NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Willy Verbruggen.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  27-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1976 – 25 jaar Leest

  De leerlingen van het zesde jaar van de  meisjesschool van Leest deden voor aanvang van de grote vacantie mee aan een prijskamp die door het Ministerie was uitgeschreven. Het kwam er op neer, in samenwerking met heel de klas, een studie te maken over de evolutie van hun dorp de laatste 25 jaar. De meisjes van Leest stuurden hun gemeenschappelijk werk over Leest binnen en behaalden met glans de eerste prijs.

  Dit gezamenlijk werk verscheen in december in De Band.

   

   Inleiding

  Leest is een dorpje in de provincie Antwerpen, nabij de stad Mechelen. Met zijn 931 ha. oppervlakte en een goede 2000 inwoners heeft Leest het uitzicht van een typische plattelandsgemeente. De rivier, de Zenne, zorgt langsheen haar loop voor mooie natuurplekjes. Buiten het kasteel ‘de Mot’ heeft Leest een stemmige kerk uit de 18e eeuw met Romaanse sporen in de toren en in het koor. Hier en daar zijn nog een paar oude boerderijen.  Zoals gelukkige mensen heeft Leest geen geschiedenis. Alles verloopt er zo rustig dat ons dorpje nooit in het T.V.-nieuws komt en ook bijna nooit een krantenkop haalt. Toch mag men hieruit niet afleiden dat de tijd  in Leest stilstaat. Wanneer men na 25 jaar opnieuw in ons dorp zou terugkeren zou men er wel wat veranderd vinden. Maar daarover meer op volgende bladzijden.

   

  Wijziging in het uitzicht

  Natuurlijk ziet ons dorp er niet meer uit zoals 25 jaar geleden. Jaren lang keek slechts de toren van onze dorpskerk uit over het rustige vlakke landschap. In 1964 echter werd aan de Juniorslaan door de P.I.D.P.A. een 44 meter hoge watertoren opgericht. Die zal een zeer belangrijke rol spelen in de waterbedeling van Leest en de omliggende gemeenten. Hoewel er hier en daar nog een waterpomp staat, (meestal is het dan toch een elektrische) zijn toch praktisch alle inwoners van ons dorp aangesloten op het drinkwaternet.

  In de Kouter werd door een dankbare inwoner een Lourdesgrot opgericht in 1961. Aan het kruispunt van Tiendeschuurstraat, Elleboogstraat en Winkelstraat wijdde Monseigneur Suenens in 1955 een Maria-kapel in onder massale belangstelling.
  Niet alleen de devotie maar ook de nood aan gezonde en goedkope woningen veranderde Leest. In 1967-68 verrees in de Kouter een nieuwe wijk van 34 mooie, moderne woningen.

  Later in 1974 zal deze wijk nog uitgebreid worden met 18 woningen. Terwijl tot dan toe Leest hoofdzakelijk bewoond werd door Leestse afstammelingen kwamen er nu een heleboel inwijkelingen.

  Er verdwenen vanzelfsprekend oude typische boerderijen zoals die mooie romantische boerderij op het dorpsplein. De dorpskom is wel het meest veranderd. Buiten die mooie boerderij die plaats maakte voor een basketplein werd heel  de Dorpsplaats geasfalteerd en als parking uitgerust. Ook de kerk kreeg een beurt. De muren werden afgekapt en zijn nu rood. De ingang naar de kerk werd verlaagd en verbreed.

   

  De landbouw

  Zo’n kwarteeuw geleden waren de meeste inwoners van ons dorp landbouwers. Hun inkomsten kwamen voort van rundveeteelt, graan, aardappelen en wat groenten. In 1951 zag men vanzelfsprekend veel mensen, met veel minder materiaal, op het veld. De boer en zijn paard waren ook onafscheidelijk. Maar de boer werd verplicht zich aan te passen. Ofwel ging hij over naar een groot melkveebedrijf met uitgestrekte velden en weiden en rustte hij zich uit met moderne machines ofwel legde hij zich toe op tuinbouw wat wel het meest voorkwam. Op vele plaatsen werden serres opgericht en groenten onder glas gekweekt. De landbouwers en tuinders werden meer en meer welvarend. Spruiten, bloemkolen, prei en witloof zijn wel de bijzonderste groenten die ons dorp zoveel welvaart bezorgen. Men kan nu terecht fier zeggen : ‘ik ben van den buiten, ik ben van de boer.’

   

  In de meisjesschool

  Wie in 1951 eens binnenloerde in de klassen zou er naast twee juffrouwen, vier zusters in echte nonnenkleren, die daardoor alleen al waardigheid uitstraalden, als onderwijzeressen vinden.

  Zuster Annontiata had de eerste kleuterklas, terwijl zuster Gonzaga de strenge hand hield in de tweede kleuterklas. De lieve zuster Alberica zal jarenlang met veel geduld de kinderen de eerste beginselen van de lees-, schrijf- en rekenkunst bijbrengen. Juffrouw De Boeck en Juffrouw Maria werkten verder aan de opvoeding en de vorming van de Leestse vrouwelijke jeugd. De laatste hand werd toch gelegd door de strenge Zuster Virginie. Jarenlang bleven zij de opvoeders van onze moeders tot in 1957 de zieke Juffrouw Rheinhard op rust ging. De één na de andere verliet de school om uit te rusten en jonge krachten namen hun plaats in.

  In 1951 kwamen alle kinderen te voet of per fiets naar school. Nu worden wij afgehaald en weer thuis bezorgd door de autobus. Ook in de manier van onderwijzen veranderde wel wat. Alles gaat nu veel gemoedelijker. Gedaan met de schoolfeesten waaraan maandenlang ernstig geoefend werd.

  Ieder trimester houden we in onze klas een open-deur en nodigen de andere klassen uit op een gezellig feestje met : toneel, muziek en dans. Wij organiseren en verzorgen alles zelf.
  Onze onderwijzeressen komen als toeschouwer en één enkel keertje spelen ze mee.  In 1974 vertrok voor de eerste maal een klas op ski-vacantie. U ziet het…Leest blijft bij !...

   

  In de jongensschool

  Ook in de jongensschool stond de tijd niet stil. In 1951 waren er net als nu vijf meesters die met alle mogelijke middelen orde en tucht afdwongen. Meester De Leers was schoolhoofd en titularis van de 1ste graad. Van hem onthouden we dat eerste-klassertjes reeds alle gebeden konden opzeggen in het Frans.

  In de tweede graad stond meester Selleslagh. Meester Meyers nam de derde graad voor zijn rekening en het opvoedingswerk werd voltooid in de vierde graad door meester Huysmans.

  Zoals overal elders verdween de vierde graad en één na één werd het personeel vervangen. Op dit ogenblik zijn er vier leerkrachten : Juffrouw Monique voor het eerste jaar, meester Teughels voor het 2de jaar, meester Hendrickx voor het 3de en 4de jaar en meester Gobien voor het 5de en 6de jaar en tevens schoolhoofd.

  Vanaf 1975 zitten de jongens in nieuwe ruime lokalen en beschikken over al het mogelijke comfort. Zo te zien een feest om naar school te gaan.

   

  Wijziging op kerkelijk gebied

  Als je op een zondagmorgen het kerkhofpleintje opwandelt zie je voor je een schilderachtige kerk uit de jaren 1776. Vroeger was het er wel wat drukker op zondagmorgen. Om zes uur luidde de klok en riep de mensen naar de mis van half zeven. Langs de linkerkant zag je de veelkleurige hoedjes van de vrouwen, terwijl de rechterkant benomen was door de stoere mannen. Het missaal, vol Latijnse gebeden, was toen nog erg bruikbaar. Met de rug naar de menigte toe prevelde de pastoor Latijnse gebeden en gezangen. De prachtige preekstoel, versierd met houten beelden deed toen werkelijk nog dienst. Twee tot driemaal per jaar trok de processie plechig door de straten.

  De kerkelijke overheid werd gewijzigd. Vele onderpastoors kwamen en gingen en in 1966 werd E.H. Coosemans door E.H. Lornoy opgevolgd. Er is geen echte onder-pastoor meer maar bij de kerkdienst wordt Mijnheer pastoor bijgestaan door Pater Damiaan en legeraalmoezenier Herregods.

   

  Volksleven

  Het verenigings- en volksleven kreeg steeds een grote belangstelling in ons dorp. Toch kende iedere organisatie ook periodes van achteruitgang. De laatste tijd echter is er in bijna alle verenigingen een heropleving. Het ontspanningsleven was nooit zo bloeiend. Is het omdat we ons bedreigd voelen in onze iegen aard maar er is ook een groeiende interesse voor al wat Leest, zijn geschiedenis en zijn eigen volksaard betreft.

  Het Davidsfonds richt op 2de Paasdag een tentoonstelling in, waarop een of ander aspect van het volksleven belicht wordt. Onder de bezielende leiding van aalmoezenier Herregods, die zijn veelzijdig kunstenaarstalent volledig ten dienste stelt, kent deze tentoonstelling ieder jaar een stijgend succes.

   

  Bevolking

  Al zijn er in 1976 slechts 219 inwoners meer dan in 1951, er kwamen toch 106 woningen bij. Het aantal geboortes en overlijdens blijft ongeveer hetzelfde : geboortes in 1951 : 30. Geboortes in 1975 : 27. Overlijdens in 1951 : 13, overlijdens in 1975 : 14.

   

  Jangske Den Bakker

  Een paar jaartjes geleden leefde er in ons dorpje een zeer gekende volksfiguur. Jangske Den Bakker, zo werd hij door de mensen genoemd, was vanaf zijn prille jeugd al een echte Tijl Uilenspiegel. In gekke streken kon hij gemakkelijk een tien halen, want dat deed hij goed. Op een mooie zonnige dag had Jangske Den Bakker geen lust meer om te leren en hij beet een groot stuk uit zijn schoolboeken. De meester stond er streng naar te kijken maar Jan was hem te vlug af en de muizen in de klas moesten het gedaan hebben. Een muizenval stond er vlug maar de muizen waren er ook want de jongens van de hele klas brachten de volgende dag allemaal muizen mee. Ook de muizenval deed erg goed dienst. Maar toen er op een dag een platgereden muisje op de houten lessenaar lag had de meester het spelletje door. Jangske was er niet graag bij want hij kreeg van de stok en dat voelde je een week later nog. Jan werd ouder en ging steeds meer van kinderen houden. Hun iets moois beloven was zijn grote vreugd. Paardjes, koetjes en konijntjes werden allemaal beloofd, maar geen enkel kind heeft ze ooit gekregen want ’t was dan plots gestorven of ’t had maar drie pootjes meer. Jaren en jaren gingen zo voorbij en op een mooie dag ging Jangske met zijn konijntjes, koetjes en paardjes naar de hemel toe. Maar bij de kindertjes blijft hij nog altijd bestaan.

   

  Het dialect

  Zoals overal elders in Vlaanderen beginnen meer en meer mensen  het nut van een verzorgde omgangstaal te beseffen. Sommigen leren daarom hun kinderen vanaf hun jeugd algemeen Nederlands praten. Toch is ons dialect zeer goed bewaard gebleven. Het bleef gespaard van vreemde invloeden. Hier, een lijstje van enkele woorden of uitdrukkingen op zijn Leests : een jeat = een kopje, een taloeër : een bord, een bouche = een schommel, een bees : een snoepje, oep daa : op de heide, diëvan ons : mijn man, een gritsel : een hark, ons soot : onze kinderen, een bijk : een beek…

   

  Wijziging op politiek gebied

  Zoals in elke andere gemeente worden om de zes jaar gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In een klein dorpje waar iedereen iedereen kent is zo’n verkiezing de gebeurtenis. Sedert jaren waren er slechts twee belangrijke partijen : ‘de Sussen’ en ‘de Blekken’. Beiden ontstonden uit een fanfare. Hoewel de mensen in ons dorp vredelievend van aard zijn  gingen zij omstreeks de verkiezing op oorlogspad.

  ‘Gemeentebelangen hebben daar op verre na niets mee te maken : alleen de eisen voor eigenbelang van deze persoon, waaraan onze andere mensen niet konden tegemoet komen, hebben hier in een rol gespeeld’.

  ‘Wie draagt de schuld ? De Blekken !’

  ‘Wie heeft dan de rolluiken van het huis van onze muziekbestuurder en het huis van zijn gebuur bevuild ? Waren dat misschien ook mensen van ons ?’

  ‘…zoals ten tijde van de Brugse metten, iedereen die in hun kraam niet past en die op hun vraag : stemt ge 2 of 3, de eerlijkheid aan den dag legt en durft uitkomen voor zijn overtuiging, in dit geval nr 3, zonder meer af te ranselen en buiten te smijten…’

  Er vielen soms harde woorden en men ging ook al eens op de vuist zoals men kan opmaken uit de knipsels van verkiezingspamfletten. Maar de tijden veranderden. Er komen nationale partijen. De strijd speelt zich meer af op papier. Na een half jaar zijn de gemoederen weer bedaard en wordt door gans de gemeente plechtig de burgemeester ingehaald. Ons dorp had slechts drie burgemeesters in de laatste 25 jaar : E. Verschueren, P. De Prins en A. Lauwers die onze laatste burgemeester zal zijn.

   

  Leest geweest

  Zoals zovele andere kleine dorpjes zal Leest vanaf 1977 ophouden te bestaan. Wij hopen dat wij niet verstedelijkt zullen worden. Dat wij onze eigen aard nooit zullen verloochenen. Al behoren wij vanaf 1 januari 1977 bij de 81.000 Mechelaars, in ons hart blijft LEEST toch altijd LEEST.

   

  Dit album werd samengesteld door : Linda Bruggemans, Erica Ceuppens, Christel De Bleser, Gerda De Prins, Katelijne Duysburgh, Karine Fierens, Krista Lefever, Nancy Selleslagh, Ann Solie, Gonda Van den Bergh, Els Verbruggen, Krista Verschuren. Leerlingen van het 6e jaar van de vrije meisjesschool te Leest, Dorp 10.

   

  Bijgevoegd :

  -25 jaar Leest Geweest

  -Jangske Den Bakker, tekening van Georges Herregods.

   

  27-07-2012 om 09:25 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  26-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1976 –  De Alemstraat te Leest werd verbeterd. Meteen verdwenen de laatste “kinderkopjes” van de Leestse wegen.

   

  1976 – Fusie der Gemeenten

  “Op 23 oktober 1975 heeft men een voornaam persoon voor het TV-scherm kunnen beluisteren die ons wou diets maken dat aangaande de fusies een averechts beeld wordt opgehangen. 

  Dat was nonsens : immers door de samenvoeging van gemeenten zou men tot een grotere communauteit komen, gemeentehuizen blijven, het sociaal en cultureel leven zou daardoor bevorderd worden, nonsens dat men kilometers ver zou moeten gaan om bepaalde zaken te regelen.

  Als men dat alles hoort, dan kan men niet anders dan zich voorstellen dat de nieuwe gemeente als een troetelkind te zullen behandeld worden. Wij hoeven geen verwenningskuur, maar eenvoudig te blijven en te zijn in een eigen gemeente, de onze aan de Zenne.

  Een beslissing is reeds gevallen. De fusie of het terugbrengen van de 2359 bestaande gemeenten tot 589 is daardoor in een beslissende fase getreden. Met de Vox Populi werd eenvoudig geen rekening gehouden, het klonk verloren in de woestijn.

  Men mag het nu draaien of keren lijk men wil, zelfs het doen doorgaan alsof de fusie van gemeenten de ideale oplossing is met al de daaraan verbonden voordelen, het blijft een aanslag op de eigenheid van de gemeenten. Er werd zelfs verklaard dat gemeenten werden  geraadpleegd, m.a.w. niet alle  gemeenten werden om advies gevraagd, wat weer tot nadenken stemt. Inderdaad wat moet men daaruit concluderen ?

  Het zou wel eens van belang kunnen zijn de nadelen opgesomd te zien die ons door de fusie worden aangeboden; en wie vraagt zich niet af, zijn er geen ernstiger zaken die naar een zinvolle oplossing wachten dan zich te amuseren met het pesten van gemeenten ? De stille hoop die nog mocht gekoesterd worden, werd evenwel op korte spanne tijds vernietigd. Immers de fusie der gemeenten is een definitief feit geworden.
  Men kon beter besluiten met de woorden : juicht Belgen juicht, in vreugde vol akkoorden ! Hou vast aan de Inspraak, aan de democratie ! Allen zegden met de gemeentelijke Overheid : Weg met de dwang fusies ! Herhalen wij dit ook voor onze Zennevallei ! Geen verdwijning onder dwang !

       Snuffelaar.” (DB, 1976- enkel jaartal gekend)

   

  In een ander nummer van dat jaar publiceerde Snuffelaar :

  “We hebben met genoegen mogen vaststellen dat de regelmatig verschenen bijdragen omtrent de fusie van gemeenten, met aandacht werden gelezen en bijgetreden.

  Een bijeenkomst van gemeentevaderen (te Mechelen gehouden) voor kennismaking, bracht voor de gewone sterveling geen wijsheid meer op. Hoe zal men uit de geschapen chaos geraken ?

  Hoe onbesuisd gewerkt is geworden, blijkt uit een verschenen bericht aangaande de fusie te Rijmenam :

  ‘Rijmenam na de fusie : de eeuwenoude leefgemeenschap wordt erg verminkt. Naar Putte gaan ruim 700 inwoners, de overige bijna 4000 gaan naar Bonheiden.’ Men spreekt ook over de nadelen en die werden aangestipt door de heer De Keersmaeker uit Eppegem : ‘een grote gemeente zal meer geld kosten omdat zij relatief meer diensten organiseert, dus verhoging van belastingen. Het bestaan van verenigingen en hun subsidiëring kan in ’t gedrang komen. Sommige wijken kunnen verwaarloosd worden wat onderhoud betreft en bepaalde gemeentediensten zullen worden afgeschaft, waardoor ouders en andere personen zich naar de pilootgemeenschap zullen moeten begeven !’

  Wij hebben ook ons licht gaan opsteken in West-Vlaanderen en daar kwam de volgende toestand na de fusie tot stand :

  ‘De gemeente K…, bestaande uit 5 samengesmolten gemeenten. Daarvoor bestaat slechts één gemeentehuis waar alle dossiers aanwezig zijn voor het bekomen van inlichtingen. Er is maar voor één zaak onderscheid gemaakt : de werklozen moeten niet naar de moedergemeente gaan stempelen, maar wel in de eigen gemeente.’

  En…het systeem van Pontius-Pilatus is reeds aan bod gekomen. Inderdaad, de enen hebben het precies zo niet gewild, anderen zeggen, vanaf 1977 willens-nillens te zullen behoren bij de nieuwe gemeente, en nog anderen zeggen dat er in ieder geval moet overgegaan worden tot het oprichten van dorps- en wijkraden.

  Zal men de voorgeschotelde onduidelijkheden, de burger voorgehouden, kunnen wegmoffelen om het eigen gezicht niet te schenden.

  Men heeft ook belangstelling voor de straatnamen, waarom geen namen van bloemen gegeven, zoals reeds werd voorgesteld ?

  Bij het napluizen van gelijklopende benamingen komen we tot een viertal straten : Kapellestraat, Molenstraat, Scheerstraat en Vinkstraat.

  Wat aan dat alles ontbreekt is : 1° het ontbreken van degelijke voorlichting. 2° de verkrachting van het begrip ‘inspraak’.

  Het spreekt vanzelf dat de bevolking, inzonderheid van de landelijke gemeenten niet te spreken zijn over deze fusies van gemeenten. Waarom niet zal men vragen, maar dan van bepaalde zijde ?

  Is het nodig nogmaals klaar en duidelijk te zeggen, dat het een greep is naar meerderheid van de ene of de andere, en niet zoals men het wil presenteren, ten nutte van de bevolking.’ 

                                                                                   

  1976 – Leest telde 2064 inwoners. (Wikipedia)      

   

  1976 – Het Bouwspook – “Slaap op beide oren, de Zennevallei is verloren”.

  Onlangs wandelden we door de Zennevallei, een stukje natuurschoon in het lieflijk Leestse dorpje. We kuierden langs het Chiroplein naar de Kerkenblokweg en verder door ’t privaat goed van Van den Bergh naar de Bleukens. Mooie streek, vonden we. Dat is het inderdaad, zei een stem van ergens tussen de hoge populieren. Ik heb dit gebied met zorg bewaard en nu de prijzen van bouwgrond zo erg gestegen zijn ligt het hier als een rijpe appel klaar om er de bulldozers in te zetten. In plaats van distels en brandnetels zullen vlug tientallen woningen als paddestoelen uit de grond schieten.

  -Hm, zeiden we, je bent zeker het bouwspook.

  -Zeker, zei de stem, maar laten we niet afdwalen. Wat zou jij de dag van vandaag doen om hier heer en meester te blijven ? Om miljoenen gaat het hier. En die zouden we zo maar laten voor een hoopje distels ? Kijk, we maken het fijn. Eerst ruimen we het schijtbos van de Chiro op ; hard(t) nodig of niet. De kinderen krijgen langsheen en op de kerkhofmuur plaats genoeg om alles kwijt te geraken. Zo zullen de bewoners verlost zijn van die zware reuk.

  -Je vergeet Ruisbroek, zeiden we.

  -Zwijg, we hebben aan alles gedacht. Gaven we geen vijfentwintig meter grond cadeau voor een tweede dijk met wandelweg. Uitheemse struiken en heesters maken dan het uitzicht op de schilderachtige rivier nog veel mooier.

  -Maar die waterzieke gronden, die ongezonde mist in het najaar ? Geen enkel mens wil hier wonen. De mensen van hoger den de Kerkenblokweg klagen over water in de kelder, stinkende beerputten en behangselpapieren die lossen van de vochtigheid.

  -Vergeet niet : - een wijkcomité heeft hier gewerkt voor een speelplein met recreatie.

  -Bezwaren tegen woonwijkuitbreiding werden ingediend bij het Schepencollege, bij de Ministers en zelfs bij de Koning.

  -Daarbij heeft het Leestse Leefmilieu uitvoerig het ontwerp-gewestplan besproken en de bezwaren overgemaakt aan de Gouverneur.

  -Perfect ! Zo mag ik het horen. Maar niet overdrijven anders ga je spoken zien.

  Werd het plan voor het speelplein niet verwezen naar het kerkhof ? En het behoud van de Zennevallei werd gekelderd met een pijpekop ; een ontwerpplan voor 43 huizen in de beemden.

  En Leefmilieu Leest, zag die niet als dank voor haar werk de gemeentesubsidiëring gehalveerd.

  En toen de makers van ’t gewestplan ineens zo weinig landelijk natuurschoon zagen te Leest hebben ze maar vlug een stukje ‘Dorpelpoel’ groen geschilderd, om je te sussen.

  En vergeet niet, lachte het bouwspook, vorige maand kocht een bouwmaatschappij de gronden aan. Een fontein van geld spoot in de zakken van de eigenaar en ik, ik krijg mijn zin, je zult het zien.

  -En toch laten we de vallei niet los, zeiden we.

      De Distel”.

  (De Band, 1976)

  Dezelfde auteur schreef datzelfde jaar : De Zennevallei : tehuis en jachtgebied van de TORENVALK.

  In de vorige nummers van De Band vertelden we reeds dat de torenvalk een trouwe inwoner is van onze Zennevallei. Ons zijn er enkele broedgevallen van de torenvalk bekend. Enkele leden van de Wielewaal hebben deze zomer verschillende jongen geringd. Ze vertelden me : ‘de torenvalken bezetten één kunstmatig nestkastje in de Bleukens. De jonge torenvalken, zes in aantal, waren al zo volgroeid dat op het ogenblik van het ringen, ze hun heil zochten in de vlucht. Drie anderen werden geringd.’

   

  1976 – Afbraak van de oude herberg “In de groene linde”

              Op de Dorpplaats werd dat jaar het bouwvallig huisje, op de hoek van de

              Scheerstraat (Ten Moortele) en de Dorpsstraat, afgebroken.

              Het was oorspronkelijk een tweewoonst.
              In 1723 waren dat de huisjes van Bertel Vermijlen en Jan Ditens.

              Later stond de woning op naam van het echtpaar Jan Baptist Van Hoof-Serafina

              Coeckelbergh. Ze waren te Leest getrouwd in 1852.

              Jan Baptist was te Leest geboren op 21 september 1822 als zoon van Frans en

              Elizabet Van Hoof. Hij zou op 4 april 1874 overlijden aan de gevolgen van

              typhus. Het echtpaar kreeg 7 kinderen : 5 dochters die allen zeer jong stierven

              en 2 zonen : Isidoor Constant (de latere garde en de grootvader van de allerlaatste

              garde van Leest Victor) en Frans Eduard “Sooi” (°8/7/1854, +17/10/1929).

              Deze laatste bleef in de woning en baatte er jarenlang met zijn echtgenote Louise

              “Wiske” Huys (°Leest 3/12/1860) de herberg “In de groene linde” uit.

              Er stond trouwens een mooie linde voor de deur, evenals een mestput, zoals dat

              vroeger algemeen de mode was. Sooi Van Hoof was immers ook boer.

              Het echtpaar Van Hoof-Huys kreeg 12 kinderen. Twee onder hen zouden

              overlijden aan de gevolgen van de eerste wereldoorlog : Theofiel sneuvelde te

              Diksmuide in 1917 en Alfons kwam als invalide terug uit die oorlog, hij was een

              slachtoffer van een gasaanval en zou aan de gevolgen daarvan overlijden in 1921.

              Een andere zoon, Jozef “Jef”, was medestichter van de toneelkring “Rust Roest”

              en te Leest en omgeving zeer populair als komisch acteur.

              Prosper Goovaerts uit Heffen was de laatste eigenaar van het huisje.   

       

  Foto’s :

  -De Alemstraat

  -De dorpskom zou een heel ander aanzicht krijgen na de afbraak van de tweewoonst.

  26-07-2012 om 18:04 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  25-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto’s :

  -Treinongeval te Leest. (bezit : Eddy Apers)

   

   

  1975 – 16 november : Chirofeest

              “Een paar jaar geleden heb ik met geestdrift geschreven over het Chirofeest.

              Het laatste Chirofeest heeft mij minder enthousiast gemaakt. Het gaf mij een

              algemene indruk van slordigheid en banaliteit.

              Nochtans was er heel wat waardevols.

              Goed was : de misviering waaraan aandacht werd besteed, de organisatie van het

              feest zelf, zodat de gebeurtenissen elkaar vlot opvolgden...

              (...)

              Deze keuze  en overzicht is beperkt en subjectief. Bedoeling is te wijzen op de

              manier van overkomen bij de ouders. Weinig gunstige reacties heb ik gehoord,

              wat niet beduidt dat men blind is voor het goede.

              Maar waarom niet ernstig gewerkt aan het uitbeelden van het jaarthema, of een

              choreografisch nummer, of een poëtische evocatie, of gewoon een mooi lied, enz..

              Het zal een inspanning vragen, maar wellicht zal ook de vreugde groter zijn.

              Men vraagt geen kunstmatig gedoe, maar ook geen brutaliteit.

              Ik vraag mij ’t volgende af : de chiro zou een buitenschoolse vormingswereld

              moeten creëren. Hoe kan een kwetsbare scheut –die een prutske of speelclubber

              is, ongebruskeerd uit dergelijke esbattementen komen ?

              Of anders, hoe kan zo’n kind zijn innerlijke tere rijkdom ontplooien ?

              Mijn bede is deze : dat gans de leidersploeg van jongens en meisjes zich eens

              terdege afvraagt hoe het moet, zonder mij a priori gelijk te geven.

              Misschien als inspiratiebron een uitspraak van de stoere Stijn Streuvels, die men

              moeilijk van sentimentaliteit kan verdenken :

              “Hoe vreselijk ongelukkig moeten kinderen zijn wiens tere kinderziel door

              volwassenen zo brutaal met de voeten wordt getreden...”

              Ik wens u goed heil, en volgend jaar een beter (=fijner) chirofeest.

                              Guido Hellemans”

              (De Band, December 1975)  

   

              Een jaar later kregen ze van hun criticaster in  dezelfde periodiek positieve

              commentaar. Hij besloot toen met :

              “...niemand wordt graag berispt, maar de ervaring leert dat men beter in

              rechtzinnigheid “vaderlijk streng en moederlijk teder” (of omgedraaid)

              iemand terechtwijst dan vleiende onbenulligheden te zeggen die men trouwens

              toch niet gelooft. De jonge mensen van de Leestse chiro hebben op een ridddelijke

              en doeltreffende wijze het antwoord gegeven op een aantal onaangename

              aanmerkingen. Dat vinden we fijn. (Sommige ouderen bleken er minder

              gemakkelijk overheen te kunnen). We hopen dat het zo blijft en verlangen in die

              geest naar volgend jaar...”    

   

  1975 – 28 november : Drie percelen bouwland te Leest

              “Om uit onverdeeldheid te treden – Vrijwillige Openbare Verkoping van

              drie percelen BOUWLAND te Leest.

              Notaris Frans Loncin te Puurs zal op navermelde zitdagen, met winst van

              verdieren voor de inmijners, openbaar verkopen, volgende onroerende goederen :

              Gemeente Leest

              KOOP I : een perceel bouwland gelegen ter plaats “De Renne Cauter”,

              gekadastreerd sectie A nr 437/a voor een grootte van 26 a 55 ca. palende

              noord-oost : De Borgher-Huysmans Hubert te Leest, zuid-oost : Lienart Albert te

              Aalst, zuid-west : de Jamblinne-de Heux Roland en deelhebbers te Brussel, noord

              Van de Kerkhove de Sejournet de Rameignies Ghislain de weduwe te Nossegem.

              In huur bij de heer Marcel Somers te Leest.

              Koop I : ingesteld op 42.000 f.

   

              KOOP II : Een perceel bouwland gelegen ter plaats “Het Hertsveld”,

              gekadastreerd Sektie A nr 388/c/deel groot vlg. Meting 17a 26 ca, palend ten N.

              aan Jacobs-De Boey Jan de weduwe en kinderen te Leest en Verelst Jules de

              erven te Zemst; ten O. aan koop III, ten Z. aan de Malingreau d’Hembise van

              Langenhove de Bouwekerke Christiaan te Antaisnes en ten W. aan dezelfde.

              In huur bij de heer Marcel Geerts te Leest.

              Ingesteld 25.000 fr.

   

              KOOP III : Een perceel bouwland gelegen naast voorgaand, gekadastreerd

              Sektie A nr 388/c/deel, groot vlg meting 17 a 82ca,palend ten N aan Verelst

              Jules, de erven voornoemd; en Van Meerbeeck-De Boeck Jean te Leest;

              ten O aan De Wit-Goovaerts Désiré te Leest; ten Z aan de Malingreau

              d’Hembise voornoemd en ten W aan koop II.

              In huur bij de heer Désiré De Wit te Leest.

              Ingesteld : 25.000 f.

   

              De goederen worden verkocht voor vrij en onbelast. Genot en gebruik bij

              de veilvoorwaarden te bepalen.

              ZITDAGEN

              Instel maandag 24 november 1975, toewijs maandag 1 december 1975 telkens

              om 3 u.  namiddag, ter herberg “Café Liliane” te Leest, Juniorslaan.

              Voor verdere inlichtingen wende men zich ten kantore van de verkoophoudende

              notaris Frans Loncin te Puurs, Palingstraat 1.”

              (Bericht in –onbekende- krant 28/11/1975)   

   

  1975 – Maandag 29 december : Knipsel van onbekende krant (zie foto’s) : “Over het ongeval dat zich zaterdagnamiddag voordeed te Leest aan de onbewaakte spooroverweg leest men op een andere plaats in ons blad. Hier nog enkele beelden van de ravage die werd aangericht. De aangereden trein sleurde de vrachtwagen nog driehonderd meter mee vooraleer deze in een belendende weide tot stilstand kwam. Balans van dit tragisch ongeval : één dode, één zwaar- en één lichtgewonde.”  

   

  1975 – VEVOC JAARVERSLAG

   

  “Dames, Mijne Heren, Pater of zal ik maar beter zeggen proost, Vevocers allen hier samen, er werd mij in naam van het ganse bestuur gevraagd het Vevoc-jaar 1975 bij jullie door woorden terug in beeld te brengen.

  Zowaar een niet zo eenvoudige taak, daar jullie evenzeer weten als ik dat het een uitgebreid en vrij druk jaar geweest is. Inderdaad na een aarzelende start in de jaren ’72 en ’73, toen we nog in onze kinderschoenen stonden en het jaar ’74, een jaar van een stilaan toenemende activiteit, mag het jaar ’75 reeds vrij druk genoemd worden.

  Het jaar ’75 werd ingezet met ons ledenfeest in de maand januari. In een echte ‘Breughelsfeer’ en met een enthousiaste  eensgezinde Vevoc-familie waren we met 110 leden samengekomen om te dansen  en zeg maar in goed Leests, om een ‘sneeke’ te eten. Weet je nog, dat we toen bij een lustig pintje tegen elkaar gefluisterd hebben : ‘Louis of Charel, weet ge het nog, vriend van toen op bivak. Wat hebben we leute gehad hé, maar ja, men blijft niet eeuwig achttien jaar, we groeiden wij feitelijk te rap uit onze korte broek hé jong !’

  Het jaar ’75 was een jaar van ontspanningsavonden en sport. Vooreerst werd door onze voetbalploeg het Pinkstervoetbaltornooi van FC Telstar in een echte cupsfeer gewonnen. Niemand had het voor mogelijk gehouden, maar iedereen had het toch stilletjes gehoopt. Onze tweede Vevoc-ploeg deed het met een zesde plaats ook verre van slecht.

  Vevoc speelde 17 matchen, won er daarvan 10, speelde 3 maal gelijk en verloor 4 keer. In totaal maakte men 45 doelpunten en kreeg men er 13 tegen.

  Onze volgende stap naar sportief succes werd door onze volleybalploeg gezet, die erin slaagde haar eigen volleybaltornooi te winnen op 25 mei door de deelnemende ploegen KWB, SVK Heverlee, Fanfare St.-Cecilia, Telstar en Chiro de baas te blijven. Nochtans kon onze volleybalploeg in het tornooi te Heverlee niet bevestigen. Een gebrek aan training en vooral aan speelgelegenheid zijn hier zeker de oorzaken van.

  Vervolgens werd op 20 september te Kapelle-op-den-Bos nog eens aangetoond dat Vevoc kan voetballen, want daar werd voor de tweede maal een voetbaltornooi gewonnen, waarbij we als enige niet-Kapelse vereniging onder de deelnemers, met de beker huiswaarts konden keren.

  Vevoc haalde in ’75 ook verscheidene malen de krantenkoppen. Een eerste maal gebeurde dit bij onze fietsenrally die doorging op 29 juni. Niettegenstaande er voor die dag niet al te veel reclame gemaakt werd, kwamen er toch twee kranten, nl. Gazet van Mechelen en Het Volk opdagen om deze fietsrally te verslaan, die tevens een succes mag worden genoemd, niet alleen om zijn 250 deelnemers, maar ook om zijn organisatie.

  De tweede maal dat we gunstig in het nieuws kwamen was met onze derde uitgave van de jeugdcross op 5 oktober. Reeds van maanden te voren waren grote inspanningen gedaan om deze veldloop in de beste voorwaarden te doen verlopen. De beloning was des te groter. Niet minder dan 800 deelnemers werden opgetekend.

  In dezelfde maand oktober schrijft Gazet van Mechelen dat Vevoc het nu maar eens over een andere boeg gooit en met woorden gaat spelen. Inderdaad op 31 oktober kwamen niemand minder dan Nand Baert naar Leest om onze plaatselijke verenigingen ‘Wachtwoord’ te spelen. Vooreerst was er op onze ontspanningsavond van 13 juni, waar we onze overwinningen van voetbal- en volleybaltornooien met een hartig etentje kruidden, een schifting tussen 32 Vevoc-ers nodig om Mariette Verbeeck en Marcel Van Medegael als besten naar voor te doen komen. Op een nieuwe voorselectie op 12 september moesten jongensschool, FC Telstar en Davidsfonds afvallen. Op de avond van ‘Wachtwoord’ toonde onze plaatselijke meisjesschool zich sterker dan Leefmilieu, Rust Roest, St-Cecilia, KLJ-meisjes, KVLV, Chirojongens en meisjes en Vevoc.

  Inmiddels kunnen we jullie ook vertellen dat het Vevoc-bal een kassucces is geweest en Vevoc in ’76 geen al te grote financiële moeilijkheden zal kennen. De kassier mag gerust zijn dat we dit jaar niet in debet zullen komen.

  Nationaal was ’75 het jaar van de vrouw. Ondanks het feit dat onze Vevoc-vrouwen, verloofden of juffrouwen telkens sterk op komen bij elke activiteit, vragen we ons toch af, of het niet mogelijk is een typisch vrouwelijke activiteit te creeëren. Tips kunnen steeds bij het bestuur gegeven worden.

  Als bestuur willen we ook grote dank zeggen aan Mr Pastoor, met wie we het ganse jaar een goede verstandhouding gehad hebben wat betreft ons parochiecentrum. Evenzo willen we nogmaals de aandacht vestigen op de grote steun van ons gemeentebestuur. Niet zozeer omwille van de subsidie, maar wel om het schenken van prachtige trofeeën voor ons voetbaltornooi en jeugdveldloop.

  Ook een welgemeend woord van dank aan ons trouwste Vevoc-lid en proost, pater Damiaan, want ik geloof dat hij nog geen enkele vergadering gemist heeft. Maar onze grootste dank gaat naar alle Vevoc-leden die door hun grote aanwezigheid op alle activiteiten het bestuur het moreel geven om alsmaar verder te doen.

  Ook verzocht bestuurslid Jef Van den Heuvel ons te willen meedelen dat er tussen een groepje Vevoc-ers ergens de idee gerijpt is om in de maand juni (1976) deel te nemen aan de ‘Mars van het leger’, beter bekend onder de naam ‘Mars van de Vriendschap’. Deze mars gaat door in het prachtig landschap van de Ardennen in de omgeving van Vielsalm.

  We hopen ook, dat ons nieuw vaandel, dat vandaag ingewijd werd in onze parochiekerk, nog vele jaren alle winden mag trotseren…” (De Band, januari 1976)       

   

   

  25-07-2012 om 08:21 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1975 – 31 oktober : ’WACHTWOORD  met TV-presentator Nand Baert

   

  In de parochiezaal werd het populaire spel ‘Wachtwoord’ gespeeld. Dit spel werd op deskundige wijze geleid door de televisiepresentator Nand Baert en was georganiseerd door Vevoc.

  In een nokvolle zaal met een prachtig decor hield de voorzitter van de organiserende vereniging Louis Vloebergh een toespraak. Hij verwelkomde alle aanwezigen en vond het spijtig dat er op de voorselectie van 12 september 4 verenigingen moesten afvallen.

  Hierna nam Nand Baert het woord : ‘ik vind het steeds een hele belevenis als ik ergens ‘Wachtwoord’ mag leiden en dan alle aanwezigen in de ogen kijken. Dat is nog nooit het geval geweest in de zes jaren, die ik het spel op TV leidde. Daar kon ik alleen maar in de lens kijken.’

  De jury bestond uit Alfons Huysmans, Karel Duysburg, Godelieve Van de Herdt en Stan Gobien terwijl de klank verzorgd werd door George Meysken.

  De deelnemende ploegen :

  Chiro jongens : Emiel Peeters en Paul Lefever

  Leefmilieu : Chris Bauwens en Vik Casteels

  Fanfare St.-Cecilia : Monique Verschueren en Willy Lauwers.

  Meisjesschool : Diane Vanmedegael en Bertha Verbruggen

  K.V.L.V. : Paul Bradt en Hilda Silverans

  Vevoc : Mariette Verbeeck en Marcel Van Medegael

  V.V. Leest : Silvain Teughels en Ferdinand Van der Hasselt

  Chiro meisjes : Ann Verbeeck en Nelly Verbeeck

  Rust Roest : Renilda Polfliet en Willy Lauwers

  K.L.J. Meisjes : Maria Daelemans en Lilian Van Praet.

  Vooraleer aan de finale te beginnen dankte Louis Vloebergh alle aanwezigen, alle werkers, de juryleden, de pastoor en in het biezonder Nand Baert voor de medewerking en liet het woord aan de kwismaster.

  In die finale kwamen Meisjesschool en Leefmilieu tegen elkaar uit en na een spannende eindstrijd trokken Diane Vanmedegael en Bertha Verbruggen aan het langste eind.

  Alle deelnemers werden vervolgens bedacht met herinnerinswimpels, fonoplaten en vele boeken…

  Nand Baert dankte op zijn beurt iedereen : ‘jullie waren een prima publiek, schitterende, schattige mensen. Ik ben een gelukkig tuinkaboutertje…’ (De Band- december 1975, Gazet van Mechelen, Het Laatste Nieuws)

   

  Ferdinand ‘Nand’ Baert  (°Gent 16/2/1932, +Gent 28/4/1985) was een gewaardeerd Vlaams radio- en televisiepresentator. Tijdens Expo 58 was hiij samen met o.a. Pros Verbruggen één van de stemmen die voor de Belgische radio vanuit de paviljoenen voor sfeer en intervieuws zorgde. Hij werd bekend als één van de Nederlandstalige dj’s bij Radio Luxemburg en in ’56 verzorgde hij de allereerste Vlaamse commentaren voor het Eurovisiesongfestival. Op de Nederlandse televisie was hij bij de AVRO van 1963 tot 1967 de eerste presentator van ‘Wie van de drie’. Van 1969 presenteerde hij op de Belgische televisie ‘Wachtwoord’, een quiz gebaseerd op een eenvoudig woordspelletje. Van 1977 tot zijn overlijden was hij de presentator van de populaire televisiequiz ‘Van pool tot evenaar’, die door de BRT werd uitgezonden.

   

  1975 – Zondag 2 november : Verbroederingsconcert van Sint-Cecilia

   

  “Weer eens een echte muziekdag in onze gemeente. Inderdaad, op deze dag organiseerde de Kon.Fanfare St.-Cecilia een verbroederingsconcert met een viertal bekende muziekkorpsen.

  Om 18 uur stipt werd het concert geopend door de inrichtende vereniging olv de heer Frans Dierickx. Ze brachten een paar marsen en de nieuw ingestudeerde stukken ‘Scherzo’ van J. Jourquin en een selectie uit de ‘Lustige Weduwe’ van Lehar in een bewerking van Mellema. Als derde werk werd ‘Espana Cani’ van Marquina uitgevoerd. Al bij al een prachtige uitvoering.

  Hierna was het de beurt aan de harmonie ‘Concordia’ uit Kalfort-Puurs olv de heer Jozef Aerts. Wat direct opviel is de andere stijl en tonaliteit van een harmonie t.o.v. een fanfare. De harmonie is volgens de meesten minder krachtig dan een fanfare maar aan de andere kant heeft het meer technische mogelijkheden.

  De harmonie ‘Concordia’ kreeg een verdiend applaus voor o.m Passe-Partout en Huldelied, beide composities van de dirigent.

  Een van de blikvangers van de avond werd ongetwijfeld de Kon.Fanfare ‘Concordia’ uit Tisselt, olv de heer Jan Segers, dirigent-componist-muziekregisseur. Wat betreft de stemming en het balanceren van de verschillende partijen benadert dit korps de perfectie, zonder meer. Ze brachten verschillende solo-stukken voor trompet en tuba samen met het bekende wedstrijdstuk ‘the Explorers’ van Peter Yorke. Van de dirigent werden twee marsen gespeeld, nl. ‘Mozes’ en ‘Cowboy Parade’. Het optreden van dit korps was gewoon fantastisch.

  Een groot gedeelte van de bijzonder talrijke aanwezigen was gekomen om de jeugdfanfare  ‘St.-Cecilia’ Leest aan ’t werk te horen. Dit jeugdkorps werd in september opgericht om de muzikanten-leerlingen de kans te geven in een samenspeelgroep te musiceren. In het korps zijn alleen muzikanten beneden de 30 jaar toegelaten. Dit betekent niet dat er geen ouderen bijzitten, zo o.a. Eugeen Vloeberghen, de oudste muzikant van St.-Cecilia die de tuba-partij speelt.

  Zenuwen of plankenkoorts zullen er de oorzaak van geweest zijn dat de eerste maten van de openingsmars nogal verward klonken, maar daarna ging alles uitstekend. Eveneens ging het met ‘Ik zie een ster’, het Eurovisielied 1974 van Hans van Hemert, ‘Instant Concert’ en ‘Prager Muzikanten’, dat laatste van R. Beck.

  De jeugdfanfaredirigent, de heer Edward De Maeyer, en zijn jonge muzikanten kregen telkens een daverend en verdiend applaus.

  Ter gelegenheid van dit eerste optreden werd aan de muzikanten een zakje suikerbonen overhandigd door Mw. Verschueren en Mw.Dierickx. Daarmee is de jeugdfanfare dan ook weer gedoopt !

  Na de jeugdigen was het dan de beurt aan de meer geperfectioneerde brass band ‘St.-Cecilia’ uit Nossegem, deelnemers aan het Europees Kampioenschap voor Brass Bands ’75. Deze band staat onder leiding van J.P.Leveugle.

  Hun optreden was uiterst geslaagd met alle genres muziek, zowel klassiek als Latijns-Amerikaans als modern. Daarbij waren de solos voor cornet, alto en euphonium echt om van te snoepen. Meer dan waarschijnlijk is dit korps een van de beste ensembles van het land, dankzij hun stuk voor stuk individuele kwaliteiten.

  Tenslotte kregen we dan nog de Kon. Fanfare ‘St.-Cecilia’  olv de heer Alfons Van Eeckhoudt. Na die brass band muziek een stuk fanfaremuziek om te eindigen.

  Werken van J.P.Sousa, de bekende Amerikaanse marsencomponist met de Slavische Rhapsodie nr. 1 van Friedemann en het moderne Jezus Superstar werden nog steeds uitgevoerd voor een nokvolle zaal waar het ondertussen reeds 11 uur was geworden. Alzo werd deze avond op passende wijze besloten.

  Dit verbroederingsconcert was er in de eerste plaats eentje met parels van goede muziek. Het geheel werd keurig gepresenteerd door Mej. Marleen Lauwers en het personeel zorgde voor een fijne service.
  Er was een bijzonder talrijk en aandachtig publiek en dat bewees dat de volksmuziek te Leest nog bijlange niet dood is !”
  (De Band- oktober 1975)   

  25-07-2012 om 06:52 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  24-07-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1975 -  19 oktober : 50 JAAR DAVIDSFONDS LEEST

              10 uur : Plechtige Eucharistieviering

              11 uur : Ontvangst op het gemeentehuis en receptie

              15 uur : Poppentheater “Wonderlans” in het Parochiehuis met gratis kleurwedstrijd.

              20 uur : Avondfeest met het Leestse zangkoor.
              De feestrede werd uitgesproken door Herman Mertens uit Tisselt ‘betekenis van
              het Davidsfonds nu’.
              
  Optreden van “Rust Roest” met de eenakter “De winkel van Simpel” een  lyrische
              fantasie van Tenessee Williams , in een vertaling van Niek van den Boezem.

   

  Vijftig jaar viering Davidsfonds Leest

  “Met een plechtige Eucharistieviering in de Sint Niklaaskerk begon Davidsfonds een dag om nooit te vergeten. Diegenen die beweren dat Davidsfonds alleen papieren leden kent, werden lelijk bij de neus genomen.

  Anderen die beweren dat Davidsfonds het alleen omwille van de centen doet, hebben het eveneens mis. Wie dit feest heeft meegemaakt zal dat ten volle toegeven : 19 oktober was een dag voor al de kleine en grote mensen van Leest. En daar hebben niet alleen de Davidsfonds-bestuursleden voor gezorgd…Dank u wel daarom…Het gemengd zangkoor van Leest, Rust Roest, Davidsfondsleden, de Parochiegemeenschap, het Gemeentebestuur…

  Bij de ontvangst op het gemeentehuis moest voorzitter Verbruggen vlakaf toegeven dat hij nooit zoveel volk had verwacht. Het werd dan ook een gezellig samenzijn.  Schepene Polspoel en voorzitter Verbruggen hadden het beiden over ‘Conscience’ en ‘Meester Hellemans’. Ze hadden zeker bij elkaar afgekeken bij het opstellen van hun feestrede. Meester Hellemans zat er bij te stralen en het ‘ereteken’ dat traditiegetrouw steeds in Leest te laat aankomt kon hij gerust missen…hij had al zoveel medailles…

  Wij hadden allen spijt dat het onderonsje voorbij was.

  ’s Namiddags om 15 uur stormden 270 kinderen met glunderende gezichtjes de parochiezaal binnen. Het was een bezetting van jewelste. Ze deden het parochiehuis daveren, totdat eindelijk Fikske en Rikske werden vrijgelaten. Oef… : een kerkhof van chipszakjes en colaflesjes was alles wat er overbleef toen de tijd verstreken was.

  ’s Avonds volgde het hoogtepunt van de 50-jarige viering. Op het knap uitgebouwd en tot in de puntjes verzorgd programma stond naast een toespraak van de heer Herman Mertens een evocatie van 50 jaar Davidsfonds, het optreden van de toneelvereniging Rust Roest en het gemengd zangkoor Leest. Voorzitter Verbruggen sprak het welkomwoord en de feestrede. Hij had het vooral over de bijdrage die meester Hellemans geleverd heeft bij 50 jaar extra werking in Leest. Daarvoor werd de meester dan ook samen met zijn vrouw in de bloemen gezet. Ook de heer Crauwels uit Duffel, die voor de Leestenaars geen onbekende is, kwam namens het hoofdbestuur meester Hellemans danken voor zoveel werklust. Ontroerd maar gelukkig nam de gevierde zijn geschenken in ontvangst en dankte voor zoveel eerbewijzen.

  Ook de Vlaamse strijdrede van Herman Mertens viel op. Hij eiste dat de Vlamingen in Brussel met open armen zouden worden ontvangen en dat in het jaar van de verzoening het stilaan tijd wordt dat er amnestie wordt verleend aan alle politieke gevangenen en anderen bij wie de oorlog thans nog wrange littekens naliet.

  De avond sloot dan ook met een overtuigde ‘Vlaamse Leeuw’.”

  (De Band – november 1975)

   

  De erkentelijkheid van het Davidsfonds voor meester Hellemans kwam dat jaar ook tot uiting in volgende publicatie in De Band :

   

  “Hij leerde zijn volk…”

   

  “Ieder onder u kent meester Hellemans, maar misschien beseffen we toch onvoldoende wat hij voor Leest, speciaal voor het culturele leven, in onze gemeente betekende en nog steeds betekent.

  Hij werd geboren op 28 juli 1901. Zijn geboortehuis staat er verlaten bij op de Dorpsplaats en wacht op een koper (of sloper).

  Naast zijn diploma van onderwijzer verwierf hij er ook een van opvoedkundige studies en van bibliothecaris. Met Eerwaarde Heer De Groef stichtte hij in 1921 de studiekring ‘Volksboekerij’ en datzelfde jaar de toneelkring ‘Rust Roest’. Hij was er tegelijkertijd secretaris, acteur en regisseur van.

  Vijftig jaar geleden, in 1925, stichtte hij onder impuls van de toenmalige onderpastoor J. Cleeren en J. Verhavert (Davidsfonds-propagandist voor het gewest Mechelen) de afdeling Davidsfonds te Leest.

  Als eerste bestuursleden had men : voorzitter Alfons Hellemans, penningmeester Lod. Verbruggen, secretaresse Maria Rheinhard en als bestuursleden Victor Selleslagh, Flor Meyers, August Verlinden en Victor De Laet.

  Oorspronkelijk waren de aangeslotenen inwoners van Leest en Hombeek, tot enkele jaren nadien ook in Hombeek een afdeling van het Davidsfonds werd gesticht.

  Onder de kenspreuk ‘Voor godsdienst, taal en vaderland’ werkte dit eerste bestuur zeer hard. Het richtte voordrachten in, 11-julistoeten met medewerking van beide muziekmaatschappijen, gevolgd door spreekbeurten in open lucht of in één van de dorpszalen, opstel- en voordrachtwedstrijden voor de leerlingen van de lagere scholen, Boerenkrijgherdenkingen te Leest en te Mechelen, goochelavonden, zangavonden, bedevaarten naar de IJzer, ballonwedstrijd (1933), enz..

  Gedurende de oorlog lag de D.F.-werking stil en ook tijdens de naoorlogse jaren was het bestuur weinig actief en herleid tot een kleine groep. Buiten de uitdeling der boeken werden weinig initiatieven genomen. Tot in 1956 een nieuw bestuur geboren werd, weerom met Alfons Hellemans als voorzitter. Bestuursleden waren : Alfons Verbruggen, Cyriel Verbruggen, Maria Rheinhard, Albert Van Rompaey, Hugo Stuyck, Frans Van Nick, Hugo Verlinden, Juul De Smet, Mariette De Prins, Madeleine Verbruggen en M. De Boeck…Dit bestuur bracht een lichte opflakkering, avonden werden ingericht en het ledenaantal steeg, maar…de grote jaren kwamen niet terug.

  In 1969 kwam, vooral onder impuls van Toon Lamberts het D.F. weer aan z’n trekken. De beweging scheen terug herboren en zag haar ledenaantal de hoogte in gaan.

  Steeds zien we Alfons Hellemans, thans als ere-voorzitter, trouw de bestuursvergadringen bijwonen. Stil, maar bewogen, volgt hij de discussies. Hij dringt zich nooit op. Alleen als je zijn mening vraagt, geeft hij die duidelijk te verstaan. Met een kritisch oog beschouwt hij de werking van een jonge bestuursgroep. Bij elk optreden, bij elke activiteit is hij de stille aanwezige.

  Dank u wel ! Dat is het oprecht gemeend slotwoord van al de medewerkers en van Davidsfonds Leest.

       Davidsfonds Leest.”

    

  24-07-2012 om 07:57 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1975 – Zaterdag 20 september : Bal van de Burgemeester

              Dansavond ten voordele van de gehandicapten in de zaal Sint Cecilia.

              Deuren 19u30, eerste dans om 20u30.

              Het orkest van Marcel Sterckx zorgde voor de muzikale omlijsting.

   

  1975 – 21 september : Feestvergadering KVLV

   

  “De vergadering was een feestvergadering en om die reden was er geen spreker voorzien, wat anders een verplichting is, waarom mag Joost weten !

  De voorzitster, terug uit Lourdes, opende de bijeenkomst. De Proost handelde over de voorgenomen kinderverzorging, wat heel wat moeite en geloop heeft gekost om daarvoor toelating vanwege het ministerie te bekomen.

  Het etentje (o.m. een halve kip) werd er niet vergeten, dat hoorde trouwens bij een feeststemming.

  Door het aanschaffen van een loterijbriefje kon meegedaan worden aan ‘Wachtwoord’ en of er gelachen werd !

  De meegebrachte geschenken door de Lourdestrippers werden verloot, wat meteen de eigenlijke feestvergadering besloot.” (De Band- oktober 1975)

   

  1975 – 28 september : Diefstal in chalet FC Telstar

              Willy Van Hoof, schatbewaarder van voetbalclub FC Telstar, deed aangifte van

              een diefstal in de verbruikzaal van de vereniging; Uit een geldla  werd naar

              schatting voor 90 frank, in stukken van één frank, gestolen.

              De veldwachter stelde vast dat het grendelslot van de ingangsdeur

              opengewrongen was. 

              Hetzelfde jaar in mei werd op dezelfde manier in dit gebouw ingebroken.

              (VVH)  

   

  1975 – 5 oktober : Derde Grote Vevoc-Cross Wedstrijd

              In samenwerking met de Chiro. De cross ging door op het Chiro-terrein.

              Meisjes en jongens van 8 tot 99 jaar waren welkom en de start was voorzien om

              14 uur. Na de cross werd te tombola getrokken in de parochiezaal.

   

  “Beste Leestenaar,

   

  Op zondag 5 oktober raden we je aan je televisietoestel en je luie zeteltje eens rustig te laten staan om naar de 3de editie van de jeugdveldloop te komen, ingericht door Vevoc in samenwerking met de plaatselijke chirogroepen. De vorige jaren mochten we respectievelijk 500 en 600 deelnemers begroeten. Verleden jaar kregen we dus meer lopers aan de start, maar de publieke belangstelling bleek dezelfde te zijn. Nochtans zijn we ervan overtuigd dat iedere Leestenaar de weg naar de ‘Leestse Kouter’ goed kent. We verwachten dan ook dat ‘Jan Publiek’ voor deze 3de veldloop in nog grotere getale zal opdagen om de plaatselijke jongens en meisjes naar een mogelijke overwinning te schreeuwen. En dat ze kunnen lopen hebben ze de vorige malen al bewezen.

  Het parcours doorheen het prachtige panorama van de zennevallei biedt de toeschouwers trouwens de gelegenheid om de lopers gedurende gans de omloop te volgen. Aan spektakel zal het dus zeker niet ontbreken.

  Bij slecht weer kan je altijd terecht in de kantine’s (2 tenten van 48 m2) die een overzicht geven op de gehele omloop. Dus ‘weer of geen weer’ zoals men in Leest placht te zeggen, op 5 oktober mag je zeker niet ontbreken op deze sportmanifestatie.

  Langs deze weg willen we ook het gemeentebestuur bedanken die haar sportieve steun leende, enerzijds door hun belangstelling en anderzijds door het ter beschikking stellen van talrijke trofeeën. Grote dank ook aan alle handelaars die door hun geldelijke steun in natura deze veldloop hielpen financieren.

  Handelaars van Leest of omliggende kunnen echter nog hun steun verlenen door publiciteit te voeren op de vele reclameborden die op de omloop zullen aangebracht worden of hun giften in natura over te maken aan : Vloebergh Louis, Winkelstraat, en dit voor zaterdag 4 oktober te 10 uur. Tot kijk. (flyer van Vevoc)

   

  Uiteindelijk zouden niet minder dan 800 lopers deelnemen en het aantal toeschouwers werd geschat op ruim 700.

  Opvallend was het aantal deelnemers bij de pupillen jongens, die traden aan met maar liefst 154.

  “Bij al deze atleten toch één ‘Leestse hoop’, namelijk Maggy Van Hoof die beslag legde op een meer dan eervolle 2de plaats. Met meer training en een beetje meer geloof in eigen kunne moet ze volgend jaar bekwaam geacht worden om zegevierend over de streep te komen…”  (Jan Van Den Heuvel in DB, november 1975)

  Uitslagen van dorpsgenoten :

  Pupillen meisjes (78 deelnemers) : 4. Bea Van Praet, 7. Macheld Verbruggen, 8. An Muyssons, 12. Hilde Van Dam.

  Pupillen jongens (154 deelnemers) : 5. Danny Fierens, 12. Chris De Nijn, 16. Aluris Mertens, 17. Koen Verbruggen.

  Miniemen meisjes (40 deelnemers) : 6. An Selleslagh, 7. Karin De Bleser, 13. Els Duysburgh, 15. Gonda Van den Bergh.

  Miniemen jongens (110 deelnemers) : 18. Jan Verschueren, 22. Frans Lamberts.

  Kadetten meisjes (44 deelnemers) : 2. Maggy Van Hoof, 13. Lieve Lamberts, 15. Ingrid Vets.

  Kadetten jongens (146 deelnemers) : 13. Frank De Prins, 20. Marc De Prins, 26. Bart Lauwens.    

  Scholieren meisjes (26 deelnemers) : 13. Van Nobelen, 16. Rita De Smet.

  Scholieren jongens (55 deelnemers) : 16. J.P.Publie, 20. Lefevre Noël.

  Juniors – Seniors Meisjes (17 deelnemers) : 10. Annie Verbeeck

                                Jongens  (86 deelnemers) : 21. Rudy Van Hoof, 36. Jos Lamberts.

  Veteranen (35 deelnemers) : 16. Jos Spoelders, 22. Jan Tiri.

  (De Band – november 1975)

   

  1975 – 18 oktober : Teerfeest en Nieuw bestuur KWB

              15 mensen stelden zich kandidaat voor een bestuursfunctie.

              Tijdens een daartoe speciaal gehouden vergadering op de pastorij werd het

              bestuur op basis van de behaalde stemmen als volgt samengesteld :

              voorzitter : Alfons Geerts,  mede-voorzitter : Theofiel De Prins.

              Secretaris : Jan De Wit, schatbewaarder : Robert Verbruggen, verslaggever :

              Gustaaf Publie en sportafgevaardigde : Maurice De Grijse. (DB)

  24-07-2012 om 07:53 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!