NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • 'Les Verts' ontdekken 'l'espéranto'! - 11 mei 2019
 • Het onderwijs is nu officieel in crisis - Karel Verhoeven - DS 05 04 2019
 • Kwaliteit onderwijs moet omhoog, maar zonder gelijke onderwijskansen los te laten' - Elisabeth Meuleman - Knack Opinie - 03 04 2019
 • Onderwijslat moet lager - Lieven Boeve - VRTNWS - 28 03 2019
 • Filosofe Alicja Gescinska stapt via Vlimmeren de Europese politiek in - GVA 19 maart 2019 (editie Kempen)
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Taaldemocratie
  Taalkundig-culturele democratie kan slechts gerealiseerd worden door gebruik van een Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede (= G.E.N.T.) taal, zoals het Esperanto.
  01-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Logo + verklaring (laatste aanpassing: 4 december 2009)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

                                                  
        Europa: 1 munt - 1 G.E.N.T.-taal*


  * G.E.N.T. = Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede


  Taaldemocratie is gebaseerd op twee democratische principes:

  1. IEDEREEN heeft recht op een mogelijkheid tot contacten met anderstaligen.
  2. IEDEREEN moet een inspanning leveren.

  Het huidige, officiële Europese taalbeleid dat meertaligheid als norm stelt:
    1. is ondemocratisch want voor velen niet haalbaar (zowel intellectueel als sociaal-economisch) en
    2. lost bovendien het communicatieprobleem niet op in een unie met 23 officiële talen .

   

  In de realiteit geniet het Engels de officieuze status van lingua franca, wat ondemocratisch want   discriminerend is, gezien de NESsy’s (native English speakers) hierdoor zo maar de status van eersterangsburgers toebedeeld krijgen: zij genieten het voorrecht overal en altijd hun moedertaal te kunnen spreken, zij zijn de nieuwe Übermenschen, het nieuwe Herrenvolk.

   

  De non-NESsy's worden gedegradeerd tot communicatief gehandicapten. Dat is RACISME op basis van taal want in strijd met artikel 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat discriminatie op basis van  ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst ... verbiedt. Het is ook een aanfluiting van de principes van de E.U.: alle talen en alle burgers zijn gelijk.

   

  Een G.E.N.T.- taal, zoals het Esperanto, is het enige, echte, democratische, niet-discriminerende alternatief, want: 
     1. HAALBAAR voor “iedereen” wegens haar relatieve eenvoud; 
     2. AANVAARDBAAR voor iedereen wegens haar neutraliteit;
     3. REALISEERBAAR met een minimale investering van tijd, geld en energie;
     4. doet GEEN AFBREUK aan het belang van kennis van het Engels als belangrijkste 
         wereldtaal, noch aan de meerwaarde van meertaligheid; 
     5. kan een belangrijke TROEF zijn in de methodiek
  van het taalonderricht: 
             verscheidene internationale studies hebben de propedeutische waarde van een plantaal 
             als tweede taal aangetoond. (
  www.springboard2languages.org );
     6. biedt GARANTIES voor het behoud van de taalkundig-culturele verscheidenheid, conform
         het Europees devies: Eenheid in verscheidenheid, met respect voor ieders taal en cultuur.
        

  Wat de standaardtaal is voor de dialecten, is het Esperanto voor de talen: de eenheidsfactor in de verscheidenheid.

  Esperanto is echter meer dan alleen maar een TAAL: het is, meer dan gelijk welke officiële taal, ook een SOCIAAL en een CULTUREEL PROJECT.

  Sinds zijn lancering in 1887 brengt het miljoenen mensen bijeen, over alle mogelijke grenzen heen - aardrijkskundige, culturele, levensbeschouwelijke, raciale, sociale of welke grenzen dan ook -  in een vriendschappelijke sfeer, met respect voor elkaars taal en cultuur. Onbegrijpelijk dat mensen/politieke partijen die de begrippen sociaal en cultureel/multicultureel hoog in het vaandel voeren hiervoor nog steeds geen belangstelling hebben.

  Geef aan het Engels wat het Engels toekomt: de status van belangrijk(st)e wereldtaal en geef aan het Esperanto wat het Esperanto toekomt: de status van G.E.N.T.-taal.

  01-09-2007 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (25 Stemmen)
  >> Reageer (4)
  02-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Manifest van Praag (27 juli 1996)

  Flandra Esperanto-Ligo Manifest van Praag

  van de beweging van de internationale taal Esperanto

  Wij, leden van de wereldwijde beweging ter bevordering van het Esperanto, richten dit manifest aan alle regeringen, internationale organisaties en mensen van goede wil; verklaren ons voornemen om met vaste wil verder te werken aan de volgende doelstellingen en nodigen elke organisatie en iedere persoon afzonderlijk uit zich hierbij aan te sluiten.

  Het Esperanto, in 1887 gelanceerd als project voor een hulptaal voor internationale communicatie en snel geëvolueerd tot een levende taal vol nuances, functioneert al meer dan een eeuw om mensen over grenzen van taal en cultuur heen te verbinden. Ondertussen hebben de doeleinden van zijn sprekers niet aan belang en actualiteit ingeboet. Waarschijnlijk zullen noch het wereldwijde gebruik van enkele nationale talen, noch de vorderingen in de communicatietechniek, noch het ontdekken van nieuwe methoden van taalonderricht de volgende principes verwezenlijken, die wij essentieel achten voor een rechtvaardig en doeltreffend taalgebruik.

  Lees verder op: http://www.esperanto.be/fel/nl/manif.html

  02-09-2007 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  03-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Apologie van het Esperanto (laatste aanpassing: 24/07/08)

  Sedert zijn ontstaan in 1887 en tot vandaag heeft het Esperanto te kampen met vooroordelen en loze beweringen. Zie in dit verband o.a. het verslag van de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschap over het verzoekschrift van de heer Leo De Cooman betreffende het onderwijs van het Esperanto.

  Deze beweringen kunnen echter gemakkelijk weerlegd worden!

  Geen maatschappelijk draagvlak.

  In dit verband haal ik twee uitspraken aan van Steve Stevaert.

  1. Dat is het verschil tussen mij en een professor. Die laatste zal zeggen: er moet eerst een draagvlak bij de bevolking zijn. Ik zeg: je moet doen wat goed is voor de mensen, en dan zal er wel een draagvlak zijn, zeker? "Met deze man wordt het echt anders"  (DM 24/5/2003, pag. 54)

  2. Politici moeten de mensen niet achternalopen. Politici moeten doen wat goed is voor de mensen.  TV-journaal 18.00h - 25/10/2003.

  3. Was er voor de oprichting van de Europese Unie een maatschappelijk draagvlak? Was er voor de invoering van de euro een maatschappelijk draagvlak? Tweemaal neen! Er was echter wel de politieke wil! Vooral drie staatsmannen: Spaak, Schuman en Monnet, hebben de EU-kar getrokken, vaak zonder steun van hun collega's. 

  Kunstmatige taal.

  1. Wat is er mis met kunstmatig?

  - Wie weigert een prothese omdat het een kunstmatige oplossing is?

  - Het officiële Nederlands is ook kunstmatig want gestandaardiseerd (zoals het Duits door Luther,

    het Italiaans door Dante, het Russisch door Lomonosov).

  - Een via IVF kunstmatig verwekte proefbuisbaby groeit uit tot een volwaardige mens en wordt daar nooit op aangesproken. Terecht! De 'proefbuistaal' Esperanto is tot een volwaardige taal geëvolueerd, maar wordt daar nog steeds op aangesproken!

  2. Esperanto blíjft geen kunstmatige taal! Het is reeds meer dan 100 jaar een levende taal die wereldwijd dagelijks door veel mensen wordt gebruikt en evolueert zoals iedere natuurlijke taal.

  3. Esperanto is een eenvoudige, dus onvolwaardige taal.

  Esperanto is in staat om de subtielste schakeringen van de gedachte en van het gevoel uit te drukken. Bijgevolg kan Esperanto gedachten weergeven op een juiste, literaire en esthetische  wijze. De taal schenkt zelfs voldoening aan de meest achterdochtige en eigenzinnige geesten en overschaduwt geenszins de voorstanders van de nationale talen. Aldus de toenmalige permanente secretaris van de Académie Française, Maurice Genevoix, in een vraaggesprek met Pierre Delaire op Chaine Nationale. (Parijs, 18 februari 1955)

  - Ook de muziek bedient zich van een eenvoudige taal: 12 tonen (7 hele en 5 halve) Esperanto: 16 regels, vele internationale woordstammen en een aantal voor- en achtervoegsels. De virtuositeit van de bediener bepaalt het niveau: je kan met één vinger een melodietje of met beide handen en voeten een moeilijke compositie op de piano spelen. Evenzo brengt Esperanto hoogstaande literatuur voort, zowel proza als poëzie.

  Een taal zonder cultuur.

  - Taal verhoudt zich tot cultuur zoals het vehikel zich tot de vracht verhoudt. Taal is het vehikel van cultuur.

  - De culturele verwezenlijkingen in het Esperanto zijn legio: boeken, tijdschriften, proza zowel als poëzie, toneelstukken, muziek, radio, internationale vergaderingen, internet, enz. Zie o.a.:http://esperanto.be/fel/nl/esym10.php 

  - De Schotse dichter William Auld werd sedert 1998 meermaals voorgedragen voor de Nobelprijs literatuur. http://www.everk.it/nobelkandidatigo.doc

  - Op 11 september 1993 ontving in Santiago (Spanje) de P.E.N.-International, na lange en grondige onderzoekingen en discussies, het Esperanto P.E.N.-Centro als volwaardig lid; aldus publiekelijk Esperanto erkennend als een literaire taal en een uitdrukkingsmiddel tot cultuur.

  - Esperanto is een van de officiële werktalen van de Internationale Academie voor Wetenschappen (AIS) www.ais-sanmarino.org

  - In 2008 werd in New York het 728 bladzijden tellende A Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto uitgegeven.

  - Wikipedia-Esperanto telt meer dan 200.000 artikels. 

  Je kan een taal niet van bovenuit opleggen.

   - De geschiedenis leert ons het tegengestelde. B.v.: Heeft Rusland zijn taal niet opgelegd in de Oostblok-landen? Wordt in Brussel-Halle-Vilvoorde het Nederlands niet opgelegd aan Nederlandsonkundigen? Het kan dus wél. De vraag is of dit wenselijk is.

  - De Europese Commissie streeft naar meertaligheid als norm: de student/burger wordt dus zo goed als verplicht meerdere talen te leren.

  - Je kan niemand dwingen een bepaalde taal te spreken. Je kan ze echter wel aanbieden door ze in het leerplan op te nemen. Het hele leerplan is immers opgelegd, inclusief het taalonderricht. Iedereen is wel vrij de geleerde talen al dan niet te gebruiken.

  Je kan een bepaalde cultuur slechts leren kennen als je de daaraan verbonden taal kent.

  - Het leren van Esperanto als brugtaal kan niemand ervan weerhouden andere talen te leren. Integendeel: Esperanto is een springplank naar andere talenhttp://www.springboard2languages.org/home.htm

  - Je kan de cultuur van een volk ook in voldoende mate bestuderen via een andere taal, b.v. via vertaalde literatuur. Je kan in het Nederlands heel wat opsteken over b.v. de Grieks-Latijnse of de Russische cultuur. Het vergt trouwens een hele investering van tijd, geld en energie om een vreemde taal in die mate te beheersen dat ze een grotere bijdrage levert tot het kennen van een bepaalde cultuur dan een brugtaal. En wat je ook probeer: je beheerst ze nooit op moedertaal-niveau: de subtielste schakeringen kunnen/zullen je dus ook ontgaan. Kan je, hoe dan ook, de cultuur van een vreemd volk begrijpen/doorleven op het niveau van iemand die erin is opgegroeid?

  - Wie met een gids een stad verkent, maakt toch ook kennis met de cultuur van een ander volk?

   Esperanto wordt al decennialang gepromoot.  

  - Esperanto werd nog nooit gepromoot: vele mensen weten niet eens wat het is: een sekte, een soort koffie (espresso), een soort Spaans (espagne), een automerk (Daewoo Espero). Sommigen denken zelfs dat het met stervensbegeleiding te maken heeft: Ispahan. Hoe kan men dan verlangen dat mensen het spontaan gaan leren?                                                                                                                       

  - Tot op vandaag wordt zelfs een negeer- in plaats van een informeerbeleid gevoerd, zowel door de politiek, als door pers en media. Meer nog: tot op vandaag wordt er foute informatie over het Esperanto verspreid!  (= desinformeerbeleid!) Zie o.a.:  http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/ waar Leonard Orban, eurocommissaris van meertaligheid,  niet gehinderd door enige voorkennis, verkondigt:

  De woordenschat van een kunsttaal als Esperanto is nauwelijks beproefd in de sociale en culturele praktijk. Enkele minuten surfen op het internet volstaan om het tegendeel aan te tonen.

  * De Tsjechische president Vaclac Klaus noemde Esperanto een dode taal: L’ européisme est l'espéranto: une langue artificielle, morte". (juni 2008 op RTBF ). In Wilipedia staat Esperanto nochtans op de 20ste plaats, net voor het Tsjechisch!

  - Esperanto heeft nooit een ernstige kans gekregen, het werd zelfs actief bestreden: vele aanhangers werden opgesloten en lieten het leven omdat ze zich met Esperanto bezig hielden (Hittler, Stalin).  

  Esperanto heeft geen Nobelprijswinnaar literatuur.

  - De Nobelprijs beloont geen taal maar een auteur.

  - Esperanto is niemands eerste taal. Hoeveel Nobelprijswinnaars literatuur zijn er die hun werk niet in hun moedertaal geschreven hebben?

  - Hoe zou de jury van het Nobelprijscomité het werk van een Esperantoschrijver kunnen beoordelen als hij het Esperanto niet kent?

  - Het is intellectueel oneerlijk een taal sinds haar ontstaan eerst dood te zwijgen of uitsluitend te verguizen, haar verspreiding tegen te werken door er zelfs valse informatie over te verspreiden en dan na 125 jaar haar waarde te ontkennen op basis van het feit dat er nog niemand een prijs gewonnen heeft via die taal.

   

   

   

  03-09-2007 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'An inconvenient truth'

                                                                                ‘An inconvenient truth’.


  Het officiële talenbeleid van de Europese Commissie, dat stelt dat  iedere burger minimaal (!) twee vreemde talen moet leren, is ondemocratisch, asociaal en onrealistisch: het legt de taalkundige lat te hoog voor de modale burger. Dit blijkt in eigen land uit o.a. talloze vacatures die niet ingevuld raken omwille van een gebrekkige talenkennis (gebrek aan tweetalige agenten in Brussel, tekort aan onderwijzers die de tweede landstaal voldoende beheersen, enz.), de taalproblemen bij ongevallen, rampen, in ziekenhuizen, opvangtehuizen, gevangenissen, enz. Ondanks ons in binnen- en buitenland zo vaak geroemde taalonderricht! Bovendien lost het Europees talenbeleid het communicatieprobleem van de modale burger ten gevolge van de grote talenverscheidenheid in de Europese Unie niet op.

   

  Daarom wil ik een alternatief beleid voorstellen dat democratisch, sociaal en realistisch is omdat het ‘iedereen’ op een eenvoudige, eerlijke, economische en efficiënte manier de mogelijkheid tot contacten met anderstaligen, tot interculturele contacten en dus tot verruiming van de culturele horizon biedt.                     

   

  Ik ga hiervoor uit van een vergelijking tussen de lichamelijk-motorische en de geestelijk-taalkundige ontwikkeling van het kind.

   

  De lichamelijk-motorische ontwikkeling van het kind verloopt volgens natuurlijke stadia: kruipen - rechtstaan - stappen. Die stadia gaan telkens gepaard met een verruiming van het gezichtsveld en de leefwereld van het kind. Deze drie vormen een soort ‘basispakket’ voor iedereen. Op latere leeftijd gaat het kind zijn motoriek diversifiëren door recreatieve sport: joggen, fietsen, zwemmen, tennissen enz. Een aanrader voor iedereen. De meest gemotiveerden/getalenteerden sluiten aan bij een sportclub, waar ze zich in één bepaalde sport gaan specialiseren.

   

  De geestelijk-taalkundige ontwikkeling van een kind zou een gelijkaardig patroon moeten volgen.

   

   

  Voorstel voor een alternatief Europees talenbeleid.

   

  1. Het kind kruipt.

  In een eerste fase leert het kind een natuurlijke taal: zijn moedertaal, in vele gevallen het streekdialect of een ‘gekuiste’ versie ervan: de tussentaal. Het is een informele taal die dient voor lokaal/regionaal gebruik: de thuis- en toogtaal’. Beleeft momenteel een heropleving in de hedendaagse popmuziek.

   

  2. Het kind richt zich op en gaat rechtstaan.

  Zodra het kind naar school gaat, leert het de standaardtaal. Dit is geen zuiver natuurlijke, maar een ‘kunstmatige’, want gestandaardiseerde taal. Ze wordt immers in geen enkele regio gesproken. Het is de officiële, nationale taal. Ze dient voor formeel gebruik, b.v. voor het onderwijs, pers en media enz.. De standaardtaal  is als het ware ‘het Esperanto van de dialecten’: ze kan ook dienst doen als interdialecttaal.

   

  3. Het kind leert stappen.

  In een volgende fase van zijn geestelijk-taalkundige ontwikkeling laten we het  kind buiten de landsgrenzen kijken en komt het in contact met andere talen en culturen. Om zoveel mogelijk mensen die mogelijkheid te bieden moet dit via een eenvoudige taal gebeuren en om niemand het voorrecht van de eigen moedertaal te geven en zodoende positief te discrimineren, moet het een neutrale taal zijn: een Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede taal (= G.E.N.T.-taal), zoals b.v. het Esperanto.

   

  Deze optie biedt talloze mogelijkheden tot interculturele contacten door middel van b.v. individuele en/of klassikale internetactiviteiten (reeds mogelijk na een zeer beperkt aantal lesuren!), door middel van uitwisselingen van klassen en/of leerkrachten uit de landen van de EU of zelfs daarbuiten. Klasuitwisseling via het Esperanto gebeurde trouwens reeds enkele jaren geleden in Oostende. De mogelijkheden tot culturele verrijking zijn legio. Mensen kunnen elkaar slechts begrijpen en leren waarderen als ze rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren: een noodzaak voor een warmere samenleving.

   

  Terwijl een etnische taal een deur opent naar een (enkele) land(en) en een (enkele) cultu(u)r(en), en dit met een belangrijke investering van tijd, geld en energie, opent een G.E.N.T -taal een raam op de hele wereld, met slechts een minimale investering van tijd, geld en energie! Voor velen echter: een ‘inconvenient truth’!

   

  Dit is het ‘basispakket’ voor iedereen.  Ik ben ervan overtuigd dat op deze manier de lat voor velen (ook uit het ASO!) al meer dan hoog genoeg ligt. Professor Decoo, hoogleraar in Antwerpen en Provo (VS) en auteur van onder meer de lesmethodes Eventail en Vocapuces, stelde: “je moet als leerder zélf, op allerlei wijzen, en zoveel mogelijk, dagelijks met de taal bezig bezig bezig zijn”.  (De Standaard 20/03/2001 : Bezig, bezig, bezig zijn). Ik denk hierbij, wederom met alle respect, aan de leerlingen uit het technisch, beroeps- en sportonderwijs: zijn die niet veeleer op allerlei wijzen, en zoveel mogelijk, dagelijks met hun handen, fysiek bezig, bezig, bezig?  Ligt er nu ook geen voorstel op tafel om de leerplicht in het beroepsonderwijs tot 16 jaar te herleiden? Wat met hun talenkennis? Het is m.a.w. reeds een utopie te verwachten dat ‘iedereen’ de beide talen (standaard en g.e.n.t.) vlot kan beheersen. Dagelijks kan je in radio- en TV-interviews vaststellen dat zich vlot uitdrukken in een correcte taal niet voor iedereen weggelegd is, zelfs niet voor veel intellectuelen. Hoe veel te meer is het dan een utopie om te stellen dat iedere burger dat in minimum twee vreemde talen moet kunnen? Is dit niet eerder een, excusez le mot, idiotie? Andermaal: een ‘inconvenient truth’!

   

  4. Motorische diversifiëring: het kind doet aan recreatieve sporten: voetballen, joggen, fietsen, zwemmen, tennissen, atletiek. …

  Vanaf het secundair onderwijs kan het taalaanbod gediversifieerd worden. De bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen een goede passieve kennis opdoen van zoveel mogelijk talen. Het aantal talen, welke verplicht en welke facultatief zijn en de intensiteit (aantal uren) van het aanbod, variëren in functie van het type middelbaar onderwijs: algemeen, technisch, beroeps- of sportonderwijs. Ik verwijs naar de studie van het Grieks en het Latijn, waar het ook aankomt op vertalen en begrijpen van teksten. Passieve taalkennis is nuttig om  boeken/kranten te lezen, naar buitenlandse TV-zenders te kijken, om naar het buitenland te reizen. Een bijkomende troef van een plantaal in dit verband is haar propedeutische waarde (omwille van haar structurele eenvoud) voor het leren van vreemde talen, zoals o.a. professor Helmar Frank in 1982 in het Instituut voor Kybernetica te Paderborn aantoonde. Ook in andere universiteiten (ondermeer in Hongarije, Rusland) gebeurden analoge pedagogische experimenten.

   

  5. Motorische specialisatie: het kind sluit aan bij een sportclub en doet aan competitie.

  Wie interesse/behoefte heeft (b.v. ten gevolge van sociale of beroepsomstandigheden) en dus gemotiveerd is, moet de gelegenheid krijgen zich taalkundig te specialiseren, d.w.z.: een actieve kennis (spreek- en schrijfvaardigheid) van één of meerdere talen verwerven. Dit kan gerealiseerd worden b.v. door middel van het aanbieden van beurzen (b.v.:Erasmus) om in het buitenland te studeren/werken.

   

  Persoonlijke bedenking.

  Ik heb een vrij beroep en ben dit jaar 60 geworden. Ik heb in mijn leven heel wat uren verschillende talen gestudeerd: Latijn, Grieks, Frans, Engels in het onderwijs en Duits, Spaans en Esperanto uit interesse. Ik heb niet, zoals sommigen, het geluk gehad een anderstalige ouder/grootouder te hebben. Ik heb, zoals zovelen, in mijn hele leven nooit de gelegenheid gehad spreekvaardigheid in een of andere taal op te kunnen doen, noch in het lokale dagelijks leven (ik woon niet dichtbij een taalgrens), noch via geregelde en langdurige verblijven in een anderstalig milieu of in het buitenland, wat een conditio sine qua non is (zie prof. Decoo). Ik heb een goede passieve kennis van verschillende talen, maar wat spreekvaardigheid betreft ben ik nooit veel verder geraakt dan, nogmaals met alle respect, wat ‘Pfaff-Duits’, ‘Marchal-Frans’ en een beetje ‘Vlengels’ (vertaald Nederlands). Hoe frustrerend! En ik ben zeker niet de enige!

   

  Besluit.

  Zoals het niet realistisch is van ieder kind een topsporter te maken, is het evenmin realistisch van ieder kind een polyglotte te maken. Wil men dus zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geven zonder communicatieproblemen op het grondgebied van de Europese Unie te reizen en te verblijven, moet men de lat lager leggen: van ‘meertaligheid voor iedereen’ naar ‘een gemeenschappelijke taal voor iedereen’ en van een ‘etnische taal’ naar een ‘plantaal’.

   

  De lat lager leggen voor een beter algemeen resultaat: het lijkt een contradictie maar het is het niet. Niemand wordt benadeeld, niemand wordt onrecht aangedaan: dit is een win-situatie voor iedereen! Een ware revolutie in de internationale communicatie, maar ook: een ‘inconvenient truth’.

   

  Er zullen echter eerst nog heel wat elitaire onwil, hardnekkige apriorismen en heilige huisjes  moeten geruimd worden om plaats te maken voor openheid van geest en gezond verstand. De natte vinger en de glazen bol zullen moeten ingewisseld worden voor objectief wetenschappelijk onderzoek. Een informeerbeleid in plaats van een negeerbeleid in verband met de mogelijkheden van een plantaal zou een eerste stap moeten zijn naar een niet-discriminerende oplossing voor het internationale communicatieprobleem. Dat zal heel wat politieke/journalistieke/academische moed vergen.

  04-09-2007 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  05-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.An inconvenient truth - schema
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Schema "An inconvenient truth"

  Bijlagen:
  An inconvenient truth schema.doc (23.6 KB)   

  05-09-2007 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Citaten 2 : internationaal

  Citaten - Internationaal

   

  Umberto Eco (Italiaans schrijver en semioticus)

   

  - Vroeger dacht ik dat een plantaal geen nut kon hebben. Toen ik het Esperanto wat nader ging bekijken, merkte ik echter dat ik mijn mening moest herzien."

  -------------------------------------------------

  - "Als het streven naar Europese eenwording gelijke tred houdt met de toename van het aantal talen, is de instelling van een Europese voertaal de enig mogelijke oplossing."

  (…)

  "Nationale trots zou de doorslag kunnen geven: met het oog op het gevaar dat in een toekomstig verenigd Europa de taal van één land de overhand zou kunnen krijgen, zouden de staten die maar een zeer kleine kans hebben hun taal aan anderen op te leggen en die de overheersing van andermans taal vrezen (dat wil zeggen alle staten min een), kunnen beginnen de invoering van een internationale hulptaal te steunen."

   

  Uit:  Europa en de volmaakte taal (p. 313)

   

  *********************************************************************************************************

  Maurice Genevoix (Secrétaire Perpétuel de l’Académie Française)

   

  « L’espéranto est en mesure d’exprimer les nuances les plus subtiles de la pensée et du sentiment, elle est propre à permettre, par conséquent, l’expression la plus juste, la plus littéraire, la plus esthétique et de nature à satisfaire les esprits les plus ombrageux et les plus particularistes, et il ne peut pas porter ombrage aux fidèles des langues nationales. »

   

  Une interview sur la Chaine Nationale (Paris, 18.02.1954)

   

   

  Maurice Genevoix (permanente secretaris van de Académie Française)

   

  "“Esperanto is in staat om de subtielste schakeringen van de gedachte en van het gevoel uit te drukken. Bijgevolg kan Esperanto gedachten weergeven op een juiste, literaire en esthetische wijze. De taal schenkt zelfs voldoening aan de meest achterdochtige en eigenzinnige geesten en overschaduwt geenszins de voorstanders van de nationale talen ."

   

  Vraaggesprek met Pierre Delaire op Chaine Nationale. (Parijs, 18 februari 1955)

   

  *********************************************************************************************************

   

  Zhou Huanchang (Chinese leraar Engels)

   

  "When I speak Esperanto with an American Esperantist, we meet on a linguistically neutral basis, so we avoid the risk of butchering the other's native language. This prevents embarrassment and misunderstanding, and encourages a free and friendly exchange of ideas. When two persons shake hands, each extends his hand halfway, meeting in a neutral zone as a mutual gesture of friendship. So it is with Esperanto, a linguistic handshake."

   

  “Wanneer twee mensen elkaar de hand schudden, steekt elk de hand halverwege uit, waardoor ze elkaar ontmoeten in een neutrale zone, als een wederzijds gebaar van vriendschap. Dat is wat Esperanto is, een taalkundige handdruk.”

   

  Esperanto, a linguistic handshake - Los Angeles Times (10/3/'84)

   

  ********************************************************************************************************

   

   

  Claude Piron (psycholoog, oud-taaldocent, oud-vertaler VN en WGO)

   

  "Il n'y a d'adversaires de l'espéranto que parmi les gens qui ne le connaissent pas dans sa réalité concrète. Ce fait ne devrait-il pas faire réfléchir?"

   

  Uit : Le défi des langues - Du gâchis au bon sens (p. 233)

   

  ********************************************************************************************************

  David Rothkopf, "In Praise of Cultural Imperialism?" Foreign Policy, Number 107, Summer 1997, pp. 38-53

  It is in the general interest of the United States to encourage the development of a world in which the fault lines separating nations are bridged by shared interests. And it is in the economic and political interests of the United States to ensure that if the world is moving toward a common language, it be English; that if the world is moving toward common telecommunications, safety, and quality standards, they be American; that if the world is becoming linked by television, radio, and music, the programming be American; and that if common values are being developed, they be values with which Americans are comfortable.

   

   

   

   

  06-09-2007 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Citaten 1

  De Vlaamse Esperantobond (VEB) sprokkelde naar aanleiding van de eerste Europese verkiezingen van 12 juni 1994 volgende reacties bijeen.

   

   

  Anne Van Lancker - SP.a – europarlement

   

  “Ik ben van mening dat – indien er ooit een praktische oplossing moet worden gevonden voor de talenkwestie in de Europese instellngen – Esperanto een valabele oplossing zou bieden.”

   

   

  Bert Anciaux – Spirit

   

  “Het Esperanto kan een brugtaal zijn ten einde de dialoog te bevorderen met respect voor mekaars taal, cultuur en waardigheid.”

   

   

  Patsy Sörensen – Agalev

   

  “Het Esperanto is mij niet onbekend. Ik vind het idee om van Esperanto een brugtaal te maken dan ook zeer positief.

   

   

  Willy De Clercq – VLD

   

  “Op langere termijn zal men misschien moeten denken aan het gebruik van één taal zoals het Esperanto.”

   

   

  Frank Vandenbroucke – SP.a

   

  Ik steun uw voorstel om een objectief onderzoek te doen naar uw voorstel om het Esperanto te gebruiken als brugtaal binnen de Europese Unie.”

   

   

  Marianne Thyssen – CD&V – europarlement

   

  "Ik sluit het gebruik van een neutrale taal, zoals het Esperanto, niet uit. Een grondig onderzoek van de mogelijkheden is zeker geen overbodige luxe."

   

   

  Nelly Maes – europarlement

   

  “Ik wil mijn steentje bijdragen aan de inspanning die U levert om Europa dichter bij de mensen te brengen.”

   

   

  Stefaan De Clerck – CD&V

   

  Als antwoord op de steeds toenemende complexiteit van onze maatschappij is zo’n uniek taalgebruik zeker één van de vele mogelijke oplossingen. Dit verdient zeker verder onderzoek.

   

   

   

   

  06-09-2007 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Talentweedaagse: 25,26 september 2007

  Naar aanleiding van de Talentweedaagse op 25 en 26 september 2007 in het ICC ghent, graag enkele bedenkingen.

   

  1. 'De lat hoog leggen' klinkt elitair en betekent automatisch dat ze voor velen té hoog zal liggen. Ik dacht dat de politici, en zeker zij die het woord 'sociaal' hoog in het vaandel voeren, oog moeten hebben voor ieders (communicatie)belangen.

   

  2. Als de leerlingen die de hoogte wél aankunnen na hun schooljaren niet geregeld de kans krijgen of geen interesse hebben om hun opgedane kennis te onderhouden, blijft er na verloop van jaren weinig of niets over van die 'functionele' kennis. 

   

  3. Als men er de voorkeur aan geeft anderstaligen en andere culturen te benaderen via hun eigen taal, dan is dat geen reden om een groot deel van de Europese burgers die die behoefte en/of de (sociaal-intellectuele) mogelijkheden niet hebben een alternatief te ontzeggen dat hen dezelfde, zo niet méér mogelijkheden biedt.

   

  4. Nu hééft men eens de mogelijkheid om een belangrijk internationaal probleem op een eenvoudige, eerlijke, economische en efficiënte manier op te lossen en nu wil men er niet van weten! Die manier, te weten: een gemeenschappelijke, eenvoudige, neutrale, tweede (G.E.N.T.) taal (b.v.: Esperanto), die bovendien geen afbreuk doet aan het belang van kennis van het Engels als dominante taal of aan de meerwaarde van meertaligheid voor wie daartoe gemotiveerd is op basis van interesse en/of behoefte. Het ene sluit het andere niet uit. Integendeel: zij kunnen complementair zijn.

   

  5. Als men het communicatieprobleem wérkelijk wil oplossen, moet men kiezen voor één gemeenschappelijke tweede taal die op intensieve manier vanaf de lagere school (kleuterschool?) dient onderwezen te worden. Kiest men voor de taal van het geld en de macht en is men niet vies van discriminatie, dan zal dat het Engels zijn. Kiest men voor een eerlijke, eenvoudige en economische oplossing, dan zal dat een plantaal zijn, zoals het Esperanto.

   

  4. T.a.v. minister Vandenbroucke, twee citaten van SP-A-kopstuk Steve Stevaert.

    - “Politici moeten de mensen niet achternalopen. Politici moeten doen wat goed is voor de mensen”  (TV-journaal 18.00h - 25/10/2003) .

    - "Dat is het verschil tussen mij en een professor. Die laatste zal zeggen: er moet eerst een draagvlak bij de bevolking zijn. Ik zeg: je moet doen wat goed is voor de mensen, en dan zal er wel een draagvlak zijn, zeker?" ("Met deze man wordt het echt anders" - DM : 24/5/2003, pag. 54)

   

  Waar is de tijd echter dat de socialisten er nog waren om goed te doen voor "de mensen" ?

   

  25-09-2007 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Europese Dag van de Talen: 26 september 2007
  Moet de Europese Commissie de lat niet lager leggen in haar vreemdetalenbeleid?

  Naar aanleiding van de 
  Europese ‘dag van de talen’ (26 september), graag volgende bedenking over het talenbeleid van de Europese Commissie. Volgens dit talenbeleid moet iedere burger minimaal twee vreemde talen leren. Ik zou hier enkele zaken tegenover willen zetten:
  - Taalunie: één op zes volwassen Vlamingen kan onvoldoende lezen of schrijven om naar behoren te kunnen functioneren. Eén derde van de BSO-leerlingen presteert wat lezen betreft op het laagste vaardigheidsniveau of eronder. (http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_analfabetisme.htm)
  - Marc Reynebeau:  (DS 20 maart 2007, pag. 19) ‘Steeds minder jongeren kennen nog de standaardtaal, niettegenstaande ze nog nooit zo lang school liepen als nu. Goede taalbeheersing wordt steeds meer de zaak van een happy few.’
  - Elio Di Rupo (DS 19 maart 2007, pag. 21) “Een premier moet het Nederlands begrijpen en de grote lijnen verstaanbaar kunnen verwoorden. De details en de nuances kan hij aan zijn mederwerkers overlaten.”
  - Jean-Luc Dehaene (DS 4-5 aug 2007: Dehaene leest Franstaligen de les): ‘In Vlaanderen spreekt een nieuwe politieke generatie het Frans niet meer. Weldra verlopen de (federale) regeringsonderhandelingen in het Engels’.

  Besluitbewijzen deze feiten niet dat het onrealistisch is ook van mensen die hun eigen standaardmoedertaal niet voldoende beheersen, te verlangen dat ze minimaal (!) twee vreemde talen moeten leren? Zelfs de (politieke) elite heeft al een probleem met de tweede landstaal.

  Zou het niet socialer, democratischer en economischer zijn in het Europese onderwijsbeleid: 1/ meer aandacht te voorzien voor de studie van de standaardtaal en 2/ een gemeenschappelijke, eenvoudige (voor ‘iedereen’ haalbare), neutrale (voor iedereen aanvaardbare), tweede (g.e.n.t.)taal, b.v. het Esperanto, als Europese brugtaal aan te bieden? ‘Dan zou de Deense loodgieter die met vakantie gaat naar Lissabon tenminste verstaanbaar de weg kunnen vragen’, zoals Kathleen Van Bremt ooit stelde (DS 23/12/1999). Niet alleen een sociaal-intellectuele elite, maar iéderéén heeft recht op horizonverruimende contacten met andere taal- en cultuurgemeenschappen.
   
  Daarnaast kan men zoveel mogelijk leerlingen via het onderwijs de kans geven een goede PASSIEVE kennis (= begrijpen) van één of meerdere talen op te doen. Dit is nuttig voor wie graag reist, anderstalige boeken/kranten/tijdschriften leest of naar buitenlandse TV-stations kijkt. ACTIEVE kennis (= spreekvaardigheid) van meerdere talen b.v. via uitwisselingsprojekten, stages e.d. kan men laten aan wie gemotiveerd is op basis van interesse en/of behoefte.
   

  26-09-2007 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Engels steekt Nederlands voorbij in Brussel. (DS 26 september 2007, pag. 9)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Engels steekt Nederlands voorbij in Brussel.   (DS 26 september 2007, pag. 9)

   

  Geachte,

   

  Professor Philippe van Parijs zegt dat “we een gemeenschappelijke taal nodig hebben die bekend is onder alle lagen van de bevolking”.

   

  Het al dan niet bekend zijn onder alle lagen van de bevolking als enig criterium waaraan een gemeenschappelijke taal moet voldoen, vind ik wat mager, hoor!

   

  Mag het niet wat meer zijn, geachte professor? Ik denk b.v. aan: 'eenvoud' en 'neutraliteit'.

   

  Mag ik er bovendien op wijzen dat “BEkend door” niet gelijk staat aan "GEkend in" alle lagen van de bevolking. Om dat te bereiken moet die gemeenschappelijke taal vanaf de lagere school en op intensieve manier onderwezen worden.

   

  Kiest men voor het Engels, dan kiest men voor:

  - een niet-democratisch principe: het recht van de sterkste;

  - taaldiscriminatie: de NESsy’s (native English speakers) krijgen de status van eersterangsburgers zomaar in de schoot geworpen;

  - de minst economische oplossing, want een zware investering van tijd, geld en energie.

   

  De enige democratische (voor iedereen aanvaardbare, voor 'iedereen' haalbare) en de meest economische keuze (minimale investering van tijd, geld en energie) betreft een eenvoudige, neutrale taal: b.v. het Esperanto. Daar zijn echter drie voorwaarden voor nodig: 1. openheid van geest (geen a priori afwijzing, wat intellectueel oneerlijk is), 2. een minimum aan gezond boerenverstand en 3. drie seconden politieke/journalistieke/academische moed: 'we doen het!'

   

  Oh ja, aanvaarden van een gemeenschappelijke, eenvoudige, neutrale, tweede (g.e.n.t.)taal doet geen afbreuk aan het belang van kennis van het Engels als dominante wereldtaal, noch aan de meerwaarde van meertaligheid voor wie daartoe gemotiveerd is op basis van interesse en/of behoefte!

   

  En laat minister Vandenbroucke dan de lat voor talen maar lekker hoog leggen. (www.delathoogvoortalen.be) Zo komt IEDEREEN aan z'n trekken! Maar dat is een mening die angstvallig uit de media gehouden wordt.

   

   

  27-09-2007 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-09-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Citaten 3 - Geert van Istendael
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een klasse apart: Geert van Istendael

   

  “We hebben in Vlaanderen een decreet dat het gebruik van het Frans in Vlaanderen verbiedt. Om een of andere reden durven we het gebruik van het Engels in bedrijven niet tegen te houden, terwijl het Engels exact dezelfde rol vervult als het Frans, namelijk de taal van de baas.”

   

  Financieel-Economische Tijd - 26 mei 2001

   

  ************************

   

  “Waarom moet de taal van de democratie dezelfde zijn als de taal van de handel”, vraagt Geert van Istendael zich af. “Ik zie daartussen geen enkel verband”.

  Hij zet zich hiermee af tegen het Angelsaksisch economisch-taalkundig-cultureel-imperialisme en de naïviteit waarmee Europa dit ondergaat.

  Van Istendael pleit ook voor het behoud van de taalkundige verscheidenheid (“Iedere taal die verdwijnt is een ramp voor de mensheid”) en hij beschouwt het Esperanto als de ideale “lingua franca”: “Esperanto is superieur”.

   

  De Morgen - 01/03/2002 pag. 35: Wie het leven tot het verkoopbare reduceert, gaat eraan.

   

  ************************

   

  Geen verzuurde verachting voor Amerikaanse cultuur aan mijn lijf. Maar die heerlijke taal bedreigt mijn Nederlands en de Nederlandse taal is mijn vaderland. Ik zie de toekomst van het vaderland zeer somber in en ik heb daarvoor ernstige redenen.

   

  Ten eerste: wij vinden het bij monde van onze leiders volslagen onbelangrijk dat onze taal blijft bestaan. Dehaene heeft geen pink verroerd toen het Nederlands geschrapt werd bij het Europees Merkenbureau. Verhofstadt verroert geen pink nu het Nederlands geschrapt wordt bij het Europees Bureau voor Tekeningen en Modellen. Onze eerste-ministers voeren ons terug naar af.

   

  Vandaag is alles Engels, politiek, economie, muziek, literatuur, diplomatie, wetenschap, militaire strategie. Het Engels tendeert naar een monopolie op alle terreinen. Indien zelfs talen als Frans en Duits en in zekere mate zelfs Spaans worden teruggedrongen, is er voor het Nederlands helemaal geen plaats meer. Verliest een taal een domein, dan verschrompelt ze op den duur tot folklore. Onze voorouders wisten dat zeer goed, zij vochten hardnekkig voor het Vlaamsch op d'Hoogeschool. Die strijd was door en door democratisch en blijft tot op heden volkomen eerbiedwaardig. Vandaag zijn we vergeten dat kardinaal Mercier onze taal ongeschikt vond voor de wetenschap. We eisen Engelsch op d'Hoogeschool. Een Nederlandse hoogleraar die dat wil zou op staande voet ontslag moeten krijgen, een Vlaming die dat wil moet worden verpleegd in een krankzinnigengesticht. Therapie: het uit het hoofd leren van de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse beweging.

   

   

  Je moet haast een extremist zijn om de moed niet te verliezen. Er is toch niets aan te doen. Het Engels is nou eenmaal de taal van de grote bedrijven. Ho, stop. Waarom, kan iemand mij uitleggen waarom de taal van de grote bedrijven ook de taal van de democratie zou moeten zijn?

  Tussen talen is er altijd un rapport de force, zoals mijn goede vriend Jean-Luc Outers het zegt. Talen vrijen niet met elkaar, talen vechten met elkaar en de sterkste ranselt de zwakste weg. Wie wil dat het Nederlands krijgt waar het recht op heeft, moet zich keren tegen de taal van de macht.

  Eén taal, ja, maar dan een taal zonder macht. Ik vind dat wij, Europeanen, het aan onszelf verplicht zijn zo'n taal te kiezen. Europa is verscheidenheid of is niet. Blijven wij zweren bij het Engels, dan worden wij niet alleen linguïstisch gelijkgeschakeld, wij worden ook nog eens doordrongen van het slechtste wat de Angelsaksische wereld te bieden heeft.

  ...

  Het is van levensbelang, niet alleen voor het Nederlands, maar voor alles wat velen van ons dierbaar is, dat wij het Engels afzweren.

  De laatste oplossing biedt de duurzaamste en degelijkste garanties voor het Nederlands en trouwens voor alle talen. Maar ik aarzel altijd weer erover te beginnen, je loopt het gevaar voortaan bekeken te worden als een zonderling. Enkele weken geleden echter las ik dat prof. K. Raes die uitgekreten en geminachte oplossing als een ernstige, doch gemiste kans beschouwde. Ik bedoel het Esperanto. Ik ken de taal niet. Maar ik weet dat iemand met een gemiddeld verstand ze in twee tot drie weken kan leren. Dit wil niet zeggen dat het Esperanto een onbehouwen idioom zou hebben. Volgens Maurice Genevoix, destijds van de Académie Française, is het in staat les nuances les plus subtiles de la pensée et du sentiment uit te drukken. In vergelijking met het Engels heeft het Esperanto twee kanjers van voordelen: de uitspraak is zeer gemakkelijk en de spelling is zuiver fonetisch. Maar het allergrootste voordeel in vergelijking met het Engels is dit: het Esperanto heeft geen macht. David Rothkopf van het Amerikaanse adviseurskantoor Kissinger Associates zegt: Het is in het economische en politieke belang van de Verenigde Staten erop toe te zien dat, als de wereld een gemeenschappelijke taal aanvaardt, het het Engels is. Zeg niet dat je niet gewaarschuwd was. Dat vaderland van me, desnoods verdedig ik het moederziel alleen.

   

  DEUS EX MACHINA  nr.100 - maart 2002 : De taal van de toekomst: Het vaderland is in gevaar.

   

  **************************

   

  Vroeger steigerde een rechtgeaarde Franstalige Vlaamse bourgeois bij de gedachte dat hij de aandeelhouders in het Nederlands zou moeten toespreken. Nu spreken ze allemaal braaf en slaafs Engels. Tenminste, als je de ongearticuleerde klankenbrij die ze uitspuwen Engels mag noemen. (p. 114)

   

  Wij kennen ook Frans, die taal is ons zeer nabij. (…) Het blijft ook nu nog een wereldtaal en is een welkom tegengewicht tegen het platte imperialisme van het Engels (dat wij ook kennen). In Vlaanderen bedreigt het Frans het Nederlands niet meer. Vandaag zijn de Vlamingen een gevaar voor hun eigen taal. (pag. 115)

   

  Verkavelingsvlaams (…) een taal die uit minachting voor de spraak van gewone mensen en uit angst voor Nederlands geboren is, een wangedrocht is het, die taal van het nieuwe Vlaanderen, dat blaakt van intellectuele luiheid. (p. 124)

   

  Totterdood zal ik mij verzetten tegen de kromtaligheid van Vlaanderen. Dat vecht honderdzeventig jaar om Nederlands te mogen spreken; dan mag het eindelijk, dan begint het erop te trappen. (p. 125)

   

  Ik gruw telkens als mijn taalgenoten zich willoos en jankend van kosmopolitische opwinding in het stof wentelen voor de taal der Angelen en der Saksen. Ik ben dol op Engels, maar ik zie niet in waarom de taal van het geld ook de taal van Europa zou moeten worden. (p.133)

   

  Defaitisme is uit den boze. Als de Nederlandse ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking zucht dat de strijd tegen het Engels bij voorbaat verloren is, dan moet die man niet alleen op staande voet oneervol ontslag krjgen, hj dient tevens opgelsotente worden  in een witgekalkte kloostercel met als enig gezelschap de Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Maaltijden worden hem driemaal daags door een luikje verstrekt. Slechts na een streng examen over de geschiedenis van de Vlaamse strijd mag hij zijn clausuur verlaten. Hij zal in de tussentijd doordrongen zijn geraakt van het besef dat mensen als kanunnik David of Jan Frans Willems of Ferdinand Snellaert wel de moed hadden om een zogezegd bij voorbaat verloren gevecht tegen het oppermachtig Frans. Niemand kon in 1840 voorspellen dat het Nederlands zou winnen. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer, zijn dat niet de woorden van des ambassadeurs eigen Vader des Vaderlands? Maar ik vrees dat de ambassadeur de kennis van het Frans volstrekt irrelevant vindt.

  Ook voorstellen om aan de Nederlandse universiteiten maar meteen in het Engels te doceren, zijn uit den boze en moeten met alle middelen bestreden worden. Minister die dergelijke voorstellen verdedigen, moeten worden beschouwd als staatsgevaarlijk en ook zij moeten na oneervol ontslag de kluis in. (pag. 133)

   

  Het Belgisch Labyrint

   

   

   

  28-09-2007 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-10-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie verdient volgens u de Nobelprijs voor de vrede?

  Forum van  DS online van 10/10/2007:


  Waarom niet de Wereldesperantobond?

   

  Sinds het ontstaan van de taal in 1887 bracht het Esperanto wereldwijd miljoenen mensen vredevol bij elkaar over aardrijkskundige, taalkundige, culturele, levensbeschouwelijke of welke grenzen dan ook heen. Esperanto realiseert nog dagelijks o.a. via het internet, maar ook via internationale bijeenkomsten een interculturele dialoog voor jong en oud, arbeiders en intellectuelen, met respect voor ieders taal en cultuur, zonder taalkundige discrminatie: niemand geniet het voorrecht zijn eigen moedertaal te spreken. Wordt het niet stilaan tijd voor internationale erkenning en waardering? Misschien kan de Europese Commissie het goede voorbeeld geven: 2008 wordt immers het Europees Jaar van de Interculturele Dialoog…

  10-10-2007 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (5 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-12-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Citaten 4: gespleten tongen

   

  2. Gespleten tongen

   

   

  Dirk Sterckx – VLD – europarlement

   

  “Ik ben niet tegen een brugtaal en het Esperanto verdient een onderzoek naar zijn mogelijkheden om die functie te vervullen.”

   

  “Maar als er dan toch een gemeenschappelijke tweede taal zou moeten zijn, zou ik opteren voor een levende taal zoals het Engels. En niet voor een dode taal zoals Esperanto.” (Horizontaal, nr. 185, sept-okt 2000, pag 6)

   

   

   

  Guy Verhofstadt – VLD


  “U houdt terecht een pleidooi voor de toepassing van het Esperanto. Het probleem is echter dat een veralgemeend gebruik ervan vooral afhangt van de Europese besluitvorming en deze verloopt helaas zeer traag. Ik dank u echter voor het toegestuurde signaal, waar ik zoveel als mogelijk rekening mee zal houden.” (juni 1999)

   

   “Het idee van een gemeenschappelijke tweede taal als brugtaal tussen de volkeren van de Europese Unie is interessant. Ik vraag mij evenwel af of dit van bovenuit, door de Unie moet worden opgelegd. Ik vrees dat het huidig probleem van identiteit in de Europese Unie precies veroorzaakt wordt door de drang om alle s centraal te regelen. Indien het Esperanto wil uitgroeien tot die gemeenschappelijke tweede taal, dan zal zij dat uit eigen kracht moeten doen, dunkt me.”

    

  (5 juli 2001, t.g.v het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.)

   

   

   

  Kathleen Van Brempt – SP.a – europarlement

   

   “Ik weet dat ik mijn nek uitsteek en zal worden beoordeeld op al wat ik zeg en doe.

  (…) En waarom zouden we geen taal afspreken die in heel Europa wordt aangeleerd? Iedereen houdt zijn eigen taal, maar de tweede is gemeenschappelijk. Zo kan een Deense loodgieter die met vakantie naar Lissabon gaat, tenminste verstaanbaar de weg vragen.”

   (De Standaard, 23/12/1999: bij begin van haar europarlementair mandaat)

   

   “Esperanto? Als er één taal is die geen enkele kans op overleven heeft, is dat ze wel. Die taal leeft niet, heeft geen cultuur, geen geschiedenis, geen gevoel. (…) Ik  pleit er enkel voor dat elke Europeaan twee Europese talen spreekt, afhankelijk van waar hij woont. Maar Esperanto, dat is waanzin.” (Het Laatste Nieuws, 08/01/2002)

   

   

  12-12-2007 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Citaten 5: Varia

  KOEN RAES

   

  Een gedeeld Esperanto als Europese taal, dat dan natuurlijk ook aan alle Europeanen geleerd zou moeten worden, had wellicht meer bijgedragen tot zowel een gemaakt Europa als tot een grotere bescherming voor kleine taalgemeenschappen, en het had tegelijk de Europese identiteit tegenover de Amerikaanse versterkt. Thans is het hek van de dam en worden het Engels, het Spaans en het Chinees wellicht de lingua franca op wereldvlak, waardoor het lot van alle andere talen toch enigszins precair wordt.

  Koen Raes - Ethicus, universiteit Gent

   

  De Morgen 10/11/2001

  ......................................................................................................................................................... 


  Marc Eyskens

                               

  “De toekomst van het Esperanto zie ik ook in het raam van de stormachtige technologische ontwikkeling. Het vertalen via de computer, van bijvoorbeeld de Europese talen in het Chinees vergt een ongehoord ingewikkelde software. Indien daarentegen de meeste wereldtalen zouden worden vertaald in het Esperanto, via de computer, en men in onze scholen de jonge mensen tenminste een passieve kennis van het Esperanto zou aanleren, zou de taalcommunicatie in de wereld aanzienlijk worden verbeterd. Ik denk dat een vereniging als de uwe dringend contact moet opnemen met de geleerden in de ondernemingen die zich momenteel bezig houden met de baanbrekende nieuwe technologieën inzake simultaanvertaling.

   

  Persoonlijke brief 25/01/2000

  ...................................................................................................................................................

   

  Herman Brusselmans

   

  Vraag: Zou het beter zijn als we allemaal dezelfde taal spraken?

   

  H.B.: Zeer zeker. Ik vind het niet interessant om naar iemand te moeten luisteren die ik niet versta. (...) Wie vloeiend vijf, zes talen spreekt, voelt zich veel zelfverzekerder dan mensen die alleen hun moedertaal beheersen. Ik ga nooit op reis, maar mijn vrouw probeert me om te turnen. Als ze me ooit zover krijgt, kies ik een land uit waarvan ik de taal spreek. Omdat ik weet dat ik mij anders lullig zal voelen als ik iets met handen en voeten moet proberen uitleggen aan een Spanjaard of een Italiaan.

   

  (De kans dat Vlaanderens grootste naar Spanje of Italië op reis gaat, is voorlopig dus onbestaande.)

   

  De Morgen, 13/4/2001 pag. 17: over "Taal"

  ……………………………………………………………………………………………………………

   

  Wilfried Decoo

   

  Wonderdokters vinden makkelijk aanhang, omdat taalonderwijs een moeilijke opgave is en velen dus openstaan voor wondermiddelen en de beloften die ermee gepaard gaan. Maar het is erg naïef te denken dat "native teachers" nu plots hét verschil zullen maken, of dat alle kleuters zomaar een vreemde taal vlot leren, of dat Internet het taalleren nu plots anders én vanzelf maakt. Nee, de tips stellen het duidelijk: je moet als leerder zélf, op allerlei wijzen, en zoveel mogelijk, dagelijks met de taal bezig bezig bezig zijn.


  Hoogleraar in Antwerpen en Provo (VS) en auteur van onder meer de lesmethodes Eventail en Vocapuces.

   

  De Standaard 20/03/2001 : Bezig, bezig, bezig zijn.

  ……………………………………………………………………………………………………………

   

  Professor Johan Taeldeman neemt afscheid van de universiteit van Gent.

   

  Wordt onze taal bedreigd door de stijgende invloed van het Engels?

   

  “Nee. Die Engelse invloed uit zich alleen in de woordenschat. (…) Wat ik veel gevaarlijker vind, is dat het Engels  zo een groot domein verovert. Het duikt op in het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. Dat is gevaarlijk. Want als het Engels de standaardtaal wordt voor de wetenschap, de cultuur, de politiek… dan worden de andere talen gedegradeerd tot dialecten.”

   

  Toen  de culturele elite in Vlaanderen rond het jaar 1900 ervoor koos om als standaardtaal het Nederlands van het Noorden over te nemen, betekende dat ook: de uitspraak van het Noorden.   Maar sindsdien zijn er allerlei processen komen opborrelen, zoals het harder worden van de schrapende ch, het stemloos worden van v en z, de ei die opschuift naar de aai, de diftongering van de ee en de oo… Tot in het begin van de twintigste eeuw keurden uitspraakdeskundigen dat nog af, maar nu zijn alle remmen los. Luister naar die Hollandse correspondenten op de VRT: Jetteke Van Wijk en Esther Verhalle, vreselijk! Geen mens zou dat bij ons willen overnemen. Maar luister ook eens naar Nederlandse zangers van dertig jaar geleden: Wim Sonneveld, Jules de Corte, Boudewijn de Groot… die staan dichter bij de Vlamingen van vandaag dan bij Nederlanders van vandaag. (Ludo Permentier)

   

  De Standaard – Cultuur en Media- p. 36-37- De man van taal – 9-10 oktober 2004

   

   

   

  12-12-2007 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Citaten 6 : Engels

  Barbara Wallraff – Amerikaanse journaliste

   

  English isn't managing to sweep all else before it (let op de verwoording!) -- and if it ever does become the universal language, many of those who speak it won't understand one another.

   

  If we want to exchange anything beyond rudimentary messages with many of our future fellow English-speakers, we may well need help from something other than English.

   

  And the difference between native speakers and second- or foreign-language speakers is an important one subjectively as well as demographically. The subjective distinction I mean will be painfully familiar to anyone who, like me, spent years in school studying a foreign language and is now barely able to summon enough of it to order dinner in a restaurant.

  (Deze ervaring zal vele ex-ASO-ers, eveneens ondanks vele les- en studie-uren Frans, Engels en Duits, bekend in de oren klinken.)

   

  Certainly, the world's ships and airplanes are safer if those who guide them have some language in common, and restricted forms of English have no modern-day rivals for this role. (Blijkbaar heeft ze nog nooit van Esperanto gehoord!)  The greatest danger language now seems to pose to navigation and aviation is that some pilots learn only enough English to describe routine situations, and find themselves at a loss when anything out of the ordinary happens. (Het zal je maar overkomen!)

   

  The consensus among those who study these things is that Internet traffic in languages other than English will outstrip English-language traffic within the next few years.

   

  However unwelcome this news may be to some, not even headlong technological advances mean that computers will soon be doing all the hard work of coping with other languages for us. For the foreseeable future computers will be able to do no more than some of the relatively easy work. When it comes to subtle comprehension of our world and the other people in it, we are, as ever, on our own.

   

  Maandblad “The Atlantic Monthly” - november-editie: “What global language?” (http://www.theatlantic.com/cgi-bin/o/issues/2000/11/wallraff.htm )

   

  ……………………………………………………………………………………………………………

   

  "English is a global language.(....) English is equated with success. Wherever you go (...) you're sure to find someone who speaks English, albeit in an accent far different from yours.(...).  Of course, this rise in popularity of English is not without a downside. Talk with someone for whom English is not first language and you sense a feeling of loss.(...).

   

  There are already thousands of newspapers around the world published in the English language. What do you think about the spread of English? Could English one day be the Esperanto of the world? (...)."   linguaphile@wordsmith.org

   

  "A word a day"  van  Anu Garg - hoofdstuk 35 - p. 113 

    

   

    

   

  “Our complex spelling requires years of effort to master, and very few people master it completely"

  "Our devilish spelling system is a prominent and often painful part of our lives, and yet mastery of it is essential for anyone who wants to be regarded as literate. If you can't spell words in the accepted manner, then many readers will dismiss your work as obviously not worth reading".  (...) In fact English appears to be drifting towards a system  like that of Chinese, in which the written form has nothing to do with its pronunciation : instead, each word is represented on paper by a set of arbitrary but conventional marks."  p. 4  

   

  "English spelling is notoriously complex, irregular and eccentric, more so than in almost any other written language on earth" (p 266)

   

   "MIND THE GAFFE" - "The Penguin Guide to Common Errors in English"
  van R.L.Trask

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "It is in the general interest of the United States to encourage the development of a world in which the fault lines separating nations are bridged by shared interests. And it is in the economic and political interests of the United States to ensure that if the world is moving toward a common language, it be English; that if the world is moving toward common telecommunications, safety, and quality standards, they be American; that if the world is becoming linked by television, radio, and music, the programming be American; and that if common values are being developed, they be values with which Americans are comfortable."

  D
  avid Rothkopf : "In praise of cultural imperialism ?", FOREIGN POLICY, SUMMER 1997

  12-12-2007 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zwitserse parlementsleden stellen voor de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan de Universala Esperanto-Asocio
  http://www.kontakto.info/Zwitserse_parlementsleden_stellen_voor_de_Nobelprijs_voor_de_Vrede_toe_te_kennen_aan_de_Universele_Esperanto-Associatie_UEA.html

  Persconferentie van donderdag, 22 november 2007 om 13h00
  CDELI, Stadsbibliotheek, La Chaux-de-Fonds, Zwitserland.


    Het Esperanto is de vredestaal. Het maakt demokratische contacten mogelijk, omdat personen ermee op voet van gelijkheid met elkaar spreken, want Esperanto heeft politieke of historische bindingen met geen enkele staat. De internationale taal kan niet de taal van een of andere natie zijn. In dat geval zouden de moedertaalsprekers van die taal voordeel hebben ten opzichte van personen van andere nationaliteiten. De Europese Unie heeft dat begrepen en privilegieert geen enkele taal ten overstaan van andere, dat heeft dan wel zeer specifieke uitgaven en niet bevredigende communicatie omwille van de vertaling als gevolg.

    In Afganistan wordt het Esperanto in vluchelingenkampen onderwezen als de "Vredestaal". Het laat toe te handelen zonder vijandige gevoelens, die veroorzaakt worden omwille van historische redenen. In jongerenkampen in Japan en Korea schept het Esperanto nieuwe contacten op basis van gelijkheid. De Internationale Taal wordt er, samen met computerkunde, onderwezen aan vertegenwoordigers van inlandse volkeren; dit stelt hen in staat ervaring uit te wisselen over de bescherming en het laten gelden van hun rechten.

    De UNESCO heeft goed begrepen dat Esperanto dezelfde doelen als zijzelf nastreeft: vrije informatiedoorstroming in het algemeen en vooruitgang in onderwijs, wetenschappen en cultuur. Daarom heeft de wereldorganisatie twee resoluties gestemd, in 1954 en 1985, gelet op de positieve betrachtingen van de Universele Esperanto-Associatie (UEA).

    De UEA zal in 2008 haar honderdste verjaardag vieren. Bij deze gelegenheid en om de reeds vermelde redenen, zal ze voorgesteld worden als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede. Daartoe mogen enkel parlementsleden van erkende staten het initiatief nemen. Dit deden de dames Gisèle Ory, lid van de Zwtiserse Statenraad, en Francine John-Calame, lid van de Zwitserse nationale raad. Hun brief vertrok enkele dagen geleden naar Oslo.

    Een persconferentie zal in CDELI de twee Zwitserse parlementsleden bijeenbrengen met mevrouw Mireille Grosjean, medevoorzitter van de Zwitserse Esperanto-Associatie, op 22 november 2007, om 13h00.

  Les Brenets, 15 november 2007 |
  Nederlands: Leo De Cooman

  www.esperan.to/ses

  08-01-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roland Duchâtelet: rationeel en sociaal
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  DNA - Radio 1 - Uitzending van 13 januari 2008

  Roland Duchâtelet  Actua: een idee voor de staatshervorming: maak van het oude Brabant het nieuwe Brusselse stadsgewest, een hoofdstad voor Europa.

  Beroep: voorzitter van Vivant, Elex-holding, STVV, schepen, vader van zes.
  Leeftijd: 61.
  Woonplaats: Sint-Truiden.
  Afkomst: Merksem.

  Bijzondere kenmerken: van AMADA tot multimiljonair, rationeel, economische visie op de wereld, excellent time manager, durver, family man, houdt van lekker eten.


  Geachte heer Duchâtelet,

  Uit deze zeer interessante eerste kennismaking (zowel wat het programma als wat uw persoon betreft) onthou ik, in het kader van mijn persoonlijke strijd voor taaldemocratie, vooral dat u, naar eigen zeggen, een rationeel en sociaal persoon bent.

  Wie met betrekking tot de internationale communicatieproblematiek rationeel en sociaal denkt, moet van oordeel zijn dat de oplossing van dit probleem in een gebied, met name de EU, waar meer dan 20 verschillende officiële talen gesproken wordt, niet ligt in het nastreven van algemene meertaligheid (want elitair en onrealistisch wegens 1. niet haalbaar voor de modale burger en 2. niet oplossen van het probleem) noch in het aanvaarden van één van die talen, het Engels, als lingua franca (want discriminerend zowel wat het bevoordelen van de Engelse moedertaalsprekers betreft als wat sociaal-intellectuele bevoordeling betreft).

  De meest rationele en sociale, tegelijk ook de meest economische en efficiënte, oplossing is het aanvaarden van een Gemeenschappelijk, Eenvoudige (voor ‘iedereen’ haalbare), Neutrale (voor iedereen aanvaardbare), Tweede (G.E.N.T.) taal, zoals het Esperanto. Deze optie doet geen afbreuk aan de meerwaarde van meertaligheid voor wie daartoe gemotiveerd is op basis van interesse en/of noodzaak.

  Bent u het hiermee eens?

  13-01-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.LATIN: THE LANGUAGE OF EUROPE

 • Dan Van Herpe
  Zegt:

  Brennus Legranus Zegt: Januari 8, 2008 op 7:08 pm
  LATIN: THE LANGUAGE OF EUROPE

  Met alle begrip: ziet u reeds een Franse bouwvakker in het Latijn de weg vragen aan een Griekse boer?

  Plene respektante: chu vi povas imagi francan konstruiston latine pridemandi la vojon al greka kampulo?

  Avec respect: pouvez-vous vous imaginer un ouvrier de bâtiment demandant son chemin en latin à un paysan grec?

  Alle Achtung: sehen Sie schon ein französischer Bauarbeiter auf lateinisch einem griechischer Bauer nach dem Weg fragen?

  With due respect: can you imagine a french building worker asking a greek farmer the way in latin?

 • 13-01-2008 om 15:44 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dirk De Cock: Een kans met Nederlands (DS 16/01/08 pag. 22)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Proficiat met uw pleidooi voor het behoud van het Nederlands in het hoger onderwijs. Ik deel uw vrees voor een duale maatschappij: zij die Engels spreken en zij die het niet of onvoldoende beheersen. De eerste groep moet echter nog onderverdeeld worden in de Engelse moedertaalsprekers, de NESsy’s (ontegensprekelijk ’s werelds eersterangsburgers), en zij die een andere moedertaal dan het Engels hebben.

   

  Het parallel circuit waarvan u het ontstaan voorspelt, bestaat reeds. Ik ken mensen die hun tweeling na het beëindigen van de humaniora voor enkele maanden naar Engeland, Duitsland en Frankrijk gestuurd hebben om spreekervaring op te doen in de verschillende talen, waarna ze aan hogere studies konden beginnen. Dit is natuurlijk enkel weggelegd voor de gegoede burgerij. De duale maatschappij is dus reeds een realiteit!

   

  Ik zou echter ook uw aandacht willen vragen voor de leerlingen van het middelbaar onderwijs in het algemeen en deze van het beroeps- en technisch onderwijs in het bijzonder, die NIET verder studeren. Waarom komt nooit eens iemand op voor hún recht op communicatie met anderstaligen, op interculturele contacten. Bent u ook van mening dat het leren van twee of meer vreemde talen 1. haalbaar is voor deze bevolkingsgroep en 2. het communicatieprobleem oplost in een EU met  nu reeds 23 officiële talen? U weet toch ook dat  een goede kennis van de eigen standaardtaal voor velen (niet alleen in deze categorie!) reeds een groot probleem is. Wanneer gaat men zich eindelijk eens onbevooroordeeld en op wetenschappelijk verantwoorde wijze bezinnen over de mogelijkheden van een plantaal, zoals het Esperanto? Pedagogische experimenten in verschillende universiteiten (o.a.: professor Selten in Duitsland, professor Shilo in Moskou) hebben de propedeutische waarde van een plantaal aangetoond: het aanleren van het Esperanto als eerste vreemde taal verkort aanzienlijk de studietijd voor het leren van andere vreemde talen. Je slaat dus twee vliegen in een klap: oplossing van het communicatieprobleem (op een democratische, niet-discriminerende wijze) en verkorten van de studietijd voor een of meerdere andere vreemde talen. Daar kunnen de studenten hoger onderwijs toch alleen maar baat bij hebben!

   

  Een derde niet te versmaden voordeel, dat ik aan den lijve ondervonden heb: studie van een plantaal leidt ook tot een beter inzicht en een grondiger kennis van de eigen moedertaal. Waarom stappen we niet mee in dít verhaal in plaats van deze feiten hooghartig te blijven negeren? Zou het Esperanto geen tegengewicht kunnen vormen voor de dualisering aan de basis en voor de verloedering van het Nederlands? Wie steekt als eerste de nek uit?


  Dirk De Cock (Spirit) is ondervoorzitter van de Commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement.

   

  19-01-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Marc Reynebeau: Het neoliberalisme spreekt Engels (DS 19/01/08 pag. 22-23)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Geachte heer Reynebeau,

   

   

  Na een politicus (Dirk De Cock – Een kans met Nederlands – DS 16/01/08 pag. 22) laat  nu ook een journalist een kritische geluid horen over de anglomania generalis en haar negatieve, verschralende gevolgen ondermeer wat de Nederlandse taal, wetenschappelijke publicaties en pluraliteit betreft. Terecht verwijst u ook naar de vaak overschatte kennis van het Engels bij de Vlaamse studenten. Dirk De Cock voegt daar nog aan toe dat ook professoren die niet in hun moedertaal doceren hoe dan ook op een lager taalniveau functioneren. Als besluit stelt u dat het verhaal hiermee terug is bij zijn begin: meertaligheid.

   

  Alsof hiermeer de kous af is. Niets is minder waar. Uw verhaal gaat verder: hoeveel talen en welke? Als niet iedereen zich dezelfde twee, drie, vier, (…?) talen eigen maakt, staan we nog nergens. En wie bepaalt welke talen dat moeten zijn? En: alleen West-Europese of ook Russisch,  Japanees, Chinees, … want in die taalgemeenschappen zullen er ook wel eens wetenschappers rondlopen die iets zinnigs mee te delen hebben, niet? U voegt er nog aan toe: er komt nog iets bij, wat adepten van het beate geloof meestal over het hoofd zien (…) Taal is nooit neutraal of waardevrij. Besluit: 1. meertaligheid werkt niet en leidt onvermijdelijk tot discriminatie en 2. English only verschraalt.

   

  Wat weerhoudt u ervan uw geest open te stellen voor de mogelijkheden van een neutrale (volwaardige!) taal die geen politieke, culturele, levensbeschouwelijke of welke waarden dan ook, vertegenwoordigt: een plantaal, zoals het Esperanto? Kijk in dit verband misschien eens op http://www.ais-sanmarino.org/ een vijftalig platform voor wetenschappers.

   

  Er is echter  nog een andere dimensie in het meertaligheidsverhaal. U beperkt zich in uw bijdrage tot het academisch onderwijs. Hoe staat u tegenover het Vlaamse taalbeleid  (www.delathoogvoortalen.be) voor het middelbaar onderwijs? Als blijkt dat zelfs het kruim van deze studenten (waarvan de meesten ten gevolge van dagelijkse hersenspoeling via o.a. media en reclame dwepen met de Angelsaksische taal en cultuur) het Engels onvoldoende beheerst, wat kan je dan verwachten van de talenbeheersing (meervoud!) van de gemiddelde student, meer specifiek en met alle respect, deze uit het technisch en beroeponderwijs? Hoe hoger de lat, hoe meer er onderdoor moeten, toch? Ligt de oplossing ook hier niet in het aanbieden van een, per definitie: eenvoudige, plantaal als tweede taal (www.lernu.net)? Pedagogische experimenten in verschillende Europese universiteiten (o.a. Duitsland, Hongarije, Rusland) hebben aangetoond dat het leren van eeen plantaal als tweede taal de leertijd voor andere talen aanzienlijk verkort. Loont het niet de moeite om dít verhaal eens onbevooroordeeld, objectief en op wetenschappelijk verantwoorde wijze te beoordelen?

   

  Ik ben zo vrij mijn Voorstel voor een alternatief Europees talenbeleid toe te voegen. Het is geen academisch werkstuk, maar de neerslag van vele jaren met open geest en met gezond verstand nadenken over en opkomen voor taaldemocratie.

   

  Mag ik hopen dat u de tijd zal nemen om het eens door te lezen?

   

  Hartelijk dank bij voorbaat.

   

  Hoogachtend,

   

  Dan Van Herpe

  Koningin Fabiolalaan 2

  2360 Oud-Turnhout

   

  014/45.13.29

   

   

   

   

  20-01-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verzoekschrift betreffende het onderwijs van het Esperanto: verslag

  Vlaams Parlement - Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

   

  http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2001-2002/g1242-1.pdf

   

  Een verzoekschrift betreffende onderwijs van het Esperanto ingediend op 22 oktober 2001 door de heer Leo De Cooman werd in de zitting van 11 juni 2002 behandeld met als voorzitter Gilbert Vanleenhove (CD&V) . Verslag uitgebracht door de heren Dirk De Cock en Luc Martens.

   

  De voorzitter, Gilbert Vanleenhove (CD&V),verwijzend naar een brief van minister van onderwijs Marleen Van der Poorten (29/01/2002) aan Leo De Cooman:

   

   “Het is mijn persoonlijke mening dat de overheid in dit stadium onmogelijk kan overgaan tot het uitvoeren  van uw wens, precies omdat de groep Esperantogebruikers veel te miniem is en het maatschappelijk draagvlak voor deze taal ontbreekt. Ik kan u alleen maar aanraden te ijveren voor een breder draagvlak en voor meer uitstraling van de taal waarvoor u opkomt. Pas als dat gebeurt, zal waarschijnlijk automatisch een maatschappelijk debat op gang komen waar we dan, als blijkt dat de tijd er rijp voor is, kunnen op ingaan.”

   

  De voorzitter, Gilbert Vanleenhove (CD&V), verwijzend naar een brief van toenmalig minister van Onderwijs Luc Van den Bossche als antwoord op een resolutie van mevrouw Cecile Verwimp-Sillis betreffende lessen in Esperanto dat de commissie tijdens de vorige legislatuur besprak en dat toen niet werd aangenomen (Parl. ST., V1. P., 1995-1996, nr. 2):

   

  “Vermits er momenteel geen concrete aanwijzingen zijn dat Esperanto ooit de brugtaal zal worden, is het volgens de minister niet aangewezen om Esperanto momenteel als leervak aan te bieden. Onderwijs mag geen proefterrein voor experimenten zijn.”

   

  Dirk De Cock (Spirit):

  - is van oordeel dat men niet van bovenaf een vak ter studie kan opleggen. Er is daartoe een draagvlak nodig dat aan de basis ontstaat.

  - Elke taal is voor hem een deur die je kan openen in het Europese huis. Esperanto is volgens hem echter een kamer waarvan de muren niet zijn bekleed. Hem is ooit nog verteld dat wanneer men een literair werk zou laten vertalen naar het Esperanto en dit werk dan opnieuw door iemand anders zou laten vertalen naar de oorspronkelijke taal men een droge, zakelijke tekst krijgt als resultaat.

   

  Kris Van Dijck (N-VA):

  - stelt met de minister vast dat er geen draagvlak is voor deze taal. Taal moet men zien als cultuurelement en als communicatiemiddel. Esperanto is uiteraard enkel op het tweede element aangewezen.

  - Eo is een verenging van het taalgebruik.

   

  Gilbert Van Baelen (Open VLD):

  - Taal is een element waarmee men een cultuur leert kennen.

  - Stelt vast dat het Esperanto ondertussen al decennialang gepromoot wordt, maar dat het aantal gebruikers niet sterk toeneemt.

   

  Julien Librecht (VB):

  - gelooft in het gebruiksgemak van het Eo vermits deze taal soepel, genuanceerd en logisch opgebouwd is.

  - gelooft ook niet in de mogelijkheid van een kunstmatige taal. Een taal is een levend gegeven en zoekt zijn eigen bedding wat te maken heeft met de ziel van een taal. Dit is niet aanwezig.

  - er ligt bij dit verzoekschrift geen wetenschappelijke benadering. Dit is volgens hem noodzakelijk om met kennis van feiten te oordelen over dergelijke verzoekschriften.

  - in het leerplichtonderwijs mag er geen sprake zijn van dergelijke experimenten.

   

  Frans Ramon (Groen!):

  - is van mening dat het grote nadeel van het Esperanto is dat het een kunstmatige taal is. Het argument dat de culturele diversiteit zou bedreigd worden, is volgens hem achterhaald.

   

  Hilde Claes (SP.A):

  - onderschrijft de argumenten van de minister. Er is immers geen maatschappelijk draagvlak.

  - In tijden waarin een internationalisering belangrijk is, moet men het accent leggen op de levende talen.

  - kan niet akkoord gaan met de houding van de verzoeker waar die vermeldde dat hij bezorgd is over het feit dat de mensen al maar meer talen moeten kennen. Als dit zo is, dan zou men bovenop ook nog eens een kunstmatige taal moeten bijleren, wat niet consequent zou zijn.

   

  Gilbert Vanleenhove (CD&V):

  - sluit zich aan bij de sprekers.

  - is ook van mening dat het maatschappelijk draagvlak nog te klein is

  - wil wel aanstippen dat er in de provincie West-Vlaanderen in bepaalde scholen projecten lopen met Eo die gekaderd worden in projecten mondiale vorming via internet. Op die manier corresponderen deze jongeren met de ganse wereld en leren zij op die manier een stuk van elkaars taal kennen. De kinderen zijn erg enthousiast over deze projecten.

  - Enkele maanden terug vond in het Europees Parlement ook de Euroskola plaats. Daarin is ook een specifieke groep actief met Eo waarbij de jongeren op een soepele manier met elkaar contact kunnen leggen.

  - Hij beaamt de opmerking uit het verzoekschrift dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen en volwassenen die eerst Eo hebben aangeleerd, veel makkelijker vakken die betrekking hebben op logisch denken, kunnen leren.

   

  Wie een hond wil slaan …

   

   

   

   

   

   

   

  20-01-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lat hoog voor talen, ook in hoger onderwijs. (DS 21/01/08 pag. 19)

  Als de minister op taalkundig-communicatief gebied werkelijk gelijke kansen voor iedereen wil, zoals het een socialist betaamt, dan zal hij eerst de lat voor talen lager moeten leggen door het aanbieden van een eenvoudige plantaal, zoals het Esperanto, als eerste vreemde taal. Dit biedt verschillende voordelen, ook voor studenten hoger onderwijs. 1. De structurele eenvoud van een plantaal geeft een beter inzicht in het fenomeen taal en leidt tot betere kennis van de standaardmoedertaal. 2. In verschillende buitenlandse universiteiten (o.a. Duitsland, Hongarije, Rusland) hebben pedagogische experimenten aangetoond dat studie van een plantaal als eerste vreemde taal de leertijd voor volgende talen aanzienlijk verkort. 3. Een plantaal biedt een niet-discriminerende, democratische, economische en fundamentele oplossing voor het internationale communicatieprobleem. Vlaanderen kan hierin een pioniersrol vervullen.

   

  Voor diegenen die behoefte aan en/of interesse voor andere talen hebben, kan de minister dan de lat voor talen zo hoog leggen als hij wil. Loont dit alles niet de moeite om eens onbevooroordeeld over na te denken?

   

  Bovendien wil ik hier ook herinneren aan de woorden van de minister in de aanloop van de verkiezingen op 12 juni 1994: Ik steun uw voorstel om een objectief onderzoek naar uw voorstel om het Esperanto te gebruiken als brugtaal binnen de Europese Unie.

   

  Belofte maakt schuld, ook voor een minister!

   

  Dan Van Herpe

  Koningin Fabiolalaan 2

  2360 Oud-Turnhout

   

  014/45.13.29

  21-01-2008 om 16:36 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een vals dilemma (DS 24/01/08, pag. 25

  Reactie:

  1. Vele studenten hanteren het standaardnederlands als een vreemde, bijna kunstmatige taal, stelt filosoof Abicht. Het standaardnederlands ís een (bijna) kunstmatige taal, want gestandaardiseerd.

   

  2. Als je op specifieke geselecteerde plaatsen  Nederlands- of Engelstalige studierichtingen zou aanbieden, zal voor velen de keuze vlug gemaakt zijn in onze door het  anglomania-generalisvirus besmette samenleving. Zeker als dat ook nog eens meer kansen biedt op de (internationale) arbeidsmarkt. Een valse oplossing, zolang het Engels de status geniet van officieuze lingua franca!

   

  24-01-2008 om 19:44 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eo: niemands eerste, ieders tweede
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

                        
   
  http://tinyurl.com/3yxdot 

  Ontwerp: ir. Leo De Cooman

  27-01-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe docenten aan Nederlandse universiteiten moeten verplicht op Engelse les.

  Bron: Punt, http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?2405-751 (28/01/08)


  College geven? Eerst op cursus

  dinsdag 22 januari 2008

  Docenten aan universiteiten moeten voortaan een cursus volgen voordat ze college mogen geven. Na een verplichte scholing krijgen ze de ‘basiskwalificatie onderwijs’, een soort lesbevoegdheid op academisch niveau.
  (...)
  ‘Docenten moeten bijvoorbeeld goed Engels leren spreken wanneer ze een Engelstalige opleiding verzorgen, vindt Noorda: ‘Een docent moet dan echt tweetalig zijn, anders trekt hij het niet. Het is wat anders om een half uurtje een verhaal te houden in het Engels of een jaar lang al je activiteiten met je studenten in die taal te doen.’

  http://punt.avans.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=8655&Itemid=34

  Mijn reactie:

  Het Engels moet terug de status krijgen die het toekomt in het Europese democratische bestel: die van taal NAAST i.p.v. BOVEN de andere, zodat de Engelse moedertaalsprekers ook opnieuw de status krijgen die ze horen te hebben: die van gewone burgers i.p.v. eersterangsburgers. Velen die het Engels niet als moedertaal hebben spenderen jaarlijks, naast veel tijd en energie, miljoenen euro’s (in de Angelsaksische landen!) om die taal op bijna-moedertaalniveau te beheersen, maar komen, wereldwijd, veelal niet eens in aanmerking voor de bestbetaalde banen, want voorbehouden aan de NESsy’s: de native English speakers.

  Er is maar één alternatief: invoeren van een gemeenschappelijke, eenvoudige, neutrale, tweede taal, zoals het Esperanto: voor ‘iedereen’ haalbaar, voor iedereen aanvaardbaar. Dit is bovendien realiseerbaar met een minimale investering van tijd, geld en energie en doet geen afbreuk aan de meerwaarde van meertaligheid voor wie daartoe gemotiveerd is op basis van noodzaak en/of interesse. Integendeel: de propedeutische waarde van een plantaal vormt een springplank naar meertaligheid.

   

  29-01-2008 om 21:13 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-01-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een taal leren in 7 dagen: een mirakel?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De oorspronkelijke tekst: "Язык за семь дней -чудо?" van professor Gennadiy Shilo, rector van de Europese Universiteit JUSTO in Moskou, is te lezen op http://www.vrfo.ru/ed.html
  De webstek van de professor: www.ejusto.ru

                                                       ***********************

  EEN TAAL IN 7 DAGEN, EEN MIRAKEL?

   

   De praktijk is een criterium voor de juistheid van gelijk welke theorie. Daarom komt het niet zelden voor dat de wetenschap een verklaring geeft voor in de praktijk reeds gebeurde wonderbaarlijke feiten. Die feiten noemt men wel eens mirakels. Maar, zoals men weet, mirakels bestaan niet. Gewoonlijk noemt men mirakel een natuurlijk of sociaal verschijnsel dat tot dan toe niet wetenschappelijk verklaard is.

   

  Waarschijnlijk moet men tot het soort mirakels in de sfeer van het sociale (opvoedkundige) handelen het door professor Selten vermelde statistische feit rekenen dat handelt over een studie van een vreemde taal in Duitsland volgens een vierjarenprogramma. In parallelle klassen ‘verliest’ de ene klas 2 jaar om de Internationale Taal Esperanto te studeren en perfekt te beheersen. De resterende 2 jaren slaagt ze erin een andere vreemde taal beter te leren spreken dan de klas die gedurende deze vier jaren enkel de vreemde taal studeerde.

   

  Onderzoeken toonden aan dat 94-96% van hen, die men gewoonlijk beschouwt als kenners van vreemde talen, die talen in werkelijkheid niet kennen en slechts op primitief niveau met elkaar kunnen communiceren in een vreemde taal.

   

  Een student met gemiddelde begaafdheid kan op 2 jaar tijd Esperanto beter beheersen dan de moedertaal, die hij tot dan toe gedruende 15-20 jaar geleerd heeft. Deze conclusie is geen grap als men bijvoorbeeld overweegt dat in het Russisch niet geweten is wat er het meest voorkomt: de regels of de uitzonderingen erop, terwijl in het Esperanto de grammatica maar 2 bladen beslaat, zonder één uitzondering. Ik heb Esperanto niet zo ijverig en niet zo lang geleerd als Russisch: Esperanto gedurende 4 maanden, Russisch gedurende 64 jaar. Esperanto spreek en schrijf ik foutloos (in die taal lees je alles zoals het geschreven is). In mijn Russische moedertaal kan ik dat nu nog altijd niet. [Hier legt de auteur een aantal problemen van zijn moedertaal uit i.v.m. uitspraak van bepaalde klinkers, schrijven van dubbele medeklinkers en het leggen van de klemtoon]. Ik vraag me gewoon af waarom ik, die geacht wordt een deftige kenner te zijn van het Russisch, dat ik al 65 jaar leer, correcter spreek en schrijf in Esperanto, dat ik destijds in vier maanden geleerd heb.

   

  In het informatieboek “De beste abituriënten van de hogescholen van Moskou in 2004″ (p. 37-38) wordt de unieke casus in de Russische pedagogische praktijk beschreven: een groep afgestudeerden van de dagafdeling van de faculteit Rechten van de Europese Universiteit JUSTO legden hun eindexamen af en verdedigden hun eindwerken voor een staatscommissie in 3 talen:  Russisch, Engels en Esperanto. Reeds 9 jaar wordt aan de universiteit, waar  Esperanto een verplicht studievak is, deze taal in 10 dagen bestudeerd en de laatste 2 jaren in 7 dagen van telkens 6 uur studie per dag. Op de achtste dag legt de groep examen af voor een commissie, waarin 3 wetenschappers-Esperantisten zetelen. Het examen bestaat uit 5 delen: 1) het spelen van een toneelstuk: “Een Aanslag”, dat handelt over een economisch-juridisch thema. Dit schouwspel duurt 1 tot 2,5 uur, naargelang van de grootte van de groep; 2) voordragen van gedichten of verhalen, grappen, sketches, anekdoten; 3) koorzang; 4) grammatica; 5) converseren met de examinatoren, niet alleen over alledaagse thema’s, maar ook antwoorden op vragen als: “Wie is de aanklager in een assisenzaak?”, “Welke taken vervult de advocaat?”, Wie is de centrale figuur in het assisenproces?”, “Wat is de rol van de voorzitter in een rechtsgeding”, enz.

   

  Sommigen geloven het niet: het is een soort mirakel. Maar elk jaar wordt het examenprocédé vastgelegd op video. Er gebeurt geen mirakel. Het is geweten dat men een  taal beter leert door het declameren van gememoriseerde proza- of poëzieteksten, door liederen te zingen en door reële feiten in spelvorm te brengen. Op de eerste dag wordt de grammatica gestudeerd. Op het einde van die eerste maken de studenten reeds zinnen, die de meerderheid van hen nog niet konden maken na 5-10 jaar studie van een andere taal. En dat ligt niet alleen aan de eenvoudige en logische grammatica - zonder een enkele uitzondering - maar ook aan het feit dat in Esperanto ongeveer 50% van de termen internationaal gebruikte woorden zijn die eender welke middelmatig getalenteerde persoon kent, zoals: profesoro, akto, aktiva, programo, plani, aktuale… Je kent het Esperanto dus al voor de helft, nog voor je het begint te leren. Als je de methodiek gebruikt die in de Europese universiteit JUSTO uitgewerkt werd, heb je geen 2 jaar nodig om Esperanto te leren, zoals in het voorbeeld van Selten in de Duitse praktijk.

   

  De zevendaagse cursus Esperanto begint donderdags. Die dag wordt de hele grammatica gegeven. ‘s Vrijdags volgt de praktische toepassing van de grammaticale regels. Dezelfde dag wordt het toneelstuk gelezen, worden de rollen verdeeld en de teksten uitgereikt van de gedichten, liederen, verhalen, enz. Het nieuwe vak vermoeit de studenten niet tijdens deze eerste twee dagen. Meer nog: het enthousiasme omwille van de overtuiging dat ze die taal slechts na 2 dagen relatief gemakkelijk kunnen spreken, stimuleert hen tijdens het komende weekend met plezier de taken van de eerste twee lessen te volbrengen. Vanaf ’s maandags werkt men aan het volgende ritme: 3 uren spreekpraktijk en 3 uren: rollen leren, uitspraakcontrole, werken aan de manier van spreken en aan de basiswelsprekendheid. Dit tot ’s vrijdags. Vanzelfsprekend moeten de studenten thuis een zelfde aantal uren studeren als in de universiteit. De volgende maandag: 3 uren algemene repetitie en examen.

   

  De universiteit JUSTO stelde samen met de Russische Esperanto-Unie een lijst op met meer dan 200 Esperantisten (uit de grootste steden van Rusland) met voldoende ervaring in het onderwijzen van Esperanto. Deze personen zijn bereid onbezoldigd een basiscursus van een week te organiseren voor leerkrachten van middelbare en hogescholen volgens de vermelde of een andere methode (die vrij talrijk zijn in Rusland). Na die cursus kunnen de leerkrachten zelf, reeds tegen betaling, aan de slag in middelbare en hogescholen.

   

  We merken op dat Esperantisten de enige categorie zijn in de maatschappij, waarvan 100% van de leden minstens 2 talen beheerst. Daarom is hun mening omtrent de oplossing van het taalprobleem voldoende gekwalificeerd en verdient ze ernstige aandacht.

   

  Evenmin als de sovjetschool behaalde ook de Russische school voor vreemdetalenonderwijs niet het gewenste resultaat ondanks enorme investering van geld en tijd. Slechts enkele studenten slaagden erin een taal min of meer te beheersen. De aanpak van het onderwijs dient radicaal te veranderen! Hoe? Professor Selten gaf ons het  het voorbeeld: twee talen leren in plaats van één, in dezelfde tijd en voor dezelfde prijs.

   

  Toegepast op het Russische systeem van taalonderwijs, waar de staatsnorm de studie van een vreemde taal voorziet gedurende 3 jaar (340 uur), moet het mogelijk zijn 1 jaar te bestemmen voor de studie van Esperanto en de overige twee voor de studie van een vreemde taal.

   

  Een ander voorbeeld uit de buitenlandse praktijk van de studie van vreemde talen verdient eveneens aandacht. Vele jaren geleden heeft men in Hongarije Esperanto ingevoerd als een facultatief leervak in de leerprogramma’s van middelbare en hogescholen. Een jaar na het invoeren groeide het aantal studenten van die taal tientallen keren en verbeterde de kennis van de vreemde talen. Vandaag geeft kennis van Esperanto in Hongarije dezelfde voordelen als kennis van eender welke vreemde taal: een salaristoeslag van 15% per taal. Ik kan niet beoordelen hoeveel dit de taalwetenschap bevorderde, maar het lijkt niet te ontkennen dat een zo efficiënte stimulans voor het verwerven van taalkennis bijdraagt tot het feit dat Hongarije vandaag koploper is, wat betreft het aantal Nobelprijswinnaars per aantal inwoners.

   

  Wij, Russen, moeten eigenlijk niets uitvinden, maar eenvoudig het goede voorbeeld van anderen volgen en onze benadering van het taalprobleem wijzigen. En als een rijk als Rusland, alle vermelde en niet vermelde argumenten in acht genomen, vrijwillig Esperanto als propedeutisch middel in de leerprogramma’s zou invoeren, dan zal er volgens mij een kettingreactie in de andere landen volgen. En dan zijn we niet ver meer af van het ogenblik dat een eeuwenoude droom van het mensdom om de internationale communicatie op te lossen door een neutrale hulptaal, werkelijkheid wordt. Een rationeler oplossing bestaat vandaag niet in de wereld, en is in de eerstvolgende 50-100 jaar niet te voorzien, als men overweegt dat in de laatste 2000 jaar ongeveer 3000 pogingen ondernomen werden om een algemeen-menselijke hulptaal te ontwerpen en dat daaraan genieën deelgenomen hebben, zoals Descartes, Spinosa, Leibniz, Einstein en vele anderen. Slechts één van de rationeel ontworpen taalprojecten overleefde en functioneert nog met succes: Esperanto.

   

  “Wat uitdrukkingsvermogen betreft, komt geen enkele van de nationale talen die ik ken op gelijke hoogte met het Esperanto”, verklaarde de befaamde taalkundige Paul Ariste uit Tartu, die, behalve Esperanto, enkele tientallen talen beheerste.

   

  Uit het Russisch naar het Esperanto vertaald door Vladimir Minin

   

  http://www.vrfo.ru/ed.html

   

   

  Uit het Russisch naar het Esperanto vertaald door Vladimir Minin

   

  31-01-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (2)
  02-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitdaging, fait accompli of blessing? (DS 31/01/08, pag.25)

  Zeer geachte dames en heren,

   

  In : Uitdaging, fait accompli of blessing? (DS 31/01/08, pag.25) pleit u, na Dirk De Cock en Marc Reynebeau, ook voor een betere kennis van het Nederlands en voor meertaligheid. Zonder het belang van zowel het ene als het andere in twijfel te willen trekken, heb ik daar volgende bedenkingen bij.

   

  1. Moet men er niet van uitgaan dat het basisprincipe van een democratisch talenbeleid, zowel nationaal als Europees (en waarom niet mondiaal?), zou moeten zijn dat iedere burger de mogelijkheid moet geboden worden zonder taalproblemen te kunnen reizen en verblijven binnen de Europese Unie? Is het dan realistisch ervan uit te gaan dat dit mogelijk is via het nastreven van meertaligheid, gezien:

  a. het aantal talen dat in de EU gesproken wordt, en

  b. actieve beheersing van een of meerdere talen een enorme investering van tijd, geld en energie vergt en bijgevolg niet voor iedereen, meer nog: enkel voor een minderheid, een elite haalbaar is?

  M.a.w.: meertaligheid biedt GEEN uitkomst.

   

  2. Het jaar 2008 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot  Internationaal Jaar van de Talen en door de Europese Commissie tot Europees Jaar van de interculturele dialoog. Hoelang nog gaan de beleidsverantwoordelijken en al wie bij het talenonderricht betrokken is, de ogen blijven sluiten voor de reële mogelijkheden van een plantaal, zoals het Esperanto, zowel wat het taalonderricht als wat de internationale communicatieproblematiek betreft ? Enerzijds hebben verschillende pedagogische experimenten aangetoond dat het leren van het Esperanto de leertijd voor andere talen aanzienlijk verkort.( http://www.springboard2languages.org/home.htm ; http://www.vanoostendorp.nl/interlinguistiek/oratie/kunnen.htm  ) Anderzijds verbindt het Esperanto wereldwijd reeds meer dan honderd jaar miljoenen mensen over geografische, taalkundig-culturele, levensbeschouwelijke of welke grenzen dan ook heen. Meer nog: studie van een plantaal leidt ontegensprekelijk tot een beter inzicht in het fenomeen taal en tot een grondiger kennis van de eigen standaardmoedertaal. Moet men dan niet de intellectuele eerlijkheid opbrengen om ook deze optie op een objectieve, wetenschappelijk verantwoorde manier te onderzoeken?

   

  3. U stelt: Wij willen dat meertaligheid gebouwd is op een sokkel: een goede kennis en de beheersing van het Nederlands. Die sokkel, zeer geachte dames en heren, verdient een stevig fundament: Esperanto!

   

  4. In dit verband raad ik u het artikel aan: Een taal in 7 dagen: een mirakel? van professor Gennadiy Shilo, rector van de Europese Universiteit JUSTO. Dit artikel staat op http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie/  (zie de laatste bijdrage op datum: 31 01 08). Ik vertaalde dit uit het Russisch naar het Nederlands via de brugtaal Esperanto.

   

  5. Nog in verband met de taalproblematiek raad ik u aan het interview te lezen met de vorige week plots overleden psycholoog Claude Piron, auteur van veel essays en artikels over interlinguïstiek en ex-vertaler bij de UNO en de WGO voor Engels, Chinees, Spaans en Russisch. http://claudepiron.free.fr/articlesenneerlandais/intervjuoabruzzo.htm

   

  Mag ik hopen, zeer geachte dames en heren, dat u, zoals het intellectuelen past, zonder vooringenomenheid over deze optie zal willen nadenken?

   
  *****************************************

  De auteurs van dit artikel zijn leden van de interparlementaire commissie Taalunie:
  Mevrouw Ing Yoe Tan (PvdA)
  De heer Jan Schinkelshoek (CDA)
  Mevrouw Monica Van Kerrebroeck (CD&V)
  De heer Bart Caron (Spirit)

  02-02-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Talen leren is belangrijk

  1.  http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/languages-for-young-people/

  2.  http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/do-you-experience-problems-in-your-everyday-life-that-are-due-to-language-difficulties/

   

  In forum 1: Talen leren is belangrijk vraagt Europees commissaris voor meertaligheid Leonard Orban aan de Europese burger: waarom vindt u het belangrijk om talen te leren? Hierop kwamen 518 reacties, waarvan het merendeel positief is t.o.v het Esperanto. Zijn algemene reactie hierop is te lezen in forum 2. Hierop reageerde ik als volgt.

   

  Geachte heer Orban,

   

  Dat u het Esperanto zou afschieten, stond bij mij - en  ik vermoed: bij mij niet alleen -  reeds bij voorbaat vast. Ik vroeg mij alleen af wat uw motivatie zou zijn. Enkele voorbeelden.

   

  De communautauire wetgeving van de Europese Unie stelt drie voorwaarden aan een taal om als officiële taal te worden erkend. Geen enkele wetgeving is volmaakt, en geen enkele wetgeving is definitief. Ofwel past men die wetgeving aan, ofwel staat men een uitzondering toe. Daar is alleen maar bereidwilligheid voor nodig.

   

  De woordenschat van een kunsttaal als Esperanto is nauwelijks beproefd in de sociale en culturele praktijk. Tot deze vaststelling bent u zeker gekomen na een langdurig, objectief en wetenschappelijk verantwoord onderzoek? Of kon u het toch niet laten weer eens in uw glazen bol te kijken? Een kleine zoektocht op het internet volstaat om het tegendeel aan te tonen. Daar is eveneens alleen maar bereidwilligheid voor nodig.

   

  De praktische en financiële implicaties van het creëren van hele taalgebieden ex novo in een kunsttaal zijn immens.

  - Waren/Zijn de praktische en financiële implicaties van het creëren van een nieuwe munt/ een tolkensysteem niet immens?

  - Zijn de praktische en financiële implicaties van de maandelijkse verhuizing van het Europese circus naar Straatsburg eveneens niet immens?

  - Hebt u al eens berekend hoeveel u zou kunnen besparen door het invoeren van een neutrale brugtaal in de Europese instellingen? B.v.: Hoeveel minder tolken u zou nodig hebben als iedere tolk naast zijn moedertaal het Esperanto zou kennen?

   

  Ik geloof niet in een lingua franca, of dat nu Esperanto of Latijn is … of Engels.

  Wat u al dan niet gelooft, geachte heer Orban, is niet relevant. De modale Europese burger heeft recht op de mogelijkheid te reizen en te verblijven in de EU zonder taal- of communicatieproblemen tengevolge van de taalkundige verscheidenheid. Dat zou een prioriteit moeten zijn. De redenen waarom u dat  probleem niet oplost door algemene meertaligheid na te streven, werden talloze keren in uw forum aangehaald. Maar wat baten kaars en bril, als de uil niet zien ’n wil?

   

  Ik zal zeker rekening houden met uw ideeën bij de ontwikkeling van mijn nieuwe strategie voor meertaligheid later dit jaar.

  De kans dat u dan wél rekening zal houden met de ideeën van de overgrote meerderheid van dit forum (o.a. met de propedeutische mogelijkheden van een plantaal) is nihil! Dat weten wij nu reeds. De deelnemers aan uw volgend forum maken zich best geen illusies.

   

   

  07-02-2008 om 13:39 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Esperantocursussen officieel georganiseerd door universiteiten en hogescholen

  ‘Samideano’ Germain Pirlot stelde reeds in 1977 een lijst samen van universiteiten en hogescholen waar Esperanto als officieel vak wordt onderwezen. Deze lijst werd op geregelde tijdstippen geactualiseerd. De laatste aanpassing gebeurde in januari 2008.

   

  ‘Samideano’ Ir. Leo De Cooman vertaalde deze compilatie uit het Esperanto naar het Nederlands.

   

  U vindt deze compilatie op:  http://users.telenet.be/griza_leono/Eo_cursussen_univ-en-hs.htm


  Meer info over Esperanto: http://esperanto.start.be/   http://nl.lernu.net/

   

   

  08-02-2008 om 12:55 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een heilzame uitdaging - Het Maaloufrapport

  Het Maaloufrapport


  http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?2416-753

   

  Een groep van intellectuelen deed op initiatief van de Europese Commissie voorstellen voor de interculturele dialoog. In “Een heilzame uitdaging” willen zij de Europese leiders en onze medeburgers een mogelijke richting  aanduiden om Europa tot een hechter geheel te maken ondanks de taalverscheidenheid.

   

  Het rapport stelt dat iedere burger drie talen moet kennen: de identiteitsbepalende taal (IBT), een internationale voertaal (IVT) en een persoonlijke adoptietaal (PAT), m.a.w.: de moedertaal plus twee vreemde talen.

   

  Wat de IVT betreft, beseffen ze wel dat de meeste mensen vandaag voor Engels kiezen. Maar anderen kiezen mogelijk voor Frans, Spaans, Portugees, Chinees of nog een andere taal.

   De keuze moet ingegeven zijn door de behoeften van een zo breed mogelijke communicatie.

   

  Voor de PAT is de keuze praktisch onbeperk, klinkt het. In hun voorstelling is de PAT geen tweede vreemde taal, maar in zekere zin een tweede moedertaal. De keuze wordt bepaald door persoonlijke motieven.

   

  Commentaar.

   

  1. Het is niet realistisch van de modale burger te verlangen dat hij drie talen zou beheersen gezien de enorme investering van tijd, geld en energie die reeds nodig is voor de studie van één vreemde taal, laat staan van twee!

   

  2. Gesteld dat iedere burger tóch drie talen zou leren, dan nog is dit geen garantie dat hij zonder communicatieproblemen kan reizen en verblijven binnen ‘zijn land’, de EU,  wat toch een conditio sine qua non is.

   

  3. Er is een contradictie tussen enerzijds: een IVT naar keuze, en anderzijds: “een zo breed mogelijke communicatie”. Dit laatste kan slechts gerealiseerd worden via één gemeenschappelijke voertaal.

  Tenzij dit een geraffineerd plan is om de positie van het Engels als dominante IVT te versterken: wie het Engels niet als IVT kiest, kan immers niet anders dan er zijn PAT van maken gezien het belang van kennis van het Engels in de huidige samenleving.

  Wie het Engels wél als IVT kiest, zal bovendien eerder geneigd zijn een ‘grote’ taal (Frans, Spaans, Russisch, Chinees…) tot zijn PAT te maken. Stellen dat dit plan de ‘kleinere’ talen een kans geeft, is hypocriet.

   

  4. Reeds meer dan 120 jaar verbindt het Esperanto wereldwijd miljoenen mensen vredevol over taalkundige, culturele, levensbeschouwelijke, aardrijkskundige of welke grenzen dan ook heen. Toch gaat de groep van intellectuelen weer straal voorbij aan deze realiteit. Ze heeft evenmin interesse voor de mogelijkheden van een plantaal, zowel wat betreft de taalonderwijsmethodiek als de internationale communicatieproblematie:

  - de propedeutische eigenschappen van een plantaal maken ze tot de ideale springplank naar meertaligheid (op basis van persoonlijke behoeften);

  - studie van een plantaal leidt tot een diepere kennis van de eigen moedertaal en

  - biedt de meest democratische-economische-fundamentele oplossing voor het internationale communicatieprobleem.

  Esperanto is bijgevolg het ideale medium om  de door de groep vooropgestelde doeleinden te bereiken: Europa tot een hechter geheel maken met behoud van de eigen identiteit en de taalkundige/culturele waardigheid.

  De groep  beweert nochtans dat zij de netelige vragen in alle openheid en nuchterheid wilde aansnijden…

   

  5. Zo is het allerminst ondenkbaar dat er door een en dezelfde leraar onlinecursussen worden gegeven aan over heel Europa verspreide leerlingen, waarbij de leerlingen de mogelijkheid hebben de leraar rechtstreeks via hun scherm vragen te stellen. Technische gesproken is dit vandaag de dag absoluut realiseerbaar en de contacten  tussen de sprekers van (en hier vervang ik “een persoonlijke adoptietaal” door) een Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede (GENT) taal zouden daardoor wel eens veel frequenter kunnen worden dan met een traditionele taalles.” (pag 28 van het rapport)

   

  Slotbedenking.

  Indien de groep van intellectuelen de openheid van geest en de moed zou gehad hebben zich te laten adviseren over de bijdrage van het Esperanto aan de interculturele dialoog en het wederzijdsbegrip tussen de burgers in de Europese Unie, dan zou er meer reden geweest zijn om te spreken van een oplossing die zowel ambiteus als realistisch moest zijn. De ondertitel van het rapport zou dan geweest zijn: Hoe Esperanto Europa tot een hechter geheel kan maken met respect voor de taalkundig-culturele verscheidenheid.

   

   

   

   

   

  09-02-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Citaten - varia 2

  De Standaard – Opinie & Analyse p. 18 (22/06/04)

   

  Zoals in het redactiestatuut en de deontologische code van de nieuwsdienst opgenomen is, stonden onpartijdigheid, afstandelijkheid en een kritische houding centraal. De journalistieke kernopdracht van een openbare omroep is informeren, uitleggen, duiden.

   

  ****************************************

   

  Wij gaan door tot het grote publiek de waarheid kent i.v.m. Esperanto, namelijk dat het een taal is die wereldwijd verspreid is, die goed functioneert, wier efficiëntie reeds meer dan honderd jaar bewezen is en nog dagelijks bewezen wordt. Het feit dat de publieke opinie hiervan niet op de hoogte is, toont aan dat er iets fundamenteels mis is met de manier waarop de pers en de media het publiek informeren. Daarom, doe uw werk zoals u het hoort te doen: zonder vooroordelen, met open geest, eerlijk en objectief. Zeg de waarheid over Esperanto, dan zullen wij u niet meer hoeven lastig te vallen. 

   

   

  Ni neniam rezignos ghis la publiko scios la veron. La vero pri Eo ne estas konata de la ghenerala publiko. Ghi ne scias, ke Esperanto ekzistas, bone funkcias, estas disvastigita en la tuta mondo, povas utili al chiu. Tiu nescio montras, ke estas io trompa, misprezenta au almenau serioze nekompleta, en la maniero, lau kiu la amaskomunikiloj informas la publikon. Diru la veron pri Esperanto, kaj kiam la tuta loghantaro ghin scios. Post kiam vi estos farintaj vian laboron honeste kaj objektive, ni ne plu bezonos gheni vin.

   

   

  ****************************************

   

  Jean-Luc Dehaene (CD&V)

                               

  Wij onderschatten nog altijd het psychologisch effect van een stuk Europa in je hand of zak te hebben. Je creëert nu een grensgevoel doordat je telkens een andere munt nodig hebt.

   

  (Gemakshalve gaat hij echter voorbij aan die andere grens, met een nog veel groter psychologisch effect: de taalgrens.)

   

   De Morgen - 19 juni 2001 - bijlage: In de ban van Europa (deel 1) – pag. 5: ‘Europa is antwoord op uitdaging van 21ste eeuw’.

   

  ****************************************

   

  André Flahaut (PS) – Minister van Defensie

   

  “Wereldwijde eentaligheid is niet goed. Taalrijkdom is belangrijk. Ik heb liever geen taalmonopolie van het Engels dat de VS nog machtiger maakt en ons allemaal in dezelfde kneedvorm zou duwen.

   

  De Morgen - 31/01/’04,  pag. 4

   

  ****************************************

   

  Shimon Peres (Israël)

   

  In het radioprogramma “Titaantjes” (16/12/2001) haalde Jo Lernout de woorden aan van Shimon Peres, toen hij het, in de betere tijden van Flanders Language Valley, had over het slopen van een muur van niet-communicatie door middel van de L&H vertaaltechnologie:

   

  Hoe meer communicatie tussen de mensen, hoe meer kans dat ze mekaar begrijpen en minder haten. (november 1999)

   

  ****************************************

   

  Marc Van Oostendorp

   

  … Maar het Nederlands is, vergeleken met de dialecten, ook een kunstmatige taal, die ooit bedacht is.Met als doel een zo groot mogelijk gebied te creëren waar men de Bijbel – de Statenvertaling – kon lezen. Er is geen duidelijk criterium voor een natuurlijke taal… Hetzelfde geldt voor het Duits, dat bedacht is door Luther, het Italiaans dat bedacht is door Dante.

   

  Hoogleraar interlinguïstiek en Esperanto aan de universiteit van Amsterdam (een Haagse krant: HN 4 juli  1998)

   

  ****************************************

   

  E.J. Hobsbawm

   

  Taal kan niet de basis zijn van een nationale cultuur omdat nationale talen ‘bijna altijd min of meer kunstmatige constructies zijn’

   

  Britse historicus – Natie en nationalisme sinds 1780,  blz 74.

   

  ****************************************

   

  Piet Van de Craen

   

  Maar op school les krijgen in en/of over een taal wil nog niet zeggen dat je die taal ook beheerst.


  "Het taalonderricht zit in een crisis", zegt professor Piet Van de Craen van de Vrije Universiteit Brussel. "Uit een inspectieverslag van 1995 over vreemde talen in het middelbaar bleek dat het Frans - behalve in Brussel - achteruitgaat en dat het met het Duits erg slecht gesteld is. In het middelbaar zijn leraars nogal tevreden over de kennis van het Engels, maar de universiteiten zijn het daar niet mee eens."

   

  Marc Spoelders

   

  Ook Marc Spoelders van de Universiteit van Gent pleit voor tweetalig onderwijs. Hij heeft drie jaar geleden het vreemde-taalonderricht in de lagere school van naderbij bekeken. In zijn rapport "Frans op de basisschool vergelijkt Spoelders het Frans leren met leren zwemmen:

   

  Als je die vergelijking doortrekt, betekent dat vandaag in de meeste klassen van de lagere school dat de leerlingen leren zwemmen van een niet-zwemmer, in de klas, liggend op een krukje. De leerkracht legt uit wat de kinderen moeten doen en splitst de zwembewegingen op in armbeweging, beenbeweging, ademhaling... De leerlingen herhalen eerst wat de leerkracht zegt en gaan vervolgens aan de slag op het krukje in de klas.


  Op die manier leren kinderen wel heel wat, maar ze missen ook veel. Watergewenning bijvoorbeeld, die mogelijke angst zou voorkomen als ze écht in een zwembad springen.

  Ook Spoelders ziet meertalig onderwijs zitten, maar hij waarschuwt dat het geen elitaire bedoening mag worden.


  Taal moet gaan over communicatie, over naar mensen toestappen en ergens bijhoren.

   De Standaard 02/01/2001

   

  ****************************************

   

  Jozef T. Devreese

   

  In een vreemde taal is men als een pianist met houten vingers (Poll)

   

  Hoogleraar UIA en TU Eindhoven. Uit: Hoe Vlaams zijn de Vlamingen? Davidsfonds Leuven, 2.000,  pag. 64.

   

  ****************************************

   

  Louis Baeck

   

  In Vlaanderen kan de amerikanisering rekenen op meer gangmakers, met name de jeugd, de culturele en maatschappelijke elite, de wetenschappers, de mediamensen en laatst maar niet in het minst de managers van het transnationale zakenleven.

   

  Professor-emeritus KUL. Uit: Hoe Vlaams zijn de Vlamingen? Davidsfonds Leuven, 2.000, pag. 32

   

  ****************************************

   

  Alexandra De Laet / Guy Tegenbos


  Kwart van laag-en middengeschoolden heeft talen nodig. 2001 Europees Jaar van de Talen

   

  Vacatures die talenkennis vergen, raken moeilijk ingevuld. Van de vacatures waarin Engels vereist is, wordt 6 tot 7 procent ingevuld met kandidaten die het Engels niet of nauwelijks lezen, begrijpen en spreken, en 12 procent met kandidaten die geen Engels schrijven.


  Van de vacatures waarin Frans gevraagd wordt, wordt zeker 10 procent ingevuld met kandidaten die het Frans "weinig of niet" kunnen begrijpen en lezen, en 15 à 20 procent met kandidaten die de taal niet of nauwelijks spreken of schrijven. Voor vacatures met Duits worden 20 procent mensen aangeworven die de Goethe-taal niet begrijpen en lezen, 27 procent die geen Duits spreken en 34 procent die het niet schrijven.
   

  De Standaard 02/01/2001

   

  ****************************************

   

  Annick Schramme

   

  We zijn inderdaad opnieuw in een fase van cultureel nationalisme aanbeland. Vlaanderen ziet de oorspronkelijke taak van de Vlaamse Beweging plots geactualiseerd: het moet opnieuw opkomen voor de verdediging van taal en cultuur. Ditmaal niet tegen het verfranste België maar tegen een algemene opmars van het Engels binnen de Europese instellingen, aan de universiteiten, in de IT-wereld en het bedrijfsleven.

   

  Docente Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. -  "OMTRENT", het tweemaandelijks magazine van het Davidsfonds. Nr 4, Juni 2002, pag. 34

   

  ****************************************

   

  Willem van Oranje

   

  Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.

   

   

  ****************************************

   

  Jan Mulder

   

  Het seizoen 2002-2003 zal ook de geschiedenis ingaan als de jaargang waarin Anderlecht zijn naam veranderde in 'RSC Anderlecht Brussels'.Toen ik dat las, stond ik een uur versteend, zegt ex-Anderlecht-vedette Jan Mulder.Dit vind ik van een ongehoordheid, wie dit op zijn geweten heeft, moet onmiddellijk ontslagen worden. Ik bewonder Michel Verschueren, maar dit gaat te ver. Ik heb Paul Van Himst al willen bellen, ik vind dat er iets moet georganiseerd worden om dit te verhinderen, maar ik ben niet zo'n demonstrant.

   

  Ik vind dit zelfmoord,  vervolgt Mulder. En dat allemaal voor een paar 'francs' van het Brussels Gewest (...) Dat Engels alleen al, ik zou er een mitrailleur voor boven halen. Laat ons Anderlecht dan liever maar meteen omdopen tot 'FC Manneken Pis'.

   

  Het Laatste Nieuws - 09/08/02 p.23

   

  ****************************************

   

  Pelé

  "Het Esperanto zal in het algemeen voor sporters, voor de toenadering onder mensen en het vergemakkelijken van vriendschappelijke en sportersrelaties, zeer nuttig zijn."

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%A9

   

  ****************************************


  Paul Ariste - taalkundige

   

  Wat uitdrukkingsvermogen betreft, komt geen enkele van de nationale talen die ik ken op gelijke hoogte met het Esperanto, verklaarde de befaamde taalkundige Paul Ariste uit Tartu, die, behalve Esperanto, enkele tientallen talen beheerste.

   

  ****************************************

   

   

   

  10-02-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een gelukkige moedertaaldag! (21 februari)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  21-02-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.21 februari: Internationale dag van de moedertaal

  Ter gelegenheid van de Internationale dag van de moedertaal verstuurde ik onderstaand bericht o.a. naar enkele tientallen Vlaamse auteurs.

  ********************************************************************************************

  2008 - Internationaal jaar van de talen - Europees jaar van de interculturele dialoog
  21 februari: Internationale Dag van de Moedertaal


  Geachte Vlaamse schrijver,


  Vier leden van de interparlementaire commissie Taalunie (Tan,Van Kerrebroeck, Schinkelshoek en Caron) stelden in het artikel: Uitdaging, fait accompli of blessing? van de Vlaamse krant 
  De Standaard  (31/01/08, pag.25):


  Wij willen dat meertaligheid gebouwd is op een sokkel: een goede kennis en de beheersing van het Nederlands.


  In een reactie aan de vier voegde ik daaraan toe: Die sokkel verdient een stevig fundament: Esperanto! In de praktijk echter zien we dat één bepaalde moedertaal op een sokkel geplaatst wordt en als een gouden kalf aanbeden. Haar sprekers krijgen zomaar de status van eersterangsburgers: enkel en alleen omdat ze toevallig in een bepaald land geboren zijn, krijgen zij het voorrecht altijd en overal hun moedertaal te mogen spreken. Daarmee wordt de overgrote meerderheid van de Europese talen/burgers gediscrimineerd want gedegradeerd tot tweederangstalen/-burgers. Men houdt ons nochtans voor dat alle talen/burgers gelijk zijn! Heeft bijgevolg niet iédere Europeaan het recht om zonder communicatieproblemen te kunnen reizen en verblijven in 'zijn' Europese Unie?


  Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Moedertaal wil ik deze boodschap anders verbeelden. Ik bied u een eenvoudige tekening aan die laat zien hoe een eeuwenoud probleem op een eenvoudige manier met behulp van een eenvoudige taal op een democratische manier en met respect voor ieders taal en cultuur kan worden opgelost. (http://claudepiron.free.fr/articlesenneerlandais/drietaligeuropeaan.htm) Deze optie biedt op de koop toe een meerwaarde in de studie van de eigen moedertaal en vergemakkelijkt het leren van andere talen. (http://www.esperanto.be/fel/nl/esym7.html; http://www.springboard2languages.org/natlang.htm)


  Kijk bij gelegenheid ook eens op http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/ waar eurocommissaris voor meertaligheid, Leonard Orban, het vuur aan de schenen gelegd wordt omwille van zijn gratuite uitlating over het Esperanto: De woordenschat van een kunsttaal als Esperanto is nauwelijks beproefd in de sociale en culturele praktijk.


  Over Esperanto: uitdrukkingsmiddel tot cultuur vindt u meer op http://www.esperanto.be/fel/nl/esym10.php 


  Ik wens u een gelukkige moedertaaldag!

               

                                                                                  

   

   

  23-02-2008 om 14:39 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  29-02-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verfransing gaat van rijk naar arm. (Etienne Vermeersch in DS 29/02/08 pag. 24)

  Zeer geachte professor,


  Vandaag las ik met belangstelling uw bijdrage in De Standaard: "Verfransing gaat van rijk naar arm." Ik ben het daarmee volledig eens en heb dan ook het manifest ondertekend. Vreest u echter niet dat u evengoed zou kunnen schrijven: "Verengelsing gaat van rijk naar arm" en: van de intellectuele elite (zij spreekt immers 'goed' Engels) naar het 'intellectueel proletariaat' (dat gebrekkig steenkolenengels spreekt). Gaat dit proces ook niet met taalkundig-culturele onderdrukking gepaard? Zou dit ook niet van elke socialist en van elke verdediger van de mensenrechten een taaldemocraat (en dus esperantist) moeten maken?

  Ter informatie voeg ik een tekst toe die ik naar tal van politieke, academische, culturele en journalistieke instanties geschreven heb naar aanleiding van: 2008 - Internationaal jaar van de talen - Europees jaar van de interculturele dialoog - 21 februari: Internationale dag van de moedertaal.

                                                                                            ************************************************************************************************************************

  Geachte,


  Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Moedertaal wens ik u een gelukkige moedertaaldag!

  Bij deze gelegenheid wil ik uw aandacht vragen voor het probleem van taaldiscriminatie in de Europese Unie. Dit situeert zich op twee niveau’s: het niveau van de Europese instellingen en dat van de Europese burger. Ik beperk mij tot het laatste.

  De discriminatie is tweeërlei:
  1. In de huidige maatschappij is één moedertaal superieur aan alle andere: ze wordt op een sokkel geplaatst en als een gouden kalf aanbeden. Haar sprekers krijgen zomaar de status van eersterangsburgers: enkel en alleen omdat ze toevallig in een bepaald land geboren zijn, krijgen zij het voorrecht altijd en overal hun moedertaal te mogen spreken. Daarmee wordt de overgrote meerderheid van de Europese talen/burgers gediscrimineerd want gedegradeerd tot tweederangstalen/-burgers. Men houdt ons nochtans voor dat alle talen/burgers gelijk zijn! Zou het geen politieke prioriteit moeten zijn dat iédere Europeaan zonder communicatieproblemen kan reizen en verblijven in 'zijn' Europese Unie?

  2. Ook het talenbeleid van de Europese Commissie, dat ervan uit gaat dat iedere burger minimaal twee vreemde talen moet leren, is discriminerend. Het leren van één vreemde taal vereist reeds een enorme investering van tijd, geld en energie. Stellen dat iedereen minimum twee vreemde talen moet leren is bijgevolg niet realistisch (http://claudepiron.free.fr/articlesenneerlandais/drietaligeuropeaan.htm). Temeer daar velen er niet eens in slagen de eigen moedertaal te beheersen. Bovendien lost meertaligheid het communicatieprobleem niet op in een gebied waar 23 officiële talen gesproken worden.

  Het aanvaarden van een gemeenschappelijke, eenvoudige, neutrale, tweede (g.e.n.t.) taal, zoals het Esperanto, is de meest democratische-economische-fundamentele oplossing van het taaldiscriminatieprobleem: voor iedereen aanvaardbaar, voor ‘iedereen’ haalbaar en met respect voor ieders taal en cultuur. Ze doet geen afbreuk aan het belang van kennis van het Engels en aan de meerwaarde van meertaligheid. Studie van een plantaal als eerste vreemde taal leidt tot een aanzienlijke verkorting van de leertijd voor andere talen en bovendien ook tot een betere kennis van de moedertaal. (http://www.esperanto.be/fel/nl/esym7.html)  Kortom: Esperanto is de ideale springplank naar meertaligheid voor wie daarvoor gemotiveerd is op basis van interesse en/of behoefte.   (http://www.springboard2languages.org/natlang.htm)

  Kijk ook eens op: http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/ waar eurocommissaris voor meertaligheid, Leonard Orban, het vuur aan de schenen gelegd wordt omwille van zijn gratuite uitlating over het Esperanto: De woordenschat van een kunsttaal als Esperanto is nauwelijks beproefd in de sociale en culturele praktijk.

  Over Esperanto: uitdrukkingsmiddel tot cultuur vindt u meer op http://www.esperanto.be/fel/nl/esym10.php

                                                                                              ************************************************************************************************************************

  Mag ik, zeer geachte professor, hopen op een korte reactie?

  Hartelijk dank bij voorbaat.

   

  Oprechte hoogachting,

  29-02-2008 om 19:51 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat duizend bloemen bloeien van Vlaams-Franstalige samenwerking (DS 04/03/08, pag.18-19)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1. John Vandaele pleit in ‘Laat duizend bloemen bloeien van Vlaams-Franstalige samenwerking’ voor een project dat elke Belg helpt om zo goed mogelijk Nederlands en Frans (en Duits?) te leren, en zo de basis legt om van de Belgen de talenknobbels van de wereld te maken. Hij ‘vergeet’ dan nog het noodzakelijke Engels.

   

  2. In het Maaloufrapport pleit een groep van intellectuelen dat iedereen een internationale voertaal naar ‘keuze’(ra, ra, ra welke taal dit zal zijn) en een persoonlijke adoptietaal zou leren. Deze laatste bij voorkeur op bijna-moedertaalniveau. http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/maalouf/report_nl.pdf  

   

  3. In NRC.next pleiten taalkundigen Marc van Oostendorp en Gertjan Postma ervoor dat in een modern Europa mensen elkaar straks in hun eigen taal moeten kunnen begrijpen.  Dit veronderstelt een goede passieve kennis van meerdere talen.

  (http://www.nrcnext.nl/opinie/article954935.ece: De krant kunnen lezen in Noors, Spaans of Fries)

   

  Heeft iemand er al eens bij stil gestaan hoeveel uren talenstudie al deze voorstellen vereisen en wat dat voor het lessenrooster betekent? Dit gaat voorbij aan het feit dat heel wat leerlingen naar school gaan om met hun handen te leren werken, om een beroep te leren, niet om buitenlandse kranten of boeken te lezen. Of is het bereiken van de status van talenknobbels van de wereld misschien de (elitaire) doelstelling van ons onderwijs?

   

  Zou het geen politieke prioriteit moeten zijn ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Europeanen met elkaar van gedachten kunnen wisselen (= interculturele dialoog) en zonder communicatieproblemen kunnen reizen en verblijven in ‘hun’ Europese Unie? De enige manier waarop dit democratisch, economisch en efficiënt kan gerealiseerd worden is via een g.e.n.t.-taal, zoals het Esperanto (http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie ). Deze optie doet geen afbreuk aan de meerwaarde van actieve/passieve meertaligheid voor wie daartoe gemotiveerd is op basis van interesse en/of noodzaak. Integendeel, zoals blijkt uit: www.springboard2languages.org

   

   

   

   

  04-03-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boodschap van algemeen nut


  Voor al uw communicatieproblemen,

   

  slechts één oplossing:

   

  een Gemeenschapelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede (= GENT) taal,

   

  met name:

   

  Esperanto

   

  120 jaar internationale ervaring

   

  wereldwijd miljoenen tevreden gebruikers


  - democratisch-economisch-efficiënt

  - springplank naar meertaligheid 


  Doen, hè !

   

  *****************************************************************

   

  Por chiuj komunikadproblemoj viaj,

   

  nur unu solvo:

   

  Komuna, Simpla, Neutrala, Dua (= KoSoNoD’) lingvo,

   

  nome:

   

  ESPERANTO

   

  - 120 jaroj da sperto

   

  - mondvaste miljonoj da uzantoj kontentaj

   

  - demokrata-ekonomia-efika

  - saltotabulo al plurlingveco

  FARU!

   

  26-03-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-03-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zomerinitiatieven rond taalbevordering Nederlands. (De Morgen on line 28/03/08)

   

  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/221194/2008/03/27/Zomerinitiatieven-rond-taalbevordering-Nederlands.dhtml 

   

  9 reacties

   

   

  28/03/08 01u32

  Dan Van Herpe, Oud-Turnhout

  Zou de doelstelling van het Europese talenbeleid niet moeten zijn dat 'alle' Europeanen met elkaar kunnen praten via een gemeenschappelijke, eenvoudige, neutrale, tweede (= g.e.n.t.) taal (esperanto) die aanvaardbaar en haalbaar is voor iedereen, die ieders taal en cultuur respecteert en die, zoals de praktijk leert, een springplank kan zijn naar meertaligheid, zeker voor hen die hiertoe gemotiveerd zijn op basis van behoefte en/of noodzaak?

  Beledigend? Ongepast? Meld het ons

  27/03/08 19u55


  PS: Door een onoplettendheid van mijnentwege is er een fout in bovenstaande tekst geslopen. “... op basis van behoefte en/of noodzaak” moet zijn: “... op basis van behoefte en/of interesse”.

   

  Christophe H,

  @Dan Van Herpe: Esperanto is niet haalbaar. Het is en blijft een kunsttaal. Maak het gewoon zo dat iedere Europeaan 2 Europese hoofdtalen moet kennen buiten zijn moedertaal. Dan is het voor iedereen gelijk.

  Beledigend? Ongepast? Meld het ons

  28/03/08 01u32

   

  Dan Van Herpe, Oud-Turnhout

  Christophe H: 1. Alle standaardtalen zijn 'kunstmatig' want gestandaardiseerd. 2. Wat is er mis met 'kunstmatig'? Weigert u een kunstheup als dat de enige oplossing is? 3. Zoals een kunstmatig verwekte proefbuisbaby uitgroeit tot een volwaardige mens, zo is het kunstmatig verwekte Eo uitgegroeid tot een volwaardige taal die dagelijks wereldwijd door duizenden als brugtaal gebruikt wordt. 4. Meertaligheid voor iedereen is 1/ een utopie, want elitair en 2/ lost het communicatieprobleem niet op.

  Beledigend? Ongepast? Meld het ons

  28/03/08 17u21

   

   

  29-03-2008 om 09:33 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Parabel van het Esperootje (2de versie)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/do-you-experience-problems-in-your-everyday-life-that-are-due-to-language-difficulties/#comments


  Deze tekst werd geweigerd op het forum van de heer Orban,
  eurocommissaris voor meertaligheid.


   *****************************************************************************


  De Parabel van het Esperootje.

   

  Orbanus I, koning van EUtopia, riep 2008 uit tot EUtopiaanse Jaar van de ‘Kaar’.

  Hij raadde iedere EUtopiaan aan meerkarig te worden. Orbanus I stelde daarbij uitdrukkelijk dat alle wagens gelijk zijn. Zijn persoonlijke wagenpark bestond uit verschillende, uiteraard prestigieuze, rijtuigen. “Noblesse oblige”, toch? Als dienstwagen gebruikte hij de “Anglia”, een brandstofverslindende en zeer milieubelastende slee, desalniettemin met internationale uitstraling.

  Vele, minder gefortuneerde onderdanen van koning Orbanus moesten het echter stellen met slechts één bescheiden vehikel. In sommige gevallen zelfs een gammel, aftands exemplaar. Dat zij niet over de mogelijkheden beschikten om zich meerdere dure statussymbolen aan te schaffen, was de minste van ’s konings zorgen.

   

  Een aantal pientere onderdanen had zich al wel een meer democratische vierwieler aangeschaft, het Esperootje, waarmee ze zich even goed en probleemloos naar de andere continenten konden begeven. Kwestie van gezond verstand. Maar zo’n eenvoudig en goedkoop vehikeltje, dat binnen ieders bereik lag, vond de koning maar niks. Zelfs zijn uitstekende kwaliteiten, met name: zuinigheid, milieuvriendelijkheid, baanvastheid, wendbaarheid en niet in het minst: de jaguar onder de motorkap, konden Orbanus I niet vermurwen. Ook het idee jongeren met dit karretje eerst wat rijervaring te laten opdoen om hen daarna op een economische manier de wereld te laten veroveren, vond geen genade in zijn ogen. Het Esperootje werd hooghartig afgewezen. “Of je rijdt met meerdere wagens om je culturele grenzen te verleggen, óf je blijft als Beotiër in je eigen achtertuintje rondtuffen”, verklaarde het orakel van EUtopia.

   

  De gegoede EUtopiaanse burgerij prees de koning om zijn eerlijk en democratisch beleid. De EUtopiaanse pers en media stonden erbij, keken ernaar en vonden dat Orbanus I goe bezig was.

   

  En zo bleef de modale EUtopiaan, ook in het EUtopiaanse Jaar van de ‘Kaar’, verstoken van een democratisch, economisch en toch elegant en efficiënt vervoermiddel.

   

  *****************************************************************************

   

  La parabolo de l’ Espereto

   

  Orbanuso I, la regho de EUtopio, proklamis 2008 la EUtopia Jaro de la Charo. Li konsilis chiun EUtopon plurcharighi. Orbanuso I aldone eksplicitis ke egalas chiuj la automobiloj. Lia veturilaro konsistis el pliaj, kompreneble prestighaj, luksautoj. “Nobeleco devontigas”, chu ne? Multaj, multe malpli richegaj regatoj de l’ regho Orbanuso tamen devis kontentighi pri unu  pli modesta vehiklo. Kelkfoje ech kaduka, antikvacha ekzemplero. Ke ili ne disponis pri la eblecoj havigi al si pliaj multekostaj statussimbolojn, tute ne faris zorgojn al la regho.

   

  Nombro da lertaj regatoj jam sin provizis per pli malmultekosta kvarradajho, la Espereto, per kiu ili sambone kaj senprobleme povis translokighi al aliaj kontinentoj. Afero de prudento. Sed tian simplan kaj malmultekostan chareton, atingebla de chiu, la regho opiniis senvalora. Ech ghiaj kvalitoj elstarantaj, nome: foruzo minimuma, medioprotekto, vojgluo, manovreblo, simpla funkciigo kaj antau chio: la jhaguaro sub lia kapoto, ne povis cedigi Orbanuson I. Ankau la ideo ke junuloj per tiu chareto unue povus akirigi iom da konduksperto kaj poste ekonommaniere konkerigi la mondon, ne plachis al li. La Espereto arogante rifuzitis. “Au vi kondukas pliajn automobilojn por plivastigi viajn limojn kulturajn, au vi daurigas la rondautadon en via ghardeneto kiel beoto (= senkulturulo)”, deklaris la orakolo de EUtopio.

   

  La achetpovaj regnanoj laudis la reghon pro lia honesta kaj demokrata politiko. La EUtopia gazetaro kaj komunikiloj, prijugante la aferon, opiniis ke Orbanuso I bone regokupighis.

   

  Tiel la modala EUtopo ankau en la EUtopia Jaro de la Charo  restis senigita de demokrata, ekonomia kaj tamen eleganta kaj efika veturilo.

   

   

   

  06-04-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.België anders besturen. (DS, 18 april 2008, pag. 21)

  Geachte heer,

   

  Betreft: België anders besturen. (DS, 18 april 2008, pag. 21)

   

  Toch kras dat van de 26 ondertekenaars van dit artikel, waarin eens te meer gepleit wordt voor meertaligheid als norm en voor het nastreven van volkomen tweetaligheid, NIEMAND het geslacht kent van “België”. Men maakt er dan maar een potje van. Enerzijds: “België is een schitterend land… HAAR hoofdstad" en: “België en HAAR regio’s”. Anderzijds: “om België ZIJN plaats te geven”.

   

  Zouden we niet beter pleiten voor wat meer intellectuele bescheidenheid en streven naar een voor de modale burger meer haalbare tweetaligheidsnorm, namelijk: 1/ ‘volkomen’ kennis van de moedertaal en 2/ kennis van een Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede  (= G.E.N.T.)taal , zoals het Esperanto, voor de ‘intertalige’/interculturele dialoog? Zou de lat dan al niet meer dan hoog genoeg liggen voor de meerderheid van de burgers? En laat de meertaligheid dan maar voor wie daarvoor gemotiveerd is op basis van interesse en/of noodzaak. Zo komt iederéén aan zijn/haar taalkundig-culturele trekken!

  Meer info op: http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie

  18-04-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Meertaligheid als norm: een E.U.topie!

  http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/languages-for-young-people/#comments

 • 610
  Dan Van Herpe Zegt:

  607 ulysse Zegt: April 17, 2008 op 11:15 pm

  Après une telle réponse il n’est plus nécessaire d’argumenter et perdre son temps. Les jeux sont fait d’avance.

  NEDERLANDS
  Ik denk niet dat wij onze tijd verliezen door te reageren op deze site. Het is natuurlijk naïef intellectuele nederigheid, openheid van geest en gezond verstand bij de Euro-intelligentsia te veronderstellen. Wij moeten echter de bezoekers van deze site er wel blijven op wijzen dat:
  1. een aantal burgers van mening is dat meertaligheid als norm een ‘E.U.topie’ is, want niet haalbaar voor de modale burger, en bijgevolg ondemocratisch, asociaal en discriminerend omdat:
  - niet iedereen de tijd en/of de motivatie heeft om duizenden uren aan talenstudie te besteden;
  - tal van mensen er de voorkeur aan geven om in open lucht en met hun handen bezig te zijn in plaats van massa’s uren te besteden aan de studie van grammaticale regels met hun talloze uitzonderingen om dan vast te stellen dat het resultaat niet in verhouding tot de inspaning is.
  2. er een eenvoudig, economisch, efficiënt en democratisch alternatief bestaat dat haalbaar en aanvaardbaar (niet-discriminerend) is.
  Sites als deze bieden ons de mogelijkheid om de Europese burger hierover te informeren.

  In 1202 AD publiceerde Leonardo di Pisa het boek ‘Liber Abaci’, een leerboek voor nieuwe rekenmethoden gebaseerd op een nieuw getalsysteem (met het getal 0) waardoor rekenen veel eenvoudiger werd. Het heeft nog meer dan 300 jaar geduurd voordat dit nieuwe systeem de traditionele Romeinse getallen verdrong en over de gehele wereld gebruikt werd.

  Conclusie: de intellectuele elite heeft altijd al moeilijk gedaan over eenvoudige oplossingen voor problemen die er geen hoeven te zijn. Laten we de moed dus niet te vlug opgeven. Zoals een Esperantospreekwoord zegt: Ech guto malgranda, konstante frapante, la monton granitan traboras. (Zelfs een kleine druppel die konstant inslaat kan een granieten berg doorboren.)

  ESPERANTO
  Mi ne pensas ke ni perdas nian tempon reagante en chi tiu ejo. Kompreneble estas naive supozi intelektan humilecon, spiritmalfermitecon kaj prudenton che la Euro-inteligencio. Ni daurigu tamen atentigi la vizitantojn de chi tiu ejo pri la fakto ke nombro da civitanoj opinias: 1. ke plurlingveco kiel normo estas ‘E.U.topio’, char ne realigebla por la modala civitano, kaj konsekvence nedemokrata, kontrausociala, kaj diskriminacia, tial ke:
  - ne chiuj havas la tempon kaj/au la motivadon uzi milojn da horoj por lingvostudado;
  - multe da homoj preferas okupighi liberaere kaj ambaumane anstatau ol uzi multege da horoj por la studado de gramitikaj reguloj kun siaj sennombraj esceptoj kaj tiam konstati ke la rezulto ne proporcias al la strechado;
  2. ekzistas simpla, ekonomia, efika, demokrata alternativo kiu estas realigebla kaj akceptebla (nediskriminacia).
  Ejoj tiaj nin oferas la eblecon priinformi la Europan civitanon.

  En 1202 (a. K.) Leonardo di Pisa publikigis la libron ‘Liber Abaci’, lernolibro pri novaj kalkulmetodoj bazitaj je nova cifersistemo (kun la cifero 0) per kiu la kalkulado multe plisimplighis. Dauris ankorau pli ol 300 jarojn antau ol chi tiu nova sistemo forpremis la tradiciajn romiajn ciferojn kaj tutmonde uzatis.

  Konkludo: la intelekta elito chiam kontrauagis simplajn solvojn por nenecesaj problemoj. Ni do ne trorapide perdu kuraghon. Kiel Esperantoproverbo diras: Ech guto malgranda, konstante frapante, la monton granitan traboras.

 • 20-04-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaamse bedrijven stellen te hoge taaleisen aan Waalse werkzoekenden (DM 23 april 2008)

  http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/252600/2008/04/23/-Vlaamse-bedrijven-stellen-te-hoge-taaleisen-aan-Waalse-werkzoekenden-.dhtml#reactions

  Dan Van Herpe, Oud-Turnhout

  Meertaligheid als norm is een E.U.topie! Het communicatieprobleem hoeft er niet te zijn als Europa een Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede (G.E.N.T.)taal, zoals het Esperanto, zou aanvaarden voor de intertalige/interculturele dialoog. Deze G.E.N.T.-taal is een goede basis voor meertaligheid voor wie daartoe gemotiveerd is op basis van interesse/noodzaak. Daarvoor is alleen openheid van geest en gezond boerenverstand nodig. Een open geest beleeft toch zoveel meer, niet?

  Beledigend? Ongepast? Meld het ons

  23/04/08 16u54

  23-04-2008 om 17:09 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-04-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Taal van de hoop - Miriam Tessens (Knack 23 april 2008, pag. 98)

  http://www.knack.be/forum/berichten.do?onderwerpID=229205&addhit=true

  Dan Van Herpe         do 01 mei 2008 19:53            Taal van de hoop

   

  Proficiat met uw artikel ?Taal van de hoop? n.a.v. het 100-jarig bestaan van UEA waardoor het Esperanto nog eens wat positieve aandacht krijgt. Een belangrijk aspect is echter niet vermeld: omdat het Esperanto met zoveel talen verwant is, wekt het bij velen interesse voor andere talen. Bovendien hebben experimenten ook aangetoond dat studie van andere talen aanzienlijk vergemakkelijkt wordt met een plantaal als basis, wat toch handig is voor diegenen die erop staan vele honderden uren te besteden aan het leren van de taal van een ander land om er de ?couleur locale? op te snuiven. Het ene sluit het andere niet uit, integendeel. (http://www.springboard2languages.org/home.htm)

   

  Wat me opvalt in de taal- en communicatieproblematiek is het feit dat, wanneer het over Esperanto gaat, men steevast een aantal tegenstanders aan het woord laat met argumenten die óf niet relevant, óf zelfs onjuist zijn. Dit ondergraaft de uitsluitend positieve bedoelingen van het Esperanto als wereldwijde, democratische, niet-discriminerende brugtaal over taalkundige, aardrijkskundige, levensbeschouwelijke of welke grenzen dan ook heen en zal bij velen de negatieve vooroordelen gebaseerd op al dan niet gewilde onwetendheid, bevestigen. Als het echter over het officiële Europese talenbeleid gaat dat meertaligheid als norm stelt, stel ik vast dat geen enkele journalist/intellectueel zich vragen stelt over 1. de haalbaarheid, 2. de efficiëntie en 3. het democratisch gehalte van dit beleid. (http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie) Evenmin hoor je kritische geluiden over de reële taalsituatie die aantoont dat de intellectuele elite met gretigheid buigt voor de wet van de jungle: het recht (i.c.: de taal) van de sterkste. Is dit niet hypocriet?

   

  Besluit: een Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede (= G.E.N.T.) taal zonder uitzonderingen blijft niet alleen een intellectuele, maar ook een democratische noodzaak voor de mensheid.

   

  grizaleono       zo 04 mei 2008 12:36            Esperanto viert 100-jarig bestaan    

   

  In “Esperanto viert 100-jarig bestaan” lees ik de mening van een anoniem criticus “In de huidige context leer je veel sneller een lingua franca, zoals bijvoorbeeld het Engels in het Westen of het Arabisch in Noord-Afrika, dan een hulptaal”.

  Zulke bewering wijst er op dat die persoon totaal niet geïnformeerd is over wat Esperanto eigenlijk is.

  Ik heb zelf Esperanto geleerd toen ik 48 was, in drie weken, thuis, in een leerboekje ‘s avonds na het werk. Daarna moest ik voor het bedrijf naar Japan, waar ik vlot kon spreken met plaatselijke Esperantosprekers. Probeer maar eens een andere kwaliteitstaal zo snel te leren of probeer gewoon een vlot gesprek in het Engels met Japanners, die vele jaren lang Engels op school geleerd hebben.

  Onlangs las ik een artikel van de hand van prof. Gennadij Shilo van de Europese Universiteit Justo in Moskou “Een taal in 7 dagen, een mirakel?”. Zijn studenten in de Rechten en de examinatoren vinden het alvast geen mirakel. Als je niet weet wat Esperanto is - kan je dat niet geloven. Ik zou het trouwens ook niet geloofd hebben, als ik het niet zelf ondervonden had. Maar Esperanto is precies ontworpen om snel geleerd te worden.


  Verder schrijft de criticus:

  ”... Geen enkele hulptaal zal ooit aanvaardbaar zijn voor iedereen.”

  Integendeel, de enige taal, die wereldwijd als billijke oplossing aanvaardbaar is, is precies een onafhankelijke “hulptaal” omdat niemand ze als moedertaal spreekt en dus iedereen ze op gelijke voet leert en gebruikt. Dus geen privileges voor bv. Engelstaligen en discriminatie voor alle anderen.


  Ooit al geprobeerd als niet-geboren Engelstalige in het Engels te onderhandelen over belangrijke zaken met een geboren Engelstalige? Niet doen! Het zou u zuur kunnen oprispen. Gebruik liever een voor beiden vreemde taal. Maar je weet al dat de kans dat de Engelstalige een andere taal kent uiterst klein is! Hij kan rustig zijn tijd investeren in andere dingen en van anderen eisen dat ze zijn taal leren.

  Hoeveel die houding G.B. opbrengt kan je lezen in het rapport van de studie die prof. Grin (Univ. Geneve) maakte in opdracht van het Franse ministerie van Onderwijs. Lees het Rapport Grin op: http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Grin.pdf

  Ik kan u wel al verklappen dat dit gaat over ruim 17 miljard euro per jaar.

  Dat de angelsaksische Goliath deze opbrengst zwaar verdedigt is begrijpelijk. Daartegen is Esperanto kleine David. Toch krijgt David snel groeiend succes, mede dank zij de hudige technische communicatiemogelijkheden.

   

  Gert Sels        zo 04 mei 2008 15:46            RE: Esperanto viert 100-jarig bestaan        


  Zelf woon en werk ik in de USA, en ben het absoluut niet eens met je stellingen in deze bijdrage.

   

  Allereerst is het absoluut geen probleem om belangrijke onderhandelingen in het Engels te doen. Als het al een effect heeft, is het een positief effect dat ze het waarderen dat je hun taal spreekt, en dat ze eigenlijk wat beschaamd zijn dat ze zelf niet al te veel andere talen spreken. Hoewel dat ook wel meevalt: zowat iedereen leert toch minstens een andere taal op school, veelal Spaans, maar in het verleden ook dikwijls Frans (inderdaad wel een taal van het verleden ) of Duits.

   

  Esperanto zal misschien vrij vlot te leren zijn als Europeaan, vermits in het algemeen toch de meeste Europese invloeden hierin opgenomen zijn. Hoe gemakkelijk dit zou zijn en wat het verschil met Engels is voor Oosterlingen, Arabische sprekers of andere taalgroepen is twijfelachtig. Er zijn misschien wel enkele elementen hiervan opgenomen in Esperanto, maar dat is minimaal.

   

  Het grootste probleem van Esperanto, en waarom het nooit zal doorbreken, is dat het nooit aan een kritische massa geraakt (zoals ook gesteld in het Knack-artikel). Gelijk waar je gaat, je zal bijna nooit een Esperantospreker tegenkomen. Maar een Lingua Franca, gebaseerd op een historische achtergrond zoals Latijn in het verleden of Engels nu, heeft dit probleem niet en je kan deze dan ook echt gebruiken. Vele mensen leren Engels zelfs bijna onbewust, door Engelstalige muziek te beluisteren of films te zien (voor zover niet ingesproken in de eigen taal uiteraard), vanaf een zeer jonge leeftijd.

   

  Indien je Esperanto kan leren op 7 dagen wil dit ook zeggen dat de woordenschat vrij beperkt is, hetgeen dan weer een nadeel is.

   

  Het is natuurlijk weer van een Frans ministerie dat dergelijke studie moet komen. Komen ze dan nooit te boven dat Frans aan belang verliest tov Engels? Ze kunnen dan toch al de invloed van Frans in de Engelse taal opeisen

   

  Kortom: Esperanto was een verdienstelijke poging, maar is op sterven na dood. Mensen die dit geleerd hebben kunnen zich dan troosten met het feit dat het toch niet te veel moeite heeft gekost.

   

  Dan Van Herpe         ma 05 mei 2008 17:30           RE: Esperanto viert 100-jarig bestaan

   

  1. Het feit dat u, geachte heer Sels, in de VS WOONT, verklaart natuurlijk dat u ‘geen’ probleem hebt om onderhandelingen in het Engels te doen. U hebt dagelijks de gelegenheid uw kennis van het Engels bij te spijkeren en veel spreekervaring op te doen. Dat neemt niet weg dat u nooit het niveau van een moedertaalspreker zal evenaren en u taalkundig dus altijd de mindere zal zijn. Als u bij gelegenheid mijn blog (http://blog.seniorennet/taaldemocratie ) eens wil bezoeken, zal u o.a. in de bijdrage “Het Nederlands van Laloux’ meer hierover kunnen lezen.

   

  2. De oosterlingen en de Arabischsprekers zijn de best geplaatste personen om te oordelen welke taal (Esperanto of Engels) met de kleinste investering van tijd, geld en energie kan geleerd worden. Vele Esperantosprekers uit zowel China, Japan, Rusland, Indië, enz. hebben wat dat betreft niet de minste twijfe!!

   

  3. Of het Esperanto ooit zal doorbreken is louter een politieke beslissing. Is er ooit een ‘kritische massa’ geweest voor het oprichten van de E.U., voor de invoering van de euro? Neen, maar er was wel politieke wil.

   

  4. Het feit dat u denkt dat 1. de woordenschat van het Esperanto vrij beperkt is en 2. het Esperanto opsterven na dood is, bewijst dat u niet goed geïnformeerd bent. Ik kan het u nauwelijks kwalijk nemen: pers en media besteden er zo goed als geen aandacht aan, zodat hardnekkige vooroordelen blijven voortleven. Maar eigenlijk is het intellectueel oneerlijk een mening te geven over iets waarover je weinig of niets weet.

   

  5. In essentie gaat het hele Esperantoverhaal over democratie, over niet-discriminatie. Ook hierover kan u zich, als het u interessert natuurlijk, beter informeren op mijn blog.

   

  Gert Sels        di 06 mei 2008 00:26                         RE: Esperanto viert 100-jarig bestaan

   

  Beste Dan,

   

  1. Uiteraard heb ik veel gelegenheid om de kennis van Engels bij te spijkeren, maar op zich was deze kennis al zeker voldoende aanwezig toen ik naar de VS vertrok. En dit deels door studie op school, maar zeker ook doordat de meeste mensen in Vlaanderen reeds van jonge leeftijd overvloedig worden geconfronteerd met deze lingua franca, via muziek, films, etc. Dit is een enorm voordeel, en een voordeel dat Esperanto niet heeft, noch de Franstaligen of Duitstaligen die alles ingesproken zien in hun eigen taal. Dat Franstaligen geen Nederlands willen leren omdat dit enkel in een beperkte omgeving kan gesproken worden (zoals in het artikel omtrent Laloux op je blog aangegeven) is m.i. een ongeldige reden. Frans is momenteel niet zo veel meer belangrijk dan Nederlands, maar dat willen ze niet inzien. Ik vermoed dat het vooral een kwestie is van koppigheid, dat sommige Fransen liever geen Nederlands of Engels leren, maar dan nog liever overschakelen op een neutrale taal. En zelfs bij Franstaligen denk ik dat dit slechts een minderheid is.

   

  2. Ik zal niet betwisten dat zonder de onderdompeling in het Engels van jongsaf Esperanto gemakkelijker te leren is. Engels is inderdaad een vrij vreemde taal, waar het geschreven woord dikwijls weinig de uitspraak aangeeft of omgekeerd. Maar het is een feit dat velen hier van jongsaf in worden ondergedompeld, met uitzondering op enkele extreem chauvinistische landen en regio’s, die hier nu zelf de nadelen van ondervinden.

   

  3. We zien in Belgie hoe moeilijk het is een taal politiek op te leggen. Een taal is steeds iets dat spontaan groeit. Ergens geloof ik niet in een kunstmatige taal, hoe goed bedoeld ook. Overigens vind ik ook wel vrij veel artikels op je blog in het Engels, die dan niet vertaald zijn in Esperanto. Misschien een tip om dan al je artikels op de blog ook in Esperanto te vertalen, als je daar zo sterk in gelooft? Bestaat er overigens ook een ‘vlagje’ of icoontje dat Esperanto aangeeft, zoals je dikwijls op websites ziet voor andere talen?

   

  4.1. Dat de woordenschat van Esperanto beperkt zou zijn leid ik gewoon af uit het feit dat je aangeeft dat dit zo snel te leren is. Je kan zoveel woorden per dag leren, dus als je iets snel kan leren, wil dit ook zeggen dat er weinig woorden zijn.

  4.2. Dat Esperanto op sterven na dood is, blijkt oa.uit het artikel in Knack, maar ook heb ikzelf nog niemand tegengekomen die spontaan vroeg of ik Esperanto sprak of niet om hierop over te schakelen. Maar het gebeurt wel veelvuldig dat mensen spontaan op Engels overschakelen indien er een gemeenschappelijke taal gevonden moet worden.

   

  5. Zoals ik schreef een goedbedoelde poging, maar ik geloof er niet in. Zodra iedereen meer onmiddellijk met Engels wordt geconfronteerd (of eventueel zelfs met Spaans), zal deze kennis ook sterk toenemen.

   

  Overigens was er een tijdje geleden ook wel een goede mop op de humoristische draad omtrent het gebruik van Engels in de EU, maar op vraag van Duitsland hier enkele vereenvoudigingen werden ingevoerd, en na verloop van tijd kwam met automatisch bij Duits terecht.

   

  govhof            di 06 mei 2008 08:45                         RE: Esperanto viert 100-jarig bestaan        

  Esperanto is een zinloze zielloze taal.

  Wie zo een neptaal propageert heeft niets begrepen van het ontstaan en van het verband tussen talen, culturen en beschavingen.

   

   Dan Van Herpe        di 06 mei 2008 18:49             RE: Esperanto viert 100-jarig bestaan         

  Om een of andere reden is mijn vorige reactie op Gert Sels (di 06 mei 2008 00:26 ) blijkbaar niet terechtgekomen. Daarom probeer ik het opnieuw.

   

  1. Vind je het feit dat jongeren van jongsaf ondergedompeld (om niet te zeggen: gehersenspoeld) worden in een bepaalde taal met de daaraan verbonden cultuur hun kijk op de wereld niet erg vernauwt? Het hele wereldgebeuren wordt uitsluitend door een angelsaksische bril bekeken. Een voordeel vind ik dat niet.

   

  2. Je hebt volkomen gelijk: een taal is iets dat spontaan groeit. Zo ook Esperanto, ondanks het feit dat het nooit door een land gepropageerd werd. Integendeel zelfs: bepaalde regimes (Rusland, Nazi-Duitsland) hebben zijn aanhangers vervolgd. Pers en media hebben er (bijna) nooit objectief over geïnformeerd. En toch is het over de (bijna) de hele wereld verspreid!

  Lees in dit verband ook eens ‘Apologie van het Esperanto’ op mijn blog.

   

  3. Dat sommige artikels op mijn blog in het Esperanto vertaald zijn, komt door het feit dat ze bestemd waren voor E.U.-fora. De Engelstalige teksten hoef ik niet te vertalen, want iedereen verstaat toch Engels, he (zegt men toch!) ;-)

   

  Of een Esperanto-icoontje bestaat, weet ik niet.

   

  4. Woordenschat van het Esperanto. Over de waarde van het Esperanto als taal vind je op mijn blog (http://blog.seniorennet/taaldemocratie) verschillende citaten van gerenommeerde intellectuelen. Een voorbeeld:

  ”Wat uitdrukkingsmogelijkeden met het Esperanto betreft, komt geen enkele andere taal die ik ken op gelijke hoogte” verklaarde de befaamde taalkundige Paul Ariste uit Tartu, die behalve Esperanto enkele tientallen talen beheerst. Wie zijn wij om dit in twijfel te trekken?

   

  Dan Van Herpe         di 06 mei 2008 18:57             RE: Esperanto viert 100-jarig bestaan        

  [Ga naar origineel bericht]

  mauste schreef:

  GertSels: ”Ik weet uit ervaring dat Nederlandstaligen het vaak moeilijk hebben met die uitstraling van het Frans, de eeuwige verdrukker van het Nederlands.

   

  Met de uitstraling van het Engels hebben (niet alleen) de Nederlandstaligen het heel wat minder moeilijk. Ter illustratie een citaat van Geert van Istendael uit Het Belgisch Labyrint pag. 133:

  ”Ik gruw telkens als mijn taalgenoten zich willoos en jankend van kosmopolitische opwinding in het stof wentelen voor de taal der Angelen en der Saksen. Ik ben dol op Engels, maar ik zie niet in waarom de taal van het geld ook de taal van Europa zou moeten worden.” (p.133)

  Hoor je het ook eens van een ander ;-)

   

  Gert Sels        wo 07 mei 2008 00:21           RE: Esperanto viert 100-jarig bestaan        

   

  Beste Dan,

   

  om te reageren op je antwoord:

   

  1. Ik denk niet dat het gebruik van deze lingua franca daarom ook onmiddellijk de visie van UK of USA oplegt, en welke is dat dan feitelijk? Zelfs in deze landen zijn er zowat alle mogelijke stromingen en meningen. Verder zijn ook kranten en nieuwsberichten uit de hele wereld met hun meningen in het Engels te lezen, te horen of te bekijken, tot Al Jazeera toe. En dat kan je moeilijk als eenzelfde mening beschouwen.

   

  2. Esperanto kan momenteel dan eventueel nog ‘spontaan’ verdergroeien, maar het was hoe dan ook opgestart als een artificiele taal. En met het huidige beperkt aantal sprekers zal deze ook minder spontaan groeien. Wat doet Esperanto ten andere met nieuwe woorden voor technologische ontwikkelen: ook proberen te vertalen, zoals Frans en Duits zo krampachtig proberen te doen?

   

  3. Dat bedoelde ik juist. Door het in het Engels te zetten zonder vertaling geef je me eigenlijk impliciet gelijk dat Engels de huidige lingua franca is, en er dus geen nood is aan Esperanto.

   

  Misschien toch ook een ideetje om dan zo een icoontje te ontwerpen, zodat je op een website eenvoudig je taal kan kiezen en Esperanto hierbij te zetten.

   

  4. Eventueel kan men hier wel veel in uitdrukken, maar ik zie geen antwoord op de tegenstelling die ik zie tussen eenvoudig en snel te leren (hetgeen dus een beperkte woordenschat veronderstelt) en de rijkdom van een taal (die een meer uitgebreide woordenschap veronderstelt).

   

  Overigens is deze discussie m.i. ook slechts een discussie voor de sport zelf, want wat we hier ook schrijven, zolang Esperanto niet politiek geforceerd wordt (zoals je zelf voorstelde), zal dit ook niet echt opgang maken. En daarvoor bestaat er gewoon geen politieke belangstelling bij politici of kiezers, in tegenstelling tot bv de EU of Euro, waar eventueel geen meerderheid dan toch een belangrijke steun bestond. En intussen blijft Engels gewoon als lingua franca dienst doen.

   

  Dan Van Herpe         wo 07 mei 2008 14:55           RE: Esperanto viert 100-jarig bestaan

   

  Beste Gert,

   

  Ik geef je volledig gelijk als je zegt dat er tot nog toe geen belangstelling is bij politici of kiezers. Evenmin bij pers, media, academici of in de artistieke wereld. Wij kunnen alleen maar hopen dat door het verschaffen van informatie het tij misschien ooit keert.

   

  Weerom heb ik enkele bedenkingen bij uw argumentatie.

   

  1. “Ik denk niet dat het gebruik van deze lingua franca daarom ook onmiddellijk de visie van UK of USA oplegt, en welke is dat dan feitelijk? (enz)”

  Voor mijn argument in dit verband heb ik d emosterd gehaald bij de één na slimste mens van de wereld: Marc Reynebeau, wat natuurljk niet wil zeggen dat hij de waarheid in pacht heeft. In DS van 19/01/08 pag 22-23 publiceerde hij het artikel: “Het neoliberalisme spreekt Engels.” Hieruit citeer ik o.a.:

   

  a/ Het overwicht van het Engels aan de universiteit dreigt het Nederlands ongeschikt te maken als wetenschapstaal. En, meent Marc Reynebeau , taal is nooit waardevrij. Wie alleen het Engels in de wetenschap duldt, duldt daar ook alleen zijn liberale ideologie.

   

  b/ Bovendien schaadt een eenzijdige verengelsing van de (mens)wetenschappen het Nederlands zelf. Een taal die niet (meer) wordt gebruikt in de wetenschap, ontwikkelt al evenmin de daarvoor noodzakelijke, gespecialiseerde terminologie. Ze wordt letterlijk woordeloos. De economie of de ICT kennen voor centrale vakgebieden al geen evenwaardige Nederlandse termen meer.

   

  c/ Er is niets mis met leenwoorden, maar als jargon onvertaald blijft, kan de wetenschap de taal niet langer voeden en wordt hij maatschappelijk nutteloos.

   

  d/ Taal is nooit neutraal of waardevrij. Ze ontstaat en groeit in een specifieke context, met eigen ideeën, opvattingen en tradities, en ze draagt daar de sporen van, onder meer in de vorm van, vaak onbewuste, ideologische interpretaties. De taal brengt een specifieke, waardegeladen manier van denken met zich mee.

   

  e/ Het probleem is niet zozeer het Engels op zichzelf, wel het English only. Een eenzijdige verengelsing doet de pluraliteit verschralen. Terwijl ze de illusie creëert dat ze de wereld opengooit, snijdt ze de wetenschapsbeoefening integendeel af van andere, niet-Angelsaksische tradities.

   

  2. Wat het artificiële karakter van het Esperanto betreft, verwijs ik opnieuw naar ‘Apologie van het Esperanto’ op mijn blog.

   

  3 Het Esperanto groeit nog altijd even spontaan: het wordt door niemand ‘gepusht’ (om het in modern Nederlands te zeggen). Het groeit wél langzaam, maar dankzij de moderne communicatiemiddelen gaat het wel iets sneller dan voorheen.

   

  4. Het antwoord op de vorming van nieuwe woorden vind je hierboven bij Reynebeau.

   

  5. Behalve de E.C. (die weet dat ook wel, maar die wil dat niet toegeven!) weet iedereen dat het Engels de officieuze lingua franca is. Wil dat daarom zeggen dat er geen nood is aan Esperanto? Om democratisch te zijn dient een lingua franca aan twee voorwaarden te voldoen: 1 ze moet EENVOUDIG zijn zodat ze voor ‘iedereen’ haalbaar is,en liefst met een moinimale investering van tijd, geld en energie, en 2. ze moet NEUTRAAL zijn omdat ze geen burgers/culturen mag discrimineren. (Nu krijgen de NESsy’s (native English speakers) de status van ‘s werelds eersterangsburgers zomaar in de schoot geworpen.) Alleen een plantaal voldoet aan deze voorwaarden. Al het overige is niet relevant.

   

  6. Icoontje. Ik denk wel dat zo’n icoontje bestaat, alleen zou ik niet weten waar ik het kan vinden. Al bij al: een bijkomstigheid, niet?

   

  7. Het probleem van de woordenschat blijkt je wel te intrigeren, hé. Hier volgt dan de oplossing van het raadsel  J

  In Esperanto kan je met een beperkte hoeveelheid woordstammen (die internationaal zijn en dus door ‘iedereen’ gekend) veel woorden vormen en woordbetekenissen veranderen door gebruik te maken van 10 voorvoegsels en 34 achtervoegsels met een vaste betekenis, die vrijwel onbeperkt met elkaar te combineren zijn en waarmee de taalgebruiker uiterst creatief kan omgaan: elke combinatie, mits grammaticaal correct en zinvol, is ook goed. Woorden vormen is dus een zaak van woordelementen aan elkaar plaatsen. Ook moeilijke en onbekende begrippen kunnen zo op een heldere manier worden weergegeven. De Esperantowoordenschat is daardoor snel te leren en gemakkelijk in het gebruik!

   

  Gert Sels        do 08 mei 2008 00:35            RE: Esperanto viert 100-jarig bestaan        

   

  Beste Dan,

   

  bedankt voor je antwoorden. Mocht het lobbywerk voor Esperanto ooit echt resultaat hebben en het interessant wordt om het te leren, zal ik dit zeker doen. Maar daar ligt momenteel volgens mij juist een groot probleem.

   

  1. Ondanks de mening van Reynebeau (die ik toch wel vrij hoog inschat) denk ik dat hij hier zich vergist, en een taal voldoende waardevrij is om geen problemen op te leveren. Een taal zo oud en wijd verspreid als Engels heeft immers zovele waarden die hierin uitgedrukt worden of werden.

   

  2. Ik denk niet dat het echt de pas afsnijdt van wetenschappers die niet als eerste taal Engels spreken. Uiteraard dienen ze wel een tweede taal te leren die als lingua franca optreedt, of dit nu Engels is of Esperanto. En voor de foutjes die hierin dan nog zouden blijven staan, die worden wel door de redactie uitgefilterd.

   

  3. Voor oudere woorden is er nu eenmaal de geschiedenis met het ontstaan van verschillende talen, maar er is geen reden om deze Babylonische moeilijkheid ook vol te houden. De verschillende talen zijn ontstaan doordat de talen geisoleerd evolueerden, maar bij het weghalen van deze belemmeringen en dus een meer mondiale wereld is hier geen reden meer voor. Overigens zie ik hier ook veel gelijkenissen met biologische evolutie.

   

  4. Wat betreft het neutrale aan Esperanto, waar Engels de NESsies zou bevoordelen: ga je een oplossing die voor iedereen voordelig is weggooien omdat een bepaalde groep meer voordeel zou hebben, en vervangen door een oplossing waar iedereen hetzelfde nadeel zou hebben? Met het voordeel bedoel ik dan het feit dat dit reeds bestaat, en velen hier reeds van jongsaf mee geconfronteerd werden en dus reeds grotendeels onbewust oppikten? En in verband hiermee is er het grote probleem van de overgang.

   

  5. Het icoontje was inderdaad gewoon maar een kwestie van nieuwsgierigheid. Je ziet vele websites met deze icoontjes voor de verschillende talen, dus zou het wel handig zijn mocht dit ook bestaan voor Esperanto.

   

  6. Het probleem van de woordenschat intrigeert me inderdaad. Zelfs nu zie ik nog niet echt veel verklaring hiervoor, gezien zowat alle talen wel samengestelde woorden kennen en voor-en achtervoegsels. Misschien gaat Esperanto hierin verder dan andere talen, hoewel ik moeilijk inzie hoe dit nog kan. Dus blijf ik nog wat met dezelfde vraag zitten. Misschien moet ik dan toch eens Esperanto leren om dit te onderzoeken

   

  Wat bedoel je juist met E.C.? Europese Commissie?

   

  Beste groeten

   

  Dan Van Herpe         do 08 mei 2008 17:03            RE: Esperanto viert 100-jarig bestaan

   

  Beste Gert,

   

  1. Vooreerst ook bedankt voor je respectvolle manier van discuteren.

   

  2. Wat de waardevrije taal betreft, zullen de meningen altijd wel verdeeld blijven, denk ik. Mijn opleiding (paramedisch) is niet van die aard om daar zinnige dingen over te kunnen zeggen. Daarom haal ik ook altijd graag mensen aan die het beter kunnen weten dan ik.

   

  3. Het is me niet duidelijk wat je in je derde paragraaf over “oudere woorden” precies bedoelt.

   

  4. Dat het Engels als lingua franca voor iedereen voordelig is, durf ik sterk betwijfelen.

  In ieder geval wél voor de NESsy’s die in discussies altijd en overal hun moedertaal kunnen spreken. Maak je maar eens kwaad in het Engels, of in gelijk welke taal die niet je moedertaal is! Alle niet-NESsy’s moeten echter een serieuze investering van tijd, geld en energie doen om het Engels te leren. Dat zou ik geen voordeel durven noemen. Het enige voordeel is dat je als toerist op vele plaatsen in de wereld (vooral luchthavens, hotels in grote steden e.d.) wat, meestal verbasterd, Engels (vlengels, nederengels, franglais, denglish ...), kan gebruiken. In het binnenland is dat al veel minder het geval, tenzij je misschien met jongeren in contact komt, maar dan nog. Ik zou niet graag in gelijk welk Europees dorp een auto-ongeval hebben of in een ziekenhuis terechtkomen als je de plaatseljke taal niet beheerst. Je zal handen en voeten nodig hebben om te kunnen communiceren.

   

  Een ‘nadeel’ van het Esperanto is dat IEDEREEN het moet leren, dat niemand het als (enige) moedertaal heeft. Maar je kan het wel met een minimale investering van tijd, geld en energie onder de knie krijgen. Als de E.U. eenzelfde bedrag zou uittrekken voor de promotie van het Esperanto als voor deze van de E.U. en de euro, dan zou het tweede nadeel,namelijk dat van de geringe gebruikskansen op korte termijn weggewerkt kunnen zijn. Tolstoï zou Esperanto geleerd hebben in 4 UREN! Velen leren het in enkele dagen, anderen hebben er enkele weken voor nodig. Ik ken iemand die het op het toilet geleerd heeft en een andere tijdens een vijfdaagse cruise. En toch is het Esperanto aanvaard door PEN-International, een vereniging voor ‘poets, playwrights, essayists, editors & novelists’ en wordt er ieder jaar een Esperantodichter voorgedragen voor de Nobelprijs literatuur!

   

  Trouwens, de Europese Commissie (E.C.) stelt dat iedere burger minimum twee vreemde talen moet leren. Waarom kan het Esperanto niet een van die twee zijn?

   

  5. Het raadsel van de woordenschat zal je inderdaad enkel kunnen oplossen door je wat meer te verdiepen in het Esperanto. De basisgrammatica vind je op: http://debrabandere.eu/esperanto-cortoriacum/esperanto_kort.html#* 01 In enkele minuten kan je je een idee vormen hoe Esperanto werkt. Een gratis internetcursus en heel veel info vind je op: www.lernu.net.

   

  Het is aan jou om voortaan met meer kennis van zaken te spreken over het Esperanto! ;-)

   

  In een tweede reactie stuur ik je nog enkele citaten.

   

  Dan Van Herpe         do 08 mei 2008 17:05            RE: Esperanto viert 100-jarig bestaan

   

  ClAUDE PIRON (psycholoog, oud-taaldocent, oud-vertaler VN en WGO)

   

  ”Il n’y a d’adversaires de l’espéranto que parmi les gens qui ne le connaissent pas dans sa réalité concrète. Ce fait ne devrait-il pas faire réfléchir?”

   

  Uit : Le défi des langues - Du gâchis au bon sens (p. 233)

  ***************************************************************************

  ZHOU HUANCHANG (Chinese leraar Engels)

   

  ”When I speak Esperanto with an American Esperantist, we meet on a linguistically neutral basis, so we avoid the risk of butchering the other’s native language. This prevents embarrassment and misunderstanding, and encourages a free and friendly exchange of ideas. When two persons shake hands, each extends his hand halfway, meeting in a neutral zone as a mutual gesture of friendship. So it is with Esperanto, a linguistic handshake.”

   

  Esperanto, a linguistic handshake - Los Angeles Times (10/3/’84)

  ***************************************************************************

   

  MAURICE GENEVOIX (Secrétaire Perpétuel de l’Académie Française)

   

  « L’espéranto est en mesure d’exprimer les nuances les plus subtiles de la pensée et du sentiment, elle est propre à permettre, par conséquent, l’expression la plus juste, la plus littéraire, la plus esthétique et de nature à satisfaire les esprits les plus ombrageux et les plus particularistes, et il ne peut pas porter ombrage aux fidèles des langues nationales. »

   

  Une interview sur la Chaine Nationale (Paris, 18.02.1954)

  ***************************************************************************

  UMBERTO ECO (Italiaans schrijver en semioticus)

   

  ”Als het streven naar Europese eenwording gelijke tred houdt met de toename van het aantal talen, is de instelling van een Europese voertaal de enig mogelijke oplossing.”

  (...)

  ”Nationale trots zou de doorslag kunnen geven: met het oog op het gevaar dat in een toekomstig verenigd Europa de taal van één land de overhand zou kunnen krijgen, zouden de staten die maar een zeer kleine kans hebben hun taal aan anderen op te leggen en die de overheersing van andermans taal vrezen (dat wil zeggen alle staten min een), kunnen beginnen de invoering van een internationale hulptaal te steunen.”

   

  Uit: Europa en de volmaakte taal (p. 313)

   

  govhof            vr 09 mei 2008 09:37            RE: Esperanto viert 100-jarig bestaan        

   

  Wat valt er überhaupt te vieren?

  Zou men niet beter in plaats van Esperanto de computertaal invoeren?

  Dat is tegenwoordig in de moderne tijd duizend keer meer verspreid over de wereld dan het Esperanto ooit zal worden. Dan kunnen we met elkaar converseren in algoritmes.

  Hoe men dan gevoelens gaat willen uitdrukken zal wel een ander paar mouwen worden vrees ik. Goh, goh

  Esperanto doet mij een beetje denken aan moderne wiskunde en andere nonsens van deelverzamelingen ooit zowat uitgevonden, gepropageerd door een Frans-Waalse professor en fantast en doorgedrukt door het gemeenschapsonderwijs die dacht hiermee het vrij onderwijs een pad in de korf te zetten en waarmee men de kindekes en hun ouders twintig jaar voor de zot heeft gehouden maar gelukkiglijk nu in het zoveelste containerpark van het onderwijs beland is.

   

  Gert Sels        wo 14 mei 2008 01:04           RE: Esperanto viert 100-jarig bestaan        

   

  Beste Dan,

   

  1) Het genoegen is wederzijds, en ik heb hier weer wat bijgeleerd, waarvoor ik in de eerste plaats op dit forum vertoef. Ik ben nu nog enkele boeken aan het lezen die op mijn lijstje stonden, maar zodra ik tijd heb zal ik ook wel eens wat tijd besteden aan de links die je me hier gegeven hebt. Bedankt alvast.

   

  2) Inderdaad zal er steeds discussie hierover blijven. Ik heb mijn standpunt hieromtrent aangegeven, dus denk ik dat we het hierbij kunnen laten.

   

  3) Met de oudere woorden bedoel ik gewoon de woorden die er niet zowat de laatste eeuw bijgekomen zijn als gevolg van de ontwikkeling van technologie. Deze woorden zijn ontstaan in een sterk geglobaliseerde wereld, en dan zie je ook dat deze in vele talen nogal hetzelfde zijn, en dikwijls zelfs compleet hetzelfde en overgenomen van een lingua franca (op dat moment en in dit domein). Oudere woorden zijn meer ontstaan in een lokale context, of zijn intussen onafhankelijk geevolueerd, weer vrij gelijk aan biologische evolutie waar een barriere (zee, bergen, etc.) ertoe bijdraagt dat soorten afsplitsen. En voor mij is er geen reden om, als er al het voordeel is van hetzelfde woord in meerdere talen, dit omwille van een chauvinistische reflex weg te werpen.

   

  4) Zich kwaad maken en vloeken zijn dikwijls zelfs de eerste zaken die je in een andere taal leert

   

  Eventueel hebben NESsy’s inderdaad wat voordeel, maar zoals ik schreef vind ik het niet zinvol om iedereen een nadeel te geven om dit extra voordeel voor een bepaalde groep ongedaan te maken. Ik denk niet dat het bij de invoering van de Euro of de EU enkel de campagnebudgetten waren die tot het succes hebben bijgedragen, maar er wel reeds een belangrijke stroming binnen het publiek hiervoor bestond, die ook nodig was om het te laten slagen. En deze zie ik niet voor Esperanto.

   

  5) Zodra ik wat tijd heb zal ik wel eens kijken naar de links die je me hier aangegeven hebt, en eventueel wat dieper in Esperanto duiken. Maar ik zie niet direct een praktisch nut opduiken.

   

  Omtrent je citaten (vele had ik reeds op je website gelezen) ben ik het eens met de voordelen die ze opsommen, maar de nadelen die ik in voorbije discussies heb aangegeven zie ik nog steeds bestaan en in de weg staan voor een complete doorbraak en dus praktisch nut hiervan. Het is zoiets als Betamax of HD DVD die ook technisch als beter werden beschouwd dan hun concurrenten, maar het toch niet gehaald hebben.

   
  Vervolg in deel 2

  24-04-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Taal van de hoop (vervolg)

  Dan Van Herpe         wo 14 mei 2008 21:01           RE: Esperanto viert 100-jarig bestaan

   

  Beste Gert,

   

  1. Oudere woorden. Als ik mij niet vergis, zijn vele oudere woorden afgeleid van Grieks-Romeinse woorden, waardoor ze in vele westerse talen ongeveer hetzelfde zijn. Voor mij hoeven die ook niet vertaald te worden, zoals: helikopter-wentelwiek (als je dit soort vertalingen bedoelt).

  Anderzijds vind ik het tegenovergestelde, namelijk omwille van een anglomane reflex oude, degelijke Nederlandse woorden wegwerpen, evenmin nodig (maar blijkbaar wel goed voor het intellectuele imago!): algemeen directeur- ceo; kinderen-kids; gebeurtenis-event; personeelszaken-human resources, en ga zo maar door. Je hoeft maar een krant open te slaan.

   

  2. Vloeken zijn inderdaad dikwijls de eerste woorden die men in een andere taal leert. Maar reageren op iemand die je uitkaffert, is andere koek, hoor. Dat heeft alles met emotie te maken.

   

  3. Volledig akkoord dat de kans op slagen veel groter is als er een breed draagvlak bestaat bij de publieke opinie. Dat draagvlak was/is er wat betreft de E.U/euro wél in politiek-financieel-economische middens, maar heel wat minder in de publieke opinie (zie de afkeuring in de volksraadplegingen in Nederland en Frankrijk). Voor het Esperanto, dat eerder belangrijk is op sociaal-cultureel vlak, is dat draagvlak er nog niet, daar zijn we het over eens.

   

  4. Politici moeten echter niet altijd de massa volgen, ze mogen ook wel eens leiding geven aan de massa. Zie in dat verband de citaten van Steve Stevaert:

   

  ”Dat is het verschil tussen mij en een professor. Die laatste zal zeggen: er moet eerst een draagvlak bij de bevolking zijn. Ik zeg: je moet doen wat goed is voor de mensen, en dan zal er wel een draagvlak zijn, zeker?”

   

  Uit: “Met deze man wordt het echt anders” (DM 24/5/’3, pag. 54)

   

  ”Politici moeten de mensen niet achternalopen. Politici moeten doen wat goed is voor de mensen”

   

  Uit: TV-journaal 18.00h - 25/10/2003

   

  Als de Europolitici zouden beslissen het Esperanto (b.v. om taalkundig-demokratische of om propedeutische redenen) als officiële taal (daarom nog niet als lingua franca!) te erkennen en het via een grote campagne zouden promoten, zoals ze dat voor de E.U. en de euro gedaan hebben, dan zou het huidig nadeel, dat je het Esperanto nergens kan gebruiken, snel wegvallen. Maar daar staan we nog mijlen ver van, want politici zijn enkel voor iets geïnteresseerd als ze er electoraal voordeel in zien. Daarom moeten we zelf proberen de publieke opinie objectief te informeren en haar interesse te wekken, zodat vanuit de basis belangstelling komt. Dit kan b.v. via discussiefora zoals deze (en via mijn webstek). Waarvan ik dan ook gretig gebruik maak.

   

  Beste Gert, wij kennen elkaars standpunten nu beter. Ik denk niet dat we elkaar ooit zullen kunnen overtuigen welke taal nu de meest geschikte is als gemeenschappelijke Europese of zelfs wereldtaal. De toekomst zal het uitwijzen. Wat mij betreft, zou ik de dicussie hiermee willen afsluiten, want ze is nogal tijdrovend. Bedankt voor je communicatiebereidheid, want die is wat Esperanto betreft niet vanzelfsprekend. Ik gun je het laatste woord.

   

  Vriendelijke groet!

   

  Gert Sels        do 15 mei 2008 00:15            RE: Esperanto viert 100-jarig bestaan        

   

  [Ga naar origineel bericht]

  Dan Van Herpe schreef:

  Beste Gert, wij kennen elkaars standpunten nu beter. Ik denk niet dat we elkaar ooit zullen kunnen overtuigen welke taal nu de meest geschikte is als gemeenschappelijke Europese of zelfs wereldtaal. De toekomst zal het uitwijzen. Wat mij betreft, zou ik de dicussie hiermee willen afsluiten, want ze is nogal tijdrovend. Bedankt voor je communicatiebereidheid, want die is wat Esperanto betreft niet vanzelfsprekend. Ik gun je het laatste woord.

   

  Vriendelijke groet!

   

  Beste Dan,

   

  ik denk inderdaad dat alles zowat geschreven is wat we hierover te schrijven hebben, en wil dit laatste woord gebruiken om je dan ook te bedanken voor de discussie. Veel succes met je verdere pogingen.

   

   

  24-04-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Nederlands van Laloux - Christophe Deborsu (deredactie.be)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/weblog/blog_christophedeborsu

  HET NEDERLANDS VAN LALOUX    25 / 04 / 2008

  (...)

  “Een taal leer je al sprekend”

  “Walen leven in de valse hoop dat het Nederlands te leren valt op een minimum van tijd. Niets van. Een taal leer je al sprekend. Dag in, dag uit.”


  ************************************

   

  U bevestigt hiermee, geachte heer Deborsu, de stelling van professor Decoo, hoogleraar in Antwerpen  en Provo (VS) en auteur van onder meer de lesmethodes Eventail en Vocapuces: “je moet als leerder zélf, op allerlei wijzen, en zoveel mogelijk, dagelijks met de taal bezig, bezig, bezig zijn.” (De Standaard 20/03/2001:  Bezig, bezig, bezig zijn)

   

  In zijn boek ‘Le défi des langues - Du gâchis au bon sens” zegt de Zwitserse psycholoog en ex-UNO en WHO-vertaler Claude Piron dat velen zelfs na 1500 uren Engels studeren slechts een zeer middelmatig niveau halen (pag. 90).

   

  Op school kan je na een massa uren studie wel de grammatica ± onder de knie krijgen, maar spreekvaardigheid (je leert een vreemde taal in de eerste plaats om te kunnen communiceren) kan je maar opdoen door geregelde en langdurige verblijven in een land/milieu waar uitsluitend de te leren taal gesproken wordt. Sommigen hebben het voordeel een anderstalige (groot)ouder te hebben, in een anderstalig milieu te werken, in een tweetalig gebied (Brussel) of in een grensstreek te wonen, wat ook kansen biedt om spreekervaring op te doen. Voor alle andere mensen (de grote meerderheid) is het een schier onmogelijke opgave zich vlot in een andere taal te leren uitdrukken.

   

  Wat geldt voor het leren van een tweede taal, geldt des te meer voor het verwerven van meerdere talen. Het talenbeleid van de E.C. dat meertaligheid als norm stelt, is derhalve een E.U.topie! Zouden de beleidsverantwoordelijken niet beter wat meer intellectuele nederigheid aan de dag leggen i.v.m. talenstudie? (http://forums.ec.europa.eu/multilingualism) 

   

  Ik zie niet in waarom mensen die slechts occasionele contacten met anderstaligen hebben honderden, zoniet duizenden uren aan taalstudie zouden moeten spenderen zonder dat dit ooit tot vlotte communicatie leidt. Walen hebben bovendien het nadeel dat ze met het Nederlands slechts een zeer beperkt cultuurgebied kunnen contacteren. Wat een enorme tijd- geld- en energieverspilling! Voor dergelijke situaties bestaat een alternatieve oplossing: een Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede (G.E.N.T.) taal: het Esperanto. Deze brugtaal is  wegens zijn eenvoud haalbaar voor 'iedereen' (rijk en arm, arbeider en intellectueel, begaafd en minderbegaafd) en wegens zijn neutraliteit aanvaardbaar voor iedereen (respecteert ieders taal en cultuur).

   

  In de internationale grootsteden, die smeltkroezen van talen en culturen zijn, kan een G.E.N.T.- taal bovendien de rol vervullen van E.H.B.O.-taal (premiers secours), waarbij de ‘O’ niet alleen staat voor ‘ongevallen’, maar ook voor ‘ontmoetingen’. Esperanto verlaagt de drempel tussen de verschillende taal- en culturgemeenschappen en draagt aldus bij tot de interculturele dialoog.

   

  Internationale experimenten hebben ook aangetoond dat een plantaal als tweede taal de leertijd voor andere talen aanzienlijk verkort. (http://www.springboard2languages.org/home.htm)

   

  Ondanks de uitsluitend positieve kwaliteiten van het Esperanto als volwaardig communicatie-alternatief, blijft de reflex van de intelligentsia onveranderd: oogkleppen voor, oordopjes in en neusknijper op: wij zien niks, wij horen niks, wij ruiken niks. Esperantosprekers immers laten de rest van de wereld een poepje ruiken wat eenvoudige, eerlijke, economische en efficiënte communicatie betreft. (http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie).

   

  Ook journalisten, die toch als taak hebben de maatschappij kritisch tegen het licht te houden, schieten schromelijk tekort: ze staan erbij, kijken ernaar en vinden dat de politici “goe bezig” zijn.

   

  04-05-2008 om 20:27 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  06-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Taal is cruciaal voor gelijke kansen. Frank Vandenbroucke (DS 6 mei 2008, pag. 18)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Volledig akkoord met Frank Vandenbroucke dat hij de lat hoog legt voor een goede beheersing van het standaardnederlands. Hij pleit voor aangepaste methodieken. Spijtig dat hij hierbij geen oog heeft voor de methodieke mogelijkheden van een plantaal, zoals het Esperanto, 1. als basis voor een beter inzicht ín, en dus een betere kennis ván de eigen moedertaal en 2. als voorbereiding voor het leren van andere talen.

   

  Op dezelfde pagina zegt Marino Keulen in “Keulen op spokenjacht”: “Omdat mensen nu eenmaal een gemeenschappelijke taal moeten hebben om met elkaar te communiceren leggen we inderdaad grote nadruk op het leren van het Nederlands.” Op Europees niveau ligt dat blijkbaar anders. Daar legt men de nadruk op meertaligheid als norm om het communicatieprobleem op te lossen. Van een E.U.topie gesproken!   

  06-05-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Esperanto is ... : een 6-delige film, nu op dvd en op internet!

  Een samenwerking gedurende 3 jaar van een internationale team dat uitsluitend via internet onderling kontakt had, resulteerde in een 43 minuten durende 6-delige film over wat Esperanto is, waarvoor het nuttig is en wat je ermee kan doen.

  Een vrijwilligersploeg zorgde voor vertalingen in een twintigtal talen en het resultaat is weldra op dvd verkrijgbaar.De filmpjes zijn, weliswaar in een minder goede kwaliteit en met Nederlandse ondertiteling, nu reeds te zien op :
   
  http://esperantoestas.blogspot.com/

   

  12-05-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slecht imago is natuurlijk schuld van de buitenwereld. - Mia Doornaert (DS 17-18 mei, Grenspost, pag. 19)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Geachte mevrouw Doornaert,

   

  U haalt een voorval (“Meneer, ik spreek geen Engels”) in het station te Vilvoorde aan als een voorbeeld van (misplaatste) Vlaamse trots, wat een reden is voor ons slecht (racistisch) imago in het buitenland.

   

  Toch heb ik enige sympathie voor de man met de pet in het station: “Meneer, als ik in Londen ben, spreken ze daar ook geen Vlaams.” Ik vind dat de houding van de NESsy’s van arrogantie getuigt, want zij vinden het blijkbaar evident dat iedereen, waar ook ter wereld, hen in hun moedertaal te woord staat. Net zoals de Franstaligen het vanzelfsprekend vinden dat zij in Vlaanderen overal hún taal kunnen spreken. Maar, voor de Engelse taal plooien wij dubbel, voor het Frans staan we op onze achterste poten. Vindt u dit niet hypocriet?

   

  Bent u nog steeds niet overtuigd dat een G.E.N.T.-taal, zoals het Esperanto, in dergelijke gevallen de volkvriendelijke, niet-discriminerende rol kan spelen van E.H.B.O-taal, waarin de ‘O’ niet alleen voor ‘ongevallen’ maar ook voor occasionele 'ontmoetingen’ staat?

   

  Wanneer eens een kritisch artikel over de hypocriete/arrogante Europese taalpolitiek die enerzijds in theorie een E.U.topische, en op de koop toe: discriminerende en inefficiënte, norm  (meertaligheid) vooropstelt en anderzijds de facto het Engels als gemeenschappelijke taal erkent? Wanneer eens een pleidooi voor een democratisch, intellectueelnederig en realistisch taalbeleid dat gebaseerd is op de gelijkheid van de burgers en hun talen en dat ‘iedere’ burger uitzicht biedt op de mogelijkheid zonder taal- en communicatieproblemen te kunnen reizen en verblijven in ‘zijn’ Europese Unie via één brugtaal? (http://blog.seniorennet/taaldemocratie)

  18-05-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-05-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alles kan beter - Anne's nieuws (http://www.annevanlancker.be/)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Dit is een kopie van het bericht dat naar de Beheerder is verzonden op Anne Van Lancker

  Dit is een informatie vraag van

  Dan Van Herpe <dan.vanherpe@telenet.be>

  Geachte Mevrouw,

  Alles kan (nog) beter!

  U stelt: "De Europese Unie heeft een pak wetten over antidiscriminatie, maar nog geen enkele wet verbiedt de discriminatie op grond van handicap, religie, seksuele voorkeur of leeftijd."

  Mag ik uw aandacht vragen voor een vorm van discriminatie die systematisch door de politici, maar ook door pers en media, wordt genegeerd: de ongelijkheid van de talen en de burgers.

  Deze ongelijkheid manifesteert zich op twee niveau’s.

  1. Officieel huldigt de E.C. het principe van de gelijkheid van de burgers en hun talen. Officieus geniet één taal de status van gemeenschappelijke taal en haar sprekers deze van eersterangsburgers.

  2. Om de schijn van gelijkheid op te houden, stelt de E.C. meertaligheid als norm, wel wetende dat dit een onrealistische, elitaire, discriminerende doelstelling is die bovendien het communicatieprobleem niet oplost.

  Het huidig talenbeleid is dus niet alleen tweevoudig discriminerend, maar ook tweevoudig hypocriet! Er is echter veel politieke moed nodig om dit aan de kaak te stellen en nog meer om een realistische, volkvriendelijke, democratische oplossing via een G.E.N.T.-taal, zoals het Esperanto, te bepleiten.

  ******************************************************************************

   

  Beste Heer Van Herpe,

   

  Dit berichtje om u te informeren dat er ondertussen een supportersgroep van Esperanto is opgericht in het Europese parlement(…). We proberen Esperanto op de agenda te houden, zelfs al besef ik dat dit erg moeilijk geworden is, nu het Engels de lingua franca geworden is.

   

  Vriendelijke groeten,

   

  Anne Van Lancker

   

  p.s. ik heb er geen bezwaar tegen dat u mijn bericht en de foto gebruikt.

   

   

  ******************************************************************************

   

  Geachte mevrouw,

   

  Hartelijk dank voor uw reactie en uw steun voor een democratisch alternatief betreffende de communicatieproblematiek!

   

  Mag ik hopen dat u dit ook in pers en media zal willen bevestigen?

   

  Vriendelijke groet,

   

  Dan Van Herpe

   

  ******************************************************************************

   

  Uiteraard! (…)


  ******************************************************************************* 

  25-05-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afficheren in Overijse - De Ochtend - vrijdag 13 juni 2008

   

  Afficheren in Overijse

  Dan Van Herpe

  Volgens de dame in de uitzending is 80 % van haar cliënteel buitenlander. Toch afficheert zij slechts in 4 talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Is dit niet discriminerend? Ik veronderstel dat er nog vele andere nationaliteiten in Overijse wonen. Als je dit klantvriendelijk en toch democratisch, niet-discriminerend wil oplossen, doe je je aankondiging in ALLE talen (die zijn toch allemaal gelijkwaardig, niet?) van de in Overijse wonende nationaliteiten, ofwel gebruik je naast de officiële voertaal een NEUTRALE taal: Esperanto. Probleem opgelost.

  13-06-2008 om 12:25 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Esperanto, een dode taal! - Tsjechische president Vaclav Klaus op RTBF 17 juni 2008 om 6h30.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Een zoveelste voorbeeld van negatieve berichtgeving over Esperanto, die nog steeds gepleegd wordt door invloedrijke figuren, te wijten aan (gewilde?) onwetendheid en getuigend van intellectuele oneerlijkheid. (Tsjechië zal in 2009 het voorzitterschap van de EU waarnemen.)

  ‘Samideano’ Germain Pirlot weerlegde deze onzin op overtuigende wijze!

  Gratulojn, Germain!

  ----- Original Message -----

  From: Germain Pirlot
  To:
  brussels@embassy.mzv.cz
  Sent: Tuesday, June 17, 2008 11:01 PM
  Subject: M. le Président Vaclav Klaus

  Madame, Monsieur,

  Ce matin 17 juin, sur les ondes de la RTBF (à 6h30), l'on pouvait entre autres écouter cette citation de votre président, M. Vaclac Klaus : "Laissons les gens qui vivent sur le continent européen être tchèques, polonais, italiens, danois... et ne faisons pas d’eux des Européens. C’est un projet erroné. La différence entre le Tchèque, le Polonais, l’Italien, le Danois et l’Européen est la même qu’entre la langue tchèque, polonaise, italienne et danoise et l'espéranto. L’européisme est l'espéranto : une langue artificielle, morte".

  En fait, le français, comme le tchèque, et toutes les autres langues "dites naturelles" sont aussi "artificielles" que l'espéranto. Toutes ont été créées de toutes pièces par des êtres humains selon les besoins de la communication. A noter aussi ailleurs que le terme "artificiel" est synonyme de "progrès" ! En effet, si l'Homme en était resté au "naturel" pour rejeter tout ce qui est "artificiel", il serait toujours à l'âge de la pierre, même pas "taillée" car celle-ci est déjà "artificielle"!

  Par ailleurs si l'espéranto était une langue "morte", selon les dires de votre Président, comment expliquer que dans l'encyclopédie Wikipedia, l'espéranto se trouve en 20e position avec 100.065 articles, devant le tchèque, 21e, avec 99.609 articles ? Voyez vous-même sur le site < http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias#100_000.2B_articles >.

  Personnellement, je ne considère pas l'espéranto comme une "langue morte", mais comme une réalité bien concrète et quotidienne que je vis depuis plus de 30 ans, avec des personnes de tous les continents, de toutes les classes culturelles, sociales, religieuses, philosophiques, politiques, dans le respect mutuel de la langue, de la culture, de la dignité de chacun, sans la moindre forme de racisme culturo-linguistique [racisme qui est très répandu et très à la mode de nos jours].    

  Peut-être M. Vaclac Klaus penserait-il autrement s'il parcourait le site des rencontres internationales organisées de par le monde avec l'espéranto - soi-disant mort - comme seule langue de travail < http://www.eventoj.hu/2008.htm >. Ci-dessous vous trouverez cette liste rien que pour ce mois de juin 2008.

  Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre ce courriel à votre Président pour information.

  Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées .

   

  Germain Pirlot
  enseignant hon.
  Steenbakkersstraat 21
  BE-8400 Oostende


  1 - 7. junio

  Turismo, kulturo, historio - internacia esperanto-aranĝo en Carevo (ĉe Nigra Maro, Bulgario). Inf: inĝ. Boris Vasilev Gaĝanov, ul. Petar Janev 21, BG-4600 Velingrad. tel.: +359-35954204, poŝtel. +359898676270, rete: gadzanov_b@abv.bg

  6. junio

  Renkontiĝo de natur- kaj dancamantoj en Česká Třebová, Ĉehio. Inf: Zdenka Novotná, Na Strouze 1720, CZ-560 02 Česká Třebová, Ĉehio. rete: zn.esperanto@seznam.cz

  6 - 9. junio

  103-a Skota Kongreso de Esperanto en norda Skotlando. Inf. David Hannah, Tigh na Cnoc, Ardgay Hill, Ardgay, Sutherland IV24 3DH. Tel. +44(0)1863766061, rete: David Hannah

  7. junio

  Esperanto-renkontiĝo de natur- kaj danc-amantoj en Česká Třebová, Ĉehio. Inf.: zn.esperanto@seznam.cz

  7 - 8. junio

  Kanto-staĝoj en Grizijono kun Franjo Lévèque Provost. Inf.: Kulturdomo de Esperanto Kastelo Grezijono. FR49150 Baugé, Francio. Rete: kastelo@gresillon.org

  10 - 18. junio

  30a Ĉebalta Esperantista Printempo en Mielno, 12 km de Koszalin. Jubilea ĈEP kun riĉa kaj varia E-programo. (PL). Inf. Pola Esperanto-Asocio, Filio en Koszalin, poŝtkesto 30, PL-75-016 Koszalin-1, Pollando. ĈEP-organizanto: Czesław Baranowski Telefono: +48(0)503-417-825

  11 - 12. junio

  La 2-a mongolia kongreso de Esperanto en Soyol Erdem Universitato (adr: Sukhbaatar duureg, 1 dugeer khoroo, Olimpyn gudamj) Inf.: Ch.Enkhee, enchjo@yahoo.com

  12 - 15. junio

  Ĝemeltagoj-2008 apud urbo Uljanovsk, surborde de rivero Volga, Rusio. Kondiĉoj: propraj tendoj, propra manĝado. Programo: ripozo, naĝado, sporto, E-kursoj, ludoj, kantoj, lignofajro, turismado k.a. Inf.: Uljanovska Esperanto-klubo, Yurij Karcev, tel: +7-927-631-27-84; ICQ 247-525-168, rete: yuka@yandex.ru

  14. junio

  Germana-Ĉeha landlima migrado (6 km) inter Bad Schandau kaj Dečin; komenco 13.00 horo stacidomo Schoena (D), fino 16.00 Dolni Zleb (CZ). Inf: HajoGunkel@t-online.de

  15. junio

  Trilanda renkontiĝo (ZC, PL, SK) sur la pinto Ĉantorio. Inf: Jaroslav Souchánek, Průkopnická 10, CZ-700 30 Ostrava-Zábřeh, Ĉehio. rete: suchaneki@setnam.cz

  15 - 22. junio

  Ĵamboreo de Rusia E-Asocio de Nevidantoj, REAN en Kislovodsk. La programo antaŭvidas paroligajn kursojn, prelegojn enkadre de Somera Universitato, artajn vesperojn kaj raport-elektan konferencon de REAN. Inf.: Rusia E-Asocio de Nevidantoj, REAN, Masenko Anatolij Ivanoviĉ, ul. Gerojev-Medikov, 15-1, RUS-357739, Kislovodsk; Rusio. Rete: Masenko Anatolij, mai@narzan.com

  19 - 22. junio

  Turisma renkontiĝo en Plasy (TREP), proksime al Plzeň. Inf: Václav Kaprál, P. O. Box 11, CZ-331 51 Kaznějov, Ĉehio. rete: esperantoplzen@centrum.cz

  20 - 22. junio

  Mezepoka semajnfino en kampara kasteleto apud Rennes, la ĉefurbo de Bretonio en Francio. Vidu fotografioj de la unua semajnfino en 2007 kaj registru vin (la baza kotizo estas senpaga por eksterlandanoj). Inf: rete: zav@esperanto-panorama.neteleonore.jouffe@gmail.com

  20 - 22. junio

  8-a politika diskuto en Alsóörs, Hungario - Bonvenas politikemaj civitanoj el la Eŭropa Unio por diskuti pri aktualaj politikaj temoj kaj la komunikad-problemo en EU pro la manko de la demokrate komuna lingvo. La uzata lingvo estos precipe Esperanto. Senkosta loĝado, sen partoprenkotizo, por ĝis 20 personoj en la domo! Pliaj informoj: Eumacko@aol.com, telefone: +49-89-280788. Adreso de la renkontiĝo: strato Honvéd, n-ro 20, urbo Alsóörs, HU-8226, Hungario

  23 - 27. junio

  Esperanto-kursoj en Popola Instituto de Valamo, Heinävesi, Finnlando. Ĉiuj kursoniveloj, kursanoj el la tuta mondo. Instruisto Atilio Orellana Rojas, kursogvidanto Tiina Oittinen. Inf.: Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki, Finnlando. Rete: eafsekretario@esperanto.fi

  26. junio - 2. julio

  FREŜO - Frusomera Renkontiĝo de Esperantistoj Ŝatantaj Olŝtinon en Olsztyn, Pollando; Reveno al fama antaŭkelkjara renkontiĝo kun kvizoj kun valoraj monpremioj; Inf: Marian ZDANKOWSKI, PL-10-343 Olsztyn, Limanowskiego 36/3, Pollando; avolamer@ols.vectranet.pl; Skype: marianzdankowski

  27 - 29. junio

  Fervojista Amika Renkonto - en urbo Tata. Turismaj programeroj, ekskursoj. Inf.: Regiona Esperanto-Societo en Tata, HU-2890 Tata, Csokonai 13. Rete: Faragó Éva, feve@freemail.hu

  27 - 29. junio

  34-a Internacia Festivalo de Esperanto en Zaozhuang-urbo, Ĉinio, kunaranĝata de Zaozhuang-a Esperanto-Asocio de Ĉinio kaj Seula Esperanto-Kutulrcentro de Koreio. Inf.: S-ro Sun Mingxiao delegio de UEA pri ĉina kulturo, rete: semio@163.comverdalumo@126.com

  29. junio - 12. julio

  Somera Esperanto-Tendaro en Lančov, Ĉehio. Ĉiutaga antaŭtagmeza laŭelekta instruado de lingvo. Inf.: Věra Podhadská, Poříčí 1/801, CZ-603 00 Brno, Ĉehio. rete: podhradska@volny.cz

  30. junio - 18. julio

  Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) kun Bertilo Wennergren (SE), Birke Dockham (DE) kaj Lee Mille (US), en Universitato de Kalifornio, San Diego. Riĉaj vesperan kaj semajnfinaj programoj. Inf: Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512, Usono, tel.: +1-360-7544563, rete: eddyellen@aol.com

   

  19-06-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.UIt: "Talen leren is belangrijk"

  http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/languages-for-young-people/#comments  667

  Malo Petya Zegt:
  Juni 16, 2008 op 11:08 am

  It is funny how some people complain about English being the most common language and their complaints are written in guess what: ENGLISH. Why? Because writing in English makes it certain that people are going to actually understand what they are complaining about. And that’s exactly the point of a language - to be understood. So where does the problem lie then? In English? It could have easily been French, German, Spanish, just to name a few. Let’s use some common sense - isn’t English an language? It is, and an easy one at that. For one reason or another, it spread widely enough to become the people’s language of choice so why should we go against common sense and try to artificially impose a common language that will not work? Just look what happened to Esperanto - total failure. And I think it is going to fail again if there is another attempt to impose it because society as a whole and communication as a process are too complicated to be served by the creation of one person’s mind. So my opinion is “go with the flow”, that is, try to learn the language that most people will understand. After all, a language is just a means to an end, not an end in itself.

  670

  jjnk Zegt:
  Juni 18, 2008 op 7:18 pm

  Merci Malo Petya.
  Vous exprimez ouvertement le point de vue du dominant et vous avez le mérite de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.

  1/ Oui, il est certainement très drôle (du point de vue du maître !) de voir les dominés baisser la tête et exprimer leur allégeance.
  => Avis donc aux anglophones amateurs : “continuez d’utiliser la langue du colonisateur, vous lui permettrez de savourer le pouvoir qu’il exerce sur vous : il trouve cela tellement drôle !”.

  2/ Oui, l’anglais est une langue facile… POUR VOUS, mais PAS POUR MOI. Suis-je le seul à ressentir cela ?

  3/ “Pourquoi devrait-on aller à l’encontre du bon sens et tenter d’imposer artificiellement une langue commune qui ne fonctionnera pas ?”
  => Avez-vous conscience de toute l’énergie utilisée pour nous imposer “naturellement” l’anglais comme langue commune de fait ? Consacrons 10 % de cette énergie à l’espéranto et vous verrez.

  4/ “La société dans son ensemble et la communication comme processus sont trop compliquées pour être servies par la création de l’esprit d’une seule personne”.
  => Oui. Mais l’espéranto n’est pas la création d’une seule personne :
  – a) Le “Fundamento de esperanto” (rédigé par L.L.Zamenhof) est l’aboutissement des travaux de nombreux auteurs qui l’ont précédés et il s’appuie sur les acquis de plusieurs langues ethniques existantes.
  – b) Le “Fundamento” définit les règles de base, le socle génétique de la langue ; mais tous les développements ultérieurs, qui continuent depuis 120 ans, sont une oeuvre collective.

  5/ Votre opinion est : “suivons le courant, c’est-à-dire essayons d’apprendre la langue que le plus grand nombre de gens vont comprendre aujourd’hui”.
  => Je comprends que vous teniez ce raisonnement, si vous vous placez du point de vue de l’individu isolés faisant face à des forces qui le dépassent.
  => Mais du point de vue d’une instance politique, telle que l’Europe, il est possible de voir les choses autrement. Par exemple : pourquoi avoir institué l’euro ? N’aurait-il pas été plus simple de “suivre le courant” et d’utiliser la livre sterling ou le dollar ? Ces deux monnaies n’étaient-elles pas déjà largement utilisées pour les échanges internationaux ? Eh bien, aujourd’hui l’Euro existe ; il a été institué “artificiellement” et cela est maintenant profitable à tous.

  6/ Oui, la langue n’est pas une fin en soi ; non, la langue n’est pas seulement un moyen pratique de communication. Derrière l’usage de la langue, se jouent des phénomènes de pouvoir dont il faut avoir conscience : “De qui la langue, à celui-là le règne”, “Qui dénomme domine”. L’espéranto est la seule langue dont le Fundamento appartient à tous sans distinction.
  JJNK

   

  20-06-2008 om 12:28 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-06-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Utrechtse wethouder wil één Europese taal

  http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/192105

   

  zondag 22 juni 2008 10:54 uur

  Utrechtse wethouder wil één Europese taal


  UTRECHT - De Europese Commissie buigt zich binnenkort over een voorstel van de Utrechtse onderwijswethouder Rinda den Besten. Die wil dat alle inwoners van Europa één gezamenlijke taal leren spreken.

  Op dit moment werkt de Europese Unie met 23 officiële talen, wat volgens Den Besten veel tijd en geld kost. Alleen al de inzet van tolken kost de EU jaarlijks miljoenen euro's.

  Het voorstel van de wethouder is volgens het Utrechts Nieuwsblad door het Europees Comité van de regio's voorgelegd aan de Europese Commissie.

   

  ***************************************************************************

   

  Eén taal voor Europa.

   

  Officieel huldigt de E.C. het principe van de gelijkheid van de burgers en hun talen. Officieus geniet één taal de status van gemeenschappelijke taal en haar sprekers deze van eersterangsburgers.

   

  Om de schijn van gelijkheid op te houden, stelt de E.C. meertaligheid als norm, wel wetende dat dit een onrealistische, elitaire, discriminerende doelstelling is die bovendien het communicatieprobleem niet oplost.

   

  Het huidig talenbeleid is dus niet alleen tweevoudig discriminerend, maar ook tweevoudig hypocriet! Er is echter veel politieke/journalistieke moed nodig om dit aan de kaak te stellen en om een democratische, realistische, volkvriendelijke oplossing te bepleiten via een Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede (G.E.N.T.)-taal, zoals het Esperanto: HAALBAAR voor ‘iedereen’ wegens zijn eenvoud, AANVAARDBAAR voor iedereen wegens zijn neutraliteit.

   

  Meer info op: http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie

  xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /> 

   

  24-06-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlapo: Vlaamse podiumartiesten

  VLAPO (vzw Vlaamse podiumartiesten) werd aanvang 2008 opgericht als neutraal belangenplatform voor de verdediging, het behoud en de promotie van het Vlaamse lied.


  Lees verder op: http://www.vlapo.be/

  ***************************************************************************

  Van harte proficiat met jullie initiatief! Ik luister de laatste tijd noodgedwongen meer naar Klara dan naar Radio 1 en 2 omdat de zo goed als uitstluitend angelsaksische muziek van onze ‘multiculturele’VRT-programmamakers me de strot uitkomt. Niet alleen Vlaamse muziek, maar ook populaire muziek uit de andere Europese landen zou meer aan bod mogen komen. (En waarom geen Esperantomuziek, die per definitie multicultureel is?) De anglomanie komt echter niet alleen op muzikaal gebied tot uiting maar is een algemeen verschijnsel in de huidige samenleving: Engels spreken/zingen is blijkbaar goed voor het intellectueel imago. Dit is nefast voor de taalkundig-culturele verscheidenheid die me als taaldemocraat (http://blog.seniorennnet.be/taaldemocratie) na aan het hart ligt.

   

  Hopelijk krijgen jullie veel respons zodat we binnenkort meer Nederlandstalige/Vlaamse muziek op de Vlaamse radiozenders in het algemeen en op Radio 1 (en 2) in het bijzonder te horen krijgen. En niet alleen tussen tussen  22.00 h en 6.00 h maar ook omgekeerd

  03-07-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  16-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."Waarom zijn we niet allen tweetalig?" - Veerle Beel (DS 16 juli, Crisis, pag. 20-21).
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  “Waarom zijn we niet allen tweetalig?” vraagt Veerle Beel zich af in De Standaard (16 juli, Crisis, pag. 20-21).

   

  Ik stel mij (en jullie) die vraag al meer dan 10 jaar. Als iedereen in de E.U naast zijn eigen standaardmoedertaal ook een Gemeensschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede (G.E.N.T.) taal, zoals het Esperanto, zou leren, dan zou het communicatieprobleem niet alleen op de Grote Markten in Brussel, Halle en Vilvoorde, maar in heel Europa (en bij uitbreiding: wereldwijd) op de meest Democratische (voor iedereen aanvaardbaar, voor ‘iedereen’ haalbaar en niet-discriminerend), Economische en Fundamentele (D.E.F.) manier opgelost kunnen worden.

   

  Spijtig genoeg zijn journalisten/ politici/academici een beetje DE(a)F aan die kant. Officieel stellen zij “meertaligheid als norm” wat een E.U.topie is, want 1/ niet haalbaar voor velen en 2/ bovendien geen oplossing voor het communicatieprobleem. Officieus buigen zij voor een ondemocratische, discriminerende etnische taal als lingua franca.

   

  Voor meer info, zie: http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie  

   

  16-07-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  18-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ter Zake - Canvas - 18 juli 2008 - 20.00h

  De man in de bibliotheek zei dat vele Walen geen Nederlands leren omdat ze het niet nodig hebben. Ik vind dat een redelijk argument.

  Waarom zouden ALLE Walen Nederlands moeten leren, wetende dat:
  1. het bekomen van spreekvaardigheid in een vreemde taal duizenden uren
  studie/spreekervaring vereist;
  2. bijgevolg een overgroot deel van hen die spreekvaardigheid nooit zal bereiken;
  3. die immense investering van tijd, geld en energie niet in verhouding staat tot het praktisch nut, gezien het beperkte taalkundig-cultureel hinterland van het Nederlands;
  4. zij meer belang hebben bij kennis van Duits en natuurlijk Engels;
  5. kennis van meerdere talen vooral voor een sociaal-intellectuele minderheid is weggelegd (zie argument 1) en bovendien het Europese/internationale communicatieprobleem niet oplost;
  6. er een alternatief bestaat dat mensen toelaat via een minimale investering van tijd, geld en energie met elkaar te communiceren op voet van taalkundige gelijkheid en met respect voor elkaars taal en cultuur, met name Esperanto?

  Als ik Esperanto spreek met mijn Ardennese vriend Germain Pirlot die in Oostende woont, (en die overigens behoorlijk Nederlands spreekt) dan leggen wij beiden de helft van de weg af, ontmoeten wij elkaar op taalkundig neutrale basis, brengen wij elkaar niet in verlegenheid, lopen wij geen risico elkaars moedertaal geweld aan te doen, vermijden wij taalkundige misverstanden en vergemakkelijken wij het uitwisselen van ideeën op een vrije, vriendschappelijke en respectvolle manier. Dat is de betekenis van het Esperanto!

  Is dit niet het overwegen waard in de huidige Belgische (Europese, mondiale) context?

  Meer info op: http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie


                    *************************************************************

  http://terzake.canvas.be/uitzending/terzake-vrijdag-18-juli-2008-de-uitzending/#comments

  REACTIE 1 :  joseph woters // Jul 19, 2008 at 14:47

  "Esperanto brengt wellicht enkele premature vogels bij elkaar, maar meer begrip tussen volkeren, forget it! "


  ANTWOORD
   

  Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar eerst verstaan. Ofwel leer je elkaars taal,  ofwel doe je dit via een GEMEENSCHAPPELIJKE taal. Als je een gesprek tussen verschillende taal- en cultuurgemeenschappen  op een democratische, niet discriminerende wijze wil laten verlopen, doe je dit via een NEUTRALE taal. Als je dat voor zoveel mogelijk mensen wil mogelijk maken, heb je een EENVOUDIGE taal nodig.

   

  Wij zeggen nergens dat Esperanto als Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede (= G.E.N.T.) taal een GARANTIE is op wederzijds begrip. Het is een aanzet voor "eenheid in verscheidenheid".

   

  Denkt u dat de superioriteit van het Engels (die de Native English Speakers - NESsy's - de status van eersterangsburgers geeft) ook niet berust op de economische en militaire macht van de VS? Wij plooien dubbel voor het Engels, maar staan op de achterste poten voor het Frans.


  ************************************************************* 


  REACTIE 2 : 
  joseph woters // Jul 22, 2008 at 11:28

   

  “Vergeef me mijn kwetsende uitval. Hoeft het echter gezegd dat Esperanto toch nog enkel door een minuscuul clubje, als ik me zo mag uitdrukken idealisten of hobbyisten wordt omhelsd.”

   

  ANTWOORD

  Het doet me plezier dat u zelf ook inziet dat uw reactie kwetsend overkwam. Ik aanvaard dan ook uw excuses.

   

  Wat het minuscuul clubje betreft: zó minuscuul is het ook weer niet hoor. Ik geef u enkele cijfers:

  - Momenteel gaat in Rotterdam het 93ste Esperantowereldcongres door met ± 1800 aanwezigen uit 73 landen.

  - Wikipedia-Esperanto bevat meer dan 100.000 artikels . Het neemt hiermee de 20ste positie in, vóór het Tsjechisch dat op 21 staat met 99.609 artikels. (De Tsjechische president KLaus noemde Esperanto onlangs nog een dode taal)

  - Enkele weken geleden werd in New-York  “A Concise Encyclopedia of the original Literature of Esperanto " (728 pagina’s) uitgegeven.

   

  Wij ontkennen niet het belang van kennis van het Engels, maar dat neemt niet weg dat we niet moeten streven naar een meer democratische en zeker een meer economische oplossing. (De EU zou per jaar 25 miljard € kunnen besparen door Esperanto een rol toe te bedelen.)  Het is niet omdat een meerderheid kritiekloos achter de Angelsaksische taalkundig-culturele vlag marcheert, dat u en ik dat ook moeten doen, hé.

   

  Spijtig genoeg stellen wij weinig of geen objectieve, laat staan: positieve, berichtgeving vast in pers en media. Dit verklaart de algemene onwetendheid bij het grote publiek.  “Taalpost”, de electronische nieuwsbrief van het Genootschap Onze Taal en Van Dale Lexicografie, besteedt, toevallig vandaag, wél aandacht aan Esperanto:

   

  "Deze week komen in Rotterdam ongeveer tweeduizend esperantisten van over de hele wereld bij elkaar voor het 93e Wereld-Esperantocongres. Het Nederlandse actualiteitenprogramma NOVA besteedde zaterdag aandacht aan het congres met een reportage. Op de website Geschiedenis.tv zijn nog enkele oudere radio- en tv-documentaires te vinden over de kunsttaal. Absolute aanrader: de ontroerende film 'De nalatenschap van doktoro Esperanto' van Thomas Doebele en Maarten Schmidt uit 1998."

   

  Reportage NOVA: http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?2692-808

  Esperanto op Geschiedenis.tv: http://nieuwsbrief.taalpost.nl/r/tp.plx?2690-808


                   *************************************************************

  REACTIE 3:  joseph woters // Jul 23, 2008 at 19:27:
   
  “… ik denk niet dat men het Engels kritiekloos achterna loopt …”

  ANTWOORD

  Hierin verschillen we dus duidelijk van mening, maar in een democratie kan dat geen probleem zijn.

  Mag ik u, met goedvinden van de webbeheerder (waarvoor desgevallend mijn dank), tot slot nog verwijzen naar mijn webdagboek: http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie waar u veel meer informatie over TAALDEMOCRATIE kan vinden, die u niet via pers en/of media zal vernemen.

  Het ga u verder goed!

  *************************************************************

   


   

  18-07-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Citaten uit De Standaard (19,20,21 juli 2008)

  Naar aanleiding van de politieke crisis over de staatshervorming publiceert  De Standaard een gesprek met Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs en Werk, en Jan Renders, voorzitter van de christelijke arbeidersbeweging (ACW).

   

      Frank Vandenbroucke

   

  Taal is een sociale kwestie. Hij somt hierbij een aantal allochtone gemeenteraadsleden op die in Vilvoorde het taalregelment hebben goedgekeurd. Je kunt die mensen moeilijk verdenken van Vlaams etnocentrisme. Maar ze beseffen wel maar al te goed hoe belangrijk een goede kennis van het Nederlands is om te participeren in onze samenleving. Vandenbroucke heeft het echter moeilijk met een resultaatsverbintenis. Niet iedereen  is immers even getalenteerd om een nieuwe taal aan te leren. (DS Weekend blz. 17,18,19)

   

  Persoonlijke bedenking: Volgens mij is dit een vorm van discriminatie, van taalkundig racisme. Buitenlanders zijn volgens de minister niet even getalenteerd om een nieuwe taal te leren, maar Vlamingen worden wel verondersteld naast hun moedertaal minimaal twee (!) vreemde talen te leren. Dit is geen socialisme, dit is elitarisme. Voor de enen neemt hij een intellectueelnederige en voor de anderen een intellectueelarrogante houding aan.
  ***************************************************************************** 

   

      Jan Renders

   

  ‘Kennis van taal is bij ons een veel grotere uitdaging dan in andere landen. Ze is sociaal belangrijk, voor de integratie en de dialoog  (…) Wat al die populistische roepers ook beweren, onze gemeenschap wordt steeds diverser. Wij willen dat die gemeenschap open en verdraagzaam blijft – en een voorwaarde daartoe is dat mensen onderling de dialoog kunnen aangaan. (DS Weekend blz. 20,21)

   

  Persoonlijke bedenking: Ook Jan Renders onderstreept het belang van taal voor de integratie en de dialoog in een steeds diverser wordende gemeenschap. Voor ons land betekent dit dus dat inwijkelingen de taal van onze gemeenschap moeten leren. Als je de redenering doortrekt naar Europa met zijn talrijke taal- en cultuurgemeenschappen betekent dit dat ook hier een gemeenschappelijke taal een positieve factor zou kunnen zijn in de dialoog voor een open en verdraagzame gemeenschap.

   

  ***************************************************************************

  De Standaard vroeg een aantal ‘ghostwriters’ de koning een handje te willen helpen om de bevolking toe te spreken naar aanleiding van de nationale feestdag. Uit de toespraak van B(ekende) V(laming) Rik Torfs volgende citaten:

   

   

   

  Laten we niet ten prooi vallen aan het gebrek aan fantasie dat ons nu en dan weet te verrassen. Nooit mogen we zwichten voor de verleiding om de jeugd van dit land het Engels als tweede taal aan teleren, alsof we Noren zouden zijn of Ijslanders, Nederlanders of Fransen. (…) En beste landgenoten, maak kennis met elkaar. Overschrijd de taalgrens, vergeet uw schuchterheid, verlies uzelf. (DS Weekend blz. 6,7)

   

  Persoonlijke bedenking: België is officieel een drietalig land. Kennis maken met elkaar is dus alleen weggelegd voor een meertalige elite. Tenzij we over een gemeenschappelijke tweede taal zouden beschikken. En dat weze bij voorkeur niet het Engels, volgens Rik Torfs. Laten we dus zijn advies volgen en niet ten prooi vallen aan het gebrek aan fantasie dat ons nu en dan weet te verrassen: kiezen we voor een G.E.N.T.-taal, met name Esperanto. Benieuwd of zijn fantasie zover reikt.

   

  ***************************************************************************

   

  In het katern: Opinie & Analyse staat op blz. 21 een column van André-Mutien Léonard, bisschop van Namen.

   

   

   

  Hij zegt over de Franstaligen: ze moeten afstand nemen van hun taalsuperioriteitsgevoel.

   

  Persoonlijke bedenking: Wanneer gaan de NESsy’s (Native English Speakers) eens tot dat inzicht komen? Zolang echter de non-NESsy’s dat zelf niet aanvoelen, hebben ze daar ook geen reden toe.

   

  ***************************************************************************

  20-07-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-08-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Une langue commune au trafic ferroviaire bientôt sur les rails ?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Une langue commune au trafic ferroviaire bientôt sur les rails ?

  A l’instar du trafic aérien, le trafic ferroviaire devrait se doter d’une langue commune transeuropéenne. Mais laquelle ?

  Par Abdelwahid Djaballah

  Introduire une langue commune pour la gestion du trafic ferroviaire, de même qu’il existe une langue internationale pour le contrôle du trafic aérien : telle est l’une des recommandations du rapport sur le transport de marchandises adopté par la Commission de la cohésion territoriale du Comité des Régions (CdR).

  Vervolg op: http://lyon.cafebabel.com/fr/post/2008/08/26/Une-langue-commune-au-trafic-ferroviaire-bientot-sur-les-rails

   

  Mijn commentaar op deze site in ‘kunstmatig’ Frans:

   

  9. Le samedi, août 30 2008, 14:00 par Dan Van Herpe

  Il n' y a qu'une seule solution démocratique du problème linguistique européen/mondial: une langue simple et neutre. SIMPLE, parce qu'elle doit être accessible à chacun, n' exigeant de préférence qu' un minimum de temps, argent et effort. NEUTRE, parce que chacun doit faire un (grâce à sa simplicité:petit) effort pour l' apprendre. Chacun doit parcourir la moitié du chemin: pas de privilégés qui peuvent parler toujours et partout leur langue maternelle. Donc: pas de racisme linguistique!

  Il n'y a qu'une seule langue qui satisfait à ces deux conditions: une langue de plan, telle que l'espéranto. Cette langue prouve son efficacité déjà plus qu' un siècle partout dans le monde. Petit problème: on a besoin de deux qualités pour l' accepter: le bon sens et le largeur d'esprit. ;-)

   

  30-08-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tweetalig onderwijs in opmars

  http://www.wereldomroep.nl/actua/nl/samenleving/080827_tweetaligonderwijs

  (…)

  De meeste tweetalige scholen geven VWO-onderwijs. (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs)

  (…)

  Leerlingen die tweetalig onderwijs willen volgen, worden niet zomaar toegelaten. Het verschilt per school wat de eisen voor een leerling zijn. "Scholen kunnen bijvoorbeeld eisen stellen aan de hoogte van de Cito-score. Er wordt altijd streng naar de motivatie van de leerling gekeken," zegt Maljers.
  (…)
  Ook de ouders moeten er iets voor over hebben. Veel scholen vragen een aparte ouderbijdrage. Leerlingen die tweetalig onderwijs volgen, krijgen vaak extra lessen, gebruiken boeken uit het buitenland en doen mee aan een internationale leerlingenuitwisseling.

  (…)

  De kinderen geven als reden aan om voor het Engelse onderwijs te kiezen dat ze later graag in het buitenland willen werken of studeren.

   

   

  Reacties:


  Dan Van Herpe, 02-09-2008 - Belgie

  Uit dit artikel blijkt eens te meer dat tweetalig onderwijs enkel is weggelegd voor een sociaal-economisch-intellectuele elite: enkel wie verstandig én kapitaalkrachtig genoeg is komt in aanmerking. Dit is discriminerend en ondemocratisch. Wanneer neemt iemand het eens op voor het recht van ALLE leerlingen/mensen om zich verstaanbaar te kunnen uitdrukken tegen anderstaligen, om zijn culturele horizon uit te breiden? Zou dit geen prioriteit moeten zijn in het (internationaal) onderwijsbeleid? De enige manier om dat op een democratische, niet-discriminerende manier te bereiken is het aanbieden van een G(emeenschappelijke), E(envoudige), N(eutrale), T(weede) taal, zoals het Esperanto, in het onderwijs. Zo legt iedereen de helft van de (communicatie)weg af en dit met een minimale investering van tijd, geld en energie. Bovendien krijgt niemand het voorrecht altijd en overal zijn eigen moedertaal te kunnen spreken. En dan staat het iedereen vrij om, al dan niet via meertalig onderwijs, een of meer andere talen te leren naar eigen behoefte en (sociaal-econmisch-intellectueel) vermogen. Uit dit artikel blijkt eens te meer dat tweetalig onderwijs enkel is weggelegd voor een sociaal-economisch-intellectuele elite: enkel wie verstandig én kapitaalkrachtig genoeg is komt in aanmerking. Dit is discriminerend en ondemocratisch. Wanneer neemt iemand het eens op voor het recht van ALLE leerlingen/mensen om zich verstaanbaar te kunnen uitdrukken tegen anderstaligen, om zijn culturele horizon uit te breiden? Zou dit geen prioriteit moeten zijn in het (internationaal) onderwijsbeleid? De enige manier om dat op een democratische, niet-discriminerende manier te bereiken is het aanbieden van een G(emeenschappelijke), E(envoudige), N(eutrale), T(weede) taal, zoals het Esperanto, in het onderwijs. Zo legt iedereen de helft van de (communicatie)weg af en dit met een minimale investering van tijd, geld en energie. Bovendien krijgt niemand het voorrecht altijd en overal zijn eigen moedertaal te kunnen spreken. En dan staat het iedereen vrij om, al dan niet via meertalig onderwijs, een of meer andere talen te leren naar eigen behoefte en (sociaal-econmisch-intellectueel) vermogen.

  01-09-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  10-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.StuBru: De wereld van Sofie: Spreken truckers binnenkort Esperanto? (09/09/08)

  Spreken truckers binnenkort Esperanto?

  9/09/2008 | 12:26 |xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> 20 reacties

   

  Men is op zoek naar een universele taal voor het transport- en goederenverkeer. Sofie denkt meteen aan het Esperanto, want dankzij het internet hebben heel wat mensen hebben het de voorbije jaren vlot leren spreken.

   

   

  Reacties

  Taaldemocraat's picture
  user online  Bijlagen:
  sofie lemaire de wereld van sofie.jpg (1.9 KB)   

  10-09-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nederlands graag - Mia Doornaert, DS 11/09/08, Opinie & Analyse, pag. 24
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Waarom immigranten geen dialect moeten leren.

  Proficiat met uw artikel: Nederlands graag. Ik ben het volkomen eens met uw argumentatie. Ik denk zelfs dat het perfect mogelijk is de lijn door te trekken naar het Europese talenbeleid. 

  Graag enkele voorbeelden.

   

  1.   Nederlands graag - > Nederlands moet volstaan voor immigrant > Onderwijs doet zijn werk niet > Hoffelijkheid jegens andertaligen is geboden.

  Dit wordt: Esperanto graag. Goede kennis van de standaardtaal en een G.E.N.T- taal moet  volstaan voor de modale Europese burger - Europa doet zijn werk niet - Hoffelijkheid jegens anderstaligen is geboden.

   

  2. U stelt terecht: Tal van Vlamingen zijn gewoon niet in staat behoorlijk Nederlands te spreken en lijken zelfs niet te beseffen dat wat zij spreken niet de standaardtaal is. En niettegenstaande onderwijs veruit de zwaarste post op de begroting is,  zijn tal van Vlamingen evenmin in staat  zich behoorlijk uit te drukken in (zelfs maar) een vreemde taal.

   

  3.  Elke cultuurtaal is 'kunstmatig'. Ik hoor het u graag zeggen. Valt meteen een reeds meer dan honderd jaar oud argument tegen het Esperanto weg.

   

  4. Wie zijn taal niet goed machtig is zal zich gecomplexeerd voelen tegenover de 'elite'.

  In mijn optiek wordt dat: Wie een vreemde taal niet goed machtig is, voelt zich gecomplexeerd tegenover de moedertaalspreker. En vermits de ‘gemiddelde’ (ik druk me optimistisch uit ) niet-moedertaalspreker van een taal nooit het niveau zal halen van een ‘native speaker’ …

   

  5. Het is bovendien een democratische vereiste om alle schoolkinderen, en alle immigranten, een taal mee te geven waarmee ze in het hele Nederlandstalige gebied terechtkunnen (…)

   

  Is het ook geen democratische vereiste om niet alleen alle schoolkinderen, en alle immigranten, maar alle Europese burgers een taal mee te geven waarmee ze in de hele E.U. terechtkunnen, in plaats van  een (uiteraard beperkt) talenpakket dat hun kansen op mobiliteit en emancipatie ondergraaft? Het kan in een democratie toch niet zijn dat communicatie met anderstaligen alleen voorbehouden is aan een Herrnvolk (de NESsy’s) en een sociaal-economische en intellectuele elite?

   

  6. Uiteraard vormen de dialecten een rijkdom en mogen ze gekoesterd worden. En immigranten die dat leuk vinden mogen best Brugs of Leuvens of Antwerps praten. Maar dat mag geen verplichting zijn.

   

  Uiteraard vormt meertaligheid  een rijkdom en moet dat gekoesterd worden. En mensen die dat leuk vinden (of die dat nodig hebben) mogen best Engels, Frans of Duits (en voor mijn part nog 20 andere talen) leren. Maar dat mag geen verplichting zijn. Dit is dus geen pleidooi tegen meertaligheid. Dit is wel een (zoveelste) pleidooi tegen het Europese talenbeleid dat meertaligheid als norm stelt. Bovendien: studie van een plantaal blijkt een belangrijke troef te zijn in de methodiek van het taalonderricht, de moedertaal inbegrepen. (http://www.springboard2languages.org/natlang.htm)  http://www.esperanto.be/fel/nl/esym7.html

   

  Spijtig genoeg ben ik niet , zoals u, een intellectueel/journalistiek zwaargewicht.  Als Dan modaal kan ik tegenover uw intellectuele ontwikkeling en journalistiek talent slechts openheid van geest en gezond boerenverstand stellen.  En dat is onvoldoende om in een opiniestuk het cordon sanitaire t.o.v. het Esperanto te doorbreken.

   

  Uiteraard weet u dat u op http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie meer info vindt.  Zie o.a. “An inconvenient truth – Voorstel voor een alternatief Europees talenbeleid”  (11/11/2007)

   

  11-09-2008 om 20:49 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vandenbroucke wil taal in onderwijs opkrikken (DM 17 09 08)

  http://demorgen.be/dm/nl/1344/Onderwijs/article/detail/418702/2008/09/17/Vandenbroucke-wil-taal-in-onderwijs-opkrikken.dhtml  Onder het motto "taalbeleid Nederlands" plant Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke volgend jaar een taalactie in de verschillende lerarenopleidingen om op die manier de taalvaardigheid Nederlands in het onderwijs op te krikken. Dat blijkt het antwoord dat de minister verstrekte op een schriftelijke vraag van Piet De Bruyn (N-VA).
  (...)

  7 reacties

  Dan Van Herpe, Oud-Turnhout  (17/09/08 19u03)

  Viertaligheid als norm!? Je hoeft geen universitair, laat staan een Oxford, diploma te hebben om in te zien dat dit een utopie, om niet te zeggen: een E.U.topie is! Bovendien geeft het geen enkele garantie dat je je verstaanbaar kan uitdrukken op het grondgebied van de E.U. Zou het geen politieke prioriteit moeten zijn dat de modale Europeanen onderling kunnen communiceren? Dit is slechts realiseerbaar met een eenvoudige (en neutrale) taal die in heel Europa vanaf de L.S. intensief wordt onderwezen: Esperanto.

  19-09-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-09-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ceysens wil meer lessen in het Engels - Knack 23/09/2008 14:01
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  http://www.knack.be/nieuws/belgie/ceysens-wil-meer-lessen-in-het-engels/site72-section24-article23021.html  15 reactie(s) op "Ceysens wil meer lessen in het Engels"

  1. taaldemocraat zegt (op woensdag 24 september 2008 18:40:33)

  De beleidsmakers hebben wat het communicatieprobleem betreft enkel oog voor een sociaal-economische en intellectuele elite: ze stellen meertaligheid als norm en pleiten voor Engelstalige cursussen aan de universiteiten. Wat met de leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs? Wat met de modale burger? Zou het geen politieke topprioriteit moeten zijn dat de modale Europese burger zich verstaanbaar kan uitdrukken in heel de EU en dat in een taal die hij behoorlijk onder de knie heeft? Dit kan enkel bereikt worden door die taal vanaf de lagere school aan te leren. Wat mij betreft, moet die taal beantwoorden aan twee voorwaarden: EENVOUD, zodat "iedereen" ze kán leren en NEUTRALITEIT, zodat iedereen ze moét leren: een plantaal, zoals het Esperanto. En laat minister Vandenbroucke de lat voor talen dan maar zo hoog leggen als hij wil... voor wie daartoe gemotiveerd is op basis van noodzaak en/of interesse.

  24-09-2008 om 18:45 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europese Dag van de Talen (26 september 2008)

  Ruim een week voor 26 september, de Europese Dag van de Talen, stuurde ik onderstaande tekst naar Radio 1 met de vraag of  ik hem als telefonische bijdrage mocht brengen in het Radio 1-programma: De Ochtend.


  ******************************************************************************

  Goedemorgen, beste luisteraar.

  Ter gelegenheid van de Europese Dag van de Talen wil ik uw aandacht vragen voor de taalpolitiek van de Europese Commissie die meertaligheid als norm stelt. Dit is een utopie, in dit geval: een E.U.topie, want voor velen niet haalbaar en bovendien geen oplossing van het communicatieprobleem.

  De enige democratische, niet-discriminerende oplossing is het aanbieden via het onderwijs van een G.E.N.T.-taal: een Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede taal, zoals het Esperanto. Deze internationale hulptaal verlaagt de drempel voor de interculturele dialoog en doet geen afbreuk aan het belang van kennis van het Engels of aan de meerwaarde van meertaligheid. Integendeel: een plantaal is een belangrijke troef in de methodiek van het taalonderricht, de moedertaal inbegrepen,  en een springplank naar meertaligheid voor wie daarvoor kiest.

   

  Mi deziras al vi agrablan Europan Tagon de la Lingvoj.

  *****************************************************************************
  Ter informatie voegde ik enkele links toe:
   

  - http://egalite.freeweb.hu/salto/saltonl.htm

   

  - http://lingvo.org/raporto_grin_nl.pdf 

   

  - http://claudepiron.free.fr/articlesenfrancais/europeentrilingue.htm

   

  - Op http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie vindt u mijn (uitgebreid) archief van teksten en reacties op programma’s/artikels uit pers en media.


  ******************************************************************************

  Ik kreeg hierop geen reactie...
   

  12-10-2008 om 18:18 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leerlingen slecht in grammatica - De Standaard 10/10/2008, pag. 12,13

  Aan: 'valerievanvooren@hotmail.com'; 'filip.devos@hogent.be'
  CC: binnenland@standaard.be

   

   

  Geachte mevrouw, heer, 

   

  Gelezen in De Standaard (10/10/2008, pag. 12,13) : Leerlingen slecht in grammatica - Alleen leerlingen die Latijn volgen, scoren goed in grammatica.

   

  Verder lees ik op http://www.overtaal.be/varia/taalwerkgrammaticaonderwijs.pdf :

   

  De meeste moeilijkheden komen vooral voor in de categorieën woordsoorten en zinsontleding. Woordsoorten veroorzaken vooral problemen voor de Vlaamse leerlingen, maar ook de Nederlandse leerlingen hebben woordsoorten niet onder de knie. De meeste fouten komen voor bij het benoemen van werkwoorden, voorzetsels, voegwoorden, tussenwerpsels en bijwoorden.

   

  Mag ik u erop wijzen dat ook studie van een plantaal, zoals het Esperanto, een beter inzicht geeft in taalstructuur? Ter illustratie:  ALLE zelfstandige naamwoorden eindigen op –o, ALLE bijvoeglijke naamwoorden eindigen op –a, ALLE bijwoorden eindigen op –e, ALLE infinitieven eindigen op –i, ALLE imperatieven eindigen op -u.

   

  Studies hebben uitgewezen dat kennis van een plantaal als tweede taal de kennis van de moedertaal bevordert (en de studie van vreemde talen aanzienlijk verkort). M.a.w.: wat het Latijn is voor de elitestudent, is een plantaal voor de modale student.  Is dit niet een ernstige, wetenschappelijk verantwoorde overweging waard? Meer hierover op: http://egalite.freeweb.hu/salto/saltonl.htm en http://lingvo.org/raporto_grin_nl.pdf 

   

  Op http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie vindt u, naast een Voorstel voor een alternatief taalbeleid  (An inconvenient truth, geplaatst op 11-11-2007), mijn (uitgebreid) archief van teksten en reacties op programma’s/artikels uit pers en media.

   

   

  Met oprechte hoogachting,

   

   

  Dan Van Herpe

  Taaldemocraat

  Koningin Fabiolalaan 2

  2360 Oud-Turnhout

   

  12-10-2008 om 19:17 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luk Alloo: De laatste 48 uren van Etienne VERMEERSCH (HN - 11,12 oktober 2008)

  Elke zaterdag laat LUK ALLOO een bekende mens de balans van zijn leven opmaken

  VANDAAG: ETIENNE VERMEERSCH

   

  L.A.: Stel dat u nog de samenleving mag toespreken, wat zou u meedelen?

  E.V.: (…) 'We hebben ook dringend een internationale taal nodig. Als je Engels als internationale taal blijft gebruiken, zijn veel mensen zwaar benadeeld. Een kunstmatige internationale taal zou niemand een voorsprong geven. Iedereen kan dat perfect leren in een jaar tijd.'

  ******************************************************************************

  Professor Vermeersch is niet voor niets verkozen tot grootste intellectueel van Vlaanderen! ;-)

  De kop is eraf: hopelijk laten anderen zich inspireren door dit moedige voorbeeld.

  ********************************************************************************

  De Tijd (14 oktober 2008) publiceerde op pagina 32 (Terminus) het volgende citaat uit het interview van Luk Alloo met Etienne Vermeersch:

  Als we op straat liepen met een meisje en we konden niet bewijzen dat het een zus was, vlogen we uit het college. Ik was 25 toen ik voor het eerst een meisje kuste.

  Ik stuurde volgende reactie:

  -----Oorspronkelijk bericht-----
  Van: Dan Van Herpe [mailto:dan.vanherpe@telenet.be]
  Verzonden: dinsdag 14 oktober 2008 8:36
  Aan: 'opinie@tijd.be'
  Onderwerp: Terminus 14/10/2008 - Vermeersch

  Geachte,
   
  Spijtig dat u niet een andere, meer relevante en intellectueel moedige uitspraak van E. Vermeersch in de kijker hebt geplaatst op de Terminuspagina, namelijk:

  We hebben dringend een internationale taal nodig. Als je Engels als internationale taal blijft gebruiken, zijn veel mensen zwaar benadeeld. Een kunstmatige internationale taal zou niemand een voorsprong geven. Iedereen kan dat perfect leren in een jaar tijd.

  Misschien bij een volgende gelegenheid?

  Vriendelijke groeten,

   

  Dan Van Herpe

  Koningin Fabiolalaan 2

  2360 Oud-Turnhout

  http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie

  13-10-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  17-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Weg van die kerktorenmentaliteit - De Tijd, bijlage, 17 oktober 2008, pag.4-5.
  -----Oorspronkelijk bericht-----
  Van: Dan Van Herpe [mailto:dan.vanherpe@telenet.be]
  Verzonden: vrijdag 17 oktober 2008 19:43
  Aan: 'opinie@tijd.be'
  Onderwerp: De Tijd: bijlage 17 oktober 2008, pag.4-5: Weg van die kerktorenmentaliteit

  Geachte,

   

  (Is het mogelijk dit bericht door te sturen naar de heer Van Miert want ik vind nergens zijn (e-mail)adres? Dank bij voorbaat.)

   

  Karel Van Miert zegt in uw bijlage (pag. 4: Weg van die kerktorenmentaliteit):

  Er is niets verkeerd met het feit dat we onze taal en cultuur verdedigen. Maar we moeten wel wat gastvrijer worden. Een goede bewegwijzering in meerdere talen zou alvast een goede stap in die richting betekenen.

   

  Als we op een democratische, niet discriminerende en economische manier gastvrij willen zijn voor álle taalgemeenschappen in Europa, en de vele andere daarbuiten, kunnen we niet naast een Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede (G.E.N.T.) taal, m.a.w.: een  plantaal, zoals het Esperanto. Een goede bewegwijzering gebeurt om economische, esthetische en (niet in het minst!) veilgheidsredenen het beste in twee talen: de officiële taal van het land of de regio en een plantaal. In een meertalig gebied, zoals Brussel, zou dat om dezelfde redenen kunnen beperkt kunnen worden tot eentalige bewegwijzering in een plantaal: voor iedereen aanvaardbaar en voor iedereen te begrijpen. Dát is gastvrijheid, voor iedereen!

   

  Sedert 11 oktober 2008 zitten de voorstanders van taaldemocratie via een G.E.N.T.-taal in goed gezelschap. Niemand minder dan professor Etienne Vermeersch - volgens de Knacklezers de grootste intellectueel van Vlaanderen - verklaarde in een interview met Het Nieuwsblad:

   

  We hebben ook dringend een internationale taal nodig. Als je Engels als internationale taal blijft gebruiken, zijn veel mensen zwaar benadeeld. Een kunstmatige internationale taal zou niemand een voorsprong geven. Iedereen kan dat perfect leren in een jaar tijd.

   

  Vermeersch treedt zodoende het standpunt bij van de Italiaanse filosoof Umberto Eco:

   - Als het streven naar Europese eenwording gelijke tred houdt met de toename van het aantal talen, is de instelling van een Europese voertaal de enig mogelijke oplossing.

  (…)

  - Nationale trots zou de doorslag kunnen geven: met het oog op het gevaar dat in een toekomstig verenigd Europa de taal van één land de overhand zou kunnen krijgen, zouden de staten die maar een zeer kleine kans hebben hun taal aan anderen op te leggen en die de overheersing van andermans taal vrezen (dat wil zeggen alle staten min een), kunnen beginnen de invoering van een internationale hulptaal te steunen.

  (Uit:  Europa en de volmaakte taal, pag. 313. - Meer citaten en teksten vindt u op http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie )

   

  Deze democratische,  intellectueelnederige houding staat in schril contrast met de elitaire, asociale, discriminerende Europese taalpolitiek die meertaligheid als norm stelt en daarom de lat voor talen hoog legt (maar die het internationale communcatieprobleem niet oplost). Ongetwijfeld delen vele intellectuelen uit journalistieke, politieke, academische, artistieke middens de logica van de beide filosofen, maar het water blijkt voorlopig nog wat te diepIk wens hen veel moed!

   

  Vriendelijke groeten,

   

   

  Dan Van Herpe

  Taaldemocraat

  Koningin Fabiolalaan 2

  2360 Oud-Turnhout 

  17-10-2008 om 20:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Protestlied tegen onnodig Engels: C.E.O.

  Op de melodie van: Cheerio


  Cie - ie -oo, Cie - ie -oo

  In Vlaanderen zingen we zo
  Weg met het Nederlands, weg met het Frans
  We vallen voor 't Engels, nee da' s gene zwans
  En zolang als er NESsy's bestaan
  blijven wij voor het Vle-engels gaan
  Wij weten wat stijl is
  wat goed voor ons heil is
  De rest trekken wij ons niet aan!

   

  Waarom zeggen we trouwens niet gewoon: A.D., Algemene Directeur? Het bekt zelfs beter dan Cie–ie-oo. Toegegeven: het is wat gewoon.  Bovendien, voor lolmakers is de verleiding waarschijnlijk groot er K.D. (kadee) van te maken, in bepaalde (financiële) instellingen overigens niet ten onrechte. J

   

  18-10-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De week van de Taal - Klara (+ reactie)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  -----Oorspronkelijk bericht-----
  Van: Dan Van Herpe [mailto:dan.vanherpe@telenet.be]
  Verzonden: maandag 20 oktober 2008 14:35
  Aan: 'info@klara.be'
  Onderwerp: De Week van de Taal

  Geachte,

   

  In deze Week van de Taal wil ik uw aandacht vragen voor twee zaken:

   

  1. In De Standaard (10/10/2008, pag. 12,13) stond te lezen dat leerlingen slecht zijn in grammatica, met uitzondering van zij die Latijn volgen.

  Ik zou erop willen wijzen dat het leren van een plantaal (als tweede taal) ook een beter inzicht geeft in taalstructuur en de kennis van de moedertaal bevordertwat het Latijn is voor de elitestudent, is een plantaal voor de modale student.  Bovendien verkort ze in aanzienlijke mate de studie van vreemde talen. Een plantaal is dus een niet te versmaden instrument in de methodiek van het taalonderricht. Een bijkomende troef is het feit dat het aanbieden van een plantaal via het onderwijs het Europese communicatieprobleem op een democratische en economische manier kan oplossen. Meer dan het overwegen waard, zou ik denken.

  ( http://egalite.freeweb.hu/salto/saltonl.htm en http://lingvo.org/raporto_grin_nl.pdf )

   

  Sedert 11 oktober 2008 verkeren wij wat dit laatste betreft in goed gezelschap. Niemand minder dan professor Etienne Vermeersch - volgens de Knacklezers de grootste intellectueel van Vlaanderen - verklaarde in een interview met Het Nieuwsblad (bijlage, pag. 4-5):

   

  We hebben ook dringend een internationale taal nodig. Als je Engels als internationale taal blijft gebruiken, zijn veel mensen zwaar benadeeld. Een kunstmatige internationale taal zou niemand een voorsprong geven. Iedereen kan dat perfect leren in een jaar tijd.

   

  Vermeersch treedt zodoende het standpunt bij van de Italiaanse filosoof Umberto Eco:

  - Als het streven naar Europese eenwording gelijke tred houdt met de toename van het aantal talen, is de instelling van een Europese voertaal de enig mogelijke oplossing.

  (…)

  - Nationale trots zou de doorslag kunnen geven: met het oog op het gevaar dat in een toekomstig verenigd Europa de taal van één land de overhand zou kunnen krijgen, zouden de staten die maar een zeer kleine kans hebben hun taal aan anderen op te leggen en die de overheersing van andermans taal vrezen (dat wil zeggen alle staten min een), kunnen beginnen de invoering van een internationale hulptaal te steunen.

  (Uit:  Europa en de volmaakte taal, pag. 313.)

   

  Meer citaten en teksten vindt u op http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie

   

  2. Mag het ook ludiek zijn? Ik zou via een satirische bijdrage (C.E.O.) het onnodige gebruik van het Engels willen aanklagen. Op de melodie van Cheerio, niet direkt het Klara-repertoire!

   

  Cie - ie -oo, Cie - ie -oo
  In Vlaanderen zingen we zo
  Weg met het Nederlands, weg met het Frans
  We vallen voor 't Engels, nee da' s gene zwans
  En zolang als er NESsy's* bestaan
  blijven wij voor het Vle-engels gaan
  Wij weten wat stijl is
  wat goed voor ons heil is
  De rest trekken wij ons niet aan!

   

  Waarom zeggen we trouwens niet gewoon: A.D., Algemene Directeur? Het bekt zelfs beter dan Cie–ie-oo. Toegegeven: het is wat gewoon.  Bovendien, voor loltrappers is de verleiding waarschijnlijk groot er K.D. (kadee) van te maken, in bepaalde (financiële) instellingen overigens niet ten onrechte. J

   

  * NESsy’s = Native English speakers

   

   

  Met vriendelijke groeten,


  Dan Van Herpe 

  Taaldemocraat

  Koningin Fabiolalaan 2

  2360 Oud-Turnhout


  *****************************************************************************

   
  -----Oorspronkelijk bericht-----
  Van: BROUWERS Fred [mailto:Fred.BROUWERS@VRT.BE]
  Verzonden: woensdag 22 oktober 2008 6:20
  Aan: dan.vanherpe@telenet.be
  Onderwerp: FW: De Week van de Taal

  Gegroet,
  Helemaal akkoord met u en dank voor de tussenkomst.
  Fred Brouwers
   

   

   

  20-10-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rik Torfs: Ik geloof niet dat er voldoende mensen bereid zullen zijn om Eo te leren.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   
  -----Oorspronkelijk bericht-----
  Van: Dan Van Herpe [mailto:dan.vanherpe@telenet.be]
  Verzonden: maandag 20 oktober 2008 19:56
  Aan: 'rik.torfs@law.kuleuven.be'
  Onderwerp: Ik geloof niet dat er voldoende mensen bereid zullen zijn om Eo te leren.

  Geachte professor,

   

  De Eo-tam-tam doet zijn werk, zoals u al gemerkt heeft of nog zal merken! J

   

  Ik geloof ook niet dat er op dit moment voldoende mensen bereid zullen zijn om Eo te leren, en dit om verschillende redenen (die ik hier niet ga aanhalen).

   

  Vindt u het echter getuigen van intellectuele eerlijkheid dat de troeven van een plantaal, te weten:

  - beter inzicht in de taalstructuur, wat leidt tot betere kennis van de moedertaal,

  - voorbereidende (propedeutische) waarde voor het leren van vreemde talen en

  - democratische/economische oplossing van de communicatieproblematiek in de E.U. en, bij uitbreiding, in de hele wereld,

  a priori, zonder objectief, wetenschappelijk onderzoek worden genegeerd? Zeker nu gebleken is dat enkel leerlingen Latijn goed scoren in grammatica? (De Standaard, 10/10/2008, pag. 12,13)

   

  Eo moet in het leerplan opgenomen worden. Het enige wat daar voor nodig is, is openheid van geest en gebruik van gezond verstand bij de intellectuele elite uit de politieke, academische en journalistieke middens. Wat dat betreft heeft professor Vermeersch onlangs het goede voorbeeld gegeven (Het Nieuwsblad, 11/10/2008, pag. 22 en 23). Wat weerhoudt u ervan niet alleen in zijn voetsporen te treden, maar de daad bij het woord te voegen en Eo te leren? Tolstoï leerde het, naar men zegt, in 4 uren. Als dát geen uitdaging is! En denk erom: woorden wekken, voorbeelden trekken!

   

   

  Oprecht hoogachtend,


  Dan VanHerpe
  Taaldemocraat

  Koningin Fabiolalaan 2

  2360 Oud-Turnhout

   

  http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie

  20-10-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open VLD bepleit meertalige borden (+reacties)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Verzonden: vrijdag 24 oktober 2008 8:30
  Aan: 'guido.de.padt@pandora.be'; 'sabien.battheu@primusnet.be'; 'bruno.steegen@dekamer.be'; 'contact@openvld.be'
  CC: 'webmaster@gva.be'
  Onderwerp: Open VLD bepleit meertalige borden


  Verzonden: vrijdag 24 oktober 2008 12:44
  Aan: 'roland duchateau'; 'bart somers'; 'bettina geysen'; 'caroline gennez'; 'etienne schouppe'; 'frank van hecke'; 'jean-marie dedecker'
  CC: 'info@demorgen.be'; 'info@metrotime.be'; 'info@een.be'; 'info@radio1.be'; 'opinie@standaard.be'; 'opinie@tijd.be'; 'nieuws@nieuwsblad.be'  + HLN (via de site)  Geachte,
   
  Betreft: Gelezen op de site van Open Vld: http://www.vld.be/page?&orl=1&ssn=&lng=1&pge=1&nws=4188
   

   

  Kunnen we in de kwestie van de meertalige borden voor een keer eens niet het gezond verstand gebruiken?

   

  Als we op een democratische, niet discriminerende en economische manier gastvrij willen zijn voor álle taalgemeenschappen in Europa, en de vele andere daarbuiten, kunnen we niet naast een Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede (G.E.N.T.) taal, m.a.w.: een  plantaal, zoals het Esperanto. Een goede bewegwijzering gebeurt om economische, esthetische en (niet in het minst!) veilgheidsredenen het beste in twee talen: de officiële taal van het land of de regio en een plantaal. In een meertalig gebied, zoals Brussel, zou dat om dezelfde redenen kunnen beperkt kunnen worden tot eentalige bewegwijzering in een plantaal: voor iedereen aanvaardbaar en voor iedereen te begrijpen. Dát is gastvrijheid, voor iedereen! Bovendien: zo behoudt Vlaanderen zijn eentalige status.

   

  Eenvoudig, Eerlijk, Economisch, Efficiënt = Evident!  Wanneer ook voor politici, academici, journalisten?

   

  Sedert 11 oktober 2008 zitten de voorstanders van taaldemocratie via een G.E.N.T.-taal in goed gezelschap. Niemand minder dan professor Etienne Vermeersch - volgens de Knacklezers de grootste intellectueel van Vlaanderen - verklaarde in een interview met Het Nieuwsblad (blz. 22-23):

   

  We hebben ook dringend een internationale taal nodig. Als je Engels als internationale taal blijft gebruiken, zijn veel mensen zwaar benadeeld. Een kunstmatige internationale taal zou niemand een voorsprong geven. Iedereen kan dat perfect leren in een jaar tijd.

   

  Vermeersch treedt hiermee het standpunt bij van de Italiaanse filosoof Umberto Eco:

  - Als het streven naar Europese eenwording gelijke tred houdt met de toename van het aantal talen, is de instelling van een Europese voertaal de enig mogelijke oplossing.

  (…)

  - Nationale trots zou de doorslag kunnen geven: met het oog op het gevaar dat in een toekomstig verenigd Europa de taal van één land de overhand zou kunnen krijgen, zouden de staten die maar een zeer kleine kans hebben hun taal aan anderen op te leggen en die de overheersing van andermans taal vrezen (dat wil zeggen alle staten min een), kunnen beginnen de invoering van een internationale hulptaal te steunen.

  (Uit:  Europa en de volmaakte taal, blz. 313.)

   

  Meer citaten en teksten i.v.m. taaldemocratie vindt u op: http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie )

   

  Met vriendelijke groeten,

   

  Dan Van Herpe

  Taaldemocraat

  Koningin Fabiolalaan 2

  2360 Oud-Turnhout

   

  REACTIES

  Guido De Padt, volksvertegenwoordiger Open VLD: Verzonden: vrijdag 24 oktober 2008 8:38
   
  Ik denk dat je 100% gelijk hebt.

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bart Lateur, voorzitter Jong Vld: Verzonden: vrijdag 24 oktober 2008 14:02


  Ik denk ook dat de man overschot van gelijk heeft. Maar in de praktijk bestaat die internationale taal gewoon al, inderdaad esperanto. Maar om de een of andere reden is die taal nooit in bloei geraakt en nooit van de grond gekomen, met het gevolg dat bijna niemand ze kent. Het antwoord op de vraag waarom dat zo is, kan bijdragen aan het bedenken van een goede oplossing voor het overbruggen van taalbarrières en het ontwikkelen van een 'plantaal'.

   

  24-10-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Christophe Deborsu: On t'aime, Yves! (DS, 29/10/2008, blz. 23) + reactie
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  -----Oorspronkelijk bericht-----
  Van: Dan Van Herpe [mailto:dan.vanherpe@telenet.be]
  Verzonden: woensdag 29 oktober 2008 16:42
  Aan: 'opinie@standaard.be'
  Onderwerp: On t'aime, Yves! (DS, 29/10/2008, blz. 23)

  Geachte,
   
  Is het mogelijk mijn reactie ook over te maken aan de heer Deborsu? Dank bij voorbaat.
   

  Geachte heer Deborsu,

   

  In uw kolom: “On t’aime, xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Yves!”, pleit u ervoor om het Nederlands de verplichte eerste vreemde taal in héél Wallonië te maken. Maakt u zich geen illusie: hiermee lost u het communicatieprobleem in België niet op!

   

  Zelf heb ik 9 (!) jaar Frans gehad in mijn schooltijd: 2 jaar lagere school, 3 jaar lager middelbaar onderwijs en 4 jaar normaalschool. Ik heb in de laatste jaren van het M.O. geregelde verbale en schriftelijke contacten gehad met Franstalige juffrouwen. Daarna heb ik nog 2 universitaire diploma’s behaald (L.O. en Kinesitherapie). Vanaf mijn beroepsleven heb ik nooit de mogelijkheid/noodzaak gehad om geregeld en langdurig Frans, of eender welke andere vreemde taal, te spreken. Het resultaat van al die jaren taalstudie (ik heb nog op eigen initiatief Duits en Spaans geleerd) is dat ik een goede passieve kennis heb van Frans en in mindere mate van Engels en Duits. Een politiek debat op RTL kan ik heel goed volgen, maar als het b.v. een literair progamma betreft, lukt het al heel wat minder. Ik kan mij echter in geen enkele vreemde taal vlot uitdrukken. 

   

  Het is dus niet voldoende een taal aan te bieden in het onderwijs, men moet ook spreekervaring op kunnen doen door geregelde en langdurige contacten met die anderstaligen. Gaat u maar na: de meeste mensen die zich vlot in een andere taal kunnen uitdrukken zijn ofwel heel intelligente mensen, ofwel mensen die de omstandigheden mee hebben: beroepsomstandigheden, een anderstalige ouder/grootouder/partner, een deel van de studies gedaan in een andere taal - hoeveel, meestal oudere, Vlamingen hebben hun studies niet (gedeeltelijk) in Wallonië gedaan? -, in een tweetalig gebied of bij de taalgrens wonen, enz.

   

  Wilfried Decoo, hoogleraar in Antwerpen en Provo (VS) en auteur van onder meer de lesmethodes Eventail en Vocapuces, formuleerde het zo:  je moet als leerder zélf, op allerlei wijzen, en zoveel mogelijk, dagelijks met de taal bezig bezig bezig zijn. (De Standaard 20/03/2001 : Bezig, bezig, bezig zijn.). Een groot deel van de mensen is dagelijks, op allerlei wijzen, en zoveel mogelijk, met zijn handen (technische en beroepsscholen) bezig bezig bezig! Het is dus niet realistisch te verwachten dat iedereen zich vlot kan uitdrukken in één, laat staan: in meerdere, vreemde talen.

   

  Zou het dan ook niet zinvoller zijn te pleiten voor een meer democratische, intellectueelnederige houding in de taal- en communicatieproblematiek. Eén intellectueel heeft het alvast begrepen: professor Etienne Vermeersch,  niet voor niets de grootste intellectueel van Vlaanderen (volgens de Knacklezers). In "Het Nieuwsblad" van zaterdag 11 oktober 2008 (blz.22 en 23) zei Vermeersch: We hebben dringend een internationale taal nodig. Als je Engels als internationale taal blijft gebruiken, zijn veel mensen zwaar benadeeld. Een kunstmatige internationale taal zou niemand een voorsprong geven. Iedereen kan dat perfect leren in een jaar tijd.

   

  Ik voeg daaraan toe: En laat het leren van vreemde talen aan diegenen die daartoe gemotiveerd zijn op basis van noodzaak en/of interesse. Met een plantaal, zoals het Esperanto, als verplichte tweede taal in het (Europese) onderwijs, komt “iedereen” aan zijn trekken, niet alleen in België maar in geheel Europa! Voeg daarbij een goede kennis en beheersing van de standaardmoedertaal en de lat ligt al meer dan hoog genoeg voor een meerderheid van de bevolking. De rest: meertaligheid als norm, is E.U.topie!

   

   

  Met vriendelijke groeten,

   

   

  Dan Van Herpe

  Taaldemocraat

  Koningin Fabiolalaan 2

  2360 Oud-Turnhout

   

  http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie


  ***************************************************************************************************************************
  -----Oorspronkelijk bericht-----
  Van: Christophe Deborsu [mailto:x.deborsu@skynet.be]
  Verzonden: vrijdag 31 oktober 2008 17:37
  Aan: dan.vanherpe@telenet.be
  Onderwerp: Column

  Hartelijk dank voor uw leerrijke reactie op mijn column.

  Steeds bezig, bezig, bezig zijn met de taal, héél mooie boodschap. Ik stel trouwens vast dat de houding van de Walen tegenover het Nederlands steeds positiever wordt. U zult zeggen : het is het minste dat we van hen kunnen verwachten. Maar vroeger, was het niet eens zo. Komt het te laat ? Ik weet het niet…

  Vriendelijke groeten !

  Christophe Deborsu
   

  29-10-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  31-10-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Evita - on the road - Neefs: Imperialisme (DS, 31/10/2008, blz. 14)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
   
  -----Oorspronkelijk bericht-----
  Van: Dan Van Herpe [mailto:dan.vanherpe@telenet.be]
  Verzonden: vrijdag 31 oktober 2008 13:42
  Aan: 'evita.neefs@standaard.be'; 'peter.vandermeersch@standaard.be'
  CC: 'opinie@standaard.be'
  Onderwerp: Evita - on the road - Neefs: Imperialisme (DS, 31/10/2008, blz. 14)

  Geachte,

   

  Op een diner met pr-mensen  in Fort Worth, Texas had een spreker  voorgehouden dat het Amerikaanse imago in de rest van de wereld niet als bij toverslag zou zijn hersteld met Barack Obama in het Witte Huis. “De boospoener is immers niet alleen ons buitenlands beleid (…) Het is veel ingewikkelder dan dat. Het is ook wrevel over het Amerikaanse culturele imperialisme.”

  Een van de gasten wilde weten wat Evita Neefs van die stelling vond. “Wel echt veel weerstand tegen dat “imperialisme” heb ik in Vlaanderen nooit gemerkt”, was haar antwoord.

   

  Natuurlijk niet: Vlaanderen gaat plat op de buik voor het Amerikaanse (taalkundig-)culturele imperialisme!

   

  Zag u de pers liever zwijgen?, vraagt Peter Vandermeersch vandaag in de krant. Neen, maar wat minder selectiviteit in de verontwaardiging ware niet slecht. Is de journalistieke kernopdracht immers niet: informeren, uitleggen, duiden en staan onpartijdigheid, afstandelijkheid en een kritische houding niet centraal in de deontologische code? (De Standaard, 22/06/04 – Opinie & Analyse blz. 18 )

   

  Totnogtoe is hiervan weinig te merken m.b.t. het Amerikaanse (taalkundig-)culturele imperialisme in onze “multi”culturele wereld.

   

  Vriendelijke groeten,

  Dan Van Herpe
  Taaldemocraat

  Koningin Fabiolalaan 2

  2360 Oud-Turnhout

   

  31-10-2008 om 18:54 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-11-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lessen Nederlands in ziekenhuizen zijn succes (www.Brusselnieuws.be)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  woensdag 19 november 2008

  Lessen Nederlands in ziekenhuizen zijn succes

  ***************************************************

  Taaldiscriminatie!

  door Taaldemocraat op 25-11-2008 10:53

  Hebben al die andere nationaliteiten met hun grote verscheidenheid aan talen ook niet het recht om zich verstaanbaar te kunnen uitdrukken (in gelijk welk ziekenhuis) of is dat een voorrecht voor het 'eigen volk'?
  M.a.w.: zolang er in Europa geen gemeenschappelijke, eenvoudige, neutrale, tweede taal - met name: een plantaal, zoals het Esperanto - wordt aanvaard, wordt een groot deel van de patiënten gediscrimineerd.   

  25-11-2008 om 20:11 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Open Vld-Brussel wil ook administratieve taal Engels in hoofdstad
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/517425/2008/11/29/Open-Vld-Brussel-wil-ook-administratieve-taal-Engels-in-hoofdstad.dhtml  


  Open Vld-Brussel wil ook administratieve taal Engels in hoofdstad.

  Sven Gatz, voorzitter Open Vld-Brussel

  De redenen voor dit voorstel liggen volgens Gatz in de rol van Brussel als Europese hoofdstad en het aantal anderstaligen dat volgens recente studies zou oplopen tot 30 à 33 procent.

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Open Vld-Brussel heeft blijkbaar meer aandacht voor de communicatieproblemen van de 33 % anderstaligen (in vele gevallen een sociaal-intellectuele elite) in Brussel dan voor de communicatieproblemen van de modale Vlaming/Europeaan in Europa. Wanneer denkt de vld eens aan een eenvoudige en neutrale  Europese ‘onthaaltaal’ die voor iedereen haalbaar en aanvaardbaar is en die niemand discrimineert? Ik verwijs naar de mening van professor Etienne Vermeersch in "Het Nieuwsblad” zaterdag 11 oktober 2008, blz.22 en 23:

   

  “We hebben ook dringend een internationale taal nodig. Als je Engels als internationale taal blijft gebruiken, zijn veel mensen zwaar benadeeld. Een kunstmatige internationale taal zou niemand een voorsprong geven. Iedereen kan dat perfect leren in een jaar tijd.”

   

  02-12-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEU-conferentie over tweetalig en meertalig onderwijs

  TWEETALIG EN MEERTALIG ONDERWIJS

  EŬROPA ESERANTO-UNIO – CONFERENTIE

  Met de steun van de Europese Unie – EACEA,

  Programma „Europa voor de burgers“

  HUIS VAN DE INTERNATIONALE

  VERENIGINGEN (HIV-MAI), BRUSSEL

  WASHINGTONSTRAAT 40

  WOENSDAG, 10 DECEMBER 2008

  DOEL: Uitwisseling van ervaringen over praktische aspecten van tweetalig en meertalig onderwijs

  met nadruk op de praktijk

  PLAATS: Het Huis van de Internationale Verenigingen (HIV-MAI), Washingtonstraat 40, 1050

  Brussel

  UUR: Aanvang om 9:30; Middagmaalpause 13:00-14:30; Einde rond 18:00 h

  PROGRAMMA: Voormiddag: Schoolse aspecten van tweetalig en meertalig onderwijs

  Namiddag: Familiale en andere buitenschoolse aspecten

  WERKTALEN: Wij vertalen naar het Engels en Frans; wij vertalen uit het Duits, Engels, Esperanto,

  Frans en Nederlands

  PROGRAMMA

  Inleiding en begroeting:

  Ljudmila Novak (Europees Parlementslid) en Sean O Riain (voorzitter EEU)

  Voormiddagzitting:

  Johan Haggman, Kabinetslid van Commissaris Leonard Orban (Belgie)

  Professor David Marsh, Universiteit Jyvaskyla (Finland)

  Professor Wim Jansen, Universiteit Amsterdam (Nederland)

  Marc Demonty, leraar Nederlands, Engels en Duits (Belgie)

  Małgorzata Handzlik, Europees Parlementslid (Polen)

  Sean O Riain, opdrachthouder Ierse taal in de Europese Commssie (Ierland)

  Kristin Tytgat, Erasmushogeschool Brussel, Departement Linguistiek (Belgie)

  Namiddagzitting:

  Angela Tellier, Lerares in het experiment “Springboard2languages.org” (Groot-Brittanie)

  Jozef Reinvart, adjunct-chef van de Slovaakse missie in de Slovaakse ambassade voor Belgie en Luxemburg

  Zlatko Tišjar, Sloveens Instituut voor opvoeding van volwassenen (Slovenie)

  Katalin Kovats, Hoofd van het project Edukado.net (Nederland)

  Flory Witdoeckt, ondernemer - „leepy“ (Belgie)

  Ambassadeur Ulrich Brandenburg, ambassadeur van Duitsland bij de NATO (Duitsland)

  ****************************************************************************

  De uitnodiging + inschrijvingsformulier werden verstuurd naar:

  'knack@knack.be'; 'nieuwsbladhoofdredactie@nieuwsblad.be'; 'hetvolkhoofdredactie@nieuwsblad.be'; 'rik.torfs@law.kuleuven.ac.be'; 'rik.van.cauwelaert@knack.be'; 'ev@etiennevermeersch.be'; 'marc.reynebeau@standaard.be'; 'Margriet Hermans';

   

  xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />'Christophe Deborsu'; 'mia devits'; 'Mia.Doornaert@standaard.be'; 'Bart Lateur'; 'Guido DE PADT'; 'BROUWERS Fred'; 'roland duchateau'; 'philippe.vanparijs@uclouvain.be'; 'philippe.debacker@jongvld.be'; 'kabinet.anciaux@vlaanderen.be'; 'Kabinet.Bgm.Thielemans@brucity.be'; 'kabinet.vandenbroucke@vlaanderen.be'; 'kabinet.peeters@vlaanderen.be'; 'yleterme@cdenv.be'; 'leen.leemans@ond.vlaanderen.be'; 'Geert De Kockere'; 'contact@openvld.be'; 'info@davidsfonds.be'; 'info@demorgen.be'; 'info@een.be'; 'info@jong-cdenv.be'; 'info@kulak.be'; 'info@kuleuven.be'; 'info@radio1.be'; 'info@rudydemotte.be'; 'info@s-p-a.be'; 'info@vrt.be'; 'info@willemsfonds.be'; 'jan.hermans@telenet.be'; 'bart somers'; 'caroline gennez'; 'etienne schouppe'; 'jean-marie dedecker'; 'opinie@standaard.be'; 'opinie@tijd.be'

   

  'piet.van.de.craen@vub.ac.be'; 'mieke.vanhecke@vsko.be'; 'pieter.lesaffer@standaard.be'; 'dirk.decock@vlaamsparlement.be'; 'Bart Caron'; 'bart staes'; 'Monica Van Kerrebroeck'; 'miriam.tessens@knack.be'; 'gvabinnenland@concentra.be'; 'redactie@humo.be'; 'redactie@hln.be'; 'hbvleindredactie@concentra.be'; 'veerle.beel@standaard.be'; 'valerievanvooren@hotmail.com'; 'filip.devos@hogent.be'; 'filip.dewinter@vlaamsparlement.be'; 'Sven Gatz'

   

  'said'; 'anne van lancker'; 'dirk sterckx'; 'frieda brepoels'; 'ivo belet'; 'jean-luc dehaene'; 'johan van hecke';'marianne thyssen'; 'philip claeys'

  ****************************************************************************

  Reacties

  Geachte Heer,

  Dank voor de uitnodiging. Interessant congres.
  Ik kan er echter niet zijn, want wij hebben dat plenaire vergadering in het Vlaams parlement. Mocht er een verslagboek komen, dan ben ik zeker geïnteresseerd.
  Groet,

  Bart Caron
  Vlaams volksvertgegenwoordiger

  *****************************************************************************

  Geachte,

  Via deze weg dien ik u mee te geven dat Vlaams Volksvertegenwoordiger Monica Van Kerrebroeck niet aanwezig kan zijn op de EEU conferentie gezien een andere verplichting. Gelieve haar te willen verontschuldigen.

  Met vriendelijke groeten,


  Melania Verhaeghe
  Parlementair Medewerker
  van
  Vlaams Volksvertegenwoordiger
  Monica Van Kerrebroeck

  Voorzitter Commissie Onderwijs, Vorming,
  Wetenschap & Innovatie

  T 02/ 552 42 97
  F 02/ 552 44 46

  **************************************************************************************

  Geachte heer,

  Hartelijk dank voor de uitnodiging op de EEU-conferentie over tweetalig en meertalig onderwijs woensdag 10 december a.s. Omwille van eerder aangegane engagementen kan ik helaas niet aanwezig zijn. Gelieve me te verontschuldigen.

  Met vriendelijke groeten,

   

  Mieke Van Hecke

  Directeur-generaal VSKO

  Guimardstraat 1

  1040 Brussel

  Tel.:  02/507 06 81

  Fax : 02/513 36 45

  mieke.vanhecke@vsko.be

  *********************************************************************

  dank voor nuttige info.
  helaas kan ik er niet bij zijn.
   

  Sven Gatz

   Vlaams volksvertegenwoordiger en

   Fractieleider Open Vld

  Vlaams parlement

  Leuvenseweg 86

  1011 Brussel

  tel:    +32 (0)2 552 43 64

  fax:   +32 (0)2 552 44 89

  gsm: +32 (0)495 24 56 32

  sven.gatz@vlaamsparlement.be

  09-12-2008 om 15:44 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  14-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Introduce Esperanto as a foreign language subject in schools.

  Introduce Esperanto as a foreign language subject in schools.

   

  http://www.change.org/ideas/view/introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools

   

  According to numerous studies and tests in schools throughout the world, children who were taught Esperanto before another foreign language succeeded in learning the second language much faster and better than without taking a prior course of Esperanto. The use of a grammatically simple and culturally flexible auxiliary language like Esperanto lessens the second-language learning hurdle.

  If a 6-months to 1-year course of Esperanto were introduced in secondary schools in America, it would greatly help American school-children in their efforts to learn another foreign language afterwards, like French, Spanish or any other that their school is offering.


  Oleg Izyumenko (student, activist), Lund, Sweden Nov 26 @ 04:48PM PST

   

  Mijn bijdrage:

   

  On December 10, 1948 the General Assembly of the United Nations adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights.  In my opinion, the possibility of communication with everyone, in spite of his/here mother tongue, also is a human right. To achieve this goal in a democratic way, one needs a SIMPLE and NEUTRAL language that 1/ ‘everyone’ CAN learn,  with a minimal investment of expenses, time and effort and 2/  everyone MUST learn because it is nobody’s native tongue. No first rate (privileged) citizens who always can speak their mother tongue. No language-racialism. So, it s obvious that only an ‘artificial’ language, such as Esperanto, is in agreement with the terms. All the rest is irrelevant. Equal rights, equal obligations!


  Posted by Dan Van Herpe on 12/13/2008 @ 01:04PM PST

   

   

   

   

   

  14-12-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-12-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Russen komen - Taizé (DS 29/12/2008 - Binnenland en Buitenland - blz. 8)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  http://www.destandaard.be/taize

  De Russen komen - Taizé (DS 29/12/2008 - Binnenland en Buitenland - blz. 8)

   

  Daarmee zijn we gastvrij, en bepaald niet alleen. Klasgenoten van de kinderen hebben gasten in huis genomen, collega's op mijn en mijn mans werk krijgen logés te slapen, in onze straat en de andere straten van de wijk hangt om de zoveel huizen de Taizé-affiche 'Wij zijn gastgezin' voor het raam. Het zorgt voor een gezellig soort verbondenheid in deze laatste, donkere dagen van het jaar. (…)

   

  Een tolk Wit-Russisch-Litouws heeft zich bij ons nog niet gemeld, maar volgens de wijkcoördinator zullen alle inreizende jongeren het Engels min of meer machtig zijn. Wij gaan er veiligheidshalve van uit dat onze gasten straks vooral vloeiend hun eigen taal zullen blijken te spreken. Daarom heeft een vriend die nog in Sint-Petersburg heeft gewoond en die de Russisch-Baltische ziel doorgrondt, behulpzaam een lijst met standaardzinnetjes Russisch aangeleverd, inclusief: 'Zet die vodka terug in de kast! Nu meteen!

   

  Hilde Van den Eynde is wetenschapsredactrice. Deze week heeft ze vier jongeren te gast die voor de Europese gebedsontmoeting van Taizé in Brussel zijn.

   

  ***************************************************************************

   

  Comments

   

  Geachte mevrouw Van den Eynde,

   

  Als die 40.000 jonge christenen en hun gastgezinnen vooraf één weekendcursus Esperanto zouden volgen, zouden er via deze neutrale brugtaal heel wat meer RECHTSTREEKSE contacten mogelijk zijn tussen al die jonge mensen, die het niveau "uitwisselen van standaardzinnetjes" ver zouden overstijgen! Dit zou "de gezellige soort verbondenheid" heel wat intenser en natuurlijker kunnen maken.

   

  Amike salutas,

   

  Dan Van Herpe

   

  DAN VAN HERPE OP 29 DECEMBER 2008 OM 08:32

   

  29-12-2008 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  04-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overal Engels in 2009?

  Radio 1: De Ochtend - 4 januari: Overal internet in 2009

  Geachte mevrouw,

   

   

  Rond 7.45 h kreeg ik in "De Ochtend" de bevestiging van het feit dat het een fabeltje is te stellen dat "iedereen wel Engels spreekt". Als je echt wil dat mensen uit Indië, Brazilië, China of uit welk land dan ook met elkaar kunnen communiceren op een democratische, niet-discriminerende manier, kan je niet naast een Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede (G.E.N.T.) taal, zoals het Esperanto. Esperantosprekers bewijzen dit al meer dan 100 jaar, over taalkundige, culturele, levensbeschouwelijke of welke grenzen dan ook heen. Zij laten de wereld een poepje ruiken wat betreft eenvoudige, eerlijke, economische en efficiënte communicatie. En dit met een minimale investering van tijd, geld en energie. Daarvoor moet echter aan 2 voorwaarden voldaaan zijn: openheid van geest (geen a priori's) en gezond boerenverstand. En daar nijpt het schoentje nog al eens.

   

  Mag ik hopen dat er in 2009 in pers en media wat meer aandacht mag komen voor "taaldemocratie" ?

   

  Beste wensen en vriendelijke groet,

   

  Dan Van Herpe

  Taaldemocraat

  http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie

   

  04-01-2009 om 14:53 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Twaalf wijzen om België te splitsen - Panorama 11 01 2009

  Twaalf wijzen om België te splitsen. Een reportage van Ivan De Vadder, Mark De Visscher en Jan Puype. Panorama op zondag 11 januari 2009. Canvas, 20u10.

  Tags: Panorama

  29 reacties ↓

  ·         1 Dan Van Herpe // Jan 12, 2009 at 15:39

  Een van de deelnemers had het over het feit dat Walen enVlamingen elkaar niet meer kennen zoals dat vroeger het geval was. Volgens mij ligt dat mede aan het feit dat beide groepen vroeger over een gemeenschappelijke taal beschikten: het Frans. Vele Vlamingen leerden, noodgedwongen, de taal van Molière, luisterden al eens naar de Franstalige radio, lazen al eens een Franstalige krant. Wie het wat verder wou schoppen moest immers Frans spreken. Nu is het al Engels wat de klok slaat: een beetje intellectueel kijkt naar CNN of de BBC, de massa wordt in Angelsaksische richting gedwongen via radio en tv.

  Om elkaar te begrijpen moet je elkaar wel eerst kunnen verstaan. De enige manier om dit grootschalig te realiseren is via een GEMEENSCHAPPELIJKE taal en de enige manier om dit op een democratische, niet-discriminerende wijze te realiseren is via een EENVOUDIGE, voor “iedereen” haalbare, en NEUTRALE, voor iedereen aanvaardbare TWEEDE taal: een plantaal zoals het Esperanto. Dit geldt niet alleen voor België, maar ook voor Europa en zelfs voor de hele wereld!

  Eén wijze heeft het alvast begrepen: professor Etienne Vermeersch: We hebben ook dringend een internationale taal nodig. Als je Engels als internationale taal blijft gebruiken, zijn veel mensen zwaar benadeeld. Een kunstmatige internationale taal zou niemand een voorsprong geven. Iedereen kan dat perfect leren in een jaar tijd.
  (Het Nieuwsblad - 11 oktober 2008, blz.22 en 23)

  Dan Van Herpe
  Taaldemocraat
  http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie

   

  12-01-2009 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  20-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VOLT: suggestie van 19/01/09
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Gevolg gevend aan de omroep van de programmamakers heb ik volgende suggestie opgestuurd.
  **********************************************************************

  Geachte,

   

  Als gespreks- en discussiethema zou ik het onderwerp “taaldemocratie” willen voorstellen.

  Ik ben van oordeel dat het huidige Europese taalbeleid (meertaligheid als norm) ondemocratisch want elitair en dus asociaal, discriminerend en bovendien inefficiënt is.

   

  Vermits, voor zover ik weet, niemand uit de journalistieke, politieke, academische, artistieke of culturele wereld tot nog toe enige kritiek hierop heeft geuit, zal ik het als modale burger (“Dan modaal”) dan maar doen. Ik wil hiermee ook het “cordon sanitaire” rond het Esperanto doorbreken.

   

  Op mijn blogarchief http://blog.seniorennnet.be/taaldemocratie vindt u hierover uitgebreide informatie en tevens een “Voorstel voor een alternatief taalbeleid”. Zie hiervoor de bijdrage van 04/09/2007: “An inconvenient truth”.

   

  Ik zou hierover in discussie willen gaan met Vlaams minister van Onderwijs: Frank Vandenbroucke.

   

  Ik voeg hierbij enkele van de vele citaten op mijn blog:

   

  - Frank Vandenbroucke – SP.a: “Ik steun uw voorstel om een objectief onderzoek te doen naar uw voorstel om het Esperanto te gebruiken als brugtaal binnen de Europese Unie.”

  (De Vlaamse Esperantobond (VEB) sprokkelde naar aanleiding van de eerste Europese verkiezingen van 12 juni 1994 enkele reacties bijeen.)

   

  - “Taal is een sociale kwestie.” Hij somt hierbij een aantal allochtone gemeenteraadsleden op die in Vilvoorde het taalregelment hebben goedgekeurd. “Je kunt die mensen moeilijk verdenken van Vlaams etnocentrisme. Maar ze beseffen wel maar al te goed hoe belangrijk een goede kennis van het Nederlands is om te participeren in onze samenleving.” Vandenbroucke heeft het echter moeilijk met een resultaatsverbintenis. Niet iedereen  is immers even getalenteerd om een nieuwe taal aan te leren. (DS Weekend blz. 17,18,19)

   

  - "We hebben dringend een internationale taal nodig. Als je Engels als internationale taal blijft gebruiken, zijn veel mensen zwaar benadeeld. Een kunstmatige internationale taal zou niemand een voorsprong geven. Iedereen kan dat perfect leren in een jaar tijd."

  (Prof. Etienne Vermeersch - "Het Nieuwsblad" - zaterdag 11 oktober 2008, blz.22 en 23.)

   

  - “Waarom moet de taal van de democratie dezelfde zijn als de taal van de handel”, vraagt Geert van Istendael zich af. “Ik zie daartussen geen enkel verband”. Hij zet zich hiermee af tegen het Angelsaksisch economisch-taalkundig-cultureel-imperialisme en de naïviteit waarmee Europa dit ondergaat. Van Istendael pleit ook voor het behoud van de taalkundige verscheidenheid (“Iedere taal die verdwijnt is een ramp voor de mensheid”) en hij beschouwt het Esperanto als de ideale “lingua franca”: “Esperanto is superieur”.

  (De Morgen - 01/03/2002 pag. 35: Wie het leven tot het verkoopbare reduceert, gaat eraan.”)

   

  - Kathleen Van Brempt – SP.a – europarlement

  1/ “Ik weet dat ik mijn nek uitsteek en zal worden beoordeeld op al wat ik zeg en doe.

  (…) En waarom zouden we geen taal afspreken die in heel Europa wordt aangeleerd? Iedereen houdt zijn eigen taal, maar de tweede is gemeenschappelijk. Zo kan een Deense loodgieter die met vakantie naar Lissabon gaat, tenminste verstaanbaar de weg vragen.”

   

   (De Standaard, 23/12/1999: bij begin van haar europarlementair mandaat)

   

  2/  “Esperanto? Als er één taal is die geen enkele kans op overleven heeft, is dat ze wel. Die taal leeft niet, heeft geen cultuur, geen geschiedenis, geen gevoel. (…) Ik  pleit er enkel voor dat elke Europeaan twee Europese talen spreekt, afhankelijk van waar hij woont. Maar Esperanto, dat is waanzin.” (Het Laatste Nieuws, 08/01/2002)

   

  Met vriendelijke groeten,

   

   

  Dan Van Herpe

  Taaldemocraat

  Koningin Fabiolalaan 2

  2360 Oud-Turnhout

  014/45.13.29 (liefst na 19.00 h)

  dan.vanherpe@telenet.be

   

   

   

   

  20-01-2009 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De laatste wens van Professor Etienne Vermeersch - HUMO 20 januari 2009 - blz. 6
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zeer Geachte Professor,

   

  Met enige verbazing las ik in De Laatste Wens van professor Etienne Vermeersch, het interview met Humo, dat u het Esperanto geen internationale maar een Europese taal noemt.

   

  Graag enkele bedenkingen.

   

  1. Zelfs al zou het Esperanto een Europese taal zijn, zou introductie ervan in de E.U. ook geen on-voor-stel-bare vooruitgang betekenen op communicatief en cultureel gebied?

   

  2. Ik vermoed dat u voor uw bewering uitgaat van de woordenschat. Mag ik u de lezing aanraden van de brochure: "Esperanto, een Europese of een Aziatische taal?" van Claude Piron? Ik vroeg de Vlaamse Esperantobond u een exemplaar te bezorgen. Ik citeer hieruit enkele fragmenten:

   

  - Nemen we de grammatica als maatstaf dan is het Esperanto een isolerende taal. Het heeft een groot aantal fundamentele eigenschappen gemeenschappelijk met het Chinees (pag.18).

   

  - "Nochtans is de duidelijkheid waarmee de grammaticale structuur zichtbaar is, een kenmerk dat het Esperanto dichter bij de agglutinerende talen (Hongaars, Turks) brengt en verder van de isolerende verwijdert." (pag. 23)

   

  - " Als we als maatstaf de oorsprong van de woorden zouden nemen, zouden we het moeten classificeren bij de Romaans/Germaanse talen, met nadruk op de Romaanse bron". (pag. 31)

   

  - "Een maatstaf die de nadruk legt op de stijl en syntaxis zal het Esperanto als Slavisch bestempelen". (pag. 31)

   

  3. Het feit dat Chinezen en Japanners de letters ’l’ en ‘r’ niet kunnen onderscheiden, weerhoudt (tien?)duizenden onder hen niet om Esperanto te leren. Zij doen daar blijkbaar zelf niet moeilijk over. Zie b.v.: http://www.chinaembassy.org.in/eng/mt/zgzymt/t61127.htm en, in het Esperanto: http://www.espero.com.cn/ . Het is bovendien voor hen 10 x gemakkelijker om Esperanto dan om Engels te leren.

   

  Desalniettemin waardeer ik uw pleidooi voor een kunstmatige internationale taal ten zeerste. Er zijn blijkbaar nog intellectuelen met een open geest en een beetje gezond verstand.

   

  Oprecht hoogachtend,

  Sincere altestimante,

   

  Dan Van Herpe

  Taaldemocraat

  Koningin Fabiolalaan 2

  2360 Oud-Turnhout

   

  http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie

  22-01-2009 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  24-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijzigingsvoorstel van E.P.lid Ljudmila Novak voor ontwerpverslag over meertaligheid
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wijzigingsvoorstel van E.P.lid Ljudmila Novak voor ontwerpverslag over meertaligheid (2008/2225 (INI))

   
  Europees Parlementslid Ljudmila Novak (Slovenië) heeft op 21 januari 2009, in het kader van een ontwerpverslag over meertaligheid (2008/2225 (INI)) van de rapporteur van de Commissie voor cultuur en onderwijs van het Europees Parlement, Vasco Graca Moura, onder het nummer PE 416.668v01-00 drie voorstellen voorgelegd voor wijzigingen aan artikel 4:
   (http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/draftReportsCom/comparlDossier.do;jsessionid=6DCF480E372FD8B9D9154A1D956F8B39.node1?dossier=CULT%2F6%2F66772&body=CULT&language=NL)


  4a. stelt vast dat het principe van respect voor gelijkheid niet kan verzekerd worden terwijl men een nationale taal (het Engels) als "lingua franca" gebruikt;

   

  4b. stelt voor de mogelijkheid en het nut van een gemeenschappelijke plantaal in de EU, bijvoorbeeld het Esperanto, te bestuderen, met behoud en gebruik van levende talen, met respekt voor taalverscheidenheid en met blijvende stimulering van het leren van verschillende talen. Alleen deze taal zou het wederzijds verstaan kunnen vergemakkelijken in Europa en met de inwoners van andere continenten, omdat ze eenvoudig te leren en te gebruiken is;

  4c. stelt vast, dat de invoering van de euro als gemeenschappelijke munt de handel tussen de staten sterk vergemakkelijkt heeft. Ze  heeft ook bijgedragen tot een economische groei en grotere stabiliteit in de EU. Het invoeren van een gemeenschappelijke communicatietaal zou gelijkaardige effecten kunnen hebben, zonder op enigerlei wijze het gebruik van nationale en andere in de EU gebruikte levende talen op te geven of te beperken.

    

  Zie ook:

  1/.  http://www.change.org/ideas/idea_comments?idea_id=introduce_esperanto_as_a_foreign_language_subject_in_schools

   

  2./ http://www.springboard2languages.org/home.htm

  24-01-2009 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.http://www.europese-burgerraadpleging.eu/be.
  Op  http://www.europese-burgerraadpleging.eu/be/proposal/2029 vind je het volgende voorstel van "grizaleono" Leo De Cooman:

  Esperanto als leervak in de scholen van de EU invoeren om kinderen te helpen slagen.

  Mijn bijdrage vind je op: http://www.europese-burgerraadpleging.eu/be/debate/2032

  ma, 26/01/2009 - 14:39 #1

  Het huidige OFFICIËLE Europese taalbeleid stelt meertaligheid als norm. Volgens het Maalouf-rapport moet iedere burger minimum drie talen spreken: dit is 1/ niet realistisch, asociaal, discriminerend en dus ondemocratisch, en 2/ lost het communicatieprobleem in een Europa met meer dan 20 officiële talen niet op.

  Het OFFICIEUZE taalbeleid dat het Engels als lingua franca vooropstelt, is eveneens discriminerend en dus ondemocratisch: het geeft één taalgroep, de NESSy’s, het voordeel altijd en overal hun moedertaal te kunnen spreken. Ze krijgen de status van ’s werelds eersterangsburgers zo maar in de schoot geworpen. Dit is RACISME op basis van taal.

  De enige manier om taaldemocratie op een niet-discriminerende, democratische wijze te realiseren is het aanbieden via het onderwijs van een Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede (G.EN.T.) taal, zoals het Esperanto. Deze taal is 1/ HAALBAAR voor “iedereen” wegens haar relatieve eenvoud; 2/ AANVAARDBAAR voor iedereen wegens haar neutraliteit; 3/ REALISEERBAAR met een minimale investering van tijd, geld en energie. 4/ Ze doet geen afbreuk aan het belang van kennis van het Engels als belangrijkste internationale taal, noch aan de meerwaarde van meertaligheid, integendeel, ze is 5/ een belangrijke troef in de methodiek van het taalonderricht, zowel van de moedertaal als van vreemde talen. (http://www.springboard2languages.org/home.htm)

  Kostenbatenanalyse:
  - het leren van één etnische taal vereist een immense investering van tijd, geld en energie. Het opent een deur naar één taalgroep, maar je staat steeds in een mindere positie t.o.v. een moedertaalspreker;
  - het leren van een G.E.N.T.-taal vereist een minimale investering van tijd, geld en energie. Het opent een raam op de gehele wereld en iedereen staat op gelijke voet: niemand heeft ze als (enige) moedertaal. Het vergemakkelijkt bovendien de studie van andere talen.

  Besluit:
  Leg de lat voor communicatie laag en leg dán de lat voor talen zo hoog als je wil. Minder intellectuele bekrompenheid, meer intellectuele bescheidenheid: dat is de boodschap. Het schaadt niemand, het baat iedereen.

  Ik weet het: het is een ongemakkelijke waarheid. We hebben echter nood aan verandering en ja, wij kunnen het!

  http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie

  Dan Van Herpe
  Taaldemocraat

  26-01-2009 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-01-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BERLITZ: helping the world communicate ?

  Met alle respect, maar vergeet het!

  Berlitz helpt
   een intellectueel-sociaal- economische ELITE communiceren, die gemotiveerd is op basis van
  noodzaak en/of interesse .

  Enkel een G.E.N.T.-taal,
   zoals het Esperanto,
   kan de WERELD helpen communiceren!

  28-01-2009 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Debutant in Davos - Taal (DS, 02/02/09 - Economie blz. 25 - Ruben Mooijman)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Hoe zo: iedereen spreekt Engels?

  Het World Economic Forum is een Engelstalige enclave in een Duitstalig dorp. (…)

   

  Maar in het congrescentrum, en ook ver daarbuiten, is de lingua franca dus Engels. Als je die taal niet beheerst, heb je een groot probleem. Dat geldt ook voor de Zwitsers die hier werkzaam zijn. Heel wat van hen beheersen het Engels niet of heel gebrekkig. (…)

   

  Toch leidt dat zelden tot misverstanden. Met handen en voeten raak je er wel uit. Zo zag ik hier in mijn hotel de eigenaar zijn twee handen tegen elkaar leggen en naast zijn oor houden, om zo het internationale gebaar voor slapen te maken. (…)

   

  De vertegenwoordigers van de grote nieuwsorganisaties (vaak Britten en Amerikanen) doen uiteraard geen enkele moeite om de lokale taal te spreken. (…)

   

  Zo zijn er wel meer hoogwaardigheidsbekleders die het Engels niet beheersen. Dat geldt bijvoorbeeld zonder uitzondering voor alle Russen, inclusief Vladimir Poetin. Het gevolg is dat tijdens debatten iedereen een koptelefoontje moet opzetten voor de simultaanvertaling van wat ze te vertellen hebben. 

   

  ***************************************************************************

   

  Commentaar:

   

  Wat een verschil met b.v.  het Esperantowereldcongres: gemiddeld meer dan 2000 aanwezigen uit meer dan 50 landen. Niet één tolk en toch geen communicatieprobleem.

  Dient het nog gezegd dat de Esperantogemeenschap de internationale gemeenschap een poepje laat ruiken wat eenvoudige, eerlijke, economische en efficiënte communicatie betreft?

  02-02-2009 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terzake 3/2/'9: kunnen studenten lager onderwijs niet meer spellen?

  Terzake 3/2: kunnen studenten lager onderwijs niet meer spellen?

  03-02-2009 · 23 reacties

  Toekomstige leerkrachten scoren slecht in… spelling

  Uit een onderzoek blijkt dat de studenten lager onderwijs het slechtst van alle studenten scoren in spelling. Terzake zoekt uit wat de oorzaken zijn en bekijkt hoe de toekomstige leerkrachten de spelling weer onder de knie kunnen krijgen.

  ·         15 Dan Van Herpe // Feb 3, 2009 at 21:19

  Niettegenstaande het zich correct uitdrukken in de eigen moedertaal voor veel leerlingen reeds een groot probleem is, stellen de beleidsverantwoordelijkheden Niettegenstaande het zich correct uitdrukken in de eigen moedertaal voor veel leerlingen reeds een groot probleem is, stellen de beleidsverantwoordelijken nog steeds dat diezelfde leeringen zich vlot moeten kunnen uitdrukken in minimum (!) twee vreemde talen (Maaloufrapport). Van een utopie gesproken, in dit geval: een E.U.topie!

  Zou het niet verstandiger en haalbaarder zijn als men 1/ de lat voor de moedertaal hoog zou leggen en 2/ een Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede (G.E.N.T.) taal, zoals het Esperanto, via het onderwijs zou aanbieden voor de communicatie met anderstaligen?

  Een goede beheersing van de standaardmoedertaal en een G.E.N.T.-taal is voor velen reeds meer dan moeilijk genoeg. Het is bovendien een noodzakelijke en stevige basis voor de studie van vreemde talen (zie ook: http://www.springboard2languages.org/home.htm )

  Meer info op: http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie

  Vriendelijke groeten van een Taaldemocraat

   

  05-02-2009 om 18:49 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is het tijd voor één gemeenschappelijke Europese taal?

   

  http://www.europahoortbijnederland.nl/discussie/is-het-tijd-voor-een-gemeenschappelijke-europese-taal/alle-reacties/#comments

  ‘Tekort aan tolken Engels bij de Europese Unie’ kopten de kranten kort geleden. “Nederlanders moeten van de Vlamingen leren trots te zijn op hun taal”, zei staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) onlangs in Antwerpen tijdens een bijeenkomst met de Vlamingen. Elkaar verstaan in de Europese Unie én aandacht en trots voor de nationale taal: is het tijd voor één gemeenschappelijke Europese taal?

  Binnen Europa worden 239 talen gesproken. De Europese Unie heeft 23 officiële talen. Alle besluiten van de EU-instellingen worden in die 23 talen vertaald. Ook tijdens de vergaderingen wordt er druk getolkt en via ‘oortjes’ gecommuniceerd, zodat iedereen de vergadering kan volgen. Na de vergadering praat men vervolgens voornamelijk Engels en Frans op de gangen.

  De EU zet zoveel mogelijk tolken in, zodat iedereen elkaar kan verstaan. Ook wil de EU hiermee meertaligheid bevorderen om respect voor elkaars verschillen te bevorderen. Het is daarom ook een probleem, als er een tekort aan tolken ontstaat.

  • Of is er een andere manier om elkaar goed te verstaan in de Europese Unie?
  • Wat te denken van één gemeenschappelijke Europese taal?
  • Zal dat het gewenste effect van onderling begrip en gemakkelijke communicatie versterken?
  • Strookt zo’n taal met het EU-beleid van respect voor diversiteit van taal?
  • Wat betekent één Europese taal voor het behoud van eigen taal?
  • Of vind je het een idee om een al bestaande taal als Engels en Frans in te voeren als leidende taal in  de EU?

  In 2004 haalde een voorstel voor één gemeenschappelijke Europese taal, het Esperanto, het niet in het Europees Parlement. Het Poolse Europees parlementslid, Małgorzata Handzlik, pleitte daar toen voor. Is de discussie van één gemeenschappelijke Europese taal vijf jaar later weer actueel?   

   D.P. Beerda  09-02-2009  12:51

  Er is een enorme verscheidenheid aan talen op de wereld. Elke taal heeft haar eigen waarde, haar eigen cultuur en elk persoon voelt, beleeft en droomt in zijn of haar eigen taal. Voor communicatie buiten je eigen groep is het echter nodig een andere taal naast je eigen taal te leren. Wereldwijd zijn er 6.912 officieel erkende talen, Europa kent binnen haar grenzen 239 verschillende talen.(1) Internationale communicatie wordt met zoveel verschillende talen snel ingewikkeld.

  Binnen de Europese unie worden sinds 1 januari 2007, 23 talen gebruikt. Met 23 officiële talen zijn 506 talencombinaties mogelijk, aangezien elke taal vertaald kan worden in de 22 andere.(2)Om deze uitdaging aan te kunnen beschikt het Europees Parlement over diensten voor vertolking, vertaling en controle van juridische teksten. Deze tolken kosten niet alleen geld, al dat vertaalwerk zorgt er ook voor dat de communicatie langzamer verloopt omdat overal een stap tussen zit. Met deze 23 talen vergt de Europese samenwerking al een monsterinspanning, en dit terwijl er in de EU nog maar 1/10 van de talen die er in totaal in Europa zijn wordt gebruikt. Op het moment dat we alle 239 talen die Europa rijk is zouden gebruiken, zijn er maar liefst 56.882 talencombinaties mogelijk. Het is helder dat dit een een zeer complexe operatie gaat worden en wellicht een onbegonnen taak is.

  Is er een oplossing voor dit Europese taalprobleem? Zou er niet een oplossing bedacht kunnen worden die ervoor zorgt dat we binnen Europa met 1 taal in de internationale gemeenschap communiceren terwijl we de diversiteit van alle 239 talen die we hebben binnen Europa kunnen waarborgen? Wat zouden de kenmerken van zo een gezamenlijke taal moeten zijn?

  Als eerste zou het handig zijn dat de taal relatief gemakkelijk te leren is. Op die manier is de taal zo toegankelijk mogelijk en vergt het een minimale inspanning van de mensen om maximale communicatie mogelijk te maken. Daarnaast zou het praktisch zijn als de taal politiek neutraal is en niet toebehoort aan een bepaald land, natie of politiek systeem. Onderlinge nationalistische spelletjes van elkaar dwarsbomen en toch net de eigen taal iets belangrijker vinden dan die van je buurland zijn dan niet meer nodig. Het zou een taal zijn die ervoor zorgt dat alle mensen die deze taal spreken op gelijke voet staan met elkaar. Nu leren grote landen vaak geen enkele buitenlandse taal terwijl kleinere landen er vaak meerdere leren. Als er vervolgens communicatie plaatsvindt tussen de partijen dan zijn de mensen die de taal vanaf de geboorte spreken ook nog eens in het voordeel. Het zou dus een taal moeten zijn die ervoor zorgt dat alle huidige bestaande talen binnen Europa met evenveel respect behandeld worden en dat hun waarde gewaarborgd blijft.
  Kortom een taal die eenvoudig te leren is, die politiek neutraal is, die gelijkheid onder de sprekers voorstaat en die de huidige diversiteit van talen binnen Europa respecteert. Dat zou ideaal zijn.

  Gelukkig hoeven we niet ver te zoeken want deze taal bestaat al. Een taal die aan al deze vereisten voldoet is Esperanto. Esperanto zou ideaal zijn als gezamenlijke internationale taal in Europa. Als ieder land in Europa Esperanto als gezamenlijke Europese taal invoert naast haar eigen taal dan zijn er voor Europese samenwerking geen 56.882 talencombinaties maar slechts 239 nodig, terwijl alle talen in Europa dan gelijkmatig gerespecteerd worden. Dit zorgt voor een veel simpelere en efficiëntere manier van communicatie. Dit bespaart niet alleen heel veel kosten, het maakt de communicatie tussen landen binnen Europa aanzienlijk sneller en efficiënter.
  Esperanto kan er daarnaast voor zorgen dat Hongaren op gelijke voet kunnen communiceren met Engelsen en dat de Finnen en de Italianen gezellig bij elkaar op vakantie kunnen zonder grote communicatiebarrières.
  Frankrijk, Engeland, Duitsland en Spanje hoeven niet langer te ruziën over wie precies wiens taal juist wel of niet zou moeten leren, en kleine landen zoals Nederland hoeven niet langer 3 tot 4 talen te onderwijzen maar kunnen met 1 of 2 talen terecht zodat er meer tijd vrij komt voor andere belangrijke vakken.

  Esperanto als gezamenlijke Europese taal geeft tevens een eigen identiteit aan Europa. Noord-Amerika heeft het Engels, China het Mandarijn, Rusland het Russisch en India het Hindi-Urdu,(3)hoe mooi zou het zijn als Europa dan haar eigen taal heeft. Aangezien Esperanto relatief gemakkelijk te leren is, is het ook een gebaar naar de gebieden buiten Europa. Zij hoeven slechts Esperanto te leren om met alle landen van Europa te kunnen communiceren. Het invoeren van Esperanto binnen Europa kent daarom alleen maar voordelen, omdat internationale communicatie er een stuk simpeler en toegankelijker op wordt.

  Als iemand 20 jaar geleden had geroepen dat het grootste deel van Europa een gezamenlijke munt zou hebben, was die persoon waarschijnlijk voor gek verklaard. Nu is de Euro onbreekbaar en een van de stabielste muntsoorten op het wereldtoneel. Wellicht dat het idee van Esperanto als gezamenlijke Europese taal mensen nieuw voorkomt en wellicht ietwat ambitieus gevonden wordt. Maar Esperanto kan net zo een succes worden als de Euro, misschien zelfs wel groter want is communicatie en onderling begrip uiteindelijk niet belangrijker dan geld?

  Esperanto kan Europa een gezamenlijke identiteit geven met behoud van alle diversiteit. De communicatie tussen de verschillende Europese landen zou dusdanig verbeteren dat Europa veel sterker op haar eigen benen staat. Europa zou een plek worden waar we niet alleen overal met hetzelfde geld terecht kunnen, maar waar we elkaar ook allemaal kunnen verstaan in onze gezamenlijke tweede internationale taal.

  Na de Euro, is het nu tijd voor Esperanto in Europa!

  Bronnen:
  (1)http://www.nvtc.gov/lotw/months/november/worldlanguages.htm
  (2)http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=155&pageRank=2&language=NL
  (3)http://www.nvtc.gov/lotw/months/february/hindi.html

   

  09-02-2009 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.E.U. : goed en efficiënt bestuur? / chu bona kaj efika regado?

  Communicatie in Europese Unie en Wereldesperantobond

  Komunikado en Eŭropa Unio kaj Universala Esperanto-Asocio

   

                            E.U./EU

                     W.E.B./UEA.

   

  * Plenaire zitting/Plena kunsido:

     - leden/anoj: 785 (1)

     - lidstaten/ŝtatoj: 27 (1)

     - werktalen/laborlingvoj: 23 (2)

     - vertalers/tradukistoj: ? (max/maks.700 (3)

     - tolken/interpretistoj: 800 => 1.000 (2)

   

  * Vertaalkosten alle EU-instellingen

     Tradukkostoj de ĉiuj EU-institucioj :

          in/en 2006: 800 milj. € (4)

   

  * Systeemevaluatie/sistemevaluado:

  + : democratisch: iedereen spreekt eigen taal

       demokrata: ĉiu parolas la gepatran lingvon

  + : respect voor ieders taal en cultuur

       respekto por ĉies lingvo kaj kulturo

  : ingewikkeld : via tolken      

      malsimpla, perinterpretista

  : onpraktisch en inefficiënt

       malpraktika kaj malefika

   : technische voorzieningen vereist

       ebla nur en ekipitaj lokoj

  : geldverslindend en steeds toenemend

       kostega kaj ĉiam plialtiĝanta

   

  * Wereldcongres/Universala Kongreso:

     - deelnemers/partoprenantoj: ± 2000

     - landen/landoj: ± 60

     - werktaal/laborlingvo: 1

     - vertalers/tradukistoj: 0        

     - tolken/interpretistoj: 0

   

  *Vertaalkosten alle W.E.B.-activiteiten:

    Tradukkostoj de ĉiuj UEA-aktivecoj:

          sedert/ekde 1905: 0,0 €

   

  * Systeemevalutie/sistemevaluado:

  + : democratisch: niemand spreekt eigen taal

       demokrata: neniu parolas la gepatran lingvon

  + : respect voor ieders taal en cultuur

       respekto por ĉies lingvo kaj kulturo

  + : eenvoudig: van mens tot mens

       simpla, de home al homo

  + : praktisch en efficiënt

       praktika kaj efika

  + : onvoorwaardelijk: altijd en overal

        senkondicha: chie kaj chiam

  + : kostenloos in alle omstandigheden

       senkosta en ĉiuj kondiĉoj 

   

  Referenties/referencoj:

   

  (1): http://www.europarl.europa.eu/parliament.do?language=NL&id=146  

  (2): http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=NL&pageRank=4&id=155  

  (3): http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=155&pageRank=3&language=NL

  (4): http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/173&format=HTML&aged=1&language=NL&guiLanguage=en 

   

  ***************************************************************************        

  Commentaar/Komentario.

   

  - Waarom kan de modale burger dat wél en de elite niet?

     Kial la elito ne kapablas fari kion faras la modala civitano ? 

   

  -  Als de E.U. jaarlijks een fraktie van dat bedrag zou besteden aan onderwijs van het Esperanto, dan zouden niet alleen 785 Europarlementsleden maar ± 500 miljoen Euroburgers met elkaar kunnen communiceren, zonder tolken, van mens tot mens, met respect voor elkaars taal en cultuur.

   

     Se ĉiujare E.U. dediĉus onon de tiu sumo al la instruado de Esperanto, ne estus nur 785 eŭropaj parlamentanoj, sed 500 milionoj da eŭropaj civitanoj, kiuj povus interkomuniki sen interpretistoj, de homo al homo, en reciproka respekto de la lingvo kaj de la kulturo de ĉiuj.

   

  - In het huidig tolkensysteem zijn er 23 x 22 = 506 combinatiemogelijkheden. Als iedere tolk een G.E.N.T.-taal, zoals het Esperanto, zou beheersen, kan het aantal combinaties herleid worden  tot 23 x 2 = 46, wat reeds een enorme kostenbesparing zou betekenen.

   

     En la nuna interpretadsistemo estas 23 x 22 = 506 kombineblecoj. Se ĉiu interpretisto regus K.S.N.D.-lingvon, kiel Esperanton, la nombro de kombineblecoj povus reduktatiĝi al 23 x 2 = 46, kio jam estus enorma kostoŝparo.

  12-02-2009 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eén Belg op tien heeft last met lezen en schrijven

  Taalpost 877

  vrijdag 13 februari 2009

  Redactie: Erik Dams en Marc van Oostendorp; uitgave: Genootschap Onze Taal
  Taalpost is ook online te lezen: www.taalpost.nl/texts/archief.html.


  1. Taalnieuws

  - Bijna één miljoen Belgen kunnen onvoldoende schrijven en lezen, volgens het Postfonds voor de Alfabetisering.
  (Bron: De Standaard) http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF10022009_099

  BRUSSEL - Bijna één miljoen Belgen - ongeveer één landgenoot op tien - kunnen onvoldoende schrijven en lezen. De problematiek treft alle lagen van de bevolking. Dat verklaarde de voorzitter van het Postfonds voor de Alfabetisering in het kader van de voorstelling van de resultaten van de eindejaarsactie van De Post.

   

  (…)

  'Analfabetisme in België wordt schromelijk onderschat (...) omdat men het nog te vaak associeert met mensen van buitenlandse origine die in hun eigen land geen kans hebben gekregen naar school te gaan, of met ouderen die om een of andere reden te vroeg van school zijn gegaan', legt Julien Van Geertsom, voorzitter van het Postfonds voor Alfabetisering, uit.

  De sociale consequenties van het probleem mogen niet onderschat worden. Wie niet kan lezen of schrijven zal moeilijker een job vinden en mocht dat al het geval zijn, zal hij minder kansen krijgen om zich in het bedrijf op te werken of om opleidingen te volgen. Ook de brieven van de gemeente, de dokter, het gerecht of de ziekenkas begrijpt hij niet. En de kinderen helpen met hun huiswerk, wordt eveneens moeilijk.

  'De Vlaamse werkloosheidscijfers leggen overigens duidelijk het verband bloot tussen laaggeletterdheid en sociale kwetsbaarheid. Bijna 40 procent van de werkzoekenden geeft aan dat ze moeilijkheden hebben om eenvoudige bewerkingen uit te voeren, te lezen of te schrijven. Uit dezelfde cijfers blijkt overigens ook dat werkzoekenden tot 3,5 keer vaker als laaggeletterd kunnen worden omschreven dan mensen die een job hebben', vervolgt Van Geertsom, die besluit dat analfabetisme zonder twijfel in direct verband staat met kwetsbaarheid, een gebrek aan kansen en sociale en economische uitsluiting.

  Het Postfonds voor Alfabetisering lanceert nu een speciale projectoproep, die eindigt op 23 april. Het fonds richt zich tot de betrokken organisaties en instanties en moedigt hen aan innoverende projecten voor de alfabetisering van jongeren en volwassenen in te dienen. Op 8 september, de internationale Dag van de Alfabetisering, worden de laureaten bekendgemaakt.

  ivb

   

   

  Commentaar: En hoe zou het met hun kennis van vreemde talen gesteld zijn?

   

   

   

   

  13-02-2009 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Esperanto in het Braziliaanse middelbaar onderwijs

  Geachte mevrouw/heer,

   

  Ter overweging:

   

  Een Braziliaanse senator stelt voor Esperanto te officialiseren in het Braziliaanse middelbaar onderwijs. Het project kreeg een positieve beoordeling in de senaat. (bron: http://www.liberafolio.org/Members/leitejr/eo_brazilalernejo)

   

   Cristovam Buarque, een gekende Braziliaanse senator, heeft voorgesteld het Esperanto officieel in te voeren in het Braziliaanse middelbaar onderwijs. Het wetsontwerp werd positief onthaald en kreeg zelfs lof van de Commissie voor Onderwijs van de hogere kamer. De voorzitter van de Braziliaanse senaatscommissie, senator Marcelo Crivela (een gekend evangelist in Brazilië), stelde een gunstig rapport op over het initiatief van Cristovam Buarque.

   

  Het wetsontwerp riep geen polemiek op en doorliep vlot de fasen volgens het interne reglement van de Brailiaanse senaat. Na de stemming in de senaat zal het voor een nieuwe stemming naar de kamer van afgevaardigden gezonden worden. Als het wetsontwerp door de afgevaardigen aanvaard zal zijn, zal de leider van de Braziliaanse republiek zeker niet aarzelen het te  bekrachtigen en te ondertekenen. Een jaar geleden stelde Cristovam Buarque via wetsvoorstel nr 27/2008 een wijziging voor van artikel 26 van de wet nr 9.394 van 20 december 1996, de belangrijkste Braziliaanse wetgeving betreffende het onderwijs (in het Portugees LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

   

  Volgens artikel 26 van deze wet heeft de schoolgemeenschap het recht een vreemde taal uit te kiezen en moet de betrokken school vervolgens deze eis vervullen. Indien bijvoorbeeld een schoolgemeenschap voor Esperanto kiest, zal het schoolhoofd zorgen voor het onderwijs ervan. Als het al mogelijk is Esperanto of een andere taal uit te kiezen in een Braziliaanse school, hetzij een  basis-, hetzij een middelbare school, kan men zich afvragen wat de waarde is van het initiatief van de senator voor de middelbare school. Welnu, het feit dat Esperanto zal voorkomen in de wettekst is zeer belangrijk uit politiek standpunt, alleen reeds omdat Esperanto de enige "vreemde" taal zal zijn in het hoofdreglement betreffende het onderwijs in Brazilië, dank zij de toevoeging van het zesde alinea aan het vermelde artikel 26. Het mag gezegd worden dat dit lovenswaardige initiatief, zeker het belangrijkse uit de geschiedenis van het Esperanto in Brazilië, door een niet-Esperantist werd voorgesteld.

   

  Cristovam Buarque, gewezen rector aan de Universiteit van Brazilië en ooit kandidaat voor het leiderschap van de republiek, spreekt spijtig genoeg geen Esperanto. Hoewel hij buiten de beweging staat, is hij goed geïnformeerd over de interne idee voorgesteld door Zamenhof. In de tekst van het wetsvoorstel beschouwt  de senator Esperanto als een geschikt middel voor de opbouw van de vredescultuur, niet alleen internationaal, maar ook in eigen land. In het jubileumjaar van de 150ste verjaardag van Zamenhof ontvangt de Braziliaanse beweging dit wetsgeschenk met vreugde. Het wetsvoorstel is te vinden in het Portugees op:

  http://www.senado.gov.br/sf/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=83989  

   

   

   

  Hoogachtend,

   

   

  Dan Van Herpe

  Taaldemocraat

  Koningin Fabiolalaan 2

  2360 Oud-Turnhout

   

  http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie  Dit bericht stuurde ik naar: 'mieke.vanhecke@vsko.be'; 'Monica Van Kerrebroeck'; 'dirk.decock@vlaamsparlement.be'; 'anne van lancker'; 'ivo belet'; 'piet.van.de.craen@vub.ac.be'; 'Bart Caron'; 'ev@etiennevermeersch.be'; 'yleterme@cdenv.be'; 'contact@openvld.be'; 'info@s-p-a.be'; 'Margriet Hermans'; 'marianne thyssen'; 'info@annedb.be' 

   

  26-02-2009 om 07:16 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Esperanto te Europees voor Aziaten? (deel 1)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

   

  L’ESPERANTO SERAIT-IL TROP EUROPEEN POUR LES ASIATIQUES ? 

  Opinions des intéressés eux-mêmes

   

  ĈU ESPERANTO ESTUS TRO EŬROPECA POR AZIANOJ ?

  Atestoj de la koncernatoj

   

                                                                                                                      
  Germain  PIRLOT
  Steenbakkersstraat 21
  BE-8400 Oostende, Eŭropa Unio
  gepir.apro.@.pandora.be

                                              

  Il arrive régulièrement que certaines personnes affirment que l’espéranto ne conviendrait pas pour les Asiatiques, vu que cette langue serait trop « européenne » pour eux. Je n’ai nullement l’intention de polémiquer à ce propos, d’autant plus que je ne suis pas compétent en la matière. Tout au plus pourrais-je suggérer de consulter le site multilingue d’un spécialiste dans ce domaine  < http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Piron >. D’origine belge, Claude Piron a d’abord étudié l’espéranto comme première langue étrangère avant de travailler au siège de l’ONU à New York  où, pendant quelques années, il fut traducteur-correcteur vers le français à partir de l’anglais, du chinois, de l’espagnol et du russe. Il enseigna par la suite à l’université de Genève.

   

  J’ai pensé qu’il serait sans doute opportun de poser la question aux intéressés eux-mêmes, à ces Asiatiques, pour qui le choix d’un « moyen d’intercompréhension international » se limite généralement à une seule alternative : l’English à la sauce britannique ou l’English à la sauce étatsunienne ! Voyez ci-après quelques réactions – en espéranto avec une traduction littérale - que je vous livre sans commentaires.

   

   

  Regule iuj personoj certigas ke Esperanto ne taŭgus por azianoj, pro la fakto ke tiu lingvo estus tro « eŭropa ». Neniel mi intencas polemiki tiurilate, des pli ke mi ne estas kompetenta pri tio. Mi nur povus sugesti konsulti la plurlingvan paĝaron de specialisto  http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Piron >. Belgdevena Claude Piron lernis Esperanton kiel unuan fremdlingvon antaŭ ol labori dum pluraj jaroj ĉe UNo en Novjorko kiel tradukisto-korektisto al la franca el la angla, ĉina, hispana kaj rusa. Poste li instruis en la universitato de Ĝenevo.

   

  Mi pensis ke endus demandi tiurilate la koncernatajn personojn mem, t.e. la azianoj, por kiuj la elekto de « internacia interkompreniĝilo » ĝenerale limiĝas je ununura alternativo : la English laŭ brita modo la English laŭ usona modo. Vidu ĉi-poste kelkajn reagojn – en Esperanto kun laŭvorta traduko – sen iuj ajn komentoj.

   

   

  février / februaro 2009 :

   

   

  Bill Mak - linguiste / lingvisto, Japon / Japanio :

   

  Mi estas lingvisto nun verkante mian doktoran tezon ĉe Kiota Universitato. La koncepto de Azio estas tre problema. Ĉar inter azianoj ekzistas tiom da diferencoj, eĉ multe pli ol inter eŭropanoj. Cetere, inter dekoj da aziaj lingvoj, eble nur en la korea kaj en la japana [r] kaj [l] estas alofonaj variaĵoj de la sama fonemo. La kantona ĉina estas mia denaska lingvo. Mi neniam konfuziĝas inter [r] kaj [l]. Tia antaŭjuĝo estas mita.


  Je suis linguiste et je prépare une thèse de doctorat à l'Université de Kyoto. Le concept Asie est problématique, car il existe tellement de différences entre les Asiatiques, davantage même qu'entre les Européens. Par ailleurs, parmi des dizaines de langues asiatiques, il n'y a peut-être qu'en coréen et qu'en japonais que [r] et [l] sont des variantes allophones d'un même phonème. Le chinois cantonnais est ma langue native. Je n'ai jamais fait de confusion entre [r] et [l]. Ce préjugé est un mythe. 

   

  La realeco estas jena: inter aziaj popoloj mankas komuneco. Se temas pri lingvo, praktike la angla estas la nuna solvo kiu interalie ne tiom bone funkcias. Sed ideale Esperanto estas pli bona solvo, ĉu teorie ĉu praktike. Se oni elpensas ian absolute logikan kaj neŭtralan lingvon kiel la "filozofa lingvo" de John Wilkins en la 17a jarcento, neniu povos lerni ĝin pro la malfacileco.

   

  La réalité est la suivante : il manque une communauté entre les peuples "asiatiques". S'il s'agit de la langue, l'anglais est pratiquement la solution actuelle qui, d'ailleurs, ne fonctionne pas tellement bien. Mais l'espéranto est idéalement une meilleure solution, théoriquement et pratiquement. Si l'on envisageait une langue absolument logique et neutre, comme la "langue philosophique" de John Wilkins au 17e siècle, personne ne pourrait l'étudier à cause de sa difficulté.

   

  Vidu mian artikoleton antaŭnelongan / Voyez mon récent article :

  http://www.ipernity.com/blog/billmak/120344

   

   

  Shaozhong Liu - professeur universitaire/ universitata profesoro, Chine / Ĉinio :

   

  Estas ega problemo, tamen mi ne pensas ke ĉiuj azianoj havas malfacilaĵojn por prononci [l] kaj [r]. 

   

  C'est un problème important; cependant je ne pense pas que tous les Asiatiques aient des difficultés pour prononcer [l] et [r].

   

   

  Han Zuwu - enseignant de langues étrangères / instruisto pri fremdlingvoj, Chine / Ĉinio :


  Mi neimageble renkontas la problemon, kiun vi skribis al mi, pri la lernado de Esperanto.

  Ĉiuj scias, ke Esperanto estas plej facila inter ĉiuj lingvoj en la mondo. Kompreneble mi lernas Esperanton pli multe facile ol la angla lingvo. Mi prononcas literojn [l] kaj [r] facile kaj senprobleme.

   

  De façon inimaginable je rencontre le problème que vous me décrivez à propos de l'étude de l'espéranto. Tous savent que l'espéranto est la plus facile de toutes les langues dans le monde. Evidemment j'étudie l'espéranto beaucoup plus rapidement que l'anglais. Je prononce les lettres [l] et [r] facilement et sans problème.

   

   

  Hoshida Acushi -  ingénieur retraité / emerita inĝeniero ,  Japon / Japanio :

   

  Ĉu Azianoj renkontas pli da problemoj por lerni Esperanton ol por lerni la anglan? Tute ne, laŭ mia sperto. Esperanto estas multe pli facila  ol la angla por lerni. En kelkaj lingvoj, ekz. la japana, la korea, kaj multaj oceaniaj (polineziaj) lingvoj mankas distingo inter [l] kaj [r], do junaj lernantoj sentas malfacilon por prononci anglajn vortojn en lernejoj.  Sed tio estas preskaŭ sama ankaŭ ĉe Esperanto. La distingo de [l] kaj [r] en Esperanto estas multe pli klara (do facila) ol en la angla,  al mi ŝajnas.

   

  Les Asiatiques rencontrent-ils davantage de problèmes pour étudier l'espéranto que pour apprendre l'anglais? Pas du tout, selon mon expérience. L'espéranto est beaucoup plus facile à étudier. Dans quelques langues, par exemple en japonais, en coréen, et dans plusieurs langues océaniennes (polynésiennes), il n'y a pas de distinction entre [l] et [r]; de jeunes étudiants éprouvent donc une difficulté à prononcer des mots anglais dans les écoles. Mais c'est aussi presque le même pour l'espéranto. Il me semble que la distinction entre [l] et [r] est beaucoup plus claire (donc plus facile) en espéranto qu'en anglais. 

   

   

  Ranga -  médecin-professeur dans un collège de médecine traditionnelle / kuracisto-instruisto en kolegio de tradicia medicino, Inde / Hinda Unio :

   

  Esperanto certe estas ne nur eŭropeca sed ankaŭ eŭropisma laŭ la opinioj de multaj miaj studentoj, kiuj provis lerni Esperanton de mi. Mi loĝas en suda Barato, kie oni parolas dravidajn lingvojn, kiuj malsimilas al hind-eŭropaj lingvoj de norda barato. Niaj lingvoj havas verbon en la fino de la frazo.

   

  Selon l'opinion de plusieurs de mes étudiants, qui ont essayé de l'étudier avec moi, l'espéranto n'est pas seulement une langue européenne, mais aussi européaniste. J'habite dans le sud de l'Inde, où l'on parle des langues dravidiennes, différentes des langues indo-européennes du nord de l'Inde. Nos langues ont le verbe à la fin de la phrase.
   
  Por ni estas malfacile prononci [c , ĵ, z]. Eble por japanoj estas malfacile prononci [l] kaj [r] sed ne ĉe ni. Por esplori la veron oni devas renkonti tiun kiu lernis Esperanton rekte per iu barata lingvo sen la fona scio en la angla. Mi pensas ke ĉiu esperantisto en Barato scipovas iom da aŭ ian anglan. Barataj lingvoj ne havas sonon [f]. Mi opinias ke oni ankaŭ ŝanĝu la ortografion de Esperanto por esti tute internacia.

   

  Il est difficile pour nous de prononcer les [c, ĵ, z]. ( « c »  se prononce « ts » comme dans «tsunami » -«  ĵ » se prononce  « j » comme dans «jeudi » ).  Peut-être est-il difficile pour des Japonais de prononcer [l] et [r], mais pas chez nous. Pour rechercher la vérité, l'on devrait rencontrer quelqu'un qui a étudié directement l'espéranto via une langue indienne, sans avoir une base d'anglais. Je pense que tout espérantiste en Inde connaît plus ou moins l'anglais. Des langues indiennes n'ont pas le son [f]. Je pense que l'on devrait changer l'orthographe de l'espéranto pour être tout à fait international. 


   Ni lernis Esperanton ĉar tiu lingvo estas pli facila ol la angla. Sed la esperantistoj kreas malfacilan Esperanton en paroloj kaj skriboj timigante novajn lernantojn.

   

  Nous avons étudié l'espéranto parce que cette langue est plus facile que l'anglais. Mais les espérantistes créent un espéranto difficile, oral et écrit, qui intimide de nouveaux étudiants.

   

   

  Lee Hyun Hee - commerçant / komercisto , Corée du Sud / Sud-Koreio :

   

   Laŭ mia opinio Esperanto ne havas problemon por azianoj, precipe por Japanoj. Estas iom malfacile distingi prononcon [r] kaj [l], tamen tio estas problemo de kutimiĝo. Mia amiko Harada Tsukuru (Japano) tre perfekte prononcas ilin, ĉar li multe faris penadon por ĝuste prononci tiun literojn. Kompreneble por koreoj tute ne estas problemo pri prononco. Laŭ mia opinio, Esperanto vere devas fariĝi komuna lingvo por homaro krom siaj naciaj lingvoj.

   

  A mon avis l’espéranto n’est pas un problème pour des Asiatiques, principalement pour des Japonais. Il y a une certaine difficulté à faire une distinction dans la prononciation de [r] et de [l] ; c’est cependant une question d’habitude. Mon ami Harada Tsukuru (Japonais) les prononce à la perfection, car il a fait des efforts pour bien prononcer ces lettres. Evidemment pour des Coréens il n’y a pas du tout de problème de prononciation. Selon mon opinion, l’espéranto doit vraiment devenir une langue commune pour l’humanité en plus des langues nationales.

   

   

  Probal Dasgupta - enseignant universitaire de linguistique / universitata instruisto pri lingvistiko,  Inde / Hinda Unio

   

  Mi trovas Esperanton la plej facile lernebla lingvo por azianoj el inter la kandidatoj por la statuso de internacia lingvo.

   

  Je trouve que, parmi les langues candidates au statut de langue internationale, l'espéranto est la langue la plus facile à étudier.

   

   

  Hamzeh Shafiee - ingénieur en télécommunication / inĝeniero pri telekomunikado, Iran / Irano :

   

  Por ni irananoj, mi neniam aŭdis pri problemo en prononcado de literoj [l] kaj [r].  Ambaŭ literoj ekzistas ankaŭ en persa alfabeto. Lernado kaj uzado de Esperanto estas ege pli facila ol ĉiuj aliaj lingvoj de la mondo. La nura problemeto en prononcado de Esperanto inter irananoj estas [c]; sed eĉ tio estas facile prononcata post iom da praktiko.


  Pour nous, Iraniens, je n'ai jamais entendu parler de problèmes dans la prononciation des lettres [l] et [r]; ces deux lettres existent dans l'alphabet perse. L'apprentissage et l'emploi de l'espéranto est beaucoup plus facile que ceux de toutes les autres langues du monde. Le seul petit problème pour des Iraniens est la prononciation en espéranto de la lettre [c] (prononcée « ts » comme dans « tsar»); mais même cette lettre peut être facilement prononcée avec un peu de pratique. 

   

   

  Somekawa Takatosi - enseignant / instruisto, Japon / Japanio :

   

  Jes, prononco de [l] kaj [r] estas malfacila por ni, japanoj. Facileco aŭ malfacileco de prononco estas grava afero,  troviĝas aliaj aferoj koncerne lingvon, mi pensas.

   

  Oui, la prononciation de [l] et [r] est difficile pour nous, Japonais. La facilité ou la difficulté de prononciation est une chose grave, mais je pense qu'il y a d'autres affaires en ce qui concerne une langue.

   

   

  Tahira Masako  -  Japon / Japanio :

   

  Jes, ĝenerale japanoj malfacile prononcas ne nur[l] kaj [r] sed ankaŭ [ĝ], [ĵ], [f]kaj [v]; tio dependas de individuoj. Por mi [l] kaj [r] facile distingeblas, sed [ĝ] kaj [ĵ] malfacile. Feliĉe, hazarde, por japanoj la vokaloj de Esperanto [a, e, i, o,u] tute samas al la japanaj vokaloj, dum koreoj kaj ĉinoj havas pli multe da vokaloj malfacile prononceblaj. Sed por japanoj estas alia problemo. Japana lingvo ne havas memstarajn konsonantojn escepte de [n]. Tial al konsonanto akompanas vokalo, ekzemple: "estas" emas prononciĝi al "esutasu", "lernanto" al "lerunanto", "frukto" al "furukuto", "adreso" al "adoreso", ktp. Inverse mankas [u], ĉar la japana [u] estas malforte aŭ preskaŭ ne prononcata, ekzemple: "okupita" al "okpita", "instruisto" al "instristo", "februaro" al "febraro" ktp. Eĉ mikso de eraroj okazas, ekzemple: "studento" al "sutdento", "industrio" al "indsuturio" ktp. Sed la malfacileco de Esperanto por azianoj ne devenas simple de  prononco, sed ĉefe de fremdaj vortoj kaj gramatikaĵoj.


  Malgraŭ ĉio Esperanto estas multe pli facila ol la angla lingvo por azianoj.

   

  Oui, généralement les Japonais prononcent difficilement non seulement [l] et [r], mais aussi [ĝ], [ĵ], [f] et [v] ; cela dépend des individus. Pour moi, je distingue facilement [l] et [r], mais plus difficilement [ĝ] et [ĵ] (« ĝ » se prononce « dj » comme dans « adjoint » ; « ĵ » se prononce « » comme dans « juin »). Heureusement, par hasard, pour les Japonais les voyelles de l'espéranto [a, e, i, o, u] (« u » se prononce « ou ») sont tout à fait semblables aux voyelles japonaises, alors que les Coréens et les Chinois ont beaucoup plus de voyelles difficilement prononçables. Mais pour les Japonais il y a un autre problème. La langue japonaise n'a pas de consonnes indépendantes, à l'exception de [n]. C'est ainsi qu'une consonne accompagne une voyelle, par exemple : "estas" a tendance à être prononcé "esutasu", "lernanto" comme "lerunanto", "frukto" comme "furukuto", "adreso" comme "adoreso", etc. A l'inverse il manque [u], car le japonais [u] est peu voire presque pas prononcé, par exemple : "okupita" comme "okpita", "instruisto" comme "instristo", "februaro" comme "febraro". Il y a même des mélanges d'erreurs, par exemple : "studento" devient "sutdento", "industrio" "indsuturio", etc.  Mais la difficulté de l'espéranto pour des Asiatiques ne réside pas seulement dans la prononciation, mais principalement dans les mots étrangers et les points grammaticaux.

   

  Malgré tout  l'espéranto est beaucoup plus facile que l'anglais pour des Asiatiques. 

   

   

  Aikawa Sekuto - technicien médical retraité / emerita medicina teknikisto, Japon / Japanio :

  (a ) Pri prononco japanlingvanoj malfacile distingas [r] kaj [l], sed koreoj facile prononcas tiujn du sonojn. Aziaj nacioj estas multe pli diversaj ol eŭropaj nacioj. Ni japanlingvanoj malfacile prononcas [r] kaj [l], sed tio okazas ne nur en Esperanto, sed ankaŭ en lernado de la angla, franca, germana... Tio do ne estas problemo sole de Esperanto.

  (b) Pri gramatiko kaj vortordo la japana lingvo kaj la ĉina lingvo havas tute malsamajn gramatikojn kaj vort-ordojn. Kaj ambaŭ lingvoj gramatike malsamas ol la eŭropaj lingvoj. Esperanto do pli malfacilas por azianoj ol por eŭropanoj. Tamen la naciaj lingvoj, ekzemple la angla, multe pli malfacilas ol Esperanto ankaŭ por ni.

  Esperanto ne estas absolute neŭtrala por azianoj, sed kiel internacia lingvo ĝi estas pli justa solvo ol la angla.

   

  En ce qui concerne la prononciation les Japonais font difficilement la distinction entre [r] et [l], mais les Coréens prononcent plus facilement ces sons. Les nations asiatiques sont beaucoup plus différentes que les nations européennes. Nous, Japonais, prononçons difficilement [r] et [l], mais ce n'est pas seulement le cas avec l'espéranto; c'est aussi la même chose pour l'étude de l'anglais, du français, de l'allemand ... Cela n'est donc pas seulement un problème lié à l'espéranto.

   

  En ce qui concerne la grammaire et  l'ordre des mots, ils sont tout à fait différents que dans la langue japonaise et la langue chinoise. Ces deux langues sont grammaticalement différentes des langues européennes. L'espéranto est donc plus difficile pour des Asiatiques que pour des Européens. Cependant, les langues nationales, comme par exemple l'anglais, sont aussi pour nous de loin plus difficiles que l'espéranto.

   

  L'espéranto n'est absolument pas neutre pour des Asiatiques, mais comme langue internationale il est plus équitable que l'anglais.  

   

   

  Firdaus Shukurov - enseignant universitaire de mathématique et d’informatique / universitata instruisto pri matematiko kaj informadiko,  Tadjikistan / Taghikio :

   

  Lernado de Esperanto estis por mi la plej facila afero. Mi havas neniun problemon pri literoj [l] kaj [r]. Tiuj homoj, kiuj kritikas Esperanton, similas al tiuj, kiuj kritikis Pasternak kaj Solzhenicyn, ne leginte iliajn verkojn. Mi parolas la anglan kaj la germanan, sed Esperanto estas la plej bona kaj bela. Bedaŭrinde la politikistoj estas kontraŭ Esperanto. Ili volas, ke la angla disvastiĝu kaj ke granda parto de la homaro liveru tempon por ĉi tiu lingvo

   

  L'étude de l'espéranto est pour moi la plus facile des choses. Je n'ai aucun problème avec les lettres [l] et[r]. Ces personnes qui critiquent l'espéranto ressemblent à celles qui critiquaient Pasternak et Soljenitsyne, mais qui n'avaient pas lu leurs oeuvres. Je parle l'anglais et l'allemand, mais l'espéranto est meilleur et plus beau. Malheureusement les politiciens sont contre l'espéranto; ils veulent que l'anglais se répande et qu'une grande partie de l'humanité consacre du temps à cette langue.

   

  Einde deel 1

  01-03-2009 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Is Esperanto te Europees voor Aziaten? (deel 2)

  Liu Baoguo -  enseignant / instruisto , Chine /  Ĉinio :

   

  Verdire, mi ankaŭ opinias, ke Esperanto estas iomete tro eŭropeca, ĉar en Esperanto troviĝas ege malmultaj aziaj terminoj. Tamen, kompare kun la angla lingvo, Esperanto estas multe pli facile lernebla. Multaj ĉinoj lernis la anglan pli ol dek jarojn kaj ne povas bone uzi ĝin. En norda Ĉinio, oni povas facile prononci la literon [l], tamen en suda Ĉinio, oni malfacile diferencigas la literojn [l] kaj [n]. En ĉina lingvo ne troviĝas la litero [r] ; multaj ĉinoj ne povas facile prononci ĝin. Tamen post ekzercado, multaj povas pli facile prononci ĝin. Mi kaj mia frato povas bone prononci la literon [r].

   

  A vrai dire, je crois aussi que l'espéranto est un peu trop européen, car en espéranto il y a très peu de termes asiatiques. Cependant, comparé à l'anglais, l'espéranto est beaucoup plus facile à étudier. De nombreux Chinois ont étudié l'anglais plus de dix ans et ils sont incapables de bien l'utiliser. Dans le nord de la Chine, on prononce plus facilement la lettre [l] ; cependant, dans le sud, on fait difficilement la différence entre les lettres [l] et [n]. Dans la langue chinoise l'on ne trouve pas la lettre [r] ; de nombreux Chinois ne peuvent pas la prononcer facilement. Toutefois après un entraînement, ils sont nombreux à la prononcer plus facilement. Mon frère et moi pouvons bien prononcer la lettre [r].  

   

   

  Simin Emrani  - enseignante / instruistino, Iran / Irano :

   

  Por perslingvanoj prononcado de esperantaj literoj estas tre flua, simpla kaj nenia problemo ekziztas. Sed menciindas ke ankaŭ francoj ne povas la literon [r] ĝuste prononci. Laŭ la plej lastaj esploroj pri lingvolerno estas indikita : « Oni per praktikado povos solvi la naciajn prononc-kutimojn ».

   

  Pour des personnes de langue perse la prononciation des lettres de l'espéranto est très fluide, simple, et il n'existe aucun problème. Mais il faut aussi mentionner que des Français également ne prononcent pas correctement la lettre [r].  Selon les recherches les plus récentes sur l'enseignement des langues, « l'on peut par la pratique résoudre les habitudes des prononciations nationales ».

   

   

  Eruda Li  -  Chine / Ĉinio :

   

  Mi estas ino kaj mi eklernis Esperanton ekde la 15-a jaro. Por mi ĝi ja estas la plej facile lernebla lingvo. Post kelkjara lernado , kiam mi vizitis Varsovion por la Universala Kongresoen la jaro 1987). La Pola Radio intervjuis min, kaj dissendis la programon tutmonde. Poste. mi informiĝis, ke la Pola Radio ricevis multajn leterojn de diverslandaj esperantistoj, kiuj diris ke " la knabino parolas tiel bele , klare kaj flue nian lingvon Esperanton, ke ŝi povas esti  la modelo por ni okcidentanoj... Fakte. ne nur mi, sed ankaŭ la plej multo el ĉinaj Esperanto-parolantoj povas klare kaj bone prononci ne nur [l] kaj [r], sed ankaŭ " iujn literojn" . Mi ankauŭ kantas esperante; jam mi havis plurfojan propran Esperanto- koncerton en diversaj landoj . La Radioj Pekino kaj Polonia ofte dissendas miajn Esperanto-kantojn al la tuta mondo. Mi neniam aŭdis plendojn, ke mi ne bone prononcis [l] kaj [r].

   

  Je suis une femme et j'ai commencé à étudier l'espéranto dès l'âge de 15 ans. Pour moi c'est certainement la plus facile des langues à étudier. Après quelques années, lorsque j'ai participé au congrès universel de Varsovie (en 1987), la radio polonaise m'a interviewée et a diffusé le programme dans le monde. Par la suite, j'ai appris que cette radio avait reçu de nombreuses lettres d'espérantistes de divers pays, disant que "la demoiselle parle si bien, si clairement et si couramment l'espéranto, qu'elle pouvait être un modèle pour nous Occidentaux". En fait, pas seulement moi, mais aussi la majorité des Chinois parlant l'espéranto peuvent prononcer clairement et correctement, non seulement [l] et [r], mais aussi d'autres lettres. Je chante également en espéranto; j'ai déjà donné plusieurs fois mon propre concert en espéranto dans divers pays. Souvent Radio Pékin et Radio Polonia diffusent à travers le monde mes chansons en espéranto. Je n'ai jamais entendu de plaintes quant à une mauvaise prononciation de [l] et de [r].

   

  (Quotidiennement ces deux stations de radio émettent en espéranto :  Radio Pékin   http://esperanto.cri.cn/  ;  Radio Polonia :   http://www.polskieradio.pl/eo/ ).

   

   

  Nguyen Thi Ngoc Lan - professeur retraité de français et d'anglais / emerita instruistino pri la franca kaj la angla, Vietnam / Vietnamio :  

   

  En mia lando grandaĝaj intelektuloj povoscias la francan lingvon. De antaŭ kelkdekoj da jaroj, la angla lingvo estas la ĉefa fremda lingvo instruata en lernejoj kaj universitatoj. La franca, ĉina kaj rusa lingvoj estas ankaŭ instruataj, sed nur en malmultaj lernejoj en grandaj urboj. Aliaj lingvoj, nome la araba, germana, hispana, itala, japana kaj korea estas instruataj en kelkaj universitatoj de fremdaj lingvoj. La lernado de iu ajn fremda lingvo necesigas minimuman kapablecon. La vjetnamoj, kiuj estas kapablaj pri la franca aŭ la angla lingvoj ankaŭ kapablas pri Esperanto. Tiuj, kiuj povoscias neniun fremdan lingvon, povas lerni Esperanton, sed kun malfaciloj konsistantaj ĉefe en prononco kaj sintakso. Estas do malfacile por ili plialtigi sian lingvo-nivelon, kaj iuj estas eternaj komencantoj. La miskompreno pri la internacia lingvo ankaŭ ekzistas en Vjetnamio.

   

  Dans mon pays, les intellectuels fort âgés savent le français. Depuis quelques dizaines d'années l'anglais est la langue principalement enseignée dans les écoles et dans les universités. Le français, le chinois et le russe sont également enseignés, mais seulement dans peu d'écoles des grandes villes. D'autres langues, comme l'arabe, l'allemand, l'espagnol, le japonais et le coréen sont enseignées dans quelques universités des langues étrangères. L'étude de n'importe quelle langue étrangère requiert un minimum d'aptitude. Les Vietnamiens qui en ont pour le français et l'anglais, en ont aussi pour l'espéranto. Ceux qui ne peuvent étudier aucune langue étrangère, peuvent étudier l'espéranto, mais avec des difficultés, principalement pour la prononciation et la syntaxe. Ils éprouvent donc des difficultés pour élever leur niveau linguistique, et ils sont d'éternels débutants. La méprise à propos de la langue internationale existe aussi au Vietnam. 

   

   

   

  Kimura Goro -  assistant universitaire / universitata vicprofesoro, Japon / Japanio

   

  La ĉiama demando...Jen (parto de) mia vidpunkto: Certe eŭropanoj havas relativan avantaĝon je lernado de esperantaj vortradikoj. Sed Esperanto fakte allogis ankaŭ azianojn. Ne pro sia lingva neŭtraleco (tio ja fakte ne eblas), sed pro tio ke ĝi ne estas ligita politike kaj identece al definita denaskularo, popolo aŭ lando. En tiu punkto Esperanto havas unikan valoron, certe ankaŭ por azianoj.

  L'éternelle question ... Voici (partiellement) mon point de vue. Des Européens ont certainement un avantage relatif dans l'étude des racines de l'espéranto. Mais en fait l'espéranto a séduit aussi des Asiatiques. Non pour sa neutralité linguistique (en réalité cela n'est pas possible), mais vu le fait qu'il n'est lié ni politiquement, ni identitairement à une ethnie définie, à un peuple ou à un pays. De ce point de vue l'espéranto a une valeur unique, certainement aussi pour des Asiatiques.   

  Miajn opiniojn pri tiu demando por esperantistoj skribis en "La Ondo de Esperanto" n-ro 127, 13:

  Sur cette question j'ai écrit mes opinions pour des espérantistes dans "La Ondo de Esperanto" (la vague de l'espéranto) n° 127, 13 -

  - Esperanto: ĉu nur por Eŭropo? /   L'espéranto : seulement pour l'Europe?

  http://www.esperanto.org/Ondo/Eb/127-eb.htm#Eb37-05


  kaj / et
  - Ĉu eblas deeŭropigi Esperanton? / Est-il possible de déseuropéaniser l'espéranto?
  http://www.bonalingvo.it/index.php/Orienta_Esperanto:_KIMURA_Goro_Christ

   

   

  Navin Shesta – Népal / Nepalo :


  Por ni en Nepalo ne estas malfacile prononci [l] kaj [r]. Eble por ĉinlingvaj parolantoj.

   

  Pour nous, au Népal, il n’est pas difficile de prononcer [l] et [r]. Peut-être pour les locuteurs chinois.

   

   

   

  +++++++++++

   

   

   

  Opinion d’une européenne / Opinio de eŭropanino :

   

   

  Mireille Grosjean - enseignante retraitée / emerita instruistino, Suisse / Svislando :

   

  Mi estas en Japanio por ses monatoj kaj mi observas la jenon.

   

  Japanoj penas prononci malsame [l] kaj [r],  [v] kaj [b],  [f] kaj [h] . Ili ankaŭ penas prononci [u], ĉar ĝi malaperas en la japana same kiel nia [e] en fina pozicio. Ili kutimas erari parolante sen artikolo kaj sen subjekto. Samaj malfacilaĵoj estas por ili en la angla. Plie japanoj havas multnombrajn malfacilaĵojn lernante la prononcon de la angla. Ili devas lerni meti prepoziciojn antaŭ la nomo, en la japana ili estas post la nomo. La vortvico en la japana estas tute alia ol en Esperanto kaj en la angla. Krome ili devas lerni ĉiujn vortojn, ne povas diveni "tablo, manĝi" ktp...kiel franclingvanoj.

   

  Japanoj diris al mi, ke ili pli rapide lernas Esperanton, ĉar en ĝi ili lernas "ĉevalo" kaj povas senprobleme konstrui "ĉevalino, ĉevalido, ĉevalejo ....Sed  en la angla, ili devas lerni ĉiujn vortojn tiajn. Japanoj konas "Kyoto no eki": eki= stacidomo. no = de  Stacidomo de Kyoto ; sed la vortvico estas mala. En la angla ekzistas sama vortvico kiel en la japana, tamen sen prepozicio. Alia pli bona ekzemplo: "basu no noriba". "Basu" = buso; "noriba" = haltejo. Bushaltejo = "basu no noriba".

   

  Je suis au Japon pour six mois et voici ce que j’ai observé.

   

  Les Japonais s’efforcent de prononcer différemment [l] et [r], [v] et [b], [f] et [h]. Ils s’efforcent aussi de prononcer [u] (prononcé « ou »), car il devient muet en japonais à la façon de notre [e] final. Ils ont pour habitude de parler erronément en omettant l’article et le pronom. Ce sont pour eux les mêmes difficultés que pour l’anglais. Par ailleurs les Japonais éprouvent de nombreuses difficultés en apprenant la prononciation de l’anglais. Ils doivent apprendre  à mettre les prépositions devant le substantif, qui se trouvent derrière en japonais. L’ordre des mots en japonais est tout à fait différent qu’en espéranto ou qu’en anglais. Par ailleurs ils doivent apprendre tous les mots, et ils ne peuvent deviner le sens de « tablo », « manĝhi » (prononcé « mandji »), etc.  comme les francophones.

   

  Les Japonais m’ont dit qu’ils étudient plus rapidement l’espéranto car, dans cette langue, lorsqu’ils étudient « ĉevalo » (prononcé « tchévalo » ), ils peuvent construire sans problème « ĉevalino » (jument), « ĉevalido » (poulain), « ĉevalejo » (écurie) … Mais en anglais ils doivent étudier tous ces mots. Les Japonais connaissent « Kyoto no eki » (eki / gare ; no / de – gare de Tokyo), mais l’ordre des mots est différent. En anglais il existe le même ordre qu’en japonais, mais sans préposition. Un meilleur exemple : « basu no noriba » / halte de bus ( basu / bus ; noriba / halte).

   


   

   

   

  ==============================

   

   

   

   

   

   

  02-03-2009 om 18:47 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  11-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europa, minder een toren van Babel - John Bull ('t PALLIETERKE

  Geachte heer,

   

  Graag enkele bedenkingen bij het artikel: Europa, minder een toren van Babel van de heer John Bull.

   

  1/ Hij noemt het mechanisme de "maxi-mini regel" en bedoelt daarmee dat mensen met verschillende taalachtergronden die samenwerken, vergaderen, terugvallen op het gebruiken van de taal waarover zij vermoeden dat het grootste deel van de partners of genoten haar begrijpen. Dit heeft dus minder te maken met spreken dan wel met begrijpen.

   

  De NESsy’s (Native English Speakers, m.a.w.: ’s werelds eersterangsburgers, de nieuwe Übermenschen, het nieuwe Herrenvolk) het hoge woord en de anderen (waarover zij vermoeden dat het grootste deel van de partners of genoten haar begrijpen) luisteren en zwijgen, dus. Dit geldt ook voor hen die zich in het Engels wel verstaanbaar kunnen maken, maar taalkundig niet opgewassen zijn tegen moedertaalsprekers! Verhelderende discussies moet dat geven! Mooie invulling van het begrip (taal)democratie, niet, heer Bull?

   

  2/ Het (Engels) is het feitelijke Esperanto voor miljarden mensen. Overdrijft u niet lichtelijk?

   

  3/ Een Nieuw Esperanto dat even onschuldig is, en veel rijker van traditie en letterkunde, dan het graatmagere en mechanistische en goedbedoelde blablabla van dr. Zamenhof.

   

  a/ Taal is in de eerste plaats een middel tot communicatie en dan pas een middel tot overdracht van cultuur.

  b/ Het is intellectueel oneerlijk een taal eerst meer dan 100 jaar te negeren of desinformatie en zelfs nonsens erover te verspreiden en ze dan, niet gehinderd door enige kennis van zaken, te veroordelen omdat ze geen rijke traditie en letterkunde heeft. Dat is trouwens zeer relatief: http://esperanto.be/fel/nl/esym10.php

  c/ Die graatmagere taal verbindt al meer dan honderd jaar wereldwijd miljoenen mensen over taalkundige, culturele, geografische, filosofische of welke grenzen dan ook, heen, arbeiders zowel als intellectuelen, met wederzijds respect voor elkaars taal en cultuur.

  d/ Goedbedoelde blablabla. Ik geef u de mening weer van enkele intellectuelen die wél de moeite genomen hebben het Esperanto te leren en te bestuderen:

  Paul Ariste, befaamde taalkundige uit Tartu (Estland), die, behalve Esperanto, enkele tientallen talen beheerste:  Wat uitdrukkingsvermogen betreft, komt geen enkele van de nationale talen die ik ken op gelijke hoogte met het Esperanto.

  Maurice Genevoix (Secrétaire Perpétuel de l’Académie Française):

  L’espéranto est en mesure d’exprimer les nuances les plus subtiles de la pensée et du sentiment, elle est propre à permettre, par conséquent, l’expression la plus juste, la plus littéraire, la plus esthétique et de nature à satisfaire les esprits les plus ombrageux et les plus particularistes, et il ne peut pas porter ombrage aux fidèles des langues nationales. Une interview sur la Chaine Nationale (Paris, 18.02.1954)

  e/ Als men niet alleen een sociale/economische/intellectuele/politieke elite, maar ‘álle’ 500 miljoen Europeanen met elkaar wil laten praten, zal dat via een eenvoudige taal moeten gebeuren, of het zal niet gebeuren. Wil men dat ook nog op een democratische, niet-discriminerende wijze realiseren, dan zal dat via een neutrale taal moeten zijn. Bovendien: het ene (Esperanto) sluit het andere (Engels, meertaligheid) niet uit. Integendeel. Zie: http://www.springboard2languages.org/home.htm

   

   4/ Onschuldig omdat er achter de expansie van het Engels geen imperialistisch schema zit, geen opzettelijkheid.

  Bent u werkelijk zo naïef, heer Bull? Taal is macht! David Rothkopf  (directeur van het bedrijfsadviesbureau Kissinger Associates) heeft dit begrepen:  Il y va de l'intérêt économique et politique des Etats-Unis de veiller à ce que, si le monde adopte une langue commune, ce soit l'anglais".  Le monde Diplomatique, aout 1998, jg 45, nr 533.

   

  5/ Meer info over taaldemocratie op: http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie.

   

   

  Vriendelijke groeten,

   

   

  Dan Van Herpe

  Koningin Fabiolalaan 2
  2360 Oud-Turnhout

  **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

  Hier volgt de reactie van Germain Pirlot, Ardennees wonend in Oostende.

  Geachte,

   

  Ik ben Ardeens en met veel aandacht heb ik het artikel van John Bull (Engelsman ?) gelezen : "Europa, minder een toren van Babel", "'t Pallieterke", 04.03.2009.

   

  Contrairement à ce que voudrait faire croire Mr John Bull, le but du British Council est absolument le même que celui de l'Alliance Française, à savoir renforcer et imposer un impérialisme culturo-linguistique, ce "racisme culturo-linguistique" qui est si bien accepté par plus de 95% de nos populations. 

   

  Voyez à ce sujet les propos de David Rothkopf, directeur général du Cabinet de consultants Kissinger Associates :"It is in the general interest of the United States to encourage the development of a world in which the fault lines separating nations are bridged by shared interests. And it is in the economic and political interests of the United States to ensure that if the world is moving toward a common language, it be English; that if the world is moving toward common telecommunications, safety, and quality standards, they be American; that if the world is becoming linked by television, radio, and music, the programming be American; and that if common values are being developed, they be values with which Americans are comfortable." - "In praise of cultural imperialism ?", Foreign Policy, Summer 1997.

   

  A lire également ces livres : 
  - "English as a global language" de David Crystal
  - "Language Death" de David Crystal (Cambridge University Press)
  - "Linguistic Imperialism" de Robert Phillipson (Oxford University Press)
  - "Linguistic Genocide in Education ...or worldwide diversity and human rights?"
          
  de Tove Skutbabb-Kangas chez L.E.A. Mahwah,New Jersey and London .

  Intéressante aussi est l'allocution de Gordon Brown, Premier Ministre britannique, prononcée le 17 janvier 2008 et consultable sur le site http://www.number10.gov.uk  sous le titre "The World's Language" et qui se termine par ces mots : 

  "We will go even further to make English language available to the wider world - inviting offers from telephone, telecom, internet, broadcast and website companies to make available through their channels the latest and most dynamic English learning, teaching and practice materials. So with more teachers, with more courses, more websites and now a new deal involving the publishing media and communications industries, we will open up English to new countries and new generations. English is our heritage, but it is also becoming the common future of human commerce and communication. This is a great opportunity for Britain - and a measure of the greatness that lies not in empire or territory but through a language that has the power to bring this world of over 200 countries and billions of people closer together, with the versatility to evolve and adapt. We will take up with vigour the bold task of making our language the world’s common language of choice. The language that helps the world talk, laugh and communicate together".

  Naguère, pour un certain Adolf, la "Race des Seigneurs" était constituée par les Aryens; désormais elle l'est par les "Native English speakers".

  Voor Mr J.Bull, "Het Engels is het feitelijke Esperanto voor miljarden mensen". C'est une langue fort répandue; absolument d'accord. Mais évitons de la comparer à l'espéranto - langue de l'amtié et de la tolérance - qui permet un dialogue interculturel, intercommunautaire, dans le respect mutuel de la langue, de la culture, de la dignité de chacun. Ce qui n'est jamais le cas avec l'anglais dont le but réel est la disparition des autres langues et des autres cultures.

  L'esprit véhiculé par l'espéranto est tout autre, comme l'explique très bien un Chinois, professeur d'anglais, dans une déclaration à un journal américain lors d'un séjour linguistique aux Etats-Unis : "When I speak Esperanto with an American Esperantist, we meet on a linguistically neutral basis, so we avoid the risk of butchering the other's native language. This prevents embarrassment and misunderstanding, and encourages a free and friendly exchange of ideas. When two persons shake hands, each extends his hand halfway, meeting in a neutral zone as a mutual gesture of friendship. So it is with Esperanto - a linguistic handshake" (Zhou Huanchang, Esperanto - A Linguistic Handshake, Los Angeles Times", 2. Part II/ Saturday, March 10, 1984). 

  Hoogachtend,

  Germain PIRLOT

  ****************************************************************************************************************

  Nog een reactie: Herman Deceuninck


  Geachte heer Bull,

  Uw artikel trok mijn aandacht omdat het zeer pertinent de ongelijkheden en zwakheden blootlegt van de communicatie in Europa.

  Dat vroeger Frans en nu Engels de taal is die (te) dominant geworden is, of we dit nu willen of niet, lijkt enkel te gebeuren omdat zoveel mensen deze taal maar al te graag willen adopteren en liefst tot de hunne maken. De realiteit heeft veel meer te maken met economische motieven. Ook British Council heeft al in een officieel rapport duidelijk gezegd dat de Engelstalige landen er alle belang bij hebben dat Engels de dominante wereldtaal is en blijft, alleen al omdat de Engelse taalindustrie hen immense economische en sociale voordelen oplevert. Dus niet zo onschuldig als het lijkt…

  Waarom wordt discriminatie op basis van huidskleur algemeen aanvaard en diezelfde discriminatie op basis van taal niet ? Wat als landen zouden gaan overwegen om economische compensaties te eisen voor hun verlies aan concurrentiekracht ook al is Engels een mooie en rijke taal met een eeuwenoude traditie ?

  Esperanto betekent ‘hij die hoopt’ en veel mensen die deze taal spreken ‘kiezen’ hier heel bewust voor als uiting van hun streven naar een gelijkwaardige en efficiënte communicatie. Om meer praktische redenen is het echter vaak zo dat we voor Engels ‘moeten kiezen’.  

  Concrete aanzetten worden evenwel gegeven om het ideale en het praktische te combineren (zo wordt het Esperanto bv. erkend en gebruikt als litteraire taal binnen het schrijvergenootschap PEN International). Eens er zich een kritische massa vormt, kan er een nieuw verhaal ontstaan. Vanuit een perspectief van vele generaties is taalkeuze nooit definitief. De geschiedenis zal het laatste woord krijgen…

  Met vriendelijke groet,

  Herman Deceuninck 

   

  11-03-2009 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  17-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Peeters en Pichal: Welke Engelse woorden worden er bij jou op de werkvloer gebruikt? (17/03/09)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Welke Engelse woorden worden er bij jou op de werkvloer gebruikt?

  xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />27 reacties Stuur naar een vriend


  Peeters & Pichal actua Engels werkvloer


  Vorige week ontving Vlaams Minister-President Kris Peeters enkele topmensen van General Motors Europe op zijn kabinet. Hij hoopte met hen verdere afspraken te maken om te komen tot 'een level playing field in verband met the facts en the figures'.

  Qua Engelse woordenschat kan dat tellen! En uiteraar is mijnheer Peeters niet de enige die zich graag uitdrukt in het Engels. De trend laat zich immers voelen in een heleboel Vlaamse bedrijven.  

  En dat kan verregaande gevolgen hebben. 'Werknemers krijgen bijvoorbeeld vitale instructies in een vreemde taal en dat kan de veiligheid in het gedrang brengen', zei André Leurs van het ACV zopas.  

  Misschien hoor je bij jou ook vaak Engelse woorden op de werkvloer? Want woorden als 'Policy, incentive, meeting, teambuilding, human resources' lijken zelfs al helemaal ingeburgerd.  Welke Engelse woorden hebben bij jou op het werk nog zoal het Nederlands verdrongen? En vind je dat een positieve of een negatieve evolutie? Laat het ons weten!  

  1 minuut geleden

  audio>

  reacties>

  CEO

  Taaldemocraat

  De Vlaamse intellectueel en diegenen die zich dat imago willen aanmeten: voor het Frans klauwend op de achterste poten, voor het Engels kwijlend op de knieën! Voor hen dit lied op de tonen van Cheerio.

  Cie - ie -oo, Cie - ie -oo
  In Vlaanderen zingen we zo
  Weg met het Nederlands, weg met het Frans
  We vallen voor 't Engels, nee da' s gene zwans
  En zolang als er NESsy's* bestaan
  blijven wij voor het Vlè-engels gaan
  Wij weten wat stijl is
  wat goed voor ons heil is
  De rest trekken wij ons niet aan!

  * NESsy’s = Native English speakers: ’s werelds eersterangsburgers, het Herrenvolk, de nieuwe Übermenschen.

  Meer info over taaldemocratie op http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie

  *******************************************************************************************************

  Zie ook op: http://www.knack.be/blog/goal-/71-90/goal-.html :

  Tekens aan de wand

  Drie verontrustende berichten bereikten mij deze week. Eén: na een paar dagen Verenigde Staten krijgt Vlaams minister-president Kris Peeters nog maar drie woorden over zijn lippen: level playing fields. Twee: vier van de acht clubs in de kwartfinales van de Champions League komen uit de Premier League. Drie: het Engels van Marcin Wasilewski is zo goed geworden dat hij in de kleedkamer van Anderlecht de ene Poolse mop na de andere tapt (de situatie wordt onhoudbaar, volgens insiders).

  Dat zijn tekens aan de wand, of zoals Kris Peeters zou zeggen: 'signs on the wall'. Onze maatschappij verengelst aan een rotvaart en er staat niemand op om die evolutie een halt toe te roepen. In Brussel of 'Bruxelles' kan je op de Louizalaan of 'Avenue Louise' zelfs geen fruitsap of 'jus d'orange' meer bestellen. Nee, dat heet nu een 'smoothy'. De vraag die dan als onstuitbare diarree komt opzetten, is: waarom?

  Kan er ook eens dringend iemand het nummer You'll never walk alone uit de Belgische stadions bannen? Alternatieven zat: 'Er is een plaats in mijn armen' van Will Tura, 'Ergens is er iemand' van Willy Sommers, 'In de lente gaan we naar Venetië' van Paul Severs, en ga zo maar door. Waarom moeilijk als gemakkelijk ook gaat?

  Steve Van Herpe

  door Redactie Knack | 13 maart 2009 09:00 | 1 reacties | reageer hier

   

  17-03-2009 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Be proud but humble - Vlaams minister-president Kris Peeters (+ reacties)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Geachte heer Peeters,

   

  Betreft

   

  'Ik begrijp zeer goed die Vlaamse dynamiek, wij zijn in het verleden vaak niet correct behandeld. Mijn grootvader heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog ook aan de IJzer gevochten. Wij hebben vanuit die onrechtvaardigheden een beschermingsgordel opgebouwd, die we in taalwetten en dergelijke hebben gebetonneerd. De vraag is of daar niet eens op een frisse manier naar moet worden gekeken, zonder die evenwichten aan te tasten. Mijn lijfspreuk is: Be proud, but humble. Wees trots, maar nederig. Wij mogen trots zijn op onze taal, maar we moeten die krampachtigheid laten varen. Ik vind dat we maar eens moeten debatteren over de vraag of we gespecialiseerde of internationaal georiënteerde opleidingen aan onze universiteiten niet in het Engels mogen aanbieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld veel meer studenten uit het buitenland aantrekken. Wordt onze identiteit daardoor aangetast? Nee, toch? Laten we dat dus eens rustig bekijken.'  http://www.knack.be/nieuws/belgie/kris-peeters-stelt-voor-taalwetten-te-bekijken/site72-section24-article30836.html

   

  Kan u die nederigheid ook niet doortrekken naar het Europese taalbeleid, geachte heer Peeters? De Europese commissie stelt meertaligheid als norm: iedereen moet minimum twee vreemde talen leren. Het Maaloufrapport spreekt van een persoonlijke adoptietaal als tweede moedertaal en een internationale voertaal voor een zo breed mogelijke communicatie.

   

  Ik denk dat je geen universitair, laat staan een Oxford- of Camebridge-, diploma nodig hebt om in te zien dat het beheersen (=spreekvaardigheid) van twee vreemde talen voor vele Vlamingen/Europeanen onrealistisch is, gezien dit een enorme investering van tijd, geld en energie vereist. Bovendien lost dit het communicatieprobleem niet op.(*) Het Europese taalbeleid geeft bijgevolg geen antwoord op het communicatieprobleem van de gewone mensen. Een dergelijk beleid is dan ook asociaal want elitair, en ondemocratisch want discriminerend. En: heeft niet iedere burger recht op een mogelijkheid tot communicatie met anderstaligen?

   

  De voorzitter van de sp-a, mevrouw C. Gennez, stelde onlangs op de radio: socialisten dienen om antwoorden te geven op de problemen van gewone mensen. Je kan dat met evenveel recht zeggen van christen-democraten, niet? Wanneer gaan onze politici dan eindelijk eens oog hebben voor de communicatieproblemen van de gewone mensen? Of zijn zij er alleen voor de universitaire elite? Wat minder intellectuele bekrompenheid (a priori uitsluiten van de enige democratische oplossing van het communicatieprobleem omwille van haar eenvoud) en wat meer intellectuele bescheidenheid (als norm: naast de moedertaal een G.EN.T.-taal(*)  i.p.v. meertaligheid) zouden hen sieren.

   

  Wees fier, maar bescheiden, geachte heer Peeters!

   

  Met oprechte hoogachting,

   

  Dan Van Herpe

  Taaldemocraat

  Koningin Fabiolalaan 2

  2360 Oud-Turnhout

   

  (*) http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie  zie o.a.: “An inconvenient truth”, geplaatst op 04/09/07


  *******************************************************************************

  Antwoord van de heer Kris Peeters:

  Geachte heer,

  Ik heb uw bericht met veel aandacht gelezen.

  Inhet interview waarnaar u verwijst heb ik er willen aan herinneren dat pas sinds de eerste helft van de vorige eeuw - en en dat is dus nog niet zo lang geleden - het Nederlands op alle terreinen van ons openbaar leven de eersterangsrol speelt waar het recht op heeft. In de honderd jaren ervoor haddende Vlamingen ondervonden hoe asociaal en ondemocratisch een onderwijs- rechts- en bestuurssysteem kan zijn dat deeigen cultuurtaal door een vreemde taal vervangt. De vernederlandsing gebeurde zonder de kennis van vreemde talen op te geven. De talenkennis van de Vlamingen is een enorme troef.

  Er zijn belangrijke resultaten geboekt, maar de nieuwe uitdagingen dienen zich aan. Om zich te kunnen handhaven in een meertalige samenleving waarvan de grenzen vervagen, moet de Nederlandstalige samenleving in hoge mate meertalig zijn, maar dit houdt niet in dat de eigen taal ingeruild moet worden voor een andere.

  In dezelfde context is hetbelangrijk om in Europees verband op tekomen voor het Nederlands. Het zou niet aanvardbaar zijn dat Europa sommige van zijn burgers tot tweederangsburgers zou reduceren door hun minder taalrechten toe te kennen.

  Enkel een veeltalig Europa maakt het voor alle Europeanen mogelijk om ermee te communiceren, zich telaten informeren enb erin te participeren. De belangen van de burgers en de democratische legitimiteit van deinstellingen zijn dus gediend met de principiële gelijkwaardigheid van de officiële EU-talen.

  Met vriendelijke groeten,

  Kris Peeters
  Vlaams minister-president

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Geachte heer,

   

   

  Betreft:  uw schrijven van 09 april 2009

   

   

  Een partijgenoot van u, waarvoor ik overigens nog steeds veel respect heb, zei eens over nederlandsonkundige franssprekenden: Ofwel zijn ze te dom ofwel willen ze niet. Ieder mens van goede wil wist wat hij daarmee bedoelde. De doelgroep dus niet: die voelde zich beledigd omdat ze voor dom werd gehouden. Ik heb een beetje hetzelfde gevoel als je politici schrijft over het talenbeleid.

   

  In mijn e-schrijven van 17 maart 2009 heb ik het nergens over:

  - het vervangen van de eigen cultuurtaal door een vreemde taal;

  - het ontkennen van de meerwaarde van meertaligheid, zelfs niet van het belang van  kennis van het Engels.

   

  Daarom wil ik het nog eens kernachtig, in niet mis te verstane bewoording - alhoewel: met politici weet je nooit - samenvatten:

   

  Meertaligheid – G.EN.T.*-taligheid

  = beperkte communicatiemogelijkheden, en dus beperkte culturele horizon, voor een

     minderheid;

  = asociaal, discriminerend, ondemocratisch.

   

   

  Meertaligheid + G.E.N.T.-taligheid

   = onbeperkte communicatiemogelijkheden, en dus onbeperkte culturele horizon, voor

       “iedereen”;

  = sociaal, niet-discriminerend, democratisch;

  = win-situatie voor IEDEREEN.

   

   

  Met oprechte hoogachting,

   

   

  Dan Van Herpe

  Taaldemocraat

  http://blog.seniorennet.be/taaldemocratie

   

  * G.E.N.T. = Gemeenschappelijke, Eenvoudige, Neutrale, Tweede
   

   

   

   

   

  17-03-2009 om 00:00 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-03-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Europa, minder een toren van Babel - John Bull : nog een late reactie
  Geachte heer Bull,
   
  Nog een late reactie op een citaat uit uw artikel in 't Pallieterke: Europa, minder een toren van Babel.
   
  "De Engelstaligen kennen hun moedertaal per definitie en zijn hoe langer hoe minder gemotiveerd andere idiomen te leren, want iedereen kent hun taal."
   
  Ik stuur u een van de reacties op het radio1-programma: "Peeters en Pïchal"  van deze morgen: Welke Engelse woorden worden er bij jou op de werkvloer gebruikt? 
  Hoort u het ook eens van een ander. http://www.radio1.be/programmas/pepi/1568551/#comments
   

  de meetingroom van babel

  piotr

  Ik werk reeds vele jaren in multi-nationale ondernemingen, en Engels als voertaal is me dan ook niet vreemd. Bij sollicitaties is het dan ook een vereiste dat je Engels spreekt. Eens binnen komt de ware realiteit aan het licht. Vele polyglotten beheersen hun Engels niet, en dat leidt op vergaderingen tot misverstanden, verkeerd geïnterpreteerde instrukties en babylonische toestanden. Waar we als collega's met dezelfde moedertaal aan één woord genoeg hebben om te begrijpen wat er juist wordt bedoeld, zijn er op vergaderingen individuen die met graagte hun vocabularium ten toon spreiden, wat door de rest niet begrepen maar wel beaamd wordt.
  Ook het geschreven Engels slaat nergens op, nog niet in het minst dat van de native writers, die veronderstellen dat je het allemaal maar moet begrijpen.
  Wat orde in de taal zou iedereen ten goede komen, of het nu Engels of Nederlands is.
   
   
   
  Met vriendelijke groeten,
   
  Dan Van Herpe
  Taaldemocraat
  Koningin Fabiolalaan 2
  2360 Oud-Turnhout
   
   

  18-03-2009 om 19:53 geschreven door Dan Van Herpe

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-04-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moi pas parler français - Dwars: Studentenblad Universiteit Antwerpen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Uit: Dwars – Studentenblad Universiteit Antwerpen

   http://www.dwars.ua.ac.be/spip.php?article738

  jaargang 8 - dwars 52

  Moi pas parler français

  Waarom ook exacte wetenschappers taalvakken krijgen

  Geef de zoektermen ‘Frans’, ‘studenten’ en ‘kennis’ in op Google en je komt uit bij adjectieven als ‘belabberd’ en ‘beschamend’. Het probleemkind Frans werd al meermaals opgerakeld, door linguïsten maar ook door bedrijfsleiders. Met het Engels - de taal die iedereen dénkt te kunnen - is het niet veel beter gesteld, zo wees onderzoek bij studenten uit. Voor sommigen een reden om taalvakken in te lassen, ook voor exacte wetenschappers. Quoi?!

  Meer dan 80 procent van de Brusselse bedrijven gebruikt minstens drie talen in hun communicatie met economische partners. Universiteiten proberen steeds meer aan de noden van die arbeidsmarkt te beantwoorden, volgens het (soms gecontesteerde) principe van de ‘arbeidsmarktinzetbaarheid’. Toch leveren ze meer dan eens krakkemikkige knobbels af. Dat talen belangrijk zijn, daar is de academische wereld het zo goed als unaniem over eens. Of verbredend taalonderricht ook de verantwoordelijkheid is van de universiteit, ligt moeilijker.

  Moi trouver trop cher

  “Als mijn kinderen op eigen initiatief een taalcursus zouden willen volgen, zou ik dat vermoedelijk wel duur vinden.” Aan het woord is Pol Cuvelier, voorzitter van de Raad van bestuur van Linguapolis. “Onze visie is dan ook dat talen breder in het curriculum verankerd moeten worden. Dat is sociaal wenselijk en er is veel vraag naar vanuit de arbeidsmarkt.” Linguapolis is het taleninstituut van de UA, waar een intensieve cursus buiten het curriculum (60 uur) al gauw 300 euro kost. Het instituut wordt daar immers niet voor gesubsidieerd. Van 2007 tot nu volgden zo’n 450 studenten en vooral doctorandi op eigen houtje een cursus aan Linguapolis, voornamelijk uit de opleidingen Rechten, Scheikunde en Biologie.

  Avec des cheveux

  Talen binnen het curriculum zijn schaars. Momenteel worden binnen een aantal opleidingen als Rechten, Geneeskunde en TEW taalvakken georganiseerd, al dan niet onder de verantwoordelijkheid van Linguapolis.

  Exacte wetenschappers en Frans, dat doet nogal makkelijk denken aan français avec des cheveux sur. In de faculteit Wetenschappen is er geen sprake van taalvakken. Wel worden jaarlijks idealiter twee gastdocenten per faculteit uitgenodigd en poogt de universiteit 10 à 20 procent van de studenten op buitenlandse studiereizen te sturen, een percentage dat in sommige faculteiten nog lang niet binnen handbereik is.

  Tegenwind

  Op vraag van de farmaceutische bedrijven in het Brusselse voerde Biomedische Wetenschappen sinds dit jaar naast een module Engels ook het keuzevak ‘Communication en français’ in voor de master, bestaande uit achttien uur theorie en tien uur oefeningen. “Dat is niet bijster veel”, stelt voorzitter van de onderwijscommissie Filip Lardon, “maar studenten signaleren wel dat de cursus helpt. Vooral de praktische vaardigheden krijgen de nadruk.” De reacties van de studenten zijn voor het merendeel positief, hoewel ze aangeven eerder presentatietechnieken te leren dan de taal zelf.

  Aan de invoering van het keuzevak ging nochtans een kleine lijdensweg vooraf. Aanvankelijk werd Frans verplicht, maar dat zorgde voor veel tegenwind. “Eén student maakte behoorlijk wat tumult door te stellen dat nagenoeg alle studenten tegen waren en deed alsof hij de mening van de volledige studentengroep vertegenwoordigde. In feite speelde hij cavalier seul: de student, een Nederlander, had weinig achtergrondkennis van het Frans”, vertelt Lardon. Nu wordt het Franse vak naast een module ‘Scientific English’ aangeboden, zodat studenten één taal moeten kiezen. “Het is de vraag of we niet beide talen moeten combineren. Maar dan wordt het weer schrappen in de wetenschappelijke opleidingsonderdelen, of zadelen we de studenten op met extra colleges. Het programma zit nu al vol.”

  Willen maar niet kunnen

  “Over het nut en onnut van taalvakken wordt tot in den treure gepraat”, stelt professor Walter Weyns van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. In de tweede bachelor wordt daar een verplicht taalvak Frans en Engels van zes studiepunten gedoceerd. Binnen en tussen de departementen lopen de standpunten hierover uiteen.

  Sommige visitatierapporten suggereren een uitbreiding van het taalonderricht. Een deel van de professoren meent dat zo’n instrumenteel vak niet tot de kern van de opleiding behoort; anderen pleiten juist voor een behoud van het taalvak omwille van het profiel van de opleiding.

  Anderstalige, vakspecifieke opleidingsonderdelen die niet onder de noemer ‘taalvakken’ vallen, zijn ook een piste. In elk geval beginnen studenten die weinig of geen Frans (en Engels) in hun vooropleiding genoten met een handicap. Die studenten zouden de mogelijkheid krijgen om een taal naar eigen keuze te volgen aan Linguapolis. “Geen ideale situatie”, meent Walter Weyns.

  Bij de studenten PSW wordt het taalvak met gemengde gevoelens ontvangen: “Je kent dat, we zitten in een grote aula en het zijn steeds dezelfden die antwoorden. Maar een docent Frans horen praten, frist je woordenschat wel op.” De studenten zouden ook niet gestimuleerd worden om een studie-ervaring in Wallonië of Frankrijk op te doen. Zo zijn er maar twee plaatsen voor Erasmus in Frankrijk. Sommige studenten bemerken dat ze speciaal naar Antwerpen kwamen voor de talen. “Volgens het nieuwe voorstel van het departement Sociologie zouden alle verbredende vakken, zoals Psychologie en Frans, optioneel worden. Hoeveel mensen gaan Frans dan nog kiezen?”

  Weyns klaagt over het gebrek aan wisselwerking tussen de taaldocenten en de docenten die een ‘kernvak’ geven: “Er wordt te weinig ingespeeld op de mogelijkheid om teksten door te spelen.” Ook het tekort aan personeel en de grote lesgroepen die daar het gevolg van zijn strooien roet in het eten. “Het is een kwestie van willen maar niet kunnen”, besluit Weyns.

  English everywhere

  Als er al discussie is over een taalvak Engels (of Frans) van enkele luttele uren per week, wat voor reacties leveren Engelstalige masters dan op? Deels om de taalbeheersing te verbeteren, maar vooral om internationale studenten te kunnen ontvangen, zijn er plannen om masters gedeeltelijk of volledig in het Engels te organiseren. Die vraag leeft vooral bij TEW en in de exacte wetenschappen, waar afgestudeerden vaak op internationale markten terechtkomen.

  Professor Pol Cuvelier van Linguapolis ziet de grote voordelen van internationalisering, maar is geen onverdeeld voorstander van uitsluitend Engelstalige masters: “Internationaliseren is goed, net als het optimaliseren van de kennis van het Engels. Maar het zou stom zijn om de lokale belangstellingssferen te verwaarlozen en instromende studenten af te schrikken. Als je Belgische economie studeert en je doet dat alleen door een Amerikaanse bril, dan kan je beter thuis blijven.”

  Of er dan ook een voorbereidend vak Academisch Engels georganiseerd moet worden, ligt nog open. “De noodzaak daarvan moeten we zeker onderzoeken”, stelt Filip Lardon. Linguapolis biedt momenteel al e