alhier blijkens de aan ons overgelegde akte van den burgerlijken stand, wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Bot, zeevisscher, zijnde deze in het jaar achttien honderd vier en tachtig naar buitenlands vertrokken, zonder orde op zijne zaken te hebben gesteld en is nimmer teruggekeerd, weshalve hij in de onmogelijkheid verkeert zijne toestemming tot dit huwelijk te verleenen, hetgeen door al de getuigen onder ede bevestigd wordt, en van Ineetje Mourits, overleden blijkens hierbij overgelegde akte,
  welke Ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied voor de hoofddeur van het Raadhuis alhier, op den dertigsten November en zevenden December dezes jaars.
  Geene verhindering tegen de voltrekking van het huwelijk ter onzer kennis gebracht zijnde, hebben Wij hen afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja is beantwoord. En verklaarden Wij hierop, in naam der wet, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
  Van hetwelk Wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van; Frans Kwak, oud zeven en twintig jaren, zeevisscher, wonende alhier; Cornelis van den Boogert, oud twee en twintig jaren, gehuwd, zeevisscher, wonende alhier; Klaas van Dorp, oud zes en twintig jaren, zeevisscher, wonende alhier, behuwd broeder der bruid; Marinus Bol, oud twee en twintig jaren, gehuwd, timmerman, wonende alhier, broeder der bruid.
  En hebben de partijen, de ouders des bruidegoms en getuigen met Ons, na gedane voorlezing, onderteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Jacobus Sala en Maria Bot kopie.jpg (885.6 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  12-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Jacobus Sala en Adriana van der Meer
  No. 62 Op heden den veertienden den December Achttienhonderd negen en negentig, zijn voor Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Maassluis verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan:
  Jacob Sala, oud vier en twintig jaren, zeeman, geboren te Middelharnis, wonende alhier, meerderjarige zoon van Hendrik Sala, zeeman, en van Bastiana de Waard, zonder beroep, beiden wonende alhier, hierbij tegenwoordig hunne toestemming gevende.
  En Adriana van der Meer, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jacobus van der Meer, kuiper, en van Cornelia van Eijmeren, zonder beroep, beiden wonende alhier, hierbij tegenwoordig hunne toestemming gevende.
  De afkondigingen hebben op den derden en tienden dezer maand alhier zonder stuiting plaats gehad.
  En hebben zij overgelegd; hunne geboorteakten, en bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
  Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, in tegenwoordigheid van;
  Cornelis Poot, zes en twintig jaren, visscher, zwager des eersten comparante, Christiaan Cornelis van der Meer, drie en twintig jaren, drukker, broeder der tweede comparante, Jacobus de Rave, negen en zestig jaren, winkelier, oom der tweede comparante, en Arie van Zanten, zeven en veertig jaren, schipper, allen wonende alhier.
  En is hiervan deze akte opgemaakt, welke na gedane voorlezing door de comparanten, de vaders, de getuigen en ons is onderteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Jacobus Sala en Adriana van der Meer kopie.jpg (791.3 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  11-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Antonie van Kouteren en Catharina Spoor

  No. 17. Anthonie van Kouteren en Catharina Spoor
  In het jaar een duizend acht honderd een en zestig, den een en dertigsten der maand Augustus zijn voor ons ondergeteekende Bart Schenk, Wethouder en Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ooltgensnplaat, Provincie Zuidholland, in het huis der gemeente, in het openbaar en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen, Antonie van Kouteren, oud vier en twintig jaren, van beroep arbeider geboren te Nieuwe Tonge en wonende te Ooltgensplaat, meerderjarige zoon van Jacobus van Kouteren en van Geertruij Sala Echtelieden beide overleden ,ter eene zijde.
  En Catharina Spoor, oud acht en twintig jaren, van beroep arbeidster geboren te den Bommel en wonende te Ooltgensplaat, meerderjarige dochter van Theodorus Spoor, overleden en van Maria Anse zijne echtgenoote, van beroep arbeidster, wonende in deze gemeente ter andere zijde.
  welke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk te willen overgaan, daartoe ons ter hand stellende, Ten Eersten: hunne Geboorte acten: ten tweeden: het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie door den comparant. Ten derden: de acten van overlijden van de ouders van den Comparant. Ten vierden de acte van overlijden van den vader van de Comparante. Zijnde de beide afkondigingen van dit huwelijk alhier zonder stuiting geschied. En heeft de moeder der comparante hierbij tegenwoordig ons verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.
  Dien ten gevolge en nadat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den burgerlijken-stand, op onze daartoe gedane afvraging, hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenoten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken-staat verbonden zijn, hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van Antonie van Kouteren en Catharina Spoor bovengemeld, door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Tiggelman, oud twee en vijftig jaren, arbeider, Engelbertus Tol, oud drie en veertig jaren, koopman, Johan Diderich Seip, oud vijf en dertig jaren schipper en Jacobus van Kouteren, oud zes en twintig jaren, van beroep schipper, allen bekenden van de Comparanten en in deze Gemeente woonachtig. En is deze na voorlezing door den Comparant de getuigen en ons ambtenaar onderteekend. Verklarende de Comparante benevens de moeder der Comparante, niet te kunnen schrijven of hun naam teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

  Bijlagen:
  Huwelijk Antonie van Kouteren en Catharina Spoor kopie.jpg (997.3 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  10-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Gerrit Bakker en Cornelia van Assen
  No. 13
  In het jaar een duizend acht honderd twee en zestig, den vijfden der maand Junij zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Middelharnis, Provincie Zuidholland, in het huis der gemeente verschenen, Gerrit Bakker, oud vier en twintig jaren, van beroep arbeider, geboren te Sommelsdijk en wonende te Middelharnis, meerderjarige zoon van Cornelis Bakker en van Maria Engelina Sala beide overleden.
  En Cornelia van Assen, oud negen en twintig jaren, van beroep zonder, geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis, meerderjarige dochter van Cornelis van Assen, overleden en van Jozina Messie, zonder beroep, wonende te Middelharnis, alhier tegenwoordig en tot de voltrekking van dit huwelijk toestemming gevende.
  Welke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk te willen overgaan daartoe ons ter hand stellende;
  Vooreerst Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie van den bruidegom.
  Ten tweede hierbij de toestemming van den kommandant van het vijfde regiment infanterie.
  Ten derde Hunne geboorteacten.
  Ten vierde Overlijdens acten van de ouders der bruidegom.
  Ten vijfde Overlijdensacte  van de vader der bruid.
  Hebbende de huwelijksafkondigingen alhier zonder stuiting plaats gehad op Zondagen den vijf en twintigsten Mei en eersten Junij jongstleden.
  Dien ten gevolge en nadat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van burgerlijken stand, op onze daartoe gedane afvraging, hadden verklaard, dat zij elkander getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van Gerrit Bakker en Cornelia van Assen bovengemeld, door den echt aan elkander zijn verbonden.
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Machiel Krijger, oud vier en zestig jaren, winkelier, oom van de bruid, Johannes Wittekoek, oud twee en zeventig jaren, nachtwaker, George Spee, oud vijf en vijftig jaren, weesvader en Jan Westvliet, oud negen en dertig jaren, arbeider wonende allen te Middelharnis, verklarende de laatste drie den bruidegom of de bruid ... bloedverwantschap te bestaan. En is deze acte na voorlezing door ons, de comparante bruid en de getuigen geteekend verklarende de bruidegom en de moeder der bruid niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

  Bijlagen:
  Huwelijk Gerrit Bakker en Cornelia van Assen kopie.jpg (807 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  09-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Hendrik Jordaan en Petronella Sala
  No 18 Hendrik Jordaan en Petronella Sala.
  In het jaar Een duizend acht honderd negen en twintig, den Een en dertigsten dag der maand Mei des voor middags ten elf ure zijn voor ons Arend van Weel Antonijszoon, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Middelharnis verschenen: Hendrik Jordaan, oud vier en twintig jaren, arbeider wonende te Middelharnis, aldaar geboren den achtsten September 1800 vijf blijkens doop extract, meerderjarige zoon van Leendert Jordaan, aldaar overleden den tweeden September 1800 acht blijkens dood extract beide door ons als voren afgegeven, en van Bastiaantje van Eck, zonder beroep te Middelharnis woonachtig, alhier tegenwoordig en hare toestemming gevende en
  Petronella Sala, oud drie en twintig jaren, arbeidster wonende te Sommelsdijk en aldaar geboren, gedoopt te Oude Tonge in de maand September achttien honderd vijf blijkens doop extract door den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Oude Tonge afgegeven, meerderjarige dochter van Jacob Sala, overleden te Sommelsdijk den negentienden Julij 1800 achttien blijkens dood Extract door den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand aldaar afgegeven, en van Maria Catharina Grans, zonder beroep, wonende mede te Sommelsdijk alhier tegenwoordig en hare toestemming gevende.
  Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons huis der gemeente zijn geschied op Zondagen Zes en twintigsten April en den derden Mei des voor middags ten elf ure, alsmede te Sommelsdijk op gemelde dagen en uren blijkens certificaat daarvan door den Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand aldaar afgegeven. Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis gekomen zijnde en het ons gebleken is dat den comparant aan zijne verplichtingen ten opzichte der Nationale Militie heeft voldaan, uit een certificaat daarvan door den Heer Gouverneur van Zuidholland afgegeven, hebben wij aan hun verzoek voldaan en na voorlezing van alle de voormelde stukken, alsmede van het zesde hoofdstuk van de titel van het Burgerlijk Wetboek ten opschrift hebbende Van het huwelijk ieder der aanstaande Echtgenoten afgevraagd of zij elkander wederkerig tot Man en tot Vrouw wilden nemen waarop door elk derzelve ieder afzonderlijk een toestemmend antwoord gegeven zijnde, verklaren wij in naam der wet dat Hendrik Jordaan en Petronella Sala door den echt zijn verbonden .
  Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Leendert de Gast, oud zeven en veertig jaren, Leendert van der Kooij, oud twee en dertig jaren, Gerrit van Donge, oud een en dertig jaren en Conelis  Nuij, oud dertig jaren, alle arbeiders en te Middelharnis woonachtig, welke met ons, nadat de comparanten allen hadden verklaard niet te kunnen teekenen of schrijven na voorlezing deze acte alhier hebben geteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Hendrik Jordaan en Petronella Sala kopie.jpg (1.2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  08-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Afkondiging Hendrik Springvloet en Maria Jordaan.

  BEWIJS VAN GEDANE HUWELIJKSAFKONDIGING

  De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sommelsdijk Provincie Zuid-Holland, Arrondissement Brielle, verklaard, dat aldaar, ingevolge de wet en zonder stuiting, op zondagen den eersten en achtsten September dezes jaars de Huwelijks-afkondigingen hebben plaatsgehad, van Hendrik Springvloed, oud vier en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Sommelsdijk, zoon van Arend Sprinvloed overleden en van Kaatje van Weezel, zonder beroep wonende te Sommelsdijk.
  En Maria Jordaan, oud vier en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Sommelsdijk dochter van Hendrik Jordaan, van beroep arbeider wonende te Sommelsdijk en van Pieternella Sala overleden.
  Sommelsdijk den elfden September achttien honderd een en zestig.
  Uitgegeven op ongezegeld papier, krachtens artikel 27 numero 10 der Wet van 3 October 1843 (Staatsblad No. 47,) en bewijs van onvermogen, verleend door den Heer Burgemeester der Gemeente Sommelsdijk in dato 30 Augustus 1861

  Bijlagen:
  Huwelijk Afkondiging Hendrik Springvloet en Maria Jordaan kopie.jpg (665 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  07-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Johannes Holman en Cornelia Sala

  In het jaar een duizend negen honderd en zes den dertienden der maand December, zijn voor ons ondergteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Hillegom, in het huis der gemeente verschenen, ten einde hun voorgenomen huwelijk voltrokken te zien: Johannes Holman, handelsreiziger, oud drie en twintig jaren, geboren te Alkmaar en wonende te Hillegom, meerderjarige zoon van Willem Holman, kantoorbediende en van Leentje Cöllen, zonder beroep, beiden wonende te Hillegom, en

  Cornelia Sala, zonder beroep, oud vier en twintig jaren, geboren te Uitgeest en wonende te Hillegom, meerderjarige dochter van Christiaan Sala, overleden en van Maria Hendrika Teeuwe, zonder beroep, wonende te Haarlem.

  Nog compareerden de ouders des bruidegoms, en de moeder der bruid, hunne toestemming gevende tot hat aangaan van het na te melden huwelijk.

  Door bruidegom en bruid, zijn aan ons overlegd.

  Vooreerst, de geboorte akte van elk hunner, (dertig Juni achttien honderd drie en tachtig en twintig Juli achttien honderd twee en tachtig)

  Ten tweede, de overlijdensakte van den vader der bruid

  Ten derde het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie door den bruidegom.

  Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis gebracht zijnde, waarvan de afkondigingen voor de deur van het huis der gemeente alhier zijn geschied, namelijk de eerste op Zondag den tweede December en de tweede op Zondag den negentienden December, beiden van het jaar negentien honderd en zes,

  en de comparanten in het openbaar afgevraagd hebbende, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van

  Dominicus Sala, stukadoor, oud zes en twintig jaren, wonende te Haarlem, broeder der bruid,

  Johannes Groet, kantoorbediende, oud  een en dertig jaren, wonende te Sassenheim, zwager der bruid,

  Rijn Holman, timmerman, oud zes en twintig jaren, wonende te Alkmaar, oom des bruidegoms,

  en Willem Fijma, timmerman, oud zeven en twintig jaren, wonende te Hillegom, zijnde de laatste getuige niet aan partijen verwant,

  welke als getuigen, na gedane voorlezing met de comparanten ten nevens ons hebben onderteekend, verklarende de moeder der bruid niet te kunnen onderteekenen, als zijnde de schrijfkunst niet machtig.

   

  D. Sala           Johannes Holman

  J. Groet         C. Sala

  R. Holman     L. Cöllen

  W. Fijma

  ...

   

  Bijlagen:
  Huwelijk van Johannes Holman en Cornelia Sala.jpg (1.3 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  06-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Johanna Maria Engelina Umans en Jacobus Johannes Jansen

  541
  Op heden den zeven en twintigsten november Negentienhonderd Zeven, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den zeventienden en den vier en twintigsten dezer maand:
  Hendrikus Jacobus Johannes Jansen, oud negen en veertig jaren, geboren te Harderwijk, conducteur der artillerie, wonende te Haarlemmerliede en Spaarnwoude, weduwnaar van Antje Slijkerman, meerderjarige zoon van Gerhardus Jansen, en van Theodora Gerharda Maij, beiden overleden, Bruidegom.
  En Johanna Maria Engelina Umans, oud vijf en veertig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, laatst te Bloemendaal, meerderjarige dochter van Adrianus Umans en van Anna Maria Wijnen, beiden overleden, Bruid.
  Door hen zijn aan ons ovegelegd:
  Hunne geboorteakten.
  De doopakte van de vorige echtgenoote des bruidegoms
  Een certificaat waaruit blijkt dat ook te Haarlemmerliede en Spaarnwoude de beide afkondigingen zonder stuiting hebben plaatsgehad.
  Een certificaat waaruit blijkt dat ook te Bloemendaal de beide afkondigingen zonder stuiting hebben plaatsgehad.

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Gerhardus Franciscus Jansen, oud vijftig jaren, chef der gemeentereinigingsdienst, wonende te 's Hertogenbosch, broeder des bruidegoms, Cornelis Ruttemeijer, oud twee en veertig jaren, majoor torpedist, wonende te Helder, behuwd broeder des bruidegoms, Engelbertus Rings, oud zeven en vijftig jaren, tuinier, wonende te Velsen, aangehuwde oom der bruid, en Gerhardus Sweijen, oud vier en vjiftig jaren, koetsier, wonende te Bloemendaal, bekende van bruidegom en bruid.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing, door de conmparanten, de getuigen en ons is onderteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Johanna Maria Engelina Umans en Jacobus Johannes Jansen kopie.jpg (581.6 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  05-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Teunis Bakker en Adriaantje van der Stad

  No. 19 Teunis Bakker en Adriaantje van der Stad
  In het jaar een duizend acht honderd acht en zestig, den zes en twintigsten der maand julij, zijn voor ons ondergeteekende
  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Sommelsdijk, Provincie Zuid Holland, in het huis der gemeente,
  in het openbaar en in tegenwoordigheid der na te noemene getuigen verschenen
  Teunis Bakker oud drie en twintig jaren, van beroep bouwknecht geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis meerderjarige zoon van Cornelis Bakker en Maria Sala, beide overleden.
  En Adriaantje van der Stad oud negentien jaren, van beroep arbeider geboren te Sommelsdijk en wonende te Sommelsdijk
  minderjarige dochter van Cornelis van der Stad overleden en van Francisca van den Berg zonder beroep wonende te Sommelsdijk

  welke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk te willen overgaan
  daartoe aan ons ter hand stellende
  vooreerst het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie van den Bruidegom en
  ten tweede de geboorte acte van den Bruidegom,
  ten derde de overlijdens akten van zijner ouders,
  ten vierde de geboorte acte der Bruid,
  ten vijfde de overlijdens akte van haren vader,
  ten zesde het bewijs dat de beide afkondigingen binnen de Gemeente Middelharnis zonder stuiting zijn geschied op
  zondagen den veertienden en een en twintigsten Julij dezes jaars hebbende dezelve ook binnen deze gemeente op dezelfde dagen onverhinderd plaatsgehad
  de moeder der bruid hier tegenwoordig verklaart in dit huwelijk toe te stemmen.

  Dien tengevolge en nadat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den burgerlijken stand, op onze daartoe gedane afvraging, hadden verklaard,
  dat zij elkander aannemen tot echtgenoten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,
  hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van Teunis Bakker en Adriaantje van der Stad bovengemeld, door den echt aan elkander zijn verbonden.
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
  Izak de Ruiter oud zeventig jaren timmerman, van
  Willem Stoutjesdijk oud acht en dertig jaren winkelier, van
  Anthonij van der Doel oud negen en twintig jaren molenaarsknecht en van
  Cornelis Villerius oud een en dertig jaren broodbakker,
  allen wonende te Sommelsdijk, welke acte wij na voorlezing met partijen echtgenootten en de getuigen hebben geteekend
  verklarende de moeder van de echtgenootte niet te kunnen schrijven als hebbende het niet geleerd.

  Bijlagen:
  Huwelijk Teunis Bakker en Adriaantje van der Stad - kopie.jpg (1008.2 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  04-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Leendert van Groningen en Johanna Bakker

  No. 19 Leendert van Groningen en Johanna Bakker
  In het jaar een duizend acht honderd vijf en zestig, den eersten der maand December zijn voor ons ondergeteekende

  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Sommelsdijk, Provincie Zuid Holland, in het huis der gemeente,
  in het openbaar en in tegenwoordigheid der na te noemene getuigen verschenen
  Leendert van Groningen oud vier en twintig jaren, van beroep arbeider geboren te Sommelsdijk en wonende te Sommelsdijk meerderjarige zoon van
  Johannis van Groningen overleden en van Adriaantje van den Berg zonder beroep wonende te Sommelsdijk.
  En Johanna Bakker, oud drie en twintig jaren, van beroep zonder, geboren te Middelharnis en wonende te Sommelsdijk meerderjarige dochter van Cornelis Bakker en van Maria Sala, beide overleden.

  welke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk te willen overgaan
  daartoe aan ons ter hand stellende
  vooreerst het bewijs van voldoening aan  de Nationale Militie van den Bruidegom,
  geboorte acte van den Bruidegom,
  overlijdens acte van de vader van den bruidegom,
  de geboorte acte der Bruid;
  de overlijdens acte van de vader van de Bruid, en
  de overlijdens acte van de moeder der Bruid
  zijnde de beide afkondigingen op Zondagen den negentienden en zes en twintigsten November dezes jaars afgeloopen zonder stuiting.
  De moeder van den Bruidegom hier tegenwoordig verklaart in dit huwelijk toe te stemmen.

  Dien tengevolge en nadat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den burgerlijken stand,
  op onze daartoe gedane afvraging, hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenoten,
  en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,
  hebben wij in naam der wet verklaard, dat de personen van Leendert van Groningen en Johanna Bakker bovengemeld, door den echt aan elkander zijn verbonden.
  Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
  Leendert Klein oud twee en vijftig jaren van beroep arbeider
  Jacob Wervers oud drie en veertig jaren, van beroep schoenmaker geen familie en beide wonende te Sommelsdijk,
  Simon van Groningen oud zeven en dertig jaren van beroep arbeider,
  Laurens van Groningen, oud zeven en twintig jaren van beroep arbeider beiden broeders van den echtgenoot en wonende te Middelharnis
  Van al hetwelk wij deze acte hebben opgemaakt
  en na voorlezing met de getuigen hebben geteekend,
  verklarende de comparanten benevens de moeder van den bruidegom niet te kunnen schrijven als hebben het niet geleerd.

  Bijlagen:
  Huwelijk Leendert van Groningen en Johanna Bakker - kopie.jpg (1.1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A
  03-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Leendert Jordaan en Klasina Wittekoek

  No. 12
  In het jaar een duizend acht honderd zes en vijftig, den zevenden der maand Mei zijn voor ons ondergeteekende
  David van Weel Arendszoon Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Middelharnis, Provincie Zuidholland,
  in het huis der gemeente in het openbaar en in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen
  Leendert Jordaan oud twee en twintig jaren, van beroep Visscher, geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis, minderjarige zoon van
  Hendrik Jordaan van beroep visscher wonende te Middelharnis, alhier tegenwoordig en tot de voltrekking van het in deze
  bedoelde huwelijk hunne toestemming gevende, en van Pieternella Sala, overleden

  En Klasina Wittekoek oud twintig jaren, van beroep zonder, geboren te Middelharnis en wonende te Middelharnis minderjarige dochter van
  Johannis Wittekoek van beroep nachtwaker en van
  Hester van den Nieuwendijk zonder beroep,
  beide wonende te Middelharnis alhier tegenwoordig en tot de voltrekking van het in deze bedoeld huwelijk hunne toestemming gevende.

  Welke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk te willen overgaan, daartoe ons ter hand stellende
  Vooreerst: Certificaat ter voldoening aan de Nationale Militi