NIEUW: Blog reclamevrij maken?
SALA - FAMILIE SALA - FAMIGLIA SALA - FAMILLE SALA
Foto

Welkom op de weblog van de Familie Sala - Uw blogbeheerder is Anatole Stephanus Dominicus Maria Sala geb. 1946 - Deze blog is gestart op 8/1/2006

Foto

E-mail de blogbeheerder


Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

EXTERNE LINKEN
 • Parenteel fam Welij (Wely)
 • Genealogie Buijs
 • Genealogie Camfferman
 • Familie Böhmers
 • De voorouders van Cor Koene en aanverwante families
 • Genealogie van de familie van Rossum du Chattel

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Zoeken in blog


  Inhoud blog
 • Jan Toorop De ijzergieter
 • Huwelijksdiner Fredericus Henricus J. (Frits) Ludwig en Maria Johanna G. (Mies) Roozekrans - 16-08-1921
 • Bidprentje Augusta Emilie Josephina Sala
 • Bidprentje Coralie Wolfcarius - Soeur Marie-Stanislas
 • Bidprentje Reinierus Arnoldus Sala
 • Bidprentje Herman Jan Hendrik Sala
 • Bidprentje Louis Henri Constant Sala
 • Bidprentje Joannes Wihelmus Henricus Sala
 • Bidprentje Emelie Marie Angelique Sala
 • Jan Toorop aan de heer Sala 1
 • Jan Toorop aan de heer Sala 2
 • Jan Toorop aan de heer Sala 3
 • Jan Toorop aan de heer Sala 4
 • Jan Toorop aan de heer Sala 5
 • Jan Toorop aan de heer Sala 6
 • Jan Toorop aan de heer Sala 7
 • Jan Toorop aan de heer Sala 8
 • Jan Toorop aan de heer Sala 9
 • Jan Toorop aan de heer Sala 10
 • Jan Toorop aan de heer Sala 11
 • Jan Toorop aan de heer Sala 12
 • Jan Toorop aan de heer Sala 13
 • Jan Toorop aan de heer Sala 14
 • Jan Toorop aan de heer Sala 15
 • Jan Toorop aan de heer Sala 16
 • Jan Toorop aan de heer Sala 17
 • Jan Toorop aan de heer Sala 18
 • Jan Toorop aan de heer Sala 19
 • Jan Toorop aan de heer Sala 20
 • Jan Toorop aan de heer Sala 21
 • Jan Toorop aan de heer Sala 22
 • Jan Toorop aan de heer Sala 23
 • Jan Toorop aan de heer Sala 24
 • Jan Toorop aan de heer Sala 25
 • Elizabeth Sala Leenheer 106 jaar
 • Op verkenning in Valbrona en omstreken - reisverslag
 • Mejuffrouw Schretlen Dames-kleedermaakster is verhuisd.
 • Getrouwd J. Sala Arts en Betsy Lungen
 • Getrouwd Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen
 • Wol handwerkhuis Schretlen inschrijving KVK
 • Wijnkooperij cognachandel Schretlen
 • Wijnhandel Schretlen
 • Brand te Leiden
 • Getrouwd Daniël Schretlen Anna Maria Hanssen
 • Grossierderij Slijterij G.W. Schretlen
 • Doopakte Maria Madalena Sala kind van Giovanni Battista en Immaculata Vicini - 1837
 • Woning Louis Ludwig te Elsene (Brussel)
 • Overlijden Catterina Frigerio weduwe van Omobono Sala - 1849
 • Overlijden Giovanna Erra weduwe van Giuseppe Maria Sala - 1823
 • 'Vuurkaart' 1914-1918

  Zoeken in blog


  SALA familie Sala - Visino - Pognana - Tavernerio - Roveredo - Pusiano
  22-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.14-07-1862 Een eervolle vermelding voor D Sala & Zonen

   

   

  Leydse Courant

   

   

  Leidsch Dagblad

   

  BINNENLANDSCHE BERIGTEN. - Door de jury, aan wie de beoordeeling was opgedragen der voorwerpen, ingezonden op de tentoonstelling: van meubelen enz. te Zwolle, is o. a. eene eervolle vermelding toegekend aan de hh. D. Sala en Zonen alhier.

  Reageer (0)

  Categorie:1 Dominicus Sala&Zonen c
  21-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.12-07-1865 D. A. Sala Tentoonstelling Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van nijverheid

   

   

   

  BINNLANDSCHE BERIGTEN. LEYDEN, 11 Julij.

  Onze stad ziet langs straten en grachten op nieuw de vlaggen wapperen. Daar zij op het gebied der nijverheid eene hoogst belangrijke plaats heeft ingenomen, zag zij vroeger met ingenomenheid zich aangewezen als de plaats voor het houden van de algemeene vergadering der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van nijverheid, en met vreugde begroet zij thans de mannen die uit alle oorden des lands hier zijn te zamen gekomen, om door gedachtenwisseling of mededeelingen uit den rijken schat hunner ervaring de belangen der nijverheid bevorderlijk te zijn.

  Gelijk men weet besloot de Maatschappij in het jaar 1863 eene tentoonstelling te houden van wis- en natuurkundige werktuigen, ten einde daardoor zoowel de instrumentmakers aan te moedigen, als den gebruikers meer bekendheid te geven met hetgeen hier te lande even goed als of beter dan buiten 's lands kan worden gemaakt.

  Die tentoonstelling werd gisteren middag in de stads-gehoor-zaal geopend. Ten 12 ure vereenigden zich de voor deze plegtigheid genoodigden, waaronder de leden van het gemeentebestuur, met de inzenders en vele afgevaardigden der departementen enz. in de kleine zaal, alwaar zij door den voorzitter der maatschappij, den hoogleeraar van der Boon Mesch op eene gepaste wijze werden toegesproken.

  Hij merkte daarbij op dat deze tentoonstelling de eerste van dien aard is, die in ons vaderland werd gehouden; aanleiding daartoe had gegeven de uiterst spaarzame wijze, waarop bij de in 1861 te Haarlem gehouden algemeene tentoonstelling de wis- en natuurkundige werktuigen waren vertegenwoordigd geweest.

  Voorts bragt hij achtereenvolgens zijnen dank toe aan de leden van het gemeentebestuur voor de begunstiging van hunne zijde aan de zaak verleend en voor den welwillenden afstand der zaal, waardoor het houden der tentoonstelling alhier mogelijk was geworden; aan de leden der plaatselijke commissie, voor de diensten bij de regeling der tentoonstelling bewezen; aan de leden der jury van beoordeeling, die zich mede voor de zaak zooveel moeite hadden getroost*); en inzonderheid aan de werktuigkundigen en instrumentmakers, die voorwerpen hadden ingezonden.

  Mogt hunne taak soms moeijelijk en ondankbaar zijn, hij hoopte dat deze tentoonstelling er toe mogt leiden dat hunne verdiensten door het vaderland meer en meer gewaardeerd werden.

  Door den burgemeester werd de toespraak des voorzitters beantwoord. Hij zeide zeker de tolk van allen te zijn, wanneer hij betuigde dat Leyden zich gelukkig rekende in haar midden te ontvangen de vertegenwoordigers eener maatschappij die reeds zoo vele bewijzen had gegeven, dat zij de belangen der nijverheid en daardoor ook die des vaderlands behartigde.

  Hij bragt voorts zijnen dank aan het hoofdbestuur, dat het deze stad als plaats voor de tentoonstelling had gekozen. Mogt Leyden na herhaalde feestviering thans tot rust zijn gekomen en vele mannen der wetenschap haar verlaten hebben, hij hoopte dat hetgeen zij thans nog kon aanbieden, voor de afgevaardigden eene aangename verpoozing mogt opleveren.

  De voorzitter noodigde hierop de aanwezigen uit met hem de tentoonstelling in oogenschouw te nemen.

  De stads-gehoorzaal is op eene smaakvolle wijze voor de tentoonstelling ingerigt. Met de nationale en oranje-kleuren versierd voldoet zij goed aan het oog. Aan het einde der zaal prijkt de buste van Z.M. den koning, beschermheer der maatschappij, terwijl ter zijde, in de nissen, de busten zich vertoonen van koning Willem I en koning Willem II.

  In het rond ziet men op schilden de namen vermeld van de afdeelingen der maatschappij en aan den ingang der zaal de woorden "chemia, mechanica," daartegenover de woorden "physica, mathematica," terwijl eenige in de zaal geplaatste spiegels gunstig medewerken om het effect van het geheel te verhoogen.

  Aan de tentoonstelling hebben deelgenomen 27 inzenders, waaronder er zijn die aanzienlijke collectiën hebben ingezonden. Die inzenders zijn de volgende: H.J. Harting Bank, te Breda; W. Boosman en Co., te Amsterdam; Gebr. Caminada, te Rotterdam; H. de Clercq, te Haarlem; J.F. van Deene, te Amsterdam; H. Deutgen, te Groningen; A. van Emden , te Amsterdam; H. Figee, te Haarlem; Funckler en Richards, te Haarlem; W. Geissler, te Amsterdam; P.J. Kipp en Zoon, te Delft; H. van der Kraan, te IJsselmonde; F.L. Laporte, te 's Hage; Rienk Jans van der Ley, te Hallum; A.H. Mooten , te Leyden; J. van Pelt en Zonen, te Breda; D. A. Sala, te Leyden; Julius Scharwächter. te Nijmegen; J.A.J. Schokking, te Amsterdam; A.J. Schokking jr., te Amsterdam; J.A. Schoonbeek, te Haarlem; P. Schröder, te Nieuwe Diep; H.J. de Swart, te Vlissingen; wed. Wellinghuysen en Zoon, te Amsterdam; Gebr. van Wetteren, te Haarlem; J.J. Zaalberg van Zeist, te Amsterdam; en een lid van het dep. Leyden der maatschappij.

  Vooral de collectie, door de hh. Kipp en Zoon, te Delft, ingezonden, is van eene zeer groote uitgebreidheid. Het kleine aantal der inzenders is, blijkens de voorrede van den catalogus, slechts schijnbaar teleurstellend. De oorzaken waaraan men deze geringe deelneming moet toeschrijven zijn niet zoo ontmoedigend, als men oppervlakkig zou veronderstellen.

  De ondervinding toch heeft geleerd dat het aantal instrumentmakers hier te lande zeer beperkt is en de werkzaamheden der voornaamsten dikwijls zoo opeengehoopt zijn, dat voor de medewerking aan eene tentoonstelling naauwelijks tijd genoeg overblijft.

  Directeuren ontvingen van geachte firma's verontschuldigingen wegens gebrek aan tijd en te groote werkzaamheden, en dit is zeker voor de industrie een verblijdend verschijnsel.

  Vele der op de tentoonstelling aanwezige voorwerpen zijn dan ook reeds verkocht en door de welwillendheid der eigenaars lijdelijk afgestaan. *)

  De plaatselijke commissie alhier bestaat uit de hh. G.G. Snellen, N.J. Sanders, mr. C.W. Hubrecht, J.B. de Moen, mr H.P.J. Tollens en J. Scheltema;

  de jury van beoordeeling uit de hh. dr. C.H.D. Buys Ballot, te Utrecht, prof. J.W. Ermerius, te Groningen, J.P.A. Francois, te Rotterdam , prof. F. Kaiser, te Leyden, jhr. A.W.G. van Riemsdijk, te Utrecht, dr. D.J. Steyn Parvé, te 's Hage, en prof, G.J. Verdam, te Leyden.

  Leydse Courant 12-07-1865

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL
  20-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.03-05-1854 D. A. Sala prijsbelooning handteekenen

   

   

   

  — Donderdag 11. 27 April hield het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix weder de jaarlijksche algemeene vergadering in de Stads-Gehoorzaal.

   

  In tegenwoordigheid van eene Commissie uit de Regering bestaande uit de HH. Graaf van Limburg Stirum en Librecht Lezwyn, en van den gecommitteerde uit de Leydsche Afdeeling der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, den Heer B.F. Krantz, gaf de Voorzitter de Heer A. Montagne Jz., een overzigt van hetgeen door het Bestuur gedurende het afgeloopen Genootschapsjaar was verrigt en ondervonden; waarna werd overgegaan tot uitreiking van prijsbelooningen aan de volgende jongelingen, als:

   

  In de Rekenkunde: aan S. van Danszig, J.J. Hoogeboom, L.J. Engels, J.J. Verbrugge, W.T. Schramade, H. Schol, B.J.R. Engelbregt, D.G. Leembroek, H.J. Labree, L.F. Schamper en G.A. Dercksen. In de Wiskunde: aan S.A. de Graaf, L. Burgersdijk, A.A. Hoos, J.W.T. Bertrand en W.C. Mulder.

   

  In het handteekenen: aan H. Driessen, J.J. de Groot, A.A. Sloot, J.K. Schuurman Stekhoven, P. Schophuizen, C. Fles, W. Bulleman, L.F. Monde, E. Valk, J.J. van der Linden, D.A. Sala, W. Uitenhout en J.P. Meerburg.

   

  In de Bouwkundige Rekenkunde: aan H. de Vroede, J. Koreman en F.W van Rutte. In de Bouwkundige Teekenkunde: aan J.P. Roozendaal, J.C. Pauw, P. Kooreman, A. van Dijk en J.P. Rietbergen.

   

  In de Natuur, Werktuig- en Doorzigtkunde: aan A.H.R. Hooiberg, J. van der Kaay, A.C. Uljee, K. Dubbeldam en J. van Lith. In het Handel-Onderwijs: aan M.H.V. Esser.

   

  De gewone zilveren medaille in het Teekenen naar Antieken in Pleister; aan A.P. Felix en het accessit aan P.J. Mulder;

   

  die in de Bouwkundige Teekenkunde: aan A.A. van Dommelen en het accessit aan A.M. Schreuder;

   

  terwijl buitengewone eereblijken werden verleend aan J.J. van Oerle voor de bestgekeurde houten wenteltrap en teekening. accessit aan W.J. Thyssen en aan J.P. Cornelissen voor de vervaardiging van een houten dakspanning en teekening, accessit aan J.F. Popp.

   

  De dankbetuigingen werden gedaan door L. Burgersdijk, D.A. Sala, J.P. Rietbergen , M.H.V. Esser en A.A. van Dommelen.

   

  De Voorzitter sloot de Vergadering met de beantwoording der vraag: wat voor deze inrigting van de toekomst te hopen en te vreezen was, waarbij op haar doel en strekking, op hare onmisbaarheid voor de behoefte van den tegenwoordigen tijd, op hare middelen en betrekkingen, op de ondersteuning en op de bescherming die zij geniet, als op zoovele waarborgen en voorwaarden tot haar voortdurend bestaan werd gewezen en daaruit tevens aanleiding genomen om het Genootschap beter te leeren kennen en meer te doen waardeeren als eene instelling, die de ondersteuning der Regering en de bescherming der Vorsten uit het Huis van Oranje waardig blijft.

   

  Leydse Courant 03-05-1854

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL
  19-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.23-11-1866 D.A. Sala advertentie Branders, Ballons, Glazen, enz.

   

   

   

  GAS ORNEMENTEN

  in VERGULD KOPER, BRONS en KRISTAL zijn in ruime sortering voorhanden bij de firma D. SALA & ZONEN, terwijl de BRANDERS, BALLONS, GLAZEN, ENZ. te verkrijgen zijn bij D. A. SALA, Instrumentmaker, daarnaast.

  Leidsch Dagblad 23-11-1866

   

   

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL
  18-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.18-11-1865 D. A. Sala hoogstloffelijke eervolle vermelding

   

   

   

  Voor een zeer talrijk gehoor trad Prof. van der Boon Mesch Donderdag avond op in de openbare vergadering van ; het Leidsch Departement der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, die in de Stads-Gehoorzaal werd gehouden.

  Met eene gemakkelijkheid, helderheid en bevattelijkheid, waarin de spreker door weinigen wordt geëvenaard, verklaarde hij het leven, de voeding en de ontwikkeling der planten, als een der grondzuilen waarop de landbouw rust.

  Het belang dier kennis, de oorzaken en gevolgen daarvan met betrekking  tot den  landbouw, werd onder ieders bevatting gebragt. Uit de geschiedenis van vroegeren en lateren tijd van verschillende landen werden treffende en indrukmakende voorbeelden aangehaald van de noodlottige gevolgen, die de aanwending en toepassing van verkeerde landbouwstelsels hebben veroorzaakt aan den welvaart van landen en volken.

  Zulke blikken in de algemeene geschiedenis uit een natuurkundig oogpunt waren van onberekenbaar nut voor regeringen en natiën, om het nauw verband dat er bestaat tusschen de bevordering der kennis van de natuurkundige wetenschappen en den bloei van den landbouw, de gewigtigste tak en hoofdbron van volkswelvaart, waarvan de verwaarloosing ontwijfelbaar noodlottige gevolgen heeft: uitputting van den grond, verarming enz.

  Die kennis was evenzeer onmisbaar voor boschbouw en houtteelt als voor tuinbouw, landbouw en veeteelt en zoo kwam Spreker, na eene improvisatie die een uur duurde, tot het plegtige doel der vergadering.

  In hoogstvereerende bewoordingen wijdde spreker uit in huldebetoon aan de verdiensten en aan de diensten, door den heer W. L. de Sturler vroeger en later aan Java en daardoor aan Nederland bewezen en onder de vurigste wenschen reikte hij onzen geëerden stadgenoot den gouden medaille en een diploma over, als schrijver van het der bekrooning waardig gekeurd antwoord op de gevraagde inzending van Oost-Indische houtsoorten.

  Vervolgens rigtte de spreker zich tot den heer D. A. Sala en reikte hem toe het bewijs van hoogstloffelijke eervolle vermelding, door directeuren der maatschappij overeenkomstig de uitspraak van den uit bekwame en bevoegde mannen zamengestelde Jury hem toegekend, voor de inzending eener verzameling van door hem vervaardigde natuurkundige werktuigen op de tentoonstelling dit jaar binnen Leiden gehouden.

  In die toespraak bleek evenzeer hoeveel waarde aan de bekwaamheden van den heer Sala moet worden gehecht en op welke aanmoediging hij aanspraak heeft bij al de inspanning en moeite, die hij voor zijn vak besteed.

  Hoogstvereerend waren de luide en herhaalde toejuichingen, die beide bekroonden van de toehoorders ten deel vielen en wel mogt de geachte spreker daaruit aanleiding nemen, om aan het slot zijner toespraak te roemen de belangstelling, die binnen Leiden de maatschappij ondervindt en met eene warme aanbeveling der belangen van Landbouw en Nijverheid zijner rede, die voortdurend met de meeste aandacht was gevolgd, te eindigen.

  Leidsch Dagblad 18-11-1865

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL
  17-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.24-08-1866 D. A. Sala Getuigschrift en Bronzen Medaille voor D. Sala en Zn

   

   

   

  Door de Jury voor de Algemeene Tentoonstelling van Nederlandsche   Nijverheid te Amsterdam, zijn o.a. toegekend:

  Zilveren Medailles:   Aan de Koninklijke Ned. Grof-smederij, en de heeren: J.C. Zaalberg en Zn.,  J, Scheltema,  J. en A. Ie Poole en J.J. Krantz en Zn.

  Bronzen Medaille: aan de heeren: P.L. Paters, J. Zuurdeeg en Zn., E.J. Brill, A. van 't Hooft, M. van Weeren, Gebr. Van Wensen, Z.A. Roozendaal, D. Sala en Zonen, J.T. ter Meer, W.P. Mulié en A.W. Sijthoff.

  Getuigschrift: aan de heeren: Sanders en Comp., Van der Veen en Comp., D.A. Sala, H.H. ter Meer, J.C. van Vuuren, Zirkzee & Reckleben, en A.T. Degon; - allen te Leiden.

  Leidsch Dagblad 24-08-1866

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL
  16-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BIJBLAD, behoorende tot de Leydsche-Courant van Vrijdag 30 December 1859 no. 156.

  BIJBLAD, behoorende tot de Leydsche-Courant van Vrijdag 30 December 1859 no. 156.

   

  DE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van Leyden doen te weten, dat door den Raad dier gemeente, in zijne vergadering: van den 29 October 1859 is vastgesteld, en gewijzigd in de openbare vergadering van den 1 December 1859, het volgende

  RAADSBESLUIT regelende de heffing- eener plaatselijke belasting op het gedistilleerd te Leyden.

  De RAAD der gemeente Leyden Heeft besloten:

  Art. 1. Er worden, te beginnen van 1 Januarij 1860, op de hoofdsom van den rijks-accijns op het gedistilleerd geheven 90 opcenten, voor zooveel het binnenlandsch, en 57 opcenten voor zooveel het buitenlandsch gedistilleerd betreft. Er worden op de hoofdsom van den rijks-accijns op de buitenlandsche likeuren geheven 39 opcenten.

  Art. 2. Van het binnen de gemeente ingevoerde binnen- of buitenlandsch gedistilleerd, likeuren of andere vermengde, alcohol bevattend dranken daaronder begrepen, waarvan de rijks-accijns elders is voldaan, wordt op het binnenlandsch gedistilleerd een belasting geheven van negentien gulden tachtig cents, op het buitenlandsch gedistilleerd van negentien gulden vijf en negentig cents en op de buitenlandsche likeuren van twintig gulden acht en twintig cents alles per vat van tien graden op den Nederlandschen vochtweger, bij eene warmte van vijf en vijftig graden op den thermometer van Fahrenheit,  en bij meerdere of mindere sterkte of bij meerdere of mindere hoeveelheid, naar evenredigheid. Bij invoer van gedistilleerd, likeuren of andere vermengde, alcohol bevattende dranken, wordt eene flesch of kruik, ter grootte van eene kan of meer dan eene halve kan, voor eene geheele en worden halve flesschen of kruiken, ter grootte van eene halve kan of minder, voor eene halve kan berekend, en flesschen of kruiken van grooteren inhoud dan eene kan naar evenredigheid,

  Art. 3. Wanneer de sterktegraad niet door den Nederlandschen vochtweger kan worden bepaald, geschiedt dit, zoo bij invoer als, wanneer teruggave van belasting gevraagd wordt, bij uitvoer, door middel van den alambic van Salleron te Parijs, tot den Nederlandschen vochtweger in verband gebragt door D.A. SALA te Leijden.

  Art. 4. Bij het in werking komen dezer verordening verval¬len de bepalingen, omtrent de belasting op het gedistilleerd, de likeuren en andere vermengde, alcohol bevattende dranken, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 Junij 1858 - 28 Maart 185 goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 28sten Augustus 1859, no. 53,

  Art. 5. De invordering dezer belasting geschiedt volgens de algemeene verordening op de invordering der plaatselijke belastingen te Leijden van den 9 November - 24 December 1855, alsmede volgens de verordening regelende de invordering der plaatselijke belasting op het gedistilleerd te Leyden van den 29sten October 1859, en die op de invordering der verhoogde belasting van reeds veraccijnsd, doch nog niet in verbruik gekomen, binnen- en buitenlandsch gedistilleerd en buitenlandsche likeuren te Leyden, van den 29sten October 1859

  Gedaan te Leyden ter openbare Raadsvergadering van den 29sten October 1859 en gewijzigd in de openbare vergadering van den 1sten December daaraanvolgende.

  De Burgemeester

  D. TIEBOEL SIEGENBEEK.

  De Secretaris,

  v. PUTTKAMMER.

  Zijnde de heffing dezer belasting goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 20sten December 1859 no. 77, waarbij tevens zijn aangehaald de algemeene verordening op de invordering der plaatselijke belastingen te Leyden, van den 9 November-24 December 1855, de verordening regelende de invordering der plaatselijke belasting op het gedistilleerd te Leyden, van den 29sten October 1859, en de verordening op de invordering der verhoogde belasting van reeds veraccijnsd, doch nog niet in verbruik gekomen binnen- en buitenlandsch gedistilleerd en buitenlandsche likeuren te Leyden, van den 29sten October 1859. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 29sten December 1859.

  Burgemeester en Wethouders voornoemd,

  D. TIEBOEL SIEGENBEEK,

  Burgemeester.

  v. PUTTKAMMER,   

  Secretaris.

   

  DE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

  VAN LEYDEN doen te weten, dat door den Raad dier gemeente, in zijne vergadering van den 29 October 1859, is vastgesteld de volgende

  Verordening regelende de invordering der belasting op het gedistilleerd te Leyden.

  Art. 1. Wanneer de belasting wordt ingevorderd. De invordering der plaatselijke belasting op het binnen- en buitenlandsch gedistilleerd likeuren of andere vermengde, alcohol bevattende, dranken daaronder begrepen, geschiedt, wanneer daarvan de rijks-accijns elders is betaald, bij den invoer binnen de gemeente.

  Art, 2. Verificatie. Bij invoer van hoeveelheden van vijftig kan en daar beneden, geschiedt de verificatie aan de kantoren van toezigt en invordering; wanneer zij aldaar niet kan geschieden en bij grootere hoeveelheden, aan scheepsboord, aan de losplaats of, wanneer de handelaren dit verlangen, aan het algemeen kantoor van toezicht. De sterktegraad wordt, zoo bij invoer als, wanneer teruggave van belasting gevraagd wordt, bij uitvoer, bepaald op de wijze, in art. 3 van het raadsbesluit regelende de heffing vastgesteld.

  Art. 3. Invoer voor branders, distillateurs enz. Invoer van binnen- of buitenlandsch gedistilleerd voor branders of distillateurs, om in rijks doorloopend crediet of in rijks particulier entrepot te worden opgeslagen, is niet geoorloofd dan gedekt door een consentbillet tot invoer, ingerigt overeenkomstig art, 15 der algemeene verordening op de invordering der plaatselijke belastingen te Leyden van 9 November-24 December 1855, en tegen consignatie of borgstelling voor de plaatselijke belasting dier partij. De geconsigneerde belasting  wordt teruggegeven of de daarvoor gestelde borgtogt vervalt, wanneer binnen 3 maal 24 uren na de afgifte, door afteekening van den rijks-ontvanger op het consent-billet, blijkt dat die hoeveelheid  werkelijk in het rjjks doorloopend crediet of in het rijks particulier entrepot is opgeslagen.

  Art. 4. Uitslag uit branderijen, distilleerderijen, enz. Bij uitslag van gedistilleerd naar elders, op rijks vervoerbilletten of op volgbrieven, uit branderijen, distilleerderijen en bergplaatsen van rijks doorloopend crediet of rijks particulier entrepot, moet daarvoor aan het algemeen kantoor van ontvangst een consentbillet tot vervoer worden aangevraagd. Dit billet moet bij de goederen blijven tot aan den post van uitvoer en aldaar door eenen ambtenaar der plaatselijke belastingen worden afgeteekend. Wanneer dit billet niet, behoorlijk afgeteekend, binnen 3 maal 24 uren na de afgifte, aan het algemeen kantoor van ontvangst terug komt, moet hij, die uitgeslagen heeft, de plaatselijke belasting der geheele partij voldoen.

  Art. 5.  Hoe lang men, op de bewijzen van wettigen inslag, billetten krijgen kan: Om op de bewijzen, van wettigen inslag billetten te kunnen verkrijgen, mogen  zij niet ouder zijn dan zes maanden.

  Art. 6.  Van  welke hoeveelheden geene teruggave van belasting plaats heeft. Bij uitvoer wordt voor hoeveelheden beneden de tien kan geene belasting teruggegeven. Aan Burgemeester en Wethouders wordt het overgelaten, om met andere gemeenten, in welke mede eene plaatselijke belasting op het gedistilleerd wordt geheven, schikkingen aan te gaan, ten gevolge van welke de teruggave der belasting, bij uitvoer naar eene dier gemeenten of van eene dier gemeenten naar deze stad, geschieden zal door middel van een door den ontvanger der gemeente, uit welke de uitvoer plaats heeft, af te geven consentbillet, hetwelk, als het bij den uitvoer behoorlijk is afgeteekend, in die gemeenten onderling bij invoer in voldoening of in mindering der aldaar verschuldigde belasting zal worden aangenomen. Het bedrag der belasting voor de in het consentbillet vermelde hoeveel hoeveelheid dranken wordt  tusschen de gemeente-ontvangers onderling verrekend. Wanneer de gemeente, in welke ten gevolge dier schikkingen het consentbillet, hier ter stede afgegeven, ter voldoening der aldaar verschuldigde belasting moet aangenomen worden, minder belasting heft dan deze gemeente, wordt bij uitvoer het meerdere in geld aan de regthehbenden uitgekeerd. Bovenstaande bepalingen zijn ook toepasselijk op likeuren en andere vermengde, alcohol bevattende dranken, waarvan de sterkte niet door den Nederlandschen vochtweger kan worden bepaald, doch alleen wanneer in die gemeenten, ter bepaling van den sterktegraad dier dranken, gebruik wordt gemaakt van den alambic van SALLERON te Parijs, in verband gebragt tot den Nederlandschen vochtweger door D. A. Sala, te Leyden.

  Art. 7. Bevoegdheid der ambtenaren tot onderzoek. Alle bergplaatsen van binnen- of buitenlandsch gedistilleerd, likeuren of andere vermengde, alcohol bevattende, dranken, voor welke de plaatselijke belasting betaald of verschuldigd is, gelijk ook alle winkels, alwaar die goederen verkocht worden, en de woningen welke met die bergplaatsen of winkels gemeenschap hebben, zijn aan het toezigt en onderzoek van de ambtenaren der plaatselijke belastingen onderworpen, voor zoo verre art. 276 der wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad n". 85) dit toelaat.

  Art. 8. Afschaffing der vroegere verordening op de invordering. Bij het in werking treden dezer verordening, is de verordening van 24 Junij 1858 - 28 Maart 1859, regelende de invordering eener plaatselijke belasting op het gedistilleerd te Leyden, vervallen.

  Art. 9. In werking treden dezer verordening. Deze verordening  treedt in werking op den derden dag na hare afkondiging. Vastgesteld door den Gemeenteraad van Leyden, in zijne openbare vergadering van den 29ste  Octobcr 1059.

  De Burgemeester,

  D. TIEBOEL SIEGENBEEK,

  De Secretari

  v. PUTTKAMMER,

  Zijnde deze verordening aangehaald bij Koninklijk besluit van den 20sten December 1859, NO. 77,

  En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 29 sten December 1859.

  Burgemeester en Wethouders voornoemd,

  D. TIEBOEL SIEGENBEEK,

  Burgemeester.

  v. PUTTKAMMER,

  Secretaris.

   

  DE BURGEMEESTER en WETHOUDERS VAN Leyden doen te weten, dat door den Raad dier gemeente, in zijne vergadering van den 9 Octobcr 1859, is vastgesteld de volgende VERORDENING op de invordering der verhoogde belasting van reeds veraccijnsd, doch nog niet in verbruik gekomen, binnen-en buitenlandsch gedistilleerd en buitenlandsche likeuren.

  Art. 1.

  Van den voorraad van binnen- en buitenlandsch gedistilleerd (likeuren en andere vermengde, alcohol bevattende dranken daaronder begrepen), welke bij handelaars, neringdoenden of fabriekanten in of van die dranken, op 1 Januarij 1860 aanwezig en tot het tegenwoordig bedrag veraccijnsd zal zijn, moet de verhoogde belasting worden bijbetaald, bedragende voor elke honderd kannen (meerdere of mindere hoeveelheid naar evenredigheid); Binnenlandsch gedistilleerd (likeuren en andere vermengde, alcohol bevattende dranken daaronder begrepen) een gulden tachtig cents; Buitenlandsch gedistilleerd, een gulden vijf en negentig cents ; Buitenlandsche likeuren, twee gulden acht en twintig cents; Bij het binnen- en buitenlandsch gedistilleerd, de likeuren en andere vermengde , alcohol bevattende dranken, wordt de sterkte berekend op tien graden van den Nederlandschen en vochtweger, bij eene warmte van vijf en vijftig graden op den thermometer van Fahrenheit. Bij meerdere of mindere sterkte wordt naar evenredigheid betaald. Wanneer de sterktegraad niet door den Nederlandschen vochtweger kan worden bepaald, geschiedt dit door middel van den alambic van SALLERON te Parijs,  tot den Nederlandschen vochtweger in verband gebragt door D.A. SALA, te Leijden.

  Art. 2.

  Van dien voorraad moet door die handelaars, neringdoenden en fabriekanten op l Januarïj 1860 vóór negen ure des voormiddags, aan het algemeen kantoor van ontvangst eene schriftelijke aangifte gedaan worden. Van het doen dier aangifte wordt hun een bewijs afgegeven.

  Art, 3.

  De ambtenaren der plaatselijke belastingen zijn bevoegd, alle winkels, werk- en bergplaatsen, alsmede de met deze gemeenschap hebbende bebouwde en onbebouwde erven van fabriekanten, handelaars en neringdoenden in gemelde goederen, te onderzoeken, voor zooverre art. 276 der wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad no. 85) dit toelaat. Bij het bevinden van overmaat, maken zij daarvan een proces-verbaal op, hetwelk zij den belastingschuldige uitnoodigen te onderteekenen. Bij weigering dier onderteekening, wordt dit in het proces-verbaal vermeld.

  Art. 4.

  Wanneer dat onderzoek niet binnen de eerste veertien dagen na het in werking komen van het nieuw belastingstelsel, heeft plaats gehad, strekt dit tot bewijs, dat met de aangifte genoegen is genomen. Met het einde dier veertien dagen nemen de termijnen, tot betaling der belasting in art. 8 opgegeven, eenen aanvang.

  Art 5.

  Het staat aan de belastingschuldigen vrij een tweede onderzoek, op kosten van ongelijk, te eischen. Zij moeten zich echter daaromtrent verklaren vóór het vertrek der ambtenaren, die in dat geval de noodige maatregelen nemen tot bewaking der plaats, waar het onderzoek geschied is. Tot dat tweede onderzoek worden door den Burgemeester andere ambtenaren, van welke ten minste één geëxamineerd roeijer moet zijn, aangewezen. Een derde onderzoek wordt niet toegelaten.

  Art. 6.

  Wanneer met de aangifte genoegen genomen is of bij het onderzoek eene mindere hoeveelheid dan de aangegevene gevonden wordt, moet de, bij art 1. bepaalde, verhoogde of de in haar geheel verschuldigde belasting, voor de gansche in de aangifte vermelde hoeveelheid voldaan worden.

  Art, 7,

  Overmaat van minder dan tien ten honderd boven de aangegeven hoeveelheid, heeft alleen bijbetaling der

  belasting  ten  gevolge. Overmaat van meer dan tien ten honderd, wordt als overtreding ter zake van belastingen beschouwd. Dit een en ander heeft echter niet plaats, voor zooverre door bewijzen van wettigen inslag wordt aangetoond, dat voor die goederen de met 1 Januarij 1860 ingevoerde belasting is betaald.

  Art. 8.

  Tot bijbetaling der verhoogde belasting worden de volgende termijnen gegeven: voor sommen van tien gulden en daar beneden, drie dagen; van tien tot en met vijftig gulden, acht dagen; van vijftig tot en met honderd gulden, veertien dagen; van honderd tot en met vijfhonderd gulden, eene maand; voor sommen boven de vijf honderd gulden, twee maanden; Zij, aan welke een termijn van twee maanden gegeven wordt, moeten het door hen verschuldigde in twee gelijke maandelijksche deelen afdoen.

  Art. 9,

  Wanneer de belastingschuldige in gebreke blijft op den verschijndag aan zijne verpligting te voldoen, verliest bij het genot der hem gegeven termijnen en moet hij de geheele door hem verschuldigde belasting in eens en dadelijk voldoen. De invordering der achterstallige belasting geschiedt volgens de bepalingen der wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad no. 85). Vastgesteld door den Gemeenteraad van Leyden, in zijne openbare vergadering van den 29sten October 1859.

  De Burgemeester,

  D. TIEBOEL SIEGENBEEK.

  De Secretaris, v. PUTTKAMMER.

  Zijnde deze verordening aangehaald bij Koninklijk besluit van dun 20sten December 1859, NO. 77.

  En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 29sten December 1859.

  Burgemeester en Wethouders voornoemd D. TIEBOEL SIEGENBEEK,

  Burgemeester.

  v. PUTTKAMMER,

  Secretaris.

  Te Leyden ter Boekdrukkerij van J. C. DRABBE.

  Bijlagen:
  D. A. Sala Raadsbesluit Leydse Courant 30-12-1859 groot.jpg (4 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL
  15-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.05-01-1874 D. A. Sala Agent van Fabriek van fijne Balansen en Gewichten

   

   

   

  BECKER'S SONS, Slaakkade, ROTTERDAM

  Fabriek van Essai-, Analytische-, Chemische-, Apothekers- en andere fijne Balansen en Gewichten.

  Agent: D. A. SALA, te Leiden, die H.H. belangstellenden beleefdelijk uitnoodigt, deze Balansen en Gewichten, die bij hem steeds ter dadelijke levering voorhanden zijn, te komen bezichtigen. - Prijscouranten zijn op franco aanvraag steeds gratis voorhanden. Wij maken er het publiek opmerkzaam op, dat de beroemde C. BECKER in geen 17 jaren met de fabriek te Arnhem in betrekking heeft gestaan.

  Leidsch Dagblad 05-01-1874

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL
  14-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.07-03-1860 Alembic D. A. Sala een belangrijk voordeel voor de stedelijke kas

   

   

  - Uit de gemeentestem No. 446 zien wij, dat de invoering van den door onzen stadgenoot D. A. Sala, physisch instrumentmaker, gewijzigden en verbeterden Alembic, (een instrument tot het proeven of wegen van de sterkte der likeuren en andere gemengde alcoholische vochten) een belangrijk voordeel voor de stedelijke kas oplevert, omdat het daardoor mogelijk is geworden de ware sterkte te bepalen van de dranken, die in- of uitgevoerd worden, zoodat men niet behoeft te berusten in de eigene aangifte  der  belanghebbenden.  -  Opmerkelijk is het daarin vermelde feit, dat bij uitvoer van likeur aan één handelaar uit Stadskas is betaald: in 1858 eene som van f 3238.22½, in de eerste negen maanden van ƒ 4334.225½ en later, sedert de invoering van den Alambic, niets.

  Leidsch Dagblad 07-03-1860

   

   

  De naam 'Alembic' is het Engelse woord voor alambiek, een type destilleertoestel.

  Een alambiek.

  De naam is afgeleid van het Arabische al anbic dat in de pot betekent. De uitvinding van de alambiek wordt dan ook meestal toegeschreven aan de Arabieren, hoewel het principe van destilleren al langer bekend was. De alambiek was het eerste destilleertoestel dat in Europa werd gebruikt, eerst voornamelijk door alchemisten, later door jeneverstokers en parfumeurs.

  Ook tegenwoordig wordt sterke drank nog vaak in een alambiek gestookt. Meestal is deze van koper gemaakt. Met alambiek wordt meestal een destilleertoestel bedoeld dat niet continu werkt, maar per keer gevuld moet worden met de te destilleren vloeistof. Een alambiek wordt verwarmd, hierbij verdampen de stoffen met het laagste kookpunt het eerst. De damp wordt afgekoeld en condenseert, waarbij er weer vloeistof ontstaat. Het destilleertoestel zou zijn naam gegeven hebben aan het Pajots-Brusselse bier Lambiek, het moederbier van Geuze en Krieklambiek.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Alambiek

   

   

   

   

   

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL
  13-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.02-09-1861 Bronzen medaille D Sala & Zonen

   

   

   

  De meeste lezers dezer Courant zullen voorzeker met belangstelling kennis hebben genomen van het oordeel der jury van deskundigen over de uit Leyden ingezondene voorwerpen op de Algemeene Nationale Tentoonstelling van Nijverheid te Haarlem; met gespannen verwachting werd dit oordeel door menig inzender tegemoet gezien, en, zooals doorgaans, zijn de verwachtingen van den een verwezenlijkt, terwijl de ander daarin werd teleur gesteld.

  Moesten wij in der tijd de juistheid der klagt erkennen "wat zijn er weinige inzenders uit Leyden," toch meenden wij regt te hebben om zeggen, dat Leyden's industrie in menig opzigt waardiglijk op de Algemeene Nationale Tentoonstelling werd vertegenwoordigd; en thans wordt de waarheid dezer bewering door het oordeel der jury gestaafd.

  Immers van 57 inzenders, aan wie eene 1e of zilveren medaille is toegewezen of aan wie deze zoude zijn toegekend, indien zij geene leden der jury waren geweest; zijn 5 leden van het Leydsche departement, waarvan 4, t.w. de heeren J. Scheltema, J.C. Zaalberg, W. Wolters en B.F. Kranz inwoners van Leyden, terwijl de vijfde, de heer J.M. van Kempen zijne belangrijke Fabriek in het naburige Voorschoten gevestigd heeft.  

  Elf tweede of bronzen medailles  werden aan inzenders uit Leyden toegekend, namelijk aan de heeren P.L. Paters, Sanders & Co, J.H. Noortveen & Co, J. en A. le Poole, J.J. Hoogeboom & Zoon, Gebr. van Wijk & Co, Jan Zuurdeeg & Zoon, P. van der Meer & Zonen, H.A. Schmier, D. Sala & Zonen en A.W. Sythoff.

  Eindelijk nog werd het fabriekaat van 7 inzenders uit Leyden, t.w. van de heeren F. Hakkaert, J.C. van Vuuren, L.H. Vervoort & Co, Gebs. ven Wijk & Co, J.E. Zirkzee, D. Noothoven van Goor en C.A. Emeis eene eervolle vermelding waardig gekeurd.

  Voorwaar! wij mogen dit oordeel over de voortbrengselen van Leyden's industrie alleszins verblijdend noemen, wij mogen trotsch zijn op de inzenders uit Leyden, en hun dank weten, dat zij den naam en de eer onzer stad op de Haarlemsche Tentoonstelling naar eisch hebben gehandhaafd.

  De onderscheiding, aan de meesten van hen te beurt gevallen, zij hun ten spoorslag, om voort te gaan met hunnen ijver en hunne krachten aan de ontwikkeling der nijverheid te wijden! Het is ons niet onbelangrijk voorgekomen, na te gaan hoe de verhouding der bekrooningen tot het aantal der inzenders hier en elders is.

  Daartoe hebben wij uit de alphabetische naamlijst, achter den catalogus geplaatst, het aantal der inzenders uit verschillende plaatsen in ons vaderland opgemaakt en de uitkomsten van het oordeel der jury over het ingezondene uit die plaatsen, welke 10 of meer inzenders geleverd hebben, vergeleken.

  Wij vertrouwen, dat wij den lezers dezer Courant geene ondienst doen door hen hiermede bekend te maken.

  Leydse Courant 02-09-1861

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 Dominicus Sala&Zonen b
  11-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.19-12-1871 D. A Sala uitmuntend practicus in het blazen en bewerken van glasvoorwerpen

   

   

   

  Wij lezen in de Prov. Zwolsche Courant:

  De vergadering, die 1.1. Dinsdag door de afdeeling Zwolle vanwege de Vereeniging van fabrieken en handwerksnijverheid werd gehouden, mag voorzeker als goed geslaagd en aan het doel beantwoordende beschouwd worden.

  De heer D. A. Sala, uit Leiden, toonde een uitmuntend practicus in het blazen en bewerken van glasvoorwerpen te zijn, zóó zelfs, dat hij niet voor de moeilijkste verbindingen of vormen stilstond, maar deze met veel gemak en bekwaamheid uitvoerde.

  Veel belangrijks mocht het tamelijk ruim opgekomen ledental van hem leeren, en voorzeker zullen allen met genoegen terugdenken aan den avond, waarop een in ons land zoo weinig beoefend vak zoo aanschouwelijk verklaard werd.

  Leidsch Dagblad 19-12-1871

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL
  10-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.02-10-1871 D.A. Sala tweede prijs voor eene verzameling thermometers

   

   

   

  LEIDEN, 30 September.

  Op de landbouwtentoonstelling, die van wege de Holl. maatschappij van landbouw thans te Hoorn wordt gehouden, is aan den heer D.A. Sala alhier de tweede prijs toegekend voor eene verzameling thermometers, en aan den heer Speet, bloemist buiten de Hoogewoerdspoort, een prijs van het hoofdbestuur voor eene prachtige verzameling Dahlia's en twee bloemruikers.

  Aan onzen voormaligen stadgenoot den heer A.H. Valk Jz. (firma Valk en Comp.) zijn niet minder dan zes medailles toegekend. De eerste, tweede en derde prijs, uitgeloofd voor werktuigen door inzenders vervaardigd in Nederland voor akker-, hooi- en tuinbouw, zuivelbereiding en stalvoedering zijn alle door genoemde firma behaald, alsmede de eerste prijs voor eene verzameling tuinsieraden, bloemtobben enz., en de tweede prijs voor eene verzameling handgereedschappen voor den ooft- en tuinbouw.

  Door het hoofdbestuur werd hier nog bijgevoegd een prijs voor eene verzameling werktuigen en gereedschappen, alle in meerdere of mindere mate betrekking hebbende op land- en tuinbouw en verder aanbevelenswaardig voor huishoudelijk gebruik.

  Leydse Courant 02-10-1871

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL
  09-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.08-04-1865 D.A. Sala Tentoonstelling van voortbrengselen van Tuinbouw.

   

   

  De Algemeene Tentoonstelling van voortbrengselen van Tuinbouw, die heden Vrijdag te Amsterdam werd geopend en tot Woensdag aanstaande zal te bezigtigen zijn, telt 840 nommers van inzendingen, die door pracht, schoonheid en zeldzaamheid uitmunten, en zelfs uit verschillende streken van Europa afkomstig zijn.

  Elke inzending bevat meestal onderscheidene soorten, soms ten getale van 260 stuks, waaruit men den omvang van deze Tentoonstelling kan opmaken.

  Behalve onderscheidene giften, zooals van Z.M. de Koning ƒ2000, van H.M. de Koningin ƒ1000, van het Rijk ƒ5000 en van de stad  Amsterdam ƒ3000,  zijn door bijzondere personen 33 gouden en 125  zilveren  medailles geschonken.

  Uit Leiden en omstreken zijn talrijke voorwerpen ingezonden, zooals: uit 's Rijks Academietuin verzamelingen van groote warme en koude kasplanten door Prof. W.F.R. Suringar; van geneeskrachtige planten, een niet bloeijende in Europa nieuw ingevoerde plant, warme kasplanten, een groote cycadie, pandaneën, aroideën, varens enz. door den heer H. Witte; van vollegrondsplanten met bont, gevlekt, gestreept of gekleurd blad en van eenige in tuinen of in het wild voorkomende vergiftige planten door Mr. S. Tak ; van bloeijende cenerarias, amaryllissen en planten ter versiering door den heer J.C. Rodbard; van bloempotten enz. door den heer S. Geijsbeek Molenaar; van vroege tulpen door den heer J. Ziegeler en D.M. van der Hoef; van 30 bloeijende cerenarias door den heer W.C. de Sain; van vervroegde aardbezien door den heer H. Beekman; van bloeijende primula chinensis en viola tricolor door den heer F.W. Meijer; van oranjeboomen door Jhr. Mr. D.T. Gevers van Endegeest; van tulpen en crocussen in bloei door de firma M.C. Alkemade en Zoon; van tuinameublementen door den heer W.G. la Garde; van drukwerken door den heer A. W. Sijthoff; van bloeijende bol- en knolgewassen door Gebr. de Graaff; van stamrozen door den heer J.D. Speet; van glazen etiquetten door den heer D.A. Sala.

  Gouden medailles zijn toegekend aan H. Witte als 1ste prijs voor een niet bloeijende plant in Europa nieuw ingevoerd en niet in den handel, en aan dezelfde als 1ste prijs voor de meest volledige verzameling van geneeskrachtige planten; aan D.M. van der Hoef als 1ste prijs voor 30 potten dubbele tulpen in bloei, en aan Prof. W.F.R. Suringar voor een collectie warme kasplanten.

  Zilveren vergulden medailles aan Mr. S. Tak als 1ste prijs voor een verzameling van 50 vollegrondsplanten ; aan H. Witte als 2de prijs voor een verzameling van 25 varens voor de warmen kas; aan J.D. Speet als 2de prijs voor een verzameling van 25 stamrozen in bloei;  

  aan Gebr. de Graaff als 3de prijs voor een verzameling van bloeijende bol- en knolgewassen; aan J.C. Rodbard als 3de prijs voor ecu verzameling van 25 bloeijende Arnaryllis.

  Groote zilveren medailles aan H. Witte als 2de prijs voor een verzameling van 6 Pandaneën en als 2de prijs voor 30 Aroideën; aan J.C. Rodbard als 1ste prijs voor een verzameling van 30 bloeijende ceneraria's; aan D.M. van der Hoef als 3de prijs voor een verzameling van 50 potten enkele vroege tulpen in bloei; aan J. Ziegeler als 3de prijs voor een verzameling van 30 potten dubbele tulpen in bloei; aan P.J. Dagevos voor een agave.

  Zilveren medailles aan H. Witte als 2de prijs voor een groote en fraaije Pandanée; aan F.W. Meijer als 2de prijs voor een verzameling van 25 viola tricolor; aan J. Ziegeler als 4de prijs voor een verzameling van 50 potten enkele vroege tulpen in bloei; aan Mr. S. Tak voor vergiftige planten; aan Prof. W.F.R. Suringar voor diverse planten; aan H. Witte voor 25 varens voor de koude kas; aan A.W. Sijthoff voor een pracht-exemplaar van den Catalogus.

  De Thermometer van Fahrenheit teekende alhier Donderdag des namiddags te 5 uur 46°, des avonds te 8 uur 44°, te 10 uur 44°. - Vrijdag morgen te 5 uur 41°, te 8 uur 47C°, 's middags te 12 uur 54°, 's namiddags te 4 uur 50°.

  Leidsch Dagblad 08-04-1865

   

  WANDELINGEN OP DE TENTOONSTELLING VAN TUINBOUW 7-12 April 1865.

  Doorzoek 't bevallig rijk van 't bontgetooide kruid... Verscheidenheid alom bij 't heerlijkst, prachtigst schoon! Een rijken schat, doch dien ge nooit doorgrondt. VON HALLER.

   

   

  "Een hemel boven mij, een hemel beneden mij, een hemel rondom mij!"

  Deze woorden van een lief natuurkind, dat ten eerste male van de hoogte boven Thun het verrukkelijk panorama der "Tweelingzeeën" aanschouwde, drongen zich aan mij op, telkens wanneer ik gedurende de dagen van den 7den tot den 12den April, den voet zette binnen ons prachtig Paleis voor Volksvlijt, dat de vaderlandsliefde van den arts Sarphati, het genie van den bouwmeester Outshoorn zal vereeuwigen.

  Inderdaad, wat kon liefelijker en trotscher, wat schooner en verhevener zijn dan deze vereeniging van 't heerlijkste en 't bevalligste der natuur binnen de ruime wanden van een onovertroffen meesterstuk der bouwkunde? Wat was te vergelijken bij dezen schat van vormen die den beeldhouwer in verukking bragt, deze kleurenpracht die den schilder verbaasde, deze die u liefelijk tegenwasemden, deze weelde die den grijsaard terugverplaatste naar de dagen van zijn morgenrood deze bron van kennis, waaraan men erkennen moest dat alle bronnen van beschaving cijnsbaar zijn?

  En daarom, is 't eene vermetele poging u nog eens door 't Paleis te willen rondleiden, nu die weelde, die kleurenpracht, dat morgenrood van daar zijn verdwenen nu die verwen noch geuren zich aan woorden kunnen huwen.

  Gelukkig hebben twee mannen van smaak en genie de welwillendheid gehad, hum talent aan deze zwakke schets te paren, om meer dan deze, eene afschaduwing te geven van 't schoon, dat hier ruim vijftigduizend menschen in verrukking bragt, en de bewoner van Italië, met den Spanjool, Brit, Gal, Fin, Duitscher, Noorman en Slavoniër, naar de IJstad voerde.

   

   

  Al deze vreemden, behoorende tot de edelsten dier volken en de bloem van Nederland, waren vereenigd, toen 't feest, door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Aanmoediging van den Tuinbouw voorbereid en gegeven op Vrijdag den 7den April werd geopend. Een ruischende muziek van Amstel's burgerwacht heette de feestelingen welkom, en 't klateren van fonteinen mengde zich met die toonen en met den kreet van bewondering, die de totaal-indruk aan vier duizend gasten ontrukte.

  Amstel's burgervader heette de opgetogenen welkom. Na de aandacht gevestigd te hebben op 't doel en de strekking van dit feest, bragt hij hulde aan allen die tot het welslagen dezer onderneming hadden bijgedragen, aan de ontwerpers der tentoonstelling, aan de schenkers van 163 medailles en eener som van bijna f 14,000 voor de verdere kosten van bekrooning, aan de natuurvrienden die 't waarborgfonds van f 8380 hadden bijeengebragt, aan de inzenders van en inzonderheid aan de commissie van beheer die hare taak zoo goed begrepen, zoo voortreffelijk vervuld had. Hij dankte de leden van 't Congres voor hunne talrijke opkomst en rigtte ten slotte eenige woorden in 't fransch tot de vreemdelingen.

  Andermaal liet de muziek zich hooren, en terwijl het Volkslied door de zaal klonk, bewoog de stoet autoriteiten en de feestcommissie zich van 't oost naar het westfront: de slagboom, die de zaal in tweeën splitste, viel, en de wandeling door de schoone ruimte was weder vrij. De bezoekers bewogen zich in verschillende golvende rigtingen door de dreven, telkens verrast door nieuwe schoonheden, nieuwe effecten, nieuwe vormen.

  Wat 't genot dier wandeling bijzonder verhoogde, was de ontmoeting van tal van mannen, die zich door de uitbreiding der botanische wetenschap groote verdiensten hebben verworven: een von Siebold, die onze Flora met de heerlijkste planten van 't rijk-gezegend Japan heeft verrijkt; een Morren, de verdienstelijke redacteur van la Belgique Horticole; een Hasskarl, van Cleve, beroemd als reiziger en botanist; een Goeppert, van Breslau, die Silezie's hoofdstad een tweede Kew schonk, een Barral, van Parijs, wiens naam wereldvermaardheid verwierf, en vele anderen van groote verdiensten.

  Behalve de tentoonstelling, had het daarmede verbonden Internationaal Congres van Kruidkunde en Tuinbouw hen allen te Amsterdam bijeengebragt; slechts von Siebold kwam om de tentoonstelling alleen.

   

   

  Ten 3 ure werd het congres geopend, waaraan bijna 400 leden deelnamen, bijeengekomen uit schier alle oorden van Europa, uit de Nederlanden, België, Frankrijk, Groot-Brittanje, Spanje, Italië, Zwitserland, Pruissen, Oostenrijk, Beijeren, Hannover, Saksen, Mecklenburg, Baden, Sleeswijk, Luxemburg, Weimar, Hessen, Nassau, Hamburg, Frankfort, Zweden, Denemarken en Rusland.

  Bij zoo groote verscheidenheid van gasten, kon de verwelkoming bezwaarlijk, anders dan in 't fransch geschieden. En verdienstelijk kweet de voorzitter der Tuinbouwmaatschappij, de hoogleraar C. A. J. A. Oudemans, zich van deze taak. Na herinnerd te hebben, dat het plan tot het houden van internationale tentoonstellingen van Planten van België was uitgegaan, betoogde hij het historische regt van Amsterdam om binnen zijne muren de tweede internationale vergadering te houden. Een der tijdperken toch van de wedergeboorte der kruidkunde dagteekent van den tijd, toen men reizen ondernam om in verre gewesten de schatten van het plantenrijk te gaan inzamelen; toen men de middelen uitvond om aan die voortbrengselen van vreemden grond een kunstmatig tweede vaderland te verschaffen.

  Amsterdam nu kon onder al de steden van Europa in het algemeen en onder die van Nederland in het bijzonder in dit opzigt het hoofd verheffen en te regt op de eer aanspraak maken, daartoe het krachtigst te hebben bijgedragen. Men verwondere zich daarover niet, want die, wedergeboorte had plaats, ten tijde, dat Amsterdam reeds eene koninklijke plaats onder de eerste koopsteden der wereld bekleedde, en zijne vloten alle zeeën beploegden. Daarbij moet ten ere der Nederlandsche hoofdstad getuigd worden, dat, terwijl zij schatten inzamelde, zij nimmer het belang der wetenschap uit het oog verloor. Hetgeen Amsterdam toen deed en later nog kon doen als koningin der handelsteden, was aan de andere steden en landen onmogelijk. Daarom kan Neerland's hoofdstad sedert meer dan anderhalve eeuw te regt aanspraak maken op de hulde van allen die belang stellen in de kruidkunde.

  De plaats waar sedert 1682 de nieuw-ingevoerde planten bewaard werden, is dezelfde Hortus, welke nog ten huidigen dage tot sieraad strekt van onze stad en ingezetenen, zoowel als zij onderhouden is, niet op kosten van den staat, maar van de stad; een bewijs te meer van de onafhankelijkheid, welke hier steeds heeft geheerscht, wanneer het gold de bevordering, der kruidkunde. Om die verzameling vruchtbaar te doen zijn voor de wetenschap, heeft Amsterdam niet teruggedeinsd voor de kosten om een leerstoel der kruidkunde aan deze, inrigting te verbinden, die, dank zij dit blijk van vrijgevigheid, de eer heeft zich te beroemen op mannen als Jan en Gaspard Commelin, Blasius, Ruysch, Hotton, de beide Burman's, Vrolik, de Vriese en Miquel.

  Te Amsterdam is ook de eerste maatschappij van landbouw ontstaan, Amsterdammers zijn de stichters geweest der schoonste hoven en villa's die ter verbreiding der kruidkunde in Nederland aanmerkelijk bijdroegen, en binnen Amsterdam werden talrijke en onschatbare werken over botanie gedrukt, die nergens elders konden worden uitgegeven. De erkentelijkheid vordert de IJstad daarvoor te huldigen, die ook nu weder door het opofferen van belangrijke sommen tot liet welslagen dezer tentoonstelling heeft medegewerkt. Hij wenscht, dat, wanneer de Congresleden naar hunne haardsteden zullen teruggekeerd zijn, zij eene aangename herinnering zullen medenemen aan de hoofdstad van dit land der vrijheid.

  't Was een schoon denkbeeld der talrijke vreemdelingen, om dezen feestgroet in liet Nederlandsch ie beantwoorden, en 'hij die deze taak vervulde, de heer L. Piron, hoogleeraar aan 't Koninklijk Atheneum te Brussel en afgevaardigde van wege 't Belgische gouvernement, toonde zich haar en zijnen beroemden naam waardig.

   

   

  "Het zij," zoo sprak hij, "een der gelastigden der Belgische regering vergund, bij de opening dezer geleerde zittingen, zijnen Noordschen broederen een hartelijken groet te sturen.

  Ofschoon wij ten onzent de Fransche taal gedurig beoefenen, zoo wil ik nogtans eenige woorden uiten in uwe spraak, die tevens de moedertaal der meerderheid in België is.

  Wanneer wij den voet op dezen alouden en alvermaarden grond der wetenschap plaatsten, ging ons het hart open, bij de herinnering van al wat Holland voor tuinbouw en kruidkunde gedaan heeft. Holland heeft in Europa lust en smaak verspreid tot het kweeken van vreemde gewassen. Holland heeft de eerste plantentuin gesticht, en in den beginne der 17de eeuw werd de Leydensche tuin de stapelhof aller gewassen des aardbols.

  Zoo heeft Leyden liet meest bijgedragen tot de ontwikkeling van land- en tuinbouw, niet alleen door de menigvuldigheid zijner gewassen, maar ook door de geleerden, welke daar hun onderwijs gaven. Laat mij hier tusschenlasschen, dat onze Lobelius als arts aan den persoon des Zwijgers gehecht was.

   

   

  Inderdaad biedt ons dat groote tijdvak eene heerlijke reeks van beroemde kruidkundigen, van geleerde tuinbouwers. lk noem u enkel Bontius, Paew, Vorstius, Rhede, Rumphius, Commelin, Paul Verman, Wachendorf, Burman, Munting, den Europeschen Boerhaave, den beschermer van Linnaeus, den grootste aller natuurkundigen. Holland bezit, den roem dezen vorst der wetenschap gevormd te hebben; hier werd Linnaeus onthaald, hier vond hij de middelen zich te verheffen. In 1735 ontving hij hier den doctorgraad in de medicijnen. Eenen Boerhaave tot zijnen zoon gewonnen, eenen Linnaeus grootgebragt te hebben, zijn die twee titels niet voldoende om een klein land tot de hoogsten adelstand der wetenschap te verheffen!

  Was ik niet te midden eens volks dat zijne geschiedenis kent, dan zou ik u spreken van Nederland's vermaarde tuinen in Amsterdam, Utrecht, Franeker, Haarlem. Maar een eenvoudig verslag over die gewassen-verzamelingen en over die mannen, die er de natuurwetenschap onderwezen, vereischte een gansch boekdeel.

  In 1752 wilde Keizer Frans I in Duitschland den lust opwekken tot plantenkunde en hofbouw en riep uit Holland den beroemden Jacquin, met twee verdienstelijken bloemisten, Adriaan Stichhoven, van Leyden, en den Delftenaar van der Schot. Zoo groot was toenmaals Holland's roem op het gebied van Flora.

   

   

  Sinds dien verliep eene eeuw, en Holland heeft niets van zijnen ouden roem verloren; deze werd gestaafd door eene reeks van kruidkundigen die verdiensten en faam erlangden, en heden nog een sieraad onzer schoone vereeniging zijn. En thans, nadien wij Amsterdam's prachtige tentoonstelling bewonderd hebben, thans moeten wij bekennen, dat Holland ook op het praktisch gebied zijnen luister bewaarde. Dit bewijst ook de schitterende vergadering, die uit zoo vele gewesten van Europa hier zamenstroomde; dit bewijst de bescherming waarmede Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Nederlanden en hun edele Zoon de Prins van Oranje, de maatschappijen van kruidkunde vereeren, hier waar de wetenschap nog haar vaderland erkent, waarin wij, zoo als vroeger de groote Linnaeus, zoo gulhartig onthaald worden.

  In tegenwoordigheid van zoo vele tolken der wetenschap, kan ik met fierheid zeggen, dat er eene innige verwantschap bestaat tusschen Noord- en Zuid-Nederland. Hebben wij vorig jaar in onze hoofdstad de schatten van Gent, Antwerpen en Brussel ten toon gesteld, wij vinden heden hier den bloei van Amsterdam, Haarlem, Leyden en vele andere steden.

  Die verwantschap bepaalt zich niet bij onze gelijke liefde voor dezelfde wetenschap; kunst en wetenschap met haar bekoorlijk schoon, vereenigen en verbinden ook de harten hunner vereerderen met een heerlijken bloemenband. Hopen wij dat deze bloemige broederband door den Hemel en door de Vorsten beider landen beschermd en bij onze toekomende vergadering nog vaster toegehaald zal worden."

   

   

  Hoe schoon de woorden van Oudemans en Pir.. mogten klinken, hoe zij het vaderlandsch hart mogten streelen, toch verlangde ieder aan 't einde der aanspraken, naar de tentoonstellingszalen terug om eene andere taal te hooren, de taal der natuur, de taal van God zelven, eene taal waarvan geen enkele klank voor ons verloren gaat, zoo wij slechts willen luisteren.

  Kom, plaats u bij dit prachtig middelperk, waarin eene strelitzia in 't toppunt van den piramidalen aanleg vormt. De schoonste varen, de veelkleurigste azalea's, de, welriekendste rozen, de prachtigste bloeijende epacris en erica's maken er de glanspunten van uit, nevens eene livistona en twee verschillende encephalartos. Het zachte gloeijen der rozen doet u den blik lang vestigen op die koningin der bloemen, door Flora zelve aan hare liefde toegeheiligd en door Venus niet haar bloed gekleurd.

  Doch hoezeer hier de schoonste der schoonen, in rijke verscheidenheid geuren en groeijen en bloeijen, hoe gaarne ge ook langs rozen wandelt, hoezeer ge geen afscheid van haar kunt nemen, toch dwaalt uw oog af naar de rijk gekleurde azalea's, die breed uitgespreid en kelk aan kelk gesloten, als pluimenbedden van 't schoonste oranje, 't liefelijkst rood, van zilverwit en zachtgeel de schitterende groene bladeren naauwelijks laten uitkomen. Ge meent u van haar niet te kunnen losrukken, en werkelijk zoudt ge uren lang geen voet verzetten, zoo ge niet wist ook in andere perken geheele groepen dezer allerbekoorlijkste rotsstruiken te ontmoeten. Zich verschuilend bij die vorstelijke pracht, schijnen de erica's zich te verbergen, doch wilt ge deze bevallige bloem onzer zandstreken oplettend beschouwen - en ik hoop dat ge het doet, uit dankbaarheid voor 't genot dat ze u bereidde telkens als ge eene wandeling deedt over de heide en ge zult eene onbegrijpelijke verscheidenheid van klokjes en stengeltjes, van kleuren en blaadjes ontwaren, en opmerken dat van de vierhonderd soorten die men kent, hier zeer velen, en wel de schoonsten, vereenigd zijn. De vreemde vormen der strelitzia houden u lang bezig, en nog meer zou deze u boeijen, ware voor haar de tijd van bloei aangebroken. Dan zou zij zich vertoonen met prachtige bloembundels, wier vormen en kleuren u aan de vaak bewonderde sneb van den pelikaan zou herinneren.

   

   

  Honderd schreden reiken nauwelijks toe, om u langs dit middelperk te, bewegen, en toch is bij iedere schrede het gezigt anders, en weer geheel anders ziet ge al het omringende weergekaatst in de vier kolossale spiegels, die in 't achtkant zijn aangebragt.

  Tal van paden kunt ge na volgen, oost- en westwaarts langs velerlei bedden en perken, of zuid- en noordwaarts, naar de zaalwanden, waar de schoonste tulpen prijken, en zacht gloeijende hiacinthen de liefelijkste geuren verspreiden. Moge de naam van narcissen u herinneren aan 't volkomenst beeld van zelfzucht, inbeelding en eigenliefde, gij herinnert u tevens van welk een onschatbaar belang de teelt voor Nederland is, en hoe duizende bewoners onzer duinstreek in haar een ruim middel van bestaan vinden Van den tulpenhandel durf ik u niet spreken: de geschiedenis der windnegotie daardoor ontstaan, is u te bekend, om er onzen tijd aan te wijden.

  Zijlanen langs verschillende beplantingen voeren u naar 't, midden terug, waar ge gaarne een oogenblik poost op een der banken langs de ooster- of wester-fontein, om bij 't geklater der waterstralen het schoon te bewonderen van prachtige rhododendronsperken, van met rijpe vruchten versierde oranjehagen, rozenprieelen en pelargoniebedden, of met verrukking neer te zien op nieuwe verzamelingen azalea's, of u te verbazen over vormen van varens, zooals de natuur ze nog alleen op de Zuidzee-eilanden voortbrengt.

  Palmen en naaldboomen vormen de schilderachtigste groepen aan de noord- en de zuidzijde van 't orkest, en daaronder merkt ge wellingtonia's op, van weinige jaren ouderdom, bestemd, om zoo ze gespaard worden, eens op te klimmen tot reuzen, waarbij onze Wester- en Zuidertorens pygmeën zullen gelijken.

   

   

  Hier prijkt een perk van de schoonste camellia's, wier schitterend loof het keurigst verlakt leder in glans overtreft, wier bloem met de roos naar den prijs der schoonheid dingt. Daar staat ge stil bij yucca's, agaves, dracaena's, aloe's, anemonen, leliën, fritillaria's en zoo schoone amaryllis, dat ge u verbaast, dat menschen die zoo schoone vormen, zoo liefelijke mengeling van kleuren onder het oog bekomen, deze bij den arbeid hunner handen vergeten en u wangestalten kunnen te voorschijn brengen. Prent de vormen der bloemen in uw geheugen, o werkman, en de arbeid uwer handen zal zich veredelen.

  Na een paar fraaije aquaria beschouwd te hebben, snellen we den trap op en begeven ons naar de galerijen, waar, op lange tafels, duizenderlei voorwerpen zijn tentoongesteld: uitmuntende collecties appelen, peren en andere vruchten, groenten, bloemen, gereedschappen voor den tuinbouw, bloemvazen van de edelste vormen en met het keurigste schilderwerk, tuinsieraden, plans van lusthoven, schilderijen, afbeeldingen van allerlei gewassen, prenten waarop de bouw en zamenstelling der planten is voorgesteld, tal van werken over de kruidkunde, kunstmatig vervaardigde bloemen en vruchten, ten dienste van 't onderwijs, gedroogde planten en grasscheutjes tot sierlijke bouquetten gevormd, zaden, zwammen en collecties insekten, wier kennis van overwegend belang is voor den tuinbouw. Al die duizende voorwerpen zijn zoo uitmuntend gerangschikt, dat het u gemakkelijk valt een goed overzigt van 't geheel te erlangen, en het belang van iedere groep u in het oog springt.

  Behoef ik u aan te sporen om van hier naar beneden te zien, om te pogen het Eden daar met een enkelen oogslag in uwe ziel te prenten?

   

   

  In de zuidwestelijke zijvertrekken maakt de zaal der bouquetten het glanspunt uit, en hier, waar de schoonste bloemen geuren, vertoeft ook de schoonste helft van 't menschelijk geslacht bij voorkeur. 't Gaat niet vlug, hier alles in oogenschouw te nemen: dikwerf kunt ge den voet geen duimbreed voortschuiven, en ge vergeet het vaak wanneer er de gelegenheid toe is: ge ondervindt nergens meer dat niets sterker boeit dan schoonheid.

  Langs een fraaijen tuinkoepel bereiken wij de zaal der tropische planten, waar anoetochilus, aroideën, begonia's, bromeliaceën, cacteen, caladiums, marantaceen, nepenthes, orchideën enz., door hare vreemde, vormen u in eene nieuwe wereld verplaatsen. Onder de eersten zijn er met zoo schoone gouden nerven tusschen het groen, dat ge ze enverwelkbaar wenscht, om er het schoonste tapijt, het schoonste bekleedsel van te vervaardigen; onder de nepenthes wijs ik u bij voorkeur op eene nepenthes destellatoria, wier lange bladeren aan het einde een vorm aannemen, als waren ze tot kruiken omgebogen of in elkander geslagen.

  Natuur, wat zijt ge rijk! Onder de duizend lessen die ge ons geeft, is deze de verhevenste, de hartverheffendste: "om de geheimen van Gods schepping te doorgronden, behoeft de mensch de beloofde eeuwigheid."

   

  http://www.paleisvoorvolksvlijt.nl/index.shtml

  Paleis voor Volksvlijt 3d. Het virtuele Paleis voor Volksvlijt maakt gebruik van de inDuality plug-in (± 9,5 MB) van Pelican Crossing. In principe wordt deze automatisch geïnstalleerd bij het eerste bezoek. N.B. Helaas werkt de 3D plug-in niet op de Mac.

  http://www.paleisvoorvolksvlijt.nl/3d/

  De canon van Amsterdam

  http://www.at5.nl/tv/de-canon-van-amsterdam/aflevering/2887

   

   

  Van 1864 tot 1929 stond op het Frederiksplein in Amsterdam het prachtige gebouw van glas en gietijzer. Nu domineert de aansteker en het luciferdoosje van de Nederlandse Bank. Wordt het tijd voor verandering? Geef uw mening.

  Maandagavond werd, tijdens het televisieprogramma Flogiston door Wim T. Schippers een stichting opgericht die ervoor gaat ijveren het Paleis voor Volksvlijt weer te herbouwen. Het zou tussen de 50 en 150 miljoen euro kosten. Het gebouw van de Nederlandse Bank zou moeten worden afgebroken.

  Bij de bouw in de jaren 60 van de negentiende eeuw was heel wat materiaal nodig: "ruim 2000 stuks heimasten, 370 kubieke el dennenhout, 390 kub. el greenenhout, 18 kub. el eikenhout, 2400 kub. el metselwerk, 270 kub. el hardsteen en 13,500 el gegoten en gesmeed ijzer, behalve de klinkersteenen, benoodigd om eene oppervlakte van 6600 vierkante el te bestraten."

  Oorspronkelijk was het plan steeds nieuwe exposities te organiseren van producten uit kunst, nijverheid en industrie. Zo werden er fietsexposities door de RAI georganiseerd. Omdat dat niet genoeg opleverde werden permanentere bestemmingen verzonnen. Zo werd er een concertzaal geopend. Daarvoor moest de zaal ontsierd worden met acoustiek-bevorderende lappen. Er waren ballet-, muziek-, cabaret- en theatervoorstellingen te zien. Van 1907 tot 1911 was er een bioscoop gevestigd.

  Het gasverlichtte paleis brandde in 1929 bijna helemaal af. Alleen de mooie winkelgallerij bleef staan tot 1961.

  http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/7401632/

   

   Dubbelklik

  Bijlagen:
  sieraad_der_stad.pdf (1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL
  08-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.23-11-1866 D. Sala & Zonen advertentie Gasornementen in verguld koper, brons en kristal Leidsch Dagblad

   

   

   

  GAS ORNEMENTEN

  in VERGULD KOPER, BRONS en KRISTAL zijn in ruime sortering voorhanden bij de firma D. SALA & ZONEN, terwijl de BRANDERS, BALLONS, GLAZEN, ENZ. te verkrijgen zijn bij D. A. SALA, Instrumentmaker, daarnaast.

  Leidsch Dagblad 23-11-1866

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 Dominicus Sala&Zonen c
  07-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.09-12-1871 D. A. Sala, specialist kunstglasblazen geeft lezing

   

   

   

  In de Zwolsche Courant leest men:

  De hier ter stede bestaande afdeeling ter bevordering van fabriek- en handwerksnijverheid wenschte dit jaar hare wintervergaderingen te openen met het doen optreden van iemand, die eene specialiteit in zijn vak mag genoemd worden.

  Immers het is bekend, dat de heer D. A. Sala, industrieel te Leiden, een der weinigen in ons vaderland is, die zich met het kunstglasblazen en de daaraan verwante werkzaamheden bezighouden.

  Van de goede resultaten getuigt niet alleen zijne fabriek, maar werd nog niet lang geleden in eene vergadering van industrieelen te Rotterdam mede blijk gegeven. Zoo deze lezing bij de leden de gewenschte belangstelling mocht opwekken, zal, naar wij meenen, het bestuur pogingen aanwenden om met eenige andere industrieelen overeenkomsten voor enkele buitengewone lezingen te sluiten.

  Leidsch Dagblad 09-12-1871

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL
  06-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.03-04-1871 Bronzen medaille aan de heer D.A. Sala

   

   

   

  - Door de commissie van beoordeeling der ingezonden voorwerpen op de tentoonstelling van bloemen, planten enz. van de afd. 's Gravenhage en omstreken der Holl. Maatschappij van Landbouw, die thans te 's Hage geopend is, zijn o.a. toegekend:

  gouden medaille aan den heer C. Eveleens, te Aalsmeer, Voor eene verzameling van 30 coniferen, door grootte en verscheidenheid uitmuntende;

  zilveren medaille en ƒ10 aan den heer P Harting te Aalsmeer, voor eene verzameling van 30 hulsten, door verscheidenheid uitmuntende; twee bronzen medailles en ƒ2.50 aan den heer F.W. Meijer te Leiden, voor twee verzamelingen van 20 reseda odorata in bloei;

  bronzen medaille aan den heer D.A. Sala te Leiden, voor een verzameling tuin gereedschappen (glazen planten-etiquetten en thermometers voor kasten); bronzen medaille aan den heer J. Plantfeber te Leiden, voor eene verzameling bloempotten van aardewerk;

  zilveren medaille aan den heer C. Eveleens te Aalsmeer, voor eene verzameling heesters, palmboomen en coniferen; zilveren medaille aan de hh. Koning en Co te Sassenheim, voor eene verzameling hyacrathen op glazen gekweekt.

  Leidsch Dagblad 03-04-1871

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL
  05-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.15-12-1869 D. A. Sala brandwonden bij gasontploffing

   

   

   

  Gisteren had alhier ten huize van den heer F. Stokhuyzen door een lekkage eene gasontploffing plaats, ten gevolge waarvan de heer D. A. Sala op aangezicht en handen belangrijke brandwonden bekwam.

  Leidsch Dagblad 15-12-1869

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL
  04-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.03-04-1871 Verguld zilveren medaille voor D.A. Sala

   

   

   

  - Op de tentoonstelling van bloemen en planten in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam zijn o.a. bekrooningen toegekend aan: den acclimatatie-tuin van wijlen jhr. von Siebold alhier een verguld zilv. medaille; aan F. W. Meyer alhier een verguld zilv. medaille: aan D.A. Sala alhier een verguld zilv. medaille; aan F.A.W. Weeningh, te Koudekerk, een zilv. medaille: aan P. Harting, te Aalsmeer, een gouden medaille en f20; aan C. Eveleens te Koudekerk, twee gouden medailles; aan W.C. Boes, te Boskoop, een verguld zilv. medaille en f10; aan P. Hooftman Jz., te Boskoop, een gouden en een verguld zilv. medaille.

  Leydse Courant 03-04-1871

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.17-05-1935 Einde huur H.D. Sala i.v.m. onteigening

   

   

   

  ONTEIGENING

  Vonnissen Arr. Rechtbank te 's Gravenhage d.d. 5 April 1935. Uitgesproken ten name en ten behoeve van de Gemeente LEIDEN, de onteigening van: de perceelen, gelegen aan de Vischmarkt no. 22, 23, 24, 25 en 26 en aan de Koornbrugsteeg no. 4 en 4a, 6 en 6a, thans kadastraal bekend Gemeente Leiden Sectie G. no. 1840 - voorheen Sectie G. nos. 203, 204, 205, 1707 - staande ten name van de naamlooze vennootschap Leidsche IJzerhandel, voorheen firma J.C. BERNARD, opgericht 1836, gevestigd te Leiden, met bepaling van het bedrag der schadeloosstelling op f.111.792.- voor de eigenares, en aan den huurder H.D. SALA te Leiden f.630.- en dat van het schadebedrag van f. 111.792.- zal worden uitgekeerd aan de naamlooze vennootschap Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank te 's Gravenhage f. 43.000.- met rente; het perceel, gelegen aan de Vischmarkt no. 8, kadastraal bekend gemeente Leiden Sectie G no. 186, staande ten name van WILHELMINA GEERTRUIDA DE LAMAAR, weduwe van MAARTEN BOEKWIJT, te Leiden, met bepaling van het bedrag der schadeloosstelling op f. 32.338.-. 4540 De Officier van Justitie te 's-Gravenhage.

  Leidsch Dagblad 17-05-1935

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL
  03-09-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.17-04-1871 D. A. Sala bronzen medaille voor doelmatigste verzameling tuingereedschappen

   

   

   

  De Commissie van beoordeeling voor de tentoonstelling van planten enz., van de afdeeling 's-Gravenhage en Omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, in het gebouw der Teeken-academie te 's-Gravenhage gehouden, heeft o.a. toegekend een gouden medaille

  (1ste prijs) aan C. Eveleens, te Aalsmeer, voor eene verzameling van dertig conifeeren, die door grootte en verscheidenheid uitmunten; een zilveren medaille en f 10

  (1ste prijs) aan P. Harting, te Aalsmeer, voor eene verzameling van dertig hulsten, voor den vollen grond, die door verscheidenheid uitmunten; twee bronzen medailles en f 2.50

  (2de en 3de prijs) aan F. W. Meijer, te Leiden, voor eene verzameling van twintig reseda odorata in bloei; een bronzen medaille

  (2de prijs) aanJ. Plantveber, te Leiden, voor de uitgebreidste verzameling bloempotten van aardewerk;

  een zilveren medaille aan C. Eveleens. te Aalsmeer, voor eene verzameling groen blijvende heesters, palmboomen voor den kouden grond en conifeeren;

  een zilveren medaille aan Koning & Co., te Sassenheim, voor eene verzameling Hyacinten, op glazen gekweekt;

  en een bronzen medaille aan D. A. Sala, te Leiden, voor de fraaiste en doelmatigste verzameling tuingereedschappen.

  De Commissie bestond uit de heeren J. Everwijn, te Noordwijk, en W. Hoog, te Noordwijkerhout, M. Been, te Rotterdam, D. De Graaf, te Leiden, P. Van der Laan, Zorgvliet bij 's Gravenhage.

  Leidsch Dagblad 17-04-1871

   

  Reageer (0)

  Categorie:1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL
  Foto

  Benvenuti sul weblog della famiglia Sala-Frigerio. Wens je informatie te delen of heb je vragen, neem dan contact op met Manuela Stuyck.

  E-mail Manuela Stuyck


  E-mail Anatole Sala blogbeheerder

  Hieronder vindt u de zoeklijsten SALA WERREL.... SALA FRIGERIO.... SALA PRIMAVESI.... SALA BOLOGNA


  Zoeken in blog


  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Zoeken in blog


  Foto

  Archief per dag
 • 23-02-2015
 • 08-09-2014
 • 07-09-2014
 • 06-09-2014
 • 05-09-2014
 • 04-09-2014
 • 03-09-2014
 • 02-09-2014
 • 01-09-2014
 • 29-08-2014
 • 28-08-2014
 • 27-08-2014
 • 26-08-2014
 • 25-08-2014
 • 24-08-2014
 • 23-08-2014
 • 22-08-2014
 • 21-08-2014
 • 20-08-2014
 • 19-08-2014
 • 18-08-2014
 • 17-08-2014
 • 16-08-2014
 • 15-08-2014
 • 14-08-2014
 • 13-08-2014
 • 12-08-2014
 • 11-08-2014
 • 10-08-2014
 • 09-08-2014
 • 08-08-2014
 • 07-08-2014
 • 06-08-2014
 • 05-08-2014
 • 01-08-2014
 • 28-05-2014
 • 09-04-2014
 • 08-04-2014
 • 07-04-2014
 • 06-04-2014
 • 05-04-2014
 • 04-04-2014
 • 03-04-2014
 • 02-04-2014
 • 01-04-2014
 • 06-03-2014
 • 04-03-2014
 • 03-03-2014
 • 01-03-2014
 • 27-02-2014
 • 23-02-2014
 • 22-02-2014
 • 15-02-2014
 • 14-02-2014
 • 13-02-2014
 • 12-02-2014
 • 11-02-2014
 • 10-02-2014
 • 10-01-2014
 • 09-01-2014
 • 08-01-2014
 • 07-01-2014
 • 06-01-2014
 • 05-01-2014
 • 04-01-2014
 • 03-01-2014
 • 02-01-2014
 • 01-01-2014
 • 01-12-2013
 • 30-11-2013
 • 28-11-2013
 • 27-11-2013
 • 26-11-2013
 • 25-11-2013
 • 24-11-2013
 • 23-11-2013
 • 22-11-2013
 • 21-11-2013
 • 20-11-2013
 • 19-11-2013
 • 17-11-2013
 • 16-11-2013
 • 15-11-2013
 • 14-11-2013
 • 13-11-2013
 • 12-11-2013
 • 11-11-2013
 • 10-11-2013
 • 09-11-2013
 • 08-11-2013
 • 07-11-2013
 • 06-11-2013
 • 05-11-2013
 • 04-11-2013
 • 03-11-2013
 • 02-11-2013
 • 01-11-2013
 • 30-10-2013
 • 29-10-2013
 • 28-10-2013
 • 27-10-2013
 • 26-10-2013
 • 25-10-2013
 • 24-10-2013
 • 23-10-2013
 • 22-10-2013
 • 21-10-2013
 • 20-10-2013
 • 19-10-2013
 • 18-10-2013
 • 17-10-2013
 • 16-10-2013
 • 15-10-2013
 • 14-10-2013
 • 13-10-2013
 • 12-10-2013
 • 11-10-2013
 • 10-10-2013
 • 09-10-2013
 • 08-10-2013
 • 07-10-2013
 • 06-10-2013
 • 05-10-2013
 • 04-10-2013
 • 03-10-2013
 • 02-10-2013
 • 01-10-2013
 • 04-09-2013
 • 03-09-2013
 • 02-09-2013
 • 01-09-2013
 • 29-08-2013
 • 28-08-2013
 • 27-08-2013
 • 26-08-2013
 • 25-08-2013
 • 24-08-2013
 • 23-08-2013
 • 22-08-2013
 • 21-08-2013
 • 20-08-2013
 • 19-08-2013
 • 18-08-2013
 • 17-08-2013
 • 16-08-2013
 • 15-08-2013
 • 14-08-2013
 • 13-08-2013
 • 12-08-2013
 • 11-08-2013
 • 10-08-2013
 • 09-08-2013
 • 08-08-2013
 • 07-08-2013
 • 06-08-2013
 • 05-08-2013
 • 04-08-2013
 • 03-08-2013
 • 02-08-2013
 • 01-08-2013
 • 11-07-2013
 • 10-07-2013
 • 09-07-2013
 • 08-07-2013
 • 06-07-2013
 • 05-07-2013
 • 04-07-2013
 • 03-07-2013
 • 02-07-2013
 • 01-07-2013
 • 28-06-2013
 • 27-06-2013
 • 26-06-2013
 • 25-06-2013
 • 24-06-2013
 • 23-06-2013
 • 22-06-2013
 • 20-06-2013
 • 19-06-2013
 • 18-06-2013
 • 17-06-2013
 • 16-06-2013
 • 15-06-2013
 • 14-06-2013
 • 13-06-2013
 • 11-06-2013
 • 10-06-2013
 • 09-06-2013
 • 08-06-2013
 • 07-06-2013
 • 06-06-2013
 • 05-06-2013
 • 04-06-2013
 • 02-06-2013
 • 01-06-2013
 • 13-05-2013
 • 12-05-2013
 • 11-05-2013
 • 10-05-2013
 • 09-05-2013
 • 08-05-2013
 • 07-05-2013
 • 06-05-2013
 • 05-05-2013
 • 04-05-2013
 • 03-05-2013
 • 02-05-2013
 • 01-05-2013
 • 30-04-2013
 • 29-04-2013
 • 28-04-2013
 • 27-04-2013
 • 26-04-2013
 • 25-04-2013
 • 24-04-2013
 • 23-04-2013
 • 22-04-2013
 • 21-04-2013
 • 20-04-2013
 • 18-04-2013
 • 17-04-2013
 • 16-04-2013
 • 15-04-2013
 • 14-04-2013
 • 13-04-2013
 • 12-04-2013
 • 11-04-2013
 • 10-04-2013
 • 09-04-2013
 • 08-04-2013
 • 07-04-2013
 • 05-04-2013
 • 04-04-2013
 • 03-04-2013
 • 02-04-2013
 • 01-04-2013
 • 27-03-2013
 • 26-03-2013
 • 25-03-2013
 • 24-03-2013
 • 23-03-2013
 • 22-03-2013
 • 21-03-2013
 • 20-03-2013
 • 19-03-2013
 • 18-03-2013
 • 17-03-2013
 • 16-03-2013
 • 15-03-2013
 • 14-03-2013
 • 13-03-2013
 • 12-03-2013
 • 11-03-2013
 • 10-03-2013
 • 09-03-2013
 • 08-03-2013
 • 07-03-2013
 • 06-03-2013
 • 05-03-2013
 • 04-03-2013
 • 03-03-2013
 • 02-03-2013
 • 01-03-2013
 • 02-02-2013
 • 01-02-2013
 • 30-01-2013
 • 29-01-2013
 • 28-01-2013
 • 27-01-2013
 • 26-01-2013
 • 25-01-2013
 • 24-01-2013
 • 23-01-2013
 • 22-01-2013
 • 21-01-2013
 • 20-01-2013
 • 19-01-2013
 • 18-01-2013
 • 17-01-2013
 • 16-01-2013
 • 15-01-2013
 • 14-01-2013
 • 13-01-2013
 • 12-01-2013
 • 11-01-2013
 • 10-01-2013
 • 09-01-2013
 • 08-01-2013
 • 07-01-2013
 • 06-01-2013
 • 05-01-2013
 • 04-01-2013
 • 03-01-2013
 • 02-01-2013
 • 01-01-2013
 • 08-12-2012
 • 07-12-2012
 • 06-12-2012
 • 05-12-2012
 • 04-12-2012
 • 03-12-2012
 • 02-12-2012
 • 01-12-2012
 • 03-11-2012
 • 02-11-2012
 • 01-11-2012
 • 05-10-2012
 • 04-10-2012
 • 03-10-2012
 • 02-10-2012
 • 01-10-2012
 • 12-09-2012
 • 11-09-2012
 • 10-09-2012
 • 09-09-2012
 • 08-09-2012
 • 07-09-2012
 • 06-09-2012
 • 05-09-2012
 • 04-09-2012
 • 03-09-2012
 • 02-09-2012
 • 01-09-2012
 • 02-08-2012
 • 01-08-2012
 • 05-07-2012
 • 04-07-2012
 • 03-07-2012
 • 02-07-2012
 • 01-07-2012
 • 30-06-2012
 • 29-06-2012
 • 28-06-2012
 • 27-06-2012
 • 26-06-2012
 • 25-06-2012
 • 24-06-2012
 • 23-06-2012
 • 22-06-2012
 • 21-06-2012
 • 20-06-2012
 • 19-06-2012
 • 18-06-2012
 • 17-06-2012
 • 16-06-2012
 • 15-06-2012
 • 14-06-2012
 • 13-06-2012
 • 12-06-2012
 • 11-06-2012
 • 10-06-2012
 • 09-06-2012
 • 08-06-2012
 • 07-06-2012
 • 06-06-2012
 • 05-06-2012
 • 04-06-2012
 • 03-06-2012
 • 02-06-2012
 • 01-06-2012
 • 14-05-2012
 • 13-05-2012
 • 12-05-2012
 • 11-05-2012
 • 10-05-2012
 • 09-05-2012
 • 08-05-2012
 • 07-05-2012
 • 06-05-2012
 • 05-05-2012
 • 04-05-2012
 • 03-05-2012
 • 02-05-2012
 • 01-05-2012
 • 30-04-2012
 • 29-04-2012
 • 28-04-2012
 • 27-04-2012
 • 26-04-2012
 • 25-04-2012
 • 24-04-2012
 • 23-04-2012
 • 22-04-2012
 • 21-04-2012
 • 20-04-2012
 • 19-04-2012
 • 18-04-2012
 • 17-04-2012
 • 16-04-2012
 • 15-04-2012
 • 14-04-2012
 • 13-04-2012
 • 12-04-2012
 • 11-04-2012
 • 10-04-2012
 • 09-04-2012
 • 08-04-2012
 • 07-04-2012
 • 06-04-2012
 • 05-04-2012
 • 04-04-2012
 • 03-04-2012
 • 02-04-2012
 • 01-04-2012
 • 03-03-2012
 • 02-03-2012
 • 01-03-2012
 • 01-02-2012
 • 30-01-2012
 • 29-01-2012
 • 28-01-2012
 • 27-01-2012
 • 26-01-2012
 • 25-01-2012
 • 24-01-2012
 • 23-01-2012
 • 22-01-2012
 • 21-01-2012
 • 20-01-2012
 • 19-01-2012
 • 18-01-2012
 • 17-01-2012
 • 16-01-2012
 • 15-01-2012
 • 14-01-2012
 • 13-01-2012
 • 12-01-2012
 • 11-01-2012
 • 10-01-2012
 • 09-01-2012
 • 08-01-2012
 • 07-01-2012
 • 06-01-2012
 • 05-01-2012
 • 04-01-2012
 • 03-01-2012
 • 02-01-2012
 • 01-01-2012
 • 30-12-2011
 • 29-12-2011
 • 28-12-2011
 • 27-12-2011
 • 26-12-2011
 • 25-12-2011
 • 24-12-2011
 • 23-12-2011
 • 22-12-2011
 • 21-12-2011
 • 20-12-2011
 • 19-12-2011
 • 18-12-2011
 • 17-12-2011
 • 16-12-2011
 • 15-12-2011
 • 14-12-2011
 • 13-12-2011
 • 12-12-2011
 • 11-12-2011
 • 10-12-2011
 • 09-12-2011
 • 08-12-2011
 • 07-12-2011
 • 06-12-2011
 • 05-12-2011
 • 04-12-2011
 • 03-12-2011
 • 02-12-2011
 • 01-12-2011
 • 30-11-2011
 • 29-11-2011
 • 28-11-2011
 • 27-11-2011
 • 26-11-2011
 • 25-11-2011
 • 24-11-2011
 • 23-11-2011
 • 22-11-2011
 • 21-11-2011
 • 20-11-2011
 • 19-11-2011
 • 14-11-2011
 • 13-11-2011
 • 12-11-2011
 • 11-11-2011
 • 10-11-2011
 • 09-11-2011
 • 08-11-2011
 • 07-11-2011
 • 05-11-2011
 • 04-11-2011
 • 03-11-2011
 • 02-11-2011
 • 01-11-2011
 • 19-10-2011
 • 18-10-2011
 • 17-10-2011
 • 16-10-2011
 • 15-10-2011
 • 14-10-2011
 • 13-10-2011
 • 12-10-2011
 • 11-10-2011
 • 10-10-2011
 • 09-10-2011
 • 08-10-2011
 • 07-10-2011
 • 06-10-2011
 • 05-10-2011
 • 04-10-2011
 • 03-10-2011
 • 02-10-2011
 • 01-10-2011
 • 23-09-2011
 • 22-09-2011
 • 21-09-2011
 • 20-09-2011
 • 19-09-2011
 • 18-09-2011
 • 17-09-2011
 • 16-09-2011
 • 15-09-2011
 • 14-09-2011
 • 13-09-2011
 • 12-09-2011
 • 11-09-2011
 • 10-09-2011
 • 09-09-2011
 • 08-09-2011
 • 07-09-2011
 • 06-09-2011
 • 05-09-2011
 • 04-09-2011
 • 03-09-2011
 • 02-09-2011
 • 01-09-2011
 • 18-08-2011
 • 17-08-2011
 • 16-08-2011
 • 15-08-2011
 • 14-08-2011
 • 13-08-2011
 • 12-08-2011
 • 11-08-2011
 • 10-08-2011
 • 09-08-2011
 • 08-08-2011
 • 07-08-2011
 • 06-08-2011
 • 05-08-2011
 • 04-08-2011
 • 03-08-2011
 • 02-08-2011
 • 01-08-2011
 • 19-07-2011
 • 18-07-2011
 • 17-07-2011
 • 16-07-2011
 • 15-07-2011
 • 14-07-2011
 • 13-07-2011
 • 12-07-2011
 • 11-07-2011
 • 10-07-2011
 • 09-07-2011
 • 08-07-2011
 • 07-07-2011
 • 06-07-2011
 • 05-07-2011
 • 04-07-2011
 • 03-07-2011
 • 02-07-2011
 • 01-07-2011
 • 30-06-2011
 • 29-06-2011
 • 28-06-2011
 • 27-06-2011
 • 26-06-2011
 • 25-06-2011
 • 24-06-2011
 • 23-06-2011
 • 22-06-2011
 • 21-06-2011
 • 20-06-2011
 • 19-06-2011
 • 18-06-2011
 • 17-06-2011
 • 16-06-2011
 • 15-06-2011
 • 14-06-2011
 • 13-06-2011
 • 12-06-2011
 • 11-06-2011
 • 10-06-2011
 • 09-06-2011
 • 08-06-2011
 • 07-06-2011
 • 06-06-2011
 • 05-06-2011
 • 04-06-2011
 • 03-06-2011
 • 02-06-2011
 • 01-06-2011
 • 30-05-2011
 • 29-05-2011
 • 28-05-2011
 • 27-05-2011
 • 26-05-2011
 • 25-05-2011
 • 24-05-2011
 • 23-05-2011
 • 22-05-2011
 • 21-05-2011
 • 20-05-2011
 • 19-05-2011
 • 18-05-2011
 • 17-05-2011
 • 16-05-2011
 • 15-05-2011
 • 14-05-2011
 • 13-05-2011
 • 12-05-2011
 • 11-05-2011
 • 10-05-2011
 • 09-05-2011
 • 08-05-2011
 • 07-05-2011
 • 06-05-2011
 • 04-05-2011
 • 03-05-2011
 • 02-05-2011
 • 01-05-2011
 • 30-04-2011
 • 29-04-2011
 • 28-04-2011
 • 27-04-2011
 • 26-04-2011
 • 25-04-2011
 • 24-04-2011
 • 23-04-2011
 • 22-04-2011
 • 21-04-2011
 • 20-04-2011
 • 19-04-2011
 • 18-04-2011
 • 17-04-2011
 • 16-04-2011
 • 15-04-2011
 • 14-04-2011
 • 13-04-2011
 • 12-04-2011
 • 11-04-2011
 • 10-04-2011
 • 09-04-2011
 • 08-04-2011
 • 07-04-2011
 • 06-04-2011
 • 05-04-2011
 • 04-04-2011
 • 03-04-2011
 • 02-04-2011
 • 01-04-2011
 • 11-03-2011
 • 09-03-2011
 • 08-03-2011
 • 07-03-2011
 • 06-03-2011
 • 05-03-2011
 • 03-03-2011
 • 02-03-2011
 • 01-03-2011
 • 27-02-2011
 • 26-02-2011
 • 25-02-2011
 • 24-02-2011
 • 23-02-2011
 • 22-02-2011
 • 21-02-2011
 • 20-02-2011
 • 19-02-2011
 • 18-02-2011
 • 17-02-2011
 • 16-02-2011
 • 15-02-2011
 • 14-02-2011
 • 13-02-2011
 • 12-02-2011
 • 11-02-2011
 • 10-02-2011
 • 09-02-2011
 • 08-02-2011
 • 07-02-2011
 • 06-02-2011
 • 05-02-2011
 • 04-02-2011
 • 03-02-2011
 • 02-02-2011
 • 01-02-2011
 • 09-01-2011
 • 08-01-2011
 • 07-01-2011
 • 06-01-2011
 • 05-01-2011
 • 04-01-2011
 • 03-01-2011
 • 02-01-2011
 • 01-01-2011
 • 30-12-2010
 • 29-12-2010
 • 28-12-2010
 • 27-12-2010
 • 26-12-2010
 • 25-12-2010
 • 24-12-2010
 • 23-12-2010
 • 22-12-2010
 • 21-12-2010
 • 20-12-2010
 • 19-12-2010
 • 18-12-2010
 • 17-12-2010
 • 16-12-2010
 • 14-12-2010
 • 13-12-2010
 • 12-12-2010
 • 11-12-2010
 • 10-12-2010
 • 09-12-2010
 • 08-12-2010
 • 07-12-2010
 • 06-12-2010
 • 05-12-2010
 • 04-12-2010
 • 03-12-2010
 • 02-12-2010
 • 01-12-2010
 • 19-11-2010
 • 18-11-2010
 • 16-11-2010
 • 15-11-2010
 • 14-11-2010
 • 13-11-2010
 • 12-11-2010
 • 11-11-2010
 • 10-11-2010
 • 09-11-2010
 • 08-11-2010
 • 07-11-2010
 • 06-11-2010
 • 05-11-2010
 • 04-11-2010
 • 03-11-2010
 • 02-11-2010
 • 01-11-2010
 • 03-10-2010
 • 02-10-2010
 • 01-10-2010
 • 30-09-2010
 • 29-09-2010
 • 28-09-2010
 • 27-09-2010
 • 26-09-2010
 • 25-09-2010
 • 24-09-2010
 • 23-09-2010
 • 22-09-2010
 • 21-09-2010
 • 20-09-2010
 • 19-09-2010
 • 18-09-2010
 • 17-09-2010
 • 16-09-2010
 • 15-09-2010
 • 14-09-2010
 • 13-09-2010
 • 12-09-2010
 • 11-09-2010
 • 10-09-2010
 • 09-09-2010
 • 08-09-2010
 • 07-09-2010
 • 06-09-2010
 • 05-09-2010
 • 04-09-2010
 • 03-09-2010
 • 02-09-2010
 • 01-09-2010
 • 11-08-2010
 • 10-08-2010
 • 09-08-2010
 • 08-08-2010
 • 07-08-2010
 • 06-08-2010
 • 05-08-2010
 • 04-08-2010
 • 03-08-2010
 • 02-08-2010
 • 01-08-2010
 • 30-07-2010
 • 29-07-2010
 • 28-07-2010
 • 27-07-2010
 • 26-07-2010
 • 25-07-2010
 • 24-07-2010
 • 23-07-2010
 • 22-07-2010
 • 21-07-2010
 • 20-07-2010
 • 19-07-2010
 • 18-07-2010
 • 17-07-2010
 • 16-07-2010
 • 15-07-2010
 • 14-07-2010
 • 13-07-2010
 • 12-07-2010
 • 11-07-2010
 • 10-07-2010
 • 09-07-2010
 • 08-07-2010
 • 07-07-2010
 • 06-07-2010
 • 05-07-2010
 • 04-07-2010
 • 03-07-2010
 • 02-07-2010
 • 01-07-2010
 • 22-06-2010
 • 01-06-2010
 • 23-05-2010
 • 22-05-2010
 • 21-05-2010
 • 20-05-2010
 • 19-05-2010
 • 18-05-2010
 • 17-05-2010
 • 16-05-2010
 • 15-05-2010
 • 14-05-2010
 • 13-05-2010
 • 12-05-2010
 • 11-05-2010
 • 10-05-2010
 • 09-05-2010
 • 08-05-2010
 • 07-05-2010
 • 06-05-2010
 • 05-05-2010
 • 04-05-2010
 • 03-05-2010
 • 02-05-2010
 • 01-05-2010
 • 30-04-2010
 • 29-04-2010
 • 28-04-2010
 • 27-04-2010
 • 26-04-2010
 • 25-04-2010
 • 24-04-2010
 • 23-04-2010
 • 22-04-2010
 • 21-04-2010
 • 20-04-2010
 • 19-04-2010
 • 18-04-2010
 • 17-04-2010
 • 16-04-2010
 • 15-04-2010
 • 14-04-2010
 • 13-04-2010
 • 12-04-2010
 • 11-04-2010
 • 10-04-2010
 • 09-04-2010
 • 08-04-2010
 • 07-04-2010
 • 06-04-2010
 • 05-04-2010
 • 04-04-2010
 • 03-04-2010
 • 02-04-2010
 • 01-04-2010
 • 23-03-2010
 • 22-03-2010
 • 21-03-2010
 • 20-03-2010
 • 19-03-2010
 • 18-03-2010
 • 17-03-2010
 • 16-03-2010
 • 15-03-2010
 • 14-03-2010
 • 13-03-2010
 • 12-03-2010
 • 11-03-2010
 • 10-03-2010
 • 09-03-2010
 • 08-03-2010
 • 07-03-2010
 • 06-03-2010
 • 05-03-2010
 • 04-03-2010
 • 03-03-2010
 • 02-03-2010
 • 01-02-2010
 • 19-01-2010
 • 16-01-2010
 • 15-01-2010
 • 14-01-2010
 • 13-01-2010
 • 11-01-2010
 • 10-01-2010
 • 09-01-2010
 • 08-01-2010
 • 06-01-2010
 • 05-01-2010
 • 03-01-2010
 • 16-12-2009
 • 15-12-2009
 • 14-12-2009
 • 13-12-2009
 • 12-12-2009
 • 11-12-2009
 • 10-12-2009
 • 09-12-2009
 • 08-12-2009
 • 07-12-2009
 • 06-12-2009
 • 05-12-2009
 • 04-12-2009
 • 03-12-2009
 • 02-12-2009
 • 01-12-2009
 • 01-11-2009
 • 25-10-2009
 • 24-10-2009
 • 23-10-2009
 • 22-10-2009
 • 21-10-2009
 • 20-10-2009
 • 19-10-2009
 • 18-10-2009
 • 17-10-2009
 • 16-10-2009
 • 15-10-2009
 • 14-10-2009
 • 13-10-2009
 • 12-10-2009
 • 11-10-2009
 • 10-10-2009
 • 09-10-2009
 • 08-10-2009
 • 07-10-2009
 • 06-10-2009
 • 05-10-2009
 • 04-10-2009
 • 03-10-2009
 • 02-10-2009
 • 01-10-2009
 • 30-09-2009
 • 29-09-2009
 • 27-09-2009
 • 26-09-2009
 • 23-09-2009
 • 22-09-2009
 • 21-09-2009
 • 20-09-2009
 • 19-09-2009
 • 18-09-2009
 • 17-09-2009
 • 16-09-2009
 • 15-09-2009
 • 14-09-2009
 • 13-09-2009
 • 11-09-2009
 • 10-09-2009
 • 09-09-2009
 • 08-09-2009
 • 07-09-2009
 • 06-09-2009
 • 05-09-2009
 • 04-09-2009
 • 03-09-2009
 • 02-09-2009
 • 01-09-2009
 • 27-08-2009
 • 26-08-2009
 • 17-08-2009
 • 16-08-2009
 • 12-08-2009
 • 05-08-2009
 • 02-08-2009
 • 30-07-2009
 • 29-07-2009
 • 28-07-2009
 • 27-07-2009
 • 26-07-2009
 • 25-07-2009
 • 24-07-2009
 • 23-07-2009
 • 22-07-2009
 • 21-07-2009
 • 19-07-2009
 • 18-07-2009
 • 17-07-2009
 • 16-07-2009
 • 15-07-2009
 • 14-07-2009
 • 13-07-2009
 • 12-07-2009
 • 11-07-2009
 • 10-07-2009
 • 09-07-2009
 • 08-07-2009
 • 07-07-2009
 • 06-07-2009
 • 05-07-2009
 • 04-07-2009
 • 03-07-2009
 • 02-07-2009
 • 01-07-2009
 • 26-06-2009
 • 11-06-2009
 • 07-06-2009
 • 05-06-2009
 • 03-06-2009
 • 02-06-2009
 • 01-06-2009
 • 30-05-2009
 • 29-05-2009
 • 28-05-2009
 • 27-05-2009
 • 26-05-2009
 • 25-05-2009
 • 24-05-2009
 • 23-05-2009
 • 22-05-2009
 • 21-05-2009
 • 20-05-2009
 • 19-05-2009
 • 18-05-2009
 • 17-05-2009
 • 15-05-2009
 • 14-05-2009
 • 13-05-2009
 • 12-05-2009
 • 11-05-2009
 • 10-05-2009
 • 09-05-2009
 • 08-05-2009
 • 07-05-2009
 • 06-05-2009
 • 05-05-2009
 • 04-05-2009
 • 03-05-2009
 • 02-05-2009
 • 01-05-2009
 • 21-04-2009
 • 20-04-2009
 • 19-04-2009
 • 18-04-2009
 • 17-04-2009
 • 16-04-2009
 • 15-04-2009
 • 14-04-2009
 • 13-04-2009
 • 12-04-2009
 • 11-04-2009
 • 10-04-2009
 • 09-04-2009
 • 08-04-2009
 • 07-04-2009
 • 06-04-2009
 • 05-04-2009
 • 04-04-2009
 • 03-04-2009
 • 02-04-2009
 • 01-04-2009
 • 26-03-2009
 • 24-03-2009
 • 23-03-2009
 • 18-03-2009
 • 16-03-2009
 • 07-03-2009
 • 06-03-2009
 • 05-03-2009
 • 04-03-2009
 • 03-03-2009
 • 02-03-2009
 • 01-03-2009
 • 06-02-2009
 • 05-02-2009
 • 04-02-2009
 • 03-02-2009
 • 02-02-2009
 • 28-01-2009
 • 27-01-2009
 • 22-01-2009
 • 17-01-2009
 • 16-01-2009
 • 12-01-2009
 • 11-01-2009
 • 05-01-2009
 • 04-01-2009
 • 03-01-2009
 • 30-12-2008
 • 29-12-2008
 • 28-12-2008
 • 27-12-2008
 • 26-12-2008
 • 25-12-2008
 • 24-12-2008
 • 23-12-2008
 • 22-12-2008
 • 21-12-2008
 • 20-12-2008
 • 19-12-2008
 • 18-12-2008
 • 17-12-2008
 • 16-12-2008
 • 15-12-2008
 • 14-12-2008
 • 13-12-2008
 • 12-12-2008
 • 11-12-2008
 • 10-12-2008
 • 09-12-2008
 • 08-12-2008
 • 07-12-2008
 • 06-12-2008
 • 05-12-2008
 • 04-12-2008
 • 03-12-2008
 • 02-12-2008
 • 01-12-2008
 • 04-11-2008
 • 03-11-2008
 • 02-11-2008
 • 01-11-2008
 • 11-09-2008
 • 10-09-2008
 • 09-09-2008
 • 08-09-2008
 • 07-09-2008
 • 06-09-2008
 • 05-09-2008
 • 04-09-2008
 • 03-09-2008
 • 02-09-2008
 • 01-09-2008
 • 04-08-2008
 • 03-08-2008
 • 02-08-2008
 • 01-08-2008
 • 18-07-2008
 • 17-07-2008
 • 16-07-2008
 • 15-07-2008
 • 14-07-2008
 • 13-07-2008
 • 12-07-2008
 • 11-07-2008
 • 10-07-2008
 • 09-07-2008
 • 08-07-2008
 • 07-07-2008
 • 06-07-2008
 • 05-07-2008
 • 04-07-2008
 • 03-07-2008
 • 02-07-2008
 • 01-07-2008
 • 04-05-2008
 • 02-05-2008
 • 01-05-2008
 • 22-03-2008
 • 21-03-2008
 • 20-03-2008
 • 19-03-2008
 • 18-03-2008
 • 17-03-2008
 • 16-03-2008
 • 15-03-2008
 • 14-03-2008
 • 13-03-2008
 • 12-03-2008
 • 11-03-2008
 • 10-03-2008
 • 09-03-2008
 • 08-03-2008
 • 07-03-2008
 • 06-03-2008
 • 05-03-2008
 • 04-03-2008
 • 03-03-2008
 • 02-03-2008
 • 01-03-2008
 • 23-02-2008
 • 22-02-2008
 • 21-02-2008
 • 20-02-2008
 • 16-01-2008
 • 15-01-2008
 • 14-01-2008
 • 13-01-2008
 • 12-01-2008
 • 11-01-2008
 • 09-01-2008
 • 08-01-2008
 • 07-01-2008
 • 06-01-2008
 • 05-01-2008
 • 03-01-2008
 • 02-01-2008
 • 01-01-2008
 • 09-12-2007
 • 08-12-2007
 • 07-12-2007
 • 06-12-2007
 • 05-12-2007
 • 04-12-2007
 • 03-12-2007
 • 02-12-2007
 • 03-11-2007
 • 02-11-2007
 • 01-11-2007
 • 24-09-2007
 • 23-09-2007
 • 22-09-2007
 • 21-09-2007
 • 20-09-2007
 • 19-09-2007
 • 18-09-2007
 • 17-09-2007
 • 16-09-2007
 • 15-09-2007
 • 14-09-2007
 • 13-09-2007
 • 12-09-2007
 • 11-09-2007
 • 10-09-2007
 • 09-09-2007
 • 08-09-2007
 • 07-09-2007
 • 06-09-2007
 • 05-09-2007
 • 04-09-2007
 • 03-09-2007
 • 02-09-2007
 • 01-09-2007
 • 30-08-2007
 • 29-08-2007
 • 28-08-2007
 • 27-08-2007
 • 26-08-2007
 • 25-08-2007
 • 24-08-2007
 • 23-08-2007
 • 22-08-2007
 • 21-08-2007
 • 20-08-2007
 • 19-08-2007
 • 18-08-2007
 • 17-08-2007
 • 16-08-2007
 • 15-08-2007
 • 14-08-2007
 • 13-08-2007
 • 12-08-2007
 • 11-08-2007
 • 10-08-2007
 • 09-08-2007
 • 08-08-2007
 • 07-08-2007
 • 06-08-2007
 • 05-08-2007
 • 04-08-2007
 • 03-08-2007
 • 02-08-2007
 • 01-08-2007
 • 24-07-2007
 • 23-07-2007
 • 22-07-2007
 • 21-07-2007
 • 20-07-2007
 • 19-07-2007
 • 18-07-2007
 • 17-07-2007
 • 16-07-2007
 • 15-07-2007
 • 14-07-2007
 • 13-07-2007
 • 12-07-2007
 • 11-07-2007
 • 10-07-2007
 • 09-07-2007
 • 08-07-2007
 • 07-07-2007
 • 06-07-2007
 • 05-07-2007
 • 04-07-2007
 • 03-07-2007
 • 02-07-2007
 • 01-07-2007
 • 06-05-2007
 • 05-05-2007
 • 04-05-2007
 • 03-05-2007
 • 02-05-2007
 • 01-05-2007
 • 11-03-2007
 • 10-03-2007
 • 09-03-2007
 • 08-03-2007
 • 05-03-2007
 • 04-03-2007
 • 03-03-2007
 • 02-03-2007
 • 01-03-2007
 • 20-02-2007
 • 19-02-2007
 • 18-02-2007
 • 17-02-2007
 • 16-02-2007
 • 15-02-2007
 • 14-02-2007
 • 13-02-2007
 • 12-02-2007
 • 11-02-2007
 • 10-02-2007
 • 09-02-2007
 • 08-02-2007
 • 07-02-2007
 • 06-02-2007
 • 05-02-2007
 • 04-02-2007
 • 03-02-2007
 • 02-02-2007
 • 01-02-2007
 • 20-01-2007
 • 19-01-2007
 • 18-01-2007
 • 16-01-2007
 • 14-01-2007
 • 12-01-2007
 • 11-01-2007
 • 10-01-2007
 • 09-01-2007
 • 08-01-2007
 • 07-01-2007
 • 06-01-2007
 • 05-01-2007
 • 04-01-2007
 • 03-01-2007
 • 02-01-2007
 • 01-01-2007
 • 08-12-2006
 • 07-12-2006
 • 06-12-2006
 • 05-12-2006
 • 04-12-2006
 • 03-12-2006
 • 02-12-2006
 • 01-12-2006
 • 15-11-2006
 • 14-11-2006
 • 13-11-2006
 • 12-11-2006
 • 11-11-2006
 • 10-10-2006
 • 09-10-2006
 • 08-10-2006
 • 07-10-2006
 • 06-10-2006
 • 26-09-2006
 • 25-09-2006
 • 24-09-2006
 • 23-09-2006
 • 22-09-2006
 • 21-09-2006
 • 20-09-2006
 • 09-09-2006
 • 08-09-2006
 • 07-09-2006
 • 06-09-2006
 • 05-09-2006
 • 11-08-2006
 • 10-08-2006
 • 09-08-2006
 • 08-08-2006
 • 07-08-2006
 • 06-08-2006
 • 05-08-2006
 • 04-08-2006
 • 03-08-2006
 • 02-08-2006
 • 01-08-2006
 • 13-07-2006
 • 12-07-2006
 • 11-07-2006
 • 10-07-2006
 • 09-07-2006
 • 08-07-2006
 • 07-07-2006
 • 06-07-2006
 • 05-07-2006
 • 04-07-2006
 • 03-07-2006
 • 02-07-2006
 • 01-07-2006
 • 10-05-2006
 • 04-05-2006
 • 03-05-2006
 • 01-05-2006
 • 11-04-2006
 • 10-04-2006
 • 09-04-2006
 • 08-04-2006
 • 07-04-2006
 • 06-04-2006
 • 05-04-2006
 • 04-04-2006
 • 03-04-2006
 • 02-04-2006
 • 01-04-2006
 • 25-03-2006
 • 24-03-2006
 • 23-03-2006
 • 22-03-2006
 • 21-03-2006
 • 20-03-2006
 • 19-03-2006
 • 18-03-2006
 • 17-03-2006
 • 16-03-2006
 • 15-03-2006
 • 14-03-2006
 • 13-03-2006
 • 12-03-2006
 • 11-03-2006
 • 10-03-2006
 • 09-03-2006
 • 08-03-2006
 • 07-03-2006
 • 06-03-2006
 • 05-03-2006
 • 04-03-2006
 • 02-03-2006
 • 01-03-2006
 • 26-02-2006
 • 25-02-2006
 • 24-02-2006
 • 23-02-2006
 • 22-02-2006
 • 21-02-2006
 • 20-02-2006
 • 19-02-2006
 • 18-02-2006
 • 17-02-2006
 • 16-02-2006
 • 15-02-2006
 • 14-02-2006
 • 13-02-2006
 • 12-02-2006
 • 11-02-2006
 • 10-02-2006
 • 09-02-2006
 • 08-02-2006
 • 07-02-2006
 • 06-02-2006
 • 05-02-2006
 • 04-02-2006
 • 03-02-2006
 • 02-02-2006
 • 01-02-2006
 • 04-01-2006
 • 03-01-2006
 • 02-01-2006
 • 01-01-2006
 • 11-12-2005
 • 10-12-2005
 • 09-12-2005
 • 08-12-2005
 • 07-12-2005
 • 06-12-2005
 • 05-12-2005
 • 04-12-2005
 • 03-12-2005
 • 02-12-2005
 • 01-12-2005
 • 10-11-2005
 • 09-11-2005
 • 08-11-2005
 • 07-11-2005
 • 06-11-2005
 • 05-11-2005
 • 04-11-2005
 • 03-11-2005
 • 02-11-2005
 • 01-11-2005
 • 07-10-2005
 • 06-10-2005
 • 05-10-2005
 • 04-10-2005
 • 03-10-2005
 • 02-10-2005
 • 01-10-2005
 • 02-09-2005
 • 01-09-2005
 • 09-08-2005
 • 08-08-2005
 • 04-08-2005
 • 03-08-2005
 • 02-08-2005
 • 12-07-2005
 • 11-07-2005
 • 10-07-2005
 • 09-07-2005
 • 08-07-2005
 • 07-07-2005
 • 06-07-2005
 • 05-07-2005
 • 04-07-2005
 • 03-07-2005
 • 02-07-2005
 • 01-07-2005
 • 05-06-2005
 • 04-06-2005
 • 03-06-2005
 • 02-06-2005
 • 01-06-2005
 • 07-04-2005
 • 06-04-2005
 • 05-04-2005
 • 04-04-2005
 • 03-04-2005
 • 02-04-2005
 • 01-04-2005
 • 08-03-2005
 • 07-03-2005
 • 06-03-2005
 • 05-03-2005
 • 04-03-2005
 • 03-03-2005
 • 02-03-2005
 • 01-03-2005
 • 16-01-2005
 • 15-01-2005
 • 14-01-2005
 • 13-01-2005
 • 12-01-2005
 • 11-01-2005
 • 10-01-2005
 • 09-01-2005
 • 08-01-2005
 • 07-01-2005
 • 06-01-2005
 • 05-01-2005
 • 04-01-2005
 • 03-01-2005
 • 02-01-2005
 • 01-01-2005
 • 06-01-2004
 • 05-01-2004
 • 02-01-2004
 • 01-01-2004
 • 18-12-2003
 • 17-12-2003
 • 16-12-2003
 • 15-12-2003
 • 14-12-2003
 • 13-12-2003
 • 12-12-2003
 • 11-12-2003
 • 10-12-2003
 • 09-12-2003
 • 08-12-2003
 • 07-12-2003
 • 06-12-2003
 • 05-12-2003
 • 04-12-2003
 • 03-12-2003
 • 02-12-2003
 • 01-12-2003
 • 10-02-2003
 • 09-02-2003
 • 08-02-2003
 • 07-02-2003
 • 06-02-2003
 • 05-02-2003
 • 04-02-2003
 • 03-02-2003
 • 02-02-2003
 • 01-02-2003
 • 19-01-2003
 • 18-01-2003
 • 17-01-2003
 • 16-01-2003
 • 15-01-2003
 • 14-01-2003
 • 13-01-2003
 • 12-01-2003
 • 11-01-2003
 • 10-01-2003
 • 09-01-2003
 • 08-01-2003
 • 07-01-2003
 • 06-01-2003
 • 05-01-2003
 • 04-01-2003
 • 03-01-2003
 • 02-01-2003
 • 01-01-2003
 • 24-01-2000
 • 22-01-2000
 • 20-01-2000
 • 11-01-2000
 • 10-01-2000
 • 09-01-2000
 • 08-01-2000
 • 19-10-1975
 • 07-05-1974
 • 23-01-1974
 • 22-01-1974
 • 21-01-1974
 • 19-01-1974
 • 17-01-1974
 • 16-01-1974
 • 15-01-1974
 • 14-01-1974
 • 13-01-1974
 • 16-11-1973
 • 15-11-1973
 • 14-11-1973
 • 13-11-1973
 • 12-11-1973
 • 04-11-1973
 • 03-11-1973
 • 20-10-1973
 • 25-09-1973
 • 24-09-1973
 • 23-09-1973
 • 22-09-1973
 • 21-09-1973
 • 20-09-1973
 • 19-09-1973
 • 18-09-1973
 • 17-09-1973
 • 16-09-1973
 • 15-09-1973
 • 14-09-1973
 • 13-09-1973
 • 12-09-1973
 • 11-09-1973
 • 10-09-1973
 • 09-09-1973
 • 08-09-1973
 • 07-09-1973
 • 06-09-1973
 • 05-09-1973
 • 04-09-1973
 • 03-09-1973
 • 02-09-1973
 • 01-09-1973
 • 21-07-1973
 • 16-07-1973
 • 15-07-1973
 • 14-07-1973
 • 13-07-1973
 • 12-07-1973
 • 10-07-1973
 • 06-05-1973
 • 05-05-1973
 • 01-05-1973
 • 20-02-1973

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken met Google  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!