NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  13-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1976 – Zondag 14 november : Kinderen kijken naar Kinderen. Een leerlinge van het 5de jaar van de Leestse meisjesschool schreef :

   

  Een mooie voorstelling

  “Zondag 14 november werd voor de Leestse jeugd een echt aangename dag. De toneelgroep ‘De Spellentappers’ vertolkte het gemoderniseerde sprookje ‘Hans en Grietje’, geschreven door Liva Willems.

  Zo was bijvoorbeeld de heks geen lelijke oude vrouw, maar een mooie jongedame. De gluiperige zwarte kat van de heks Spyona, was voor deze keer in een speciaal pakje gestoken. Het stuk handelde over een boze heks die van dieren koeken bakte en deze verkocht aan de niet al te snuggere bakker van het dorp. Door een handige list wist de heks Hans en Grietje mee te lokken in het bos. Toen de vrienden van Hans en Grietje dit bemerkten  snelden zij hen achterna. Dank zij de lieve fee Marijke kwam het sprookje toch nog tot een goed eind. De bazige Mrs Jones en John, haar volgzame man, kwamen er de sfeer inhouden.

  Verbazend was zelfs hoe aandachtig, met ingehouden adem, de kinderen naar het podium zaten te staren. Zichzelf nieuwsgierig afvragend ‘hoe zou het nu eindigen ?’

  Na afloop van het stuk kregen alle jonge spelers een anjer. Aan de leiding van de toneelgroep (Lieve Vermeulen, Lief Bradt en Lutgard Lauwers) werd nog een mooi boeket bloemen ten geschenke gegegven.

  Enthousiast keerden de kinderen terug naar huis. En de leden van de toneelclub en het Davidsfonds waren er niet minder gelukkig om. Er waren immers ongeveer 350 toeschouwers komen opdagen !”

  (DB, december 1976)

   

  1976 – 4 december 1976 – Gazet van Mechelen : Voorlaatste gemeenteraad

   

              Er zijn 2.077 Leestenaren

  “Op de dagorde van de gemeenteraad stonden 10 punten op de openbare zitting en 2 punten in geheime zitting.

  Iedereen was aanwezig en de zitting verliep in een zeer vriendschappelijke stemming.

  Het jaarverslag van het schepenkollege voor het dienstjaar 1975 bracht o.a. aan het licht dat Leest op 31/12/74 een totaal had van 2.046 inwoners, terwijl ze op dezelfde dag in 1975 2.077 Leestenaren telde. (...)

  In 1975 werd ook 583.000 fr. Uitgegeven voor de aankoop van het speelterrein enz.

  De belastingsreglementen voor 1977 werden niet verhoogd en oppositielid Duysburg stelde voor, dat in tegenstelling met andere jaren voor deze laatste keer eens een éénparigheid van stemmen zou bereikt worden, en dat ze niet zouden vechten tot de laatste druppel bloed, zodat als er ooit iemand de boeken van Leest zou bezien er toch eens een éénparigheid zou genoteerd zijn ook.

  Het eerste paspoort kost dan 25 fr. Het afhalen van het huisvuil : 300 fr. Begravingen : 7.000 fr, tewerkgesteld personeel : 300 fr, drijfkracht : 300 fr , drankslijterijen betalen 1.000 fr. De retributie van de plaatsrechten op markten kost 10 fr/m2/dag.

  De onroerende voorheffing blijft vastgesteld op 1900 opcentiemen en de personenbelasting blijft 6%.

  (...)

  Op deze zitting werd eveneens de definitieve beslissing bekomen voor de ruiling van gronden (gelegen in de Bist en de Alemstraat) met de heer Prion Pansius. De gemeente Leest staat 1133 m2 af (ter waarde van 80.500 fr) en ontvangt hiervoor van de heer Prion Pansius een lap grond van 1304 m2 met een waarde van 107.750 fr.

  (...)

  In geheime zitting werden dan nog 2 punten verwerkt : de goedkeuring van de werkuren (uitbreiding) van de kuisvrouw aan de gemeenteschool en ook nog een punt dat door de CVP-raadsleden op de dagorde werd geplaatst : de toekenning van het ereburgerschap aan pater Van Aken ter erkenning van de vele diensten die hij bewezen heeft aan de Leestse gemeenschap en in het biezonder aan de Leestse jeugd.”

   

  1976 – 4 december : “Sint Niklaasbal” van de KWB

              De Leestse KWB organiseerde samen met de volleybalclub haar “Sint-Niklaasbal”.

              Dit ging door in het parochiehuis aan de Kouter. Deuren : 20 uur. De muzikale noten
              werden gespeeld door het orkest “The Sunbeats”.

              Toegangsprijs was 60 fr.

   

  1976 – Vrijdag 17 december : Vevoc – Filmavond : “Once upon a time in the West”

              ‘Vevoc nodigt u allen uit voor de grootste western ooit gemaakt. Het is een meesterwerk
               van de inmiddels overleden regisseur Sergio Leone.

              We draaien deze film in SCOPE d.w.z. groot scherm.

              “Eens in het verre Westen”, een film van 2 uur is het mooie epos van het aanleggen van
               de spoorweg tussen Oost en West. Het is een waar gebeurd verhaal.

              Spanning en ontspanning verzekeren u een mooie filmavond. De afwezigen hebben
               ongelijk. 
  In de hoofdrollen alleen klasse acteurs : Henry Fonda, Claudia Cardinale,
               Charles Bronson, Jason Robards.

              Aanvang : 20.45u. Prijs : 40 fr.Kinderen niet toegelaten.

              (Flyer van Vevoc)                       

   

   

  1976 – 27 december – Gazet van Mechelen : Leest heeft tweede ereburger

   

  “Met pater Karel Van Aken heeft de gemeente Leest haar tweede ereburger gekregen. Nadat ongeveer 2 jaar geleden Leest haar eerste ereburger, de h. Hendrik Diddens, huldigde voor zijn werk en opzoekingen naar de geschiedenis van Leest, was het maandag 27 december l.l. de beurt aan pater Van Aken.

  Na de raadszitting kwam pater Van Aken naar het gemeentehuis waar hij zijn oorkonde in ontvangst nam.Pater Van Aken mocht de eerbetuiging in ontvangst nemen voor de vele verdiensten voor de gemeenschap, en vooral voor de jeugd van Leest, die hij gedurende de laatste 10 jaren heeft verwezenlijkt.

  Raadslid Duysburg sprak in naam van het ouderkomitee van de Chiro dat pater Van Aken een man is die zichzelf steeds op de tweede rij zet en als het kan zelfs  op de derde rij.

  Pater Van Aken staat heel eenvoudig tussen de gemeenschap als knecht van de kleinsten. Zoals hij op die zondagen uren na elkaar in de Chiro de cola aan het verkopen is, of als hij zich samen met de jeugd mee verkleedt, dan zou een mens zich kunnen afvragen waarom doet hij dat toch allemaal ? Pater Van Aken doet dit allemaal omdat hij dan veel beter in contact kan komen met groot en klein en omdat hij dan

  ook heel goed kan zien hoe het in de afdelingen gestaan en gelegen is. Pater Van Aken is er en laat zich zien en doet het kleinste werk op een barmhartige wijze. De pater dankte op zijn beurt het gemeentebestuur van Leest voor deze uitzonderlijke eer die hij in ontvangst mocht nemen. Hij dankte vooral de mensen van het Sint-Theresiacollege van Kapelle-o/d-Bos, omdat ze hem daar de gelegenheid hebben gegeven om met de gemeenschap van Leest ook te kunnen meeleven.

  “In Kapelle ga ik naar school en te Leest maak ik mijn huiswerk”, aldus pater Van Aken.

  Pater Karel Van Aken, geboren te Malderen op 22 februari 1928 werd in 1958 tot priester gewijd en heeft als kloosternaam de naam van pater Damiaan gekozen.

  Te Leest heeft pater Damiaan gevonden waar hij zijn priesterzijn mag beleven en dit vooral tussen de jongeren die ook wel eens iemand nodig hebben waar ze kunnen heengaan met kleine of grote problemen.

  De h. Hendrik Diddens, woonachtig te Mechelen en eerste ereburger, drukte de vreugde uit dat hij niet de enige ereburger van Leest is gebleven. Hij zei ook dat de verdienste van de pater veel hoger ligt dan de zijne en dat hierdoor ook zijn eigen verdienste in de hoogte ging. Hij zei ook dat hij menigmaal gezien heeft en heeft kunnen vaststellen dat te Leest het dienstbetoon en de omgang met de mensen zeer goed was.

  Tot slot bracht hij hulde aan de gemeenteraadsleden voor wat Leest geweest is en wat Leest in de harten zal blijven. Het is van 1796 dat Leest de onafhankelijkheid gekregen heeft, en van deze periode van 180-jarige onafhankelijkheid zullen vele mooie en goede herinneringen blijven.” (GvM 5/1/1977)

   

   

  1976 – 27 december : Karel Soors in De Band – januari 1977 :    Afscheid van Leest.

   

  De afscheidsceremonie startte om 19u45 met het aanbieden van het ereburgerschap aan pater Van Aken. Na Hendrik Diddens mocht de pater, in de gemeente berucht om zijn werklust en dienstbaarheid, na een korte plechtigheid in het gemeentehuis, de oorkonde van het ereburgerschap in ontvangst nemen. Nadien kon de eigenlijke afscheidsceremonie beginnen. In de gloednieuwe turnzaal van de jongensschool waren bijna honderd Leestenaars samengekomen om de afscheidsreceptie bij te wonen en om naar de dankbetuigingen van de burgervader en de schepenen te komen luisteren.

  Burgemeester Lauwers vertelde over zijn laatste werk : het uitreiken van de oorkonde van ereburgerschap. Ontroerd bracht hij hulde aan z’n gemeente en dankte hij al de aanwezigen voor de fijne samenwerking.

  Hij dankte zijn schepencollege, de geestelijkheid, de kerkfabriek, het onderwijzend personeel voor het vertrouwen.

  Hij verwees ook naar de verwezelijkingen onder zijn bestuur zoals de verwarming van de pastorij, de herstellingswerken aan de kerk, de nieuwe dorpsplaats en de kroon op zijn werk, de bouw van de nieuwe jongensschool. Voorts dankte hij de fanfare St.-Cecilia, zijn partijgenoten en de mensen van de  andere partijen.

  Daarna was het de beurt aan de heer Emmeregs, de gekozene van Leest in het Mechels gemeentebestuur. Hij wees op de moeilijkheden voor een oppositiepartij om tot een samenwerking te komen.

  Zijn dank ging naar de burgemeester omdat die zich steeds had ingezet voor zijn mensen. Steeds werden die bij hem thuis zeer vriendelijk ontvangen om hun moeilijkheden uiteen te zetten. De heer Emmeregs dankte ook

  het schepencollege waarmee hij had samengewerkt, hij beloofde dat dhr Vloebergh en hijzelf als nieuwe verkozenen in Mechelen de belangen van Leest zo goed mogelijk zouden behartigen. Een overvloed aan hartige hapjes en fijne dranken maakten de tongen nog losser.

  Over de ganse lijn leek men de fusie met Mechelen maar somber in te zien. Vooral de menselijke kant, het contact met de gewone burger, dreigt hiermee verloren te gaan.

  Het fusieverdriet werd nog lang daarna weggespoeld.

  Vaarwel arm Leest, voortaan kun je de maan helpen blussen.”           

   

  Foto’s :

  -Tweemaal pater Karel Van Aken, de tweede ereburger van Leest.

  13-09-2012 om 17:36 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1976 – 23 oktober – GvM : Leest ruilt grond

              “Voor de jongste gemeenteraadszitting te Leest werd door oppositielid

              Duysburg gevraagd om een klein huldebetoon te brengen aan

              gemeenteraadsleden Emmeregs en Vloebergh die tijdens de laatste

              gemeenteraadsverkiezingen respectievelijk als verkozene van de CVP en als

              1e reserve van de BSP uit de bus kwamen.

              Beide raadsleden werden gefeliciteerd en men drukte de hoop uit dat ze de

              belangen van de Leestenaren zouden behartigen.

              Emmeregs voegde daaraan toe dat ze zeker op hem mochten rekenen en dat alle

              inwoners van Leest (en van de andere gemeenten) die problemen hebben,

              steeds bij hem terecht kunnen.

              (...)

              ...als elfde  en laatste punt op de dagorde stond de principebeslissing van de

              ruiling van de gronden gelegen in de Bist en de Alemstraat met de h. Prion

              Pansius. De gemeente zou dus in principe (nog niet definitief) 1100 m2 grond

              afstaan in de Bist en zou hiervoor van de h. Prion Pansius ongeveer 1300 m2

              grond ontvangen in de Alemstraat.

              Als het laatste punt van de openbare zitting was afgewerkt stipte oppositielid

              Emmeregs aan dat er in verscheidene straten van Leest aan de kanten het gras

              zo hoog staat dat het regenwater steeds op de wegen blijft staan zodat de

              weggebruikers zich moeten verplaatsen in het water (o.a. in de Elleboogstraat

              en de Tiendeschuurstraat). Voor dit probleem is reeds een oplossing voorzien en

              zal zo vlug mogelijk verholpen worden.”

   

  1976 – 30 oktober : Frietkraam aangereden en vluchtmisdrijf

              Toen José Van der Meulen rond de middag haar frituur op de Dorpsplaats wou betreden

              stelde zij vast dat de zijruit van het bijgedeelte gebroken was. Scherven alom en de

              aluminium buitenkant van het kraam was geblutst.

              Vermoedelijk werd het kraam door een voertuig aangereden. José diende klacht in.          

   

  1976 – 2 november – Gazet van Mechelen  :

   

              Groeten van overzee : Broeder Romain De Laet

   

  “Het naburige Leest, dat zoals men weet, Mechelen een stukje landelijker zal maken, telt meer dan één merkwaardige figuur onder haar inwoners.

  Een zeer verdienstelijk man is wel broeder Romain De Laet die reeds 53 jaar lang missiewerk presteert in Canada.

  Wij willen hem hierbij eens in de schijnwerper zetten. De brief met hartelijke “groeten van over zee” werd niet door hem zelf geschreven maar door iemand die hem het best kent.

  Als broeder Romain beantwoordde Karel De Laet uit Leest destijds de oproep van zijn oversten van de broeders van Scheppers om pionierswerk te gaan verrichten in Canada.

  Broeder De Laet had van huis uit een rotsvast geloof en een apostolische ijver meegekregen. Ook had hij als verpleger in de oorlog “14-18” in krijgshospitalen dienst gedaan en had zich de vorming, hem verschaft door het St.-Victorinstituut van Alsemberg, zeer ten nutte gemaakt. Met volle bereidheid voor het werk dat hem wachtte scheepte hij in voor Canada op 15 augustus 1923.

  Na meer dan een halve eeuw is hij er nog, geeft zich nog steeds met hart en ziel aan zijn taak met het idealisme van zijn jeugd.

  Wel is het ritme wat aangepast aan zijn leeftijd.

  Broeder Romain kwam in verlof in 1933, 1948 en 1956. (noot ook in 1973 en 1976)

  Ofschoon enkele weken verlof in zijn geliefde heimat telkens veel vreugde verschafte, vertrok hij steeds welgemoed terug naar zijn werkterrein in Laurentiden, provincie Quebec.

  Al die jaren bleef hij zich inzetten voor de materiële en geestelijke noden van de bevolking in het onderwijs, opvoeding, ziekenzorg, tuinbouw, administratie, als novicenmeester, of directeur of ook nog in de parochiale diensten.

  Hij is zowat de factotum voor alle jobs die een missie vergt.

  Globaal bekeken gaat de aandacht en de zorg van de broeders van Scheppers in Canada uit naar de armen, de nooddruftigen, de kinderen, speciaal dan toch naar verwaarloosde jeugd hoe ondankbaar dit laatste ook kan zijn.

  Toch kan broeder Romain met zijn psychische flair, zijn humor, zijn bemoediging met dit alles best overweg.

  Dat broeder Romain ook literaire aanleg heeft blijkt uit een aantal gedichten, Nederlands en Frans, meestal op bekende Vlaamse wijze.

  Bij elke feestelijke aangelegenheid is hij de man om die te organizeren en te leiden.
  Uit menig vers trilt zijn liefde tot zijn vaderland, zijn hunker naar totale blije gegevenheid.

  Broeder Romains levenswerk is dan ook een sterke Evangelische getuigenis.

  Aan hem ondervindt men dat een leven van algehele inzet voor God en de naaste een mens diep gelukkig kan maken.

  Aldus de brief over de Leestse missionaris Karel De Laet.”

   

  LG, blz. 274 :

  “Juist voor de oorlog, in april 1914, had Karel De Laet het kloosterkleed aangetrokken bij de Broeders van Scheppers. Hij werd voortaan ‘broeder Romain’. Bij het begin van de vijandigheden nam hij met zijn medenovicen de wijk naar Engeland. Hij werd er onder de wapens geroepen bij de ambulancedienst. Tot na de oorlog was hij ziekenverpleger in het Krijgshospitaal te Faverges (Frankrijk). Later, (1923) vertrok hij als missiebroeder naar Canada (Huberdeau) waar hij gedurende meer dan vijftig jaar zijn beste krachten gaf aan de zielzorg, de opvoeding, het onderwijs, de tuinbouw en de administratie. In februari 1953 werd hij Canadees staatsburger. Hij overleed er op 4 februari 1978 in de leeftijd van tweeëntachtig jaar.

  Broeder Romain had ook letterkundige talenten : hij schreef gedichten zowel in het Nederlands als in het Frans.”

   

  “Gegroet, o Leest, o dorp van vrede,

  Uw naam is als een eeuwig feest ;

  Ik draag uw ziel naar ’t westen mede,

  uw beeld zweeft immer door mijn geest.

  De goede God zal het behoeden

  bij dag en nacht van alle kwaal;

  Vertrekken doet het hartje bloeden,

  maar over zee wacht ’t ideaal.

   

  Gegroet van ver, o teerbeminden,

  gebleven in het vaderland;

  het beste wat men daar kan vinden,

  heb ik zeer diep in ’t hart geplant.

  Uw namen klinken in mijn oren

  als melodieën zacht en zoet.

  Geen enkel nootje gaat verloren,

  het trilt in ’t hart, ’t verfrist het bloed.

   

  We waren rustig, zo tevreden,

  en daar te blijven was de wens.

  Maar plicht is sterker dan de tranen,

  we werken toch voor God de Heer.

  Hij leidt ons naar de hemelbanen.

  We vinden daar elkander weer...

          

              Broeder Romain

   

  Op 14 en 15 juli 1973 werd broeder Romain in Leest gehuldigd bij zijn diamanten jubileum als broeder en zijn vijftigjarig verblijf in Canada. De burgerlijke overheid ontving hem op het gemeentehuis (14 juli).

  De volgende dag was er een eucharistieviering in de kerk met de Hombeekse pastoor-deken Jan Van Dyck en een feestzitting in het parochiehuis waarop ook een vertegenwoordiger van de Canadese ambassadeur aanwezig was.

  Goed ziek, stierf hij op 4 februari 1978 en werd te Huberdeau (Quebec) begraven op 7 februari.

  (Wilfried Hellemans : ‘De Sint-Niklaasparochie in Leest’ 2009)

   

  Foto’s :

  -De familie De Laet rond 1909. V.l.n.r. : Karel (broeder Romain), Frans (“Soo”), geboren in 1887, was gehuwd met Sidonie Diddens, en bleef in 1918 in een

  griepepidemie, vader Victor Der Laet (°1850, +1918), overleed een week na zijn zoon, moeder Adelia Selleslagh (°1857 +1914), Melanie (°1891 +1968), werd

  missiezuster in Kongo en Christine (°1901), werd kloosterzuster te Heverlee. Het gezin woonde in het “Wiphuis” op de Rennekouter, de vroegere Jezuïtenhoeve.

  -Links Karel De Laet naast Gust De Prins (“de Guide”) die met zijn nicht getrouwd was.

  -Broeder Romain werd 82.

     13-09-2012 om 13:40 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1976 – 15 oktober : Nieuwe wagen van Leestenaar zwaar beschadigd

              Toen Karel De Prins uit de Alemstraat met zijn wagen wou vertrekken vanop de
              parking van dancing het Witte Paard te 
  Kapelle-op-den-Bos constateerde  hij dat er
              een bromfiets in de weg stond.

              Toen hij die verplaatste werd dat opgemerkt door een persoon die dat snel 
              ging doorvertellen in de dancing. H
  ierop kwam een hoop jongelui naar buiten gesneld  
              die de wagen van De Prins bestampten en bestookten met bierglazen.

              Het resultaat : beschadiging aan dak, rechterdeur en kofferdeksel. Schrammen aan
              de rechtervoorruit en barst in het plastiek achterstuk tussen de lichten.

              Karel diende klacht in bij de veldwachter.

   

  1976 – 18 oktober – Gazet van Mechelen :

   

              Leest naar Mechelen met een nieuwe school.

  “In aanwezigheid van gouverneur Kinsbergen en van arrondissementskommissaris Rombout werd een nieuw schoolkomplex ingewijd te Leest.

  Op de plaats van de oude jongensschool werd een nieuwe school opgetrokken met 4 ruime en luchtige klaslokalen, een muziekklas, een refter en een gymzaal, die reeds bij de opening haar tweede funktie van feestzaal kon waarmaken.

  Burgemeester Lauwers gaf een overzicht van de administratieve rompslomp die maar eventjes acht jaar heeft aangesleept : van het ene voorontwerp naar de andere principebelofte...

  Hij dankte de ministers die voor de nodige handtekeningen hadden gezorgd, de architecten, de aannemers en onderaannemers.

  En als laatste burgemeester van het autonome Leest was Lauwers niet weinig fier een dergelijk schoolgebouw te kunnen overdragen aan de nieuwe bestuurders uit Mechelen.

  Schepen van Onderwijs, Polspoel, wilde onderstrepen dat de gemeente Leest haar steentje had bijgedragen in de onderwijsinfrastructuur ten dienste van de bevolking.

  De tijd is voorbij dat het lager onderwijs het eindpunt was voor de schoolgaande plattelandsbevolking.

  “We hebben geen monument willen bouwen, zoals de oppositie ons heeft verweten. Voor ons komt de fusie een jaar te vroeg, want we hadden graag onze inspanningen op onderwijsgebied nog wat voortgezet. We stellen nu onze hoop in de nieuwe Mechelse bestuurders”.

  Schoolhoofd Gobien betrok de ereschoolhoofden Meyers en Huysmans in het huldebetoon.

  “Zij hebben de goede naam van de gemeenteschool van Leest gemaakt. En in heel wat moeilijker omstandigheden vooral op materieel gebied”.

  Ook mevrouw Vloeberghen, die er voor zorgt dat alles elke dag netjes gehouden wordt, werd niet voorbijgegaan.

  En de burgemeester en de schepenen werden bedankt voor de talrijke begrotingswijzigingen die ze hebben moeten doorvoeren.

  Gouverneur Kinsbergen zei dat hij ondanks een zwaar gevulde agenda toch naar Leest gekomen was. Primo om die realisatie te zien waarover hij zoveel had horen vertellen.

  En ten tweede omdat het waarschijnlijk de laatste keer was dat hij naar Leest zou komen.

  “Nu de gemoederen wat bedaard zijn, zal men ook vlug de voordelen van de fusieoperaties ondervinden. De gemeenten zullen administratief verdwijnen maar de gemeenschappen die er leven zeker niet.”

  Aan de burgemeester vroeg hij verder zijn kracht te willen inzetten om te behouden wat er te Leest reilt en zeilt in het gemeenschaps- en verenigingsleven. En opmerkelijk noemde hij het feit dat de laatste belangrijke daad van het gemeentebestuur van Leest er een geweest is ten voordele van de jeugd.

  Investeren in de jeugd –ook al kost de jongensschool om en bij de 22 miljoen frank – is nog altijd een wissel trekken op de toekomst. (cdw)”

   

  En in een andere krant van 22 oktober 1976 :

   

  “Leest wijdde nieuwe school in

  Zaterdag vond te Leest de plechtige inwijding van de gemeentelijke jongensschool plaats. Onder aanwezigheid van talrijke prominenten knipte de burgervader van Leest, de heer Lauwers, het lint door dat de toegang verleent tot het nieuwe gemeentelijk schoolcomplex van Leest.

  De burgemeester zei dat deze dag een zeer langverwachte datum was voor de Leestenaren en alzo werd dit complex overgedragen aan de ganse bevolking. Daarna volgde een kleine rondgang in de gebouwen.

  Als men de school binnengaat is er op de speelplaats een windroos, een plan van de gemeente en een landkaart van België op de grond aangebracht. Het zeer moderne complex dat momenteel alleen voor jongens openstaat, bestaat uit sanitaire installaties, een speelplaats, een turnzaal, refter, bergplaats, 6 klassen en een reserveklas alsook een voorbereidende klas voor muziekonderricht. Na de rondgang werden alle genodigden in de turnzaal verzameld waar nog enkele toespraken werden uitgesproken.  Als eerste spreker kwam de burgemeester aan de beurt, die na de welkomstwoorden een korte schets van het ontstaan van deze school gaf. Van het voorontwerp tot de dag van heden is er een termijn van 8 jaar verstreken. Hij had ook een woord van dank voor de vele ministriële instellingen die het mede mogelijk maakten dat deze school tot stand kwam (o.a. de 60 t.h. staatstoelagen). Hij feliciteerde de h. Schaerlaken en de verscheidene firma’s die gelast waren met de bouw en de afwerking van dit complex.

  Hierna kwam de schepen van onderwijs. Hij wees er op dat de werknemers op 298 van de 300 overeengekomen werkdagen o.a. 523.000 machinestenen, 472.000 kg beton en 20.000 pannen te verwerken hadden. De aandacht ging niet alleen naar de gebouwen, doch werd er ook veel aandacht besteed aan de toestellen. En daar Leest een muzikale gemeente is, is er ook gezorgd voor een muzikale opvoeding.

  Schoolhoofd Gobien dankte de ere-schoolhoofden Meyers en Huysmans voor de basis die zij hebben gelegd om de goede naam van de school te bekomen die ze nu geniet. Hij dankte het gemeentebestuur voor de vele offers die zij zich hebben moeten getroosten (o.a. de vele begrotingswijzigingen) om tot de totstandkoming van deze school te komen.

  Als laatste spreker kwam gouverneur Kinsbergen aan het woord. Hij zei dat men het geld niet beter kon besteden voor diegenen die nog achter ons komen : de jeugd. Hij vestigde de aandacht op het feit dat de schepenen de infrastructuur aan deze realisatie hebben gegeven. Hij wenste de leraars het beste voor de toekomst, ook na het nieuwe tijdperk die de fusies zouden meebrengen. Maar met het verdwijnen van de gemeenten zullen zeker niet minder mogelijkheden komen, en het verdwijnen der gemeenten wil niet zeggen dat de administratieve entiteit zal verdwijnen. Tot slot dankte hij de burgemeester en de raadsleden voor het vele werk en de jarenlange inzet die zij gebracht hebben voor de gemeenschap van Leest. Na deze toespraken volgde een heildronk.”

   

  Foto’s :

  -Burgemeester Lauwers, geflankeerd door gouverneur Kinsbergen, Arrondissementskommissaris Rombout, het Leestse gemeentebestuur, onderwijzend personeel en prominenten uit omliggende gemeenten, tijdens het knippen van het lint tot opening van het nieuwe schoolcomplex.

  -De jongensschool tijdens verschillende stadia van de werkzaamheden.

   

   

   

     13-09-2012 om 11:34 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  12-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1976 – 26 september : Feestvergadering KVLV

              Meer vrouwen dan anders op deze feestvergadering waarop ze werden

              verwelkomd op een aperitief.

              Na een welkomstwoord en gebed door de proost, las de secretaresse haar

              verslag af waarop men aan de respectievelijke tafels werd bedacht met het

              thema : “Jij bent een deel van de ketting”.

              Ossetong met madeirasaus en champions, dampende koffie, men liet het zich

              smaken.

              Liedjes, sketchen, sport en spel en het rad van fortuin kwamen ook aan de beurt.
              (DB, oktober 1976)

   

  1976 – Oktober : Gemeenteraadsverkiezingen.

              Hombeek, Leest, Heffen, Walem en Muizen zullen bij Mechelen gevoegd

              worden. Op de eerste verkiezingen voor de grote fusiegemeente Mechelen waren

              43 raadsleden verkiesbaar.

   

              Het stadsbestuur was samengesteld uit CVP en BSP : Jos Vanroy (CVP) burgemeester,

              A. Stiers (SP) 1e schepen, J. Charlier (CVP) 2de schepen, J. Van de

              Sande (SP) 3e schepen, A. Van Stappen (CVP) 4e  schepen, Ch. Van de Plas (SP)

              5de schepen, A. Ribbens (CVP) 6de schepen, H. Vanderaerschot (SP) 7de schepen

              en K. Michiels (CVP) 8e schepen.  (KH)

   

  De Band over deze gemeenteraadsverkiezingen :

  ‘De maand december 1976 is van historische betekenis als men weet dat op 1 januari 1977 onze goede Leestenaren van gemeentelijke nationaliteit veranderen en deel zullen uitmaken van de grote sociëteit Mechelen.

  Zes jaren terug gaven we de uitslag van de toen gehouden gemeenteraadsverkiezingen, en we menen aan onze plicht te kort te zullen doen indien we ook NU geen mededeling ervan zouden geven.

  We bepalen ons tot de kandidaten van de fusiegemeenten, met aanduiding van behaalde voorkeurstemmen per lijst. De onderscheiden letters achter de naam staan voor respectievelijk : L=Leest, HE = Heffen, HO= Hombeek, M= Muizen en W=Walem.

   

  C.V.P.                          Behaalde voorkeurstemmen

  Ribbens Albert                       1581 (M)

  Emmeregs August                  1316 (L)

  De Potter R.                           955 (HO)

  Vloebergh Louis                     702 (L)

  Meuldermans                        681 (HO)

  Lembrechts R.                                    678 (HO)

  Verbist R.                               415 (HO)

  Van Aken J.                             729 (HE)

  Lemmens R.                           542 (HE)

  Lauwers J.                              683 (L)

  Morrens J.                              762 (W)

  Tournaye P.                            442 (W)

  Nuyts M.                                 297 (W)

   

  B.S.P.

  Mevr. Van der Aerschot        611 (M)

  Ureel B.                                  556 (HO)

  Vloeberghen J.                       251 (L)

  Verhoeven H.                         250 (L)

   

  P.V.V.

  Ceulemans P.                         105 (HO)

  De Peuter                               169 (HO)

   

  V.U.

  Jaspers W.                              1940 (HO)

  Fierens A.                               525 (HO)

  Keuleers E.                             456 (HO)

  Sneyers A.                              152 (L)

  Hellemans G.                         404 (L)

  Mertens K.                             212 (L)

   

  Stan Gobien – Leest in Feest 1999 :

  Toen bekend werd dat er een fusie van gemeenten op het getouw stond, hebben de Blekken in 1975 en 1976 pogingen gedaan om samen met Heffen en Hombeek een landelijke gemeente te vormen.

  De pogingen liepen op niets uit. Het zou en moest één groot Mechelen worden…

  In tegenstelling tot de andere Mechelse fusiegemeenten werd er door de Leestse gemeentekas niet zo veel gelden overgedragen aan het nieuwe Mechelen. Er werd gezorgd dat er geen schuld was, want zoiets wilden de Leestenaars ook niet…

  Jean Verheyden, de Leestse gemeentesecretaris, werd het hoofd van de Mechelse Bevolkingsdienst. Veldwachter Vic Van Hoof bleef tot aan zijn pensioen in Leest de orde handhaven. José Tourné was voor de fusie gemeentebediende. Op dit ogenblik is zij nog de enige van het vroegere personeel op het gemeentehuis…”   

   

  1976 – 3 oktober : Vierde Vevoc Loopcross

              Het parcours doorheen het prachtige panorama van de zennevallei bood de
              toeschouwers de gelegenheid om de lopers gedurende de ganse omloop te volgen.

              Er waren drie grote tenten opgezet. De pupillen kregen een afstand voorgeschoteld van
              400 m, de miniemen 800 m, de kadetten 1200 m, de scholieren 1800 m, de veteranen
              1600 m en de 
  juniores-seniores 2800 m. 

              Buiten de bijgevoegde foto’s zijn ons geen details bekend.

   

  Foto’s :

  -Links : pupillen meisjes met Ilona Van Winghe, Christel De Merechy en Bea Van Praet. Midden : pupillen jongens met Wilfried Meiries, Alwin Mertens en Jan Lenaerts. Rechts : miniemen meisjes met Linda Prenen, Godelieve Saerens en Anne Vranckx.

  -Start van de pupillen-jongens.

  -Links : miniemen jongens met Raf Wijns, Patrick Van der Linden en Bruno Van Winghe. Midden : kadetten-meisjes met Anne De Greef, Hilde Janssens en Rita Wijmans. Rechts : kadetten-jongens met Jean-Pierre De Muyer, Jan Engels en Eric Bosmans.

     12-09-2012 om 10:35 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!