NIEUW: Blog reclamevrij maken?
SALA - FAMILIE SALA - FAMIGLIA SALA - FAMILLE SALA
Foto

Welkom op de weblog van de Familie Sala - Uw blogbeheerder is Anatole Stephanus Dominicus Maria Sala geb. 1946 - Deze blog is gestart op 8/1/2006

Foto

E-mail de blogbeheerder


Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

EXTERNE LINKEN
 • Parenteel fam Welij (Wely)
 • Genealogie Buijs
 • Genealogie Camfferman
 • Familie Böhmers
 • De voorouders van Cor Koene en aanverwante families
 • Genealogie van de familie van Rossum du Chattel

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Zoeken in blog


  Inhoud blog
 • Jan Toorop De ijzergieter
 • Huwelijksdiner Fredericus Henricus J. (Frits) Ludwig en Maria Johanna G. (Mies) Roozekrans - 16-08-1921
 • Bidprentje Augusta Emilie Josephina Sala
 • Bidprentje Coralie Wolfcarius - Soeur Marie-Stanislas
 • Bidprentje Reinierus Arnoldus Sala
 • Bidprentje Herman Jan Hendrik Sala
 • Bidprentje Louis Henri Constant Sala
 • Bidprentje Joannes Wihelmus Henricus Sala
 • Bidprentje Emelie Marie Angelique Sala
 • Jan Toorop aan de heer Sala 1
 • Jan Toorop aan de heer Sala 2
 • Jan Toorop aan de heer Sala 3
 • Jan Toorop aan de heer Sala 4
 • Jan Toorop aan de heer Sala 5
 • Jan Toorop aan de heer Sala 6
 • Jan Toorop aan de heer Sala 7
 • Jan Toorop aan de heer Sala 8
 • Jan Toorop aan de heer Sala 9
 • Jan Toorop aan de heer Sala 10
 • Jan Toorop aan de heer Sala 11
 • Jan Toorop aan de heer Sala 12
 • Jan Toorop aan de heer Sala 13
 • Jan Toorop aan de heer Sala 14
 • Jan Toorop aan de heer Sala 15
 • Jan Toorop aan de heer Sala 16
 • Jan Toorop aan de heer Sala 17
 • Jan Toorop aan de heer Sala 18
 • Jan Toorop aan de heer Sala 19
 • Jan Toorop aan de heer Sala 20
 • Jan Toorop aan de heer Sala 21
 • Jan Toorop aan de heer Sala 22
 • Jan Toorop aan de heer Sala 23
 • Jan Toorop aan de heer Sala 24
 • Jan Toorop aan de heer Sala 25
 • Elizabeth Sala Leenheer 106 jaar
 • Op verkenning in Valbrona en omstreken - reisverslag
 • Mejuffrouw Schretlen Dames-kleedermaakster is verhuisd.
 • Getrouwd J. Sala Arts en Betsy Lungen
 • Getrouwd Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen
 • Wol handwerkhuis Schretlen inschrijving KVK
 • Wijnkooperij cognachandel Schretlen
 • Wijnhandel Schretlen
 • Brand te Leiden
 • Getrouwd Daniël Schretlen Anna Maria Hanssen
 • Grossierderij Slijterij G.W. Schretlen
 • Doopakte Maria Madalena Sala kind van Giovanni Battista en Immaculata Vicini - 1837
 • Woning Louis Ludwig te Elsene (Brussel)
 • Overlijden Catterina Frigerio weduwe van Omobono Sala - 1849
 • Overlijden Giovanna Erra weduwe van Giuseppe Maria Sala - 1823
 • 'Vuurkaart' 1914-1918

  Zoeken in blog


  SALA familie Sala - Visino - Pognana - Tavernerio - Roveredo - Pusiano
  29-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Johannes Wilhelmus Schretlen kind van Daniel Schretlen en Magdalena Maria Sala

  Plaats Leiden

  Datum16-02-1823

  Kind Johannes Wilhelmus Schretlen  

  Plaats geboorte Leiden

  Datum geboorte 16-02-1823

  Woonplaats kind Hoogewoerd, wijk 8, no. 431

  Vader Daniel Schretlen  

  Beroep smit

  Moeder Magdalena Maria Sala  

  Beroep zonder

  Archiefnr 0516 

  Inventarisnummer 4684 

  Aktenummer 180

  Aktejaar 1823

   

  In het jaar een duizend achthonderd drie en twintig den zeventienden der maand Februarij des voor middags ten half twaalf uren, is voor ons Burgemeester der Stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgelijken Stand derzelve Stad, verschenen, Daniel Schretlen, oud vijf en veertig jaren, smit wonende op de Hogewoerd Wijk 3 No. 431, welke ons heeft verklaard, dat Magdalena Maria Sala, deszelfs huisvrouw, op den zestienden Februarij 1823 des morgens ten drie uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Johannes Wilhelmus.

  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van, Willem van Putten, wonende op de Hoogewoerd Wijk 3 No. 432, oud zes en dertig jaren, winkelier en van Johannes Zandvliet wonende op de Doelengracht Wijk 1 No. 291, oud acht en twintig jaren, tapper.

  En hebben de declarant en de getuigen na gedane voorlezing met ons geteekend.

   

  D. Schretlen

  Willem van Putten

  J. Zandvliet

  J Goeheij

  Bijlagen:
  Geboorte Johannes Wilhelmus Schretlen kind van Daniel Schretlen en Magdalena Maria Sala.jpg (1.2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  28-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Martinus Johannes Schretlen kind van Daniel Schretlen en Maria Helena Sala

  Plaats Leiden

  Datum 25-06-1814

  Kind Martinus Johannes Schretlen  

  Plaats geboorte Leiden

  Datum geboorte 25-06-1814

  Woonplaats kind Hogewoerd, wijk 3, no 431

  Vader Daniel Schretlen  

  Beroep smit

  Moeder Maria Helena Sala  

  Archiefnr 0501A 

  Inventarisnummer 7416 

  Aktejaar 1814

   

  In het jaar achttien honderd veertien, den zeven en twintigsten Juni

  is voor ons President van de provisionele Regering der Stad Leyden, Departement der Monden van de Maas, gecompareerd, Daniel Schretlen, smit, oud 34 jaren, wonende op de Hogewoerd Wijk 3 No. 431, welke verklaard heeft dat ten 25 Junij 1814, des morgens ten tien uren, geboren is een kind van het mannelijk geslacht, van hem comparant, en van Maria Helena Sala, deszelfs huisvrouw en welk kind genaamd zal worden, Martinus Johannes.

  De gemelde verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van Willem van Putten, oud 27 jaren, wonende op de Hogewoerd Wijk 3 No. 432, en van Martinus Fleur, blikslager 60 jaren, wonende op de Hogewoerd Wijk 3 No. 413

  En heeft de Vader en de getuigen deze met ons na gedane voorlezing onderteekend.

   

  D. Schretlen

  Willem van Putten

  Mart Fleur

  ...

   

  Bij proclamatie van de prins van Oranje van 21 november 1813 werden de bestaande bestuurscolleges, waaronder de gemeentebesturen, voorlopig gehandhaafd. In Utrecht had dat ook moeilijk anders gekund: de Franse troepen verlieten de stad pas op 28 november. Twee dagen later vond hier de wisseling van de wacht plaats. Als vertegenwoordiger van de commissarissen-generaal van het departement van de Zuiderzee - waartoe Utrecht toen behoorde - verscheen kolonel J. van den Bosch in de raadzaal en deelde mee dat hij op last van prins Willem Frederik als Hoge Overheid de Raad der Municipaliteit ontbond en een provisionele regering instelde. De vijftien leden werden - voor zover aanwezig - onder eedsaflegging geïnstalleerd. Van deze groep maakten onder anderen deel uit de oud-adjoint  (adjunct-maire) P.A. Beelaerts en zes leden van de oude Raad der Municipaliteit. Zij waren de opvolgers van de maire en de vier, vanaf 1812 drie adjoints, die vanaf 1811 het dagelijks bestuur van de stad hadden gevormd. De meesten van hen waren patriciërs met een orangistische achtergrond. Afgesproken werd dat de gewone vergaderingen voorlopig iedere dag zouden worden gehouden.

   

  Op 30 november werden al enkele raadscommissies ingesteld en op 20 december volgden de overige. Als president van deze provisionele regering was Ph. Ram aangewezen, maar omdat hij als gijzelaar in Frankrijk verbleef, werd zijn plaats ingenomen door de oud-marineofficier J. van den Velden. Deze trad met ingang van 1 januari 1815 vrijwillig terug en werd toen opgevolgd door R.A. Schutt.

   

  Grondwetten en stedelijke reglementen

   

  De grondwetten van 1814 en 1815 maken onderscheid tussen steden en plattelandsgemeenten. Het dagelijks bestuur van de steden berust bij enkele door de koning te benoemen burgemeesters. De Raad vormt het algemeen bestuur, en wordt gekozen door een kiescollege. De eerste maal gebeurt dit door de koning. Kiezers zijn bij voorkeur de aanzienlijkste burgers en worden gekozen door de stemgerechtigden, te weten 'de gezeten burgeren, eene zekere, in iedere stad bij het stedelijk reglement te bepalen som betalende in de beschreven middelen'.

   

  De grondwet schreef de opstelling voor van reglementen voor het plaatselijk bestuur. De serie stedelijke reglementen, die onderling nauwelijks verschilden, werd vastgesteld bij KB van 5 november 1815. De concepten waren opgesteld door stedelijke commissies, waarvoor een circulaire van de Gouverneurs des Konings van 9 augustus 1814 als 'leidraad der deliberatiën' had gediend. Uniform zijn de volgende bepalingen: Het college van burgemeesters bestaat uit twee tot vier raadsleden. Jaarlijks is een der burgemeesters aftredend en onmiddellijk herkiesbaar. De koning (her)benoemt uit een voordracht door de Raad van drie personen. Bij toerbeurt treedt een der burgemeesters gedurende een jaar op als president-burgemeester. Het kiescollege voor de Raad heeft drie jaar zitting; jaarlijks treedt een derde deel der leden af. Aan de verkiezing van raadsleden neemt slechts de helft der leden van het kiescollege (via loting) deel. De Raad benoemt de secretaris en de ontvanger, de eerste uit een voordracht door de burgemeesters. De andere ambtenaren worden beurtelings door Raad en burgemeesters benoemd, met uitzondering van de 'mindere' bedieningen. Die staan ter begeving van de burgemeesters. Tevens benoemt de Raad de vertegenwoordigers in het lid van de steden in Provinciale Staten.

   

  De Raad koos haar vertegenwoordigers uit eigen midden, onder wie meestal de burgemeesters. In Gedeputeerde Staten was de stad met twee van de negen, vervolgens twee van de zes en tenslotte een van de vijf leden vertegenwoordigd.

  Bijlagen:
  Geboorte Martinus Johannes Schretlen kind van Daniel Schretlen en Maria Helena Sala.jpg (1.1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  27-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Johannes Hendrikus Sala kind van Antonius Dominicus Sala en Josephina Maria Oudshoorn

  Plaats Leiden

  Datum 18-10-1892

  Kind Johannes Hendrikus Sala  

  Plaats geboorte Leiden

  Datum geboorte 18-10-1892

  Woonplaats kind Leiden

  Vader Antonius Dominicus Sala  

  Beroep spiegelfabrikant

  Moeder Josephina Maria Oudshoorn  

  Archiefnr 0516 

  Inventarisnummer 4757 

  Aktenummer 1192

  Aktejaar 1892

   

  In het jaar een duizend acht honderd twee en negentig den achttienden der maand October is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen, Antonius Dominicus Sala, oud een en dertig jaren, spiegelfabrikant wonende te leiden, welke ons heeft verklaard dat Josephina Maria Oudshoorn, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw ten zijne huize op den achttienden October achttien honderd twee en negentig des voor middags te ... uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft, de voornamen van Johannes Hendrikus.

  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Simon Johannes Knaapen, oud zeven en zeventig jaren, zonder beroep wonende te Leiden en van Johannes Theodorus Kleijn, oud dertig jaren, boekhouder, wonende te Leiden.

  En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen geteekend.

   

  A.D. Sala

  S.J. Knaapen

  J. T Kleijn

  ...

   

  Bijlagen:
  Geboorte Johannes Hendrikus Sala kind van Antonius Dominicus Sala en Josephina Maria Oudshoorn.jpg (1.2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  26-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Carolus Franciscus Sala kind van Carolus Antonius Sala en Maria Sibilla Spekman

  Plaats Leiden

  Datum 14-05-1839

  Kind Carolus Franciscus Sala  

  Plaats geboorte Leiden

  Datum geboorte 14-05-1839

  Woonplaats kind Leiden, Bredestraat

  Vader Carolus Antonius Sala  

  Beroep koopman

  Moeder Maria Sibilla Spekman  

  Beroep zonder

  Archiefnr 0516 

  Inventarisnummer 4700 

  Aktenummer 567

  Inventaris beginjaar 1839

  Inventaris eindjaar 1839

  Aktejaar 1839

   

  In het jaar een duizend acht honderd negen en dertig, den vijftienden der maand Mei des voor middags ten twee ure, is voor ons Wethouder der Stad Leijden, gedelegueerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen Carolus Antonius Sala, oud zes en dertig jaren, koopman, wonende op de Bredestraat, welke ons heeft verklaard dat Maria Sibilla Spekman, zijne huisvrouw, op den veertienden Mei achttienhonderd negen en dertig, des avonds ten elf ure, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Carolus Franciscus.

  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Martinus Johannes Schretlen, wonende op Hogewoerd, oud vier en twintig jaren, chirurgijn en van Jacobus Adrianus Cattel, wonende op de Haarlemstraat, oud acht en twintig jaren ,klerk ter secretarie.

  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend.

   

  C.A Sala

  M.J. Schretlen

  J.A. Cattel

  P.G. van Hoorn

  Bijlagen:
  Geboorte Carolus Franciscus Sala kind van Carolus Antonius Sala en Maria Sibilla Spekman.jpg (1.4 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  25-08-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Adolf Johannes Sala kind van Johannes Hendrikus Sala en Catharina Petronella Knaapen

  Plaats Leiden

  Datum 21-07-1881

  Kind Adolf Johannes Sala  

  Plaats geboorte Leiden

  Datum geboorte 21-07-1881

  Woonplaats kind Leiden

  Vader Johannes Hendrikus Sala  

  Beroep spiegelfabrikant

  Moeder Catharina Petronella Knaapen  

  Beroep zonder beroep

  Archiefnr 0516 

  Inventarisnummer 4746 

  Aktenummer 925

  Inventaris beginjaar 1881

  Inventaris eindjaar 1881

  Aktejaar 1881

   

  In het jaar een duizend acht honderd een en tachtig den twee en twintigsten der maand Juli des middags te twaalf uren, is voor mij verschenen: Johannes Hendrikus Sala, oud een en vijftig jaren, spiegelfabrikant, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard, dat Catharina Petronella Knaapen, zonder beroep, wonende te Leiden, zijne huisvrouw alhier, den een en twintigsten Juli achttien honderd een en tachtig, des avonds te zes uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft, de voornamen van Adolf Johannes.

  Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Arnoldus Hendricus Knaapen, oud zes en dertig jaren, kaa...fabrikant, wonende te Leiden, en van Henricus Sebastianus van Pinxteren, oud een en veertig jaren, koopman, wonende te Leiden.

  En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en de getuigen geteekend.

  J.H. Sala

  J.A.H. Knaapen

  H.S.v. Pinxteren

  ...

   

  Bijlagen:
  Geboorte Adolf Johannes Sala kind van Johannes Hendrikus Sala en Catharina Petronella Knaapen.jpg (1.2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  15-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Maria Louisa Sala kind van Daniel Antonius Sala en Eugenie Maria Eberson

  Plaats Leiden

  Datum 22-07-1867

  Kind Maria Louisa Sala  

  Plaats geboorte Leiden

  Datum geboorte 22-07-1867

  Woonplaats kind Breestraat, Leiden

  Vader Daniel Antonius Sala  

  Beroep physisch instrumentmaker

  Moeder Eugenie Maria Eberson  

  Archiefnr 0516 

  Inventarisnummer 4730 

  Aktenummer 815

  Inventaris beginjaar 1867

  Inventaris eindjaar 1867

  Aktejaar 1867

   

  In het jaar een duizend acht honderd zeven en zestig den drie en twintigsten der maand Julij des voor middags te half elf uren, is voor ons Ambtenaar ven den Burgerlijken Stand der gemeente Leijden verschenen: Daniel Antonius Sala, oud twee en dertig jaren, Phijsisch instrumentmaker, wonende op de Breestraat, welke ons heeft verklaard, dat Eugenie Maria Eberson, zijne huisvrouw, ten zijne huize op den twee en twintigsten Julij achttien honderd zeven en zestig, des morgens te acht uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Maria Louisa. Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Paulus Franciscus Sala, oud acht en twintig jaren, particulier, wonende op de Breestraat en van Antonie Wilhelm Heijnen, oud zeven en dertig jaren, Opticus, wonende te 's Gravenhage.

  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, den declarant en de getuigen geteekend

   

  D.A. Sala

  C.F. Sala

  A.W. Heijnen

  Stoffels

   

   

  Bijlagen:
  Geboorte Maria Louisa Sala kind van Daniel Antonius Sala en Eugenie Maria Eberson.jpg (1.1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  11-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Johannes Gijsbertus Arnoldus Theodorus Sala kind van Johannes Hendrikus Sala en Catharina Petronella Knaapen

  Plaats Leiden

  Datum 28-02-1867

  Kind Johannes Gijsbertus Arnoldus Theodorus Sala  

  Plaats geboorte Leiden

  Datum geboorte 28-02-1867

  Woonplaats kind Breestraat, Leiden

  Vader Johannes Hendrikus Sala  

  Beroep spiegelfabrikant

  Moeder Catharina Petronella Knaapen  

  Archiefnr 0516 

  Inventarisnummer 4730 

  Aktenummer 247

  Inventaris beginjaar 1867

  Inventaris eindjaar 1867

  Aktejaar 1867

   

  In het jaar een duizend acht honderd zeven en zestig den tweeden der maand Maart des na middags te een uren, is voor ons Ambtenaar ven den Burgerlijken Stand der gemeente Leijden verschenen: Johannes Hendrikus Sala, oud zeven en dertig jaren, spiegelfabrikant, wonende op de Breestraat, welke ons heeft verklaard, dat Catharina Petronella Knaapen, zijne huisvrouw, ten zijne huize op den acht en twintigsten Februari achttien honderd zeven en zestig, des avonds ten tien uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Johannes Gijsbertus Arnoldus Theodorus.

  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Carolus Dominicus Sala, oud negen en zestig jaren, zonder beroep, wonende op de Breestraat en van Carolus Franciscus Sala, oud zeven en twintig jaren, preparator, wonende op de Breestraat.

  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, den declarant en de getuigen geteekend

   

  J.H. Sala

  C.D. Sala

  C.F. Sala

  Stoffels

   

  Bijlagen:
  Geboorte Johannes Gijsbertus Arnoldus Theodorus Sala kind van Johannes Hendrikus Sala en Catharina Petronella Knaapen.jpg (1.2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  10-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Franciscus Hendricus Sala kind van Hendrikus Sala en Catharina Petronella Knaapen

  Plaats Leiden

  Datum 23-02-1866

  Kind Franciscus Hendricus Sala  

  Plaats geboorte Leiden

  Datum geboorte 23-02-1866

  Woonplaats kind Breedestraat

  Vader Johannes Hendrikus Sala  

  Beroep spiegelfabrikant

  Moeder Catharina Petronella Knaapen  

  Archiefnr 0516 

  Inventarisnummer 4729 

  Aktenummer 246

  Inventaris beginjaar 1866

  Inventaris eindjaar 1866

  Aktejaar 1866

   

  In het jaar een duizend acht honderd zes en zestig, den vier en twintigsten der maand Februarij des namiddags ten een uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leijden verschenen: Johannes Hendrikus Sala, oud zes en dertig jaren, spiegelfabrikant wonende op de Breedestraat, welke ons heeft verklaard, dat Catharina Petronella Knaapen, zijne huisvrouw ten zijne huize, op den drie en twintigsten Februari achttien honderd zes en zestig, des morgens te elf uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft, de voornamen van Franciscus Hendrikus.

  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Carolus Dominicus Sala, oud acht en zestig jaren, zonder beroep, wonende op de Breedestraat en van Daniel Antonius Sala, oud dertig jaren, Physisch instrumentmaker, wonende op de Breedestraat.

  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, den declarant en de getuigen geteekend.

   

  J.H. Sala

  C.D. Sala

  D.A. Sala

  Stoffels

  Bijlagen:
  Geboorte Franciscus Hendricus Sala kind van Hendrikus Sala en Catharina Petronella Knaapen.jpg (1.1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  08-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Hendrikus Petrus Sala Kind van Daniel Antonius Sala en Eugénie Marie Eberson

  Plaats Leiden

  Datum 03-05-1860

  Kind Hendrikus Petrus Sala  

  Plaats geboorte Leiden

  Datum geboorte 03-05-1860

  Woonplaats kind Leiden, Breedestraat

  Vader Daniel Antonius Sala  

  Beroep phijsisch instrumentmaker

  Moeder Eugénie Marie Eberson  

  Archiefnr 0516 

  Inventarisnummer 4723 

  Aktenummer 491

  Aktejaar 1860

   

  In het jaar een duizend acht honderd en zestig, den vierden der maand Mei des middags ten twaalf ure, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leijden verschenen Daniel Antonius Sala, oud vijf en twintig jaren, Phijsisch instrumentmaker, wonende op de Breedestraat, welke ons heeft verklaard, dat Eugénie Marie Eberson zijne huisvrouw op den derden Mei achttien honderd en zestig, des avonds ten zes ure, bevallen is van een kind, van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Hendrikus Petrus. Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Frans Hendrik Sala, wonende op het Rapenburg, oud drie en twintig jaren, spiegelmaker en van Emanuel Vervoort, wonende aan de ... gracht, oud vijf en vijftig jaren, sjouwer.

  En is na gedane voorlezing door ons, den declarant en de getuigen geteekend.

   

  D.A. Sala

  F.H. Sala

  E. Vervoort

  Stoffels

   

  Bijlagen:
  Geboorte Hendrikus Petrus Sala Kind van Daniel Antonius Sala en Eugénie Marie Eberson.jpg (1.1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  04-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Maria Catharina Elisabeth Sala kind van Sala Spekman

  Plaats Leiden

  Datum 05-08-1840

  Kind Maria Catharina Elisabeth Sala  

  Plaats geboorte Leiden

  Datum geboorte 05-08-1840

  Woonplaats kind Leiden, Breedestraat

  Vader Carolus Antonius Sala  

  Beroep koopman

  Moeder Maria Sibilla Spekman  

  Archiefnr 0516 

  Inventarisnummer 4701 

  Aktenummer 830

  Aktejaar 1840

   

  In het jaar een duizend achthonderd veertig, den zesden der maand Augustus des namiddags ten een ure,

  is voor ons Wethouder der Stad Leijden, gedelegueerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad,

  verschenen Carolus Antonius Sala, oud zeven en dertig jaren, koopman, wonende op de Breedestraat,

  welke ons heeft verklaard, dat Maria Sibilla Spekman, zijne huisvrouw,

  op den vijfden Augustus achttienhonderd en veertig, des avonds ten tien ure,

  bevallen is van een kind, van het vrouwelijk geslacht,

  aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Maria Catharina Elisabeth.

  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid

  van Jacobus Verbrugge wonende op de Papengracht oud vier en vijftig jaren, Stads Bode

  en van Jacobus Adrianus Cattel wonende op de Haarlemstraat, oud negen en twintig jaren, Klerk der Secretarie.

  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend

  C.A. Sala

  J. Verbrugge

  J.A. Cattel

  P.G. van Hoorn

   

  Bijlagen:
  Geboorteakte Maria Catharina Elisabeth Sala.jpg (1.2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  02-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Catharina Maria Wilhelmina Sala, kind van Sala Knaapen  Plaats Leiden

  Datum 03-07-1872

  Kind Catharina Maria Wilhelmina Sala  

  Plaats geboorte Leiden

  Datum geboorte 03-07-1872

  Woonplaats kind Leiden, Breestraat

  Vader Johannes Hendrikus Sala  

  Beroep spiegelfabrikant

  Moeder Catharina Petronella Knaapen  

  Archiefnr 0516 

  Inventarisnummer 4736 

  Aktenummer 883

  Aktejaar 1872

   

  In het jaar een duizend achthonderd twee en zeventig den vierden der maand Juli des namiddags te half een uren,

  is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen:

  Johannes Hendrikus Sala, oud twee en veertig jaren, spiegelfabrikant, wonende op de Breestraat,

  welke ons heeft verklaard, dat Catharina Petronella Knaapen, zijne huisvrouw, te zijner huize,

  op den derde Juli achttien honderd twee en zeventig des avonds te half acht uren, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht,

  aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Catharine Maria Wilhelmina.

  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Simon Johannes Knaapen,

  oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep wonende te 's Gravenhage

  en van Henricus Sebastianus Pinxteren, oud een en dertig jaren, winkelier, wonende op de Breestraat alhier.

  En is deze acte na gedane voorlezing door ons den declarant en de getuigen geteekend.

  Wordende tevens goedgekeurd de doorhaling van een woord in deze acte.

  J.H. Sala

  S.J Knaapen

  H.S. Pinxteren

  ...

   

  Bijlagen:
  Geboorteakte Catharina Maria Wilhelmina Sala, kind van Sala Knaapen.jpg (1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  01-10-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Leonardus Hendrikus Sala kind van Johannes Hendrikus Sala en Catharina Petronella Knaapen

  Plaats Leiden

  Datum 23-02-1870

  Kind Leonardus Hendrikus Sala  

  Plaats geboorte Leiden

  Datum geboorte 23-02-1870

  Woonplaats kind Leiden, Breestraat

  Vader Johannes Hendrikus Sala  

  Beroep spiegelfabrikant

  Moeder Catharina Petronella Knaapen  

  Archiefnr 0516 

  Inventarisnummer 4733 

  Aktenummer 280

  Aktejaar 1870

   

  In het jaar een duizend acht honderd zeventig, den vijf en twintigsten der maand Februari des middags te twaalf uren, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden verschenen: Johannes Hendrikus Sala, oud veertig jaren, spiegelfabrikant, wonende op de Breestraat, welke ons heeft verklaard, dat Catharina Petronella Knaapen, zijne huisvrouw, te zijne huize op den drie en twintigsten Februari achttien honderd zeventig, des morgens te vijf uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Leonardus Hendrikus.

  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van, Carolus Dominicus Sala, oud een en zeventig jaren, zonder beroep, wonende op de Breestraat en van Daniel Antonius Sala, oud vijf en dertig jaren, instrumentmaker, wonende op de Breestraat.

  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, den declarant en de getuigen geteekend.

   

  J.H. Sala

  C.D. Sala

  D.A. Sala

  Stoffels

   

  Bijlagen:
  Geboorte Leonardus Hendrikus Sala kind van Johannes Hendrikus Sala en Catharina Petronella Knaapen.jpg (1.3 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  11-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Adriana Elisabeth Maria Nijdam kind van Assuerus Nijdam en Adriana Johanna Maria Schilte

  Kind Adriana Elisabeth Maria 
  Vader Assuerus Nijdam
  Moeder Adriana Johanna Maria Schilte
  Plaats Delft
  Geboortedatum 06-02-1890 
  Delft  Akte Jaar  1890  Nummer  87

  In het jaar een duizend acht honderd negentig, den zevenden der maand Februari is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Delft verschenen:
  Assuerus Nijdam, Apotheker, oud negen en dertig jaren, wonende alhier, welke ons heeft verklaard, dat Adriana Johanna Maria Schilte, zijne echtgenote, zonder beroep,
  op den zesden dezer maand, des namiddags ten half twee ure, is verlost in het huis aan de Burgwal wijk vier nommer drie alhier, van een Kind van het vrouwelijk geslacht,
  waaraan hij de voornamen Adriana Elisabeth Maria heeft gegeven.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes Schilte, oud acht en dertig jaren, Koopman
  en van Maximiliaan Mattheus Schilte, oud drie en dertig jaren, Sigarenfabrikant, wonende beiden alhier.
  En hebben de vader en de getuigen deze akte na voorlezing nevens ons onderteekend

  A. Nijdam
  M. S chilte
  C. J. Schilte
  M.M. Roes

  Bijlagen:
  Geboorte Adriana Elisabeth Maria Nijdam echtgenote van Gerardus Johannes Sala.jpg (756.4 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  10-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Arnoldus Johannes Jongmans kind van Adrianus Jongmans Alida Spoelstra

  Plaats Leiden
  Datum 19-05-1836
  Kind Arnoldus Johannes Jongmans  
  Plaats geboorte Leiden
  Datum geboorte 19-05-1836
  Woonplaats kind Leiden, Mare, wijk 6, no. 1194
  Vader Adrianus Jongmans  
  Beroep kledermaker
  Moeder Alida Spoelstra  
  Archiefnr 0516 
  Inventarisnummer 4697 
  Aktenummer 502
  Inventaris beginjaar 1836
  Inventaris eindjaar 1836
  Aktejaar 1836

  In het jaar een duizend acht honderd zes en dertig, den negentienden der maand Mei des na middags ten twee ure,
  is voor ons Wethouder der Stad Leijden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad,
  verschenen Adrianus Jongmans, oud vier en twintig jaren, kledermaker wonende  op de Mare Wijk 6 No. 1194
  welke ons heeft verklaard, dat Alida Spoelstra zijne huisvrouw op den negentienden Mei achttienhonderd zes en dertig, des morgens ten tien ure,
  bevallen is van een kind, van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Arnoldus Johannes.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van
  Dirk Boogers wonende in het Noordeinde Wijk 1 No. 30, oud een en vijftig jaren, Timmerman en van
  Johan Ulrich van der Mark, wonende op de Oude vest Wijk 5 No. 326, oud twee en twintig jaren, zonder beroep.
  En hebben de declarant en de getuigen, na gedane voorlezing, met ons geteekend.

  Bijlagen:
  Geboorte Arnoldus Johannes Jongmans kind van Adrianus Jongmans Alida Spoelstra.jpg (1.3 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  09-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Anthonius Ludovicus Ouwerkerk kind van Ferdinandus Johannes Gerardus Ouwerkerk en Antonia Hamerslag

  Plaats Leiden
  Datum 18-07-1846
  Kind Anthonius Ludovicus Ouwerkerk  
  Plaats geboorte Leiden
  Datum geboorte 18-07-1846
  Woonplaats kind Leiden, Nieuwe Rijn
  Vader Ferdinandus Johannes Gerardus Ouwerkerk  
  Beroep winkelier
  Moeder Antonia Hamerslag  
  Archiefnr 0516 
  Inventarisnummer 4707 
  Aktenummer 773
  Inventaris beginjaar 1846
  Inventaris eindjaar 1846
  Aktejaar 1846

  In het jaar een duizend achthonderd zes en dertig, den twintigsten der maand Julij des namiddags ten half een ure,
  is voor ons Wethouder der Stad Leijden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad, verschenen
  Ferdinandus Johannes Gerardus Ouwerkerk, oud zes en twintig jaren, winkelier wonende op de nieuwe Rijn,
  welke ons heeft verklaard, dat Antonia Hamerslag, zijne huisvrouw, op den achttienden Julij achttien honderd zes en veertig, des nachts ten drie ure,
  bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft, de voor namen van Anthonius Ludovicus.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
  Izaak Jacobus Dirk Buijs wonende op de nieuwe Rijn negen en twintig jaren, apotheker en
  van Franciscus Johannes Schimmel wonende op de Breedestraat oud vijf en twintig jaren, winkelier.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, de declarant en de getuigen geteekend.

  Bijlagen:
  Geboorte Anthonius Ludovicus Ouwerkerk kind van Ferdinandus Johannes Gerardus Ouwerkerk en Antonia Hamerslag.jpg (747.7 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  07-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Francina Huberta Prinzen kind van Hubertus Petrus Prinzen en Antonia Hockers

  Plaats Helmond
  Geboortedatum 26-04-1836 
  geboorte Kind
  Plaats  Helmond
  Datum 26-04-1836  
  Kind Francina Huberta Prinzen
  Vader Hubertus Petrus Prinzen
  Moeder Antonia Hockers
  Opmerkingen Vader: beroep Fabrikant leeftijd 40
  Moeder: leeftijd 36
  Woonplaats ouders: Helmond
  BS Helmond Deel 5 Jaar 1836 Akte 66

  In het jaar een duizend acht honderd zes en dertig, den zes en twintigsten der maand April om vier ure des namiddags,
  verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der gemeente Helmond provincie Noord-Brabant,
  Hubertus Petrus Prinzen oud dertig jaren, van beroep fabrikant wonende te Helmond,
  dewelke ons heeft vertoond, een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op heden te elf ure des morgens,
  van hem comparant en van Antonia Hockers, zijne huisvrouw, oud zes en dertig jaren, mede wonende te Helmond,
  en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen Francina Huberta welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van
  Willem van Hoek, oud twee en zeventig jaren van beroep bakker en van
  Peter Swinkels, oud acht en twintig jaren van beroep fabriekwerker beide alhier woonachtig;
  nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, hebben dezelve met ons ondergeteekend.

  Bijlagen:
  Geboorte Francina Huberta Prinzen kind van Hubertus Petrus Prinzen en Antonia Hockers.jpg (1.4 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  06-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Franciscus Hendricus Sala kind van Carolus Antonius Sala en Maria Sibilla Spekman


  Plaats Leiden
  Datum 26-06-1837
  Kind Franciscus Hendricus Sala  
  Plaats geboorte Leiden
  Datum geboorte 26-06-1837
  Woonplaats kind Breedestraat Wijk 4 Nr. 232
  Vader Carolus Antonius Sala  
  Beroep spiegelmaker
  Moeder Maria Sibilla Spekman  
  Archiefnr 0516 
  Inventarisnummer 4698
  Aktenummer 709
  Inventaris beginjaar 1837
  Inventaris eindjaar 1837
  Aktejaar 1837

  In het jaar een duizend acht honderd zeven en dertig, den zeven en twintigsten der maand Junij des voormiddags ten half elf ure,
  is voor ons Wethouder der Stad Leijden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand derzelve Stad,
  verschenen Carolus Antonius Sala oud vier en dertig jaren, Spiegelmaker wonende op de Breedestraat Wijk 4 No. 232
  welke ons heeft verklaard, dat Maria Sibilla zijne huisvrouw op den zes en twintigsten Junij achttienhonderd zeven en dertig, des avonds ten acht ure,
  bevallen is van een kind, van het mannelijk  geslacht, aan hetwelk bij deze geeft de voornamen van Franciscus Hendricus
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van
  Bartholomeus Anthonius Molkenboer wonende op de Hoogewoerd Wijk 3 No. 420 , oud zeven en twintig jaren, winkelier
  en van Abraham Montagne , wonende op de Hoogewoerd Wijk 3 No. 406 , oud zeven en twintig,  Klerk ter secretarie
  En hebben de declarant en de getuigen, na gedane voorlezing, met ons geteekend.

  Bijlagen:
  Geboorte Franciscus Hendricus Sala kind van Carolus Antonius Sala en Maria Sibilla Spekman.jpg (1.3 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  05-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Henricus Maria Joseph Borzo kind van Carolus Franciscus Borzo en Joanna Ida Cornelia Bogaerts.

  Kind: Borzo, Henricus Maria Joseph
  Geboortedatum:  31-7-1861
  Plaats geboorte: 's-Hertogenbosch

  In het jaar een duizend acht honderd een en zestig den eersten dag der maand Augustus,
  is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente 's Hertogenbosch verschenen,
  Carolus Franciscus Borzo, Spiegelfabrijkant, oud zes en dertig jaren, wonende alhier welke in tegenwoordigheid van twee getuigen,
  als van Johannes Hubertus Bogaerts, zonder beroep, oud zes en twintig jaren,
  en Johannes Jacobus Spee, koopman oud zeven en veertig jaren, beide wonende binnen deze Gemeente,
  ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Joanna Ida Cornelia Bogaerts, zonder beroep, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht,
  geboren gisteren om half twee ure des middags, in hunne woning staande in de Verwerstraat, wijk A, twee honderd vijftig,
  welk kind zal genaamd worden Henricus Maria Joseph.
  Van welke verklaring wij de tegenwoordige akte hebben opgemaakt, die na voorlezing, is geteekend door ons, den Comparant en de getuigen.

  Bijlagen:
  Geboorte Henricus Maria Joseph Borzo kind van Carolus Franciscus Borzo en Joanna Ida Cornelia Bogaerts..jpg (1.8 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  04-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Johanna Maria Schretlen kind van Johanna Maria Schretlen en Maria Magdalena Sala

  Plaats Leiden
  Datum 16-03-1819
  Kind Johanna Maria Schretlen  
  Plaats geboorte Leiden
  Datum geboorte 16-03-1819
  Woonplaats kind Leiden, Hogewoerd, Wijk 3 No. 431
  Vader Daniel Schretlen  
  Beroep smit
  Moeder Maria Magdalena Sala  
  Archiefnr 0516 
  Inventarisnummer 4680 
  Aktenummer 295
  Inventaris beginjaar 1819
  Inventaris eindjaar 1819
  Aktejaar 1819

  In het jaar een duizend acht honderd en negentien, den zeventienden der maand Maart des voor middags ten elf ure,
  is voor ons Burgemeester dezer Stad, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand der Stad Leyden, verschenen
  Daniel Schretlen oud 39 jaren, Smit wonende alhier, welke ons heeft verklaard,
  dat in het huis op de Hogewoerd Wijk 3 N. 431 Maria Magdalena Sala, deszelfs huisvrouw op den 16 Maart 1819,
  des avonds ten zeven ure, bevallen is van een kind, van het vrouwelijk geslacht,
  aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Johanna Maria.
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van,
  Willem van Putten wonende op de Hogewoerd Wijk  3 No. 432, oud 32 jaren, koopman en van
  Johannes Marks, wonende op de Hogewoerd Wijk 3 No. 427, oud 25 jaren, Schoenmaker
  En hebben de declarant en de getuigen, na gedane voorlezing, met ons geteekend.

  Bijlagen:
  Geboorte Johanna Maria Schretlen kind van Johanna Maria Schretlen en Maria Magdalena Sala.jpg (1.2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  01-07-2008
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geboorte Martinus Johannes Leonardus Oudshoorn kind van Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen

  Plaats Leiden
  Datum 11-02-1857
  Kind Martinus Johannes Leonardus Oudshoorn Junior  
  Plaats geboorte Leiden
  Datum geboorte 11-02-1857
  Woonplaats kind Donkersteeg
  Vader Martinus Pieter Oudshoorn Junior  
  Beroep broodbakker
  Moeder Josephina Maria Schretlen  
  Archiefnr 0516 
  Inventarisnummer 4719 
  Aktenummer 189
  Inventaris beginjaar 1857
  Inventaris eindjaar 1857
  Aktejaar 1857

  In het jaar een duizend acht honderd zeven en vijftig, den twaalfden der maand Februari des namiddags ten twee ure,
  is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leijden verschenen,
  Martinus Pieter Oudshoorn Junior oud negen en twintig jaren, broodbakker wonende in de Donkersteeg welke ons heeft verklaard,
  dat Josephina Maria Schretlen, zijne huisvrouw op den elfden Februarij achttienhonderd zeven en vijftig, des morgens ten een ure,
  bevallen is van een kind, van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Martinus Johannes Leonardus.
  Van welke verklaring wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
  Carolus Dominicus Sala wonende aan de Breedestraat , oud een en zestig jaren, zonder beroep
  en van Wilhelmus Hermanus van den Boogaard, wonende in de Maarsmansteeg, oud drie en twintig jaren, Apotheker.
  En is deze acte na gedane voorlezing door ons, den declarant en de getuigen geteekend.

  Bijlagen:
  Geboorte Martinus Johannes Leonardus Oudshoorn kind van Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen.jpg (737.8 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C
  Foto

  Benvenuti sul weblog della famiglia Sala-Frigerio. Wens je informatie te delen of heb je vragen, neem dan contact op met Manuela Stuyck.

  E-mail Manuela Stuyck


  E-mail Anatole Sala blogbeheerder

  Hieronder vindt u de zoeklijsten SALA WERREL.... SALA FRIGERIO.... SALA PRIMAVESI.... SALA BOLOGNA


  Zoeken in blog


  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Zoeken in blog


  Foto

  Archief per dag
 • 23-02-2015
 • 08-09-2014
 • 07-09-2014
 • 06-09-2014
 • 05-09-2014
 • 04-09-2014
 • 03-09-2014
 • 02-09-2014
 • 01-09-2014
 • 29-08-2014
 • 28-08-2014
 • 27-08-2014
 • 26-08-2014
 • 25-08-2014
 • 24-08-2014
 • 23-08-2014
 • 22-08-2014
 • 21-08-2014
 • 20-08-2014
 • 19-08-2014
 • 18-08-2014
 • 17-08-2014
 • 16-08-2014
 • 15-08-2014
 • 14-08-2014
 • 13-08-2014
 • 12-08-2014
 • 11-08-2014
 • 10-08-2014
 • 09-08-2014
 • 08-08-2014
 • 07-08-2014
 • 06-08-2014
 • 05-08-2014
 • 01-08-2014
 • 28-05-2014
 • 09-04-2014
 • 08-04-2014
 • 07-04-2014
 • 06-04-2014
 • 05-04-2014
 • 04-04-2014
 • 03-04-2014
 • 02-04-2014
 • 01-04-2014
 • 06-03-2014
 • 04-03-2014
 • 03-03-2014
 • 01-03-2014
 • 27-02-2014
 • 23-02-2014
 • 22-02-2014
 • 15-02-2014
 • 14-02-2014
 • 13-02-2014
 • 12-02-2014
 • 11-02-2014
 • 10-02-2014
 • 10-01-2014
 • 09-01-2014
 • 08-01-2014
 • 07-01-2014
 • 06-01-2014
 • 05-01-2014
 • 04-01-2014
 • 03-01-2014
 • 02-01-2014
 • 01-01-2014
 • 01-12-2013
 • 30-11-2013
 • 28-11-2013
 • 27-11-2013
 • 26-11-2013
 • 25-11-2013
 • 24-11-2013
 • 23-11-2013
 • 22-11-2013
 • 21-11-2013
 • 20-11-2013
 • 19-11-2013
 • 17-11-2013
 • 16-11-2013
 • 15-11-2013
 • 14-11-2013
 • 13-11-2013
 • 12-11-2013
 • 11-11-2013
 • 10-11-2013
 • 09-11-2013
 • 08-11-2013
 • 07-11-2013
 • 06-11-2013
 • 05-11-2013
 • 04-11-2013
 • 03-11-2013
 • 02-11-2013
 • 01-11-2013
 • 30-10-2013
 • 29-10-2013
 • 28-10-2013
 • 27-10-2013
 • 26-10-2013
 • 25-10-2013
 • 24-10-2013
 • 23-10-2013
 • 22-10-2013
 • 21-10-2013
 • 20-10-2013
 • 19-10-2013
 • 18-10-2013
 • 17-10-2013
 • 16-10-2013
 • 15-10-2013
 • 14-10-2013
 • 13-10-2013
 • 12-10-2013
 • 11-10-2013
 • 10-10-2013
 • 09-10-2013
 • 08-10-2013
 • 07-10-2013
 • 06-10-2013
 • 05-10-2013
 • 04-10-2013
 • 03-10-2013
 • 02-10-2013
 • 01-10-2013
 • 04-09-2013
 • 03-09-2013
 • 02-09-2013
 • 01-09-2013
 • 29-08-2013
 • 28-08-2013
 • 27-08-2013
 • 26-08-2013
 • 25-08-2013
 • 24-08-2013
 • 23-08-2013
 • 22-08-2013
 • 21-08-2013
 • 20-08-2013
 • 19-08-2013
 • 18-08-2013
 • 17-08-2013
 • 16-08-2013
 • 15-08-2013
 • 14-08-2013
 • 13-08-2013
 • 12-08-2013
 • 11-08-2013
 • 10-08-2013
 • 09-08-2013
 • 08-08-2013
 • 07-08-2013
 • 06-08-2013
 • 05-08-2013
 • 04-08-2013
 • 03-08-2013
 • 02-08-2013
 • 01-08-2013
 • 11-07-2013
 • 10-07-2013
 • 09-07-2013
 • 08-07-2013
 • 06-07-2013
 • 05-07-2013
 • 04-07-2013
 • 03-07-2013
 • 02-07-2013
 • 01-07-2013
 • 28-06-2013
 • 27-06-2013
 • 26-06-2013
 • 25-06-2013
 • 24-06-2013
 • 23-06-2013
 • 22-06-2013
 • 20-06-2013
 • 19-06-2013
 • 18-06-2013
 • 17-06-2013
 • 16-06-2013
 • 15-06-2013
 • 14-06-2013
 • 13-06-2013
 • 11-06-2013
 • 10-06-2013
 • 09-06-2013
 • 08-06-2013
 • 07-06-2013
 • 06-06-2013
 • 05-06-2013
 • 04-06-2013
 • 02-06-2013
 • 01-06-2013
 • 13-05-2013
 • 12-05-2013
 • 11-05-2013
 • 10-05-2013
 • 09-05-2013
 • 08-05-2013
 • 07-05-2013
 • 06-05-2013
 • 05-05-2013
 • 04-05-2013
 • 03-05-2013
 • 02-05-2013
 • 01-05-2013
 • 30-04-2013
 • 29-04-2013
 • 28-04-2013
 • 27-04-2013
 • 26-04-2013
 • 25-04-2013
 • 24-04-2013
 • 23-04-2013
 • 22-04-2013
 • 21-04-2013
 • 20-04-2013
 • 18-04-2013
 • 17-04-2013
 • 16-04-2013
 • 15-04-2013
 • 14-04-2013
 • 13-04-2013
 • 12-04-2013
 • 11-04-2013
 • 10-04-2013
 • 09-04-2013
 • 08-04-2013
 • 07-04-2013
 • 05-04-2013
 • 04-04-2013
 • 03-04-2013
 • 02-04-2013
 • 01-04-2013
 • 27-03-2013
 • 26-03-2013
 • 25-03-2013
 • 24-03-2013
 • 23-03-2013
 • 22-03-2013
 • 21-03-2013
 • 20-03-2013
 • 19-03-2013
 • 18-03-2013
 • 17-03-2013
 • 16-03-2013
 • 15-03-2013
 • 14-03-2013
 • 13-03-2013
 • 12-03-2013
 • 11-03-2013
 • 10-03-2013
 • 09-03-2013
 • 08-03-2013
 • 07-03-2013
 • 06-03-2013
 • 05-03-2013
 • 04-03-2013
 • 03-03-2013
 • 02-03-2013
 • 01-03-2013
 • 02-02-2013
 • 01-02-2013
 • 30-01-2013
 • 29-01-2013
 • 28-01-2013
 • 27-01-2013
 • 26-01-2013
 • 25-01-2013
 • 24-01-2013
 • 23-01-2013
 • 22-01-2013
 • 21-01-2013
 • 20-01-2013
 • 19-01-2013
 • 18-01-2013
 • 17-01-2013
 • 16-01-2013
 • 15-01-2013
 • 14-01-2013
 • 13-01-2013
 • 12-01-2013
 • 11-01-2013
 • 10-01-2013
 • 09-01-2013
 • 08-01-2013
 • 07-01-2013
 • 06-01-2013
 • 05-01-2013
 • 04-01-2013
 • 03-01-2013
 • 02-01-2013
 • 01-01-2013
 • 08-12-2012
 • 07-12-2012
 • 06-12-2012
 • 05-12-2012
 • 04-12-2012
 • 03-12-2012
 • 02-12-2012
 • 01-12-2012
 • 03-11-2012
 • 02-11-2012
 • 01-11-2012
 • 05-10-2012
 • 04-10-2012
 • 03-10-2012
 • 02-10-2012
 • 01-10-2012
 • 12-09-2012
 • 11-09-2012
 • 10-09-2012
 • 09-09-2012
 • 08-09-2012
 • 07-09-2012
 • 06-09-2012
 • 05-09-2012
 • 04-09-2012
 • 03-09-2012
 • 02-09-2012
 • 01-09-2012
 • 02-08-2012
 • 01-08-2012
 • 05-07-2012
 • 04-07-2012
 • 03-07-2012
 • 02-07-2012
 • 01-07-2012
 • 30-06-2012
 • 29-06-2012
 • 28-06-2012
 • 27-06-2012
 • 26-06-2012
 • 25-06-2012
 • 24-06-2012
 • 23-06-2012
 • 22-06-2012
 • 21-06-2012
 • 20-06-2012
 • 19-06-2012
 • 18-06-2012
 • 17-06-2012
 • 16-06-2012
 • 15-06-2012
 • 14-06-2012
 • 13-06-2012
 • 12-06-2012
 • 11-06-2012
 • 10-06-2012
 • 09-06-2012
 • 08-06-2012
 • 07-06-2012
 • 06-06-2012
 • 05-06-2012
 • 04-06-2012
 • 03-06-2012
 • 02-06-2012
 • 01-06-2012
 • 14-05-2012
 • 13-05-2012
 • 12-05-2012
 • 11-05-2012
 • 10-05-2012
 • 09-05-2012
 • 08-05-2012
 • 07-05-2012
 • 06-05-2012
 • 05-05-2012
 • 04-05-2012
 • 03-05-2012
 • 02-05-2012
 • 01-05-2012
 • 30-04-2012
 • 29-04-2012
 • 28-04-2012
 • 27-04-2012
 • 26-04-2012
 • 25-04-2012
 • 24-04-2012
 • 23-04-2012
 • 22-04-2012
 • 21-04-2012
 • 20-04-2012
 • 19-04-2012
 • 18-04-2012
 • 17-04-2012
 • 16-04-2012
 • 15-04-2012
 • 14-04-2012
 • 13-04-2012
 • 12-04-2012
 • 11-04-2012
 • 10-04-2012
 • 09-04-2012
 • 08-04-2012
 • 07-04-2012
 • 06-04-2012
 • 05-04-2012
 • 04-04-2012
 • 03-04-2012
 • 02-04-2012
 • 01-04-2012
 • 03-03-2012
 • 02-03-2012
 • 01-03-2012
 • 01-02-2012
 • 30-01-2012
 • 29-01-2012
 • 28-01-2012
 • 27-01-2012
 • 26-01-2012
 • 25-01-2012
 • 24-01-2012
 • 23-01-2012
 • 22-01-2012
 • 21-01-2012
 • 20-01-2012
 • 19-01-2012
 • 18-01-2012
 • 17-01-2012
 • 16-01-2012
 • 15-01-2012
 • 14-01-2012
 • 13-01-2012
 • 12-01-2012
 • 11-01-2012
 • 10-01-2012
 • 09-01-2012
 • 08-01-2012
 • 07-01-2012
 • 06-01-2012
 • 05-01-2012
 • 04-01-2012
 • 03-01-2012
 • 02-01-2012
 • 01-01-2012
 • 30-12-2011
 • 29-12-2011
 • 28-12-2011
 • 27-12-2011
 • 26-12-2011
 • 25-12-2011
 • 24-12-2011
 • 23-12-2011
 • 22-12-2011
 • 21-12-2011
 • 20-12-2011
 • 19-12-2011
 • 18-12-2011
 • 17-12-2011
 • 16-12-2011
 • 15-12-2011
 • 14-12-2011
 • 13-12-2011
 • 12-12-2011
 • 11-12-2011
 • 10-12-2011
 • 09-12-2011
 • 08-12-2011
 • 07-12-2011
 • 06-12-2011
 • 05-12-2011
 • 04-12-2011
 • 03-12-2011
 • 02-12-2011
 • 01-12-2011
 • 30-11-2011
 • 29-11-2011
 • 28-11-2011
 • 27-11-2011
 • 26-11-2011
 • 25-11-2011
 • 24-11-2011
 • 23-11-2011
 • 22-11-2011
 • 21-11-2011
 • 20-11-2011
 • 19-11-2011
 • 14-11-2011
 • 13-11-2011
 • 12-11-2011
 • 11-11-2011
 • 10-11-2011
 • 09-11-2011
 • 08-11-2011
 • 07-11-2011
 • 05-11-2011
 • 04-11-2011
 • 03-11-2011
 • 02-11-2011
 • 01-11-2011
 • 19-10-2011
 • 18-10-2011
 • 17-10-2011
 • 16-10-2011
 • 15-10-2011
 • 14-10-2011
 • 13-10-2011
 • 12-10-2011
 • 11-10-2011
 • 10-10-2011
 • 09-10-2011
 • 08-10-2011
 • 07-10-2011
 • 06-10-2011
 • 05-10-2011
 • 04-10-2011
 • 03-10-2011
 • 02-10-2011
 • 01-10-2011
 • 23-09-2011
 • 22-09-2011
 • 21-09-2011
 • 20-09-2011
 • 19-09-2011
 • 18-09-2011
 • 17-09-2011
 • 16-09-2011
 • 15-09-2011
 • 14-09-2011
 • 13-09-2011
 • 12-09-2011
 • 11-09-2011
 • 10-09-2011
 • 09-09-2011
 • 08-09-2011
 • 07-09-2011
 • 06-09-2011
 • 05-09-2011
 • 04-09-2011
 • 03-09-2011
 • 02-09-2011
 • 01-09-2011
 • 18-08-2011
 • 17-08-2011
 • 16-08-2011
 • 15-08-2011
 • 14-08-2011
 • 13-08-2011
 • 12-08-2011
 • 11-08-2011
 • 10-08-2011
 • 09-08-2011
 • 08-08-2011
 • 07-08-2011
 • 06-08-2011
 • 05-08-2011
 • 04-08-2011
 • 03-08-2011
 • 02-08-2011
 • 01-08-2011
 • 19-07-2011
 • 18-07-2011
 • 17-07-2011
 • 16-07-2011
 • 15-07-2011
 • 14-07-2011
 • 13-07-2011
 • 12-07-2011
 • 11-07-2011
 • 10-07-2011
 • 09-07-2011
 • 08-07-2011
 • 07-07-2011
 • 06-07-2011
 • 05-07-2011
 • 04-07-2011
 • 03-07-2011
 • 02-07-2011
 • 01-07-2011
 • 30-06-2011
 • 29-06-2011
 • 28-06-2011
 • 27-06-2011
 • 26-06-2011
 • 25-06-2011
 • 24-06-2011
 • 23-06-2011
 • 22-06-2011
 • 21-06-2011
 • 20-06-2011
 • 19-06-2011
 • 18-06-2011
 • 17-06-2011
 • 16-06-2011
 • 15-06-2011
 • 14-06-2011
 • 13-06-2011
 • 12-06-2011
 • 11-06-2011
 • 10-06-2011
 • 09-06-2011
 • 08-06-2011
 • 07-06-2011
 • 06-06-2011
 • 05-06-2011
 • 04-06-2011
 • 03-06-2011
 • 02-06-2011
 • 01-06-2011
 • 30-05-2011
 • 29-05-2011
 • 28-05-2011
 • 27-05-2011
 • 26-05-2011
 • 25-05-2011
 • 24-05-2011
 • 23-05-2011
 • 22-05-2011
 • 21-05-2011
 • 20-05-2011
 • 19-05-2011
 • 18-05-2011
 • 17-05-2011
 • 16-05-2011
 • 15-05-2011
 • 14-05-2011
 • 13-05-2011
 • 12-05-2011
 • 11-05-2011
 • 10-05-2011
 • 09-05-2011
 • 08-05-2011
 • 07-05-2011
 • 06-05-2011
 • 04-05-2011
 • 03-05-2011
 • 02-05-2011
 • 01-05-2011
 • 30-04-2011
 • 29-04-2011
 • 28-04-2011
 • 27-04-2011
 • 26-04-2011
 • 25-04-2011
 • 24-04-2011
 • 23-04-2011
 • 22-04-2011
 • 21-04-2011
 • 20-04-2011
 • 19-04-2011
 • 18-04-2011
 • 17-04-2011
 • 16-04-2011
 • 15-04-2011
 • 14-04-2011
 • 13-04-2011
 • 12-04-2011
 • 11-04-2011
 • 10-04-2011
 • 09-04-2011
 • 08-04-2011
 • 07-04-2011
 • 06-04-2011
 • 05-04-2011
 • 04-04-2011
 • 03-04-2011
 • 02-04-2011
 • 01-04-2011
 • 11-03-2011
 • 09-03-2011
 • 08-03-2011
 • 07-03-2011
 • 06-03-2011
 • 05-03-2011
 • 03-03-2011
 • 02-03-2011
 • 01-03-2011
 • 27-02-2011
 • 26-02-2011
 • 25-02-2011
 • 24-02-2011
 • 23-02-2011
 • 22-02-2011
 • 21-02-2011
 • 20-02-2011
 • 19-02-2011
 • 18-02-2011
 • 17-02-2011
 • 16-02-2011
 • 15-02-2011
 • 14-02-2011
 • 13-02-2011
 • 12-02-2011
 • 11-02-2011
 • 10-02-2011
 • 09-02-2011
 • 08-02-2011
 • 07-02-2011
 • 06-02-2011
 • 05-02-2011
 • 04-02-2011
 • 03-02-2011
 • 02-02-2011
 • 01-02-2011
 • 09-01-2011
 • 08-01-2011
 • 07-01-2011
 • 06-01-2011
 • 05-01-2011
 • 04-01-2011
 • 03-01-2011
 • 02-01-2011
 • 01-01-2011
 • 30-12-2010
 • 29-12-2010
 • 28-12-2010
 • 27-12-2010
 • 26-12-2010
 • 25-12-2010
 • 24-12-2010
 • 23-12-2010
 • 22-12-2010
 • 21-12-2010
 • 20-12-2010
 • 19-12-2010
 • 18-12-2010
 • 17-12-2010
 • 16-12-2010
 • 14-12-2010
 • 13-12-2010
 • 12-12-2010
 • 11-12-2010
 • 10-12-2010
 • 09-12-2010
 • 08-12-2010
 • 07-12-2010
 • 06-12-2010
 • 05-12-2010
 • 04-12-2010
 • 03-12-2010
 • 02-12-2010
 • 01-12-2010
 • 19-11-2010
 • 18-11-2010
 • 16-11-2010
 • 15-11-2010
 • 14-11-2010
 • 13-11-2010
 • 12-11-2010
 • 11-11-2010
 • 10-11-2010
 • 09-11-2010
 • 08-11-2010
 • 07-11-2010
 • 06-11-2010
 • 05-11-2010
 • 04-11-2010
 • 03-11-2010
 • 02-11-2010
 • 01-11-2010
 • 03-10-2010
 • 02-10-2010
 • 01-10-2010
 • 30-09-2010
 • 29-09-2010
 • 28-09-2010
 • 27-09-2010
 • 26-09-2010
 • 25-09-2010
 • 24-09-2010
 • 23-09-2010
 • 22-09-2010
 • 21-09-2010
 • 20-09-2010
 • 19-09-2010
 • 18-09-2010
 • 17-09-2010
 • 16-09-2010
 • 15-09-2010
 • 14-09-2010
 • 13-09-2010
 • 12-09-2010
 • 11-09-2010
 • 10-09-2010
 • 09-09-2010
 • 08-09-2010
 • 07-09-2010
 • 06-09-2010
 • 05-09-2010
 • 04-09-2010
 • 03-09-2010
 • 02-09-2010
 • 01-09-2010
 • 11-08-2010
 • 10-08-2010
 • 09-08-2010
 • 08-08-2010
 • 07-08-2010
 • 06-08-2010
 • 05-08-2010
 • 04-08-2010
 • 03-08-2010
 • 02-08-2010
 • 01-08-2010
 • 30-07-2010
 • 29-07-2010
 • 28-07-2010
 • 27-07-2010
 • 26-07-2010
 • 25-07-2010
 • 24-07-2010
 • 23-07-2010
 • 22-07-2010
 • 21-07-2010
 • 20-07-2010
 • 19-07-2010
 • 18-07-2010
 • 17-07-2010
 • 16-07-2010
 • 15-07-2010
 • 14-07-2010
 • 13-07-2010
 • 12-07-2010
 • 11-07-2010
 • 10-07-2010
 • 09-07-2010
 • 08-07-2010
 • 07-07-2010
 • 06-07-2010
 • 05-07-2010
 • 04-07-2010
 • 03-07-2010
 • 02-07-2010
 • 01-07-2010
 • 22-06-2010
 • 01-06-2010
 • 23-05-2010
 • 22-05-2010
 • 21-05-2010
 • 20-05-2010
 • 19-05-2010
 • 18-05-2010
 • 17-05-2010
 • 16-05-2010
 • 15-05-2010
 • 14-05-2010
 • 13-05-2010
 • 12-05-2010
 • 11-05-2010
 • 10-05-2010
 • 09-05-2010
 • 08-05-2010
 • 07-05-2010
 • 06-05-2010
 • 05-05-2010
 • 04-05-2010
 • 03-05-2010
 • 02-05-2010
 • 01-05-2010
 • 30-04-2010
 • 29-04-2010
 • 28-04-2010
 • 27-04-2010
 • 26-04-2010
 • 25-04-2010
 • 24-04-2010
 • 23-04-2010
 • 22-04-2010
 • 21-04-2010
 • 20-04-2010
 • 19-04-2010
 • 18-04-2010
 • 17-04-2010
 • 16-04-2010
 • 15-04-2010
 • 14-04-2010
 • 13-04-2010
 • 12-04-2010
 • 11-04-2010
 • 10-04-2010
 • 09-04-2010
 • 08-04-2010
 • 07-04-2010
 • 06-04-2010
 • 05-04-2010
 • 04-04-2010
 • 03-04-2010
 • 02-04-2010
 • 01-04-2010
 • 23-03-2010
 • 22-03-2010
 • 21-03-2010
 • 20-03-2010
 • 19-03-2010
 • 18-03-2010
 • 17-03-2010
 • 16-03-2010
 • 15-03-2010
 • 14-03-2010
 • 13-03-2010
 • 12-03-2010
 • 11-03-2010
 • 10-03-2010
 • 09-03-2010
 • 08-03-2010
 • 07-03-2010
 • 06-03-2010
 • 05-03-2010
 • 04-03-2010
 • 03-03-2010
 • 02-03-2010
 • 01-02-2010
 • 19-01-2010
 • 16-01-2010
 • 15-01-2010
 • 14-01-2010
 • 13-01-2010
 • 11-01-2010
 • 10-01-2010
 • 09-01-2010
 • 08-01-2010
 • 06-01-2010
 • 05-01-2010
 • 03-01-2010
 • 16-12-2009
 • 15-12-2009
 • 14-12-2009
 • 13-12-2009
 • 12-12-2009
 • 11-12-2009
 • 10-12-2009
 • 09-12-2009
 • 08-12-2009
 • 07-12-2009
 • 06-12-2009
 • 05-12-2009
 • 04-12-2009
 • 03-12-2009
 • 02-12-2009
 • 01-12-2009
 • 01-11-2009
 • 25-10-2009
 • 24-10-2009
 • 23-10-2009
 • 22-10-2009
 • 21-10-2009
 • 20-10-2009
 • 19-10-2009
 • 18-10-2009
 • 17-10-2009
 • 16-10-2009
 • 15-10-2009
 • 14-10-2009
 • 13-10-2009
 • 12-10-2009
 • 11-10-2009
 • 10-10-2009
 • 09-10-2009
 • 08-10-2009
 • 07-10-2009
 • 06-10-2009
 • 05-10-2009
 • 04-10-2009
 • 03-10-2009
 • 02-10-2009
 • 01-10-2009
 • 30-09-2009
 • 29-09-2009
 • 27-09-2009
 • 26-09-2009
 • 23-09-2009
 • 22-09-2009
 • 21-09-2009
 • 20-09-2009
 • 19-09-2009
 • 18-09-2009
 • 17-09-2009
 • 16-09-2009
 • 15-09-2009
 • 14-09-2009
 • 13-09-2009
 • 11-09-2009
 • 10-09-2009
 • 09-09-2009
 • 08-09-2009
 • 07-09-2009
 • 06-09-2009
 • 05-09-2009
 • 04-09-2009
 • 03-09-2009
 • 02-09-2009
 • 01-09-2009
 • 27-08-2009
 • 26-08-2009
 • 17-08-2009
 • 16-08-2009
 • 12-08-2009
 • 05-08-2009
 • 02-08-2009
 • 30-07-2009
 • 29-07-2009
 • 28-07-2009
 • 27-07-2009
 • 26-07-2009
 • 25-07-2009
 • 24-07-2009
 • 23-07-2009
 • 22-07-2009
 • 21-07-2009
 • 19-07-2009
 • 18-07-2009
 • 17-07-2009
 • 16-07-2009
 • 15-07-2009
 • 14-07-2009
 • 13-07-2009
 • 12-07-2009
 • 11-07-2009
 • 10-07-2009
 • 09-07-2009
 • 08-07-2009
 • 07-07-2009
 • 06-07-2009
 • 05-07-2009
 • 04-07-2009
 • 03-07-2009
 • 02-07-2009
 • 01-07-2009
 • 26-06-2009
 • 11-06-2009
 • 07-06-2009
 • 05-06-2009
 • 03-06-2009
 • 02-06-2009
 • 01-06-2009
 • 30-05-2009
 • 29-05-2009
 • 28-05-2009
 • 27-05-2009
 • 26-05-2009
 • 25-05-2009
 • 24-05-2009
 • 23-05-2009
 • 22-05-2009
 • 21-05-2009
 • 20-05-2009
 • 19-05-2009
 • 18-05-2009
 • 17-05-2009
 • 15-05-2009
 • 14-05-2009
 • 13-05-2009
 • 12-05-2009
 • 11-05-2009
 • 10-05-2009
 • 09-05-2009
 • 08-05-2009
 • 07-05-2009
 • 06-05-2009
 • 05-05-2009
 • 04-05-2009
 • 03-05-2009
 • 02-05-2009
 • 01-05-2009
 • 21-04-2009
 • 20-04-2009
 • 19-04-2009
 • 18-04-2009
 • 17-04-2009
 • 16-04-2009
 • 15-04-2009
 • 14-04-2009
 • 13-04-2009
 • 12-04-2009
 • 11-04-2009
 • 10-04-2009
 • 09-04-2009
 • 08-04-2009
 • 07-04-2009
 • 06-04-2009
 • 05-04-2009
 • 04-04-2009
 • 03-04-2009
 • 02-04-2009
 • 01-04-2009
 • 26-03-2009
 • 24-03-2009
 • 23-03-2009
 • 18-03-2009
 • 16-03-2009
 • 07-03-2009
 • 06-03-2009
 • 05-03-2009
 • 04-03-2009
 • 03-03-2009
 • 02-03-2009
 • 01-03-2009
 • 06-02-2009
 • 05-02-2009
 • 04-02-2009
 • 03-02-2009
 • 02-02-2009
 • 28-01-2009
 • 27-01-2009
 • 22-01-2009
 • 17-01-2009
 • 16-01-2009
 • 12-01-2009
 • 11-01-2009
 • 05-01-2009
 • 04-01-2009
 • 03-01-2009
 • 30-12-2008
 • 29-12-2008
 • 28-12-2008
 • 27-12-2008
 • 26-12-2008
 • 25-12-2008
 • 24-12-2008
 • 23-12-2008
 • 22-12-2008
 • 21-12-2008
 • 20-12-2008
 • 19-12-2008
 • 18-12-2008
 • 17-12-2008
 • 16-12-2008
 • 15-12-2008
 • 14-12-2008
 • 13-12-2008
 • 12-12-2008
 • 11-12-2008
 • 10-12-2008
 • 09-12-2008
 • 08-12-2008
 • 07-12-2008
 • 06-12-2008
 • 05-12-2008
 • 04-12-2008
 • 03-12-2008
 • 02-12-2008
 • 01-12-2008
 • 04-11-2008
 • 03-11-2008
 • 02-11-2008
 • 01-11-2008
 • 11-09-2008
 • 10-09-2008
 • 09-09-2008
 • 08-09-2008
 • 07-09-2008
 • 06-09-2008
 • 05-09-2008
 • 04-09-2008
 • 03-09-2008
 • 02-09-2008
 • 01-09-2008
 • 04-08-2008
 • 03-08-2008
 • 02-08-2008
 • 01-08-2008
 • 18-07-2008
 • 17-07-2008
 • 16-07-2008
 • 15-07-2008
 • 14-07-2008
 • 13-07-2008
 • 12-07-2008
 • 11-07-2008
 • 10-07-2008
 • 09-07-2008
 • 08-07-2008
 • 07-07-2008
 • 06-07-2008
 • 05-07-2008
 • 04-07-2008
 • 03-07-2008
 • 02-07-2008
 • 01-07-2008
 • 04-05-2008
 • 02-05-2008
 • 01-05-2008
 • 22-03-2008
 • 21-03-2008
 • 20-03-2008
 • 19-03-2008
 • 18-03-2008
 • 17-03-2008
 • 16-03-2008
 • 15-03-2008
 • 14-03-2008
 • 13-03-2008
 • 12-03-2008
 • 11-03-2008
 • 10-03-2008
 • 09-03-2008
 • 08-03-2008
 • 07-03-2008
 • 06-03-2008
 • 05-03-2008
 • 04-03-2008
 • 03-03-2008
 • 02-03-2008
 • 01-03-2008
 • 23-02-2008
 • 22-02-2008
 • 21-02-2008
 • 20-02-2008
 • 16-01-2008
 • 15-01-2008
 • 14-01-2008
 • 13-01-2008
 • 12-01-2008
 • 11-01-2008
 • 09-01-2008
 • 08-01-2008
 • 07-01-2008
 • 06-01-2008
 • 05-01-2008
 • 03-01-2008
 • 02-01-2008
 • 01-01-2008
 • 09-12-2007
 • 08-12-2007
 • 07-12-2007
 • 06-12-2007
 • 05-12-2007
 • 04-12-2007
 • 03-12-2007
 • 02-12-2007
 • 03-11-2007
 • 02-11-2007
 • 01-11-2007
 • 24-09-2007
 • 23-09-2007
 • 22-09-2007
 • 21-09-2007
 • 20-09-2007
 • 19-09-2007
 • 18-09-2007
 • 17-09-2007
 • 16-09-2007
 • 15-09-2007
 • 14-09-2007
 • 13-09-2007
 • 12-09-2007
 • 11-09-2007
 • 10-09-2007
 • 09-09-2007
 • 08-09-2007
 • 07-09-2007
 • 06-09-2007
 • 05-09-2007
 • 04-09-2007
 • 03-09-2007
 • 02-09-2007
 • 01-09-2007
 • 30-08-2007
 • 29-08-2007
 • 28-08-2007
 • 27-08-2007
 • 26-08-2007
 • 25-08-2007
 • 24-08-2007
 • 23-08-2007
 • 22-08-2007
 • 21-08-2007
 • 20-08-2007
 • 19-08-2007
 • 18-08-2007
 • 17-08-2007
 • 16-08-2007
 • 15-08-2007
 • 14-08-2007
 • 13-08-2007
 • 12-08-2007
 • 11-08-2007
 • 10-08-2007
 • 09-08-2007
 • 08-08-2007
 • 07-08-2007
 • 06-08-2007
 • 05-08-2007
 • 04-08-2007
 • 03-08-2007
 • 02-08-2007
 • 01-08-2007
 • 24-07-2007
 • 23-07-2007
 • 22-07-2007
 • 21-07-2007
 • 20-07-2007
 • 19-07-2007
 • 18-07-2007
 • 17-07-2007
 • 16-07-2007
 • 15-07-2007
 • 14-07-2007
 • 13-07-2007
 • 12-07-2007
 • 11-07-2007
 • 10-07-2007
 • 09-07-2007
 • 08-07-2007
 • 07-07-2007
 • 06-07-2007
 • 05-07-2007
 • 04-07-2007
 • 03-07-2007
 • 02-07-2007
 • 01-07-2007
 • 06-05-2007
 • 05-05-2007
 • 04-05-2007
 • 03-05-2007
 • 02-05-2007
 • 01-05-2007
 • 11-03-2007
 • 10-03-2007
 • 09-03-2007
 • 08-03-2007
 • 05-03-2007
 • 04-03-2007
 • 03-03-2007
 • 02-03-2007
 • 01-03-2007
 • 20-02-2007
 • 19-02-2007
 • 18-02-2007
 • 17-02-2007
 • 16-02-2007
 • 15-02-2007
 • 14-02-2007
 • 13-02-2007
 • 12-02-2007
 • 11-02-2007
 • 10-02-2007
 • 09-02-2007
 • 08-02-2007
 • 07-02-2007
 • 06-02-2007
 • 05-02-2007
 • 04-02-2007
 • 03-02-2007
 • 02-02-2007
 • 01-02-2007
 • 20-01-2007
 • 19-01-2007
 • 18-01-2007
 • 16-01-2007
 • 14-01-2007
 • 12-01-2007
 • 11-01-2007
 • 10-01-2007
 • 09-01-2007
 • 08-01-2007
 • 07-01-2007
 • 06-01-2007
 • 05-01-2007
 • 04-01-2007
 • 03-01-2007
 • 02-01-2007
 • 01-01-2007
 • 08-12-2006
 • 07-12-2006
 • 06-12-2006
 • 05-12-2006
 • 04-12-2006
 • 03-12-2006
 • 02-12-2006
 • 01-12-2006
 • 15-11-2006
 • 14-11-2006
 • 13-11-2006
 • 12-11-2006
 • 11-11-2006
 • 10-10-2006
 • 09-10-2006
 • 08-10-2006
 • 07-10-2006
 • 06-10-2006
 • 26-09-2006
 • 25-09-2006
 • 24-09-2006
 • 23-09-2006
 • 22-09-2006
 • 21-09-2006
 • 20-09-2006
 • 09-09-2006
 • 08-09-2006
 • 07-09-2006
 • 06-09-2006
 • 05-09-2006
 • 11-08-2006
 • 10-08-2006
 • 09-08-2006
 • 08-08-2006
 • 07-08-2006
 • 06-08-2006
 • 05-08-2006
 • 04-08-2006
 • 03-08-2006
 • 02-08-2006
 • 01-08-2006
 • 13-07-2006
 • 12-07-2006
 • 11-07-2006
 • 10-07-2006
 • 09-07-2006
 • 08-07-2006
 • 07-07-2006
 • 06-07-2006
 • 05-07-2006
 • 04-07-2006
 • 03-07-2006
 • 02-07-2006
 • 01-07-2006
 • 10-05-2006
 • 04-05-2006
 • 03-05-2006
 • 01-05-2006
 • 11-04-2006
 • 10-04-2006
 • 09-04-2006
 • 08-04-2006
 • 07-04-2006
 • 06-04-2006
 • 05-04-2006
 • 04-04-2006
 • 03-04-2006
 • 02-04-2006
 • 01-04-2006
 • 25-03-2006
 • 24-03-2006
 • 23-03-2006
 • 22-03-2006
 • 21-03-2006
 • 20-03-2006
 • 19-03-2006
 • 18-03-2006
 • 17-03-2006
 • 16-03-2006
 • 15-03-2006
 • 14-03-2006
 • 13-03-2006
 • 12-03-2006
 • 11-03-2006
 • 10-03-2006
 • 09-03-2006
 • 08-03-2006
 • 07-03-2006
 • 06-03-2006
 • 05-03-2006
 • 04-03-2006
 • 02-03-2006
 • 01-03-2006
 • 26-02-2006
 • 25-02-2006
 • 24-02-2006
 • 23-02-2006
 • 22-02-2006
 • 21-02-2006
 • 20-02-2006
 • 19-02-2006
 • 18-02-2006
 • 17-02-2006
 • 16-02-2006
 • 15-02-2006
 • 14-02-2006
 • 13-02-2006
 • 12-02-2006
 • 11-02-2006
 • 10-02-2006
 • 09-02-2006
 • 08-02-2006
 • 07-02-2006
 • 06-02-2006
 • 05-02-2006
 • 04-02-2006
 • 03-02-2006
 • 02-02-2006
 • 01-02-2006
 • 04-01-2006
 • 03-01-2006
 • 02-01-2006
 • 01-01-2006
 • 11-12-2005
 • 10-12-2005
 • 09-12-2005
 • 08-12-2005
 • 07-12-2005
 • 06-12-2005
 • 05-12-2005
 • 04-12-2005
 • 03-12-2005
 • 02-12-2005
 • 01-12-2005
 • 10-11-2005
 • 09-11-2005
 • 08-11-2005
 • 07-11-2005
 • 06-11-2005
 • 05-11-2005
 • 04-11-2005
 • 03-11-2005
 • 02-11-2005
 • 01-11-2005
 • 07-10-2005
 • 06-10-2005
 • 05-10-2005
 • 04-10-2005
 • 03-10-2005
 • 02-10-2005
 • 01-10-2005
 • 02-09-2005
 • 01-09-2005
 • 09-08-2005
 • 08-08-2005
 • 04-08-2005
 • 03-08-2005
 • 02-08-2005
 • 12-07-2005
 • 11-07-2005
 • 10-07-2005
 • 09-07-2005
 • 08-07-2005
 • 07-07-2005
 • 06-07-2005
 • 05-07-2005
 • 04-07-2005
 • 03-07-2005
 • 02-07-2005
 • 01-07-2005
 • 05-06-2005
 • 04-06-2005
 • 03-06-2005
 • 02-06-2005
 • 01-06-2005
 • 07-04-2005
 • 06-04-2005
 • 05-04-2005
 • 04-04-2005
 • 03-04-2005
 • 02-04-2005
 • 01-04-2005
 • 08-03-2005
 • 07-03-2005
 • 06-03-2005
 • 05-03-2005
 • 04-03-2005
 • 03-03-2005
 • 02-03-2005
 • 01-03-2005
 • 16-01-2005
 • 15-01-2005
 • 14-01-2005
 • 13-01-2005
 • 12-01-2005
 • 11-01-2005
 • 10-01-2005
 • 09-01-2005
 • 08-01-2005
 • 07-01-2005
 • 06-01-2005
 • 05-01-2005
 • 04-01-2005
 • 03-01-2005
 • 02-01-2005
 • 01-01-2005
 • 06-01-2004
 • 05-01-2004
 • 02-01-2004
 • 01-01-2004
 • 18-12-2003
 • 17-12-2003
 • 16-12-2003
 • 15-12-2003
 • 14-12-2003
 • 13-12-2003
 • 12-12-2003
 • 11-12-2003
 • 10-12-2003
 • 09-12-2003
 • 08-12-2003
 • 07-12-2003
 • 06-12-2003
 • 05-12-2003
 • 04-12-2003
 • 03-12-2003
 • 02-12-2003
 • 01-12-2003
 • 10-02-2003
 • 09-02-2003
 • 08-02-2003
 • 07-02-2003
 • 06-02-2003
 • 05-02-2003
 • 04-02-2003
 • 03-02-2003
 • 02-02-2003
 • 01-02-2003
 • 19-01-2003
 • 18-01-2003
 • 17-01-2003
 • 16-01-2003
 • 15-01-2003
 • 14-01-2003
 • 13-01-2003
 • 12-01-2003
 • 11-01-2003
 • 10-01-2003
 • 09-01-2003
 • 08-01-2003
 • 07-01-2003
 • 06-01-2003
 • 05-01-2003
 • 04-01-2003
 • 03-01-2003
 • 02-01-2003
 • 01-01-2003
 • 24-01-2000
 • 22-01-2000
 • 20-01-2000
 • 11-01-2000
 • 10-01-2000
 • 09-01-2000
 • 08-01-2000
 • 19-10-1975
 • 07-05-1974
 • 23-01-1974
 • 22-01-1974
 • 21-01-1974
 • 19-01-1974
 • 17-01-1974
 • 16-01-1974
 • 15-01-1974
 • 14-01-1974
 • 13-01-1974
 • 16-11-1973
 • 15-11-1973
 • 14-11-1973
 • 13-11-1973
 • 12-11-1973
 • 04-11-1973
 • 03-11-1973
 • 20-10-1973
 • 25-09-1973
 • 24-09-1973
 • 23-09-1973
 • 22-09-1973
 • 21-09-1973
 • 20-09-1973
 • 19-09-1973
 • 18-09-1973
 • 17-09-1973
 • 16-09-1973
 • 15-09-1973
 • 14-09-1973
 • 13-09-1973
 • 12-09-1973
 • 11-09-1973
 • 10-09-1973
 • 09-09-1973
 • 08-09-1973
 • 07-09-1973
 • 06-09-1973
 • 05-09-1973
 • 04-09-1973
 • 03-09-1973
 • 02-09-1973
 • 01-09-1973
 • 21-07-1973
 • 16-07-1973
 • 15-07-1973
 • 14-07-1973
 • 13-07-1973
 • 12-07-1973
 • 10-07-1973
 • 06-05-1973
 • 05-05-1973
 • 01-05-1973
 • 20-02-1973

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken met Google  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!