NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  25-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolg burgemeester Emiel Verschueren (deel 5).

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  Vervolg Burgemeester Emiel Verschueren (Deel 5).

  Verkiezingen 1964.

  Ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1964 waren er in Leest drie kandidatenlijsten. De Sussen wijzigden hun naam in Gemeentebelangen en de twee traditionele Leestse partijen kregen het gezelschap van een voor Leest nieuwe lijst, de Socialistische Partij.
  De verkiezingen gaven de volgende uitslag.
  Voor de Socialisten werd Louis Lauwers verkozen. Voor de Blekken waren dat Emiel Verschueren, August Lauwers, Henri Van den Heuvel, Ferdinand De Prins en Juul Geens. Gekozenen van de Sussen waren Frans De Prins, Raymond Verhasselt en Alfons Verbruggen. Oud-burgemeester Emiel Verschueren verliet de politiek na deze verkiezingen en zou in de raad worden opgevolgd door Frans De Decker maar die overleed kort na de verkiezingen en daardoor kwam Jef Vloeberghen als tweede opvolger in de gemeenteraad.
  Vanaf 1965 werd Emiel Verschueren als burgemeester opgevolgd door zijn neef August Lauwers.

  Gouden huwelijksjubileum.

  In februari 1964 vierden Emiel Verschueren en Catharina Lauwers hun gouden bruiloft. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. Zowel voor “De Band” als voor de Gazet van Mechelen was dat groot nieuws : Luk Beterams in “De Band” :

  Leest was in feest !

  Inderdaad de echtelingen Verschueren, Elleboogstraat, vierden hun gouden bruiloftfeest. Maar Leest was nog meer in feest omdat het hier over de Burgemeester ging. Van ’s morgens vroeg wapperden aan de huizen de driekleurige vlag en van bij de ingang van de dorpsplaats tot aan de parochiekerk en anderzijds tot aan het gemeentehuis stonden dennenboompjes aaneengestrengeld met kleurige guirlandes. Het was eenvoudig, maar schoon ! Vooreerst werd in de parochiale kerk een H. Dankmis opgedragen en werden de jubilarissen door de Z.E.H. Pastoor van harte geluk gewenst. Wanneer de auto’s met de gevierden en andere familieleden in de gemeentekom toekwamen, moesten zij door een haag gevormd door de schoolkinderen, allen met een vlaggetje waarmee de jeugd spontaan hun burgervader toewuifde, en menig toeschouwer was ten zeerste aangedaan, maar ook de jubilarissen waren er door ontroerd ! Op het gemeentehuis, waar gans het gemeentebestuur aanwezig was, op één na, werd door eerste schepen Frans De Prins volgend huldeadres afgelezen : ‘Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw, Achtbare familie, reeds verscheidene malen hebben wij de eer en het genoegen gehad een gouden bruiloft te mogen vieren. Doch deze maal is het een gouden bruiloft van uitzonderlijke betekenis, die ons met meer vreugde en fierheid vervult dan anders. Immers hoe dikwijls heeft een gemeente de kans een gouden bruiloft te vieren van haar geliefde burgemeester en gade ? Wij zijn fier en blij, mijnheer de Burgemeester, Mevrouw, dat wij in naam van al de burgers van Leest u hier kunnen vieren. Wij zijn verheugd onze burgemeester en zijn vrouw hier bij ons te hebben in stralende gezondheid en omringd door een mooie en talrijke kroost. Vijftig jaar is een heel stuk van een mensenleven. Vijftig jaar zijt u nu getrouwd. Gans die tijd hebt u samen liefdevol de vreugde en het verdriet van het leven doorgemaakt. U hebt samen hard en zonder versagen gewerkt, samen hebt u voor uw kinderen een ware toekomst voorbereid. Op een heuglijke dag als deze, is het ons wel toegelaten een welgemeende hulde te brengen aan onze jubilarissen voor de wijze waarop zij hun huwelijksleven, dat soms hard maar van de andere kant toch zo grenzeloos schoon en voorbeeldig is geweest, te hebben beleefd. U zijt en blijft een voorbeeld voor alle getrouwde paren van de gemeente. Zij mogen u beiden, die vijftig jaar lang een sprekende getuigenis hebt gegeven van een schoon en vruchtbaar huwelijksleven, tot voorbeeld nemen. Mevrouw, wij zijn fier u vandaag te mogen huldigen en danken voor de wijze waarop u, uw man en onze burgemeester trouw terzijde hebt gestaan. Nooit kwam u op het voorplan, steeds hebt u als een nederige maar beste moeder gewerkt voor uw kinderen. En u, burgemeester, uw leven was het leven van een echte Vlaamse boer, hard maar schoon, ijveren voor iets, voor veel, voor velen in verschillende richtingen, daarvoor strijden alleen de besten. Het was voor u een bewijs dat ge leefde en meeleefde met de gemeente, iets dat dan aan uw leven reliëf en betekenis geeft. Bij al dat, zijt u onverwoestbaar, door niets of niemand te breken, een eerlijk optimist, die kan lachen en doen lachen in alle omstandigheden. Als blijvende herinnering aan deze heuglijke dag hebben wij het genoegen u beiden dit geschenk aan te bieden. Wij hopen dat dit u nog vele jaren van nut moge zijn. Met deze welgemeende wens hebben wij het glas op de gezondheid van Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester. Prosit !”

  Ook de gemeenteraadsleden hadden er aan gehouden hun burgervader niet te vergeten en boden hem een prachtig geschenk aan. Zo werd het tijd om naar de Patronaatzaal te gaan waar het grote familiefeest moest plaats hebben. Merken we maar dadelijk op dat ook daar de versiering oppebest was aangebracht, en de zaal ook aangepast was aan deze gebeurtenis.

  Door de Koninklijke Fanfare Ste Cecilia werd des avonds een serenade gegeven in het Parochiehuis zelve. Wat volk mensen, werkelijk formidabel, allen lachende gezichten, allen in feestroes, en ook daar werd door de Secretaris August Lauwers een toespraak gehouden en dit in naam van deze Fanfare. Hier ook werd een geschenk aangeboden vanwege de Fanfare waarna in het lokaal zelf, een gezellig samenzijn plaats had. De muziektonen dreunden door het dorp, want Leest was in feest ! Wij wensen aan het gouden paar nog vele jaren in ons midden, door Gods Zegen !
       L.B.”

  Het feestgedicht van August Lauwers : 1914-1964

  Een Burgemeester wordt gevierd !
  Geloof me, dat ’t een feest is !
  Vooral als het een man zal zijn
  Die steeds geliefd is !

  EMIEL VERSCHUEREN is de naam,
  Deze dag schijnt hem een wonder !
  Hij viert zijn gouden huwelijksfeest,
  Verheugt zich ook bijzonder !

  En CATO LAUWERS, zijn vrouw,
  Is even fier als hij is,
  Geloof me, dat ’t haar heel wat doet
  En dat zij even blij is !

  In Leest geboren, allebei,
  Behoren zij bij elkander !
  Vraagt ge Emiel : “Hoe is ’t met Cato ?”
  Zegt hij : “’k Ben stapel van d’er !”

  Zij hebben voor elkaar geleefd,
  Niets kon ’t geluk verhinderen,
  En met drie zonen en vijf dochters nog
  Hebben zij een pracht stel kinderen !

  Spreekt de bruid er van, dan leeft zij op,
  Dan lacht zij stil…en bloost er van.
  Acht kinderen…dat kan er door…
  Waarvan eentje in het klooster !

  De heer Verschueren is een man
  Die ’t leven wist te leven,
  En als Burgemeester heeft hij ook
  Zijn beste krachten gegeven !

  Hij houdt ook heel veel van muziek
  Plezier ! Dat is je ware !
  Hij is al vijftig jaren lid
  Van Ste Cecilia de fanfare !

  Als Ere-Voorzitter is hij
  Onmisbaar voor de leden,
  En is hij nu…vandaag de dag…
  Zo was hij in ’t verleden.

  Voor de gemeente staat hij pal,
  Daar wist hij voor te werken.
  A1 waar het nodig was wist hij
  Te steunen en te sterken !

  Vroeger was hij eerste schepene,
  Hij kwam tot ’t volk steeds nader,
  Nu is hij reeds zes jaar benoemd,
  Tot onze burgervader !

  En wij zijn werkelijk fier op hem
  Z’n geestdrift is niet te remmen,
  En stelt hij zich als kandidaat
  Krijgt hij de meeste voorkeurstemmen !

  Dit is toch wel het beste bewijs
  Dat hij heel graag gezien is,
  Wijl zijn aard en zijn humeur
  Zo stralend bovendien is !

  En nu vieren wij het jubilé
  Van vijftig huwelijksjaren !
  Een halve eeuw heeft hij nu al
  De huwelijksboot bevaren !

  Zijn vrouw voer dapper met hem mee
  Geen tegenslag kon hinderen,
  Zij hees de zeilen…klom in ’t want…
  Voor haar man en voor haar kinderen !

  En vandaag hebben we slechts ene wens,
  Dat God U moge sparen,
  U beiden en Uw ganse kroost
  Voor ons lang mag bewaren !

  Blijf ook nog Burgemeester, vriend,
  Ik zal me niet vergissen
  Wanneer ik zeg, dat niemand in Leest
  U graag zou willen missen !

  En dat er nog een feest eens komt
  Dat wij weer allen hier zijn,
  En dat we op U allebei
  Dan nog eens dubbel zo fier zijn !

  Dat U dan ZESTIG jaar zult zijn getrouwd,
  En men juicht langs alle kanten !
  Dat uw beider huwelijkskroon zal zijn
  VERSIERD MET DIAMANTEN !

  Gazet van Mechelen :

  Burgemeester Emiel Verschueren vierde zijn gouden huwelijksjubileum te Leest

  “Het is in een kleine gemeente geen alledaagse gebeurtenis dat men een bruiloftviering meemaakt van een burgemeester. Dit was echter vorige zaterdag te Leest het geval met de echtelingen Emiel Verschueren- Catharina Lauwers, wonende op de mooie boerderij “Hof ter Halen” in de Elleboogstraat 18. Zij vierden er immers de 50ste verjaardag van hun huwelijk. Beiden zijn geboren Leestenaren.

  Emiel zag er het levenslicht op 31/1/1889, zijn echtgenote op 10/8/1890. In de Sint Niklaasparochie werd op 14 februari 1914 hun huwelijk ingezegend door wijlen Z.E.H. Beukelaers. Aan het hoofd van de gemeente stond toen wijlen burgemeester Bernaerts. Hun huwelijk werd gezegend met 8 kinderen die thans allen nog in leven zijn, namelijk 5 meisjes en 3 jongens. Eén van de dochters werd kloosterzuster. Verder hebben ze reeds 19 kleinkinderen. Miel Verschueren heeft samen met zijn geliefde vrouw hard gewerkt, want benevens de opvoeding van de schone kroost hadden ze 12 ha land dat diende bewerkt te worden. Ze hebben echter het wel en wee samen goed weten te dragen. Terecht zijn ze daar thans zeer fier over. Daarom ook wilden ze deze heuglijke dag niet onverlet laten voorbij gaan, want niet iedereen krijgt die gelegenheid. Maar niet alleen voor zijn gezin heeft Miel zich verdienstelijk gemaakt, zijn goed hart en bekommernis voor de gemeenschap reikte nog veel verder, zo kwam het dat deze gevierde jubilaris zich in de gemeentepolitiek ging moeien. Hij werd dan ook verkozen en thans staat hij aan het hoofd als burgemeester van Leest. Tevens was hij een der grondleggers van de Kon. Fanfare St.-Cecilia waarvan hij heden nog het ere-voorzitterschap waarneemt. Dat de familie en de burgervader op de handen worden gedragen, werd zaterdag afdoende bewezen. Rond de woning, in het dorp, langsheen de kerk en op het gemeentehuis was het een pracht van vlagjes, bloemen en spreuken. Toen ze met de prachtige auto’s langs de versierde straten naar de kerk reden, brachten talrijke inwoners met sympathiek handgebaar hulde aan het echtpaar. De jubelmis werd opgedragen door Z.E.H. Bernaerts, onderpastoor te Ganshoren en neef van de jubilarissen. Aan het altaar werd hij bijgestaan door pastoor Coosemans en onderpastoor Verbist. Onder de dankmis hield Z.E.H. Bernaerts een korte maar mooie toespraak waarin het zeer verdienstelijk leven van het bruiloftspaar in ’t licht werd gesteld. Na de dankmis werden zij geluk gewenst door Z.E.H Coosemans en E.H. Verbist. Hierna gingen ze in stoet tussen de leerlingen der gemeenteschool die een erehaag hadden gevormd naar het gemeentehuis. Daar werden ze ontvangen door schepenen Ferdinand en Frans De Prins in aanwezigheid van de raadsleden, secretaris Bradt en veldwachter Van Hoof. Het was Frans De Prins die de taak van de burgemeester moest overnemen, hij deed dit op zeer treffende wijze, en verklaarde fier te zijn nu zelf eens de burgemeester en zijn familie in de bloemen te mogen zetten. Na zijn toespraak kwam de burgemeester met tranen in de ogen zelf aan het woord, hij vond geen woorden genoeg om in naam van zijn gezin en familie zijn dank te betuigen voor de grote eer hem en zijn familie aangedaan. Hierna werden twee mooie klubzetels, namens de bevolking overhandigd, en vanwege het gemeentebestuur een prachtige vulpen aangeboden. Vervolgens werd de erewijn gedronken en als slot van deze feestzitting dankte de oudste zoon Cyriel Verschueren het gemeentebestuur voor de goede ontvangst welke hen was te beurt gevallen. Hierna begaven de feestelingen zich naar de parochiezaal, waar het feestmaal te wachten stond. ’s Avonds bracht de Kon.Fanf. St.-Cecila zijn ere-voorzitter nog een serenade, en werd hen als geschenk een 900-dagen klok aangeboden.”

  Emiel Verschueren en Catharina Lauwers kregen samen acht kinderen :

  -Pelagie (°Leest 20/6/1914, +O.L.Vr.Waver 31/1/1995, gehuwd met Jozef Broothaers).

  -Alfonsine (°Leest 14/7/1915, +Londerzeel 1/1/2000, gehuwd met Louis Schellemans).

  -Cyriel (°Leest 17/8/1916, +Gent 28/1/1974, gehuwd met Yvonne Jacobs).

  -Victor (°Leest 23/8/1919, +Mechelen 1/9/2001, gehuwd met Anna De Kerf).

  -Maria (°Leest 16/4/1921, +Leest 29/12/2011, gehuwd met Jan Spoelders).

  -Hendrika (°Leest 6/8/1924, +Leest 30/12/2010).

  -Hendrik (°1924, gehuwd met Paula Mertens).

  -Yvonne (°Leest 30/4/1931, +O.L.Vr Waver 30/9/2008, kloosterzuster : zuster Marie Imelda).

  Vervolgt.

  Foto’s :

  -Emiel Verschueren en Catharina Lauwers 50 jaar getrouwd. Van l. naar r.: veldwachter Van Hoof, schepen Henri Van den Heuvel, Constant Buelens, Rik De Bruyn en Juul Geens, raadsleden. Onderaan : Schepen Frans De Prins, Burgemeester Verschueren, secretaris Bradt, Catharina Lauwers, raadslid Pieter Verbeeck en Schepen Ferdinand De Prins.

  -In 1965 werd Miel Verschueren opgevolgd door zijn neef August Lauwers. Op 7 maart dat jaar overhandigde hij de burgemeesterssjerp aan zijn opvolger.

  25-07-2018 om 07:18 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!