NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • PROVINCIE ANTWERPEN
 • Sant’Egidio
 • DEURNE
 • BERCHEM
 • ANTWERPEN
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Regionaal Nieuws
  van Antwerpen
  11-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Baanbrekend winkelen

  Baanbrekend winkelen: een routeplan voor leefbare steenwegen in Vlaanderen

  Baanbrekend winkelen: een routeplan voor leefbare steenwegen in Vlaanderen
  Provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant stellen actieplan baanwinkels voor

  Vandaag werd tijdens het congres ‘Baanbrekend winkelen’ een actieprogramma voorgesteld om de verrommeling van baanwinkels langs steenwegen te stoppen. Het initiatief komt van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen die gemeenten samenbrengen om over hun grenzen heen het probleem aan te pakken. Dertien gemeenten langs de steenwegen N70 Gent-Antwerpen en de N10 Lier-Aarschot tekenen alvast een engagementsverklaring om de nieuwe aanpak om te zetten in de praktijk.

  Een steenweg loopt doorheen meerdere steden en gemeenten, die allen deel uitmaken van een steenwegproblematiek. De crisis rond de Vlaamse steenwegen is voelbaar: vele lokale beleidsmakers willen graag dat er iets gebeurt omtrent de verminderde leefbaarheid voor wonen, de onhoudbare druk op het vlak van mobiliteit en de verschuiving van het detailhandelsaanbod van kern naar periferie-steenweg. In de periode 2008 - 2017 is de concentratie van detailhandel op steenwegen in Vlaanderen met 260% vloeroppervlakte toegenomen en neemt hierdoor ruim 1,6 miljoen m² aan winkelvastgoed in. Veel agrarisch, woon- en industrieel gebied is ingenomen en de druk op open ruimte neemt toe.

  Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bundelden de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant hun krachten om te zoeken naar een langetermijnvisie voor deze problematiek. De grote steenwegen lopen immers over verschillende gemeenten heen waardoor een aanpak op streekniveau noodzakelijk is.

  copy richt provincie's

  Groepsfoto N10

   

  Vier zones van detailhandel op een steenweg

  De steenweg hertekenen is per definitie een proces van lange termijn, maar het is duidelijk dat beleidsmakers op ruimtelijk vlak duidelijke keuzes moeten maken. Hiervoor kunnen ze vier zones aanduiden: een winkelrijke zone, een clusterzone, een winkelarme zone en een no go zone. In een clusterzone wordt grootschalige detailhandel op de steenweg geconcentreerd, zodat er bijvoorbeeld maar één op en afrit op de steenweg is met een toegang tot meerdere winkels. De no go zone moet dan weer de open ruimte beschermen. Een winkelrijke zone vinden we terug bij dorpskernen die op de steenweg liggen. In een winkelarme zone komt er op korte termijn een status quo: de aanwezige detailhandel kan blijven en uitbreiden met max. 10%, maar nieuwe detailhandelszaken worden niet toegelaten.

  Bovenlokale aanpak leidt tot engagementsverklaring N70 en N10

  Een steenweg is geen eigendom van één gemeente, de ontwikkeling ervan wordt niet aangestuurd door één dienst. Intergemeentelijke samenwerking met een interdisciplinaire aanpak is een conditio sine qua non. De rol van provincies om zich te focussen op grondgebonden materies, komt in deze problematiek dan ook ten volle naar voren.

  De voorbije twee jaar werden de N70 van Antwerpen naar Gent en de N10 van Lier naar Aarschot als model steenwegen voor het project gebruikt. De diensten economie, ruimtelijke planning en mobiliteit van de provincies en gemeenten ontwikkelden een toekomstvisie voor de steenweg. Ook beleidsmakers en de retail- en vastgoedsector werden rond de tafel gebracht. Tijdens het congres gingen de betrokken gemeenten dan ook een engagementsverklaring aan.

  De volledige leidraad ‘Baanbrekend Winkelen’ kan je downloaden via de website www.provincieantwerpen.be

  #STREEKMOTOR - De provincies zijn de motor achter tal van initiatieven in hun streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen zijn ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak zijn ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreiken voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zetten de provincies dingen in gang en creëren ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. #streekmotor, www.streekmotor.be


  Beleidsverantwoordelijken provincie Antwerpen:
  Ludwig Caluwé, CD&V, gedeputeerde bevoegd voor Economie
  Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening

  Beleidsverantwoordelijken provincie Vlaams-Brabant:
  Marc Florquin, gedeputeerde bevoegd voor Economie
  Ann Schevenels gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke planning

  Beleidsverantwoordelijke provincie Oost-Vlaanderen:
  Martine Verhoeve, gedeputeerde bevoegd voor economie en ruimtelijke planning van provincie Oost-Vlaanderen
  13.15 uur:           Welkom door Marc Florquin, gedeputeerde Vlaams-Brabant bevoegd voor Economie

  De voorbij twee jaar hebben de provincies  Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant samen met de  gemeenten, gelegen langs twee typische Vlaamse steenwegen, de handen in elkaar geslagen om deze steenwegen een leefbare toekomst te  geven.  Onze Vlaamse steenwegen zijn nu sprekende voorbeelden van ongecoördineerd  en gretig verbruik van de ruimte. Volgend op de lintbebouwing voor wonen heeft retail zich de ruimte langs de steenweg eigen gemaakt  en zich tussen en naast rijen huizen of landelijke villa’s ingepland. Met alle gevolgen van dien; de steenwegen slibben dicht, files beperken zich niet meer tot de piekmomenten ‘s ochtends en ‘s avonds maar ook overdag is de congestie met 50% toegenomen op de meeste verbindingswegen.

  De crisis rond steenwegen enerzijds en de leegloop van winkelkernen anderzijds wordt meer en meer  voelbaar en vele lokale beleidsmakers willen graag dat er ‘iets gebeurt’. Er moet dringend aan een nieuw evenwicht tussen steenweg en winkelkern gewerkt worden

  Binnen onze ruimtelijke en economische visie zijn stads- en dorpskernen als activiteitenpolen in het landschap een belangrijk basisprincipe. Ook detailhandel maakt hier, als een belangrijke activiteit, integraal deel van uit.

  De realiteit is vandaag anders:  winkels worden steeds groter, nemen meer ruimte in beslag  en verhuizen naar de periferie, vooral steenwegen. Tegelijkertijd zien we solitaire winkelconcepten geleidelijk – vooral in de kernen – de plaats ruimen voor ketenformules. De leegstand in kernen en de groei van detailhandel op perifere locaties zoals steenwegen staan rechtstreeks met elkaar in verband.

  Beide locaties hebben een specifiek profiel en mogelijkheden, maar vragen om een betere complementaire aanpak. Om de doelstellingen van leefbaarheid te bekomen, is het dus van belang winkels op die plaats te krijgen waar de win-win met andere functies en locaties het grootst is. Winst zowel voor ruimte, als voor economie en mobiliteit.

  ‘Kiezen is verliezen’ zegt de volksmond, maar voor de ontwikkeling van retail op steenwegen is dit verre van waar. De cijfers over de ontwikkeling van retail in deze perifere locaties spreekt boekdelen en dwingt ons na te denken welke toekomst we wensen te geven aan steenwegen en kernwinkelgebieden. De voorbije 10 jaren is er veel verloren door geen keuzes te maken, te weinig beleid te voeren, te voorzichtig vooruit te kijken. Voor elke bijkomende m² retail, die doorgaans in de periferie of retailparken komt, staat er morgen 1 m² leeg, doorgaans in de kern: valt er nog te wachten om keuzes te maken? De Vlaamse wetgever heeft een hefboom in handen gegeven van de lokale en provinciale overheden om winkelarme zones aan te duiden en op die manier effectief te beslissen waar en hoe retail zich in de gemeenten verder kan ontwikkelen ‘op maat van’ het eigen verzorgingsgebied.

  Durven kiezen betekent ‘het verschil maken’ voor de volgende generaties. Een halt toeroepen aan verdere exploitatie van steenwegen door retail ten koste van de leefbaarheid van de eigen inwoners, de passanten, de bezoekers en de verdere versnippering van de ruimte.

  Basisprincipe is dat in de toekomst steenwegen een duidelijke opdeling krijgen met toewijzing van zones, waar wel en niet meer retail kan ontwikkeld worden.

   

  13.25 uur:           Toelichting door Luk Lemmens, gedeputeerde Ruimtelijke ordening Provincie Antwerpen): Belangrijkste conclusies uit het doorlopen proces.

   

  Op de twee pilootsteenwegen worden dus zones afgebakend. Deze zijn: no go of winkelvrije zone – winkelarme zone– clusterzone of winkelrijk. ( slide N10/N70 met zones) In de winkelarme en no go zones  willen we geen verdere uitbereiding van de detailhandel. Integendeel, daar zouden andere functies, zoals de open ruimte functies versterkt moeten worden ( slide winkelarm en No go). De provincies staan klaar om, bij wijze van spreken, morgen te starten om de winkelarme zones ook juridisch af te bakenen. Dit is een absolute  voorwaarde om voor de steenweg als geheel de verdere uitbreiding en verlinting een halt toe te roepen.

   Maar als we zeggen waar de mogelijkheden voor detailhandel beperkt worden, moeten we ook alternatieven aanrijken waar wél detailhandel kan bloeien en groeien. In eerste instantie  is dit opnieuw in de kernen. Vooral  voeding, dagelijkse goederen en modezaken bvb, kunnen  best terug hier kansen krijgen. We begrijpen ook dat gemeenten hiervoor de nodige inspanningen moeten leveren om het openbaar domein aantrekkelijk te maken en goede  faciliteiten te voorzien. Daarnaast kunnen  grootschalige winkels en producten met een veel grotere ruimtelijke impact, bv meubelzaken,  buiten de kernen hun plek krijgen, geconcentreerd  in de clusterzones.  ( slide clusterzone) 

  Deze clusters zijn dan ook cruciaal om de intergemeentelijke visie op de gehele steenweg te realiseren. De invulling van clusters is rechtstreeks gekoppeld  aan het winkelarm maken van andere ( winkelarme) delen van de steenweg. Detailhandelszaken uit de winkelarme zones die toch willen uitbreiden worden gemotiveerd om verder in de clusterzones te ontwikkelen.

  Deze transfers, of herlocalisatiebewegingen gebeuren niet vanzelf. We hebben een paar studiebureaus laten berekenen hoe zowel economisch, als op mobiliteits- en ruimtelijk vlak de nodige ‘rendementen’ kunnen behaald worden. Alle partijen retailers, eigenaars, gemeenten moeten hiervoor samen aan tafel zitten om de win-win in een totaalverhaal  vast te leggen.  Gezamenlijke inrichting van de clusters levert retailers mogelijkheden om hun rentabiliteit te optimaliseren en stimuleert de samenwerking tussen retailers.  Daarbij brengen we ook de maatschappelijke kosten en baten in beeld en worden oplossingen gezicht die voor alle aspecten en betrokkenen een positief en haalbaar eindplaatje kan opleveren. De potenties naar multimodale ontsluiting van een cluster wordt her zeker niet bij vergeten.

  Dit alles moet dan ook samen gebeuren; samen met de gemeenten, de provincies, betrokken retailers en eigenaars uit de clusterzones en de vertreklocaties om een faire verdeling van kosten en baten te kunnen realiseren tussen alle betrokken partijen.

  Oplossingen zijn  er nog nooit gekomen door op bekende aloude paden te blijven lopen. Een uitdaging aangaan  om de toekomst  te sturen op een ander spoor, vraagt om stappen te zetten op ongekende paden. Het anders doen dan al de tijd tevoren. Pionieren is hier de boodschap. En dat hebben de gemeenten en provincies  langs de N10 en N70 effectief DURVEN doen. Een intergemeentelijke visie vastgelegd, de steenweg ingekleurd om in 2030  een leefbare steenweg te realiseren.

   

  13.35 uur:           Gedeputeerde Ludwig Caluwé : Hoe nu verder?

  In juni 2016 is het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) door de Vlaamse Regering goedgekeurd. De visie detailhandel in het Integraal Handelsvestigingsbeleid ( IHB) onderschrijft een kernversterkend beleid en afbouw van perifere ontwikkelingen van retail. Ook in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) vinden we de nodige kapstokken om de toekomst van de steenwegen ruimtelijk uit te tekenen.

  De boodschap is eenduidig, maar de hefbomen daartoe zijn vandaag nog onvoldoende.  Met het pioniersproject op de 2 steenwegen N10 en N70 hebben we deze visie getoetst aan praktijk en voorstellen geformuleerd tot bijsturing van het decreet.

  Het is nodig om een scherpere aflijning van de 4 vooropgestelde categorieën detailhandel  te voorzien om effectief te kunnen sturen op nieuwe inplantingen detailhandel. Daarnaast geeft  een vergunningsplicht pas vanaf de 400m² te veel speelruimte voor  perifere  uitwaaïering van winkels Ook op de steenwegen vormen deze  zgn  ‘ kleinere’ handelszaken  voor versnippering .

  Een steenweg onder de loep nemen van stad A naar stad B met een lengte van x kilometers passeert vele voordeuren van gemeenten. Voor de ene gemeente is dit een drukke overladen steenweg met veel vrachtvervoer, voor de andere een op- en afrittenstrook voor de vele winkels langs die baan, voor nog een andere een moeilijk tot gevaarlijk deel steenweg voor de zwakkere weggebruikers of zelfs een lastig kruispunt met veel fileleed als gevolg. Een steenweg bijsturen vraagt dus om een noodzakelijke samenwerking tussen steden en gemeenten én met de  met de provinciale en de Vlaamse overheid.  Bijsturing van Vlaamse wetgeving op vlak van gemeentelijke fiscaliteit zou wonderen doen: open ruimte krijgt weinig tot geen financiële stimuli, maar betonneren brengt geld op… Welke gemeente kan daar neen tegen zeggen? Ook al ziet ze niet graag nog meer winkels langs haar steenweg?

  We hebben alvast heel wat acties afgesproken die we in de komende periode zullen ondernemen om dit te realiseren.

  Het verloop van het proces werd neergeschreven in een leidraad, die hier vandaag ook zal meegeven worden aan de deelnemers; Deze leidraad  beschrijft hoe gemeenten aan de slag kunnen gaan om ‘hun’ steenweg aan te pakken.

   

   

   

   

   

   

   

   

  13.40 uur:           Gedeputeerden Martine Verhoeve en Ann Schevenels vertellen over de engagementsverklaring van de N70 en N10 en geven het startschot voor het symbolisch leggen van de puzzel: 14 gemeenten rond de N70 en de N10 engageren zich samen voor de steenweg van de toekomst

   

  Ann Schevenels

  Het werk moet nu beginnen.

  Voor het project Baanwinkels en gemeenten op één lijn werd het jaar 2030 voorop gesteld om naar een nieuwe, leefbaardere steenweg te evolueren. De visie, die gezamenlijk uitgewerkt en gedragen is, moet nu  handen en voeten krijgen en geoperationaliseerd worden. 

  De gemeenten langs de N10 en N70 zullen vandaag zich formeel engageren om het werk verder te zetten. Dit proefproject is dus niet gestopt bij analyse en visiebepaling, maar heeft ook acties uitgeschreven die voor de volgende jaren iedereen effectief aan het werk zetten.

   We beginnen eerst bij het juridisch verankeren van de steenweg en daarnaast de flankerende stappen en maatregelen op bovengemeentelijk en gemeentelijk niveau aanpakken. De intergemeentelijke visie is het kompas, de uitvoering ervan zal vanzelfsprekend nog veel overleg, vormen van afstemming en soms ook bijsturing vragen. We weten dat tussen droom en realiteit veel … praktische bezwaren liggen, maar we zijn als provincies ten volle bereid om samen met gemeenten mogelijke bezwaren een voor een te begeleiden naar een constructieve oplossing. Het pad wordt stap voor stap verder geëffend.( cfr Begijnendijk: één gemeente heeft zich vandaag wat op de achtergrond gehouden omdat een paar praktische bezwaren niet de tijd kregen om uit te klaren)

   

  Martine Verhoeve

   

  Na meer dan twee jaren werken op de steenweg gaan we nu de vlucht vooruit voor de volgende fase. Een gemeenschappelijk engagement om samen te werken is een gezonde startbasis om tot resultaten te komen aan het einde van de rit in 2030. De gemeenten en provincies langs beide steenwegen hebben een engagementsverklaring goedgekeurd die we samen vandaag ondertekenen.

  Hierin stellen we dat de intergemeentelijke visie,  het resultaat van dit gezamenlijk traject, de rode draad is voor de volgende stappen. Ze zal gebruikt worden als  kader bij het uitzetten van het gemeentelijk en provinciaal  beleid en dat zowel ruimtelijk, economisch als op mobiliteitsvlak voor die steenwegen.

  Elk van deze partners heeft een belangrijk puzzelstuk in handen. Maar het is pas door deze puzzelstukken samen te leggen dat de steenweg van 2030 kan gerealiseerd worden.
  Vandaag willen we deze puzzel al symbolisch leggen en zo het startschot geven voor de uitwerking van de intergemeentelijke visie voor N10 en N70.

  Ik nodig al de collega’s burgemeesters, schepenen van de gemeenten uit van de N10 en N70 om daadwerkelijk de puzzel te leggen als symbool van een bijzondere engagement  intergemeentelijk en interprovinciaal , dat voor onze toekomst op steenwegen BAANBREKEND is. ( slide van toekomsteenweg)

   

   
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuw ziekenhuisnetwerk in de Antwerpse regio: Helix

   

  De ziekenhuizen UZA (Edegem), AZ Klina (Brasschaat), AZ Monica (Antwerpen en Deurne), AZ Sint-Jozef Malle , AZ Heilige Familie (Rumst) en AZ Sint-Jozef (Bornem en Willebroek) hebben het afgelopen jaar intensief gewerkt aan het opzetten van een netwerkstructuur. Dit nieuwe netwerk is vandaag een sterk platform voor samenwerking en krijgt de naam ‘Helix’. De partnerziekenhuizen binnen Helix engageren zich ertoe samen een volledig aanbod van hoogkwalitatieve en waardegedreven zorg tot bij de patiënt te brengen in de brede Antwerpse omgeving.

   

  De nieuwe netwerknaam en –identiteit ontstond in nauwe samenwerking met de verschillende ziekenhuizen en met betrokkenheid van diverse medewerkers.  De naam Helix verwijst naar ‘helen, verzorgen en overkoepelend’. Helix is ook de spiraalvorm gelinkt aan DNA. Het refereert ook naar ‘hedera helix’, vertaald als ‘groeit naar het licht’.

   

  Toekomstgerichte zorg via kennisdeling en partnerships

  De samenwerking tussen deze zes ziekenhuizen in de Antwerpse provincie past binnen het gezondheidsbeleid van federaal minister voor Volksgezondheid Maggie De Block. Doel is dat ziekenhuizen meer samenwerken en het zorgaanbod beter afstemmen op de vraag. De ziekenhuizen van Helix vullen elkaar aan qua zorgprofiel en geografische spreiding. Elk van de ziekenhuizen behoudt binnen dit netwerk  zijn eigenheid en sterkte, maar door de intensieve samenwerking kunnen ze verder inzetten op kwaliteitsvolle zorg. Helix vormt de koepel voor kennisdeling en partnerships die bouwen aan een toekomstgerichte zorg. Op die manier vinden Antwerpse patiënten alle zorg - van basis-specialistische tot hooggespecialiseerde zorg en innovatie – dicht bij huis.

   

  Slimme zorg op maat van de patiënt

  De ziekenhuizen zullen nog meer afspraken maken rond zorgprogramma’s, grote investeringen en ook infrastructuur of apparatuur delen. Daarnaast zullen ze hun expertise delen, inspelen op belangrijke evoluties binnen de gezondheidszorg zoals de digitalisering en transmurale zorg. Zo krijgen patiënten de garantie op de continuïteit van hoogkwalitatieve zorg. Binnen de digitale en virtuele evoluties in de gezondheidszorg zal Helix inzetten op duurzame, menselijke digitale transformatie.
  Door samen in te zetten op klinisch onderzoek, kan Helix ook sneller vernieuwende behandelingen en innovatieve technieken tot bij de patiënt brengen. Daarnaast biedt Helix extra mogelijkheden voor toekomstige zorgverleners. Dankzij het netwerk breidt het aantal stageplaatsen in de regio uit.

   

   

   

   

   

  Enkele cijfers (2017)

  6 ziekenhuizen

  2.310 bedden

  1.332 artsen

  7.695 medewerkers

  1.514.290 ambulante contacten

  171.022 dagopnames

  97.033 opnames 

   

   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROVINCIE ANTWERPEN

  Provincie Antwerpen

  08 | 06 | 2018

  Burgerparticipatie voor regionale ontsluiting Geel en Mol
  Provincie Antwerpen wil samen met burgers verkeersleefbaarheid verbeteren

  De woonkernen in Geel, Mol en Dessel krijgen via de N18 heel wat zwaar motorverkeer te slikken. Een probleem dat niet eenvoudig op te lossen valt maar waarvoor verschillende opties zijn. De provincie Antwerpen wil de mening van de burgers vragen om dan de haalbaarheid van elke optie te onderzoeken. “Vandaag legden we aan 40 lokale sleutelfiguren de aanpak van het project voor en hoe de burgerparticipatie willen vormgeven” legt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit uit. “Binnenkort starten we alvast met een online bevraging. Die moet gedetailleerde gespreksstof opleveren voor de inspraakmomenten met burgers in november.

  Om de verkeersleefbaarheid in de regio te verbeteren, moet het verkeer dat nu op de N18 zit en vooral door de woonkernen rijdt, meer gebruik maken van de N118. Een heuse mobiliteitsknoop die je niet eenvoudig ontwart. Bij de vorige poging vernietigde de Raad van State het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de regionale ontsluiting van Geel. “Met een frisse aanpak en veel aandacht voor burgerparticipatie nemen we het project opnieuw op. We koppelen het nieuwe PRUP en het milieueffectenrapport (plan-MER) aan een breed verhaal voor de regio”, gaat gedeputeerde Luk Lemmens verder. “Vandaag, vrijdag 8 juni, nodigden we lokale sleutelfiguren zoals Hans Claesen, Ringland Geel en lokale adviesraden, uit om ons klankbord te zijn. We toetsten we bij hen af hoe we de ruime bevolking het beste betrekken bij het zoeken naar oplossingen.

  Sfeerbeeld startmoment met sleutelfiguren - Copyright: provincie Antwerpen

  Meewerken?
  Heb jij een suggestie om deze verkeersknoop te ontwarren? Of ben je benieuwd naar de ideeën die momenteel op tafel liggen? Hou dan zeker de communicatiekanalen van de provincie Antwerpen, de stad Geel en de gemeenten Mol, Dessel en Retiein de gaten. De provincie Antwerpen organiseert in de zomer alvast een online bevraging. Die moet gespreksstof opleveren voor dialoogmarkten in november. Meer informatie vind je op www.provincieantwerpen.be (zoek op regionale ontsluiting Geel en Mol).

  #STREEKMOTOR - De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Antwerpen dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is. #streekmotor @prov_Antwerpen www.provincieantwerpen.be, www.streekmotor.be

  Beleidsverantwoordelijke:
  Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Antwerpse kathedraal

  Vreugdevolle opening van ‘De Plek To Be’

  De voormalige Sint-Janskapel achter de sacristie is verbouwd tot een gastvrije foyer waar men na het gebed of bezoek aan de kathedraal even tot rust kan komen, elkaar kan ontmoeten en de tijd kan nemen voor een gesprek.


  De Kathedraal en de provincie Antwerpen nodigen u van harte uit op de opening van ‘De Plek’ op vrijdag 8 juni. Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed, geeft een woordje uitleg over dit bijzondere project waarvan de provincie de bouwheer was. Vervolgens zal directeur Christian Devos in het bijzijn van monseigneur Bonny, bisschop van Antwerpen, ‘De Plek’ symbolisch onthullen. Pastoor Bart Paepen licht toehoe de pastorale werking hiermeeinzet op een beter onthaal waarbij gemeenschapsvorming centraal staat.

  De Plek

  Je moet niet alleen, om de plek te bereiken,
  thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken.
  Er is niets te zien, en dat moet je zien
  om alles bij het zeer oude te laten.

  Er is hier. Er is tijd
  om overmorgen iets te hebben achtergelaten.
  Daar moet je vandaag voor zorgen.
  Voor sterfelijkheid.

  Herman de Coninck

  Provincie Antwerpen

  08 | 06 | 2018

  Nieuwe ‘plekpleister’ in de Antwerpse kathedraal
  ‘De Plek’, een ontmoetingsplek voor kerkgangers en toeristen

  “De voormalige Sint-Janskapel achter de sacristie was een vergeten plekje. Ooit was er nog de zondagsschool gevestigd en de laatste jaren was het een veredelde berging. Maar na een grondige restauratie kunnen bezoekers de gewelven en het doksaal, jarenlang verborgen achter timmerwerk, weer bewonderen. Als bouwheer vond de provincie Antwerpen het belangrijk dat dit erfgoed geherwaardeerd werd”, geeft Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed aan. ‘De Plek’, zoals de kapel nu heet, is daarbij een tweede leven begonnen als een ontmoetingsplek voor zowel kerkgangers als toeristen.

  Vandaag werd ‘De Plek’ officieel geopend door gedeputeerde Luk Lemmens, monseigneur Bonny en directeur Christian Devos. De herbestemming van de kapel kadert in het verruimde bezoekersparcours en onthaalbeleid van De Kathedraal. Vanaf deze zomer zullen vrijwilligers in het portaal van de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal bezoekers verwelkomen. Maar voor diepgaandere gesprekken kunnen ze gebruik maken van ‘De Plek’, waar men een hapje en een drankje kan nuttigen. Vrijwilligers zullen er de bediening verzorgen.

   copy richt stad antwerpen

  Tegelijk wil de nieuwe ruimte een rustplek zijn voor toeristen en bijdragen aan het gemeenschapsgevoel in de kathedraal, wat kadert in de pastorale werking. Uiteraard zal ook de vierende gemeenschap er samenkomen na de liturgische diensten. Tijdens de openingsuren is ‘De Plek’ toegankelijk voor toeristen, in eerste instantie op zaterdag, zondag en maandag.

   

  Beleidsverantwoordelijke:
  Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed

  Perscontact:
  Faye Van Impe, adviseur communicatie


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat Antwerpen mee stralen


  Stad lanceert campagne ‘In Antwerpen kan iedereen stralen’


  ‘In Antwerpen kan iedereen stralen’. Met die slogan voert de stad een nieuwe campagne tegen holebi- en transfobie. En daarvoor verandert zelfs het iconische stadslogo, de stralende A, even van uitzicht.

   

  De stad Antwerpen vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de stad en dat er over belangrijke thema’s een dialoog kan ontstaan. Daarom lanceert ze elk jaar een hoffelijkheidscampagne. De voorbije twee jaar ging die over seksuele intimidatie. Dit jaar ligt de focus op holebi- en transfobie. Naast fysiek en seksueel geweld gaat het ook om verbaal geweld (zoals uitschelden en intimideren) tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

   

  Juni pride-maand

  “17 mei is internationale dag tegen Homofobie en Transfobie. En juni is in heel wat landen dé pride-maand. We vinden het daarom een goed idee om de campagne in deze periode te laten plaatsvinden. Bovendien is Antwerpen eind juni gaststad voor de European Transgender Council, een conferentie die transgenders op de kaart wil zetten. En zo nemen we meteen ook de aanloop naar onze eigen Antwerp Pride begin augustus”, vertelt schepen voor diversiteit Fons Duchateau. “De campagne heeft iets feestelijks en dat mag ook. We zijn tenslotte na Malta uitgeroepen tot het meest LGBTI-vriendelijke land ter wereld en het is fijn om dat in de verf te zetten. Maar we zijn er nog niet. De campagne dringt ook aan om correct en hoffelijk te blijven. Die boodschap moet jammer genoeg ook nog steeds benadrukt worden. We tolereren geen geweld, verbaal of fysiek, tegen de LGBTI gemeenschap.”

   

  Stralende regenboog-A

  De stad koos er dit jaar voor om haar icoon, de stralende A, in te zetten voor deze campagne. Op 11 juni ontwaakt Antwerpen in een regenboogstad. In de nacht van 10 op 11 juni verandert het stralende A-logo in een stralende regenboog-A. Zowel online (op het Instagram- en Facebook-account van stad Antwerpen en de website antwerpen.be) als in het straatbeeld (in het affichenetwerk en de signalisatie van 57 stadsgebouwen) zal die tijdelijke ‘grote omschakeling’ tot eind juni zichtbaar zijn.

   

  Verder worden enkele iconische gebouwen met regenboogkleuren verlicht: het MAS, de inkomhal van het Centraal Station en de voetgangerstunnel.

  • MAS: van zondag 10 juni om 21.30 uur tot maandag 11 juni om 6 uur en van maandag 11 juni om 21.30 uur tot dinsdag 12 juni om 6 uur.
  • Centraal Station: van maandag 11 juni om 00 uur tot zondag 17 juni om 24 uur.
  • Voetgangerstunnel: van maandag 11 juni om 6 uur tot dinsdag 12 juni om 22 uur.

   

  Tot slot worden ook de regenboogzebrapaden die de stad in het verleden liet aanbrengen (op de kruispunten Suikerrui - Ernest Van Dijckkaai en Lange Koepoortstraat – Minderbroedersrui - Sint-Paulusstraat) opnieuw geschilderd. Overigens werd recent nog een nieuw regenboogzebrapad ingehuldigd aan de Draakplaats.  

   

  Op deze eenvoudige maar krachtige manier toont de stad Antwerpen dat ze achter holebi’s en transgenders staat. En dat ze gelooft in diversiteit en respect. Niet door te focussen op wat ons zogezegd onderscheidt, zoals seksuele geaardheid, maar door te bezielen rond wat ons allemaal verbindt: het verlangen naar respect, liefde en waardering.

   

  Laat Antwerpen mee stralen

  De stad Antwerpen roept alle Antwerpenaars op om de boodschap ‘In Antwerpen kan iedereen stralen’ mee uit te dragen. Dat doen ze door een pin met een stralende regenboog-A op te spelden. Die kan iedereen vanaf 20 juni gratis afhalen in de stadsloketten en politiekantoren, en in een latere fase ook op andere stedelijke locaties, zolang de voorraad strekt.  Verantwoordelijken: burgemeester Bart De Wever - Fons Duchateau, schepen voor diversiteit

   

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  07-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Klimaatstrijd

  Provincie Antwerpen

  7 | 6 | 2018

  54931kg CO2-uitstoot minder dankzij Klimaatstrijd
  Twee maanden na lancering doen 66 van de 70 gemeenten mee aan Klimaatstrijd provincie Antwerpen

  Eind maart lanceerde de provincie Antwerpen de Klimaatstrijd, een wervende klimaatcampagne om haar inwoners en gemeenten aan te zetten om met kleine en grote inspanningen hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Twee maanden na de lancering doen 66 van de 70 gemeenten mee en hielden alle individuele deelnemers samen 54 931 kg CO2 uit de lucht. De campagne loopt nog tot maart 2019.

  Wat is jouw missie?

  Elke inwoner van de provincie Antwerpen die de gratis For Good app downloadt, kan deelnemen aan de challenge de Klimaatstrijd. De app trackt je transport. Je eetgewoonten en meterstanden geef je zelf in. De app verwerkt alle gegevens en geeft dan aan hoeveel aardbollen er nodig zijn als iedereen leeft zoals jij. En dat is confronterend, maar zet ook aan tot actie. Via de challenge engageer je jezelf om missies te volbrengen om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo kan je stijgen of dalen in het klassement. De ranking van de gemeenten is een afspiegeling van de resultaten van hun inwoners. Gedeputeerde voor Leefmilieu Rik Röttger bevestigt: “Deelnemers kiezen zelf hoe ze hun ecologische voetafdruk te lijf gaan: door minder vlees te eten, minder met de auto te rijden, de tv te laten voor wat het is en een boek te lezen, seizoensgroenten te eten, enzovoort. De Klimaatstrijders volbrachten tot hiertoe 1023 missies. De missie die het vaakst wordt gekozen is: ‘Eet deze week geen rood vlees en probeer alternatieven’. We blijven onze gemeenten en inwoners aanmoedigen zodat we allemaal samen nog vele tonnen CO2 uit de lucht kunnen houden.”

   

  De Klimaatstrijd in cijfers

  Door al deze missies tot een goed einde te brengen, spaarden de deelnemers op 10 weken tijd dus al 54931 kg CO2 uit. Het effect van deze besparing kan je vergelijken met 7 847 auto’s die voor 1 dag van de baan worden gehaald of 228 403 km dat er minder met de wagen gereden is. Om deze cijfers te berekenen gebruikte For Good formules van erkende adviesbureaus Ecolife en CO2logic. Inspanningen voor een beter klimaat kan je ook vertalen naar een compensatie van aarde-oppervlakte.


  Van links naar rechts: burgemeester Bart Seldeslachts van Kontich en gedeputeerden Jan De Haes en Rik Röttger. Handen uit de mouwen en voeten op de trappers voor de Klimaatstrijd!

   

  (Districts)Burgemeesters van Puurs, Edegem, Borgerhout en Deurne geven het goede voorbeeld. #deKlimaatstrijd

   

  66 gemeenten
  Van de 66 gemeenten die deelnemen aan de Klimaatstrijd, kwamen enkele burgemeesters van gemeenten die erg goed scoren in de Klimaatstrijd, op 6 juni naar de persconferentie over de Klimaatstrijd. We verwelkomden Jeroen Baert (Boom), Koen Metsu (Edegem), Koen Van den Heuvel (Puurs), Bart Seldeslachts (Kontich), Stephanie Van Houtven (districtsraadvoorzitster Borgerhout) en Tjerk Sekeris (districtsraadvoorzitter Deurne). Ze bewezen ze dat ze als beleidsmaker bereid zijn om op de fiets te springen voor een beter klimaat (zie foto’s).  Toerisme in eigen provincie

  “Deze zomer zet de provincie zoals elke zomer in op toerisme in eigen provincie. Ook dat heeft een grote impact op ons klimaat. Al wie niet in het vliegtuig stapt en vakantie houdt dichtbij huis, doet een mooie geste voor een beter klimaat. Alle groen- en recreatiedomeinen van de provincie pakken uit met een mooi zomerprogramma. Een rode draad hierin is het groeiende fietsbelevingsaanbod. Door recreatief fietsen bij het brede publiek te stimuleren hopen we ook op een mentaliteitswijziging die leidt tot een modal shift,” vertelt gedeputeerde bevoegd voor toerisme Jan De Haes. De unieke zomerarrangementen werden samengebracht onder de noemer Terra Nova: zo kan je onze provincie (her)ontdekken vanuit een boom, een kasteelbivak, vanop een ezel of een ‘retro velo’. Fietsen is één van de speerpunten van Toerisme provincie Antwerpen. Op 21 juni opent provincie Antwerpen De Velodroom, een gloednieuw fietsbelevingscentrum aan de Rupel in Boom. Op 23 juni staat de opening voor het groot publiek op het programma.

  De Strijdleiders
  Geen strijd voor een beter klimaat zonder vier inspirerende Strijdleiders. Elisabeth Van Lierop gooit hoge ogen met haar blog PlantBased, waar ze haar volgers de veganistische pap in de mond geeft en laat zien hoe je ecologie en stijl combineert. Antoine Geerinckx is de man achter CO2logic, een adviesbureau dat bedrijven stimuleert om hun CO2-uitstoot in te perken. Hij richtte ook Greentripper op zodat mensen die reizen de impact van hun reis kunnen compenseren.  Cedric Hanet is één van de bezielers van Dagen Zonder Vlees en de oprichter van Greenway, een keten van vegetarische restaurants. Maarten Desmet ten slotte richtte samen met Koen Jaspers For Good op. Hun Doel? Bewijzen dat duurzaam leven niet beperkend hoeft te zijn. De vier Strijdleiders lopen vooraan in het peloton. Samen met de provincie Antwerpen sensibiliseren ze mensen om te ijveren voor een beter klimaat. Hun credo? ‘Wie duurzaam leeft, doet meer met minder.’ En ook: ‘Koop minder spullen en beloon jezelf met ervaringen zoals een massage of een concert.’ Lees meer over de Strijdleiders via www.deklimaatstrijd.be/nieuws.

   

  Waarom nog een klimaatcampagne?

  Uit de resultaten van de4e nationale klimaatenquête van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu blijkt dat mensen wakker liggen van het klimaatvraagstuk, maar niet altijd goed weten wat ze zélf kunnen doen om het klimaat mee te beschermen. De Klimaatstrijd biedt antwoorden en reikt burgers en gemeenten tools aan om hun eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Wie wil, kan ook vrienden en familie warm maken om ook de Klimaatstrijd aan te gaan.

   

  Klimaat is een belangrijk thema voor provincie Antwerpen. Door rond klimaatmitigatie te werken, beperkt de provincie niet alleen de CO2-uitstoot binnen de eigen organisatie, maar spoort de provincie ook gemeenten, burgers, scholen, bedrijven en andere partners aan om hetzelfde te doen. De provincie verkent ook nieuwe pistes richting klimaatadaptatie en –transitie. Klimaat is een thema dat vraagt om overleg met andere overheden, denk maar aan het burgemeestersconvenant, projectoproep klimaatsubsidies, broeikasgasinventaris, groepsaankoop groene stroom en zonnepanelen, mobiliteitsadvies woon-werkverkeer, aandacht voor biodiversiteit op bedrijventerreinen, duurzaamheidsscreenings van het gebouwenpark, enzovoort.

   

   

  Omdat het klimaat een zaak is van ons allemaal, startte provincie Antwerpen en haar gemeenten de Klimaatstrijd. Een strijd om met kleine inspanningen het tij te doen keren. De Klimaatstrijd start bij jezelf, met je buren, in jouw gemeente. Hoe? Door duurzamer te leven en meer te fietsen, de verwarming lager te zetten, te recycleren, te isoleren, seizoensgroenten te degusteren, enzovoort. Neem deel en help je gemeente aan de titel ‘Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk’. Want de Klimaatstrijd is ook een wedstrijd.

  De 70 gemeenten van de provincie Antwerpen strijden niet alleen voor een betere planeet, maar ook tegen elkaar. De gemeente die zich het meest inzet en de meeste vooruitgang boekt, neemt in maart 2019 de felbegeerde titel van ‘Gemeente met de Kleinste Ecologische Voetafdruk’ mee naar huis. www.deklimaatstrijd.be#deKlimaatstrijd

  PRAKTISCHE INFO DE KLIMAATSTRIJD

  Wanneer:
  De Klimaatstrijd loopt nog tot maart 2019.

  Waar:
  in alle gemeenten van de provincie Antwerpen

  Meer info:
  www.deklimaatstrijd.bewww.provincieantwerpen.be > vrije tijd
  www.terranova.be - www.develodroom.bewww.forgood.eco - www.plantbased.be -
  www.co2logic.com/nl - www.greentripper.orgwww.greenway.be  

  Beleidsverantwoordelijken:
  Rik Röttger, sp.a, gedeputeerde bevoegd voor Natuur en Leefmilieu

  Jan De Haes, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Toerisme en Groen- en Recreatiedomeinen

  E faye.vanimpe@provincieantwerpen.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.kleiontginningsgebied Terhagen

   

     01 | 06 | 2018

  Startschot is gegeven voor sanering én inspraaktraject toekomstige inrichting Kleiputten Terhagen

  Het voormalige kleiontginningsgebied Terhagen werd in het verleden gebruikt als stortplaats. Door deze historische verontreiniging is een sanering noodzakelijk. De Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de gemeente Rumst maken samen werk van deze verplichte sanering. Tegelijk werd het startschot gegeven voor het participatietraject waarbij inwoners en gebruikers mee de toekomstige inrichting van het gebied kunnen bepalen.

  De kleiputten Terhagen werden in het verleden gebruikt als asbeststort en huisvuilstort van de stad Antwerpen. Om de verontreiniging van dit gebied structureel aan te pakken moet dit gebied verplicht gesaneerd worden. De Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg nv, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de gemeente Rumst, willen samen deze sanering zo efficiënt mogelijk laten verlopen.

   

  Buurtbewoners en andere gebruikers hebben terechte vragen rond herbestemming, gebruik en toegankelijkheid van het gebied na de saneringswerken. Daarom spraken de projectpartners af om een participatietraject op te starten voor de toekomstige inrichting van het gebied. Doel is om samen met omwonenden en gebruikers van het gebied te komen tot een gedragen visie voor de invulling van de kleiputten Terhagen als een waardevol stuk groen waarbij recreatie mogelijk blijft. Het startmoment van dit participatietraject vindt plaats op woensdag 6 juni doorlopend van 19u tot 21u in De Schorre. Iedereen is welkom.

  Copyright: Compagnie Fotografie voor Provincie Antwerpen  Gedeputeerden Rik Röttger, Ludwig Caluwé en Jan De Haes benadrukken dat de provincie met een sterk partnerschap wil werken aan een definitieve oplossing voor de historische vervuiling in de Rupelstreek. “Op een relatief korte periode zullen we niet alleen een asbeststort en een huisvuilstort saneren maar ook gaan we op 6 juni in coproductie met de bewoners en gebruikers een toekomst uitzetten voor een 55 hectare publiek toegankelijk gebied met kansen voor natuur en zachte recreatie. Zo wordt een nieuwe grote groene long toegevoegd aan de Rupelstreek als overgang tussen het huidig provinciaal recreatiedomein De Schorre te Boom en de actieve kleiontginning en het Natuurpuntgebied te Rumst.

  "Samen met de Provincie Antwerpen en de andere partners nemen we onze verantwoordelijkheid op om de stortplaatsen in het gebied definitief te saneren. De ligging van het projectgebied vlakbij de Rupel, biedt een unieke kans om de opvulgronden die nodig zijn om het project te realiseren, uitsluitend via de waterweg aan te voeren" zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. Dankzij het transport via de waterweg vermijden we dat vrachtwagens door woonwijken moeten rijden. Scheepvaart op de Rupel is mogelijk met binnenschepen die tot 2.000 ton kunnen transporteren; met één schip kunnen 140 vrachtwagenritten vermeden worden. In totaal worden zo meer dan 400.000 vrachtwagenritten uitgespaard. Ook het jaagpad langs de Rupel, waar heel wat buurtbewoners en recreanten gebruik van maken, zal tijdens de werken steeds beschikbaar blijven.

   

  Ook BAM ziet belangrijke maatschappelijke meerwaarde in de samenwerking. Jan Van Rensbergen verduidelijkt: “Door tijdens de Oosterweelwerken de Antwerpse Ring in de diepte aan te leggen, verhogen we niet alleen de leefbaarheid in de ringzone. Door een deel van de grondvolumes die daar beschikbaar komen te gebruiken voor de noodzakelijke sanering van de kleiputten in Rumst en Boom, draagt BAM ook hier bij aan de realisatie van een gezondere omgeving, waarvan de omwonenden en gebruikers van het gebied dankzij het participatietraject zelf mee de toekomstige invulling kunnen bepalen.

   

  Voor Geert Antonio, burgemeester van Rumst is het belangrijk dat het traject past binnen de huidige plannen van de deelgemeente: “Terhagen staat de volgende jaren met verschillende projecten in de steigers. Deze samenwerking is belangrijk om er een Terhagen aan de steiger van te maken. Wij hebben  voor onze inwoners bekomen dat alle grondaanvoer voor de verplichte sanering via schip zal gebeuren en niet jarenlang via vrachtwagens door onze dorpskernen. Wij hebben ook gevraagd dat onze inwoners meebepalen hoe dit gebied na de sanering een groen gebied kan blijven dat voor iedereen toegankelijk is. Bovendien zal Terhagen een steiger aan de Rupel hebben.


  Gebiedsprogramma Rupelstreek
  De Rupelstreek bestaat uit de gemeenten Hemiksem, Schelle, Niel, Boom en Rumst en is een streek met een zichtbaar gemeenschappelijk verleden. De industriële ontwikkeling, gekoppeld aan de baksteennijverheid en de Rupel, legde de streek in een bepalende plooi, letterlijk. De uitdagingen waarvoor de streek staat, zijn divers en verschillend tussen de gemeenten, maar er liggen ook heel wat gemeenschappelijke problematieken én potenties.

  PRAKTISCHE INFO

  Meer info:
  www.kleiputtenterhagen.be

  Beleidsverantwoordelijken:
  Rik Röttger, sp.a, gedeputeerde bevoegd voor het gebiedsprogramma Rupelstreek

  Ludwig Caluwé, CD&V, gedeputeerde bevoegd voor Financiën en voorzitter POM

  Jan De Haes, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Groen- en recreatiedomeinen


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  28-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BOEREN EN BUREN

   Provinciaal Groendomein Hof van Leysen, Markgravelei , Antwerpen

  Naar jaarlijkse traditie vieren buurtbewoners en provincie Antwerpen op de laatste zondag van mei de Dag van het Park in het Hof van Leysen. Want kleine groene parkjes in de stad zijn belangrijk voor de wijk. Kom gerust een kijkje nemen en geniet! Op het programma staan: een kruidenactiviteit aan de Samentuin en een erfgoedwandeling: Hof van Leysen - Hoven van plaisantie. Doorlopend artisanale markt met lokale (landbouw) producten in het kader van de Week van de Korte Keten. 

  En ja we zijn er ook geweest samen met mijn dochter en er gaan neuzen naar de verschillende kramen met voeding wat eten gekocht en bekenden tegengekomen zoals de deputés Luk Lemmens en Ludwig Caluwe met zijn dochter, we konden ook genieten van muziek Brasspartiij # 3” en zo was het een gezellige namiddag 


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  27-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.APOPO 20 JAAR OUD

                                      RATTEN

  Ratten wie denkt dat ratten alleen schadelijk zijn hebben het mis.
  Doordat ratten zo geen goed zicht hebben daar ze bij nacht voedsel zoeken hebben een goede reuk ontwikkeld.
  Dat heeft de mens ondervonden en ze zeer intelligent zijn,en deze gave nu gebruikt door ze af te richtten in de geneeskunde en op speuren naar explosieven.
  Explosieven kunnen we opsporen met:Een metaaldetector nadeel is dat deze alle metaal aanwijst waardoor veel tijd gepaard gaat. 
                                                          Met een hond deze zijn er ook zeer goed in maar de kostprijs is veel meer dan onze ratten en het gevaar voor een explosie daar het dier een mijn kan activeren.
                                                         De ratten zijn zeer licht in gewicht zodat indien ze op een mijn zit geen explosie teweegbrengt zijn goedkoop in onderhoud en transporteren is gewoon een kooitje.
  Nu heeft men nog een geweldige ontdekking gedaan  dat ze ziektes kunnen opsporen door aan een staal te reuken BV:10 patiënten worden onderzocht BV: op TBC haalt de rat direct de personen die besmet zijn eruit,gevolg een snellere diagnose 
  en verder onderzoek en behandeling van de zieke patiënt.
  NU ons ratje heeft ongeveer 9 maanden opleiding nodig en ze kan beginnen te werken,ze hebben wel een goede verzorging nodig op alle gebied.
   
   
  Op 26 mei 2018 is de viering van het 20 jarig bestaan van de VZW APOPO gevierd met een meeting over het werken met de ratten in de landen Angola,Cambodia,Mozambique,Zimbabwe,Colombia,Tanzania en Ethiopia.
  Apopo heeft met hun ratten al vele mensen  gevrijwaard van verminking en de dood door explosies en ziekten.
  Er zijn zo 200 mensen in dienst voor het kweken van de dieren,opleiding van zowel mens en dier.
  Nu hadden ze een wedstrijd ingericht om te zien hoe goed de mens is om geuren te herkennen je moest aan een staal ruiken even in een ander kamer aan 20 bollen ruiken en deze reuk eruit halen niet simpel.
  En hoe betaald men dit alles door sponsering en giften wil je ook doneren 
  Klik eens op deze link:

  https://www.org/en/support-us  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOF VAN LEYSEN

  Provinciaal Groendomein Hof van Leysen, Markgravelei , Antwerpen

  Naar jaarlijkse traditie vieren buurtbewoners en provincie Antwerpen op de laatste zondag van mei de Dag van het Park in het Hof van Leysen. Want kleine groene parkjes in de stad zijn belangrijk voor de wijk. Kom gerust een kijkje nemen en geniet! Op het programma staan: een kruidenactiviteit aan de Samentuin en een erfgoedwandeling: Hof van Leysen - Hoven van plaisantie. Doorlopend artisanale markt boeren en buren met lokale (landbouw) producten in het kader van de Week van de Korte Keten. www.provincieantwerpen.be
  Dus ja we hebben er eens een bezoekje gebracht samen met mijn dochter en schoonzoon echt wat gaan neuzen bij de kraampjes voedsel gekocht enkele bekenden tegen gekomen zoals gedeputeerde van de provincie luk Lemmens en Ludwig caluwe met zijn dochter kennis gemaakt en in het kader van Brasspartij 3#konden we een musical genoegen meemaken zo kan je de zondag ook meemaken


  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOBOKEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  24 |05 | 18

  Zomerbar Sorgheloos en geefbib in park Sorghvliedt


  Het district wil van park Sorghvliedt een bruisende en levendig plek maken. De zomerbar in park Sorghvliedt groeide de afgelopen jaren uit tot een vaste waarde in Hoboken. Dit jaar wil de vzw 5 voor 12 er met zomerbar Sorgheloos een plaats voor ontmoeting, plezier, creatieve initiatieven, groepsbeleving en muziek & spel van maken. De zomerbar is open van vrijdag 1 juni tot zaterdag 30 september. In park Sorghvliedt staat sinds dinsdag 22 mei bovendien een geefbib waar Hobokenaars boeken kunnen uitkiezen of zelf boeken in kunnen plaatsen.

   

  Zomerbar Sorgheloos

  Het interieur van de Oranjerie in park Sorghvliedt wordt Franse bistro-stijl: een marmeren toog, ronde tafeltjes, enkele design duo-zitjes, hangplanten, hedendaagse kunst en een lage tafel in het midden met kranten en magazines. Buiten komt er een terras met 8 tot 12 picknicktafels met parasols. De zomerbar opent vrijdag 1 juni om 17 uur en is daarna alle dagen open vanaf 11 uur behalve op maandag.

   

  Districtsburgemeester Kathelijne Toen: “Het districtsbestuur kiest ervoor om park Sorghvliedt al enkele jaren aantrekkelijker te maken door de Oranjerie beschikbaar te stellen voor een zomerbar. Samen met de speeltuin en het vele groen geeft dit een extra ontspanningsplek voor de Hobokenaar. We zijn erg verheugd dat er een enthousiaste uitbater gevonden werd en kijken uit naar gezellige zomerdagen.”

   

  De uitbaters bieden een eenvoudige lunchkaart aan met panini’s, soepen en salades en ’s avonds wisselende dagschotels. Op woensdag is er spaghetti à volonté-avond; op zondagen een uitgebreid ontbijt. Het drankenaanbod is klassiek aangevuld met gezonde huisgemaakte limonades, bio-vruchtensappen,  biowijnen, fairtradekoffie en -thee.

   

  Verder zijn er verspreid over de zomer nog ontspannende activiteiten zoals kleinschalige optredens, yoga in groep, een uitleendienst voor gezelschapsspelletjes, tafeltennismiddagen, een open barbecue, filmvertoningen van klassiekers, urban petanque, WK op groot scherm, een cursus start-To-DJ…

   

  De zomerbar opent op vrijdag 1 juni om 17 uur. Een eerste optreden van Axl Peleman vindt plaats op zondag 3 juni om 18 uur.

   

  Geefbib in park Sorghvliedt
  Sinds dinsdag 22 mei staat er een geefbib op het grasveld naast het districtshuis van Hoboken waar Hobokenaars een boek uit kunnen kiezen of zelf boeken in kunnen plaatsen. Deze constructie is een houten kast met ingebouwde zitgelegenheid. Ze nodigt parkbezoekers of bezoekers van de toekomstige zomerbar uit om een boek te lezen op het terras, gras of op het ingebouwde zitmeubel. De kast is behandeld met een speciale olie zodat ze bestand is tegen regenweer.

   

  19 leerlingen van Hofke van Thys waren alvast enthousiast tijdens een voorleesmoment dat gisteren georganiseerd werd door het district en de bibliotheek van Hoboken.

   

  Districtsschepen Tom De Boeck: “Deze geefbib is gemaakt uit recyclagemateriaal en spoort Hobokenaars aan om met elkaar in interactie te gaan over de inhoud van de kast. Het is ook een sociaal gegeven dat Hobokenaars er zelf boeken in kunnen plaatsen voor anderen.”

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  23-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DEURNE NIEUWS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen


  Deurne beloont fietsers met gratis ontbijt


  Tijdens de ‘Fietsdag Deurne’ op maandag 28 mei bedankt het district alle fietsers. Ze worden ’s morgens aan het kasteel Sterckshof getrakteerd op een gratis ontbijt.

   

  Veel Antwerpenaars verplaatsen zich in de stad regelmatig of altijd met de fiets. Zeker in een stad als Antwerpen met een hoge bevolkingsdichtheid, een bloeiende handel en een groot aantal openbare werken, is het belangrijk dat zoveel mogelijk verplaatsingen per fiets gebeuren. Fietsen is bovendien gezond, beter voor het milieu en is vaak sneller dan andere vervoersmiddelen. Tijdens de ‘Fietsdag Deurne’ op maandag 28 mei wil het district Deurne daarom alle fietsers belonen en nog meer bewoners aanzetten om hun verplaatsingen met de fiets te doen.

   

  Fietsers worden van 7 tot 9.30 uur ter hoogte van het kasteel Sterckshof getrakteerd op een gratis ontbijt (koffiekoek, fruit, koffie, thee en fruitsap). Het fietsatelier zal ter plaatse kleine herstellingen aan fietsen uitvoeren en de Fietsersbond is aanwezig met een infostand.


  Praktisch

  • Fietsdag Deurne
  • maandag 28 mei van 7 tot 9.30 uur
  • Kasteel Sterckshof - Hooftvunderlei (t.h.v. oversteekplaats aan Rivierenhof)
  • gratis
  • Alle info staat ook op www.deurne.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BERCHEM NIEUWS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Lancering nieuwe erfgoedbrochure ‘Berchem buiten de wallen’


  Het district Berchem stelt op zondag 27 mei de nieuwste erfgoedwandeling ‘Berchem buiten de wallen’ voor. Geïnteresseerden kunnen dan deelnemen aan een geleide wandeling. Na eerdere historische wandelbrochures voor de wijken Zurenborg, Nieuw Kwartier West, Oud Berchem en Groenenhoek neemt deze route wandelaars mee op tocht doorheen wijk De Veldekens. De bundel ‘Bewaar Berchem’ die de vijf erfgoedbrochures bundelt, wordt tevens op 27 mei in primeur voorgesteld. Ook de pers is hierbij van harte welkom.

   

  Het Berchemse grondgebied dat buiten de omwalling lag, kende in de tweede helft van de twintigste eeuw een ingrijpende evolutie. De nieuwe erfgoedwandeling ‘Buiten de wallen’ leidt wandelaars langs plaatsen die verwijzen naar het rijke verleden en langs locaties die de buurt vandaag zo aantrekkelijk maken. Geïnteresseerden kunnen op zondag 27 mei om 14 uur in primeur de nieuwe brochure ontdekken en deelnemen aan een begeleide wandeling. Vanaf vrijdag 1 juni is de brochure ook te koop voor 1 euro in bibliotheek De Poort, Willem Van Laarstraat 15 – 17, en kan de route zelfstandig afgelegd worden.

   

  Bewaar Berchem
  Op 27 mei wordt ook de erfgoedbundel ‘Bewaar Berchem’ voorgesteld, die vijf erfgoedbrochures waaronder de nieuwe borchure ‘Berchem buiten de wallen’ bundelt.  “We gaven de vijf Berchemse wijken de afgelopen jaren elk hun eigen wandeling en brochure”, vertelt Edwin de Cleyn, districtsschepen voor erfgoed. “Om dit project in schoonheid af te sluiten lieten we de vier oudere brochures herdrukkenmét nieuwe covers en presenteren we de bundel in een cadeauverpakking met oude postkaarten van elke Berchemse buurt.”

   

  De erfgoedbundel ‘Bewaar Berchem’ is vanaf 1 juni te koop in bibliotheek De Poort voor 10 euro.

   

  Praktisch  - lancering erfgoedbrochure ‘Berchem buiten de wallen’

  • zondag 27 mei, start wandeling om 14 uur (ongeveer 2 uur stappen)
  • vertrek begeleide wandeling aan dienstencentrum De Veldekens,
   Frans Beckersstraat  31
  • achteraf receptie met gratis drankje, versnapering en wandelbrochure
  • 2 euro
  • Inschrijven via www.ccBe.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BERCHEM NIEUWS
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Lancering nieuwe erfgoedbrochure ‘Berchem buiten de wallen’


  Het district Berchem stelt op zondag 27 mei de nieuwste erfgoedwandeling ‘Berchem buiten de wallen’ voor. Geïnteresseerden kunnen dan deelnemen aan een geleide wandeling. Na eerdere historische wandelbrochures voor de wijken Zurenborg, Nieuw Kwartier West, Oud Berchem en Groenenhoek neemt deze route wandelaars mee op tocht doorheen wijk De Veldekens. De bundel ‘Bewaar Berchem’ die de vijf erfgoedbrochures bundelt, wordt tevens op 27 mei in primeur voorgesteld. Ook de pers is hierbij van harte welkom.

   

  Het Berchemse grondgebied dat buiten de omwalling lag, kende in de tweede helft van de twintigste eeuw een ingrijpende evolutie. De nieuwe erfgoedwandeling ‘Buiten de wallen’ leidt wandelaars langs plaatsen die verwijzen naar het rijke verleden en langs locaties die de buurt vandaag zo aantrekkelijk maken. Geïnteresseerden kunnen op zondag 27 mei om 14 uur in primeur de nieuwe brochure ontdekken en deelnemen aan een begeleide wandeling. Vanaf vrijdag 1 juni is de brochure ook te koop voor 1 euro in bibliotheek De Poort, Willem Van Laarstraat 15 – 17, en kan de route zelfstandig afgelegd worden.

   

  Bewaar Berchem
  Op 27 mei wordt ook de erfgoedbundel ‘Bewaar Berchem’ voorgesteld, die vijf erfgoedbrochures waaronder de nieuwe borchure ‘Berchem buiten de wallen’ bundelt.  “We gaven de vijf Berchemse wijken de afgelopen jaren elk hun eigen wandeling en brochure”, vertelt Edwin de Cleyn, districtsschepen voor erfgoed. “Om dit project in schoonheid af te sluiten lieten we de vier oudere brochures herdrukkenmét nieuwe covers en presenteren we de bundel in een cadeauverpakking met oude postkaarten van elke Berchemse buurt.”

   

  De erfgoedbundel ‘Bewaar Berchem’ is vanaf 1 juni te koop in bibliotheek De Poort voor 10 euro.

   

  Praktisch  - lancering erfgoedbrochure ‘Berchem buiten de wallen’

  • zondag 27 mei, start wandeling om 14 uur (ongeveer 2 uur stappen)
  • vertrek begeleide wandeling aan dienstencentrum De Veldekens,
   Frans Beckersstraat  31
  • achteraf receptie met gratis drankje, versnapering en wandelbrochure
  • 2 euro
  • Inschrijven via www.ccBe.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ANTWERP NIEUWS

  ANTWERPEN 

  Concessiehouder nieuwe openbare markt Eilandje gevonden


  Binnen enkele maanden krijgt de wijk het Eilandje een nieuwe wekelijkse openbare markt. De uitbating daarvan is nu toegekend. 

   

  Begin dit jaar besliste de gemeenteraad om een nieuwe markt op te richten aan de Napoleonkaai. De stad deed daarna een oproep naar potentiële concessiehouders om daar een goed draaiende markt te organiseren.

   

  Twee kandidaten dienden een uitgebreid concessievoorstel in. De stad Antwerpen besloot om te kiezen voor Michel Van Aerde bvba.Dit bedrijf werd gekozen omwille van zijn professionele, eigentijdse aanpak en zijn aandacht voor beleving en kwalitatieve uitstraling.

   

  De markt zal elke vrijdagnamiddag plaatsvinden van 15 uur tot 20 uur op de Napoleonkaai, met als aanbod voeding, bloemen en planten. De bedoeling is om in de loop van augustus de eerste marktdag te laten plaatsvinden.

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  22-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Week van de Korte Keten


  In 2018 organiseren alle Vlaamse provincies samen met de Vlaamse Overheid de Week van de Korte Keten van 26 mei tot 3 juni.  De provincie Antwerpen wil het aankopen hoeve- en streekproducenten aanmoedigen om iets leuks te doen en nieuwe initiatieven financieel ondersteunen. Op 22 mei nodigen de provincie Antwerpen en Boeren & Buren je graag uit op de persvoorstelling waar beide partijen hun smakelijke samenwerking toelichten. Gedeputeerde van provincie Antwerpen Ludwig Caluwé geeft uitleg over de samenwerking met Boeren & Buren en Marleen De Gruyter (verantwoordelijke van 3 Antwerpse Buurderijen) geeft uitleg over de werking van Boeren & Buren. Je kan daarnaast ook proeven van ambachtelijke lekkernijen, bereid in samenwerking met de PIVA en op basis van de producten van verschillende boeren van het Boeren & Buren netwerk.

  Campagnebeeld Week van de Korte Keten - Copyright: VLAM

  Week van de Korte Keten is al voor de start een groot succes
  Meer dan 50 evenementen in de provincie Antwerpen  

  Van zaterdag 26 mei tot en met zondag 3 juni organiseert de provincie Antwerpen net als alle andere Vlaamse provincies de Week van de Korte Keten. Voor deze eerste editie in de provincie Antwerpen kan je meteen terecht op meer dan 50 evenementen, van kleine proeverijen op de boerderij tot grootse boerenmarkten. Met dit uitgebreide programma vol lekkers neemt dit nieuwe evenement in onze provincie alvast een daverende start.

  Koop je je verse producten in een hoevewinkel, op de markt of via een automaat? Dan koop je via de zogenaamde korte keten: rechtstreeks van de producent. Tijdens de Week van de Korte Keten kan je kennismaken met de lokale producenten in jouw buurt. Ze organiseren proeverijen, kooklessen, rondleidingen en veel meer. Verspreid over de provincie Antwerpen kan je smullen op meer dan 50 activiteiten. Dat maakt van de Week van de Korte keten nog voor de officiële start een groot succes. Benieuwd welke activiteiten in jouw buurt doorgaan? Kijk dan op www.weekvandekorteketen.be.

  Kiezen voor Korte Keten

  Voor de eerste keer organiseert de provincie Antwerpen samen met de andere Vlaamse provincies, VLAM en het Steunpunt Hoeveproducten de Week van de Korte Keten. Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: “We zetten onze schouders onder de Week van de Korte Keten omdat we weten dat elk landbouwbedrijf een duwtje in de rug kan gebruiken. Naar schatting 14% van de Antwerpse landbouwers kiest er bewust voor om zijn producten via korte keten te verkopen. Ze doen dit omdat ze dan zelf de prijs kunnen zetten en het aanbod kunnen bepalen. Door in te stappen in de organisatie van de Week van de Korte Keten, wil de provincie Antwerpen de lokale verkoopstrategie bij de consument promoten als een doordacht alternatief voor de verkoop via veiling, supermarkt en export.”

  Steun voor lokale producenten

  Niet alleen tijdens de Week van de Korte Keten ondersteunt de provincie Antwerpen haar hoeve- en streekproducenten, ze doet dat het hele jaar door op vele manieren. Gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Peter Bellens: “181 lokale producenten staan in de etalage op de website www.lekkersmetstreken.be en daar komen er steeds meer bij. Met het Lekkers met Streken-terras trekken we langs grote evenementen om lekkers uit eigen streek te promoten. We brengen producenten samen in ondernemersnetwerken om van elkaar te leren en nieuwe synergiën te ontwikkelen. Verschillende subsidieprogramma’s ondersteunen land- en tuinbouwers die hun activiteiten willen verbreden, enzovoort.”

   

  Proeven van al dat lekkers

  Verspreid over de provincie Antwerpen vind je 52 verkopers van hoevezuivel, 12 hoeveslagerijen en 47 verwerkers van groenten en fruit. Je vindt hun producten in hun eigen hoevewinkel of op verkooppunten zoals op een markt, een Buurderij of een voedselteam. Tijdens de Week van de Korte Keten kan je van een groot deel van deze producten komen proeven. Sommige rechtstreeks bij de producent andere bij collega-landbouwers of op georganiseerde markten en picknicks. Een overzicht van alle activiteiten vind je op www.weekvandekorteketen.be

  PRAKTISCHE INFO

  Wanneer:
  Van zaterdag 26 mei tot zondag 3 juni 2018

  Waar:
  Verschillende locaties in de provincie Antwerpen (en Vlaanderen)

  Meer info:
  www.weekvandekorteketen.be

  Beleidsverantwoordelijken:
  Ludwig Caluwé, CD&V, gedeputeerde voor Landbouw en Economie

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HOF VAN LEYSEN

  Provincie Antwerpen

  Hof van Leysen lokt je naar Dag van het Park
  Kom zondag 27 mei naar het Hof van Leysen #dagvanhetpark #weekvandekorteketen

  Naar jaarlijkse traditie vieren buurtbewoners en provincie Antwerpen op de laatste zondag van mei de Dag van het Park in het Hof van Leysen. Kleine groene parkjes in de stad zijn immers belangrijk voor de cohesie van de wijk.

   

  Kom zondagnamiddag 27 mei naar het Hof van Leysen en geniet om 14 uur van een kruidenworkshop aan de Samentuin en om 15 uur van een erfgoedwandeling Hof van Leysen - Hoven van plaisantie. Tussen 14 en 17.30 uur struin je langs een artisanale markt met lokale landbouwproducten in het kader van de Week van de Korte Keten. Buurtactiegroep De Lei en Samentuin Hof van Leysen stellen hun werking voor. Geen zin in actie? Vlij je dan neer op een bankje en geniet van de gezellige bedrijvigheid en de zondagse sfeer in het park.

   

  KOM NAAR HET HOF VAN LEYSEN

   Markgravelei , Antwerpen

  Kom naar het Hof van Leysen tijdens Dag van het Park op 27 mei 2018 - Copyright: provincie Antwerpen

  PRAKTISCHE INFO

  Wanneer:
  Zondag 27 mei 2018 van 14 tot 17.30 uur

  Waar:
  Provinciaal Groendomein Hof van Leysen, Markgravelei , Antwerpen

  Meer info:
  www.provincieantwerpen.be > Hof van Leysen

  www.weekvandekorteketen.be

  Beleidsverantwoordelijke:
  Jan De Haes, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor recreatie- en groendomeinen
  Perscontact: Faye Van Impe
  T 03 240 51 97, M 0486 604 602
  E faye.vanimpe@provincieantwerpen.be  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!