NIEUW: Blog reclamevrij maken?
SALA - FAMILIE SALA - FAMIGLIA SALA - FAMILLE SALA
Foto

Welkom op de weblog van de Familie Sala - Uw blogbeheerder is Anatole Stephanus Dominicus Maria Sala geb. 1946 - Deze blog is gestart op 8/1/2006

Foto

E-mail de blogbeheerder


Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

EXTERNE LINKEN
 • Parenteel fam Welij (Wely)
 • Genealogie Buijs
 • Genealogie Camfferman
 • Familie Böhmers
 • De voorouders van Cor Koene en aanverwante families
 • Genealogie van de familie van Rossum du Chattel

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Zoeken in blog


  Inhoud blog
 • Jan Toorop De ijzergieter
 • Huwelijksdiner Fredericus Henricus J. (Frits) Ludwig en Maria Johanna G. (Mies) Roozekrans - 16-08-1921
 • Bidprentje Augusta Emilie Josephina Sala
 • Bidprentje Coralie Wolfcarius - Soeur Marie-Stanislas
 • Bidprentje Reinierus Arnoldus Sala
 • Bidprentje Herman Jan Hendrik Sala
 • Bidprentje Louis Henri Constant Sala
 • Bidprentje Joannes Wihelmus Henricus Sala
 • Bidprentje Emelie Marie Angelique Sala
 • Jan Toorop aan de heer Sala 1
 • Jan Toorop aan de heer Sala 2
 • Jan Toorop aan de heer Sala 3
 • Jan Toorop aan de heer Sala 4
 • Jan Toorop aan de heer Sala 5
 • Jan Toorop aan de heer Sala 6
 • Jan Toorop aan de heer Sala 7
 • Jan Toorop aan de heer Sala 8
 • Jan Toorop aan de heer Sala 9
 • Jan Toorop aan de heer Sala 10
 • Jan Toorop aan de heer Sala 11
 • Jan Toorop aan de heer Sala 12
 • Jan Toorop aan de heer Sala 13
 • Jan Toorop aan de heer Sala 14
 • Jan Toorop aan de heer Sala 15
 • Jan Toorop aan de heer Sala 16
 • Jan Toorop aan de heer Sala 17
 • Jan Toorop aan de heer Sala 18
 • Jan Toorop aan de heer Sala 19
 • Jan Toorop aan de heer Sala 20
 • Jan Toorop aan de heer Sala 21
 • Jan Toorop aan de heer Sala 22
 • Jan Toorop aan de heer Sala 23
 • Jan Toorop aan de heer Sala 24
 • Jan Toorop aan de heer Sala 25
 • Elizabeth Sala Leenheer 106 jaar
 • Op verkenning in Valbrona en omstreken - reisverslag
 • Mejuffrouw Schretlen Dames-kleedermaakster is verhuisd.
 • Getrouwd J. Sala Arts en Betsy Lungen
 • Getrouwd Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen
 • Wol handwerkhuis Schretlen inschrijving KVK
 • Wijnkooperij cognachandel Schretlen
 • Wijnhandel Schretlen
 • Brand te Leiden
 • Getrouwd Daniël Schretlen Anna Maria Hanssen
 • Grossierderij Slijterij G.W. Schretlen
 • Doopakte Maria Madalena Sala kind van Giovanni Battista en Immaculata Vicini - 1837
 • Woning Louis Ludwig te Elsene (Brussel)
 • Overlijden Catterina Frigerio weduwe van Omobono Sala - 1849
 • Overlijden Giovanna Erra weduwe van Giuseppe Maria Sala - 1823
 • 'Vuurkaart' 1914-1918

  Zoeken in blog


  SALA familie Sala - Visino - Pognana - Tavernerio - Roveredo - Pusiano
  09-01-2014
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Theodorus van der Zanden en Maria Jacoba van der Ven - 1891

  In het jaar een duizend acht honderd een en negentig, den vijfden der maand Augustus, zijn voor ons Adriaan van den Berg Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Erp, provincie Noordbrabant, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen Theodorus van der Zanden, weduwenaar van Petronella Lambers, oud acht en dertig jaren, geboren te ’s-Hertogenbosch, den elfden der maand April een duizend acht honderd drie-en-vijftig, van beroep Hoofdonderwijzer, wonende te Erp, meerderjarige zoon van de echtelieden Theodorus van der Zanden, zonder beroep wonende te Dinther en van Theodora Leermakers, overleden, en Maria Jacoba van der Ven, jongedochter, oud acht en dertig jaren, geboren te ’s-Hertogenbosch den dertienden der maand Augustus een duizend acht honderd twee-en-vijftig, van beroep hulponderwijzeres wonende te Erp, meerderjarige dochter van wijlen de echtelieden Emanuel Adrianus Henricus van der Ven en van Maria Louisa Nathalie Sala, die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende: Het bij de wet gevorderde bewij,s dat de eerste der verschenen personen aan zijn verplichting ten aanzien van de Nationale Militie voldaan heeft. De geboorte akte van ieder der aanstaande echtgenooten. De bewijzen, dat de bij wet vereischte huwelijks-afkondigingen in de gemeente Erp en ’s-Hertogenbosch zonder stuiting hebben plaats gehad. De akte van overlijden des bruidegoms vorige echtgenoote, waaruit blijkt dat zij op den tweeden der maand April eenduizend achthonderd zeven-en-tachtig te Erp is overleden. Dientengevolge is door de aanstaande echtgenooten ten onzen overstaan, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd, “dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,” en hebben wij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet, verklaard dat de personen van Theodorus van der Zanden en Maria Jacoba van der Ven bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn. De huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van 1e Hendrikus van der Zanden, oud vijf en dertig jaren, van beroep landmeter bij het kadaster, wonende te Roermond, 2e Hendrikus Verhagen, oud zestig jaren, van beroep Hoofd der School, wonende te Loosbroek gemeente Dinther, 3e Emanuel van der Ven, oud vier en twintig jaren, van beroep hulponderwijzer wonende te ’s-Hertogenbosch, 4e Wilhelmus Enthoven, oud twee en dertig jaren, van beroep onderchef spoorwegen wonende te Roosendaal. De getuigen hebben verklaard te zijn 1e broeder van den bruidegom, 2e neef van den bruidegom, 3e broeder van de bruid, 4e zwager van de bruid. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met de bruidegom, de bruid en getuigen.

  Bijlagen:
  Huwelijk Theodorus van der Zanden en Maria Jacoba van der Ven kopie.jpg (464.7 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  12-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Daniel Antonius Sala en Eugenie Marie Eberson
  No. 112.
  Huwelijks Acte van Daniel Antonius Sala en Eugenie Marie Eberson.
  Op heden den zeven en twintigsten Julij des jaars achttien honderd negen en vijftig compareerden voor ons, Gerrit Hendrik Andres, Wethouder der Gemeente Arnhem Provincie Gelderland, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand; Daniel Antonie Sala, oud vier en twintig jaren, instrumentmaker, geboren en wonende te Leijden, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Carolus Antonius Sala, in leven spiegelfabrikant, en Maria Sibilla Spekman;
  en Eugenie Marie Eberson, oud twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Arnhem, minderjarige dochter van Hendricus Petrus Eberson, likeurstoker, en van Elisabeth Maria Perquin, zonder beroep, echtelieden, wonende alhier.
  Welke aan ons hebben verzocht om het huwelijk hetwelk zij voornemens zijn onderling aan te gaan te voltrekken, op welk verzoek regt doende en gelet dat de afkondigingen voor het huis de Gemeente alhier hebben plaatsgehad voor de eerste maal op zondag den tienden Julij en voor de tweede maal op zondag den zeventienden Julij beiden dezes jaars, en te Leijden op dezelfde dagen; en de acten daarvan behoorlijk zijn opgemaakt en geaffigeerd zonder dat ons eenige oppositie tegen dit huwelijk is aangekondigd.
  Gezien de bijgebragte en aan deze acte geannexeerde stukken, als:
  1e Extract uit het Geboorte Register der Gemeente Leijden ten behoeve van den Bruidegom;
  2e Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie;
  3e Extract uit het Overlijdens Register der Gemeente Leijden, stavende den dood van Bruidegoms Vader;
  4e Extract uit het Overlijdens Register der gemeente Leijden, stavende den dood van Bruidegoms Moeder;
  5e Extract uit het Register der acten van Geboorte binnen de Gemeente Arnhem, ten behoeve van de Bruid;
  6e Bewijs van den onverhinderden afloop der huwelijks afkondigingen in de Gemeente Leijden.
  Gehoord de mondelinge toestemming in dit huwelijk door de ouders der Bruid, beiden alhier tegenwoordig.
  Voorts door den Bruidegom en de Bruid ten overstaan van ons en van de nagenoemde getuigen, verklaard zijnde dat zij elkander tot echtgenooten aannemen en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, zoo verklaren wij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in de naam der Wet dat Daniel Antonius Sala en Eugenie Marie Eberson door een wettig huwelijk aan elkander zijn verbonden.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Hendrikus Sala, oud negen en twintig jaren, spiegelfabrikant wonende te Leijden, Broeder van den Comparant; Antonius Franciscus Hopman, oud drie en dertig jaren, likeurstoker, wonende te Leijderdorp, Zwager van den Comparant; Jan Willem Florantijn Jansen, oud veertig jaren, logementhouder, wonende alhier, Zwager van Comparante en Joannes Petrus Weenen, oud acht en dertig jaren, goud en zilversmid wonende alhier, Neef van Comparante en is derzelve na voorlezing door de beide Comparanten, de Ouders van Comparante en de vier getuigen benevens ons geteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Daniel Antonius Sala en Eugenie Marie Eberson kopie.jpg (3 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  11-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Simon Johannes Sala en Henriette Marie Waterreus 28-09-1918

  Akte 1116.

  Heden den acht en twintigsten September negentien honderd achttien zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente ’s Gravenhage, in het openbaar in het huis der Gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:

  Simon Johannes Sala oud een en veertig jaren, kunsthandelaar, geboren te leiden, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Hendrikus Sala, overleden, en van Catharina Petronella Knaapen, zonder beroep, wonende te Leiden.

  En Henriëtte Marie Waterreus, oud twintig

  jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Hendricus Ludovicus Theodorus Waterreus, oud vier en veertig jaren, broodfabrikant, en van Maria Perrison Teunissen, oud vier en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier tegenwoordig en contesteerende.

  De afkondiging van dit huwelijk had zonder stuiting alhier plaats op den veertienden dezer. Bruidegom en bruid hebben ons overlegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten door de Wet aan den huwlijken staat verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig Lambertus Gerardus Waterreus, oud zes en vijftig jaren, broodfabrikant, oom der bruid en Gerardus Johannes Sala, oud drie en veertig jaren, arts, broeder van den bruidegom, beiden wonende alhier. Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met comparanten, hare ouders en de getuigen.

  S.J. Sala                     L.G. Waterreus

  H.M. Waterreus          G.J. Sala

  H.L. Waterreus          

  M Waterreus Perrison Teunissen

  In de kantlijn van de Huwelijksakte

  Door het vonnis der Arrondissements Rechtbank alhier van den zevenden December negentien honderd drie en dertig en de inschrijving in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente op den elfden Januari negentien honderd vier en dertig is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden.

  Get: …

  Bijlagen:
  Huwelijksakte van Simon Johannes Sala en Henriette Marie Waterreus 28-09-1918.jpg (390.4 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  08-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Anthonius Ludovicus Ouwerkerk en Arnoldina Johanna Dorothea Verhoeven


  Plaats Leiden
  Datum 17-09-1874
  Bruidegom Anthonius Ludovicus Ouwerkerk  
  Vader bruidegom Ferdinandus Johannes Gerardus Ouwerkerk  
  Moeder bruidegom Antonia Hamerslag  
  Bruid Arnoldina Johanna Dorothea Verhoeven  
  Vader bruid Bernardus Petrus Verhoeven  
  Moeder bruid Francisca Carolina Bernard  
  Aktenummer 243

  In het jaar achttien honderd vier en zeventig, den zeventienden September des na middags te half twee uren,
  zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen,
  Anthonius Ludovicus Ouwerkerk, jongman, oud acht en twintig jaren, winkelier geboren te Leiden, wonende aan den Nieuwen Rijn alhier,
  meerderjarige zoon van Ferdinandus Johannes Gerardus Ouwerkerk, zonder beroep wonende te Leiden, tijdelijk verblijf houdende te Bloemendaal, en van Antonia Hamerslag, overleden.
  Zijnde de vader buiten staat om zijnen wil te verklaren, blijkens attest afgegeven door den eersten Geneesheer directeur van het krankzinnigengesticht Mariënheide te Bloemendaal.
  Overleggende zijne geboorteakte, de dood akte van zijne moeder, het certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie en ... verklaring
  en Arnoldina Johanna Dorothea Verhoeven, jonge dochter, oud een en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Leiden, wonende op de Haarlemstraat alhier,
  minderjarige dochter van Bernardus Petrus Verhoeven, behanger, mede woonachtig op de Haarlemstraat alhier tegenwoordig en toestemmende en van Francisca Carolina Bernard, overleden.
  Overleggende hare geboorteakte en de doodakte van hare moeder.
  Welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied,
  namelijk de eerste den zesden September en de tweede den dertienden September dezes jaars beide dagen des middags te twaalf uren.
  Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende,
  in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten,
  en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn;
  waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der wet,
  dat Anthonius Ludovicus Ouwerkerk en Arnoldina Johanna Dorothea Verhoeven door het huwelijk vereenigd zijn, waarvan wij akte hebben opgemaakt ....
  Henricus Jacobus Verhoeven, oud zeven en vijftig jaren, koekbakker,
  Josephus Antonius Bernard?, oud een en vijftig jaren, koopman, ooms van den bruid,
  Johannes Franciscus ...borg, oud twee en veertig jaren, koopman en
  Martinus Josephus de Graaf, oud acht en dertig jaren, koekbakker, neven van de bruid, allen wonende te Leiden.
  En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den bruidegom, de bruid den vader van de bruid en de getuigen geteekend

  Bijlagen:
  Huwelijk Anthonius Ludovicus Ouwerkerk en Arnoldina Johanna Dorothea Verhoeven.jpg (3.6 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  07-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Henricus Maria Joseph Borzo en Georgina Huberta Bernardina Swagemakers

  Plaats Tilburg
  Aktenummer 112
  Huwelijksdatum 17-08-1886
  Getuige Franciscus Carolus Ummels
  Getuige Ludovicus Johannes Christophelus Bogaerts
  Getuige Leonardus Johannes Daniel Swagemakers
  Getuige Gerardus Josephus George van Alphen

  In het jaar een duizend acht honderd zes en tachtig, den zeventienden der maand Augustus, zijn voor ons Johannes Franciscus Jansen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Tilburg in het huis der gemeente in het openbaar verschenen:
  Henricus Maria Borzo, oud vijf en twintig jaren, geboren te 's Hertogenbosch den een en dertigsten der maand Juli een duizend acht honderd en een en zestig, van beroep spiegelfabrikant, wonende te 's Hertogenbosch, meerderjarige zoon van Carolus Franciscus Borzo, zonder beroep en van Joanna Ida Cornelia Bogaerts, beide wonende te 's Hertogenbosch, en
  Maria Georgina Huberta Bernardina Swagemakers, oud negentien jaren, geboren te Tilburg, den elfden Juni een duizend acht honderd en zeven en zestig, zonder beroep, wonende alhier, minderjarige dochter van Hubertus Bernardus Swagemakers, fabrikant en van Isabella Adriana Angelina Huberta van Alphen, beide wonende alhier,
  die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende:
  Het bij de wet gevorderde bewijs, dat de eerste der verschenen personen aan zijne verplichting ten aanzien der nationale militie voldaan heeft.
  De geboorte akte van ieder der aanstaande echtgenooten.
  De bewijzen, dat de bij de wet vereischte huwelijksafkondigingen in de gemeenten 's Hertogenbosch en Tilburg zonder stuiting hebben plaatsgehad.
  De ouders van bruidegom en bruid, hierbij tegenwoordig, hebben ons verklaard, hunne toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk te geven.
  Dientengevolge is door de aanstaande echtgenooten ten onzen overstaan, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, en hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der wet verklaard, dat de personen van Henricus Maria Joseph Borzo en Maria Georgine Huberta Brenardina Swagemakers bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
  Deze huwelijksvoltrekking heeft plaatsgehad in tegenwoordigheid van:
  1e Franciscus Carolus Ummels, oud vier en vijftig jaren, van beroep notaris, wonende te 's Hertogenbosch.
  2e Ludovicus Johannes Christophelus Bogaerts, oud drie en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te 's Hertogenbosch.
  3e Leonardus Johannes Daniel Swagemakers, oud vier en veertig jaren, van beroep fabrikant, wonende te Tilburg en
  4e Gerardus Josephus George van Alphen, oud drie en veertig jaren, van beroep, zonder, wonende te Ginneken.
  De getuigen hebben verklaard te zijn: de eerste behuwd oom en de tweede de oom van den bruidegom, de derde en vierde ooms van den Bruid.
  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.
  De Ambtenaar van den Burgerlijken Stad voornoemd

  Bijlagen:
  Huwelijk Henricus Maria Joseph Borzo en Georgina Huberta Bernardina Swagemakers.jpg (3.5 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  06-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Petrus Jacobus Hensterman en Johanna Maria Schretlen

  Plaats Leiden
  Datum 10-01-1839
  Vader bruidegom Johannes Hensterman  
  Moeder bruidegom Hendrina Pastoor  
  Vader bruid Daniël Schretlen  
  Moeder bruid Maria Magdalena Schretlen
  Getuige Daniel Schretlen
  Getuige Dominicus Anthonius Schretlen
  Getuige Martinus Johannes Schretlen
  Getuige  Carolus Dominicus Sala
  Aktenummer 3

  In het jaar achttien honderd negen en dertig, den tienden Januarij 's middags ten een ure,
  zijn voor ons Dr. Paulus Godfried van Hoorn, Wethouder der Stad Leijden, gedelegueerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand, gecompareerd;
  Petrus Jacobus Hensterman, jongman, oud vier en twintig jaren, genees, heel en vroedmeester, geboren te Sassenheim, op den vijftienden Februarij achttienhonderd veertien, blijkens geboorte acte, wonende te Scheveningen,
  meerderjarige zoon van Johannes Hensterman, heelmeester en Hendrina Pastoor, echtelieden wonende te Sassenheim, alhier tegenwoordig en toestemmende,
  hebbende voldaan  aan de wet op de nationale militie, blijkens certificaat afgegeven door den heer Staatsraad Gouverneur van Zuid Holland, de dato dertienden December achttien honderd acht en dertig, alsmede consent van den heer Directeur Generaal van Oorlog houdende toestemming tot het aangaan van een huwelijk, de dato dertien October achttien honderd acht en dertig, te eene, en
  Johanna Maria Schretlen, jonge dochter, oud negentien jaren, zonder beroep, geboren te Leijden op den zestienden Maart achttien honderd negentien, blijkens geboorte acte, wonende alhier op de Hogewoerd,
  minderjarige dochter van Daniel Schretlen, overleden te Leijden, op den dertigsten Mei achttien honderd vijf en dertig, blijkens dood acte, en Maria Magdalena Schretlen, zonder beroep, wonende op de Hogewoerd, alhier tegenwoordig en toestemmende ter andere zijde.
  Welke aan ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den dertigsten December achttien honderd acht en dertig, en zesden Januarij dezes jaars, alsmede te 's Gravenhage op dezelfde dagen, 's middags ten twaalf uren.
  Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle die pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven:
  verklaren wij in naam der Wet, dat Petrus Jacobus Hensterman en Johanna Maria Schretlen, door het huwelijk zijn vereenigd,
  waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Daniel Schretlen, oud negen en twintig jaren, winkelier, wonende in de Maarsmansteeg,
  Dominicus Anthonius Schretlen, oud zeven en twintig jaren, smit, wonende op de Hogewoerd,
  Martinus Johannes Schretlen, oud vier en twintig jaren, chirurgijn en vroedmeester, wonende op de Hogewoerd, alle drie broeders der comparante, en
  Carolus Dominicus Sala, oud zeven en veertig jaren, spiegelmaker, wonende op de Breedestraat, oom der comparante, welke na gedane voorlezing met ons, de comparanten, ouders en getuigen hebben geteekend

  Bijlagen:
  Huwelijk Petrus Jacobus Hensterman en Johanna Maria Schretlen.jpg (2.3 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  05-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Bernardus Cornelus Anthonius Maria Ouwerkerk en Elisabeth van der Meij

  Plaats Leiden
  Datum 20-08-1907
  Aktenummer 278
  Getuige Thimotheus Wilhelm Ouwerkerk
  Getuige Adrianus Jacobus Binnendijk
  Getuige Frederik van der Meij
  Getuige Gerrit Jan van der Maaten

  In het jaar negentienhonderd zeven den twintigsten Augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden in het Raadhuis verschenen:
  Bernardus Cornelis Anthonius Maria Quwerkerk, oud vijf en twintig jaren, graanhandelaar, geboren en wonende te Leiden,
  meerderjarige zoon van Anthonius Ludovicus Ouwerkerk en van Arnoldina Johanna Dorothea Verhoeven,
  beide zonder beroep en wonende te Leiden, beide alhier tegenwoordig en toestemmende;
  overleggende zijne geboorte acte en het militiebewijs:
  En Elisabeth van der Meij, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden,
  meerderjarige dochter van Zacharias van der Meij, broodbakker en van Johanna Rebecca Helena Berkemeier, zonder beroep, beide wonende te Leiden,
  beide alhier tegenwoordig en toestemmende, overleggende hare geboorte acte;
  Welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente.
  Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende,
  in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en
  getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn;
  waarop door hun elk afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven, verklaren wij in naam der wet,
  Bernardus Cornelis Anthonius Maria Ouwerkerk en Elisabeth van der Meij, door het huwelijk vereenigd zijn,
  waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
  Thimotheus Wilhelm Ouwerkerk, oud twee en zestig jaren, kunstschilder, wonende te Noordwijk, oom van den bruidegom,
  Adrianus Jacobus Binnendijk, oud dertig jaren, boekhandelaar,
  Frederik van der Meij, oud drie en twintig jaren, bloemist, broeder van de bruid en
  Gerrit Jan van der Maaten, oud zeven en twintig jaren, assistent gasmeester, alle wonende te Leiden.
  En is deze acte na voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid en de getuigen geteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Bernardus Cornelus Anthonius Maria Ouwerkerk en Elisabeth van der Meij.jpg (2.6 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  04-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Carolus Dominicus Sala en Catharina Elisabeth Bomers

  De zevenden Februari achttienhonderd vijf en dertig des voor middags ten elf uren zijn, voor mij Gerrit Middelburg - Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente 's Gravenzande en Zand Ambagt in het gemeentehuis verschenen: Carolus Dominicus Sala, Spiegelmaker, oud acht en dertig jaren, geboren te Leijden en gedoopt den dertigsten September zeventien honderd zes en negentig volgens acte, wonende te Leijden, voldaan hebbende aan de Nationale Militie blijkens bewijs, meerderjarige zoon van Dominicus Sala, zonder beroep, en Maria Magdalena Weereld echtelieden beide wonende te Leijden, welke hunner toestemming tot dit huwelijk hebben verleend, blijkens akte van toestemming den zevenden Januari achttien honderd vijf en dertig voor den notaris Abraham Zuurdeeg residerende te Leijden en getuigen gepasseerd, behoorlijk geregistreerd en gelegaliseerd; weduwnaar van Willemina Catharina Rhehorst, gewoond hebbende en overleden te Leijden den achtsten September achttienhonderd zes en twintig volgens acte.

  En Catharina Elisabeth Bomers, Dienstbode, oud zeven en twintig jaren, geboren te Wattenscheid in Pruissen den negenden Junij achttienhonderd zeven volgens acte behoorlijk voor zegel geviseerd en geregistreerd mitsgaders getranslateerd, wonende te 's Gravenzande, meerderjarige dochter van Christiaan Bohmers in leven, slotenmaker gewoond hebbende en op den negentiende Maart achttienhonderd twintig te Wattenscheid voormeld, blijkens acte welke voor zegel is geviseerd, geregistreerd en getranslateerd , en van Regina Hannemann, zonder beroep, wonende te Bruninghausen, welke hare toestemming tot dit huwelijk heeft verleend bij acte van toestemming den drie en twinstigsten Januari achttienhinderd vijf en dertig voor Otto Henric Theodoor Nordalm koninklijke pruissische Geregts Commissaris en notaris van het departement des hoog loffelijke opperlandgeregt in de Ham te Dortmund in pruissen gepasseerd, welke acte is voor zegel geviseerd, geregistreerd en getranslateerd, zijnde de voormelde translatij aan dezelven acten vastgehecht.

  Ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied voor de deur van het raadhuis alhier op Zondagen den zesden en achttienden Januari, dezes jaars beide des voor middags, en te Leiden, woonplaats van den bruidegom, op Zondagen den elfden en achttienden Januari dezes jaars volgens certificaat met aan planning bij de wet bepaald en zonder oppositie.

  Wij hebben als toen voorgelezen de vermelde stukken en hetzelfde hoofdstuk van de titel van het huwelijk des Burgerlijken Wetboek, en de aanstaande Echtgenooten afgevraagd of zij elkander wederkerig tot Man en Vrouw nemen wilden waarop door elk derzelven een toestemmend antwoord gegeven zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard dat Carolus Dominicus Sala en Catharina Elisabeth Bohmers door het huwelijk zijn verbonden.
  Waarvan deze acte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Thomasmeszoon van den Ende, oud drie en vijftig jaren, bouwman, goede bekende van bruidegom en bruid, Pieter van der Lingen, oud een en vijftig jaren, insgelijks goede bekende, Engel van der Wel, oud vier en veertig jaren, bouwman en de tweede getuigen tuinman, en Johannes Overleeft, oud een en veertig jaren, bouwman, de twee laatste getuigen goede bekenden wonende alle de getuigen te 's Gravenzande; En hebben Bruidegom en Bruid , de getuigen met mij ambtenaar deze na gedane voorlezing onderteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Carolus Dominicus Sala en Catharina Elisabeth Bomers.jpg (1.7 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  03-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Johannes Antonius Maria van Liempt en Catharina Francisca Julia Sala

  Plaats Eindhoven
  Aktedatum huwelijk 08-01-1924
  Aktenummer 4
  Getuige Julius Johannes Franciscus Sala
  Getuige Franciscus Adrianus Johannes van Eindhoven

  Heden den achtsten Januari negentien honderd vier en twintig zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Eindhoven, in het openbaar in het gemeentehuis verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Johannes Antonius Maria van Liempt, oud zeven en twintig jaren, van beroep scheikundig ingenieur, geboren te 's Hertogenbosch en wonende te Eindhoven, meerderjarige zoon van Johanna Maria Sondereggen, oud vier en zestig jaren, zonder beroep, wonende te Vucht, persoonlijk toestemming tot dit huwelijk gevende,
  en Catharina Francisca Julia Sala, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Stratum en wonende te Eindhoven, meerderjarige dochter van Johannes Gijsbertus Arnoldus Theodorus Sala, oud zes en vijftig jaren, van beroep arts, wonende te Eindhoven persoonlijk toestemming tot dit huwelijk gevende en van Betsij Maria Lungen, zonder beroep, wonende te Eindhoven. bij authentieke akte hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
  Partijen hebben aan mij overlegd de stukken hierna genoemd, zijnde:
  1e Een uittreksel uit de geboorteakte van den bruidegom geboren den zesden Juni achttienhonderd zes en negentig.
  2e Een uittreksel uit de geboorteakte van de bruid, geboren den veertienden Januari negentienhonderd en een;
  3e Een uittreksel uit de overlijdensakte van den vader van den bruidegom;
  4e Authentieke akte van toestemming van de moeder der bruid
  Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter mijner kennis zijn gebracht, en afkondiging in deze gemeente
  op ZATERDAG, den twee en twintigsten December des vorigen jaars, heeft plaatsgehad en zonder stuiting is afgeloopen, heb ik bruidegom en bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan den huwelijken staat zijn opgelegd. Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard, dat Johannes Antonius Maria van Liempt en Catharina Francisca Julia Sala door den ECHT aan elkaar zijn verbonden.
  Als getuigen waren tegenwoordig: Julius Johannes Franciscus Sala, oud een en twintig jaren, zonder beroep, wonende te Arnhem, broer van de bruid; Franciscus Adrianus Johannes van Eindhoven, oud vijf en zestig jaren, zonder beroep, wonende te 's Hertogenbosch, zwager van den bruidegom. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
  De doorhaling van een woord in deze akte is goedgekeurd.
  De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

  Bijlagen:
  Huwelijk Johannes Antonius Maria van Liempt en Catharina Francisca Julia Sala.jpg (974.2 KB)   
  Huwelijk Johannes Antonius Maria van Liempt en Catharina Francisca Julia Sala2.jpg (892.6 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  02-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Josephus Dominicus Wilhelmus Borzo en Engelina Johanna Smit
  No. 84
  Den zes en twintigsten Julij achttien honderd een en zeventig, zijn voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, in het openbaar ten gemeentehuize alhier verschenen, ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, Josephus Dominicus Wilhelmus Borzo, oud vijftig jaren, spiegelfabrikant, geboren en wonende te 's Hertogenbosch, meerderjarige zoon van Joseph Borzo, en van Anna Maria Sala, echtelieden, overleden; En:
  Engelina Johanna Smit, oud acht en veertig jaren, zonder beroep, geboren te Haarlem, wonende alhier, meerderjarige dochter van Theodorus Smit en van Maria van der Putten, echtelieden, overleden.
  De afkondigingen van dit huwelijk hebben zonder stuiting alhier plaats gehad op zondagen den zestienden en den drie en twintigsten dezer maand, alsmede op dezelfde dagen te 's Hertogenbosch.
  De aanstaande echtgenooten hebben aan ons overgelegd hunne geboorteacten, en het bewijs der gedane huwelijksafkondigingen te 's Hertogenbosch.
  Vervolgens is door ons aan de comparanten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en of zij getrouw al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen bevestigend is beantwoord, waarop wij in de naam der wet hebben verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
  In tegenwoordigheid van Carolus Franciscus Borzo, oud zes en veertig jaren, fabrikant, broeder van den bruidegom, Franciscus Christianus Ummels, oud negen en dertig jaren, behuwd broeder van den bruidegom beiden wonende te 's Hertogenbosch, Meester Henricus Adrianus van Moors, oud drie en veertig jaren, procureur, neef van den bruidegom, en Frederik Petrus Johannes Spies, oud vijf en dertig jaren. koopman, beide wonende alhier.
  Voorlezing dezer acte is door ons gedaan aan de comparanten en de getuigen, die met ons hebben onderteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Josephus Dominicus Wilhelmus Borzo en Engelina Johanna Smit kopie.jpg (948.1 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  01-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Carolus Dominicus Sala en Willemina Katrina Rehorst

  Bruidegom Carolus Dominicus Sala, geboren te  Leiden, leeftijd  27
  Vader Dominicus Sala
  Moeder Maria Magdalena Weereld
  Bruid Willemina Katrina Rehorst, geboren te  Amsterdam, leeftijd  23
  Vader Willem Rehorst
  Moeder Engeliena van den Wildenberg
  Plaats Delft Huwelijksdatum 10-12-1823

  In het jaar een duizend acht honderd drie en twintig, den tienden der maand December des middags ten twaalf ure,
  zijn voor ons Mr. Pieter de Espanl, Burgemeester, als Ambtenaar van den Burgelijken staat der gemeente van Delft gecompareerd
  Carolus Dominicus Sala, oud zeven en twintig jaren, blijkens overgelegd Doop Extract, van beroep spiegelmaker, geboren en wonende te Leiden,
  meerderjarig ongehuwd zoon van Dominicus Sala, koopman, en van Maria Magdalena Weereld wonende te Leijden,
  gevende derzelve toestemming in dezen blijkens overgelegde akte van consent;
  hebbende de comparant aan zijne verplichtingen omtrent de Nationale Militie voldaan blijkens overgelegd certificaat
  afgeven door den Heere Gouverneur van Zuid holland den een en dertigsten October dezes jaars;
  En Willemina Katrina Rehorst, oud drie en twintig jaren blijkens overgelegd Doop Extract, zonder beroep, geboren te Amsterdam en wonende alhier,
  meerderjarige ongehuwde dochter van Willem Rehorst en Engelina van den Wildenberg beide overleden,
  de eerstgenoemde te Amsterdam de tweede te Culemborg blijkens de overgelegde Extracten,
  zijnde voorts overeenkomstig  het advies van den Staatsraad van den dertigsten Maart 1800 en acht, door de vier na te noemen getuigen verklaard dat
  hoezeer de ouders der comparanten in de van hen overgelegde Dood Extracten verschillend en anders dan in het overgelegd Doop extract der Comparante, genoemd zijn,
  echter daarin dezelfde persoonen en hare genoemde Ouders bedoeld worden.
  dewelken ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van het door hen voorgenomen huwelijk,
  waarvan de proclamtien overeenkomstig de Wet van de Puije van het Raadhuis dezer Stad hebben plaats gehad,
  alsook te Leiden zijn gedaan op den dertigsten November en de zevenden December van het jaar achttien honderd drie en twintig alhier ten half twaalf
  en te Leijden te twaalf ure des middags.
  Na dat alvorens overeenkomstig het advies van den Stadsraad van den vierden Thermidor (Warmtemaand) van het jaar dertien door de bruid was verklaard,
  dat de plaats van het overlijden of de laatste woonplaats van hare Grootouders zoo van vaders als moeders zijde aan haar onbekend zijn,
  welke verklaring door de na te noemen getuigen zijnde: - En geene oppositie tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht,
  hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing van alle vorengemelde stukken,
  alsmede van het zesde hoofdstuk van den titel van het Burgerlijk Wetboek, tot opschrift hebbende van het huwelijk,
  ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander voor man en vrouw wilden erkennen; waarop door elk van hun toestemmend zijnde geantwoord,
  verklaren Wij in naam der Wet dat Carolus Dominicus Sala en Willemina Katrina Rehorst voornoemd door het huwelijk verbonden zijn.
  Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van den Berg, oud zeven en veertig jaren, uitdrager, van
  Jan Hetteling oud negen en zestig jaren, borstelmaker,
  van Nicolaas Vinkhuizen, oud acht en zeventig jaren, zonder beroep en van Michiel Sonne, oud negen en twintig jaren, Timmermansknecht,
  zijnde door geene bloedverwantschap of aanhuwelijking de Echtgenooten bestaande en wonende allen binnen deze gemeente,
  welke acte na voorlezing nevens ons en de Echtgenooten hebben onderteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Carolus Dominicus Sala en Willemina Katrina Rehorst.jpg (4.7 MB)   
  Huwelijk Carolus Dominicus Sala en Willemina Katrina Rehorst2.jpg (855.9 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  01-12-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Jan Lieste en Cornelia Grillis

  Bruid Cornelia Grillis  
  Vader bruid Pieter Grillis  
  Moeder bruid Joanna Jacoba de Gelder  
  Aktenummer 145
  Opmerkingen Bruidegom weduwnaar van: Elisabeth Sala.

  In het jaar achttien honderd vier en dertig, den negen en twintigsten Mei 's voormiddags ten elf ure,
  zijn voor ons Dr. Paulus Godfried van Hoorn, Wethouder der Stad Leijden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand, gecompareerd;
  Jan Lieste weduwnaar van Elisabeth Sala, overleden te Leijden den zesden Januarij achttienhonderd twee en dertig, blijkens doodextract in dato den zevenden Mei achttienhonderd vier en dertig, zes en dertig jaren geboren te Haarlem den vijftienden Augustus zeventienhonderd zeven en negentig, blijkens doopextract, in dato den vijfden Mei achttienhonderd vier en dertig, kamerbehanger, wonende in de Hoogelandsche kerksteeg wijk 6 No. 136, meerderjarige zoon van Abraham Lieste, overleden te Haarlem den vijftienden September achttienhonderd negentien blijkens dood extract, in dato den vijfden Mei achttienhonderd vier en dertig,
  en van Catharina Klok, zonder beroep, wonende  te Haarlem, alhier tegenwoordig en toestemmende,
  voldaan hebbende aan de wet op de Nationale Militie blijkens Certificaat van L. E. den Staatsraad Gouverneur van Noord Holland, in dato den vijfden Mei achttienhonderd vier en dertig.

  En Cornelia Grillis, jong dochter, oud twee en twintig jaren, geboren te Haarlem den vijf en twintigsten Julij achttienhonderd elf, blijkens doopextract in dato den vijfden Mei achttienhonderd vier en dertig, naaister wonende te Haarlem, meerderjarige dochter van Pieter Grillis, horlogemaker wonende Haarlem, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Joanna Jacoba de Gelder, overleden te Haarlem, den achttienden Julij achttienhonderd veertien, blijkens doodextract, in dato den vijfden Mei achttienhonderd vier en dertig.
  Welke aan ons verzocht hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den elfden Mei en de tweede den achttienden Mei beiden des jaars achttienhonderd vier en dertig 's middags ten twaalf ure, alsmede te Haarlem op dezelfde dag. Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, alsmede van het Hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wetboek, ten opschrift hebbende van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot Man en Vrouw wilden nemen: waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet dat Jan Lieste en Cornelia Grillis, door het huwelijk verbonden zijn, van hetwelk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Fredrik Arbouw, oud vier en dertig jaren, kastenmaker, wonende op de Hoogelandsche Kerkgracht, Bendict Scholtze, oud een en dertig jaren, glaskooper, wonende in de Burgsteeg, Pieter Jacobus Schouten, oud zes en vijftig jaren, kamerbehanger, wonende  in de Hooglandsche Kerksteeg, en Johannes Leurens Ontijd, oud vier en dertig jaren, schoenmaker, wonende te Haarlem, goede bekenden der comparanten, welke na gedane voorlezing deze acte met ons en de contracterende partijen hebben onderteekend, uitgezonderd de moeder des bruidegoms, verklarende niet te kunnen schrijven.

  Bijlagen:
  Huwelijk Jan Lieste en Cornelia Grillis.jpg (2.7 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  23-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Carolus Franciscus Borzo en Joanna Cornelia Bogaerts
  In het jaar een duizend acht honderd zestig, den vierden dag der maand Julij, voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente 's Hertogenbosch, zijn verschenen ten eenre: Carolus Franciscus Borzo, spiegelfabrikant, jongman, oud vijf en dertig jaren, geboren en wonende alhier, geboren den vijftienden November achttienhonderd vier en twintig, zoon van wijlen Joseph Borzo en van Anna Maria Sala, zonder beroep wonende alhier.
  En ter andere zijde: Joanna Ida Cornelia Bogaerts, zonder beroep, jonge dochter, oud twee en twintig jaren, geboren en wonende alhier, geboren den zestienden September achttienhonderd zeven en dertig, dochter van, Henricus Bogaerts, ondernemer van postwagendiensten en van Maria Francisca Minoretti, zonder beroep wonende alhier.
  Welke Comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hunlieder voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen in deze Gemeente, zonder stuiting, zijn geschied overeenkomstig de Wet, op Zondagen van den vier en twintigsten Junij en eersten Julij jongstleden, tot welk einde zij aan ons hebben overlegd de stukken hierna genoemd,
  als voor eerst:  het geboorte extract van den Bruidegom, ten tweede het geboorte extract der Bruid, de ouders der Bruid hier tegenwoordig hebben verklaard hunne toestemming te geven tot de voltrekking van dit huwelijk, waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen bevestigend beantwoord zijnde, hebben wij, in de naam der Wet, verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.
  Van al hetgeen wij Ambtenaar voornoemd, hebben opgemaakt de tegenwoordige Akte van Huwelijk, in bijwezen van: Joseph Borzo, Spiegelfabrijkant, oud negen en dertig jaren, Jacques Botti, Winkelier, oud vijftig jaren, en van Joannes Lambertus Gieliam, Fabrijkant van Gouden en zilveren werken, oud drie en vijftig jaren, en van Martinus Johannes Schretlen, Chirurgijn en vroedmeester, oud zes en veertig jaren, getuigen ten deze, zijnde de eerste broeder der Bruid, de twee wonende te Uden, de vierde te Leijden, de overige wonende binnen deze Gemeente, en hebben de contracterende partijen en de verdere comparanten, na gedane voorlezing, deze met en benevens ons geteekend.
  Gedaan in het openbaar, ten Stadhuize der Gemeente 's Hertogenbosch, Dag, Maand en Jaar als boven.
  De Ambtenaar ven den Burgerlijken Stand der Gemeente 's Hertogenbosch.

  Bijlagen:
  Huwelijk Carolus Franciscus Borzo en Joanna Cornelia Bogaerts kopie.jpg (2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  17-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.RK Huwelijk Daniel Schretlen en Maria Magdalena Sala

  Plaats Leiden

  Bron Trouwen RK

  Bruidegom Daniel Schretlen  

  Bruid Maria Magdalena Sala  

  Archiefnr 0544B 

  Inventarisnummer 10 

  Inventaris beginjaar 1730

  Inventaris eindjaar 1811

  Opmerkingen: testes ouders van de echtgenoten zie ook schepentrouwboek

  D - 174vs 12 mei 1808

   

  Bijlagen:
  RK Huwelijk Daniel Schretlen en Maria Magdalena Sala.jpg (887.5 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  15-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijksakte Daniel Schretlen en Anna Maria Hanssen

   

  In het jaar een duizend acht honderd drie-en-dertig, den zes en twintigsten dag der maand July des namiddags om zes ure, voor ons Wethouder der Stad ’s Hertogenbosch, Beambte van den Burgerlijken Stand, zijn verschenen,

   

  ter eenre: Daniel Schretlen, Tabakskooper, jongman, oud vier en twintig jaren, geboren te Leyden, Provincief Zuid Holland, gedoopt den twintigsten Mei Achttien Honderd Negen, wonende aldaar, meerderjarige Zoon van

   

  Daniel Schretlen, van beroep Smid, wonende te Leyden, hier tegenwoordig en consenterende tot het voltrekken dezes,

  en van Maria Magdalena Sala, echtelieden mede wonende te Leyden voornoemd

   

  Hebbende de contractant aan Zijne verpligting nopens de Nationale Militie voldaan, blijkens Certificaat van den Heere Staatsraad gouverneur der Provincie Zuid Holland van den eersten dezer Maand … Nummer 1875

   

  En ter andere zijde: Anna Maria Hanssen particulier, jonge dochter, oud vier en twintig jaren, geboren alhier, gedoopt den twee en twintigsten  October, achttien honderd acht, wonende alhier, meerderjarige dochter van

  wijlen Andreas Petrus Hanssen, alhier overleden den zes en twintigsten October achttien honderd twee en twintig,

  en van Maria  Christina  Vereijck, tegenwoordig, en consenterende tot het voltrekken dezes,

   

  Welke comparanten ons verzocht hebben, tot het voltrekken van hunlieder voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen in deze Gemeente, zonder eenige verhindering, zijn geschied, overeenkomstig de Wet, te weten: de eerste op Zondag dan Veertienden dezer maand July en de tweede op Zondag daaraanvolgende den een en twintigsten derzelve maand

   

  Geene tegenkanting tegen dit Huwelijk ons bekend zijnde, regt doende aan hunne vordering, na voorlezing te hebben gedaan, ingevolge de wet,

  1e van de Huwelijks-Afkondigingen, gedaan binnen deze Stad,

  2e van een certificaat in dato vier en twintigsten van dezer maand waaruit blijkt dat de Huwelijkspublicatien onverhinderd te Leyden hebben plaats gehad

  3e van het doopextract van den contractant waarin zijne moeder voorkomt als Helena Sala in stede van Maria Magdalena Sala, hare wezenlijke naam

  Hebbende de vader van den contractant de identiteit van dit extract verklaard

  4e van het certificaat nopens de Nationale Militie

  5e van het doopextract der contractante

  6e van het dood extract haars Vaders

   

  en eindelijk van het 6e Kapittel, Titel van Huwelijken, van het vigerend Burgerlijk Wetboek, speciaal Artikelen 212, 213, en 214 van hetzelve, hebben wij Wethouder voornoemd, na dat op de gedane afvraging of zijlieden elkander tot Man en Vrouw waren nemende, door elk afzonderlijk bevestigend was geantwoord, verklaard, in naam der Wet, dat Daniel Schretlen en Anna Maria Hanssen door het Huwelijk zijn vereenigd.

   

  Voor al hetgeen wij Wethouder voornoemd, hebben doen opmaken de tegenwoordige akte van Huwelijk, in bijwezen van de Heeren

  Wouterus Johannes Koopman, grootouder der contractante van moederszijde, oud tachtig jaren,

  Hendrik Antonis Bijvoet, Notaris, oom van moederszijde van de contractante, oud twee en veertig jaren,

  Antonis Albertus Heeren, Particulier, oom van moederszijde der contractante, oud zeven en dertig jaren,

  Joseph Borzo, Koopman, oom van moederszijde der contractante, oud een en vijftig jaren,

   

  getuigen ten deze, alle wonende binnen deze stad, en hebben de Contracterende partijen en de verdere Comparanten, na gedane voorlezing, deze met en benevens ons geteekend.

   

  Gedaan ten Stadhuize der Stad ’s Hertogenbosch, Dag, Maand en Jaar als boven.

  De Wethouder der Stad ’s Hertogenbosch, Beambte van den Burgerlijken Stand. …

   

  D. Schretlen

  A.M. Hanssen

  D. Schretlen

  De wed. Hanssen

  A.A. Heeren

  H.A. Bijvoet

  J. Borzo

   

   

   

   

   

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Daniel Schretlen en Anna Maria Hanssen 26-07-1833.jpg (3.1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  08-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Dominicus Antonius Schretlen en Josephina Elisabeth Maria Borzo 29-04-1862

   

  In het jaar een duizend acht honderd twee en zestig, den negen en twintigsten dag der maand April, voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's Hertogenbosch, zijn verschenen ter eenre;

   

  Dominicus Antonius Schretlen, fabrijkant van stoom en andere werktuigen, oud een en vijftig jaren, geboren en wonende te Leijden, Zuid Holland, geboren den vierden Februarij achttien honderd elf, weduwnaar van Agathe Suzanne Joanne Methorst, overleden te Leijden den negen en twintigsten Maart achttien honderd een en zestig, zoon van wijlen Daniel Schretlen en van Helena Sala, zonder beroep wonende te Leijden voornoemd

   

  En ter andere zijde Josephina Elisabeth Maria Borzo, zonder beroep, jonge dochter oud zes en dertig jaren, geboren en wonende alhier, geboren den acht en twintigsten April achttien honderd zes en twintig, dochter van wijlen Joseph Borzo en van Anna Maria Sala, zonder beroep wonende alhier

   

  Welke Comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hunlieder voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de twee afkondigingen in deze Gemeente, zonder stuiting, zijn geschied, overeenkomstig de Wet, op Zondagen van den dertienden en twinstigsten dezes maand.

  Tot welk einde zij aan ons hebben overgelegd de stukken hierna genoemd, als voor eerst: de verklaring waaruit blijkt dat de afkondiging insgelijks te Leijden op even gemelde Zondagen hebben plaats gehad, ten tweede het geboorte extract van den Bruidegom, ten derde het doodextract zijne echtgenoot, ten vierde het geboorte extract der Bruid.

   

  waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen bevestigend beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wet, verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

   

  Van al hetgeen wij Ambtenaar voornoemd, hebben opgemaakt de tegenwoordige akte van huwelijk in bijwezen van:

  Joseph Borzo spiegelfabrikant, oud een en veertig jaren, Carolus Franciscus Borzo spiegelfabrikant, oud zeven en dertig jaren, Meester Gregorus Barnabas Johannes Hubertus Vermeulen, Advokaat oud negen en dertig jaren, en van Martinus Johannes Schretlen, Doctor in de Heel en Verloskunde, oud zeven en veertig jaren, getuigen ten deze, zijnde de twee eersten broeders van de Bruid, de vierde broeder van den Bruidegom en zwager der Bruid, de derde geen nabestaande der verloofden, de vierde wonende te Leijden, de overige wonende binnen deze Gemeente, en hebben de contracterende partijen en de verdere comparanten, na gedane voorlezing, deze met en nevens ons geteekend.

   

  Gedaan in het openbaar, ten Stadhuize der Gemeente

  's Hertogenbosch, Dag, Maand en Jaar als boven.

  De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

  der Gemeente 's Herogenbosch.

   

  D.A. Schretlen

  Josephina Borzo

  J. Borzo

  C.F. Borzo

  M.J. Schretlen

  G. Vermeulen

  Bijlagen:
  Huwelijk van Dominicus Antonius Schretlen en Josephina Elisabeth Maria Borzo 29-04-1862.jpg (215.3 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  01-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijksakte Martinus Johannes Schretlen en Maria Magdalena Wilhelmina Borzo

   

  Huwelijksakte Martinus Johannes Schretlen en Maria Magdalena Wilhelmina Borzo

   

  In het jaar een duizend acht honderd zestig, den drie en twintigsten dag der maand October, voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand, der Gemeente ’s Hertogenbosch, zijn verschenen

  ten eenre; Martinus Johannes Schretlen, Heel en Verloskundige, jongeman van zesenveertig jaren, geboren en wonende te Leijden Zuid Holland, geboren den vijf en twintigsten Juny achttienhonderd veertien, zoon van wijlen Daniel Schretlen en van Maria Helena Sala particulier wonende te Leijden,

  En ter andere zijde, Maria Magdalena Wilhelmina Borzo particulier, jonge dochter, oud acht en dertig jaren geboren en wonende alhier, geboren den vijfden December achttien Honderd en twintig, dochter van wijlen Joseph Borzo en van Anna Maria Sala particulier wonende alhier welke Comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hunlieder voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de twee afkondigingen in deze Gemeente, zonder stuiting, zijn geschied overeenkomstig de Wet, op Zondagen van den zevenden en veertienden dezer maand.

  tot welk einde zij aan ons hebben overlegd de stukken hierna genoemd,

  als voor eerst: de verklaring waaruit blijkt dat de afkondigingen insgelijks te Leijden op evengemelde zondagen hebben plaatsgehad,

  ten tweede het geboorte extract van den Bruidegom, ten derde: het geboorte extract der Bruid

  waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen bevestigend beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wet, verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.

  Van al hetgeen wij Ambtenaar voornoemd, hebben opgemaakt de tegenwoordige Akte van Huwelijk,

  In bijwezen van: Joseph Borzo Fabrykant Oud negen en dertig jaren,

  Carolus Franciscus Borzo Fabrykant Oud vijf en dertig jaren,

  Dominicus Antonius Schretlen Fabrikant Oud acht en veertig jaren,

  en van Franciscus Gabriel Antonius Proot Apotheker Oud veertig jaren,

  getuigen ten deze, zijnde de twee eersten broeders van de bruid, de derde broeder, de vierde zwager van den bruidegom, de derde en vierde wonende te Leijden, de vorige wonende binnen deze gemeente, en hebben de contracterende partijen en de verdere comparanten, na gedane voorlezing, deze met en benevens ons geteekend

  Gedaan in het openbaar, ten Stadhuize der Gemeente

  ’s Hertogenbosch, Dag, Maand en Jaar als boven.

  De ambtenaar van den burgerlijke stand,

  Der Gemeente ’s Hertogenbosch.

   

  M.J. Schretlen

  M.M.W. Borzo

  J. Borzo

  C.F. Borzo

  D.A. Schretlen

  G.J.A. Proot

   

   

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Martinus Johannes Schretlen en Maria Magdalena Wilhelmina Borzo 23-10-1860.jpg (209.3 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B
  Foto

  Benvenuti sul weblog della famiglia Sala-Frigerio. Wens je informatie te delen of heb je vragen, neem dan contact op met Manuela Stuyck.

  E-mail Manuela Stuyck


  E-mail Anatole Sala blogbeheerder

  Hieronder vindt u de zoeklijsten SALA WERREL.... SALA FRIGERIO.... SALA PRIMAVESI.... SALA BOLOGNA


  Zoeken in blog


  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Zoeken in blog


  Foto

  Archief per dag
 • 23-02-2015
 • 08-09-2014
 • 07-09-2014
 • 06-09-2014
 • 05-09-2014
 • 04-09-2014
 • 03-09-2014
 • 02-09-2014
 • 01-09-2014
 • 29-08-2014
 • 28-08-2014
 • 27-08-2014
 • 26-08-2014
 • 25-08-2014
 • 24-08-2014
 • 23-08-2014
 • 22-08-2014
 • 21-08-2014
 • 20-08-2014
 • 19-08-2014
 • 18-08-2014
 • 17-08-2014
 • 16-08-2014
 • 15-08-2014
 • 14-08-2014
 • 13-08-2014
 • 12-08-2014
 • 11-08-2014
 • 10-08-2014
 • 09-08-2014
 • 08-08-2014
 • 07-08-2014
 • 06-08-2014
 • 05-08-2014
 • 01-08-2014
 • 28-05-2014
 • 09-04-2014
 • 08-04-2014
 • 07-04-2014
 • 06-04-2014
 • 05-04-2014
 • 04-04-2014
 • 03-04-2014
 • 02-04-2014
 • 01-04-2014
 • 06-03-2014
 • 04-03-2014
 • 03-03-2014
 • 01-03-2014
 • 27-02-2014
 • 23-02-2014
 • 22-02-2014
 • 15-02-2014
 • 14-02-2014
 • 13-02-2014
 • 12-02-2014
 • 11-02-2014
 • 10-02-2014
 • 10-01-2014
 • 09-01-2014
 • 08-01-2014
 • 07-01-2014
 • 06-01-2014
 • 05-01-2014
 • 04-01-2014
 • 03-01-2014
 • 02-01-2014
 • 01-01-2014
 • 01-12-2013
 • 30-11-2013
 • 28-11-2013
 • 27-11-2013
 • 26-11-2013
 • 25-11-2013
 • 24-11-2013
 • 23-11-2013
 • 22-11-2013
 • 21-11-2013
 • 20-11-2013
 • 19-11-2013
 • 17-11-2013
 • 16-11-2013
 • 15-11-2013
 • 14-11-2013
 • 13-11-2013
 • 12-11-2013
 • 11-11-2013
 • 10-11-2013
 • 09-11-2013
 • 08-11-2013
 • 07-11-2013
 • 06-11-2013
 • 05-11-2013
 • 04-11-2013
 • 03-11-2013
 • 02-11-2013
 • 01-11-2013
 • 30-10-2013
 • 29-10-2013
 • 28-10-2013
 • 27-10-2013
 • 26-10-2013
 • 25-10-2013
 • 24-10-2013
 • 23-10-2013
 • 22-10-2013
 • 21-10-2013
 • 20-10-2013
 • 19-10-2013
 • 18-10-2013
 • 17-10-2013
 • 16-10-2013
 • 15-10-2013
 • 14-10-2013
 • 13-10-2013
 • 12-10-2013
 • 11-10-2013
 • 10-10-2013
 • 09-10-2013
 • 08-10-2013
 • 07-10-2013
 • 06-10-2013
 • 05-10-2013
 • 04-10-2013
 • 03-10-2013
 • 02-10-2013
 • 01-10-2013
 • 04-09-2013
 • 03-09-2013
 • 02-09-2013
 • 01-09-2013
 • 29-08-2013
 • 28-08-2013
 • 27-08-2013
 • 26-08-2013
 • 25-08-2013
 • 24-08-2013
 • 23-08-2013
 • 22-08-2013
 • 21-08-2013
 • 20-08-2013
 • 19-08-2013
 • 18-08-2013
 • 17-08-2013
 • 16-08-2013
 • 15-08-2013
 • 14-08-2013
 • 13-08-2013
 • 12-08-2013
 • 11-08-2013
 • 10-08-2013
 • 09-08-2013
 • 08-08-2013
 • 07-08-2013
 • 06-08-2013
 • 05-08-2013
 • 04-08-2013
 • 03-08-2013
 • 02-08-2013
 • 01-08-2013
 • 11-07-2013
 • 10-07-2013
 • 09-07-2013
 • 08-07-2013
 • 06-07-2013
 • 05-07-2013
 • 04-07-2013
 • 03-07-2013
 • 02-07-2013
 • 01-07-2013
 • 28-06-2013
 • 27-06-2013
 • 26-06-2013
 • 25-06-2013
 • 24-06-2013
 • 23-06-2013
 • 22-06-2013
 • 20-06-2013
 • 19-06-2013
 • 18-06-2013
 • 17-06-2013
 • 16-06-2013
 • 15-06-2013
 • 14-06-2013
 • 13-06-2013
 • 11-06-2013
 • 10-06-2013
 • 09-06-2013
 • 08-06-2013
 • 07-06-2013
 • 06-06-2013
 • 05-06-2013
 • 04-06-2013
 • 02-06-2013
 • 01-06-2013
 • 13-05-2013
 • 12-05-2013
 • 11-05-2013
 • 10-05-2013
 • 09-05-2013
 • 08-05-2013
 • 07-05-2013
 • 06-05-2013
 • 05-05-2013
 • 04-05-2013
 • 03-05-2013
 • 02-05-2013
 • 01-05-2013
 • 30-04-2013
 • 29-04-2013
 • 28-04-2013
 • 27-04-2013
 • 26-04-2013
 • 25-04-2013
 • 24-04-2013
 • 23-04-2013
 • 22-04-2013
 • 21-04-2013
 • 20-04-2013
 • 18-04-2013
 • 17-04-2013
 • 16-04-2013
 • 15-04-2013
 • 14-04-2013
 • 13-04-2013
 • 12-04-2013
 • 11-04-2013
 • 10-04-2013
 • 09-04-2013
 • 08-04-2013
 • 07-04-2013
 • 05-04-2013
 • 04-04-2013
 • 03-04-2013
 • 02-04-2013
 • 01-04-2013
 • 27-03-2013
 • 26-03-2013
 • 25-03-2013
 • 24-03-2013
 • 23-03-2013
 • 22-03-2013
 • 21-03-2013
 • 20-03-2013
 • 19-03-2013
 • 18-03-2013
 • 17-03-2013
 • 16-03-2013
 • 15-03-2013
 • 14-03-2013
 • 13-03-2013
 • 12-03-2013
 • 11-03-2013
 • 10-03-2013
 • 09-03-2013
 • 08-03-2013
 • 07-03-2013
 • 06-03-2013
 • 05-03-2013
 • 04-03-2013
 • 03-03-2013
 • 02-03-2013
 • 01-03-2013
 • 02-02-2013
 • 01-02-2013
 • 30-01-2013
 • 29-01-2013
 • 28-01-2013
 • 27-01-2013
 • 26-01-2013
 • 25-01-2013
 • 24-01-2013
 • 23-01-2013
 • 22-01-2013
 • 21-01-2013
 • 20-01-2013
 • 19-01-2013
 • 18-01-2013
 • 17-01-2013
 • 16-01-2013
 • 15-01-2013
 • 14-01-2013
 • 13-01-2013
 • 12-01-2013
 • 11-01-2013
 • 10-01-2013
 • 09-01-2013
 • 08-01-2013
 • 07-01-2013
 • 06-01-2013
 • 05-01-2013
 • 04-01-2013
 • 03-01-2013
 • 02-01-2013
 • 01-01-2013
 • 08-12-2012
 • 07-12-2012
 • 06-12-2012
 • 05-12-2012
 • 04-12-2012
 • 03-12-2012
 • 02-12-2012
 • 01-12-2012
 • 03-11-2012
 • 02-11-2012
 • 01-11-2012
 • 05-10-2012
 • 04-10-2012
 • 03-10-2012
 • 02-10-2012
 • 01-10-2012
 • 12-09-2012
 • 11-09-2012
 • 10-09-2012
 • 09-09-2012
 • 08-09-2012
 • 07-09-2012
 • 06-09-2012
 • 05-09-2012
 • 04-09-2012
 • 03-09-2012
 • 02-09-2012
 • 01-09-2012
 • 02-08-2012
 • 01-08-2012
 • 05-07-2012
 • 04-07-2012
 • 03-07-2012
 • 02-07-2012
 • 01-07-2012
 • 30-06-2012
 • 29-06-2012
 • 28-06-2012
 • 27-06-2012
 • 26-06-2012
 • 25-06-2012
 • 24-06-2012
 • 23-06-2012
 • 22-06-2012
 • 21-06-2012
 • 20-06-2012
 • 19-06-2012
 • 18-06-2012
 • 17-06-2012
 • 16-06-2012
 • 15-06-2012
 • 14-06-2012
 • 13-06-2012
 • 12-06-2012
 • 11-06-2012
 • 10-06-2012
 • 09-06-2012
 • 08-06-2012
 • 07-06-2012
 • 06-06-2012
 • 05-06-2012
 • 04-06-2012
 • 03-06-2012
 • 02-06-2012
 • 01-06-2012
 • 14-05-2012
 • 13-05-2012
 • 12-05-2012
 • 11-05-2012
 • 10-05-2012
 • 09-05-2012
 • 08-05-2012
 • 07-05-2012
 • 06-05-2012
 • 05-05-2012
 • 04-05-2012
 • 03-05-2012
 • 02-05-2012
 • 01-05-2012
 • 30-04-2012
 • 29-04-2012
 • 28-04-2012
 • 27-04-2012
 • 26-04-2012
 • 25-04-2012
 • 24-04-2012
 • 23-04-2012
 • 22-04-2012
 • 21-04-2012
 • 20-04-2012
 • 19-04-2012
 • 18-04-2012
 • 17-04-2012
 • 16-04-2012
 • 15-04-2012
 • 14-04-2012
 • 13-04-2012
 • 12-04-2012
 • 11-04-2012
 • 10-04-2012
 • 09-04-2012
 • 08-04-2012
 • 07-04-2012
 • 06-04-2012
 • 05-04-2012
 • 04-04-2012
 • 03-04-2012
 • 02-04-2012
 • 01-04-2012
 • 03-03-2012
 • 02-03-2012
 • 01-03-2012
 • 01-02-2012
 • 30-01-2012
 • 29-01-2012
 • 28-01-2012
 • 27-01-2012
 • 26-01-2012
 • 25-01-2012
 • 24-01-2012
 • 23-01-2012
 • 22-01-2012
 • 21-01-2012
 • 20-01-2012
 • 19-01-2012
 • 18-01-2012
 • 17-01-2012
 • 16-01-2012
 • 15-01-2012
 • 14-01-2012
 • 13-01-2012
 • 12-01-2012
 • 11-01-2012
 • 10-01-2012
 • 09-01-2012
 • 08-01-2012
 • 07-01-2012
 • 06-01-2012
 • 05-01-2012
 • 04-01-2012
 • 03-01-2012
 • 02-01-2012
 • 01-01-2012
 • 30-12-2011
 • 29-12-2011
 • 28-12-2011
 • 27-12-2011
 • 26-12-2011
 • 25-12-2011
 • 24-12-2011
 • 23-12-2011
 • 22-12-2011
 • 21-12-2011
 • 20-12-2011
 • 19-12-2011
 • 18-12-2011
 • 17-12-2011
 • 16-12-2011
 • 15-12-2011
 • 14-12-2011
 • 13-12-2011
 • 12-12-2011
 • 11-12-2011
 • 10-12-2011
 • 09-12-2011
 • 08-12-2011
 • 07-12-2011
 • 06-12-2011
 • 05-12-2011
 • 04-12-2011
 • 03-12-2011
 • 02-12-2011
 • 01-12-2011
 • 30-11-2011
 • 29-11-2011
 • 28-11-2011
 • 27-11-2011
 • 26-11-2011
 • 25-11-2011
 • 24-11-2011
 • 23-11-2011
 • 22-11-2011
 • 21-11-2011
 • 20-11-2011
 • 19-11-2011
 • 14-11-2011
 • 13-11-2011
 • 12-11-2011
 • 11-11-2011
 • 10-11-2011
 • 09-11-2011
 • 08-11-2011
 • 07-11-2011
 • 05-11-2011
 • 04-11-2011
 • 03-11-2011
 • 02-11-2011
 • 01-11-2011
 • 19-10-2011
 • 18-10-2011
 • 17-10-2011
 • 16-10-2011
 • 15-10-2011
 • 14-10-2011
 • 13-10-2011
 • 12-10-2011
 • 11-10-2011
 • 10-10-2011
 • 09-10-2011
 • 08-10-2011
 • 07-10-2011
 • 06-10-2011
 • 05-10-2011
 • 04-10-2011
 • 03-10-2011
 • 02-10-2011
 • 01-10-2011
 • 23-09-2011
 • 22-09-2011
 • 21-09-2011
 • 20-09-2011
 • 19-09-2011
 • 18-09-2011
 • 17-09-2011
 • 16-09-2011
 • 15-09-2011
 • 14-09-2011
 • 13-09-2011
 • 12-09-2011
 • 11-09-2011
 • 10-09-2011
 • 09-09-2011
 • 08-09-2011
 • 07-09-2011
 • 06-09-2011
 • 05-09-2011
 • 04-09-2011
 • 03-09-2011
 • 02-09-2011
 • 01-09-2011
 • 18-08-2011
 • 17-08-2011
 • 16-08-2011
 • 15-08-2011
 • 14-08-2011
 • 13-08-2011
 • 12-08-2011
 • 11-08-2011
 • 10-08-2011
 • 09-08-2011
 • 08-08-2011
 • 07-08-2011
 • 06-08-2011
 • 05-08-2011
 • 04-08-2011
 • 03-08-2011
 • 02-08-2011
 • 01-08-2011
 • 19-07-2011
 • 18-07-2011
 • 17-07-2011
 • 16-07-2011
 • 15-07-2011
 • 14-07-2011
 • 13-07-2011
 • 12-07-2011
 • 11-07-2011
 • 10-07-2011
 • 09-07-2011
 • 08-07-2011
 • 07-07-2011
 • 06-07-2011
 • 05-07-2011
 • 04-07-2011
 • 03-07-2011
 • 02-07-2011
 • 01-07-2011
 • 30-06-2011
 • 29-06-2011
 • 28-06-2011
 • 27-06-2011
 • 26-06-2011
 • 25-06-2011
 • 24-06-2011
 • 23-06-2011
 • 22-06-2011
 • 21-06-2011
 • 20-06-2011
 • 19-06-2011
 • 18-06-2011
 • 17-06-2011
 • 16-06-2011
 • 15-06-2011
 • 14-06-2011
 • 13-06-2011
 • 12-06-2011
 • 11-06-2011
 • 10-06-2011
 • 09-06-2011
 • 08-06-2011
 • 07-06-2011
 • 06-06-2011
 • 05-06-2011
 • 04-06-2011
 • 03-06-2011
 • 02-06-2011
 • 01-06-2011
 • 30-05-2011
 • 29-05-2011
 • 28-05-2011
 • 27-05-2011
 • 26-05-2011
 • 25-05-2011
 • 24-05-2011
 • 23-05-2011
 • 22-05-2011
 • 21-05-2011
 • 20-05-2011
 • 19-05-2011
 • 18-05-2011
 • 17-05-2011
 • 16-05-2011
 • 15-05-2011
 • 14-05-2011
 • 13-05-2011
 • 12-05-2011
 • 11-05-2011
 • 10-05-2011
 • 09-05-2011
 • 08-05-2011
 • 07-05-2011
 • 06-05-2011
 • 04-05-2011
 • 03-05-2011
 • 02-05-2011
 • 01-05-2011
 • 30-04-2011
 • 29-04-2011
 • 28-04-2011
 • 27-04-2011
 • 26-04-2011
 • 25-04-2011
 • 24-04-2011
 • 23-04-2011
 • 22-04-2011
 • 21-04-2011
 • 20-04-2011
 • 19-04-2011
 • 18-04-2011
 • 17-04-2011
 • 16-04-2011
 • 15-04-2011
 • 14-04-2011
 • 13-04-2011
 • 12-04-2011
 • 11-04-2011
 • 10-04-2011
 • 09-04-2011
 • 08-04-2011
 • 07-04-2011
 • 06-04-2011
 • 05-04-2011
 • 04-04-2011
 • 03-04-2011
 • 02-04-2011
 • 01-04-2011
 • 11-03-2011
 • 09-03-2011
 • 08-03-2011
 • 07-03-2011
 • 06-03-2011
 • 05-03-2011
 • 03-03-2011
 • 02-03-2011
 • 01-03-2011
 • 27-02-2011
 • 26-02-2011
 • 25-02-2011
 • 24-02-2011
 • 23-02-2011
 • 22-02-2011
 • 21-02-2011
 • 20-02-2011
 • 19-02-2011
 • 18-02-2011
 • 17-02-2011
 • 16-02-2011
 • 15-02-2011
 • 14-02-2011
 • 13-02-2011
 • 12-02-2011
 • 11-02-2011
 • 10-02-2011
 • 09-02-2011
 • 08-02-2011
 • 07-02-2011
 • 06-02-2011
 • 05-02-2011
 • 04-02-2011
 • 03-02-2011
 • 02-02-2011
 • 01-02-2011
 • 09-01-2011
 • 08-01-2011
 • 07-01-2011
 • 06-01-2011
 • 05-01-2011
 • 04-01-2011
 • 03-01-2011
 • 02-01-2011
 • 01-01-2011
 • 30-12-2010
 • 29-12-2010
 • 28-12-2010
 • 27-12-2010
 • 26-12-2010
 • 25-12-2010
 • 24-12-2010
 • 23-12-2010
 • 22-12-2010
 • 21-12-2010
 • 20-12-2010
 • 19-12-2010
 • 18-12-2010
 • 17-12-2010
 • 16-12-2010
 • 14-12-2010
 • 13-12-2010
 • 12-12-2010
 • 11-12-2010
 • 10-12-2010
 • 09-12-2010
 • 08-12-2010
 • 07-12-2010
 • 06-12-2010
 • 05-12-2010
 • 04-12-2010
 • 03-12-2010
 • 02-12-2010
 • 01-12-2010
 • 19-11-2010
 • 18-11-2010
 • 16-11-2010
 • 15-11-2010
 • 14-11-2010
 • 13-11-2010
 • 12-11-2010
 • 11-11-2010
 • 10-11-2010
 • 09-11-2010
 • 08-11-2010
 • 07-11-2010
 • 06-11-2010
 • 05-11-2010
 • 04-11-2010
 • 03-11-2010
 • 02-11-2010
 • 01-11-2010
 • 03-10-2010
 • 02-10-2010
 • 01-10-2010
 • 30-09-2010
 • 29-09-2010
 • 28-09-2010
 • 27-09-2010
 • 26-09-2010
 • 25-09-2010
 • 24-09-2010
 • 23-09-2010
 • 22-09-2010
 • 21-09-2010
 • 20-09-2010
 • 19-09-2010
 • 18-09-2010
 • 17-09-2010
 • 16-09-2010
 • 15-09-2010
 • 14-09-2010
 • 13-09-2010
 • 12-09-2010
 • 11-09-2010
 • 10-09-2010
 • 09-09-2010
 • 08-09-2010
 • 07-09-2010
 • 06-09-2010
 • 05-09-2010
 • 04-09-2010
 • 03-09-2010
 • 02-09-2010
 • 01-09-2010
 • 11-08-2010
 • 10-08-2010
 • 09-08-2010
 • 08-08-2010
 • 07-08-2010
 • 06-08-2010
 • 05-08-2010
 • 04-08-2010
 • 03-08-2010
 • 02-08-2010
 • 01-08-2010
 • 30-07-2010
 • 29-07-2010
 • 28-07-2010
 • 27-07-2010
 • 26-07-2010
 • 25-07-2010
 • 24-07-2010
 • 23-07-2010
 • 22-07-2010
 • 21-07-2010
 • 20-07-2010
 • 19-07-2010
 • 18-07-2010
 • 17-07-2010
 • 16-07-2010
 • 15-07-2010
 • 14-07-2010
 • 13-07-2010
 • 12-07-2010
 • 11-07-2010
 • 10-07-2010
 • 09-07-2010
 • 08-07-2010
 • 07-07-2010
 • 06-07-2010
 • 05-07-2010
 • 04-07-2010
 • 03-07-2010
 • 02-07-2010
 • 01-07-2010
 • 22-06-2010
 • 01-06-2010
 • 23-05-2010
 • 22-05-2010
 • 21-05-2010
 • 20-05-2010
 • 19-05-2010
 • 18-05-2010
 • 17-05-2010
 • 16-05-2010
 • 15-05-2010
 • 14-05-2010
 • 13-05-2010
 • 12-05-2010
 • 11-05-2010
 • 10-05-2010
 • 09-05-2010
 • 08-05-2010
 • 07-05-2010
 • 06-05-2010
 • 05-05-2010
 • 04-05-2010
 • 03-05-2010
 • 02-05-2010
 • 01-05-2010
 • 30-04-2010
 • 29-04-2010
 • 28-04-2010
 • 27-04-2010
 • 26-04-2010
 • 25-04-2010
 • 24-04-2010
 • 23-04-2010
 • 22-04-2010
 • 21-04-2010
 • 20-04-2010
 • 19-04-2010
 • 18-04-2010
 • 17-04-2010
 • 16-04-2010
 • 15-04-2010
 • 14-04-2010
 • 13-04-2010
 • 12-04-2010
 • 11-04-2010
 • 10-04-2010
 • 09-04-2010
 • 08-04-2010
 • 07-04-2010
 • 06-04-2010
 • 05-04-2010
 • 04-04-2010
 • 03-04-2010
 • 02-04-2010
 • 01-04-2010
 • 23-03-2010
 • 22-03-2010
 • 21-03-2010
 • 20-03-2010
 • 19-03-2010
 • 18-03-2010
 • 17-03-2010
 • 16-03-2010
 • 15-03-2010
 • 14-03-2010
 • 13-03-2010
 • 12-03-2010
 • 11-03-2010
 • 10-03-2010
 • 09-03-2010
 • 08-03-2010
 • 07-03-2010
 • 06-03-2010
 • 05-03-2010
 • 04-03-2010
 • 03-03-2010
 • 02-03-2010
 • 01-02-2010
 • 19-01-2010
 • 16-01-2010
 • 15-01-2010
 • 14-01-2010
 • 13-01-2010
 • 11-01-2010
 • 10-01-2010
 • 09-01-2010
 • 08-01-2010
 • 06-01-2010
 • 05-01-2010
 • 03-01-2010
 • 16-12-2009
 • 15-12-2009
 • 14-12-2009
 • 13-12-2009
 • 12-12-2009
 • 11-12-2009
 • 10-12-2009
 • 09-12-2009
 • 08-12-2009
 • 07-12-2009
 • 06-12-2009
 • 05-12-2009
 • 04-12-2009
 • 03-12-2009
 • 02-12-2009
 • 01-12-2009
 • 01-11-2009
 • 25-10-2009
 • 24-10-2009
 • 23-10-2009
 • 22-10-2009
 • 21-10-2009
 • 20-10-2009
 • 19-10-2009
 • 18-10-2009
 • 17-10-2009
 • 16-10-2009
 • 15-10-2009
 • 14-10-2009
 • 13-10-2009
 • 12-10-2009
 • 11-10-2009
 • 10-10-2009
 • 09-10-2009
 • 08-10-2009
 • 07-10-2009
 • 06-10-2009
 • 05-10-2009
 • 04-10-2009
 • 03-10-2009
 • 02-10-2009
 • 01-10-2009
 • 30-09-2009
 • 29-09-2009
 • 27-09-2009
 • 26-09-2009
 • 23-09-2009
 • 22-09-2009
 • 21-09-2009
 • 20-09-2009
 • 19-09-2009
 • 18-09-2009
 • 17-09-2009
 • 16-09-2009
 • 15-09-2009
 • 14-09-2009
 • 13-09-2009
 • 11-09-2009
 • 10-09-2009
 • 09-09-2009
 • 08-09-2009
 • 07-09-2009
 • 06-09-2009
 • 05-09-2009
 • 04-09-2009
 • 03-09-2009
 • 02-09-2009
 • 01-09-2009
 • 27-08-2009
 • 26-08-2009
 • 17-08-2009
 • 16-08-2009
 • 12-08-2009
 • 05-08-2009
 • 02-08-2009
 • 30-07-2009
 • 29-07-2009
 • 28-07-2009
 • 27-07-2009
 • 26-07-2009
 • 25-07-2009
 • 24-07-2009
 • 23-07-2009
 • 22-07-2009
 • 21-07-2009
 • 19-07-2009
 • 18-07-2009
 • 17-07-2009
 • 16-07-2009
 • 15-07-2009
 • 14-07-2009
 • 13-07-2009
 • 12-07-2009
 • 11-07-2009
 • 10-07-2009
 • 09-07-2009
 • 08-07-2009
 • 07-07-2009
 • 06-07-2009
 • 05-07-2009
 • 04-07-2009
 • 03-07-2009
 • 02-07-2009
 • 01-07-2009
 • 26-06-2009
 • 11-06-2009
 • 07-06-2009
 • 05-06-2009
 • 03-06-2009
 • 02-06-2009
 • 01-06-2009
 • 30-05-2009
 • 29-05-2009
 • 28-05-2009
 • 27-05-2009
 • 26-05-2009
 • 25-05-2009
 • 24-05-2009
 • 23-05-2009
 • 22-05-2009
 • 21-05-2009
 • 20-05-2009
 • 19-05-2009
 • 18-05-2009
 • 17-05-2009
 • 15-05-2009
 • 14-05-2009
 • 13-05-2009
 • 12-05-2009
 • 11-05-2009
 • 10-05-2009
 • 09-05-2009
 • 08-05-2009
 • 07-05-2009
 • 06-05-2009
 • 05-05-2009
 • 04-05-2009
 • 03-05-2009
 • 02-05-2009
 • 01-05-2009
 • 21-04-2009
 • 20-04-2009
 • 19-04-2009
 • 18-04-2009
 • 17-04-2009
 • 16-04-2009
 • 15-04-2009
 • 14-04-2009
 • 13-04-2009
 • 12-04-2009
 • 11-04-2009
 • 10-04-2009
 • 09-04-2009
 • 08-04-2009
 • 07-04-2009
 • 06-04-2009
 • 05-04-2009
 • 04-04-2009
 • 03-04-2009
 • 02-04-2009
 • 01-04-2009
 • 26-03-2009
 • 24-03-2009
 • 23-03-2009
 • 18-03-2009
 • 16-03-2009
 • 07-03-2009
 • 06-03-2009
 • 05-03-2009
 • 04-03-2009
 • 03-03-2009
 • 02-03-2009
 • 01-03-2009
 • 06-02-2009
 • 05-02-2009
 • 04-02-2009
 • 03-02-2009
 • 02-02-2009
 • 28-01-2009
 • 27-01-2009
 • 22-01-2009
 • 17-01-2009
 • 16-01-2009
 • 12-01-2009
 • 11-01-2009
 • 05-01-2009
 • 04-01-2009
 • 03-01-2009
 • 30-12-2008
 • 29-12-2008
 • 28-12-2008
 • 27-12-2008
 • 26-12-2008
 • 25-12-2008
 • 24-12-2008
 • 23-12-2008
 • 22-12-2008
 • 21-12-2008
 • 20-12-2008
 • 19-12-2008
 • 18-12-2008
 • 17-12-2008
 • 16-12-2008
 • 15-12-2008
 • 14-12-2008
 • 13-12-2008
 • 12-12-2008
 • 11-12-2008
 • 10-12-2008
 • 09-12-2008
 • 08-12-2008
 • 07-12-2008
 • 06-12-2008
 • 05-12-2008
 • 04-12-2008
 • 03-12-2008
 • 02-12-2008
 • 01-12-2008
 • 04-11-2008
 • 03-11-2008
 • 02-11-2008
 • 01-11-2008
 • 11-09-2008
 • 10-09-2008
 • 09-09-2008
 • 08-09-2008
 • 07-09-2008
 • 06-09-2008
 • 05-09-2008
 • 04-09-2008
 • 03-09-2008
 • 02-09-2008
 • 01-09-2008
 • 04-08-2008
 • 03-08-2008
 • 02-08-2008
 • 01-08-2008
 • 18-07-2008
 • 17-07-2008
 • 16-07-2008
 • 15-07-2008
 • 14-07-2008
 • 13-07-2008
 • 12-07-2008
 • 11-07-2008
 • 10-07-2008
 • 09-07-2008
 • 08-07-2008
 • 07-07-2008
 • 06-07-2008
 • 05-07-2008
 • 04-07-2008
 • 03-07-2008
 • 02-07-2008
 • 01-07-2008
 • 04-05-2008
 • 02-05-2008
 • 01-05-2008
 • 22-03-2008
 • 21-03-2008
 • 20-03-2008
 • 19-03-2008
 • 18-03-2008
 • 17-03-2008
 • 16-03-2008
 • 15-03-2008
 • 14-03-2008
 • 13-03-2008
 • 12-03-2008
 • 11-03-2008
 • 10-03-2008
 • 09-03-2008
 • 08-03-2008
 • 07-03-2008
 • 06-03-2008
 • 05-03-2008
 • 04-03-2008
 • 03-03-2008
 • 02-03-2008
 • 01-03-2008
 • 23-02-2008
 • 22-02-2008
 • 21-02-2008
 • 20-02-2008
 • 16-01-2008
 • 15-01-2008
 • 14-01-2008
 • 13-01-2008
 • 12-01-2008
 • 11-01-2008
 • 09-01-2008
 • 08-01-2008
 • 07-01-2008
 • 06-01-2008
 • 05-01-2008
 • 03-01-2008
 • 02-01-2008
 • 01-01-2008
 • 09-12-2007
 • 08-12-2007
 • 07-12-2007
 • 06-12-2007
 • 05-12-2007
 • 04-12-2007
 • 03-12-2007
 • 02-12-2007
 • 03-11-2007
 • 02-11-2007
 • 01-11-2007
 • 24-09-2007
 • 23-09-2007
 • 22-09-2007
 • 21-09-2007
 • 20-09-2007
 • 19-09-2007
 • 18-09-2007
 • 17-09-2007
 • 16-09-2007
 • 15-09-2007
 • 14-09-2007
 • 13-09-2007
 • 12-09-2007
 • 11-09-2007
 • 10-09-2007
 • 09-09-2007
 • 08-09-2007
 • 07-09-2007
 • 06-09-2007
 • 05-09-2007
 • 04-09-2007
 • 03-09-2007
 • 02-09-2007
 • 01-09-2007
 • 30-08-2007
 • 29-08-2007
 • 28-08-2007
 • 27-08-2007
 • 26-08-2007
 • 25-08-2007
 • 24-08-2007
 • 23-08-2007
 • 22-08-2007
 • 21-08-2007
 • 20-08-2007
 • 19-08-2007
 • 18-08-2007
 • 17-08-2007
 • 16-08-2007
 • 15-08-2007
 • 14-08-2007
 • 13-08-2007
 • 12-08-2007
 • 11-08-2007
 • 10-08-2007
 • 09-08-2007
 • 08-08-2007
 • 07-08-2007
 • 06-08-2007
 • 05-08-2007
 • 04-08-2007
 • 03-08-2007
 • 02-08-2007
 • 01-08-2007
 • 24-07-2007
 • 23-07-2007
 • 22-07-2007
 • 21-07-2007
 • 20-07-2007
 • 19-07-2007
 • 18-07-2007
 • 17-07-2007
 • 16-07-2007
 • 15-07-2007
 • 14-07-2007
 • 13-07-2007
 • 12-07-2007
 • 11-07-2007
 • 10-07-2007
 • 09-07-2007
 • 08-07-2007
 • 07-07-2007
 • 06-07-2007
 • 05-07-2007
 • 04-07-2007
 • 03-07-2007
 • 02-07-2007
 • 01-07-2007
 • 06-05-2007
 • 05-05-2007
 • 04-05-2007
 • 03-05-2007
 • 02-05-2007
 • 01-05-2007
 • 11-03-2007
 • 10-03-2007
 • 09-03-2007
 • 08-03-2007
 • 05-03-2007
 • 04-03-2007
 • 03-03-2007
 • 02-03-2007
 • 01-03-2007
 • 20-02-2007
 • 19-02-2007
 • 18-02-2007
 • 17-02-2007
 • 16-02-2007
 • 15-02-2007
 • 14-02-2007
 • 13-02-2007
 • 12-02-2007
 • 11-02-2007
 • 10-02-2007
 • 09-02-2007
 • 08-02-2007
 • 07-02-2007
 • 06-02-2007
 • 05-02-2007
 • 04-02-2007
 • 03-02-2007
 • 02-02-2007
 • 01-02-2007
 • 20-01-2007
 • 19-01-2007
 • 18-01-2007
 • 16-01-2007
 • 14-01-2007
 • 12-01-2007
 • 11-01-2007
 • 10-01-2007
 • 09-01-2007
 • 08-01-2007
 • 07-01-2007
 • 06-01-2007
 • 05-01-2007
 • 04-01-2007
 • 03-01-2007
 • 02-01-2007
 • 01-01-2007
 • 08-12-2006
 • 07-12-2006
 • 06-12-2006
 • 05-12-2006
 • 04-12-2006
 • 03-12-2006
 • 02-12-2006
 • 01-12-2006
 • 15-11-2006
 • 14-11-2006
 • 13-11-2006
 • 12-11-2006
 • 11-11-2006
 • 10-10-2006
 • 09-10-2006
 • 08-10-2006
 • 07-10-2006
 • 06-10-2006
 • 26-09-2006
 • 25-09-2006
 • 24-09-2006
 • 23-09-2006
 • 22-09-2006
 • 21-09-2006
 • 20-09-2006
 • 09-09-2006
 • 08-09-2006
 • 07-09-2006
 • 06-09-2006
 • 05-09-2006
 • 11-08-2006
 • 10-08-2006
 • 09-08-2006
 • 08-08-2006
 • 07-08-2006
 • 06-08-2006
 • 05-08-2006
 • 04-08-2006
 • 03-08-2006
 • 02-08-2006
 • 01-08-2006
 • 13-07-2006
 • 12-07-2006
 • 11-07-2006
 • 10-07-2006
 • 09-07-2006
 • 08-07-2006
 • 07-07-2006
 • 06-07-2006
 • 05-07-2006
 • 04-07-2006
 • 03-07-2006
 • 02-07-2006
 • 01-07-2006
 • 10-05-2006
 • 04-05-2006
 • 03-05-2006
 • 01-05-2006
 • 11-04-2006
 • 10-04-2006
 • 09-04-2006
 • 08-04-2006
 • 07-04-2006
 • 06-04-2006
 • 05-04-2006
 • 04-04-2006
 • 03-04-2006
 • 02-04-2006
 • 01-04-2006
 • 25-03-2006
 • 24-03-2006
 • 23-03-2006
 • 22-03-2006
 • 21-03-2006
 • 20-03-2006
 • 19-03-2006
 • 18-03-2006
 • 17-03-2006
 • 16-03-2006
 • 15-03-2006
 • 14-03-2006
 • 13-03-2006
 • 12-03-2006
 • 11-03-2006
 • 10-03-2006
 • 09-03-2006
 • 08-03-2006
 • 07-03-2006
 • 06-03-2006
 • 05-03-2006
 • 04-03-2006
 • 02-03-2006
 • 01-03-2006
 • 26-02-2006
 • 25-02-2006
 • 24-02-2006
 • 23-02-2006
 • 22-02-2006
 • 21-02-2006
 • 20-02-2006
 • 19-02-2006
 • 18-02-2006
 • 17-02-2006
 • 16-02-2006
 • 15-02-2006
 • 14-02-2006
 • 13-02-2006
 • 12-02-2006
 • 11-02-2006
 • 10-02-2006
 • 09-02-2006
 • 08-02-2006
 • 07-02-2006
 • 06-02-2006
 • 05-02-2006
 • 04-02-2006
 • 03-02-2006
 • 02-02-2006
 • 01-02-2006
 • 04-01-2006
 • 03-01-2006
 • 02-01-2006
 • 01-01-2006
 • 11-12-2005
 • 10-12-2005
 • 09-12-2005
 • 08-12-2005
 • 07-12-2005
 • 06-12-2005
 • 05-12-2005
 • 04-12-2005
 • 03-12-2005
 • 02-12-2005
 • 01-12-2005
 • 10-11-2005
 • 09-11-2005
 • 08-11-2005
 • 07-11-2005
 • 06-11-2005
 • 05-11-2005
 • 04-11-2005
 • 03-11-2005
 • 02-11-2005
 • 01-11-2005
 • 07-10-2005
 • 06-10-2005
 • 05-10-2005
 • 04-10-2005
 • 03-10-2005
 • 02-10-2005
 • 01-10-2005
 • 02-09-2005
 • 01-09-2005
 • 09-08-2005
 • 08-08-2005
 • 04-08-2005
 • 03-08-2005
 • 02-08-2005
 • 12-07-2005
 • 11-07-2005
 • 10-07-2005
 • 09-07-2005
 • 08-07-2005
 • 07-07-2005
 • 06-07-2005
 • 05-07-2005
 • 04-07-2005
 • 03-07-2005
 • 02-07-2005
 • 01-07-2005
 • 05-06-2005
 • 04-06-2005
 • 03-06-2005
 • 02-06-2005
 • 01-06-2005
 • 07-04-2005
 • 06-04-2005
 • 05-04-2005
 • 04-04-2005
 • 03-04-2005
 • 02-04-2005
 • 01-04-2005
 • 08-03-2005
 • 07-03-2005
 • 06-03-2005
 • 05-03-2005
 • 04-03-2005
 • 03-03-2005
 • 02-03-2005
 • 01-03-2005
 • 16-01-2005
 • 15-01-2005
 • 14-01-2005
 • 13-01-2005
 • 12-01-2005
 • 11-01-2005
 • 10-01-2005
 • 09-01-2005
 • 08-01-2005
 • 07-01-2005
 • 06-01-2005
 • 05-01-2005
 • 04-01-2005
 • 03-01-2005
 • 02-01-2005
 • 01-01-2005
 • 06-01-2004
 • 05-01-2004
 • 02-01-2004
 • 01-01-2004
 • 18-12-2003
 • 17-12-2003
 • 16-12-2003
 • 15-12-2003
 • 14-12-2003
 • 13-12-2003
 • 12-12-2003
 • 11-12-2003
 • 10-12-2003
 • 09-12-2003
 • 08-12-2003
 • 07-12-2003
 • 06-12-2003
 • 05-12-2003
 • 04-12-2003
 • 03-12-2003
 • 02-12-2003
 • 01-12-2003
 • 10-02-2003
 • 09-02-2003
 • 08-02-2003
 • 07-02-2003
 • 06-02-2003
 • 05-02-2003
 • 04-02-2003
 • 03-02-2003
 • 02-02-2003
 • 01-02-2003
 • 19-01-2003
 • 18-01-2003
 • 17-01-2003
 • 16-01-2003
 • 15-01-2003
 • 14-01-2003
 • 13-01-2003
 • 12-01-2003
 • 11-01-2003
 • 10-01-2003
 • 09-01-2003
 • 08-01-2003
 • 07-01-2003
 • 06-01-2003
 • 05-01-2003
 • 04-01-2003
 • 03-01-2003
 • 02-01-2003
 • 01-01-2003
 • 24-01-2000
 • 22-01-2000
 • 20-01-2000
 • 11-01-2000
 • 10-01-2000
 • 09-01-2000
 • 08-01-2000
 • 19-10-1975
 • 07-05-1974
 • 23-01-1974
 • 22-01-1974
 • 21-01-1974
 • 19-01-1974
 • 17-01-1974
 • 16-01-1974
 • 15-01-1974
 • 14-01-1974
 • 13-01-1974
 • 16-11-1973
 • 15-11-1973
 • 14-11-1973
 • 13-11-1973
 • 12-11-1973
 • 04-11-1973
 • 03-11-1973
 • 20-10-1973
 • 25-09-1973
 • 24-09-1973
 • 23-09-1973
 • 22-09-1973
 • 21-09-1973
 • 20-09-1973
 • 19-09-1973
 • 18-09-1973
 • 17-09-1973
 • 16-09-1973
 • 15-09-1973
 • 14-09-1973
 • 13-09-1973
 • 12-09-1973
 • 11-09-1973
 • 10-09-1973
 • 09-09-1973
 • 08-09-1973
 • 07-09-1973
 • 06-09-1973
 • 05-09-1973
 • 04-09-1973
 • 03-09-1973
 • 02-09-1973
 • 01-09-1973
 • 21-07-1973
 • 16-07-1973
 • 15-07-1973
 • 14-07-1973
 • 13-07-1973
 • 12-07-1973
 • 10-07-1973
 • 06-05-1973
 • 05-05-1973
 • 01-05-1973
 • 20-02-1973

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken met Google  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!