NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • De zoveelste 'parel' aan de kroon van Middelkerke?
 • Middelkerke: Is jouw GSM ook verouderd? Werp hem dan toch weg! Maar ver genoeg!
 • Westende/Middelkerke: Belangrijke verbindingswegen in het nieuw
 • Middelkerke: Michel Landuyt benoemd tot ere-burgemeester
 • 25 mei 2014, de moeder van alle verkiezingen. Doet Middelkerke ook mee?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (22)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (1)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (6)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (16)
 • Evenementen (9)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (19)
 • Gemeentediensten (6)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (8)
 • Horeca (11)
 • Immobiliën (8)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (2)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (13)
 • Milieu (11)
 • Natuur (7)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (17)
 • Politieke partijen (30)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (16)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (3)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (16)
 • Verkiezingen (24)
 • Zon en Zee (9)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  20-12-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op een enquête meer of minder komt het toch niet aan

  Twee weken geleden heb ik ruime aandacht besteed aan de enquête van “Het Nieuwsblad” en van radio 2 over de burgemeesters en de gemeentebesturen.
  Aangezien hij daarin geen goed figuur sloeg, vond Michel Landuyt dat men zoiets maar niet te ernstig moet nemen. Voor hem zal het immers in 2012 in het kieshokje moeten gebeuren.
  Zijn twee schepenen van het Progressief Kartel, Geert Verdonck en Lode Maesen, schijnen er echter duidelijk anders over te oordelen.
  In ‘Het Nieuwsblad’ las ik namelijk dat zij uiterst tevreden zijn met de resultaten van het recent rapport. Daaruit bleek namelijk dat de buitenschoolse opvang en de speelpleinwerking de hoogste score behaalden, namelijk 74 op 100. 
                                                                2009 2006 Gemiddelde

  Buitenschoolse opvang en speelpleinwerking      74     68           71
  Betaalbaarheid woningen                                     42     41

  Kinderopvang behoort inderdaad tot de bevoegdheid van Verdonck. Goed werk, dus!, Maar toch is Middelkerke daarmee nog niet bij de koplopers aangezien het gemiddelde voor Vlaanderen 71% bedraagt, maar goed…
  Vorige week haalde ik de woorden aan van de voorzitter van de CD&V die beweerde dat er nogal wat geruzied wordt tussen de meerderheidspartijen. De vijftien domeinen, waarvoor het kartel toch mee verantwoordelijk is, werden globaal slecht beoordeeld. Omdat er één is met een wat betere score en die opdracht binnen de bevoegdheid valt van één van hun schepenen, kraait het kartel daarvoor victorie. Ik heb daar vragen bij. Vinden zij dat wel loyaal of willen zij juist de tegenstelling tussen de twee schepenengroepen beklemtonen?
  Mag ik bovendien ook eens verwijzen naar de povere score voor ‘huisvesting’? Dat is toch ook een verantwoordelijkheidsdomein van het kartel? Daar heb ik niets over gehoord of gelezen?


  Deze week bereikte ons dan iets wat als ‘beter nieuws’ zou kunnen bestempeld worden: in een rangschikking van de groenste gemeenten van Vlaanderen staat Middelkerke op een verdienstelijke 43 ste plaats. Op het eerste gezicht dacht ik dat het ging over de leefkwaliteit: groen, netheid, lawaai- en geurhinder. Maar neen, dat werd in de vorige enquête beoordeeld en daar kwam Middelkerke met 64% niet zo goed uit.
  Het betreft hier echter geen beoordeling door de inwoners maar een onderzoek van de (commerciële) Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM) in samenwerking met de Vlaamse Energieregulator VREG en de distributiebedrijven Infrax en Eandis. De eerst geplaatste gemeenten zouden diegene zijn die hun inwoners het meest motiveerden om energievriendelijk te wonen. Het uitdelen van premies voor isolatie van dak en ramen of voor het plaatsen van een condensatieketel, zouden daar voorbeelden van zijn.
  Het is daarom bijzonder interessant om na te gaan op welke gemeentelijke milieupremies, die de productie van groene stroom moeten bevorderen, men in onze gemeente kan rekenen?

  Zie http://www.middelkerke.be/page20441619.aspx en   http://www.premiezoeker.be/premie_info?premie=4109&bid=17

  Er bestaan twee premies en de eerste kan gaan naar diegene die een zonneboiler plaatsen. Door gebruik te maken van de zonnestralen, zelfs in de winter als die schaars zijn, kan men aldus voldoende warm water maken voor het dagelijks gebruik van warm kraanwater. De gemeente heeft daartoe reeds het voorbeeld gegeven door op het dak van de sporthal in Leffinge een boiler te plaatsen voor de verwarming en het douchewater. Naast de premie van 75 euro per vierkante meter collectoroppervlak die Infrax betaalt, voorziet de gemeente nog een premie van 400 euro.
  Er bestaat ook een gemeentelijke premie van 400 euro voor het plaatsen van zonnepanelen.

  De onderzoekers brachten ook in kaart hoeveel hernieuwbare en groene stroom er wordt geproduceerd op het grondgebied van alle gemeenten. Groene stroom is elektriciteit opgewekt door duurzame energiebronnen. Het idee daarachter is dat daarmee de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke emissies (NOx, SO2, roet, …) wordt verminderd. Daardoor zou de toename van het broeikaseffect wat vertragen.

  De onderzoekers beweren dat er rekening gehouden werd met “energie die gewonnen wordt uit wind, water, warmtekrachtkoppeling, wkk bio, stoomturbines en zonnepanelen, uitgezonderd bij particulieren”.
  Laten we dus eens bekijken wat dit allemaal inhoudt.
  Iedereen kent natuurlijk de eerste vorm, namelijk de windmolens van Elektrawinds, aangezien er drie de omgeving van de Boterdijk sieren of ontsieren, al naargelang uw mening. Ze vertegenwoordigen respectievelijk vermogens van 0,7 MW, 0,8 MW en 0,9 MW.
  Met ‘Water’ wordt eigenlijk ‘naar beneden stromend water’ bedoeld omdat een verval nodig is om daar energie uit te halen. In ons vlakke Vlaanderen kan dat nauwelijks toegepast worden en ook Middelkerke put daaruit dus geen energie.
  Bio wkk is een warmtekrachtkoppeling met als brandstof biomassa (voorbeelden: hout, schors, zaagmeel, snoeihout) of biogas, bijvoorbeeld geproduceerd uit mest of organisch afval uit de landbouw. Het is een installatie die tegelijk stroom en nuttige warmte produceert.
  Op dit ogenblik zou er, op privé-initiatief, een aanvraag lopen bij de provincie om in Middelkerke een biogasinstallatie te mogen bouwen die 60 % van de totale Middelkerkse elektriciteit zou maken.
  Reeds jaren is in het OCMW een warmtekrachtkoppeling operationeel. De productie- en restwarmte wordt gebruikt voor verwarmingswater en waswater.
  Een stoomturbine is een machine die met behulp van verzadigde oververhitte stoom, in beweging wordt gezet. Ik kan jullie geen voorbeeld geven van het gebruik daarvan in onze gemeente.
  Aan de Boterdijk staan ook nog 7700 fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen van Elektrawinds, Ze zetten het invallend zonnelicht om in elektriciteit en zijn goed zijn voor een geïnstalleerd vermogen van 1,3 MW.
  Op het dak van het OCMW staat ook een installatie met PV- panelen van 47 kWh die 39.950 kWh of 39,950 MWh groene stroom per jaar produceert.
  In de groene stroom - rangschikking werd wel geen rekening gehouden met de zonnepanelen bij particulieren omdat de VREG niet over ‘gecoördineerde recente cijfers’ beschikt.
  Ik heb de indruk dat nog maar weinig private huizen bij ons daarmee uitgerust zijn. In Westende- dorp heb ik er (voorlopig) maar twee gevonden, één in de Dahliastraat 2 en één in de Matthieulaan 20. In Lombardsijde langs de Koninklijke baan zag ik er ook twee.

  Sommige specialisten beweren dat in de komende 20 tot 30 jaar alleen met windmolens veel groene stroom zal kunnen opgewekt worden. In één van mijn volgende bijdragen zal ik het daarover eens uitgebreid hebben. Nochtans zijn er ook heel wat die veel heil verwachten van biomassa. In het kader van de doelstelling voor België om tegen 2020 13 % groene stroom te produceren, maakte de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VIPO) daarover een studie. Zij beweren dat de helft uit biomassa zal komen.

  Mag de gemeente nu fier zijn op die 43ste plaats en de 1.932 kWh groene stroom die ze produceerde per inwoner en per jaar? Laat ons daar maar niet te hoog mee oplopen.
  Specialisten hebben nogal wat bedenkingen bij de manier waarop die lijst opgesteld werd.
  Eerst en vooral vinden ze de titel misleidend. Je kunt namelijk verkeerdelijk denken dat het enkel gaat over de gemeente, dus gemeentebestuur en beleid, maar het gaat evengoed (en vooral?) over de initiatieven van particulieren en bedrijven.
  De lijst zou ook niet controleerbaar zijn want ze vermeldt niet welke eenheden zorgden voor de productie van de groene stroom. Ik heb daarom mijn licht opgestoken bij de gemeentelijke milieudienst die mij welwillend een gedeelte van de nodige informatie verstrekt heeft. Mijn dank daarvoor!
  Volgens de lijst zou dus in Middelkerke per inwoner en per jaar 1.932 kWh groene stroom geproduceerd worden. Voor 18.000 inwoners (afgerond) maakt dat dus een totale hoeveelheid van 34.776.000 kilowatt/uur of 34.776 Megawatt/uur of 34,776 Gigawatt/uur. Daarvan nemen de drie windmolens er afgerond 5.500 MWh voor hun rekening (op basis van gemiddeld 2000 ‘vollast-uren’) en de 7700 zonnepanelen zorgen voor eenjaaropbrengst van 1.105 MWh. (1300 kWh x 850 vollast-uren).
  Tussendoor wil ik toch vermelden dat ik deze informatie ook vroeg aan de woordvoerster van Elektrawinds (Marleen Vanhecke), maar dat ik helaas geen antwoord mocht ontvangen.
  Waar komen de overige circa 28 GWh vandaan? Daar is dus geen duidelijkheid over!
  Zouden die misschien uit de industrie komen? Ze worden altijd ‘vervuilers’ genoemd en nu worden ze ineens de ‘redders des vaderlands’.

  Hoe komt VREG eigenlijk aan die gegevens?
  Het Vlaams Gewest legt in haar elektriciteitsdecreet aan energieleveranciers de verplichting op om een bepaald percentage van de totale hoeveelheid jaarlijks geleverde energie voor te behouden voor groene stroom. Hiervoor moeten ze zogenoemde “groene stroom - certificaten” (GSC) (1 certificaat per MWh groene stroom) inleveren bij de VREG. Ze kunnen die bekomen door ofwel zelf groene stroom op te wekken, ofwel door certificaten over te kopen van particuliere producenten (gezinnen, bedrijven, boeren). De gebruiker krijgt hiervoor in het totaal tot het einde van dit jaar 450 euro per certificaat gedurende 20 jaar maar vanaf 2010 zal dat nog slechts 350 euro zijn.
  Jullie kunnen er alles over lezen op de website van de VREG.
  Er wordt ook beweerd dat de gegevens van de lijst onvolledig zijn. De VREG heeft enkel zicht op installaties die geplaatst werden nadat de regelgeving rond GSC en WKK-C 2002 in voege is getreden. Een bedrijf dat een WKK-C initiatief opgestart heeft vóór 2002, wordt daarvoor niet beloond in de lijst want ze zitten niet in de gegevensbank van de VREG. Deze kijkt momenteel aan tegen een grote achterstand. Zo worden ze momenteel overstelpt met aanvragen voor zonnepanelen door diegene die nog willen profiteren van de huidige prijs van een certificaat.
  De parameter "geproduceerde groene stroom per inwoner" is voordelig voor gemeenten met weinig inwoners en met veel bedrijven die groene stroom - initiatieven hebben genomen.
  Is het energiepark van Elektrawinds aan de Boterdijk dan de verdienste van de gemeente? De locatie werd uitverkoren omdat er aan de kust meer wind is en ook meer zon voor de panelen. Het gemeentebestuur moest er enkel mee akkoord gaan.

  Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente of zijn milieudienst elke mogelijkheid zal aangrijpen om in te spelen op gunstig gebruik en productie van energie. Volgens de milieudienst besteden ze bij nieuwbouw en renovatie grote aandacht aan isolatie volgens het principe “energie die we niet gebruiken of besparen moeten we ook niet maken”. Dat is zeer verstandig. Telkens zich een mogelijkheid voordoet om groene stroom te produceren zou men die grijpen. Dat is fijn! Hoe klein hun bijdrage ook mag zijn ten opzichte van die van de privésector, ze zal steeds lovenswaardig zijn.

  Bronnen:
  ir Eddie Louwie Sectorfunctionaris Milieu van Middelkerke
  http://www.vreg.be/nl/zonnepanelen/kleine%20installaties/00_home.asp

  20-12-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Milieu
  Archief per week
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!