NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Bijbelstudie
Inhoud blog
 • Bijbelstie 232
 • Bijbelstudie 231
 • Bijbelstudie 230
 • Bijbelstudie 229
 • Bijbelstudie 228
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  31-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijbelstudie 65
  Het zevende symbool van God de Heilige geest:

  ONDERPAND.....VOORSCHOT.

  Als zodanig komt 'God de Heilige geest' in twee bijbelteksten voor: 2 Corinthe 1 v 22 en Efeze 1 v 13:

  2 Corinthe 1 v 22:
  "God heeft ons gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven".

  Efeze 1 v 13 -14:
  'De Heilige Geest is ons beloofd als voorschot op onze erfenis".

  (Waar in '2004' staat: 'voorschot', staat in '1954': 'onderpand').

  Waaraan denk je bij voorschot: de eerste betaling, het 'handgeld' in afwachting van een groter bedrag, dat contractueel later zal worden uitgekeerd.

  En wat is dat alleen al een heerlijke gedachte: de doop Ý­n de Heilige Geest, hechter gefundeerd in 'de vervulling mÚt de Heilige Geest' is nog maar het begin van onze heiligmaking, die uitloopt op onze 'heerlijkmaking'. Van dat verre perspectief spreekt ons Openbaring 11. De 'voorhoede-Christenen', die daar volop in de strijd staan, zijn werkelijk door de genade van God en omdat zij op zijn genade vertrouwden, toch wel tot de volmaaktheid van de liefde, blijdschap, vrede en trouw gekomen, die een mens maar bereiken kan. En omdat zij die trouw bewezen hebben met de marteldood, is er daarna dat verrukkelijke: het opstaan uit de dood en opstijgen in de onzienlijke wereld met een 'nieuwetijdslichaam' een verheerlijkt lichaam. Zo spreekt ook 2 Thessalonicenzen 1 v 10:
  "Dan zal hij(Jezus) komen om op 'die dag' (de dag van Jezus' wederkomst) verheerlijkt te worden in al zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn".(1954).
  En '2004' zegt in Romeinen 8 v 17:
  "Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister".
  1954:
  "Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; immers indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking".

  En hier lees je dan weer iets, dat aan 'onderpand' kan laten denken. De toekomstige verheerlijking en een al aan de gang zijnde heiligmaking wordt verkregen in de weg van lijden en volhouden met het vasthouden van de hand van God en van Jezus en van de Heilige Geest.

  Zij, die steeds verder gaan met God kunnen de doop in de Heilige Geest zien als 'het eerste van een groter totaal', namelijk de totale verlossing, het totale herstel tot 'de nieuwe mens'.
  Zij kunnen ook deze beschouwingswijze hebben: deze vervulling is een verbintenis en een garantie voor de totale afrekening van een rijke erfenis.
  Zij hebben een sterke zekerheid voor de toekomst. Ze weten, dat er een proces is begonnen, dat helemaal wordt afgemaakt.

  Nu weet ik, dat er velen onder mijn gehoor zullen zeggen:
  "Nu leg je de lat zo hoog. Dat haal ik nooit".
  Maar....je gelooft toch in de Heer Jezus als je Redder en Verlosser. Je hebt hem van harte lief. Wel....dan wacht je een eeuwige zaligheid , waarin je nog verder kunt groeien. Maar denk nu niet, dat het 'allemaal niet zo nauw steekt', maar probeer met de middelen, die God dan toch maar ter beschikking stelt, zover mogelijk te komen. Spoel de buizen, waardoor Gods hemels water jou doorloopt, voortdurend schoon. Zorg, dat er geen aangroeisels komen, die de snelheid van het water verminderen, totdat het uiteindelijk stil staat. Er komen zware tijden, waarin het zaak is om zo sterk mogelijk te staan, want Openbaring 11 is geen flauw verhaaltje.
  Streef naar de hoogste gaven, streef naar de volledige heiligmaking...je zult het nog nodig hebben.

  Daag
  Ger
   

  31-03-2007, 19:10 Geschreven door Gerritse
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  27-03-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwoord aan Spooky
  Hallo Spooky,

  Je vragen- het waren er twee- beantwoord ik in drieŰn, omdat ik een derde vraag onderken, weliswaar niet door jou gesteld, maar door mij wel als zodanig beantwoord.

  1 Waarom werd tege Ka´n gezegd, dat de aardbodem om zijnentwil vervloekt was.Genesis 4 v 10 en 11. Dat was toch ook al tegen Adam gezegd, (Genesis 3 v 17) bij de zondenval.

  Laat ik mij even bij deze vraag houden. Ds andere twee beantwoord ik in afzonderlijke postings.

  Eigenlijk staat er in Genesis 3 v 17 iets anders dan in 4 v 10 en 11.

  Immers: na de zondenval wordt tegen Adam gezegd :
  " Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang".

  Als een van de gevolgen van de zondenval wordt hier genoemd dat de natuurlijke vruchtbaarheid van de aarde voortaan door allerlei omstandigheden veel minder zal zijn dan in de paradijselijke omstandigheden voorheen.
  Immers:
  Dorens en distels zullen er groeien",(10)
  wat dus kennelijk voordien niet het geval was.

  Maar in Genesis 4 v 10 en 11 wordt tegen Ka´n gezegd:
  "Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij (God) schreeuwt.
  Daarom....: vervloekt ben JIJ".

  In het eerste geval deelt de natuur in de gevolgen van de zonde van Adam en Eva.

  In het tweede geval wordt een persoon vervloekt, wat inhoudt:
  - het land dat aan vader Adam althans een opbrengst gaf, zal die opbrengst aan Ka´n niet meer brengen.(12)
  - voortaan zal Ka´n op de hele aarde als een ontheemde gelden, een thuisloze zwerver, ook al wordt als zijn woonplaats het land 'Nod'opgrgeven, (18).

  Zo is de uitleg van je eerste vraag niet zo ingewikkeld.

  Maar de tweede vraag, eigenlijk niet zo door jou gesteld, vergt toch een afzonderlijke, wat langere posting.

  Tot straks
  Ger
    reageer | citeer
  gerritse

   
  Antwoord:Re: Serie 18. - 2007/03/26 19:17 Dag Spooky,

  Je tweede vraag was meer een 'als vanzelf sprekende' opmerking.
  " De kinderen van Adam en Eva hadden deel aan de erfelijke zonde., de 'erfzonde' ".

  Spooky...het idee van de ' erfzonde' tref ik herhaaldelijk aan, ook in mijn Engelse contacten.

  Efeze 6 v 12 zegt duidelijk:
  "Onze strijd is niet gericht tegem mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen".

  In de eerste jaren van de Christelijke kerk was iedereen waakzaam voor de ECHTE vijand, de satan, die uit zijn onzichtbaarheid, als ' onoverwinnelijk' wapen uiteindelijk iedereen misleidde, meestal al in de vroege kinderjaren....
  (zie de tweede aflevering van 'Mijn leven')
  zodat Romeinen 3 v 23 moest constateren, dat:
  "´ederen gzondigd heeft en de nabijheid van God ontbeert".

  Maar satan zocht ijverig naar wegen om zijn vroegere anonimiteit te herwinnen. En geleidelijk aan wist hij zijn beslissende aanwezigheid te doen vergeten, tot uiteindelijk een 'kerkvader', zekere Augustinus...
  dezelfde, die elke sexualiteit 'zondig'vond
  ....iets op schrift zette, dat.... wijzelf de oorzaak waren van veel kwaad, omdat wij het beginsel van de zonde door vererving van Adam hadden gekregen. Doordenkende wsrd dan gedacht, dat zelfs zuigelingen al zondaren in principe waren, terwijl God duidelijk zegt in Psalm 8 v 3, dat
  "God met de stemmen van kinderen en zuigelingen een macht opbouwt tegen zijn vijanden om hun wraak en verset te breken".
  Alsof God zich zou willen bedienen van 'kleine verdoemelingen', zoaLs de meest vreselijke van deze 'erfzonde - adepten' ze believen te noemen.

  En dan baseert men zich op allerlei teksten, die zwak zijn, ook de 'koningstekst'salm 51 v 7, waar David volgens de NBG spreekt:
  " Zie...in ongerechtigheid ben IK geboren,
  in zonde heeft mijn moeder MIJ ÷ntvangen",
  terwijl Davids hoofd er op dat moment heel niet naar stond om een dogmatische uitspraak te doen.

  Hij had net gehoord van de profeet Natan, dat het kind uit zijn overspelige verhouding met Batseba geboren, zou sterven. En dan is dit zijn vraag:
  "¤k ben toch ook in overspel verwekt...
  waarom mag ik dan blijven leven".

  Er zijn veel aanwijzingen in de bijbel, dat David in zijn familie als een 'achtergestelde' gold. Maar daarover kunnen wij het een volgend maal hebben.

  Door deze verderfelijke leer van 'erfzonde, erfschuld en erfsmet' zijn talloze mensen in verwarring gebracht.
  De waarheid is zo eenvoudig:
  - wij worden persoonlijk tot zonde verleid
  - wij vallen zelf in zonde, wij zijn om eigen zonde schuldig voor God, derven zijn gemeenschap.
  Wij kunnen niemand de schuld geven en de enig schuldige, de duivel, naar een plaats op de achtergrond verwijzen, een plaats, waar hij wat graag staat...in de coulissen...om vanuit zijn duistere onzichtbaarheid toe te springen.

  Wat goed, dat wij door de kracht van de heilige Geest de duivel eindelijk op zijn eigen terrein kunnen bestrijden.

  Niet meer ßutomatisch 'zo' denken, hoor Spooky

  Daag
  Ger
    reageer | citeer
  gerritse

   
  Antwoord:Re: Serie 18. - 2007/03/27 18:37 Dag Spooky,

  Nu je derde en laatste vraag.

  Hoe komt het dat David, na dat schandalige gebeuren van dat overspel met Bathseba en de moord op Uria, haar man- het is toch bijna te erg voor woorden, zoiets verzÝn je toch niet- niet de doodstraf kreeg.

  In de bijbel staat toch duidelijk en klaar:in Genesis 9 v 8:
  "Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten".

  En op overspel staan in de bijbel toch ook strenge straffen.
  ...............
  Mijn antwoord:

  Spooky...allemaal waar.
  Maar dat gebod uit Genesis 9 v 8 is wel enigermate tijdgebonden. Het werd gegeven, toewn de hele mensheid nog uit acht personen bestond. Daarvan kon er dan ook geen Úen gemist worden.
  Spooky.....nee.... ik probeer mij er niet onder uit te draaien. maar Kß´n werd al niet gedood. Maar na Ka´n is de geweldenarij in de periode tot de zondvloed zˇ toegenomen, dat er scherpe lijnen moesten getrokken worden, nu de nieuwe mensheid een aanvang nam en de tijd van uiterste ruwheid en grofheid nog maar net een jaar voorbij was.

  Later zijn op deze regel verzachtingen gekomen . Bekend is het geval van ┤de vrijsteden┤, waarnaar men kon vluchten bij `per ongeluk┤iemand doden.
  En in Exodus 22 v 2 wordt straffeloosheid toegezegd aan iemand, die een dief doodt, mits dit bij het betrappen in de nßcht gebeurt.
  En in Deuteronomium 19 v 15 wordt de algemene rechtsregel gegeven, dat in dergelijke ernstige gevallen er twee getuigen moeten zijn.
  En in de tegenwoordige tijd is berechting een taak van de overheid. Maar een overheid was er, direct na de zondvloed, nog niet.

  Voor een ernstig vergrijp als dat van David zijn dus verschillende oordelen mogelijk al naar gelang van de omstandigheden.

  En in dit geval gonsde Jeruzalem van de geruchten, Maar de profeet Nathan alleen wist door Goddelijke openbaring 'het naadje van de kous'.

  Eigenlijk was het dus een zaak tussen David en God.

  En de Heer God zag Davids berouw en besloot in zijn almacht en in zijn ondoorgrondelijke wijsheid om David hiermee te straffen:
  - de dood van het verwekte kind. Nu ja... als het daarbij gebleven was...
  - voortaan moord en doodslag in het koningshuis( 2 Samuel 12 v 10)
  - ...en Davids zoon Ammon werd voor een minne daad zijnerzijds door zijn halfbroer Absalom gedood
  - Ammon was door zijn gemeen en sadistisch optreden tegen Tamar al een bron van ellende (11) voor zijn pa
  - en toen kreeg David later nog eens als boodschap:
  "Je eigen zoon hŔ, die mooie Absalom, die jouw leven wil nemen, heeft nu ook nog geslapen met al je vrouwen,zo dat iedereen het zien kon(12)

  Ik kan me voorstellen, dat David later wel eens verzucht heeft:
  " O....was ik maar dood...".
  Denk eens aan zijn wanhoop, toen hij van Absaloms dood hoorde.

  En dan nog iets. God wilde Davids huis verder bouwen door aan Bathseba en David een tweede zoon te schenken, Salomo. En Salomo was nog niet verwekt.

  Wij mogen de Heer God in dezen niet critiseren. Ik weet wel Spooky...dat doe je ook niet...je stelt maar een vraag.

  Maar let nog eens op 2 Samuel 24 v 14; David heeft hier weer iets doms en strafwaardigs gedaan:
  "Liever val ik in handen van de HEER , want groot is zijn mededogen, dan dat ik in mensenhanden val".

  Eigenlijk zegt David hier:
  "God is genadiger dan de mensen".

  En dat is een waar woord, Spooky....
  We staan allemaal jegens God in de schuld, zijn Gods vijanden. Maar God is zelf in de gedaante van Onze Heer Jezus Christus naar de aarde gekomen om onze RÚdder te zijn vˇor de Heer Jezus onze RÚchter zal zijn.

  Hij was genadig voor David.
  Hij is genadig voor ons.

  Daag
  Ger

  27-03-2007, 18:48 Geschreven door Gerritse
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Archief per week
 • 27/09-03/10 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2010
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!