NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Vervolg - stichting Boerenfront Leest.
 • 1936 - Stichting Boerenfront
 • Vervolg BJB (KLJ) Meisjes.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  10-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  1936 – Zondag 21 en maandag 22 juni : Gouden Priesterjubileum pastoor Beuckelaers

  “Te Leest. Op zondag en maandag 21 en 22 juni e.k. zullen er in genoemde gemeente groote jubelfeesten doorgaan, ontworpen tot viering van het gouden priester-jubileum en het zilveren jubileum van Z.E.H. Beuckelaers, pastoor te Leest.

  Op zondag 21 juni e.k. ten 2 ure hebben we alzoo een grooten prachtigen feeststoet, bestaande uit tal van folkloristische, historische en godsdienstige taferelen en groepen.

  Op maandag 22 dezer, zullen de feestelijkheden onder meer voortgezet worden met een zeer aangename en afwisselende Vlaamse kermis, op de koer en in de lokalen der Zustersschool. Zonder uit de biecht te klappen meenen we wel te mogen aanstippen, dat gansch Leest als om strijd ijvert om genoemd, dubbel jubileum, zoo heerlijk mogelijk te maken en schitterend te doen gelukken. Op tijd en stond daarover nog wel wat.

  Z.E.H. Beuckelaers Is geboren te Antwerpen op 5 mei 1861, trad in het Groot Seminarie den 28 september 1882 en werd tot priester gewijd den 19 juni 1886 en tot leeraar benoemd in Sint Bonifacus gesticht te Elsene op 16 augustus van hetzelfde jaar. Op 6 maart 1911 kwam hij als pastoor naar Leest, waar hij alras de genegenheid en ’t vertrouwen van eenieder had gewonnen en nog geniet door een waar liefdevol priesterhart voor iedereen. Feit waarvan de boven voorspelde jubelviering de beste getuigenis zal afleggen."

  Dubbel jubileum van den Z.E.H. Beuckelaers te Leest

  “De Zeer Eerwaarde Heer Jozef Maria Beuckelaers werd geboren te Antwerpen op 5 mei 1861 ; studeerde in de sinjorenstad bij EE. PP.Jesuieten, te Carlsborg bij de Broeders van de Christelijke scholen en te Mechelen in het Klein en Groot Seminarie; werd hij priester gewijd op 19/6/1886. Door Z. Em. Kardinaal Goossens werd de jeugdige leviet tot professor benoemd op 16 augustus 1886, in het Sint Bonifaciusgesticht te Elsene, om reeds zeven jaar later tot pastoor te worden aangesteld in een nieuw te stichten parochie van den H. Rozenkrans te Ukkel-Langeveld. Door zijn ijvervolle toewijding deed hij zich hier opmerken en werd op 11/3/1911 tot pastoor benoemd te Leest. In deze parochie ontplooide hij zijn volle gaven en bekommerde zich vooral om den luister en den pracht van het huis Gods en om een bloeiend godsdienstig leven.

  Van 1915 tot 1919 herstelde hij de schade aan kerk en pastorij toegebracht door den oorlog ; in 1917 begiftigde hij de kerk met een prachtigen kruisweg ; in 1924-1925 liet hij door den heer Steyvaert, van Schaarbeek, 22 heel mooie kerkramen plaatsen en in 1925 werd de parochie heerlijk geschilderd ; in ditzelfde jaar kwam, door toedoen van Z.E.H. Beuckelaers, de elektrische verlichting in de parochie, ter gelegenheid van de tienjaarlijksche H. Missie ; in 1926 werd het orgel vergroot en gansch vernieuwd. Onder zijn pastoorschap beleefde Leest drie prachtig geslaagde H. Missies : in 1915, gepredikt door de EE. Paters Minderbroeders Didakus en Jozef ; in 1925 door de EE. Paters Redemptoristen Geerbaert en Ickx en in 1935 door de Paters derzelfde Orde, Van de Steen en De Clercq. Onder zijn leiding bloeiden in de parochie congregaties, communiebond en Eucharistische Kruistocht en steeg het jaarlijks H. Communiën van 10 tot 36.000.

  Leest zal a.s. zondag 21 juni zijn voorbeeldigen herder luisterrijk vieren : ten 2 ure trekt een stoet met prachtige kostumeering door de straten van de parochie. ’s Maandag wordt ten 10 ure een plechtige dankmis opgedragen door den jubilaris en rond 4 ure wordt een kapel gewijd door de parochianen gebouwd ter ere van Ste Apollonia, ter gelegenheid van het zilveren pastoorsjubileum en het gouden priesterfeest van hun herder. De plannen van deze zeer mooie kapel werden opgemaakt door den heer architect Schaerlaekens.

  Feestprogramma

  Ter gelegenheid van het gouden priesterjubileum en het vijf en twintigjarig pastoorschap van Z.E.H. Beuckelaers te Leest, zijn onder meer de volgende feestelijkheden ontworpen. Op zondag 21 juni 1933, ten 2 ure, groote en prachtige feeststoet, bestaande uit folkloristische, historische en godsdienstige groepen. Op maandag 22 dezer voortzetting der feestelijkheden en groote Vlaamse kermis op de koer en in de lokalen der Zusterschool. Wie van aangenaam vermaak en luimig plezier houdt, bezoekt beslist dien dag de Vlaamsche kermis, waar het aangenaam zal toegaan.”

  De krant van 23 juni : Z.E.H. Beuckelaers, Pastoor te Leest

  “Onder en bij een Congoleesche hitte, heeft het naburige Leest zondag ll. op een ware sympathieke en aangename wijze het gouden priesterjubileum van zijn waardigen herder herdacht en gefeest. Gansch de gemeente, zoo de dorpskom tot de verst afgelopen uithoeken waren bevlagd met feestfestoen en heil- en jubelwenschen behangen. Tot de hagen en kanten der veldwegen waren met vlagskens getooid ter eere van Pastoor Beuckelaers, die dien dag niet alleen het groote weldoende geluk mocht smaken van vijftig jaar in den dienst des Heeren te staan, maar ook in zich het gevoel mocht dragen van in geweten en met zijn beste kunnen een kwaart eeuws gewerkt te hebben aan het geestelijk en stoffelijk heil van al zijne brave Leestenaars, zonder onderscheid. Dat hadden ook zijne parochianen blijkbaar ingezien en volkomen begrepen, daarvan getuigde de eensgezinde samenwerking zondag ll. luid sprekend. Op 15 maart 1911 hadden zij hun nieuwen herder, Pastoor Beuckelaers, met open armen en algemene vreugde ontvangen ; op 21 juni 1936, feesten zij hem met een dankbaar liefdevol gevoel van erkentelijkheid. Dat dachten we zondag ll. allen te Leest te bespeuren.

  De Feeststoet

  Zeker was er ijverig, dag voor dag, gewerkt om den praalstoet, ontworpen tot viering en huldiging van den Z.E.H. Beuckelaers, heerlijk te maken en flink te doen gelukken, en men was daar ook volkomen in geslaagd, maar om nu uren lang in de brandende zon te staan of te defileeren zoals zondagnamiddag het geval was, daar moet men een taaien wil en een flink uithoudingsvermogen voor hebben. En toch was het zoo ! Om 2 ure werd de feeststoet op de Biest, tegen Kapellen o.d. Bosch, ineengezet. Langs alle wegen doken de zoo talrijke als flink verzorgde groepen op, zoo ook de prachtige praalwagens, de kranige ruiters, enz. Eens allemaal present werd de optocht naar de kom der gemeente aangevat. De twee muziekmaatschappijen der gemeente zorgden voor de aangename noot, terwijl de onvermoeibare mannen van ‘Op Sinjoor’ niet uitgezongen geraakten van : ‘Vrienden, hier in ’t ronden, Wij hebben den Opsinjoor ! Wij hebben hem gevonden, En brengen hem hier voor’. Maar nu zijn we reeds van een groep aan ’t praten en we hebben nog niet eens gezegd dat er een zestigtal in den praalstoet voorkwamen, zooals de Ark van Noë, de verschillende naties, stil of landelijk leven, de onvermijdelijke Bohemers, enz., enz. Dat de stoet niet al te vlug vooruittrok laat zich begrijpen, het was toch zoo warm en dorstig. De optocht werd gesloten door den feesteling, vergezeld door Z.E.H. De Vits, onderpastoor, burgemeester De Laet, den gemeenteraad en het inrichtingskomiteit in open rijtuigen. Om 5.30 ure kwam hij in het dorp aan, waar zich eene samengepakte menigte verdrong. Maandag Was zondag het feesten meer uiterlijk, maandag was het ingetogen en in christen zin opgevat. Om 10 ure werd er in de prachtige Sint Niklaaskerk, eene plechtige dank- en jubelmis opgedragen door den jubilaris, bijgewoond door talrijke geestelijken en parochianen. Des namiddags had de wijding plaats der herstelde kapel van het Molenveld, welke door de tijden heen door de Leestenaars is bezocht en gekend. De groote Vlaamsche kermis, ingericht in de lokalen en op de koer der ruime Zuistersschool sloot de viering van den Z.E.H. Beuckelaers. Aan den achtbaren titularis onze hartelijkste wenschen.” (GvA)

  Foto’s :

  -Enkele sfeerfoto’s van de stoet.

  -“Opsinjoor, wie hem raakt, raakt ons.”

  -Links voorman Jaak De Croes naast Jaak Voet (in de wagen) en “Soï van Pachter”.

  -De gevierde in een open rijtuig.  10-05-2018 om 06:35 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijzigingen - aanvullingen.

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  1936 – Zondag 9 februari : Wipschieting te Leest.

  “Op zondag 9 februari groote wipschieting bij Frans Huybrechts, zaal ‘De Vlaamsche Leeuw’ in het dorp. Deze schieting is ontworpen door de maatschappij ‘Ons Vermaak’.
  Vooruit : 750 fr.
  Hooge 100 fr. ; zijde elk 50 fr.; kallen elk 30 fr.; 10 groene 20 fr., 10 primus 15 fr.; en laatste afgeschoten vogel 10 fr.; de voorlaatste 5 fr. meer.”

  1936 – Zondag 16 februari : Voetbal te Leest.

  “Leest.- Morgen, zondag, ontvangen onze jongens hier de sterke ploeg uit den Antwerpschen Groenenhoek, die thans aan het hoofd der afdeeling staat, en die bevoorrechte plaats ook niet graag zal ruimen; feit dat niet wegneemt dat onze jongens zich duchtig zullen inspannen om de punten te Leest te houden, iets wat wij hen ook toewenschen. Aanvang te 2.30 ure.”

  1936 – 16 februari : Overlijden van zuster Stefanie Hellemans, zuster Maria Lutgardina.

  Stephania Maria Josepha Arnolda Hellemans werd te Leest geboren op 22 juli 1899.
  In 1918 hielp ze als lid van het ‘comiteit’ soep bedelen aan schoolkinderen en vluchtelingen (zie foto). Die laatste oorlogsdagen van de Eerste Wereldoorlog werd aan de bevolking voedsel uitgedeeld : bloem, rijst, vlees en spek uit Amerika ‘Wilsonspek’ genoemd.

  Als bijna 21-jarige wees trad ze in bij de Zusters van liefde van Jezus en Maria van Gent en werd zuster Maria Lutgardina. Te Gent legde ze zowel haar plechtige gelofte af (1921) als haar eeuwige belofte (1925). Daarna verbleef ze in het klooster te Velm (Limburg), waar ze in het ‘Pensionnat Notre Dame du Rosaire’ toezicht hield en naaldwerk onderwees (borduren) in de beroepsschool. Omwille van ziekte verbleef ze een tijd in het sanatorium van de congregatie in Antwerpen. Ze stierf er op 16 februari 1936 en ligt begraven te Deurne.
  (‘De Sint-Niklaasparochie te Leest’, W.Hellemans, ‘LG’) (Foto’s onderaan)

  1936 – Zondag 23 februari : Voetbal te Leest.

  Heer Selleslag stelde zondag ll. de clubs ‘Zwarte Leeuw’ Leest en ‘Sport en Vermaak’ van Hombeek, in ’t gelid. Aan de 7e min. bekomt Leest een penalty, welke vrijwillig wordt nevens gegeven. Daarna zijn de Leeuwen aan den aanval en met een prachtschot doelt De Prins : 1-0. Leest valt immer verwoed aan, en aan de 16e minuut doelt linksbuiten De Prins : 2-0. Daarna is het de beurt aan ‘Sport en Vermaak’ en onze verdediging heeft de handen vol, vooral de backen onderscheiden zich. Leest verplaatst het spel langs Van Camp, deze speelt den bal naar De Prins : deze ijlt langs de lijn weg en geeft over aan Van Camp, die met een schuin schot den doelwachter voor de derde maal verschalkt. Nog komt een vierde doel. Daarop rust. De tweede helft is in het voordeel der mannen van ’t Heike Hombeek, welke langs hun middenvoor doelen : 4-1. Leest blijkt vermoeid en ingedrukt, en het wordt 4-2. Onze mannen hervatten zich toch nog en gelukken er in nog driemaal te doelen, waarop het einde komt met 7-2.” (GvM)
  (Zie foto’s onderaan)

  1936 – Zondag 8 maart : Wipschieting bij Petrus Van den Eede.

  Op zondag 8 maart wordt er door de liggende wipmaatschappij ‘Vrijschutters’ ten lokale van Petrus Van den Eede een groote schieting gehouden van 750 fr., verdeeld als volgt :
  Hoogvogel 80 fr.; zijvogels elk 40 fr. ; kallen elke 20 fr. ; twee hoekvogels elk 25 fr.; 8 groen vogels elk 20 fr.; 20 premiën van elk 15 fr.; één laatste vogel 10 fr.; één voorlaatste vogel 5 fr. meer. Er wordt een premie van 25 fr. toegekend voor ’t meeste volk, of groep van minstens 8 man, uit een vreemde gemeente. Inleg : 16 fr.; terug : 10 fr. Begin ten 2.30 ure; einde rond 7 ure, na voltrokken ronde. Boven de 50 schutters één vogel van 10 fr. meer, onder de 50 schutters, één vogel van 15 fr. minder. (GvM)

  1936 – 7 april – GvM : Plechtige inhuldiging van E.H. Cleeren, pastoor in Sinte Catharina parochie (Boschstraat) Boom.

  “Een helder zonneweder begunstigde de bevolking der Ste Catharinaparochie, ter gelegenheid der inhaling van hun nieuwen herder. De gansche parochie was feestelijk bevlagd en versierd. Ten 2.30 ure werd E.H. Cleeren aan de Kortestraat ontvangen door de bevolking. Namens de kerkfabriek verwelkomde heer Fr. Bal den nieuwe harder waarop deze hartelijk dankte. Een prachtige stoet bracht E. Heer Cleeren, gezeten in een prachtig gespan en omringd door Z.E.H. deken Kermans, van Boom, E.H. de Beuckelaer, pastoor van Leest en E.H. Gijsen, prof. der Kath. Normaalschool van Mechelen, naar de kerk. De stoet was iets eenigs voor de Sinte Catharinaparochie. Voorafgegaan door tebaansche trompetters en de muziekafdeeling der veloclub ‘Nooit Vermoeid’ volgen de B.J.B., op flinke rossen gezeten. Vooral werd opgemerkt het triomfkoor. Calmthout, waar E.H. Cleeren vroeger onderpastoor is geweest, was door zijne Vlaamsche Meisjes vertegenwoordigd. Leest leverde een overtalrijk contingent deelnemers, vooral was de V.B.T.B. talrijk aanwezig. Enkele wagens, om hunne originaliteit fel gewaardeerd, brachten een folkloristisch cachet aan het geheel. De Boschstraat zelve, met de K.A.J., de H. Hartbonden, de K.A.V.,de Eendracht F.C. en andere parochiale kringen waren talrijk opgekomen. De katholieke fanfare ‘Iever en Volharding’ zorgde voor de vroolijke muziek. Eveneens waren de Katholieke Turnvrienden met een afvaardiging aanwezig. Op gansch den doortocht stond een overgroote menigte geschaard. Aan de pastorij werd de stoet door den E.H. Pastoor, de geestelijkheid en de kerkfabriek in oogenschouw genomen. De sleutels der kerk werden den nieuwen herder overhandigd door mej. De Groof, na voordracht van een gelegenheidsdicht. De E.H. Marsy, onderpastoor verwelkomt E.H. Cleeren namens de parochianen der Boschstraat en belooft hem in aller naam hunne medewerking.

  De E.H. Cleeren, ontroerd, dankt voor de hem gebrachte hulde. De kerk van Ste Catharina was veel te klein om het toegestroomde volk te bevatten. Honderden en honderden konden onmogelijk binnen en in de kerk stond het volk als opeen gepakt. Na den zang ‘Veni Creator’ werd de plechtige aanstelling gedaan door Z.E.H. Deken Kermans, die na de godsdienstige plechtigheden den kansel betreedt. Z.E.H. Deken wijst op het werk geleverd door den E.H. Hellemans, door ziekte vertrokken, en huldigt dezen voorbeeldigen herder voor het ontzaglijk werk door hem geleverd. Hij verwelkomt den nieuwen herder E.H. Cleeren en wenscht hem geluk met zijne benoeming. Een feestzitting had daarna plaats in de zaal ‘Volkswelzijn’. De Z.E.H. Deken opent de reeks der spreekbeurten en wenscht E.H. Cleeren veel geluk en voorspoed in zijn nieuwe parochie. De E.H. De Beuckelaer, pastoor te Leest, betreurt het heengaan uit Leest van zijn goeden onderpastoor en wijst op het vruchtbare apostolaat van E.H. Cleeren. De heer Aimé De Roeck, namens de kerkfabriek, belooft den steun van gansch de parochie. Heer Plateau, uit Kalmpthout, in naam der Kampthoutenaars, brengt hulde aan den nieuwen pastoor, vooral namens den Chr. Werkliedenbond en der Vlaamsche Meisjes ‘De Heidebietjes’, wijst de parochianen van Ste Catharina op de groote kracht van E.H. Cleeren en op het geluk dat hun komt te beurt te vallen. Talrijke sprekers namen hier nog het woord, en de gezellige vergadering werd besloten door een dankwoord van den nieuwe Pastoor. De ‘Gazet’ biedt hare beste wenschen aan den nieuwen herder bij al degenen die hem zondag gebracht werden en roep hem toe : ‘Ad multos annos’.”

  1936 – 20 april : Alfred DE VITS werd onderpastoor te Leest.

  Hij was te Gooik, in het Pajottenland, geboren op 21 mei 1908 en werd op 26/5/1934 priester gewijd te Mechelen. Dag op dag één maand later volgde zijn benoeming tot onderpastoor te Essene (bij Asse) en een kleine twee jaar later werd hij dat te Leest. Alfred De Vits was de stichter en eerste proost van de B.J.B. (1939). In 1941 schreef deken Leys dat de onderpastoor wegens zijn spraakgebrek gezag miste.

  Na zes jaar apostolaatswerk in Leest werd hij op 29 mei 1942 aalmoezenier van het “Adolf Stappaertsgasthuis” op het Kiel in Antwerpen. Hij bleef het dertig jaar tot bij zijn overlijden op 8 november 1972.
  (“De Sint-Niklaasparochie in Leest”, W. Hellemans en “DB”, nr.8 van 1956)

  In “De Band” nr. 8 van 1956 schreef hij vanuit het Stappaertsgasthuis in Antwerpen : “…Mijn herinneringen aan Leest ? U kunt begrijpen dat ik op zes jaar tijds te Leest veel meegemaakt heb, wat mij daarvan het best bijgebleven is, is misschien het volgende. Tijdens de mobilisatie in de winter van 1939-40 waren er natuurlijk ook verscheidene jonge Leestenaars gemobiliseerd. ’t Was voor de jongens een harde tijd : eindeloze verveling…hangen tussen hoop en vrees, moedeloosheid. Om die jongens een hart onder de riem te steken, heb ik al de gemobiliseerde Leestenaren maandelijks een gezamelijke brief geschreven, dat was ook een “band” tussen de parochie en de piot. Het feit dat er in de parochie aan hen gedacht werd, heeft de jongens zonder twijfel veel goed gedaan. Daarvan vond ik het bewijs in de vele en ontroerende brieven die ik teruggekregen heb. Als proost van de Boerinnenbond heb ik mijn steentje bijgedragen (figuurlijk gesproken natuurlijk) tot het oprichten van het kapelleke van de Boerinnenbond op de Juniorslaan in 1938. De Boerenjeugdbond werd ook opgericht tijdens mijn verblijf te Leest met als leider meester C. Huysmans.

  Een woordje over mijn huidig werkterrein. Ik ben aalmoezenier van het Stappaertsgasthuis te Antwerpen, een gasthuis uitsluitend voor besmettelijke zieken waarvan het grootste deel longlijders zijn. Er is hier veel lichamelijke miserie, maar toch is de geestelijke en morele nood nog groter. Morele opbeuring brengen en geestelijke hulp bieden is hier dus mijn taak. Soms behaal ik troostrijke resultaten, soms ook toch jammerlijke mislukkingen. Tussen die massa onverschilligen en andersdenkenden zal het bovennatuurlijk effect wel doordringen, met de hulp van Gods genade. Oprechte groeten in Christo, A. De Vits.

  Foto’s :
  -Soepbedeling in oorlogstijd. Van links naar rechts : Stefanie Hellemans, de zussen Philomena en Maria Verbeeck.(Foto familie Hellemans)
  -Stefanie Hellemans als zuster Maria Lutgardina.
  -De mannen van ‘Zwarte Leeuw’. Een der sterke ploegen der Klas B. (GvM)
  -Frans Geerts uit de Scheerstraat, rond 1937, in een uitrusting van "Zwarte Leeuw" ?

  24-04-2018 om 07:11 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolg - stichting Boerenfront Leest.

  Vervolg – Stichting van het Boerenfront

  Tijdens de oorlogsjaren en na de bevrijding moest terug aan de opbloei van Het Boerenfront gewerkt worden. Voor het eerst verscheen ook het wekelijkse verenigingsblad “HB”.
  Juist in deze moeilijke periode kon beroep worden gedaan op Henri Van den Heuvel, die als jongste zoon uit het landbouwersgezin Van den Heuvel-Verdickt hard labeur kende en op 20-jarige leeftijd als bestuurslid de plaatselijke Boerenfrontafdeling mee opbouwde.

  In 1947 werd het vaandel van Leest ingehuldigd. Clementine Geerts opende als vaandrig op een machtige hengst de stoet. Ze werd geëscorteerd door haar broers Jan Geerts, Frans Geerts en Pol Schaerlaeckens die Brabantse paarden bereden. De moeder van de kinderen Geerts was weduwe en hertrouwd met voorzitter Victor Schaerlaeckens uit de Blaaveldstraat.

  Nauwelijks twee jaar later telde het Boerenfront al 94 leden.
  Naast het harde werk op het veld en op de boerderij was er bij de Boerenfronters ook nog tijd voor leute en plezier.
  In ’49 werd op een “biertap” en bal voor 5.333 frank en 25 centiemen opgedronken en kon er in ’55 nog gefeest en geteerd worden aan de prijs van 30 frank per deelnemer.
  In juli ’56 werd te Heist-op-den-Berg het 20-jarig bestaan gevierd. De bestuursploeg bestond toen uit voorzitter Victor Schaerlaeckens, schatbewaarder Constant Daelemans en bestuursleden Jan Maes, Jozef Van Kerckhoven, Constant Gobien, Jan De Smedt, Henri Van den Heuvel en Constant Busschot.
  Er werden jaarlijks bals georganiseerd. Zo stonden in ’69 ‘de Spoetniks’ in voor de muzikale omlijsting en was er een gelegenheidsoptreden van ‘Miss Zenne’.
  Ook teerfeesten kwamen elk jaar aan bod.

  Victor Schaerlaeckens werd als voorzitter opgevolgd door Jan Maes die, na zijn overlijden in 1958, werd opgevolgd door zijn zoon Emiel Maes. Frans Van Den Broeck kreeg een plaatsje als ere-voorzitter. In die periode werd er in de Leestse afdeling hard gewerkt. Er werden spreekbeurten georganiseerd met Ludo Sels die kwam praten over ziekten onder de gewassen, er stonden ook uitstappen op het programma naar Hoei en Luxemburg. Het aantal leden begon te verminderen samen met het verdwijnen van de landbouwbedrijven. In ’72 werden nog 56 leden geteld, in ‘82 nog 40.

  Op vrijdag 12 juli 1974 overleed in zijn 42ste levensjaar voorzitter Emiel Maes, dit tengevolge van een ongeval met zijn landbouwtractor. Hij werd opgevolgd door Henri Van den Heuvel die op zijn 21ste zijn intrede had gedaan in de Leestse afdeling van het Boerenfront en ook medestichter was. In 1982 werd Henri voor zijn 45-jarige inzet als bestuurslid gevierd tijdens een breugheliaans feest met ruim 200 gasten. De feestrede werd uitgesproken door de Willebroekse journalist en schrijver Karel De Decker : “Henri Van den Heuvel is een leider met inhoud en met allure. Hij is een mens van goeden wil. Hij is, en hier wil ik met de woorden van algemeen voorzitter Louis Van Kerkhoven besluiten, altijd een man van de daad geweest die liever de hand aan de ploeg sloeg dan tafelspringer te zijn. Hij heeft samen met de vele boeren die ons zijn voorgegaan en die wij op 1 november herdenken, de spitse ploeg van Het Boerenfront altijd door de meest rechte voren gedreven... Henri Van den Heuvel is een man van adel. Hij is een man van boerenadel...”

  Henri, ook ‘Heinke’ of ‘Speleman’ genoemd, was muzikant van de Kon. Fanfare St.-Cecilia en vanaf 1959 gemeenteraadslid. In ’65 werd hij te Leest schepen van openbare werken, een functie die hij zou blijven uitoefenen tot de fusie met Mechelen. Henri Van den Heuvel kon moeilijk tegen ruzie en tweedracht. Als er wat heibel was, greep hij op een zachte manier in zodat alles binnen de kortste keren terug in orde kwam. Toen Constant Van Alsenoy, ook muzikant, in Leest kwam wonen, werden ze direct goede vrienden. Na de repetitie van de Leestse fanfare, en die duurde toen tot omstreeks halftwaalf, konden ze nog uren babbelen over het werk op het veld en over de manier waarop de rechten van de landbouwers en hoveniers beter konden gevrijwaard of verdedigd worden. Het was dan ook geen toeval dat Henri na zijn dood in 1987 werd opgevolgd door Constant Van Alsenoy.

  In 2007 werd Jan Smets voorzitter van het Boerenfront Leest en datzelfde jaar vond, tijdens het teerfeest, de viering plaats van enkele gedreven Boerenfronters : Frederik De Rooster was 65 jaar lid, Emiel Van Praet 60 jaar, Jan Spoelders 55 jaar en Frans Geerts 50 jaar. Secretaris in 2007 was Francis De Prins, penningmeester Albert Van Alsenoy en Frans Van den Heuvel bestuurslid. Deze laatste werd in 2010 opgevolgd door zijn broer Eddy.

  In januari 2011 werd het 75-jarig bestaan van het Boerenfront gevierd met een groot feest in zaal Sint-Cecilia te Leest. Er waren 94 mensen. ”Het was een fantastisch feest,” vertelde Albert Van Alsenoy aan GvM, ”Na een uitgebreide maaltijd hebben we de dansvloer ingepalmd. Sommige landbouwers zitten bij de fanfare en hebben oude klassiekers gespeeld, zoals ‘Ach was ik maar bij moeder thuis gebleven’ maar die tekst hebben we niet letterlijk genomen. Het feest was zo plezant dat we pas zondag om 10 uur naar huis zijn gegaan…”

  Naar aanleiding van dit 75-jarig bestaan verscheen dat jaar ‘Geschiedenis Boerenfront –Leest en omstreken’ een mooi fotoboek van fotoservice Pixum samengesteld door Eddy en Marina Van den Heuvel–Van Bosstraeten.

  Bronnen : 
  -Wikipedia.
  -‘Leest in Feest’, Stan Gobien.
  -‘Leest Geweest’, blz. 183.
  -Periodiek van Milac Leest ‘De Band’ diverse artikels jaren 1969, 1982-83-85.
  -‘Geschiedenis Boerenfront, Leest en omstreken’, Eddy en Marina Van den Heuvel-Van Bosstraeten.
  -Het Laatste Nieuws, 28/10/1982, 30/10/1982 en 9/11/82.
  -Het Nieuwsblad van 18/11/1982.
  -Gazet van Mechelen 8/10/1986.
  -Gazet van Antwerpen 31/1/2011.

  Foto’s :
  -Clementine Geerts opende in 1947 als vaandrig op een machtige hengst de stoet.
  -Jong Boerenfront Leest in 1951.
  -Henri Van den Heuvel.
  -Constant Van Alsenoy.
  -Frederik De Rooster gevierd met zijn 65-jarig lidmaatschap.
  -Viering leden tijdens teerfeest in 2007. Boven van l. naar r. : Francis De Prins, Jan Spoelders, Albert Van Alsenoy, Jan Smets en Frans Van den Heuvel. Onder : Frans Geerts en echtgenote,Emiel Van Praet en echtgenote,

  18-04-2018 om 09:32 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.1936 - Stichting Boerenfront

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  1936 – Stichting van het Boerenfront.

  Volgens Wikipedia is het Boerenfront een Belgische belangenvereniging voor boeren die sinds de jaren negentig van vorige eeuw deel uitmaakt van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) met Mechelen als hoofdzetel. Het Boerenfront was een van de eerste Vlaamse syndicale landbouworganisatie en vond haar oorsprong in de aardappelstaking van de zomer van 1936 in de omgeving van Heist-op-den-Berg en Mechelen. Het Boerenfront werd feitelijk opgericht op 31 juli 1937 als coöperatieve vennootschap.
  Louis Van Kerkhoven, landbouwerszoon en landbouwlesgever, werd datzelfde jaar verkozen als eerste voorzitter. Hij zou de bezieler van de beweging blijven tot aan zijn dood in 1983.

  Secretaris in de beginperiode was de Vlaams-nationalist Piet Meuwissen. Eind jaren 30 vonden opnieuw enkele melk- en aardappelstakingen (1938 en 1939) plaats en werden de militanten succesvol gemobiliseerd voor een betoging op 25 juni 1939 te Brussel waaraan zo'n 15 à 20.000 landbouwers deelnamen. De banden met het Vlaams-nationalistische gedachtegoed werden omstreeks deze periode versterkt door enerzijds de slechte situatie waarin de Belgische landbouw verkeerde en anderzijds de groeiende rancunes ten overstaan van de Belgische Boerenbond.

  De Tweede Wereldoorlog betekende een scharnierpunt in het bestaan van de organisatie, tal van leidende figuren hadden immers gecollaboreerd met de Duitse bezetter (o.a. Piet Meeuwissen die aan het hoofd stond van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie tijdens de bezetting) en de organisatie kende dan ook een massaal ledenverlies na afloop van de oorlog. Hierdoor moest ze zich noodgedwongen toeleggen op de uitbouw van het eigen sociaal verzekeringsfonds Multipen en verdwenen de directe syndicale acties naar de achtergrond.

  Anno 1962 telde het BF nog zo'n 6000 à 7500 leden, een fractie van het vooroorlogse aantal. Hoewel de organisatie afstand nam van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie (NVLC) na WOII, bleven de banden met het Vlaams-nationalisme duidelijk bestaan. Zo lag het BF en haar leden mee aan de basis van de oprichting van de Volksunie (VU). In de jaren 60 werd het BF actief in de drietandacties, toen echter duidelijk werd dat deze acties zouden uitmonden in de oprichting van een nieuwe landbouworganisatie trok het BF zich terug.

  Na het overlijden van voorzitter Van Kerckhoven op 10 april 1983 werd hij opgevolgd door de landbouwer Jos Mertens. In ’86 kondigde deze laatste tijdens een persbijeenkomst in het administratieve centrum van het Boerenfront aan de Van Benedenlaan 32 te Mechelen een academische zitting aan die zou plaatsvinden in het gemeentehuis van Heist-op-den-Berg op 18 oktober. Dit, om een halve eeuw actief verenigingsleven in de verf te zetten. Het Boerenfront telde toen zo’n 75 afdelingen maar een precies ledencijfer wou of kon de voorzitter tijdens de persbijeenkomst niet meedelen. Het ledental werd tussen de 10 en de 20.000 gesitueerd en vertoonde een dalende trend. Een reden voor deze evolutie werd gezocht in het inkrimpende boerenbestand. “Nochtans heeft het Boerenfront als ‘niet Boerenbondgerichte organisatie’ gewettigde hoop nog een lang leven beschoren te zijn als verdediger van het kleinere, overwegend familiale boerenbedrijf. De rol van het ‘Boerenfront’ is zeker nog niet uitgespeeld en in de loop van de voorbije vijftig jaar werden hier en daar de accenten verlegd om passend en blijvend te kunnen inspelen op de nieuwe noden die zich bij de aangesloten leden hebben gesteld.”

  In de jaren 90 werden gesprekken aangeknoopt die leidden tot een (formele) fusie met het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). Officieel bleef het Boerenfront bestaan en behield ze haar eigen werking.

  Geschiedenis Boerenfront Leest

  Het begon allemaal in Heist o/d Berg. De acties van de opstandige boeren werden geleid door Frans Bruyndonckx en Wies Boogemans. Zij waren de pioniers van de harde strijd voor het bestaan van de boeren, in de crisisjaren voor de oorlog. Machteloos van woede wierpen ze de riek in het veld, omdat ze wisten dat de ‘vroege patatten’ ongelooflijk laag betaald werden. In juli 1936, in volle crisistijd, ontvingen de boeren slechts 5 à 6 frank/100 kg voor ‘vroege patatten’. Er werd voor de boeren 30 fr geëist én verkregen. Dit verhaal verspreidde zich zoals een lopend vuurtje van boerenhof tot boerenhof en bereikte zo ook de velden van Leest.

  Diezelfde zomer rooiden Prosper BUSSCHOT en z’n knecht Constant aardappelen. Na enkele uren rooien stelden ze vast dat ze voor nog géén 20 fr aardappelen boven de grond hadden gegooid. De knecht plantte zijn riek in de grond en riep : ‘WIJ GAAN STAKE, lijk die van Heist !’ Verbolgen zochten ze contact met hun buren-collega’s en na onderling overleg namen ze hun riek op de schouder en togen naar Blaasveld om daar het laden van de aardapelen in het station te beletten.

  Die mannen van het eerste uur, allen Leestse boeren, Prosper Busschot, Stanne Gobien, Louis Nuytkens, Frans Huyghe, Victor Schaerlaeckens, bijgenaamd ‘den Dockx’, Corneel Verbeeck, Jan Maes en Henri Van den Heuvel zouden de plaatselijke Boerenfrontafdeling vorm geven en hetzelfde jaar werd bij Pierreke Van den Eede in café ‘Boerenhandel’ de afdeling Leest van het Boerenfront opgericht. Voorzitter werd Victor Schaerlaekens, ondervoorzitter werd Remy Bradt. Ze werden omringd door de bestuursleden Antoon Polspoel, Constant Daelemans, Stanne Gobien, Louis Nuytkens en Henri Van den Heuvel.

  Hun eerste leider en algemeen voorzitter Louis Van Kerckhoven kwam in die tijd tal van vergaderingen geven in Leest. Met de eerste grote boerenbetoging in ’36 te Heist-op-den-Berg was ook de Leestse afdeling present. In juni ’39 organiseerde Het Boerenfront een algemene protestbetoging tegen de te lage prijzen in de landbouwsector. Een manifestatie die door ruim 30.000 boeren werd bijgewoond, waaronder een grote delegatie uit Leest.

  Vervolgt.

  Foto’s :
  -Café ‘Boerenhandel’ van Pierreke Van den Eede op de Juniorslaan waar de afdeling Leest van het Boerenfront werd opgericht. Foto dateert van de jaren ’50.
  -Prosper Busschot.
  -Corneel Verbeeck.
  -Victor Schaerlaeckens.
  -Jan Maes.
  -Emiel Maes.

  18-04-2018 om 08:55 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  13-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolg BJB (KLJ) Meisjes.

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  Vervolg : B.J.B.-Meisjes (later K.L.J.)

  1970.

  Dat jaar hield Mariette De Prins een uiteenzetting over “tafelgerief en tafeldekken” en werden er drie vormingsavonden “Klaar voor het Leven” georganiseerd. De derde avond met dokter Lindemans over sexualiteit kende de grootste opkomst.

  Josephine De Prins uit de Juniorslaan ging huwen en werd gevierd op haar laatste vergadering.

  In de gemengde meivergadering was Leon Bernaerts uitgenodigd. Hij vertelde aan de hand van 250 dia’s over zijn opleiding en zijn werk in Kongo.

  Het gemengde kerstfeest begon met een mooie jeugdmis opgedragen door de Proost. Na de misviering werden de tafels opzij gezet, schraven aangebracht, wit papier, eetgerij en de kelners van het Volksbelang brachten de smakelijke kiekens met frieten binnen. En of er gesmuld werd. Even een schaduw op dit vredelievende feest toen er nog enkele niet-ingeschrevenen kwamen opdagen en er niet genoeg kippen waren. Na wat over en weer gepraat om toch maar reden te verstaan kwam de kerststemming terug boven en werd er nog duchtig gevierd met spel, zang en dans.

  1971.

  Op 6 maart vond het “Oud-Leden feest van de B.J.B. K.L.J.” plaats. Het werd geopend met een voetbalwedstrijd op het besneeuwde veld van Telstar tussen de oud-leden en de huidige generatie. De sportieve match werd in goede banen geleid door scheids Robert De Rooster en eindigde op 2-1. Daarna trokken de 150 gasten naar de parochiezaal waar ze werden verwelkomd door pastoor Lornoy en onderpastoor Van Dessel. De traiteur van het Volksbelang had voor de maaltijd gezorgd en nadien werden de schraven opzij geschoven en nog eens duchtig gedanst met het aangepast orkest van Mandus uit Battel.

  Dat jaar werd Frieda Diddens, die met Willy Slachmuylders in het huwelijksbootje stapte, uitgewuifd. “Frieda heeft voor de KLJ meisjes zeer veel gedaan, zij zorgde voor nieuwe aangepaste versieringen, zij was altijd bereid om te werken en de vrolijke noot in de KLJ te brengen. Zij, evenals haar verloofde, miste nooit één enkele vergadering. Haar afscheids-vergadering beleefde zij dan ook met een tikje spijt omdat die schone jeugdjaren voortaan definitief achter de rug zijn. Met een mooi geschenk als blijvende herinnering en met een hartelijk woord nam zij afscheid van al haar vriendinnen en bijzonder van haar leidster Maria. Zaterdag 5 juni droeg E.H. Van Dessel de huwelijksmis op van Willy en Frieda en zegende hun huwelijk in. Na de mis stonden de leden hen aan de kerk af te wachten en werd er een gelegenheidsbrief afgelezen door Willy Bernaerts. Omringd door de leden en de beide vlaggen werden er foto’s genomen. De jongens schonken hen een mooie houten schotel en de meisjes gaven hen een mooie blauwe Lieve Vrouw. Naar trouwe gewoonte werden er na de mis heel wat smakelijke biefsteaken binnen gespeeld op de gezondheid van het jonge paar.”(“DB”)

  In de algemene en gemengde ledenvergadering stond nog een afscheid centraal. Ditmaal dat van Yvonne Huyghe en van Willy Slagmuylders. Het toeval wilde dat dezelfde Yvonne en dit samen met Paula Beullens winnares werd van de Lourdes-reis. Bij de jongens waren dat Jules Selleslagh en Emiel Van der Hasselt.

  1972.

  Het bal van de KLJ op 6 februari kende een geweldige bijval en met de opbrengst van deze dansavond konden de vier jaarlijkse Lourdesreizen betaald worden, twee voor de meisjes, evenveel voor de jongens.

  In juni werd afscheid genomen van Mia Slagmuylders die haar laatste vergadering bijwoonde : “twee thermometers hingen aan de wand. Alle meisjes kregen bij het binnenkomen een letter M of een letter F. Ook de thermometers hadden bovenaan de “M” of de “F”. De M-kens kampten gans de avond tegen de F-kens en zo kon men na elke overwinning het kwik in de kolom hoger kleuren. Die M en die F hadden zeker iets te maken met Mia en Francois. Natuurlijk werd er gesmuld, geschenken afgegeven en een toespraakje gehouden. Voor de eerste keer had de jongen de moed om bij het afscheid van zijn verloofde eveneens een wijle aanwezig te zijn. Dat vonden ze allen zeer sympathiek. Intussen is dit koppel al getrouwd en wonen zij op de hoeve in de Kapellebaan. Of Coiske nu nog veel koersen zal winnen zoals in zijn jonge furie-tijd moet men afwachten. Wij wensen hen beiden een heerlijke levenskoers.

  Op 26 augustus bezochten 52 jongens en meisjes het Boudewijnpark in Brugge. Verder ging het naar Zeebrugge, het Zwin in Knokke om via Sluis Philippine te bereiken waar ze genoten van de overheerlijke mosselen. De reis eindigde in baancafé “Castel” te Breendonk waar nog veel plezier gemaakt werd.

  Op de laatste bijeenkomst van november gaf leidster Maria Bernaerts een praktische les over geschenken en hadden de meisjes een fijne bijeenkomst voorbereid onder het motto
  ”Wie zingt het best ?”. Vijf à zes kandidaten van de KLJ-meisjes boden zich aan en de presentatrice Maria De Prins of kortweg voor de gelegenheid “Mieke” geheten, heeft deze zangavond met humor en afwisseling geleid. Alle deelnemers ontvingen een prijs, want uiteindelijk was het belangrijkste al zingend hun talent ten beste geven en leute en pret op de vergadering te brengen.

  Op het kerstfeest van 22 december traden twee van die zangkandidaten met veel succes op : Anita Peeters zong “Adio” en Marleen Gobien bracht “Tonio”.

  1973.

  Dat jaar stelden Maria Daelemans en haar Tisseltse vriendin, beiden kinderverzorgsters, al hun kennis en handigheid ten dienste van de KLJ-meisjes tijdens een leerrijke les over het wassen en verzorgen van kleine baby’s. Zij hadden van hun school een hele berg aanschouwelijk materiaal meegebracht en van enkele firma’s stalen van diverse producten. Tijdens deze vergadering werden de Lourdesreizen gewonnen door de juffrouwen De Beck en Lefever. Bij de jongens waren Marc Lamberts en Francois Selleslagh de gelukkigen.

  1974.

  De mei-vergadering werd geleid door Maria Daelemans en Maria De Prins. De gevierde van de avond was Maria Lefever die in het huwelijk trad met Jules Selleslagh. Er werden “pateekens” gesmuld en trefbal gespeeld.

  Monique Verbelen en Christiane Verstrepen werden uitgeloot voor de Lourdesbedevaart.

  1976.

  Op vrijdag 19 maart organiseerden de Landelijke Verenigingen in de Parochiezaal een filmavond. Op het programma “El Cid” met in de hoofdrollen Sofia Loren en Charlton Heston.

  1978.

  Op zondag 3 december richtte de KLJ voor het eerst een “grote Ontdek de Ster” wedstrijd in. Er waren 10 kandidaten opgekomen. De uitslag :

  1. LEBEER Raoul, 79 punten

  2. CORNELIS Sonja, 75.

  3. ”PAR HASARD”, 74.

  4. DE SMET Els, 74.

  5. DE MAEYER, 73.

  6. VAN NOBELEN, 65.

  7. DE WACHTER, 65.

  8. FRANCOIS, 62.

  9. NAEGELS Patrick, 60.

  10. DE SMET Dirk met JIMMY, 55.

  Als gastoptreden had de KLJ een muziekgroep uitgenodigd van eigen bodem : de Keten. Een groep die pas 7 maanden geleden gestart was. De deelnemers werden muzikaal begeleid door Mevrouw VAN SAET – JACOBS. De Jury was samengesteld uit : Jan Van den Heuvel (Voorzitter), Ward Van Doren (BRT), Griet Degryse (pianiste), Hilde Silverans (accordeoniste) en Guido Hellemans (regisseur van de plaatselijke toneelgroep Rust Roest).

  Na dit succesvol evenement werden de bestuursleden van de K.L.J. Rita De Smet, Ingrid Casteels en Sigrid Van Nobelen nog feestelijk in de bloemetjes gezet.

  1979.

  De tweede versie van “Ontdek de Ster” werd op 16 september gebracht. Het ingekort verslag uit “DB” : Deze avond was rijk gevuld met een variëteit aan zangers, muzikale groepen en zelfs voordracht en sketches. Een moeilijke taak voor de jury, zowel om het verschil in genre als in scholing. Zo was er geen vergelijking mogelijk tussen een muzikaal optimale “High beat” groep (een selectie uit de plaatselijke jeugdfanfare) en de meeste andere occasionele amateurgroepjes die hun kans kwamen wagen. De High Beats kaapten dan ook tweemaal een eerste prijs weg. Er was eenvoudig geen concurrentie. Wat de “prijs van het publiek” betreft, betreuren wij dat eens te meer het GELD de hoofdzaak was, daar de stembriefjes zo maar voor het kopen waren (en ook in massa werden verkocht); Om een klaar beeld te weten van de beoordeling van ’t publiek, had men beter aan elke aanwezige bij het binnenkomen een stembriefje gegeven. Dan kon een eerlijke stemming uit de bus komen…”

  1980.

  Op 17 augustus organiseerde KLJ Leest, samen met de Landelijke Gilde en KVLV “Hoevefeesten” te Leest. Dit op de bedrijven van Adolf Peeters, Vic Verschueren en Emiel Lamberts. Zo werden achter de hoeve van Adolf Peeters in de Winkelstraat ook helikoptervluchten georganiseerd en was er een kennistest over voornoemde bedrijven met op de prijzentafel een echt varken en een paar flinke hespen.

  Van 3 tot 10 oktober richtten Boerenbond, KVLV en KLJ een speciale treinbedevaart in naar Rome.

  1982.

  Op 13 maart organiseerde de K.L.J. een bal in de parochiezaal. Inkom : 70 fr, in voorverkoop 60 fr. 1983.

  In maart werd er een “Ontdek-uw-ster” georganiseerd. In het verslag van “De Mechelse Week” van 17 maart stond foutief dat de organisatie berustte bij de K.A.J. : “De Leestse parochiezaal was te klein om het massaal opgekomen jeugdige publiek te kunnen bevatten. Organisator was de Leestse Katholieke Arbeidersjeugd (?), met als voornaamste coördinator Dirk De Smet. Tien deelnemers dienden hun beste (muzikale) beentje voor te zetten voor niet alleen een paar honderd sympathisanten, maar tevens voor een heuse jury, bestaande uit Leen Verschueren, Jan De Decker, Mieke De Wachter en voorzitster Hilde Silverans. Marc Verschueren kwam als eerste uit de bus, tweede werd Pol Van Roy, derde Marc Keulemans en de Leestse groep “Onkruid” behaalde de vierde plaats. Noot : in Leest is nooit een K.A.J actief geweest.

  Op zondag 21 augustus organiseerde de KLJ Groene Kring van het Gewest Mechelen zijn derde ploegwedstrijd op een terrein aan de Kouter te Leest. Na Hombeek en St.Katelijne Waver was Leest aan de beurt. Een 15-tal jonge boeren en tuinders gaven elkaar partij in “om ter best rechte vormen ploegen zonder dat nog één stukje gerstestoppel of onkruid te zien is”. De beste twee mochten meedingen in het provinciaal kampioenschap.

  1984.

  19 april 1984 : “Ontdek de Ster” van KLJ Leest. Geringe opkomst maar wel veel sfeer schreef Gazet van Mechelen. Negen groepen of personen drongen mee naar de titel en zochten hun inspiratie in zowel shownummers, voordrachtnummers als moderne of minder moderne muziek. Winnaar werd de 21-jarige Willebroekenaar Carl De Kunst met een kleinkunstlied over de Rupelstreek. Deze jonge artiest brengt vooral kleinkunstnummers, is in Willebroek actief bij een lokale radio evenals bij een dansorkest “Jelly Rolls” aldus Gazet van Mechelen. Hij heeft amper twee jaar notenleer gevolgd aan de Willebroekse muziekacademie en werkte nadien vooral op improvisatie, zich richtend naar één van zijn kleinkunstidolen Boudewijn De Groot.

  Paul Van Roy werd tweede, gevolgd door Marc Verschueren, Els Van den Bosch, Hans De Laet, Els Marivoet, Chiro Tippers, L. Van Itterbeek en Herman De Nef.

  Foto’s :
  -Leon Bernaerts.

  -Frieda Diddens en echtgenoot Willy Slachmuylders.

  -Maria “Mieke” De Prins.

  -Helicoptervluchten tijdens de hoevefeesten van 1980.

  -Affiche KLJ-bal van 1982.

  -Herinneringen ritmische oefeningen uit 1982.

  -Karel De Kunst werd winnaar in 1984.  13-04-2018 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolg BJB (KLJ) meisjes.

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  Vervolg : B.J.B.-Meisjes (later K.L.J.)

  1962.

  Op 11 maart kampten de B.J.B.-meisjes van Leest mee in een wedstrijd op de Cultuurdag te Mechelen. Zij hadden als onderwerp “Vlaanderen” gekozen en Lamme, Tijl en Nele hadden ze daarvoor uitgedost in hun nationale kleding. Dan hebben ze achtereenvolgens het Breughelse, het biddende en het minnende Vlaanderen uitgebeeld.

  Dezelfde maand werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om “een verdienstelijke leidster te vieren. HILDE SILVERANS, de zo geliefde Madeliefjesleidster was dit gegund. Wij vinden het erg als een zo trouw lid onze rangen verlaat. Het groot aantal aanwezigen op onze feestvergadering toonde zo ruime sympathie voor leidster Hilde, en zeker werden er voor haar liedjes gezongen, gedichten voorgedragen en een luisterrijke brief kwam als slot. Er wordt wel eens gezegd dat het “geschrevene” blijft maar dat kan ook waar zijn voor het “gezegde”, zelfs al komt het uit Lourdes, dat heeft Hilde nu kunnen ervaren tijdens het voorlezen van een huldebrief. Een kaartje werd aangeboden met de handtekeningen van de aanwezigen, meevierders, waarop volgende tekst stond : ’God plantte U als edelweiss op d‘oude rotsen van zijn volk, opdat de mensen die U vinden een spoor ontdekken van zijn schoonheid nog hoger zouden klimmen tot zij belanden in de mateloze ruimten van zijn volkomenheid’. ”

  Hilde Silverans trad op 5 mei in het huwelijk met de even populaire chiroleider Louis Vloebergh. Daarover verscheen in “De Band” volgend verslag : “Zaterdag 5 mei waren de jeugdorganisaties in feest, want zij jubelden om het geluk dat twee jeugdfiguren tegemoet gingen. Beiden zouden in den echt treden en begunstigd worden door het weertje. Tot buiten toe weerklonken de jubelliederen van de meisjes van de Landelijke Jeugd en B.J.B. bij de intrede van het jonge paar in de kerk. De huwelijksmis werd buiten de meisjes van voornoemde verenigingen ook bijgewoond door de chirojongens met vaandels incluis. Als assistenten van de pastoor aan het altaar de huidige proost E.H.Verbist en zijn voorganger E.P. Clementiaan. Het was een eenvoudige en aangrijpende plechtigheid. Toen de twee stralende wezens de kerk langzaam verlieten als man en vrouw zagen we menig traantje wegpinken. Door de B.J.B.-leidster Mariette De Prins werd een gelegenheidstoespraak gehouden waaruit, het kon niet voldoende gezegd worden, de dank, de genegenheid naar voren kwam. Ook door een chirojongen, een burchtknaap, werd een mooie plant aangeboden en de B.J.B.-meisjes kwamen voor de pinnen met een zeer schoon O.L.Vrouwbeeldje. En dan terwijl de orgeltonen de blijdschap ondersteunden, vertrokken onder grote belangstelling en sympathie twee gelukkige mensen. Een jongen en een meisje die het beste van hun krachten gegeven hebben, jaren lang, om de jeugd op te voeden, er wat van te maken en of ze iets bereikten ! Twee voorbeelden voor de jeugd. Louis en Hilde, dank voor wat u beiden hebt gedaan voor uw Leestse broeders en zusters, vaart veilig over de golven der bruisende zee en we wensen u beiden een “goede vaart en behouden thuiskomst”. “ (Zie foto’s onderaan)

  Een geslaagde toneelavond dat jaar met een talrijke opkomst. De meisjes brachten het komisch detectivespel : “Zes meisjes op een eiland” van Jef Heirband.
  Actrices waren : Jeanne Beullens, Hilde Silverans, Elza Lamberts en Jeanne Van de Poel. Souffleuse was R. Selleslagh en de regie berustte bij L. Van den Heuvel.

  1963.

  Op kerstavond brachten de BJB-meisjes het toneelstuk “Strijd aan het Witte Front” in een regie van de Hombekenaar Van den Heuvel. Geen topper qua opkomst maar ook toen al bleven de mensen liever thuis met kerstavond.

  1963 was het jaar van de stichting van de meisjeschiro te Leest onder impuls van Hilde Silverans en Reinhilde Verbruggen. Dit na lange discussies met pastoor Coosemans die tegen was.

  1964.

  Op Kerstdag 25 december brachten de B.J.B.-meisjes in “Ons Parochiehuis” het toneelstuk “Tante kiest een man”, nadien waren er demo’s dans en rythmiek.

  1965.

  In 1965 veranderde de BJB zijn naam in Katholieke Landelijke Jeugd. De jongerenbeweging wilde zich immers meer richten op àlle jongeren in een dorp. Voor jonge boeren en tuinders werd een gespecialiseerde werking opgericht: de Groene Kring. Gewestelijke werkingen daarvan brachten deze jongeren samen voor belangenverdediging en vorming. Tot op vandaag zijn KLJ en Groene Kring nog steeds verenigd in één vzw.

  1967.

  Dat jaar werd door de KLJ-meisjes een verkoop georganiseerd ten voordele van zwart Afrika en op 19 maart hebben ze samen met de jongens van KLJ een gezamelijke actie op touw gezet : een “appelsienendag”. Die dag trokken ze door de straten van Leest met paard en kar en de nodige appelsienen… De bedoeling was om de samenwerking en de verstandhouding tussen de beide jeugdverenigingen te verstevigen.

  Dat jaar was er ook een gemengde vergadering geleid door E.H. Van Dessel. Het ontspanningsgedeelte was georganiseerd door Sylvain Teughels die een week voordien op de kultuurdag te Mechelen nog een tweede plaats had behaald in de reeks “voordragen”. Op de algemene vergadering van mei hadden Maria Geerts en Maria Bernaerts het druk om alle vragen te beantwoorden over hun voorbije bedevaart met de KLJ naar Lourdes. Op het einde van deze vergadering lieten deze meisjes hun meegebracht souvenir verloten onder de aanwezigen en het lot viel op Simonne Fierens. Zij won een mooi zicht uit Lourdes met de afbeelding van O.L.Vrouw.

  De jaarlijkse reis ging in 1967 naar het Luxemburgse Echternach en die verliep niet zonder incidenten. Twee lekke banden en problemen met de remmen…maar iedereen is veilig thuis geraakt.

  Ook het kerstfeest werd gezamenlijk gehouden. De feesttafel was in T-vorm geplaatst en met 60 borden bedekt, alles mooi versierd met kaarsen en groene takjes. Een kerstboompje op de piano en passende teksten aan de muren verhoogden de sfeer. En sfeer en gezelligheid waren er in hoge mate : verrassingspakjes kwamen aan de beurt, er werden moppen getapt, de kip met appelmoes smaakte heerlijk en op de tonen van de “Lets-kiss” kon iedereen de beentjes strekken…

  1968.

  De vergaderingen dit jaar stonden in het teken van sport en spel. Vooral de volksspelen waren populair : zakken lopen, touwtrekken, flessen vullen, koers met hindernissen, een knik lopen… De meisjes hadden bovendien hun Breugheliaans feest en de winnaressen van de Lourdes-reis hadden voor de verloting gezorgd van vier mooie halssnoeren uit de Maria-stad.

  Op het sportfeest van 12 mei te Mechelen waren enkele honderden jongeren present om zich te meten in verschillende disciplines. De meisjes werden 4de in de algemene rangschikking terwijl de jongens van Leest de overwinning wegkaapten. Enig minpuntje was de sleutelbeenbreuk van de winnaar van de hindernissenwedstrijd Marc Beterams die naar een Mechelse kliniek diende overgebracht.

  De eerste uitstap dat jaar ging naar de meststoffenfabriek van Tertre. Op 20 juli ging de reis naar het Waalse Aat. 63 meisjes en jongens brachten eerst een bezoek aan de oude slottoren van Cambron-Casteau vooraleer Aat aan te doen. In Beloeil werd het kasteel bezocht en op de terugweg werd de muur van Geraardsbergen genomen met een klein oponthoud om de plaatselijke specialiteit “mattentaart” te kunnen proeven. Tussen Geraardsbergen en Leest werd nog halt gehouden aan een dancing waar iedereen zich kon uitleven en de laureaat van de “Busconzonissima” was Paula Huyghe, zij klopte Emiel Van der Hasselt.

  Datzelfde jaar bezocht de KLJ met 50 deelnemers de Nationale Plantentuin te Meise en na een bezoek aan het Atomium ging het naar Melsbroek waar velen hun luchtdoop kregen in een DC-6.

  1969.

  Met 64 waren ze, de jongens en meisjes van KLJ Leest, die het gure weer trotseerden om gezamenlijk een prettige dag door te brengen bij de leeuwen van Hilvarenbeek en de Efteling. Het was middernacht toen ze, na een bezoek aan de “Toverfluit” in Schilde en de “Misty” in Waarloos terug in Leest werden afgezet.

  Op de vergadering van mei werd afscheid genomen van Simonne Fierens die in het huwelijksbootje ging stappen en gaf Marie-Rose Verbeeck praktische tips over “recepties”. Simonne Gobien, Adeline Bevers en Maria Lefever waren de gelukkigen die de Lourdes-reis hadden gewonnen.

  Op de maandvergadering van oktober kwam de heer Duysburgh praten over de “Jeugd in de moderne tijd” waarop een zeer lange en boeiende discussie volgde.

  Dat jaar waren er 83 jongens en meisjes komen opdagen voor de 1ste avond rond het thema : Levensvorming, nu over “Sexuele Kultuur” gegeven door de heer en mevrouw Ackermans. Na deze les kregen de aanwezigen papier en mochten alle vragen stellen die op hun hart lagen. Er zouden nog verschillende vervolgen komen.

  Vervolgt.

  Foto’s:
  -De huwelijksmis van Louis Vloebergh en Hilde Silverans in 1962.
  -Toegangsticket van “Tante kiest een man” uit 1964.
  -Sylvain Teughels zorgde jarenlang voor het ontspanningsgedeelte.
  -Maria Geerts.
  -Simonne Gobien.
  -Maria Lefever.

  08-04-2018 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  05-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.B.J.B.-meisjes (vervolg)

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  Vervolg : B.J.B.-Meisjes (later K.L.J.)

  1957.

  Tijdens de feestvergadering van 20 januari waren de BJB-meisjes in uniform naar het Lof gekomen om een kleine plechtigheid bij te wonen. Gedurende het Lof hernieuwden 7 meisjes hun toewijding aan O.L.Vrouw. Ze gingen naar voor en legden volgende belofte
  af : “Ik aanvaard apostel te zijn van Christus en zijn kerk en, gelijk Maria, Christus te dragen naar mijn medemensen.
  Hilda Diddens, Maria Emmeregs, Paula Moons, Jeanne Polspoel, Maria Somers, Godelieve Verbruggen en Maria Vloeberghen kregen voor het eerst hun B.J.B.-kenteken en moesten hun handtekening zetten in ’t boek van de B.J.B. Ze kregen hun erelintjes die ze een gans jaar verdiend hadden.
  Op de feestvergadering nadien werden de nieuwe leden door de pastoor en door alle meisjes gefeliciteerd. Voor en na de godsdienstles was er een korte zangstonde, er werd een nieuw lied aangeleerd : “Het weverkijn”. De meisjes leerden ook een taart versieren. Elke wijk had gezorgd voor een ontspanningsnummertje zodat er veel plezier gemaakt werd en de pastoor had voor muziek gezorgd zodat ze ook konden dansen.

  Voor de Lourdesactie werd gekozen voor de “minutenverkoop”. Ieder lid zou alzo 37 minuten verkopen, elk aan 2 fr stuk. De persoon die de minuut gekocht had waarop de wekker bleef stilstaan, had de wekker gewonnen.

  Het jaarlijkse wintertornooi ging op 10 februari door te Mechelen. Op deze gewestelijke culturele dag waren 22 BJB-meisjes van Leest aanwezig.

  Op 27 mei vertrokken vijf leden van de Vrouwengilde/B.B. en twee B.J.B.-meisjes naar Lourdes : Mevr. Polspoel-Verhaegen, Mevr. Somers-Van den Heuvel, Mevr. De Prins-Verbeeck, Mevr. Van den Brande-Nagels en Juff. M. Absillis. De B.J.B.-meisjes waren : Georgette Daelemans en R. De Donder. Een zeer gedetailleerd verslag verscheen in “DB” van juni ’57 van Georgette Daelemans. (gepubliceerd in deze Kronieken : 27/5/1957)

  De B.J.B. richtte dat jaar ook een cursus in voor meisjes ouder dan 20. Telkens waren er 30 aanwezigen waaronder een aantal niet-leden en 5 meisjes van Blaasveld.

  Op Kerstdag hielden de BJB-meisjes hun jaarlijkse toneelavond. Ze voerden “De Grote Getuige” op, een familiaal drama in drie bedrijven van E. Van der Cruysse en de komedie “Een dolle proef”. De actrices waren : Mariette Solie, Paula Bradt, Gusta Polfliet, Maria Diddens, Maria Vloeberghen, Jeannine Van de Poel, Greta Vloebergh, Hilda Diddens en Maria Emmeregs. De regie was in handen van Jozef Coeckelbergh.
  De actrices die de komedie tot een goed einde brachten : Gusta Polfliet, Maria Emmeregs, Paula Moons, Maria Somers, Maria Vloeberghen, Mariette Solie, Roza Somers en Hilda Diddens.

  1958.

  Op 19 januari werden na het Lof vijf meisjes lid van de Katholieke Actie. Ze werden op de feestvergadering nadien eerbiedig verwelkomd door de pastoor. Helaas werden hun namen niet vermeld in het verslag van De Band. Wel die van Jeannine Van de Poel die op eenvoudige doch mooie wijze het gedicht “Kerstnacht in de loopgraaf” voordroeg en Jeanneke Daelemans die een boeiende spreekbeurt over “Schoon Vlaanderenland” hield.

  De Algemene Vergadering van 16 maart stond vooral in het teken van de 19de verjaardag van de Pauskroning. Er werd een eerbiedige hulde gebracht aan de Heilige Vader door het zingen van het Eviva Pio Duodecimo. Georgette Daelemans las voor uit een wereldbrief van Pius XII, geschreven naar aanleiding van de honderdste verjaardag der verschijningen te Lourdes.

  “Ware kennis van weefsels” was het onderwerp van de nuttige beroepsles die gegeven werd door Mariette De Prins.

  1959.

  Op het zomerfeest van 30 augustus te O.L.Vr. Waver eindigden de meisjes van Leest vierde. De overwinning was voor Hombeek voor O.L.Vr. Waver en Blaasveld.

  Op Kerstdag hielden de BJB-meisjes hun jaarlijkse toneelavond. Op het programma : zang, reidansen, ritmische oefeningen en het toneelspel : “Het Blanke Negermeisje” naar de roman van C.R. Summer voor damestoneel bewerkt door F.J. Rostink. De rollen waren in handen van Paula Bradt, Mariette De Prins, Emilia Verbruggen, Roza Somers, Florentine Muysoms, Jeannine Van de Poel, Maria Emmeregs, Jeanne Beullens en Maria Vloeberghen. De regie was in handen van Jozef Coeckelbergh.

  1960.

  Voor onze cursisten van de Mijarc zijn nu de dagen geteld. We weten dat het voor hen nog zoveel keren dit of dat is en we zien Lourdes echt. Die is dan voor Jeannine Van de Poel, Jeanne Beullens en Hilda Silverans, de gelukkigsten uit onze afdeling. Zij hebben gedurende maanden gespaard en als beloning werd dan ook onder hen de frisco niet, maar het frisco-geld verdeeld. In de Maria-maand zullen ze de Lourdesgrot gaan bestormen met gebeden, gezangen en ook gunsten-voor hen, maar zeker voor onze afdeling…” (“DB”)

  Dat jaar werd afscheid genomen van Leonie Muysoms die 5 jaar leidster is geweest. “Al die tijd heeft ze de BJB gediend en het schoonste en ’t beste van haar jeugd en blijheid en vertrouwen geschonken voor de buitenmeisjes. Ook Fernand was bij dit feest van de partij. Beladen met bloemen trokken ze huiswaarts al brommend”.

  Op de algemene vergadering van 16 oktober waren 25 meisjes komen opdagen. Therese Wauters was per fiets uit Keerbergen gekomen om praktische wenken te geven over “Hygiëne van het meisje”.

  Het toneelstuk dat in 1960 werd opgevoerd was “Vrouwen in paniek” onder leiding van Mr Van den Heuvel uit Hombeek.

  Vervolgt.

  Foto’s : 
  -Georgette Daelemans
  -Paula Bradt. -
  -Mariette De Prins.
  -Maria Emmeregs.
  -B.J.B.-meisjes in 1960.

  05-04-2018 om 07:45 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geschiedenis B.J.B.-Meisjes (K.L.J.) Leest.

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  1935 – Zondag 14 juli : Gewestelijke Boerinnenjeugdvergadering en Vlaggefeest.

  B.J.B.-Meisjes (later K.L.J.)

  De exacte stichtingsdatum van de B.J.B.-meisjes te Leest heb ik niet kunnen achterhalen. De BJB-jongens werden in 1936 gesticht. In Gazet van Mechelen van 17 juli 1935 botsten we op een artikeltje over de wijding van de vlag van de B.J.B. meisjes :

  “Zondag ll. kende ’t rustig-stille dorpje Leest een zonnig-blijen dag : gewestelijke boerinnenjeugdvergadering, bij gelegenheid van de wijding der plaatselijke B.J.B.-vlag. Ten 2 ure waren al de jonge boerinnekens der streek verwacht in Leest’s stemmige kerk voor het lof. We mochten er het bezielend priesterwoord aanhoren van E.H. Cleeren, proost, die wees op de betekenis van den dag, die het leger der boerinnenjeugd ten strijde opriep voor Christus-Koning. Aan O.L.Vrouw zijn we toegewijd –zij pronkt immers op onze vlag, zij zal ons helpen in ons apostolaat. E.H. Cleeren overweegt nog de betekenisvolle woorden onzer dagelijkse B.J.B.-opdracht, en zet ons aan ze trouw elke dag op te zeggen. Volgt dan de wijding der vlag door Z.E.H. Beuckelaers, pastoor, vernieuwing onzer toewijding aan O.L.Vrouw, en alle posten buigen diep eerbiedig neer voor den zegen van het Allerhoogste. De vlaggen vooraan, gaat nu een korte optocht door de landelijke straten en weldra bevat de net opgesmukte zaal al de aanwezigen. Dadelijk heerst een gezellige stemming, want mej. Rheinhard, leidster, stuurt na gebed en bondslied op eigen wijze hartelijk welkom tot allen, dit is tot Z.E.H. Pastoor en andere heren proosten, het bestuur der boerinnengilde en het bestuur der boerengilde, beide vol belangstelling voor hun jonge afdeling ‘de Boerinnenjeugd’ en de afgevaardigden van Leuven. Vooral gaat haar welkom tot de talrijk opgekomen B.J.B.-meisjes. Mej. De Craene heet eenieder welkom, vooral vanwege Leuven : Boerinnenbond en Boerinnenjeugdbond. Mej. Rheinhard leidt verder op onverbeterlijke wijze de vergadering. We kregen te horen en te zien : een zeer belangrijk verslag. ‘Hoe bekomen we regelmatigheid en tucht in onze jeugdafdeling,’ uitgebracht door de leidster van Waarloos. Goede en nieuwe gedachten voor eigen werking dragen we er allen van mee. ‘Hoe wekken we belangstelling voor de landbouwlessen’ wordt besproken door de leidster van Bonheiden. Insgelijks heel interessant. Leest komt nu voor de pinnen met het puik uitgevoerd spreekkoor ‘Vaandelwijding’ dat terecht allen bijval oogstte. Mej. Wuyts van de Boerinnenbond onderhoudt ons dan in een passende toespraak over ons B.J.B.-ideaal, over ons apostolaat. We onthouden vooral wat ze zegde over de macht van ons voorbeeld : onze voornaamheid, de invloed van ons uiterlijk kenteken, als uniform, pots, vlag. En nadat het ernstig deel goed zijn recht kreeg, volgt de ontspanning. Puurs komt gezwind voor met : ‘Dat is het boerke naar de zin’, Duffel met ‘Dikke Trees’. Twee luimige nummertjes, die er goed bij mochten. Als slot geeft Leest een fijne klucht ten beste, die allen hartelijk deed lachen. Nog een gezamenlijk ‘Geloofd zij Jezus-Christus’ en af was het programma. Een dag waar we nog eens graag aan terugdenken.” (GvM, 17/7/1935)

  Met de stichting van Milac in Leest in 1953 kwam er ook een periodiek voor de miliciens van Leest en dra kregen ook andere verenigingen hun forum in “De Band” waaronder de B.J.B. Zo stuitten we op verschillende verslagen van deze vereniging waarin we een beeld krijgen van vele van hun activiteiten. Hierna chronologisch een samenvatting van de meest representatieve verslagen.

  1955.

  Op 7 augustus 1955 hielden de B.J.B.-meisjes hun Zomerfeest te Grasheide-Putte. De dag werd ingezet met een communiemis en om 9 uur vertrokken een 30-tal meisjes vanuit Leest in uniform. Met 13 afdelingen waren ze in Grasheide samengekomen tegen 10u30 waarna ze in groep naar de kerk gingen voor het Lof. Aan de ingang vormden de vlaggen de erewacht en het Lof werd gezongen door de meisjes van O.L.Vrouw Waver. Daarna gingen alle deelnemers al zingend naar het feestterrein. De openingsparade kende een overweldigend succes bij de toeschouwers en dan volgden de dansen en de kampspelen. De meisjes van Leest waren de grond van Grasheide niet gewend, zij voelden weinig vastheid onder hun voeten en bij ieder kampspel verloor er wel iemand het evenwicht, nefast voor de einduitslag. De Charade met prijskamp voor de toeschouwers werd gewonnen door Yvonne De Boeck. De afdeling van B.J.B.-Leest eindigde uiteindelijk vijfde. Het Zomerfeest werd besloten met een dankwoord door de Gewestleidster, door de Proost en dit met een vurig gebed en een afscheidslied.

  In de laatste vergadering van 23 augustus zorgde Mariette De Prins voor het thema “beroepsvorming”. Deze keer ging het over “Koude Schotels”. Het Lievevrouwbeeldje dat uit Lourdes was meegebracht door Irma Selleslagh werd door het lot toegewezen aan Mathilde Verbruggen.(Verslag van L. De Smet in “De Band” nr. 8 van 1955)

  1956.

  Op zondag 15 april 1956 kwamen de B.J.B.-meisjes van Leest en van de omliggende dorpen samen in “Ons Parochiehuis” om de recollectie geleid door pater Elibeer te volgen. Reeds van zaterdagavond had Louisa Vloebergh met leden van haar wijk, de lokalen klaargezet.
  Niettegenstaande dreigende wolken toch 42 aanwezigen. “Na een stijlvolle openingsformatie en een kort inleidend woordje gingen we in stille ingetogenheid naar het lokaal voor een eerste onderricht dat handelde over de gedachte aan de Eeuwigheid, die ons de zin van het leven beter helpt begrijpen en ons leven te richten. Te 11 uur baden we gezamenlijk het rozenhoedje. Onze aanhankelijkheid aan Onze Lieve Vrouw zongen we vurig uit door het Toewijdingslied van de BJB aan O.L.V. De tweede onderrichting ging over het gebedsleven. Te 12 uur spraken we gretig onze knapzak aan. Zo vlug mogelijk gingen we over tot het spel. Alle meisjes deden mee aan de volksdans. Te vlug was het weer tijd om te eindigen. Om de tweede helft van onze recollectiedag in te zetten, zongen we het “Eucharistisch Strijdlied”. De pater sprak over Onze Lieve Vrouw, onze Moeder en onze Toevlucht en over Lourdes. Even voor twee uur stapten we al zingend naar de kerk om het Lof en de Kruisweg bij te wonen. Hierna hadden we een korte vergadering. Maria Polfliet leidde een flinke formatie. Met vreugde verwelkomden we onze dierbare leidster, Maria Vrints. Georgette Daelemans las een mooi verslag voor van de vorige vergadering. Geestdriftig lieten we onze jeugdliederen weerklinken. Maria Emmeregs droeg voor : “Bloeiende …(onleesbaar)” door zuster Maria-Jozefa. Het leiderswoord handelde over “Keurig en voornaam naar buiten”. Hierop gaf Mariette De Prins enige uitleg over het Katholiek Jeugdcongres te Mechelen en deed zij nog een laatste oproep opdat we er allen zouden aan deel nemen. De H. Mis-vertegenwoordiging blijft steeds ons grootste actiepunt, daarom moeten we weer eens flink ons best doen om deze actie goed te doen lukken.
  Met het oog op de komende zomermaanden sprak Gusta Polfliet in de praktische les over “Fijne Meisjes kleding”.
  Eindelijk konden we overgaan tot de trekking van de Lourdesreizen. De gelukkige winnaars waren : José DE SMET en Jeanne POLSPOEL. Wij danken zeer al de mensen en meisjes die ertoe bijgedragen hebben onze Lourdesactie te doen lukken, want het is door hun hulp dat twee afgevaardigden kunnen meegaan. Zij zullen voorzeker genaden bij God en O.L.V. afsmeken voor alle mensen van Leest. Wij verlangen dan ook vurig dat allen met deze bedevaart zouden meeleven en meebidden. Vertrek : 7 mei, thuiskomst 15 mei. Na een begeesterend woord van onze diocesane leidster Maria Vrints, deed onze Z.E.H. pastoor het gebed. Wij danken God voor deze heerlijke dag. Voor de BJB-meisjes, Leonie Muysoms.” (“DB”, nr. 5 van 1956)

  Op zondag 8 juli kon, onder een heerlijke zomerhemel, te Leest het gewestelijk zomerfeest doorgaan. Afdelingen van Blaasveld, Putte-Grasheide, Hombeek, Mechelen, O.L.Vr.Waver, Peulis, Putte, Rijmenam, St. Katelijne Waver, Tisselt en Leest namen er aan deel. Na het Lof stapten de afdelingen naar de feestweide in de Elleboogstraat. “Het programma werd geopend door een formatie. De blauw-witte uniformen en de frisse kleuren van de vaandels kwamen bijzonder tot hun recht door de stralende zon. Na het gebed, het Bondslied en het “Eviva Pio”, sprak juffrouw Van Beersel, gewestleidster, het welkomwoord uit. Zij begroette Z.E.H. Coosemans pastoor, E.P. Omer onderpastoor, juffrouw Rheinhard voorzitster van de Boerinnengilde, dhr Verschueren Schepen van Openbaar Onderwijs, de heren Wijnants en Hens leden van het arrondissementeel bestuur van de Belgische Boerenbond, juffrouw Vrints diocesaan leidster, juffrouwen Jacobs en Van Aken clubleidsters, dhr Victor De Laet voorzitter van de Boerengilde en dhr Louis Solie voorzitter van de K.W.B.
  Een hartig woordje had de gewestleidster over voor de familie Verschueren, eigenaar van de feestweide, voor haar gulle gastvrijheid en ook voor de BJB-jongens voor hun medewerking. Hierna volgden talrijke volksdansen, ritmische oefeningen en kampspelen. Als intermezzo bracht de B.J.B.-er Fons De Smet een prachtig staaltje van vendelzwaaien. “Wees fier, Moeder, ik draag de vlag.
  Mijn handen zijn te sterk om tere kransen te weven.
  Ze zijn gewend aan ruwer werk.
  Mijn hart draagt een dieper merk
  Het brandt van een ander geven…”

  En de “Nonnen van de Belgische Boerinnenbond” dansten verder : Duitse wals, Narzissus, Rheinlander, Toselli serenade, Vijfparendans, Vlaggezigzag, Molenmazurka, Zweedse Maskerade…

  Dan de prijsuitreiking :

  1. Putte.

  2. O.L.Vr. Waver.

  3.Grasheide, Rijmenam, St. Kat. Waver.

  4. Peulis, Blaasveld.

  5. Leest.

  6. Hombeek.

  7. Mechelen.

  8. Tisselt.

  Tot besluit werd er een receptie aangeboden aan de speciale genodigden. Origineel en prima !”

  Vervolgt.

  Foto’s :
  -De B.J.B. meisjes in 1935 (LG, blz. 187).
  Boven : Maria Leemans, Louisa Fierens, Mathilde Absillis, Maria Beullens, Mathilde De Wit, Maria Bradt.
  Midden : Pelagie De Laet, Louisa Somers, Roza Lamberts, Maria Robeyns, Mathilde Diddens, Bertha Diddens, Anna Geerts, Louisa Van de Velde.
  Onder : P. Erszebeth, Leontine Verbeeck, Maria Busschot, Emmerance De Hondt, Pauline De Hondt, Angéle Van Praet, Louisa De Prins en Clementine Brugghemans.
  -Maria Polfliet.
  -Haar zus Gusta Polfliet naast Emmerence Van den Heuvel.  03-04-2018 om 06:53 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijzigingen - aanvullingen.

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  1935 – 13 en 14 januari : Ste Ceciliafeest.

  “De fanfare ‘Arbeid Adelt’ zal op de dagen van 13 en 14 januari e.k. haar jaarlijksch Ste Cecilia- of teerfeest houden, feest dat zal voorafgegaan worden met eene piëteitsvolle nagedachtenis aan de overledenen der maatschappij te brengen door het celebreren eener H. Mis, maandag a.s. te 9 uur ter hunner intentie opgedragen.” (GvM, 9/1/1935)

  1935 – 17 april : Erge aanrijding te Mechelen. Een meisje dodelijk gewond.

  Woensdagvoormiddag, kwart na 10 ure, gebeurde aan de Koeipoort te Mechelen een erge aanrijding, die wellicht en doodelijken afloop zal hebben. De 15-jarige melkverkoopster Alice Desmedt, wonende in het dorp te Leest, kwam met haar fiets waaraan twee melkstoopen, over de brug gereden om den Lierschensteenweg op te draaien. Van dezelfde baan kwam een met 4 ton steenen geladen vrachtauto, van Terhaegen en gevoerd door J. Hallewaeys. Toen de camion de Frans Halsvest wou opzwenken geraakte het meisje er onder, het zware achterwiel ging haar over het lichaam, zoodat ze in bedenkelijken toestand naar het gasthuis moest gevoerd worden, ndat Dr. Mutsaerts en een priester, geneeskundige en geestelijke hulp boden. Men vreest het ergste. De gendarmen openden het onderzoek en waarschuwden het Parket, dat ten half een ter plaatse kwam.” (GvM, 17/4/1935)

  Alice Karolina De Smedt was geboren te Leest op 3 april 1920 als dochter van Jan (‘Jankske den Bakker’) en van Virginia ‘Virske’ Van Crombruggen . Ze zou het ongeluk niet overleven, ze stierf dezelfde dag 17 april 1935 te Mechelen.

  “Trouw lid van de B.J.B. schikte zij haar leven en haar gedrag naar de wet van Kristus. Aanminnig, toegevend, zachtzinnig, dit alles ging gepaard met een jonge werklust, met een minzamen omgang met haar huisgenoten en haar jeugdige gezellinnen. Teergeliefde en diepbeproefde Ouders, lieve Broeders, ’n bloem groeide en bloeide met ’n weelderige pracht, toen een storm opkwam en met geweld de stengel brak en de bloem ten gronde sloeg. Dit was ook met mij. Te midden mijner bezigheden werd ik door den dood verrast. Treurt echter niet als hopeloozen, maar bidt : Dat uw wil geschiede, o Heer. Binnen korten tijd zien wij elkander weer, en wezen wij malkaar indachtig in onze gebeden.”
  Uit haar gedachtenisprentje.

  De begrafenis vond plaats op 20 april om 09u30 en de kerkelijke lijkdienst, voorafgegaan van de vigil., geschiedde op 24 april om 09u30 in de kerk van Leest.

  1935 – Zondag 26, maandag 27 en dinsdag 28 mei : Vlaamse Kermis.

  “Die dagen en ook op zondag 1 juni, wordt op de hoeve van heer P. De Prins een Vlaamsche Kermis ingericht ten voordele der Fanfaremaatschappij ‘Ste-Cecilia’. Allerlei feestelijkheden zullen plaats hebben. Men raadplege de programmas.” (GvM, 25/5/1935)

  1935 – 11 juni : Overlijden van Jozef Theofiel SELLESLAGH.

  Jozef Selleslagh was nog geen 35 toen hij overleed. Dit gewezen gemeenteraadslid en vaandeldrager van de Fanfare St.-Cecilia was te Leest geboren op 13 augustus 1900. Hij woonde tot aan zijn huwelijk met Rosalie Verbruggen aan de Alemstraat. Hij deed mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de Blekken en werd tweede opvolger. Later zou de fanfare in die hoek van de gemeente nog kandidaat-gemeenteraadsleden zoeken, maar niemand uit deze wijk en op de lijst van de Blekken bracht het ooit tot raadslid. Vanaf ongeveer 1921 tot aan zijn overlijden op 11/6/1935 te Leest was hij vaandeldrager van St.-Cecilia.

  In Leest was Jozef Selleslagh beter bekend als ‘Jef van Toenke Sjarels’ en hij was een oom van het bekende muzikale broederpaar Edward en Victor De Maeyer. Zijn weduwe Rosalia Verbruggen was te Leest geboren op 25 juni 1903 en overleed te Mechelen op 2 mei 1967. Zij was hertrouwd met Alfons Rens.

  Bijgevoegd :
  -Gedachtenisprentje van Alice De Smedt.
  -Jozef Theofiel Selleslagh.
  -Zijn doodsprentje.  26-03-2018 om 08:37 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  21-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijzigingen - aanvullingen.

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  1934 – 6 november – GvM : Constant Huys in de zes dagen te Brussel.

  We vernamen dat Constant Huys na zijne schoone koers van zaterdagavond in het Sportpaleis van Brussel aangeworven werd voor de aanstaande 6 dagenkoers aldaar. Met genoegen zal ieder de aanwerving van Huys vernemen, want zoo er een moedig renner is, dan mag men zeggen dat Stan een der allermoedigste is. En wat er veel tot bijdraagt, om de sympathie te verrechtvaardigen die de renner van Leest overal geniet, dat is zijn opgeruimd karakter. Aangenaam van omvang, aller gedientig en voorkomend zijn, is hoofdzaak bij Huys. En dat is veel : wanneer men dan wat athletische gaven bezit, is het niet te verwonderen dat de dag komen moet waarop loon naar werken komt.” (GvM, 6/11/34)

  Volgens de stamboompagina van de familie Keysers-Huys en geschiedkundige David Wellens was Constant “Stanne” Huys een zoon van de uit Blaasveld afkomstige Willem Frans Huys en van Rosalia Peeters uit Heindonk. Hij werd te Heffen geboren op 13/7/1910 en overleed op 61-jarige leeftijd te Bonheiden op 6/10/1971. Zijn volledige naam is Constantinius Guillielmus Ludovica Huys. In 1910 staat hij vermeld in de bevolkingsregisters van Heffen, zijn ouders woonden toen op de Steenweg op Heindonk 68. In de verkiezingslijsten van Heffen van 1966 wordt hij niet meer vernoemd. Hij was professional van 1932 tot 1945 en lange tijd houder van het Belgisch uurrecord.

  Een broer van Constant, Arthur (°Heffen 7/11/1911, +Bonheiden 24/6/1974) was lange tijd burgemeester van Heffen en kabinetschef van minister-staatssecretaris André Vlerick. Volgens Rik Lauwens hadden Stanne en een broer een verf- en behangwinkel in de Kazernestraat te Heffen. Ze deden ook schilderwerken bij mensen thuis en door dat werk kwamen ze in alle omliggende gemeenten. Ze waren heel bekend en geliefd aldus Rik, door hun uitstekende arbeid. Zo heeft Stanne nog de voorplaats geschilderd van de ouders van Rik (Jan en Mathilleke Lauwens-De Bruyn), in de woning in de Kouter die later bewoond werd door aalmoezenier Herregods. In de jaren ’50 hebben ze ook het interieur van de kerk van Leest geschilderd. Dat was onder pastoor Coosemans. Voordien was de kerk tot boven in de nok in het rood geschilderd.

  Ooit kreeg Rik Lauwens een koersfiets van Constant, een echte piste-fiets. Maar het was een afdankertje, hij heeft er amper een half jaar mee gereden, er mankeerde van alles aan. Het palmares van Stanne Huys is ons niet bekend maar op 5 september 1933 werd hij in Brasschaat 3de in een wegrit voor het kampioenschap van België. Winnaar werd Louis Duerloo voor Joseph Vanderhaegen. Sylvere Maes werd vierde en Romain Maes vijfde.

  In “Het wielrennen in België tijdens WOII” van Geldhof en Vanijsacker botsten we op zijn oorlogse periode : “…Roger De Neef (1905-2001) en Constant Huys (1910-1971) maakten gedurende het voorjaar van 1940 het mooie weer op de piste van Buenos Aires. Samen met een tiental Europese renners hadden ze vanuit de haven van Marseille koers gevaren richting Argentinië. Van Buenos Aires trokken de Belgen vervolgens voor een half jaar naar Chili, waar ze opnieuw voor een aardige som geld de show stolen op de piste. Huys en Neef reisden tijdens de Tweede Oorlog het Latijns-Amerikaanse continent af en zouden pas aan het einde van de oorlog naar hun vaderland terugkeren.” Zie foto’s onderaan.

  1934 – 27 november – GvM : Rechtbank van Mechelen – Grafschennis.

  “De grafmaker der gemeente Leest stond onder de beschuldiging van aldaar op 20 juni 1934, een graf te hebben geschonden, en een zinken kist te hebben ontvreemd, feiten waarvoor hij ter rechtbank te Mechelen 6 maanden gevang opliep, met 700 fr. boete of nog een maand, plus 3 maanden gevang, 350 fr. boete of nog 15 dagen gevang.”

  1934 – 5 december – GvM : Rechtbank te Mechelen – Woonstschennis.

  “Een drietal personen uit Leest, J. Jan, St. Maria en A. Leon, waren ervan beticht van te Willebroek in de nacht van 22 op 23 juli l.l. met geweld in eene afsluiting te hebben vernield en nachtrumoer te hebben gemaakt. De volgende straffen worden daaromtrent uitgesproken : de eerste 700 fr. boete of 1 maand gevang, de tweede 350 fr boete of 15 dagen gevang, met uitstel 3 jaar, de derde werd vrijgesproken. De twee eersten moeten de som van 300 fr. aan de burgerlijke partij betalen.”

  1935 – Alfons Hellemans keizer op de liggende wip.

  “Na de eerste wereldoorlog werd enkel nog geschoten op de liggende wip en op doelen. In het lokaal bij Huybrechts in de Dorpstraat (zaal Sint-Cecilia) was de schuttersvereniging ‘Ons Vermaak’ aktief en in de zaal ‘Boerenhandel’ bij Petrus Van den Eede was nog een andere liggende wipmaatschappij onder de naam ‘De Vrijschutters’. Beide verenigingen overleefden de tweede wereldoorlog niet.” (LG, blz. 165)

  In deze kronieken bij datum 9/2/1936 wordt de zaal in de Dorpstraat ‘De Vlaamsche Leeuw’ genoemd en de wipmaaschappij ‘Ons Vermaak’ (ook op 11/10 en 20/11/1939) Alfons Hellemans werd in 1935 keizer op de liggende wip. Foto onderaan.

  Foto’s :

  -Constant “Stanne” Huys.
  -Het interieur van de kerk van Leest werd geschilderd door de broeders Huys. (Foto : Hugo Lauwens)
  -Keizer Alfons Hellemans.

  21-03-2018 om 06:21 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (13)


  Archief per week
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!