NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  13-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vervolg burgemeester Emiel Verschueren, deel 3.

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  Vervolg Burgemeester Emiel Verschueren (Deel 3).

  Ook “De Band” wijdde in het nummer van maart 1959 een artikel aan de nieuwe burgemeester en zijn aanstelling :

  Ons dorp in feest !! Emiel Verschueren – Inhaling en Viering.

  In het Belgisch Staatsblad van zondag 8 februari 1959, nr. 39 blz. 815, verscheen het Koninklijk Besluit van 31 januari 1959 waarbij EMIEL VERSCHUEREN werd benoemd tot burgemeester van Leest. Maandagavond 16 februari kwamen afgevaardigden van plaatselijke organisaties op het gemeentehuis bijeen om de officiële viering van de nieuwe burgemeester te regelen. Deze vergadering werd voorgezeten door schepenen Frans en Ferdinand De Prins.
  Waren verder aanwezig : Louis Verbruggen en Jozef De Decker (C.O.O.), Flor Meyers, schoolbestuurder, Constant Busschot (Boerenfront), Jan Verbruggen sr (Boerengilde), Frans Van Der Hasselt (Arbeid Adelt), Victor Selleslagh (Rust Roest), Richard Van Praet en Louis Solie (KWB), August Lauwers en Frans Polspoel (St.-Cecilia), Alfons Hellemans sr (Davidsfonds), Maria Rheinhard (Vrouwengilde), Edward Van Steenwinckel (Kerkfabriek) en Jan De Decker (Milac). Schepen Frans De Prins aanvaardde het voorzitterschap van het feestkomitee.

  Zondag 22 februari : feestelijke dag.

  Te 15 uur bood burgemeester Verschueren een receptie aan in zijn woning. Oud-burgemeester Pieter De Prins overhandigde aan zijn opvolger de driekleurige sjerp. Namens de K. Fanfare St.-Cecilia werd aan de nieuwe burgemeester een bloemtuil aangeboden door Leopold Piessens, terwijl de muzikanten een feestmars uitvoerden. Ondertussen regelden Richard Van Praet en Emiel Polfliet de volgorde van de optocht, waarin werden opgemerkt : de Chiro met haar muziekkapel, vaandels en vendelvlaggen. De jongensschool, de meisjesschool, Oud-soldatenbond, Boerenfront, Katholieke Werkliedenbond, BJB-meisjes, Vrouwengilde, Toneelkring “Rust Roest”, BJB-jongens, Boerenbond, Kon. Fanfare St.-Cecilia, Kerkfabriek, Commissie van Openbare Onderstand en de Gemeenteraad. De burgemeester en zijn dame, oud-burgemeester De Prins, Z.E.H. Pastoor, W.E.P. Onderpastoor en de schepenen volgden in een wagen.

  De optocht ging langs de Elleboogstraat, Tisseltbaan en Dorp naar het kerkhof waar de burgemeester een mooie ruiker neerlegde bij de gedenksteen der Gesneuvelden en Oorlogsslachtoffers. Een minuut stilte werd in acht genomen. De K.F.S.C. voerde er de Nationale Hymne uit. Bij de poort van het kerkhof werd een erehaag gevormd door de schoolkinderen. Na verloop van de korte plechtigheid op het kerkhof, schreden de burgemeester en zijn gevolg naar het gemeentehuis terwijl een grote menigte toejuichte.

  In de trouwzaal van het gemeentehuis had de officële hulde plaats. Op het balkon waren luidsprekers opgesteld zodat het publiek de toespraken kon horen. Aan de eretafel hadden plaats genomen : de burgemeester en z’n dame, oud-burgemeester De Prins en Z.E.H. Coosemans, pastoor. Rondom de eretafel bemerkten wij : E.P. Clementiaan o.f.m., onderpastoor, de oude en de nieuwe gemeenteraad, de secretaris en afgevaardigden van onderwijzend personeel en plaatselijke organisaties. Het woord werd achtereenvolgens gevoerd door : oud-burgemeester De Prins, pastoor Coosemans, meester Meyers namens het onderwijzend personeel, Jan De Decker namens de parochiale organisaties, Frans Van der Taelen namens de oudstrijders, August Lauwers namens de Koninklijke fanfare “Sinte Cecilia” en Louis Verbruggen namens de C.O.O. De burgemeester dankte al de sprekers en beloofde al zijn krachten in te zetten voor het welzijn van de gemeente en van al de inwoners. Verder dankte hij al de kiezers en sympatisanten. Het officieel gedeelte van de viering werd ten gemeentehuize besloten met het drinken van (meerdere romers) champagne.

  Aan de schoolkinderen werd de volgende dag vrijaf gegeven. Zij werden verder nog bedacht met chocolade.

  In de zaal “Sinte-Cecilia” bij Frans Huybrechts werd door de burgemeester een “tournéé génerale” aangeboden...

  Pieter De Prins, aftredend burgemeester :

  “Alles heeft een eind, zelfs de openbare opdrachten. Maar alles kan herbeginnen, ook de openbare opdrachten. Zeker zal ik mij niet als profeet voordoen, dit is een gevaarlijk spel, en gevaarlijke spelen zijn niet meer voor mijn leeftijd. Tenminste mogen wij hopen dat, voor het werk verricht tijdens deze enkele jaren, de bevolking zich onpartijdig zal tonen in haar beoordeling, en ik denk dat wij in dit geval de toekomst optimistisch mogen tegemoet zien. (...) Ik heb misschien mijn plicht vervuld. Maar U, burgemeester en de heren van de gemeenteraad, U deed het met een geweten, een verkleefdheid, een begrijpen en een kennis van de publieke en sociale vraagstukken, die mijn bewondering uitmaakten gedurende de enkele jaren die wij samen doorbrachten. De bewijzen van de doeltreffendheid van uw optreden zijn gemakkelijk te geven. Zij springen in het oog. Bekijk de financies. Kunnen ze gezonder zijn ? En de begroting ? Deze is in evenwicht. En welke werken werden de laatste tijd uitgevoerd ? De herstelling van kerk en pastorij. De vernieuwing van de Grote Heide, Scheer- en Vinkstraten in cementbeton, alsmede de Kleine Heide en Bist. De bekleding met cut-bac verharding der Tisseltbaan, Elleboogstraat, Winkelstraat en Tiendeschuurstraat. De verbeteringswerken van het gemeentehuis en het schoolhuis zijn in aanvang genomen. (...)

  Ja, heer burgemeeester, ik ben U en de andere raadsleden veel schuldig. En niets vermag mij uw kostbare samenwerking te doen vergeten. Er blijft mij slechts over u vanwege onze bevolking een zo objectieve zienswijze te wensen en ik meen dat in dit geval de toekomst gunstig mag beschouwd worden. Ik acht mij dan ook gelukkig de sleutels van het gemeentelijk patrimonium te mogen overhandigen aan mijn trouwe opvolger : burgemeester Emiel Verschueren, die ik alle heil toewens.

  Floriaan Meyers, schoolbestuurder :

  In naam van het onderwijzend personeel en van gans de schoolgaande jeugd heet ik U van harte welkom als burgemeester van Leest. (...) Dat U nog altijd de waardering en de genegenheid van de bevolking geniet, bewijst de aanwezigheid van zovelen op deze luisterrijke plechtigheid. Het moet voor U een gelukkig en tevens een aandoenlijk ogenblik wezen te mogen bestatigen, dat Gij nog niets van de vroegere sympathie hebt verloren. (...)

  Mijnheer de Burgemeester, U weet dat ik steeds dankbaar geweest ben tegenover de familie Verschueren en ik zou het mijn ganse leven betreuren door een kleine vergissing dat wederzijds vertrouwen in het gedrang te brengen. Indien het mij echter veroorloofd is enige suggesties naar voren te brengen en uw bijzondere aandacht durf te vragen, dan doe ik zulks maar alleen in het belang van het kind. Het zal U zeker niet ontgaan zijn en U zult wel opgemerkt hebben bij Uw bezoek, enkele dagen geleden, in tegenwoordigheid van de heren schepenen, dat de school een nijpend gebrek aan degelijk materiaal heeft om een onderwijs te verstrekken, dat onder alle opzichten volledige voldoening kan schenken. Het ligt voorzeker niet in mijn bedoeling het vorig gemeentebestuur hiervoor aansprakelijk te stellen, want ik heb de overtuiging dat men evenveel goede wil heeft betoond voor de jongens- als voor de meisjesschool, waar alles tip-top in orde is. (…) …toch dring ik er op aan, dat ge minstens éénmaal om de maand, ons een bezoek zoudt brengen, contact komt nemen met het onderwijzend personeel en vooral met de schoolgaande jeugd. Door uw menigvuldige bezoeken aan de klassen zult ge niet alleen het hart veroveren van de kinderen, maar tevens de wensen en de verlangens vernemen van de leerkrachten, die met de opvoeding van de jeugd belast zijn. (…)

  Moge u nog lange tijd een flinke gezondheid blijven genieten om uw taak met veel toewijding te kunnen volbrengen. (…)

  Z.E.H. Coosemans, Pastoor:

  Bij deze plechtige aanstelling houd ik er aan U van harte een voorspoedige ambtsperiode toe te wensen. Wij staan hier in de schaduw van het Kruis op de schouw, van Kristus-Koning, het Opperste Gezag, van wie alle gezag voortkomt. Hij legt vandaag een deel van zijn gezag op uw schouders, weliswaar langs een omweg maar in werkelijkheid is Hij het toch die van zijn gezag meedeelt. Van heden af hebt Gij te zorgen niet alleen voor uw eigen welzijn, maar ook, en nog wel op de eeerste plaats voor het algemeen welzijn. Voorwaar geen gemakkelijke taak ! Wij leven in een tijd dat de levensstandaard van de mensen heel wat is gestegen. Wat voor vijftig jaar als een luxe werd beschouwd, wordt nu als een dringende noodzakelijkheid aanzien. De evolutie van het mensdom gaat nu veel rapper. Wat vroeger op tien jaar gebeurde, gebeurt nu op een jaar. De wetten en reglementen die Gij zult moeten toepassen worden dan ook maar steeds ingewikkelder en talrijker. (...) Wat vandaag verplichtend is, is morgen misschien verboden. Er is ook zoveel dat de mensen scheidt : standsbelangen, rijkdom, bekwaamheden. Maar dieper dan al dat uiterlijke is er toch iets dat hen bindt. Hier te Leest zijn het allemaal gedoopte mensen met dezelfde levensbeschouwing. Die geestelijke band is sterker dan de band van het bloed en voor die geestelijke band moet alle verdeeldheid wijken. Hier te Leest lopen de grenzen van de parochie samen met die van de gemeente. Ik heb geen andere parochianen dan burgers van Leest en alle burgers van Leest zijn parochianen. Meer dan op welk ander gebied ook zijn we dus geroepen om samen te werken.

  Weliswaar is de taak die ons is opgelegd enigzins verschillend : de Uwe is meer van tijdelijke aard en de mijne meer van geestelijke aard. Maar het geestelijke en het tijdelijke zijn niet te scheiden, maar vullen elkander aan. Ons werkterrein is dus hetzelfde.

  Mijnheer de Burgemeester, U moogt dan ook op mijn medewerking rekenen. Ik eindig dan met de vurige wens dat we Leest weer wat schoner en gelukkiger mogen maken.

  Vervolgt.

  Foto’s :

  -De optocht passeert de Tisseltbaan.

  -Aftredend burgemeester Pieter De Prins.

  -Schoolbestuurder Flor Meyers.

  -Pastoor Coosemans tijdens zijn toespraak.  13-07-2018 om 18:29 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Burgemeester Emiel Verschueren (Deel 2).

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  Vervolg Burgemeester Emiel Verschueren (Deel 2).

  Verkiezingen van 1946 en 1952.

  De verkiezingen van 1946 werden eveneens gewonnen door de Blekken (“St Cecilia”) tegen de Sussen (“Arbeid Adelt”) met “vijf-vier”. Burgemeester Emiel Verschueren was voorlopig geen kandidaat meer en Pieter De Prins werd burgemeester en Prosper Busschot en Theofiel Maes werden schepen.

  In oktober 1952 werden er opnieuw gemeenteverkiezingen gehouden en die werden door de Blekken gewonnen met zes tegen drie. Pieter De Prins werd opnieuw burgemeester. Emiel Verschueren kwam terug als schepen en Prosper Busschop begon in dezelfde functie aan zijn laatste ambtstermijn.
  Raadsleden waren : Ferdinand De Prins, Ernest De Win, Frans Van Der Hasselt, Pieter Verbeeck, Frans Verwerft en Lode Wuyts.

  Oppositie aan het woord.

  Als vooraanstaande “Blek” had Miel Verschueren het niet onder de markt met de oppositie van de “Sussen”. Volgende folder werd, tijdens een gemeentekiezing, in de Leestse brievenbussen gestopt :

  Hulde aan Verschuren

  Hij is daar weer het ferm baaske
  dat 8 jaar speelde kromme haaske
  hij mag nog geren een lekker glaaske
  en loopt dan zat als een dwaaske.

  Twas oorlog, voor mijnheer Emiel
  viel den trein aan ‘boske altijd stil
  hij gaf ook 2 Engelsen een ferme pil
  en schonk aan den Duits zijn zoon Siriel.

  Die zoon die zou er zich mee moeien
  de Duits die kwam de beesten schoeien.
  De mensen voelden hun koleire broeien
  maar Mieleke hield toch al zijn koeien.

  Toen kon hij veel pakken boter vouwen,
  de Duits die kwam ook paarden sjouwe
  dan maar ’t portret van zijn zoon openvouwen.
  en Mieleke kon zijn paarden houwen.

  In zijn jongheid had hij aventuren
  nu geeft hij weer blomkolen in zijn geburen
  maar ze zullen hem wandelen sturen
  dan kan ’t melk die koei verzuren.

  Want nu denkt hij met een koe te winnen
  wat peist dat vent wel te beginnen
  die koei komt nooit voor de pinnen
  want de beste zullen winnen.

  Want nooit meer gelukt Verschuren
  met al die fijn geslegen kuren
  om de gemeente in den ambras te sturen,
  neen dat kunnen we niet verduren.

  Verkiezingen van 1958.

  De Gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1958 werden overtuigend gewonnen door de Blekken van Emiel Verschueren. Zijn partij haalde 7 zetels, de Sussen slechts 2. De grootste overwinning uit het politieke bestaan van de Blekken. Dit kon omdat er binnen de Sussen verdeeldheid was ontstaan en er een scheurlijst van deze partij opkwam.
  Voor de Blekken werden Frans De Prins (een zoon van oud-burgemeester Pieter De Prins) verkozen, evenals Henri Van den Heuvel, Ferdinand De Prins, Rik De Bruyn, Juul Geens, Emiel Verschueren en August Lauwers. Deze laatste zou zich terugtrekken omdat hij familie was van Emiel Verschueren en werd als gemeenteraadslid opgevolgd door Pieter Verbeeck.
  Van alle kandidaten haalde Miel Verschueren de meeste voorkeurstemmen.

  Op 17 januari 1959 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Eerste schepen werd Frans De Prins, tweede schepen Ferdinand De Prins en Emiel Verschueren zou Pieter De Prins opvolgen als burgemeester. In het Belgisch Staatsblad van 8 februari 1959, nr.39, blz. 815 verscheen het K.B van zijn benoeming op 31 januari 1959.

  De Sussen hadden toen met Frans Van der Hasselt en Constant Buelens twee vertegenwoordigers in de gemeenteraad. De derde lijst of scheurlijst van de Sussen met Frans Muysoms en Lodewijk Wuyts had geen zetels.

  Na ongeveer één jaar ging schepen Frans De Prins, omwille van interne meningsverschillen, over naar de oppositie. Samen met hem stapte een vrij groot aantal muzikanten en ereleden op, vooral uit de buurt van de Kleine Heide. (“Leest in Feest”, Stan Gobien)

  De aanstelling van burgemeester Verschueren in 1959 werd uitvoerig becommentarieerd in de media. Gazet van Mechelen :

  Plechtige aanstelling te Leest van burgemeester Verschueren.

  “Zondag 22 februari had de plechtige aanstelling plaats van burgemeester Emiel Verschueren. Talrijke Leestenaren kwamen dhr Verschueren aan zijn woning gelukwensen. Door dhr Leopold Piessens, ondervoorzitter, werd hem vanwege de fanfare St.-Cecilia een mooie bloementuil aangeboden. Hierna trok de stoet, gevormd uit verscheidene groepen en verenigingen, de raadsleden en de nieuwe burgemeester samen met schepenen en geestelijke overheid naar het gemeentehuis. Aan het gedenkteken van de gesneuvelden legde de nieuwe burgemeester zijn mooie bloementuil neer terwijl het “Te Velde” geblazen werd. Na deze plechtigheid had een ontvangst plaats op het gemeentehuis waar de aftredende burgemeester Petrus De Prins de nieuw verkozene verwelkomde, veel heil toewenste en hem de sleutels overhandigde. Hierna werden toespraken gehouden door Z.E.H. Coosemans namens de geestelijke overheid, meester Meyers vanwege het onderwijzend personeel, Jan De Decker namens de parochiale werken en Frans Van der Taelen namens de Oud-Soldaten. Gust Lauwers, secretaris van de Kon. Fanfare St.-Cecilia sprak namens de maatschappij en Louis Verbruggen namens de C.O.O. Tot slot dankte de nieuwe burgemeester allen voor de eer hem aangedaan en beloofde in de toekomst een goede burgervader te zijn om van Leest een vooruitstrevende gemeente te maken. Hierna werd de erewijn geschonken en had bij Frans Huybrechts nog een gezellig samenzijn plaats.”

  Vervolgt.

  Foto’s :

  -Eerste schepen Frans De Prins ging over naar de oppositie.

  -Tweede schepen Ferdinand De Prins.

  -De handtekeningen van burgemeester en gemeenteraadsleden.

  -De nieuwe burgemeester ontving bloemen uit handen van Pol Piessens, namens de fanfare St.-Cecilia. Rechts zijn echtgenote Catharina Lauwers.

  -De bevolking werd uitgenodigd op de inhuldiging en de optocht.  13-07-2018 om 18:02 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  1939 – Emiel Verschueren wordt burgemeester en dit tot 1944.

  Later zou hij een tweede termijn vervullen van 1958 tot 1965.

  Emiel VERSCHUEREN (Deel 1)

  Emiel Verschueren was een zoon van de vroegere burgemeester Theofiel (°Leest 26/3/1853, +Leest 26/5/1942) en van Petronilla Victoria Selleslagh (°Leest 21/7/1853, +Leest 22/7/1907).
  Joannes Theophiel Emiel Verschueren werd te Leest geboren op 31 januari 1889 en huwde er op 11 februari 1914 met Maria Catharina Lauwers. (°Leest 10/8/1890, +Leest 1/5/1966)
  Beiden woonden eerst in de Dorpsstraat : naast zijn bedrijvigheid als boer en kolenhandelaar was Emiel Verschueren beheerder van de zaal “Sint-Cecilia” .
  Later, in 1931, werd hij eigenaar en uitbater van het Hof ter Haelen.

  Gemeenteraadsverkiezingen 1927 en 1932.

  Met de gemeenteraadsverkiezingen van 1927 waren de Sussen terug aan de macht gekomen. Burgemeester werd toen Victor De Laet en die zou dat blijven tot 1938. Voor de Blekken zetelden toen Theofiel Verschueren, Alfons Polspoel, Prosper Busschot en Pieter De Prins.
  Tijdens de verkiezingen van 1932 hadden de Sussen een pamflet laten drukken op naam van de Blekken. Dat pamflet werd de dag voor de verkiezingen huis aan huis bedeeld. Op dat pamflet stond gedrukt : “Weg met Klooster en Kerk en Scholen, de laatste steen moet weg van Leest !” De Blekken dienden klacht in omdat ze van oordeel waren dat ze door deze ongeoorloofde praktijken de verkiezingen van 1932 hadden verloren. Dit voorval zorgde er mede voor dat er tot en met de fusie van gemeenten in 1977 nooit een relatie van vertrouwen is ontstaan tussen de Blekken en de Sussen.

  Verkiezingen van 1938.

  Met de verkiezing van 16 oktober 1938 wonnen de Blekken met Pieter De Prins, Johannes Nuytkens, Prosper Busschot, Emiel Verschueren en J. Beullens vijf zetels. De Sussen werden in deze raad verkozen met de vroegere burgemeester Victor De Laet, de vroegere schepenen J. Apers en F. Boonen en met een nieuw raadslid K. Silverans.
  Emiel Verschueren volgde Victor De Laet op als burgemeester van Leest.

  Ontslag.

  In het Staatsblad nr. 155-156 van 4 en 5 juni 1945 werd zijn ontslag als burgemeester afgekondigd : “Bij besluit van den Regent dd. 17 Mei 1945 is de heer Verschueren Jan-Emiel, uit zijn ambt van burgemeester der gemeente Leest ontzet. Dit besluit is als volgt gemotiveerd : “Overwegende dat de heer Verschueren, Jan-Emiel, burgemeester van de gemeente Leest, niet geaarzeld heeft tijdens de bezetting rantsoeneeringszegels in ontvangst te nemen, die hem recht gaven op een dubbel rantsoen en die hem door den bezetter werden toegekend wegens het feit dat zijn zoon in het Duitsch leger als vrijwilliger dienst genomen had ; Overwegende dat de heer Verschueren, Jan-Emiel, door deze handelwijze, de eer en de waardigheid van zijn ambt van burgemeester op ernstige wijze in opspraak heeft gebracht.”

  Nochtans had Miel in de oorlog veel mensen geholpen en zelfs een toevluchtsoord verleend aan werkweigeraar Louis D’Hondt uit de Elleboogstraat. Louis was door de Duitsers opgeeist en naar een kamp in Hannover getransporteerd waar hij verpicht tewerkgesteld was. Na een verlof weigerde hij terug te keren naar Duitsland en kon zich verschuilen in het “Hof ter Haelen”.
  Deze asielverlening van vader Verschueren en het stilzwijgen van zijn collaborerende zoon zorgde er later voor dat Miel zijn burgemeestersjerp opnieuw kon omgorden en ook voor verzachtende omstandigheden en strafvermindering voor zoon Cyriel.

  Vervolgt.

  Afbeeldingen en foto’s :

  -1939 : De nieuwbakken Burgemeester Miel Verschueren tussen zijn schepenen Pieter De Prins (Openbare Werken) en rechts Prosper Busschot (Onderwijs).

  -Het woonhuis van het “Hof ter Haelen” in de Elleboogstraat toen het in 1931 door Miel Verschueren werd aangekocht van de familie de Meester de Ravestein. Het woonhuis werd in 1967 vervangen door een modern burgerhuis.

  -Miel Verschueren met fanfare-wijkverantwoordelijke Jef Mollemans.

  -De vermelding in het staatsblad van 4 en 5 juni 1945.

  13-07-2018 om 17:05 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijzigingen - aanvullingen.

  Wijzigingen – aanvullingen Kronieken van Leest.

  1938 – 29 juni – GvA : Jaak Van Hoof werd Koning.

  Jaak Van Hoof werd Koning van de liggende Wipmaatschappij ‘St Niklaas Vrienden’ Leest. (Foto onderaan)

  1938 – Zondag 10 juli : Knaap door een auto te Leest overreden.

  “Een schooljongen, Leon Tussyn, uit Mechelen, was zondag op vakantie te Leest bij Koekelberg Eduard, in de Scheerstraat. Rond 2 ure, moest de kleine eene boodschap gaan doen en reed per trottinet. Het was bij het terugkeeren op den betonnen steenweg, in het dorp, dat de kleine werd aangereden door een auto, gestuurd door Lodewijk T. Het knaapje werd opgenomen met kneuzingen aan handen en over gansch het hoofd. Dadelijk werd dokter Engelen, van Hombeek verwittigd en heeft hem de eerste zorgen toegediend en naar de kliniek te Mechelen overgebracht, waar men vaststelde dat het sleutelbeen gebroken was.” (GvM, 12/7/1938)

  1938 – 16 juli : Alfons Piessens – erg ongeval.

  “Zaterdag voormiddag, rond 10 uur, had er aan Battelbrug een zwaar ongeval plaats. Landbouwer Alfons Piessens, van de Mechelbaan te Leest, zat op zijne kar. Bij het verschrikken van zijn paard dat stijgerde, sloeg de man van zijn kar en werd door dezelve overreden. Piessens werd met gebroken ribben, arm en been opgenomen en ter verpleging naar de St. Romboutskliniek te Mechelen overgebracht. Zijn toestand werd aldaar zorgwekkend beoordeeld.” (GvM, 17/7/1938)

  Dezelfde krant van 19 juli meldde het tragisch nieuws : Dodelijk verloop.

  De ongelukkige landbouwer Alfons Piessens, 65 jaar, van de Mechelbaan te Leest, die zaterdagvoormiddag, zoo als wij mededeelden, aan de Battelbrug door zijn eigen gespan overreden en naar eene kliniek moest worden overgebracht, is in den nacht van zondag op maandag, aan de gevolgen der bekomen kwetsuren overleden.”

  Op19 juli gaf Karel ridder Dessain, de burgemeester van Mechelen, toelating om de overledene te begraven op het kerkhof van Leest : “Wij Karel ridder Dessain Burgemeester der Stad Mechelen; Gelet op de overlijdensakte van Joannes Alphonsius Piessens, landbouwer, geboren te Breendonk den 24 juli 1873, gehuisvest te Leest, overleden te Mechelen den 18 juli 1938, echtgenoot van Angelina Clementia Coeckelbergh, zoon van Petrus Henricus en van Maria Francisca Van Aken. Gelet op de toelating tot begraving afgeleverd door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand dezer stad ; Gelet op de vraag gedaan door Eduard Piessens, zoon van den overledene. Laten toe, dat het lijk van genoemde Joannes Alphonsius Piessens overgebracht worde naar Leest om er begraven te worden. Diensvolgens is de overhandiging van het lijk, ingesloten in een houten kist, gedaan aan bovengenoemden aanvrager, die hetzelve onder zijne verantwoordelijkheid moet vervoeren en vertoonen aan den Burgemeester van Leest samen met het tegenwoordig proces-verbaal ondertekend door Ons en den aanvrager. Gedaan te Mechelen, den 19 juli 1938.”

  1938 – 1 augustus – GvM : Examenuitslagen.

  Middelbare Land- en Tuinbouwschool van Mechelen, aangenomen door de Provincie Gaan over van het tweede naar het derde studiejaar :
  -met onderscheiding : Victor Verbruggen Leest.
  -met voldoening : Joris Lauwers Leest.

  1938 – 4 augustus – GvM : Examenuitslagen.

  Provinciale Middelbare Landbouwhuishoudschool Deurne.
  Slaagden in het examen van het 2de studiejaar :
  -met onderscheiding : Irma Selleslagh Leest.

  1938 – 18 september – GvM : Advertentie – Dokter Stuyck zocht Meid.

  Gevr. meid, 16-17 jr. vr alle werk. Aanb. bij Dr. Stuyck, Leest bij Mechelen.”

   

  1938 – 28 november – Advertentie GvM : Gemeente Leest zocht vleeskeurder

  “BERICHT.- Plaats van Vleeschkeurder is te begeven in de Gemeente Leest. Wettelijke voordeelen en voorwaarden. De kandidaten moeten veearts zijn. Aanvragen bij den Burgemeester voor 16 december 1938. Leest, den 25 nov. 1938.
  Bij bevel : de sekretaris L. Wuyts, de burgemeester V. De Laet.”

  1938 – 2 december : Aanbesteding Openbare Autobusdienst.

  “OPENBARE AUTOBUSDIENST BREENDONK – TISSELT – LEEST – HOMBEEK – MECHELEN. Aanbesteding. Op 2 december 1938, zal er op het Provinciebestuur van Antwerpen, Schoenmarkt 2, ten 11 ure, overgegaan worden tot de openbare aanbesteding van een openbaren autobusdienst, tusschen Breendonk-Tisselt-Leest-Hombeek-Mechelen. De inschrijvingen moeten overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 25 augustus 1938, toegezonden aan den heer Gouverneur der Provincie Antwerpen.” (GvM, 9/11/1938)

  1938 – 6 december : Uitslagen wipschieting

  “Leest – ‘St.Niklaas Vrienden’, 64 schutters.
  Hooge : Fr. Van Lint.
  Zijden : Scheltjens, De Wachter.
  Kallen : Rens, Leroy.Laatsten : Van Dyk, Van Hoof.”
  (GvM, 8/12/1938)

  1938 – 12 december – GvM : Advertentie Huis te Koop.

  “Te k. uit ter hand, werkmanswoning m. hof, geleg. Scheerstr., 6 (dorp) Leest. Prijs 12.000 fr.”

  Foto’s :

  - Jaak Van Hoof.

  -De toelating tot begraving in Leest van burgemeester Dessain.

  13-07-2018 om 16:45 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!