NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Middelkerke: Is jouw GSM ook verouderd? Werp hem dan toch weg! Maar ver genoeg!
 • Westende/Middelkerke: Belangrijke verbindingswegen in het nieuw
 • Middelkerke: Michel Landuyt benoemd tot ere-burgemeester
 • 25 mei 2014, de moeder van alle verkiezingen. Doet Middelkerke ook mee?
 • Westende/ Middelkerke: ‘Zitten’ jullie ook op Facebook?
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (22)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (1)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (6)
 • Die goeie oude tijd (7)
 • Dijk en Strand (8)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (16)
 • Evenementen (9)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (18)
 • Gemeentediensten (6)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (8)
 • Horeca (11)
 • Immobiliën (8)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (3)
 • Kunst (6)
 • Landbouw (2)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (13)
 • Milieu (11)
 • Natuur (7)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (17)
 • Politieke partijen (30)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (1)
 • Sport (16)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (3)
 • Veiligheid - Politie (9)
 • Verkeer (16)
 • Verkiezingen (24)
 • Zon en Zee (9)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  21-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tot welke strekking behoren de Middelkerkse politieke partijen?

  De actuele Middelkerkse gemeenteraad is als volgt samengesteld: 12 leden van de Open VLD, 7 van de CD&V, 3 van het Vlaams Belang, 2 van het Progressief Kartel (1 SP-a en 1 SLP – groen?) en 1 onafhankelijke van de LDD (overgelopen van de CD&V).

  Waarom willen inwoners van een gemeente eigenlijk lid worden van een welbepaalde partij of deel uitmaken van een partijbestuur ? Waarom willen ze een plaats op de verkiezingslijst van die partij?
  Daarvoor kunnen meerdere redenen gevonden worden.
  De meest voor de hand liggende, die ook het vaakst aangehaald wordt, is dat men met een politieke kleur geboren wordt. Dat is ook de ‘simpelste’ reden. “Het is een familietraditie” en “Eens blauw … of rood”! “Steeds… blauw … of rood”
  Er zijn ook verhevener redenen. Er leven inderdaad nog mensen die vinden dat de toekomst van de gemeente, van henzelf en van hun nageslacht het best kan verzekerd worden door deze of gene partij.
  Wie zich verdienstelijk maakt in een vereniging, wordt daardoor interessant, ja zelfs opgejaagd wild. Zij worden, vaak door meer dan één partij gevraagd en ze aanvaarden het meestal graag omdat ze denken aldus beter de belangen van hun vereniging en van de leden te kunnen verdedigen.
  Opportunisten zijn er natuurlijk ook. Die denken maar aan de plaats die ze op een partijlijst kunnen krijgen en dus aan de kans die ze hebben om een zitje te veroveren in de gemeenteraad of in het OCMW. Tot die groep kunnen we meestal ook de overlopers rekenen. Die denken dus eerder aan hun eigen belangen!
  Soms vraag ik mij af of lokale kandidaten ook nog aan politiek doen omdat de doctrine van een partij hen aanspreekt. Vraag maar eens aan een lokaal politicus waarom hij/ zij voor een bepaalde kleur gekozen heeft. Weten zij wel wat liberalisme of socialisme inhoudt? Als ze daarop al een zinnig antwoord kunnen geven, dan zal je daarover op zijn minst zeer verwonderd opkijken. Het is juist dat de verschillen tussen de (te vele?) strekkingen in de laatste jaren fel vervaagd zijn. Het is evenzeer waar dat politiek bedrijven op lokaal vlak weinig te zien heeft met die op Vlaams of federaal niveau.
  Laten we toch maar eens, zeer kort, overlopen welke doctrine, de blauwe, rode, oranje, groene of geel-zwarte partijen eigenlijk aankleven.

  Liberalisme heeft als uitgangspunt de vrijheid van het individu. Dat betekent dat de overheid zo min mogelijk moet ingrijpen in de economie en het maatschappelijk leven.
  De liberale samenleving is sterk verbonden met het kapitalisme, dat gekenmerkt wordt door privé-eigendom van de productiemiddelen (zoals: machines, grond, gebouwen, grondstoffen en arbeid). Ander speerpunt van het liberalisme is de scheiding van kerk en staat.
  Is die doctrine te herkennen in het bestuur van de Middelkerkse liberalen? Ik denk het niet!
  Ons liberaal bestuur bemoeit zich maar al te graag met het maatschappelijk leven en laat weinig of geen inspraak toe. Ik vermoed dat de ‘liberale gedachte’ in Middelkerke vooral succes heeft omdat de partij een hoofdrol speelt en veel verkozenen heeft. Succes trekt aan en biedt allerlei voordelen.

  Socialisme is gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit. Kerngedachte is dat het collectief, al dan niet belichaamd door de overheid/staat, de hoogste beslissingsbevoegdheid heeft over de verdeling van macht en goederen. De Staat moet het verschil tussen arm en rijk nivelleren en zo een einde maken aan de klassenmaatschappij. In een wat modernere interpretatie wordt aanvaard dat volledige nivellering niet noodzakelijk is voor het verwezenlijken van een eerlijke samenleving. Vrijwel elke socialistische theorie gaat nochtans uit van een sterk overheidsingrijpen om sociale en maatschappelijke problemen op te lossen en kenmerkt zich door een sterke antipathie tegenover een (te) vrije markt.
  Het progressief kartel Verdonck-Maesen heeft in de huidige meerderheid onder andere gekozen (neem ik toch aan!) voor volgende bestuursverantwoordelijkheden: huisvesting, samenlevingsopbouw, kinderopvang (Verdonck) en jeugd en senioren, preventie- en straathoekwerk, toegankelijkheidsbeleid en sociale zaken en ontwikkelingssamenwerking.(Maesen). Men kan dus zeggen dat die bevoegdheden de kans geven om de socialistische lijn te volgen.

  Het liberalisme/ kapitalisme staat dus lijnrecht tegenover het socialisme, maar dat is tegenwoordig geen bezwaar meer om samen een meerderheid te vormen. Overeenkomen is wel iets anders.

  Het napluizen van enkele websites om achter de doctrine van de christen-democratie te komen, liep niet van een leien dakje. Ik stelde vast dat de CD&V het daar zelf moeilijk mee heeft. Ze doen zelfs aan ‘brainstorming’ om klaarheid te kunnen scheppen.
  Het zou gaan over een groepering van krachten die aan de christelijke leer haar hoogste beginselen en haar innerlijke bezieling ontleent, om met tijdelijke middelen en onder eigen verantwoordelijkheid, het algemeen tijdelijk welzijn na te streven.
  Het christendom dicteert geen sociaal-economische oplossing, maar geeft wel de algemene principes aan van rechtvaardigheid, naastenliefde, persoons- en gezinswaardering.
  Dergelijke algemene bewoordingen kunnen eigenlijk in elke doctrine/ partij ingepast worden.
  Van oudsher bestaat de CD&V uit machtige zuilen, zoals de Christelijke Bond van de Gepensioneerden, de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen, de Boerenbond, het Davidsfonds, de vzw Pasar of vroeger ‘Vakantiegenoegens’, Broederlijk Delen, ACW en ACV, Enz… Dat laat de partij toe een grote en trouwe achterban te creëren en bijeen te houden vanuit die bonden. Dat brengt echter ook mee dat al die strekkingen vooraanstaande plaatsen opeisen op kiezerslijsten en bij het innemen van de postjes. Aangezien men nooit iedereen tevreden kan stellen, moet de partij wel eens schipperen. In de volksmond spreekt men soms van ‘tjevengedrag’ als er geprobeerd wordt iets op verschillende manieren uit te leggen. Sommige hebben zelfs liever dat men de ‘C’ uit de partijnaam niet associeert met ‘Christelijk’ omdat ze willen dat ook niet-gelovigen voor hen kiezen.

  Het Vlaams-Belang is een Vlaams-nationalistische partij. Die eist ondermeer zelfbestuur voor Vlaanderen. De partij is rechts: tradities, waarden en normen moeten geëerbiedigd worden. Ze wil ook respect afdwingen voor de Nederlandse taal.
  Ze staat sceptisch tegenover Europa en vindt dat Turkije daarvan geen deel kan uitmaken.
  In tegenstelling met alle andere partijen komen zij er voor uit dat zij een streng vreemdelingenbeleid wensen. De Vlaamse culturele eigenheid moet bewaard blijven, vreemdelingen moeten onze wetten respecteren, zich aanpassen aan onze cultuur, onze normen en waarden, onze leefgewoonten en aan belangrijke traditionele principes van onze beschaving, zoals ondermeer de scheiding van kerk en staat, de democratie, de vrije meningsuiting en de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Enkele doctrinepunten slaan niet op het lokaal vlak. De partij zit ook hier in de oppositie. Ze waakt over het behoud van het Vlaams karakter van de gemeente en voert een kritische politiek, in de geest van de partijdoctrine.


  Dedecker beweert blauwer dan blauw te zijn en altijd te zeggen wat de mensen denken? Of men hier kan spreken van het aankleven van een doctrine, door zijn éénmansfractie in de gemeenteraad, dat is een andere vraag.

  De groenen staan voor ‘eerbied voor het milieu’. Aangezien alle partijen tegenwoordig minstens de indruk willen geven dat ook zij zeer bezorgd zijn voor het milieu, maakt de groene doctrine steeds minder indruk.
  Voor de eerste keer in Middelkerke, zijn de Groenen toegetreden tot een kartel (het Progressieve). Dat leverde wel geen verkozene op, maar schepen Verdonck van kartelpartner SP-a is belast met milieu- en duurzaamheidsbeleid, zodat de Groenen nu toch wat dichter bij de bron gekomen zijn.
  In het progressief kartel vinden we ook nog Lode Maesen. Hij maakte deel uit van de Sociaal-Liberale partij (SLP) van Geert Lambert. Wat vroeger ooit ‘Volksunie’ heette en later ‘Spirit’ is nu ook in damp opgegaan. Ik neem aan dat Lode nu ook een groene geworden is, zoals zijn baas. Zo zie je maar, de groene toch nog in de gemeenteraad/ het college.

  Goed bestuur, financiën beheren zoals een goede huisvader, luisteren naar de inwoners en rekening houden met hun mening, tot welke doctrine behoort dat eigenlijk?

  Bronnen
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Liberalisme
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialisme
  http://www.vlaamsbelang.org/21/
  http://www.kerknet.be/admin/files/assets/tindemans_fragment_inleiding.pdf

  21-03-2010, 10:57 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Politieke partijen
  Archief per week
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!