NIEUW: Blog reclamevrij maken?
SALA - FAMILIE SALA - FAMIGLIA SALA - FAMILLE SALA
Foto

Welkom op de weblog van de Familie Sala - Uw blogbeheerder is Anatole Stephanus Dominicus Maria Sala geb. 1946 - Deze blog is gestart op 8/1/2006

Foto

E-mail de blogbeheerder


Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

EXTERNE LINKEN
 • Parenteel fam Welij (Wely)
 • Genealogie Buijs
 • Genealogie Camfferman
 • Familie Böhmers
 • De voorouders van Cor Koene en aanverwante families
 • Genealogie van de familie van Rossum du Chattel

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Zoeken in blog


  Inhoud blog
 • Jan Toorop De ijzergieter
 • Huwelijksdiner Fredericus Henricus J. (Frits) Ludwig en Maria Johanna G. (Mies) Roozekrans - 16-08-1921
 • Bidprentje Augusta Emilie Josephina Sala
 • Bidprentje Coralie Wolfcarius - Soeur Marie-Stanislas
 • Bidprentje Reinierus Arnoldus Sala
 • Bidprentje Herman Jan Hendrik Sala
 • Bidprentje Louis Henri Constant Sala
 • Bidprentje Joannes Wihelmus Henricus Sala
 • Bidprentje Emelie Marie Angelique Sala
 • Jan Toorop aan de heer Sala 1
 • Jan Toorop aan de heer Sala 2
 • Jan Toorop aan de heer Sala 3
 • Jan Toorop aan de heer Sala 4
 • Jan Toorop aan de heer Sala 5
 • Jan Toorop aan de heer Sala 6
 • Jan Toorop aan de heer Sala 7
 • Jan Toorop aan de heer Sala 8
 • Jan Toorop aan de heer Sala 9
 • Jan Toorop aan de heer Sala 10
 • Jan Toorop aan de heer Sala 11
 • Jan Toorop aan de heer Sala 12
 • Jan Toorop aan de heer Sala 13
 • Jan Toorop aan de heer Sala 14
 • Jan Toorop aan de heer Sala 15
 • Jan Toorop aan de heer Sala 16
 • Jan Toorop aan de heer Sala 17
 • Jan Toorop aan de heer Sala 18
 • Jan Toorop aan de heer Sala 19
 • Jan Toorop aan de heer Sala 20
 • Jan Toorop aan de heer Sala 21
 • Jan Toorop aan de heer Sala 22
 • Jan Toorop aan de heer Sala 23
 • Jan Toorop aan de heer Sala 24
 • Jan Toorop aan de heer Sala 25
 • Elizabeth Sala Leenheer 106 jaar
 • Op verkenning in Valbrona en omstreken - reisverslag
 • Mejuffrouw Schretlen Dames-kleedermaakster is verhuisd.
 • Getrouwd J. Sala Arts en Betsy Lungen
 • Getrouwd Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen
 • Wol handwerkhuis Schretlen inschrijving KVK
 • Wijnkooperij cognachandel Schretlen
 • Wijnhandel Schretlen
 • Brand te Leiden
 • Getrouwd Daniël Schretlen Anna Maria Hanssen
 • Grossierderij Slijterij G.W. Schretlen
 • Doopakte Maria Madalena Sala kind van Giovanni Battista en Immaculata Vicini - 1837
 • Woning Louis Ludwig te Elsene (Brussel)
 • Overlijden Catterina Frigerio weduwe van Omobono Sala - 1849
 • Overlijden Giovanna Erra weduwe van Giuseppe Maria Sala - 1823
 • 'Vuurkaart' 1914-1918

  Zoeken in blog


  SALA familie Sala - Visino - Pognana - Tavernerio - Roveredo - Pusiano
  09-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Theodorus Sala en Johanna Petronella Louisa Koene
  In het jaar negentien honderd negen den elfden der maand December zijn voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
  Theodorus Sala, oud vjif en twintig jaren, van beroep smid, geboren en wonende te Haarlem, meerderjarige zoon van Christiaan Sala, overleden en van Maria Henrica Teeuwe, zonder beroep, wonende te Haarlem.
  en Johanna Petronella Louisa Koene, oud twee en twintig jaren, van beroep zonder, geboren te Amsterdam en wonende alhier, meerderjarige dochter van Marinus Adrianus koene, conducteur der artillerie en van Geertruida Catharina Assink, zonder beroep, beiden wonende alhier.
  De moeder van den bruidegom en de ouders der bruid hierbij tegenwoordig hebben ons verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
  De comparantem hebben ons overgelegd: hunne geboorte akten, de overlijdens akte van den vader van den bruidegom, het bewijs van voldoening aan de roep op de Nationale Militie en het bewijs van gedane afkondigingen te Haarlem.
  Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter Onzer kennis zijn gebracht en de afkondigingen in deze Gemeente en te Haarlem op Zondagen, den acht en twintigsten November en den vijfden December zonder stuiting zijn afgeloopen, hebben Wij de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de pligten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beatwoord zijn, is door Ons in naam der wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
  Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van;
  Dominicus Sala, oud negen en twintig jaren, van beroep stucadoor, wonende te Haarlem
  Nicolaas Koene, oud zes en veertig jaren, van beroep spoorwegwerker, wonende te Hillegom
  Jacob Jan Cornelis Bander, oud zes en twintig jaren, van beroep kantoorbediende, wonende te Wormerveer
  zijnde de eerste getuige broeder van den bruidegom, de tweede oom der bruid, de derde zwager van den bruidegom en de vierde getuige zwager der bruid.
  Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de echtgenooten, de ouders der bruid en de getuigen, verklarende ons de moeder van den bruidegom niet te kunnen teekenen.

  Bijlagen:
  Huwelijk Theodorus Sala en Johanna Petronella Louisa Koene kopie.jpg (433.9 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  08-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Johannes van Maas en Henrika Luns

  Op heden den vijftienden Maart achttienhonderd vier en vijftig, zijn voor ons Ambtenaar ven den Burgerlijken Stand  der Stad Haarlem verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan: Johannes van Maas, Oud dertig Jaren, geboren alhier, werkman wonende in de Koningstraat, meerderjarige zoon van Jan van Maas, overleden en van Maria Petronella Sala, winkelierster wonende als voren, in der tijd echtelieden. En Henrika Luns, Oud drie en dertig Jaren, geboren te Velsen, zonder beroep, wonende in de Korte Lakenstraat, meerderjarige dochter van Andries Luns, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en Susanna Ditman, overleden, in der tijd Echtelieden.
  En hebben de beide afkondigingen zonder Stuiting plaats gehad alhier op den vijfden en twaalfden dezer maand, En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, Een geboorte extract van de eerste Contractant, Een certificaat van voldoening aan de nationale militie, Een geboorte extract van de  tweede contractante; zijnde door de eerste contractant en de na te noemen getuigen verklaard de identiteit van de voornamen zijner moeder, wier voornamen niet goed staan uitgedrukt in het hierbij overgelegde geboorte extract; Voorts verklaarden ons de contractanten bij deze te erkennen een kind genaamd Susanna, geboren alhier den negen en twintigsten October achttienhonderd drie en vijftig, waarvan hierbij de geboorte akte is overgelegd.
  Waarna hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden; in tegenwoordigheid van: Carel van Maas, oud acht en dertig jaren, schoenmaker, wonende in de Korte Lakenstraat, Jacobus van Maas, oud acht en twintig jaren, kamerbehanger, wonende in de Koningstraat, Broeders van den Bruidegom, Jacob Plugger, oud vijf en dertig jaren, kamerbehanger, wonende in de groot Houtstraat, Jacobus Andreas Blom, oud zeven en twintig jaren, zonder beroep, wonende in de Wijngouwstraat, bekenden van de Bruid.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend. goedgekeurd de bovenstelling van het woord door ... op den derden regel.

  Bij vonnis van de Arrondissements Regtbank te Haarlem van den negenden Junij achttienhonderd vier en zeventig is het huwelijk van Johannes van Maas en Hendrika Luns door echtscheiding ontbonden, verklaard uit hoofde van kwaadaardige verlating door de gedaagde Henrika Luns gepleegd. Deze kanttekening is gedaan den 4 Julij 1874 de Griffier

  Bijlagen:
  Huwelijk Johannes van Maas en Henrika Luns kopie.jpg (1.4 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  06-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Dirk Willem Sala en Cornelia Stuiver
  No. 3
  Op heden, den een en dertigsten Januari negentien honderd en drie, zijn voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Vledder, provincie Drenthe, ten gemeentehuize aldaar verschenen:
  Dirk Willem Sala, oud zes en twintig jaren, van beroep persdraaier, geboren en wonende te Haarlem, meerderjarige zoon van Dominicus Sala, overleden en van Carolina Christina Romp, zonder beroep, wonende te Haarlem, Bruidegom ter eenre
  en Cornelia Stuiver, oud zes en twintig jaar, zonder beroep, geboren en wonende Frederiksoord gemeente Vledder, meerderjarige dochter van Pieter Jan Stuiver overleden en van Cornelia Jorn, zonder beroep wonende te Fredriksoord voormeld, bruid ter andere zijde
  en zijn de moeder van den bruidegom en van de bruid hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot het in dezen bedoelde huwelijk gevende.
  Verzoekende over te gaan tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de afkondigingen alhier zonder stuiting hebben plaats gehad.
  En hebbende genoemde personen mij tot dat einde ter hand gesteld de bij de wet gevorderde en bij het dubbel van dit register overlegde stukken (ten getale van vijf), waarna zij mij, op de daartoe aan hen gerichte vraag, ieder afzonderlijk, in het openbaar hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk zullen vervullen al de plichten, die de wet aan den huwelijken staat oplegt, waarna ik in naam der wet heb verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
  In tegenwoordigheid van: Athoni Stuiver, oud drie en dertig jaar, koopman broeder van de bruid, Athoni Johannes Tusch, oud twee en dertig jaar, winkelier, zwager van de Bruid, Meindert Zandwijk, oud acht en twintig jaar, koopman, alle drie wonende te Almelo en van Dirk Heuze, oud zeven en twintig jaar, voerman te Vledder onverwant.
  En is hiervan door mij deze akte opgemaakt en, na voorlezing, met de comparanten en de getuigen geteekend

  Bijlagen:
  Huwelijk Dirk Willem Sala en Cornelia Stuiver kopie.jpg (405.1 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Jacobus van Maas (zoon van Maria Petronella Sala) met Martina Kitsenroo 07-10-1863

   

  Bruidegom Jacobus van Maas, Haarlem, 37, kamerbehanger

    Vader Jan van Maas

    Moeder Maria Petronella Sala

  Bruid Martina Kitsenroo, Heemstede, 32, zonder

    Vader Willem Kitsenroo

    Moeder Hendrina van Leuven

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 07-10-1863

     

  Opmerkingen: Tweede Comparante Verklaarde Niet te Kunnen Schrijven.

   

  (geen aktenummer leesbaar)

  Op heden den Zevenden October achttien honderd drie en zestig, zijn voor ons, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen, ten einde een Huwelijk aantegaan:

  Jacobus van Maas, oud Zeven en dertig jaren, geboren alhier, kamerbehanger, wonende alhier, meerderjarige zoon van Jan van Maas, overleden, en Maria Petronella Sala, zonder beroep, wonende alhier, in der tijd Echtelieden. En Martina Kitsenroo,oud twee en dertig jaren, geboren te Heemstede, zonder beroep, wonende te Heemstede, meerderjarige dochter van Willem Kitsenroo, werkman, wonende te Heemstede en Hendrina van Leuven, overleden, in der tijd Echtelieden. De beide afkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad, alhier en te Heemstede op den zeven en twintigsten der vorige en op den vierden dezer maand. En hebben zij aan ons overgelegd:

  Een certificaat waaruit blijkt dat de beide afkondigingen te Heemstede hebben plaats gehad, een certificaat wegens voldoening aan de Nationale Militie van den eersten Comparant, en extracten uit de registers van den Burgerlijken Stand betreffende hunne geboorte. Voorts verklaarden ons de Comparanten bij deze voor het hunne te erkennen het kind genaamd Johannes Jacobus, geboren alhier, den zesden Juni Achttien honderd negen en vijftig, blijkens hierbij overgelegde geboorte-extract.

   

  Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden; in tegenwoordigheid van: Antonie van Maas, oud zes en dertig jaren, regenschermmaker, broeder, Steven van Ophoven, oud twee en dertig jaren, Wever, bekende van den eersten Comparant, wonende beide alhier. Willem Kitsenroo, oud twee en zestig jaren, arbeider, wonende te Heemstede, vader, Alexander Mattheus Joseph Heuschen, oud negen en veertig jaren, schoenmaker, wonende alhier, bekende van de tweede comparante.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, verklarende de tweede comparante niet te kunnen schrijven; goed gekeurd de doorhaling van twee letters (inktvlek).

   

  C. van Maas

  A. van Maas

  P. van Ophoven

  W. Kitsenroo

  H.M.J. Heuschen      (handtekening onleesbaar)

  Bijlagen:
  Huwelijk Jacobus van Maas (zoon van Maria Petronella Sala) met met Martina Kitsenroo.jpg (951.8 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  05-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Dominicus Sala (zoon van Dominicus Sala-Steenken) met Carolina Christina Romp 20-08-1873  Bruidegom Dominicus Sala, Haarlem, 21 , wijnkoopersbediende

    Vader Dominicus Sala

    Moeder Cornelia Steenken

  Bruid Carolina Christina Romp , Haarlem, 20, naaister

    Vader Dirk Willem Romp

    Moeder Maria Beckers

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 20-08-1873

   

  200

  Op heden den twintigsten Augustus achttien honderd drie en zeventig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen, tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen hier hebben plaats gehad op den tienden en zeventienden dezer maand: Dominicus Sala, oud een en twintig jaren, geboren alhier, Wijnkoopersbediende, wonende alhier, minderjarige zoon van Dominicus Sala, overleden, en Cornelia Steenken, zonder beroep, wonende alhier, Bruidegom. En Carolina Christina Romp, oud twintig jaren, geboren alhier, naaister, wonende alhier, minderjarige dochter van Dirk Willem Romp, broodbakker, en Maria Beckers, zonder beroep, wonende beide alhier, Bruid

   

  Nog zijn voor ons verschenen: de moeder van den bruidegom en de ouders van de bruid, die verklaarden hunne toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen,

  Door de aanstaande echtgenooten, zijn aan ons overgelegd;

  1e hunne geboorte-akten

  2e eene dood-akte van den vader van den bruidegom.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden

  in tegenwoordigheid van; Martinus Sala, oud vier en twintig jaren, Wever, wonende alhier, broeder van den bruidegom, Casper de Rijk, oud vier en dertig jaren, Spoorwegbeambte, wonende te Noord Scharwoude, Wessel de Rijk, oud vijf en twintig jaren, sigarenmaker en Christiaan Steenken, oud drie en zestig jaren, huisschilder, de beide laatst genoemden wonende alhier en de drie laatstgenoemden bekenden van bruidegom en bruid

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, behalve door de moeder van den Bruidegom, die verklaarde de schrijfkunst niet te verstaan.

   

  D. Sala

  C.C. Romp             C. de Rijk

  D.W. Romp

  M. Beckers             W. de Rijk

  M. Sala                  C. Steenker

                              G. Verkuylen

  Bijlagen:
  Huwelijk Dominicus Sala (zoon van Dominicus Sala-Steenken) met Carolina Christina Romp.jpg (739.5 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  04-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Maria Henrica Sala (dochter van Christiaan Sala-Teeuwe) met Johannes Hendrikus Groet 01-05-1902

   

  Bruidegom Johannes Hendrikus Groet, Haarlemmmermeer, 26, kantoorbediende

    Vader Jan Groet

    Moeder Jannetje Doets

  Bruid Maria Henrica Sala, Haarlem , 24, 

    Vader Christiaan Sala

    Moeder Maria Henrica Teeuwe

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 01-05-1902

   

  416

  Op heden den Eersten Mei Negentienhonderd Twee, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der Gemeente, verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den twintigsten en den zeven en twintigsten der vorige maand: Johannes Hendrikus Groet oud zes en twintig jaren, geboren te Haarlemmermeer, kantoorbediende, wonende alhier, meerderjarige zoon van Jan Groet, en van Jannetje Doets, beide overleden, Bruidegom. En Maria Henrica Sala oud vier en twintig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Christiaan Sala, overleden en van Maria Hendrica (ook geschreven Maria Hendrika) Teeuwe, zonder beroep, wonende alhier, Bruid.

  Nog is voor ons verschenen de moeder van de Bruid die verklaarde toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd

  1e hunne geboorte-akten

  2e de doodakten van de ouders des Bruidegoms en van de vader der Bruid.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Jacob Groet oud vier en twintig jaren, kantoorbediende, broeder des Bruidegoms, Cornelus Groet negen en dertig jaren, schilder, neef des Bruidegoms,

  Ivo Sala oud negen en twintig jaren, Smid, broeder van de Bruid en Bernardus Henricus Philippo, oud drie en dertig jaren, werkman, behuwd broeder van de Bruid, wonende allen in deze gemeente.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen, en ons, is onderteekend, behalve door de moeder van de Bruid, die verklaarde de schrijfkunst niet te verstaan.

   

   

  J.H. Groet

  M.H. Sala                Ivo Sala

  J. Groet                  B.H. Philippo

  C. Groet                 G.L. van Lennep

  Bijlagen:
  Huwelijk Maria Henrica Sala (dochter van Christiaan Sala-Teeuwe) met Johannes Hendrikus Groet.jpg (1.4 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Maria Elisabeth Sala (dochter van Dominicus Sala-Romp) met Dirk Vleesenbeek 29-10-1902

   

  Bruidegom Dirk Vleesenbeek, Zoeterwoude, 23, stucadoor

    Vader Adrianus Vleesenbeek

    Moeder Geertje Krispijn

  Bruid Maria Elisabeth Sala, Haarlem, 25, 

    Vader Dominicus Sala

    Moeder Carolina Christina Romp

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 29-10-1902

   

   

  422

  Op heden den Negen en twintigsten October Negentienhonderd Twee zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der Gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den Negentienden en den Zes en twintigsten dezer maand: Dirk Vleesenbeek, oud drie en twintig jaren, geboren te Zoetermeer, stucadoor, wonende alhier, meerderjarige zoon van Adriaan Vleesenbeek, timmerman, wonende te ´s Gravenhage en van Geertje Krispijn, overleden, Bruidegom. En Maria Elisabeth Sala, oud vijf en twintig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Dominicus Sala, overleden, en van Carolina Christina Romp, zonder beroep, wonende alhier, Bruid.

  Nog zijn voor ons verschenen de vader van den Bruidegom en de moeder van de Bruid, die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd:

  1e hunne geboorte-akten

  2e de dood-akten van de moeder des Bruidegoms en van den vader der Bruid.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Lambertus Johannes Vleesenbeek, oud vier en twintig jaren, stucadoor, wonende te Amsterdam, broeder des Bruidegoms, Derk Willem Sala, oud zes en twintig jaren, schoenmaker, broeder van de Bruid en Cornelis Valk, oud zes en twintig jaren, schilder, behuwd broeder van de Bruid, wonende beiden alhier en Johan Denhoorn, oud drie en twintig jaren, timmerman, wonende te Zaandam, bekende van Bruidegom en Bruid.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen, en ons, is onderteekend.

   

  D. Vleesenbeek                 L.J. Vleesenbeek

  M.E. Sala                         D.W. Sala

  A. Vleesenbeek                 C. Valk

  C.C. Romp                        J. Denhoorn

                                        G.L. van Lennep

  Bijlagen:
  Huwelijk Maria Elisabeth Sala (dochter van Dominicus Sala-Romp) met Dirk Vleesenbeek.jpg (758.1 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  03-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Maria Petronella Hirsch (dochter van Cornelia Sala) en Adrianus Koelemij 19-05-1915

   

  190

  Op heden den Negentienden Mei Negentienhonderd Vijftien, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondiging heeft plaats gehad op den achtsten dezer maand: Adrianus Hendrikus Petrus Koelemij, oud vier en twintig jaren, geboren te Bloemendaal, bloemistknecht, wonende te Bloemendaal, meerderjarige zoon van Petrus Koelemij, oud een en vijftig jaren, bloemistknecht, en van Maria Anna Kol, oud vijftig jaren, zonder beroep, wonende beiden te Bloemendaal, En Maria Petronella Hirs, oud twintig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, minderjarige dochter van Johannes Gerardus Hirs, oud twee en zestig jaren, schilder, en van Cornelia Sala, oud zestig jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier.

  Nog zijn voor ons verschenen de ouders van de Bruidegom en de ouders van de Bruid die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd:

  hunne  geboorte-akten,

  een certificaat waaruit blijkt dat ook te Bloemendaal de afkondiging zonder stuiting heeft plaats gehad.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Jacobus Petrus Koelemij, oud zes en twintig jaren, bloemistknecht, wonende te Bloemendaal, broeder des Bruidegoms, en Dominicus Hirs, oud twee en dertig jaren, schilder, wonende alhier, broeder der Bruid.

   

  Hiervan is door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.

   

  A.H.P. Koelemij                          C. Sala

  M.P. Hirs                                   Jac.P. Koelemij

  P. Koelemij

  M.A. Kol                                    D. Hirs

  J.G. Hirs                                    Johan Winkler

   

  Transcriptie Erna Rienties

  Bijlagen:
  Huwelijk Maria Petronella Hirsch (dochter van Cornelia Sala) met Adrianus Koelemij.jpg (692.1 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  02-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Maria Petronella Sala (dochter van Dominicus Sala- Steenken) met Wessel de Rijk 12-08-1874

   

  Bruidegom Wessel de Rijk, Haarlem, 25, sigarenmaker

    Vader Casper de Rijk

    Moeder Hendrika Smit

  Bruid Maria Petronella Sala, Haarlem, 28, dienstbode

    Vader Dominicus Sala

    Moeder Cornelia Steenken

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 12-08-1874

   

   

  Op heden den Twaalfden Augustus achttien honderd vier en zeventig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, verschenen, tot het aangaan van een Huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den tweeden en negenden dezer  maand:

  Wessel de Rijk, oud vijf en twintig jaren, geboren alhier, sigarenmaker, wonende alhier, meerderjarige zoon van Casper de Rijk en Hendrika Smit, beiden overleden, Bruidegom.

  En Maria Petronella Sala oud acht en twintig jaren, geboren alhier, dienstbode, wonende alhier, meerderjarige dochter van Dominicus Sala, overleden en Cornelia Steenken, zonder beroep, wonende alhier, bruid.

  Nog is voor ons verschenen: de moeder der Bruid, die verklaarde hare toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd

  1 hunne geboorte-akten

  2 de doodakten der ouders van den Bruidegom

  3 Eene doodakte van den vader der Bruid

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van: Jacobus de Rijk, oud dertig jaren, smid, broeder en Willem van Honschooten, oud vijf en vijftig jaren, Fabriekwerker, behuwd oom van den bruidegom,

  Martinus Sala, oud vijf en twintig jaren, Wever en Dominicus Sala, oud vier en twintig jaren, Wijnkoopersknecht, broeder van de bruid, wonende allen alhier.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, behalve door de moeder van de Bruid, die verklaarde de schrijfkunst niet te verstaan.

   

  W. de Rijk              W. van Honschooten

  M.P. Sala                M. Sala

  J. de Rijk                D. Sala

                              (handtekening onleesbaar)

  Bijlagen:
  Huwelijk Maria Petronella Sala (dochter van Dominicus Sala- Steenken) met Wessel de Rijk.jpg (750.4 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  07-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Johannes Holman en Cornelia Sala

  In het jaar een duizend negen honderd en zes den dertienden der maand December, zijn voor ons ondergteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Hillegom, in het huis der gemeente verschenen, ten einde hun voorgenomen huwelijk voltrokken te zien: Johannes Holman, handelsreiziger, oud drie en twintig jaren, geboren te Alkmaar en wonende te Hillegom, meerderjarige zoon van Willem Holman, kantoorbediende en van Leentje Cöllen, zonder beroep, beiden wonende te Hillegom, en

  Cornelia Sala, zonder beroep, oud vier en twintig jaren, geboren te Uitgeest en wonende te Hillegom, meerderjarige dochter van Christiaan Sala, overleden en van Maria Hendrika Teeuwe, zonder beroep, wonende te Haarlem.

  Nog compareerden de ouders des bruidegoms, en de moeder der bruid, hunne toestemming gevende tot hat aangaan van het na te melden huwelijk.

  Door bruidegom en bruid, zijn aan ons overlegd.

  Vooreerst, de geboorte akte van elk hunner, (dertig Juni achttien honderd drie en tachtig en twintig Juli achttien honderd twee en tachtig)

  Ten tweede, de overlijdensakte van den vader der bruid

  Ten derde het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie door den bruidegom.

  Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis gebracht zijnde, waarvan de afkondigingen voor de deur van het huis der gemeente alhier zijn geschied, namelijk de eerste op Zondag den tweede December en de tweede op Zondag den negentienden December, beiden van het jaar negentien honderd en zes,

  en de comparanten in het openbaar afgevraagd hebbende, of zij elkander aannemen tot echtgenoten en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen toestemmend beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van

  Dominicus Sala, stukadoor, oud zes en twintig jaren, wonende te Haarlem, broeder der bruid,

  Johannes Groet, kantoorbediende, oud  een en dertig jaren, wonende te Sassenheim, zwager der bruid,

  Rijn Holman, timmerman, oud zes en twintig jaren, wonende te Alkmaar, oom des bruidegoms,

  en Willem Fijma, timmerman, oud zeven en twintig jaren, wonende te Hillegom, zijnde de laatste getuige niet aan partijen verwant,

  welke als getuigen, na gedane voorlezing met de comparanten ten nevens ons hebben onderteekend, verklarende de moeder der bruid niet te kunnen onderteekenen, als zijnde de schrijfkunst niet machtig.

   

  D. Sala           Johannes Holman

  J. Groet         C. Sala

  R. Holman     L. Cöllen

  W. Fijma

  ...

   

  Bijlagen:
  Huwelijk van Johannes Holman en Cornelia Sala.jpg (1.3 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  06-06-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Johanna Maria Engelina Umans en Jacobus Johannes Jansen

  541
  Op heden den zeven en twintigsten november Negentienhonderd Zeven, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den zeventienden en den vier en twintigsten dezer maand:
  Hendrikus Jacobus Johannes Jansen, oud negen en veertig jaren, geboren te Harderwijk, conducteur der artillerie, wonende te Haarlemmerliede en Spaarnwoude, weduwnaar van Antje Slijkerman, meerderjarige zoon van Gerhardus Jansen, en van Theodora Gerharda Maij, beiden overleden, Bruidegom.
  En Johanna Maria Engelina Umans, oud vijf en veertig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, laatst te Bloemendaal, meerderjarige dochter van Adrianus Umans en van Anna Maria Wijnen, beiden overleden, Bruid.
  Door hen zijn aan ons ovegelegd:
  Hunne geboorteakten.
  De doopakte van de vorige echtgenoote des bruidegoms
  Een certificaat waaruit blijkt dat ook te Haarlemmerliede en Spaarnwoude de beide afkondigingen zonder stuiting hebben plaatsgehad.
  Een certificaat waaruit blijkt dat ook te Bloemendaal de beide afkondigingen zonder stuiting hebben plaatsgehad.

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Gerhardus Franciscus Jansen, oud vijftig jaren, chef der gemeentereinigingsdienst, wonende te 's Hertogenbosch, broeder des bruidegoms, Cornelis Ruttemeijer, oud twee en veertig jaren, majoor torpedist, wonende te Helder, behuwd broeder des bruidegoms, Engelbertus Rings, oud zeven en vijftig jaren, tuinier, wonende te Velsen, aangehuwde oom der bruid, en Gerhardus Sweijen, oud vier en vjiftig jaren, koetsier, wonende te Bloemendaal, bekende van bruidegom en bruid.
  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing, door de conmparanten, de getuigen en ons is onderteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Johanna Maria Engelina Umans en Jacobus Johannes Jansen kopie.jpg (581.6 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  30-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Jan Lieste en Elisabeth Sala
  In het jaar een duizend acht honderd en achttien, den zeven en twintigsten der maand Meij, zijn voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Haarlem, gecompareerd Jan Lieste, zich te voren genoemd hebbende Jan Klok, jongman, oud ruim twintig jaren, bloemist, geboren alhier, wonende in de Zaksteeg, hebbende voldaan aan de wet op de Nationale Militie, blijkens overgelegde certificaten, minderjarige zoon van en ten dezen geassesteerd door Abraham Lieste, Havenmeester zijne toestemming gevende en van, en van  Catharina Klok, echtelieden, wonende als voren, en Elisabeth Sala, jonge dochter, oud ruim twintig jaren, zonder beroep, geboren te Leijden, wonende alhier in de Battejorisstraat, minderjarige dochter van Caroli of Charles Sala, overleden alhier den negen en twintigsten Maart achttien honderd vijftien, blijkens dood cedel op den drie en twintigsten dezer afgegeven, en van ten dezen geassesteerd door Elisabeth Geran, winkelierster, wonende als voren, hare toestemming gevende.
  Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Huis der Gemeente zijn geschied, namelijk de eerste op de zeventienden en de tweede op den vier en twintigsten dezer maand, beiden des voor middags ten half twaalf uren.
  Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voor lezing van alle voorgemelde stukken, alsmede van het zesde Hoofdstuk van den Titel van het Burgerlijk Wetboek, tot opschrift hebbende: van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenoten afgevraagd of zij elkander wederkerig tot Man en tot Vrouw wilden nemen: waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij, in naam der Wet, dat Jan Lieste en Elisabeth Sala door het Huwelijk verbonden zijn. Van al het welk wij Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Abraham Lieste, oud twee en zestig jaren, Havenmeester, woont in de Zaksteeg, vader, Nijs Klok, oud vier en zeventig jaren, zonder beroep, woont in de Zoetestraat, grootvader, Wllem Stapelkamp, oud acht en twintig jaren, Timmerman, woont op de Hooijmarkt, behuwd broeder van den bruidegom, Franciscus Scherter, oud zes en veertig jaren, winkelier, woont in het gat van de grote Houtstraat, goede bekende van de bruid, welke deze acte na voorlezing, nevens ons en de contractanten hebben onderteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Jan Lieste en Elisabeth Sala kopie.jpg (1.2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  29-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Petronella Maria Sala (dochter van Caroli Sala Gera) met Jan van Maas 14-09-1814

   

  In het jaar Een duizend agt honderd veertien den veertienden der maand September, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgelijken stand der gemeente van Haarlem gecompareerd,

  Jan van Maas, jonge man, oud Circa twintig jaren, Kleermaker, geboren te Haarlem,

  woond in de Gierstraat, minderjarigen Zoon van Huibert van Maas, overleden alhier den Zes en twintigste Maart agttien honderd negen, blijkens de doodcedel op den twaalden dezer afgegeven … – en ten dezer geasserteerd door Janneke Hesse, zonder beroep, woonachtig als voren en

  Petronella Maria Sala, jonge dochter, oud cica een en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Antwerpen, woond in de Battejorissstraat, meerderjarige dochter van en mede ten dezen geasserteerd – door Caroli Sala, Leverancier, en van Elisabeth Gera, Echtelieden, wonende als voren,

  welke ons verzogt hebben het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofdeur van ‘t Huis der Gemeente zijn geschied, namelijk de eerste op den tiende en de tweede op den elfden dezer maand, beide des voormiddags ten half twaalf uren.

  Geene verhindering tegen het voorgemelde Huwelijk ter onze kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende,

  na voorlezing van alle de voren gemelde stukken, als mede van het Zesde Hoofdstuk van den titel van het Burgerlijk Wetboek, tot opschrift hebbende van het Huwelijk,

  ieder der aanstaande echtgenoten afgevraagd, of zij elkander wederkerig tot man en tot vrouw wilden nemen, waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij uit naam der wet dat Jan van Maas en Petronella Maria Sala door het huwelijk verbonden zijn. van hewelk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van

  Christiaan van Maas, oud Agtentwintig jaren, stoelemaker, woond in de Gierstraat, broeder,

  Gerrit Oostwald, oud Vierendertig jaren, Kleermaker, woond in de Warmoesstraat, behuwd broeder van den bruidegom,

  Caroli Sala, oud zesenveertig jaren, Leverancier, woond in de Battejorisstraat, Vader.

  Hendrick Wiegman, oud Eenen Veertig jaren, Grofsmid, woond in de Spaarnwoudestraat, Goede bekende van de bruid,

  welke deze acte nadat hen dezelve was voorgelezen neven ons en de contractanten hebben onderteekend.

   

  Johannes van Maas

  P. M. Sala

  C. van Maas

  G.T. Oostwald

  Hendrick Wiegman

   

  Bijlagen:
  Huwelijk Petronella Maria Sala (dochter van Caroli Sala Gera) met Jan van Maas.jpg (1.5 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  28-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Theresia Theodora Sala (dochter van Christiaan Sala-Teluwe) met Bernardus Henricus Philippo 29-07-1891

   

  Bruidegom Bernardus Henricus Philippo, Bloemendaal, 23, bloemistknecht

    Vader Hendrik Philippo

    Moeder Geertruij Agnes Geerlings

  Bruid Theresia Theodora Sala, Gent, 20, 

    Vader Christiaan Sala

    Moeder Maria Henrica Teeuwe 

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 29-07-1891

   

   

  Op heden den Negen en Twintigsten Juli Achttienhonderd Een en Negentig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Haarlem, verschenen, tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen hier hebben plaats gehad op den negentienden en zes en twintigsten dezer maand:

  Bernardus Henricus Philippo, oud drie en twintig jaren, geboren te Bloemendaal, bloemistknecht, wonende te Bloemendaal, meerderjarige zoon van Hendrik Philippo, overleden, en van Geertruij Agnes (ook geschreven Geertruij Angenes) Geerlings, zonder beroep, wonende te Bloemendaal, Bruidegom. En Theresia Theodora Sala oud twintig jaren, geboren te Gent (België) zonder beroep, wonende alhier, minderjarige dochter van Christiaan sala, en van Maria Henrica Teeuwe, beiden zonder beroep en wonende alhier, Bruid.

  Nog zijn voor ons verschenen de moeder der Bruidegom en de ouders van de Bruid, die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd

  1e hunne geboorte-akten

  2e de doodakte van den vader des Bruidegoms

  3e een certificaat van den ambtenaar van den Burgelijken Stand te Bloemendaal houdende, dat ook aldaar de beide afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en hebben wij daarop verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Johannes Wilhelmus Philippo, oud zes en twintig jaren, bloemistknecht, wonende te Bloemendaal, broeder des bruidegoms,

  Pieter Geerlings, oud negen en vijftig jaren, bloemistknecht, wonende alhier, oom des bruidegoms, Dominicus Sala, oud negen en dertig jaren, Wijnkoopersknecht, oom van de bruid en

  Johannes Gerardus Hirs, oud acht en dertig jaren, huisschilder, aangehuwden oom van de bruid, wonende beiden in deze gemeente.

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen, en ons is onderteekend, behalve door de moeder van de Bruid, die verklaarde de schrijfkunst niet te verstaan.

   

  B.H. Philippo            J.W. Philippo  P. Geerlings

  Th.Th. Sala             D. Sala         J.G. Hirs

  G.A. Geerlings

  C. Sala                   (handtekening onleesbaar)

  Bijlagen:
  Huwelijk Theresia Theodora Sala (dochter van Christiaan Sala-Teeuwe) met Bernardus Henricus Philippo.jpg (899.8 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  27-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Wessel Hirsch (zoon van Cornelia Sala) en Geertruide Wijkhuizen 29-11-1916

   

  290

  Links boven

  Zegel met opschrift:

  Zegel met opcenten

  50 c.

  ’s Gr * 1915

   

  567

  Op heden den Negen en Twintigsten November Negentienhonderd Zestien, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondiging alhier heeft plaats gehad op den achttienden deze maand: Wessel Hirs, oud vijf en twintig jaren, geboren alhier, typograaf, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Gerardus Hirs, oud vier en zestig jaren, schilder, en van Cornelia Sala, oud een en zestig jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier, en Geertruide Wijkhuizen minderjarige dochter van Abraham Wijkhuizen, los werkman, en Johanna Fredrika Gosewehr, oud twee en vijftig jaren, zonder beroep, wonende beiden alhier.

   

  Nog zijn voor ons verschenen de ouders van den Bruidegom en de moeder van de Bruid, die verklaarden toestemming tot het aangaan van de huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd:

  hunne geboorte-akten

  eene authentieke akte waaruit blijkt dat ook de vader van de Bruid toestemming verleent tot het aangaan van dit huwelijk.

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen, die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, in tegenwoordigheid van Johannes Gerardus Hirs, oud zeven en dertig jaren, werkman, broeder des Bruidegoms, en Hendricus Heesemans, oud zeven en dertig jaren, lettergieter, neef der Bruid, wonende beiden alhier.

   

  Hiervan is door ons opgemaakt deze akte, die na voorlezing door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend.

   

  W. Hirs                            J.F. Gosewehr

  A. Wijkhuizen                    J. Hirs

  J.G. Hirs                          H. Heesemans

  C. Sala                                      M.L. Schram

   

  Transcriptie Erna Rienties

  Bijlagen:
  Huwelijk Wessel Hirsch (zoon van Cornelia Sala) met Geertruide Wijkhuizen.jpg (921.4 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  26-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Wilhelmina Sala (dochter van Dominicus Sala-Romp) met Cornelis Valk 28-04-1897

   

  Bruidegom Cornelis Valk, Uitgeest, 22, schilder

    Vader Nicolaas Valk

    Moeder Dieuwertje Ris

  Bruid Wilhelmina Sala, Haarlem, 22, 

    Vader Dominicus Sala

    Moeder Carolina Christina Romp

     

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 28-04-1897

   

   

  123

  Op heden den Acht en Twintigsten April Achttienhonderd Zeven en Negentig zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Haarlem, in het huis der Gemeente verschenen tot het aangaan van een huwelijk, waarvan de bij de wet gevorderde afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den Achttienden en den Vijf en twintigsten dezer maand: Cornelis Valk, oud twee en twintig jaren, geboren te Uitgeest, schilder, wonende alhier, minderjarige zoon van Nicolaas Valk, schilder, en van Dieuwertje Ris, zonder beroep, wonende beiden alhier, Bruidegom. En Wilhelmina Sala, oud twee en twintig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende alhier, minderjarige dochter van Dominicus Sala, Wijnkoopersknecht, en van Carolina Christina Romp, zonder beroep, wonende beiden alhier, Bruid.

   

  Nog zijn voor ons verschenen de ouders van den Bruidegom en de ouders van de Bruid, die verklaarden toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleenen.

  Door de aanstaande echtgenooten zijn aan ons overgelegd

  hunne geboorte-akten.

   

  Daarna hebben wij hun in het openbaar afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouw al de plichten zullen vervullen die door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetgeen door hen toestemmend beantwoord is, en daarop in naam der Wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden, in tegenwoordigheid van Jacob Valk, oud vier en veertig jaren, fabriekarbeider, wonende te Wormer en Simon Jacobus Ris, oud zes en twintig jaren, koekbakker, wonende alhier, oom van den bruidegom, Casper de Rijk, oud een en zestig jaren, Winkelier, wonende alhier en Wessel de Rijk, oud vijf en veertig jaren, Winkelier, wonende te Amsterdam, aangehuwde ooms van de bruid

   

  En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen, en ons, is onderteekend.

   

  C. Valk         Jacob Valk     S.J. Ris

  W. Sala         C. derijk

  N. Valk         W. de Rijk

  D. Ris

  D. Sala         (handtekening onleesbaar)

  C.C. Romp

  Bijlagen:
  Huwelijk Wilhelmina Sala (dochter van Dominicus Sala-Romp) met Cornelis Valk.jpg (805.4 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  01-09-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Maria van Maas (dochter van Maria Petronella Sala) met Hendricus Franciscus Hellemink 9-04-1851

   

  Bruidegom Hendricus Franciscus Hellemink, Haarlem, 26, werkman

    Vader Franciscus Hellemink,

  ..Moeder Catharina van Beek

  Bruid Maria van Maas, Haarlem, 30, zonder beroep

    Vader Jan van Maas

  .. Moeder Maria Petronella Sala

   

  Plaats Haarlem

  Huwelijksdatum 9-04-1851

   

   

  Op heden den Negenden April achttien honderd een en vijftig, zijn Voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verschenen, ten einde een Huwelijk aantegaan:

  Hendricus Franciscus Hellemink, oud Zes en Twintig Jaren, geboren alhier, werkman, wonende in de Lange Heerenstraat, meerderjarige zoon van Franciscus Hellemink, overleden, en van Catharina van Beek, zonder beroep, wonende in de Hagestraat, in der tijd Echtelieden, En Maria van Maas, oud dertig jaren, geboren alhier, zonder beroep, wonende in de Koningstraat, meerderjarige dochter van Jan van Maas, kamerbehanger, en van Maria Petronella Sala, zonder beroep, Echtelieden, wonende als voren. En hebben de beide afkondigingen zonder Stuiting plaats gehad alhier op den dertigsten Maart en op den zesden April dezes jaars, En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd een geboorte extract van den eerste Contractant, Een doodextract van den vader van de eerste Contractant, Een Certificaat van voldoening aan de Nationale militie, Een geboortextract van de tweede Contractante. De moeder van de eerste Contractant hier tegenwoordig, heeft ons verklaart in dit huwelijk toe te stemmen.

   

  Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden; in tegenwoordigheid van:

  Pieter van der Velden, oud twee en vijftig jaren, wever, wonende aan de Kraaijenhorstengracht, behuwd oom. Johannes Sikman, oud zes en twintig jaren, poelier, wonende in de Koningstraat, bekende van den bruidegom, Carel van Maas, oud vijf en dertig jaren, schoenmaker, wonende in de Korte Lakenstraat, broeder, Hendrik Meijer,

  oud zes en twintig jaren, wever, wonende in de Gasthuisstraat, behuwd broeder van de bruid.

   

  Bijzonderheden: geen handtekeningen onder de akte

   

  Bijlagen:
  Huwelijk Maria van Maas (dochter van Maria Petronella Sala) met Hendricus Franciscus Hellemink.jpg (1.1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B
  Foto

  Benvenuti sul weblog della famiglia Sala-Frigerio. Wens je informatie te delen of heb je vragen, neem dan contact op met Manuela Stuyck.

  E-mail Manuela Stuyck


  E-mail Anatole Sala blogbeheerder

  Hieronder vindt u de zoeklijsten SALA WERREL.... SALA FRIGERIO.... SALA PRIMAVESI.... SALA BOLOGNA


  Zoeken in blog


  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Zoeken in blog


  Foto

  Archief per dag
 • 23-02-2015
 • 08-09-2014
 • 07-09-2014
 • 06-09-2014
 • 05-09-2014
 • 04-09-2014
 • 03-09-2014
 • 02-09-2014
 • 01-09-2014
 • 29-08-2014
 • 28-08-2014
 • 27-08-2014
 • 26-08-2014
 • 25-08-2014
 • 24-08-2014
 • 23-08-2014
 • 22-08-2014
 • 21-08-2014
 • 20-08-2014
 • 19-08-2014
 • 18-08-2014
 • 17-08-2014
 • 16-08-2014
 • 15-08-2014
 • 14-08-2014
 • 13-08-2014
 • 12-08-2014
 • 11-08-2014
 • 10-08-2014
 • 09-08-2014
 • 08-08-2014
 • 07-08-2014
 • 06-08-2014
 • 05-08-2014
 • 01-08-2014
 • 28-05-2014
 • 09-04-2014
 • 08-04-2014
 • 07-04-2014
 • 06-04-2014
 • 05-04-2014
 • 04-04-2014
 • 03-04-2014
 • 02-04-2014
 • 01-04-2014
 • 06-03-2014
 • 04-03-2014
 • 03-03-2014
 • 01-03-2014
 • 27-02-2014
 • 23-02-2014
 • 22-02-2014
 • 15-02-2014
 • 14-02-2014
 • 13-02-2014
 • 12-02-2014
 • 11-02-2014
 • 10-02-2014
 • 10-01-2014
 • 09-01-2014
 • 08-01-2014
 • 07-01-2014
 • 06-01-2014
 • 05-01-2014
 • 04-01-2014
 • 03-01-2014
 • 02-01-2014
 • 01-01-2014
 • 01-12-2013
 • 30-11-2013
 • 28-11-2013
 • 27-11-2013
 • 26-11-2013
 • 25-11-2013
 • 24-11-2013
 • 23-11-2013
 • 22-11-2013
 • 21-11-2013
 • 20-11-2013
 • 19-11-2013
 • 17-11-2013
 • 16-11-2013
 • 15-11-2013
 • 14-11-2013
 • 13-11-2013
 • 12-11-2013
 • 11-11-2013
 • 10-11-2013
 • 09-11-2013
 • 08-11-2013
 • 07-11-2013
 • 06-11-2013
 • 05-11-2013
 • 04-11-2013
 • 03-11-2013
 • 02-11-2013
 • 01-11-2013
 • 30-10-2013
 • 29-10-2013
 • 28-10-2013
 • 27-10-2013
 • 26-10-2013
 • 25-10-2013
 • 24-10-2013
 • 23-10-2013
 • 22-10-2013
 • 21-10-2013
 • 20-10-2013
 • 19-10-2013
 • 18-10-2013
 • 17-10-2013
 • 16-10-2013
 • 15-10-2013
 • 14-10-2013
 • 13-10-2013
 • 12-10-2013
 • 11-10-2013
 • 10-10-2013
 • 09-10-2013
 • 08-10-2013
 • 07-10-2013
 • 06-10-2013
 • 05-10-2013
 • 04-10-2013
 • 03-10-2013
 • 02-10-2013
 • 01-10-2013
 • 04-09-2013
 • 03-09-2013
 • 02-09-2013
 • 01-09-2013
 • 29-08-2013
 • 28-08-2013
 • 27-08-2013
 • 26-08-2013
 • 25-08-2013
 • 24-08-2013
 • 23-08-2013
 • 22-08-2013
 • 21-08-2013
 • 20-08-2013
 • 19-08-2013
 • 18-08-2013
 • 17-08-2013
 • 16-08-2013
 • 15-08-2013
 • 14-08-2013
 • 13-08-2013
 • 12-08-2013
 • 11-08-2013
 • 10-08-2013
 • 09-08-2013
 • 08-08-2013
 • 07-08-2013
 • 06-08-2013
 • 05-08-2013
 • 04-08-2013
 • 03-08-2013
 • 02-08-2013
 • 01-08-2013
 • 11-07-2013
 • 10-07-2013
 • 09-07-2013
 • 08-07-2013
 • 06-07-2013
 • 05-07-2013
 • 04-07-2013
 • 03-07-2013
 • 02-07-2013
 • 01-07-2013
 • 28-06-2013
 • 27-06-2013
 • 26-06-2013
 • 25-06-2013
 • 24-06-2013
 • 23-06-2013
 • 22-06-2013
 • 20-06-2013
 • 19-06-2013
 • 18-06-2013
 • 17-06-2013
 • 16-06-2013
 • 15-06-2013
 • 14-06-2013
 • 13-06-2013
 • 11-06-2013
 • 10-06-2013
 • 09-06-2013
 • 08-06-2013
 • 07-06-2013
 • 06-06-2013
 • 05-06-2013
 • 04-06-2013
 • 02-06-2013
 • 01-06-2013
 • 13-05-2013
 • 12-05-2013
 • 11-05-2013
 • 10-05-2013
 • 09-05-2013
 • 08-05-2013
 • 07-05-2013
 • 06-05-2013
 • 05-05-2013
 • 04-05-2013
 • 03-05-2013
 • 02-05-2013
 • 01-05-2013
 • 30-04-2013
 • 29-04-2013
 • 28-04-2013
 • 27-04-2013
 • 26-04-2013
 • 25-04-2013
 • 24-04-2013
 • 23-04-2013
 • 22-04-2013
 • 21-04-2013
 • 20-04-2013
 • 18-04-2013
 • 17-04-2013
 • 16-04-2013
 • 15-04-2013
 • 14-04-2013
 • 13-04-2013
 • 12-04-2013
 • 11-04-2013
 • 10-04-2013
 • 09-04-2013
 • 08-04-2013
 • 07-04-2013
 • 05-04-2013
 • 04-04-2013
 • 03-04-2013
 • 02-04-2013
 • 01-04-2013
 • 27-03-2013
 • 26-03-2013
 • 25-03-2013
 • 24-03-2013
 • 23-03-2013
 • 22-03-2013
 • 21-03-2013
 • 20-03-2013
 • 19-03-2013
 • 18-03-2013
 • 17-03-2013
 • 16-03-2013
 • 15-03-2013
 • 14-03-2013
 • 13-03-2013
 • 12-03-2013
 • 11-03-2013
 • 10-03-2013
 • 09-03-2013
 • 08-03-2013
 • 07-03-2013
 • 06-03-2013
 • 05-03-2013
 • 04-03-2013
 • 03-03-2013
 • 02-03-2013
 • 01-03-2013
 • 02-02-2013
 • 01-02-2013
 • 30-01-2013
 • 29-01-2013
 • 28-01-2013
 • 27-01-2013
 • 26-01-2013
 • 25-01-2013
 • 24-01-2013
 • 23-01-2013
 • 22-01-2013
 • 21-01-2013
 • 20-01-2013
 • 19-01-2013
 • 18-01-2013
 • 17-01-2013
 • 16-01-2013
 • 15-01-2013
 • 14-01-2013
 • 13-01-2013
 • 12-01-2013
 • 11-01-2013
 • 10-01-2013
 • 09-01-2013
 • 08-01-2013
 • 07-01-2013
 • 06-01-2013
 • 05-01-2013
 • 04-01-2013
 • 03-01-2013
 • 02-01-2013
 • 01-01-2013
 • 08-12-2012
 • 07-12-2012
 • 06-12-2012
 • 05-12-2012
 • 04-12-2012
 • 03-12-2012
 • 02-12-2012
 • 01-12-2012
 • 03-11-2012
 • 02-11-2012
 • 01-11-2012
 • 05-10-2012
 • 04-10-2012
 • 03-10-2012
 • 02-10-2012
 • 01-10-2012
 • 12-09-2012
 • 11-09-2012
 • 10-09-2012
 • 09-09-2012
 • 08-09-2012
 • 07-09-2012
 • 06-09-2012
 • 05-09-2012
 • 04-09-2012
 • 03-09-2012
 • 02-09-2012
 • 01-09-2012
 • 02-08-2012
 • 01-08-2012
 • 05-07-2012
 • 04-07-2012
 • 03-07-2012
 • 02-07-2012
 • 01-07-2012
 • 30-06-2012
 • 29-06-2012
 • 28-06-2012
 • 27-06-2012
 • 26-06-2012
 • 25-06-2012
 • 24-06-2012
 • 23-06-2012
 • 22-06-2012
 • 21-06-2012
 • 20-06-2012
 • 19-06-2012
 • 18-06-2012
 • 17-06-2012
 • 16-06-2012
 • 15-06-2012
 • 14-06-2012
 • 13-06-2012
 • 12-06-2012
 • 11-06-2012
 • 10-06-2012
 • 09-06-2012
 • 08-06-2012
 • 07-06-2012
 • 06-06-2012
 • 05-06-2012
 • 04-06-2012
 • 03-06-2012
 • 02-06-2012
 • 01-06-2012
 • 14-05-2012
 • 13-05-2012
 • 12-05-2012
 • 11-05-2012
 • 10-05-2012
 • 09-05-2012
 • 08-05-2012
 • 07-05-2012
 • 06-05-2012
 • 05-05-2012
 • 04-05-2012
 • 03-05-2012
 • 02-05-2012
 • 01-05-2012
 • 30-04-2012
 • 29-04-2012
 • 28-04-2012
 • 27-04-2012
 • 26-04-2012
 • 25-04-2012
 • 24-04-2012
 • 23-04-2012
 • 22-04-2012
 • 21-04-2012
 • 20-04-2012
 • 19-04-2012
 • 18-04-2012
 • 17-04-2012
 • 16-04-2012
 • 15-04-2012
 • 14-04-2012
 • 13-04-2012
 • 12-04-2012
 • 11-04-2012
 • 10-04-2012
 • 09-04-2012
 • 08-04-2012
 • 07-04-2012
 • 06-04-2012
 • 05-04-2012
 • 04-04-2012
 • 03-04-2012
 • 02-04-2012
 • 01-04-2012
 • 03-03-2012
 • 02-03-2012
 • 01-03-2012
 • 01-02-2012
 • 30-01-2012
 • 29-01-2012
 • 28-01-2012
 • 27-01-2012
 • 26-01-2012
 • 25-01-2012
 • 24-01-2012
 • 23-01-2012
 • 22-01-2012
 • 21-01-2012
 • 20-01-2012
 • 19-01-2012
 • 18-01-2012
 • 17-01-2012
 • 16-01-2012
 • 15-01-2012
 • 14-01-2012
 • 13-01-2012
 • 12-01-2012
 • 11-01-2012
 • 10-01-2012
 • 09-01-2012
 • 08-01-2012
 • 07-01-2012
 • 06-01-2012
 • 05-01-2012
 • 04-01-2012
 • 03-01-2012
 • 02-01-2012
 • 01-01-2012
 • 30-12-2011
 • 29-12-2011
 • 28-12-2011
 • 27-12-2011
 • 26-12-2011
 • 25-12-2011
 • 24-12-2011
 • 23-12-2011
 • 22-12-2011
 • 21-12-2011
 • 20-12-2011
 • 19-12-2011
 • 18-12-2011
 • 17-12-2011
 • 16-12-2011
 • 15-12-2011
 • 14-12-2011
 • 13-12-2011
 • 12-12-2011
 • 11-12-2011
 • 10-12-2011
 • 09-12-2011
 • 08-12-2011
 • 07-12-2011
 • 06-12-2011
 • 05-12-2011
 • 04-12-2011
 • 03-12-2011
 • 02-12-2011
 • 01-12-2011
 • 30-11-2011
 • 29-11-2011
 • 28-11-2011
 • 27-11-2011
 • 26-11-2011
 • 25-11-2011
 • 24-11-2011
 • 23-11-2011
 • 22-11-2011
 • 21-11-2011
 • 20-11-2011
 • 19-11-2011
 • 14-11-2011
 • 13-11-2011
 • 12-11-2011
 • 11-11-2011
 • 10-11-2011
 • 09-11-2011
 • 08-11-2011
 • 07-11-2011
 • 05-11-2011
 • 04-11-2011
 • 03-11-2011
 • 02-11-2011
 • 01-11-2011
 • 19-10-2011
 • 18-10-2011
 • 17-10-2011
 • 16-10-2011
 • 15-10-2011
 • 14-10-2011
 • 13-10-2011
 • 12-10-2011
 • 11-10-2011
 • 10-10-2011
 • 09-10-2011
 • 08-10-2011
 • 07-10-2011
 • 06-10-2011
 • 05-10-2011
 • 04-10-2011
 • 03-10-2011
 • 02-10-2011
 • 01-10-2011
 • 23-09-2011
 • 22-09-2011
 • 21-09-2011
 • 20-09-2011
 • 19-09-2011
 • 18-09-2011
 • 17-09-2011
 • 16-09-2011
 • 15-09-2011
 • 14-09-2011
 • 13-09-2011
 • 12-09-2011
 • 11-09-2011
 • 10-09-2011
 • 09-09-2011
 • 08-09-2011
 • 07-09-2011
 • 06-09-2011
 • 05-09-2011
 • 04-09-2011
 • 03-09-2011
 • 02-09-2011
 • 01-09-2011
 • 18-08-2011
 • 17-08-2011
 • 16-08-2011
 • 15-08-2011
 • 14-08-2011
 • 13-08-2011
 • 12-08-2011
 • 11-08-2011
 • 10-08-2011
 • 09-08-2011
 • 08-08-2011
 • 07-08-2011
 • 06-08-2011
 • 05-08-2011
 • 04-08-2011
 • 03-08-2011
 • 02-08-2011
 • 01-08-2011
 • 19-07-2011
 • 18-07-2011
 • 17-07-2011
 • 16-07-2011
 • 15-07-2011
 • 14-07-2011
 • 13-07-2011
 • 12-07-2011
 • 11-07-2011
 • 10-07-2011
 • 09-07-2011
 • 08-07-2011
 • 07-07-2011
 • 06-07-2011
 • 05-07-2011
 • 04-07-2011
 • 03-07-2011
 • 02-07-2011
 • 01-07-2011
 • 30-06-2011
 • 29-06-2011
 • 28-06-2011
 • 27-06-2011
 • 26-06-2011
 • 25-06-2011
 • 24-06-2011
 • 23-06-2011
 • 22-06-2011
 • 21-06-2011
 • 20-06-2011
 • 19-06-2011
 • 18-06-2011
 • 17-06-2011
 • 16-06-2011
 • 15-06-2011
 • 14-06-2011
 • 13-06-2011
 • 12-06-2011
 • 11-06-2011
 • 10-06-2011
 • 09-06-2011
 • 08-06-2011
 • 07-06-2011
 • 06-06-2011
 • 05-06-2011
 • 04-06-2011
 • 03-06-2011
 • 02-06-2011
 • 01-06-2011
 • 30-05-2011
 • 29-05-2011
 • 28-05-2011
 • 27-05-2011
 • 26-05-2011
 • 25-05-2011
 • 24-05-2011
 • 23-05-2011
 • 22-05-2011
 • 21-05-2011
 • 20-05-2011
 • 19-05-2011
 • 18-05-2011
 • 17-05-2011
 • 16-05-2011
 • 15-05-2011
 • 14-05-2011
 • 13-05-2011
 • 12-05-2011
 • 11-05-2011
 • 10-05-2011
 • 09-05-2011
 • 08-05-2011
 • 07-05-2011
 • 06-05-2011
 • 04-05-2011
 • 03-05-2011
 • 02-05-2011
 • 01-05-2011
 • 30-04-2011
 • 29-04-2011
 • 28-04-2011
 • 27-04-2011
 • 26-04-2011
 • 25-04-2011
 • 24-04-2011
 • 23-04-2011
 • 22-04-2011
 • 21-04-2011
 • 20-04-2011
 • 19-04-2011
 • 18-04-2011
 • 17-04-2011
 • 16-04-2011
 • 15-04-2011
 • 14-04-2011
 • 13-04-2011
 • 12-04-2011
 • 11-04-2011
 • 10-04-2011
 • 09-04-2011
 • 08-04-2011
 • 07-04-2011
 • 06-04-2011
 • 05-04-2011
 • 04-04-2011
 • 03-04-2011
 • 02-04-2011
 • 01-04-2011
 • 11-03-2011
 • 09-03-2011
 • 08-03-2011
 • 07-03-2011
 • 06-03-2011
 • 05-03-2011
 • 03-03-2011
 • 02-03-2011
 • 01-03-2011
 • 27-02-2011
 • 26-02-2011
 • 25-02-2011
 • 24-02-2011
 • 23-02-2011
 • 22-02-2011
 • 21-02-2011
 • 20-02-2011
 • 19-02-2011
 • 18-02-2011
 • 17-02-2011
 • 16-02-2011
 • 15-02-2011
 • 14-02-2011
 • 13-02-2011
 • 12-02-2011
 • 11-02-2011
 • 10-02-2011
 • 09-02-2011
 • 08-02-2011
 • 07-02-2011
 • 06-02-2011
 • 05-02-2011
 • 04-02-2011
 • 03-02-2011
 • 02-02-2011
 • 01-02-2011
 • 09-01-2011
 • 08-01-2011
 • 07-01-2011
 • 06-01-2011
 • 05-01-2011
 • 04-01-2011
 • 03-01-2011
 • 02-01-2011
 • 01-01-2011
 • 30-12-2010
 • 29-12-2010
 • 28-12-2010
 • 27-12-2010
 • 26-12-2010
 • 25-12-2010
 • 24-12-2010
 • 23-12-2010
 • 22-12-2010
 • 21-12-2010
 • 20-12-2010
 • 19-12-2010
 • 18-12-2010
 • 17-12-2010
 • 16-12-2010
 • 14-12-2010
 • 13-12-2010
 • 12-12-2010
 • 11-12-2010
 • 10-12-2010
 • 09-12-2010
 • 08-12-2010
 • 07-12-2010
 • 06-12-2010
 • 05-12-2010
 • 04-12-2010
 • 03-12-2010
 • 02-12-2010
 • 01-12-2010
 • 19-11-2010
 • 18-11-2010
 • 16-11-2010
 • 15-11-2010
 • 14-11-2010
 • 13-11-2010
 • 12-11-2010
 • 11-11-2010
 • 10-11-2010
 • 09-11-2010
 • 08-11-2010
 • 07-11-2010
 • 06-11-2010
 • 05-11-2010
 • 04-11-2010
 • 03-11-2010
 • 02-11-2010
 • 01-11-2010
 • 03-10-2010
 • 02-10-2010
 • 01-10-2010
 • 30-09-2010
 • 29-09-2010
 • 28-09-2010
 • 27-09-2010
 • 26-09-2010
 • 25-09-2010
 • 24-09-2010
 • 23-09-2010
 • 22-09-2010
 • 21-09-2010
 • 20-09-2010
 • 19-09-2010
 • 18-09-2010
 • 17-09-2010
 • 16-09-2010
 • 15-09-2010
 • 14-09-2010
 • 13-09-2010
 • 12-09-2010
 • 11-09-2010
 • 10-09-2010
 • 09-09-2010
 • 08-09-2010
 • 07-09-2010
 • 06-09-2010
 • 05-09-2010
 • 04-09-2010
 • 03-09-2010
 • 02-09-2010
 • 01-09-2010
 • 11-08-2010
 • 10-08-2010
 • 09-08-2010
 • 08-08-2010
 • 07-08-2010
 • 06-08-2010
 • 05-08-2010
 • 04-08-2010
 • 03-08-2010
 • 02-08-2010
 • 01-08-2010
 • 30-07-2010
 • 29-07-2010
 • 28-07-2010
 • 27-07-2010
 • 26-07-2010
 • 25-07-2010
 • 24-07-2010
 • 23-07-2010
 • 22-07-2010
 • 21-07-2010
 • 20-07-2010
 • 19-07-2010
 • 18-07-2010
 • 17-07-2010
 • 16-07-2010
 • 15-07-2010
 • 14-07-2010
 • 13-07-2010
 • 12-07-2010
 • 11-07-2010
 • 10-07-2010
 • 09-07-2010
 • 08-07-2010
 • 07-07-2010
 • 06-07-2010
 • 05-07-2010
 • 04-07-2010
 • 03-07-2010
 • 02-07-2010
 • 01-07-2010
 • 22-06-2010
 • 01-06-2010
 • 23-05-2010
 • 22-05-2010
 • 21-05-2010
 • 20-05-2010
 • 19-05-2010
 • 18-05-2010
 • 17-05-2010
 • 16-05-2010
 • 15-05-2010
 • 14-05-2010
 • 13-05-2010
 • 12-05-2010
 • 11-05-2010
 • 10-05-2010
 • 09-05-2010
 • 08-05-2010
 • 07-05-2010
 • 06-05-2010
 • 05-05-2010
 • 04-05-2010
 • 03-05-2010
 • 02-05-2010
 • 01-05-2010
 • 30-04-2010
 • 29-04-2010
 • 28-04-2010
 • 27-04-2010
 • 26-04-2010
 • 25-04-2010
 • 24-04-2010
 • 23-04-2010
 • 22-04-2010
 • 21-04-2010
 • 20-04-2010
 • 19-04-2010
 • 18-04-2010
 • 17-04-2010
 • 16-04-2010
 • 15-04-2010
 • 14-04-2010
 • 13-04-2010
 • 12-04-2010
 • 11-04-2010
 • 10-04-2010
 • 09-04-2010
 • 08-04-2010
 • 07-04-2010
 • 06-04-2010
 • 05-04-2010
 • 04-04-2010
 • 03-04-2010
 • 02-04-2010
 • 01-04-2010
 • 23-03-2010
 • 22-03-2010
 • 21-03-2010
 • 20-03-2010
 • 19-03-2010
 • 18-03-2010
 • 17-03-2010
 • 16-03-2010
 • 15-03-2010
 • 14-03-2010
 • 13-03-2010
 • 12-03-2010
 • 11-03-2010
 • 10-03-2010
 • 09-03-2010
 • 08-03-2010
 • 07-03-2010
 • 06-03-2010
 • 05-03-2010
 • 04-03-2010
 • 03-03-2010
 • 02-03-2010
 • 01-02-2010
 • 19-01-2010
 • 16-01-2010
 • 15-01-2010
 • 14-01-2010
 • 13-01-2010
 • 11-01-2010
 • 10-01-2010
 • 09-01-2010
 • 08-01-2010
 • 06-01-2010
 • 05-01-2010
 • 03-01-2010
 • 16-12-2009
 • 15-12-2009
 • 14-12-2009
 • 13-12-2009
 • 12-12-2009
 • 11-12-2009
 • 10-12-2009
 • 09-12-2009
 • 08-12-2009
 • 07-12-2009
 • 06-12-2009
 • 05-12-2009
 • 04-12-2009
 • 03-12-2009
 • 02-12-2009
 • 01-12-2009
 • 01-11-2009
 • 25-10-2009
 • 24-10-2009
 • 23-10-2009
 • 22-10-2009
 • 21-10-2009
 • 20-10-2009
 • 19-10-2009
 • 18-10-2009
 • 17-10-2009
 • 16-10-2009
 • 15-10-2009
 • 14-10-2009
 • 13-10-2009
 • 12-10-2009
 • 11-10-2009
 • 10-10-2009
 • 09-10-2009
 • 08-10-2009
 • 07-10-2009
 • 06-10-2009
 • 05-10-2009
 • 04-10-2009
 • 03-10-2009
 • 02-10-2009
 • 01-10-2009
 • 30-09-2009
 • 29-09-2009
 • 27-09-2009
 • 26-09-2009
 • 23-09-2009
 • 22-09-2009
 • 21-09-2009
 • 20-09-2009
 • 19-09-2009
 • 18-09-2009
 • 17-09-2009
 • 16-09-2009
 • 15-09-2009
 • 14-09-2009
 • 13-09-2009
 • 11-09-2009
 • 10-09-2009
 • 09-09-2009
 • 08-09-2009
 • 07-09-2009
 • 06-09-2009
 • 05-09-2009
 • 04-09-2009
 • 03-09-2009
 • 02-09-2009
 • 01-09-2009
 • 27-08-2009
 • 26-08-2009
 • 17-08-2009
 • 16-08-2009
 • 12-08-2009
 • 05-08-2009
 • 02-08-2009
 • 30-07-2009
 • 29-07-2009
 • 28-07-2009
 • 27-07-2009
 • 26-07-2009
 • 25-07-2009
 • 24-07-2009
 • 23-07-2009
 • 22-07-2009
 • 21-07-2009
 • 19-07-2009
 • 18-07-2009
 • 17-07-2009
 • 16-07-2009
 • 15-07-2009
 • 14-07-2009
 • 13-07-2009
 • 12-07-2009
 • 11-07-2009
 • 10-07-2009
 • 09-07-2009
 • 08-07-2009
 • 07-07-2009
 • 06-07-2009
 • 05-07-2009
 • 04-07-2009
 • 03-07-2009
 • 02-07-2009
 • 01-07-2009
 • 26-06-2009
 • 11-06-2009
 • 07-06-2009
 • 05-06-2009
 • 03-06-2009
 • 02-06-2009
 • 01-06-2009
 • 30-05-2009
 • 29-05-2009
 • 28-05-2009
 • 27-05-2009
 • 26-05-2009
 • 25-05-2009
 • 24-05-2009
 • 23-05-2009
 • 22-05-2009
 • 21-05-2009
 • 20-05-2009
 • 19-05-2009
 • 18-05-2009
 • 17-05-2009
 • 15-05-2009
 • 14-05-2009
 • 13-05-2009
 • 12-05-2009
 • 11-05-2009
 • 10-05-2009
 • 09-05-2009
 • 08-05-2009
 • 07-05-2009
 • 06-05-2009
 • 05-05-2009
 • 04-05-2009
 • 03-05-2009
 • 02-05-2009
 • 01-05-2009
 • 21-04-2009
 • 20-04-2009
 • 19-04-2009
 • 18-04-2009
 • 17-04-2009
 • 16-04-2009
 • 15-04-2009
 • 14-04-2009
 • 13-04-2009
 • 12-04-2009
 • 11-04-2009
 • 10-04-2009
 • 09-04-2009
 • 08-04-2009
 • 07-04-2009
 • 06-04-2009
 • 05-04-2009
 • 04-04-2009
 • 03-04-2009
 • 02-04-2009
 • 01-04-2009
 • 26-03-2009
 • 24-03-2009
 • 23-03-2009
 • 18-03-2009
 • 16-03-2009
 • 07-03-2009
 • 06-03-2009
 • 05-03-2009
 • 04-03-2009
 • 03-03-2009
 • 02-03-2009
 • 01-03-2009
 • 06-02-2009
 • 05-02-2009
 • 04-02-2009
 • 03-02-2009
 • 02-02-2009
 • 28-01-2009
 • 27-01-2009
 • 22-01-2009
 • 17-01-2009
 • 16-01-2009
 • 12-01-2009
 • 11-01-2009
 • 05-01-2009
 • 04-01-2009
 • 03-01-2009
 • 30-12-2008
 • 29-12-2008
 • 28-12-2008
 • 27-12-2008
 • 26-12-2008
 • 25-12-2008
 • 24-12-2008
 • 23-12-2008
 • 22-12-2008
 • 21-12-2008
 • 20-12-2008
 • 19-12-2008
 • 18-12-2008
 • 17-12-2008
 • 16-12-2008
 • 15-12-2008
 • 14-12-2008
 • 13-12-2008
 • 12-12-2008
 • 11-12-2008
 • 10-12-2008
 • 09-12-2008
 • 08-12-2008
 • 07-12-2008
 • 06-12-2008
 • 05-12-2008
 • 04-12-2008
 • 03-12-2008
 • 02-12-2008
 • 01-12-2008
 • 04-11-2008
 • 03-11-2008
 • 02-11-2008
 • 01-11-2008
 • 11-09-2008
 • 10-09-2008
 • 09-09-2008
 • 08-09-2008
 • 07-09-2008
 • 06-09-2008
 • 05-09-2008
 • 04-09-2008
 • 03-09-2008
 • 02-09-2008
 • 01-09-2008
 • 04-08-2008
 • 03-08-2008
 • 02-08-2008
 • 01-08-2008
 • 18-07-2008
 • 17-07-2008
 • 16-07-2008
 • 15-07-2008
 • 14-07-2008
 • 13-07-2008
 • 12-07-2008
 • 11-07-2008
 • 10-07-2008
 • 09-07-2008
 • 08-07-2008
 • 07-07-2008
 • 06-07-2008
 • 05-07-2008
 • 04-07-2008
 • 03-07-2008
 • 02-07-2008
 • 01-07-2008
 • 04-05-2008
 • 02-05-2008
 • 01-05-2008
 • 22-03-2008
 • 21-03-2008
 • 20-03-2008
 • 19-03-2008
 • 18-03-2008
 • 17-03-2008
 • 16-03-2008
 • 15-03-2008
 • 14-03-2008
 • 13-03-2008
 • 12-03-2008
 • 11-03-2008
 • 10-03-2008
 • 09-03-2008
 • 08-03-2008
 • 07-03-2008
 • 06-03-2008
 • 05-03-2008
 • 04-03-2008
 • 03-03-2008
 • 02-03-2008
 • 01-03-2008
 • 23-02-2008
 • 22-02-2008
 • 21-02-2008
 • 20-02-2008
 • 16-01-2008
 • 15-01-2008
 • 14-01-2008
 • 13-01-2008
 • 12-01-2008
 • 11-01-2008
 • 09-01-2008
 • 08-01-2008
 • 07-01-2008
 • 06-01-2008
 • 05-01-2008
 • 03-01-2008
 • 02-01-2008
 • 01-01-2008
 • 09-12-2007
 • 08-12-2007
 • 07-12-2007
 • 06-12-2007
 • 05-12-2007
 • 04-12-2007
 • 03-12-2007
 • 02-12-2007
 • 03-11-2007
 • 02-11-2007
 • 01-11-2007
 • 24-09-2007
 • 23-09-2007
 • 22-09-2007
 • 21-09-2007
 • 20-09-2007
 • 19-09-2007
 • 18-09-2007
 • 17-09-2007
 • 16-09-2007
 • 15-09-2007
 • 14-09-2007
 • 13-09-2007
 • 12-09-2007
 • 11-09-2007
 • 10-09-2007
 • 09-09-2007
 • 08-09-2007
 • 07-09-2007
 • 06-09-2007
 • 05-09-2007
 • 04-09-2007
 • 03-09-2007
 • 02-09-2007
 • 01-09-2007
 • 30-08-2007
 • 29-08-2007
 • 28-08-2007
 • 27-08-2007
 • 26-08-2007
 • 25-08-2007
 • 24-08-2007
 • 23-08-2007
 • 22-08-2007
 • 21-08-2007
 • 20-08-2007
 • 19-08-2007
 • 18-08-2007
 • 17-08-2007
 • 16-08-2007
 • 15-08-2007
 • 14-08-2007
 • 13-08-2007
 • 12-08-2007
 • 11-08-2007
 • 10-08-2007
 • 09-08-2007
 • 08-08-2007
 • 07-08-2007
 • 06-08-2007
 • 05-08-2007
 • 04-08-2007
 • 03-08-2007
 • 02-08-2007
 • 01-08-2007
 • 24-07-2007
 • 23-07-2007
 • 22-07-2007
 • 21-07-2007
 • 20-07-2007
 • 19-07-2007
 • 18-07-2007
 • 17-07-2007
 • 16-07-2007
 • 15-07-2007
 • 14-07-2007
 • 13-07-2007
 • 12-07-2007
 • 11-07-2007
 • 10-07-2007
 • 09-07-2007
 • 08-07-2007
 • 07-07-2007
 • 06-07-2007
 • 05-07-2007
 • 04-07-2007
 • 03-07-2007
 • 02-07-2007
 • 01-07-2007
 • 06-05-2007
 • 05-05-2007
 • 04-05-2007
 • 03-05-2007
 • 02-05-2007
 • 01-05-2007
 • 11-03-2007
 • 10-03-2007
 • 09-03-2007
 • 08-03-2007
 • 05-03-2007
 • 04-03-2007
 • 03-03-2007
 • 02-03-2007
 • 01-03-2007
 • 20-02-2007
 • 19-02-2007
 • 18-02-2007
 • 17-02-2007
 • 16-02-2007
 • 15-02-2007
 • 14-02-2007
 • 13-02-2007
 • 12-02-2007
 • 11-02-2007
 • 10-02-2007
 • 09-02-2007
 • 08-02-2007
 • 07-02-2007
 • 06-02-2007
 • 05-02-2007
 • 04-02-2007
 • 03-02-2007
 • 02-02-2007
 • 01-02-2007
 • 20-01-2007
 • 19-01-2007
 • 18-01-2007
 • 16-01-2007
 • 14-01-2007
 • 12-01-2007
 • 11-01-2007
 • 10-01-2007
 • 09-01-2007
 • 08-01-2007
 • 07-01-2007
 • 06-01-2007
 • 05-01-2007
 • 04-01-2007
 • 03-01-2007
 • 02-01-2007
 • 01-01-2007
 • 08-12-2006
 • 07-12-2006
 • 06-12-2006
 • 05-12-2006
 • 04-12-2006
 • 03-12-2006
 • 02-12-2006
 • 01-12-2006
 • 15-11-2006
 • 14-11-2006
 • 13-11-2006
 • 12-11-2006
 • 11-11-2006
 • 10-10-2006
 • 09-10-2006
 • 08-10-2006
 • 07-10-2006
 • 06-10-2006
 • 26-09-2006
 • 25-09-2006
 • 24-09-2006
 • 23-09-2006
 • 22-09-2006
 • 21-09-2006
 • 20-09-2006
 • 09-09-2006
 • 08-09-2006
 • 07-09-2006
 • 06-09-2006
 • 05-09-2006
 • 11-08-2006
 • 10-08-2006
 • 09-08-2006
 • 08-08-2006
 • 07-08-2006
 • 06-08-2006
 • 05-08-2006
 • 04-08-2006
 • 03-08-2006
 • 02-08-2006
 • 01-08-2006
 • 13-07-2006
 • 12-07-2006
 • 11-07-2006
 • 10-07-2006
 • 09-07-2006
 • 08-07-2006
 • 07-07-2006
 • 06-07-2006
 • 05-07-2006
 • 04-07-2006
 • 03-07-2006
 • 02-07-2006
 • 01-07-2006
 • 10-05-2006
 • 04-05-2006
 • 03-05-2006
 • 01-05-2006
 • 11-04-2006
 • 10-04-2006
 • 09-04-2006
 • 08-04-2006
 • 07-04-2006
 • 06-04-2006
 • 05-04-2006
 • 04-04-2006
 • 03-04-2006
 • 02-04-2006
 • 01-04-2006
 • 25-03-2006
 • 24-03-2006
 • 23-03-2006
 • 22-03-2006
 • 21-03-2006
 • 20-03-2006
 • 19-03-2006
 • 18-03-2006
 • 17-03-2006
 • 16-03-2006
 • 15-03-2006
 • 14-03-2006
 • 13-03-2006
 • 12-03-2006
 • 11-03-2006
 • 10-03-2006
 • 09-03-2006
 • 08-03-2006
 • 07-03-2006
 • 06-03-2006
 • 05-03-2006
 • 04-03-2006
 • 02-03-2006
 • 01-03-2006
 • 26-02-2006
 • 25-02-2006
 • 24-02-2006
 • 23-02-2006
 • 22-02-2006
 • 21-02-2006
 • 20-02-2006
 • 19-02-2006
 • 18-02-2006
 • 17-02-2006
 • 16-02-2006
 • 15-02-2006
 • 14-02-2006
 • 13-02-2006
 • 12-02-2006
 • 11-02-2006
 • 10-02-2006
 • 09-02-2006
 • 08-02-2006
 • 07-02-2006
 • 06-02-2006
 • 05-02-2006
 • 04-02-2006
 • 03-02-2006
 • 02-02-2006
 • 01-02-2006
 • 04-01-2006
 • 03-01-2006
 • 02-01-2006
 • 01-01-2006
 • 11-12-2005
 • 10-12-2005
 • 09-12-2005
 • 08-12-2005
 • 07-12-2005
 • 06-12-2005
 • 05-12-2005
 • 04-12-2005
 • 03-12-2005
 • 02-12-2005
 • 01-12-2005
 • 10-11-2005
 • 09-11-2005
 • 08-11-2005
 • 07-11-2005
 • 06-11-2005
 • 05-11-2005
 • 04-11-2005
 • 03-11-2005
 • 02-11-2005
 • 01-11-2005
 • 07-10-2005
 • 06-10-2005
 • 05-10-2005
 • 04-10-2005
 • 03-10-2005
 • 02-10-2005
 • 01-10-2005
 • 02-09-2005
 • 01-09-2005
 • 09-08-2005
 • 08-08-2005
 • 04-08-2005
 • 03-08-2005
 • 02-08-2005
 • 12-07-2005
 • 11-07-2005
 • 10-07-2005
 • 09-07-2005
 • 08-07-2005
 • 07-07-2005
 • 06-07-2005
 • 05-07-2005
 • 04-07-2005
 • 03-07-2005
 • 02-07-2005
 • 01-07-2005
 • 05-06-2005
 • 04-06-2005
 • 03-06-2005
 • 02-06-2005
 • 01-06-2005
 • 07-04-2005
 • 06-04-2005
 • 05-04-2005
 • 04-04-2005
 • 03-04-2005
 • 02-04-2005
 • 01-04-2005
 • 08-03-2005
 • 07-03-2005
 • 06-03-2005
 • 05-03-2005
 • 04-03-2005
 • 03-03-2005
 • 02-03-2005
 • 01-03-2005
 • 16-01-2005
 • 15-01-2005
 • 14-01-2005
 • 13-01-2005
 • 12-01-2005
 • 11-01-2005
 • 10-01-2005
 • 09-01-2005
 • 08-01-2005
 • 07-01-2005
 • 06-01-2005
 • 05-01-2005
 • 04-01-2005
 • 03-01-2005
 • 02-01-2005
 • 01-01-2005
 • 06-01-2004
 • 05-01-2004
 • 02-01-2004
 • 01-01-2004
 • 18-12-2003
 • 17-12-2003
 • 16-12-2003
 • 15-12-2003
 • 14-12-2003
 • 13-12-2003
 • 12-12-2003
 • 11-12-2003
 • 10-12-2003
 • 09-12-2003
 • 08-12-2003
 • 07-12-2003
 • 06-12-2003
 • 05-12-2003
 • 04-12-2003
 • 03-12-2003
 • 02-12-2003
 • 01-12-2003
 • 10-02-2003
 • 09-02-2003
 • 08-02-2003
 • 07-02-2003
 • 06-02-2003
 • 05-02-2003
 • 04-02-2003
 • 03-02-2003
 • 02-02-2003
 • 01-02-2003
 • 19-01-2003
 • 18-01-2003
 • 17-01-2003
 • 16-01-2003
 • 15-01-2003
 • 14-01-2003
 • 13-01-2003
 • 12-01-2003
 • 11-01-2003
 • 10-01-2003
 • 09-01-2003
 • 08-01-2003
 • 07-01-2003
 • 06-01-2003
 • 05-01-2003
 • 04-01-2003
 • 03-01-2003
 • 02-01-2003
 • 01-01-2003
 • 24-01-2000
 • 22-01-2000
 • 20-01-2000
 • 11-01-2000
 • 10-01-2000
 • 09-01-2000
 • 08-01-2000
 • 19-10-1975
 • 07-05-1974
 • 23-01-1974
 • 22-01-1974
 • 21-01-1974
 • 19-01-1974
 • 17-01-1974
 • 16-01-1974
 • 15-01-1974
 • 14-01-1974
 • 13-01-1974
 • 16-11-1973
 • 15-11-1973
 • 14-11-1973
 • 13-11-1973
 • 12-11-1973
 • 04-11-1973
 • 03-11-1973
 • 20-10-1973
 • 25-09-1973
 • 24-09-1973
 • 23-09-1973
 • 22-09-1973
 • 21-09-1973
 • 20-09-1973
 • 19-09-1973
 • 18-09-1973
 • 17-09-1973
 • 16-09-1973
 • 15-09-1973
 • 14-09-1973
 • 13-09-1973
 • 12-09-1973
 • 11-09-1973
 • 10-09-1973
 • 09-09-1973
 • 08-09-1973
 • 07-09-1973
 • 06-09-1973
 • 05-09-1973
 • 04-09-1973
 • 03-09-1973
 • 02-09-1973
 • 01-09-1973
 • 21-07-1973
 • 16-07-1973
 • 15-07-1973
 • 14-07-1973
 • 13-07-1973
 • 12-07-1973
 • 10-07-1973
 • 06-05-1973
 • 05-05-1973
 • 01-05-1973
 • 20-02-1973

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken met Google  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!