NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Westendse Blik op Middelkerke
Inhoud blog
 • Middelkerke: Noordzeecross, een ongeleid projectiel?
 • Middelkerke: Lezen jullie ook 'Uze gazette' van de lijst Dedecker?
 • Westende: dialectweek:
 • Kerst 2015 in Westende: Sti-i-i lle nacht, donkere nacht!!!
 • Gelukkig nieuwjaar, goede gezondheid
  Zoeken in blog

  Categorieën
 • Allerlei (33)
 • Atlantikwal (2)
 • Brandweer (3)
 • Burgemeester (12)
 • Casino (2)
 • De Post (1)
 • Dialect (8)
 • Die goeie oude tijd (9)
 • Dijk en Strand (10)
 • Duinen (1)
 • Emigratie (2)
 • Energie (2)
 • Erfgoed (20)
 • Evenementen (15)
 • Fusies (3)
 • Gemeentebestuur (28)
 • Gemeentediensten (8)
 • Gemeentefinancies (6)
 • Godsdienst - Kerken (10)
 • Horeca (16)
 • ImmobiliŽn (11)
 • Jeugd (5)
 • Kamperen (4)
 • Kunst (8)
 • Landbouw (3)
 • Leger (2)
 • Medisch (4)
 • Mijn blog (16)
 • Milieu (13)
 • Natuur (11)
 • Oorlogen (8)
 • Openbaar vervoer (1)
 • Openbare werken (3)
 • Pleinen en straten - staat en netheid (20)
 • Politieke partijen (39)
 • Scholen - Onderwijs (7)
 • Sociale woningen (2)
 • Sport (25)
 • Strand (0)
 • Uitzicht gemeente (6)
 • Veiligheid - Politie (10)
 • Verkeer (19)
 • Verkiezingen (27)
 • Zon en Zee (10)
 • Persoonlijke Kijk op mijn Gemeente
  08-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Noordzeecross, een ongeleid projectiel?

  In mijn ganse leven ben ik altijd een fervent sportliefhebber geweest. Tegenwoordig moet men zich daarvoor nauwelijks nog verplaatsen omdat alle belangrijke wedstrijden van bijna alle disciplines op TV uitgezonden worden. In een aantal gevallen kan men zelfs een abonnement nemen bij Proximus of bij Telenet om tegen betaling allerlei voetbalmatchen te bekijken.
  Zeer vaak gaat mijn hart dan aan het bloeden en wel om twee redenen. In de eerste plaats gaat het in de topsport alleen nog om geld en je kunt je afvragen of het ‘gewone’ volk er straks wel nog welkom zal zijn, tenzij als ‘decor’.
  In de tweede plaats zie ik met lede ogen hoeveel van mijn belastinggeld door de gemeente, onder de vorm van subsidies en van administratieve en logistieke steun, gespendeerd of verspild wordt.  Dat zo'n organisatie in onze gemeente plaatsgrijpt, dat juich ik natuurlijk wel toe.
  Ik heb al twee artikels geschreven over dit onderwerp. Jullie vinden ze in de map ‘Sport’
  Op 24.2.2013: “Finale Superprestige veldrijden op 16.2.2013”
  Op 23.9.2013: “Eindbalans van de Noordzeecross veldrijden op 16.2.2013’

  De oudste veldrit van het land, wordt dit jaar verreden op zaterdag 13 februari. Er werd gestart in 1959. Soms was er een jaar zonder cross, soms waren er twee. Kortom, dit wordt de 57ste editie.
  Ik heb in geen geval de bedoeling het hier nogmaals over het verloop van de cross te hebben.
  Over het tweede hierboven vermeld punt, de steun door de gemeente, wil ik het wel hebben.

  Extern verzelfstandigde agentschappen (EVA)
  Van oudsher moet een gemeentebestuur alle taken uitoefenen, die een duidelijk lokaal en territoriaal tot de gemeente begrensd karakter hebben, zoals bijdragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van haar gebied. Dat gebeurt via haar organen: gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.
  Algemeen wordt aanvaard dat niemand dat beter kan dan de gemeente zelf.
  En toch biedt het Gemeentedecreet verschillende mogelijkheden om via verzelfstandiging een soepelere werking mogelijk te maken.
  Wanneer een lokaal bestuur kan aantonen dat zij de haar toevertrouwde taken efficiënter kan uitvoeren via een andere structuur en er een wettelijke bepaling is die dit ook toelaat, dan kan afgeweken worden van het klassiek beheer. Eén van de mogelijkheden daartoe is het ‘extern verzelfstandigd agentschap’. Het gemeentedecreet verduidelijkt in artikel 225 paragraaf 1 wat dat is: “.Het is een dienst met een eigen rechtspersoonlijkheid (*) opgericht door de gemeente of waarin de gemeente deelneemt, die belast is met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang, en die zorgt voor een grotere onafhankelijkheid, met eigen bestuursorganen, met eigen personeel en met een vermogen los van de gemeente.”
  * die bezittingen en schulden kan hebben, contracten kan sluiten, rechtszaken kan aanspannen of aangeklaagd kan worden
  Er zijn twee vormen van extern verzelfstandigde agentschappen. Het autonoom gemeentebedrijf heeft een publiekrechtelijk statuut en een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm heeft een privaatrechtelijk statuut (vzw, stichting of vennootschap).

  Wanneer wordt vermoed dat een rechtspersoon door een gemeente met welbepaalde taken van gemeentelijke belang is belast? (Gemeentedecreet artikel 225 paragraaf 3)
  Dat is het geval als aan één van de volgende voorwaarden voldaan wordt.
  1° één of meer van zijn organen bestaan voor meer dan de helft uit gemeenteraadsleden of leden van het college van burgemeester en schepenen van de bewuste gemeente of de leden van de organen worden voor meer dan de helft aangewezen of voorgedragen door die personen
  2° de gemeente of haar vertegenwoordigers beschikken over de meerderheid van de stemrechten in één of meer van zijn organen
  3° zijn financiële middelen vallen voor meer dan de helft ten laste van het gemeentebudget.

  Hoe zit dat in Middelkerke? Daar wilde de Lijst Dedecker het fijne van weten
  Jean-Marie Dedecker wilde graag weten of er in onze gemeente een vzw of een vereniging was die in aanmerking kwam om omgevormd te worden tot extern verzelfstandigd agentschap.
  Vzw cyclocrosscomité misschien? Vzw Westende TC Lacodam of Sluis- en Tuinwijkcomité?
  Om zich daarover een oordeel te kunnen vormen, vroeg hij in de gemeenteraad van 13.2.2014 dat de administratie zich over zijn vraag zou buigen.
  De in aanmerking komende verenigingen zouden daarna hun standpunt daaromtrent moeten meedelen. Na voorlegging van deze lijst op de commissie algemene zaken, zou op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad moeten gevraagd worden een officieel standpunt betreffende eventuele verzelfstandiging van die verenigingen in te nemen.
  Zijn toegevoegd agendapunt werd unaniem goedgekeurd;

  JMD: ‘Rekening houdend met de traagheid van het schepencollege, wachtte ik geduldig’.
  Te geduldig, volgens mij, want iets meer dan een jaar moest hij wachten om uiteindelijk de samenstelling te vernemen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw Cyclocrosscomité.
  Dat is toch geen redelijke termijn meer om te antwoorden op de vragen van gemeenteraadsleden!!!

  Beslissing van het schepencollege
  Na het opmaken van die lijst en ingevolge het onderzoek van de administratie was het schepencollege van mening dat momenteel geen enkele vereniging in Middelkerke voldoet aan één van de criteria van art. 225 § 3 van het gemeentedecreet. Dat betekent dus ook dat de vzw Cyclocrosscomité, waarover ik het verder wil hebben, niet moet omgevormd worden tot extern verzelfstandigd agentschap (EVA).
  Officieel bestaat er inderdaad geen enkel orgaan van de vzw uit meer dan de helft gemeenteraadsleden of personen aangesteld/gemandateerd door de gemeenteraad, maar…

  Hoe is dat cyclocrosscomité (algemene vergadering en raad van bestuur) eigenlijk samengesteld?
  De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan in de vereniging en benoemt de bestuurders (= leden van de raad van bestuur, zijnde het uitvoerend orgaan)
  De vzw-wet schrijft voor dat de raad van bestuur altijd uit één lid minder moet bestaan dan de algemene vergadering.
  De reden hiervoor is dat men zelfcontrole wil uitsluiten. De algemene vergadering moet immers toezien op de werking van de raad van bestuur en kwijting verlenen aan de bestuurders. In die optiek is het ook niet evident dat de bestuurders ook lid zouden zijn van de algemene vergadering.
  De samenstelling van de huidige algemene vergadering ken ik niet! Die is namelijk moeilijk te achterhalen.
  De namen van de leden die niet in de gemeenteraad zetelen of niet voor de gemeente werken, spelen eigenlijk geen rol, tenzij die in de minderheid zouden zijn, wat niet het geval blijkt te zijn.

  Volgens het Staatsblad van 17.11.2014 maakten volgende personen op dat ogenblik deel uit van de Raad van Bestuur: Johnny Devey, intussen ontslag genomen, (zie verder) voorzitter Norbert Cicou, Norbert Dedeckere (intussen overleden), Geert Bonne en twee gemeentepersoneelsleden, jurist Daan Fossaert (naaste medewerker van Pierre Ryckewaert) en Peter Maes, van de evenementencel van de gemeente.

  Ik lees dat gemeenteraadsleden die graag als VIP – gast naar de cross gaan, hun kaart moeten afhalen bij Lindsay Lammens van het kabinet van de burgemeester.
  Aangezien de sportdienst een oproep deed voor vrijwilligers, neem ik aan dat het diensthoofd Tom Vandenhouweele, ook een rol speelt in de organisatie. Zijn e-mailadres en telefoonnumer staan trouwens in de technische gids als contactgegevens vermeld. .

  Steven Pallemaerts, boekhouder van de gemeente, is penningmeester en houdt zich ook bezig met de reservatie.
  Ex-directeur toerisme, Peter Germonprez, is algemeen coördinator en publiciteitsverantwoordelijke, gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert is coördinator VIP.
  Ik vraag me echt af wie in de gemeente eigenlijk niet met die cross bezig is?
  Pallemaerts, Ryckewaert en Germonprez zijn toegetreden leden. Dat zijn personen die bij de vereniging zijn aangesloten, eventueel een lidkaart hebben en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Zij zijn gebonden door het huishoudelijk reglement.
  Zo kunnen personeelsleden volop meewerken zonder een officiële functie te bekleden. Zo vermijdt Pierre Ryckewaert ook dat hem belangenvermenging zou kunnen verweten worden.
  Op 15.3.2013 kreeg ik van de secretaris volgend antwoord op één van mijn vragen : “Voor de volledigheid wens ik u mede te delen dat toetredende leden geen stemrecht hebben in de algemene vergadering maar dat zij omwille van hun inzet en deskundigheid betrokken worden in de werking van de vzw ofwel voor advies ofwel omwille van hun representatief karakter bij andere instanties van de wielerbond of Super Prestige of toeristische overheden."
  De secretaris is natuurlijk leep genoeg om te vermijden dat sommige personeelsleden officieel deel uitmaken van de beleidsorganen. Anders zou de raad van bestuur wel eens voor meer van de helft kunnen bestaan uit personen aangewezen of voorgedragen door het schepencollege.
  Zo’n handelwijze wekt wel wantrouwen op.
  De lijst Dedecker beweert informeel van bestuursleden vernomen te hebben dat Pierre Ryckewaert in de praktijk de grote baas is van de cross, die alle beslissingen neemt en alle (eventuele) vergaderingen betreffende de organisatie met derde organiseert en leidt. Dat zou volgens hen ook blijken uit het persartikel hieronder waarin Pierre Ryckewaert ‘zakelijk leider van de vzw Cyclocross’ genoemd wordt. (rechtse kolom ongeveer halverwege)

  Zelfs al maken sommige gemeentepersoneelsleden officieel geen deel uit van de beleidsorganen, toch kan niet ontkend worden dat de belangrijkste functies in het comité door hen uitgeoefend worden. Dat is natuurlijk zeer handig. Zij kennen als geen ander de weg in de administratieve en technische diensten van de gemeente.

  Het ‘geval Devey’
  In het vooruitzicht van de veldrit van 2013 stelde ik ook vragen aan de secretaris Ryckewaert in verband met de samenstelling van het organisatiecomité. Hij antwoordde onder andere:
  “Johnny Devey : werkend lid en ere-voorzitter van de vzw”
  Natuurlijk was ik daarover verwonderd omdat het volgens mij niet kan dat een schepen van sport, actief meewerkt aan één sportevenement met vermoeden van belangenvermenging. Toen ik dat liet opmerken, veranderde Ryckewaert de bijdrage van Devey in ‘protocollaire functie’. Groot was dan ook mijn verbazing toen ik in een recent gemeenteraadverslag las, ingevolge een email van 6.11.2015 aan de financiële beheerder, dat de algemene vergadering en de raad van bestuur het ontslag van dhr Johnny Devey aanvaard hadden. Het moest wel nog gepubliceerd worden.
  Hij zou inderdaad op 27.10.2010 door de Algemene Vergadering tot bestuurder benoemd zijn (Staatsblad 17.11.2014) en volgens hetzelfde orgaan maakte hij vanaf 9.9.2014 nog steeds deel uit van de Raad van Bestuur
  Heeft de gemeentesecretaris dan gelogen tegen mij in 2013? Foei!


  Levert het gemeentepersoàneel tijdens de diensturen prestaties ten voordele van de cross?
  Met een andere van mijn vragen wilde ik graag weten of de de prestaties van het gemeentepersoneel, dat deel uitmaakt van het organisatiecomité, uitgevoerd werden tijdens de diensturen en zo neen, of ze daarvoor extra bezoldigd werden.
  Ziehier zijn toenmalig antwoord: “De prestaties van bovenvermelde personen (tevens personeelslid) in het kader van de Noordzeecross werden niet uitgevoerd tijdens hun diensturen. Het betreft belangloze inzet (geraamd op 180 uren per persoon per jaar) van deze mensen voor de Noordzeecross. Zij worden ook niet extra bezoldigd noch door de gemeente, noch door de vzw. Zij ontvangen ook geen enkele onkostenvergoeding.”

  Als je dan weet, dat bijvoorbeeld Ryckewaert en Germonprez ook betrokken zijn bij de organisatie van het dernycriterium in Lombardsijde… Als dat ook nog buiten de diensturen gebeurt, ja dan 'chapeau'!
  Zij hebben dan zeker nooit geen vrije tijd meer? Ik geloof dat echter niet.
  Op diverse websites vinden we als contactpersoon voor de Organisatie van het Noordzeeomité ofwel Daan Fossaert of Peter Germonprez of Steven Pallemaerts of Tom Vandenhouweele terug. Op zich geen probleem, ware het niet dat zowel telefoonnummers, faxnummers en e-mailadressen deze van de hun gemeentelijk kantoor zijn. Het contactadres dat opgegeven wordt is ofwel het adres van het gemeentehuis te Middelkerke of van het bureau van toerisme te Westende of te Middelkerke..

  De logistieke steun van de gemeentediensten aan de cross
  In 2013 stelde ik ook heel wat vragen over de logistieke steun die ingezet werd bij de voorbereiding van de cross en op de dag zelf. De onvolledige antwoorden moeten zweet, bloed en tranen gekost hebben. Ik moest er niet enkel maanden achter wachten. Mijn emails werden soms ongelezen verwijderd en tenslotte moest ik nog beroep aantekenen bij de beroepscommissie ‘Openbaarheid van bestuur’.
  De secretaris liet mij op zeker ogenblik ook weten dat de gemeentelijke administratie om mijnentwille niet minder dan 16 uur opzoekingswerk had moeten verrichten.
  Ik hield het niet voor mogelijk en ik kan nu nog steeds niet geloven dat de gemeente, zonder mijn vraagstelling, geen balans zou opgemaakt hebben van de Noordzeecross.
  Voor zover me de gegevens verstrekt werden, plakte ik bedragen op de prestaties van de gemeentediensten. Alles samen een serieus bedrag!
  Laten we even overlopen van welke aard die waren.
  Zo’n organisatie vergt natuurlijk heel wat materiaal en heel wat handenarbeid. Wie plaatst de nadarafsluitingen, wie bouwt de bruggetjes en de hindernissen op het parcours?
  Wie brengt de wegwijzers aan op de toegangswegen naar de parkings, naar de omloop en naar de VIP – tent? Wie richt die tent in? Wie zorgt voor de reclame via websites, folders en affiches?
  De gemeente leverde in 2013 volgende personele medewerking tijdens de voorbereiding
  - Leggen van 2 metalen rijplaten
  - Ophalen van nadarafsluiting in Nieuwpoort, Koksijde en Ichtegem
  - Het leveren van een verreiker (is een voertuig dat gebouwd is om zware lasten te tillen en te verplaatsen) met chauffeur voor de installatie van start en finish
  - Plaatsen van 3 houten bruggen over de grachten (in het kader van de veiligheid) (2 personen x 8u)
  - Het leveren van 2 personen van de sportdienst voor het aanbrengen en wegbrengen van signalisatie ( 3 dagen x 2 personen x 4u)
  - Plaatsen van rubberen matten en leggen van tapijt in de VIP-halle (4 personen x 2uur)
  - Aansluiting van elektriciteit en water op het parcours, Vipruimtes en materiaalposten
  - Afsluitende schoonmaak van het terrein (4 personen x 4 uur)
  Er was een raming voorzien van 400 manuren voor het uitvoeren van diverse taken voor, tijdens en na de cross. Volgens de registratie aan de hand van werkbonnen werden 516 uren gepresteerd door gemeentepersoneel.
  De gemeente leverde voor en na de cross volgende materialen: stuifzand voor het maken van een zandbak en 3 zakken strooizout.

  De gemeente leende ook GRATIS een aantal materialen uit, conform het geldende reglement: nadarafsluitingen, afvalcontainers, vuilnisbakken, 2 generatoren, 100 zandzakjes, mobiele werfkeet en 1 kruiwagen met schop.

  Op de dag van de cross zelf, is heel wat politie nodig om het verkeer in goede banen te leiden en dit jaar ook om de supporters een gevoel van veiligheid te geven, wegens het dreigingsniveau 3 dat nog steeds over het hele land van kracht is. Daarom zullen de supporters bij het binnengaan van het terrein gecontroleerd en/of gefouilleerd worden.

  Tijdens en na de cross is ook heel wat gemeentepersoneel nodig.
  De gemeente leverde volgende personele medewerking op de dag van de cross 2013
  Op het gebied van hulpverlening:
  Openbare veiligheid: 25 politiemensen en 2 officieren en 8 manschappen van de
  brandweer.
  Reinheid en netheid: 2 personen van de reinigingsdienst
  Permanentie voor eventuele tussenkomsten bij pannes,…

  De gemeentelijke subsidies
  Een subsidie is
  … een geldbedrag dat de overheid geeft aan iemand of een bedrijf om hem of haar te lokken of te helpen iets te bereiken.’                                                      of nog (ZEER belangrijk)
  … de toekenning van een bedrag om praktische, sociale, sportieve of ideële doelstellingen te realiseren zonder dat een tegenprestatie gevraagd wordt van de ontvanger             of nog
  … door de overheid beschikbaar gestelde fondsen bedoeld om een prijs te verlagen of een bepaalde uitgave aantrekkelijker te maken.’                                   of tenslotte
  … aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.
  Per jaar zou de cross € 60.000 euro krijgen van de gemeente. € 30.000 is voor het zogenaamde mediaplan, een constructie die opgezet is om de return aan de gemeente te verantwoorden en waarvoor in ruil vooral vip-kaarten worden uitgedeeld aan de mandatarissen (gemeenteraad en OCMW) en de genodigden van de gemeente Middelkerke als presenting partner, zowel voor de cross zelf als voor het slotgala in het casino.
  Ons belastinggeld dient hier dus echt om de burgemeester, de schepenen, de gemeenteraadsleden en OCMW – raadsleden toe te laten gratis de VIP uit te hangen. Er zijn in 2016 wel geen partners uitgenodigd en ik ben geneigd te hopen dat de mandatarissen van de oppositie, zoals in het verleden, niet ingaan op deze uitnodiging, maar aangezien de meerderheid zich daar toch niets van aantrekt ....

  De andere € 30.000 is een toelage. (tot voor kort kwam dit van toerisme, nu komt dit vermoedelijk via sport).

  Wie controleert eigenlijk dat comité?
  De gemeente schrijft voor dat de verenigingen die een toelage of subsidie aanvragen elk jaar bijna hun volledige boekhouding moeten voorleggen en een financieel verslag moeten afleveren. Dat is zo voor culturele verenigingen en voor sportverenigingen waarvan uiteraard wordt verwacht dat ze een doordacht en transparant financieel beleid voeren. Logisch toch!
  Ik neem aan dat er dus ook tussen de gemeente, toerisme en het cyclocrosscomité een overeenkomst of contract afgesloten wordt. Of toch niet? Het is toch vanzelfsprekend dat het cyclocrosscomité financiële verantwoording moet afleggen, door resultaatrekeningen, facturen, kastoestanden, voor te leggen.
  Het zou toch interessant zijn om eens de kastoestand te kennen? Zou het ook niet interessant zijn om jaarlijks het budget van de te verwachten inkomsten en uitgaven te kunnen inkijken? Zou de cross echt niet leefbaar zijn zonder de gemeentelijke subsidies? Waarom zou dat ook niet van toepassing moeten zijn voor het crosscomité?
  Wie dat opvat als pottenkijkerij heeft volgens mij niet de eerlijkste bedoelingen.


  Wil de secretaris liever geen EVA?
  Mocht het cyclocrosscomité een EVA worden, dan zou de gemeente natuurlijk meer de controle krijgen over het comité. Het comité zou dan verantwoording moeten afleggen zoals elke sportvereniging indien het nog langer aanspraak zou willen maken op geld van de gemeente.
  En het comité verkeert wel degelijk in de voorwaarden, zij het dan niet officieel, om een EVA te worden. De cross wordt inderdaad georganiseerd door gemeentepersoneel. Het gemeentedecreet kan gemakkelijk omzeild worden. Als men het geheel van subsidies, personeelskosten en materiële ondersteuning bekijkt, dan mag zonder meer gezegd worden dat de helft van de middelen van het comité gedragen wordt door het gemeentebudget en dat er dus wel een EVA kon gevormd worden. Wie dat betwist of betwijfelt, moet maar eens een studie uitvoeren zoals ik dat deed in 2013, maar dan met alle gegevens.
  Dat de maatschappelijke zetel van het comité niet op het gemeentehuis gevestigd is, maakt eveneens deel uit van een camouflagetechniek.

  Wat brengt de secretaris eigenlijk in als verweer?
  De secretaris wijst erop dat JMD selectief geweest is bij zijn opsomming en nauwelijks personen heeft vermeld die niet bij de gemeente werken. Hij vermoedt dat het raadslid zich niet gebaseerd heeft op officiële stukken van het comité.
  Wat zijn dat voor zwakke argumenten? Daar gaat het hier toch niet over!
  Hij vindt dat alles rond de cross wellicht voor de gemeente een handelswaarde heeft van ‘honderdduizenden euro’s’. Hoe komt hij daaraan? Ik twijfel daaraan namelijk ten zeerste. Komen daardoor jaar-in, jaar-uit meer toeristen naar Middelkerke? Worden daardoor meer appartementen verkocht of verhuurd? Profiteert de horeca mee van de cross? Die dag wordt toch gegeten en gedronken in de VIP – gebouwen en aan kraampjes en tenten op het parcours?
  En zelfs als dat zo zou zijn, ALLE belastingbetalers betalen mee voor de cross maar slechts een beperkt aantal profiteert mee van het fortuin dat Ryckewaert vooropstelt.

  Een onwaarschijnlijk … gerucht of waarheid?
  Naar het schijnt zou een 20 – koppige Middelkerkse delegatie zich naar het wereldkampioenschap in Zolder begeven hebben. Om bij te leren, om waar te nemen …
  Hebben ze hier misschien de bedoeling het volgend wereldkampioenschap in ons land in Middelkerke te organiseren?

  Besluit
  Ik herhaal dus dat ik bezorgd ben over de controle van het cycocrosscomité. De bijdrage van de gemeente op het gebied van subsidies is toch overdreven? En de inzet van gemeentepersoneel toch ook? Moest de cross niet reeds enkele jaren, zelfbedruipend zijn? Ik vind dat de mandatarissen van meerderheid en oppositie eindelijk eens hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en de puntjes op de i moeten zetten.

  Bronnen
  http://superprestigecyclocross.be/?page_id=168
  http://www.bloso.be/SportDbPublic.Website/DetailOrganisatie.aspx?OrgId=54693cab-9adb-45aa-9a64-fd3367e26113
  http://www.middelkerke.be/page36214614/cyclocross-comite.aspx
  http://www.isbvzw.be/_uploads/ISB_vzw/downloads/abb_christiaens.pdf
  http://binnenland.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/gemeentelijke-verzelfstandiging
  gemeenteraadsbesluit dd. 13/02/2014(19)
  collegebesluit dd. 10/02/2015 (54)
  gemeenteraad van 09/04/2015 ()
  http://www.middelkerke.be/resources/site1/8/Documenten/subsidies/financieel%20verslag%20projectsubsidie.pdf
  http://www.middelkerke.be/resources/1/reglementen/reglementen.html?werkingssubsidiesportvereniging.html
  http://www.noordzeecross.com/wp-content/uploads/2015/02/technische-gids.pdf

  08-02-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Gemeentebestuur
  01-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Lezen jullie ook 'Uze gazette' van de lijst Dedecker?

  Ik kijk altijd uit naar het verschijnen van partijkrantjes van de oppositie. Onlangs stuurde de lijst Dedecker via dat van hen nieuwjaarswensen voor 2016.
  Daar staan verschillende kritische artikels in.
  Woordje van de voorzitter Claude Prinzie en van Jean-Marie’
  Zal dit idyllisch waardevol landschap verdwijnen’ (over asfalteren van het jaagpad langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort van Slijpebrug tot Nieuwpoort)
  Middelkerke verloedert verder door wanbeleid’ door Tom Dedecker, gemeenteraadslid
  Bilan van halfslachtig beleid’ door Henk Dierendonck, fractieleider LDD in OCMW-raad.
  ‘Het Casinodossier’ door Jean-Marie Dedecker, fractieleider LDD in gemeenteraad.
  Allemaal interessant, maar één daarvan kreeg mijn bijzondere aandacht, namelijk ‘De Stoete Middelkerkenoare’.
  Het artikel omvat een aantal weetjes. Ik citeer telkens letterlijk de tekst uit het partijblad en voeg daar mijn commentaar aan toe.
  Omdat er enkele leuke, goed getrukeerde foto’s bij zijn, wil ik jullie die niet onthouden.


  Wist je dat?
  … de echte burgemeester van Middelkerke onze gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert is?
  Hij is secretaris van de gemeente, van het OCMW, van de politie en van het autonoom gemeentebedrijf. Hij is baas van de personeelsdienst en van de sport- en evenementendienst. Hij is organisator van tennis- en wielerwedstrijden. Hij beheert alle grote investeringsdossiers, van het casino tot het zwembad en bij gebrek aan dossierkennis van de burgemeester en schepenen moet hij zelfs op elke gemeenteraad het hoge woord voeren.


  Mijn commentaar
  Dat wist ik natuurlijk en ik heb er mij altijd over verwonderd. Daarbij vroeg ik me af of hij al die functies nog wel deftig kan uitvoeren. Of heeft hij daar misschien een reeks speciale adjuncten voor?
  Het is ook algemeen bekend dat hij zich zowat alles kan en mag permitteren. Wie houdt toch de handen boven zijn hoofd?
  Let wel: volgens zijn eigen verklaring leidt hij het sportgebeuren enkel in zijn vrije tijd! Wie dat niet gelooft, die zal hij iets anders wijsmaken.

  Wist je dat?
  … de gemeente meer startgeld uitbetaalt aan wielrenners dan dat er subsidies gegeven worden aan alle Middelkerkse sportverenigingen samen.

  Commentaar
  Dat wist ik niet maar gezien de wielergekte die hier heerst (in het gemeentebestuur), verwondert me dat geen zier! Wie zoiets nog normaal en of goed kan vinden, ja … is die dan wel waard om een beleidsfunctie uit te voeren?


  Wist je dat?
  … toerismeschepen Michel Landuyt, in 2014 voor de kerstmarkt een ijsglijbaan huurde die niet werkte en in 2015 opnieuw een schaatspiste waarop niet kon geschaatst worden. Samen 60.000 euro weggesmolten door wanbeheer.


  Commentaar
  Ja, dat wist ik maar al te goed. Volgens mij heeft dat zelfs heel wat meer gekost. Naast de huurprijs was er nog de energierekening, de werkuren van het gemeentepersoneel, de verzekering, promotioneel drukwerk, toileteenheid, …
  In 2014 werkte de glijbaan kortstondig wel maar slechts na dure interventies (inkorten, ijs,...) en dan nog met heel weinig succes. Het storm- en regenweer gooide natuurlijk ook wel roet in het eten.
  Ik schreef daarover telkens een artikel (zie map Evenementen)
  5.1.2015: ‘Middelkerke spreekt nog maar eens in superlatieven’
  4.1.2016: ‘Middelkerke: Waartoe een onstuitbare drang om uniek te zijn, kan leiden’
  Zoals uit mijn titels kan afgeleid worden, ligt hoogheidswaanzin aan de basis van dit wanbeheer.


  Wist je dat?
  … dat de grootste uitgavenpost van de VZW Toerisme onder leiding van Carine De Jonghe elk jaar de zitpenningen zijn voor de lokale politici, namelijk 65.000 euro.

  Commentaar
  Dat wist ik niet en ik vind dat schandalig!!!
  Volgens ‘Uze gazette’ van 2015 (‘Het Middelkerks Blunderboek’) zou voorzitter De Jonghe per vergadering van het directiecomité 350 euro ontvangen. Soms zouden er zelfs twee vergaderingen per dag gehouden worden terwijl 1 bestuursvergadering per maand zou volstaan. LDD noemt dat ‘Politiek voor de eigen bankrekening’


  Wist je dat?
  … het parkje van de ‘oude tennis’ verkocht wordt voor een zoveelste immobiliënproject, en dat de studiekosten van 849.000 euro om er eerst een parking van te maken, definitief verloren zijn


  (Eigen foto's)

   Commentaar
  Over de verkoop was ik niet op de hoogte, maar aangezien niemand geïnteresseerd is in het project van de gemeente omwille van de opgelegde voorwaarden, bleef er enkel de keuze ‘verkopen’ of ‘er een bovengrondse parking met tuintje van maken’. Over die onwaarschijnlijke verspilling aan studiekosten, daarover schreef ik een artikel: zie map ‘Verkeer’ op 6.8.2012: ‘Zijn ondergrondse megaparkings en de plannen voor het aanleggen ervan, vervloekt? Of ligt het aan het gemeentebestuur?’
  Michel Landuyt beloofde nochtans destijds “In het geval we toch geen koper vinden, is het studiewerk van de ontwerper zeker niet verloren. Dan beschikken we namelijk over een volledig uitvoeringsdossier waarmee we eventueel zelf initiatieven kunnen nemen.”


  Wist je dat?
  … het hindernissenparcours aan de Abdesweg jammer genoeg moet afgebroken worden. Het schepencollege gaf bewust een onwettige bouwvergunning aan de uitbaters in een landbouwzone, terwijl dit enkel kan in een recreatiezone. Een financiële aderlating voor de uitbaters door het wanbeleid van onze bestuurders. We stellen voor om deze attractie te verplaatsen naar het sportpark waar straks ook bij de Kegel Extreme een Jurassic Park gebouwd wordt

  Commentaar
  zie map ‘Gemeentebestuur: 10.8.2015 ‘Recreatie in landbouwzone’


  Wist je dat?
  … de Calidris staat te verkrotten in afwachting dat er een nieuwe bestemming voor gevonden wordt. Vermits een tijdelijk onderbrengen door het schepencollege geweigerd wordt, stellen wij voor om de discotheek daar te huizen, zodat de jeugd in onze gemeente ook aan haar trekken kan komen.

  Commentaar
  Op 14.10.2014 lanceerde de gemeente een Open Oproep om een private partner te vinden die de Calidris als multifunctioneel gebouw zou willen uitbaten.
  De volgende organisaties bezetten voor het ogenblik het gebouw:
  De IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen), met een erfpacht voor 27 jaar, gebruikt het hun toegewezen deel als administratief centrum, voor de opslag van materiaal van de kustreddingsdiensten, als uitvalsbasis van ‘redders aan zee’ (pers, media,…).

  Voor de tweede gebruiker, Chiro Westende, wordt jaarlijks een gebruiksovereenkomst opgesteld.

  Het doet mij echt pijn te zien hoe zo’n mooi gebouw met zoveel mogelijkheden er al zo lang verwaarloosd bij ligt.


  Besluit
  Is dat geen indrukwekkende lijst aan blunders en misrekeningen? En er zijn er nog heel wat meer.
  Gelukkig is er de oppositie (de Lijst Dedecker, maar ook het Progressief kartel levert volgens mij verdienstelijk werk) die de meerderheid regelmatig op de vingers tikt als ze weer eens niet handelt als een goede huisvader. Opbotsen tegen een meerderheid blijft wel ondankbaar.

  01-02-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Politieke partijen
  25-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Westende: dialectweek:
  E


  “Krieën ik ook nog meddu noet karriot van u notto! E gieddur?”


  In tkaffee ‘Du flowu pluzantn’, lanks du Kabbaretstroatu in Westendu, zit Sjoarul u ‘Leffu bloent’ tu drienkn. Nu kiekt regtu voör em no zu glas mo nu zieët ut eiguntlik nie. Nu sjhut reegulmoatug zu kop weggeweeru. Du kaffeeboas ‘dun Tjinnu’ wit datnem nu mo best grust lat.
  Du deuru gotoopn e zu moat Jif, ginnu van du slimstu, komt al oeëstn bin.
  Jif: ewel, Sjoarul, wa sjhilt ur, kammuroat? Goat ut nie?
  Sjoarul: og vint, zwieg zeiru, ken u naksiedent get en kzien in fowtu. Ken moeëtn bloazn e twastur boovn! Nie veelu wi, zeit du gandarmu, eu… pliesju, mo tog strafboar!
  Jif: ja, zu zien do string up, ee. Ju mag mo 5% alkol i ju bloeët en, wi!
  Sjoarul: 0,5 prommielu, Jif, daddis taantal gramn alkol pur lietr bloeët.
  Jif: E nej utwa? E ju veelu sjhaa a ju notto?
  Sjoarul: U bitju zeir a mu noarmus en a mu sjhoeërn, mo mu notto is pirttottal. Tis wel u noet karriot, ee, veirtieën joar. In okkoagu gukogt, mo na nog mor oendurt duust kielomeeturs.
  Jif: E ja nog mo juustu no du kaarwasj guwist! Goj nu u niewn koopn? Wuffurn?
  Sjoarul: Mo Jif tog! Niet du zot oedn mem ee! Kweetnt nog nie! U sportwaagn got allussiïns nie zien.
  Op da momment komdundur moat Juul bin en dun dieën is zot van ottoos.
  Jif: Ne, wieën da mu doar en! Zeg gie u ki waffur notto da Sjoarul moe koopn.
  Juul: Worom kop ju gin tesla?
  Jif: u waddu?

  Juul: das zoon otto met du nillutriek. Daddet nogal u bitju voördeiln, wi!
  Sjoarul: ja, wuffur allumallu te?
  Juul: ju butaalt mindur of gin bulastiengn, ju krieg suubsiedies, toendurroet is goekoopr en nu vurbruukt mindur.
  Ju kut doa vieroendurt kieloomeeturs mee rieën zoendur bie tu tankn e jettur meir platsin, ook.
  En, Sjoarul, lik of daj gie u groeënu joengn ziet: nis veelu proopurdur daju noeddu notto.
  En witju waddook? Ju kut doamee nogga sjettu geevn, wi!. In 5,6 sukondn zit ju anoendurt pur euru!
  En de leigstu soörtu van du tesla, moddel S, kost mo vuuvuntjeevuntug duust euro. Mo ja, daddis ook u sjieku futteuru, ee?

  Sjoarul: Ziej zot joaju, Juul? E mu zien nie mi joenk wi! E ju meug tog nowurs mi zeiru rieën Vroegur dostunk nog u kirup zu steirt duwn, mo nu rieënk noois mi lik du zotn, kzien dovoarn toet.
  En goekoop int vurbruuk? Gloovu gie daddu? Tsjhient dattu nillutriek weeru got upsloan!

  Juul: ja mo, ju kuddut allutweê ee, rieën up illutriek of rieën up naftu.
  Watta jook kut doeën, ojt guluk et van nog u naantal joarn tu leevn, is u notto die zeëvu riet koopn. In tjoar twientug of zeëfs u bitju vroegur goan zup du mart komn … en teegn u butaalboaru pries, ee!
  Sjoarul: nie zeivurn ee Juul! Gie zieddu goejn! Oj gie peist dangkik oendurtusjhun oovral me mu vieloo noartoe goan rieën?
  Jif: be ja, das u goe gudagt want ju go nie trekn van du vurzeekriengu e ju go nog u boeëtu kriegn, da goju u noop gelt kostn.
  E mu weetn allumallu dat u notto nie goekoop is ee!
  Juul: Das juustu, an u notto ziendur stief veelu kostn! Peis mor u kir an du keuriengu, ant vurbruuk, butaaln voe tu parkeern, toendurroet, derstelliengn, du rietaks, vurzeekriengu en u noop aksiswaarn lik u geepeeis, …
  E nu en ton u kir u purses!
  Jif: Zeg Juul, go zu wuuf, die nie ku rieën, ton alleinu de kommisjus kun doeën met die notto??

  Juul: mobbe niïns, Jif! Ju moe vorloopug zeëfs nog me twein in du waagn zitn, wovan eën agtur tstieër. Ot ur utwa vurkeirt goat met dun illiktroonieka, moet ur tog utwiën iïngriepn, ee.
  Jif: mo voe du restu go ju nieëtn mi moeëtn doeën?

  Juul: vandujoaru got nal up eën rievak kun rieën up dottostraadu of in du fielu. In 2018 got nal van rievak kun wisseln en vanof 2020 got nook kruuspuntn kun oovursteekn.
  Jif: Tis tog straf ee? Woa got uuzzu weërult tog nortoe?


  Een woordje uitleg
  Ik heb in de facebookgroep ‘Je bent van Westende als…’ al drie keer een tiental Westendse woorden gelanceerd uit mijn ontwerp van ‘Westends woordenboek’ van zo’n 130 bladzijden.
  Daarop kwamen enkele reacties, ook negatieve. Vooral het schrijven van de doffe e als u schijnt een twistpunt te zijn. Ik schrijf namelijk zoals je het uitspreekt.
  Ik stelde immers vast dat er bij gebruik van ons dialect in facebookberichten nogal wat verschillen waren.
  Ik nam me dus voor een poging te doen om die verschillen wat uit te vlakken.
  Ik beweer daarmee dus niet dat ‘mijn’ Westends het enige juiste is.
  Voor diegene die moeilijkheden hebben bij het uitspreken: lees de tekst minstens één keer luidop.

  En mijn vraag aan jullie: we laten het West-Vlaams/Westends toch niet uitsterven, hé, zoals de UNESCO beweert?


  Ziehier enkele vertalingen van woorden uit mijn tekst, die ook bedoeld zijn om mijn schrijfwijze te verduidelijken:


  agtur tstieër: achter het stuur (ch uitgesproken als g + gerekte ie)
  aksiswaarn: accessoires (toebehoren)
  allussiïns alleszins (gerekte i)
  bloent: blond
  butaalboaru: betaalbare
  daddis: dat is
  dostunk: durfde ik
  dovoarn: daarvoor
  e nej utwa?: en heb je iets?
  fowtu (in): in fout
  gieddur: jullie
  illutriek: elektriciteit
  komdundur: komt hun
  kuddut: kunt het
  lanks: langs
  mobbe niïns: maar neen zij
  naksiedent (u): een ongeval
  nieëtn: niets
  oeëstn: hoesten
  oendurtusjhun: ondertussen
  pluzantn: plezante
  purses: proces-verbaal
  sjhoeërn: schouders
  sjhut (nu): hij schudt
  toet: te oud
  vandujoaru: dit jaar
  vuuvuntjeevuntug duust: vijf en zeventig duizend
  weërult: wereld (gerekte e + d uitgesproken als t)
  zeëfs: zelfs
  zeir: pijn
  zeivurn: zeveren (afkapping werkwoord met wegvallen eind-u)

  25-01-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Dialect
  18-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kerst 2015 in Westende: Sti-i-i lle nacht, donkere nacht!!!

  Kerstmis is een geliefd feest dat bijna overal in de wereld bijzondere glans krijgt door de helle, kleurrijke verlichting aan huizen, bomen, palen, …
  In Middelkerke houdt men daar schijnbaar niet zo van!

  'Pure geldverspilling', zal ons gemeentebestuur zeker gedacht hebben. “We kunnen beter wat sparen om megaprojecten uit te voeren, om een nieuwe kursaal te bouwen, om de dijk te verbreden, om ondergrondse nauwelijks bezette parkings aan te leggen, om nieuwe kunstwerken aan te kopen voor het beeldenpark, om pleinen aan te leggen, om uitkijktorens van 250.000 euro te bouwen, om tennistornooien en wielerkoersen te subsidiëren of zelf te organiseren, voor recepties, … Daarmee lokken we tenminste nog meer toeristen naar onze badplaats.
  Gezelligheid, mooie feestdagen voor de inwoners, dat is niet meer van deze tijd.”


  Werken in Westende-dorp?
  De kerstverlichting in Middelkerke, was bij het jaareinde 2015 beneden alles. Ook in de kerngemeente eigenlijk, maar vooral in Westende-dorp en Lombardsijde.
  Zo zag de verlichting er tussen beide uit: om de twee telefoonpalen een lichtbron(netje).

  In Westende-dorp was er helemaal niets!!
  Ik hoor ze al afkomen met “Ja, maar, met die werken” Dan hadden ze juist de bewoners van het dorp, een hart onder de riem moeten steken. Een riem onder het hart, zou ook goed geweest zijn. Een kabel is toch rap getrokken. Enkele bijkomende kerstbomen op de meest afzichtelijke plaatsen, zouden een kleine plaaster op de wonde geweest zijn.
  En waarom geen kerststalletje aan de kerk? Ook omwille van het feit dat het kerkplein een opslagplaats voor bouwmaterialen geworden is? Die had men dan maar wat moeten camoufleren. Waar een wil is, is een weg. Maar die wil was er schijnbaar niet. Twee of drie onverlichte kerstbomen tegen een verkeerspaal geplakt, was echt veel te weinig.
  Vergeten we niet dat al die mensen al maanden op een bouwwerf leven! En de werken zijn bijlange nog niet gedaan! Had men trouwens de bewoners niet kunnen benaderen om zelf een inspanning te doen? Nu waren er slechts een tweetal die zelf een klein lichtje in de duisternis deden branden. Durfde men de confrontatie niet aan?


  De Badenlaan
  Wie in een straat woont waar mensen nog met elkaar praten, mag zich gelukkig achten. Ja, zulke straten vind je nauwelijks nog. De Badenlaan in Westende-bad is er nochtans zo één.
  Dat is te danken aan Willy Schelstraete en Luc Annaert en hun feestcomité.
  Wat die zo allemaal voor hun medebewoners in petto hebben? Laten wij dat even overlopen.


  Jaarlijkse rommelmarkt
  Op 12 september 2015 richtten ze voor de elfde keer een grote rommelmarkt in. Vorig jaar waren er meer dan 400 standhouders.
  Tot voor een paar jaar beperkte de markt zich tot de Badenlaan zelf, maar later werd die uitgebreid tot de Duinenlaan. Dat zal dus wel aardig wat opbrengen! En wat gebeurt er dan met de winst?
  Elk jaar schonken de organisatoren een cheque aan het Kinderkankerfonds. Mooi toch?
  Om de medewerkers te bedanken en een nog hechtere band onder de bewoners van de straat te smeden, werd ook elk jaar een ontbijt voor de bewoners van de wijk georganiseerd.
  Tenslotte had er elk jaar een nieuwjaarsfeest plaats, in aanwezigheid van het voltallig gemeentebestuur (volgens de foto’s) om de vriendschapsbanden te onderhouden en om dat te bedanken voor de subsidie die de evenementen in de straat moet ondersteunen.
  Tijdens de eindejaarperiode werd gezorgd voor kerstverlichting, wat de straat tot best verlichte, kleurrijkste en gezelligste straat van de gemeente maakte.
  Je kon er niet naast kijken, natuurlijk! Tijdens de voorbije kerstperiode was de Badenlaan de donkerste straat van Westende. Waarom toch? Dat vroeg iedereen zich af. Tot op Facebook een verhelderend bericht verscheen. Wat was er gebeurd?
  Op 8 oktober 2015 kreeg het feestcomité vanwege het gemeentebestuur het verwijt te horen dat bij het opstellen van de rommelmarkt de straat beschadigd werd door de nummers van de standhouders op de grond te plaatsen. Verrassing alom want dat was nu al de 11° keer dat ze hetzelfde deden en nooit had iemand daar iets op aan te merken. Het verwijt ging tevens gepaard met het dreigement dat er geen vergunning voor de volgende markt meer zou gegeven worden, zolang die nummers niet verwijderd waren.
  Maar geen probleem! Even de relaties aanspreken en dat zou wel geregeld worden. Waar dienen politieke vrienden anders voor? Maar … alhoewel mevrouw de burgemeester samen met de secretaris de brief ondertekend had, bleek ze niet op de hoogte te zijn (!!!).
  De verantwoordelijke ambtenaar, die het document opstelde, zou ‘onbeleefd’ uitleg gegeven hebben
  Hij zou beweerd hebben dat hij en niemand anders verantwoordelijk is voor de gasboetes. Hij zou de organisatoren ook verweten hebben, nooit een vergunning aangevraagd te hebben voor het ophangen van vlaggen en wimpels, noch voor het aanbrengen van de kerstbomen en de verlichting.
  De aansluitingen voor de verlichting kwamen nochtans van de gemeente en de bijhorende goedkeuring ook…
  Maar … dat was een andere dienst, natuurlijk.


  Wie heeft er nu gelijk?
  Vooreerst sluit ik mij aan bij het facebookbericht van Lode Maesen: “Alweer wordt een ambtenaar de kop van jut. Weet dat die alleen maar uitvoert wat het college van burgemeester en schepenen beslist en opdraagt. Als die mensen dan zelf niet meer weten wat ze ondertekenen, dan is dat niet de schuld van die ambtenaar. Dus, schiet niet op de boodschapper, wie dat ook zou kunnen zijn. De enige verantwoordelijken zijn de gezagsdragers die bij deze weer hun verantwoordelijkheid ontlopen door van niets te weten....."
  Het kan natuurlijk niet dat een prachtig initiatief door dit gebeuren een stille dood zou sterven. Misschien moeten de organisatoren gewoon de vergunningen aanvragen die in zo’n geval voorzien zijn. Ik meen dat dit voorval niet mag leiden tot het schrappen van de activiteiten die al zolang van de Badenlaan een bijzondere straat maken.
  Ze moeten begrijpen dat het schepencollege de betroffen ambtenaar, die tenslotte maar zijn werk doet, zeker niet in het ongelijk mag stellen. Op facebook noemt iemand hem ‘machtsgeil’! Ik vermoed dat hij gewoon geschermd heeft met de ondertekening van de brief door zijn oversten.
  Hij zou in dergelijke gevallen wel rekening moeten/kunnen houden met wat er in het verleden gebeurd is en daarom open blijven staan voor discussie.

  18-01-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Evenementen
  11-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelukkig nieuwjaar, goede gezondheid

  Dat zijn de voornaamste klassieke wensen die over en weer gaan bij nieuwjaarsrecepties. Dat wens ik ook aan alle lezers van deze blog. Dat was ook niet anders op de achtste editie van de gemeente die op 3 januari 2016 van 11 tot 13 uur de lokale jaarinzet moest zijn op het marktplein, (in het Middelkerks ‘op het evenementenplein’).
  Ik had er geen meer meegemaakt sinds die van januari 2012. Toen ging het ‘uitbundig’ vieren van een nieuw jaar nog door op het plein vóór ‘De Branding’.
  Er waren enkele wijzigingen, onder andere de inwisseling van een mannelijke burgemeester voor een vrouwelijke.
  Maar er werd ook op organisatorisch en financieel vlak ingegrepen.
  De huidige bijeenkomst mag succesvol genoemd worden.
  Het goeie weer was natuurlijk van de partij. Warm was het niet, maar wie daar behoefte aan had, kon rond de kachel (lees ‘vuurkorven’ of ‘braseros’) handen en voeten verwarmen.


  De aanwezigen

  Zeer veel volk! Is dat omdat het gratis is of uit sympathie voor de aan de macht zijnde partijen? Wie zal het zeggen? Zeker is dat ik bitter weinig Westendenaars ontmoette, buiten raadsleden of bestuursleden van de meerderheid. Westende had dus weer geen eigen receptie.
  De politici van de oppositiepartijen blonken alweer uit door hun afwezigheid. Ik vind dat ze daar verkeerd mee doen. Zij (CD&V, LDD en N-VA) organiseren wel een eigen receptie, al dan niet in een West-Vlaams kader (SP-a). Daardoor lijkt het erop alsof de gemeentelijke receptie er één van de Open VLD is.
  Aan de verschillende dialecten te horen, bevonden zich veel tweedeverblijvers onder de aanwezigen. Zij zien dat blijkbaar ook als (kleine) compensatie voor de hoge taks die hen door de gemeente opgelegd wordt. Draagt dat misschien ook bij tot een verbroedering met de lokale bewoners? Ik vrees van niet, de klassieke uitzondering die de regel bevestigt daargelaten.

  De toespraak van de burgemeester
  Het valt op hoe weinig mensen daar naar luisteren en gewoon verder babbelen. De geluidsinstallatie was nochtans prima en gehoorgestoorden, zoals ik, kunnen dat alleen maar toejuichen..
  Ik heb er enkel uit onthouden dat Janna zichzelf een ‘vooruitkijker’ noemt en dat volgens haar ‘gedane zaken geen keer nemen’. Bedoelde ze daarmee dat ze visie heeft? Komaan! En dat we moeten vergeten welke fouten zich reeds onder haar bestuur voordeden. Is dat niet wat al te simplistisch?

  Frieten vervangen door pizza
  Je kon geen frieten meer krijgen bij ‘Verkindere’. Die waren vervangen door stukjes Pizza van de NV Carillon uit Dentergem.
  Ik heb destijds de gulzigheid beschreven waarmee sommige Middelkerkenaars en/of tweedeverblijvers zich op één of twee (… of drie) zakken friet stortten en er een heel lange wachttijd voor over hadden.
  Daar had men deze keer een mouw aan gepast. Bij aankomst, na een korte tijd aanschuiven, kreeg elke aanwezige, ook de schepenen (!!), een heuse stempel opgedrukt, zoals destijds als we naar een bal gingen. Iedereen kreeg ook een jeton, recht gevend op één en slechts één stuk pizza.
  De tijd om echt aan een pizza te geraken, was wel veel langer. Ik heb daarvan maar afgezien.


  Betere sfeer
  Destijds vond ik de sfeer ondermaats. Die was nu, na een aarzelend begin, veel beter omdat het kwartet ’Funky D’ enkele bekende schlagers aanhief, waar de ondertussen inwendig wat opgewarmde, vooral oudere aanwezigen, lustig konden meezingen.
  De band bestaat uit 4 muzikanten/artiesten. Een Funky ‘D’ experience is een interactieve show waarbij het publiek direct wordt betrokken. De aanwezige groep bestond uit een zangeres, een zanger, een saxofonist en een trompettist. De artiesten hadden zich opgesteld op vier éénmanspodia, op nauwelijks enkele meters van elkaar.
  Als ik hier een eerste suggestie mag doen: zet liever drie grotere podia verspreid over het plein zodat de artiesten zich kunnen verplaatsen van het ene na het andere, zodat de toeschouwers/toehoorders niet moeten drummen om in het centrum te geraken. Een algemene geluidsinstallatie moet de muziek natuurlijk over het hele plein doen weerklinken.
  Een tweede suggestie: gezien het aantal aanwezigen, maak de in te nemen ruimte van het plein wat groter.

  Besparing op dranken?
  Om 12u10, dus halverwege de receptie, wou ik een warme chocolademelk drinken, maar … de beide verkooppunten waren uitverkocht. Een kleine jenever, dan maar? Niet te verkrijgen!
  Was dat om besparingsredenen? Als ik in Middelkerke dat woord hoor, ja dan kan ik een grimlach ( = bittere lach) niet onderdrukken.


  Besluit
  De huidige organisatie van de nieuwjaarsreceptie lijkt mij van de betere soort. Maar … wanneer wordt eens het goede voorbeeld van De Haan gevolgd, afwisselend in De Haan en in Wenduine?


  Lees ook mijn vorig artikel van 9.1.2012: ‘Waren er ook inwoners van Westende op de nieuwjaarsreceptie in Middelkerke’ (zie map ‘Evenementen’)


  Bron
  Foto’s van Gilbert Cogghe en 1 van gemeentelijke website

  11-01-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Evenementen
  04-01-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: Waartoe een onstuitbare drang om uniek te zijn, kan leiden

  Vooreerst mijn verontschuldigingen omdat ik mijn belofte niet nagekomen ben. Ik zou namelijk verslag uitbrengen over de verschillende eindejaarevenementen maar wegens ziekte gingen kerstavond, kerstdag en de drie volgende dagen in een waas aan mij voorbij. Dat is me dus niet mogelijk geweest.
  Na mijn herstel bleef er mij niet zo veel keuze meer.
  ‘Icefest’ moest ik toch absoluut zien, want die unieke schaatspiste op kunststof werd door Janna en Michel zo uitbundig geroemd dat het zonde zou geweest zijn om dat te missen.
  Nu ben ik wel ziek geweest, maar ik kon nog lezen tussen het innemen van medicatie door. Spijtig genoeg was er geen heuglijk nieuws over dat unicum. De kunststof zou namelijk niet gebracht hebben wat er van verwacht werd. Ja, de piste kostte wel 30.000 euro maar dat zou vlot teruggewonnen worden omdat de piste onder alle weersomstandigheden zou kunnen gebruikt worden: geen smeltend ijs meer en dus ook geen mazoutverslindende ijsmachine.
  Mogen we dan nog spreken van een ‘Icefest’? Of is het eerder een ‘synthetic fest’?
  Nu goed, als de doelstelling maar gehaald wordt. En dat bleek geenszins het geval geweest te zijn. Op 20 december schreef Bernard Vanneuville van Focus WTV dat ‘lekker glijden toch wat anders is; zelfs voor ervaren schaatsers is het wennen’.
  Een sussend woord van Michel Landuyt dat dit voorbij zou zijn als de piste enigszins ingeschaatst was, moest de oplossing brengen.

  Bekijken jullie op onderstaand filmpje hoe Janna het goede voorbeeld gaf en wat Michel erover te vertellen had.

  http://www.wtv.be/nieuws/middelkerke-schaatst-op-kunststof-plaats-van-ijs

  Op 29 december 2015 om circa 14u30 kon ik dan toch een bezoek brengen om de schaatsers aan het werk te zien. En wat bleek? De piste was leeg … totaal leeg. Iemand die er vanaf het begin al omtrent was, zei mij ‘de mensen houden er niet van omdat het geen echt ijs is’.
  Dan pak je eens uit met een primeur!

  En de omkadering? Ik heb geen enkel optreden bijgewoond in Festihut maar het programma was veelbelovend. De schikking van de zaal zag er beter uit dan in 2014.
  De algemene schikking van ijspiste, ‘Festihut’ en stalletjes onderging ook een grondige en gunstige facelift, maar … waren dat kerststalletjes die een kerstsfeer moesten creëren of waren dat kermiskraampjes?

  De versiering vóór het casino was een mooi stuk.


  Bj het naar huis rijden, kreeg ik plots de ingeving om ook even de kerstmarkt in Nieuwpoort te bezoeken. Wat hadden die ervan terecht gebracht?
  Wat een enorm verschil!
  Geen rode loper, maar een druk bezette schaatspiste!!

  De opstelling van zo’n 15 kerststalletjes van lokale verenigingen tussen vele kerstbomen, creëerde een echte kerstsfeer. Voor de kleinsten werden ook een paar attracties voorzien.

  Hier was er weliswaar ook geen 'Festihut’ met voorstellingen in een verwarmde tent, maar slechts een open podium. Er grepen wel dagelijks live-optredens plaats. Als je warm gekleed bent moet je daar ook kunnen van genieten. En als het moet (?) dan helpen een paar jenevers wel. En het was ... precies zomer!!
  En een groot pluspunt: de markthoreca kon hier ook een graantje meepikken.

  Besluit
  De ijspiste werd dus opnieuw een flop!! Onze gemeentebestuurders zouden dringend eens uit hun ivoren toren moeten afdalen. Waarom altijd de beste willen zijn? Waarom niet eens rondkijken in de omliggende gemeenten en er de nodige lessen uit trekken? Waarom altijd alleen aan de toeristen denken?
  Minder sparen op gezelligheid tijdens de eindejaarsfeesten, de inwoners zullen er dankbaar voor zijn.

  04-01-2016, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Evenementen
  28-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Middelkerke wel degelijk goed bezig?

  Eind oktober 2015 kreeg de gemeente Middelkerke de ‘GoeBezig-prijs2015’ uitgereikt door Vlaams minister voor Plattelandsbeleid Joke Schauvliege, als beloning voor haar gestructureerd en doordacht participatiebeleid. Ik zou niet liever doen dan de betrokkenen allemaal hartelijk te feliciteren, maar ik wil tevens voorzichtig blijven.

  GoeBezig zijn is een moderne uitdrukking die graag en vooral gebruikt wordt als men tevreden is over iemands prestaties of … over die van zichzelf.
  Klopt die bewieroking van de verdiensten van Middelkerke wel met de realiteit?
  Laat er ons even dieper op ingaan.

  Wat verstaat men onder ‘Participatiebeleid’?
  Het begrip ‘Participatie’ is stilaan in de plaats gekomen van ‘Inspraak’.
  Participatiebeleid is het betrekken bij het beleid van burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden in een zo vroeg mogelijk stadium. Waarbij in een open wisselwerking, met hen de voorbereiding, de bepaling, de uitvoering en/of evaluatie van het beleid wordt vorm gegeven.
  In het Gemeentedecreet van 6 juli 2005 zijn een (beperkt) aantal regels opgenomen die het voor de steden en gemeenten, maar ook voor de burgers, mogelijk maken een participatief of interactief beleid te voeren.
  Onder Titel VI ‘Participatie van de burger’ vinden we vier maatregelen terug inzake inspraak (art. 197-220): klachtenbehandeling, adviesraden en overlegstructuren, verzoekschriften aan de gemeenteraad, de gemeentelijke volksraadpleging.
  Het is niet steeds duidelijk hoe de participatie juist afgebakend wordt.
  Als ik zie hoe de gemeenteraad meestal voor voldongen feiten geplaatst wordt en welke routine-, en onbelangrijke punten daar behandeld worden, als ik lees dat de meeste belangrijke beslissingen gedelegeerd werden naar het schepencollege, dan vrees ik dat ook de inspraak van de bewonersgroepen niet is wat ze zou moeten zijn.
  En … dat onze beleidsmensen er niet echt voorstanders van zijn.
  Natuurlijk is het voor de betroffen bewoners nuttig, ja zelfs noodzakelijk dat hun mening gevraagd en soms zelfs ingevolgd wordt als het gaat over punten die hun onmiddellijke levenssfeer aanbelangen.
  Als belangrijkste wil ik vermelden het informeren over wegenwerken, het samen waken over de verkeersveiligheid (fietsroute in Leffinge), de aanleg van speelpleinen (in Slijpe en Sint-Pieters-Kapelle), gebruik van kerk als vergaderzaal (Sint-Pieterskapelle), ...

  In het totale kader van het algemeen beleid blijven die beslissingen echter beperkt. Inspraak in wat voor de lokale bevolking echt belangrijk is, zoals het gebruik van ons belastinggeld, het subsidiëren en inrichten van mega-evenementen, dure soms nutteloze aankopen, investeringen, meerjarenplannen, bouwen van ondergrondse parking voor miljoenen euro’s, ... dat is nog wat anders.
  We herinneren ons ook allemaal wat toenmalig burgemeester Landuyt ooit zei over informatieavonden. Hij noemde ze oneerbiedig ‘praatbarakken’.
  Maar we willen het hier hebben over die GoeBezig-prijs, die niet uitgereikt wordt omdat de gemeente een gezond financieel beheer voert, noch over democratie in het algemeen.
  Hoe verloopt die beperkte wisselwerking tussen overheid en bevolking?

  Samenlevingsopbouw
  Dat was ooit een initiatief gebaseerd op de Engelse methodiek ‘Village Appraisals’.
  Bewonersgroepen van de plattelandsdorpen kunnen dus adviseren, inspraak hebben en op sommige momenten mee beslissen over thema’s die direct invloed hebben op hun nabije leefomgeving.

  Tijdens de legislatuur 2006-2012 behoorde ‘Samenlevingsopbouw’ tot de bevoegdheden van schepen Geert Verdonck. Die term had hij zelf overgenomen van de organisatie ‘Samenlevingsopbouw’, die actief was/is in de verschillende Vlaamse provincies, met steun van de provincies. Hij vond (en vindt nog altijd) ‘Inspraak’ en ‘Participatie’ van de bewoners belangrijk. Dat gold vooral bij alles wat de gemeentelijke overheid in hun omgeving van plan was/is of op voorstel van de bewoners eventueel zou kunnen realiseren. Hij had toen een opbouwwerkster in dienst, die gecoacht werd door Samenlevingsopbouw en ook volgens hun methodieken werkte. De gemeente ‘huurde’ haar eigenlijk van samenlevingsopbouw. Hij koos voor deze formule omdat deze persoon dan onafhankelijk kon werken, los van politieke bemoeienissen uit het College.
  Onder zijn gezag werden de DorpInZicht-groepen opgericht, met als start het uitdelen van vragenlijsten in te vullen door de plattelandsbewoners: Sint-Pieterskapelle (2007), Slijpe (Dec 2008), Schore (jun/jul 2009), Mannekensveere (2010) en Leffinge (eind 2011).

  De Dorp inZicht-groepen zorgen, met steun van het gemeentebestuur, voor heel wat lokale evenementen in het hinterland.
  We mogen dus zeggen dat Geert Verdonck een groot aandeel mag opeisen in de verwezenlijkingen totnogtoe. Naar het schijnt gebeurde dat allemaal dik tegen de zin van de Open VLD. Zij zagen deze initiatieven helemaal niet zitten. Vooral de toenmalige schepen van openbare werken, nu burgemeester, zag dat als te grote inmenging in haar plannen. Bij elk initiatief van de dorp-in-zicht-projecten was er tegenwind van de blauwe partij.
  Het Progressief Kartel daarentegen was voorstander van veel meer inspraak, vooral over dorpskernvernieuwingen, waar de burgers geen dure dorpsboom (€25.000) vragen maar toegankelijke wegen, parkeergelegenheid waar nodig, gezellig plein waar bewoners kunnen samenkomen en geen dure betegeling of hypermoderne banken of bloembakken.
  Lombardsijde, Westende-dorp en Wilskerke schijnen dus niet tot het platteland te behoren. Althans, het was de bedoeling van schepen Verdonck ook hier DorpInZicht ingang te doen vinden en zelfs in de deelgemeente Middelkerke ook, maar dan per wijk. De kiezer besliste er in oktober 2012 anders over.
  Meer dan drie jaar later, onder de huidige schepen voor Participatie, is er nog steeds niets gebeurd.
  Is dat geen bevestiging van het gebrek aan interesse voor het initiatief?


  Dorpsbelangen
  De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen is gegroeid uit Samenlevingsopbouw. Toen Samenlevingsopbouw in Oost- en West-Vlaanderen niet langer de begeleiding van ‘zwakkere groepen’ in de samenleving/ op het platteland als kernactiviteit beschouwde, werd de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen opgericht. Die zette de werking verder. In West-Vlaanderen gebeurde er enkele jaren niets en sinds een half jaar heeft de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen met medewerking van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen de werking naar West-Vlaanderen uitgebreid en is daarmee Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen geworden.
  Het is de bedoeling later door te groeien naar de andere Vlaamse Provincies!

  Zij stellen zich tot doel de gemeenten te beoordelen op het gebied van participatiebeleid. Er wordt nagegaan of bewonersgroepen kunnen adviseren, inspraak hebben en op sommige momenten mee beslissen over thema’s die direct invloed hebben op hun nabije leefomgeving.
  Elk jaar wordt, per provincie, een gemeente en een bewonersplatform bekroond met de ‘Goebezig-prijs’. In 2015 stelden zich voor West- en Oost-Vlaanderen 22 gemeenten en/of bewonersgroepen kandidaat om 4 prijzen in de wacht te slepen, dus ongeveer vijf per prijs.
  Een bewonersplatform/dorpsraad/ bewonerscomité/ bewonersgroep wordt door de jury als ‘Goe Bezig’ bevonden als uit de acties van die groep dorpsbewoners blijkt dat de werking de bewonersparticipatie op het platteland op een efficiënte en zo mogelijk vernieuwende manier benadert.
  Het gaat daarbij om diverse facetten zoals:
  - het aanjagen van het gemeentebestuur (en andere actoren) om dorpsbewoners op een actieve manier te betrekken bij het dorpenbeleid in al zijn aspecten.
  - het uitbouwen van een structurele samenwerking met de gemeente (bv via vaste contactpersonen, vaste vergadermomenten, sluiten van samenwerkingsovereenkomst, …)
  - het participeren aan het beleid o.a. door oprichten/versterken van een draagvlak rond gemeentelijke beleidsbeslissingen met gevolgen voor het platteland (o.a. op vlak van verkeer en mobiliteit, dienstverlening aan de loketten, cultuur, sport, …)
  - het actief betrekken van dorpsbewoners bij de werking zodat er een groot draagvlak ontstaat (bv via open bewonersvergaderingen, werkgroepen, dorpskrant, website, facebook, ...)
  - het versterken van het maatschappelijk weefsel in het dorp (door communicatie, opzetten van eigen acties of ondersteunen van acties van anderen, …)
  - het bijdragen tot een kwalitatieve en aangename woon- en leefomgeving (o.a speel- en ontmoetingsruimte, meer groen, …) door eigen acties of beleidsaanbevelingen.
  - het versterken of uitbouwen van de intrinsieke waarden/kwaliteiten van het dorp (troeven op vlak van patrimonium, toerisme, naar het verenigingsleven toe, …) m.a.w. het mee identiteit geven aan het dorp.
  Een budgethouderschap voor wijkcomités en burgerinitiatieven is voorzien in artikel 159 van het Gemeentedecreet.
  Onder de voorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld, kan het college van burgemeester en schepenen immers het beheer van een budget voor bepaalde projecten in handen geven van een wijkcomité of burgerinitiatief. Deze inspraakmethode is enkel mogelijk wanneer het project voldoende wordt gedragen door de wijk of door de bevolking.
  Dit is een belangrijke vernieuwing omdat het de steden en de gemeenten in staat stelt om initiatieven van de (georganiseerde) burgers te ondersteunen en te vergemakkelijken.

  Middelkerke en Merelbeke werden uitverkoren als gemeenten en Woumen (Diksmuide) en Zwijnaarde als bewonersgroepen. Hebben de andere gemeenten misschien geen participatiebeleid of zijn ze niet zo uit op het behalen van prijzen, zoals bij ons, ik weet het niet, maar er zijn in Oost-Vlaanderen 65 en in West-Vlaanderen 64 gemeenten, dus …

  Wat doet de gemeente zelf?
  Burgemeester Janna heeft participatie in haar bevoegdhedenpakket.
  In Middelkerke kenden we al een sterke inspraakcultuur’, beweert ze nu, alhoewel haar liefde voor inspraak, zoals hierboven gezegd, om het zacht uit te drukken, niet groot was. En vol trots stelt ze verder: “De prijs die we van het nieuwe koepelorgaan Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen krijgen is een erkenning voor de energie die we samen met de Dorp inZichten leveren en een deugddoende vaststelling dat we ‘goe bezig’ zijn”.
  Middelkerke stelde vorig jaar een voltijdse participatie-ambtenaar aan, ook inspraakambtenaar genoemd. Het is naar verluidt een zeer bekwaam en gemotiveerd ambtenaar en tevens toporganisator. Zij is het aanstuur- en aanspreekpunt van de verschillende bewonersgroepen, In overleg daarmee bepaalt zij de agenda en de werkpunten.
  Participatie is meer dan je gal spugen over bepaalde problemen’, vindt ze. ‘Aankaarten van problemen moet uiteraard, maar essentieel in een goed participatiebeleid is het gezamenlijk zoeken naar haalbare oplossingen’.
  Zij zou zeer nauw samenwerken met burgemeester Janna Rommel-Opstaele. Janna houdt van feestjes. Op zich is daar niets mis mee. In de gemeente doet het verhaal de ronde dat de participatieambtenaar op 7 maart 2015 de ‘ladies-night op KVO’ moest inrichten: een modeshow van lingerie, veel cava, dans en een stripper als apotheose…
  Ik zal maar niet het hele verhaal vertellen maar het moet er daar lustig aan toe gegaan zijn.
  Dat was naar het schijnt een feestje aangeboden door een sponsor van KVO … Willy Rommel, echtgenoot van de burgemeester … maar betaald door de gemeente Middelkerke!

  Besluit
  Laten wij voorzichtig zijn en niet al te euforisch doen over de’GoeBezig-prijs’ die de gemeente mocht ontvangen. De jury had niet alleen weinig keuze, maar er blijft nog een hele weg af te leggen. Het is vooralsnog geen ‘BeterBezig-prijs’ of een ‘BestBezig-prijs’. De dag dat de burger, zij het via de verkozene in de gemeenteraad, zij het rechtstreeks, inspraak zal hebben bij beleidsbeslissingen van een zeker algemeen belang, dan zullen we pas kunnen spreken over echte democratie.

  Bronnen
  http://www.middelkerke.be/nieuws/middelkerke-wint-goebezigprijs-2015.aspx#.Vm6RrTbSkdU
  http://www.dorpinzicht.be/
  http://www.dorpsbelangen.be/?p=1896
  http://www.samenlevingsopbouw.be/overons/missie-opdracht-waarden-over-ons
  http://www.middelkerke.be/page75331927.aspx
  http://www.vvsg.be/veiligheid/gemeentelijkveiligheidsbeleid/burgerparticipatie/wetenschappelijke%20benadering/Pages/Wettelijk_kader.aspx
  http://www.dewakkereburger.be/index.php/de-wakkere-burger-blogt/opinie/195-een-duurzaam-participatiebeleid-qwordt-voor-een-dag-gemeenteraadslidq
  Met dank aan Agnes Voet, Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen, De Meerling, Moeie 16A, 9900 Eeklo

  28-12-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (1)


  Categorie:Milieu
  21-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke stapt af van zijn hoge toren

  Watertorens hebben hun beste tijd gehad: Westende had er vroeger één en Middelkerke zelfs twee. Jullie zien hieronder de oude (en afgebroken) watertorens in Middelkerke (links) en Westende (rechts)

  Nu is er nog één in Middelkerke, langs de Logierlaan, ontworpen door L. Simoens, gebouwd in 1961 door aannemer NV Bouwbeton uit Meulebeke, eigendom van de watermaatschappij TMVW.
  Maar die toren moet er in het najaar van 2016 ook aan geloven. Waarom?
  Er is vooreerst een probleem van corrosie (scheikundige aantasting van materialen) en van betonrot. Dat is de schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten, waardoor het beton begint te barsten, wat dus de veiligheid in het gedrang brengt.


  Maar ook de manier van werken in een watertoren is niet meer van deze tijd.
  Bovenin is er een waterreservoir met een inhoud van 800 m³. Door de hydrostatische druk, dat is de druk die uitgeoefend door een statische vloeistof op een lichaam op een bepaalde diepte in die vloeistof, blijft de druk in het waterleidingsnet constant. Die druk is evenredig met het peil van het water: voor iedere tien meter stijgt de druk met ca. 10 N/cm² (ofwel 100 kilopascal).
  Via pompen wordt het water over het waterleidingsnet verspreid.
  De pompen werden nu vervangen en er wordt nu gewerkt met zogenaamde frequentie geregelde toestellen, waarmee de aangepaste pompen beter kunnen gestuurd worden en waarmee het verbruik beter kan opgevolgd worden.

  Moet de watertoren daarom perse afgebroken worden?
  Als de toren onherstelbaar is of als er een veiligheidsrisico ontstaat, dan zit er natuurlijk niets anders op. Als herstelling van het betonrot wel mogelijk is en in sommige gevallen is dat zo, dan zou er misschien eens een kosten-baten berekening kunnen uitgevoerd worden.
  Waarom? Is dat wel de moeite? Een watertoren is toch een herkenningspunt in het landschap en ik vind dat ook een mooi beeld! Er bestaan er hele mooie en kunstvolle die soms zelfs prachtig geschilderd zijn. Kijk maar eens op  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_watertorens_in_Belgi%C3%AB
  Zijn dat misschien niet juist zulke beelden die mee Vlaanderen’s rijkdom uitmaken?
  Die van Middelkerke is nu wel niet van de mooiste, maar toch …

  Het kunstwerk ‘Salacia’ zal niet langer een technisch en financieel probleem zijn
  Bovenaan de af te breken toren, werd ter gelegenheid van Beaufort 3, in 2010, een kunstwerk aangebracht van de Nederlandse kunstenares Tamar Frank.
  Het moet een artistieke meerwaarde geven aan de toren, waarvan de kroon om de zeven minuten een andere kleur krijgt en omgetoverd wordt van watertoren naar vuurtoren. Het ruisen van de zee en het suizen van de wind worden vertaald in een subtiele beweging en langzame kleurschakering van de lichtstralen. Frank gebruikte daarbij ragfijne nylondraad, gespannen om de twee centimeter. De gekleurde draden worden overdag beschenen door de zon en ’s nachts uitgelicht. Dat spel moet een magische sfeer creëren.”

  'Salacia', genaamd naar een Romeinse zeegodin, heeft de gemeente bij de aankoop in 2009 36.000 euro gekost, 'De bewoners van de wijk (zijn daarmee soms de uitbaters van het naastliggend restaurant bedoeld?) zouden, volgens toenmalig schepen Carine De Jonghe, al langer vragende partij geweest zijn om iets te doen met ‘hun’ toren.
  Misschien goed bedoeld … en goed gestart, maar…
  Er werd al vlug vastgesteld dat de installatie niet bestand was tegen het gure zeeklimaat. Ze viel dan ook al vlug ten prooi aan roest. Had men dat niet kunnen/ moeten voorzien?
  Op 9 februari 2011 werd een eerste defect vastgesteld. Een tweede volgde op 16 maart 2012. Bij nazicht bleek dat 7 defecte armaturen moesten vervangen worden. De LED lichten konden niet afzonderlijk vervangen worden, omdat ze verwerkt zitten in de printplaat verbonden met de armatuur.
  Uit eerste berekeningen bleken de herstellingen te duur uit te vallen en daarom werd toen beslist het licht voorgoed te doven. Dat was, volgens Michel Landuyt, schijnbaar niet naar de zin van ‘veel’ inwoners. Bij de firma die de oorspronkelijke armaturen leverde, konden gelukkig nog originele stukken gevonden worden voor de ‘luttele’ prijs van € 4.479,73 (BTW incl).
  En zo gingen de lichtjes weer aan in maart 2014 en tevens ging er een licht branden bij lichtspecialist Dominique Borgonie uit Middelkerke. Hij zorgde voor een betaalbare oplossing (?). "Ik heb de verlichting vereenvoudigd tot enkel een binnenkring, waardoor het licht nu van binnen naar buiten schijnt, door de ramen. Daardoor hebben regen, zoutlucht en gure wind er geen vat meer op. De lichtsferen duren een klein uur en dat in blokjes van 3 minuten, gebaseerd op het lichtscenario van kunstenaar Tamar Frank."
  En zo was het kunstwerk in ere hersteld (dixit Michel).


  Er komt een uitkijktoren in de plaats
  En toen had Michel een nieuw ideetje. Waarom van die hoge watertoren geen uitkijktoren maken? Dus, van watertoren over vuurtoren naar uitkijktoren!!
  Dat zou toch een fameuze nieuwe attractie zijn? Men zou er namelijk kunnen genieten van een uniek (wat houdt hij toch van dat woord!!) uitzicht over het beeldenpark, dat al deels gerealiseerd werd, en natuurlijk ook over de unieke Warandeduinen en … over het hinterland.
  Geen slecht gedacht, ware het niet …… dat er weer zo’n duur prijskaartje aan vasthangt, namelijk 250.000 euro, volgens mij een uitzinnig hoog bedrag. Of de prijs van het ontwerp door een studiebureau daarbij inbegrepen is, dat weet ik niet.
  Of dat geld nu uit een ‘investeringspotje’ komt of uit een kous in de kelder van het gemeentehuis, het is belastinggeld en enorm veel ook.

  En … zal men wel een voldoende goed uitzicht hebben over de omgeving?
  Die nieuwe attractie zal namelijk een heel stuk kleiner worden. Waar de watertoren nu 51 meter hoog is (in plaats van de in sommige media vermelde 60 meter), zal de uitkijktoren slechts iets meer dan zeven meter tellen. Zal men de duinen niet moeten ‘aftoppen’? Zullen de daken van de huizen in de Logierlaan het zicht naar het hinterland niet belemmeren?


  I can hear it’, de hoornen van Ivars Drulle, blijven, zoals nu, verdoken achter een duin.

  En … zullen die ‘vele’ inwoners nu niet klagen omdat 'hun' toren zo klein geworden is?

  Mijn vorige artikels over dit onderwerp (in de map ‘Kunst’
  13.04.2009 ‘Beaufort03 in Middelkerke’
  24.12.2012 ‘Beaufort Evolutie’

  Bronnen
  ‘Het Laatste Nieuws’ van 12.2015 ‘Watertoren wordt kopje kleiner gemaakt’ door Paul Bruneel
  ‘Het Nieuwsblad’ van 12.2015 ‘Watertoren wordt uitkijktoren’ door Dany Van Loo
  Wikipedia
  “Het Laatste Nieuws” van 12.03.2014 “Kunstwerk watertoren schittert toch weer” door Paul Bruneel
  Communicatie TMVW Gent

  21-12-2015, 12:02 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Uitzicht gemeente
  14-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe opvoering van het komisch stuk ‘Verkoop van de pastorie Lombardsijde’

  Alhoewel de oppositiepartij ‘Het Progressief Kartel’ en de lokale bevolking vinden dat de pastorie van Lombardsijde, een stuk erfgoed van het dorp, als dorpsgezicht zou moeten beschermd worden omdat de ziel van het dorp anders gaat verdwijnen, komt daarvan niets in huis.
  Het gemeentebestuur, hoe kan het ook anders, heeft daar namelijk geen oren naar en vindt het niet nodig het voorstel om er de lokale verenigingen mee te ondersteunen door er een ontmoetingscentrum/ bezoekerscentrum van te maken, schijnbaar geen goed voorstel.
  Maar … naar het schijnt zijn ze wel ‘goe bezig’

  Het kartel vermoedt dat ‘de burgemeester en haar gevolg’ liever de belangen verdedigen van de immobiliënsector. Zij denken ook dat de pastorie absoluut geld moet opbrengen om nog meer ‘megalomane projecten te financieren’.

  Nieuwe openbare verkoop
  Nieuwe? Jawel, want er komt een tweede poging omdat de vorige, op 17 september, op een sisser uitdraaide. Er waren namelijk slechts 13 aanwezigen of moet ik zeggen ‘nieuwsgierigen’, zoals ikzelf.
  Toen het ogenblik aanbrak om een bod uit te brengen, bleek niemand daartoe bereid. Het had veel weg van een komedie.
  Was de inzetprijs van 235.000 euro, te verhogen met 15,5 % kosten, te hoog?
  Schrikten de nog uit te voeren renovatiewerken en de verplichting om de pittoreske gevel te bewaren de kandidaten af? Zijn de immobiliënhandelaars niet geïnteresseerd omdat ze het pand niet mogen afbreken en een appartementsgebouw in de plaats zetten?
  Het zal wel een beetje van dat alles zijn, alhoewel dat ‘afbreken’ volgens een andere bron wel zou mogen.
  De burgemeester is van mening dat de te hoge instelprijs de enige reden was.

  Op het eerste gezicht blijkt het gebouw nochtans over enige troeven te beschikken: ruime totale oppervlakte van 890 m², 5 kamers op gelijkvloers en 5 op de eerste verdieping, kelder, zolder, grote omheinde tuin, afzonderlijke garage met berging uitgevend op de Bamburgstraat, recent dak, centrale verwarming op aardgas, dubbel glas.

  Even had ik nog gehoopt dat het gemeentebestuur zou ingezien hebben dat de pastorie dan toch maar beter niet verkocht wordt, maar neen … het volhardt in de boosheid.
  Er werd een nieuwe instelprijs bepaald, namelijk 175.000 euro.
  Onze politici hopen vurig hun gezicht geen tweede keer te zullen verliezen op 19 februari 2016 om 17u30, opnieuw in de cafetaria van de gemeentelijke sporthal De Bamburg, Baronstraat 25, 8434 Lombardsijde.

  En wat zegt de oppositie nu?
  Schijnbaar is de oppositie nu nog meer ontgoocheld. Lode Maesen van het Kartel noemt de nieuwe instelprijs ‘belachelijk laag’. Ze noemen die verlaging met 60.000 euro: “je dorp in de solden zetten’
  Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten!

  Mijn vorige artikels daarover:
  21.9.2015 “Lombardsijde: wat gebeurt er met de pastorie van bijna 100 jaar oud?
  Houdt ons gemeentebestuur dan echt niet van ons erfgoed?” Map Erfgoed
  19.12.2015 ‘Moet die pastorie nu echt verkocht worden?’ map ‘Godsdienst – Kerken’

  Bron
  Het Nieuwsblad’ van 11 december 2015: “Verkoop pastorie loopt voor geen meter’ door Dany Van Loo

  14-12-2015, 00:00 Geschreven door stammer
  Reageren (2)


  Categorie:Erfgoed
  07-12-2015
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Middelkerke: wat heeft de activiteitenkalender in 2015 nog voor ons in petto?

  Hoewel velen onder ons de kerkelijke tradities niet meer in ere houden, zoals vroeger, blijven de kersttijd en de overgangsperiode naar een nieuw jaar toch een bijzonder plekje in het hart van veel mensen innemen. En niet alle tradities van onze heidense voorouders worden verwaarloosd!
  Als wij de klokken horen luiden en als er vuurwerk afgestoken wordt, dan denken wij er weliswaar niet meer aan dat vroeger veel lawaai gemaakt werd om de geesten van de overledenen en de demonen, die juist rond deze tijd konden opspelen, te verjagen of ze minstens gunstiger te stemmen.
  Dat ze daarvoor offers brachten onder de vorm van kerststollen, vollaards, wafels, pannenkoeken, lukken, oliebollen en uitgebreide maaltijden met veel alcoholische dranken, ook daar denkt niemand van ons nog aan als we ons al die lekkernijen laten smaken.

  Hoe dan ook, de periode van Kerst tot Driekoningen (de heidense twaalf nachten) blijft nog steeds een feestelijke en leuke periode.
  De kerstbomen, die nu soms wel eens andere vormen kunnen aannemen of op moderne manier kunnen versierd worden, blijven nog steeds staan tot na Driekoningen.
  In deze periode vallen snipperdagen en schoolvakanties en veel bedrijven zijn gesloten.
  De kustplaatsen mogen zich dus steeds verheugen in veel naar hier afzakkende toeristen en die moeten verwend worden.

  Op 17 november 2014 publiceerde ik hier het artikel “Waar gaan jullie kerst- en oudejaarsavond vieren? Waar gaan jullie lekker eten op 25.12.14 en 1.1.2015”. Ik deed dat toen, na een succesvolle navraag bij de Middelkerkse uitbaters om voor jullie de mogelijkheden in de gemeentelijke restaurants kenbaar te maken.
  Omdat het gemeentebestuur onder het motto ‘“De langste staat in Middelkerke!” een ‘stijlvol eindejaarsevenement met drank- en andere verkoopstanden waarbij kwaliteitsvolle animatie voor volwassenen en voor kinderen centraal moest staan’ met veel en luid tamtamgeroffel had aangekondigd, volgde ik toen ook op de voet het ‘Icefest’ op het Epernayplein. Ik wijdde daar op 05.01.2015 een uitgebreid artikel aan ‘Middelkerke spreekt nog maar eens in superlatieven’.

  Dit jaar wil ik een overzicht weergeven van de gemeentelijke eindejaarevenementen en de verdeling daarvan over de deelgemeenten.

  Hoe was het in 2014-2015? Wat was er de vorige keer ook al?
  Op 6 december van 14 tot 17 uur stelde Joël Vandenbussche opnieuw zijn rijke collectie kerststallen voor in de kerk van Schore. De toegang is gratis en je kon er een glühwein, een koffie of een warme chocolademelk kopen.
  Wie het moest missen krijgt op 13 december en 20 december van 14 tot 17 uur een nieuwe kans.
  Ziehier één van zijn modellen. Kijk maar op http://www.westhoek.be/jewaserbij/6672/kerststallen-tentoonstelling om er nog veel meer te zien.

  Op 12 december 2015 beleeft Westende-dorp van 17 tot 23 uur op het marktplein de tweede editie van ‘Westende klinkt’, Kerstmarkt ‘Music, Eat & Drink’.
  Om 19u30 start dan ‘Westende zingt’, waar oud en jong de leukste liedjes kunnen meezingen.

  Op 19 december 2015 richt het feestcomité van Mannekensvere, vanaf 17 uur tot in de vroege uurtjes, weer een kerstmarkt in. Een ‘kerstdj' zorgt voor de ambiance.
  De innerlijke mens kan zich verwarmen aan de standjes van de plaatselijke verenigingen met o.a. glühwein, warme chocomelk, Jägermeister, Hasseltse koffie, jenever, wijn, bier...
  Kleine hongers stillen de lokale verenigingen met pannenkoeken, croque monsieurs, soep, braadworsten, noordzeevis…

  Op zondag 20 december vanaf 16u30 is er opnieuw 'chirokaffee' in de lokalen van de Calidris (Westende-dorp).

  Laat je op 19 en 20 december, bij het doen van jouw eindejaarinkopen, verwennen door de lokale handelaars. Breng ook een bezoekje aan het Huis van de Kerstman in de Leopoldlaan 22 in Middelkerke. Je krijgt er gratis een foto van je gezin samen met de Kerstman. Laat je van daaruit rondrijden door een Tuk Tuk, doorheen de versierde winkelstraten.

  Op 26 december 2015 organiseren de handelaars van Westende-bad opnieuw een winterbraderie. Die begint op 26.12 om 10 uur en eindigt op 27.12 om 18 uur.

  In de namiddag van 26 december, van 14 tot 17 uur, kan er deelgenomen worden aan de winterwandeling. Deze vertrekt aan het Grand Hotel Bellevue/ Rotonde in Westende-bad en loopt via de Duinenweg, de Graaf Jansstraat en de Duinenlaan richting Lombardsijde. Dat heeft weliswaar weinig te zien met kerstmis en een kerstsfeer wordt er niet door gecreëerd. Maar ‘een frisse neus halen’ is nooit slecht … en onderweg wordt gratis de innerlijke mens versterkt.

  Op 26 december 2015 ‘s avonds, is er weer een ‘Sterren aan zee’ in een feeëriek Normandpark in Middelkerke.
  Onze toeristische dienst raadt aan ons te laten meeslepen in een betoverende duizend-en-één-nacht – show van 18 uur tot 19u15. Er wordt warmte en licht geblazen in de koude winter om een unieke kerstsfeer te creëren. De animatie zou naar verluidt prachtig zijn met adembenemende lichtshows en vlammenwerpers, met waaghalzerige vuurartiesten, met zwaarden en buikdansen. De toeschouwers kunnen tevens genieten van een verwarmende kom soep.
  Vanaf 19u15 u worden gedurende een tiental minuten de fakkels aangestoken en om 19u25 vertrekt aan de ingang van het park, zijde Westendelaan, een fakkeltocht naar het strand Casino Oost, waar om 20 uur een ‘spetterend’ vuurwerk ontstoken wordt.

  Op oudejaarsavond 31.12.2015 wordt er van 20 uur tot 3 uur gevierd in open lucht. Om middernacht wordt een vuurwerk afgeschoten op het strand ter hoogte van het casino in Middelkerke.

  Alle inwoners en tweede verblijvers worden op zondag 03.01.2016 op het marktplein van Middelkerke uitgenodigd om nieuwjaarswensen uit te wisselen en een glaasje te drinken op het nieuwe jaar.
  Het gemeentebestuur biedt de aanwezigen tussen 11.00u en 13.00u gratis drank aan en iets om te eten, dit alles in een gezellig kader met muziek. De muziekgroep Funky D moet zorgen voor de ambiance.


  Op 9.1.2016 van 13 tot 18u30 wordt de nieuwjaarscorrida gelopen in Lombardsijde.

  Het ‘Icefest’
  Verleden jaar deed het gemeentebestuur een oproep om deel te nemen aan een wedstrijd om een ‘stijlvol eindejaarsevenement met drank- en andere verkoopstanden waarbij kwaliteitsvolle animatie voor volwassenen en voor kinderen centraal moest staan’ te mogen inrichten. Daisy Sturtewagen, van de taverne ‘The Corner’ op de zeedijk, meldde zich als enige kandidaat. Zij kreeg een contract voor drie jaar..
  Het mocht geen klassieke kerstmarkt zijn. Het moesten ‘speciale’ standen zijn met drank en met andere waren. Het moest ’speciale’ animatie zijn, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Iets wat dus paste bij het ‘trendy’ of ‘modieuze en stijlvolle Middelkerke’. De happening moest opgebouwd zijn rond een centrale attractie, een ijsglijbaan van 4 meter breed en 35 meter lang.
  Er werd een ijsglijbaan geplaatst, typisch voor onze gemeente, namelijk de langste en natuurlijk een primeur.
  Wie het initiatief neemt om de inwoners/ toeristen enkele feestelijke dagen te bezorgen, hoopt natuurlijk op mooi weer. Het mag koud zijn, daar is het ook de periode voor, maar een hondenweer met storm en veel regen, zoals verleden jaar, verstoort elk feest.
  Het was zelfs zo erg dat het moeilijk was om een oordeel uit te brengen over de 35 meter lange en 4 meter brede ijsglijbaan, de stalletjes errond, een carrousel voor de kinderen, een frietkraam dat geen frieten mocht verkopen, wegens ‘niet stijlvol genoeg’. Dat werd dus een grote mislukking, maar daar kon het gemeentebestuur weinig aan doen, behalve dat het weer zoveel gekost had. De uitbater trof geen schuld.
  Nu is er wel opnieuw een ‘Icefest’ van 18.12.15 tot en met 3.1.16 op het Epernayplein in Middelkerke maar de ijsglijbaan is vervangen door een nieuwe ‘primeur aan de kust’.
  Dat beweert de gemeente tenminste. De centrale attractie wordt deze keer een kunststof schaatsbaan. Waarom? Omwille van de duurzaamheid en … jawel de energiebesparing. Daar komt namelijk geen smeltend ijs bij kijken en er zijn ook geen energieverslindende ijsmachines meer nodig.
  Een kunststof schaatsbaan is een ijsbaan van verschillende plastic componenten van circa 2cm dik. De exacte samenstelling van het kunststof is even divers als het aantal aanbieders van kunststofschaatsbanen. Deze variëren zowel in gebruikstoepassing als ook in montage. De beste zijn degene welke geen additionele “glijvloeistof” behoeven en die naadloos kunnen worden gelegd. Dit voorkomt vieze kleding bij een eventuele valpartij en ongelukken door de “scheuren” in het kunststof..
  Op de overdekte schaatsbaan van 200 m² kan men elke dag plezier beleven van 11u tot 20u. Voor de sportievelingen worden er curling- en ijshockeywedstrijdjes georganiseerd. Vijf euro is de prijs van een dagpas.
  De officiële opening heeft plaats op vrijdag 18 december om 16u.
  Natuurlijk zullen er ook kersthutjes staan en er zal elke dag muzikale animatie zijn van 11u tot 24u.

  En ‘Festihut’ is er natuurlijk ook weer. Dat is de grote tent waar elke dag attracties aangeboden worden. Ik heb er mij wel over verwonderd dat daar zo weinig over te vinden is. Ook op de website van de dienst ‘Toerisme’ onder ‘Icefest’ is daar geen sprake van. Ziehier het programma dat ik tenslotte vond op de Facebookpagina van ‘Bruisend Middelkerke’.

  Wat is er nieuw?
  Leffinge zal op 18.12 om 19 uur tot leven gebracht worden dank zij een gratis uniek licht- en vuurspektakel aan de kerk. Het moet een 'spetterende' combinatie worden van kleuren, vuur, klank en verhaal in het duister.
  Mysterieus, verrassend, ontdekkend, uitdagend… 
  De lokale handelaarsbond zorgt dat de smaakpapillen die avond rijkelijk beroerd worden.

  In een tent op het marktplein van Lombardsijde richt de lokale handelaarsbond op 19.12.2015 een ‘Kersthappening’ in. Om 20 uur treedt er ‘’t Westvlams Gemiengeld Vintekoor’ op.

  Ook de verenigingen laten zich niet onbetuigd
  Her en der worden nog kerstfeesten en kleinere vieringen georganiseerd.
  Op 14.12 viert de Sint-Lutgardisschool (Westende-dorp) feest met koffie en koeken van 14 tot 18 uur
  Op 16.12 is er vanaf 11u30 een kerstdiner in het ‘Dienstencentrum’ (Middelkerke)
  Arnold Sercu en Bart Verhelle treden op vanaf 14u30. Menu * Aperitief met als hapje Eendemousse op kruidentoast met bosvruchtenconfituur * Pompoensoep met Italiaanse ham snippers * Kalkoenfilet Archiduc met warme groenten en kroketjes * Panna cotta met speculoos en bosvruchtenjus * 2 Glazen wijn en water aan tafel. Tijdens de pauze koffie en gebak. Deelname € 27. Inschrijven voor 09/12. Indien enkel optreden Deelname € 7, incl. koffie en gebak
  Op 16.12 is er tevens van 19 tot 21u30 een kerstfeest in ‘Ter Duinen’ (Middelkerke).
  Op 17.12 is er in de Sint-Lutgardisschool (Westende-dorp) van 15 tot 21 uur de kerstmarkt West-Luten.
  Van 18.12.15 tot 3.1.16 staat er, naar jaarlijkse traditie, op de Zeedijk (Middelkerke) ter hoogte van Nr 231 een kerstchalet ‘Westkant’ waar jenever en wulloks verkocht worden.
  Op 26.12 is er van 14 – 17 uur in ‘Ter Duinen (Middelkerke) het Open VLD – kerstfeest voor kinderen van de leden, in samenwerking met ‘De Blauwe Vlinder’
  Op 26.12 is er, van 15 uur tot 3 uur, een kerstfeest in de surfclub ‘De Kwinte’ (Westende-bad)
  Op 26.12 staat er van 16u30 tot 22 uur een kerststal in de Kerkstraat Middelkerke, ter hoogte van de ‘Togoloog’.
  Op 4.1 is er van 14 tot 17 uur een Nieuwjaarsdrink in ‘De Bamburg’ Lombardsijde.


  Besluit
  Ik wens jullie alvast, nu reeds, een fijn en ‘vrolijk’ kerstfeest en een gelukkig oudejaar, hetzij aan een rijkgevulde of gezellige tafel, hetzij op één van de aangeboden attracties van jullie vereniging of van het gemeentebestuur. Na verloop van de festiviteiten kom ik zeker terug met een artikel waarin ik de door mij bezochte van een beoordeling zal voorzien. Ik mag nu reeds zeggen dat de hoofdbrok zich afspeelt in Middelkerke zelf.


  Bronnen
  http://www.toerismemiddelkerke.be/toerisme/evenementenoverzicht.aspx
  http://www.toerismemiddelkerke.be/toerisme.aspx
  http://www.toerismemiddelkerke.be/resources/2/eindejaarsbrochure%202015%20LR.pdf

  07-12-2015, 10:46 Geschreven door stammer
  Reageren (0)


  Categorie:Evenementen
  Archief per week
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 30/12-05/01 2014
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 31/12-06/01 2013
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  Websites over Middelkerke
 • Gemeente Middelkerke
 • Middelkerke.2link
 • Handelaars Westende-dorp
 • Westende


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!