NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Vervolg Herinneringen aan W.O. II.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Nog oorlogsherinneringen van Susse Teughels.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  25-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

    Vervolg Dorpsraad.         

   

  En in  “De Band” :

   

  KOUTERWIJK een WOONERF ?

  “Het ‘Jaar van het Dorp’ loopt stillekensaan op z’n laatste benen. Wandelwegen werden uitgestippeld, men werkt nu aan een plan voor de verfraaiing van de Dorpsplaats. Op de laatste vergadering brachten Leefmilieu Leest, Chiro en Frans Teughels hun eigen ideeën in plan. Daaruit zullen dan uitgewerkte plans op schaal gemaakt worden en misschien ook maquetten. Dit alles zal dan nadien bekend gemaakt worden aan de dorpsgenoten, die dan nog hun eigen zeg zullen krijgen. Ideeën en voorstellen zijn nog altijd welkom !

  Op 27 oktober wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan de vergadering tot oprichting van een dorpsraad.

  Die is broodnodig om Leest als landelijk dorp niet te laten verkwijnen.

  Nu gaan er ook stemmen op in de Kouterwijk ‘een woonerf’ op te richten. Het woord ‘woonerf’ zegt het zelf. Het is in de eerste plaats een ruimte om te wonen, te leven en te spelen, waar de mensen voorrang krijgen op het verkeer. Het moderne verkeer heeft de mens teruggedrongen op het voetpad van amper een meter breed. Hindernissen zoals riooldeksels, parkeermeters en verkeerspalen zijn stilaan op weg om ook daar de mensen te verdringen.

  Een woonerf wil op de eerste plaats de mens op gelijke voet plaatsen met auto’s : spelende kinderen, taterende dames, voetgangers tellen ook mee en moeten zich veilig voelen op straat. Het is geen verkeersvrije straat, maar de auto’s mogen maar 20 km per uur rijden en moeten voorrang geven aan de mensen die er wonen. In een woonerf kan dus alles gebeuren, maar op voet van gelijkheid. Dat er in de  ‘Kouterwijk’ een woonerf zal komen valt nog te betwijfelen. Het zullen de bewoners uit de wijk zelf zijn die dit zullen beslissen. Vast staat dat Mechelen op dit ogenblik op zoek is naar woonwijken en straten die ideaal zijn voor het oprichten van woonerven. Hun oog is gevallen op de Kouterwijk. Opmetingen zijn reeds gedaan en plannen zijn getekend. Ook in de vergaderingen ‘Jaar van het Dorp’ kwam het onderwerp te bespreking. Maar de belangrijkste voorwaarde om een woonerf op te  richten blijft het akkoord en de hulp van de wijkbewoners om daar verandering door te voeren.

  Bij gebrek aan eensgezindheid is het woonerf, zoals vele zaken trouwens, een doodgeboren kind.

      ‘Jaar van het Dorp’.

   

  En ook ‘De Distel’ had zich dat jaar geroerd in dezelfde periodiek :

   

  LEEST WORDT DE BUITENWIJK VAN MECHELEN en andere verhalen…

  “Langs de Kerkenblokweg kun je ’s zomers , hoe ongelooflijk het ook is, kikkers lustig de vijver zien induiken. Wij hopen dat de vorsen dit nog lang mogen doen. Voor de mens zijn ze immers niet veilig. Op een boogscheut van hun leefmilieu zitten nl. te Mechelen watertandende mensen, die zich gastronomen noemen, te wachten op gebraden kikkerbilletjes. Geruststellend antwoorden deze kikkereters dat het hier gekweekte of buitenlandse kikkers betreft. Er zal wel iets van waar zijn want waar vindt men nog kikkers bij ons, om niet te spreken van salamanders en hagedissen.

  Wat doen we met de wet van 12 juli 1973 over het natuurbehoud waarin bij art. 3 staat ‘met het oog op de vrijwaring van de soorten behorende tot de inheemse fauna neemt de koning maatregelen  tot bescherming van de in het wild levende dieren.

  Aan de overkant van de Kerkenblokweg vindt je nog een stuk groene Zennevallei met vloeibeemden en beken. We hopen dat dit landschap er nog lang mag blijven.

  Voor de mens is er immers niets veilig. Op een boogscheut aafstand zitten handenwrijvende mensen, die zich sociaal noemen, te wachten  tot de bouwgronden in Leest als gouden appeltjes in hun handen vallen. Grote bouwmaatschappijen werden uitgestuurd in de Vinkstraat, in de Scheerstraat, op de Kouter. Ze hebben al lang alles opgekocht, terwijl ze elders de huizen laten verkrotten. Leest wordt de buitenwijk van Mechelen.

  Ga eens kijken lans de Kerkenblokweg, de eerste tekenen zijn er. De riolen liggen er – morgen bouwt men tot tegen de Zenne ! En had het gewestplan van 1977 de bestemming van deze grond niet van bouwgrond in landschappelijk waardevol bosgebied veranderd ?

  Tja, de mensen liggen er niet wakker van, maar toch gaat het hier om niet helemaal onbelangrijke dingen. Het gaat hier immers over de verhouden mens – natuur – dier – en de kikker is hierbij maar een illustratie.”

   

  “Verslag van de werkvergadering Jaar van het Dorp – Dorpsraad Leest.”

  Aanwezig : 17 personen.

  In het begin van de vergadering werd even gepolst naar de reactie van de dorpsbewoners op de voorstellen van de dorpsraad. Deze reactie was tot nu toe vrij onverschillig. Als oorzaken daarvoor werden aangehaald : het tekort aan serieuze informatie omtrent een milieuraad.

  Ook de gevolgen van de vroegere gemeentepolitiek, de invloed van de politieke partijen, de apolitieke opstelling van de werkgroep en de houding t.o.v. de inwijkelingen zijn oorzakelijk verbonden met de onverschillige houding van de mensen.

  Omtrent de informatie bestond tot dan het probleem dat de werking en het werkterrein  van een dorpsraad moeten bepaald worden door de inwoners zelf. Vooraf informatie geven is dus moeilijk omdat er moet vertrokken worden van theoretische modellen daar er slechts weinige praktische voorbeelden zijn. Daarom zijn we vertrokken van de inventarismap ‘Jaar van het Dorp’ en de brochure ‘Hoe werken aan de basis’, beiden uitgegeven door het Ministerie van Nederlandse Cultuur.

  De methodiek van werken : zes sectoren van het dorpsleven werden voorgesteld, nl. :

  1. Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu.

  2.Arbeid en Economie.

  3. Cultuur, recreatie en ontmoeting.

  4.Onderwijs.

  5. Gezondheid en maatschappelijk welzijn.

  6. Distributie en diensten.

  Voor elk van deze sectoren en deelaspecten ervan werd vooreerst een probleemstelling geformuleerd. Deze probleemstelling wordt beoordeeld en oplossingsmogelijkheden worden geformuleerd. In de derde fase wordt een oplossingsmogelijkheid gekozen en uitgevoerd.

  Dit is de basisstructuur voor de werking van de dorpsraad. Tegelijkertijd is er ook een taakafbakening gebeurd binnen deze sectoren.

   

  In ‘De Band’ van december ‘78 publiceerde T.V. :

   

  DORPSRAAD JA ?   DORPSRAAD NEEN ?

  1978 ‘Jaar van het Dorp’. Ieder van ons is van deze slogan verzadigd. Na de bittere pil van de fusies der gemeenten stelde de overheid het jaar 1978 in het teken van ht behoud van het eigen karakter van onze dorpen. De kankeraars en de pessimisten beweerden dat dit gebeurde om de pil te vergulden. En dat zal wel ergens waar geweest zijn. Bloemen op de begrafenis van de gemeenten die ophielden te bestaan. In elk van de vroegere gemeenten, en dat was ook te Leest het geval, werd, gestimuleerd door de centrumgemeente (Mechelen), een werkgroep ‘Jaar van het Dorp’ opgericht. 

  De start van deze werkgroep werd gegeven op het einde van vorig jaar met een stichtingsvergadering, die plaats vond in de lokalen van onze jongensschool. De Schepen van Cultuur, Van de Sande, hield als verantwoordelijke Schepen een korte inleidende toespraak. Ook de Schepen van Landbouw, Fons Van Stappen, was daar aanwezig en spoorde ons aan om er iets mooi’s van te maken.

  Alle plaatselijke verenigingen waren op deze vergadering aanwezig en beloofden actief te zullen meewerken. Zo werd de plaatselijke werkgroep gesticht met vertegenwoordigers van alle verenigingen. Naast deze plaatselijke werkgroep, zoals er ook één in de vier andere fusiegemeenten werd opgericht, werd ook om alles te ordenen een ‘coördinatiecomité’ uit de grond gestampt, dat bestond uit twee afgevaardigden per fusiegemeente. Dit comité had tot taak de diverse acties van de vijf bestaande werkgroepen te coördineren en te steunen.

  Elke maand werd er vergaderd onder het voorzitterschap van een Schepen van Mechelen. Voor de werkgroep van Leest werden Frans Teughels  en Jeroom Verbruggen naar dit coördinatiecomité afgevaardigd. Ziedaar een korte historiek voor diegenen die zich afvragen wat men onder ‘Werkgroep jaar van het dorp’ moet verstaan.

  De plaatselijke werkgroep heeft getracht enkele interessante initiatieven uit te werken.  Er werd een brochure uitgegeven met daarin enige door de verenigingen ontworpen wandelwegen doorheen ons dorp (noot : de Kapellekenswandeling, de Hoevewandeling en de Groene Wandeling). Er werd deelgenomen aan de fietsenrally der fusiegemeenten en ook de teken- en opstelwedstrijd werd een succes. Verder was er ook te Mechelen een zeer opgemerkte stand op de Hemo-Jaarbeurs, waar Leet uitpakte met de maquette ‘het dorpsplein van Leest ten jare 1900’, die gerealiseerd werd onder leiding van Frans Teughels met medewerking van o.a. aalmoezenier Herregods en Stefaan De Laet.

  Ondanks het feit dat de plaatselijke werkgroep met het verloop der maanden flink uitdunde, bleven enkele dapperen naarstig voortdoen. Een laatste initiatief werd dan ook de uitwerking van een project tot verfraaiing van ons dorpsplein. Hiervoor werden reeds verschillende voorstellen op papier uitgetekend, die ter bespreking en hopelijk ook ter goedkeuring op de volgende vergadering aan de aanwezigen zullen voorgelegd worden.

  Zondag 21 januari (noot : 1979) e.k. wordt het ‘Jaar van het Dorp’ officieel beëindigd met een academische zitting en prijsuitreiking van de reeds vermelde teken- en opstelwedstrijd.

  Is dit dan definitief het einde voor de ideeën die dit jaar worden naar voor gebracht ? Neen, de werkgroep heeft unaniem gemeend, dat wat dit jaar werd begonnen, verder moet kunnen uitgewerkt worden. De verdere uitwerking van al de ideeën en plannen zou het best kunnen gebeuren bij middel van een ‘Dorpsraad’ : dit is een verzameling van mensen, zowel enkelingen als vertegenwoordigers van de verenigingen, die samen aan tafel gaan zitten, om de problemen die wij hier te Leest hebben uit te praten en indien nodig, als groep door te spelen aan het stadsbestuur. Deze werkgroep (=dorpsraad) kan met alle belangstellenden de handen uit de mouwen steken, om ons dorp-van-morgen meer leefbaar te maken of te houden. Wij denken hier aan  bv. de verfraaiing van het dorpsplein, de landelijke gebouwen, de zorg voor het eigen karakter van ons dorp, de dorpswinkels, de dorpsschool, de groene ruimten, het landschap en niet in het minst de landbouw. Boeren let op uw zaak ! Anders moogt ge binnen enkele jaren misschien nog enkel mesten en ‘beren’ op bepaalde uren.

  Er werden reeds twee inleidende vergaderingen gehouden, waar over de oprichting van een dorpsraad werd gesproken, nl. op 27 oktober en 17 november. Aangezien op 17 november niet alle verenigingen, wegens andere activiteiten, konden aanwezig zijn, werd er beslist de definitieve oprichting uit te stellen tot de volgende vergadering.

  Deze vergadering gaat door op 8 december e.k. in de refter van de jongensschool te 20 uur stipt. Wie wordt daar verwacht ? Elke Leestenaar die er belangstelling voor heeft en zich voor de goede zaak wil inzetten, alsook de verenigingen.”

    

   

  25-10-2012 om 16:14 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Jan Geerts.


  1978 – Zaterdag 21 oktober : Dropping chiro

              Met een 40-tal vertrokken ze naar de Vlaamse Ardennen.

              Eindpunt was de kapel van Frasnes waar de pater een mis opdroeg.

   

  “Om 2 uur zaterdagnamiddag, 21 oktober, kookte het trekkersbloed van een 40-tal ongeduldige chiromensen. Het mooie herfstweer was er niet vreemd aan. We waren immers samen gekomen met leiding en aspiranten om de zoveelste dropping in de reeks tot een goed einde te brengen (na meerdaalbos en Namen).

  Deze maal ging het in de richting van Geraardsbergen en Ronse in de Vlaanderen, temeer omdat we voor volgend jaar deze streek hebben uitgekozen om te Goefferdinge op kamp te gaan.

  Onderweg, in de bus, waren we getuige van wat er zoal allemaal verminkt wordt in Vlaanderen, wegen en nog eens wegen, fabrieksgronden waar slechts enkel de verlichting is aangelegd, maar verder woeste verlaten grond, lelijke huizen, en dit alles in wat vroeger een landelijk gebied moet zijn geweest. En dan spreken we nog niet van één van de vele verkeersdrama’s waarmee we die dag werden geconfronteerd.

  We lieten echter de moed niet in onze schoenen zakken, want rond 4 uur was het moment aangebroken. In groepen van 6 werden we ergens gedropt tussen Ronse en Geraardsbergen. Dorpjes met Franse namen als Wannebeck-Flobeck, Wodeck, deden ons direct vermoeden dat we ons beste Frans moesten bovenhalen. Ongeletterd, maar dapper en kranig als wij zijn, hebben wij het dan maar enkel met de stafkaart klaargespeeld.

  Heerlijk was het daar, langs vergeten veldwegels en dorpkes, van waaruit zo een rust en landelijke sfeer uitging, dat men er dagen kon vertoeven. Een streek, zacht glooiend, waar de boeren nog baas zijn. Dorpkes met slechts een kerk en een paar huizen, een varkensconcert dat ergens wordt gegeven in één of andere stal, dubbel trekpaard met een bietenkar, een boer die rustig op de rijdende kar even aan zijn pijp trekt, en die genietend de omgeving verkend. Verdraaid, dachten wij, bestaat dit dan toch nog ?

  Ondertussen lieten we de noten smaken die onderweg zo gretig te rapen vielen, en zeker een biertje als ouden bruine (vieille brune) met rammenas viel niet te versmaden.

  Weldra werd het donker en was het opletten geblazen voor de kaartlezer.

  Terwijl de suikerbietboeren nog duchtig in de weer waren, stapten wij gezwind en soms al zingend over de baan.

  Even werd het spannend toen we noodgedwongen de velden en weiden moesten doortrekken. Dit avontuur kostte ons veel plezier, maar ook pootje vis en een kapotte broek.

  Stilaan (rond 20 u) naderden wij het eindpunt nl. : de kapel van Frasnes. Aan het geblaf der honden kon men duidelijk waarnemen waar er ergens strijd werd geleverd. Met zijn pillamp gaf de Pater ons uiteindelijk de laatste tip. In de kapel heeft de Pater dan de mis opgdragen voor de vermoeide maar tevreden trekkers.

  Even later hebben wij in het dorp nog een pintje verbruikt in de lokalen van onze Waalse zustervereniging en ook nagepraat.

  Een mooie dag was weer voorbij, een dag waar we onze ogen de kost hebben gegeven, een dag van samenhorigheid. En nu maar wachten op de volgende dropping !!

  N.B. Dank aan Karel Duisburg, Jules De Smet en de Pater, die deze fijne tocht, weliswaar in de mist, voor ons hebben uitgestippeld.

  Eén die erbij was. J.L.”

  (DB, november 1978)

   

  1978 – Vrijdag 27 oktober : Vergadering oprichting DORPSRAAD

   

  “De Dorpsraad wordt een feit.

  Een tiental afgevaardigden van verschillende verenigingen waren aanwezig op de vergadering voor het oprichten van de Leestse dorpsraad.

  Er werd erg over en weer gepraat over het doel van de dorpsraad : wordt de dorpsraad een actiegroep of niet ? Hoe wordt de dorpsraad samengesteld ?

  Er werden enkele opmerkingen gemaakt o.a. over het opruimen op het kerkhof van het graf van een oudstrijder van 1914-18 : soldaat Geerts gaf zijn leven in de modder van de IJzer op het einde van de oorlog. Zijn nagedachtenis mag zo maar niet verguisd worden.

  (Noot : Jan Geerts-zie foto-was te Leest geboren op 24 november 1895 als zoon van Karel en

  Melanie Verdickt. Hij sneuvelde op enkele kilometers van Houthulst, te Klercken op 28 september 1918, hij zou te Leest begraven worden op 29 januari 1919.)
  De vervuiling van de Molenbeek was een ander punt. Redenen genoeg om de noodzaak van een dorpsraad te onderstrepen.

  We moeten samen een dorpsgemeenschap opbouwen. De mensen van die gemeenschap doorspelen aan het beleid. Elke inspraakmogelijkheid benutten. Iedereen moet beslissingen kunnen nemen en het mag niet zijn dat één persoon het zo maar voor het zeggen heeft.

  Wij willen geen grondspeculatie of kunstmatige inplantingen van woonkernen in het dorp.

  Wij willen ons dorpje landelijk houden. Genoeg werk aan de winkel voor de dorpsraad.

  Hoe de dorpsraad wordt samengesteld was nog een open vraag. Wordt het de zoveelste vereniging met aan het hoofd een voorzitter ? Of wordt het een werkgroep waarin elke vereniging vertegenwoordigd is ?

  Wij hebben reeds verantwoordelijken in de dorpsraad voor :

  Boerefront, Davidsfonds, Gepensioneerden, KWB, Leefmilieu, Oud-strijders, Vevoc en Voetspoor. Enkele mensen kwamen uit eigen initiatief, los van een vereniging.
  Waarop wachten de anderen ? Op 8 december is er een nieuwe samenkomst om 20 uur in de jongensschool. Punten op de dagorde : -verfraaiing van het dorpsplein en samenstellen van de dorpsraad.

      K.S.”

  (DB, november 1978)

   

   

  Voordien kregen alle verenigingen van Leest volgende (niet gedateerde) brief toegestuurd :

  “Geachte Vereniging van Leeest, Voorzitter en bestuursleden :

   

  In het jaar 1976-77, en dit in het vooruitzicht van de fusie, werd door velen bij gelegenheid van een der activiteiten van hun vereniging, de nadrukkelijke wens uitgesproken dat “Leest, Leest wil en zal blijven…”

  Thans aan ons om er nekeer over na te denken en, en zo nodig, er iets aan te doen.

  In dit jaar 1978 hebben wij het ‘Jaar van het Dorp’ gekend. Enkele dorpsactiviteiten hebben in dit kader plaats gehad : wandelwegen werden uitgestippeld, en een planning tot verfraaiing van de Dorpsplaats wordt uitgewerkt.

  Maar het ‘Jaar van het Dorp’ loopt ten einde, en een voornaam feit is dat in gans het arrondissement Mechelen alleen nog LEEST als het ENIGE LANDELIJKE DORP voorkomt, moet nog zijn volle aandacht krijgen, en eventueel als een waarde verdedigd worden, willen wij ‘ONS DORP’, na dit ‘Jaar van het Dorp’ nog ‘LANDELIJK BEHOUDEN ‘ !

  Om de actie en de bedoeling van het ‘Jaar van het Dorp’ niet te laten uitsterven, om ‘ons Dorp’ als ‘landelijk’ niet te laten verkwijnen , om ons dorp als ‘den buiten’ te laten leven, om op tijd en stond vanwege de stad de nodige inlichtingen en planningen te weten te komen, daarom is het HOOGNODIG met de verenigingen van Leest een DORPSRAAD op te richten !!!   

  om zodoende als landelijke bevolking onze inspraak te kunnen doen gelden, zodanig dat er met de plaatselijke bevolking van Leest zou rekening gehouden worden om tot ernstige beslissingen betreffende ons Dorpsgebied over te gaan.

  Verenigingen van Leest die wensen deel uit te maken van en bij de oprichting van een Dorpsraad, worden hierbij uitgenodigd in de Jongensschool van Leest, op vrijdag 27 oktober 1978 om 19.30 u.

           Werkgroep-Leest-Jaar van het Dorp.”

   

  25-10-2012 om 15:12 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De bewoners van de sociale wijk “Kouter” te Leest verzetten zich een half jaar geleden tegen de geplande uitbreiding van hun woonwijk.Vandaag heeft de  maatschappij “Het Gelukkig Gezin” plannen opgevat om nieuwe woningen in te  planten op momenteel vruchtbare landbouwgronden. En meteen staan met onteigening bedreigde landbouwers aan de klaagmuur. (GvM)

   

   

   

   

  1978 – 13 oktober – Gazet van Mechelen :

   

              Leestse boeren zijn boos.

              Met Fons Vanstappen konden ze (vooralsnog) niet praten

  “Een handjevol Leestse landbouwers was woensdagavond gezamelijk naar het oude gemeentehuis afgezakt in de hoop daar de Mechelse schepen Fons Vanstappen tijdens een “maandelijkse” zitdag te pakken te kunnen krijgen. Maar van die verhoopte ontmoeting kwam niets in huis. Schepen Vanstappen, totaal onwetend van de plannen van de landbouwers, zat die dag immers te Leuven als afgevaardigde van het stadsbestuur op de jaarvergadering van Icomos. Pech dus voor de Leestse landbouwers. Want zij zijn boos. Boos naar aanleiding van de plannen van de bouwmaatschappij “het Gelukkig Gezin”, die zinnens is zowat 10 hektaren landbouwgrond, eigendom van en gepacht door een zevental landbouwers, te onteigenen met het oog op de bouw van 50 sociale woningen.

   

  Opmetingen

  Geruchten over de bouw van die woningen doen te Leest reeds verscheidene jaren de ronde. Maar toch kwam het voor de Leestse landbouwers nog als een donderslag bij klare hemel aan wanneer ze, stuk voor stuk, enkele dagen geleden een schrijven ontvingen met daarin het verzoek de landmeters behulpzaam te zijn bij de nodige onteigenings-opmetingen. Er werd onmiddellijk aan de alarmbel getrokken.

  De landbouwers nemen het ondermeer niet dat ze zonder boe of ba voor een voldongen feit gesteld worden. De betrokken landbouwgronden, gelegen aan de Kouter, worden aangezien als de vruchtbaarste in de landbouwgemeente die Leest dan toch is. Maar bovendien liggen te Leest reeds een 10-tal hektaren onteigende gronden klaar zodat de Leestse landbouwers het helemaal niet meer zien zitten. Er is met een en ander ook een sociaal aspect gemoeid. De landbouwers verwijzen naar de RPB-arbeiders wiens werk ze afpakken, maar waarvoor men anderzijds wel iets in de plaats geeft.

  “Als men onze grond afpakt – zeggen ze – zijn we gezien. Dan sturen ze ons met een aalmoes wandelen.” En het feit dat de betrokken gronden op het gewestplan als uitbreidingszone werden aangeduid, doet daar volgens onze zegslui niets van af.

   

  Moeilijkheden verplaatst

  Rond de bouwplannen van de bouwmaatschappij “Het Gelukkig Gezin”, die over korte tijd zal samensmelten met “De Mechelse Goedkope Woning”, is te Leest reeds vele maanden deining ontstaan. Tijdens een persconferentie op 8 maart van dit jaar trok het wijkcomité Kouterwijk te Leest van leer tegen de geplande uitbreiding van de bestaande wijk.

  Het protest werd geargumenteerd met te onderstrepen dat de in aanmerking komende uitbreidingszone langs de Zenne waterziek zijn, onhygiënisch en ongeschikt voor bouwgrond.
  Men eiste een nieuw grondig onderzoek van het dossier.
  Tot op vandaag waaide er uit die hoek geen nieuws meer, tot vandaag, op hun beurt, de Leestse landbouwers, zich in hun bestaan bedreigd voelen.

              Fons Jacobs

   

  25-10-2012 om 14:43 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1978 – 22 september : Poëzieavond Davidsfonds “Stemmen uit het dorp”.

              In het parochiehuis. Begin 20 uur.

              Leden : 75 frank, niet-leden : 100 frank.

   

  “…dat poëzie en vertelling kunnen boeien hebben zij die aanwezig waren kunnen ervaren. Dank zij de uitstekende vertolking van de voordragers en de sfeervolle ingerichte zaal werd het een onvergetelijke avond.

  Het eerste deel was vooral spannend door de afwisseling tussen tedere en harde teksten begeleid door uiterst stemmige muziek. In het tweede deel was het vooral de boer van een halve eeuw terug die werd belicht maar die voor de meesten van ons zeer goed herkenbaar was.

  Een fijne avond voor al wie nog gevoelig is voor schoonheid in taal.

  Het Davidsfonds denkt ook aan de kinderen. Voor al wie van sprookjes en vertellingen houdt komt op 22 november e.k. de befaamde sprookjesvertelster‘Amarillis’.

  Ze bestudeerde sprookjes in gans de wereld en ze heeft ook vertelhuizen waar kinderen op regelmatige tijden naar haar kunnen komen luisteren.

  Op die woensdagnamiddag 22 november komt deze dame dus naar Leest. Alle kinderen worden verwacht om te luisteren. De kleinsten om 2 uur, de groteren om half vier.”

  (DB) 

   

  1978 – Zondag 1 oktober : 6de Chiro-Vevoc Jeugdcross

  “Ondanks de slechte weersomstandigheden waren er toch 750 deelnemers bij onze jaarlijkse jeugdcross. Dit was merkelijk minder dan vorig jaar (1100 deelnemers) maar dat was te wijten aan de slechte weersomstandigheden op het ogenblik dat de massa ging komen.

  Vooral in de jeugdreeksen was dit merkelijk voelbaar. Maar niet getreurd, wie thuis bleef had ongelijk. Tijdens de wedstrijden kwam zelfs de zon eventjes door de donkere wolken priemen.

  Het parcours was ook niet zo modderig als andere jaren. Bij de aankomst waren de deelnemers dan ook nog duidelijk herkenbaar, terwijl dat vorig jaar onmogelijk was.

  In de parochiezaal stonden alle prijzen netjes opgesteld en rond 18 uur was er prijsuitreiking na nog enkele woordjes van de burgemeester en de schepen van sport van de stad Mechelen.

  Wij denken dat alle deelnemers tevreden naar huis gingen. Tot volgend jaar !

  Langs deze weg willen wij alle helpers van voor, na en tijdens de cross hartelijk danken. Hartelijk dank aan alle prijzenschenkers.

  Namens Vevoc Lieve Vlemincx.” (DB, november 1978)

   

  Uitslagen.

   

  Pupillen meisjes                                            Pupillen jongens

  1. Abeloss Veerle                                           1. Augustijnen Patrick

  2. Van Winghe Diane                                    2. Van Eynde Gert

  3. Van Netelbos Kristel                                 3. Van Winghe Freddy

  Groepsklassement : Chiro Leest                    Groepskl. : Chiro Leest

   

  Miniemen meisjes                                         Miniemen jongens

  1. Van Baelen Rose                                       1. Varemans Dirk

  2. Van Winghe Sonja                                     2. Goovaerts Johan

  3. Laurens Conny                                           3. Moens Roland

  Groepskl. : Chiro Houtem                              Groepskl. : Chiro Houtem

   

  Kadetten meisjes                                           Kadetten jongens

  1. Aelenbergh Kristin                                     1. Houtekiete Leo

  2. De Brandt Kristin                                       2. Breugelmans Peter

  3. Van Parijs Marleen                                   3. Cuykens Patrick

  Groepsklass. : AVA  Niel                                Groepskl. : Chiro Leest          

   

  Scholieren meisjes                                        Scholieren jongens

  1. De Wijngaart Greta                                   1. De Muyter Jean-Pierre

  2. De Ridder Gerda                                       2. Houtekiet Bruno

  3. Houtekiet Nicole                                        3. Engels Jan

  Groepsklassem. : Chiro Hombeek                 Groepskl. : Borgerstein

   

  Juniores-Seniores Dames                              Veteranen

  1. De Brandt An                                             1. De Schoenmaecker Victoria

  2. Aerts Rita                                                   2. Gijsemans Maria

  3. Broothaerts Anne-Mie                              3. De Brandt M.-Louise

  Groepsklassement : geen

   

  Juniors –Seniores jongens     

  1. Van Waeyhenberghe René

  2. Van Win Aimé

  3. Nauwelaerts Kris

  Groepsklassement : Borgerstein

   

  Veteranen mannen                                       Veteranen (1938 en ouder)

  1. Van Win Willy                                            1. Goovaerts Frans

  2. De Borger Robert                                      2. Van Winghe Achiel

  3. Ceulemans Jozef                                        3. Houtekiet Maurice

  Groepsklassement : geen.         
         

  1978 – September :  Eerste ‘Ontdek de Ster-wedstrijd van KLJ.

   

  De K.L.J. van Leest oogstte een groot succes met haar eerste ‘Ontdek de Ster’-wedstrijd.

  Er waren 10 kandidaten opgekomen, hierna de uitslag :

  1.      Lebeer Raoul              79 pt

  2.      Cernelis Sonja            75 pt

  3.      ‘Par Hasard’               74 pt

  4.      De Smet Els                74 pt

  5.      De Meyer                   73 pt

  6.      Van Nobelen              65 pt

  7.      De Wachter                65 pt

  8.      Francois                      62 pt

  9.      Naegels Patrick          60 pt

  10.  Jimmy                         55 pt.

  Als gastoptreden had de k.L.J. een muziekgroep uitgenodigd van eigen bodem : de Keten.

  Deze groep die nog maar 7 maanden geleden gestart is, heeft reeds enkele succesvolle optredens achter de rug.

  De deelnemers aan de wedstrijd werden muzikaal begeleid door mevrouw Van Saet – Jacobs.
  De jury was samengesteld door : Jan Van den Heuvel (voorzitter), Ward Van Doren (BRT), Griet Degryse (pianiste), Hilda Silverans (accordeoniste) en Guido Hellemans (regisseur van de plaatselijke toneelgroep Rust Roest).

  Samen met deze mensen werden de bestuursleden van de KLJ Rita De Smet, Ingrid Casteels en Sigrid Van Nobelen nog feestelijk in de bloemetjes gezet voor hun volle inzet die deze avond tot een succes deed uitgroeien.

       R.I.L.”

  (DB)

   

  25-10-2012 om 14:36 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!