NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • DOORDENKEN OP DONDERDAG
 • GEDICHT VAN DE WEEK
 • ZONDAG 13 JANUARI 2019
 • DOORDENKEN OP DONDERDAG
 • ZONDAG 6 JANUARI 2019
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Doorheen de dagen
  Ervaringen besproken
  29-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAG 30 APRIL

  3de PAASZONDAG A – 30 APRIL 2017
  ‘GAANDEWEG’

               

  ‘Gaandeweg’: in dit ene woord kunnen we de hele viering van vandaag vatten. Misschien koesterden wij ooit de waan dat wij, als kind nog, op school, eens en voorgoed DE ABSOLUTE WAARHEID IN ALLE ZEKERHEID hadden verworven. En daarna bleef ons, tot in lengte van dagen, slechts één opdracht over: die onwankelbare waarheid vasthouden en consequent naleven. Had Jezus ons immers niet gezegd dat Hij zelf DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN WAS … en wie zouden wij wel zijn om aan die zekerheid te tornen?
  Helaas – of gelukkig – is ons leven niet in die mate monotoon en saai. Ook indien wij – om ten volle tot leven te komen – bij Jezus aankloppen, hebben wij niet van meet af aan een voltooid inzicht in de rijke veelzijdigheid van zijn Persoon. Ons leven verloopt stapje voor stapje en dagje voor dagje, soms rimpelloos rustig, soms weifelend en twijfelend, en vaak met veel vraagtekens, angsten ook en misschien een tijdlang zonder tastbaar houvast … en ‘gaandeweg’ kan – in het beste geval – ons zicht zuiverder worden, klaar als het licht op een frisse lentemorgen.
  Zo gebeurt het in ieder geval vandaag in het evangelie. Twee mensen gaan op weg – naar Emmaüs gaan ze, weg van Jeruzalem – ontgoocheld omdat hun hoop daar gekruisigd was. Een eindweegs krijgen ze gezelschap van een vreemde, die hun alles leert verstaan, die met hen het brood breekt en zijn eigen leven deelt. Dan gaan hun ogen open: hoewel gekruisigd, is Hij de Levende …
  Om meer dan één reden is het verhaal leerrijk. Wie halsstarrig vasthoudt aan zijn eeuwige, onwrikbare gelijk ‘van in den beginne’ loopt wel eens meer het gevaar om – vroeg of laat – met zijn hoofd tegen de muur te botsen. Alleen wie nederig, met open oog en oor, luisterbereid in het leven staat kan hopen ‘gaandeweg’ een stukje beter ‘de diepe dingen’ in te zien en te vatten. Of anders gezegd: TROUW – die deugd die o zo mooi is – mag niet verward worden met verstarde koppigheid.

              

  Daarop trad Petrus naar voren en sprak de menigte toe:
  ‘Israëlieten, luister naar wat ik u zeg:
  Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden.
  Deze Jezus hebt u door heidenen laten kruisigen en doden.
  God heeft hem echter tot leven gewekt.’
  (Handelingen 2,14.22-23)

             

  Toen zei hij tegen hen:
  ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip?
  Moest de messias al dat lijden niet ondergaan?’
  Daarna verklaarde hij hun
  wat er in al de Schriften over hem geschreven stond.
  (Lucas 24,25-27)

        

  EMMAÜS OP ONZE WEG

  Zusters en broeders,
  De Emmaüsgangers is een heel bekend en heel geliefd verhaal over twee diep ontgoochelde leerlingen die onderweg zijn van Jeruzalem naar hun dorp Emmaüs, en dan ontmoeten ze Jezus. Maar om verschillende redenen is het ook een heel merkwaardig verhaal. Vooreerst heeft men nooit kunnen achterhalen over welk dorp het gaat. In het verhaal ligt Emmaüs op ruim elf kilometer van Jeruzalem, maar daar is nooit een dorp geweest dat die naam draagt. Merkwaardig is ook dat de leerlingen Jezus onderweg niet herkennen, maar dat ze Hem wel herkennen bij het breken van het brood. Waren ze dus ook aanwezig op het Laatste Avondmaal? En ten slotte: een van beiden heet Kléopas, maar de andere wordt niet bij naam vernoemd.
  Misschien wijst dit alles erop dat de evangelist Lukas hier een verhaal vertelt over iedereen en overal. Het niet-bestaande dorp Emmaüs zou dan het synoniem zijn van ‘overal’, en de niet bij naam genoemde tweede leerling staat dan voor ‘iedereen’. Dus ook voor ons. En dan kunnen we ons afvragen waar wij staan in het verhaal.
  Zijn wij zoals de diep ontgoochelde leerlingen? Alles hebben ze achtergelaten om Jezus te volgen: hun werk, hun woning, hun familie. Ze hadden dat gedaan omdat ze, zoals ze zelf zeggen, heel sterk onder de indruk waren van die ‘man die een profeet was, machtig in daad en woord in het oog van God en van heel het volk.’ Maar nu zijn ze diep ontgoocheld en moedeloos, en geloven ze ook niet meer in een betere toekomst. Ze zijn zelfs zozeer ontgoocheld dat ze Jezus niet eens herkennen. En wellicht is dat voor ons heel herkenbaar. Ook wij gaan soms diep gebukt onder ontgoocheling, moedeloosheid, tegenslag en ellende van ziekte en dood, en misschien herkennen ook wij Jezus dan niet als we Hem ontmoeten. We herkennen Hem niet in zijn belofte dat Hij altijd bij ons is en met ons meegaat. We herkennen Hem niet in zijn woorden en daden die we in elke viering gedenken, en we herkennen Hem ook niet in de vele heiligen die in zijn naam geleefd hebben en gestorven zijn. Hoeveel namen van onze dorpen, steden en kerken beginnen niet met ‘Sint’, maar kennen we ook de heiligen die daarop volgen? Herkennen we in Maarten, Gertrudis, Joris, Laurentius, Jacob en zoveel anderen de woorden en daden van Jezus, of zijn het alleen maar namen, niets meer dan namen?
  En moet Jezus misschien ook tegen ons, net als tegen de Emmaüsgangers, zeggen dat we ‘onverstandigen’ zijn? Geen ‘ongelovigen’, maar ‘onverstandigen.’ Want in Hem geloven, dat deden de Emmaüsgangers, en dat doen wij ook. Zij zegden dat ze ‘leefden in de hoop dat Hij degene zou zijn die Israël ging verlossen.’ Voor hen is dat dus de Messias: de redder die Israël zou bevrijden van de Romeinen, en daarom noemt Jezus hen ‘onverstandigen’. Want Hij is helemaal niet de Messias van wereldlijke macht, integendeel, Hij is de Messias van goddelijke liefde, vrede en barmhartigheid. Is Hij dat ook in onze ogen, of is Hij voor ons dezelfde Messias als voor de Emmaüsgangers: de redder dus die ons van ongeluk, ziekte, ellende en dood zal bevrijden, en die ons zal vertroetelen op onze weg van egoïsme en eigenbelang? Zijn ook wij zulke ‘onverstandigen’?
  Zusters en broeders, wanneer ze in hun dorp aankomen, nodigen de leerlingen Jezus uit om bij hen te blijven’, ‘want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.’ En die dag, dat is de dag dat hun wanhoop weer hoop, en hun moedeloosheid weer geloof werd. Is dat ook zo voor ons? Nodigen ook wij na moeilijke dagen en moeilijke tijden Jezus uit in de donkerte van ons leven? Vragen ook wij dat Hij bij ons zou blijven, zodat we in het breken en delen van het brood een teken van zijn aanwezigheid onder ons zouden herkennen? Het breken en delen van het brood van liefde, van vrede, van gerechtigheid, van oprecht geloof. Moge het zo zijn: dat we Jezus altijd opnieuw in ons leven zouden uitnodigen, zodat we niet verdwalen in de donkerte die ons leven en dat van onze medemensen soms kan zijn. Amen.
  (Romain Debbaut)

      

  ZO MAAR ONDERWEG

  Naar Emmaüs gingen zij, net zoals wij onze weg gaan. Naar Emmaüs ging Hij mee, ook als zij de verkeerde kant uit gaan, weg van Jeruzalem. Hij is een vreemdeling. En stelt de eerste vraag: ‘Waarover lopen jullie zo druk te praten?’ En zij mogen vertellen … honderduit.
  Het lijkt ons eigen leven. Hij is bij ons, vaak onbekend, en vraagt: ‘Wat houdt je bezig? Waar is je hart?’ En wij mogen vertellen. Een persoonlijk gebed, een gesprek van mens tot mens.
  Hij loopt mee en luistert, en kijkt ons teder aan. En als ons hart openstaat, gaat Hij vertellen. Zijn verhaal, met woorden en beelden uit de Schrift.
  Gaandeweg herkennen we Hem, eenvoudig en klein, zoals Hij ooit zei: ‘Kom tot Mij, die onder lasten gebukt gaat. Ik zal u verlichting schenken.’ Hij geeft de sleutel van zijn leven, de sleutel van DE WEG: ‘wees zachtmoedig en nederig van hart’. En: ‘heb elkander lief, zoals Ik u heb liefgehad’.
  Ons hart wordt warm bij zijn woorden. Hij vervult ons diepste verlangen. Maar Hij dwingt niet. Hij is bereid ook zo verder te gaan. Zonder ons.
  Maar als ons hart bereid is, vragen wij net als de leerlingen: ‘Blijf bij ons! Het wordt avond.’ Hij heeft iets wakker gemaakt in ons. Door zijn woorden, door het delen van het brood. En – voor wie zijn weg gaat – evenzeer door hen, die geen brood hebben om te delen.
  In wat Hij zegt, in wat Hij doet, door mensen, zien we Hem. Gaandeweg. En we keren terug, naar Jeruzalem, naar het land waar de mensen wonen. Om te vertellen wat ons zo diep beroert. En om zijn weg, DE WEG, te gaan.


  Als je morgen
  morgen
  morgen
  naar “Emmaüs” moet,
  en onderweg
  komen er vragen in je hart
  en twijfels in je geest,
  en zinkt de moed in je schoenen,
  zie toe
  wie met je meegaat op de weg…

        

  Het zal een mens zijn
  die eerst vreemd voor je is,
  misschien luistert hij
  en maakt veel voor je duidelijk.
  Zijn stem zal warm zijn
  en vol begrip;
  zijn hand vast en zacht,
  en wanneer je hem bij je uitnodigt
  om binnen te komen
  - het zal bij valavond zijn -
  zie toe
  als hij met je het brood breekt:
  het kan de Heer zijn,
  heel duidelijk,
  en daarna maar weer
  gewoon de mens
  die de weg met je gaat…

           

  Mogen wij daarom leven
  met open ogen,
  met open oren,
  en met een hart dat openstaat,
  dieper ziet, beter hoort en méér verstaat.

  29-04-2017 om 09:01 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  26-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DOORDENKEN OP DONDERDAG

  ANGST EN PIJN

   

  Als je moet ontdekken dat je leeft op een tijdbom, onzichtbaar –

  als je moet ontdekken dat je haar niet zelf onschadelijk kunt maken –

  als je moet ontdekken dat je moet wachten

  en afhankelijk bent van de deskundigheid van anderen –

  dan tikt de angst in je hart en in je hoofd.

  Dan wil je dat tikken wel stilzetten, maar de slinger is onbereikbaar.

   

  Als je moet ontdekken dat er een tijdbom is

  in het leven van een mens die je na en lief is,

  een mens om wie je geeft,

  dan probeer je hoopvol te blijven,

  ondanks de angst die ook raast in je hart en je hoofd.

   

  Als je dit alles moet ervaren

  kun je nauwelijks zeggen hoe de dagen en de nachten zijn.

  Je voelt je heen en weer geslingerd tussen angst en hoop,

  tussen wanhoop en verdriet.

   

  Niemand kan die angst en dat verdriet wegnemen.

  Ook God die je aanroept, neemt ze niet weg.

  Je kunt ze alleen dragen als er liefde is.

  Liefde van lieve mensen:

  trouw toegewijd, hartelijk en genegen.

   

  In die liefde mag je God vermoeden.

  Je wordt niet alleen gelaten.

  De liefde geeft kracht en hoop,

  die liefde zorgt voor je,

  die liefde motiveert je om door te gaan.

   

  Je bidt om kracht en steun tegen de wanhoop en de angst in.

  Je bidt dat je nog tijd gegeven zal zijn.

  Je hoopt dat je gesterkt zult worden.

   

  uit 'Voor de laatste tijd', Marinus van den Berg

  26-04-2017 om 16:20 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)
  25-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.GEDICHT VAN DE WEEK

  DE NACHTEGAAL

  Ik hoorde de nachtegaal zingen
  een morgen, heel vroeg, in april,
  hij zong van verloren dingen,
  ik luisterde, ademloos-stil.

  Schuldeloos, schoon en zuiver
  klonk mij die oeroude wijs,
  er doorvoer mij een vreemde huiver
  als de koelt’ uit een ver paradijs.

  De dag kwam met licht en geruchten,
  toen zweeg plots het nachtegaalslied,
  waar ook, sinds dat uur, ik mocht vluchten,
  vergeten kan ik het niet.

  Frans De Wilde

  25-04-2017 om 08:25 geschreven door Omer

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Dagboek/bedenkingen
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Categorieën
 • Dagboek/bedenkingen (1363)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!