NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Willy Verbruggen.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  24-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Er wordt hard gewerkt : een villa

  blootleggen is geen sinecure. (Foto : DMW) 

   

  1983 – Opgravingen

              In april 1983 werd door de Archeologische Vereniging “Oud Mechelen” een

              onderzoek ingesteld naar de bevindingen van de amateur-archeoloog J.

              Uytterhoeven die in 1939 opgravingen deed aan Steinemolen. (zie 

              Kronieken 1939) Na enkele weken intense arbeid werden de eerste grondvesten

              van een Romeinse woning blootgelegd en de eerste conclusies van J.

              Uytterhoeven dienden te worden herroepen.

              Men kwam tot de vaststelling dat de eigenlijke oorspronkelijke bewoning zeer

              weelderig moet geweest zijn daar er brokstukken van diverse muurschilderingen

              te voorschijn kwamen evenals fragmenten van hypocausttegels wat wees op een

              verwarmingsinstallatie en honderden scherven van imbrex en tegula (dakpannen).

              Bij de vondsten behoorden, naast de zeer schaarse aardewerkscherven (waaronder

              een gedeelte van een amphora), een fragment van een handmolensteen en een

              bronzen messchede.

              Grondpeilingen wezen op het bestaan van verschillende gebouwen in de

              onmiddellijke omgeving.

              Uit dit alles kon afgeleid worden dat het een zeer uitgestrekte villa moet zijn

              geweest.

              Deze opgravingen stonden onder leiding van de licenciate Archeologie en

              Kunstgeschiedenis Myrna Peeters en van amateur-archeoloog Jean Willems.

   

              De Media daarover :

   

  De Mechelse Week (19/5) :

   

              Gallo-Romeinse villa gevonden te Leest

   

  “Geschriften van de heer Uytterhoeven uit 1939, verwijzen er naar dat er te Leest, op de gronden van de Steynemolen, een Romeinse villa zou aanwezig zijn.
  In april van dit jaar werd door de Archeologische vereniging “Oud Mechelen”, een onderzoek hier naar ingesteld.

  Vanaf de 14de eeuw bevond zich op deze plaats het buitenverblijf van de belangrijke Mechelse familie “van Steynemolen”.

  In 1723 werd het als volgt beschreven : “Pachthoff met speelhuys geheel in ’t water”, eigendom van de familie van Reynegem.

  In 1740 stond het gebouw leeg, terwijl het in 1810 “Chateau de Spangen” werd genoemd. In 1828 werd het kasteel afgebroken.
  In 1781 werd de huidige Steynemolenhoeve opgericht en het is op die gronden dat de huidige opgraving wordt ondernomen.

  Na enkele weken intense arbeid werden de eerste grondvesten van een Romeinse bewoning blootgelegd. De eerste vaststellingen waren dat het, zoals in 1939 beschreven werd, een armzalige bewoning betrof.

  Na verdere opgravingen moest dit echter herroepen worden.

  Er werd tot de vaststelling gekomen dat het hier ging om de graanschuur van het geheel

  waarvan verschillende paalkuilen kunnen waargenomen worden.

  Deze houtbouwcontructie wordt nu in detail onderzocht.

  Aanpalend bij deze schuur wordt nu de opgraving van de eigenlijke bewoning aangevat.

  Deze is van weelderige afkomst, daar er brokstukken van diverse muurschilderingen te voorschijn komen, alsook fragmenten van hypocausttegels (verwarmingsinstallatie), honderden scherven van imbrex en tegula (dakpannen).

  Deze laatste vertonen indrukken van dierenpoten, daar ze op de grond in openlucht gedroogd werden.

  De reeds opgegraven gedeelten zijn bevloerd met Romeinse beton (opus signinum) naar een in Signia, in Italië, gedane uitvinding. Het is een lichtrose mengeling van kalk en gemalen tegels met kleine rolkeien aan de onderzijde.

  Hierop zijn verschillende tegels aangebracht (22x22x5 cm).

  Eveneens werden funderingen gevonden van een muur in oost-westelijke richting.

  Bij de vondsten behoren, naast de zeer schaarse aardewerkscherven (waaronder een gedeelte van een amphora), een fragment van een handmolensteen en een bronzen messchede.

  Grondpeilingen wijzen op het bestaan van verschillende gebouwen in de onmiddellijke omgeving. Hieruit kan besloten worden dat het een zeer uitgestrekte villa moet zijn geweest.

  De werkzaamheden zullen tot in het najaar werder gezet worden.
  Dit is de tweede Gallo-Romeinse villa die door de Archeologische vereniging “Oud Mechelen” is blootgelegd in 3 jaar tijd, naast de verschillende Middeleeuwde opgravingen, die gedurende deze periode plaatsvonden.

  Dit wijst erop dat Mechelen op het gebied van archeologie niet moet onderdoen voor andere steden in België.

  Deze opgravingen staan onder de deskundige leiding van Myrna Peeters, licentiate Archeologie en Kunstgeschiedenis, en Jean Willems, amateur-archeoloog.”

   

  Gazet van Mechelen blokletterde (17/8) :

   

                                     Romeinde villa opgegraven

   

  “...de site is gelegen op een zachte helling in een grote bocht van de Aabeek.

  De opgraving werd ondernomen in het oostelijk deel van het perceel.

  In april van dit jaar werden twee sleuven uitgezet, oost-west georiënteerd. In beide sleuven kwamen een aantal paalkuilen –alsook een ovaal paalgat aan het licht.
  Vermoedelijk gaat het om een houten bijgebouw (stal ?) waarvan de juiste afmetingen nog niet bekend zijn. Een verder onderzoek van dit houten gebouw is meer dan gewenst.

  Op 2,60 m oostwaarts van deze houtbouwconstructie, werd de ingang gevonden van een gebouw noordoost-zuidwest georiënteerd. Dit bestond uit een aantal in verband liggende zandstenen keien.

  Het voorste gedeeelte van het gebouw bevat een vloer in opus erementious (soort Romeins beton) waarvan een klein gedeelte aan de noordwestzijde in latere tijden werd uitgebroken. Op deze vloer waren verschillende tegels aangebracht.

  Aan de zuid-oostzijde werd de fundering ontdekt van een zandstenen muur.
  Haaks hierop bevond zich de fundering van een tweede zandstenen muur.

  Achteraan in dit gebouw bevond zich de fundering van een zandstenen scheidingsmuur, gelegen evenwijdig met de tweede muur.

  Op 1 meter afstand van deze laatste fundering werd veel verbrande leem gevonden.

  Naast de zeer schaarse aardewerkscherven, waaronder een gedeelte van een amphora, werden brokstukken van muurpleisteringen met beschildering en fragmenten van verschillende hypocausttegels (tubuli) weergevonden.

  Deze getuigen van een weelderige herkomst.

  Tevens werden over de hele oppervlakte van het gebouw zeer vele fragmenten van dakpannen ontdekt (tegulae en imbrices), waaronder een tegula met de afdruk van een dierenpoot een halve maalsteen en een metalen voorwerp.

  Het opgravingswerk wordt hier echter niet gestopt.

  De funderingen lopen nog verder door, en de eerstkomende maanden zullen hopelijk bekroond worden met het opgraven van het hoofdgebouw van de villa.

  Belangstellenden die mee wensen te graven kunnen steeds contact opnemen met de vereniging...”

   

  En ‘De Band’ (oktober 1983) :

   

  Romeinse villa te Leest

  “Naar aanleiding van een artikel van Jozef Uytterhoeven verschenen in de ‘Mechelse Bijdragen’ van 1939, betreffende de ontdekking van een Belgo-Romeinse woning. In augustus van hetzelfde jaar, werd door de archeologische vereniging ‘Oud-Mechelen’, het plan opgevat om deze opgraving, die wegens oorlogsomstandigheden niet verder kon onderzocht worden, tot een goed einde te brengen. De site is gelegen op een zachte helling in een grote bocht van de Aa-beek. De opgraving werd ondernomen in het oostelijk deel van het perceel. In april van dit jaar (1983) werden twee sleuven uitgezet, oost-west georiënteerd. In beide sleuven kwamen een aantal paalkuilen alsook een ovaal praalgraf aan het licht.

  Vermoedelijk gaat het om een houten bijgebouw (stal ?) waarvan de juiste afmetingen nog niet bekend zijn. Een verder onderzoek van dit houten gebouw is meer dan gewenst.

  Een gelijkaardige constructie werd in 1982 door archeoloog Guy De Boe van de Nationale Dienst voor opgravingen te Neerhoren gevonden. In de sleuven werden vele fragmenten van dakpannen weergevonden en verschillende grondlagen.
  Op 2,60m oostwaarts van deze houtbouwconstructie  werd de ingang gevonden van een gebouw noordoost – zuidwest georiënteerd. Deze bestond uit een aantal in verband liggende zandstenen keien. Het voorste gedeelte van het gebouw bevat een vloer in opus cementicus (soort romeinse beton) waarvan een klein gedeelte aan de noordwestzijde in latere tijden werd uitgebroken. Op deze vloer waren verschillende tegels aangebracht. Aan de zuidoostzijde werd de fundering ontdekt van een zandstenen muur. Haaks  hierop bevond zich de fundering van een twede zandstenen muur. Achteraan in dit gebouw bevond zich de fundering van een zandstenen scheidingsmuur, gelegen evenwijdig met de tweede muur.

  Op 1 meter afstand van deze laatste fundering werd veel verbrande leem gevonden. Naast de zeer schaarse aardewerkscherven, waaronder een gedeelte van een amphora, werden brokstukken van muurpleisteringen met beschildering en fragmenten van verschillende hypocausttegels (tubuli) weergevonden. Deze getuigen van een weelderige herkomst.

  Tevens werden over de hele oppervlakte van het gebouw zeer vele fragmenten van dakpannen ontdekt (tegulae en imbrices)., waaronder een tegula met de afdruk van een dierenpoot, een halve maalsteen en een metalen voorwerp.

  Het opgravingswerk wordt hier echter niet gestopt. De funderingen lopen nog verder door, en de eerstkomende maanden zullen hopelijk bekroond worden met het opgraven van het hoofdgebouw van de villa.

  …”

   

  24-04-2013 om 15:31 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Gust Lauwers, de laatste burgemeester

  van het autonome Leest.

   

  1983 – 29 maart : Beste Spaarders,

              Ten gevolge van de sluiting van het lokaal HET BRUGHUIS bij Frans Apers,

              zal het vanaf de maand maart 1983 niet meer mogelijk zijn aldaar te sparen.

              Het sparen zal dan nog enkel kunnen in het Chalet van het voetbalveld van

              Sk-Leest.

              De lichtingen van de spaarkas zullen aldaar gebeuren elke laatste dinsdag

              van de maand en dit om 18u30.

              Gelieve met deze veranderingen, buiten de wil van het Bestuur, rekening te

              houden.

                              Het Bestuur.”

              (Brief voor de spaarders van SK Leest)

   

  1983 – 31 maart : Overlijden van Maria Theresia VAN DEN HEUVEL (Zuster Agnes)

              Ze werd geboren te Leest (Oude Tisseltbaan nu Wagenmakersstraat) en ging

              als zeventienjarige (1919) binnen bij de trappistinnen te Sint-Antonius-Brecht.

              Ze werd er zuster Agnes.

              Haar zestigjarig kloosterjubileum vierde ze in 1979.

              Ze overleed op Witte Donderdag of 31 maart 1983 te Sint-Antonius-Brecht

              waar ze op 5 april begraven werd.

              (‘De Sint-Niklaasparochie in Leest’, 2009,  Wilfried Hellemans)

   

  1983 – Dossier Fusies

               In april 1983 legde Gazet van Mechelen een dossier aan, gewijd aan de “fusies”

              of “de samenvoeging der gemeenten”.

              Het was gestoffeerd met interviews van burgemeesters en ex-burgemeesters en

              ook de mening van “Jan met de pet” werd neergepend :

              “Voor de fusie werd door ons regelmatig aan de stad Mechelen gevraagd om de

              Leestsesteenweg grondig te vernieuwen. Niet alleen de (Mechelse) bewoners, die

              nog steeds zonder riolering zitten, hadden hun wensen. Ook voor ons, inwoners

              van Leest betekent deze steenweg een hoop moeilijkheden. Het is onze enige

              verbindingsweg met de stad. Door de komst van de fusie hadden wij de hoop dat

              er aan dit probleem een einde zou komen. Helaas, niets veranderde. Nog altijd

              moeten wij over een slecht wegdek, vol putten, buiten en bij regen is het meer

              varen dan rijden”.

              Dat was één van de meest voorkomende grieven die de GvM-journalist

              optekende. En ook :

              “Deze rustige gemeente dreigt door de fusie haar landelijk uitzicht te verliezen.

              We hadden een verbetering gevraagd van sommige landelijke wegen, maar nu

              horen we dat in Mechelen plannen bestaan om de Kouter volledig om te ploegen

              en te doorkruisen met brede banen en zelfs een verbindingsweg tussen Kapelle-

              o/d-Bos en de E10 te Battel. Wij vroegen geen autostrades, alleen een verbetering

              van sommige landelijke wegen.

              Het contact met de administratie Mechelen is bij velen van ons in slechte aarde

              gevallen. Vroeger ging het allemaal veel eenvoudiger. ..”

              Vooral de oudere mensen hadden het moeilijk met de overdreven “papierwinkel”

              van de Mechelse administratie waar ze dreigden in te verdrinken.

              Ook het contact met politici was er op achteruitgegaan, voor de fusie leefden die

              mandatarissen “tussen ons” en niet “boven ons”.

              Er waren ook tientallen opmerkingen en klachten over de belabberde financiële

              toestand van de stad Mechelen .

   

              Gust Lauwers, (foto bovenaan) de laatste burgemeester van de autonome gemeente

               Leest, verklaarde dat men te Leest aanvankelijk geloofde in een samengaan met

              Hombeek en Heffen, met Hombeek als pilootgemeente. De verrassing met de

              creatie van een grote entiteit met Mechelen was dus ook compleet.

              Uiteindelijk had Gust het allemaal nog veel erger verwacht.

              Hij waardeerde dat de plaatselijke gemeentehuizen nog opengebleven waren

              en dat de Leestenaren met hun problemen nog bij dezelfde mensen terecht

              konden. Positief vond hij ook de regelmatige zitdagen van de Mechelse

              schepenen.

              “Leest heeft in een nog niet zo ver verleden enorme investeringen gedaan en aan

              de overname heeft Mechelen bijgevolg een goede zaak gedaan. Niettemin is

              sinds de fusie de belastingsdruk verhoogd, maar daar doe je nu niets meer

              aan...”

              Minder gelukkig was de ex-burgemeester bij de vaststelling dat te Leest sinds de

              fusie geen enkele sociale woning meer werd opgetrokken. Er bestond nochtans

              een waslijst kandidaten. De gronden, bestemd voor sociale woningbouw, werden

              reeds voor de fusie aangekocht en blijven beschikbaar.

  24-04-2013 om 15:21 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!