NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Is het ‘project Debaillie’ in de Schorrestraat nog steeds megalomaan?
 • Nieuwe burgemeester, nieuwe grote projecten … Te grote? Te veel?
 • helaas computer defect
 • Wordt er in 2018 - 2020 geschiedenis geschreven in Lombardsijde?
 • Middelkerke: het nieuw schepencollege dat zal aantreden
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (43)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (14)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (21)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (25)
 • Evenementen (19)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (48)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (18)
 • Immobiliën (17)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (12)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (19)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (4)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (59)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (31)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (25)
 • Verkiezingen (36)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  10-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is het ‘project Debaillie’ in de Schorrestraat nog steeds megalomaan?

  In mijn artikel van 22 november 2018 heb ik opgesomd wat allemaal in de komende jaren in Lombardsijde kan of mag verwacht worden. Daar was ook het ‘project Debaillie’ bij.
  Ik heb daarover ook al op 9 oktober 2017 een uitgebreid artikel geschreven (zie map ‘Immobiliën). Ik heb dat telkens ‘een megalomaan project’ genoemd.
  Hoe kon het ook anders als men in een dorp zoals Lombardsijde, met alle respect, een surfpool 170m x 55m, een tennishal met 4 terreinen en een hotelaccomodatie met ca 300 kamers met maximum hoogte van 8 bouwlagen, wil inplanten.

  Een nieuw RUP Nr 41
  Op 31 juli 2015 vroegen de NV Debaillie en de NV Prosperité (dat is ook Debaillie) om het bewust gebied, voorzien voor dagrecreatie, om te vormen tot gebied voor verblijfsrecreatie. Dat was nodig want anders kon de vraagsteller in die zone geen hotel bouwen.
  In de zitting van 12 november 2015 gaf de gemeenteraad daar een gunstig gevolg aan. Daarmee werd eigenlijk ook ingestemd met het opzet van een ‘RUP 41 Recreatie Zeelaan’, behalve door Geert Verdonck en door Lode Maesen die zich onthield. De projectontwikkelaar schreef zelf het MER en neemt de kosten voor de voorstudie voor een bedrag van 20.000 euro voor zijn rekening.
  Waarom het dan nog meer dan drie jaar duurde vooraleer er echt schot in kwam, vloeit voort uit het volgende.

  Op 10 mei 2016 gaf het college van burgemeester en schepenen aan het studiebureau ‘Adoplan’ de opdracht tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan “Recreatie Zeelaan”.
  Het ontwerpplan opgemaakt door het studiebureau in samenwerking met de gemeente en de ontwikkelaar werd verschillende keren besproken met de hogere overheid en aangepast.
  Er volgde een verplichte adviesronde bij de hogere overheid (deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Departement Omgeving, Agentschap wegen en verkeer, GECORO, Stadsbestuur Nieuwpoort, Toerisme Vlaanderen, Sport Vlaanderen).
  Op 6 juni 2018 werd een officiële verplichte  plenaire vergadering gehouden met provincie, stedenbouw en agentschap wegen en verkeer.
  Op 19 juni 2018 keurde het schepencollege het aangepast ontwerpplan voorlopig goed.
  Op 12 juli 2018  werd het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan nr 41 'Recreatie Zeelaan' voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.
  Verschillende raadsleden van de oppositie kwamen tussen.
  Ze wilden duidelijkheid en transparantie (Tom Dedecker en Geert Verdonck)
  Ze vroegen zich af wie het recreatief gedeelte zal betalen (Tom en J-M Dedecker en Geert Verdonck). Tom beweerde dat er niets voorzien is in het meerjarenplan. Hij sprak van ‘een legale hold-up op de volgende generatie’ als de gemeente de investering en de uitbating voor zijn rekening moet nemen.
  Ze vreesden  dat de bouw van een ‘hotel’ wel eens een dekmantel zou kunnen zijn om er later appartementen van te maken en te verkopen.
  Volgens Geert Verdonck zou er een mobiliteitsprobleem ontstaan omdat voor de berekening van de nodige parkeerplaatsen geen rekening gehouden werd met voertuigen van loutere toeschouwers.
  Jean-Marie Dedecker vreesde concurrentie tussen het gemeentelijk zwembad op het sportpark en de recreatievoorzieningen in de zone waarop dit RUP betrekking heeft. Ook andere infrastructuur kan concurrentieel zijn (zoals klimmuur).
  Hij vroeg of er een studie gebeurd was in verband met de synergie van de recreatie- en sportinfrastructuur op het grondgebied van de gemeente en verwees naar de eerder gestelde vraag over het gemeentelijk tennisplan. 
  Volgens hem zou de surfpool niet volwaardig zijn.
  Hij stemde voor omdat het een voorlopige vaststelling betrof en op voorwaarde dat het de gemeenschap geen geld zou kosten.

  Schepen Liliane Pylyser-Dewulf stelde de raadsleden gerust in verband met een eventuele gemeentelijke financiële tussenkomst; er zouden geen afspraken daarover gemaakt zijn met de gemeente.

  Alle raadsleden stemden voor met uitzondering van G. Verdonck, L. Maesen, T. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche en A. Goethaels die zich onthielden.

  Ik had de gelegenheid de stedenbouwkundige voorschriften voor het nieuwe RUP Nr 41 ‘Recreatie Zeelaan’ in te zien en ik wil jullie dat niet onthouden. Er werd rekening gehouden met de adviezen en opmerkingen die door de verschillende hierboven vermelde instanties gegeven werden;

  Het betreft een zone voor verblijfs- en dagrecreatie

  • Dagrecreatie is een vorm van recreatie die niet langer duurt dan een dag. Er is dus geen sprake van overnachting. De dagrecreatie dient in hoofdzaak te bestaan uit hoogwaardige en/of innovatieve activiteiten, die door hun specifiek karakter, niet enkel inwoners of tweedeverblijvers aantrekken.
  • Verblijfsrecreatie is een vorm van recreatie waarbij de recreant voor een bepaalde tijd, maar ten minste een nacht in het recreatiegebied of de toeristische plaats verblijft. De logies moeten onder centraal beheer staan en domiciliëring is uitgesloten.

  Op de cirkelgrafiek hieronder kunnen jullie zien hoe de inrichting van het terreinstuk moet zijn.

  De verblijfsrecreatie
  Onder ‘Bebouwing verblijfsrecreatie’ wordt verstaan: hotel + restaurant + activiteiten rechtstreeks verbonden aan en toegankelijk via hotel.

  Het aantal bouwlagen mag nog slechts 6 bedragen tegenover 8 vroeger.
  Totale toegelaten bouwhoogte 20 meter, af te bouwen richting N34 en richting aanpalende woonwijk.

  Het aantal hotelkamers wordt gereduceerd van 300 naar 180. Naast hotelkamers moeten er ook aanverwante diensten zijn die maximaal 20% van de totale vloeroppervlakte van het project mogen bedragen: RECA (restaurants en cafés), MICE (vergaderingen, incentives (?), conferenties, tentoonstellingen), hotel gerelateerde detailhandel.
  Dat kunnen ook vakantielogies zijn die de toerist toelaten zelf maaltijden te bereiden (met een kookhoek).

  De dagrecreatie
  Onder ‘Bebouwing dagrecreatie’ wordt verstaan: sportinfrastructuur + tennishal + surfpool + skatepiste + ruimtes voor ondersteuning evenementen + kleedkamers + douches + wegenis

  Totale toegelaten bouwhoogte maximaal 12 meter maar afwijking tot 20 meter mogelijk voor specifieke sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een klimtoren
  Plaatsing van de gebouwen:
       met hoogte van minder dan 5 meter op minimaal 5 meter van de perimeter van het RUP
       met hoogte van 5 meter of hoger: op minimaal 10 meter van de perimeter
      GEEN gebouwen hoger dan 10 meter binnen een strook van 30 meter vanaf de zuidelijke grens van het RUP.

  De onbebouwde ruimte, inbegrepen ontsluitingspaden en verblijfsplekken
  Moet aangekleed worden met het nodige groen.
  Om het project zo veel mogelijk visueel af te schermen, moet

            -een dicht groenscherm van 10 meter voorzien worden tegenover ‘Havenzijde’.
            -langsheen de N34 een kwalitatieve groenstrook ingericht worden die de overgang naar
                 het duinengebied vorm geeft.(?)

  Parkeren
  Er moet 1 parkeerplaats per 2 hotelkamers voorzien zijn.
  Het totaal aantal parkeerplaatsen moet minimum 130 bedragen, op eigen terrein.
  De zone langs de Zeelaan kan niet louter in functie van het parkeren staan. Ze moet een meerwaarde bieden aan de zone als toeristische toegangspoort. Hierbij moet minstens een kwalitatieve zit- en rustruimte ingericht worden voor fietsers en wandelaars (Incl een fietsstalplaats), bijvoorbeeld in het verlengde van de Elisabethlaan.(zie plannetje)
  Om een afstand te creëren tussen de woonpercelen, de recreatieve activiteiten en het hotel, moeten tachtig percent van de parkeerplaatsen voorzien worden in een strook van 30 meter, te rekenen vanaf de zuidelijke grens van het RUP.
  De parking dient aangelegd te worden in waterdoorlatende materialen en dient een groene inrichting te krijgen:

              - omzoomd door een streekeigen haag
              - 1 hoogstamboom per 10 parkeerplaatsen
              - groen karakter (vb verhard gazon, grastegels of brede voeg met gras
  De overige 20% kunnen verspreid worden, onder andere voor mensen met een beperking of voor kort parkeren nabij de ingang van het hotel

  Wordt de Zeelaan de drukste verkeersroute van Middelkerke?
  Tot het projectgebied zijn maximaal twee toegangen mogelijk voor het gemotoriseerd verkeer. Deze toegangswegen bevinden zich langsheen de Zeelaan en mogen maximaal vijf meter breed zijn. Toegang via de N34 (Kustbaan) is uitgesloten.

  Er werd weliswaar een berekening uitgevoerd maar toch stel ik mij, zoals vele andere, de vraag of de sterke verhoging van de verkeersdrukte zal kunnen opgevangen worden, rekening houdend met de ontsluitingsmogelijkheden voor
       -de bezetters van de 180 hotelkamers
       -de gebruikers van de diverse  ontspanningsmogelijkheden
       -de bewoners van de verkaveling ‘Havenzijde’,
       -de bewoners van de bestaande woningen
       -het golfterrein
       -de aanwezige campings

  Alles zal uitmonden in de Zeelaan! En de gewone toeschouwers? En het verkeer naar de kazerne? En die laan moet een promenade worden!

  Is de zone niet waterziek?
  Om de wateroverlast in de verkaveling ‘Havenzijde’ tegen te gaan of met andere woorden om het regenwater op te vangen werden hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater voorzien. Het ligt voor de hand dat dezelfde eisen gesteld worden/werden voor de zone ‘project Debaillie’.

  Voor het hier besproken project werd een watertoets met gunstig gevolg uitgevoerd.

  Fasering
  Het hotel, de bijbehorende recreatie- en sportaccomodaties en de parkeervoorzieningen moeten aangevraagd worden in één en dezelfde omgevingsvergunningsaanvraag en ook als dusdanig uitgevoerd worden. Zo wordt belet dat de ontwikkelaar enkel een hotel bouwt maar dat er van de rest niets terechtkomt.

  Welke houding kunnen we verwachten van LDD?
  Op 13 november 2018 keurde het uittredend college unaniem het project Debaillie goed.
  Op 20 december 2018 wordt dat voorgelegd aan de uittredende gemeenteraad met de vraag om het definitief goed te keuren.
  Natuurlijk stel ik mij de vraag, jullie ook waarschijnlijk, waarom dat moet gebeuren op enkele dagen van het einde van de legislatuur. Uit schrik dat het anders niet goedgekeurd geraakt?

  Er mag weliswaar aangenomen worden dat de lijst Dedecker zijn goedkeuring zal geven aan het definitief ontwerp. Is het nu duidelijk genoeg? Er werd geantwoord op hun vragen in verband met de betaling, dus…

  Keuren zij niet langer de megalomanie van het project af?
  Vinden zij de concurrentie met hun toekomstig paradepaardje, het ‘sportpark’ geen bezwaar meer?

  Besluit
  Er is nog steeds sprake van een surfpool (zonder de grootte te specifiëren) en van een sporthal (met vermelding van tennisterreinen).
  E
  r gebeurden weliswaar diverse aanpassingen in verband met inrichting, groen en parkeren maar voor de rest is er niet zo heel veel veranderd aan de voornaamste voorzieningen, behalve het aantal hotelkamers en het aantal bouwlagen.

  Bronnen
  https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg5131.pdf

  10-12-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliën
  09-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lombardsijde: Megalomanie ten top gedreven door de firma Debaillie

  Lezen jullie regelmatig de verslagen van de Middelkerkse gemeenteraad? Ja? Dan hebben jullie ongetwijfeld ook grote ogen getrokken bij het lezen van dat van de zitting van 12 november 2015, in het bijzonder agendapunt 29? Daarin wordt het antwoord opgenomen van de gemeenteraad op de vraag van NV Debaillie en NV Prospérité met datum 31/07/2015 om het gebied voor dagrecreatie ter hoogte van Zeelaan/Koninklijke Baan om te vormen tot gebied voor verblijfsrecreatie. Dat moet opdat de vraagsteller in die zone allerlei activiteiten, waaronder vooral een hotel, zou kunnen uitoefenen. De gemeenteraad stemt daarmee in met het opzet van een RUP 41 Recreatie Zeelaan Lombardsijde, ten gunste van de firma Debaillie en Prospérité (dat is ook Debaillie). Die firma neemt de kosten voor de voorstudie voor een bedrag van 20.000 euro voor zijn rekening. 


  Over welk terrein gaat het juist?
  Jullie zullen zeker wel het oud, nu vervallen, boerderijtje kennen van de familie Vandenbussche in de Schorrestraat?

  Ziehier waar het gelegen is:

  Het plangebied heeft een oppervlakte van ongeveer 53.100 m² en omvat in hoofdzaak akkerlanden.

  Het wordt doorsneden door een oost-west georiënteerde lokale weg, zijnde de Schorrestraat. Deze rijweg is ongeveer 4 m breed en omvat een totale oppervlakte van ongeveer 440m². Langs de zuidzijde van deze weg vinden we een begeleidende bomenrij.

  Door de aanwezigheid van deze lokale weg wordt het plangebied opgesplitst in een noordelijk en in een zuidelijk deel. Dat is vervelend natuurlijk!
  Het College van Burgemeester en Schepenen wil de Schorrestraat daarom 'desaffecteren' of met eenvoudige woorden 'onttrekken aan het openbaar domein'. Wat men al niet doet voor zijn vrienden! Wie daar bezwaar tegen heeft, kan dat nog tot 17.10.17 meedelen aan het college. 

  Noordwaarts van deze weg bevindt zich een akkerland van ongeveer 6.080 m². Op 8.8.2017 was het begroeid met maïs. Op het projectgebied worden vandaag ook nog groenten gekweekt. Is dat wel te verzoenen met de bestemming 'dagrecreatie'?

  Zuidwaarts van deze weg vinden we eveneens hoofdzakelijk akkerland terug. Verder is langsheen - en zuidwaarts van- de Schorrestraat een hoeve gelegen, die samen met de buitenaanleg ervan ongeveer een ruimte van 2.105m² in beslag neemt. De overige ruimte in het zuidelijk bestaat uit akkerland met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 44.475 m². Te midden van dit akkerland loopt er van noordwest naar zuidoost een bomenrij.

   

  Wat wenst de firma Debaillie daar juist neer te zetten?

   

  De firma koestert hallucinante plannen. Hun project overstijgt alles wat men zich in een relatief klein dorp als Lombardsijde kan voorstellen: een waterrecreatieterrein, meer bepaald een wave-pool, horecafaciliteiten in de vorm van verschillende strandbars en beachresto's, hotelaccomodatie met 300 bedden, vier overdekte tennisterreinen, skatepiste.
  Zo zou het er uitzien.

  Hoe luidt daarvoor de motivatie van de gemeente?
  Schepen L. Pylyser-Dewulf stelt dat het gebied aan ontwikkeling toe is. Er is thans sprake van de bundeling van de eigendomsrechten in één hand. (Debaillie - Prospérité)

  In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Middelkerke, goedgekeurd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/10/2008, wordt voor de bestaande recreatieve zone, ten westen van Lombardsijde, de wens opgenomen dat deze zone verder zou uitgebreid worden opdat het gebied in de toekomst een zinvolle invulling zou krijgen.  

  De volgende doelstellingen werden in het plan opgenomen:
        - verdere differentiatie en kwalitatieve opwaardering van het aanbod onder andere door het aantrekken van
              hotelaccommodatie al dan niet in combinatie met complementaire voorzieningen
   
      - combinaties van hotelaccommodatie en sport- en fitnessfaciliteiten, vergaderruimten etc.

  Het gebied heeft momenteel geen potenties naar de landbouw toe aangezien het geïsoleerd is gelegen.

  Wat denken de oppositiepartijen daarvan? 

  Kan men dat 'Degelijke ruimtelijke ordening' noemen?
  LDDJ.M. Dedecker vindt het project een typisch voorbeeld van het wanbeleid (corruptie) en het totaal gebrek aan visie van het gemeentebestuur.
  In tegenstelling tot het wave-of golfbad en enkele tennisterreinen, zoals onze echte burgemeester-secretaris het wil en zijn wil is wet, had een uitbreiding van Westgolf daar voor een groene long kunnen zorgen naast de nieuwe verkaveling.
  JMD vroeg op de gemeenteraad aan sportschepen Devey waarom er op deze plaats nog extra tennisterreinen moeten komen, naast het sportpark, de site Vandebroucke en het kasteel van Middelkerke.  Die antwoordde dat hij met een uitgebreid plan zou komen maar wat Dedecker een 'inflatieplan' noemt, is er nog steeds niet.
  Dedecker vindt dat de sportaccommodatie in Lombardsijde moet gecentraliseerd worden rond het voetbalveld in de Bamburgstraat.

  PK: Lode Maesen zegt dat zijn partij al langer gekant is tegen grootschalige gebouwen in de Zeelaan. Dat is geen voorbeeld van goeie ruimtelijke ordening. Zij stemden al tegen toen ze deel uitmaakten van de coalitie en ze konden één en ander tegenhouden maar helaas het getal van de sterkte... Ook nu in de oppositie houden ze dezelfde mening. Geen hoogbouw aldaar.
  'Debaillie zou beter de oude site Brusselle hiervoor voorbehouden of heeft het stadsbestuur van Nieuwpoort een andere visie. Ik dacht dat deze site deels Nieuwpoort en deels Middelkerke is. Ik heb ten andere ook grote vragen bij een extra hotel met 300 kamers. Er zijn momenteel al enkele hotels in aanbouw, IBIS in Sint Joris en Middelkerke, eventueel het 'hotel' in het nieuwe casino in Middelkerke en nog eens 300 kamers erbij? Misschien moeten studies eens gaan uitwijzen waar er nood aan is. En deze neutrale studie zou dan moeten vertaald worden in een visie en in beleid. Maar nu doet men maar...'
  Geert Verdonck: 'Met ruimtelijke ordening heeft dit project inderdaad niets te maken. Zoals we van de projecten van deze promotor gewoon zijn, gaat winstbejag voor alles. (zie bijv. de fameuze 'vissershuisjes' ter hoogte van de Colruyt). Zijn banden met het bestuur zijn genoegzaam gekend, alsook zijn methoden om wat krom is recht te trekken. Zoals Lode terecht aanhaalt is er geen bewijs, laat staan een studie die aantoont dat er nood zou zijn aan zoveel extra hotelkamers. Wel is het zo dat schepen Landuyt een groot promotor is van extra hotelkamers (zie alle inspanningen die hij deed om het Ibis hotel te laten neerpoten bij het vliegveld). Waarom is mij niet volledig duidelijk, maar misschien levert dit gegeven wel stof voor een ander artikel? Ik herinner me wel dat Michel droomt van een heus Congrescentrum in Middelkerke. Misschien dat we het nieuwe casino ook in dat licht moeten zien? Misschien groeit er wel iets moois tussen Michel , Debaillie en de nieuwe Casinobaas? (en laten we ook Gryson niet vergeten!)

  Zo'n project kan voor ons niet, met of zonder MER. Het bestuur blonk weer uit in 'geen visie' en 'geheimdoenerij'

  N-VA: neemt een zeer afwachtende houding aan: 'Het bestek voor de RUP 41 is reeds goedgekeurd maar het ontwerpplan moet nog aan de gemeenteraad voorgelegd worden(!)  Er moet wel rekening mee gehouden worden dat alles in één project kan gegoten worden. Voor de rest is het afwachten tot we inzage krijgen in de plannen.'

  Ontsluiting via de Zeelaan (naast die voor de nieuwe verkaveling)
  LDD: is van mening dat die ontsluiting moet gebeuren in functie van het verdwijnen van de tramlijn.
  PK: Lode Maesen vindt dat er dringend werk zal moeten gemaakt worden van een globaal plan: 'Verschillende doorsteken op de kustbaan worden afgesloten door de aanleg van de trambedding op de kustbaan. De Zeelaan zal dus sowieso al meer verkeer moeten slikken, tel daarbij de nieuwe verkaveling en je begrijpt dat er dus heel veel zal veranderen in de Zeelaan. Als daar nog projecten bijkomen, vrees ik, wanneer er geen globaal plan komt, problemen. Reken daarbij nog dat de dorpskern zal vernieuwd worden in de nabije (hoop ik toch) toekomst waardoor de Zeelaan ook nog een omleidingsbaan zal moeten worden.'
  NV-A: vindt dat het niet anders kan: 'Als in de nabije toekomst de tramlijn daar zal verdwijnen, moet ervoor gezorgd worden dat er een vlotte toegang is door voldoende parkeerplaatsen te voorzien.'

  Mag promotor eigen MER schrijven?
  Alle partijen vinden het totaal onverantwoord dat een projectontwikkelaar zijn eigen MER mag schrijven, zoals dat het geval was voor de hoogbouw in de Bassevillestraat en nu ook voor dit project:

  LDD: ''Het is alsof je aan een stroper zou vragen om zijn eigen jachtwetten te schrijven.'
  PK: 'Uiterst bedenkelijk! Een MER gaat over het algemeen belang en dat is dus de taak van een bestuur, al twijfel ik enorm aan hun zorg voor het algemeen belang. Een MER moet volledig neutraal zijn. Geert Verdonck bond de kat al de bel aan in verband met de hoogbouw in de Basseville. Wij hadden verwacht dat het bestuur al bij aanvang aan de bouwpromotor een visie had gegeven. Het liefst een 'NJET'. Maar helaas deden ze dat niet, is er opnieuw sprake van verwevenheid? Eigenbelang?'
  N-VA: 'Een MER is een informatief document en geen beslissingsinstrument. De beslissing van de bevoegde overheid over het al dan niet toelaten of vergunnen van het project, houdt niet alleen rekening met het leefmilieu, maar ook met andere sectoren (sociale, economische en technische belangen) en met openbare inspraak.'

  Vertrouwen in de promotor
  LDD: J.M kent John Debaillie uit de judowereld en hij was er zelfs mee bevriend in zijn jeugd. Hij beweert dat Debaillie de boezemvriend is van de gemeentesecretaris.
  PK: Geert Verdonck heeft uiteraard geen vertrouwen in de betrokken promotor. Hij verwijst daarvoor naar oneerbare financiële voorstellen van betrokkene aan het raadslid (schepen tijdens de vorige legislatuur) waarbij financiële steun werd beloofd voor zijn politieke fractie in ruil voor zijn stem als schepen voor sommige beslissingen.
  Lode Maesen: 'Het bestuur is vrij om te werken met gelijk welke ondernemer. Mijn collega en ikzelf zijn niet te verleiden voor welke vorm van omkoping dan ook. Het algemeen belang is onze grote drijfveer. En als een ondernemer projecten voorstelt die dit algemeen belang dienen of het alleszins niet schaden is elk project bespreekbaar en elke ondernemer welkom maar blijft omkoping uit den boze, het algemeen belang alleen kan ons overtuigen.'

  N-VA: de gemeente is niet betrokken bij de omkooppoging van Dhr John Debaillie bij Geert Verdonck. 'Dit is een zaak tussen Dhr. Verdonck en de betrokkene. Elke vorm van omkoperij is voor ons onaanvaardbaar.'

  Ik wil de lezers ook niet de mening onthouden van een ingewijd Lombardsijdenaar
  'Een totaal gebrek aan inzicht in ruimtelijke ordening, alleen de immowereld telt en niet het welzijn van de burger. Het plan is zo absurd dat er verder geen woorden voor zijn. Een golfslagbad voor surfers is in Westende op zee al aanwezig en kost niets. Hotelaccomodatie met 300 bedden is absurd voor Lombardsijde. De heer Debaillie wil alleen af van dagrecreatie voor dat gebied. De golf wilde hierop uitbreiden maar dat is dus nu niet meer opportuun met een golf in Koksijde.
  Ziedaar mijn grootste bezwaar... een schepencollege en meerderheid die maar wat doet zonder inzicht in wat de burger wil...'

  Besluit
  Wanneer worden die kwalijke geuren in Middelkerke toch verdreven? Ik hoop dat ik het nog mag meemaken!

  Bronnen
  https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg5131.pdf

   

  09-10-2017, 11:21 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliën
  31-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twin Properties, eigenaar van Duinenzicht in Westende-dorp, wil de wolken krabben

  Een korte blik op de geschiedenis van Duinenzicht
  In 1932, bij de opkomst van het sociaal toerisme, ontstond 'Ons Rustoord' op initiatief van de christelijke mutualiteit. Het werd later opgeslorpt door 'Zon en Zee' en er in 2000 opnieuw van gescheiden. Inderdaad, in dat voor Westende-dorp rampzalige jaar, werd 'Zon en Zee' een asielcentrum. Toen kwam 'Ons Rustoord' in handen van het NSVP (Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel) dat er het congres- en vormingscentrum NV Formatio opende en van de militaire vakbond Algemene Centrale van het Militair Personeel (ACMP) die er een vakantiecentrum stichtte.

  In 2006 - 2007 werd het overgenomen door Twin Properties, een projectontwikkelaar die het vakantiedomein een tweede leven wilde geven. Na vier jaar voor het oog ergerlijke leegstand en complete verwaarlozing werd het mooi gerenoveerd.
  En nu komt het alweer in het nieuws en wekt het alweer beroering op in ons dorp: er zou op het domein een gebouw met achttien verdiepingen gebouwd worden, 70 meter hoog!

  Niet verwarren: 'Zon en Zee' en 'Duinenzicht
  In verband met het huidig onderwerp heb ik verschillende keren vastgesteld dat men 'Duinenzicht' verwart met 'Zon en Zee'. Alhoewel Twin Properties destijds ook voor een belangrijk deel participeerde in de aankoop van het vroegere asielcentrum, is het in eerste instantie eigenaar van 'Duinenzicht'.

  Het eigendom omvat vier onderdelen: 

  Zone 1: een complex met vakantiewoningen, palend aan de parking langs de Hovenierstraat. Tot dit jaar werden die woningen gehuurd door de 'Kompas-camping' maar nu worden ze gerestaureerd en zijn ze te koop. 'Duingolf' is de nieuwe naam die eraan  gegeven werd.

  Zone 2: het hoofdgebouw ten zuidwesten van de Vakantiestraat

  Zone 3: een onbebouwde zone, ten noordoosten van de Vakantiestraat, voorheen
          gebruikt voor tennisterreinen, Enz ...

  Zone 4: het duingebied aan de overzijdevan de Bassevillestraat bestaande uit
                natuurlijke vegetatie, uitgezonderd kleinschalige klaslokalen in verval,
                   grenzend aan de bewoning van zone 3bis. Hier zou de uitkijktoren/baken
  moeten komen.

  Ik wil het hier verder enkel nog daarover hebben.

  Wat wil Twin Properties?
  De bestaande planologische context maakt het mogelijk om in totaal voor alle zones samen 45.000 m² vloeroppervlakte te realiseren. Vertaald naar een commercieel programma creëert dit een invulling met 700 à  750 toeristische logies.

  Maar volgens het huidige BPA zou de projectzone ten dele ingevuld moeten worden met witte vissershuisjes. Dat stemt de initiatiefnemers natuurlijk niet blij. Zij noemen dat 'niet optimaal' omdat dit zogezegd geen 'duurzaam grondgebruik' is. Volgens hen betekent dat 'in de hoogte bouwen'.

  Het 'Masterplan' van studiebureau SUM
  In de periode 2011-2014 werd door studiebureau SUM een masterplan uitgewerkt: kiezen voor een baken als landmark 'om Westende letterlijk en figuurlijk op de kaart te plaatsen'.

  Ze koesteren de idee een gebouw op te richten dat er attractief uitziet en dat bovendien een kleiner grondbeslag kent. Zo zouden kansen ontstaan om de duinbiotopen via een parkaanleg langsheen de Bassevillestraat als het ware door te trekken tot aan de Vakantiestraat en alzo richting Westende Dorp, wat kan omschreven worden als het ontstaan van een 'groene loper'.
  Het MER -kennisgevingsrapport geeft mij voorlopig nog geen duidelijk beeld van hoe dat er moet uitzien. Ik denk dat de initiatiefnemers er zelf nog niet uit zijn. Of is dat gewoon een camouflagepoging? Of alleen maar grote woorden?

  Er wordt aan gedacht om de eerste 5 à  7 verdiepingen in te richten als hotel met drie sterren. Het zou beperkt zijn tot een tachtigtal hotelkamers (vervat in de 750 toeristische logies) waaraan ook een beperkte RECA-functie (restaurant en café) en MICE (Meetings Incentives Conferences Exhibitions) - faciliteiten gekoppeld worden.

  Omdat er veel vraag naar is, enerzijds, en anderzijds omwille van de (meer)kostprijs van een kwalitatief baken, kortom op basis van een economisch-commerciële logika kan ook beslist worden om ten dele een invulling te geven aan het project met tweede verblijven (vanzelfsprekend met een verbod op domicilie gelet op de gewestplanbestemming).

  In het gewestplan Oostende-Middenkust, goedgekeurd bij KB van 26 januari 1977 werd het domein inderdaad gesitueerd in een zone voor verblijfsrecreatie. Dat betekent dus dat men er niet mag wonen.

  Tweede verblijven mogen wel! Om een idee te geven van zo'n gebouw: links exact 18 verdiepingen en 70 meter hoog.

  Er worden drie uitvoeringsalternatieven ontwikkeld. De totale grondoppervlakte van het baken is steeds circa 1450 m² en deze oppervlakte heeft steeds dezelfde vorm.

  Baken light: baken met 18 bouwlagen over een grondoppervlakte van 290 m² en 4
             bouwlagen over
  resterend volume van 1160 m²

  Baken medium: baken met 18 bouwlagen afhellend naar 9 bouwlagen met tussenin 15
             en 12
  bouwlagen over de totale oppervlakte van 1450 m²

  Baken high: baken met 18 bouwlagen over de totale grondoppervlakte van 1450 m²

                          Light                                              Medium                                                  High

       Bwl = bouwlagen                     x geeft aantal bouwlagen

  Hoe reageren de politici van de oppositie?
  Geert Verdonck (Progressief Kartel): "18 verdiepingen hoog of 70 m! We hebben plots nood aan 'bakens' en 'landmarks', maar wat is de meerwaarde daarvan voor Westende? Je gaat dat dorp volledig naar de knoppen helpen op die manier. Jullie zijn stromannen van bepaalde bouwpromotoren.
  Een ontwikkelaar mag uiteraard zoiets voorstellen, dat is zijn recht, maar het is nog iets anders als je daar als gemeentebestuur op in zou gaan. Voor die zone moet trouwens nog een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt worden. En wat blijkt? Het gemeentebestuur heeft de opmaak van een milieu-effectenrapport (MER) overgelaten aan de ontwikkelaar. Zo'n plan MER is nodig om het RUP op te maken. Van objectiviteit gesproken. Ik heb in de gemeenteraad gevraagd wat het standpunt van het schepencollege is, maar kreeg een nietszeggend antwoord. Zij wachten zogezegd het plan MER af om een standpunt in te nemen. Het schepencollege is nochtans al sinds 2014 op de hoogte van de plannen en heeft genoeg tijd gehad om zich tegen zo'n monstruositeit te verzetten. Zwijgen is toestemmen, zeg ik maar."


  Oppositieraadslid Tom Dedecker (Lijst Dedecker) trad zijn collega bij. "Het schepencollege eet uit de hand van de ontwikkelaars. Er heerst heel wat ongerustheid over deze plannen. Als dit goedgekeurd wordt, richt ik een actiecomité op. In Oostende en Koksijde hebben ze al woontorens van 21 verdiepingen, die ze daar als littekens bestempelen. Zo'n toren bij de duinen is gewoonweg onleefbaar. Als bestuur moet je tegen zulke voorstellen onmiddellijk 'neen' zeggen. Een bouwpromotor zijn eigen rapporten en onderzoeken laten opstellen, is hetzelfde als een crimineel zijn eigen gerechtelijk onderzoek laten voeren. Het zou zo maar eens kunnen dat de promotor zijn eigen onderzoek heel positief laat uitkomen."

  Hoe reageert het gemeentebestuur?
  Eerste schepen Liliane Pylyser-Dewulf: "Er zijn onvoldoende elementen (!!!) om een standpunt in te nemen. We houden ons afzijdig. Tegelijk zaaien jullie ongerustheid bij de inwoners. Er zou dus een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan moeten komen, en daar is ook een nieuw milieu-effectenrapport voor nodig, dat de impact op fauna en flora behandelt. Als dat rapport er is, kunnen we conclusies trekken.

  Twin Properties stelde dat zelf voor 'teneinde de procedures te versnellen'.  In 2015 en 2016 hebben we daar niks meer over gehoord. Tot we onlangs een nota ontvingen dat ze intussen begonnen zijn aan het milieu-effectenrapport. Maar het zal nog minstens een jaar duren vooraleer dat rapport klaar is. Pas dan kunnen we een standpunt innemen. We kunnen intussen niemand verbieden om initiatief te nemen."

  Hoe reageert de lokale bevolking?
  Op Facebook vond ik verschillende reacties omdat het 'gedrocht' zou gebouwd worden in de duinen. Bart Soete voelt zich zelfs gediscrimineerd omdat hij bij zijn verbouwing problemen ondervond.

  Zoals jullie op de kaart van het Gewestplan hieronder kunnen zien ligt zijn gebouw in natuurgebied of duinen, terwijl dat niet het geval is voor de geplande hoogbouw. Die ligt (per toeval!!) in de zone voor verblijfsrecreatie.
  Ik lees dat sommige willen dat een actiecomité opgericht wordt. Dat vind ik op zijn minst voorbarig. Liliane Pylyser-Dewulf stelt terecht dat het doorlopen van de procedure om te komen tot een milieu-effectenrapport nog heel wat maanden in beslag kan nemen.

   Op welke basis zou een eventuele klacht kunnen berusten?
  Via het milieuonderzoek wordt getracht om de voor het milieu mogelijk negatieve effecten in een vroeg stadium van de besluitvorming te kennen zodat ze kunnen worden voorkomen of gemilderd.

  De dienst M.E.R. (http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage) zal het via een advertentie in de krant en via haar website aankondigen als de resultaten van het MER  onderzoek ter inzage beschikbaar zijn. Ook de gemeente Middelkerke zal dat meedelen op haar website http://www.middelkerke.be.  
  De terinzagelegging voor het publiek creëert de mogelijkheid voor de burger om inhoudelijke opmerkingen te maken, zodat de initiatiefnemer kan komen tot een zo volledig mogelijke inhoudsafbakening van de te bespreken en te onderzoeken items in het eigenlijke plan MER. Bij de bekendmaking of terinzagelegging wordt duidelijk aangegeven dat eventuele opmerkingen over de inhoudsafbakening van het voorgenomen plan-MER binnen de 30 dagen na bekendmaking van de kennisgeving aan de Dienst MER moeten worden bezorgd.

  Na de terinzagelegging volgt een vergadering met de betrokken instanties, de zogenaamde 'richtlijnenvergadering', waarin de opmerkingen op de kennisgevingsnota worden besproken en wordt nagegaan welke opmerkingen worden meegenomen bij de opmaak van het MER.
  De terinzagelegging is geen openbaar onderzoek waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend worden. Dat kan pas tijdens het openbaar onderzoek dat georganiseerd zal worden naar aanleiding van de RUP-procedure en van de latere vergunningsaanvraag voor het eigenlijke project. Dit is dus tijdens de latere besluitvormingsprocedure en niet gedurende de M.E.R.- procedure.

  Vaststaande elementen zijn:

  - het plangebied ligt NIET in de duinenzone
  - de nieuwe eigenaars van de woningen mogen er NIET wonen

  De bezwaren van de Westendse bevolking kunnen dus enkel handelen over: 
         Mocht de gemeente de opmaak van het MER wel delegeren naar 'Twin Properties'?
         De keuze van de locatie, het uitzicht en de inrichting
         Zone 4 ligt officieel wel in een zone voor verblijfsrecreatie, maar maakt even goed
           deel uit
  van de naastgelegen duinen
         Geluidsoverlast, hinder nachtelijke verlichting, beschaduwing omwonenden want
              hoogbouw
  veroorzaakt immers een lange slagschaduw
         Hoogbouw geeft problemen met de wind
         Intensiteit autoverkeer in de Bassevillestraat, nu voorbehouden voor uitzonderlijk
            plaatselijk
  verkeer en de eventuele kosten om de straat aan te passen aan de
            nieuwe site (verbreding,
  aanleg fiets- en of wandelpad)
         Ontsluiting van verkeer ondergrondse parking onder het torengebouw *
         Plannen gaan ervan uit dat het aantal voertuigen in de Bassevillestraat niet boven de
             200
  voertuigen per uur mag klimmen
         Biotoopverlies, fauna en flora, impact op trekvogels en vleermuizen
         Impact op bodem en grondwater (vermindering kwaliteit, beïnvloeding
             waterbeheersing)

         Evenwicht tussen autochtone bewoning en de toeristische infrastructuur; aangezien
            men
  er niet mag wonen kunnen het alvast geen woningen zijn voor jonge
            gezinnen van bij ons
  zelfs al zouden die zoiets kunnen betalen
         Beschadiging van aanliggend natuurgebied bij de bouw door opstapelen van bouw-
            en ander
  materieel, verkeer op bouwwerf...
       Alle aandachtspunten waarvan het kennisgevingdossier of de nota voor publieke
            consultatie
  geen melding maakte
  *Ziehier de schets van de ondergrondse parking


  Bronnen
  https://www.giswest.be/grup_website/toelichtingnota/35011/RUP_35011_214_00029_00001_tn.pdf   rup 'zon en zee' van 2011
  Lees ook mijn vorige artikels over 'Hoogbouw':
          23-02-2015: "Hoogbouw: Dit artikel is niet bedoeld als aprilgrap maar het lijkt er wel een
             beetje op"
          04-01-2008: "De Vlaamse kust! Dubai achterna"
  Facebookberichten

  31-07-2017, 10:42 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Immobiliën
  24-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Is de verkaveling in Lombardsijde één van de moderne soort?

  Jullie konden in één van mijn vroegere artikels lezen dat de verkaveling in Lombardsijde tussen de Zeelaan, de Schoolstraat en de Koninklijke baan, technisch voldoet aan de normen en regels van afwatering. Nu nog de praktijktekst als het eens hevig regent en dan zullen de toekomstige bewoners op beide oren kunnen slapen.

  Een lezer van mijn artikel vestigde echter mijn aandacht op twee punten die volgens hem ook aan bod hadden moeten komen: de communicatie van de gemeente met de omwonenden en het ontbreken van elke vorm van gemeenschapsvoorzieningen.

  Opmerking 1: Gebrek aan communicatie door de gemeente - Mijn aanvulling

  Hoeveel woningen komen er? Van welke soort? Wie bouwt ze? Wie verkoopt ze? Welke zijn de termijnen? Welke zullen de prijzen zijn?

  Volgens de plannen zal de verkaveling bestaan uit drie delen, waar in het totaal ongeveer 260 mensen komen te wonen.

  Havenzijde
  Om aan een behoefte tegemoet te komen werd Havenzijde ontworpen, 119 woningen in 2 verschillende stijlen, woningen met een tuin en meerdere slaapkamers met comfort die voldoen aan alle laatste normeringen.

  Gedeelte gebouwd door woningmaatschappij 'IJzer en Zee'
  Volgens de directeur van de maatschappij, de heer Patrick Verbrugge, zou op 2 juni 2017 de aanbesteding plaatsgrijpen voor de aanleg van de wegenis- en rioleringswerken zodat deze werken in het najaar kunnen uitgevoerd worden. Eerst moet dit gerealiseerd zijn vooraleer de woningen gebouwd kunnen worden.
  Er werd eerst voorzien dat er 60 sociale woningen zouden komen: 40 huurwoningen en 20 koopwoningen. Door de gewijzigde regelgeving wordt dat nu 12 koopwoningen met 3 slaapkamers, 9 huurwoningen met 1 slaapkamer voor senioren, 19 huurwoningen met 2 slaapkamers en 20 huurappartementen met 2 slaapkamers.

  Op mijn vraag naar de prijs van een koopwoning, werd geen antwoord gegeven omdat die juist door die gewijzigde regelgeving inzake subsidies voor koopwoningen, op vandaag niet kan gegeven worden.

  De vergunning voor IJzer en Zee loopt 15 jaar.

  Groenveld nv Debaillie
  Naast het huis met nummer 39 in de Zeelaan zou de nv Debaillie de residentieflats bouwen met de naam 'Groenveld'. Men kan zich de vraag stellen of er wel voldoende belangstelling zal zijn om daar een huis te kopen. 225.000 euro is voor jonge mensen immers een fors bedrag.

  De flats van Debaillie en de sociale woningen van 'IJzer en Zee' zijn er bij lange nog niet. Misschien komen ze er wel nooit.

  Ik vond ergens volgend bericht:

  "Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State NV Debaillie Promotions en NV Prosperité, die woonplaats kiezen bij Mr. Frank VANDEN BERGHE en Mr. Justin DELMULLE, advocaten, met kantoor te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 15, hebben op 7 december 2015 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Middelkerke van 8 oktober 2015 houdende goedkeuring van het wegentracé van de verkaveling van NV Immobel, gelegen te 8430 Middelkerke, Zeelaan, met als kadastrale omschrijving M ...[+++]iddelkerke 11 AFD/LOMBARDSIJDE/sectie B, nrs. 384F, 385H, 386C, 387E, 388D"

  Op mijn vraag voor meer uitleg aan de heer Anthony Debaillie, kreeg ik als antwoord: "Momenteel zit dit project nog steeds in de ontwikkelingsfase en kunnen we dan ook nog geen prijzen of verdere informatie hierover bekend maken. Er is een akkoord met de gebuur bekomen."

  Waarom hield de gemeente geen voorlichtingsavond?
  Hoewel er één beloofd werd voor september 2016, heeft de gemeente het niet meer nodig gevonden om eventuele vragen van de bewoners van de Zeelaan en van de Schoolstraat over de bestaande plannen te beantwoorden en om een minimum aan uitleg te geven over een terrein dat toch in de ogen van die mensen geen zekerheid bood over een 100 procent goede afwatering.

  Had de gemeente weer schrik dat het een 'praatbarak' zou worden of vreesde men op een aantal vragen geen antwoord te kunnen geven? Zo'n grote verkaveling in een klein dorp kan ongetwijfeld problemen stellen en moet de gemeente dan die mensen niet geruststellen?

  Eén belangrijk voorbeeld: de verkaveling wordt ontsloten via de Zeelaan. De bewoners van die laan vrezen dat een zeer groot aantal auto's die in- en uitrit zullen moeten gebruiken en dat dit weleens problemen zou kunnen opleveren, zeker zolang de tramlijn er nog ligt. Er wordt namelijk geschat dat dit nog weleens acht à  tien jaar zou kunnen duren.

  Opmerking 2: Er werd/wordt een kans gemist om in de plannen van een moderne wijk te voorzien in een aantal gemeenschapsvoorzieningen?

  Wat wordt daarmee bedoeld?
  Er zou in de verkaveling een gemeenschappelijk ruimte moeten gebouwd worden, een gemeenschapshuis waar buurtbewoners samenkomen en gezamenlijk plannen maken voor eigen voordelen zoals autobezit en autogebruik, zoals gebruik van wasmachines en wasdrogers en andere apparatuur, zoals gezamenlijke plannen voor gebruik van zonne-energie met batterijen of zeker afspraken maken voor gezamenlijke aankoop van energievoorzieningen, zoals uitzicht van de wijk (wasdroogdagen), zoals groenaandeel ,etc...
  Niet iedereen moet alles zelf aanschaffen, gezamenlijke aanschaf en gebruik kan leiden tot voordelen.

  Daarbij moeten we enkele vragen stellen:
  Wie moet of zal het initiatief nemen voor de bouw van dat gemeenschapshuis?
  Afspraken tussen bewoners kunnen natuurlijk slechts gemaakt worden, eens de woningen bezet zijn. Wensen die bewoners dat wel?

  Ik heb de bouwmaatschappijen gecontacteerd en ze lieten mij weten dat er niets in de zin van 'cohousing' voorzien is.

  Het verkoopkantoor 'de vlaeminck' zou dat in principe moeten aanprijzen. Een gemeenschapsgebouw, bijvoorbeeld, had al in de bouwplannen moeten voorzien worden.

  Van een 'Initiatief van een groep particulieren die samen gaan bouwen' is hier dus ook geen sprake.

  Ik heb eveneens de mening gevraagd van de oppositiepartijen in de gemeenteraad.

  Ik stelde hen volgende vragen:
  1.
  Er was een totaal gebrek aan informatie aan de buurtbewoners over de verkaveling 'Havenzijde' in Lombardsijde. Het werd weliswaar al eens beloofd voor september 2016, maar het is er nooit van gekomen.
      Wat is jullie mening daarover?

      Lijst Dedecker:
        "De communicatie inzake openbare werken is een ramp in onze gemeente. Zelfs voor
          nieuwe verkavelingen beperkt het zich tot een hangen van een aanplakbiljetje in de
          glazenkast van het Middelkerks gemeentehuis.
         Wat op de gemeenteraad komt is altijd al 'fait accompli'.
          De immobiliënboeren besturen hiermede de gemeente."
     Progressief kartel:

         Lode Maesen:
        
  "Er is inderdaad een totaal gebrek aan informatie zowel aan       gemeenteraadsleden als aan de burger. Er was nog nooit zo weinig inspraak  als nu, terwijl er nu een inspraakambtenaar bestaat. Eén klein voorbeeld. Zowel de cultuurraad als de erfgoedraad moet een advies uitbrengen over de  benaming van de straten. Tot 2 maal toe gaven de 2 raden een negatief advies, historisch gefundeerd, voor de benaming van de toekomstige wijk. Op simpele vraag van de promotor werden die adviezen afgewezen en werd het voorstel van de promotor aanvaard. Geen inspraak dus, zelfs niet van de gereglementeerde adviesraden".
     
    Geert Verdonck:
             "Stellen dat er een gebrek aan informatie/communicatie is, is eigenlijk
  een open
             deur intrappen. Dit bestuur slaagt er simpelweg niet in om op een open 
  en
             volwassen manier met de burger in contact te komen. Telkens weer verwart
  men
              propaganda en zelfverheerlijking met echte informatie, en wanneer het pittig 
            
  dreigt te worden zoekt men uitvluchten of stuurt men simpelweg zijn kat. In dit 
            
  dossier was/is het niet anders, zoveel is duidelijk. Het door Lode aangehaalde 
            
  voorbeeld is dan ook veelzeggend en beschamend: de lokale adviesraden worden
            
  in de wind gezet om een bouwpromotor ter wille te zijn.
            
  Waar de werkelijke loyauteiten van dit bestuur liggen is weerom eens duidelijk
            
  gebleken. Telkens opnieuw gaan de burgemeester en co plat op hun buik voor de
           
  immolobby. Ik heb overigens geen probleem met de vraag van de promotor,
           
  vragen staat immers vrij, maar je zou toch mogen verwachten van bestuurders die
           
  hun plaats kennen dat ze voet bij stuk houden en de vraagsteller bijgevolg diets
           
  maken dat ze helaas op hun vraag niet kunnen ingaan, uit respect voor de 
           
  ambtenaren en vrijwilligers uit de adviesraden. Quod non...

   2. Een moderne benadering bij een nieuwe verkaveling bestaat erin dat
       initiatieven genomen worden om in te spelen op de voordelen van 'cohousing'.

      Men kan daar alles over lezen op

     http://www.cohousingprojects.be/index.php/cohousing/gluren-bij-de-buren/147-
     low-impact-man-gaat-cohousen

    Samengevat:

      Naast een volledig uitgeruste privéwoning en -tuin hebben cohousers ook 
      een gemeenschappelijke tuin en een centraal gebouw waarin functies gedeeld
      worden.  

     Een cohousingwijk probeert het buurtgevoel van een traditionele dorpskern te
     restaureren. In een Cohousingproject kennen de buren elkaar en leeft er een sociale    bewogenheid.  

     Daarnaast is cohousing een antwoord op een aantal stedenbouwkundige knelpunten
     in Vlaanderen: rustige wijken, veilige speelruimte voor kinderen, meer groenbehoud.

     Met gemeenschappelijke ruimten bedoel ik een gemeenschapshuis waar
    buurtbewoners samen komen, zich ontspannen en gezamenlijk plannen maken voor
    eigen voordelen zoals autobezit en autogebruik, zoals gebruik van wasmachines en
    wasdrogers zoals gezamenlijke plannen voor gebruik van zonne-energie met batterijen,
    zoals uitzicht van de wijk (wasdroogdagen), zoals groenaandeel ,etc.. Niet iedereen
    moet alles zelf aanschaffen, gezamenlijke aanschaf en gebruik kan leiden tot
    voordelen. 

    Voor sommige acties is het natuurlijk te laat, bijvoorbeeld voor de gemeenschappelijke
    tuin en voor een centraal gebouw. Dat had moeten geregeld worden bij het opmaken
    van de plannen.

    Wat denken jullie daarvan? Eventueel onder een beperkte vorm.

  LDD:

      Cohousing lijkt mij een mooie samenlevingsvorm, maar ik heb mij er nog niet
     
  verder in verdiept.

  PK:
    Lode Maesen:
      "Co-housing is wat mij betreft, over het algemeen, een mooi en duurzaam project
      maar zal ongetwijfeld geen steun krijgen bij het huidige bestuur. Eén voorbeeldje.
      Bij elke verkaveling moet o.a. de jeugddienst/dienst welzijn advies geven betreffende
      de open ruimte. Steeds weer wordt gekozen voor extra woningen ipv speelruimte.
      Moet elke wijk zo'n speelplein hebben? Neen, maar we spreken over een open ruimte,
      om te voetballen, om een tent te plaatsen voor een buurtfeest, ...
      Helaas dit moet steeds wijken onder druk van de verkavelaar voor extra woningen.
      Laatst nog in Leffinge. In Westende wou men de open ruimte in de verkaveling West- 
      Flora nog opgeven voor extra parking zodat de bewoners geen geparkeerde auto's
      meer voor de woningen zouden hebben. Ik protesteerde hiertegen in de gemeenteraad
      (zo'n 2 jaar geleden). Je ziet dat de druk van de promotors, verkavelaars of het
      eigenbelang van een bewoner, vriendjespolitiek heet dat dan, altijd voorgaan op het
      algemeen belang." 
    Geert Verdonck:
      "
  Ik geef eerlijk toe dat ik zelf ook niet aan deze vorm van wonen heb gedacht, toen  de
      vraag kwam om dit gebied te ontwikkelen. Mijn volle aandacht is toen, als
  schepen
      van huisvesting, uitgegaan naar aandacht voor sociale woningen en
  goedkoop wonen
      voor de lokale bevolking, met focus op jonge gezinnen. De
  afspraken die ik toen op
      papier liet zetten met de ontwikkelaar zijn naar mijn
  aanvoelen ook in realiteit
      omgezet, wat mij toch enige voldoening schenkt.

      Nochtans vind ik co-housing een interessante manier van samen-wonen en samen-
      leven die zeker meer aandacht verdient. De schaalvoordelen voor de deelnemers zijn
      immers niet miniem, zoals je terecht aanhaalt in je vraagstelling.
      Wat (nog) niet is, kan evenwel nog komen. Voor deze verkaveling is het m.i. 
      inderdaad te laat, maar ik doe mijn best om bij toekomstige geplande verkavelingen
      deze woonvorm onder de aandacht te brengen. Beloofd! Je mag  me er dan ook
      telkens op attent maken indien er zich een nieuwe verkaveling aandient."

  3. De verkaveling wordt ontsloten via de Zeelaan. Het is natuurlijk niet eenvoudig te bepalen hoeveel auto's die geschatte 260 bewoners (in totaal voor drie bouwinitiatieven) zullen hebben, 300 misschien? De tramlijn is bovendien bijlange nog niet weg. Het zou daar dus druk kunnen worden aan de in- en uitgang.

  JMD: De ontsluiting langs de Zeelaan lijkt mij de enige mogelijke als je niet op de
       drukke 'Koninklijke Baan' wil terecht komen. Met het verdwijnen van de
       trambedding kan er daar een laan aangelegd worden die de naam laan waardig is.

  PK: (Lode Maesen en gesteund door Geert Verdonck)
     "Wat de ontsluiting betreft, zie je ook hier weer gerommel met de dossiers. Het 
      verleggen van de tram werd al aangekaart in het begin van de legislatuur, met veel
      tromgeroffel. Helaas blijkt ook hier weer dat het blunderboek van de schepen van
     openbare werken/mobiliteit een extra hoofdstuk krijgt. Het wordt een dik blunderboek.
     Alle dossiers zouden moeten kaderen in een algemeen beleidsplan  'Lombardsijde'.
     De dorpskernvernieuwing, trambedding, verkavelingen, het zou allemaal op elkaar
     afgestemd moeten worden maar ook daar geen daadkracht. De Schoolstraat is zeker
     niet geschikt voor een in/uitgang. De schoolomgeving kan geen extra verkeer
     verdragen. De Kustbaan telt op korte afstand al 3 aanpalende straten, dus is de
     Zeelaan de enige optie. Dit zou geen zo'n probleem mogen zijn wanneer de tram al
     zo'n definitieve bedding zou hebben en er een mobiliteitsplan zou zijn waardoor het
    verkeer afgeleid wordt naar de Kustbaan zodat de overlast voor het bewoonde
    gedeelte van de Zeelaan minimaal zou zijn. Daarvoor echter heb je een visie nodig,
    deze ontbreekt volledig, merken we elke gemeenteraad en bij vele beslissingen."

  Van de N-VA mocht ik spijtig genoeg geen antwoord ontvangen.

  Bronnen
  http://www.cohousingprojects.be/index.php/cohousing/gluren-bij-de-buren/147-low-impact-man-gaat-cohousen
  http://www.cohousingprojects.be/
  https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/wonen/gemeenschappelijk-wonen-en-woningdelen

   

  24-07-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliën
  27-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lombardsijde: Hoe ver staat het met de verkaveling tussen Zeelaan, Koninklijke baan en Schoolstraat?

  Natuurlijk weten jullie allemaal al dat men bezig is een belangrijke verkaveling aan te leggen tussen de Koninklijke Baan, de Schoolstraat en de Zeelaan.
  Er wordt een gemiddelde dichtheid nagestreefd van 30 wooneenheden per hectare.
  De kavels voor betaalbaar wonen blijven in oppervlakte beperkt tussen de 150 en 500 m².
  De gemeente Middelkerke realiseert samen met de NV Immobel en met steun van de provincie West-Vlaanderen 119 private woningen. Daarnaast bouwt de Sociale Huisvestingsmaatschappij ‘IJzer en Zee’ ook nog 60 sociale woningen op de nieuwe woonsite. Er is geen definitief antwoord over de verdeling, maar vermoedelijk zullen dit 40 sociale huurwoningen zijn en 20 sociale koopwoningen.
  De bouw van de eerste 20 huizen is reeds door de gemeente Middelkerke goedgekeurd.
  IJzer en Zee verwacht dit voorjaar de subsidie om hun deel van het project uit te voeren. Dat gaat dus niet samen met de werken voor Immobel.
  Het einde van de wegeniswerken is eind mei voorzien. De bouw van de eerste huizen start in juli. Als alles vlot verloopt, zal de oplevering gebeuren tegen eind 2018.
  Ziehier de structuurvisie voor de verkaveling:

  De gewenste typologie is halfopen tot gesloten bebouwing, met enkele meergezinswoningen, van een schaal afgestemd op deze van de omgeving. Voor de meergezinswoningen worden twee bouwlagen plus een dakverdieping voorzien. Per bouwblok wordt bij voorkeur in eenzelfde stijl gebouwd.
  De nieuwe woonwijk wordt ontsloten via de Zeelaan.

  Waarom mijn grote bijzondere interesse voor deze verkaveling?
  Het huidig artikel is, zoals jullie wel weten, niet mijn eerste over dit onderwerp..
  Lees mijn vorige artikels daarover:
  In de map’ Milieu’: 20.2.2011: ‘Nieuwe woonuitbreidingsgebieden in Westende? Bravo! Ze zijn toch niet waterziek, hé?’
  In de map ‘Sociale woningen’: 16.11.2015: “Middelkerke-Lombardsijde, is de grond tussen Zeelaan en Schoolstraat nu niet overstromingsgevoelig meer?”
  Ik heb namelijk in de voorbije decennia nooit anders gezien dan dat het bewuste gebied, bij zware regenval onder water stond. Ik zou daarvan tientallen foto’s kunnen publiceren, maar misschien hebben velen onder jullie dat ook wel zelf gezien?
  In mijn artikel van 16.11.2015 heb ik uitvoerig de uitgevoerde watertoets besproken. Wie echt in deze materie geïnteresseerd is, nodig ik uit om die nogmaals te lezen. Het zal ook helpen voor een beter begrip van mijn huidig artikel. De meeste onder ons zijn immers geen specialisten in deze materie.
  Ik kwam anderhalf jaar geleden tot de conclusie dat op dat terrein kan en mag gebouwd worden zonder dat er overstromingsgevaar zou bestaan!
  Ik ben wel geen ongelovige Thomas en ik nam wel aan dat die toets rigoureus zou gevolgd worden, maar nu de grond- en afwateringswerken al een tijdje aan de gang zijn, had ik dat toch allemaal eens graag op het terrein gezien. En mijn wens werd vervuld!

  Wie is er allemaal betrokken bij die verkaveling, die ‘Havenzijde’ genoemd werd?
  De gemeente is wel geen partij in deze verkaveling, doch enkel vergunnende overheid.
  De verkaveling wordt uitgevoerd door bvba Havenzijde, Robert Orlentpromenade 13 1
  in Nieuwpoort op gronden van nv Immobel.

  De verkoop van de huizen is in handen van Immo Vlaemynck, op hetzelfde adres als ‘Havenzijde’.
  Het ontwerp is in handen van WEST GROND INVEST Immobiliën samen met het studiebureau Lobelle uit Varsenare.
  Ik las ook ergens dat LOBOMA uit De Panne erbij zou betrokken zijn, maar ik heb nergens gevonden in welke hoedanigheid.

  Voorschriften voor de afvoer van het regenwater
  Hemelwater moet in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt worden. Sinds 1999 is men bij het bouwen of verbouwen van een woning in Vlaanderen verplicht om een regenwaterput te plaatsen. Het volledige dak moet in die put afwateren en er moet een pompinstallatie bij zijn om het water nuttig te gebruiken.
  Als de put vol is dan moet het overtollige water op een andere manier afgevoerd worden.
  Dat geldt ook voor het hemelwater dat op de verharde en niet-verharde oppervlakken terechtkomt.
  Dat resterend deel moet maximaal kunnen infiltreren in de ondergrond, hetzij door het gebruik van waterdoorlatende materialen, hetzij door afleiding van hemelwater van verharde delen naar de onverharde delen, hetzij door afleiding naar daartoe voorziene constructies om het water te bufferen gekoppeld aan vertraagde afvoer.
  Uit de sonderingen en boringen blijkt dat de projectzone vooral uit kleigrond en zandgrond bestaat. Het grondwater staat ook heel hoog in de zone. Er wordt dus van uitgegaan dat infiltratie niet mogelijk is. De bodem van de verschillende grachten en vijvers is echter lager gelegen dan de uitgaande leidingen. Er zal dus steeds water staan in de grachten en vijvers.


  Scheiding van afvalwater en regenwater
  Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwingen van woningen gebouwd vanaf 1999, is een volledige scheiding van het afvalwater en het regenwater altijd verplicht. Het afvalwater wordt dus afgevoerd naar de gemeentelijke riolering. Collectoren of verzamelriolen verzamelen het afvalwater uit de gemeentelijke riolen en transporteren het naar een zuiveringsinstallatie. Wie het terrein vandaag bekijkt, ziet dat voor elke woning twee buizen voorzien zijn, een grijze (RWA regenwaterafvoer) en een oranje (DWA droogweerafvoer), om goed het onderscheid te kunnen maken tussen afvalwater en regenwater.

  Bij woonuitbreidingen worden eisen opgelegd voor een vertraagde afvoer van het oppervlaktewater in combinatie met bijkomende buffercapaciteit. Hierbij worden volgende voorwaarden gehanteerd: een vertraagde afvoer van maximum 10 liter per seconde per hectare verharde oppervlakte met een bijkomende nuttige buffercapaciteit van 330 m³ per hectare verharde oppervlakte.
  Jullie kunnen daarover meer lezen in mijn vorig artikel over dit onderwerp.
  In deze verkaveling wordt gebufferd in de leidingen, in 2 grachten en in 2 vijvers.
  Ziehier één van de vijvers en daaronder twee delen van één van de grachten:

  De oevers van de grachten bevinden zich op 4,4 meter TAW*. Dat zal het peil zijn van de bovenkant van de oevers na volledige aanleg van het terrein, dus na het aanbrengen van de nog noodzakelijke ophogingen, profileringen, afdekkingen alvorens er kan ingezaaid worden.
  *TAW of ‘Tweede Algemene Waterpassing’ is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt.
  Het water dat op de verharde oppervlaktes valt, zal worden opgevangen in de straatkolken *, deze zijn aangesloten op de Rwa-riolering. Dit Rwa-rioolstelsel is gekoppeld aan de buffervijvers en de nieuwe grachten in de verkaveling. Net voor er geloosd zal worden op de bestaande beek (Het Geleed De Piete’) moet dit vertraagd gebeuren. (10 liter/sec/ha). *
  Er werd een knijpconstructie op peil 3,0 meter TAW voorzien met een overstort op het peil 3,9 m TAW.
  Een knijp is een kunstmatige versmalling in een watergang die bedoeld is, om water langzamer te laten stromen.                                                         *

                                                                  
  Ter hoogte van de laatste kopmuur zit een terugslagklep die ervoor zal zorgen dat geen water terugloopt van ‘Het Geleed De Piete’ in de nieuwe grachten van de verkaveling. Het niveau van ‘Het Geleed De Piete’ schommelt bij eb ca. 3.00m en bij vloed ca. 3.80m.
  Indien het waterpeil in ‘Het Geleed De Piete’ bij vloed op 3.80m staat en het niveau in de verkaveling lager en indien er zich een hevige regenbui voordoet, dan zal het buffersysteem gaan werken en het water in de vijvers, grachten, buizen gaan bufferen (ca. 1500m³ buffercapaciteit) tot op het peil 3.90TAW (=overstortpeil).
  Indien het water hoger komt dan 3,80m, zal het over de overstortmuur (= zie verlaagde zone in de kopmuur boven de knijpconstructie op de foto) lopen en zal de terugslagklep op de laatste kopmuur openen (volgens het principe van communicerende vaten).
  Indien het peil van het water in de verkaveling hoger is dan het waterpeil in ‘Het Geleed De Piete’) zal het water boven de 3.90m (dit is ongeveer 50cm onder het maaiveld van de verkaveling die op 4.40TAW ligt, de huizen zullen nog iets hoger staan dan de 4.40TAW) naar ‘Het Geleed De Piete’ stromen.

  Het water wordt dus afgevoerd naar het ‘Geleed’, dat loopt onder de Schoolstraat, de Kustweg en langs de Halvemaanstraat door de Hemmepolder tot aan het Pietesas en onder de Halvemaandijk uitmondt in de Kreek van Lombardsijde en in de IJzer.

  Langs de kant van de verkaveling is een onderhoudsstrook voorzien van 5m naast de beek.

  Besluit
  Ik bewonder altijd de mensen die de plannen voor dergelijke werken ontwerpen. Dat ik de toelating kreeg om de grondwerken in deze verkaveling van dichtbij te bekijken, dat waardeer ik ten zeerste. Dat ik daarbij bovendien zeer deskundige uitleg kreeg van de heer Tom Dedulle, landschapsarchitect, veiligheidscoördinator (dit laatste weliswaar niet voor deze verkaveling) en opvolger van de werken voor Studiebureau Lobelle, daarvoor kan ik alleen maar dankbaar zijn.

  Bronnen
  http://www.landslide.nl/downloads/Regenwater%20vasthouden%20waar%20het%20valt,%20bergen%20waar%20het%20kan.pdf
  http://ftp.vub.ac.be/~fdesmedt/Grondmechanica.pdf
  RUP Nr 19 Lombardsijde https://www.middelkerke.be/sites/default/files/public/Gemeente/Bestanden/ruimteenwonen/ruimtelijkeordening/BPARUPS/rup_lombardsijde/stedenbouwkundige_voorschriften.pdf

  27-03-2017, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliën
  31-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een onderwerp waarover men kan blijven schrijven: Het ‘Kasteel van Middelkerke’, toekomstig (vervang)casino en sporthotel

  Als je even opzij kijkt langs de Westendelaan ter hoogte van ‘Het Kasteel’ dan zie je dat er (eindelijk!!!) wat roert in en rond die gebouwen.
  Ziehier mijn foto’s van deze drukte die we daar sinds lange tijd niet meer mochten meemaken:

  Ik was natuurlijk, waarschijnlijk zoals andere passanten die iets afweten van de geschiedenis van dat gebouw, erg verrast. Op 25.10.2016 hingen de rood-witte spandoeken er niet meer ...  maar een hotel dat appartementen of kamers verkoopt?
  Tot op heden dacht ik altijd dat een hotel een dienstverlenend etablissement is met een commercieel oogmerk waar iemand tegen betaling kan overnachten.
  Op Wikipedia vermelden ze alle soorten hotels en daaronder vinden we ook het verblijfshotel, waarmee het sporthotel kan vergeleken worden. Dat is een hotel bij een bezienswaardigheid (bijvoorbeeld een strand) met veel infrastructuur voor de vrijetijdsinvulling (bijvoorbeeld een zwembad, sauna, tennisbaan). Men verblijft er vaak voor een lang weekend, een week of meer.
  Dat een hotelgast eigenaar kan worden van zijn verblijfruimte, dat heb ik nergens gevonden.
  Is het dan niet logisch dat ik mij daar vragen over stel?

  Maar dat is nog niet alles. Ik was ook altijd van mening dat het gewestplan Oostende-Middelkerke, dat gold voor ons ‘Sportpark’, enkel dagrecreatie toeliet. Om zeker te zijn dat ik wel het recentste bijgehouden RUP raadpleegde en omdat ik vreesde geen antwoord te krijgen van de gemeente, stelde ik op 3.9.2016 in het kader van ‘openbaarheid van bestuur’ de vraag aan ‘Ruimtelijke ordening Vlaanderen’ … die mijn vraag op 5.9.2016 doorstuurde naar ‘Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen’ … die op hun beurt mijn vraag doorstuurden … naar de gemeente. De technische dienst antwoordde toch (waarvoor dank) dat het sporthotel gelegen is in RUP Sportpark (Nr 43), dat goedgekeurd werd door de Deputatie van de provincie op 19.1.2012
  Jullie vinden bij mijn bronnen waar je dat plan kunt raadplegen.

  Ruimtelijke Ordening ‘à la tête du client’
  Ik heb in de loop van de jaren kunnen vaststellen hoe aanvankelijk goed bedoelde bestemmingen van zones, weliswaar na verloop van tijd, om alle echelons toe te laten hun zegje te doen, zomaar kunnen veranderd worden. Om iemand ter wille te zijn? Om te beantwoorden aan de huidige maatschappelijke toestand? Om vroegere fouten recht te zetten? Om nieuwe bouwmogelijkheden (hotels, …) te scheppen? Om een megalomaan project toe te laten dat één of meerdere politici op het voorplan moet laten treden en zijn/haar paradepaardje moet laten berijden of zijn jongensdroom waar moet maken? Alle redenen zijn goed.
  In een reactie in ‘Het Nieuwsblad’ had Fred Vandenbussche daar destijds volgende reactie op: “Zo gaat dat dus in Middelkerke: de vriendjes van de blauwe baronnen mogen bouwen wat en waar ze willen, achteraf wordt toch alles 'geregeld'. In normale gemeenten worden gebouwen aangepast aan de stedenbouwkundige plannen. In Middelkerke worden de plannen aangepast aan wat het de bevriende promotoren belieft te bouwen...”

  De bestemming van het terrein langs de Westendelaan was inderdaad volgens het gewestplan ‘Oostende – Middenkust’ van 26.01.1977, ‘gebied voor dagrecreatie’. Dagrecreanten zijn mensen die hun activiteiten uitoefenen buiten de onmiddellijke omgeving van hun woning maar die niet overnachten op die plaats. We onderscheidden daarin twee BPA’s: ‘Miami’ en ‘IJzerlaan’.
  Vooraleer een ruimtelijk uitvoeringsplan kan goedgekeurd worden, moet er volgens het MER – decreet (Milieu Effecten Rapport) eerst een onderzoek gebeuren om na te gaan of het plan al dan niet aanzienlijke effecten kan hebben op de bestaande situatie voor mens en milieu.
  De eerste stap die daarin moet gezet worden is het opstellen van een document, ‘Verzoek tot raadpleging’ genoemd. Dat werd dan ook opgesteld op 10 maart 2010.

  Inhoud van het ‘Verzoek tot raadpleging’
  De procedure van de screening bestaat uit drie stappen. Eén van de daarin opgenomen informatiepunten is de beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan. Willen jullie dat document volledig lezen of bestuderen, dan vinden jullie het bij mijn bronnen, onderaan.
  Ik wil daaruit slechts enkele punten halen die aantonen hoe de bestemming van zo’n plan kan gemanipuleerd worden. ‘Herzien’ wordt dat dan genoemd!
  Hier is eigenaardig genoeg voor het eerst sprake van de mogelijkheid om een sporthotel in te richten, in functie van de aanwezige sportinfrastructuur. Ons gemeentebestuur vond eerst nochtans terecht dat de stedenbouwkundige voorschriften op die plaats alleen dagrecreatie en geen verblijfsrecreatie toelieten. Kortom: een fitnesscentrum kon wel, een hotel niet. Maar in oktober 2012, dus twee en een half jaar later, vlak vóór de gemeenteraadsverkiezingen zou aannemer Gryson uit Aartrijke dan toch een vergunning krijgen om zijn installaties uit te breiden met een sporthotel.
  Het gebied wordt ingedeeld in drie zones, zoals hieronder te zien is.

  Ziehier de letterlijk overgenomen tekst uit dat verzoek tot raadpleging.
  Aan de westzijde is er een hoogdynamische zone met behoud van de bestaande functies (manege, tennisschool, voetbal, basket, nabestemming woning, minigolf)
  Onder hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt infrastructuur verstaan die, omwille van haar intrinsieke aard, in haar onmiddellijke omgeving sterke veranderingen en dynamiek teweegbrengt in de wijze van functioneren van de bestaande ruimtelijke en sociaal-economische structuur en daardoor in belangrijke mate het bestaande ruimtegebruik.
  Daarnaast komt een sporthotel, een indoorrecreatief complex (all weathercomplex met sneeuwdorp, bowling,…) (verplaatsing van een bestaand privaat complex vanuit het bedrijventerrein), een nieuw skatepark/skatebowl, infrastructuren/gebouwen, parking georiënteerd op de Westendelaan).
  Ten tweede is er een overgangszone waar recreatie nog primeert maar minder bebouwing toegelaten wordt voor o.a. voetbalvelden, in- en outdoor petanquebanen, avontuurlijke speelterreinen (eventueel gebouwd op grondverzet van de skatebowl) en een groene parking. De bestaande mountainbikeroute en deadride kunnen hierin verwerkt worden.
  De oostelijke zone is een laagdynamische zone voor de bestaande mountainroute, de bestaande volkstuintjes, de hindernissenpiste (eventueel te vervangen of aan te vullen met een hoogteparcours), staande wip en wandel- en fietsdoorsteken. Er worden groenbuffers voorzien aan de zijde van de Westendelaan en ter hoogte van de Warandeduinen.

  ‘Dagrecreatie’ werd dus zomaar vervangen door ‘verblijfsrecreatie’. 
  In het sporthotel zijn overnachtingsmogelijkheden toegelaten die direct gerelateerd zijn aan de aangeboden sporten. Wat uitvoeriger uitgelegd, betekent dit dat in de hoogdynamische zone een hotel kan ingericht worden, gerelateerd aan specifieke sportvoorziening zodat sporters, in groep of individueel, ter plaatse overnachtingsmogelijkheid kan aangeboden worden bij de aanwezige sportfaciliteiten (vb stages, trainingskampen, en dergelijke).
  Zuiver hotelaanbod, los van sportfaciliteiten is niet toegelaten. Er wonen ook niet!
  We herinneren ons nog allemaal dat het asielcentrum 'Zon en Zee' destijds gesloten werd omdat de asielzoekers er woonden wat geen verblijfsrecreatie is. Maar, wie zal controleren of de eigenaars daar soms niet constant verblijven? Dat is een probleem dat zich zowat overal in Vlaanderen stelt, maar waar de overtreders niet wakker van liggen en dat door de overheid vrij gemakkelijk genegeerd wordt.

  Welke sporten worden er eigenlijk aangeboden?
  Volgens de webpagina www.middelkerke.be/sportpark-de-krokodiel

  zouden dat zijn: basketveld, hindernissenparcours met touwenpiste, teamwork- en moeraspiste, speelweide, vijver met eiland, Finse looppiste (1,4 km), mountainbikeparcours (2 km).
  Dat verschilt dus van wat in het ‘Verzoek tot raadpleging’ staat.

  Een kamer/appartement kopen
  Hotelkamers verkopen zou een nieuwe trend zijn in het hotelwezen. Na de opening van het vroegere Rustoord in Westende, nu Duinenzicht, zouden alle kamers er op dezelfde manier verkocht geweest zijn. Laat ons die twee maar liever niet vergelijken. ‘Duinenzicht’ in de Vakantiestraat 3, is gelegen in BPA “Westende-Dorp, MB 19-09-1984. Daar zijn volgens het bestemmingsplan woningen voorzien en geen hotel.
  Na het lezen van het spandoek op het Sporthotel (zie foto’s hierboven) wou ik daar natuurlijk meer over weten. Toch logisch dat ik wilde weten wie daarachter of daaronder zit. Ik surfte dus uiteraard naar www.sportresidentie-acropolis.be . Groot was dan ook mijn verbazing dat die website niets voorstelt en zeker geen informatie bevat over het sporthotel. Ik moest dus elders zoeken, te beginnen met het opsporen van de bouwheer van het pand. Dat blijkt de firma claeys bvba (gebroeders filip en bart claeys), Doornkouterstraat 1a in 8980 in Passendale te zijn. (051/779973). Maar ook op hun website kon ik geen verband vinden met de sportresidentie-acropolis. Ze vermelden wel het ‘sporthotel’ als referentie. En mijn e-mail beantwoordden ze niet.
  Dan maar eens proberen bij de firma ‘isolteam – slim isoleren van dak tot kelder’ uit Kortemark, sponsor van de wielergroep ‘crelan – vastgoedservice’. Op mijn vraag om wat meer te mogen vernemen over dat verkoopaanbod, beloofden ze mij dat ze een bericht zouden sturen naar de betrokken personen. Geen respons! Spijtig! Waarom toch? Er is toch niets 'louche' aan de hand, zeker?
  Ik vermoed dat de eigenaar, Eddy Gryson uit Aartrijke, mij meer zo kunnen vertellen. Misschien moet ik af en toe eens gaan eten in het restaurant ‘De Lanteirne’ in Westende-dorp, waar hij een trouwe klant is. Ja, waarom niet, hé? Het is er lekker. De burgemeester en de secretaris weten dat ook want ze gaan daar ook regelmatig, wordt verteld.

  Willen jullie meer weten over de gekke, schandalige geschiedenis van ‘Het Kasteel’, en het ‘Sporthotel?
  Dan kunnen jullie mijn artikels daarover lezen:

  In de map ‘Monumenten’: ‘Middelkerke heeft nu ook zijn kasteel’ (27.4.2008)
  In de map ‘Immobiliën’: ‘Middelkerke: dat mag niet volgens het geldend ruimtelijk 
          uitvoeringsplan? Dan veranderen we dat plan toch! Geen probleem
  !’ (19.11.2012)

  In de map ‘Allerlei’
      Onder ‘Middelkerke en Westende in het nieuw(s), onderdeel ‘Kasteel’ (9.3.2015)
     
  Onder ‘Middelkerke: hangende problemen of hete hangijzers… en enkele
              vraagtekens’, onderdeel ‘Het 
  Kasteel van Middelkerke’ (17.8.2015)

  Bronnen
  http://www.middelkerke.be/nl/rup-sportpark
  https://www.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg2154.pdf verzoek tot raadpleging
  http://rwo.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/handleidingdeel1_v2_2.pdf
  https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1007282&param=informatie

  31-10-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliën
  06-04-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke in de belangstelling van ‘Humo’. Is de ‘sky the limit?’

  Niet iedereen mag of kan zeggen dat zijn/haar lezersbrief aan het weekblad ‘Humo’ ook daadwerkelijk gepubliceerd werd. Daarin is Fred Vandenbussche wel geslaagd. In het nummer 3890 van 24 maart 2015 brengt hij op die manier Middelkerke ‘in de kijker’.

  Het artikel van Fred is een reactie op een brief in nummer 3889 van 17 maart 2015, van een zekere Jurgen Coysman uit Meulebeke. Beide schetsen op treffende wijze de ‘onweerstaanbare drang’ van gemeentebesturen en immobiliënhandelaars in de ruime meerderheid van de kustgemeenten om, zogezegd wegens plaatsgebrek, niet langer in de breedte maar nu in de hoogte te werken. Alle tegenargumenten worden van tafel geveegd en de burger moet dat maar slikken. Het is dus niet te verwonderen dat verontwaardigde burgers naar hun toetsenbord grijpen om hun ongenoegen via de pers kenbaar te maken. Hieronder zien jullie het resultaat.

     

                                                                                 

  Nog even, ter aanvulling: de ‘selectieleidraad’, waarover Fred het heeft, is een lijvig document (47 pagina’s) van de gemeente waarin, via ‘onderhandelingsprocedure met bekendmaking’ voor het nieuw casino een speelzaaluitbater en PPS – partners gezocht worden, die willen investeren in het ontwerp, de bouw, de financiering en de uitbating (Excl speelzaal).
  Interessant om eens te lezen! Het document kan opgevraagd worden per email bij secretaris  Pierre Ryckewaert (secretaris@middelkerke.be) en bij projectmedewerker Isabelle Cuypers (isabelle.cuypers@middelkerke.be). 
  Er werd niet bijgezegd dat enkel kandidaten dat mogen doen!
  Veel leesgenot!

  De kandidaturen moeten ten laatste op 15 april 2015 om 12 uur ingediend zijn. 

  Het verheugt me dat ik met mijn mening over hoogbouw niet alleen sta.
  Wie er alles wil over weten kan terecht op mijn blog:
  In map ‘Casino’ op 1.4.2013
  In map ‘Immobiliën’ op 23.2.2015

  06-04-2015, 12:48 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliën
  23-02-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoogbouw: Dit artikel is niet bedoeld als aprilgrap maar het lijkt er wel een beetje op

  Misschien herinneren jullie zich nog dat ik op 1 april 2014 een artikel schreef met als titel “Middelkerke wil het hoogste gebouw van België op zijn grondgebied” (zie map ‘Casino’)
  Ik probeerde jullie daarin wijs te maken dat ons bestuur van plan was een nieuwe casino te bouwen met 56 bovengrondse en 4 ondergrondse verdiepingen.
  In een aprilgrap wordt er natuurlijk altijd schromelijk overdreven maar soms let een verstrooide lezer, die de datum uit het oog verliest, daar niet op en wordt hij/zij wel eens beetgenomen.
  In het hiernavolgend artikel gaat het weer over extreem hoge gebouwen maar deze keer vertel ik de zuivere waarheid.
  Op 14 februari 2015 las ik een artikel uit ‘Het Laatste Nieuws’ met als titel "Geen vraag naar 20 verdiepingen".
  Naar aanleiding van het initiatief van Marc Coucke en Bart Versluys om meer in de hoogte bouwen (zie verder), deden de auteurs een rondvraag bij de burgemeesters van de verschillende kustgemeenten om van hen te vernemen wat zij dachten over ‘hoogbouw’. Hebben zij geen antwoord gekregen op hun vragen vanwege Knokke-Heist en Blankenberge, dat weet ik niet, maar daarover schrijven ze niets! Op mijn vragen kreeg ik ook geen antwoord! (a)(b)
  Paul Bruneel en Bart Huysentruyt schreven een gelijkaardig artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ van 14 december 2007.
  Ook toen schreef ik daarover op 4 januari 2008 een artikel ‘De Vlaamse kust … Dubai achterna?’. Het ging toen wel over een gebouw met 50 verdiepingen.

  Vergelijking van de burgemeestersmeningen

  Gemeente

  Aantal
  lagen
  nu

  JA, voor hoogbouw

  Neen

  Blankenberge (a) 

  7 of 4

   

   

  Bredene

     -

   

  Geen dijk - Voorkeur voor ééngezinswoningen

  De Haan

  8 + 1

   

  Geen behoefte
  Beschouwd als buitengebied met accent op erfgoed, natuur en open ruimte

  De Panne

  9+1
  ***

   

  Geen plaats
  Nemen te veel zon af

  Knokke-Heist
  ****    (b)

   

   

   

  Koksijde

     7

   

  Te lelijk => blokkendozen
  Wel aantrekkelijk voor bouwheren maar er staat nu reeds zo veel leeg – er is geen vraag naar

  Middelkerke

  10+1

  Zou grote verbetering zijn voor Westende maar Erfgoed doet moeilijk. Meer groen mogelijk

   

  Nieuwpoort

  9 + 1 **

  Locatie per locatie bekijken
  Ja, als het een meerwaarde kan zijn en geen impact heeft op de buurt

   

  Oostende*

  35

  Ja, alleen in clustervorm
  Geen impact op buurt

   

  *De Groenen noemen Oostende de ‘Koningin van de hoogbouw’ (Europacenter, De Mast en drie nieuwe gebouwen
    met  22 bouwlagen op de terreinen van het vroegere Mediacenter.

  ** er is een zone, kant Oostduinkerke, waar 14 bouwlagen + 1 (= technisch verdiep, d.w.z. 4 meter achteruit t.o.v voorgevel, 3 meter
      achteruit t.o.v achtergevel) toegelaten zijn

  *** gelijkvloers + 8 verdiepingen + technische verdieping
  **** Ooit zei de burgemeester Lippens dat hij tegen hoogbouw was; "We willen toch Oostende niet achterna!". Dat meende hij zeker
         niet! Ik hoor nu dat men van plan zou zijn 17 lagen te zetten op het te vernieuwen restaurant 'Carlton'.

  De ommekeer van de burgemeester van Koksijde
  Marc Vanden Bussche, notaris en burgemeester van Koksijde vond einde 2007 na een reis naar Dubai dat torengebouwen aan onze Belgische kust een oplossing konden betekenen voor het gebrek (of tekort?) aan bouwgrond. Hij wilde de hoogte meer benutten omdat er in de breedte geen of nog slechts weinig plaats over is. Hij droomde toen luidop van een wolkenkrabber met 50 verdiepingen of in ieder geval van meer dan 100 meter hoog om toch tenminste Knokke-Heist te overtroeven. “Stel je voor wat voor een uitzicht je op de polders en de zee zou hebben. De mensen willen investeren in iets moois. We moeten ruim denken en baanbrekend zijn. In de toren zie ik mogelijkheden voor commerciële voorzieningen zoals winkels en hotels op de benedenverdiepingen en voor kantoren, appartementen, een theater. Op die manier moet het gebouw zichzelf terug betalen.”
  Twee jaar later, op 16 januari 2010, was hij nog steeds die mening toegedaan in een interview aan ‘De Standaard’
  Naar aanleiding van een reactie tegen hoogbouw in Bredene, verklaarde hij: ‘De reactie vind ik wat populistisch. In Koksijde krijg ik daar geen opmerkingen over. Hoogbouw is nu eenmaal niet weg te denken aan onze kust. Er komen hier zo veel mensen op vakantie. We mogen hen toch niet in de kou laten staan? Het is wel zo dat de meeste plaatsen voor hoogbouw in Koksijde nu ingevuld zijn. We zullen dus moeten nagaan of er nog mogelijkheden zijn via het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Naar mijn mening heeft onze kust vooral nood aan mooie, baanbrekende realisaties zoals het Casinoproject in Knokke.(*) Je merkt dat de mensen daar achter staan. Anderzijds beschikt Koksijde over veel villawijken en natuurgebieden. De vrees dat daar hoogbouw komt, is onterecht want die plaatsen zijn beschermd.” 
               * torengebouwproject afgevoerd wegens financieel niet haalbaar einde 2013
                    Wie dat wenst kan daarover alles lezen op http://www.knockout.be/bouwdossier_ck.php

  Nu is hij dus tegen om diverse redenen (zie tabel hierboven). Hij vindt dat er in de jaren 60, 70 en 80 veel minder aandacht was voor de architectuur.
  Zo zie je maar hoe politici onbeschaamd hun kazak kunnen en durven draaien!!!

  De mening van ons eigen schepencollege wat uitgebreider
  Schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V):“We hebben twee projecten waar er plannen zijn om hoger te bouwen. Als schepencollege staan we hier positief tegenover. Door hoger te bouwen, kan je op de grond meer groen aanleggen. Onder meer in Westende bad ziet het gemeentebestuur graag de oude gebouwen verdwijnen voor nieuwbouw. Er zijn hier nog veel kleine appartementen die niet aan de hedendaagse normen voldoen en door huisjesmelkers opgekocht worden. Hier kan nieuwbouw zeker. Ook het project voor Lac-Aux-Dames is voor ons een mooi voorbeeld. Een projectontwikkelaar wil hier 300 * appartementen bouwen die het oude gebouw Lac-Aux-Dames (zie hieronder) moeten vervangen. Eerst waren sommige eigenaars tegen en nu doet Erfgoed moeilijk. Het zou nochtans een grote verbetering zijn voor de badplaats."   * nu 30
  Ik treed de schepen/het college bij als ze woningen die niet aan de normen voldoen, wil(len) vervangen door nieuwbouw, maar dat hoeft daarom toch nog geen hoogbouw te zijn?

  Als het een waardevol gebouw betreft en het nog de moeite waard is, kan renovatie dan misschien ook niet in aanmerking genomen worden?


  Wat is het tandem Marc Coucke – Bart Versluys juist van plan?
  Marc Coucke verkocht zijn bedrijf “Omega Pharma” voor 3,6 miljard Euro aan een Amerikaans bedrijf. Hij realiseerde daarmee een meerwaarde van 1,45 miljard, waarop geen eurocent belastingen moet betaald worden. Waarom niet? Dat kunnen jullie lezen op http://trends.knack.be/economie/beleid/waarom-marc-coucke-geen-meerwaardebelasting-hoeft-te-betalen/article-opinion-510311.html

  Coucke wil tegenover zijn (volstrekt wettelijke) belastingvrije operatie een goedmakend gebaar stellen Hij zou dat geld investeren in de Belgische economie en daarmee voor nieuwe jobs zorgen. Er kwamen een massa investeringsvoorstellen binnen. Uiteindelijk viel zijn keuze op de Oostendse projectontwikkelaar Bart Versluys die zinnens is om nog eens een hele rist appartementsblokken aan de kustlijn neer te zetten. 75 miljoen euro wordt er in de bouwgroep Versluys gepompt, die nu haar oog heeft laten vallen op de Oostendse jachthaven. Ze zijn hevig voorstander van hoogbouw en ze willen daar gebouwen van 22 verdiepingen neerpoten.
  Coucke wil dus nog rijker worden!
  Hopelijk zakken ze daarna niet af naar Middelkerke, maar ja hier hebben we anders ook wel genoeg van die ‘Versluysen’

  De vastgoedmakelaars zijn natuurlijk razend enthousiast
  Het is vanzelfsprekend dat de immobiliënhandelaars razend enthousiast zijn over die samenwerking Coucke – Versluys en over hun initiatief.
  Hun argumenten, buiten extreem geldgewin?
  Ze willen de betonnen muur, zonder uitschieters, aan de Vlaamse kust, waarmee ze ons notabene zelf opgezadeld hebben, doorbreken. Kan dat niet met waardevolle gebouwen die tot ons erfgoed behoren?
  Neen, zeggen zij, want zij vinden een hoog gebouw een ‘esthetische meerwaarde’ en bovendien kan je in dergelijke gebouwen veel faciliteiten onderbrengen.
  De makelaars betreuren alleen dat er nog maar weinig plaats is om hoge gebouwen neer te poten, zeker op de zeedijk, wat wel duur is maar toch nog fel in trek. Er zijn ook bijna geen lage gebouwen (of anders gezegd waardevolle en mooie) meer om af te breken.
  Bart Versluys vindt dan ook dat onze kust te klein is voor ons land. Of zou de immobiliënmarkt misschien te groot kunnen zijn voor onze kust? Dan maar van de dijk weg en daar mastodonten neerzetten. De groenen in Oostende spreken al van een 'tweede Atlantikwal'.

  Esthetisch, hé?
  Maar hierna zien jullie hoe onze kust er binnen enkele jaren wel eens zou kunnen uitzien. Prachtig toch!

  Kritische mening van een kenner
  Johan Sanctorum (Oostende, 1954) is een Vlaams cultuurfilosoof, publicist en criticus. Hij schreef in 2004, samen met een Italiaanse collega het boek “Passione Urbana”, over stedelijke cultuur en stadsvernieuwing. We mogen dus aannemen dat hij weet waarover hij schrijft. Zijn mening over Marc Coucke en Bart Versluys is dan ook niet mals: Jullie kunnen die volledig lezen op https://www.facebook.com/johan.sanctorum.7/posts/10206209924715943

  Samengevat, Sanctorum vindt de investering van Coucke een “zeer slechte keuze en een bizar sociaal signaal: De Vlaamse kust is een architecturaal-stedenbouwkundig rampgebied. Een gruwelijke Atlantik Wal van appartementsblokken beheerst de 80 km lange kustlijn die wereldfaam geniet als lelijkheidszone. Af en toe vind je aan de dijk, helemaal geprangd tussen de appartementsblokken, één 'normale' woning, wachtend op sloop, wat een haast surrealistisch zicht oplevert.

  Deze verloedering is in de jaren ’60 begonnen dankzij de onkosjere cohabitatie van semi-corrupte gemeentebesturen met betonboeren en bouwpromotoren zoals ook Bart Versluys er een is. Al honderd jaar poot zijn familie het ene gedrocht na het andere neer tegen de dijk”

  Mijn commentaar
  Op de ‘Zeedijk Westende-bad’ zitten nog vijf gebouwtjes geprangd tussen 2 grote. Hieronder zien jullie er één van, namelijk ‘Les Clochettes’, sinds 2002 een beschermd gebouw met Anglo-Normandische inslag, heropgebouwd in de jaren 20. De andere zijn 'L'Elite', Rés. Albert I', Mon Repos en Grand Large.

  Op de Koning Ridderdijk in Westende-bad zijn er ook bijna geen gaten meer in de muur. Van wat nog kan gesloopt worden (d.w.z. niet-beschermd maar wel getuigend van een tijdperk) blijven nog enkel de nummers 4 (Mushi), 59, 60 en 62 over. Jullie zien de laatste drie hieronder. Volledig links staat ‘Les Fleurettes’.

   

  Waar werken aan de gang zijn, verrijst de 'Mercator' met 9 verdiepingen!!
  Ook de ‘Lakodam’ is nog laag bij de grond, vandaar dat een projectontwikkelaar daar ook al zijn oog heeft laten op vallen.
  In Middelkerke is er vooreerst de villa ‘Cogels’. Beschermd sinds 1978, maar zie hieronder maar wat ze er dan van maken. Is dat niet mooi? Ze vinden er altijd wel iets op! De hoogbouw bedreigt wel degelijk ook onze beschermde panden!
  Twee andere beschermde gebouwen zijn de villa Doris, rechts hieronder, beschermd sinds 1980 en ‘Continental’ beschermd in 2001. (linkse foto rechts).
  Villa 'La Pimpernelle', uit de jaren dertig, is niet beschermd. Het is ook zo'n smal geprangd gebouwtje.

    

  Nog enkele argumenten tegen hoogbouw
  Men wil altijd maar meer toeristen naar de zee lokken, door mega-projecten en nu weer door meer appartementen ter beschikking te stellen, maar waar gaat dat toch eindigen?
  Oud-burgemeester Julien Desseyn vond destijds al dat de kust oververzadigd geraakte: overvolle stranden en terrassen, zeer druk verkeer op autostrades en aan de kust zelf, …
  Nu is dat allemaal nog veel erger.
  Maar de generaties burgemeesters van nu doen maar voort. Ze willen zich profileren … en de beste zijn … ten koste van hun inwoners want ze zijn geil op nog meer tweedeverblijvers die zaad in het bakje brengen.

  De mening van de gewone mensen
  Waarom trekken er toch steeds meer mensen naar de Franse Opaalkust, juist over de grens?
  Zeventig procent van de buitenlandse toeristen in het Noord-Franse Nord-Pas-de-Calais zijn Belgen. Dit stukje kust heeft dan ook grote troeven: prachtige natuur met witte krijtrotsen, gezellige dorpspleintjes, gezellige winkelstraten, kleine karaktervolle huizen en oude gerestaureerde villa’s in Anglo-Normandische stijl. In gezellige restaurants kan je lekker en goedkoop eten … en je hebt er vooral meer rust dan aan onze drukke overbevolkte kust. Dat zie je ook aan de dijken: hoogbouw is er uit den boze en mensenmassa’s zie je er niet.

  Groene petitie
  In Oostende hebben de Groenen al in 2012 een petitie gestart tegen de bouw van hoge gebouwen op de site van het Media Center. ‘Verminking van onze badstad’, noemen zij dat. ‘Hoogbouw van 22 verdiepingen kan niet en het stadsbestuur moet praten met de bouwpromotor. De wijkbewoners steunen massaal ons protest’.
  Zie
  http://groenoostende.be/petitie_geen_22_bouwlagen_op_site_media_center

  Besluit
  Onze burgemeester en schepenen willen de geschiedenis van Middelkerke ingaan en bekend/beroemd worden voor hun megaprojecten. Waarom durven ze het niet aan eerder de weg in te slaan van De Haan, van de Opaalkust en van nog enkele andere besturen? Die hebben tenminste ingezien dat vakantie een periode van rust moet zijn, eerder dan een verder zetten op onze overvolle stranden, terrassen en parkeerplaatsen van de dagelijkse stress op het werk?
  Hoogbouw om nog meer toeristen aan te trekken vind ik alvast een stap in de verkeerde richting.

  Bronnen
  Het Laatste Nieuws van 14.2.2015 "Geen vraag naar 20 verdiepingen" van Gudrun Steen en Leen Belpaeme.

  Wikipedia Profiel Johan Sanctorum
  http://trends.knack.be/economie/beleid/waarom-marc-coucke-geen-meerwaardebelasting-hoeft-te-betalen/article-opinion-510311.html
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20150211_01523452 ‘Coucke investeert 75 miljoen in bouwbedrijf Versluys’
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20130812_00690557 Steeds meer Belgen naar Franse Opaalkust
  http://www.standaard.be/cnt/nb2kuh1n
  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21823     Middelkerke
  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21830     Westende

  Aanpassingen
  (a)    Op 5 maart 2015 kreeg ik een brief van de burgemeester van Blankenberge, Patrick De Klerck. Het aspect ‘hoogbouw’ zou onderzocht worden en de toetsing zou gebeuren aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, het BPA en de ruimtelijke draagkracht.
  (b)   Op 3 maart 2015 stuurde de gemeente Knokke-Heist mij een ‘hoogbouwnota’ goedgekeurd door de gemeenteraad. Al dan niet hoogbouw is er in functie van de locatie.

  23-02-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliën
  29-09-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonder de taks op de tweede verblijven zou Middelkerke de broeksriem strakker moeten aanspannen

  Erop uit kunnen trekken wanneer men maar wil naar een tweede verblijf aan de kust, ontsnappen aan de dagelijkse sleur of aan het drukke stadsleven... Het klinkt aanlokkelijk, niet? En toegegeven, dat ís het ook! Maar ‘bezint eer ge begint’, zou men kunnen zeggen, want een vakantieverblijf kost veel geld, vaak meer dan men verwacht!

  Wat wordt verstaan onder ‘tweede verblijf’?
  Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt.

  Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, villa’s, appartementen, studio’s, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.
  Worden niet als tweede verblijf beschouwd:

  • lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
  • woonaanhangwagens, verplaatsbare caravans en stacaravans

  Waarom die taks nodig is volgens de burgemeesters
  Vanzelfsprekend is het politiek interessanter om de belastingen te verhogen voor tweedeverblijvers dan voor de eigen inwoners. Roland Crabbe, burgemeester van Nieuwpoort: “De echte reden is echter dat de situatie totaal veranderd is. Vroeger kwamen de tweedeverblijvers enkel tijdens de vakanties, nu zijn ze er bijna elk weekend, het hele jaar door. Daardoor lopen onze kosten op voor infrastructuur, onderhoud, politie, brandweer, afvalophaling, zelfs voor ons sport- en cultuuraanbod. Ik spreek dan ook liever van ‘servicetaks’ dan van ‘tweedeverblijftaks’. Het geld vloeit terug naar stadsvernieuwing en –verfraaiing.”
  'Onze' Michel Landuyt verklaarde ooit dat de eigenaars best zo’n hoge taks kunnen dragen. ‘Eén week een gemiddeld appartement verhuren’, zei hij, ‘en de taks is teruggewonnen’.

  Hoe is die taks geëvolueerd?
  De Belgische kustgemeenten samen hebben tussen 2007 en 2012 meer dan 12 miljoen extra geïncasseerd door een verhoging van de taks op een tweede verblijf. Dat hebben de Vlaamse Confederatie van Immoberoepen en de studiedienst van de Vlaamse Confederatie van Immoberoepen (CIB) berekend. Ze stelden vast dat de inkomsten uit de belastingen op tweede verblijven aan de kust sinds 2007 met 29,72 procent toenamen terwijl de opbrengsten van de aanvullende personenbelasting slechts met 1,4 procent stegen (plus 1 miljoen euro). Zonder het atypische Brugge – meer stad dan kustgemeente – bracht die aanvullende personenbelasting zelfs bijna 6 procent minder op voor de gemeentekas. 

  In Bredene en Middelkerke (600), De Haan (650) en De Panne (575) werd besloten om de tarieven voor een tweede verblijf onder 650 euro te houden. Koksijde (913), Nieuwpoort (918), Oostende (1.000) en Knokke-Heist (746) hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de belasting recent te verhogen.
  ‘Geen wonder dat tweedeverblijvers zich stilaan een melkkoe voelen’, klinkt het bij de vastgoedmakelaars.
  De onderstaande cijfers voor Middelkerke (in euro) duiden goed aan hoe de belastingdruk sinds 2007 is verschoven naar de tweede verblijver. (Bron : Agentschap Binnenlands Bestuur).

   

      2007

      2012

  Belasting op tweede verblijven

    8.010.075

    8.407.793

  Aanvullende personenbelasting

    3.426.065

    3.243.286

  Totale belastingen

  27.862.484

  30.780.287

  'Stadsvernieuwing is positief', vindt Dajo Hermans, CIB-driecteur. ‘Dat neemt niet weg dat het evenwicht totaal zoek is. Ik vrees dat de overheid onvoldoende beseft dat tweedeverblijvers de motor zijn van de kusteconomie. Zij doen niet alleen de lokale horeca en boetieks draaien, maar ook de bakker, de slager, de superette, zelfs de elektricien en de schilder. Vandaar onze oproep: herstel het evenwicht in plaats van, zoals nu, het gouden kalf te slachten. Zeker in de wetenschap dat tal van gemeenten ook de komende jaren nog verdere stapsgewijze verhogingen plannen.’

  En de provincie wil ook een stuk van de koek
  De provincie West-Vlaanderen heeft de belasting in 2013 forfaitair vastgesteld op 113 euro per tweede verblijf.

  Wat vinden de eigenaars ervan?
  ‘Eigenaars van een tweede verblijf aan de kust kunnen ook rekenen. Loop hier gewoon even rond en tel het aantal appartementen dat te koop staat’, zegt Dirk Coelus van Immo Woestyn uit Koksijde, ook voorzitter van CIB Kust. ‘Ik ben de eerste om toe te geven dat de crisis, stijgende kosten voor onderhoud of renovatie en dalende huuropbrengsten er ook voor iets tussenzitten, maar elke nieuwe taksverhoging is voor veel eigenaars de druppel die de emmer doet overlopen en die hen doet besluiten hun appartement te verkopen. Met alle gevolgen van dien: een groter aanbod, panden die langer te koop staan, dalende verkoopprijzen, meer leegstand, enzovoort.’

  Wat voegen de vastgoedmakelaars daar nog aan toe?
  Het zijn niet allemaal steenrijken die het zich probleemloos kunnen veroorloven. 85.000 tweede verblijven, dit zijn geen 85.000 rijken. Dit is een sociale mix van eigenaars. Er zijn eigenaars die zich een mooi tweede verblijf met alle jaarlijkse kosten kunnen veroorloven zonder zich pijn te doen. Maar veel eigenaars van een tweede verblijf zijn gewone gezinnen voor wie de jaarlijkse kosten wel beginnen door te wegen.” Ook dat zegt Dirk Coelus.. Hij schat het aantal gegoeden dat de hoge taks niet aan het hart laat komen, op slechts 20%. Volgens hem zijn de eigenaars van een tweede verblijf aan de kust voor 62 procent doorsneegezinnen, hardwerkende tweeverdieners die rond hun 45-50 jaar hun droom van een appartement aan de kust realiseren. Voor die groep zou elke verhoging meteen een impact hebben.

  Vastgoedmakelaars luiden dan ook de alarmbel over de aanhoudende stijging van de tweedeverblijftaks
  CIB Vlaanderen begrijpt dat de (kust)gemeenten, gezien de moeilijke economische context, op zoek gaan naar extra inkomsten en dat de bedragen na 7 jaar geïndexeerd werden.
  ‘Maar het wordt wel problematisch wanneer diezelfde gemeenten voor hun inkomsten vooral of soms uitsluitend inzetten op tweedeverblijvers. Sommigen hebben de taks op een tweede verblijf met maar liefst 54 procent verhoogd. Dat is buitensporig!, klinkt het.

  Hoeveel kost een tweede verblijf aan de kust jaarlijks?
  Het kopen van een vakantiehuis als tweede verblijf lijkt voor veel ‘binnenlanders’ zeer aantrekkelijk, maar vele van hen houden te weinig rekening met de financiële kant. Ik wil het hier enkel hebben over de jaarlijkse kosten en niet over de kosten bij aankoop van een onroerend goed in nieuwbouw, die schommelen tussen de 19 en 23%.( notariskosten Incl registratierechten, btw-kosten, enz…)
  De voorzitter van CIB Kust, verklaarde in ‘Het Nieuwsblad’ van 3 mei 2014 dat zo’n tweede verblijf alles bijeen al gauw jaarlijks zo’n 3.000 euro kan kosten.
  Mevrouw Sonia Dierkens uit Melle schrijft op 5 mei in dezelfde krant dat ze dat een veel te lage schatting vindt en zij heeft berekend dat 6.000 euro per jaar een realistischer bedrag is.
  Laat ons zelf eens de kosten opsommen en optellen. De vermelde bedragen gelden enkel voor Middelkerke.
  Ik som ze eerst even op om ze daarna in detail te bespreken.
  1. Onroerende voorheffing
  2.  Personenbelasting  
  3.
  Taks op tweede verblijf    
  4.
  Milieubelasting
  5.
  Abonnement elektriciteit, gas en water
  6. Verzekeringen (brand, glasschade, …)
  7.
  Gemeenschappelijke kosten: syndickosten

  Onroerende voorheffing
  Ben je eigenaar van een onroerend goed, dan wordt daarop jaarlijks een belasting of onroerende voorheffing geïnd. Dat geldt ook voor een tweede verblijf. De grootte daarvan hangt af van het kadastraal inkomen (KI) van dat eigendom. Het KI is een fictief inkomen dat voor elk onroerend goed vastgelegd wordt door de hogere overheid. Het is het gemiddelde netto-inkomen dat dit onroerend goed (woning, appartement, perceel, …) jaarlijks zou opbrengen. Omdat men zich nog steeds baseert op de gegevens met als referentietijdstip 1 januari 1975, wordt het KI sinds 1991 geïndexeerd.
  Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van een appartement met 1 slaapkamer schommelt tussen de EUR 800 en EUR 900. Voor een appartement met 2 slaapkamers schommelt het kadastraal inkomen ongeveer tussen de EUR 1.000 en EUR 1.100.Voor een studio zal dat gevoelig minder zijn, voor een villa gevoelig meer.
  De indexatiecoëfficient voor het aanslagjaar 2014 (indexcijfer op de kleinhandelsprijzen) is gelijk aan 1.7000. Stel dat jouw kadastraal inkomen 1.000 euro bedraagt, dan wordt dat, geïndexeerd, 1.700 euro.
  De onroerende voorheffing is voor een gedeelte bestemd voor het Vlaams Gewest (basisheffing). Het andere gedeelte, opcentiemen genoemd, is bestemd voor de provincie en de gemeente. Gemeenten en provincies bepalen zelf volledig vrij de hoogte van de opcentiemen. Voor Middelkerke zijn er dat 1750, voor de provincie West-Vlaanderen 355.
  De onroerende voorheffing is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van provincies en gemeenten. 
  Het Vlaams Gewest krijgt het basistarief, zijnde 2,5 %, dus 42,5 euro.
  De bedragen voor gemeente en provincie in euro worden bekomen door het basistarief te vermenigvuldigen met de grootte van de opcentiemen en daarna te delen door 100.
  Dat geeft dus: 
                 Aan de provincie                      42,5 euro x 355/100      =   150,875 euro
                 Aan de gemeente                      42,5 euro x 1750/100    =   743,75 euro
  Hier heb je geen recht op kortingen zoals bij een gezinswoning wanneer je kinderen ten laste hebt.

  Personenbelasting
  Een eerste woning is vrijgesteld van personenbelasting, een tweede verblijf is dat niet. Daartoe moet je het kadastraal inkomen van de woning vermelden op het jaarlijks aangifteformulier.
  De eigenaar van een tweede verblijf betaalt echter geen aanvulling op de personenbelasting
  Je mag wel kiezen welke van je twee woningen je laat vrijstellen als ‘eigen woning’.  Uiteraard vul je als tweede eigendom best de woning in met het laagste kadastraal inkomen in, want dan moet je de minste belastingen betalen..
  In Middelkerke bedraagt die aanvullende perszonenbelasting 5% en de vrijstelling daarvan is dus een soort compensatie voor de belasting op het tweede verblijf.
  Aangezien de personenbelasting zelf functie is van het kadastraal inkomen, moet de eigenaar dit invullen op het jaarlijks belastingformulier als hij/zij de woning verhuurt.
  Het belastbare bedrag is gelijk aan het geïndexeerde kadastraal inkomen verhoogd met 40%.
  In mijn voorbeeld: 1.700 euro (geïndexeerd KI) + 40% = 2.380 euro
  Van het onroerend inkomen van een tweede verblijf worden ten slotte ook nog de intresten afgetrokken van 'een' woonlening zodat je er mogelijk toch niet op belast wordt. Het is dus onmogelijk er een juist bedrag op te plakken.

  Taks op tweede verblijf
  In de periode 1.1.2014 – 31.12.2019 betaalt men in Middelkerke voor een studio kleiner dan 40 m² 525 euro per jaar, voor een appartement 600 euro per jaar.
  Daarnaast is er ook nog de tweede verblijfsbelasting voor de provincie West-Vlaanderen. Die werd in 2013 forfaitair vastgesteld op 113 euro.

  Milieubelasting gemeente: 50 euro per jaar.

  Energiekosten - abonnementen
  Water: jaarlijkse bijdrage per woongelegenheid in de kosten van het drinkwaternet en een
             vergoeding voor het administratief verwerken van de klantgegevens.
            
  Bij TMVW bedraagt die 54,37 + 6% BTW = 57,63 euro, gebruik van teller met diameter
                15 of 20 mm is 
  inbegrepen
  Gas: 41,322314 + 21% BTW = 50 euro
  Electricteit: 75 euro + 21% BTW = 90,75 euro

  Telefoon, Internet, TV
  Een mobiele telefoon is overal bruikbaar. Een vaste telefoonverbinding in het tweede verblijf is dus niet nodig. Mobiel internet via smartphone vraagt geen meerkost.
  Verbruikskosten tel ik hier niet mee. Het maakt geen verschil of je nu in je eerste of in je tweede woning verblijft.

  Gemeenschappelijke kosten
  In een appartementsgebouw woon je niet alleen en zijn er naast jouw privaat eigendom ook gemeenschappelijke delen waarvoor een verplichte onverdeeldheid bestaat. Dat zijn onder meer de grond waarop het gebouw staat, de buitenmuren, het dak, de gangen, de inkomhal, de trappen, de lift en de hoofdleidingen.
  De kosten die hiermee gepaard gaan, zoals het reinigen van die delen, het onderhoud en de herstellingen ervan, de vergoeding voor de syndicus en de gemeenschappelijke verzekeringen en belastingen, vallen ten laste van alle eigenaars van het gebouw en worden als dusdanig over hen verdeeld. Dat hoeft trouwens niet altijd voor iedereen gelijk te zijn: zo kan het perfect dat de eigenaar van een appartement op het gelijkvloers niet moet tussenkomen in de kosten van de lift. Die syndickosten variëren van gebouw tot gebouw. Meestal zijn volgende kosten gemeenschappelijk: brandverzekering gebouw, onderhoud gemeenschappelijke inkomhall en andere gemene delen, elektriciteit gemene delen, lift (onderhoud, controle en elektriciteit), onderhoud tuin, ander onderhoud (bv. brandblussers), vergoeding syndicus. Kortom: voor een appartement met 1 slaapkamer schommelen die kosten tussen de EUR 40 en EUR 65 per maand. Voor een appartement met 2 slaapkamers schommelen die kosten tussen de EUR 65 en EUR 90 per maand.

  Brandverzekering
  Naast de gemeenschappelijke verzekering voor het gebouw, moet ook nog de inboedel van het appartement verzekerd worden. Dat kost 75 – 100 euro.

  Huren autostandplaats
  Per jaar kost dat 750 à 800 euro voor een staanplaats en 1.000 à 1.200 euro voor een afgesloten garagebox.

  De wagen op straat laten staan, is natuurlijk ook een oplossing, maar waar geraak je die nog kwijt?

  Totale jaarlijkse kosten (voor een appartement met twee slaapkamers)(afgerond tot op 1 euro) 

   

       In euro

   

  Min

  Max

  Onroerende voorheffing

    895

   

  Taks tweede verblijf gemeente
                                provincie

    600
    113

   

  Milieubelasting gemeente

      50

   

  Abonnementen energie (gas, water, elektriciteit)

    198

   

  Syndickosten per jaar

    780

  1.080

  Brandverzekering inboedel

     75

     100

  Huren autostandplaats

    800

  1.200

     TOTAAL

  3.511

  4.236

                         Personenbelasting

     ?

     ?

  Besluit
  Een tweede verblijf aan de kust is dus niet goedkoop. De mening daarover hangt natuurlijk af van de belangen van de beoordelaar. De gemeenten vinden de opgelegde bedragen normaal, de eigenaars en vastgoedmakelaars zijn er niet over te spreken. De argumenten van beide kampen bevatten punten waarmee rekening moet gehouden worden. De taks op tweede verblijven is natuurlijk een geschenk voor de (kust)gemeenten, maar bestaat er geen gevaar dat de lokale economie er te fel onder lijdt? Dat is de vraag!

  Bronnen
  3.5.2014 Kustgemeenten verdienen miljoenen aan taks op tweede verblijf Auteur: Christine van Tichel
  3.5.2014 ‘Kust doet toerist rekening betalen’ door Kristof Simons in ‘Het Nieuwsblad’ http://www.westlittoral.be/nl/verkoop-info http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=339
  http://help.tijd.be/?op=detail&articleId=8916071&nodeId=3474  Wie bijkomende rechten wil kopen voor collectief of commercieel gebruik, kan terecht bij Reprocopy.  http://www.reprocopy.be/ 
  Hierbij vindt u de link die u makkelijk met anderen kan delen:  http://www.tijd.be/r/t/1/id/9305883. http://www.cibweb.be/dossier/dossier-gemeentelijke-belastingen-op-tweede-verblijven
  Antwoord op mijn vragen door Peter Bonhomme van West-Littoral nv

  29-09-2014, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliën
  19-11-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: “Hoezo, dat mag niet volgens het geldend ruimtelijk uitvoeringsplan? Dan veranderen we dat plan toch! Geen probleem!”

  Allerlei verhalen over een kasteel
  Eén van de lezers van deze blog (en hij zal ongetwijfeld de enige niet zijn!) stelde zich reeds menigmaal, tijdens zijn wandelingen, de vraag wat het indrukwekkend pand ‘tussen de ‘karting De Kegel X-treme’, en het parcours waar het veldrijden van Middelkerke plaatsvindt, daar staat te doen.
  Ik heb daarover al een artikel geschreven in mijn blog van 27 april 2008 met als titel “Middelkerke heeft nu ook zijn kasteel”. Jullie vinden het in de linkse kolom in de map ‘Monumenten’.
  Er deden ondertussen al heel wat geruchten de ronde over dat majestueus gebouw dat ik destijds inderdaad als eerste een ‘kasteel’ noemde. Er was van bij het begin sprake van een privé wellnesscentrum. Het gebouw zou later ook voor die functie aan de gemeente aangeboden geweest zijn, maar zou door de burgemeester geweigerd zijn. Hoe het aangeboden werd en waarom het aanbod afgewezen werd, weet ik niet.
  Niet zo heel lang geleden deed zelfs het gerucht de ronde dat het gebouw afgebroken zou worden.
  De gemeente beweert echter nooit iets over een sloping vernomen te hebben.
  Maar toen zag iemand plots licht aan het einde van de tunnel.
  Daarom schreef Dany Van Loo op 6 oktober 2012 in ‘Het Nieuwsblad’ een artikel met de titel “Onafgewerkt ‘kasteel’ wordt nu toch sporthotel”.

  Waarom heeft dat allemaal zo lang geduurd?
  Nog even herinneren: op 18 mei 1999 leverde het college van burgemeester en schepenen, onder de leiding van Frank Verlinde bijgestaan door Pol Vermander, Luc Dedecker en Jean Levecque een bouwvergunning af aan Eddy Gryson, een bouwpromotor uit Aartrijke voor het oprichten van een fitness- en sportcentrum op nummer 94 van de Westendelaan, kadastrale omschrijving 2e afdeling, sectie C, nummer 280 c.
  Onder artikel 10 van de beslissing van het college vinden we ‘zeer duidelijk’ vermeld “De werkzaamheden of handelingen waarvoor vergunning is verleend, mogen niet langer dan … tot – (er staat niets ingevuld!) in stand blijven.”
  De ruwbouwwerken gingen vrij vlug van start, maar daarna bleef het complex jarenlang quasi onaangeroerd, buiten het plaatsen en aanpassen van omheiningen en poorten en het zaaien van gras.
  We zijn nu meer dan dertien jaar na het afleveren van de vergunning en het gebouw ligt er nog steeds onafgewerkt. Werd er misschien niets ingevuld om de tijd oneindig te kunnen rekken? Niet te verwonderen dus dat sommige inwoners begonnen te spreken van een ‘spookkasteel’.
  De bestemming van het terrein is volgens het gewestplan ‘Oostende – Middenkust’ van 26.01.1977 ‘gebied voor dagrecreatie’. Dagrecreanten zijn mensen die hun activiteiten uitoefenen buiten de onmiddellijke omgeving van hun woning maar die niet overnachten op die plaats. Over het gebied bestaat eveneens een bijzonder plan van aanleg BPA MIAMI.
  Toen zweefde plots een euroteken voor de ogen van de initiatiefnemer. Waarom op zo’n groot en goed gelegen terrein geen sporthotel bouwen? Hij wist ook wel dat dit niet kon, gezien de geldende stedenbouwkundige voorschriften, maar wie weet kon er wel iets geregeld worden. Er zijn nu al vele mooie jaren voorbijgegaan en wat er juist schortte met de aanpassing van dat ruimtelijk uitvoeringsplan, dat weet ik niet, maar er kwam maar geen schot in de zaak.
  En nu, toevallig een week voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, heeft het gemeentebestuur toch een vergunning afgeleverd voor de afwerking en de uitbreiding van ‘het kasteel’ in de Westendelaan tot sporthotel. De wijziging van de stedenbouwkundige plannen werd dan uiteindelijk goedgekeurd door de provincie en door het gemeentebestuur.

  Groter hotel is nodig, volgens de burgemeester
  Wat heeft die plotse ommekeer veroorzaakt?
  De overheid heeft eindelijk ingezien dat de private sector zwaar investeerde in de aankoop van de gronden.(!!) Och heere, die arme bouwpromotor uit Aartrijke! En bovendien, … maar ik laat liever burgemeester Michel Landuyt(Open VLD) zelf aan het woord: ‘Er was een absolute noodzaak aan een groter hotel in Middelkerke om grotere groepen te laten overnachten. Gelet op het beperkte aantal hotels in Middelkerke is dit project bijzonder waardevol.’
  Hij wordt daarin bijgetreden door schepen van Ruimtelijke Ordening Janna Rommel:Het is het eerste project dat ruimte voorziet voor een dergelijk initiatief. We willen in de toekomst nog meer ruimtelijke plannen herzien zodat ook op andere locaties hotels mogelijk zijn.’
  Fred Vandenbussche reageert daarop in ‘Het Nieuwsblad’: “Zo gaat dat dus in Middelkerke: de vriendjes van de blauwe baronnen mogen bouwen wat en waar ze willen, achteraf wordt toch alles 'geregeld'. In normale gemeenten worden gebouwen aangepast aan de stedenbouwkundige plannen. In Middelkerke worden de plannen aangepast aan wat het de bevriende promotoren belieft te bouwen...”
  Waar ze plots die wijsheid halen, dat weet ik niet. Of is de vraag naar hotelkamers plots zo gestegen?
  In de voorbije 12 jaar hadden ze het toch voor het zeggen? Is die behoefte toen nooit opgevallen?
  De plannen lieten het niet toe? Laat me niet lachen!
  Ik heb daaraan al eens een artikel gewijd op 30 januari 2011 met als titel ‘Denken jullie dat er een behoefte bestaat aan meer en grotere hotels in Middelkerke? (zie map ‘Horeca’)
  Ik kan daar eigenlijk nog weinig aan toevoegen: Middelkerke bevindt zich op het gebied van bestaande kamers in de middenmoot van de kustgemeenten. Een bevraagde hotelier vond dat de hotels hier nu al moeilijk vol geraken, behalve op de topdagen.
  Maar goed, beter een hotel dan een leegstaand pand!
  Jullie zien het gebouw hieronder op 13 augustus 2010 en op 1 oktober 2012.

  > >

  Promotor Gryson wil het complex nu gevoelig uitbreiden. Naast het bestaande hoofdgebouw met onder meer een wellnessruimte, zwembad, feestzaal, restaurant, ‘zen bamboetuin’ en zestien kamers, komen er nu ook nog twee zijgebouwen met respectievelijk 112 en 80 kamers. De uitbreidingswerken starten nog dit jaar en het is de bedoeling dat het hoofdgebouw en een eerste zijvleugel tegen eind 2013 afgewerkt zijn.

  Landuyt, Rommel-Opstaele en Devey zijn schijnbaar bijzonder fier op hun verwezenlijking, te zien aan de foto uit ‘Het Nieuwsblad’ waarop ze poseren samen met de bouwheer Eddy Gryson en de architect.
  Ze schamen zich nergens meer voor!

  Maar, wie is die Eddy Gryson eigenlijk?
  Gryson behoort tot een familie uit Aartrijke, die in Torhout enkele firma’s heeft, zoals Gryson Immobilière CVBA, Gryson J&C Zakenkantoor en Gryson Building Company BVBA. Hij is natuurlijk niet die arme man uit ‘de privésector die toch zoveel geld heeft moeten besteden aan de grond.’
  Integendeel!
  Hij is de eigenaar van heel wat panden en gronden in onze provincie, bijvoorbeeld van ‘Het Duynenhuis’ in Nieuwpoort en van een stuk grond van 5.200 vierkante meter naast het Belgacomgebouw in Brugge, waarop een home voor meer dan 100 studenten gebouwd wordt. En dat is niet zijn enige project in Brugge.
  Zo heeft hij ook het oude Grand Hotel ‘Du Sablon’ gekocht op de hoek van de Noordzandstraat met de Kopstraat, met de bedoeling om daar een exclusief winkelcentrum en een hotel met een dertigtal kamers te vestigen.

  Toen ik vier jaar geleden aan mijn eerste artikel over ons kasteelgebouw begon, wilde ik natuurlijk graag weten waarom de werken stilgelegd waren. Ik probeerde toen contact op te nemen met Eddy Gryson en met enkele ondernemingen die hun bordje hadden opgehangen aan de omheining rond het gebouw: bouw Martin HOLLEVOET BVBA Eernegemstraat 10 uit 8480 Ichtegem en DELRUE Metaal uit Ichtegem en aluminiumramen SOETE uit Boezinge (zie http://www.soetealuminium.be/images/photolib/121.jpg). Tevergeefs echter, niemand bleek bereid mij een antwoord op mijn vragen te geven.
  Was er een bankroet in het spel? Ik kan mij niets anders voorstellen want het zal wel niets te zien gehad hebben met de onmogelijke hotelbestemming. Een eigenaar/ bouwpromotor laat toch geen stuk grond met die oppervlakte en met zo’n groot gebouw zo lang ongebruikt liggen aan de Belgische kust!
  Dat heeft mij geïntrigeerd tot vandaag en dat zal het blijven doen tot iemand daar meer klaarheid over schept.

  Een pand dat meer dan tien jaar leegstaat, dat moet opbrengen voor de gemeente
  Zo’n leegstaand, onafgewerkt pand in een badplaats, is natuurlijk geen mooi zicht.
  Als ik het woord ‘leegstaand’ hoor of lees, dan denk ik aan ‘taks op leegstand’. Een gebouw dat dertien jaar onbewoond en ongebruikt blijft, moet dus in mijn ogen al een mooie som opgebracht hebben voor de gemeentekas.
  Het leek me dus logisch dat ik mij afvroeg of er taks betaald wordt op dat leegstaand gebouw.
  Daarom stelde ik enkele vragen aan de lokale dienst huisvesting. Zoals steeds kreeg ik een duidelijke uitleg en waar mevrouw Ravestyn niet kon of mocht antwoorden, deed de sectorfunctionaris dat. Bedankt!
  De Vlaamse overheid vaardigde het decreet van 19 april 1995 uit om het kader te bieden aan de acties tegen langdurige leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Het voorziet in een heffing voor leegstaande bedrijfsruimten van minimaal 5 are en in een subsidie voor projecten die leegstaande sites nieuw leven inblazen. Tevens wordt het bewuste pand in een leegstand - inventaris opgenomen. De gemeente moet de nodige informatie doorsturen naar de Vlaamse overheid.
  Dat gebeurde dus meer dan 17 jaar geleden.
  Na verloop van tijd werd de Vlaamse heffing volledig uitgehold. Er waren zodanig veel vrijstellingsmogelijkheden dat eigenaars pas jaren na een eerste opname effectief belast werden.
   '
  Ons kasteel’ werd om onbegrijpelijke redenen nooit onderworpen aan die heffing!
  Om korter op de bal te kunnen spelen’, voerde ons gemeentebestuur in 2007 een eigen gemeentelijke heffing in, die echter geen retroactieve werking mocht hebben.
  Het bestuur beriep zich op de gemeentelijke fiscale autonomie. Dit had tot gevolg dat panden op twee verschillende inventarissen konden opgenomen zijn (gemeentelijke en Vlaamse) en dus twee maal heffingsplichtig waren.
  In 2009 werd het decreet op het grond- en pandenbeleid goedgekeurd, dat gefaseerd in uitvoering ging.
  Nu werden de gemeentebesturen verplicht een eigen gemeentelijke inventaris van leegstand bij te houden, maar die had Middelkerke al sinds 2007. Deze inventaris dient 1 maal per jaar doorgestuurd te worden naar de Vlaamse overheid.
  Het gemeentebestuur mag geen panden in de gemeentelijke inventaris opnemen, wanneer deze onder de toepassing van het decreet op de bedrijfsruimten vallen. Dat is het geval voor ‘ons kasteel’.
  Het pand waarover wij het hier hebben werd voor het eerst in de inventaris opgenomen in 2009.
  Toen werd door de houder van het zakelijk recht (eigenaar) een administratief beroep/verzoek tot vrijstelling ingediend en toegestaan door de bevoegde commissie, op basis van een renovatieschema. Daar het daaropvolgende inventarisatiejaar de nieuwe reglementering van toepassing was, mocht het pand niet meer opgenomen worden en werd het dan ook geschrapt.
  De heffing kan inderdaad opgeschort worden als een gedetailleerd renovatieschema voorgelegd wordt, waaruit blijkt dat de eigenaar renovatiewerken gaat uitvoeren.
  Ik kom daar nu wel niet elke dag voorbij maar ik heb daar nooit iets opgemerkt dat geleek op een renovatie.
  Dat betekent dus dat Eddy Gryson, in plaats van enkele tienduizenden euro’s leegstandtaks te betalen, nooit ook maar één enkele euro moest neertellen.

  Zijn er onder jullie die ooit al eens die taks moesten betalen? Ja, jullie zullen ook wel al lang weten dat de ene wat meer kan/ mag dan de andere, hé!

  Bronnen
  http://www.middelkerke.be/page2604335616.aspx Reglement
  http://www.middelkerke.be/page2010146.aspx Gemeentelijke heffing
  http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Subsidies/subsLeegstandBedrijfsruimten/tabid/14028/Default.aspx

  19-11-2012, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Immobiliën
  30-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heeft ‘zonevreemd’ nog wel een betekenis in Middelkerke?

  De Zeelaan
  Jullie kennen zeker wel de Zeelaan in Lombardsijde? Zoals de naam het zegt is dat een laan die naar de zee loopt.
  Tenminste zo was het destijds, zolang het militair kamp er niet was. De omheining van de kazerne belet nu van rechtdoor te rijden tot aan de zee. Nu heet het stuk voorbij de Koninklijke baan ‘Matrozenlaan’ en sinds de fusie van 1977 ligt deze laan op het grondgebied van de stad Nieuwpoort. Nog zo’n historische vergissing die ons destijds opgedrongen werd.

  De Zeelaan in Lombardsijde is opgenomen in het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) ‘Lombardsijde Centrum’ nummer 19 dat opgemaakt werd op 26.04.1989 en door de gemeenteraad aanvaard werd op 29.9.1989.
  Men treft er enkel ééngezinswoningen aan en dat over de halve lengte vanaf de Dorpplaats.
  Rechts van de laan, vertrekkend vanaf het dorp, vindt men er verder het golfterrein, dat in de plaats kwam van het ‘Park van Lombardsijde’. Nog verder tot tegen de Kustweg vindt men de campings ‘De Lombarde’ en ‘Zomerzon’.
  Links van de laan staat als laatste huis het nummer 41. Daar wil ik het hier over hebben. Het werd in 1926 door een bediende uit Brussel gebouwd, vermoedelijk een bekende van de familie Crombez. In 1953, op het moment dat het door de grote overstroming onder water stond, werd het door de oma van de huidige eigenares, gekocht.

  Verder naar de zee toe is er niets dan onbebouwd terrein.

  Bouwpromotoren werpen zich als aasgieren op wat nog aan bouwgrond in onze gemeente overblijft
  Tussen de Zeelaan en de Schoolstraat en de Kustweg ligt inderdaad een, voor onze kustnormen, immens terrein van 6,5 hectare groot, dat de ogen uitsteekt van al diegene die iets met bouwen of met huisvesting te zien hebben.

  Aan één zijde, in de Schoolstraat, zijn er al woningen gebouwd en zijn er nog andere gepland. De bouwterreinen werden er opgehoogd tot op het niveau van de straat.
  Hieronder zien jullie enkele borden om nog meer geïnteresseerden te lokken.

  Op het groot terrein wil de huisvestingsmaatschappij ‘IJzer en Zee’ ongeveer 40 huurwoningen en 20 koopwoningen bouwen. De maatschappij onderhandelt momenteel met de eigenaar omtrent de aankoop van de grond.
  Er wordt zelfs gezegd dat daar in het totaal 195 woningen zouden gebouwd worden.
  Ongeveer 30% van die woningen, een zestigtal, moeten sociale woningen zijn. De rest (ongeveer 120 woningen) zullen verplicht betaalbare woningen zijn. Dit wil zeggen dat ze iets duurder zullen zijn dan sociale koopwoningen, maar beduidend goedkoper dan identieke woningen die vrij zouden worden verkocht.

  Ik heb al zo vaak over die zone geschreven omdat ze volgens mij, in de huidige toestand, niet geschikt is om er woningen op te bouwen. Lezen jullie maar eens mijn artikel van 20 februari 2011 met als titel “Nieuwe woonuitbreidingsgebieden in Westende? Bravo!! Ze zijn toch niet waterziek, hé?”
  Zoals reeds gezegd stond heel die vlakte bij de overstroming van 1953 onder water. Ik weet wel dat er reeds flink gemaald werd, maar de wateroverlast dreigt er nog steeds.
  Kijk maar eens naar onderstaande recente foto’s genomen tijdens de regenperiode van begin maart 2012.

  > > >

  Ook de Zeelaan komt nu aan de beurt
  Op 21 februari 2011 plantte de bouwfirma Debaillie uit Middelkerke, in de Zeelaan volgend bord neer, naast de woning Nr 41.

  >

  Ze wilden er namelijk een appartementsgebouw met 10 appartementen neerzetten met evenveel ondergrondse garages, met een gevelbreedte van 22 meter, aanleunend tegen het huis Nr 41.
  De bewoners van de Zeelaan zien/zagen een appartementsgebouw in hun straat met ééngezinswoningen niet zitten. Zoals voorzien dienden ze binnen de dertig werkdagen, ingaande de dag na de aanplakking van de bekendmaking, bezwaar in tegen het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning.
  Hun advocaat formuleerde dat als volgt:

  • ze tekenen voorbehoud aan tegen de wettigheid van de verkavelingsvergunning
  • de constructie in onaangetast open ruimtegebied is onverenigbaar met de onmiddellijke omgeving            ONTVANKELIJK en GEGROND
  • er werd geen rekening gehouden met de in de omgeving bestaande toestand (voorkomen, gabariet, stijl- en vormgevingsovereenkomst)
  • de bouwaanvraag is strijdig met de bepalingen van het BPA qua bouwdiepte en met de gemeentelijke verordening inzake ventilatie luchtaan- en afvoer meergezinswoningen en verbrandingsluchtafvoer ééngezinswoningen en met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid     
                                                 ONTVANKELIJK en GEGROND
  • dit brengt een ongewenste ontwikkeling mee langsheen de Zeelaan
  • terreinbezetting 80 % (= 40% bovengronds en 40% ondergronds)
  • het ontwerp is niet conform met het BPA qua voorgeveluitbouwen en bindende bepalingen bij koppelwoning (vormgeving, dakvorm en aantal bouwlagen)
  • er wordt gebouwd in woonuitbreidingsgebied waarvoor momenteel een RUP wordt opgemaakt
                     DE BEWUSTE WONING ZOU ER NIET INLIGGEN
  • er zijn onvoldoende ondergrondse garages in verhouding met het aantal woongelegenheden wat zal leiden tot parkeerdruk in de Zeelaan, die hierop niet voorzien is.                           ONTVANKELIJK en GEGROND
  • door de ondergrondse constructie zal de grondwaterstand veranderen en invloed hebben op de aanpalende constructies   
                                                    
   ONTVANKELIJK en GEGROND

  Wonder boven wonder, maar op 4 april 2011 besliste het college van burgemeester en schepenen, dat de ingediende bezwaren gegrond en ontvankelijk werden beoordeeld. De actievoerders werden verwittigd dat het college een ongunstig advies aan de bouwaanvraag verleend had. Ik heb hierboven naast de bezwaaritems in drukletters aangeduid welke door de gemeente ontvankelijk en gegrond bevonden werden. Waarom de gemeente geen stelling innam bij elk item van de bezwarenlijst, begrijp ik niet.
  Ze vonden bovendien dat het ontwerp geen rekening hield met de bestaande constructie waartegen wordt gebouwd en dat een bemaling nodig zou zijn die een rechtstreeks stabiliteitsimpact zou hebben op de aanpalende constructie en op de onmiddellijke omgeving.

  Waarom dient een bouwfirma een aanvraag in die weinig kans heeft op succes?
  Jullie kunnen hierboven zien dat heel wat punten van de bouwaanvraag niet in overeenstemming waren met de stedenbouwkundige verordeningen. Waarom dienen bouwfirma’s dergelijke aanvragen in?
  Zou dat niet moeten bestraft worden? Zij kennen de regels toch of ze moeten ze althans kennen.
  Rekenen ze er misschien op dat het advies, niettegenstaande alles, toch gunstig zal zijn? Nee toch?
  Als ze dan een ongunstig advies krijgen, dan zetten ze de machine in beweging.
  Het bouwplan wordt aangepast maar hoe slagen ze erin om strijdigheden met BPA’s te omzeilen?
  Het BPA, dat op de website van de gemeente staat, werd toch niet gewijzigd?
  En toch krijgen ze het college zover om op 31 januari 2012 te beslissen dat een stedenbouwkundige vergunning kan afgeleverd worden, niettegenstaande het feit dat de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar een ongunstig advies uitbracht terwijl de brandweer en VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer – Dienst Grondwaterbeheer voorwaarden stelden bij het gunstig advies.
  De aanplakking gebeurde op 8 februari 2012 met onderstaand A4 formaat. Dat betekende dus dat uiterlijk tegen 8 maart 2012 beroep moest aangetekend worden.

  >

  De advocaat liet alvast onmiddellijk weten dat het zonder hem zou moeten gebeuren omdat hij ook gebruikelijk optreedt voor de gemeente en dat hij niet kan tussenkomen in een beroep dat onvermijdelijk tegen de gemeente zal gericht zijn.
  Hij vond echter wel dat beroep op zijn plaats zou zijn aangezien de eerder ontwikkelde argumentatie inzake overschrijden van de ruimtelijke draagkracht, geldig bleef.
  De eigenaars van nummer 41 tekenden dan ook beroep aan bij de provincie en de behandeling daarvan werd voorzien op 15 mei 2012.
  De hoorzitting heeft inderdaad op de voorziene datum plaats gehad. Daar zaten de eigenaars tegenover de advocaat van de firma Debaillie, terwijl de gemeente verstek had laten gaan.
  Enkele dagen daarvoor had ook de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar geoordeeld dat de vergunning moest geweigerd worden. Zijn eindoordeel luidde: “bijgevolg stelt de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar aan de deputatie voor om het ingestelde beroep gegrond te verklaren en de gevraagde stedenbouwkundige vergunning te weigeren.”
  De eigenaars zaten dus in een gunstige positie en hun pleidooi werd opeens een heel stuk eenvoudiger. De advocaat van de tegenpartij kon enkel nog uitpakken met een verhaal dat kant noch wal raakte.
  De deputatie onder voorzitterschap van gedeputeerde Patrick Vangheluwe, bevoegd voor ruimtelijke ordening, was niet onder de indruk. Het laatste woord was dus nu aan de deputatie en dat zou uitgesproken worden op 7 juni 2012.

  En wat stelden de eigenaars plots vast? Hun beroep werd van de agenda afgevoerd. Ze lazen op 14 juni op internet dat het besluit ‘zonder voorwerp’ verklaard was. Wordt men daarvan dan niet verwittigd?
  Bij navraag bij de jurist van de deputatie hoorden ze tenslotte dat de firma Debaillie afstand gedaan had van de vergunning omdat de deputatie toch een weigering zou uitspreken.
  Het besluit van de deputatie werd tenslotte op 3 juli 2012 officieel aan de eigenaars overgemaakt.
  Einde goed, alles goed? Dat hopen de eigenaars tenminste!

  Besluit
  Het is voor de burgers van de gemeente onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar naast zich neerlegt. Mogen zij dan niet rekenen op de bescherming van dat bestuur tegen de niets ontziende bouwwoede van sommige promotoren?
  Anderzijds is het wel enigszins bemoedigend dat een beroep tegen dergelijke onrechtvaardige toestanden toch nog zin heeft. Dat men daarvoor een lange gerechtelijke, dure en politieke procedure moet doorlopen om zijn gelijk te halen, is minder aangenaam.

  30-07-2012, 16:59 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliën
  06-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoeveel kost een appartement in Middelkerke en in Westende?

  IMMOTHEKER beweert een onafhankelijk bedrijf te zijn, dat ongebonden kredietadvies verstrekt. Het adviseert vóór, tijdens en na aankoop van een woning en geeft neutrale toelichting bij vermogensopbouw. Dit op en top Belgisch bedrijf bestaat 15 jaar en telt vandaag 55 kantoren en 115.000 klanten...
  Enkele maanden geleden publiceerde ‘Het Nieuwsblad’ een vastgoedrapport afkomstig van immotheker.
  Daarin konden we alle gegevens vinden die moeten verduidelijken hoeveel een appartement aan zee kost en hoeveel er in 2010 verkocht werden in de verschillende kustgemeenten.
  Ik beperk mij tot de appartementen omdat die de woningmarkt aan de kust domineren.
  Jullie zullen het mij toch niet kwalijk nemen dat ik nu even ‘immotheker’ speel zonder een specialist te zijn en toch wat commentaar verstrek over dat rapport en wat ermee samenhangt?

  Aantal appartementen verkocht in 2010
  Hieronder vinden jullie het aantal appartementen dat in 2010 verkocht werd in de verschillende kustgemeenten. Een splitsing in badplaatsen zou een beter beeld gegeven hebben, want er is bijvoorbeeld wel een duidelijk verschil tussen Middelkerke en Westende.

  1. OOSTENDE

  1088

  2. KNOKKE-HEIST

  992

  3. MIDDELKERKE

  725

  4. KOKSIJDE

  700

  5. NIEUWPOORT

  588

  6. BLANKENBERGE

  493

  7. DE PANNE

  380

  8. DE HAAN

  330

  9. BREDENE

  241

  Bron: Federale Overheidsdienst (FOD) Economie

  Volgens Fortissimo, software voor vastgoedmakelaars, werden er over de ganse lijn in 2011 veel minder appartementen verkocht dan in 2010. De grootste daling zou vast te stellen zijn in Knokke-Heist (-25,6%) en in Middelkerke (-21,9%).

  Hoeveel kost een appartement aan zee?
  Hierna vinden jullie, in afgaande volgorde van prijs, hoeveel een appartement kostte in de verschillende kustgemeenten, op 1 mei 2010 en op 1 mei 2011.

  Gemeente

  01/05/2010

  01/05/2011

  Verschil

  Knokke-Heist

  € 719.519

  € 752.135

  +4,53%

  Heist

  € 371.456

  € 349.836

  -5,82%

  Koksijde

  € 262.198

  € 294.958

  +12,49%

  Zeebrugge

  € 318.230

  € 293.341

  -7,82%

  Nieuwpoort

  € 247.929

  € 269.860

  +8,85%

  Oostende

  € 228.125

  € 248.475

  +8,92%

  De Haan

  € 210.747

  € 243.628

  +15,60%

  De Panne

  € 225.010

  € 234.495

  + 4,22%

  Middelkerke

  € 213.466

  € 210.939

  -1,18%

  Blankenberge

  € 212.498

  € 210.750

  -0,82%

  Bredene

  € 181.224

  € 195.998

  +8,15%

  Westende

  € 166.003

  € 151.704

  -8,61%

  Er werd ook een gemiddelde berekend. Voor 2011 is dat 288.000 euro. Dat heeft volgens mij weinig zin noch betekenis. De meeste scoren onder het gemiddelde. Verwijder Knokke-Heist uit de lijst en je krijgt een gemiddelde van 235.000 euro, wat een totaal ander beeld geeft aan de kandidaat-koper.
  Ook de opgegeven prijs voor een gemeente is een gemiddelde. De interessantste appartementen kosten natuurlijk het meest.

  Alles hangt af van de wensen van de koper en van de financiële middelen waarover hij/ zij kan beschikken of wil spenderen. Het is inderdaad zo dat je voor 210.939 euro geen (deftig) appartement vindt op de zeedijk in Middelkerke.
  Bovenop de vraagprijs komen er ook nog kosten en het is belangrijk zich daar goed over te laten informeren.
  Verder denk ik ook dat de koper meer heeft aan een prijs per vierkante meter.

  Laten wij nu even wat nader de factoren onderzoeken die de prijs beïnvloeden.

  Welke factoren bepalen de vastgoedprijs ?
  Het prijsniveau wordt vooral bepaald door de kwaliteit van het aanbod. De prijzen aan de kust schommelen naargelang de gemeente, de locatie en de grootte en de kwaliteit van het pand.
  Hoe groter, hoe mooier en hoe beter gelegen, hoe hoger de prijs. Dat spreekt vanzelf!!
  Het aantal aangeboden appartementen zou eerder invloed hebben op de snelheid waarmee de prijzen stijgen, de zogenaamde meerwaarde. Is er gedurende een bepaalde periode een tekort aan bepaalde types appartementen, dan zal de waarde van deze de neiging vertonen om vlugger te stijgen. Een chronisch overaanbod van een bepaalde klasse vastgoed kan ervoor zorgen dat de prijzen in deze klasse niet stijgen in functie van de tijd. Integendeel, ze kunnen zelfs een beetje zakken.

  Is er een verschil tussen de kustgemeenten?
  Dat Knokke en Heist er ver boven uitsteken, ligt voor de hand. Het staat goed daar een appartement te hebben, maar dat voordeel krijg je niet zomaar.
  Mag ik aannemen dat de variëteit in grootte en in kwaliteit van de panden vergelijkbaar zijn voor alle gemeenten? Of heeft bijvoorbeeld Nieuwpoort meer recente woningen dan Middelkerke?
  Speelt het feit dat in bepaalde kustgemeenten (Knokke-Heist, Koksijde en De Panne nog maar onlangs) geen aanvullende belasting op de personenbelasting moet betaald worden, een grote rol?
  De eerste twee staan in elk geval op de plaatsen 2 en 4 voor wat de verkoop betreft.
  Of is de ene gemeente aantrekkelijker dan de andere? Zouden Middelkerke en Westende, die de laatste plaatsen in de lijst innemen, samen met Blankenberge en Bredene, de kandidaat-kopers minder bevallen? Het zou wel eens kunnen!

  In mei 2008 liet het tijdschrift ‘Knack’ een studie uitvoeren door de ‘Université Catholique de Louvain’ over de ‘Levenskwaliteit’ in 588 van de 589 Belgische gemeenten. (behalve Herstappe)
  Zie hieronder de rangschikking. Zelfs indien in de voorbije drie jaar één en ander zou bijgewerkt geweest zijn (bijvoorbeeld veel nieuwbouw) en zelfs al beantwoorden dergelijke studies niet altijd voor 100 percent aan de realiteit, dan geeft het wel een idee over de goede en slechte punten van een gemeente. Uit onderstaande tabel blijkt natuurlijk ook niet welke (onder)punten er juist beoordeeld werden. Wie bijvoorbeeld kinderen heeft, kijkt uit naar de geboden ontspanningsmogelijkheden voor hen, alhoewel die wens slechts van tijdelijke aard is. Wie sportief is, zoekt een plaats met goede sportinfrastructuur. De keuze heeft voor elke koper een apart tintje.
  Bredene en Middelkerke spannen de kroon op het gebied van aantal campings en staan dus eerder bekend om hun sociaal karakter. Dat weerspiegelt zich echter niet in de tabel.

  Blanken-berge

  Bredene

  De Haan

  De Panne

  Knokke-Heist

  Koksijde

  Middel- kerke

  Nieuw-poort

  socio-economische toestand

  521

  348

  379

  503

  389

  404

  428

  473

  kwaliteit van de huizen

  282

  182

  149

  407

  55

  116

  295

  289

  leefmilieu

  238

  312

  66

  322

  171

  81

  243

  229

  beschikbaarheid diensten

  29

  68

  178

  92

  36

  111

  117

  53

  algemene rangschikking

  341

  209

  138

  436

  77

  130

  319

  313

  Middelkerke slaat dus geen te best figuur in deze rangschikking. Men kan zich natuurlijk afvragen waarom de gemeente dan de derde plaats bekleedt, als het over het aantal verkochte appartementen gaat. En waarom telt Middelkerke zoveel tweede verblijven? Is het de lagere prijs die de kopers aantrekt? Het aantal hier verkochte appartementen is wel de som voor Westende en Middelkerke samen.
  Dat geldt echter ook voor Knokke-Heist, Koksijde-Oostduinkerke en De Haan-Wenduine.

  Is er nog plaats om appartementsgebouwen neer te poten?
  De prijs van nieuwbouw is steeds de som van de grondprijs en de constructieprijs.
  Door het strikter beleid in ruimtelijke ordening is er op heden in onze badplaats nagenoeg geen bouwgrond voor villabouw meer te vinden. Bouwgrond voor appartementsbouw is al helemaal uitgesloten. Nieuwbouw kan enkel nog geschieden door afbraak van oude panden. Vooraleer een dergelijk pand kan worden afgebroken dient een projectontwikkelaar eerst het oude pand te kopen. En oude panden behoren bijna steeds toe aan meerdere eigenaars waardoor de onderhandelingen dikwijls moeilijk verlopen en dus ook de prijs sterk de hoogte in schiet.
  Maar, is er in de andere badplaatsen wel nog vrije bouwgrond te vinden?

  Aantal immobiliënkantoren
  Men zou kunnen geneigd zijn te denken dat een groot aantal vastgoedkantoren in een bepaalde badplaats zou meebrengen dat daar meer appartementen aangeboden worden. Maar ook kantoren van buiten de kustplaatsen (Antwerpen, Brussel, Gent, …..) starten nieuwe projecten op aan de kust. Sommige kustkantoren bouwen en verkopen ook in andere badplaatsen zonder daar een kantoor te openen.
  Het aanbod is dus overal groot, zeer groot zelfs. Als buitenstaander denk ik dan dat het aanbod misschien wel eens te groot zou kunnen worden zodat de prijzen op de duur zullen ineenstuiken. Om nog beschikbare ruimte te vinden voor al die nieuwe appartementsgebouwen worden steeds recentere gebouwen afgebroken, vooral als ze weinig verdiepingen tellen.
  Middelkerke is goed voorzien van immobiliënkantoren. Ik tel er niet minder dan 22, 10 in Middelkerke, 11 in Westende en 1 in Lombardsijde. en daarmee volgt de gemeente dicht in het spoor van Oostende en Knokke-Heist. De volgende mozaïek toont ze allemaal.

  Bronnen
  http://www.leerwiki.nl/Hoe_werkt_de_immotheker
  http://www.nieuwsblad.be/extra/dekust
  http://fortissimmo.net/newsdetail.aspx?id=285&lang=NL&pl=6

  06-02-2012, 17:51 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Immobiliën
  01-11-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is de vastgoedsector in Middelkerke verstrengeld met de politiek?

  In het begin van deze eeuw en van de eerste legislatuur onder leiding van Michel Landuyt, hoorden de immobiliënhandelaars dat het gemeentebestuur het plan koesterde om sociale woningen te bouwen tussen de Badenlaan en de Duinenlaan in Westende. Dat schoot in het verkeerde keelgat want de vastgoedsector was van mening dat er tweede verblijven moesten komen op het enig mogelijk uitbreidingsgebied van de badplaats, gelegen op 200 meter van het strand. Zij vonden dat ongehoord want volgens hen breidden alle andere badplaatsen zich standvastig uit om het toerisme te bevorderen en welvaart te brengen in de streek voor IEDEREEN. Vertegenwoordigers uit de sector vroegen dan ook een onderhoud aan met Michel, die als volgt reageerde: “Het is niet omdat ik op mijn bureau het bezoek krijg van 12 bouwpromotors, die mij onder druk willen zetten, dat ik niet meer zou denken aan de rest van de bevolking.” In maart van dit jaar 2009 kwam eindelijk de toelating voor dat nieuwe woongebied dat Michel nog steeds rechtvaardigt met “Er is een grote migratiedruk. Veel senioren komen naar de kust, waardoor de jonge gezinnen gediscrimineerd worden door hoge grondprijzen”

  Dat ‘ingaan tegen de machtige vastgoedsector’ is wel een heel merkwaardig standpunt.

  Op zijn website http://www.bartcaron.be/nieuws/P108/, met datum 8 februari 2008 en geïnspireerd door een artikel in ‘Knack’ legde Vlaams parlementslid Bart Caron (nu Groen, vroeger SP.A-Spirit) namelijk de verstrengeling bloot tussen het lokale bestuur in Middelkerke en de plaatselijke vastgoedsector.

  In het architectenbureau AROMI van Ronny Van Troostenberghe werkt ook burgerlijk bouwkundig ingenieur Rita Ramoudt, echtgenote van de burgemeester. Zij is erkend door het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars en is tevens beherende of gecommanditeerde vennoot van immo Landuyt-Ramoudt Middelkerke (Larami), een Gewone Commanditaire Vennootschap (GVC), een vennootschapsvorm die geen notariële akte en weinig formele verplichtingen vereist. Landuyt is daarin de stille of commanditaire vennoot. Dat betekent dat hij niet mag handelen in naam van de vennootschap maar dat hij toch uitgebreide bevoegdheden kan uitoefenen. Hij kan echter slechts geldelijk verantwoordelijk gesteld worden voor het bedrag dat hij investeerde. Ramoudt mag wel handelen en is daarmee ook verantwoordelijk voor alle eventuele schulden van de vennootschap. In Middelkerke zou gefluisterd worden dat Larami de uitweg is voor het geval dat Landuyt veroordeeld zou blijven in beroep en daarvoor geschorst zou worden aan de balie.

  LARAMI INVEST BVBA en VASTGOED werd op 10 september 2007 opgericht door Rita Ramoudt, Dierckx Invest en Technics BVBA uit Oud- Turnhout en BVBA LWAXANA.
  Achter dit laatste zou ook de stiefzoon van Ronny Van Troostenberge schuilgaan.

  Michel wordt ook nog langs andere wegen in verband gebracht met de immobiliënsector.
  In Leffinge kregen Charles Depoorter, van het gelijknamig agentschap uit Middelkerke, en Philippe Boutens uit Oostende een bouwvergunning om op de plaats van het Schippershuis het project ‘Bootsman’ te realiseren. Het Schippershuis was eigendom van Boutens, die samen met Michel Landuyt, het advocatenkantoor Boutens & Landuyt in Oostende leidt.
  Boutens is daar tevens gemeenteraadslid voor de Open VLD.
  De plannen voor de nieuwbouw werden getekend door het architectenkantoor ‘Aromi’ van Ronny Van Troostenberghe.
  Dat kantoor werkt ook wel eens samen met de NV MIM of Middelkerkse Immobiliënmaatschappij. Dat is een partnerschap dat volgens de initiatiefnemers de kracht combineert van vijf gerenommeerde vastgoedkantoren: Immo Caenen, Agence Depoorter, Agence Sissau, Immo Costa en Agence Kimpe & De Cuman. Ik meen gerust te mogen zeggen dat dit een blauwgekleurde vereniging is.
  Dirk Dejonghe, neef van schepen Carine, is de verzekeringsmakelaar van de groep Caenen.

  Als men even de lijst overloopt van de 169 vergunde toeristische verhuurkantoren aan de kust (zie www.toerismevlaanderen.be/doc/showdocument.asp?...580), dan ziet men dat er 15 zijn in Middelkerke en 11 in Westende. Buiten de 5 van MIM zijn er nog heel wat andere die op de één of andere manier gelinkt kunnen worden aan de VLD.
  Zo is er de ‘agence Muyle’ die geleid wordt door Wim Pieters zoon van Chris, 12 jaar voorzitter van de partij in Middelkerke tot einde 2008 en zelf vastgoedmakelaar.

  Er zijn er ook enkele waarvan de zaakvoerders vandaag misschien geen vrienden meer zijn van Michel Landuyt, maar die een VLD – verleden hebben en die het principe ‘eens blauw steeds blauw’ huldigen: “Beach” en “La Nouvelle Agence’ van Emile en Marc De Neve, ESP van Daniël Knockaert, Immo BC van Christophe Bouve, zoon van Raoul, oud-schepen van de VLD, VABRA van Lucien Brauwers, Immo Moenaert vroeger in handen van Paul Dewulf. Het kan zijn dat ze nu (tijdelijk) Dedecker – aanhangers zijn.

  Van nog andere kantoren trof ik advertenties aan in vroegere partijkrantjes van de PVV/ VLD. Ik meen daaruit te mogen afleiden dat zij ooit sympathie koesterden voor de blauwe partij: AGEM, Immo Depla, Agence DUMO, Van Ravels. Dat is moeilijk na te gaan, maar misschien is dat nog steeds zo.

  We mogen dus zeggen dat meer dan de helft van alle immobiliënhandelaars in Middelkerke min of meer dezelfde kleur hebben als Michel Landuyt. Zij weten natuurlijk ook dat ze best in het kamp van de machtshebbers kunnen vertoeven.

  Daarmee wil ik dus enkel maar aangeven dat een blauwe burgemeester van Middelkerke niet te vlug op de tenen van de vastgoedpromotoren zal trappen omdat daar toch een enorm potentieel aan kiezers schuilt en omdat de vastgoedsector noch min noch meer een machtspositie bekleedt.

  Daarom vond en vind ik het initiatief voor de sociale woningen zo merkwaardig.

                                                                                                                                                                                                     

  01-11-2009, 14:09 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Immobiliën
  29-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat zit er achter de naam van een villa, huis of appartementsgebouw?

  Als men zo voorbij de Westendse villa’s en appartementsgebouwen fietst of stapt, dan valt, naast de verscheidenheid in architectuur natuurlijk ook de variëteit aan namen op.
  Vaak heb ik mij al afgevraagd welke feiten/ geheimen/ geschiedenissen er achter al die namen schuil gaan.
  Voorafgaandelijk moet ik eigenlijk vaststellen dat veel gebouwen tegenwoordig geen naam meer krijgen. Men zou zelfs kunnen zeggen dat de naamgeving een beetje in onbruik geraakt is.
  Er zijn hele verkavelingen waar geen enkel huis een naam draagt. Vroeger had elk huisje zijn kruisje, maar ook zijn naam.

  Het zal niet eenvoudig zijn de villa- en residentienamen in te delen in groepen. In<Namen gebouwen per straat en nummer vinden jullie de lijst van alle namen in Westende- bad en -dorp en in Lombardsijde, per straat en met nummer.

  De voornamen van de eigenaars, van hun kinderen en kleinkinderen of een samenvoeging van twee voornamen, is volgens mij de belangrijkste inspiratiebron. Sommige namen in mijn lijst kan ik niet verklaren. Waarschijnlijk zijn een aantal daarvan dergelijke, soms verwrongen, dubbele namen. De vrouwelijke voornamen zijn veruit in de meerderheid.
  Zoals voor de straten ligt het feit dat dit een vakantieoord is, aan zee, met strand en duinen, waar normaal de zon schijnt, maar waar de wind ook lelijk kan doen, aan de basis van heel wat namen. Om er maar enkele te noemen: beau of joli soleil, strandjutter, duinlelie, Stella Maris of Ster van de zee, sandy beach, zonnig schelpje, Dune Rand, taillevent, sous le vent, de kelle, sunny corner, sun pear, brise de mer, del sol, zomerdroom, all sun, …
  Een verblijf in een buitenlands vakantieoord (vooral in Frankrijk, Griekenland, Italië of Spanje), zal wel velen ertoe aangezet hebben om de herinnering daaraan te vereeuwigen in de naam van hun eigendom: Alassio, Costa del Sol, Rimini, San Remo, Sybaris, Palermo, Portofino, Menorca, Sorrento, Mykonos, Rapallo, Menton, Versailles, Tossa,…. Het kan ook zijn dat sommige plaatsen in de vreemde gewoon gekozen worden omdat ze welluidende namen dragen. Dat zal misschien vooral gelden voor ‘exotische’ landen: Acapulco, Luxor, Tiko, Bengali, Trinidad, Byblos, Miami, Santos, Pasir Mas, Vera Cruz. Ook door iedereen gekende plaatsen komen veelvuldig aan bod: Las Vegas, Ascot, Wimbledon, le Bourget,…
  Goden en godinnen scoren eveneens zeer hoog: Diane, Aurora, Nefertiti, Helios, Iris, Aerolus, Pan, Aton of Vesta, maar vooral die van de zee: Neptunus, Poseidon en Thalassa.
  Kunstenaars zijn ook populair: Dali, Da Vinci, Breughel, Ensor, of werken ervan: Mimi Pinson van Alfred de Musset, Wahnfried van Richard Wagner. Hetzelfde geldt voor beroemdheden of figuren: Lady Di, Marco Polo, Assepoester, Charlemagne, Cassini, Jean Bart, Mercator, de musketiers d’Artagnan, Athos, Porthos en Aramis, Mata Hari, Ikaros, Spirou, Peter Pan, Nelson, … De heiligen doen niet onder: St Barbara, Sint-Laureins, Sint-Jozef.
  Sommige woningen krijgen een naam die in verband staat met de straat waarin ze gelegen zijn: Reigersnest in de Reigerslaan, Les Hirondelles in de Zwaluwenlaan, Les Cormorans in de Zeeravenlaan, la Dune en Prédune in de Duinenlaan.
  Zoals voor de straten worden ook namen van bloemen (schorreblomme, magnolia, acacia, mimosa, tamarix, …), bomen (Ter Berken, ter Eiken, ter Linden, ter Olmen, ter Wilgen) en vogels (l’alouette, Jan van Gent, aalscholver, albatros, colibri) rijkelijk aangewend. Ellekopelle is een vlinder.
  Sommige namen hebben te zien met een merkwaardig bouwwerk in de omgeving: ‘torrezicht’ en ‘watertorre’ rond de (afgebroken) watertoren op de badplaats, ‘molenhof’ naar de vroegere molen in de Essex Scottishlaan, …..
  De eigenaars van handelszaken gebruiken meestal hun familienaam: dagbladhandel Clarysse, slagerij Gruwier, manege Van Dooren, bakkerij Daenen, …
  Men kan zeggen dat namen in alle mogelijke talen gekozen worden: vele daarvan zijn voor de voorbijganger totaal nietszeggend.
  Of weet deze toch dat ‘La turritelle’ een hoornschelp is of dat ‘ubi bene’ wijst op een woning waar de bewoner ‘zich op zijn gemak voelt’? Ik vrees van niet!
  Een eigenaar moet natuurlijk zelf een naam kunnen kiezen. Voor een Vlaamse badplaats aan de ‘Vlaamse kust’ zou het nochtans niet misstaan mochten er wat vaker Vlaamse namen gebruikt worden, vooral dan voor de handelszaken. Als men vergelijkt met onze jonge tijd, toen bijna alle namen in het Frans waren, is er natuurlijk al een hele weg afgelegd.
  Misschien kan men eens een actie opzetten om aan de eigenaars te vragen dat zij de naam van hun eigendom op kunstzinnige manier aanbrengen, zoals in de Westenlaan nr 33 ‘Hippocampes’ of in de Bamburgstraat Nr 10 ‘La Maison d’Amis’, maar in het Vlaams dan.

                         

  Is er een probleem om nog nieuwe namen te vinden? Helemaal niet: de lijst van beroemde personen, van voornamen, bloemen, bomen, vissen en vogels is bijlange nog niet uitgeput. Om het maar bij Vlaamse namen te houden, kijk maar eens op Voorstel Vlaamse namen

  29-03-2009, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliën
  23-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ook in de Westendse dorpskom wordt naarstig gebouwd.

  De Westendelaan is zogezegd de ‘hoofdstraat’ van Westende-dorp. Vroeger heette ze de ‘Dorpplaats’, althans het gedeelte in de dorpskom, maar onze bestuurders vonden in de gemeenteraad van 14 oktober 1966 dat dit een gallicisme was en dat het ‘Dorpsplein’ moest zijn. Anderzijds vonden ze echter dat dit verwarring zou kunnen stichten met ‘Arthur Meynneplein, de huidige markt.

  Bovendien is het eigenlijk geen plein maar een gedeelte van de Staatsbaan nr 72 en dus noemden ze het ‘Dorpsstraat’.

  Later werd die omgedoopt tot ‘Westendelaan’. Eigenlijk vind ik die naam niet zo geschikt voor dat stuk in ons dorp.

  Al een hele tijd vroeg ik mij af hoe onze voornaamste straat er in de toekomst zou uitzien. Ik hoorde namelijk dat alle huizen tussen de kerk en de Centea - bank  zouden afgebroken worden. Dat blijkt echter een vals bericht geweest te zijn. Het huis van aannemer dakwerken t’Siolle, het huis nr320, de apotheek en het daarnaast liggend pand (vroegere garage Gunst en daarna bibliotheek en nu eigendom van de apotheker) zouden overeind blijven. Het café ‘Graaf van Vlaanderen’ is reeds afgebroken en een nieuw gebouw ‘Hof ter Gunst” van R&R promotie bvba – Leffinge met xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />120 m² winkelruimte beneden en 13 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers, rijst al de hoogte in. U ziet links hieronder hoe het er zal uitzien. Het café ‘De Kroon’ zal later volgen en vervangen worden door een nieuwbouwproject met dezelfde naam van Immo Moenaert. Op de rechtse onderstaande ontwerpfoto ziet u de geplande gevel van het nieuw gebouw. Beneden komen drie handelszaken en daarboven 3 x 4 appartementen.

                                         

   

  Nu de apotheek in Lombardsijde zo mooi en ruim vernieuwd werd, kan men zich afvragen of dat ‘onze’ apotheker er niet zal toe aanzetten om binnenkort hetzelfde te doen. De dorpskom kan er enkel wel bij varen.

  Op de hoek met de Essex Scottishlaan komt een gebouw van ImmoDax van 24 appartementen.

  Aan de andere kant van de laan, recht tegenover de kerk, hebben we de tamelijk recente residentie ‘Prestige’ met beneden de ‘Axa’ bank en daarboven appartementen. Naast de frituur Domino, komt waarschijnlijk residentie Alegria van ImmoDAX.

  Naast bakkerij Herreman, op de plaats van mijn voorouderlijk huis, bouwt Trends residentie ‘Ter West’ met 5 appartementen.

   

  Ook hier kan men zich de vraag stellen wat het gemeentebestuur nog denkt bij te dragen tot de verdere uitbouw van ons stuk Westendelaan, alias de dorpskom. De markt is er al wat op verbeterd

  Zou men eigenlijk niet een plan moeten maken van de nieuwe laan op gemeentelijk vlak, vooraleer men de bouwvergunningen uitreikt?  En tijdig afspraken maken met de gewestelijke overheid?

   

  Op 7/03/2008 zou Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits volgens ‘Het Nieuwsblad’ (efo) 1,5 miljoen euro opzijgezet hebben voor de vervanging van de slijtlaag van de N318 tussen Middelkerke en Westende en 2,5 miljoen euro voor rioleringswerken in de doortocht in Westende. Het bestek zou nu opgemaakt worden en de werken zouden ten vroegste in 2010 uitgevoerd worden.

   

  Wij leven dus op hoop van zegen…    

  In afwachting wens ik alle lezers en lezeressen van mijn blog een vrolijk Pasen 2008.

  23-03-2008, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliën
  09-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Herkent u de Essex Scottishlaan nog?

  De Essex Scottishlaan is een bekende straat in Westende-dorp. Ze heette vroeger achtereenvolgens Molenstraat (omdat de molen van mijn over-overgrootmoeder Maria Theresia Lefevere-Degraeve °1775  +1863 en haar opvolgers  er stond) en ‘Zeelaan’ omdat ze van het dorp recht naar zee loopt. Op 10 juni 1945 kreeg ze de naam van het regiment dat Westende bevrijdde.

  Bijna alle Westendenaars hebben herinneringen aan de straat omdat ze er ooit wel eens te voet naar de tramhalte gingen. Vakantiegangers, vooral die in ‘Zon en Zee’ en in de camping ‘Westende’ wandelden er ook dagelijks langs om zich naar het strand te begeven.

  Jarenlang bleef de straat zo goed als onveranderd: geen hoge luxegebouwen, nog veel rijhuizen, weinig handelszaken, enkele duinstroken, kortom ze had niet de allures van een mondaine badplaats.

  Wie het dorp een tijdje niet bezocht heeft of wie niet van plan is dat in de volgende jaren te doen, zal straks de straat niet meer herkennen.

  Schijnbaar is men namelijk van plan de achterstand in te halen. En wie is ‘men’? Bouwpromotoren natuurlijk, zoals daar zijn Louis Dobbelaere (Zeester), Christophe Bouve (Immo BC), Didier Verstraete (ImmoDAX), Pascale Van Doorslaer (Immo VD), Immo Moenaert, Immo De Panne, Thierry Moerman (Immo l’Atelier uit Westende-bad), Trends. Velen zijn dus geïnteresseerd.

  De eerste drie waren prominente leden van het actiecomité tegen het asielcentrum in ‘Zon en Zee’ en gezien hun huidige plannen, is dat natuurlijk niet verwonderlijk. Ik had en heb daar geen problemen mee, want zoals de handelaars hadden en hebben zij ook het recht hun boterham en nog iets meer te verdedigen.

  Ik heb de nieuwe appartementen eens geteld. Staan er al vandaag: Cassini (12), Duinenhof (8), Duinzicht 1 (24), Duinzicht 2 (12), Westgolf (56) , Molenhof (12) en Meeuwenhof (12), samen goed voor 136 appartementen. Verder is er nog het vakantiedorp Sint-Laureins met 20 woningen.

  Zijn nog gepland: Oude Molenstraat (4 halfopenbebouwingen in villastijl), hoek Westendelaan en Essex Scottishlaan (24), daarnaast Corona (15), VizCaya (13), nummer 11 naamloos van Zeester (?), tussen nummers 83 en 103 van Immo l'Atelier (42), nummer 105 van Immo VD, nummer 111 Magnolia (8) nummer 113 Fleur (?) (van Immo De Panne) en natuurlijk Zon en Zee (62 appartementen + 8 studio’s) maar niet om er permanent te wonen,

  Grof geschat zouden dat er nog eens 150 zijn. Er blijven nog een paar lege grondstukken (113-119) over. We mogen dus het totaal aantal nieuwe appartementen ramen op meer dan 300.

   

  Men kan zich dus afvragen wie al die appartementen zal kopen. Je moet onder andere eens de volgende websites bezoeken

  http://shop.kapaza.be/results/?GevraagdAangeboden=&id=&q=westende&x=1&y=1&page=2

  http://www.agencedumo.be/bfherverk2app.htm

  http://www.immobc.be/echo_files/27-nl-srcDocument.pdf

   

  Je krijgt daar een idee over het aantal appartementen dat te koop is in gans Westende.

  Zo’n appartement met 2 slaapkamers kost toch al rap 175.000 à 200.000 euro.

  Als de promotoren denken dat alles gemakkelijk verkocht zal kunnen worden, uitstekend, maar dan vraag ik mij toch af waarom 2 van de 3 residenties ‘Veldhoek’ tegenover het kruispunt Lombardsijdelaan – Heidestraat na zo’n lange tijd nog steeds leeg staan.

  Ook in de Steenstraat staan er nog 7 van de tien vissershuisjes te koop in het park ‘Dolphin’. Als je de prijs hoort (165.000 euro!) dan verwondert mij dat nu wel niet.

  We hoorden deze week trouwens nog op televisie dat de appartementen veel te duur zijn en dat de markt volgend jaar wel eens in elkaar zou kunnen zakken.

  Enfin, misschien ben ik ook te pessimistisch en zal de massaproductie van nieuwe appartementen eindelijk een nieuwe bloeiperiode van Westende-dorp inluiden.

  Het blijft maar de vraag of het gemeentebestuur nu ook wat visie zal ontwikkelen. Krijgt de Essex Scottishlaan nu ook een opknapbeurt? Ik bedoel een nieuw wegdek, een grondige facelift van de fietspaden, (nu nog grotendeels enkele richting!)  en voldoende brede parkeerplaatsen? Wordt het Sint-Laurentiusstrand nu misschien opgewaardeerd? Of blijft de dijk er de parkeerplaats voor Westende-bad? Zal men nu nog niet nalaten de toegang naar de dijk af te sluiten voor het inrichten van evenementen? Is men van plan de oprit vanuit de Essex Scottishlaan naar de Westendelaan te vergemakkelijken?

  Voor het opmaken van een plan en voor een begin van uitvoering is het niet nodig te wachten tot de laan volledig volgebouwd is. Iedereen weet immers dat de voorbereiding van werken jaren kan aanslepen.

  Misschien moet daarin maar eens geïnvesteerd worden of zijn er soms andere prioriteiten?

  De Oostendelaan krijgt natuurlijk voorrang en de parking onder de markt in Middelkerke is natuurlijk veel belangrijker dan de Essex Scottishlaan. Westende is toch maar een aanhangsel van Middelkerke!

  Logisch toch? Of bent u ook een andere mening toegedaan?

  09-03-2008, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliën
  04-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse kust! Dubai achterna?

  Marc Vanden Bussche, notaris en burgemeester van Koksijde vindt dat torengebouwen aan onze Belgische kust een oplossing kunnen betekenen voor het gebrek (of tekort?) aan bouwgrond. Hij wil de hoogte meer benutten omdat  er in de breedte geen of nog slechts weinig plaats over is.

  In een artikel in “Het Laatste Nieuws” van 14.12.2007 hebben Paul Bruneel en Bart Huysentruyt de andere kustburgemeesters gevraagd wat ze daarover denken.

  Op de tien zijn er zes tegen (Blankenberge, Bredene, De Haan, De Panne, Nieuwpoort en Oostende). Vier zijn ervoor: Brugge (Zeebrugge), Knokke-Heist, Koksijde en jawel… Middelkerke.

  De JA en NEE slaan op het feit of de burgemeesters zo’n torengebouw willen of niet willen in hun eigen gemeente. De meerderheid vindt dus van niet.

  Welke mogen dan wel hun argumenten zijn?

  “Onze kust is al niet van de mooiste, met sommige gebouwen die ik bestempel als vloeken” (De Panne)

  “Er is geen ruimte genoeg , zeker niet aan de kustlijn” (De Panne”

  “Vijftig verdiepingen is wel heel hoog. Stedenbouw zal dat niet toelaten” (Nieuwpoort)

  ‘Twintig verdiepingen is al hoog genoeg” (Oostende)

  “Hoogbouw neemt licht, zon en privacy weg” (Bredene)

  “Zo’n gebouw zou de hele binnenstad overschaduwen” (Blankenberge)

  De voorstanders, dat zijn twee VLD – burgemeesters, partijgenoten van veel bouwpromotoren, een koele minnaar uit Brugge Moenaert (Brugge ligt een heel einde van de kust!) en Graaf Lippens uit Knokke, tot in april 2007 leider van het bedrijf ‘Compagnie Het Zoute’, de machtige vastgoedvennootschap van de familie Lippens en aanverwante adellijke families die in zijn gemeente alle grote bouwprojecten opricht.

  Maar wat denken ze ervan in Middelkerke?

  Michel Landuyt: “Persoonlijk meen ik dat we nu te veel gebonden zijn aan regels op stedenbouwkundig vlak” Dat belemmert de ontwikkeling. Ik vind het met andere woorden een haalbaar idee. De vakgroep Stedenbouw en Architectuur aan de universiteit van Gent bevestigt dat we dergelijke projecten niet mogen uitsluiten. Het project mag wel geen schade berokkenen aan anderen.”

  Dat is weer typisch voor Michel. We hebben dat in Westende destijds al ondervonden dat hij niet van regels houdt als het hem niet goed uitkomt. Maar wat betekent die laatste zin nu weer? Als we een stijve nek krijgen door naar het gebouw te kijken? Als we in monokini begluurd worden vanuit de hoogte en onze privacy geschonden wordt? Als het gebouw onze zon en ons licht wegneemt?  Als het te hard waait rond zo’n hoog gebouw?

  Of is het die voorstanders- burgemeesters enkel maar te doen om de allure van hun badplaats? Dat zal het wel zijn. Op Brugge na, had je de JA – stemmers zo kunnen raden.

   Hoe heet die ziekte ook weer? Juist, megalomanie of hoogheidwaanzin. (letterlijk en figuurlijk)

  De bouwpromotoren juichen NATUURLIJK de plannen van de Koksijdse burgemeester toe. Alex Dewulf van Immo Bis uit Knokke. “Al wat de betonnen muur aan de Vlaamse kust kan doorbreken, is welkom. Esthetisch zijn zo’n projecten een meerwaarde, dank maar aan het casinoproject in Knokke. Wij zijn eveneens vragende partij voor meer hoge gebouwen.”

  Grégory Caenen van Groep Caenen uit Middelkerke: “Wij staan op dezelfde lijn als burgemeester Vanden Bussche. Overal in het buitenland merk je deze trend. Nu kijk je aan de kust op een betonnen muur zonder uitschieters, terwijl in Middelkerke de locatie van het casino bijvoorbeeld enorm geschikt zou zijn voor zo’n skytower met onderaan een casino; Een groot voordeel is ook dat je in dergelijke gebouwen veel faciliteiten kunt onderbrengen.”

  Hallo heren, maar wie heeft eigenlijk die muur gebouwd?

  Ik zie het al voor me. Als ik terugkeer van een wandeling op de pier in Middelkerke, dan doemt voor mij dat majestueus gebouw op, een parel van architectuur, 55 verdiepingen hoog.

   

  U vermoedde het al maar ik ben er geen voorstander van. Waarom niet?

  Is dat wel veilig? Kunnen onze brandweerkorpsen dat wel aan? Of moeten ze dan weer nieuw materiaal aankopen?  Wat zit er allemaal achter zo’n plan? Moet er straks ook een helihaven komen naast zo’n toren, zodat de rijke eigenaars geen file meer moeten rijden op de autosnelweg? De ervaring in andere steden, onder andere in Nederland, leert dat de leefregels in zo’n gebouw nooit kunnen gevolgd worden omdat de vrije eigenaars het nooit eens kunnen worden. Maar dat is dan weer mijn probleem niet. Maar laat ons wat bescheidener blijven!

  04-01-2008, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliën
  Archief per week
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende

 • Rondvraag / Poll
  Van welke oplossing ben jij voorstander?
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens de in dit artikel voorkomende tekeningen
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens plan voorgelegd aan oppositie en aan inwoners
  Renovatie met behoud van de gevels langs de Henri Jasparlaan
  Huidige bibliotheek en kinderopvang niet afbreken maar renoveren
  Andere oplossing: zie 'Reacties'
  Bekijk resultaat  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!