NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • De start van LDD en de afgang van Open VLD
 • Middelkerke: Michel en Jana stappen uit de politiek; zij houden niet van de rol van schoonmoeder. Of zijn er nog andere redenen?
 • De Warmste Week: ook in Middelkerke?
 • Eindejaarsfeesten 2018-2019 in Middelkerke
 • De toekomstige Eerste-Schepen van LDD roert zich nu ook al
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (44)
 • Atlantikwal (3)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (14)
 • Casino (3)
 • De Post (1)
 • Dialect (14)
 • Die goeie oude tijd (14)
 • Dijk en Strand (21)
 • Duinen (2)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (25)
 • Evenementen (20)
 • Fusies (4)
 • Gemeentebestuur (50)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (13)
 • Horeca (18)
 • ImmobiliĆ«n (17)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (12)
 • Landbouw (6)
 • Leger (2)
 • Medisch (5)
 • Mijn blog (19)
 • Milieu (15)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (11)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (4)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (25)
 • Politieke partijen (60)
 • Scholen - Onderwijs (10)
 • Sociale woningen (4)
 • Sport (31)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (9)
 • Veiligheid - Politie (11)
 • Verkeer (25)
 • Verkiezingen (36)
 • Zon en Zee (11)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  14-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De start van LDD en de afgang van Open VLD

  De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 leverden in Middelkerke al bij al geen grote verrassing op. Dat LDD de grootste partij zou worden, dat had iedereen wel verwacht en ook gehoopt of gevreesd, maar dat de Open VLD zo zou verpletterd worden, dat was toch nog verrassend. Jean-Marie Dedecker behaalde met zijn Lijst Dedecker (LDD) een absolute meerderheid van 14 zetels op 25.

  Een te nipte meerderheid om het alleen te wagen, maar de verliezende CD&V, gezakt van 5 naar drie zetels, was maar al te gelukkig dat ze verder mochten meebesturen, ditmaal met een heel andere coalitiepartner.
  De Open VLD beweert dat er al een voorakkoord bestond tussen LDD-CD&V. Ze verlieten zogezegd daarvoor al het verkiezingsdebat omdat het geen zin meer zou hebben om nog verkiezingen in te richten als het resultaat toch al vooraf gekend was. Ze hadden schijnbaar vergeten dat ze hetzelfde gedaan hadden in 2012.

  Maar goed, ik heb het bovenstaande nu al een paar keer geschreven en het lag/ligt eigenlijk in mijn bedoeling om de drukke periode voor een nieuwe burgemeester, zijn nieuwe schepenen en zijn nieuwe raadsleden te beschrijven. Het is logisch dat de start van een legislatuur heel wat voeten in de aarde heeft. De nieuwe raden moeten geïnstalleerd worden, er is de nieuwjaarsreceptie, er is de bezetting van de kantoren van de burgemeester en de schepenen en de eerste activiteiten zoals het afsluiten van een huwelijk, beginnen zich aan te banen.
  Een aftredende meerderheid moet normaal, hoe hard die soms aankomt, zijn nederlaag op een sportieve manier kunnen aanvaarden. Zij moeten overtuigd zijn dat hun opvolgers alles in het werk zullen zetten om hun geliefde gemeente even goed of misschien beter te besturen. Als ze een beetje eergevoel heeft, moet zij, zelfs al zijn hun opvolgers hun beste vrienden niet, bereid zijn om op passende wijzen de dienst over te dragen, voor het welzijn van de gemeente.

  Ik ga daar nu niet verder meer over uitweiden. Dat de bureaus van de burgemeester en van de eerste schepen ‘leeggeroofd’ werden zoals de nieuwe burgemeester beweert, dat kon iedereen horen en zien op TV, kon iedereen lezen in alle kranten en in facebook kon men er alle meningen over lezen. Dat zal toch geen vrouwelijk kenmerk zijn, zeker, die haat en wraak die Janna en Liliane bezield hebben? Onvergeeflijk is het in elk geval!

  Ik vind het spijtig/verkeerd dat er nog twee en een halve maand liggen tussen de verkiezingen en het aantreden van de nieuwe meerderheid. Dat is ook geen goede zaak omdat de uittredende meerderheid nog snel wat in haar voordeel kan afsluiten, al was het maar om er de intredende meerderheid een pad mee in de korf te leggen.

  De installatieraad
  Het is algemeen geweten dat de raadzaal in het gemeentehuis nauwelijks een 30-tal toeschouwers een plaats kan aanbieden. Het leek me dus een wijze beslissing toen ik hoorde dat de installatievergadering van 3 januari 2019 zou gehouden worden in de feestzaal van de ‘Stille Meers’. Ik wilde een goeie plaats en zorgde er dus voor dat ik ruim op tijd was. Dat hadden er vele andere ook gedacht, schijnbaar, want de zaal was al goed gevuld. Het uiteindelijk aantal aanwezigen werd geschat op een 200 – tal.

  Na de mededelingen dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen’ de uitslag van 14 oktober op 5 december 2018 geldig verklaard had en dat Jean-Marie Dedecker op 20 december benoemd werd door de bevoegde Vlaamse minister en dat hij de eed afgelegd had in handen van de gouverneur op 31 december, kon de eigenlijke vergadering starten.

  Een eerste punt betrof het onderzoek van de geloofsbrieven en de aanstelling en eedaflegging van de raadsleden
  Er wordt nagegaan of de verkozen raadsleden nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen en zich niet in één van de gevallen van onverenigbaarheid bevinden. De eisen luiden:

  Belg of EU-onderdaan zijn, de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente, niet door een veroordeling ontzet zijn uit het recht om gekozen te worden, niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht als gemeenteraadskiezer, niet veroordeeld zijn in de uitoefening van een gemeenteambt wegens verduistering, knevelarij, aanvaarden van giften of beloften, omkoping en belangenvermenging.
  Er wordt ook nagegaan voor iedere kandidaat of hij/zij geen met het mandaat van gemeenteraadslid onverenigbaar ambt vervult, of hij/zij niet aan een onderneming deelneemt of een beroep of ambacht uitoefent waarvoor hij/zij een wedde of een toelage van de gemeente ontvangt.

  Het verbod voor bloed- en aanverwanten om samen zitting te hebben in de gemeenteraad, is nog steeds beperkt tot de tweede graad (vader - zoon/dochter, moeder - zoon/dochter = eerste graad, broer - zuster = tweede graad, oom - neef = derde graad)

  Eedaflegging van de raadsleden
  Voordat ze hun mandaat aanvaarden, leggen de verkozen gemeenteraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter van de installatievergadering: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
  De burgemeester die al de eed heeft afgelegd bij de gouverneur, dient niet nogmaals de eed af te leggen.

  Van de verkozen leden van de lijst Dedecker is er één die verzaakt. Wim Landuyt kon natuurlijk niet zetelen en wel om twee redenen: zijn zuster Lieve had meer voorkeurstemmen en zetelt dus. Bovendien werkt hij bij de gemeente wat onverenigbaar is met het statuut van raadslid.
  Ik heb al vaak het standpunt ingenomen dat men niet op een lijst kan staan als men toch weet dat men zal moeten verzaken. Wim wordt opgevolgd door de eerste opvolger Marissa Van Boven.

  De Open VLD moet door verzakingen drie nieuwe raadsleden presenteren. Janna Rommel – Opstaele wordt vervangen door de eerste opvolger Rony Reynaert, die zelf ook verzaakt en door de tweede opvolger vervangen wordt, namelijk Johan Töpke.
  Michel Landuyt wordt vervangen door Geert Galle, de derde opvolger.

  Vastleggen van een rangorde van de raadsleden
  De raadsleden moeten de eed afleggen in de handen van het raadslid met de grootste anciënniteit en dat blijkt Bart Vandekerckhove te zijn, met 18 jaar, en 1 dag Er wordt aangeraden een rangorde van de raadsleden vast te stellen, hoewel dit niet expliciet meer vermeld wordt in het gemeentedecreet.

  Soms wordt immers een beroep gedaan op het raadslid met de meeste anciënniteit zoals bijvoorbeeld om de voorzitter van de raad te vervangen bij diens afwezigheid.

  Na de afgelopen verkiezingen ziet de ranglijst, beperkt tot de eerste tien, er als volgt uit: anciënniteit in jaren/maanden/dagen en in geval van gelijkheid het grootste aantal behaalde naamstemmen.

  1. Bart Vandekerckhove             OVLD       18 jaar, 1 dag
  2. Tom Dedecker                         LDD         12 jaar 1 dag    1840 voorkeurstemmen
  3. Franky Annys                        OVLD                id              713               “
  4. Francine Amp-Duron            CD&V                id              695               “
  5. Mario Declerck                     OVLD                id              654               “
  6. Katrien Claeys-Goemaere     CD&V               id              532              “
  7. Lieve Landuyt                           LDD        10 jaar 4 maanden 19 dagen
  8. Geert Galle                            OVLD           6 jaar 4 maanden 11 dagen
  9. Dirk Gilliaert                          CD&V          6 jaar 3 maanden 30 dagen
  10. Henk Dierendonck                    LDD           6 jaar 1 maand      5 dagen

   

  Vaststelling van de fracties

  Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
  Er werd één akte van voordracht, die aan alle voorwaarden voldeed, ingediend. De voorgedragen kandidaat-voorzitter Tom Dedecker, wordt dus verkozen.

  Verkiezing en eedaflegging van de schepenen
  Er werd een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaten ingediend door de fracties LDD en CD&V en die voldeed aan alle voorwaarden.

  De voorgedragen schepenen 1 Tom Dedecker          2 Henk Dierendonck           3 Natacha Lejaeghere       4 Eddy Van Muysewinkel      worden verkozen verklaard

  Dirk Gilliaert, zal ook deel uitmaken van het schepencollege, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het   Bijzonder Comité van de Sociale Dienst   

   

  Werking van de sociale dienst
  De OCMW – raad in zijn vroegere vorm wordt vervangen door:

  De raad voor maatschappelijk welzijn
  De leden van de gemeenteraad vormen tevens de raad voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege voorzitter van de raad.

  De raad bepaalt het beleid van het OCMW. De raad kan daartoe algemene regels en reglementen vaststellen over:
              - het beleid van het OCMW;
              - het inwendig bestuur;
              - arbeidsreglementen;
              - richtbarema’s voor het verlenen van maatschappelijke dienstverlening en steun.

  Het vast bureau
  De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau.
  Het bureau is onder meer bevoegd voor:
   -de daden van beheer over de inrichtingen en eigendommen van het OCMW, in voorkomend geval binnen de door de
                  OCMW-raad vastgestelde algemene regels;

   -het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het
                 personeel, onder voorbehoud van de bevoegdheid van de OCMW-raad;

   -het financiële beheer, onder voorbehoud van de bevoegdheden van de OCMW-raad;
   -het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten;
   -de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht
                 die past binnen het begrip “dagelijks bestuur”;

   -de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten voor de opdrachten waarvoor
                 de OCMW-raad dat nominatief aan het vast bureau heeft toevertrouwd;

   -de beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het vast bureau voorbehoudt;
   -de daden van beschikking:
   -roerende goederen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen;
  -verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar, behalve het vaststellen van de
                  contractvoorwaarden waarvoor de OCMW-raad bevoegd blijft;

   -het vertegenwoordigen van het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke gevallen en de beslissingen over het in
                 rechte optreden namens het OCMW;

   -het afsluiten van een afsprakennota;
   -de zorg voor de archiefdocumenten van het OCMW, waaronder de titels;
   -het bijhouden van een volledig en geactualiseerd overzicht van alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen
             waarin het OCMW deelneemt en het minstens eenmaal per jaar op de hoogte brengen van de OCMW-raad van
             het geactualiseerde overzicht met een toelichting van alle wijzigingen die zich sinds de vorige toelichting hebben
             voorgedaan.

  Het bijzonder comité voor de sociale dienst
  Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.
  Voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 25 leden, bestaat het uit 8 leden, verdeeld over de partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. Enkel Groen ontbreekt.
  Het zijn:

  Voorzitter: Dirk Gilliaert         CD&V
  André Allaert                           CD&V
  Carine De Jonghe                    Open VLD
  Diego    Demarcke                   LDD
  Rony Devriendt                       CD&V
  Jan Gebbert                             NV-A
  Chris Niville                            LDD
  Rony Reynaert                        Open VLD     wordt na 1 jaar vervangen door Michel Landuyt
  Leen Verstraete                       LDD

  Is dit wel een verbetering ten opzichte van vroeger? Ingewikkelder is het in elk geval wel.

  Besluit
  Er blijft mij nog alle verkozen mandatarissen te feliciteren en ze een behouden vaart te wensen, uitgerust met de nodige nieuwe handboeken en bureaugerief.

   

  Bron
  https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029017&datum=&geannoteerd=fals

  14-01-2019, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  07-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Michel en Jana stappen uit de politiek; zij houden niet van de rol van schoonmoeder. Of zijn er nog andere redenen?

  Ik had al een belletje horen rinkelen, maar nu is het officieel: Michel Landuyt en Jana Rommel – Opstaele nemen hun mandaat van gemeenteraadslid niet op.

  Men kan dat op verschillende manieren uitleggen.
  De eerste manier, voor Michel althans, is diegene die we in de krant lezen: “ik heb geen zin om de schoonmoeder van de nieuwe ploeg te worden”. Hij bedoelt daarmee dat de meerderheidsleden hem wel eens zouden kunnen aanzien als een hatelijk mens, dat zich met alles moeit en altijd ‘gouden’ raad geeft. Michel vergeet dat er ook lieve schoonmoeders zijn, steeds bereid om te helpen, vriendelijk in hun contacten, …

  Dat er misschien nooit meer een hartelijke verhouding zal bestaan tussen LDD en de kopstukken van de Open VLD, dat kan wel waar zijn, maar ik dacht dat politici rap vergeten, voor de schijn althans.

  Heeft Michel dat misschien afgekeken van Johan Vande Lanotte? Dat deed hij ook al bij de start van zijn burgemeesterschap, toen Johan ons een asielcentrum als nieuwjaarsgeschenk gaf. Johan wordt nu weer Prof Dr Vande Lanotte en hij zetelt ook niet in de volgende gemeenteraad. Hij wil immers niet als ‘schoonzoon’ bij de nieuwe burgemeester zitten.

  De tweede manier komt voort uit een meerderwaardigheidsgevoel. Als oud-burgemeester, oud-schepen en oud-voorzitter van de meerderheid, in een commando- en negeerrol, kan je je toch niet schikken in een knik- en luisterrol. Zij vrezen dat LDD met hen geen rekening zou houden, hen niet de eer zou bewijzen die hen toekomt. Van een pluchen zetel overstappen naar een gewone stoel, ‘dat kan men toch niet van hen verlangen’.

  Op FB reageert iemand als volgt: "Je hoort dat soms ook op de koer van een lagere school. Als ik de baas niet mag zijn, dan speel ik niet meer mee."

  De derde manier: Michel en Janna hebben schrik dat ze niet opgewassen zouden zijn tegen de lijst Dedecker. Ze denken misschien dat de nieuwe machthebbers wel eens wraak zouden kunnen nemen voor al het onrecht dat hen aangedaan werd in de voorbije legislatuur. Hoe de relaties in het schepencollege, met de CD&V waren, dat weet ik niet, maar bondgenoten die plots tegenstanders worden …

  De vierde manier: er was een zekere moeheid ingetreden, het was tijd om er mee te stoppen, na zo’n lange politieke loopbaan. Zij hadden er genoeg van om steeds weer (ook al eens schijnheilig) te moeten dingen naar de gunst van de kiezer, nooit eens ronduit hun mening te mogen zeggen, de familie te verwaarlozen, niet vaker de reishobby te kunnen beoefenen.

  Misschien nemen Michel en Janna door af te treden gewoon een verstandige beslissing, zij het dan tegen hun goesting. De zittingen zullen serener verlopen, in een constructievere samenwerkingsgeest. De ouderen zouden toch nooit de spons kunnen vegen over al de kritiek, die ze moesten slikken in de voorbije legislatuur, ook al was die meestal terecht.
  En ze worden vervangen door jongeren!

  Aan de kiezer zijn stem vragen en dan bij een nederlaag verzaken aan een mandaat omdat je het niet belangrijk genoeg vindt, dat is ook kiezersbedrog en verraad aan al die sympathisanten die zich tijdens de campagne voor jou ingezet hebben. 

  Zou Janna ook vrezen in een rol van schoonmoeder terecht te komen? Twee schoonmoeders in de gemeenteraad, dat zou pas een straf geweest zijn voor de nieuwe meerderheid.

  Michel’s uitleg
  Het doet natuurlijk iets om na zo lang afscheid te nemen.”Voor Michel Landuyt breken er vanaf 1 januari nieuwe tijden aan. Bovendien moet het niet leuk zijn te ervaren dat de kiezers hen een afstraffing bezorgden, in plaats van erkentelijkheid voor alles wat ze aan goede dingen (in hun ogen) realiseerden.

  Het waren ongemeen boeiende jaren, met de vanzelfsprekende ups and downs”,vertelt Landuyt. “Maar ik heb de knop heel vlug omgedraaid. Ik zal mij voortaan toeleggen op de advocatuur, iets waar ik overigens nooit mee ben opgehouden. Ik ben ook curator en bemiddelaar in burger- en handelszaken. Ik zal dus zeker weten wat gedaan.”

  En wat hoor ik nu? Landuyt zal van 2020-2021 nog deel uitmaken van het comité voor de sociale dienst. Zijn knop is dus nog niet volledig omgedraaid!

  En Janna?
  Ik geloof nooit dat zij met een ‘nieuwe uitdaging’ zou bedoelen dat ze straks haar man en zoon zal bijstaan in de winkel in Oostende. Indien dat wel zo is, dan zal dat na al die zuiver politieke jaren een grote aanpassing vergen.

  Ik wens beide, niettegenstaande alles, toch veel geluk in wat ze verder zullen ondernemen.

  Wie gaat hen vervangen in de gemeenteraad?
  Johan Töpke (633 voorkeurstemmen) en Geert Galle (613) zijn de logische vervangers van Janna en Michel. In de laatste twee jaren van de legislatuur wordt Geert vervangen door Maaike Vermote (577), die het beste vrouwelijk resultaat haalde na Janna en Carine De Jonghe. Omdat er toch één blauwe vrouw zou bij zijn, zeker?
  De eerste opvolger Rony Reynaert heeft ook verzaakt en gaat samen met Carine De Jonghe naar het Comité voor de sociale dienst. Na 1 jaar komt (schoonmoeder) Michel Landuyt (?) daar de plaats innemen van Rony om nadien weer plaats te maken voor Geert Galle.

  Waarom het gemakkelijk maken als ingewikkeld ook gaat?

  De overgave/overname van dienst?
  Inzake overdracht van de macht hebben Janna en Michel eens niet het (deze keer goede) voorbeeld van Vande Lanotte gevolgd. Die zegt namelijk ‘Ik bereid alle dossiers voor, zodat ik ze op een professionele en correcte manier kan doorgeven. Zo gaat er geen tijd verloren voor Oostende. Dat eergevoel heb ik wel.’
  Zo correct zijn Janna en Michel niet.Willen ze dan niet dat het nieuw bestuur in Middelkerke, de ‘passie van Michel’, over alle troeven kan beschikken om hun gemeente goed (of zelfs al zou het beter kunnen zijn) kan besturen?

  Ik laat hierover burgemeester Jean-Marie Dedecker zelf aan het woord.
  "De uittredende Open Vld heeft ons geboycot. De afgelopen maanden was er geen overdracht van dossiers, werd niks besproken met onze voorgangers en kregen personeelsleden in het gemeentehuis zelfs een verbod opgelegd om met ons te spreken. Van augustus tot eind december werd amper één gemeenteraad gehouden, maar wel verschillende schepencolleges. Eind december is het vorige schepencollege nog één keer bijeen gekomen om in alle haast 170 punten, waarvan een derde bouwdossiers van bevriende promotors, goed te keuren. De vorige beleidsbepalers hebben na de verkiezingen geen enkele verantwoordelijkheidszin aan de dag gelegd. Dit was frustrerend voor ons, maar vooral voor het gemeentepersoneel en onze inwoners.”

  Toen burgemeester Jean-Marie Dedecker zijn kantoor in het gemeentehuis betrad, was het volledige kantoor 'leeggeroofd': "De vorige burgemeester heeft alle handboeken, dossiers en documenten meegenomen.”

   "Wat Dedecker verklaart, is burgemeester-onwaardig", reageert Janna Rommel-Opstaele, de uitgetreden Open Vld-burgemeester.
  "Alles staat op de computer en alles ligt bij de ambtenaren." Had Janna dan ook geen enkel papier in haar bureau? Of deden de ambtenaren het allemaal?

  Tot wat ontgoocheling, spijt of frustratie toch allemaal leiden kan!!!
  De N-VA vraagt een onderzoek. Ik kan dat alleen maar bijtreden.


  Besluit
  De gemeenteraad zal er dus duidelijk anders uitzien, zonder Michel, zonder Janna, zonder Johnny, zonder Carine, zonder Geert en zonder Liliane. Het zal er zeker hartelijker aan toegaan. De Open VLD – fractie zal zeker anders oppositie voeren dan LDD. Het zal ook niet nodig zijn om op voet van oorlog te staan, want LDD heeft al vaker beloofd te zullen luisteren want zij weten wat het betekent als men met de minderheid geen rekening houdt.

  Had ik dit artikel niet mogen/moeten schrijven?
  Iemand zei mij: “In de kerstperiode, een tijd van vrede en niet van leedvermaak, mag je niet op een ambulance schieten noch het geknakte riet breken”."

  Ik wilde echter zo graag weten waarom Michel en Janna, afscheid nemen van iets, dat ze naar eigen zeggen, ’zo graag gedaan hebben’. Ik kon het dus niet laten.

  Bron
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ van Dominique Jauquet van 2.1.2019 ‘Stad geen tijd laten verliezen’

  07-01-2019, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Politieke partijen
  31-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Warmste Week: ook in Middelkerke?

  Dankzij Studio Brussel werd de week voor Kerstmis, van dinsdag 18 tot en met maandag 24 december 2018, ‘De Warmste Week van het jaar’, live uitgezonden vanuit het Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke,. Ook in deze editie kon iedereen zijn steentje bijdragen voor één van de geregistreerde goede doelen op dewarmsteweek.be.
  Vorig jaar werden er 10.576 acties georganiseerd. Dat bracht in totaal zo’n 10.846.566 euro op, die verdeeld werden over 1642 verschillende goede doelen.
  Dit jaar werd een nieuw recordbedrag bij elkaar gehaald, namelijk 17.286.122 euro. In totaal organiseerden de Vlamingen 12.495 acties voor 1.986 goede doelen, of gemiddeld 40 acties per Vlaamse gemeente.

  Eva Christiaens vroeg zich op 19 december 2018 in een artikel in ‘Het Laatste Nieuws’ af hoe groot de concurrentie is tussen al die verenigingen die allemaal liefst zo veel mogelijk geld willen inzamelen.
  Iemand vroeg zich ook af of de vrije keuzes van de acties wel zorgen voor een optimale verdeling van de opbrengst.
  Terechte vragen, vind ik.

  Op 10 september 2018 werd de nieuwe campagne gelanceerd waarbij actievoerders en begunstigden werden samengebracht. Mensen die, zonder het zelf te beseffen, veel betekenen voor elkaar. En dat is waar de Warmste Week om draait: mensen die zich belangeloos inzetten en zo het verschil maken in het leven van andere mensen. Op die manier zorgt iedereen écht voor iedereen!

  Ook in Middelkerke stonden heel wat acties op het programma, namelijk 24. Ik besefte te laat dat ik het huidig artikel had moeten publiceren vóór de start van de week.

  Wie neemt daar zoal aan deel?

  Het gemeentebestuur en diensten

  Middelkerke Anders’ 1 december 2018
  Italiaans buffet gemaakt door gasten met een beperking.
  Panelgesprek in ‘De Branding’ onder leiding van Stefaan Struyve (radio 2) met personen met een opgelopen beperking na de geboorte.
  Optreden van Scala & Kolacny Brothers met Steven en Stijn Kolacny. Er wordt trouwens 1 nummer gezongen met jongeren met een beperking uit Middelkerke en Scala.
  Vanaf oktober werden er ook krijtmokken verkocht door verschillende Middelkerkse verenigingen en winkels voor een bedrag van €5. Op deze mok kon met krijt een leuke boodschap geschreven worden.

  Boeken- en Soepverkoop 17 – 22.12
  Vorig jaar werd meer dan 500 euro opgehaald voor het goede doel. Dit jaar: elke dag een lekkere kom verse lettersoep in de bibliotheek! Bestellingen per liter waren ook mogelijk.

  Men kon er ook terecht voor aankoop van tweedehandse boeken.

  De scholen

  Gemeenteschool ’t Slijpertje: Tomatensoep met balletjes
  De soep werd door ouders van de ouderraad gemaakt en de leerlingen rolden de balletjes. De kinderen gingen ook rond bij familie en bij de dorpsbewoners om zoveel mogelijk liters soep te verkopen. Alles kon afgehaald worden tijdens de schoolkerstmarkt op 20 december. Op die dag kon er ook nog een kom soep gekocht worden.

  Sint Jozef Lombardsijde: snoepverkoop
  Naast de verkoop van snoepzakjes op school en in het dorp, werden ook wafels verkocht op de rapportdag in school. Tijdens de schoolweek tussen 17 en 21 december 2018 "rollen, bollen, rijden" alle leerlingen een vooraf gesponsorde afstand ten voordele van vzw De Katrol

  Volgens de gemeentelijke website ‘droeg de Sint Lutgardisschool in Westende-dorp ook zijn steentje bij’. Ik heb er wel geen informatie over gevonden.

  De Zeeparel:
  Op 20 december stonden de leerlingen van de school voor buitengewoon secundair onderwijs 'De Zeeparel' met hun eigen creaties op de markt van Middelkerke, samen met de bibliotheek en met ‘Ter Strepe’. Je kon er een lekkere kom soep kopen, een krijtmok om ze in te doen en de leuke creaties van de zeeparel om dit op te vrolijken!

  Ter Strepe: ‘De Warmste Speelplaats’
  Elke maandag- en vrijdagnamiddag, tijdens de speeltijd kon er genoten worden van een minipizza of van een worstenbroodje.

  Elke dinsdag- en donderdagvoormiddag was er warme chocolademelk met slagroom.

  De jeugdverenigingen

  De Paravang: Pannekoeken
  Het Middelkerkse jeugdhuis de Paravang bakte op 16 december 2018 pannenkoeken ten voordele van vzw De Katrol, dit in combinatie met een kop koffie of warme chocomelk. Bezoekers hadden de keuze de pannenkoeken ter plaatse op te eten of mee te nemen.

  Kids Event For Music for Life:
  Op zondag 16 december 2018 had werd in de Calidris in Westende door de chiro ‘Ter Strepe’ een gezinsvriendelijk actie gevoerd in het teken van alle kinderen: een bont allegaartje van workshops: creatief atelier, kinderbingo, koekjes bakken, gekke kapsels, kindergrime, lekker uit de bol gaan met de kinderdisco...

  Padel on the beach

  Salsa For Life
  Op zondagnamiddag 18/12 werd een salsanamiddag georganiseerd in de voormalige Cenakelkerk te Westende-Bad.


  Padel On The Beach
  Ook dit jaar stoven ze opnieuw door de Middelkerkse duinen en polders.

  Padel For Life
  Voor het derde jaar op rij georganiseerd.

  Op zaterdagavond kon men opnieuw aanschuiven voor een winterBBQ en fuif in Cenakel te Westende.

  Kustredders

  Villa Rozerood
  In Middelkerke worden 10 rode polo’s (uitrusting redders) én 10 blauwe polo’s (uitrusting hoofdredders) geveild ten voordele van Safe Coastal Tourism en Villa Rozerood.
  De hoogste bieder op 23 december 2018 krijgt de polo toegestuurd.
  Wie dit wenst, kan bovendien een gepersonaliseerde boodschap van z’n favoriete hoofdredder ontvangen (op de polo geschreven)

  Handelaars/Organisaties

  Eisbar: Inzameling speelgoed
  Het kerstevenement zamelde bruikbaar speelgoed in, GEEN centen, tot 24/12 's middags. Daarna overhandigden ze dat aan VZW Arcade, sedert 1 januari 2015 erkend als organisatie voor bijzondere jeugdzorg.

  Zoë-Trend is een winkelketen (10 winkels) aan de kust (Middelkerke, Westende, De Panne, Bredene, Mariakerke, Oostende). Van 1 tot en met 21 december schonken zij, vanaf 50 euro aankoop, 5 euro aan een goed doel van de warmste week. Klanten konden zelf kiezen tussen drie goede doelen (Kom op tegen kanker, Make a wish & vzw De Katrol).

  Kinépraktijk ‘Momentum’: Relax For Life
  Wie zich wenst zich te ontdoen van zijn/haar stress ten tijde van grote drukte of wenst te helpen met de strijd tegen kanker, is welkom, elke werkdag tussen 13 en 14u en op zaterdag.

   
  Café ‘Wedergeboorte’ Lombardsijde: Ieder Kind heeft Recht op een warm nest
  Optreden Evy Locqueneux en discobar met braadworstverkoop

  Schoonheidsspecialiste: Sterretjes aan de Hemel
  Bij elke behandeling deed zij een gift van €1. Daarnaast verkocht zij snoepzakjes ten voordele van het Berrefonds, een VZW die ouders ondersteunt die hun kindje verloren hebben, vanaf tijdens de zwangerschap tot 12 jaar.

  Vakantieverblijf ‘De Zeekameel’ Lombardsijde
  Verkoop van hutsepot

  Middelpunt, het hotel langs de Westendelaan dat een zorgeloze vakantie biedt voor mensen met een zorgvraag, verkocht cakes.

  Baranquilla
  Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, bars en cafés.

  Hoop voor Zwervertjes vzw: Een hart voor dieren
  Zandkoekjes bakken en verkopen aan de mensen in hun omgeving, ten voordele van hun ‘no kill’ beleid voor zwerfkatten

  Enkele reeds gekende resultaten (van Facebook geplukt)
  Dit is slechts een greep uit de resultaten die doorgestuurd zijn:

  * Kids Event for Life : €1.817 t.v.v. De Katrol n.v.
  * Padel For Life, Mountainbike en Salsa for Life : €5.840 t.v.v. Arianefonds en School Zonder Pesten
  * Jeugdhuis De Paravang Middelkerke : Pannenkoekenverkoop : €400 t.v.v. De Katrol n.v.
  * Hutsepotfestijn De Zeekameel : Nand (12) en Minne (15) hebben 190 porties gekookt en verkocht
               voor een totaalbedrag van €903,5 t.v.v. To Walk Again.

  Besluit
  Ik wil mij verontschuldigen indien ik, na het uitpluizen van verschillende websites, toch een actie niet zou vermeld hebben. Natuurlijk pas ik, zo nodig, mijn blog aan.

  Bronnen
  https://dewarmsteweek.stubru.be/acties/
  https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen
  https://www.middelkerke.be/nl/over-middelkerke/communicatie-met-burger/pers/persberichten-2018/de-warmste-week-middelkerke

  31-12-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  24-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eindejaarsfeesten 2018-2019 in Middelkerke

  Elk jaar besteed ik een artikel aan de eindejaarevenementen in Middelkerke. In de voorbije jaren hekelde ik telkens het tromgeroffel waarmee onze gemeente 'het beste van het beste', 'het unieke’, 'de kwaliteitsvolle animatie' aanprees. Ze dachten namelijk, ten onrechte, dat ze de andere kustgemeenten overtroffen. Ik verwachtte dus ook dit jaar enkele van die gemeentelijke superlatieven die Middelkerke zo graag hanteert. Maar neen, dat gebeurde niet en we kregen een ‘normale’ beschrijving van wat er ons deze keer te wachten stond.

  Het middelpunt van het Middelkerks eindejaargebeuren
  Als we de lijst overlopen van de evenementen, dan stellen we vast dat onze kerngemeente  zowel op het gebied van aantal evenementen als van de kwaliteit/grootte/kostprijs, zoals elk jaar, heel wat beter bedeeld werd dan de deelgemeenten.  Ik heb deze keer nergens op een gemeentelijk document iets gelezen over een evenement dat zich zou afspelen in Mannekensvere, Sint-Pieterskapelle, Schore of Slijpe. Ik weet ook dat men geen ‘Eisbar’ kan installeren in Schore of een huis van de kerstman in Sint-Pieterskapelle. De interesse voor een lichtshow in Mannekensvere of voor een Santa Run in Slijpe zou zeker onvoldoende zijn. Sterren in het Park’ kan alleen maar in Middelkerke, want de andere deelgemeenten hebben geen park. Moet men daaruit besluiten dat in die deelgemeenten enkel kleinschalige evenementen georganiseerd kunnen worden? Organisatie en promotie kunnen misschien wonderen doen.

  Een andere vraag die men kan stellen: moet er echt een nieuwjaardrink en een vuurwerk in elke deelgemeente voorzien worden? Eens wisselen misschien?

  Tentoonstellingen in Leffinge
  De vierdaagse tentoonstelling ‘LefArt’, een organisatie van de culturele kring Splintergroep Leffinge, startte in hun ‘kathedraal’ op 13.12. Ik kon die spijtig genoeg niet bezoeken, maar gelukkig heeft een goede ziel daarvan prachtige foto’s gemaakt en er ons laten van meegenieten op Facebook. Het zijn werken van Herr Seele (cowboy Henk) en van beeldend kunstenaar Eric Vacquier uit Kuurne.
  Met toelating van de fotograaf mag ik er jullie hier enkele van laten zien.

  In de nabijgelegen zaal ‘De Zwerver’ liep eveneens tot en met zondag 16.12 een groepstentoonstelling met werken van de leden van de Splintergroep: Guido De Greef, Yves Degrieck, Dirk Loncke en Robbe en Kris Vanmassenhove.
  We weten al langer dat de deelgemeente Leffinge één van de actiefste is en dat ze al vaker goede initiatieven namen.

  ‘Westende klinkt’ geannuleerd
  De Verenigde Handelaars Westende-dorp organiseerden al vier jaar, sinds 2014, in samenwerking met de gemeenteschool ‘De Duinpieper’, en de besturen van ‘Krokodille Kermesse’ en ‘Sluze Kermesse’, onder de noemer ‘Westende Klinkt’ een tweedaags volksfeest, later herleid tot 1 dag. Bij die gelegenheid werden kerstmarktkraampjes opgesteld.
  Omdat ik op Facebook las dat het feest voor dit jaar geannuleerd werd, vroeg ik aan de Handelaarsbond welke de reden daarvan was. Ziehier het antwoord:
  “We hebben eens voor een andere kersthappening gekozen namelijk het kerstconcert van Dana Winner in de kerk. Er zijn al zoveel mooie kerstmarkten in de buurt dat de mensen niet meer opkijken van een kleine markt in Westende voor enkel 1 avond. Het kerstconcert* blijkt een succes want het is al een tijdje uitverkocht!** En als handelaarsbond zijn we overtuigd dat onze vele goeie horecazaken in de buurt de mensen van het nodige natje en droogje zullen voorzien voor of na het concert! Met vriendelijke groeten van de voltallige handelaarsbond”
                          
  * op vrijdag 21 december om 20 uur
                            ** m
  ooie kerstnummers, afgewisseld met passende songs uit Dana’s eigen rijke repertoire, zullen de 2,5 uur durende avond
                                     vullen in de prachtige sfeervolle kerstambiance van de
  parochiekerk. (tekst uit https://www.danawinner.com/agenda)

  Mijn eerste bezoek
  Mijn eerste bezoek in de eindejaarperiode legde ik af in wat bedoeld wordt de hoofdbrok te zijn van de evenementen, namelijk de ‘Eisbar’ en ‘IJspiste’ op het Evenementenplein of Marktplein. Ik dacht dat de zaterdagnamiddag 15 december om 15 uur daarvoor een geschikt moment zou zijn. Wat een ontgoocheling … of vergissing?

  De weersomstandigheden vond ik op mijn temperatuurgevoelige leeftijd barslecht: ijskoud, rond het nulpunt, en een snijdende wind.
  We kunnen zeggen dat de markt vier feestelementen telt: een kermis met enkele standjes en enkele kramen, een Eisbar, een verwarmde ijsbar (wat een tegenstelling!) en een ijspiste.

  De eerste indruk bij het betreden van het feestplein viel absoluut niet mee.

  De standjes die, volgens de reclame, warme dranken (van ‘Glühwein’ tot warme chocolade) en eetwaren (van braadworst tot oliebollen) verkopen, waren allemaal onbezet. Ze konden daarmee dus uiteraard de bezoekers, die eigenlijk op de markt nauwelijks te vinden waren, niet bekoren. Ik nam er een viertal foto’s en hoewel ik warm gekleed was, kon ik er niet rap genoeg weg zijn.
  Ik las in ‘Het Nieuwsblad’ van 19 december 2018 dat ‘het marktplein werd omgetoverd tot een kerstmarkt met heel wat spektakel’. Dat heb ik dus gemist.
  Mijn advies, voor wat het waard is en voor wat men ermee wil doen: zet de standjes en kermiskramen (die wel bezet waren) vlak naast elkaar, als scherm, dichter bij de tent, zodanig dat ze beter tegen de wind beschermen. Enkele vuurpotten kunnen/zullen de bezoeker misschien een beetje opwarmen.

  Ik vond op de reclamewebsite van de gemeente onderstaande foto: waar mag die wel genomen zijn?

  Omdat ik mezelf wat wilde opwarmen, stapte ik de grote ‘Eisbar’ binnen. Ik had gelezen dat er dit jaar geïnvesteerd werd in extra omsluiting en overkapping: ‘Ideaal om gezellig samen beschutting te zoeken tijdens de koude dagen’. Dat klopt en dat is een echte verbetering ten opzichte van vroeger. Gezellig was het er nochtans nog steeds niet: drie aanwezigen en ook ijskoud want verwarming is er niet. Ik geef toe dat zo’n zaal nogal moeilijk te verwarmen is.
  Misschien is het niet nodig in de namiddag de volledige zaal te verwarmen?

  Ik las nochtans in mijn krant: ‘In de centrale tent is het heerlijk warm’. Dat heb ik dus ook gemist.

  Ik besef dat ik nu het gevaar loop op Facebook de raad te krijgen ‘om in Hasselt te gaan wonen’, maar ik bezocht er veertien dagen geleden de wintermarkt met onder andere een gelijkaardige opstelling van Eisbar en IJspiste. Ik stelde daar toen (ook op een namiddag) vast dat zo’n grote zaal wel kan verwarmd en gezellig gemaakt worden. Sinterklaas kwam er ook op bezoek.

  Ik ben er van overtuigd dat er hier op de namiddagen dat er een activiteit gepland is en ’s avonds wel sfeer in de tent kan gebracht worden/ wordt met muziek van een liveband of een diskjockey  of  als VBRO live radio brengt of als de aanwezigen kunnen genieten van een Oberbayern- of schlageravond.  Ik had niet zo’n goeie namiddag uitgekozen.

  Dan maar naar de verwarmde bar. Moet ik uit het bestaan van die bar, die overigens vol zat (een 25-tal aanwezigen) en mij dus geen plaats meer bood, afleiden dat de organisatie ook wel beseft dat men zich in die grote lege zaal niet kan verwarmen?

  Naast de ‘Eisbar’ waren een tiental kinderen aan het schaatsen.


  Het ‘Huis van de Kerstman’
  Aangezien het ‘Huis van de Kerstman’ op 15 december (tot 6 januari 2019) ook al geopend werd, profiteerde ik van de gelegenheid om dat ook eens te bezoeken. Enerzijds vind ik het spijtig dat het huis niet op het marktplein stond. Anderzijds, aangezien het Epernayplein er nu al uitziet als een met een grond gelijkgemaakt terrein, begrijp ik dat men daar ook wat animatie wil brengen.

  Het ziet er anders niet echt uit als een geanimeerde wijk … weeral door de winterse temperatuur en de felle wind, die langs de dijk lelijk huis kan houden. De carrousel mocht geen enkel kind verwelkomen. Of de kerstman in zijn warm pak toch kinderen ontving in zijn huis? De ruimte was goed gevuld want je kon er van een warm drankje genieten. De kerstman moet op komst geweest zijn. Ik heb er niet op gewacht!

  Mijn goedbedoeld advies: er moet geen animatie zijn in de ganse gemeente! Laat de kerstman in de Eisbar komen. Richt het podium daar enkele keren voor in, met daarboven een verwarming en geef in het programmaboekje de uren op waarop de kinderen zich kunnen laten fotograferen met de kerstman.

  Jullie vinden al mijn artikels in de map 'Evenementen'.
    8.1.2018: ‘Eindejaarsfeesten 2017-2018’ in Middelkerke
    9.1.2017: 'Middelkerke zoals elk jaar de mooiste, de gezelligste kortom de beste kerstmarkt'
  18.1.2016: 'Kerst 2015 in Westende: St-i-i-lle nacht, donkere nacht!!!'
    4.1.2016: 'Middelkerke: Waartoe een onstuitbare rang om uniek te zijn, kan leiden'
  7.12.2015: 'Middelkerke: wat heeft de activiteitenkalender in 2015 nog voor ons in petto?'
   
  5.1.2015: 'Middelkerke spreekt nog maar eens in superlatieven'

  Besluit
  Ik wil nog geen definitief oordeel vellen over de Eisbar, enerzijds omdat ik een slecht moment uitgekozen had en anderzijds wegens de ongunstige weersomstandigheden. Ik kies nog wel eens een beter moment uit en breng dan opnieuw verslag uit.

  Bron
  https://www.middelkerke.be/nl/evenement

   

  24-12-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Evenementen
  17-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De toekomstige Eerste-Schepen van LDD roert zich nu ook al

  In de voorbije weken, vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, heb ik gedacht dat 2018 zou eindigen met een komkommertijd.
  ‘Komkommertijd’ is eigenlijk de benaming voor een bepaalde periode in het jaar, met name in de zomer waarin er weinig nieuws te melden is omdat politici en veel anderen op vakantie zijn. Het is nu weliswaar geen zomer en onze politici zijn niet met vakantie, maar …

  Je zou van de uittredende meerderheid kunnen verwachten dat ze nu enkel nog willen uitbollen, maar neen … ze wilden zeker nog enkele beslissingen nemen die de lijst Dedecker niet meer te niet kan doen: de werken aan de verkeerstoren in de Badenlaan zijn gestart en op 20 december 2018 wordt de definitieve goedkeuring van het ‘project Debaillie’ voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat het college met CD&V de toekomstige coalitiepartner van LDD, (!) dat reeds unaniem goedkeurde.

  De aankomende meerderheid zit ook allesbehalve stil. Nadat Jean-Marie zijn ideeën over de toekomst van Middelkerke bekendmaakte, laat nu ook zijn neef Tom, die eerste schepen en voorzitter van de gemeenteraad wordt, van zich horen. Ook hij koestert namelijk grootse plannen.

  En daarover wil ik het deze week hebben.

  Hij wil in de kern Middelkerke de tram verleggen van de Leopoldlaan naar de Koninginnelaan
  Op 16 mei 2010 schreef ik een blogartikel met als titel ‘De Leopoldlaan duikelt van zijn voetstuk’.  (zie map ‘Pleinen en Straten’) Mijn schrijfsel was ingegeven door dat van Dany Van Loo in ‘Het Nieuwsblad’ van 4 mei met de titel ‘Leopoldlaan ziet er doods uit’. Het ‘paradepaardje’ van Michel Landuyt was gestruikeld. Zijn ‘juweeltje’ schitterde niet meer. De handelaarsbond Middelkerke-centrum vond dat het ‘eindelijk tijd werd om van de winkelstraat een aantrekkelijk en commercieel lucratief centrum te maken”, want de huidige laan was volgens hen “een lange en rechte, enigszins zielloze straat quasi zonder parkeermogelijkheden”.

  Dat de tram door die straat loopt, doet daar geen goed aan. Dat zal wel niemand betwijfelen.
  Ik vergeleek toen de situatie met deze in Nieuwpoort-bad en dacht toen dat men ook hier de tram zou kunnen/moeten verleggen van de Leopoldlaan naar de Koninginnelaan.
  De Albert I – laan in Nieuwpoort valt al jaren bij iedereen in de smaak en staat bekend als een mooie aantrekkelijke en drukbezochte winkelstraat, die de voorbije jaren een enorme evolutie meemaakte en de badplaats op een zeer hoog niveau tilde. Maar de Leopoldlaan bij ons bleef daarbij achter. Kleine aanpassingen konden hier niets aan veranderen.


  De mening van de eerste schepen in spe
  Tom Dedecker noemt nu de Leopoldlaan een ‘blunder van formaat’.
  Waarom is de verfoeide tram in Middelkerke in 2018 nog steeds niet verlegd?
  Tom beweert dat het ook bij ons moet kunnen, vandaar zijn wens om de ‘voornaamste laan van onze badplaats’ op te waarderen:
  “Het zou zelfs de mogelijkheid bieden om er veel meer te organiseren en daar het Epernayplein bij te betrekken. Wat het verkeer betreft zou ik kiezen voor eenrichtingsverkeer richting Westende in de Leopoldlaan en het omgekeerde, richting Oostende dus, in de Koninginnelaan.”

  Hij is er zich wel van bewust dat het geen gemakkelijke opdracht zal worden om dit niet eenvoudig project te realiseren: “We zullen uiteraard stevig met vervoersmaatschappij De Lijn moeten onderhandelen, maar het is niet omdat het moeilijk zal worden dat het niet mogelijk is. Ik wil hier zeker mijn schouders onder steken in het belang van de handel en wandel in de Leopoldlaan en de nieuwe mogelijkheden die dat zal creëren.”
  Liliane Pylyser – Dewulf was schepen van Openbare Werken ten tijde van de heraanleg en wijst inderdaad op de doorslaggevende rol van De Lijn bij het opmaken van de plannen:

  De vervoersmaatschappij liet niet veel ruimte voor enig ander initiatief en bleef hameren op het aspect veiligheid. Onder meer daarvoor zijn tal van zijstraten afgesloten.’

  Mijn persoonlijke mening
  Acht jaar geleden bestudeerde ik de mogelijkheden. Ik maak weliswaar geen deel uit van een studiebureau met veel ondervinding, maar toch wil ik jullie mijn bevindingen niet onthouden.

  Ik heb zelfs de afstand tussen de gevels opgemeten en ik stelde vast dat de Leopoldlaan en de Koninginnelaan even breed zijn. Theoretisch zou de tram dus kunnen verlegd worden. Dat zou de Leopoldlaan maar vooral het fietspad veiliger maken en het zou niet langer mogelijk zijn om de wagen op het fietspad te parkeren, zoals dat nu soms gebeurt ... 
  Kunnen er dan meer parkeerplaatsen komen? Nu worden ze vooral bezet door de handelaars, de eigenaars en de huurders zelf.  Ik heb daar nog nooit mijn wagen kunnen achterlaten, wegens ‘volzet’.

  Men kan zich de vraag stellen of het wel nodig is dat er parkeerplaatsen bijkomen. De handelaars vinden van wel … maar wie wil en moet winkelen vindt wel ergens een plaatsje.

  Maar… de Leopoldlaan heeft meer nodig dan het verleggen van de tram!
  De Albert 1 - laan
  biedt een moderne aanblik omdat er lang geleden reeds gestart werd met het afbreken van oude, vervallen of minder moderne of te lage gebouwen, die vervangen werden door moderne gebouwen met moderne winkels op het gelijkvloers.

  De Leopoldlaan heeft die trend niet gevolgd. Hier zijn ook wel appartementsgebouwen bijgekomen ...  maar zonder gelijkvloerse winkels.

  Boompjes en bloembakken zijn er niet te zien, in de Albert 1 - laan wel.. Hoewel ze op de schets hieronder voorzien werden, zijn ze er nooit gekomen. We moeten dus eigenlijk spreken van de Leopoldstraat omdat ‘laan’ veronderstelt dat er langs beide zijden bomen staan.

  Er moet in elk geval meer groen komen. Maar dat alleen kan de laan niet gezellig maken.

  Een belangrijk vergelijkingspunt tussen Middelkerke en Nieuwpoort, behelst het aantal en de aard van de handelszaken in beide lanen.

                                                                      

  Ik heb de Albert 1 laan in aanmerking genomen vanaf de eerste rotonde bij het binnenkomen in de badplaats tot aan het einde. Bij de Leopoldlaan werd ook de J. Casselaan ingesloten die er het verlengde van is. Zie rode pijlen.

  Wat de Leopoldlaan te kort heeft zijn meer winkels, die echt de klanten aantrekken. Vrouwen willen van de ene kledingwinkel voor dames, heren of kinderen, via een schoenwinkel, naar een andere kledingwinkel ‘fladderen’. Van beide zijn er hier veel te weinig. Ik heb het even nageteld, geen gemakkelijke opgave want heel wat lijsten en websites zijn niet goed bijgehouden. En dus kan er wel een klein verschil zitten op mijn aantallen. De Albert I – laan heeft maar eventjes 58 kledingwinkels en 8 schoenwinkels tegenover respectievelijk 10 en 5 in de Leopoldlaan.  In Nieuwpoort verhoogt dat dus in aanzienlijke mate de keuzemogelijkheden van de wandelaars.

  Wie een appartement wil huren of kopen, wil ook een zo groot mogelijke keuze. Nieuwpoort met zijn 10 immokantoren in de wandelstraat biedt die zeker aan.

  Welke andere winkels oefenen vooral (g)een aantrekkingskracht uit op de wandelaar?
  Een coiffuresalon, een pedicure, thuishulp en bureau ziekenfonds zijn weliswaar zeer nuttig maar niet bezienswaardig voor de wandelaar. Fietsverhuur hoort eerder thuis op de zeedijk.

  De Albert 1 laan heeft meer dan dubbel zoveel handelszaken dan de Leopoldlaan. Wie aanvoert dat de Kerkstraat en de Paul de Smet de Naeyerlaan in Middelkerke toch ook winkelstraten zijn en dat er ook nog winkels zijn op het Epernayplein, mag niet vergeten dat de Lombardsijdelaan en het Hendrikaplein in Nieuwpoort ook heel wat winkels tellen.

  De winkels in de Leopoldlaan sluiten onvoldoende bij elkaar aan. Er zijn soms belangrijke leemtes tussen twee winkels.

  De J. Casselaan maakt ook deel uit van het probleem. Die biedt evenmin een aantrekkelijke aanblik.

  De Leopoldlaan heeft vooral nood aan enkele bijkomende winkels van grote ketens. Er is wel een kleine beterschap, sinds mijn vorige telling. Omdat sommige reeds een vestiging hebben in het ‘shoppingcentrum’ (zoals Kruidvat, Zeeman,  ….) hebben ze geen winkel meer in het centrum van de gemeente. Free Record Shop, Maury, Pearle, Proximus of Telenet Center, Damart, Ici Paris XL, Standaard Boekhandel (wel in Kerkstraat), Veritas en nog andere vooral kledingwinkels, ontbreken helemaal. Die zijn er dus wel in Nieuwpoort.

  Er is geen openbaar toilet, geen politiepost.
  Restaurants zijn er zeker genoeg, goeie zelfs, maar toeristen die flaneren in een laan, gaan niet binnen in een hotel-restaurant of in een restaurant, maar zoeken eerder een tearoom of café met terras. Restaurants horen dus ook eerder thuis in een zijstraat of op de dijk. Er zijn er alleszins te veel in de Leopoldlaan.

  De meeste Nieuwpoortse winkels van de Albert 1 - laan staan ook op een hoger niveau dan die van de Leopoldlaan maar ze hanteren misschien ook hogere prijzen. In Nieuwpoort zijn er ook heerlijke delicatessenwinkels, chocoladeboetieken en mooie geschenkenwinkels,

  Besluit
  Tom Dedecker en de toekomstige schepen voor lokale economie Natacha Lejaeghere hebben dus nog veel werk op de plank. Veel succes!

  Bron
  https://www.openingsurengids.be/west-vlaanderen/nieuwpoort
  https://www.openingsurengids.be/west-vlaanderen/middelkerke
  Artikel in 'Het Nieuwsblad' van Dany Van Loo "Tram in Leopoldlaan is blunder van formaat”

   

   

  17-12-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  10-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is het ‘project Debaillie’ in de Schorrestraat nog steeds megalomaan?

  In mijn artikel van 22 november 2018 heb ik opgesomd wat allemaal in de komende jaren in Lombardsijde kan of mag verwacht worden. Daar was ook het ‘project Debaillie’ bij.
  Ik heb daarover ook al op 9 oktober 2017 een uitgebreid artikel geschreven (zie map ‘Immobiliën). Ik heb dat telkens ‘een megalomaan project’ genoemd.
  Hoe kon het ook anders als men in een dorp zoals Lombardsijde, met alle respect, een surfpool 170m x 55m, een tennishal met 4 terreinen en een hotelaccomodatie met ca 300 kamers met maximum hoogte van 8 bouwlagen, wil inplanten.

  Een nieuw RUP Nr 41
  Op 31 juli 2015 vroegen de NV Debaillie en de NV Prosperité (dat is ook Debaillie) om het bewust gebied, voorzien voor dagrecreatie, om te vormen tot gebied voor verblijfsrecreatie. Dat was nodig want anders kon de vraagsteller in die zone geen hotel bouwen.
  In de zitting van 12 november 2015 gaf de gemeenteraad daar een gunstig gevolg aan. Daarmee werd eigenlijk ook ingestemd met het opzet van een ‘RUP 41 Recreatie Zeelaan’, behalve door Geert Verdonck en door Lode Maesen die zich onthield. De projectontwikkelaar schreef zelf het MER en neemt de kosten voor de voorstudie voor een bedrag van 20.000 euro voor zijn rekening.
  Waarom het dan nog meer dan drie jaar duurde vooraleer er echt schot in kwam, vloeit voort uit het volgende.

  Op 10 mei 2016 gaf het college van burgemeester en schepenen aan het studiebureau ‘Adoplan’ de opdracht tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan “Recreatie Zeelaan”.
  Het ontwerpplan opgemaakt door het studiebureau in samenwerking met de gemeente en de ontwikkelaar werd verschillende keren besproken met de hogere overheid en aangepast.
  Er volgde een verplichte adviesronde bij de hogere overheid (deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Departement Omgeving, Agentschap wegen en verkeer, GECORO, Stadsbestuur Nieuwpoort, Toerisme Vlaanderen, Sport Vlaanderen).
  Op 6 juni 2018 werd een officiële verplichte  plenaire vergadering gehouden met provincie, stedenbouw en agentschap wegen en verkeer.
  Op 19 juni 2018 keurde het schepencollege het aangepast ontwerpplan voorlopig goed.
  Op 12 juli 2018  werd het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan nr 41 'Recreatie Zeelaan' voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.
  Verschillende raadsleden van de oppositie kwamen tussen.
  Ze wilden duidelijkheid en transparantie (Tom Dedecker en Geert Verdonck)
  Ze vroegen zich af wie het recreatief gedeelte zal betalen (Tom en J-M Dedecker en Geert Verdonck). Tom beweerde dat er niets voorzien is in het meerjarenplan. Hij sprak van ‘een legale hold-up op de volgende generatie’ als de gemeente de investering en de uitbating voor zijn rekening moet nemen.
  Ze vreesden  dat de bouw van een ‘hotel’ wel eens een dekmantel zou kunnen zijn om er later appartementen van te maken en te verkopen.
  Volgens Geert Verdonck zou er een mobiliteitsprobleem ontstaan omdat voor de berekening van de nodige parkeerplaatsen geen rekening gehouden werd met voertuigen van loutere toeschouwers.
  Jean-Marie Dedecker vreesde concurrentie tussen het gemeentelijk zwembad op het sportpark en de recreatievoorzieningen in de zone waarop dit RUP betrekking heeft. Ook andere infrastructuur kan concurrentieel zijn (zoals klimmuur).
  Hij vroeg of er een studie gebeurd was in verband met de synergie van de recreatie- en sportinfrastructuur op het grondgebied van de gemeente en verwees naar de eerder gestelde vraag over het gemeentelijk tennisplan. 
  Volgens hem zou de surfpool niet volwaardig zijn.
  Hij stemde voor omdat het een voorlopige vaststelling betrof en op voorwaarde dat het de gemeenschap geen geld zou kosten.

  Schepen Liliane Pylyser-Dewulf stelde de raadsleden gerust in verband met een eventuele gemeentelijke financiële tussenkomst; er zouden geen afspraken daarover gemaakt zijn met de gemeente.

  Alle raadsleden stemden voor met uitzondering van G. Verdonck, L. Maesen, T. Dedecker, C. Niville, D. De Poortere, D. Demarcke, B. Ryckewaert, S. Van den Bossche en A. Goethaels die zich onthielden.

  Ik had de gelegenheid de stedenbouwkundige voorschriften voor het nieuwe RUP Nr 41 ‘Recreatie Zeelaan’ in te zien en ik wil jullie dat niet onthouden. Er werd rekening gehouden met de adviezen en opmerkingen die door de verschillende hierboven vermelde instanties gegeven werden;

  Het betreft een zone voor verblijfs- en dagrecreatie

  • Dagrecreatie is een vorm van recreatie die niet langer duurt dan een dag. Er is dus geen sprake van overnachting. De dagrecreatie dient in hoofdzaak te bestaan uit hoogwaardige en/of innovatieve activiteiten, die door hun specifiek karakter, niet enkel inwoners of tweedeverblijvers aantrekken.
  • Verblijfsrecreatie is een vorm van recreatie waarbij de recreant voor een bepaalde tijd, maar ten minste een nacht in het recreatiegebied of de toeristische plaats verblijft. De logies moeten onder centraal beheer staan en domiciliëring is uitgesloten.

  Op de cirkelgrafiek hieronder kunnen jullie zien hoe de inrichting van het terreinstuk moet zijn.

  De verblijfsrecreatie
  Onder ‘Bebouwing verblijfsrecreatie’ wordt verstaan: hotel + restaurant + activiteiten rechtstreeks verbonden aan en toegankelijk via hotel.

  Het aantal bouwlagen mag nog slechts 6 bedragen tegenover 8 vroeger.
  Totale toegelaten bouwhoogte 20 meter, af te bouwen richting N34 en richting aanpalende woonwijk.

  Het aantal hotelkamers wordt gereduceerd van 300 naar 180. Naast hotelkamers moeten er ook aanverwante diensten zijn die maximaal 20% van de totale vloeroppervlakte van het project mogen bedragen: RECA (restaurants en cafés), MICE (vergaderingen, incentives (?), conferenties, tentoonstellingen), hotel gerelateerde detailhandel.
  Dat kunnen ook vakantielogies zijn die de toerist toelaten zelf maaltijden te bereiden (met een kookhoek).

  De dagrecreatie
  Onder ‘Bebouwing dagrecreatie’ wordt verstaan: sportinfrastructuur + tennishal + surfpool + skatepiste + ruimtes voor ondersteuning evenementen + kleedkamers + douches + wegenis

  Totale toegelaten bouwhoogte maximaal 12 meter maar afwijking tot 20 meter mogelijk voor specifieke sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een klimtoren
  Plaatsing van de gebouwen:
       met hoogte van minder dan 5 meter op minimaal 5 meter van de perimeter van het RUP
       met hoogte van 5 meter of hoger: op minimaal 10 meter van de perimeter
      GEEN gebouwen hoger dan 10 meter binnen een strook van 30 meter vanaf de zuidelijke grens van het RUP.

  De onbebouwde ruimte, inbegrepen ontsluitingspaden en verblijfsplekken
  Moet aangekleed worden met het nodige groen.
  Om het project zo veel mogelijk visueel af te schermen, moet

            -een dicht groenscherm van 10 meter voorzien worden tegenover ‘Havenzijde’.
            -langsheen de N34 een kwalitatieve groenstrook ingericht worden die de overgang naar
                 het duinengebied vorm geeft.(?)

  Parkeren
  Er moet 1 parkeerplaats per 2 hotelkamers voorzien zijn.
  Het totaal aantal parkeerplaatsen moet minimum 130 bedragen, op eigen terrein.
  De zone langs de Zeelaan kan niet louter in functie van het parkeren staan. Ze moet een meerwaarde bieden aan de zone als toeristische toegangspoort. Hierbij moet minstens een kwalitatieve zit- en rustruimte ingericht worden voor fietsers en wandelaars (Incl een fietsstalplaats), bijvoorbeeld in het verlengde van de Elisabethlaan.(zie plannetje)
  Om een afstand te creëren tussen de woonpercelen, de recreatieve activiteiten en het hotel, moeten tachtig percent van de parkeerplaatsen voorzien worden in een strook van 30 meter, te rekenen vanaf de zuidelijke grens van het RUP.
  De parking dient aangelegd te worden in waterdoorlatende materialen en dient een groene inrichting te krijgen:

              - omzoomd door een streekeigen haag
              - 1 hoogstamboom per 10 parkeerplaatsen
              - groen karakter (vb verhard gazon, grastegels of brede voeg met gras
  De overige 20% kunnen verspreid worden, onder andere voor mensen met een beperking of voor kort parkeren nabij de ingang van het hotel

  Wordt de Zeelaan de drukste verkeersroute van Middelkerke?
  Tot het projectgebied zijn maximaal twee toegangen mogelijk voor het gemotoriseerd verkeer. Deze toegangswegen bevinden zich langsheen de Zeelaan en mogen maximaal vijf meter breed zijn. Toegang via de N34 (Kustbaan) is uitgesloten.

  Er werd weliswaar een berekening uitgevoerd maar toch stel ik mij, zoals vele andere, de vraag of de sterke verhoging van de verkeersdrukte zal kunnen opgevangen worden, rekening houdend met de ontsluitingsmogelijkheden voor
       -de bezetters van de 180 hotelkamers
       -de gebruikers van de diverse  ontspanningsmogelijkheden
       -de bewoners van de verkaveling ‘Havenzijde’,
       -de bewoners van de bestaande woningen
       -het golfterrein
       -de aanwezige campings

  Alles zal uitmonden in de Zeelaan! En de gewone toeschouwers? En het verkeer naar de kazerne? En die laan moet een promenade worden!

  Is de zone niet waterziek?
  Om de wateroverlast in de verkaveling ‘Havenzijde’ tegen te gaan of met andere woorden om het regenwater op te vangen werden hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater voorzien. Het ligt voor de hand dat dezelfde eisen gesteld worden/werden voor de zone ‘project Debaillie’.

  Voor het hier besproken project werd een watertoets met gunstig gevolg uitgevoerd.

  Fasering
  Het hotel, de bijbehorende recreatie- en sportaccomodaties en de parkeervoorzieningen moeten aangevraagd worden in één en dezelfde omgevingsvergunningsaanvraag en ook als dusdanig uitgevoerd worden. Zo wordt belet dat de ontwikkelaar enkel een hotel bouwt maar dat er van de rest niets terechtkomt.

  Welke houding kunnen we verwachten van LDD?
  Op 13 november 2018 keurde het uittredend college unaniem het project Debaillie goed.
  Op 20 december 2018 wordt dat voorgelegd aan de uittredende gemeenteraad met de vraag om het definitief goed te keuren.
  Natuurlijk stel ik mij de vraag, jullie ook waarschijnlijk, waarom dat moet gebeuren op enkele dagen van het einde van de legislatuur. Uit schrik dat het anders niet goedgekeurd geraakt?

  Er mag weliswaar aangenomen worden dat de lijst Dedecker zijn goedkeuring zal geven aan het definitief ontwerp. Is het nu duidelijk genoeg? Er werd geantwoord op hun vragen in verband met de betaling, dus…

  Keuren zij niet langer de megalomanie van het project af?
  Vinden zij de concurrentie met hun toekomstig paradepaardje, het ‘sportpark’ geen bezwaar meer?

  Besluit
  Er is nog steeds sprake van een surfpool (zonder de grootte te specifiëren) en van een sporthal (met vermelding van tennisterreinen).
  E
  r gebeurden weliswaar diverse aanpassingen in verband met inrichting, groen en parkeren maar voor de rest is er niet zo heel veel veranderd aan de voornaamste voorzieningen, behalve het aantal hotelkamers en het aantal bouwlagen.

  Bronnen
  https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg5131.pdf

  10-12-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Immobiliƫn
  03-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe burgemeester, nieuwe grote projecten … Te grote? Te veel?

  In Middelkerke zijn heel veel inwoners tevreden dat Jean-Marie Dedecker en zijn partij er op 14 oktober 2018 in slaagden een ‘klinkende' overwinning te behalen die hen de absolute meerderheid oplevert met 14 zetels op 25. In een coalitie met de CD&V, die wel maar drie van zijn vijf zetels kon behouden en dus tot de verliezers behoorde,  maakt dat een zeer comfortabele en veilige meerderheid.

  Na zes jaar hevige oppositie, krijgt de Lijst Dedecker nu de kans ‘om het beter te doen’.
  Dat is ook wat de Middelkerkse bevolking van hem en zijn volgelingen verwacht.
  Het mooiste bewijs daarvoor? Het nieuws (of het gerucht?) dat Jean-Marie gepolst werd door of reeds in onderhandeling zou zijn met N-VA om deel te nemen met hun partij aan de verkiezingen van mei 2019, heeft op Facebook een stortvloed van berichten ontketend. Naast enkele andere motieven, spreekt daaruit vooral de bezorgdheid dat hij daardoor wel eens niet zo voltijds en vastberaden zijn nieuwe burgemeestersjob zou kunnen uitoefenen en dat hij zijn beloften niet zou kunnen nakomen. Wat doet JMD? Hij zwijgt erover in alle talen. Afwachten, dus!

  Jean-Marie heeft er nooit een geheim van gemaakt dat de verwezenlijkingen van de Open VLD en de CD&V met eerste schepen en schepen van Openbare Werken Liliane Pylyser – Dewulf, in de (nog huidige) coalitie, in de voorbije legislatuur, geen grote indruk op hem gemaakt hebben. Dat er zelfs gerechtelijke klachten aan te pas kwamen, spreekt alleszins boekdelen.
  Hij kondigde in de voorbije jaren steeds weer aan hoe hij de toekomst van onze gemeente zag.
  “Er zijn jammer genoeg zaken die we niet meer kunnen terugdraaien zoals die abominabele parkeertoren aan de Badenlaan, zes miljoen euro in de zee gegooid, maar er zit inderdaad één en ander aan te komen waar de mensen van zullen opkijken”.

  Tunnel onder het Kanaal
  Om Middelkerke gemakkelijker bereikbaar te maken vanaf de autosnelweg, zou er een nieuwe verbindingsweg moeten komen, aansluitend op een tunnel onder het kanaal. Alhoewel een dagblad niet vertelde over welk kanaal het gaat, wist iedereen dat het dat van Nieuwpoort naar Plassendale was dat bedoeld werd en niet de Zeestraat tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. (grapje)

  Vlak voor de verkiezingen van 14.10.2018 vroeg ‘Het Laatste Nieuws’ daarover de mening van de lijsttrekkers.
  Voor JMD is het overduidelijk: “De toeristische ontsluiting via de E40 is een absolute prioriteit. De plannen liggen al een kwarteeuw klaar, maar werden door belangenvermenging binnen de huidige coalitie nooit uitgevoerd. Ellenlange files maken het centrum moeilijk bereikbaar, de overbelasting maakt de Spermaliestraat onleefbaar en onveilig. Een tunnel onder het kanaal en een nieuwe ringweg vanaf de gevaarlijke knik in de Spermaliestraat tot aan de rotonde in de Westendelaan, zijn de oplossing.”
  Huidig burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld) bevestigt dat het dossier in handen is van de provincie. “Momenteel worden studies georganiseerd naar onder meer mobiliteit en milieu. Er staat nog niks vast. Een westelijke omleiding ter ontlasting van de Spermaliestraat is zeker nodig. Een nieuwe brug is op korte termijn niet haalbaar. Daarom willen we eerst een deel van de nieuwe omleidingsweg realiseren tussen de knik in de Spermaliestraat en de rotonde in de Westendelaan.”
  Ook Anthony Goethaels (N-VA) is voorstander van een tunnel. “Die veroorzaakt het minst visuele hinder, maar is wel duur tegenover een brug.

  Voor Geert Verdonck (Project M) maakt het niet uit of er een tunnel of een brug komt. “Dat moeten ingenieurs uitmaken. De bypass vanaf het kanaal tot aan het rondpunt in de Westendelaan moet er wel dringend komen.”
  Robin De Lille (Groen):Een nieuw tracé is nodig, maar we mogen de impact op natuur, landbouw en het landschap niet vergeten. Studies zeggen dat een tunnel onrealistisch is, en een nieuwe hoge brug zou een grote impact op de omgeving hebben. Daarom kiezen wij voor een tracé tussen Slijpe-Brug en Driewegen, samen met een parkeerbeleid dat uitnodigt om aan de rand van het centrum te parkeren.”


  Gemeenteschool in Calidris laten     
  JMD: “In de Henri Jasparlaan had een blokkendozenproject moeten komen waar wij nu helemaal van afstappen. In afwachting zijn de leerlingen van de school tijdelijk verhuisd naar het centrum Calidris bij de duinen, maar die verhuis zal een permanent karakter krijgen, tot groot jolijt van leerkrachten en kinderen die het daar ronduit fantastisch vinden.”
  Ik stel wel vast dat een paar vrouwen (onderwijzeressen?) op Facebook het tegendeel beweren.

  De oude bestaande school wordt behouden en zal dienen als een gemeenschapscentrum waarin onder meer de kinderopvang, een cultuur- en jeugdhuis en een academie kunnen ondergebracht worden.

  Als hevig tegenstander van de afbraak, kan ik dat dus alleen toejuichen.

  Nieuw praktisch gemeentehuis
  Ons huidig gemeentehuis, zopas in het groen geschilderd, vertoont enkele gebreken. De raadzaal is veel te klein en laat geen gebruik toe van moderne elektronische apparatuur. Het Administratief Centrum (MAC) ernaast zou volgens JMD nooit meer dan “een reeks koterijen zijn en absoluut niet functioneel".

  Alhoewel min of meer centraal, kan men bezwaarlijk beweren dat het gemeentehuis van Middelkerke ideaal gelegen is: op een druk kruispunt van vier wegen en met weinig of geen vrije parkeerplaatsen in de onmiddellijke nabijheid.
  Daarom wil LDD er een nieuw bouwen op de huidige plaats van het zwembad.
  “Dit zal zeker de handel en wandel rond het marktplein nieuwe impulsen geven en ervoor zorgen dat de ondergrondse parking met de drie verdiepingen daar eindelijk voor meer dan vijf procent zal gebruikt worden”.
  Alhoewel … er zijn heel veel chauffeurs die liever vijf straten rondrijden op zoek naar een gratis parkeerplaats, in plaats van er één euro voor te betalen.

  Het oud gemeentehuis zou een protocollaire en culturele functie krijgen. Voorlopig zie ik er enkel huwelijken afsluiten maar er kunnen ook vergaderingen gehouden worden.

  Men kan zich natuurlijk afvragen of er wel een nieuw gemeentehuis nodig is, maar daar zullen zeker evenveel voor- als tegenstanders voor gevonden worden.

  Sportpark
  Een eerste realisatie die Dedecker wil afvinken is, begin 2019, de aanleg van een nieuw sportpark met zwembad: "We willen daar iets uniek van maken, een centralisatie van alle mogelijke sportactiviteiten, ook de ‘funsporten’ zoals een klimmuur en een polyvalente sporthal die eventueel als feestzaal zou kunnen dienen. Want zoiets is echt niet voorzien in de huidige plannen voor de bouw van het nieuw casino. Daar komt namelijk een zaaltje waar zelfs het Champagneweekend niet in zal kunnen plaatsvinden.”
  De redenering van JMD klopt, maar dat wordt echt weer een groot en duur project.


  Marshallplan voor Westende-bad
  Westende-bad wordt al jaren afgeschilderd als de ‘Borinage’ en heeft inderdaad nood aan een hulpplan. De schilderachtige taal van JMD verwijst naar het omvangrijk materieel hulpplan, dat op initiatief van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George C. Marshall drie jaar na de tweede wereldoorlog in werking trad en dat gericht was  op de economische wederopbouw van de door de oorlog getroffen landen in Europa.

  Zo erg is het nu wel niet gesteld met onze badplaats, maar er is wel een ruime herwaardering nodig. Zo zal het Rauchenbergplein volledig vernieuwd worden want ‘de vertrekkende meerderheid heeft dat probleem wat al te kortzichtig aangepakt’.

  Dorpsplein Lombardsijde
  “De nieuwe tramlijn langs de Koninklijke Baan is in maart (?) een feit en dan moeten we volop werk maken van de inrichting van het dorpsplein. Ook hier zullen bestaande plannen aangepast worden.”
  Wordt het echt een soort Montmartre, gezellig en aantrekkelijk, zoals ik in een vorig artikel schreef?

  Zullen de Zeelaan en de Nieuwpoortlaan echt veilige en comfortabele ‘promenades’ worden? Zal het toekomstig verkeer in de Zeelaan echt geen spelbreker worden?

  Het casinodossier
  Het lijkt mij logisch dat JMD daar zoals elke Middelkerkenaar de kat uit de boom kijkt. Volgens hem blijkt dit dossier het grootste lijk te zullen zijn dat uit de kast valt, ‘eerder een volledig kerkhof’. Maar hij verwacht nog een ‘deus ex machina’, een onverwachte ontknoping. Daarvoor zal wel iemand nodig zijn die dat verhaal tot een goed einde brengt. Volgens Wikipedia kan die ‘iemand’ variëren van een goddelijk of bovennatuurlijk personage tot een wapen met een superkracht.

  Wie of wat zal het worden?

  We zullen ook tal van nieuwe grote manifestaties naar Middelkerke brengen, maar daarover later meer", zegt Dedecker knipogend.

  Zopas heb ik de kerstmarkt (ik zou ‘wintermarkt’ moeten zeggen, maar ik doe het niet!) in Hasselt bezocht. Overweldigend! Natuurlijk kan en moet Middelkerke daar niet mee concurreren. Ik haal dit voorbeeld enkel aan om de toekomstige meerderheid uit de nodigen om regelmatig rond te kijken om bij te leren, nieuwe ideeën op te doen en daarbij ook rekening te houden met de autochtone bevolking en niet enkel met de toeristen.

  Wat ik mis in de plannen van LDD
  Is het omdat men ‘stap voor stap’ wil zetten, maar in een recente partijkrant stonden ook nog volgende projecten:

  Er moet een catamaranzone en een getijdenzwembad komen.’        
   ‘In Leffinge moet er een kleine binnenjachthaven komen.’
  Jean-Marie heeft toch niet vergeten dat hij ook nog beloofde dat de volledige bevolking inspraak zou krijgen bij grote ingrijpende werken en beslissingen die bepalend zijn voor de toekomst van de gemeente? Hij beweerde ook dat de partij voorstander is van een bindend referendum.

  Wat ze niet meer willen
  Een personenbelasting van 5%. Dat zou natuurlijk in eenieders smaak vallen … als het realiseerbaar is. LDD heeft het berekend en vindt van wel!

  Nieuwe stripmuren: "Er zou er een nieuwe komen aan Sint-Laureins met Kuifje in de hoofdrol. Kostprijs: een slordige 112.000 euro. Als je weet dat het Crystal Ship project in Oostende met zijn twintigtal tekeningen samen 180.000 euro heeft gekost, dan kunnen we die centen veel beter gebruiken.”

  Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel p…p…?
  Dat ziet er allemaal zeer mooi uit. De kostprijs van al die projecten is nog niet gekend en zolang dat niet het geval is, ziet dat er zelfs nog mooier uit.
  Ambitie moet er zijn.
  Blijft dat echter allemaal betaalbaar? Swingen de schulden van de gemeente daarmee niet nog meer de pan uit, wat door LDD steeds aangeklaagd werd? Het nieuw college geniet het vertrouwen van het grootste deel van Middelkerke. Dat mag natuurlijk niet beschaamd worden.

  Ik wil proberen onze nieuwe bewindvoerders ervan te overtuigen dat ze niet dezelfde megalomanie aan de dag mogen leggen als de vorige.
  Natuurlijk zal ik hun bewegingen blijven volgen zoals ik sinds het bestaan van mijn blog altijd gedaan heb.

  Ik geef eerlijk toe dat de plannen van de LDD mij toch wat ongerust maken. Zolang we de timing en de plannen van de projecten niet kennen, zolang er geen kostprijs op geplakt werd is het wel nog te vroeg om veel kritiek te uiten, maar ik wil er mij niet van onthouden om tot de nodige voorzichtigheid aan te manen.
  Ik verwacht dan ook van ons nieuw college duidelijkheid en geruststelling. Ik zal die met plezier publiceren op deze blog!

  Ik wil met dit artikel ook hun aandacht vestigen op de goedkopere verwezenlijkingen, die de autochtone bevolking misschien meer aanspreken zoals, bijvoorbeeld, het onderhoud en herstelling van de gemeentewegen en van de kerkhoven.  Ik zou toejuichen dat een ambtenaar met zijn schepen (of met een raadslid uit elke deelgemeente) de ronde doet (met de fiets?) van de gemeente om alle tekortkomingen, overtredingen, gebreken en fouten te noteren.

  Besluit
  Hiermee nodig ik ook de toekomstige meerderheid uit om te reageren op mijn blog, telkens dat nodig is. Zo zullen mijn lezers ook hun mening kennen. Ze mogen wel geen ‘wel of niet’ spel van mij verwachten.

  Bronnen
  Artikel in de krant van West-Vlaanderen van 23.11.2018 door DVL
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ door Vln ‘Een nieuw bestuur, een hoop nieuwe ambitieuze projecten’

  Het Laatste Nieuws 3.10.2018 ‘Via E40 naar centrum is geen pretje’ door TVA met Foto Proot
  http://www.invlaanderen.be/(65460)/provincie-bevraagt-bevolking-over-prup-8216-toeristische-ontsluitingsweg-8217-middelkerke
  Artikel in ‘Het Nieuwsblad’ op 18.5.2018 door Dany Van Loo: “Nieuwe toeristische weg moet verkeersinfarcten oplossen – Ondertunneling kanaal behoort tot de mogelijkheden”

   

  03-12-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  26-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.helaas computer defect

  Beste bloglezer

  Er is deze week helaas geen  artikel.

  Mijn PC scherm heeft de geest gegeven en mijn laptop zou niet met internet verbonden zijn

  Ik vind niet waarom

  Groeten

   

  26-11-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Allerlei
  19-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wordt er in 2018 - 2020 geschiedenis geschreven in Lombardsijde?

  Niemand zal mijn bewering in twijfel willen en kunnen trekken als ik beweer dat 2019 (en 2020) historisch zullen zijn voor Lombardsijde.
  Iedereen heeft wel al gehoord of gelezen wat er allemaal in het dorp mag verwacht worden, maar ik wilde dat alles eens in één artikel samenbrengen. Dat zal in elk geval een indrukwekkend geheel worden. Of het ook veelbelovend of later geslaagd zal mogen genoemd worden, dat moeten we nog afwachten, met een bang hart voor de ene of vol vertrouwen voor de andere.

  Laten we de plannen, beloften en werken eens overlopen.

  Het verleggen van de tram
  Ik zal het nog maar eens eerlijk bekennen, maar ik had nooit gedacht dat het er ooit zou van komen.

  Wie ertegen was of nog is, kan al een hele tijd niet meer geholpen of getroost worden. Het is nu een feit geworden want op 19 maart 2018 al startten de werken aan de Kustbaan. Talloze bomen moesten sneuvelen en alhoewel de overheid ‘meer groen’ als troef voor het verleggen van de tram aanhaalde, kan ik mij niet voorstellen hoe ze dat kunnen verwezenlijken. De N34 of Kustbaan ondergaat een structureel onderhoud, wat betekent dat zowel de rijweg als het fietspad vernieuwd wordt. Daartussen komt een veiligheidszone. De doorsteken worden, op twee na, dichtgemaakt en de rails worden gelegd in een eigen bedding om de veiligheid te verhogen. De werken vlotten goed en zitten momenteel op schema. Het einde der werken was initieel voorzien voor de tweede helft 2019, maar nu horen we dat de tram al vanaf midden mei 2019 niet meer door het dorp zal rijden, maar het nieuw tracé rechtdoor zal volgen.
  De baan is nu voor vijf maanden afgesloten, van de Essex Scottishlaan tot aan het Albert-monument in Nieuwpoort. (zie verder)

  Het Dorpsplein en de Zeelaan krijgen een opwaardering! Is dat een volwaardige ‘compensatie’ voor het verdwijnen van de tram?
  In één van mijn vorige artikels heb ik al uitvoerig de metamorfose beschreven die het Dorpsplein zal ondergaan na het verdwijnen van de tram. Wat men juist van plan is met de Zeelaan, daar bestaat nog geen klaarheid over. Men spreekt van een ‘promenade’ tussen dorp en zee maar het zou ook wel eens een drukke autostraat kunnen worden. De ontsluiting van de verkaveling (zie hierna) zal immers uitsluitend via de Zeelaan moeten gebeuren.
  Voor de vernieuwing is het wachten tot het einde van de werken aan de doortocht van de dorpskern en de ingebruikname van het nieuwe tramtraject.

  De nieuwe burgemeester, afkomstig uit Lombardsijde, de eerste niet afkomstig uit de deelgemeenten Middelkerke of Leffinge sinds de fusie op 1 januari 1977, heeft al meerdere keren gezegd wat hij zou willen zien in zijn jeugddorp: “Zodra de tramlijn door het dorp van Lombardsijde, altijd al het weeskind van het huidig bestuur, verlegd is, moet een complete facelift gebeuren van het dorpsplein: een soort Montmartre met terrassen en zitbanken en een wandellaan en fietspad, een promenade van de Zeelaan tot aan het Albert-monument.”

  Zou dat er dan ongeveer zo moeten uitzien?

  De verkaveling ‘Havenzijde’
  Tussen de Zeelaan, de Schoolstraat en de Koninklijke Baan groeit een verkaveling met 119 private woningen, gerealiseerd door de gemeente samen met de NV Immobel, met steun van de provincie West-Vlaanderen. Eerstdaags wordt gestart met de oplevering.

  Daarnaast bouwt de Sociale Huisvestingsmaatschappij ‘IJzer en Zee’ ook nog 60 sociale woningen op de nieuwe woonsite.
  Zoals vastgelegd door de gemeente Middelkerke, na advies van het lokaal woonoverleg, ziet de verdeling er als volgt uit:

                  Huur: 48 woongelegenheden
                               9 seniorenwoningen, met 1 slaapkamer
                             19 eengezinswoningen met 2 slaapkamers
                             20 appartementen met 2 slaapkamers (langs de Zeelaan)

                   Koop: 12 koopwoningen met 3 slaapkamers
          De wegeniswerken zijn in uitvoering. De nutswerken zijn zo goed als voltooid.
          Het betreft de straat evenwijdig aan de Zeelaan. Deze sluit aan op de verkaveling van Immobel.
  De verkaveling voorziet heel wat ruimte voor groen en water (!) en er zou rekening gehouden zijn met de plannen van de vernieuwde dorpskern in Lombardsijde. Op welke manier, dat is mij niet duidelijk.

  Prijs: vanaf 281.240 euro.
  https://www.zimmo.be/nl/lombardsijde-8434/te-koop/huis/HNHKQ/

  Al naargelang de grootte van het perceel en van de bebouwde oppervlakte, bedragen de prijzen 241.500 – 265.000 euro. (https://www.zimmo.be/nl/lombardsijde-8434/te-koop/huis/HQ2WB/). Wat komt er daar nog allemaal bij?


  De ‘bijdragen’ van de firma Debaillie alias ‘Proxio’
  Naast de verkaveling ‘Havenzijde’ plande de firma Debaillie een megalomaan project: een surfpool 170m x 55m, een tennishal met 4 terreinen, een hotelaccomodatie met ca 300 kamers met maximum hoogte van 8 bouwlagen.

  We hebben daar in lange tijd niets meer van gehoord. LDD deed de aankondiging dat men een wave- of golfslagbad zou aanleggen af als een ‘kwakkel’: “De rendabiliteit is niet alleen onzeker, maar de bouwheer wil die ook niet betalen en de gemeente kan de vereiste 16 miljoen euro niet betalen.
  Een kunstmatig bad aanleggen op 500 meter van de zee is hetzelfde als een overdekte skipiste bouwen in de bergen van Tirol.”
  Schepen Liliane Dewulf beweerde ooit: ‘Dat wij zelf die wavepool zouden aanleggen, is zelfs nog nooit ter sprake gekomen. Over de gesimuleerde kostprijs van dit project is weinig bekend. Mocht het Vlaams Gewest het RUP goedkeuren, zal het wellicht nog ettelijke jaren duren vooraleer het project er komt’.
  Het RUP Zeelaan werd unaniem goedgekeurd door het schepencollege van 13 november 2018. Het komt voor definitieve goedkeuring op de gemeenteraad van 20 december 2018 en kan dan van kracht worden tijdens het voorjaar 2019.
  Er schijnen wel wat wijzigingen aangebracht te zijn aan wat ik hierboven schreef.

  De firma Debaillie doet ook nog mee aan de bouw van woningen in de Zeelaan.
  De percelen van nummer 33 tot en met 43 zijn nu hun eigendom.

  Ik probeerde er achter te komen wat ze juist van plan  zijn, maar dat is mij helaas (nog) niet gelukt. Vroeger waren er op het terrein in totaal 43 appartementen voorzien, maar nu de woning op nummer 41 ook verworven werd, komen er misschien nog wel enkele bij. Vóór het geheel van het perceel staat nu een omheining. Voor het plaatsen van publiciteitsborden werd een ‘omgevingsvergunning’ (zo heet een stedenbouwkundige vergunning tegenwoordig) aangevraagd … en op 2.10.2018 geweigerd door het schepencollege omdat men er reclame op wilde plaatsen die niets te zien had met het project. 

  Een nieuwe buur
  Binnen afzienbare tijd, zal Lombardsijde nu ook grenzen aan Nieuw-Nieuwpoort. Dat is de benaming die sommige geven aan de uitbreiding van de jachthaven, een nieuwe stad naast de historische stad.
  De haven telt nu weliswaaral 2.000 ligplaatsen en is daarmee de grootste van Noord-Europa. Dat schijnt echter onvoldoende te zijn en er is vraag naar meer maar ook naar grotere en langere ligplaatsen omdat boten die langer zijn dan vijftien meter er nu niet kunnen aanmeren. Daarom wil de Vlaamse regering een extra dok met diepgang en infrastructuur om vijfhonderd grote boten te herbergen.

  Aan een haven zijn natuurlijk bedrijven verbonden. Er zijn er nu al een vijftiental maar hun ligging past niet meer in de nieuwe plannen. Ze krijgen daarom de kans om naar een zone ten oosten van het huidige dok te verhuizen, van Lombardsijde gescheiden door de kustbaan. Nieuwe bedrijven kunnen zich daar eveneens vestigen, ook horecabedrijven. Er wordt tevens ruimte voorzien voor maar liefst duizend woningen.

  De stad plant ook de aanleg van een brug die de rechteroever van Nieuwpoort zal verbinden met het Kaaiplein richting Oostendestraat. Het gaat om een voetgangers- en fietsersbrug, die echter stevig genoeg zal zijn om ook door de hulpdiensten gebruikt te worden.
  De uitvoering van de werken is wellicht voor 2020.
  De stad stelt zijn hoop op die verbinding tussen haven en stad om de economie te bevorderen. Ik heb daar sterke twijfels over. 

  Wegenwerken
  Lombardsijde is nog maar relatief weinig geplaagd geweest door wegenwerken, behalve de Baronstraat (of was dat ook nog Westende?). Het al afgewerkt gedeelte van de Lombardsijdelaan ligt eigenlijk nog in Westende.
  Zoals alle mooie liedjes, zal ook dit niet blijven duren.

  Zoals hierboven al vermeld zijn de werken aan de Kustweg begonnen in maart 2018. Tot 5 november waren het eigenlijk de Nieuwpoortenaars die daar de zwaarste last moesten van dragen. Sinds die datum is de baan echter volledig afgesloten.
  De omleiding zal voor alle verkeer (voertuigen en fietsers) in twee richtingen georganiseerd worden via de N318 (Nieuwpoortlaan-Lombardsijdelaan-Westendelaan) en de Henri Jasparlaan. (in het blauw met cijfer 1).

  De as Zeelaan – Matrozenlaan zal steeds bereikbaar blijven (cijfer 2 )
  De toegang naar de rechteroever van de IJzer (grondgebied Nieuwpoort) en de omgeving Matrozenlaan (met toegang tot het militair kamp en tot de camping Rivierenhof), Lage Duinenstraat, Golfstraat, Schorrestraat, Wiegestraat en Alexisstraat blijft verzekerd. (cijfer 6)

  Plaatselijk verkeer (bijvoorbeeld voor camping ‘Albatros’ blijft mogelijk. De tijdelijke doorsteek aan die kant blijft voorlopig behouden om een omkeerbeweging mogelijk te maken.

  Mijn vorige artikels
    6.5.2013  : “Zou de tramlijn dan toch nog uit de dorpskern van Lombardsijde verdwijnen?"
  14.9.2015  : “Middelkerke, Westende, Lombardsijde... en de kusttram”
  27.3.2017  : “Lombardsijde: Hoe ver staat het met de verkaveling tussen Zeelaan, Koninklijke Baan en Schoolstraat?”
  24.7.2017  : “Middelkerke: Is de verkaveling in Lombardsijde één van de moderne soort?“
  25.9.2017  : “Verleggen van de trambedding in Lombardsijde! Verbetering of verarming?”
    9.10.2017: “Lombardsijde: Megalomanie ten top gedreven door de familie Debaillie”
  27.11.2017: “Het begint er nu op te lijken dat de tram wel degelijk uit de dorpskern van Lombardsijde zal verdwijnen”
  25.12.2017: “De uitbreiding van de Nieuwpoortse yachthaven“
  26.2.2018  : “Hoe lang duren de werken in Westende en Lombardsijde nu eigenlijk al?”
  20.8.2018  : “Flakkert de roep naar behoud van de tram in Lombardsijde echt weer op?”

  Bronnen
  E-mail van de directeur van ‘IJzer en Zee’
  https://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/wonen/openbare_werken_en_verkeer/openbare_werken/openbare_werken_in_de_toekomst

  19-11-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Openbare werken
  12-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: het nieuw schepencollege dat zal aantreden

  Op 22 oktober 2018 heb ik het al in een artikel gehad over de samenstelling van het nieuw schepencollege. Ik was namelijk uiterst benieuwd …
  Het is nu zover.
  De toekomstige burgemeester van Middelkerke, Jean Marie Dedecker, maakte de namen en de bevoegdheden van de schepenen bekend voor de volgende legislatuur.

  Het gaat over 5 mannen en één vrouw. Dat is één minder dan in het college met Open VLD en CD&V omdat Dirk Gilliaert, toen als OCMW-voorzitter toegevoegd werd als schepen. Hij is nu als schepen van sociale zaken geïntegreerd in het college.

  Ziehier de toegewezen bevoegdheden voor de gekozen schepenen met daarop mijn commentaar.

  De burgemeester:
  Het is natuurlijk voor een buitenstaander onmogelijk te achterhalen waarom een burgemeester een welbepaalde verantwoordelijkheid tot de zijne neemt, bijvoorbeeld Archief en Kerkraden.
  Ik vind de keuze van de nieuwe burgemeester anders wel gepast, vooral de twee die Janna niet waarnam.

             Janna Rommel Opstaele                                                Jean-Marie Dedecker 

  Archief                                                                                                    idem                                                                                     
  Burgerzaken                                                                                            idem
  Concessies en inname openbaar domein                                                    idem
  Gelijke kansenbeleid en participatie                                                             -
  Kerkraden                                                                                              idem
  OCMW (ondergeschikte en nevengeschikte besturen)                            idem, zonder OCMW
  Parkeerbeleid                                                                                            -
  Veiligheid (lokale politie en brandweer) en preventie                                  idem

                                                                                                 Personeelsbeleid en secretariaat
                                                                                                 Ruimtelijke ordening en patrimoniumbehoud
  De schepenen
  In mijn vorig artikel had ik het over de twee mogelijkheden voor het aanduiden van de schepenen: ofwel volgens het aantal voorkeurstemmen ofwel rekening houden met de ervaring, de bekwaamheid, de beschikbare tijd, …

  Er werd dus gekozen voor de tweede oplossing.

  Jean-Marie: “Ik eis van alle schepenen zonder meer een dagelijkse aanwezigheid. Iedere schepen is onderlegd in hetgeen tot zijn bevoegdheden behoort.

  Wat betekent ’dagelijkse aanwezigheid’? De schepenen, behalve de vijfde, behouden toch hun vroegere job? Zullen zij de juiste verhouding vinden tussen job en schepenambt? We durven het verhopen. Dat is trouwens niet nieuw dat beide gecombineerd worden.
  Wat betekent ‘onderlegd in bevoegdheden? Is dat niet een beetje overdreven? We kunnen aannemen dat dit voor sommige juist is voor sommige bevoegdheden, maar daar zal toch nog ervaring moeten voor verworven worden en zullen nog inspanningen voor nodig zijn. Ik schreef vroeger al dat achter iedere schepen weliswaar bekwame ambtenaren staan. Het is dus aangewezen daar goed mee te willen en te kunnen samenwerken.

  Eerste schepen
  Zoals reeds vroeger meegedeeld, wordt dat Tom Dedecker.
  Zijn bevoegdheden: toerisme en evenementen, reddingsdienst, communicatie, media en persdienst, financiën, juridische zaken en verzekeringen en overheidsopdrachten.

  Het grootste deel van zijn pakket lijkt mij logisch, zeker Financiën. Hij was ook ooit Voorzitter van Toerisme en de Reddingsdienst is hem welbekend.

  Tweede schepen is CD&V-er Dirk Gilliaert met sociale zaken en welzijn, armoedepreventie, wonen en huisvesting, volksgezondheid en buurthuiswerken als bevoegdheden. Als vroegere voorzitter van de OCMW-raad bezit hij zeker de ervaring voor de meeste van zijn bevoegdheden.

  Derde schepen is Henk Dierendonck, verantwoordelijk voor sportpromotie, -park, -beheer en zwembad, landbouw, groendienst, energie, duurzaamheid en milieu. Dat zal van Henk zeker een serieuze inspanning vergen om zich in te werken in die diverse sectoren.

  Vierde schepen Natacha Lejaeghere is bevoegd voor onderwijs, jeugd, kinderopvang en onthaalouders, interne poetsdienst, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, vrede en Europese samenwerking, markten, foren en strandvisserij, gelijke kansenbeleid en participatie, lokale economie en citymanagement. Ook op Natacha lijken mij heel wat studiewerk en bezoeken te wachten te staan om de nodige kennis en ervaring te verwerven.

  De vijfde schepen wordt Eddy Van Muysewinkel, bevoegd voor openbare werken, milieuvergunningen, mobiliteit en afvalbeheer, AGB, cultuur, erfgoed en musea, kunst in de publieke ruimte, ICT en bibliotheek.
  Een zware verantwoordelijkheid!!

  Eddy is de meest verrassende schepen in het nieuwe college. Vijf van zijn collega’s - verkozene haalden namelijk meer voorkeurstemmen. Hebben zij verzaakt? Of werd er gewoon geoordeeld dat Eddy de meest geschikte man is voor de bevoegdheden van zijn schepenambt? Wij kunnen niet weten hoe de schepenkeuze verliep omdat het uiteraard als vertrouwelijk beschouwd wordt. Ik kon er dus geen vragen over stellen.
  Eddy: “Ik ben gepensioneerd, dus wordt dit schepenambt voor mij een dagtaak. Ik heb er 6 jaar OCMW op zitten. Ik ben bovendien een dossiervreter. Ik wil vooral meer transparantie in de verschillende dossiers en uiteraard zal de beginperiode er een zijn van ontdekken en leren kennen. Ik wil ook het personeel een comfortabel gevoel geven”.

  Nu ben ik enkel nog benieuwd wie voorzitter van de gemeenteraad wordt, al vermoed ik dat Jean-Marie dat klusje zelf zal willen klaren.
  We weten al dat Francine Ampe - Duron (CD&V) 'Directeur Toerisme' wordt en dat  enkele CD&V’ers functies krijgen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. (vroegere OCMW – raad).

  De burgemeester in spe heeft enkele prioriteiten
  Er zijn een aantal zaken die volgens Jean-Marie dringend op de agenda moeten worden geplaatst. Hij denkt hierbij aan de toeristische ontsluiting van de gemeente met een ontlasting van de Spermaliestraat, de aanpak van Lombardsijde en Westende-bad, de aanleg van het sportpark met zwembad en uiteraard het casino. Voor dat laatste stellen zich nog veel vraagtekens en juridische problemen. Hij wil daar zijn tanden inzetten en hij wil vooral niet dat de dijk er nog langer bij blijft liggen als Tsjernobyl, dat in 1986 getroffen werd door een kernramp. Typische uitspraak van Jean-Marie! Hier is de dijk natuurlijk nog bewoonbaar, ook zonder casino, want radioactiviteit heerst er niet.


  Besluit
  Natuurlijk zijn de nieuwe bestuurders groot en wijs genoeg om dat te beseffen, maar ze kunnen niet rap genoeg van één en ander op de hoogte zijn. Ze weten ook wel dat ze te doen krijgen met zes oppositieraadsleden, waaronder drie oud-leden van het college, die hun ervaring en kennis meebrengen in de gemeenteraad en die uit zijn op wraak, na de hevige oppositie die zij voorheen moesten ervaren en na de rammeling die zij kregen bij de verkiezingen. Of gaan zij nu toepassen wat zij altijd al gepredikt hebben, namelijk respect en kalmte?

  Bronnen
  ‘Zeedijk niet langer zoals Tjernobyl’ door Paul Bruneel in HLN van 6.11.2018
  ‘Namen en bevoegdheden nieuwe schepenen in Middelkerke bekend’ in HNB door Dany Van Loo

  12-11-2018, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 01/01-07/01 2018
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende

 • Rondvraag / Poll
  Van welke oplossing ben jij voorstander?
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens de in dit artikel voorkomende tekeningen
  Met de grond gelijkmaken en heropbouwen volgens plan voorgelegd aan oppositie en aan inwoners
  Renovatie met behoud van de gevels langs de Henri Jasparlaan
  Huidige bibliotheek en kinderopvang niet afbreken maar renoveren
  Andere oplossing: zie 'Reacties'
  Bekijk resultaat  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!