NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Peter LeysArchief
 • Alle berichten


  07-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Koorcomponist Raymond Schroyens, 75 !  Componist Raymond Schroyens 75 ! Een portret.


  Op 14 maart werd de Vlaamse componist Raymond Schroyens 75. Hij is vandaag nog steeds springlevend en actief als componist. Een portret van de jarige.

  Op 14 maart 1933 werd Raymond Schroyens in Mechelen geboren. Zijn eerste contacten met de muziekwereld dateren van in 1942. Als negenjarige knaap zong hij in het befaamde St.-Romboutskoor en kwam hij al meteen in contact met twee reuzen uit die tijd: dirigent Mgr. Jules Van Nuffel en organist Flor Peeters. Die ervaringen bij Van Nuffel waren voor Raymond Schroyens bepalend voor zijn verdere muzikale loopbaan. In 1950 startte Schroyens zijn studies aan het Lemmensinstituut in Mechelen. Daar kwam hij weer terecht bij Van Nuffel, maar ook bij Staf Nees en Marinus de Jong. Vanaf 1954 zocht hij in het Antwerpse conservatorium Flor Peeters op voor zijn orgelstudies.

  Schroyens startte zijn professionele carrière in Dearborn (Michigan, VS) als kapelmester aan de St.-Alfonsuskerk. Hij verbleef daar van 1958 tot 1960. Van 1963 tot 1993 was hij verbonden aan de klassieke muziekzender van de BRT (Radio 3). Als klavecinist was hij van 1962 tot 1972 verbonden aan het Concertino J.B. Loeillet te Mechelen. Aan het Brusselse conservatorium doceerde hij klavecimbel (1970-1993) en in Mechelen onderwees hij van 1975 tot 1988 klavecimbel aan het Stedelijk Conservatorium. Hij zetelde in verschillende besturen en organisaties als muzikaal adviseur. We vermelden als voorbeelden het Festival van Vlaanderen – Mechelen, Ars Organi Mechelen en de Vlaamse Federatie van Jonge Koren in Gent. En zo zijn we bij de koorwereld terechtgekomen.

  Behalve werken voor orgel, piano en klavecimbel componeert Schroyens hoofdzakelijk voor de menselijke stem, al dan niet met instrumentale begeleiding. De vroegste composities van Raymond Schroyens zijn een resultaat van een grote bewondering voor Van Nuffel, Peeters en de barokmuziek. We treffen uit die periode liedbewerkingen, koorcomposities en basso-continuo-uitwerkingen aan. Die muziek is gekenmerkt door modaliteit en dat kenmerk zal blijvend zijn. Hij tracht bij het componeren voor koor zo te schrijven dat de zingende muziek evengoed het hart als de ziel van de uitvoerders kan beroeren, wars van ingewikkelde of voor hen niet te vatten technieken. Simpeler gezegd: geen aartsmoeilijk of lelijk dissonant werk afleveren.

  Net zoals zijn iets jongere vriend en stadsgenoot Vic Nees kwam hij onder de invloed van de vernieuwende Duitse koorstijl van Hugo Distler, Willi Träder, Karl Marx en Ernst Pepping. Bij hen leerde hij vooral lineair schrijven. Zoals bij de grote polyfonisten was er bij hen de drang om iedere stem een gelijkwaardig en boeiend melodisch verloop mee te geven. Zijn eerste fase van compositorisch koordenken vertrok dus vanuit een Rooms-katholieke ‘kathedraaltraditie’ (voornamelijk de Mechelse) en evolueerde vervolgens naar een Luthers-protestantse cantorij-esthetiek. De dimensies werden kleiner, de innerlijke drift minder exuberant en apologetisch, het spel van motieven en imitaties belangrijker. Naarmate de jaren verstreken kwam er een sensualisme van klankkleuren te voorschijn en werd het beeld tegelijkertijd meer homofoon. Andere invloeden kwamen erbij, bijvoorbeeld Engelse. Namen opsommen van componisten die zijn wegwijzers en hoefsmeden kunnen geweest zijn is moeilijk, maar de lijst gaat van Perotinus tot Penderecki, schat ik.

  Kenmerkend in zijn koormuziek is eveneens de correcte behandeling van het woordaccent. Een beklemtoonde lettergreep wordt ook muzikaal onderstreept. Metrum en prosodie van de tekst bepalen het ritme van de muziek. In dit verband vroegen we hem naar zijn visie op volksmuziek en Vlaamse volksliederen in het bijzonder. Vergeten we niet dat hij talrijke volksliederen bewerkte. We verwijzen hier naar de bundel (uitgeverij De Monte) ‘Als de kerels te gare zijn’ met 10 liedzettingen voor gemengd koor. Hij componeerde zelf ook nieuwe volksliederen zoals ‘Ik ben door de sneeuw’, ‘Tel uw herinneringen’, ‘Voorbij de zon en de wind’, ‘Toen God de dingen maakte’ en ‘Treurige kerstleis’. In dit verband citeren we graag de jarige toondichter: “Het goede volkslied geniet mijn absoluut respect, het Vlaamse maakt daar allerminst uitzondering op. Voor elk volk betekent het eigen volkslied een weerspiegeling van zijn aard en geschiedenis. Bij ons is die aard veelal mystiek gericht, religieus gebonden, vaak contemplatief. De geschiedenis heeft de Vlaming met onderdrukking, berusting en cynisme gebrandmerkt. Dat weerkaatst zich in zijn gezelschapsliederen. Onze oudste volksliederen zijn voortgekomen uit de kerkzang, het latere Gregoriaans. Ze zijn niet zelden beschouwend en wat nostalgisch van aard, wat echter de nonsensachtige vrolijkheid bij sommige onder hen uitsluit noch misprijst. Door mijn opleiding in o.m. de religieuze muziek ben ik steeds nauw verbonden geweest met de lyriek en de uitstralingskracht van het volkslied, zowel van inheemse als van buitenlandse. Daardoor heb ik niet weinig volksliederen bewerkt of verwerkt in eigen composities. Ik deed dat gewoon omdat ik er zin in had, ofwel omdat men er mij om vroeg. Meestal het eerste, bijvoorbeeld in ‘Winterwijding’.”

  Met enige terechte fierheid verwijst Raymond Schroyens naar de groep jonge toondichters die een 40-tal jaren geleden in navolging van eerbiedwaardige voorbeelden en onder toezicht van geëerde specialisten nieuwe eigentijdse volksliederen trachtten te schrijven. Er ontstonden toen enkele zeer verdienstelijke nieuwe volksliederen die –helaas té weinig- in het repertoire van nationale volksliederen terechtkwamen. We denken hier naast Schroyens ook aan componisten als Vic Nees, Paul Schollaert, Hans Dirken, Stan Van Vaerenbergh, Ward De Beer ….. van wie enkele liederen prijken in de bekende rode bundel ‘Lied om Lied’. Wat zijn de kenmerken van een goed volkslied, vroegen we hem dan. “Een goed volkslied bestrijkt volgens mij een beperkte melodische uitgestrektheid, het liefst binnen het octaaf en in het medium van de stem. Het gebruikt zelden grote, laat staan buitenissige toonafstanden en zeker geen intellectuele toonveranderingen of modulaties. Niets in een zuiver volkslied is tegennatuurlijk, de modulatie niet, de uitgestrektheid niet, de toonaard niet en de tekst niet. Het metrum en het ritme passen zich spontaan aan de woorden aan, zonder tegendraadse ingrepen.” En een koorbewerking van een volkslied? “Een passende koorbewerking van zo een lied volgt dezelfde premissen: de toonaard (modaal/tonaal) zij met respect en goede smaak toegepast. De stembewegingen wezen sierlijk en natuurlijk. Een zachte harmonische dissonant hier en daar kan pit geven aan het toonbeeld.” Het strikt volgen van het woord- en zinsaccent leidt soms tot heel wat maatwisselingen.

  Harmonisch schrijft Raymond Schroyens in een vrije tonaliteit. Hij baseert zich enerzijds op de oude kerkmodi maar verrijkt die met welgekozen dissonanten. In ‘Nunc dimittis’ wordt het geheel doorweven met gregoriaanse citaten. We moeten toegeven dat de koormuziek van Schroyens niet altijd gemakkelijk uit te voeren is voor een doorsnee koor. Hij richt zich naar eigen zeggen tot de getrainde amateurs of de toegeeflijke professionals. Vaak hoor je beweren dat het Nederlands in vergelijking met andere talen een uiterst moeilijk zingbare taal is. Raymond Schroyens kan als geen ander vergelijken en nuanceert deze visie. Volgens hem is het Nederlands even zingbaar als het Italiaans, Frans, Duits of Engels. Je moet als componist uiteraard rekening houden met het klankvermogen van de taal, maar dat geldt voor alle talen. Weg dus met die ongerijmde vooroordelen. Raymond Schroyens verblijft vaak in de States. Volgens hem is er ginder zeker interesse voor de Vlaamse muziek maar de promotie ervoor vanwege de officiële Belgische kanalen is te beperkt of onbestaande.

  Ondanks de 75 jaren zijn de dagen van Raymond Schroyens nog zeer gevuld. Hij speelt nog geregeld Bach, Händel, Scarlatti, …., componeert met korte tussenpozen, schrijft gedichten, teksten, e-mails. Hij leest graag, ergert zich aan sport, windt zich op aan politiek, verkneukelt zich in lichte handarbeid en kijkt dagelijks DVD’s uit eigen ruime collectie. Hij is bezig aan de compositie van een liedcyclus, aan een kamermuziekwerk en straks aan een koorcompositie.” Het moge hem nog vele jaren voor de wind gaan!


  05-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Paul Steegmans

  Koordag rond 'Kinderwereld' van Paul Steegmans

   

  Hasselt - Muziekconservatorium - zondag 12 oktober 2008

  Paul Steegmans schreef een schitterende bundel met liedjes voor kinderen : Kinderwereld.  Kinderen kunnen onder begeleiding van de docenten Lut Goetschalckx, Claudine Martens en Mieke Ketelslegers kennismaken met deze bundel. De dag wordt afgesloten met een kort toonmoment waarbij de liederen uitgevoerd worden.   Workshop

  Tijdens de dag wordt er in verschillende ateliers gewerkt rond de liederen van de bundel Kinderwereld van Paul Steegmans.
  De kinderen worden volgens leeftijd ingedeeld in groepen en leren op ieders niveau liederen uit deze bundel aan. Tussen de repetitiemomenten  door zullen deze liederen op een speelse manier scenisch uitgebouwd worden door middel van dans en beweging. Er werd rond de inhoud van de liederen ook een kleur- en tekenwedstrijd uitgeschreven. Koren ontnvangen bij de inschrijving dit boekje met tekeningen. Alle deelnemende kinderen kunnen meedingen voor een prijs.

  Toonmoment

  De dag wordt afgesloten met een toonmoment voor de ouders, grootouders, broers, zussen en alle geïnteresseerden.
  De liederen zullen dan voorgesteld worden met de aangeleerde bewegingen én de tekeningen van de kinderen worden dan geprojecteerd op groot scherm. Uiteraard zal hier ook de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd plaatsvinden. Componist Paul Steegmans zal ook nog voor een extra nieuw lied zorgen dat kan toegevoegd worden aan deze bundel kinderliederen. Voor de begeleiding tijdens dit "mini concert"  kunnen we rekenen op de medewerking van Paul Steegmans (piano), Hugo Severi (klarinet), Daniël Ten Haaf (viool) en Tony Appermont (contrabas). Het Jong Kathedraalkoor zal ook aanwezig zijn om de liederen te ondersteunen. 

  Iedere deelnemer ontvangt bij aanvang van de cursus een leuke verrassing en een originele liedbundel (inbegrepen in het inschrijvinggeld).

  De kinderen brengen 's middags best hun eigen lunchpakket mee, voor een vieruurtje wordt er wel gezorgd.

  Uitgeverij Euprint zal die dag ook een partiturenstand voorzien met uitgaven voor kinder- en jeugdkoor. Deze dag is daarom niet alleen interessant voor de kinderen van het koor, maar is ook een ideale ontmoetingsplaats voor de dirigenten om nieuw repertoire te leren kennen, om contacten te leggen met collega-dirigenten, enz...

  Docenten: Lut Goetschalckx, Claudine Martens en Mieke Ketelslegers

  Locatie : Muziekconservatorium, Kunstlaan 12, Hasselt

  Dagindeling :

  zondag 12 oktober 2008

  10-11 uur: zangateliers

  11-12 uur: bewegingsatelier

  12-12.45 uur: zangateliers

  12.45 uur: pic nic, ieder brengt zijn eigen lunchpakket mee

  13.30-14.30 uur: zangateliers

  14.30-15.30 uur: bewegingsatelier

  15.30 - 16.15 uur; vieruurtje en generale repetitie met de muzikanten

  16.15 uur: mini concert

  17 uur: einde

  Contactpersoon: Goedele Schepers
  Email: limburg@koorenstem.be
  Telefoon: 089 36 13 93


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Naast de film, de musical ook een cantate: DAENS

  Octaaf Boone - Daenscantate

  De Aalsterse componist Octaaf Boone (1923-2002), leerling van Gaston Feremans, was vooral actief in de lichte muziek, maar in 1993 schreef hij zijn klassiek meesterwerk: de Daenscantate. Julien Librecht schreef het libretto als een Grieks drama. Niet het hele levensverhaal, maar de gemoedstoestand van Daens tijdens 5 cruciale momenten in zijn leven staat centraal. Deze dubbel-cd is een live-opname van een uitvoering op 3 juli 2007 in de Sint-Cordulakerk in Schoten.
  Uitvoerders:
  Kamerorkest Divertimento, Harmonie Amicitia, Gemengd Koor Alamire, Mannenkoor De Welgezinden, Koor Cantate, Wilfried Haesen en Hugo Janssens (spreekstem), Johan Uytterschaut (basbariton) o.l.v. William Spittael

  Uitgave: FVV

  Referentie: ANZ 099

  Prijs: 16 Euro

  Bestel via: www.anz.be
        

  Titel Componist
  1 Ouverture (8:40)
  Octaaf Boone
  2 Deel 1 Rerum Novarum - Het duel (19:43)
  Julien Librecht / Octaaf Boone
  3 Intermezzo (1:46)
  Octaaf Boone
  4 Deel 2 De confrontatie (21:56)
  Julien Librecht / Octaaf Boone
  5 Deel 3 Rome (11:58)
  Julien Librecht / Octaaf Boone
  6 Intermezzo (1:47)
  Octaaf Boone
  7 Deel 4 Degradatie (16:56)
  Julien Librecht / Octaaf Boone
  8 Intermezzo (1:40)
  Octaaf Boone
  9 Deel 5 De laatste ronde (24:41)
  Julien Librecht / Octaaf Boone


  01-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duo Profundo en Vlaamse muziek.....

  Jan Van Landeghem getokkeld en gefloten

  Vrijdag 3 oktober om 20 u vertolkt Duo Profundo een gemengd internationaal Vlaams programma met o.m.werk van M. Giuliani , M. De Jong, A. Verbesselt, L. Vanheel, A. Yaguë, T.Takemitsu en J. Van Landeghem. Deze Rode Pomp - productie gaat door in de  Sint Vincent Cultuurkapel - Sint Antoniuskaai 9 - Gent ( dicht bij de Lievekaai )

  Duo Profundo (Geert Claessens, gitaar, Steven de Backere, fluit).

  Werk van :
  M. Giuliani (°1781 - 1829) :Sonate in A
  Marinus de Jong (°1891-+1984) * Suite
  August Verbesselt (°1919) : Iberia
  L. Vanheel(°1938) : Improvisata e Allegro
  A. Yaguë (°1947) : Confidencial nr. 2
  T.Takemitsu (°1930-+1996): Towards the sea
  Jan Van Landeghem (°1954): Tres Danzas Festivas

  reservatie: rodepomp-reservaties@pandora.be    Marinus de Jong is geboren te Oosterhout in 1891, en gestorven te Ekeren in1984 ?
  De Jong studeerde o.a. aan het Koninklijk conservatorium van Antwerpen, waar hij piano studeerde bij Emile Bosquet en fuga bij Lodewijk Mortelmans. Hij was leraar aan het Lemmensinstituut te Mechelen en tot 1965 docent aan het Antwerpse conservatorium in piano, contrapunt en fuga. Als pianist maakte Marinus de Jong verscheidene succesvolle kunstreizen, oa in 1920 door de USA. Niettegenstaande de vele concerten en zijn drukke pedagogische activiteit was Marinus de Jong een uiterst vruchtbaar componist, die zowat alle genres beoefende. De suite op. 127 werd gecomponeerd in 1967 en steekt in een barok kleedje : dansen zoals de allemande, courente en gigue, waarin hij een oud vlaams volkslied gebruikt, terwijl in de aria dan weer een gregoriaanse melodie weerklinkt.  August Verbesselt werd geboren in Klein-Willebroek in 1919. Zijn geboortedorp kende niet erg veel muzikale activiteiten, maar de lokale jazzpianist en harmonie waren voldoende om Verbesselts muzikale belangstelling op te wekken. Verbesselt studeerde dwarsfluit en waagde zich aan enkele composities. Als achttienjarige stapte hij naar het Antwerpse conservatorium, waar hij harmonie studeerde bij Lode Ontrop en contrapunt en fuga bij Karel Candael. Daarnaast behaalde hij het hoger diploma voor fluit bij Louis Stoefs. Verbesselt was overigens de eerste leerling die zo'n hoger diploma voor fluit behaalde (nota bene met een derde deel van zijn eigen fluitconcerto); zijn voorgangers waren allemaal pianisten en violisten. Na zijn studies kon hij al snel aan de slag als solo-fluitist in het orkest van de Vlaamse Opera, een positie die hij bijna veertig jaar zou bezetten. Vanaf 1955 werd Verbesselt leraar harmonie aan het Antwerpse conservatorium. In de jaren 1960, na lang ijveren voor de invoer van vakken als Analyse en Vormleer, werd hij ook van deze leergangen titularis. Verbesselt wordt door zijn vroegere leerlingen (waaronder Jan Pieter Biesemans, Alain Craens en Wilfried Westerlinck) geprezen als pedagoog en componist. In 1965 werd Verbesselt benoemd tot directeur van de muziekschool van Niel. In 2005 heeft De Rode Pompe en orkestwerk vanhem gebracht in de Bijloke, op het Feest van de Vrienden van De Rode Pomp.  Leon Vanheel studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen. J. Fontaine, J. Decadt en W. Kersters zijn de leermeesters. Vanheel schreef vooral kamermuziek en vocale werken. Momenteel is hij directeur van de Academie voor Muziek, Woord en Dans te Genk.
  In het eerste deel van Improvisata e Allegro, het stuk dat in dit concert wordt gespeeld, wordt een kernmotief enerzijds en een dromerige melodische lijn anderzijds tegenover elkaar geplaatst. De instrumenten worden tot hun uitersten gedreven. Daarbij ontstaat een quasi redetwist tussen de hoge solist en de eerder nederige gitaar. Ook in het allegro dient zich een sterke contrastwerking aan. Een dansend motief in de fluit wordt sober begeleid door de gitaar. Het geheel krijgt een zenuwachtig karakter door een versnellingsprocédé dat op zijn beurt wordt afgebroken door langgerokken trillers en gebroken akkoorden. Hierop volgt een ingetogen middendeel dat een schakel vormt naar het initiële allegro waarin dezelfde elementen uit het begin opnieuw te voorschijn komen.

  Het volgende werk dat wij zullen spelen is geschreven als eerbetoon aan de voormalige inwoners van drie Noord-Spaanse stadjes. Die stadjes werden van de kaart geveegd door de aanleg van een enorme stuwdam. De Irquiza-dam.  Jan Van Landeghem, een van de actiefste en belangrijkste Belgische componisten, liet zich in deze Tres Danzas festivas (1987) inspireren door flamenco-artiesten die hij tijdens een verblijf in Spanje aan het werk zag op een bruiloftsfeest. In de fandango verwijst hij nadrukkelijk naar de improvisatorische flamencostijl. Zo herinnert het kleppenvibrato in de fluit aan de geëxalteerde zang van de flamencozanger, terwijl tremeli-en slagwerkeffecten de flamencogitaar illustreren. De folia is van oorsprong een Portugese vruchtbaarheidsdans. Boven een zich steeds herhalende bas ontwikkelen zich uiteenlopende variaties. De farandola stamt uit de Provence (Frankrijk) en werd eveneens met de vruchtbaarheidsriten in verband gebracht. Het is van de drie dansen de meest vreugdevolle. Van Landeghem verwerkt in dit deel een 16de eeuws Frans drinklied.  Het Duo Profundo is opgericht in 1998 en bestaat uit Geert Claessens, topgitarist met een internationale carrière als concertgitarist, die talrijke gerenommeerde wedstrijden in binnen-en buitenland won waaronder een eerste prijs op het Internationale Gitaarconcours te Carpentras (Frankrijk), een eerste prijs op de Internationale Gitaarwedstrijd Manuel M. Ponce (Mexico), en een tweede prijs in de Derde Internationale Gitaarwedstrijd "Printemps de la Guitare 1992" van Brussel/Walcourt . De tweede man is Steven De Baecke, fluitist met een hoger diploma fluit aan Koninklijk Conservatorium te Brussel, free-lance fluitist in o.a. orkest van Vlaamse Opera en als kamermuziekspeler in diverse ensemble.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Interessant koorconcert!

  Vlaams Radio Koor zingt Gevaert en Fétis

  Datum donderdag 16 oktober 2008
  Aanvang 20u15
  Activiteit Vlaams Radio Koor zingt begeleid door de Kon. Muziekkapel van de Gidsen  : 
  Frans August Gevaert – Missa solemnis pro defunctis

  François-Joseph Fétis – Requiem


  Gratis inleiding door Jan Dewilde om 19u15 in de Dekenij

  toegangsprijs: 15,00 euro
  Lokatie Mechelen - Sint-Romboutskathedraal
  Organisatie Festival van Vlaanderen-Mechelen
  Meer info www.festival.be/mechelen


  30-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Willem Kersters

  10 jaren geleden stierf de Vlaamse componist Willem Kersters.
  Hij componeerde cantates, symfonieën, liederen, koorwerken.....
  Wij bevelen graag volgend boek aan:

  De suggestie van scheppen - Leven en werk van Willem Kersters
  Tom Janssens, Veerle Bosmans, Bob De Nys
  Korte inhoud: Het bijzonder veelzijdige oeuvre van de Antwerpse componist Willem Kersters (1929-1998) is exemplarisch voor de modernistische vertwijfeling van de naoorlogse Vlaamse muziek. Tot in de jaren 1980 zou hij zijn schrijfstijl voortdurend verrijken en bevragen, tot hij in enkele sleutelwerken tot een ‘synthese’ kwam van zijn zoektocht. Achteraf bekeken vormt Kersters’ muziek een uniek oeuvre dat – los van alle internationale ontwikkelingen of modieuze trends – op en binnen zichzelf een muzikaal universum construeerde. Deze monografie en oeuvrecatalogus (184 p.) wil een eerste aanzet zijn tot een herwaardering van deze componist en zijn fascinerende muziek.

  Uitgeverij: KVAB
  Referentie: ANZ 510

  Prijs: 19.5 Euro

  TE BESTELLEN VIA:  www.anz.be


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jef Van Hoofprijs

  De Jef Van Hoofprijs voor compositie 2010

  Deze prijs kan u € 1500 opleveren en eeuwige roem. De opdracht is een werk voor solostrijkinstrument. De stopdatum is 31 juni 2009.  “DE CRANS” vzwJEF VAN HOOF FONDS JEF VAN HOOF PRIJS VOOR COMPOSITIE 2010  Reglement   Om de nagedachtenis te eren van haar stichter, Meester JEF VAN HOOF, en ter aanmoediging van de Vlaamse toondichters in het domein van de klassieke hedendaagse muziek, werd in 1968 door “de Crans” vzw de JEF VAN HOOF PRIJS in het leven geroepen. Deze driejaarlijkse compositieprijs bestaat uit een geldprijs van 1500 € (vijftienhonderd Euro) en wordt voor de veertiende maal uitgeloofd om in 2010 te worden uitgereikt, ditmaal voor een werk voor solostrijkinstrument (viool, altviool, violoncel of contrabas) met een duur van minimum 8 en maximum 15 minuten. 

  Over de toekenning van de Prijs wordt beslist door een vakjury, onder het erevoorzitterschap van Ernest Van der Eyken, waarvan de leden worden aangeduid door het bestuur van de VZW “de Crans”. Voor deze sessie is de jury samengesteld uit de componisten Wim Henderickx, Luc Van Hove en Marc Verhaegen. 
   

  Aan deze prijs kan worden deelgenomen door alle Vlaamse componisten (d.w.z. die zich bekennen als behorend tot de Vlaamse gemeenschap in België) waar zij ook wonen en ongeacht hun leeftijd. De leden van de jury mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.

  Het staat de deelnemers vrij om zelf te bepalen of hun werk uit één of meerdere delen zal bestaan. De compositie mag nog niet in het openbaar uitgevoerd of uitgegeven zijn.
   

  De manuscripten moeten duidelijk en leesbaar geschreven of geprint zijn en dienen uiterlijk op 30 juni 2009 in vier exemplaren toe te komen op het adres van Luc Leytens, Cogels Osylei 72, B-2600 Berchem-Antwerpen. De inzendingen gebeuren anoniem. Dit wil zeggen dat de partituren geen auteursnaam, doch enkel een kenspreuk mogen vermelden en dat ze moeten vergezeld zijn van een gesloten omslag die op de buitenzijde enkel dezelfde kenspreuk draagt. In die omslag worden de naam, het adres en het telefoonnummer van de deelnemer vermeld, alsook een ondertekende verklaring dat het werk van zijn/haar hand is en nog niet werd gepubliceerd of in het openbaar uitgevoerd.
  De deelnemer van wie het werk bekroond wordt, behoudt het eigendomsrecht. De JEF VAN HOOF PRIJS wordt niet gesplitst en kan slechts eenmaal aan een zelfde persoon worden toegekend. Wel heeft de jury het recht om, indien hij van oordeel is dat de inzendingen niet beantwoorden aan voldoende kwaliteitsnormen, de prijs niet toe te kennen. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en er wordt niet over gecorrespondeerd. 

  In het verleden werd de prijs toegekend aan:
  JEF MAES (1971), ROLAND CORIJN (1974), IVO CEULEMANS (1980), MARC VERHAEGEN (1983), WILFRIED WESTERLINCK (1986), BERNARD BAERT (1995), KOEN DEJONGHE (1998), RUDI TAS (2001) en STEFAN VAN PUYMBROECK (2004).                        


  29-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficiat en bedankt ANZ !

  ANZ redt graf Emile Wambach  Het Schoonselhof is zowat de Père Lachaise van Antwerpen. Op het ereperk liggen heel wat prominenten begraven, waaronder politici, schrijvers en componisten. Maar dood is iedereen gelijk voor de wet en dus worden ieder jaar graven, waarvan niemand de concessie verlengt, verwijderd om plaats te maken voor nieuwe. Een jaar op voorhand wordt naast het graf een plakkaat geplaatst om familie en toevallige passanten te informeren dat de concessie vervallen is en binnen het jaar verlengd moet worden, zoniet verdwijnt het graf. Sinds bijna een jaar staat zo een bord bij het graf van Emile Wambach (1854-1924), componist, leerling van Peter Benoit, dirigent van de opera, kapelmeester van de kathedraal, directeur van het conservatorium,…
  Wambach componeerde o.a. een prachtig oratorium Blanchefloor, het schitterende koorwerk 'Salve Regina' (opgenomen in het Vlaams Romantisch Koorboek), orkestwerken, ....
  Emile Wambach speelde zondermeer een vooraanstaande rol in het Antwerpse muziekleven en hoewel van Waalse afkomst, was hij een groot verdediger van de Vlaamse School. Hij kreeg dan ook een stadsbegrafenis en een prominente plaats op het Schoonselhof.

  85 jaar later weet niemand aan de Stad nog wie Emile Wambach is en ondanks oproepen van onder meer Prof. Guido Persoons heeft tot nog toe geen enkele instantie iets ondernomen. Aangezien de hernieuwingstermijn binnenkort verstrijkt, heeft het ANZ de koe bij de hoorns gevat en de concessie overgenomen zodat het graf ook de 50 volgende jaren te bewonderen zal zijn op het Schoonselhof.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Frans De Meyer

  Wij vernemen het overlijden van Frans DE MEYER (18 augustus 1922 - 26 september 2008).

   Frans was zoon van de Vlaamse bard Willem De Meyer, beheerder van de uitgeverij Roeland en deelgenoot van het ANZ.

  De afscheidsliturgie heeft plaats op zaterdag 4 oktober 2008 om 11 uur in de Xaveriuskerk, Collegelaan 32 te Borgerhout.

   

  Rouwadres: William Woodstraat 12, 2140 Borgerhout

   


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Beiaardmuziek

  Brons voor Sint-Geertrui

  Resonant werkte mee aan een artistiek onderzoek naar historische beiaardmuziek. Dit onderzoek wordt op donderdag 2 oktober in schoonheid afgesloten met een concert in en rond de Sint-Geertruikerk.

  In 2003 verwierf het archief van de K.U.Leuven het tot dan toe ongekende ‘Beiaardboek van Frans De Prins, 1781’. De stukken in het De Prins-handschrift zijn ontleend aan het klavier-, dans- en volksmuziekrepertoire uit de achttiende eeuw. Van de 221 stukken zijn er 56 aangepast voor beiaard, maar het manuscript bevat geen authentieke beiaardmuziek. De vraag ‘hoe ga je als hedendaags beiaardier met deze muziek om?’ drong zich dan ook op. Ten einde deze vraag te beantwoorden, werd een onderzoeksproject opgestart door het beiaard-departement van het Lemmensinstituut i.s.m. de afdeling musicologie van de K.U.Leuven, binnen het onderzoeksplatform van het IvOK (Instituut voor Onderzoek in de Kunsten). Ook Resonant en de Nederlandse Beiaardschool werkten mee. Het onderzoeksproject draagt de volgende titel: Onderzoek naar ontstaan, corpus, context en actuele uitvoeringspraktijk van de beiaardmuziek en gerelateerde klaviermuziek in de Zuidelijke Nederlanden in de achttiende eeuw.

  Het corpus van het project bestond uit lied- en speelmansboeken, klavier-handschriften en beiaardboeken uit de 18de eeuw. Dit corpus werd, wat de beiaard- en versteekboeken betreft, ingevoerd in RISM, het internationale naslagwerk bij uitstek voor het opsporen van melodische concordanties. Uit dit concordantieonderzoek blijkt vooral dat men dit repertoire in zijn geheel moet onderzoeken en kaderen binnen de context van de stedelijke muziekgeschiedschrijving (Urban musicology). Zo blijkt bijvoorbeeld uit een studie van de intekenlijsten op 18de eeuwse muziekuitgaven dat hier heel wat namen van beiaardiers in voorkomen. Op die manier kan men traceren hoe bepaalde werken in beiaardboeken verschenen na de aankoop van de desbetreffende partituur door de beiaardier. Vooral versterkt dit ook het beeld van de beiaardier als all round muzikant.

  Een belangrijk sleutelmoment in het onderzoeksproject was de vaststelling dat de ideale bron voor deze studie opnames uit de 18de eeuw zijn. Met name de muziek die op de trommel werd geplaatst die elk kwartier de beiaard als een grote muziekdoos tot klinken brengt, vormde een belangrijke factor in dit onderzoek. Zo blijkt dat de beiaardiers ernaar streefden om de muziek voor beiaardautomaat te laten klinken alsof zij zelf aan het spelen waren. Beiaardiers moesten de facto de muziek die zij op de trommel plaatsten zeer nauwkeurig noteren. Deze stukken werden verzameld in de zgn. versteekboeken. Een bijzonder interessante bron vormt het beiaardboek van de Antwerpse beiaardier Joannes De Gruytters dat ook bewaard is gebleven. Uit het concordantieonderzoek blijkt duidelijk dat dit boek een weerspiegeling is van het beiaard.

  De resultaten van dit project zijn gebundeld in Cahier 7 van de uitgaves van het IvOK. In het cahier licht Peter Strauven enkele relevante voorbeelden van het concordantieonderzoek toe en beschrijft Gilbert Huybens hoe het beiaardhandschrift van Frans De Prins is ontstaan binnen een actieve muzikantenfamilie. Zo plaatst ook Eugeen Schreurs het historische beiaardrepertoire in zijn stedelijke context. Jacques Maassen geeft een overzicht van de historische trommels en omschrijft verder het belang van deze speelwerken voor de uitvoering van historische beiaardmuziek. Carl Van Eyndhoven beschrijft ten slotte concrete voorbeelden van een vernieuwde uitvoeringspraxis. Als bijlage bij het cahier hoort ook een cd-opname die een aantal belangrijke inzichten van het onderzoek verklankt. Op de cd werden een aantal werken door verschillende musici op verschillende instrumenten opgenomen. Zo is achttiende-eeuwse muziek te horen op beiaard, orgel, klavecimbel en musette. C. Van Eyndhoven & P. Strauven (Eds.), Trillers, mordanten, schielijke loopen … Een artistieke reconstructie van de beiaardmuziek in de achttiende eeuw. Leuven, ACCO, 2008.

  Op donderdag 2 oktober 2008 worden alle bevindingen van het onderzoeksproject nog eens tot klinken gebracht in een wandelconcert in en rond de Sint-Geertruikerk in Leuven. Uitvoerders zijn onder meer Carl Van Eyndhoven en Jasper Stam op beiaard, Wannes Vander Hoeven en Peter Strauven op orgel, Jean-Pierre Van Hees op musette en Bart Naessens op klavecimbel. Jos Stroobants vertolkt enkele markante teksten uit de achttiende eeuw, samengebracht door Gilbert Huybens. Op het concert wordt het IvOK-cahier met de resultaten van het beiaard-onderzoeksproject voorgesteld.


  28-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse creaties

  Acht creaties van jonge Vlaamse componisten op Transit New Music Festival 2008

  Transit festival 2008

  TRANSIT kiest consequent voor creatie en voor vernieuwende muziek uit de jonge 21ste eeuw. Het festival heeft een uitgesproken internationaal podium waar ook steevast Vlaamse ensembles en componisten vertoeven. Op het openingsconcert brengt Spectra Ensemble uitsluitend muziek van jonge Vlaamse componisten. Er worden dan ook over de 2 dagen heen 8 creaties van jonge Vlaamse componisten gebracht. 

  Trio Scordatura focust op componisten die vandaag in ‘just intonation’ schrijven wat grote gevolgen heeft voor de muziekinstrumenten, de notatie en het muzikale voorstellingsvermogen. Champ d’Action doorprikt bestaande opvattingen over lichamelijkheid van klank, muziektechnologie en esthetiek in een verfrissend programma met nieuw en experimenteel werk van Walter Zimmermann, Peter Ablinger, Maarten Buyl en Niels Rønsholdt. Tijdens het concert van Arne Deforce, Yutaka Oya en Richard Barrett staat de (on)mogelijkheid van communicatie centraal. Het Arditti kwartet biedt een nieuwe lezing van enkele verbluffende werken die eerder in 2008 gecreëerd werden en voegt daar de creatie van het elektrisch gitaarkwintet van Stefan Van Eycken aan toe.

  Op het slotconcert maakt The New York New Music Ensemble zijn Belgisch debuut met een dwarsdoorsnede van uitgesproken nieuwe muziek van de jongere generatie componisten uit de USA.

  Volgende creaties van Vlaamse componisten zijn er te beluisteren: Mattijs Van Damme: Natural Surfaces, Kris De Baerdemacker:  Music for 14 players, Daan Janssens: Etude scénographique, Luc Brewaeys:  Cardhu, Tim Mariën:  Quick Transit, Maarten Buyl: Speedcore Drifting, Stefan Van Eycken:  In defence of the wind beneath the door en Annelies Van Parys:  Fragrances.

  TRANSIT loopt van 24 tot 26 oktober - STUK, Leuven.

  Info & tickets: www.transitfestival.be


  27-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SEMU
  Nadat SEMU de koren, muziekmaatschappijen en muziekscholen in de gordijnen heeft gejaagd is het vandaag de beurt aan de dagscholen.....

  'Klein klein kleutertje' kost geld
  emd; , De Standaard, 26/09/2008, p.14, 213w.
  Scholen in heel België moeten voortaan betalen als ze teksten en partituren van kinderliedjes verdelen onder hun leerlingen.
  "Zijn liedjes brachten amper iets op"
  Het Belang van Limburg, 26/09/2008, p.5, 511w.
  Open VLD is niet te spreken over de nieuwe muziekbelasting die SEMU aan de scholen vraagt. De partij wil dat de Vlaamse ministers van Cultuur en van Onderwijs ingrijpen. David Davidse, zoon van Nonkel Bob, is het daarmee niet eens.
  Is de stoomboot van de Sint nu publiek domein of niet?
  Het Belang van Limburg, 26/09/2008, p.79, 228w.
  Deze gewichtige vraag omtrent 'Zie ginds komt de stoomboot' is blijkbaar een discussiepunt tussen de onderwijsnetten en de muziekuitgevers. De vraag is eigenlijk: wat is publiek domein?
  Scholen moeten betalen voor 'Klein klein kleutertje'
  STEFAN; VANDERSTRAETEN; , Het Laatste Nieuws, 26/09/2008, p.14, 81w.
  Scholen die kinderen kopietjes geven met liedjesteksten, moeten voortaan betalen aan SEMU, de beheersvennootschap van muziekuitgevers. 
  Katholieke scholen verbolgen over belasting op liedjesteksten
  kh; , De Morgen, 26/09/2008, p.13, 413w.
  Het katholieke net is niet te spreken over een rondzendbrief van Semu, de vereniging die de auteursrechten van muziekuitgevers behartigt.


  26-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams koorconcert

  Antwerps Mannenkoor zingt Tinel, Wilford, Van Durme, D'Hooghe

  Datum vrijdag 17 oktober 2008
  Aanvang 20u15
  Activiteit Antwerps Mannenkoor zingt Tinel, Wilford, Van Durme, D'Hooghe
  programma:
  Clément D'Hooghe - Missa in honorem Sancti Pauli
  Oscar Van Durme - Ave Maria
  Oscar Van Durme - Tota pulchra es
  Arthur Wilford - Avondlied
  Edgar Tinel - Sonate voor orgel
  Edgar Tinel - Alleluia

  uitvoerders:
  Antwerps Mannenkoor en Peter Van de Velde (orgel)
  Lokatie Dekanale kerk
  Gemeente Temse
  Organisatie Antwerps Mannenkoor
  Meer info 03/257.27.66 (info) 03/710.12.70 (kaarten)


  21-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cantate van Jos Mertens !

  Cantate "Kringen van Tijd" - Jos Mertens

  Datum zaterdag 11 oktober 2008
  Aanvang 20u00
  Activiteit Cantate "Kringen van Tijd" - Jos Mertens
  Programma FVV VLAAMS-BRABANT NODIGT UIT:
  ZATERDAG 11 OKTOBER 2008 – 20.00 uur
  Sint-Jan-Evangelistkerk Tervuren

  KRINGEN VAN TIJD

  LIBRETTO : JULIEN LIBRECHT - MUZIEK : JOS MERTENS

  DOOR KAMERORKEST DIVERTIMENTO EN MET DE MEDEWERKING VAN
  RACHEL FABRY SOPRAAN
  JOHAN UYTTERSCHAUT BASBARITON
  ANKE STEENBEKE PIANO
  HERMAN DE VILDER RECITANT
  EN HET KOOR: SINGHET SCONE UIT DILBEEK
  ALGEMENE LEIDING: WILLIAM SPITTAEL

  KAARTEN AAN :
  € 10,00 IN VVK DOOR OVERSCHRIJVING OP REK.FVV 434-7262969-01 VÓÓR 4 OKTOBER A.S.
  € 12,00 AAN DE KASSA
  Lokatie Sint-Jan-Evangelistkerk
  Gemeente Tervuren
  Organisatie FVV Vlaams-Brabant
  Meer info 02 252 17 00 - 02 767 55 93


  20-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zee is een orkest

   

  Datum zaterdag 11 oktober 2008
  Aanvang 20u00
  Activiteit De zee is een orkest
  programma:
  Vic Nees - De zee is een orkest

  J. Leavitt - Festival Sanctus
  Kurt Bikkembergs - Klacht van een treurwilg

  Bob Chilcott - Spell of safekeeping
  M.J. Ayers - Speaking of music

  uitvoerders:
  Artemis (Maaseik) o.l.v. Guido Beckers, Sjaloom (Waregem) o.l.v. Marleen Annemans, Hemelsdaele (Brugge) o.l.v. Els Bode, Innamorati di Musica (Geraardsbergen) o.l.v. Marc van den Borre, Maaike De Zitter en Koen Evens (piano). Algemene leiding: Marleen Annemans
  Lokatie Sint-Jacobskerk
  Gemeente Brugge
  Organisatie Koor & Stem Gent
  Meer info 09/220.24.84


  18-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Festival Emergence 2008


  CC Le  Fourquet, de schepen van cultuur Benoît  Schoonbroodt en het College van burgmeester en schepen organiseren 8 concerten met Belgische hedendaagse muziek in aanwezigheid van de componisten, onder de artistieke directie van Danielle Baas in samenwerking met de Academie van Sint-Agatha-Berchem.
  Volgende componisten werden opgenomen in de programmatie:  Piet Swerts, Wilfried Westerlinck,  Chris Christoffels,  Elias Gistelinck, Alain Craens, Jacqueline  Fontyn, Bart Vanhecke, Frédéric Devreese, Vincent Ghadimi, Raoul De Smet,
  4-18-25/10 – 8-9-22-29-30/11/2008
  9-30/11 : 14u -  elke zaterdag om 20h00
  Oude Kerk, Kerkplein 1082 Sint-Agatha-Berchem
  http://www.danbaas.be           www.lefourquet.be
  Tel : 02/469.36.75
  dan.baas@skynet.be   
   


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Componisten en Rene Declercq

  Woorden worden klanken 
   
  Liederen op gedichten van René De Clercq
  Hugo De Backer, André Van Ryckeghem
  Korte inhoud: Voor heel wat componisten was René De Clercq (1877-1932) een gedroomde tekstdichter. "Hij droeg het ritme in zich" aldus Emiel Hullebroeck en samen met hem 143 andere componisten die dankbaar gebruik maakten van zijn gedichten: Hemelhuis, De blauwvoet, Tineke van Heule, Moederke alleen, De gilde viert,... Het boek geeft een korte levensschets van al deze componisten en vertelt ons over hun relatie met de dichter. Er is een handige index van de in totaal 737 liederen, alsook een bibliografie en een discografie. Van 41 liederen werd de partituur opgenomen. Tot slot gaan de auteurs dieper in op de late roeping van De Clercq om als autodidact zelf muziek te schrijven op zijn gedichten.

  Uitgeverij: Stichting René De Clercq
  Referentie: ANZ 509

  Prijs: 15 Euro

  Te bestellen via www.anz.be


  17-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficiat!

  Hasseltse beiaardier wint Fabiolawedstrijd
  Het Belang van Limburg, 16/09/2008, p.64, 232w.
  Hasselt De Hasseltse stadsbeiaardier Kenneth Theunissen heeft zondagnacht de zesde editie van de Koningin Fabiolawedstrijd voor beiaard in Mechelen gewonnen. Die wedstrijd is vergelijkbaar met de beter bekende Koningin Elisabethwedstrijd. "Dit is de moeilijkste en zwaarste beiaardwedstrijd, omdat elke laureaat een zéér uitgebreid repertorium moet kunnen voorleggen aan een internationaal samengestelde jury", zegt Kenneth Theunissen, die het in de finale haalde van één Japanse, één Amerikaanse ...


  16-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Guy Duijck

  Componist-dirigent Guy Duijck overleden

  Op 26 juli overleed Guy Duijck, de vader van dirigent en pianist Johan Duijck. Hij werd geboren te Gent op 28 april 1927.
  Guy Duijck componeerde een behoorlijk aantal werken in een vrij toegankelijke stijl.

  Zijn studies deed hij vrijwel alle aan het Koninklijke Conservatorium te Gent. Hij studeerde daar hobo, althobo, kamermuziek, harmonieleer, muziekgeschiedenis en contrapunt. Daar waren zijn leraren harmonie bij Martin Lanssens en contrapunt bij Prosper Eechaute. Het studium van de fuga deed hij gedurende een negenjarig verblijf in Duitsland parallel aan het Koninklijk Conservatorium te Luik bij Josef Leroy. Ter gelijkertijd deed hij ook nog een studie voor compositie bij Francis de Bourguignon.

  In 1947 werd hij solo hoboïst bij de Koninklijke Muziekkapel van de Zeemacht te Oostende. Eveneens was hij ook hoboïst bij het orkest van de Opera van Gent en het orkest van de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel. Ook als docent aan het Koninklijke Conservatorium in Gent was hij werkzam. In 1948 werd hij als docent voor hobo aan het conservatorium te Brugge benoemd.

  In 1951 werd hij dirigent van het muziekkorps van de 1e Infanteriebrigade, die in Duitsland gevestigd was en van de zestiende Pantserdivisie. In 1960 werd hij opvolger van Jos Hanniken als dirigent van de Muziekkapel van de Zeemacht in Oostende. In 1963 werd hij directeur van de stedelijke muziekacademie in Ronse. In 1968 werd hij directeur van het conservatorium te Brugge.

  Guy Duyck was van 1963 tot 1992 ook directeur van de muziekacademie te Ronse. Hij was de zesde dirigent van de Koninklijke Harmonie "Ypriana", van 7 maart 1963 tot 15 november 1966. Voor zijn composities kreeg hij talrijke internationale en nationale prijzen en onderscheidingen.

  Guy Duyck componeerde kamermuziek, liederen en vooral marsen. Voor de Koninklijke Harmonie "Ypriana" schreef hij de mars ‘Ypriana’. Hij componeerde diverse suites van Vlaamse (soldaten)liederen van o.a. J. Tinel, M. Veremans, G. Feremans, A. Preud'homme, L. Dieltiens en J. Mertens voor koor en harmonie-orkest. 
  Hij schreef ook enkele andere vocale werken:

  • 1954 Avondbloemen, voor bariton en orkest
  • 1954 In het Atrium der Vestalinen, voor mezzosopraan en orkest
  • 1955 Wijding aan mijn Vader, voor mezzosopraan en orkest
  Er is ook een harmonieorkest naar Guy Duijck genoemd. Harmonieorkest Guy Duijck uit Evergem is actief sinds 1980. Het harmonieorkest speelt nog steeds in uitmuntendheidafdeling na een heel lange periode in ereafdeling.


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Creatie....

  George De Decker componeert 1000 jaar Waverse geschiedenis

  Ter gelegenheid van 1000 jaar Waver componeerde George De Decker een grote symfonische evocatie waarover hij hieronder verscholen meer toelichting geeft.


  STINSEN

  Ter gelegenheid van Waver 1000 jaar kreeg ik de opdracht van mijn gemeente om een compositie te schrijven voor het Vlaams-Brabants-Symfonie Orkest o.l.v. Rik Ghesquiere.


  Dit werk wordt gecreëerd in de kapel van Borgerstein

  op vrijdag 26 september 2008 om 20:00.


  Bezoekers ....

  Zin om een boodschap door te geven? Dit kan hier.


  Interessante sites op het net
 • Algemeen Nederlands Zangverbond
 • Koor en Stem
 • Studiecentrum voor Vlaamse Muziek
 • IMSLP: partituren op het net
 • Leven en werk van Jef TINEL
 • Partituren op het net (CPDL)
 • Componisteninfo (Matrix)
 • Componisteninfo (Cébédem)
 • Muziekcentrum Vlaanderen
 • Peter Leys op Soundcloud

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!