NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  03-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1974 – LEEST, volgens Winkler Prins, Encyclopedie van Vlaanderen deel 4 van 1974.

   

  “Leest, gemeente in de provincie Antwerpen, administratief en gerechtelijk arrondissement Mechelen, gerechtelijk kanton Mechelen, randgemeente van Mechelen, in Klein-Brabant, aan de Zenne.

  931 ha, vlak reliëf (7-10 m hoog) met overwegend goed tot onvoldoende gedraineerde licht-zandleemgronden in het noorden en onvoldoende en tamelijk slecht gedraineerde zandleemgronden in het zuiden.

  Tamelijk slecht en slecht gedraineerde zandleem- en kleialluvia langs de Zenne en de Abeek.

  In 1961 pendelde 53,7% van de actieve bevolking vooral naar het Mechelse en ook naar Brussel.

  De gemeente telde in 1970 127 commerciële landbouwbedrijven met een gemiddelde bedrijfsgrootte van 5,3 ha. Beteelde oppervlakte : 48% grasland, 19% graangewassen (tarwe,gerst), 7,5% voederwortel- en knolgewassen, 2,5% groenvoedergewassen, 4,5% aardappelen, 16,5% groententeelt (o.a. bloemkool, witloof, sla, prei).

  Enige industriële tewerkstelling in de meubelmakerij en een wegvervoersbedrijf.

  Het bos beslaat II ha. Oude Rendelbeekhoeve. Op Tweede Paasdag grote processie ter ere van Sint-Cornelius.

  Monumenten

  Van de romaanse kerk van witte steen zijn nog sporen zichtbaar in de toren en het koor. In 1852 werd het gebouw grotendeels herbouwd.

  Geschiedenis

  De eerste vermelding van Leest (1129) betekent wellicht voetspoor. Het grondgebied was verdeeld tussen het hertogdom Brabant en het land van Mechelen, waar de eigenlijke dorpskern lag, die zijn ontstaan te danken

  heeft aan de kruising van de Mechelsesteenweg en de Zenneweg. De Sint-Niklaasparochie is vermoedelijk ouder van 1129. Bisschop Burchard van Kamerrijk schonk in dat jaar het patronaat van de kerk en de tienden aan de abdij van

  Kortenberg.” 

   

  1974 – DE FUSIE

   

  “Vooral sinds de bekendmaking door de Gouverneur van een algemeen plan van samenvoeging van al de gemeenten in de provincie Antwerpen, is over de fusies al veel en hartstochtelijk gesproken en geschreven. Dit plan voorzag de samenvoeging van Leest bij Mechelen, dat o.a. ook Hombeek en Heffen zou opslorpen. De burgemeesters en schepenen van verschillende gemeenten  belegden de ene vergadering na de andere, stelden vlammende moties op en hielden persconferenties. De V.V.P. Leest deed hieraan niet mee.

  Wel bespraken wij de zaak met het arrondissementeel C.V.P.-bestuur, betrokken hierbij onze bestuursleden en vroegen verschillende inwoners van onze gemeente om hun gedacht.

  Het staat vast dat de regering besloten heeft de fusies door te drijven en dit zeker voor Vlaanderen. Na jarenlang gepalaver, pakt men nu de zaken met vaste hand aan.

  Zich hiertegen verzetten als kleine gemeente van 2.000 inwoners is uitzichtloos. Hoezeer wij het ook betreuren dat er een einde wordt gesteld aan een eeuwenlange zelfstandigheid van onze gemeente, toch moeten wij de werkelijkheid inzien. De tijden zijn veranderd. Van een moderne gemeente verlangen wij dat zij steeds meer taken op zich neemt en meer diensten verleent. Dit kan slechts gebeuren als een gemeente een voldoende grootte heeft en aldus voldoende sterk is.

  Daarom besloten wij, als er dan toch een fusie moest komen, samen te gaan met Hombeek en Heffen. Wij hebben dit ook verdedigd tijdens een algemene vergadering bijeengeroepen door het provinciebestuur in Antwerpen. Alle partijen en alle gemeenteraden uit het Mechelse waren er aanwezig. Wij stellen vast dat het provinciebestuur zich bij onze mening heeft aangesloten en in die zin een voorstel heeft overgemaakt aan de Minister. Deze moet nu zelf een definitief voorstel opmaken dat nog voor de verschillende gemeenteraden zal komen.

  Wij willen u ook zeggen dat één van de argumenten waardoor wij kozen voor de fusie met Hombeek en Heffen is : door over te schakelen naar een grote gemeente zal hopelijk ook de hevigheid en de scherpte van de dorpspolitiek verdwijnen.

  De dorpspoilitieke tegenstellingen die het verenigingsleven in ons dorp zo moeilijk maken, zullen plaats maken voor meer verdraagzaamheid. En dat is, naar onze mening, een groot voordeel.

   

  Gemeentelijke toelagen 1974

  K.L.J. Jongens                         1000 frank

  K.L.J. Meisjes                          1000

  Chiro jongens                         2500

  Chiro meisjes                         2500

  Boerenfront                           1000

  Boerengilde                           1000

  Bond Veldwachters                1000

  Boerinnengilde                      1000

  KWB                                       3000
  Davidsfonds                            4000

  Rust Roest                              4000

  Gepensioneerden                   5000

  Milac                                      1000

  Vooruitziende vrouwen        1000

  K.F.St.-Cecilia                       20000        

  Vevoc                                     1000

  Oud Soldaten                         1000

  N.S.B.                                      3000

  Duivenm.De Luchtreiziger     1000

  Duivenm.De Snelle Vlucht     1000

  F.C. Telstar                             5000

  Voetbalclub Vlug en Vrij        1000

  W.C. Het Vliegend Wiel         2500

  Wipmaatschappij Heide        1000

  Leefmilieu                              2000

  (Periodiek CVP, enkel jaartal gekend)

   

  03-06-2012 om 11:38 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1993 – 23 juli – Gazet van Mechelen :

  Leest in de weer tegen 97 nieuw te bouwen woningen

  “Noteer goed dat deze actie niet gericht is tegen gelijk welke persoon”, zegt Paula Bradt uit Leest met veel overtuiging. Ondertussen is ze zelf enigszins overdonderd door het bliksemsucces van haar actie. Vorige zaterdag werd een aantal mensen aangesproken voor een samenkomst die zondag doorging, en waar besloten werd een petitieactie te voeren. Nu vallen reeds de getekende petities met hopen in de bus. Gisteren telde Paula Bradt 520 handtekeningen die tégen de voorgenomen bouw van 97 woningen op de Kouter zijn. “Ik zal niet overdrijven, zegt de actievoerster, maar van de straten die reeds binnenzijn, heeft toch zeker 70 t.h. van de bewoners de petitie getekend. Om niet te spreken over het enthoesiasme van de actievoerders”.

  Deze actie is gericht tegen het voornemen van de Mechelse Goedkope Woning om te Leest in een woonuitbreidinsgebied achter de Dorpsstraat en de Kouter 97 sociale woningen op te trekken. De actievoerders zeggen niet tégen sociale woningen te zijn, maar vinden dat deze manier van werken een kaakslag is voor Leest.

  Argumentatie

  Paula Bradt, die jarenlang directrice van de vrije school te Leest was en met het dorpsleven zeer sterk verbonden, somt vlot de argumentatie op tegen deze geplande bouw. De wijk zal namelijk ingeplant worden in een prachtige open ruimte. Dit is tegen de doelstellingen van De Batselier, die zegt dat open ruimte maximaal moeten gevrijwaard blijven. Ook het structuurplan Vlaanderen van Kelchtermans stelt dit uitdrukkelijk.

  Getto

  Mw. Bradt vreest in de tweede plaats dat de nieuwe wijk een getto zal vormen omdat zij niet aansluit bij het dorp. Ook dit wordt uitdrukkelijk verworpen in beide documenten.Verder menen de actievoerders dat de geplande wijk veel te groot is voor hun dorp en heel wat problemen zal meebrengen. Men heeft er eveneens problemen mee dat deze bouw in woonuitbreidingsgebied moet gebeuren, terwijl er in Leest nog bouwgebied is. De nieuwe wijk houdt geen rekening met het agrarisch karakter van het dorp en zal veel moeilijkheden veroorzaken voor de landbouwers.Deze dreigen al om met hun tractoren naar Mechelen af te zakken om hun grieven te uiten. Ten slotte vragen de actievoerders zich af of dit alles niet een klein beetje ruikt naar belangenvermenging. Voor de wijk zou de toegangsweg naar de omnifeestzaal onteigend worden en vervolgens aangelegd. “Laat de zaakvoerder nu toevallig ook zaakvoerder van de bouwmaatschappij zijn”.(noot : Gust Emmeregs)

  Landbouwgebied

  “Men moet nu wel vlug ageren, want volgend jaar zou anders dit gebied weer landbouwgebied geworden zijn, gezien de huidige tendensen”, zo zeggen de actievoerders.

  En eens te meer verwijzen ze naar het structuurplan Vlaanderen, waar behoud en versterking van open ruimten als zeer belangrijk worden aangewezen. En nogmaals voegen ze er aan toe : “Dit alles is niet gericht tegen Gust Emmeregs als persoon, maar tegen een politiek van beton, die thuishoorde in de jaren zestig. Politiekers moeten nu verder kunnen kijken dan het eigen belang”.

   

  In dezelfde krant van 29 juli kreeg Gust Emmeregs een forum :

   

  “Allemaal gelogen”, zegt Gust Emmeregs : De “Sussen” en de “Blekken” zijn terug.

  Gust Emmeregs, gemeenteraadslid uit Leest en ook zaakvoerder van de Mechelse sociale bouwmaatschappij De Mechelse Goedkope Woning, heeft wat hij zelf omschrijft als een “omzendbrief” verspreid.

  In alle brievenbussen bij de circa 2.400 Leestenaren belandt gisteren of vandaag het “antwoord” van Gust Emmeregs i.v.m. enkele honderden bezwaren tegen de voorgenomen bouw van 97 sociale woningen in het woonuitbreidingsgebied ter hoogte van de omnihal. Het zit Gust Emmeregs hoog dat 830 Leestenaren, of zowat een derde van alle inwoners van het dorp, hun handtekening onder het bezwaarschrift hebben gezet.

  “De mensen zijn bewust misleid. Men wil mij en mijn werk in opspraak brengen. In voetbaltermen uitgedrukt speelt men op de man in plaats van op de bal”, zei gisteren Emmeregs, duidelijk aangeslagen.

  Het ziet er naar uit of Leest zet de tijd 20 jaar terug naar de periode waarin de “Sussen” en de “Blekken” de lokale politieke strijd uitvochten.
  Een aantal inwoners onder leiding van Paula Bradt, de voormalige directrice van de vrije basisschool, kant zich tegen de voorgenomen bouw van 97 sociale woningen.

  In de gemeente werd een bezwaarschrift verspreid en twee dagen later terug opgehaald. De actie resulteerde in 830 handtekeningen onder het bezwaarschrift. Het bundel werd aan het schepencollege in Mechelen overgemaakt.

  Geviseerd

  Gust Emmeregs zei gisteren dat hij zich persoonlijk geviseerd voelt in de actie die sommigen tegen de geplande bouw ondernemen. Hij benadrukt dat iedereen het recht heeft om zich op de wettelijke voorziene manieren tegen bepaalde initiatieven te verzetten. “Nu neemt men echter een loopje met de waarheid. Daartegen wil ik protesteren. Men schuift mij ook zaken in de schoenen die oneerlijk en moedwillig verkeerd worden voorgesteld”, zegt Emmeregs die zijn “omzendbrief” op 800 exemplaren in alle Leestse brievenbussen heeft gestopt. Gestaafd met soms reeds 20 jaar oude bewijsstukken toont Emmeregs daarin aan dat de plannen tot de bouw van de bekritiseerde woningen dateert van in 1965. Het voorontwerp is gesitueerd op de plaats waar de MGW nu, in samenwerking met het bouwbedrijf Swinnen uit Mol, 97 sociale koopwoningen voor Vlaamse mensen uit Leest en omgeving van ongeveer 3,5 miljoen per woning wil bouwen. Deze woningen zijn tegen die prijs volledig afgewerkt en hebben 3 slaapkamers.
  Emmeregs, zaakvoerder van de MGW en ook beheerder van de Omnihal die een beperkte oppervlakte grond zal dienen af te staan om het project mogelijk te maken, weerlegt alle beschuldigingen als zou hij aan belangenvermenging doen.

  Racisme

  Echt boos is Gust Emmeregs omdat de actievoerders de Leestenaren beïnvloeden met dooddoeners als “Pas op, daar komen allemaal vreemdelingen in wonen”. Leest kan volgens hem dergelijke uitingen van racisme best missen. “Die uitspraken komen uit de mond van mensen die beweren achter de politiek van Paula D’Hondt te staan”, betoogt hij. Volgens Gust Emmeregs heeft een beperkt aantal mensen, overwegend uit éénzelfde familie, uit eigenbelang veel goedgelovige dorpsgenoten om de tuin geleid. ”De mensen hebben niet eens de tijd gekregen om de tekst van het bezwaarschrift te kunnen lezen”, is hij van mening.

  Ondertussen is bij het schepencollege van Mechelen inderdaad een bundel met 830 handtekeningen tégen de voorgenomen bouw van de woningen in Leest toegekomen.

  Dat betekent dat één derde van de Leestenaren zich theoretisch niet akkoord verklaart met het initiatief. Het is nu de opdracht van het college om de bezwaren juridisch uit te pluizen. Gust Emmeregs hoopt dat ook de gemeenteraadsleden de kans zullen krijgen zich in dit debat te mengen. “Het is echter niet het aantal bezwaren dat doorslaggevend mag zijn, wél de gegrondheid ervan”, vindt hij.

  Als het schepencollege van Mechelen alsnog het licht op groen zet en wanneer stedebouw zijn reeds 20 jaar geleden gegeven goedkeuring handhaaft, dan krijgt Leest reeds volgend jaar enig concreet resultaat van het grootse opzet te zien. Tenzij de dorpspolitiek daar een stokje voorsteekt. “Sussen” en “Blekken” weet je wel. (F.J.)”

   

  Nog in dezelfde krant van 29 juli : gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger van de oppositiepartij VU Herman Candries :

  Wijkt Leest ?

  In Mechelen wordt weer politiek op hoog niveau gespeeld. De 479 bezwaarschriften en de 865 handtekeningen tegen een onzinnige verkaveling met bouwproject voor 97 woningen vallen Gust Emmeregs blijkbaar zwaar. De enige echte Leestenaar, die anderen verwijt de man en niet de bal te spelen, is hier duidelijk de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet...Alle middelen blijken goed om de geloofwaardigheid van deze protestactie te kelderen. Toch is het probleem eenvoudig. In de richtlijnen, die minister De Batselier meegaf bij de oprichting van Domus Flandria, klinkt het nochtans duidelijk welke de prioriteiten zijn : de bestrijding van de leegstand, verbetering van de kwaliteit van het woonpatrimonium, realisatie van woonzekerheid, met maximale vrijwaring van de open ruimte. Voor Mechelen zijn er dus andere prioriteiten. Voor alles moet de binnenstad opnieuw bewoonbaar gemaakt worden, opnieuw bevolkt worden. Mooie open ruimte, zoals diegene waarnaar in dit geval gelonkt wordt, zou best gevrijwaard blijven.

   

  Gust Emmeregs liet het daar niet bij en in een (niet gedateerd) manifest van vijf bladzijden onder de hoofding ‘Antwoord van een echte Leestenaar aan de Leestenaars’ verdedigde hij zijn handelswijze. Hierna een samenvatting :

  “De Leestse bevolking kreeg vorige week een schrijven en een, door een paar personen opgesteld model-bezwaarschrift, i.v.m. de verkavelingsaanvraag door de NV Swinnen, in de bus of persoonlijk overhandigd.

  Zowel het begeleidend schrijven als de inhoud van het opgestelde bezwaarschrift zijn, om het in voetbaltermen uit te drukken : ‘SPELEN OP DE MAN IN PLAATS VAN OP DE BAL’.

  Bepaalde opgesomde redenen tot afwijzing van het voorstel zijn enerzijds totaal onjuist en hebben  anderzijds nog min nog meer tot doel mij persoonlijk, mijn verwezenlijkingen zoals de realisatie van de Sporthal, de voetbalterreinen en de Omnihal, in opspraak te brengen.

  Wat men daar ook over zegt en schrijft, ik zeg u dat ik fier ben op al deze verwezenlijkingen die de Leestse en/of Mechelse gemeenschap geen frank gekost hebben. Ik heb er mijn laatste frank ingestoken en heb er nog elke dag de grootste moeite mee om alles financieel rond te krijgen. Dit alles om de Leestse en Mechelse jeugd toe te laten in eigen omgeving aan sport en ontspanning te kunnen laten doen.

  De plaatselijke Vrije Basisschool waarvan Paula Bradt destijds, het moet gezegd worden met veel inzet en initiatief de bezielende kracht was, was in 1985 wat blij toen zij met haar leerlingen toegelaten werd in wat nu genoemd wordt : ‘een sporthal met een bedenkelijke architectuur’.

  Het destijds genomen initiatief tot aankoop en benuttiging van die gronden voor Sociale Woningbouw was een iniatief van het toenmalig Gemeentebestuur van Leest.

  Ik vraag mij werkelijk af wat de bewoners van de verkaveling aan de Vinkstraat hiervan vinden. Voor zover ik weet is daar geen Gettovorming en zijn deze mensen reeds goed geïntegreerd in de Leestse gemeenschap.

  Waar ik ook met belangstelling naar uit kijk, is naar de reactie van de bewoners van de Dorpstraat, Vinkstraat en Ten Moortele. Beseffen deze mensen wel goed dat in het bezwaarschrift, blz. 2 punt 4, voorgesteld wordt om de open ruimte tussen deze straten, zijnde plus minus 12 ha. te benutten voor sociale wongen.

  Dit wil zeggen sociale woningen bouwen achter de tuin van zo’n 100-tal bestaande woningen.

  Tot daar, geachte vrienden van Leest-Mechelen, de reactie waar ik mij verplicht toe voelde. De waarheid heeft ook haar rechten, of niet soms.

  Vriendelijke groeten, Gust Emmeregs.”

   

  1994 – 7 maart – Gazet van Mechelen :

   

                                     CDV de partij van de verzoening

  “Leest.- De CDV is en blijft de partij van de verzoening. Dat beklemtoonden zowel fractieleider Herbert Crol als burgemeester Jos Vanroy, vrijdag op de info-avond van de CDV in een bomvolle parochiezaal in Leest. Als de ultieme verzoeningspoging met de CVP echter niet lukt, gaat de CDV resoluut naar de gemeenteraadsverkiezingen “met de macht van onze overtuiging”, zoals Vanroy dat uitdrukte. Dat de CDV bij wijze van spreken zijn burgemeester heeft aangeboden als zoenoffer, is volgens Crol het beste bewijs dat de partij echt wel bereid is om opnieuw de rangen te sluiten. Ook Vanroy beklemtoonde met veel energie in zijn stem dat hij voor de grote verzoening is en bereid om samen met Fons Vanstappen en anderen van het toneel te verdwijnen. “Maar dan moet men ons wel ernstig nemen”, aldus Vanroy. “Als dat niet kan, gaat de CDV op 9 oktober naar de verkiezingen en dan sta ik hier binnen enkele maanden opnieuw om u te vragen voor ons te stemmen.”

  De voorwaarden die de CDV stelt, zijn inmiddels bekend. Op de reeds goedgekeurde ontwerplijst van de CVP moeten verkiesbare plaatsen vrijgemaakt worden voor CDV-ers, zodat ze uitzicht hebben op een ambt als schepen of mandaten in het OCMW en de Mechelse Goedkope Woning. In het voorstel dat de CDV vorige week dinsdag aan de CVP heeft overgemaakt, stond concreet de eis dat de tweede, vierde en zesde plaats op de CVP-lijst voor een CDV-er moest zijn. Daarop deed de CVP een tegenvoorstel, waarover zaterdag of zondag nog moest onderhandeld worden. De inhoud van dat tegenvoorstel werd vrijdagavond nog stil gehouden, teneinde de besprekingen niet te bemoeilijken. Maandag zal in elk geval moeten blijken of er een verzoening dan wel een definitieve breuk uit de bus komt. Het partijbestuur van de CVP komt immers maandagavond voor de tweede keer in één week tijd bijeen om de knoop met de CDV door te hakken. Waarnemers meenden vrijdagavond dat de CDV in elke geval handig gemaneuvreerd heeft door de bal in het kamp te leggen van de CVP, waar de eensgezindheid rond heel de situatie de voorbije dagen ver zoek was.

  Primeur

  Gust Emmeregs, afgevaardigd bestuurder van de Mechelse Goedkope Woning, kwam vrijdag in zijn uiteenzetting nog met een primeur voor de dag. De geplande verkaveling in Leest, voor een sociale woonwijk van meer dan 90 woningen, werd niet goedgekeurd door het huisvestingsfonds Domus Flandria. De MGW heeft de grond dan ook niet langer nodig en gaat in op de vraag van een bouwfirma om heel het perceel te verkopen. Volgens Emmeregs komt er mogelijk nog dit jaar een particuliere verkaveling van sociale woningen.”

   

  1994 – 8 augustus – Gazet van Mechelen :  CDV WIL VERZOENING ZONDER EXCLUSIEVEN... MAAR DE CVP WIL GEEN EMMEREGS

  De recente gebeurtenissen en het afspringen van de verzoeningspogingen tussen CVP en CDV, hebben als gevolg dat in Mechelen het christen-democratische front verdeeld naar de kiezer stapt, tenzij er de komende uren toch nog een uitweg wordt gevonden. Voor de insiders is zulks nu helemaal uitgesloten, want de CDV wil een verzoening zonder exclusieven, de CVP wil onder geen beding dat Gust Emmeregs op de lijst fungeert. Dat men Herbert Crol op de lijst zou meenemen vond wel genade bij een meerderheid van het partijbestuur. Zoals bij de meeste van dergelijke gevallen meent iedereen het gelijk aan zijn kant te hebben. De CDV, bij monde van fractieleider Herbert Crol ziet het zo. Sinds 28 februari ’94 praten CDV met CVP om met een gemeenschappelijke christen-democratische lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober e.k. te stappen.

  Er werden langs beide zijden een aantal voorstellen gedaan aangaande lijstsamenstelling, programma, e.d.

  De mening van het CVP-bestuur werd nooit gevraagd. Er werd telkens in een beperkt groepje, het dagelijks bestuur, rond de pot gedraaid. Men durfde in de CVP geen beslissingen nemen, want dan zou snel duidelijk worden dat zij geen echte verzoening willen tot stand brengen. Bemiddelaar Stan De Clercq deed, na vele gesprekken gevoerd te hebben met beide groepen, op 7 april een voorstel. Dit voorstel was gebaseerd op een evenwichtige basis voor CDV en CVP. Zeven CDV-ers zouden fungeren op de plaatsen 35 tot 41. Hierbij is zeer belangrijk te weten dat burgemeester Jos Vanroy zelf heeft aangeboden zich niet kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen indien er een verzoening tussen beide groepen tot stand zou komen. Ook oud-schepen Fons Vanstappen en schepen Leo Clarijs zouden niet op de lijst fungeren. Dit was vanuit de CDV-hoek een belangrijke stap om de verzoening volledig te kunnen realiseren. Dit voorstel van de bemiddelaar werd door de CDV positief onthaald in een antwoord van 14 april. Voor de CVP was dit voorstel blijkbaar niet de oplossing. Herbert Crol en Gust Emmeregs waren evenmin welkom. Meer dan een maand later gaven ze aan de bemiddelaar te kennen dat ze zijn voorstel nooit in het CVP-bestuur hadden besproken en dat het dagelijks bestuur slechts 3 CDV-ers op de lijst wenste te plaatsen, nl. Jos Van Aken, Germaine Peeters en Louis Vloebergh.

  (...)

   

  03-06-2012 om 11:21 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  6 mei 1992 - Gazet van Antwerpen:

  CVP SCHORST 12 MANDATARISSEN- Burgemeester Vanroy, twee schepenen en zaakvoerder MGW niet langer spreekbuis van CVP-Mechelen

  “De politieke bom binnen de CVP-Mechelen, die al een tijdje aan het tikken was, is nu tot een explosie gekomen. Het Dagelijks Bestuur van de CVP-Mechelen acht 12 mandatarissen niet langer leden van de partij. Daaronder bevinden zich de burgemeester, twee schepenen en de zaakvoerder van de Mechelse Goedkope Woningen. Aanleiding tot deze vrij zware sancties die tegen “de twaalf” is genomen is het niet nakomen van de in het bestuursakkoord voorziene schepenwissel Fons Vanstappen-Frank Nobels.

  De herrie daarrond duurt al enkele maanden. Als reden om de wissel tussen schepen Vanstappen en fractieleider Frank Nobels niet te laten doorgaan had burgemeester Vanroy gesteld dat “er eerst een oplossing moet gevonden worden voor raadslid GUST EMMEREGS uit LEEST. Die moet op woensdag 19 mei in de bouwmaatschappij Mechelse Goedkope Woning zijn mandaat van afgevaardigd beheerder afstaan aan Wim Jorissen.”

  Woordbreuk gepleegd
  Een schepen is voor zes jaar verkozen en ik blijf bijgevolg op mijn stoel zitten tot einde van mijn mandaat, zegt Fons Vanstappen. Die krijgt men alvast niet uit zijn schepenzetel voor het einde van deze legislatuur. Vanstappen had tot 1 mei jl. de tijd om zijn mandaat af te staan aan de jongere collega Frank Nobels. Dat is dus niet gebeurd en daarover heeft het Dagelijks Bestuur van de CVP-Mechelen zich maandagavond urenlang gebogen. In een persmededeling zegt het dagelijks bestuur te betreuren dat de burgemeester, samen met enkele andere mandatarissen, geen gevolg gaven aan de herhaalde oproepen om zich aan te sluiten bij de besluiten genomen door de verschillende CVP-partijinstanties. Het CVP-bestuur betreurt verder dat Vanroy, schepen Clarijs-Pauwels, schepen Vanstappen vroeger gemaakte akkoorden terug op de helling willen zetten en zelfs weigeren om de schriftelijke akkoorden, waaronder zij hun handtekening plaatsten, uit te voeren.

  Het CVP-bestuur wenst zeer duidelijk te stellen dat diegenen die manifest woordbreuk plegen niet thuis horen in de Christelijke Volkspartij.
  Reeds voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de CVP-afdeling van  Mechelen geopteerd voor een vernieuwd beleid. Dit kwam tot uiting bij de lijstvorming waar er een kopploeg werd naar voor geschoven in de plaats van een kopman. Volgens 80% van de CVP-afdeling was het immers noodzakelijk om naast de ervaring van de vroegere burgemeester een duidelijke vernieuwing te brengen. Voor de tweede tot en met de vijfde plaats werden Patrick Backx, Leo Stevens, Frank Nobels en Lieve Keuleers op de lijst geplaatst.

  Toen na de verkiezingen de CVP opnieuw bestuursverantwoordelijkheid kreeg kwam er een consensus tot stand die leidde tot een geschreven akkoord dat door alle betrokkenen werd ondertekend. Dit akkoord hield in dat Fons Vanstappen en Lea Clarijs-Pauwels schepenen zouden worden doch dat zij er zich toe verbonden op vraag van het partijbestuur respectievelijk in 1992 en 1993 ontslag te nemen ten voordele van Nobels en Keuleers. Ook werd afgesproken dat Emmeregs in mei 1992 zou opgevolgd worden door Wim Jorissen in de MGW.

  Dit akkoord, zegt de CVP-Mechelen, werd unaniem bekrachtigd door het bestuur van de CVP-afdeling Mechelen waarvan de betrokkenen allen deel uitmaken.
  Vanroy liet onlangs dan schriftelijk aan het partijbestuur weten dat EMMEREGS zaakvoerder van de MGW blijft en de schepenwissel voor onbepaalde tijd zou worden uitgesteld.

  Het CVP-Bureau heeft tijdens de vergadering van maandagavond jl. nu vastgesteld dat 12 leden van de partij geen gevolg hebben gegeven aan de oproep om zich voor 1 mei jl. aan te sluiten bij de beslissingen van het partijbestuur Mechelen. Dat zijn met name, na de burgemeester en de twee schepenen en de MGW-zaakvoerder, de gemeenteraadsleden Germaine Peeters, Jos Van Aken, LOUIS VLOEBERGH en Herbert Crol en de OCMW-raadsleden Theo De Wit, Annie Vanstappen, Guido Vandeneede en Herwig De Lannoy.

  Omdat Vanroy, Vanstappen, EMMEREGS en Clarijs manifest hun handtekening over de afgesproken wissels hebben verloochend, waarbij men zich de vraag kan stellen welke waarde de handtekening heeft van de burgemeester en van andere mandatarissen, heeft het CVP-bureau beslist om aan het eerstvolgende partijbestuur voor te stellen deze mandatarissen uit de partij te stoten.

  Gelet op “sommige” positieve signalen tot verzoening zal aan de overige dissidente mandatarissen gevraagd worden om voor 1 juni a.s. hun engagementsverklaring te hernieuwen, ondermeer door het onderschijven van de beslissingen van het partijbestuur Mechelen omtrent de wissels. Geven zij geen gevolg hieraan dan zal ook tegen hen de procedure tot uitsluiting gestart worden in het partijbestuur van juni a.s.

  Belangrijk is ook dat Vanroy en Vanstappen worden aangemaand om hun achterstallige bijdragen aan de partij (samen zo’n 100.000 frank) te voldoen.

  Tot slot zegt de CVP dat ze de afspraken met de coalitiepartner, de SP, zal nakomen omdat men het bestuur van de stad niet op de helling wil zetten.

  Iedereen moet kleur gaan bekennen

  Ondanks deze zware heibel binnen de CVP wordt gezegd dat het bestuur van de stad niet in gevaar zal komen. Er zal niet onverdeeld gestemd worden in de raad. Kritiek punt wordt wellicht de vervanging die er aankomt om woensdag 19 mei. Dag waarop raadslid Wim Jorissen (CVP) het zaakvoerderschap van Gust EMMEREGS in de MGW zal overnemen. Daarover moet er niet gestemd worden binnen de gemeenteraad, omdat dit automatisch zal gebeuren binnen de algemene vergadering van de MGW.
  Algemeen wordt verwacht dat Vanroy een of ander manoeuver zal uithalen om dat mandaat van Jorissen te laten intrekken en dan wordt het uitkijken hoe het stemgedrag zal zijn van coalitiepartner SP.

  Vraag is dan ook of het beleid van de stad op de helling wordt gezet en of er weer naar een wisselmeerderheid zal dienen gegrepen zoals ten tijde van oud-minister Jef Raemaekers, tijdens de vorige legislatuur ?
  De bom is al ontploft binnen de CVP, maar er blijft de komende weken nog wel wat dynamiet in de Mechelse politieke lucht hangen. –L.D.N. 

   

  De dag nadien schreef dezelfde krant dat de Mechelse CVP-jongeren volledig de houding van het CVP-partijbureau onderschreven en dat ze de uitsluiting uit de partij eisten van burgemeester Vanroy, schepenen Fons Vanstappen en Lea Clarijs en zaakvoerder MGW Gust Emmeregs die volgens hen op een schandalige wijze hun woord braken en hun handtekening verloochenden.

  In dezelfde krant kreeg ook de burgemeester een forum. Volgens hem werd de stad bestuurd door de verkozenen en niet door de partij...

  In “Het Laatste Nieuws” van 22 mei reageerde Gust Emmeregs : “Ik ben geen jurist, wel een realist. Als men mijn mandaat afneemt binnen de MGW, dan sta ik erop dat men mij een evenwaardig mandaat zou teruggeven. Dat heeft dus niets te maken met onderschreven akkoorden. Mag ik in dat verband immers verwijzen naar een eveneens onderschreven bestuursakkoord CVP-SP en het daaraan gekoppeld beleidsdocument aangaande de begroting 1990. Na lang overleg kwam men tot een concensus. Ik heb toen mijn verantwoordelijkheid genomen”.

  Emmeregs werd, door de onthoudende stemmen van de SP-ers, tijdens de algemene vergadering van de MGW, in zijn functie bekrachtigd.

  “...bovendien heeft de CVP-Mechelen mij eind 1988 voorgesteld om het mandaat van beheerder MGW te aanvaarden mits de uitdrukkelijke belofte –en dit na een schorsing van de bestuursvergadering- dat voor het verstrijken van mijn mandaat men voor mij een evenwaardig mandaat zou hebben. Dat kan niemand ontkennen. De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat voorzitter van de Vlaamse Executieve, Luc Van den Brande, zich de laatste maanden bijzonder heeft ingespannen om die belofte in te lossen. Dit is spijtig op onbegrip gestoten van bepaalde individuen. Ook wil ik nog benadrukken dat ik in de heraanstelling van mijn functie als afgevaardigd-beheerder geen persoonlijk belang, noch prestige nastreef. (...)”

   

  Eind mei bekrachtigde het hoogste orgaan binnen de CVP-Mechelen, het Partijbestuur, wat weken voordien het Partijbureau had beslist : uitsluiting uit de partij voor burgemeester Jos Vanroy, voor de schepenen Vanstappen en Clarijs-Pauwels en MGW-beheerder Gust Emmeregs. (HLN 27/5/92)

   

  Tijdens een drie uur durend debat in besloten vergadering trok de Mechelse gemeenteraad het mandaat in van Gust Emmeregs als afgevaardigd beheerder bij de sociale bouwmaatschappij De Mechelse Goedkope Woning

  (HLN,3/6/92)

   

  Het Laatste Nieuws van 18 juni : “...De “Ik-wel-jij-niet”-strategie gaat vrolijk verder binnen het Mechels stadsbestuur. Wie enkele dagen in het buitenland verblijft, weet bij zijn terugkeer niet meer wie er wààr benoemd werd, wie er nog tot welke partij behoort en wie er zijn huik naar de wind hing. Koren op de molen natuurlijk voor de protest-, oppositie- en radicaalstemmers. (...)

  Wat Gust Emmeregs betreft is de situatie –en vooral zijn persoonlijke houding- eerder confuus. Op de partijvergadering las voorzitter Arnout Schotsmans een verklaring van Emmeregs voor waarin deze laatste zegt alle richtlijnen en beslissingen van de partij te zullen volgen. Gezien hieruit een positieve houding bleek, stelde de voorzitter voor om de uitsluitingsprocedure voor Emmeregs uit te stellen. 43 van de 62 aanwezigen stemden voor uitstel. De voorgelezen brief van Emmeregs blijkt dan weer diametraal te staan op de inhoud van een andere verklaring, die hij dezelfde dag ondertekende.
  Hierin verklaarde hij met alle gemeenteraadsleden en OCMW-ers van de Vanroy-clan ontslag te zullen nemen als iemand onder hen uitgestoten werd.

  Wim Jorissen is ondertussen aangesteld als afgevaardigd-bestuurder bij de MGW.
  Tijdens de buitengewone algemene vergadering van die MGW werd Willy Deleus, ter vervanging van Gust Emmeregs, benoemd tot bestuurder.

  (...)

  De getackelde Gust Emmeregs zou nu als soelaas een deeltijdse opdracht krijgen op het kabinet van minister Van den Brande.
  Welke van zijn 2 voornoemde schriftelijke verklaringen nu de “echte” is, blijft echter voorlopig nog onduidelijk. (...)

   

  Op 25 juni blokletterde Het Laatste Nieuws : “Gust blijft bij burgemeester.”

  Emmeregs maakte aan de pers bekend dat hij de groep Vanroy trouw bleef...”De echte moeilijkheden begonnen toen de stadsbegroting van 1990 ‘getrouw’ werd opgesteld en goedgekeurd door de voltallige SP en een meerderheid van de CVP. Zij werd niet aanvaard door een minderheid van de CVP (de groep Nobels-Stevens). Van dan af escaleerden de zaken.” Het Laatste Nieuws :  Emmeregs zegt voluit dat het College van Burgemeester en Schepenen –en dus het stadsbestuur van CVP en SP- meer werd tegengewerkt door de minderheidsfractie binnen de CVP, dan door de oppositie. Hij wijst daarbij naar juni 1991, toen gepoogd werd om schepen Vanstappen uit de partij te sluiten. In september 1991 wordt een nieuw akkoord met schepen Vanstappen gesloten en ondermeer ook een hernieuwde toezegging naar Gust Emmeregs toe. Oktober 1991, dringende vraag tot Emmeregs zich kandidaat te willen stellen voor de provincieraadsverkiezingen, met een nogmaals hernieuwde formele schriftelijke bevestiging in verband met het beschikbaar stellen van een gelijkwaardig mandaat. En dan de breuk binnen de CVP einde mei-begin juni jl.

  Dan komt minister-president Luc Van den Brande tussenbeide. ‘Ik heb me dan schriftelijk principieel bereid verklaard de standpunten van het CVP-partijbestuur te aanvaarden, op voorwaarde dat voorafgaandelijk een gesprek zal worden gevoerd met Van den Brande. Dat heeft tot niets geleid. Ik hoopte dat mijn gevoelsmatige trouw aan de CVP als instelling zou kunnen worden verzoend met de meerderheidsfractie waartoe ik behoor. Maar dat heeft niet mogen zijn, en de doorbraak is er dan ook niet gekomen,’ zegt Emmeregs.

  De CVP-er besloot met te zeggen dat, wanneer zijn trouw voor de CVP maar te verwezenlijken is ten koste van een volkomen aloyale houding ten overstaan van de burgemeester en de meerderheidsfractie, dat hij het gedachtengoed der Christen-democratie trouw blijft, doch binnen het kader en de werking van de groep waartoe hij behoort. De groep van burgemeester Vanroy dus. Emmeregs zegt dat bij hem de houding van een strikte loyaliteit en gebondenheid met de meerderheid der Mechelse CVP-mandatarissen boven het nastreven van een gelijkwaardig mandaat staat. Het voornaamste is dat de stad verder kan bestuurd worden, en daar is volgens hem ook een meerderheid voor.

  Na deze verklaring mag Emmeregs er zich aan verwachten dat de CVP-Mechelen hem binnen de kortste tijd uit de partij sluit. Meteen kan er naar de verkiezingen binnen drie jaar worden gewerkt.”

   

  De perikelen in het Mechelse CVP-huishouden zouden leiden tot de oprichting van een nieuwe partij : de CDV (Christen Democratische Vernieuwing) waarvan burgemeester Jos Vanroy vaandeldrager was en waarbij Gust Emmeregs zich zou voegen.

   

  Foto’s :

  -Schepen Fons Vanstappen.

  -Schepen Lea Clarijs-Pauwels.

  -Burgemeester Jos Vanroy in ’83 tijdens een gemeenteraadszitting. In het midden de heren Charlier en Michiels. Achteraan links Gust Emmeregs.

     03-06-2012 om 08:51 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 16 september 1994 organiseerde Davidsfonds Leest een debatavond in het Parochiehuis met de Mechelse politici. Moderator was BRTN-journalist Alex Puissant. Deze laatste startte het debat met te vertellen dat men met zoveel aanwezige partijen en sprekers niet van een debat kon spreken. Dat de meesten overigens voor het eerst in Leest kwamen, was voor de aanwezigen in diverse materies duidelijk.

  Er waren vertegenwoordigers van WOW, PVDA, CDV, SP, VLD, VU, CVP, Vlaams Blok, Rood-Groene beweging en Agalev en in de zaal een 80-tal politiek geïnteresseerden.

  De CDV, zonder Gust Emmeregs want hij was niet uitgenodigd, kwam diverse keren in de verbale vuurlinie te liggen. Vooral rond de verkaveling van Leestse gronden voor sociale woningen waar deze partij een positieve beslissing had genomen in dat dossier. “De doorsnee Leestenaar, zo bleek, lust de CDV en specifiek de verantwoordelijken in het dossier wel rauw. De CDV-er Charlier zei dat er met de Leestenaar te weinig overleg was geweest in dit dossier, maar dat dit in de toekomst niet meer zou gebeuren…” (GvM, 19/9/1994)

   

  Gazet van Mechelen van 20 september 1994 :       Gust Emmeregs is boos

  Gust Emmeregs, zaakvoerder-afgevaardigd bestuurder van de sociale bouwmaatschappij ‘De Mechelse Goedkope Woning’ vindt dat hem onrecht is aangedaan. Vorige vrijdagavond organiseerde het Davidsfonds van Leest een politiek debat in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat hij daar, als gemeentemandataris en als verantwoordelijke van de MGW, niet werd op uitgenodigd is Gust Emmeregs uit zijn krammen geschoten. Van sommige mensen uit het publiek die de debatavond hadden bijgewoond, kwam Gust Emmeregs ter ore dat hij op die bijeenkomst als politieker in een slecht daglicht werd gesteld.

  ‘Ik vind het niet eerlijk dat ik mij niet heb kunnen verdedigen. Van het Davidsfonds vind ik het bovendien niet correct dat ze toelieten dat plaatselijke mandatarissen volgens een vooraf opgezet scenario een hak werd gezet.’

  Emmeregs voelt zich na zes bewogen politieke jaren min noch meer geviseerd door bepaalde groepen uit zijn  eigen gemeente. Tegen die gang van zaken heeft hij alvast geprotesteerd.

   

  De Gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 gaven volgende uitslag :

  Zetels : 10 CVP (-4), 10 SP (-3),  9 Vlaams Blok (+6), 7 VLD (+1), 3 Agalev (+1) 1 CDV (+1) en 1 VU (-2).

  Het stadsbestuur werd als volgt samengsteld : Geert Bervoets (SP) burgemeester, Patrick Backx (CVP) 1ste schepen, Willy Vandenbrande (SP), 2de schepen, Johan Lamon (Agalev) 3e schepen,

  Leo Stevens (CVP) 4de schepen,  Jan Pepermans (Agalev) 5de schepen, Frank Nobels (CVP) 6e schepen, Jaak De Wachter (SP) 7e schepen, Raymond Janssens (SP) 8e schepen.

   

  Gazet van Mechelen van 11 oktober 1994  : Emmeregs begraaft politieke strijdbijl

  Gust Emmeregs kon gisteren de zware verliescijfers van zijn CDV, de partij van de burgemeester, nog steeds niet verwerken.

  “Ik begrijp het niet. Ik haal 505 voorkeurstemmen en moet mijn zetel in de raad afstaan aan kandidaten die niet eens 50 stemmen achter zich kregen”.

  Hij toonde zich bitter omdat sommige kiezers voor kleinere partijen als bv. Rossem hebben gestemd. Dat doet mensen zoals hij de das om.

  Nochtans verklaart dàt niet de nederlaag van de CDV. Na 24 jaar actieve politieke bedrijvigheid legt Gust Emmeregs er het bijltje bij neer. Hij wil zich de volgende jaren volledig toeleggen op zijn zaak.

  Over of hij ooit nog in de politieke arena zal aantreden liet Emmeregs zich gisteren niet uit. Voorlopig wil hij de dingen eens rustig bekijken. Emmeregs neemt zich voor om “zijn” omnihal in Leest verder te blijven uitbouwen ten dienste van de gemeenschap. Of hij nu gemeenteraadslid is of niet.  

   

  En dezelfde krant blokletterde op 31/12/1994 : Gust Emmeregs sluit een tijdperk af.

  Na 30 jaar politiek leven is dat tijdperk voor Gust Emmeregs (54) onherroepelijk afgesloten. Dat hij niet werd herverkozen is voor hem nochtans geen reden dat hij zich niet verder ten dienste van zijn medemensen zou stellen.  “Ik ben nu eenmaal zo”, zei Emmeregs. De man die zonder fusies hoogstwaarschijnlijk nog altijd burgemeester van Leest  zou geweest zijn, verheelt niet enigzins teleurgesteld te zijn. Hij had méér respons

  verwacht van de kiezers voor wie hij meent zich steeds dienstbaar te hebben opgesteld. De teleurstelling van Emmeregs heeft ook te maken met wat hij omschrijft als een “afrekening tussen personen” bij de breuk tussen CVP en CDV. Die breuk verklaart volgens hem ook dat de CDV bij de Mechelaars niet aanslaat en dat waarschijnlijk nooit zal doen. “Het is niet goed dat mensen die hetzelfde gedachtengoed verdedigen zich in verschillende formaties opstellen” is zijn overtuiging. Zelf heeft Emmeregs er geen spijt van dat hij de stap naar de CDV heeft gezet. Hij verklaart die overstap als een gevolg van de zaken die van dag tot dag gebeuren.

  De politieke maneuvers waren er oorzaak van dat Gust tot tweemaal toe achter een schepennet viste. Na defusie opteerde men in Mechelen voor een CVP-schepen die uit de deelgemeente Muizen kwam. In 1982 werd de CVP na de verkiezingen in de oppositie gedrongen. Gust verklapte ons ook een geheim : “Waar het voor een meerderheid duidelijk was dat ik in de uitlopende legislatuur een schepenambt zou toegewezen krijgen, kantte reeds in...maart 1983 een groep binnen de jongeren van de Mechelse CVP  zich daartegen. Dat heeft me tot op vandaag diep gekrenkt”, aldus Gust.

   

  Op 8 juli 2009 schreef GVA : ‘VV Leest geeft waarschijnlijk forfait. Voor VV Leest lijkt het erop te zitten. De ploeg van de zwaar zieke voorzitter Gust Emmeregs is nog wel ingeschreven in competitie maar zal waarschijnlijk forfait moeten geven. Voorzitter Emmeregs is er het hart van in, maar moet zijn gezondheid voorrang geven. ‘Ik zit nu momenteel in het Middelheimziekenhuis en die trappen doen, is moordend’, begint een puffende Emmeregs. ‘Het gaat niet goed met mijn gezondheid en nog veel minder met die van VV Leest. Ik zou durven zeggen dat de situatie uitzochtloos is. Ik heb nog wel enkele contacten gehad met mensen die de club willen steunen, maar het is allemaal weinig concreet.’

  Vorig jaar had VV Leest al een rampjaar met een trainersvaudeville, spelers die de club verlieten, veel onderlinge ruzies en als klap op de vuurpijl de degradatie toen in de laatste eindrondematch de wedstrijd werd stilgelegd omdat VV Leest niet genoeg spelers meer had.

  Toch geeft Emmeregs het niet helemaal op. ‘Het kan ook zijn dat we een jaar stoppen en dan opnieuw beginnen. Want ik moet eerlijk zijn : het doet me hartzeer om na 35 jaar, waaronder zes jaar bevordering, te moeten stoppen. Maar ik kan door mijn ziekte geen langetermijnplanning maken en dan is het eigenlijk zinloos. Over een maand of drie weet ik hoe het met mij evolueert en dan kan ik er misschien opnieuw invliegen. Maar nu hebben we een groot tekort aan spelers en ik heb geen zin om elke week afgeslacht te worden. Mijn gezondheid is nu mijn eerste zorg; Als dat goed komt, zie ik nog wel een toekomst voor VV Leest’.

  Dezelfde krant publiceerde op 28 augustus dat GR Katelijne bijna alle spelers van het ‘failliete’ VV Leest overnam, onder hen  een hoop Brazilianen.

   

  Gazet van Antwerpen bracht  op 2 september 2009 volgend verslag naar aanleiding van het overlijden van de stichter :

  “Gust heeft voor anderen veel gedaan, niet voor zichzelf”

  “Dorpsfiguur en politicus Gust Emmeregs is na een slepende ziekte overleden bij zijn zus in Hombeek. ‘Wij wisten dat hij ziek was. De Gust heeft tegen tweehonderd per uur geleefd, maar zijn wil was wet,’ zegt zijn vriend Louis Vloebergh. Gust Emmeregs was voor de CVP onafgebroken van 1971 tot en met 1994 gemeenteraadslid in Leest en Mechelen.. Daarnaast was hij in de jaren tachtig ook voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Mechelse Goedkope Woning (MGW).

  Samen met toenmalig burgemeester Jos Van Roy, Fons Vanstappen en Lea Clarijs richtte Gust, na een interne ruzie binnen de toenmalige CVP-Mechelen, net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 de Christen Democratische Vernieuwing (CDV) op. Toen dat geen succes bleek, keerde hij de politiek de rug toe. Gust Emmeregs, die jaren bij Eternit in Kapelle-op-den-Bos werkte, stond bekend als een doorzetter. Zo bouwde en runde hij de huidige sporthal in Leest. Die werd enkele jaren geleden, toen zijn gezondheid achteruit ging, door de stad Mechelen overgenomen.

  Daarnaast was Gust stichter van voetbalclub VV Leest, waarmee hij het tot in bevordering schopte. De laatste jaren kende de club evenwel financiële moeilijkheden, wat Emmeregs ertoe dwong om dit jaar geen ploeg in competitie in te schrijven. Nu Gust er niet meer is, is de kans groot dat VV Leest van de voetbalkalender verdwijnt.

  ‘Voor het voetbal heeft hij in Leest veel gedaan. Voor jong en oud. Met dat klein ploegske van den buiten speelde hij in vierde nationale. Wie doet het hem na ? Gust kon het ook goed uitleggen. Voor de politiek was hij dus in de wieg gelegd. Maar hij was van de ‘Sussen’ en die moesten het onderspit delven tegen de ‘Blekken’, de fanfare die het politieke landschap in Leest beheerste. De ‘Blekken’ hebben altijd de burgemeesterssjerp geleverd. Gust wou steeds zijn gelijk krijgen, dat was zijn slechte kant. Als dat niet lukte, gooide hij soms de boeken dicht op een vergadering en stoof naar buiten als een briesende leeuw,” herinnert Louis Vloebergh, die samen met Gust Emmeregs in de Leestse en Mechelse politiek zat.

  Ook oud-burgemeester Jos Van Roy looft Gust voor zijn werkijver. ‘Een heel emotioneel geladen man die veel voor de gemeenschap heeft gedaan. Maar alles wat hij erin gestoken heeft, heeft hij verloren. Gust heeft voor anderen veel gedaan, nooit voor zichzelf. En op het ogenblik dat hij een schouderklopje kon gebruiken, lieten ze hem nog vallen ook. Voor Gust was een woord een woord. Je kon op hem rekenen. En dat is toch zeldzaam in de politiek.’ (LDN en SVH)”

   

  Gust Emmeregs was te Mechelen geboren op 18 augustus 1940 en overleed in zijn huiskring te Hombeek bij zijn zus Maria op 31 augustus 2009.

   

  “Leven is soms niet gemakkelijk.
  Ouder worden is soms moeilijk.
  Doch sterven is soms moeilijker,

  moeizaam bent U heengegaan,

  veel te lang duurde de laatste stap.
  Eindelijk kwam de verlossing

  na maanden en dagen van je ziekte,

  weinige mensen zullen het je nadoen.

  Al de evenementen die U presteerde,

  de voetbal en niet te vergeten

  de Leestse Volksfeesten.

  U verdient een staande ovatie Gust

  Maar…Eiken sterven ook !

  Nu hebt U de verdiende rust gevonden

  die U op aarde niet werd gegund.
  Je was dankbaar voor de goede zorgen

  die je zus Maria U heeft gegeven.
  Nu ben je bij de familie

  die U voorgegaan is.
  Rust nu maar

  en geniet van de hemelse glorie !

  Tot weerziens !”  

  (Mooie woorden uit zijn gedachtenisprentje)

   

  03-06-2012 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op 13 september 1984 publiceerde PL in Gazet van Mechelen volgende kop :

  Beter burgemeester in eigen dorp dan schepen in de stad

  Het was een citaat van Gust Emmeregs. De auteur van het artikel trok van leer tegen enkele ‘solo-riders’ in de Mechelse politiek. Hij noemde Louis Neefs, Gery Van Exem en Wim Jorissen jr.

  “Tijdens de jongste zitting van de gemeenteraad hebben we een nieuw ‘geval’ gekregen : CVP-raadslid Gust Emmeregs. Onbetwistbaar bezit deze man capaciteiten. Doch men loopt door zich als ‘solo-rider’ buiten de schreef te wagen het risico zich belachelijk te maken en de partij een ondienst te bewijzen.

  Anders is het gesteld met Gust Emmeregs die, naar wij reeds maanden geleden vernomen hebben, ingevolge een intern probleem in de CVP-familie, zich halsstarrig afzijdig houdt van de CVP-bijeenkomsten en de stelling verdedigt dat het beter is burgemeester te zijn in eigen dorp dan schepen in een stad. Doch Gust Emmeregs is slechts raadslid in een stad en het dorp is sinds 1977 een deelgemeente van Mechelen, waar Jef Ramaekers burgemeester is.  Gust Emmeregs verkeert in de waan dat hij de ‘godfather’ is in zijn deelgemeente. Met het gevolg dat hij tijdens zijn tussenkomst over de spoorwegaffaire Mechelen-Blaasveld er door Ramaekers werd ingeluisd, nadat VU-er Firmin Verlinden hem al een hoekslag had toegediend.

  Men mag niet vergeten dat in de politieke arena een nogal uitgesproken nuance verscholen ligt tussen dorpspolitiek en deze van een stad. En laat Mechelen dan nog een heel groot dorp zijn.

  Deze evidentie schijnt Gust Emmeregs nog niet te hebben beroerd. In elk geval heeft hij nog wel enkele jaren voor de boeg om van deze stelregel overtuigd te raken. En er naar te handelen voor het te laat is.” 

   

   

  In 1987 promoveerde VV Leest naar bevordering. Sponsor Pauwels kwam in die tijd op de proppen. Op de terreinen van VV Leest verrees een tribune met 450 zitplaatsen, sanitair, receptiezaal, e.a. Daartoe diende voor 1,5 miljoen frank grond te worden aangekocht. Pauwels stelde renteloos 4 miljoen ter beschikking. Op het ogenblik dat de grondaankoop bij de notaris diende beschreven te worden, ontdekte men in Leest dat Pauwels eigenaar van de gronden zou worden. Gust Emmerechts ging resuluut in het verzet. Het bestuur van VV Leest was bang om het financiële engagement aan te gaan en Gust haalde een zoveelste toverformule tevoorschijn. Hij kon de NV Sportcentrum er toe bewegen de grond aan te kopen en daartoe een financiering aan te gaan. Op die manier werd het Sportcentrum eigendom van de terreinen.

  Op 4 januari 1991 werd de NV Omni opgericht. Het initiatief daartoe kwam van de NV Sportcentrum Leest omdat de combinatie sporten en nevenactiviteiten nadelig op de sporthal inwerkten. In de NV Omni nam de NV Sportcentrum een meerderheidsparticipatie.

  In het Sportcentrum kwam er een nieuwe sportvloer (1,5 miljoen frank) en de recreatiesporten konden terecht in de omni-sporthal. Met deze derde uitbreiding werd een stevige basis gelegd opdat de drie initiatieven leefbaar zouden blijven.

  Aan de Omnihal in Leest hing in 1994 een prijskaartje van 21,6 miljoen frank (GvM 12/4/1994) . De financiering werd mogelijk dank zij een lening van 11 miljoen en een afbetalingskrediet dat Gust Emmeregs vanwege Eternit, die het complex optrok, kreeg.

  Van bij de start vermeldden de statuten van de NV Omni ook dat de maatschappij zich zou bezighouden met de verkoop, verwerken, bewerken en behandelen van bouwmaterialen. Gust Emmeregs in GvM : ‘ik had toen reeds de bedoeling om me voltijds met de NV Omni te gaan bezighouden. Bij velen kwam het nochtans als een donderslag bij heldere hemel aan toen ik in september 1993, na 33 jaar dienst, bij Eternit ben weggegaan. Ik zag mij daartoe verplicht. Maar Gust is niet buitengekegeld bij Eternit. Als secretaris van de ondernemingsraad zou dat overigens zo goed als onmogelijk zijn geweest.’

  De Gazet wees er op dat het Gust de voorbije jaren via het voetbal, de sporthal en de omnihal in Leest, nooit te doen is geweest om persoonlijk geld te verdienen. De meeste commerciële initiatieven werden genomen om de aangegane verbintenissen te  kunnen nakomen.

  ‘Het gebeurt wel eens dat we enkele weken achterop geraken om enkele honderdduizenden te betalen. Steevast krijg ik dan de deurwaarder aan de deur.  Bij die gebeurtenissen steken de gebruikelijke roddels de kop weer eens op’.

  Samen hadden de vzw VV Leest, de NV Sportcentrum en de NV Omni 57 miljoen frank schuld gemaakt en volgens Gust Emmeregs was die schuld in 1994 voor de vzw gereduceerd tot 0 frank.  De NV Sportcentrum diende de eerstvolgende drie jaar nog 4 miljoen terug te betalen aan de NMKN, de NV Omni had bij Bacob nog 7 miljoen openstaan en bij Eternit nog 3 miljoen frank. Diverse leveranciers hadden samen nog circa 3 miljoen te goed of een subtotaal van 17 miljoen.

  ‘Ik stel er me persoonlijk voor garant dat deze schuld binnen de gestelde termijn zal afgekort worden. Over 7 jaar, als alles betaald is, neem ik me voor het geheel van de sportinfrastructuur die met VV Leest vergroeid is, aan de Leestse gemeenschap over te dragen.De sportieve toekomst van Leest staat er daarmee heel wat beter voor dan dat in de rest van Mechelen het geval is. De Gust in slechte papieren, ze weten niet wat ze zeggen !’

  Dit artikel was in de krant gekomen naar aanleiding van het gerucht dat Gust door zijn werkgever Eternit aan de deur zou zijn gezet en dat hij aan het einde van zijn financieel latijn zou zijn.

   

  In mei ’88 verliet Gust Emmeregs de bijeenkomst van de gemeenteraad omdat  het ‘zijn keel uithing dat men in Mechelen overal openbare werken uitvoerde terwijl dringende herstellingswerken aan Leestsesteenweg en Tisseltbaan maar uitbleven. Gust Emmeregs neemt het ook niet –maar dat weet men al lang- dat men mooie pleintjes op de Mechelse buiten opbreekt…’ (GvM 6/5/1988) Louis Vloebergh sloot zich daadwerkelijk bij zijn partijgenoot aan. 

   

  02-06-2012 om 17:46 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  In 1983 had Gust een dispuut met het Mechelse gemeentebestuur over de aankoop van gronden aan de Dorpstraat die de toegang verzekerden tot het terrein van VV Leest. De club voelde zich door het stadsbestuur gediscrimineerd, zelfs geboycot. De stad Mechelen achtte het wel opportuun om de terreinen van FC Muizen, eigendom van de Rateux-febrieken, aan te kopen en ook nog eens 8 miljoen frank te spenderen aan Sporting Mechelen maar VV bleef verweesd achter.

  ‘Wij zetten met onze dertiende Volksfeesten alles op alles,” vertelde Gust aan een journalist van Gazet van Antwerpen, ‘ze kosten ons ongeveer één miljoen. Da’s een bom geld. Maar met een goed overwogen, ja zelfs zwaar risico inhoudend programma, willen wij het voetbal in Leest redden.’   Dat programma hield optredens in van Will Tura, Rob De Nijs, De Strangers, Doris D and the Pins, Connie Neefs, Rikske Samijn en het ballet van Penny De Jager met hun ‘Paradise to Paris-show’. Een heuse vedettenparade en gekoppeld aan een gastronomisch festijn.

  ‘Het is voor ons duidelijk dat hier met twee maten en twee gewichten is gewogen. De erfgenamen-eigenaars van de betwiste grond aan het Leestse voetbalveld waren bereid gevonden om de toegangsweg en achtergelegen landbouwgrond met een oppervlakte van 1.369 vierkante meter aan de stad te verkopen voor ongeveer 700.000 frank. Dus met een veel bescheidener budget had de stad VV Leest uit de nood kunnen helpen,’ zei Gust Emmeregs. ‘Maar zelfs dat was te veel.’

  De sportinfrastructuur van VV Leest heeft de gemeenschap tot vandaag nog geen frank gekost, voegde de journalist er fijntjes aan toe, deze voetbalclub heeft sedert haar bestaan haar eigen huishouden met eigen centjes beredderd. Met succes overigens, en mede dank zij de jaarlijkse Leestse Volksfeesten maar dat vergt ook maanden keihard werken voor 100 medewerkers, die voor dit alles ook geen frank moeten betaald worden.

  ‘Wij zullen de toegangsweg zelf aankopen, de verkavelde gronden zullen door leden, spelers en sympathisanten van de club worden aangekocht. Wie dat stuk grond binnen enkele jaren dan toch niet meer wil hebben, en de kas van de voetbalclub is weer gespijzigd, dan zal VV de stukken aankopen, maar op deze manier zijn wij voorlopig gered en het voetbal in de gemeente voor 10 jaar beveiligd.’

  Over de houding van de stad was men te Leest niet te spreken, schreef de journalist, zopas kreeg VV Leest nog een rekeningetje aangeboden van de stadsvaderen. Stadswerklieden hadden het gras gemaaid op de twee Leestse voetbalvelden. De kosten hiervoor : 68.000 frank…

  De komende feesten moesten en zouden een succes worden daar was iedereen van overtuigd.

  Toeval of niet maar deze dertiende Leestse Volksfeesten begonnen in mineur
  wanneer feestvoorzitter Emmeregs bij de openingsplechtigheden niemand van het Mechelse schepencollege kon begroeten. Gust, die tevens CVP-gemeenteraadslid was te Mechelen, had enkele uren voordien van de Mechelse SP-burgemeester Ramaekers een brief ontvangen waarin die meedeelde de opening niet te zullen bijwonen omwille van de vele kritiek op het stadsbestuur. Gust Emmeregs noemde dit een “kinderachtig gedoe” omdat politiek niet op de Volksfeesten thuishoorde. Na het drama zou burgemeester Ramaekers wel komen opdagen om de getroffenen moed in te spreken.

  Hopelijk brengen deze dertiende Volksfeesten voor ons geen ongeluk,” vertelde Gust Emmeregs rond het middaguur bij de officiële opening. “Want we hebben het geld bikkelhard nodig om het voetbal in Leest te redden.”

  De genodigden hadden nog maar pas de rondgang van de handelsbeurs achter de rug, toen de wervelwind opstak. Meer dan 300 personen, waaronder heel wat kinderen, zaten in het restaurant te eten, toen het drama gebeurde.

  Gelukkig zag men het gevaar tijdig naderen zodat onmiddellijk gas- en electriciteitsleidingen werden afgesneden. De tent (85 bij 30 meter) werd brutaal opgetild en seconden later tegen de grond gesmakt. Inzittenden die poogden het zeil vast te houden, werden gewoon mee de lucht in geslingerd. Er ontstond paniek onder de aanwezigen, die al kruipend van onder de stukgeslagen tafels en stoelen een weg naar buiten zochten langs de opengescheurde tentzeilen.

  Op minder dan geen tijd waren de Mechelse brandweer en de politie ter plaatse om de onder het tentzeil bedolven mensen te bevrijden. Op enkele builen en schaafwonden na kwamen de meesten er nog betrekkelijk goed van af. Toch dienden de uitgerukte ziekenwagens in totaal vijf gewonden naar het Sint Jozefziekenhuis over te brengen. Drie van hen konden dezelfde dag ontslagen worden. Erger was de toestand van de twee andere slachtoffers, Herman De Neve uit de Cecilialaan en de bejaarde weduwe Maria (Celine) Van Winghe uit de Alemstraat. Beiden liepen een beenbreuk op. Herman De Neve werd bij een poging om het tentzeil tegen te houden, mee de lucht in geslingerd.  Terug op de grond kreeg hij een afgeknakte paal op zijn been.

  Nadat de feesttent letterlijk in mekaar was gezakt werd het donderdagprogramma, enigzins geïmproviseerd, verder afgewerkt in de beide Leestse feestzalen.
  Intussen werd met man en macht gewerkt aan het optimmeren van een vervangingstent achter de parochiezaal aan de Kouter, die Gust Emmeregs vanuit Bree had laten overkomen en waarin vanaf vrijdag tot en met zondag de affiche werd afgewerkt. Deze tent bood plaats aan 1200 toeschouwers.

  Op de afgelaste handelsmanifestatie na –waarbij een 25-tal exposanten miljoenenschade leden- gingen de Leestse Volksfeesten, zij het in een gelaten stemming, verder.

  Voor de afhandeling van de schadedossiers van de standhouders werd een advocatenkantoor te Mechelen aangesteld. Niet lang na de ramp werd een “”Comité Rampenfonds” opgericht, samengesteld  uit afgevaardigden van de vzw VV Leest, standhouders, particulieren en een gerechtsdeurwaarder. Het “Rampenfonds” schreef  een 150-tal Mechelse verenigingen aan met het verzoek tot concrete hulp. Er werd een solidariteitstombola ingericht en een benefietavond georganiseerd.

   

  In 1989 deed het Hof van Beroep een uitspraak in de zaak tussen V.V. Leest en het tentenbedrijf Veldeman uit Bree. Beide partijen schoven mekaar de verantwoordelijkheid toe. Nadat de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen in 1986 het tentenbedrijf verantwoordelijk had gesteld, was Veldeman in beroep gegaan. Volgens het Hof was de huurder juridisch verantwoordelijk. V.V. dat zo’n 700.000 frank eigen kosten had bij de ramp, zag met dit vonnis de recuperatie van dat geld onmogelijk gemaakt. Bovendien waren er nog voor circa 1 miljoen frank schadeclaims van benadeelden die gerechtelijk procedeerden. (GvM,25/4/89)

   

  Deze ramp zou op vele plaatsen in het land zware schade aanrichten. De ravage was enorm.

  De rukwinden, op sommige plaatsen gewaagde men van windhozen, richtten hun vernielingswerk aan tussen 13 en 13.30 uur in zowat alle Vlaamse provincies.

  Naast de ramp te Leest sneuvelden ook feesttenten te  Baasrode, Kruibeke, Oudenaarde en Brasschaat. Te Asse brak de 30 m hoge zendmast van een vrije radio en plofte op een huis. Te Hekelgem knapten de electriciteitsleidingen door en hinderden het verkeer. Verkeersproblemen waren er ook in de streek van Ninove en Groot-Bijgaarden waar ontwortelde bomen op de rijbanen en op huizen waren gevallen. Door de gemeente Kapellen raasde een windhoos die heel wat schade toebracht aan daken, serres en electrische draden en die ook de meeste kramen van de feestmarkt wegblies. Aan de kust woedde op donderdagmiddag opnieuw een storm met rukwinden die 200 km per uur bereikte te Oostende. Te Gistel vielen bomen op de weg, te Oostende werd een dak van een huis geblazen, te Wenduine kantelden drie caravans...

   

  In 1994 vertelde Gust Emmeregs aan Gazet van Mechelen : ‘Heel die ramp is op mij persoonlijk terechtgekomen, gelukkig hadden we een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten, de schadeclaims bedroegen 20 miljoen frank  en we richtten benefietmanifestaties in. Dank zij heel wat creativiteit slaagde ik er in om al wie schade leed, te vergoeden.’ Dat voorval lag aan de basis om een polyvalente sporthal te bouwen, geschikt voor verschillende zaalsporten maar ook voor familie- en bedrijfsfeesten, bals en dansavonden maar vooral als vervanger van de feesttent van de Leestse Volksfeesten.

  Op 9 februari 1984 werd bij notaris Schotte de NV Sportcentrum Leest gesticht. De sporthal werd geraamd op 15 miljoen en het kapitaal, aangebracht door 18 aandeelhouders, bedroeg 4,5 miljoen frank. (DB,maart 1984). Voor het resterende bedrag werd een lening afgesloten bij een bank. In 1994 (12 maart) verklaarde Gust aan Gazet van Antwerpen dat van het maatschappelijk kapitaal van 6 miljoen, hijzelf 75% uit eigen vermogen had bijgedragen en dat de oprichtingskosten van de sporthal 20 miljoen frank beliepen. Daarvoor werd bij de NMKN 11 miljoen geleend. De overige miljoenen mochten aan de contructeurs worden betaald naargelang de exploitatieinkomsten dat mogelijk maakten. ‘Ik ga vandaag niet wegsteken dat ik het dikwijls moeilijk heb gehad. Dankzij een ganse reeks nevenactiviteiten konden we echter het hoofd boven water houden’ voegde hij daar aan toe.

  De Raad van Beheer bestond uit Gust Emmeregs, Guillaume Seeldrayers, Louis Vloebergh, Jos Roosemont, Frans Tyaerts en Emiel Spruyt. Commissaris was Camiel De Loose. Gust Emmerechts werd afgevaardige-bestuurder (GvM 28/2/1984). 

   

  Foto’s :

  -Burgemeester Ramaekers bezocht de plaats van de ramp. Een zwaar aangeslagen Gust Emmeregs verstrekt uitleg.

  -Celinneke Van Winghe  aan haar ziekenhuisbed.

  -De benefietavond was een succes.  02-06-2012 om 17:32 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1973 – KVG KERSTFEEST – ZENNEVALLEI

   

  “Naar jaarlijkse gewoonte had in het parochiecentrum te Hombeek het Kerstfeest van onze afdeling plaats. Er was een record belangstelling : ruim 150 inschrijvingen.
  Het feest werd om half drie ingezet met een eucharistieviering door onze proost A. Nieuwborg. Het zangkoor van Leest omlijstte deze heilige mis.
  Nadien verontschuldigde de proost E.H. Deken van Hombeek, afwezig wegens ziekte en heette de burgemeester van Leest en talrijke aanwezigen hartelijk welkom. Tijdens de receptie kregen wij het optreden van animator Albert Van Severen en het voornoemd zangkoor, die om de beurt sketches en liederen presenteerden,

  sommige werden door de aanwezigen meegezongen. Tijdens de pauze werden de tafels gedekt, braadkip met appelsien of sla, kerststronk en koffie. Het gezellig samenzijn na het feestmaal werd overgoten met een reuze, reuze, reuze tombola ! Waarvoor onze hartelijke dank aan Mevrouw Smets die ons zeer veel prijzen bezorgd heeft, alsook aan alle andere milde schenkers.
  Rond negen uur was het tijd om afscheid te nemen, en iedereen keerde tevreden huiswaarts na dit zeer geslaagde kerstfeest.

  Louis Verbruggen”   (DB, januari 1974)       

   

  1973 – Dat jaar werd ook VV LEEST gesticht.

   

  Het kindje van Gust Emmerechts zou een turbulente geschiedenis beleven. Terwijl het toenmalige FC Telstar nog actief was in de Katholieke Sportfederatie debuteerde de nieuwe Leestse voetbalclub meteen in de competitie van de Belgische Voetbalbond. Vanaf 1974 verschenen er in De Band sporadisch verslagen van de nieuwe club die het van vierde provinciale tot bevordering zou brengen. 

  Gust Emmeregs stak heel zijn ziel in de club en haalde met wisselend succes een hoop vedetten en pseudo-vedetten naar Leest.

  Het voetbalseizoen 2008-2009 was het laatste van VV Leest. De ploeg had gehoopt op een promotie naar 2de provinciale maar het werd een degradatie naar 4de provinciale en uiteindelijk een faillissement.

   

                                         Creatieve duizendpoot  Gust Emmeregs

  Stichter, bezieler, mecenas en voorzitter van VV Leest.  Gemeenteraadslid in Leest en na de fusie in Mechelen. Organizator van de Leestse Volksfeesten. Medestichter en zaakvoerder van de NV Sportcentrum Leest en van de NV Omni. Beheerder van de sociale bouwmaatschappij De Mechelse Goedkope Woning, ondervoorzitter V.V.V. Heerlijkheid Mechelen, lid van de Werkgroep voor de middenstand te Mechelen, lid van de Nationale programmaraad van de L.B.C., secretaris van de ondernemingsraad, voorzitter S.D. bedienden NV Eternit, medestichter Volksdansgroep ‘Korneel’, coördinator Guldensporenviering Leest, coördinator comité ‘Vrienden van Louis Neefs’, opdrachtgever van het monument ‘Klokken in de wind’, lid van Beheerraad VZW De Nekker, medestichter van Boxing Club Leest..

  Emmeregs was te Mechelen geboren op 18 augustus 1940 en gehuwd met Anny Vervloet
   (°Kapelle-op-den-Bos 21/03/1940, +Leest 16/04/2002). Het echtpaar woonde op de Tisseltbaan en bleef kinderloos.

  Na zijn middelbare studies behaalde hij met succes een diploma van Boekhouder en hij werkte 33 jaar bij de firma Eternit als handelscorrespondent.

  Gust Emmeregs  liet in Leest een onuitwisbare voetafdruk na. Meer dan wie ook heeft hij het dorp op de kaart van ons land gezet.

  Duizenden mensen heeft hij in de zeventiger en tachtiger jaren naar Leest gelokt, naar zijn Volksfeesten, waar iedereen met naam en faam uit het Vlaamse showbizzwereldje is komen optreden. Ook vele buitenlandse vedetten werden naar Leest gehaald.

  Deze flamboyante persoonlijkheid kende een hoop successen en evenveel nederlagen maar steeds vocht hij terug met de tomeloze energie die hem kenmerkte. 

  Een leven van triomf en tragiek.

  Hierna een kennismaking met deze opmerkelijke mens via een chronologische weergave van de belangrijkste feiten uit zijn openbare leven zoals die in de pers werden weergegeven.

   

  De Mechelse Week van 30 september 1982

          De story van Gust Emmeregs. De CVP en de fusiegemeenten.”

   

  “Interviewer ging op ontdekkingstocht, op zoek naar neutrale informatie. Voor de vuist weg werden enkele personen ondervraagd en zij waren bereid de story rond Gust Emmeregs te vertellen. Onze story wordt geen thriller maar ook geen zoetzemig verhaal. Wij ontdekten daartegenover een markante figuur, die met zijn druk gevuld leven een ganse Mechelse Week kan vullen. Eén bladzijde maar kregen wij ter beschikking en we  zullen daarom onvolledig zijn…maar één zaak is belangrijk, wij belichtten, dank zij de zorgvuldig uitgekozen ondervraagden, de voornaamste eigenschappen en karaktertrekken van onze storymaker.

   

  Conny Neefs : wij zouden ze kunnen omschrijven als ‘de bezige bij’. Alomtegenwoordig als zangeres, public-relationvrouw en zorgzame moeder bij de zonen van haar betreurde broer Louis.

  -Van waar ken jij Gust Emmeregs ?

  -Connie : zoals ik de meeste mensen heb leren kennen toen ik de relaties en de vrienden van mijn broer Louis overerfde. Gust zat naast Louis op de Gemeenteraadsbanken, beiden gemeenteraadsleden van de CVP, en waarschijnlijk heeft Louis destijds tijdens een korte pauze verteld dat hij wou meedoen aan een wedstrijd in het kader van 150 jaar België, een ontwerp van een monument genaamd : ‘Klokken in de wind’. Louis had het ontwerp in beton, maar dat scheen praktisch niet verwezenlijkbaar en gelukkig misschien dat Gust toen naast Louis op de bank zat, want Gust zou trachten materiaal vast te krijgen van Eternit. Uiteindelijk is het werk niet bekroond geworden omdat het publicitaire stuntje voor een gemeenteraadslid waarschijnlijk te zwaar zou wegen op zijn populariteit en ook omdat het deontologisch misschien niet wenselijk was dat een gemeenteraadslid deze officiële wedstrijd zou winnen. Louis had desondanks toch besloten dat het monument er zou komen, desnoods in het Middelheimpark te Antwerpen. Dan kwam echter die rampzalige kerst en Gust Emmeregs besloot uit te voeren wat gepland was. Toen heb ik Gust leren kennen en vastgesteld dat, waar Gust zijn tanden in zet, hij het niet meer loslaat. Gust richtte een comité op en samen met andere vrienden werd alles op muziek gezet –met als bekroning de plechtige inwijding van het monument ‘Klokken in de wind’ op 8 augustus ll. in het Tivolipark te Mechelen.

  Ik heb vastgesteld dat ik ‘echte’ vrienden als erfenis kreeg, mensen waar een woord een woord is en deze relaties van mijn broer wil ik gaarne onderhouden. Zo heb ik ook de rol van mijn broer overgenomen tijdens de Leestse Volksfeesten, waar Gust, alweer Gust, de bezieler van is. 

   

  De heer Ribbens, uittredend schepen van financiën en schepen van de fusiegemeenten.

  -Mr Ribbens, als collega van Gust Emmeregs kunt u misschien een schets maken van Gust als politieker en gemeenteraadslid ?

  -Mr Ribbens : in 1976 bij de vorige uitgave van de gemeenteraadsverkiezingen heb ik verstomd gestaan over de vurigheid, de overtuiging en de zelfzekerheid die uitstraalt van Gust. Ook zijn redekunst heeft mij getroffen met een echte ‘tribunestem’ in de stijl van een gezegde van Lodewijk van Dijsel : ‘ik hou van volzinnen’. Gust had deze stijl en als hij met iemand spreekt kan men zo vaststellen dat hij niet zomaar losweg spreekt maar dat alles wel overwogen is. Gust overdenkt zijn zaken grondig en, eens overtuigd, verdedigt hij zijn zaak met de hem eigen hardnekkigheid. Gust verdedigt zijn zaak niet als een advokaat maar spontaan en recht uit het hart. Gust is ook in de politiek een doorbijter en verdedigt de belangen van alle mensen in de fusiegemeenten tot het uiterste. Met zijn enorme energie en uit de grond des harts zet hij zich achter een zaak, zoals onlangs de gedenksteen van Louis Neefs. Voor Gust telt zeker het Latijnse spreekwoord : ‘Age quod agis’, wat wil zeggen doe goed wat ge doet en dat is helemaal Gust Emmeregs. In de gemeenteraad had Gust één stokpaardje : verbetering van de landbouwwegen.

   

  Jef Saerens, uittredend gemeenteraadslid van Mechelen en oud-schepen van Muizen.

  -U bent politieker, collega van Gust Emmeregs. Hoe ziet u de rol van de fusiegemeenten in Mechelen en meer speciaal de rol van Gust in die fusiegemeenten ?

  -Jef Saerens : de fusieoperatie is volgens mij niet helemaal geslaagd, alhoewel sommige mensen en verenigingen er wel gelukkig mee zijn. Het is de story van de ‘aangenomen kinderen’ die eens zij in een huishouden opgenomen worden toch niet hetzelfde betekenen als de ‘natuurlijke kinderen’. Als afgevaardigden van de bevolking van de fusiegemeenten moeten wij constant op tafel slaan om iets te forceren. Ik ken Gust Emmeregs als collega-gemeenteraadslid en via de voetbal. Onlangs trouwens was er nog een tussenkomst van Gust toen 6 miljoen werd gestemd als toelage aan Sporting Mechelen. Wij hebben, als verdedigers van de belangen van de sportverenigingen, dit punt met plezier goedgekeurd, maar er moet nog heel wat gedaan worden en geld zijn voor andere verenigingen. En ik steun Gust ten volle in zijn overtuiging dat gemeenschapsgelden voor de gemeenschap = dus voor IEDEREEN moeten aangewend worden.

  Mijn besluit is : als de CVP opnieuw aan het bestuur komt, moet Gust een kans gegeven worden om de fusiegemeenten te vertegenwoordigen op de schepenbanken. Volledige inzet en toewijding, zoals dat bij Gust het geval is, MOETEN beloond worden.

   

  Frans De Laet, lokaalhouder bij VV Leest –een dorpsfiguur- geboren en getogen te Leest.

  -Hoe zit het hier nu eigenlijk met Gust Emmeregs, VV Leest, Volksfeesten, enz. ?

  -Frans De Laet : Gust is de stichter van VV Leest, een voetbalploeg uit de 2de provinciaal bij de Belgische Voetbalbond. Maar als het van Gust afhing, zouden we nu al in eerste afdeling moeten spelen. Gust heeft bekende spelers aangetrokken van KV en Racing Mechelen –alles voor de ploeg- dagelijks loopt hij op het veld rond.

  -Kent gij Gust van bij de voetbal ?

  -Frans De Laet : neen, ik ben collega van Gust bij Eternit waar hij bediende is en ik werkman. Bij Eternit doet Gust ook heel veel via de vakbond en de ondernemingsraad. Bij het 75-jarig bestaan van Eternit was het ook Gust Emmeregs die de feestelijkheden organiseerde, zelfs Louis Neefs liet hij toen komen optreden. Onlangs was er een probleem van afdankingen bij Eternit, Gust is daartegen opgekomen. Mensen van Kapelle op den Bos, die niets te maken hebben met Leest, sturen hun kinderen naar Leest Voetbal, alleen uit dankbaarheid jegens Gust –daardoor hebben wij ook goeie jeugdploegen.

  -Hoe staat Gust aangeschreven bij de leestse bevolking ?

  -Frans De Laet : 90% voor…voor iedereen goed doen is moeilijk maar als alle mensen die bij Gust over de vloer komen voor hem moesten stemmen dan was hij zo burgemeester. Als wij niemand in de gemeenteraad moesten hebben, zou de vernieuwing van onder andere de Winkelstraat geen doorgang gevonden hebben, ook daar zit Gust voor het grootste deel tussen. Als er iets in Leest georganiseerd wordt, ligt Gust ofwel aan de basis ofwel werkt hij eraan mee. Neem de 11 juli-viering, die heeft hij toch uit de grond gestampt en met de fanfare St.-Cecilia erbij. De Leestse Volksfeesten, 170 mensen motiveren en aan de slag zetten, contracten afsluiten met vedetten, enz.. Gust Emmeregs weet het toch maar te doen. Kortom als Gust morgen zegt : ‘ik doe niet meer mee’, dan zijn er geen Leestse Volksfeesten meer.

   

  Ludo Goossens, woont in Leest en is jonge voetballer bij VV Leest, begon in 1974 als scholier en speelt reeds enkele jaren in de eerste ploeg.

  -Hoe ken jij Gust Emmeregs ,

  -Ludo Goossens : Ik ken Gust enkel via de voetbal, als de duivel-doet-al, bijna alle dagen kan je hem hier aantreffen tijdens de trainingen, op matchen en festiviteiten. Gust gaat geweldig in de match op, maakt zich soms zenuwachtig, vloekt al eens en maakt zich kwaad maar dat is even snel vergeten.  Hij heeft een doel en dat wil hij kost wat kost bereiken. Ik heb trouwens nog nooit menselijke problemen geweten in de ploeg.

   

  William  Selleslagh, ex-KV-Mechelen speler, twee jaar Racing Jette in tweede klasse en dan naar VV Leest.

  -Is het geen grote aanpassing om uit hogere afdeling naar 2de provinciale te komen ?

  -William Selleslagh : helemaal niet, het ging niet meer in combinatie met mijn werk, hier hebben wij twee trainingen per week om 19u30 en dat is haalbaar. De sfeer is hier prima. Trouwens ik ben opgevoed in Leest en heb altijd in Battel gewoond, vijf minuten hiervandaan. Gust Emmeregs heeft mij naar hier gehaald.

  -Hoe zit het met de bekendheid van Gust Emmeregs ?

  -William Selleslagh : Gust is in Mechelen gekend, zowel in Leest op sportgebied, door de Leestse Volksfeesten, door het monument voor Louis Neefs. Daar heeft hij een redevoering gehouden waarbij iedereen zijn ogen heeft opengetrokken. Het is een chance voor Leest om zo’n figuur te hebben. Gust is een doodbrave man. Zo was er enkele dagen geleden een jongetje uit Boom op de voetbal en daar die geen transport had naar huis, heeft Gust hem met zijn wagen tot thuis gebracht, ondanks zijn zeer drukke bezigheden.  Al deze kleine dingen samen maken een mooie mens van Gust. Hij kan de mensen motiveren, ga maar zoeken waar het chalet van de voetbal gratis ter beschikking wordt gesteld voor mossel- en huwelijksfeesten. De mensen komen hier gratis tappen, dat alles is te danken aan de enorme sfeer en aan Gust, die volgens mij volmaakt is op politiek en menselijk vlak, iemand waarmee je kunt praten, recht voor de vuist, want dat doet Gust ook.

   

  Guido Slachmuylders, leraar 6de jaar te Hombeek aan de stedelijke lagere school. Als kadet gespeeld bij KV Mechelen, nadien bij Hombeek, Humbeek, KV Mechelen, SK Londerzeel en nu VV Leest.

  -Hoe komt Gust over in Hombeek-fusiegemeente ?

  -Guido Slachmuylders : Gust is gekend via de voetbal ‘Gusje met zijn ploeg’. Gust wordt daar gezien in kostuum met das en er wordt al eens lachend gezegd : ‘waar er iets te doen is, zit Gust tussen’. k heb mijn ogen opengetrokken, want je moet Gust kennen als MENS, niet als manager van een voetbalploeg. Toen ik voor de eerste keer kwam oefenen, zag ik Gust het gras afmaaien en paaltjes slaan. Dat heeft mijn ogen geopend. Trouwens, ik heb reeds enkele keren ondervonden als je aan Gust iets vraagt, staat hij klaar.

   

  Hans Schöning, 37 jaar, 10 jaar speler bij R.C. Mechelen, twee jaar bij R.C. Jette-Brussel, Lebbeke, Leuven en nu VV Leest.

  -VV Leest heeft dit jaar enkele serieuze kleppers aangetrokken ?

  -Hans Schöning : ik kon niet vroeger overkomen, Gust Emmeregs vraagt het al vier jaar. Maar nu was het nog moeilijk hogere klassevoetbal te combineren met mijn werk bij de stad Mechelen. Ik heb aan Gust beloofd dat wij een zeer goed jaar gingen maken en daar zal ik mijn uiterste best voor doen.

  -Hoe ken jij Gust Emmeregs ?

  -Hans Schöning : ik ken Gust al acht jaar op sportief en politiek gebied en vooral nu ik in Hombeek woon sedert 4 jaar. Gust is altijd een eerlijk mens geweest, maakt geen blaasjes wijs. Ik ken Gust ook van bij Racing Mechelen waar hij altijd sympathie voor gehad heeft.

  -Hans, jij bent van de stad naar Hombeek komen wonen, hoe is die overgang meegevallen ?

  -Hans Schöning : Rustig…ik heb hier wel enkele contacten met de onmiddellijke geburen, maar ik ben de ganse dag weg. Binnenkort betrek in een huis van de Mechelse Goedkope woningen en dat heb ik aan de CVP te danken met o.a. Gust Emmeregs, Cees De Gendt en de Burgemeester.

  -Heb jij nog iets te vertellen ?

  -Hans Schöning : ik wil gewoon zeggen dat ik reeds meermaals met sommige mensen slechte ervaringen heb opgedaan. Gust is gekend in Mechelen en in de fusiegemeenten als man van zijn woord.

   

  Karel De Muyer, gepensioneerd rijksambtenaar RIZIV.

  -Sedert wanneer kent u Gust Emmeregs ?

  -Karel De Muyer : ik ben nooit politiek geëngageerd geweest, maar ik ken Gust reeds lang, en meer intens sedert drie jaar, met Gust als stichter, beheerder van VV Leest. Ik heb een enorme achting voor Gust die een doorgoede brave mens is…en bekwaam. Gust staat in hoog aanzien bij zijn ploeg en bij de bevolking. Hij maakt een zeer goede kans als schepen en qua dienstbetoon zou ik zeggen : ‘the right man on the right place’.

  Ik ben voetbalenthousiast, Leest is mijn geboortedorp en hoewel ik reeds 40 jaar in Battel woon hou ik veel van mijn geboortedorp en van de buiten.

  -Ziet u een rol voor Gust in defusiegemeente ?

  -Karel De Muyer : ik zei nog een paar dagen geleden : ‘waar blijft die wijkagent, zij moeten de wildbegroeiing nagaan, banen en wegen controleren. Ik betrouw op Gust, het is een werker en staat 100 jaar vooruit op zijn medemensen. Kijk naar de Leestse Volksfeesten. Jarenlang wordt er gezegd ‘ze zullen wel eens in hun vinger snijden’ en toch wordt het elk jaar groter en mooier.  Gust heeft ook een geweldige vrouw en het feit dat hij geen kinderen heeft draagt er ook toe bij dat hij zich volledig ten dienste stelt van andere mensen…Altijd in de bres.

   

  Prosper Nuytkens, Walemnaar en 15 jaar voorzitter van FC Walem.

  -U bent collega van Gust met uw ploeg in tweede provinciale, dus jullie kennen mekaar ?

  -Prosper Nuytkens : ja, wij zijn concurrenten. Voor veertien dagen hebben wij tegen VV gespeeld en verloren en ik ben spontaan Gust gaan feliciteren.

  -Jij kent Gust alleen via de voetbal ?

  -Prosper Nuytkens : Ja, alleen via het voetbal en ik weet dat Gust daar enorm populair is en veel invloed heeft op zijn medewerkers. Waar Gust zijn hand naar uitsteekt brengt het geld op, nooit voor hemzelf maar altijd voor zijn vereniging of voor anderen en dat is het fantastische aan Gust.

   

  Besluit : I.V. bedankt alle mensen die bereidwillig zonder enige vorm van verplichting vrijuit hun mening hebben weergegeven. Gust Emmeregs kan alleen maar vaststellen dat zijn populariteit misschien nog groter is dan hijzelf wel dacht. Uitspraken als : Gust is een werker, een doorbijter, een doorbrave mens, een duivel-doet-al, een vechter, een organisator, een dienstvaardige, zijn slechts goede eigenschappen. En als deze eigenschappen verenigd zijn in een politieke figuur, is dat een eer voor de politiek in zijn geheel en voor de CVP in het bijzonder. Na al hetgeen ik heb gehoord, kan ik niet anders dan duimen voor Lijst nr. 10 plats nr. 8.”

   

  Het stuk, ook al was het niet expliciet vermeld, was klaarblijkelijk ingezonden met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.

  De CVP zou drie zetels verliezen tegenover 1976 en de partij ging de oppositie in. Gust haalde 1269 stemmen, 41 meer dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Gazet van Mechelen (18/10/1982) wist te vermelden dat hij een half miljoen frank zou gespendeerd hebben aan persoonlijke propaganda.

   

  Foto’s :

  -Gust Emmeregs

  -Gust, geflankeerd door Luc Appermont en Connie Neefs, tijdens een persconferentie.

  02-06-2012 om 10:50 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!