NIEUW: Blog reclamevrij maken?
SALA - FAMILIE SALA - FAMIGLIA SALA - FAMILLE SALA
Foto

Welkom op de weblog van de Familie Sala - Uw blogbeheerder is Anatole Stephanus Dominicus Maria Sala geb. 1946 - Deze blog is gestart op 8/1/2006

Foto

E-mail de blogbeheerder


Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

EXTERNE LINKEN
 • Parenteel fam Welij (Wely)
 • Genealogie Buijs
 • Genealogie Camfferman
 • Familie Böhmers
 • De voorouders van Cor Koene en aanverwante families
 • Genealogie van de familie van Rossum du Chattel

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Zoeken in blog


  Inhoud blog
 • Jan Toorop De ijzergieter
 • Huwelijksdiner Fredericus Henricus J. (Frits) Ludwig en Maria Johanna G. (Mies) Roozekrans - 16-08-1921
 • Bidprentje Augusta Emilie Josephina Sala
 • Bidprentje Coralie Wolfcarius - Soeur Marie-Stanislas
 • Bidprentje Reinierus Arnoldus Sala
 • Bidprentje Herman Jan Hendrik Sala
 • Bidprentje Louis Henri Constant Sala
 • Bidprentje Joannes Wihelmus Henricus Sala
 • Bidprentje Emelie Marie Angelique Sala
 • Jan Toorop aan de heer Sala 1
 • Jan Toorop aan de heer Sala 2
 • Jan Toorop aan de heer Sala 3
 • Jan Toorop aan de heer Sala 4
 • Jan Toorop aan de heer Sala 5
 • Jan Toorop aan de heer Sala 6
 • Jan Toorop aan de heer Sala 7
 • Jan Toorop aan de heer Sala 8
 • Jan Toorop aan de heer Sala 9
 • Jan Toorop aan de heer Sala 10
 • Jan Toorop aan de heer Sala 11
 • Jan Toorop aan de heer Sala 12
 • Jan Toorop aan de heer Sala 13
 • Jan Toorop aan de heer Sala 14
 • Jan Toorop aan de heer Sala 15
 • Jan Toorop aan de heer Sala 16
 • Jan Toorop aan de heer Sala 17
 • Jan Toorop aan de heer Sala 18
 • Jan Toorop aan de heer Sala 19
 • Jan Toorop aan de heer Sala 20
 • Jan Toorop aan de heer Sala 21
 • Jan Toorop aan de heer Sala 22
 • Jan Toorop aan de heer Sala 23
 • Jan Toorop aan de heer Sala 24
 • Jan Toorop aan de heer Sala 25
 • Elizabeth Sala Leenheer 106 jaar
 • Op verkenning in Valbrona en omstreken - reisverslag
 • Mejuffrouw Schretlen Dames-kleedermaakster is verhuisd.
 • Getrouwd J. Sala Arts en Betsy Lungen
 • Getrouwd Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen
 • Wol handwerkhuis Schretlen inschrijving KVK
 • Wijnkooperij cognachandel Schretlen
 • Wijnhandel Schretlen
 • Brand te Leiden
 • Getrouwd Daniël Schretlen Anna Maria Hanssen
 • Grossierderij Slijterij G.W. Schretlen
 • Doopakte Maria Madalena Sala kind van Giovanni Battista en Immaculata Vicini - 1837
 • Woning Louis Ludwig te Elsene (Brussel)
 • Overlijden Catterina Frigerio weduwe van Omobono Sala - 1849
 • Overlijden Giovanna Erra weduwe van Giuseppe Maria Sala - 1823
 • 'Vuurkaart' 1914-1918

  Zoeken in blog


  SALA familie Sala - Visino - Pognana - Tavernerio - Roveredo - Pusiano
  29-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Joseph Louis Sala en Antonia Catharina Oosterman - 1874
  Den derden November achttien honderd vier en zeventig, zijn voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda,  in het openbaar ten gemeentehuize alhier verschenen, ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken Joseph Louis Sala, oud vijf en dertig jaren, rijksambtenaar, geboren te ’s-Hertogenbosch, wonende te Sint-Oedenrode, weduwnaar van Antonia Boonhoff, meerderjarige zoon van wijlen Jean Baptiste Louis Sala en van Josepha Jacoba Muskeijn, zonder beroep, zijne echtgenoot, wonende te Sint-Oedenrode; En Antonia Catharina Oosterman, oud vier en dertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes Hendrikus Oosterman, winkelier en van Pieternella Voeten, zonder beroep, echtelieden, wonende alhier. De afkondigingen van dit huwelijk hebben zonder stuiting plaats gehad alhier en te Sint-Oedenrode, op zondagen den achttienden en de vijf en twintigsten October dezes jaars. De aanstaande echtgenooten hebben aan ons overgelegd hunne geboorteacten, de overlijdensacte van de vorige echtgenoot van den bruidegom, en het bewijs der gedane huwelijksafkondigingen te Sint-Oedenrode. Vervolgens is door ons aan de comparanten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en of zij getrouw al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen bevestigend is beantwoord, waarop wij in naam der wet hebben verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn. In tegenwoordigheid van Cornelis Oosterman, oud zeven en zestig jaren, zonder beroep, oom van de bruid; Rodolphe Deswert, oud vijf en twintig jaren, koopman, behuwd broeder van de bruid; beiden wonende alhier, Cornelis de Hoon, oud zeven en zestig jaren, kleermaker, oom van de bruid, wonende te Ginneken; en Emanuel van der Ven, oud twee en vijftig jaren, leeraar aan de hogere burgerschool, wonende te ’s-Hertogenbosch. Voorlezing dezer acte is door ons gedaan aan de comparanten en de getuigen, die met ons hebben onderteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Joseph Louis Sala en Antonia Catharina Oosterman kopie.jpg (1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  24-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Johan Caspar Engelbert Sala en Maria Jacoba de Bruijn - 1868

  Het jaar achttien honderd acht en zestig, den twintigsten November, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Balgoij en Keent, provincie Gelderland, in het Gemeente-huis, in tegenwoordigheid van 1e Wouter Kuppen van beroep landbouwer, oud zeven en veertig jaren, wonende te Wijchen, die gezegd heeft te zijn kennis van den bruidegom, 2e Jan Dominicus de Kleijn, van beroep bierbrouwer, oud drie en veertig jaren, wonende te Wijchen, die gezegd heeft te zijn kennis van de bruid, 3e Jan Arts van Wezel, van beroep landbouwer, oud een en vijftig jaren, wonende te Wijchen, die gezegd heeft te zijn kennis van den bruidegom, 4e Antonius de Bruijn van beroep landbouwer, oud vier en dertig jaren, die gezegd heeft te zijn broeder (van) de bruid; verschenen ten eenre Johan Caspar Engelbert Sala, van beroep rijksontvanger, oud negen en dertig jaren, wonende te Wijchen, meerderjarige zoon van Jean Baptiste Louis Sala, overleden en Josepha Jocoba Muskeyn, zonder beroep, wonende te Lith, Noord Brabant,  en ter andere zijde Maria Jacoba de Bruijn, zonder beroep, oud een en dertig jaren, wonende te Balgoij, meerderjarige dochter van Hermanus de Bruijn en Antonet Thoonen, beide overleden, die ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe aan ons ter hand stellende: de akte van geboorte van den bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij geboren is de zes en twintigsten September een duizend achthonderd negen en twintig te ’s-Hertogenbosch, provincie Noord Brabant, 2e de akte van geboorte van de bruid voornoemd, waaruit blijkt, dat zij geboren is den achtsten September een duizend achthonderd zeven en dertig te Keent gemeente Balgoij, 3e een certificaat van de Nationale Militie door den Heer Commissaris des Konings in de provincie Noord-Brabant den 4 November 1868 afgegeven, 4e dat de afkondigingen van dit voorgenomen huwelijk in de gemeenten Balgoij en Wijchen op twee achtereenvolgende zondagen ingevolge de wet zonder stuiting hebben plaats gehad. Eindelijk nadat én bruidegom én bruid, aan ons, in tegenwoordigheid der bovenvermelde getuigen, hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet verklaard, dat Johan Caspar Engelbert Sala en Maria Jacoba de Bruijn door den echt  zijn verbonden. Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, welke wij, na gedane voorlezing, met den bruidegom en de bruid  en de getuigen hebben geteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Johan Casper Engelbert Sala en Maria Jacoba de Bruijn kopie.jpg (3.4 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  22-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Louis Joseph Sala en Helena Allegonda Boeracker - 1848

  Akte n°6

  Op heden den vier en twintigsten der maand October achttien honderd acht en veertig, zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand te Reek in het huis der gemeente, verschenen: Louis Joseph Sala jongman van beroep ontvanger van ‘S Rijks Directe belastingen, oud vier en twintig jaren, geboren te ’S Bosch en wonende te Reek, meerderjarige zoon van Jean Baptiste Louis Sala, en van Josepha Jacoba Muskeijn, echte Lieden, zonder beroep, beide wonende te ’S Bosch, ter Eenre- En Helena Allegonda Boeräcker, jonge dochter zonder beroep oud vijf en twintig jaren geboren en wonende te Reek, meerderjarige dochter van wijle Sebaldus Josephus Boeracker en van wijle Agnes van Ham in leven echtelieden thans overleden te Reek ter andere Zeide, welke ons verzocht hebben, tot het voltrekken van hunlieder voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen in deze gemeente, overeenkomstig de wet, zonder eenige verhindering zijn geschied, te weten: de eerste op zondag den achtsten der maand October en de tweede op zondag den vijftienden October Een duizend achthonderd acht en veertig. En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, voor eerst, Acte van Geboorte van Louis Joseph Sala, bruidegom, waaruit blijkt dat hij is geboren op den Een en dertigsten October Een duizend acht honderd drie en twintig te ’S-Hertogenbosch Provincie Noord Brabant, ten tweede Acte van Geboorte van Helena Allegonda Boeracker Bruid, waaruit blijkt dat zij is geboren op den tienden der maand Mei Een duizend achthonderd drie en twintig te Reek provincie Noord Brabant, ten derde, dood Extract van bruids vader, ten vierde, dood Extract van bruids moeder, ten vijfde Konvent en toestemming mondelinge verklaard, ten zesde, Certificaat van Zijn Excellentie den Heere Staatsraad Gouverneur van Noord Brabant waaruit blijkt dat de Bruidegom aan zijn verpligting ten aanzien der Nationale Militie heeft voldaan, ten zevenden Certificaat van den Heer Burgemeester der Gemeente Noorbeek Hertogdom Limburg, inhoudende dat de huwelijksafkondigingen aldaar op de twee voorgeschreven Zondagen ook zonder stuiting hebben plaatsgehad. Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met JA beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. In tegenwoordigheid van 1e Leonardus Verkuilen oud zestig jaren van beroep Assessor, 2e Petrus Hermanus De Maré oud vier en zestig jaren van beroep Koopman, 3e Martinus Morlog oud een en vijftig jaren van beroep Kleermaker, 4e Gerardus van Wees oud vijf en dertig jaren van beroep Schoenmaker, alle wonende te Reek voornoemd, verklaren de getuigen geene bloedverwanten te zijn van den bruidegom noch van de bruid. En is hiervan door ons opgemaakt deze acte, welke, na voorlezing, door ons en de getuigen is geteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Louis Joseph Sala en Helena Allegonda Boeracker kopie.jpg (1.4 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  21-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Adrianus Johannes Stuijver en Anna Casparine Louise Ludwig - 1893

  In het jaar een duizend acht honderd drie en negentig , den zesden Juny zijn voor ons ondergetekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ’s-Hertogenbosch verschenen: Adrianus Johannes Stuijver, tweede Luitenant Kwartiermeester van het Indisch leger, oud zeven en twintig jaren, geboren te Soerabaija (Nederlands Indië), wonende te Roermond, meerderjarige zoon van Willem Stuijver, overleden en van Wilhelmina Lefebre, zonder beroep, wonende te Roermond ter eener, - en Anna Casparine Louise Ludwig , zonder beroep, oud vier en twintig jaren, geboren te Deventer, laatstelijk te Heythuijsen thans alhier woonachtig, meerderjarige dochter van Fredericus Arnoldus Ludwig en van Hendrika Sala, beiden overleden ter andere zijde; welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de twee afkondigingen in deze gemeente, zonder stuiting, zijn geschied overeenkomstig de Wet, op zondagen van de een en twintigsten en acht en twintigsten Mei jongstleden tot welk einde zij aan ons hebben overgelegd de stukken hierna genoemd, als vooreerst de verklaringen waaruit blijkt dat de afkondigingen te Roermond en te Heythuijsen hebben plaats gehad, ten tweede het geboorte extract van den bruigom, ten derde het dood-extract zijns vaders, ten vierde het geboorte extract der bruid, ten vijfde het dood-extract haars vaders, ten zesde het dood-extract harer moeder waarin zij genaamd is Henriëtte Leopoldine Sala. De moeder van den bruigom hier tegenwoordig heft verklaard haar toestemming te geven tot de voltrekking van dit huwelijk. Hebbende de bruid en de hierna gemelde getuigen onder eede verklaard de eenzelvigheid van personen des doodakte harer moeder, waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, door de Wet aan den huwelijken staat opgelegd, hetwelk door hen bevestigend  beantwoord zijnde, hebben wij in de naam der Wet, verklaard, dat zij door den echt zijn verenigd. Van al hetgeen wij Ambtenaar voornoemd, hebben opgemaakt de tegenwoordige akte van huwelijk, in bijwezen van na te melden getuigen Richardus Johannes Schouten, paardenarts der eerste Klasse, oud negen en veertig jaren, Adrianus Johannes Jacobus Dumans, tweede luitenant der Infanterie, oud acht en twintig jaren, wonende alhier, Jacobus Rodolph Jans, zonder beroep, oud negen en veertig jaren, wonende te Utrecht en Theodorus van der Zanden, hoofd eener school, oud veertig jaren, … neef der bruid, wonende te Erp en hebben de Comparanten en de getuigen, na gedane voorlezing, deze met en benevens ons geteekend

  Bijlagen:
  Huwelijk Adrianus Johannes Stuijver en Anna Casparine Louise Ludwig kopie.jpg (490.1 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  16-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Toestemming tot aangaan van een huwelijk. Fredericus Arnoldus ludwig en Henrica Sala

  Ministerie van OORLOG
  Personeel en militaire zaken
  No. 70
  N.B. Word verzocht de dagteekening, het nommer en de letter dezer nauwkeurig aan te halen.

  De Minister van Oorlog,
  Krachtens de daartoe bij 's Konings besluit van den 2e Maart 1853 No. 65, op hem verstrekte magtiging, beschikkende op het request van den Paarden Arts der 1e klasse Fredericus Arnoldus Ludwig van het 1e Regiment Dragonders gedetacheerd bij de Konigklijke Militaire Akademie, daarbij toestemming verzoekende tot het aangaan van een huwelijk met Mejuffrouw Henrica Sala.
  Verleend mits deze de gevraagde toestemming.
  's Gravenhage den 21e January 1865 

  Bijlagen:
  Toestemming tot aangaan van een huwelijk. Fredericus Arnoldus ludwig en Henrica Sala kopie.jpg (283.2 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  15-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijksakte Frederik Frans Ludwig en Adriana Maria Frederica Josepha Sala 14-06-1855

   

  In het jaar een duizend acht honderd vijf en vijftig, den veertienden dag der maand Juny, voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ´s Hertogenbosch, zijn verschenen

  ter eenre Frederik Frans Ludwig, Landbouwer, jongman oud twee en dertig jaren, geboren te Maastricht (Limburg) den elfden Augustus achttien honderd twee en twintig, wonende te Lith Noord Brabant, zoon van Herman Joseph Ludwig, Kapitein Paardenarts en van Arnolda Henrica Ros, zonder beroep beide wonende te Utrecht

  En ter andere zijde Adriana Maria Frederica Josepha Sala, zonder beroep, jonge dochter oud acht en twintig jaren, geboren en wonende alhier, geboren den twaalfden July achttien honderd zes en twintig, dochter van Jean Baptiste Louis Sala, kunsthandelaar, en van Josepha Jacoba Muskeyn, zonder beroep, beide alhier woonachtig.

  Welke Comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hunlieder voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de twee afkondigingen in deze Gemeente, zonder stuiting, zijn geschied overeenkomstig de Wet, op Zondagen van den derden en tienden dezer maand, tot welk einde zij aan ons hebben overgelegd de stukken hierna genoemd, als voor eerst:

  de verklaring waaruit blijkt dat de afkondigingen insgelijks te Lith op evengemelde zondagen hebben plaatsgehad, ten tweede het geboorte extract van den Bruidegom ten derde het geboorte extract des Bruid. De ouders der Bruid hier tegenwoordig hebben verklaard hunne toestemming te geven tot voltrekking van dit huwelijk

  Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen bevestigd beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wet, verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.

  Van al hetgeen wij Ambtenaar voornoemd, hebben opgemaakt de tegenwoordige Akte van Huwelijk, in bijwezen van: Johannes Jacobus Schutjes, Griffier bij het Kanton Geregt te Eindhoven, oud zeven en veertig jaren, Emanuel Adrianus Henricus van de Ven, onderwijzer aan de Koninklijke school van de Nuttige en Beeldende Kunsten alhier, oud drie en dertig jaren, Adrianus Josephus Mathias van den Bogaert, Assuradeur, oud veertig jaren, en van Johan Casper Engelbert Sala … bij 's Rijks Belastingen, oud vijf en twintig jaren, getuigen ten deze, zijnde de eerste zwager van den Bruidegom, de tweede zwager de derde behuwd neef de vierde broeder der bruid, de eerste wonende te Eindhoven, de overige wonende binnen deze Gemeente, en hebben de contracterende partijen en de verdere comparanten, na gedane voorlezing, deze met en benevens ons geteekend.

   

  Gedaan in het openbaar, ten Stadhuize der Gemeente

  's Hertogenbosch, Dag, Maand en Jaar als boven.

  De Ambtenaar van den Burgerlijke Stand,

  der Gemeente 's Hertogenbosch

   

  F. Ludwig

  A. Sala

  Louis Sala

  J. Muskeyn

  J.J. Schutjes

  A.J.M. van den Bogaert

  J. Sala

  E. van der Ven

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Frederik Frans Ludwig en Adriana Maria Frederica Josepha Sala 14-06-1855..jpg (1.2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  14-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Josephine Casparine Marie van der Ven en Willem Dirk van Enthoven 10-08-1891

   

  Akte 49

  In het jaar een duizend acht honderd een en negentig, den tienden Augustus verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ROZENDAAL EN NISPEN, Willem Dirk Enthoven oud drie en dertig jaren, geboren te Roermond wonende alhier van beroep spoorwegbeambte meerderjarige zoon van Willem Enthoven overleden en van Anna Margaretha de la Chambre zonder beroep wonende te Haarlem, ter eener,

  En Josephine Catharine Marie van der Ven oud twee en dertig jaren, geboren te 's Hertogenbosch wonende alhier zonder beroep meerderjarige dochter Emanuel Adrianus Henricus van der Ven en van  Maria Louisa Nathalie Sala, echtelieden beiden overleden

  ter andere zijde

  Dewelke ons hebben verzocht tot het voltrekken van voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze gemeente te Hillegom en 's Hertogenbosch hebben plaatsgehad op Zondagen, den negentienden en zesentwintigsten Juli dezes jaars En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd: hunne  geboorte akten, het certificaat van voldoening aan de Nationale Militie van den bruidegom en de bewijzen dat de huwelijksafkondigingen alhier te Hillegom en te 's Hertogenbosch zonder stuiting hebben plaatsgehad.

   

  Dien ten gevolge en nadat de aanstaande Echtgenooten ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan dat de personen van: Willem Dirk Enthoven en Josephine Catharine Marie van der Ven door den Echt aan elkander zijn vereenigd.

   

  En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar, ten Gemeentehuize, te ROSENDAAL, in tegenwoordigheid van Emanuel van der Ven, oud vier en twintig jaren onderwijzer wonende te 's Hertogenbosch, broeder der bruid, Theodoor van der Zanden, acht en dertig jaren, onderwijzer wonende te Erp, zwager der bruid, Dirk Arnoldus Peters, oud drie en dertig jaren, spoorwegbeambte wonende alhier en Hendrikus Johannes Dekkers oud vier en dertig jaren spoorwegbeambte wonende alhier als getuigen.

  Waarvan akte, welke wij: na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen met dezelven geteekend hebben

  De Ambtenaar voornoemd

   

  W.D. Enthoven                                        

  J. van der Ven

  E. van der Ven

  Th. van der Zanden

  D. Peters

  H.J. Dekkers

   

  Bijlagen:
  Huwelijk Josephine Casparine Marie van der Ven en Willem Dirk van Enthoven 10-08-1891.jpg (322.3 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  13-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijksakte Sebaldus Josephus Johannes Sala - Angelina Johanna Adriana Kieckens 09-01-1877

   

  In het jaar een duizend acht honderd zeven-en-zeventig, den negenden der maand Januari zijn voor ons Johannes Franciscus Jansen Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente TILBURG in het huis der gemeente in het openbaar veschenen:

  Sebaldus Josephus Johannes Sala, oud zes en twintig jaren, geboren te Reek den twee en twintigsten der maand November een duizend acht honderd en vijftig, van beroep fabrikant wonende alhier, meerderjarige zoon van Louis Joseph Sala ontvanger der in en uitgaande rechten en Helena Allegonda Boeracker, beiden wonende te Rotterdam

   

  En Angelina Johanna Adriana Kieckens, oud zevenentwintig jaren, geboren te Tilburg den tweeden September een duizend acht honderd en negen en veertig, zonder beroep wonende alhier, meerderjarige dochter van Franciscus Bernardus Gerardus Kieckens, heel en verloskundige en Adriana Catharina van den Eeden, beide wonende alhier

   

  Die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk ovet te gaan, daartoe overleggende:

  Het bij de wet gevorderde bewijs, dat de eerste der verschenen personen aan zijne verplichting ten aanzien der nationale militie voldaan heeft.

  De geboorte akte van ieder der aanstaande echtgenooten

  De bewijzen, dat bij de wet vereischte huweliojksafkondigingen in deze gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.

  Het proces verbaal van den Kantonrechter te Rotterdam waaruit blijkt van de tusschen spraak van dien rechter omtrent de toestemming tot dit huwelijk van den vader des bruidegoms.

   

  De ouders der bruid mede tegenwoordig hebben ons verklaard hunne toestemming van dit huwelijk te geven

  Dietengevolge is door de aanstaande echtgenooten ten onzen overstaan, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd, “dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken  staat verbonden zijn”, en hebben wij Ambtenaar van den Burgelijken Stand, in naam der wet verklaard, dat de personen van Sebaltus Josephinus Johannes Sala en Angelina Johanna Adriana Kieckens bovengenoemd, door den echt aan elkaar verbonden zijn.

   

  Deze huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van

  1 Louis Joseph Sala, oud zeven en twintig jaren, van beroep fabrikant, wonende te Tilburg

  2 Adrianus Cornelis Rademakers, oud vier en twintig jaren, van beroep distillateur, wonende te Delfshaven

  3 Ferdinandus Franciscus Carolus Kieckens, oud drie en twintig jaren, van beroep fabrikant, wonende te Tilburg

  4 Charel Antonius Adrianus Kieckens, oud acht en veertig jaren,van beroep eerste aanwegend officier van gezondheid, wonende te ’s Hertogenbosch

  De getuigen hebben verklaard te zijn de eerste broeder des bruidegoms, de derde broeder en vierde oom der bruid de tweede geen bloed of aanverwant van comparanten.

   

  En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

   

  De Ambtenaar van den Burgelijken Stand

   

  Sebalt Sala                                                      Handtekening ----------

  Ang. Kieckens

  ----------------

  A.C. van den Eeden

  Louis Sala

  A.C. Rademakers

  Ferd. Kieckens

  ---Kieckens

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Sebaldus Josephus Johannes Sala - Angelina Johanna Adriana Kieckens.jpg (1.1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  12-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijks akte Emilie Marie Angelique Sala - Cornelius van Wezel 12-11-1917

   

  Heden twaalf November

  negentien honderd zeventien, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgelijken Stand

  der gemeente TILBURG verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan:

  Cornelis van Wezel, weduwnaar van Maria Johanna Nootenboom, oud acht en veertig jaren, geboren te Tilburg

  van beroep koopman, wonende alhier, meerderjarige zoon van Adriaaan van Wezel, en van Johanna Maria Vekemans, beiden overleden

   

  En, Emelie Marie Angelique Sala, oud acht en dertig jaren, geboren te Tilburg, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Sebaldus Josephus Johannes Sala, overleden, en van Angelina Johanna Adriana Kieckens, zonder beroep, wonende alhier

  De afkondiging tot dit huwelijk heeft alhier zonder stuiting plaats gehad op den zeven en twintigsten der vorige maand.

  Ik heb de bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der Wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

   

  Als getuigen waren tegenwoordig:

  Adriaan van Wezel, oud vier en veertig jaren, lederfabrikant, wonende te Gilze en Rijen, broeder des echtgenoots.

  Joannes Ludovicius Sebaldus Maria Sala, oud zeven en dertig jaren, sigarenfabrikant , wonende te Tilburg, broeder der echtgenoote.

  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

   

  Getekend                               A. v. Wezel

  C. van Wezel                          Jo. Sala

  Emilie Sala

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Emilie Marie Angelique Sala - Cornelius van Wezel.jpg (1.8 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  11-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijks akte Maria Joanna Louisa Jacoba Sala - Gustav Johannes Arnold Hubertus Ignatz Hoffsümmer 13-02-1905

   

  Heden den dertienden Februari des jaars een duizend negen honderd vijf, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente TILBURG, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen:


  Gustav Johannes Arnold Hubertus Ignatz Hoffsümmer, oud zeven en twintig jaren, geboren te Düren (Duitschland), van beroep fabrikant wonende te Düren (Duitschland), meerderjarige zoon van Carl Hoffsümmer, fabrikant en van Caroline Josephine Clementine Hubertine Rumpel, zonder beroep, beiden wonende te Düren (Duitschland)


  En Maria Joanna Louisa Jacoba Sala oud vijf en twintig jaren, geboren te Tilburg, zonder beroep wonende alhier, meerderjarige dochter van Ludovicus Josephus Sala, fabrikant en van Justina Johanna Petronella Jacoba van Welij, zonder beroep – beide wonende te Tilburg, die mij verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan

   

  Daartoe overleggende:

  Het bij de wet gevorderde bewijs, dat de eerste der verschenen personen aan zijne verplichting ten aanzien der nationale militie voldaan heeft.

  De geboorte-akte van ieder der aanstaande echtgenooten.

  De bewijzen, dat de bij de wet vereischte huwelijksafkondigingen in deze gemeente zonder stuiting hebben plaatsgehad

   

  De ouders van bruidegom en bruid hierbij tegenwoordig, hebben mij verklaard, hunnen toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te geven.

  Dietengevolge is door de aanstaande echtgenooten ten mijnen overstaan, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd, “dat zij elkander aannemen tot

  echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn” en heb ik Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der wet verklaard, dat de personen van:

  Gustav Johannes Arnold Hubertus Ignatz Hoffsümmer en Maria Joanna Louisa Jacoba Sala bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.

   

  Deze huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van:

  1 Sebaldus Josephus Johannes Sala, oud vier en vijftig jaren, van beroep koopman, wonende te Tilburg

  2 Karel Frans Willem Marie van Welij, oud veertig jaren, van beroep fabrikant, wonende te Roozendaal en Nispen

  3 Frederic Willem Marie van Welij, oud zes en dertig jaren, van beroep candidaat notaris, wonende te Eindhoven

  4 Peter Alphonsus Loijens, oud drie en dertig jaren, van beroep ambtenaar van den burgelijken stand wonende te Tilburg

  De getuigen hebben verklaard te zijn: de eerste oom, en de tweede en derde neven der bruid, en heb ik hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan de verschenen personen en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door mij met hen.

  De Ambtenaar van den Burgelijken Stand.

   

  Getekend                                                        

  Ignatz Hoffsümmer                                    ------------------

  Maria Sala

  Carl Hoffsümmer

  Carolina Carolina geb. Rumpel

  Ludovicus Sala van Welij

  Justina Sala van Welij

  Sebald Sala

  K. Welij                                                      

  L. Oiëns

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Maria Joanna Louisa Jacoba Sala - Gustav Johannes Arnold Hubertus Ignatz Hoffsümmer.jpg (900 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  10-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijks akte Helena Aldegonda Maria Justina Sala - Cornelis Jan Baptist Mathias van Kemenade 24-09-1907

   

  Heden, den vier en Twintigsten September des jaars een duizend negen honderd zeven, zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgelijken

  Stand der gemeente Tilburg, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen:

  Cornelis Jan Babtist Mathias van Kemenade, oud een en dertig jaren, geboren te Tilburg, van beroep Fabrikant wonende alhier

  Meerderjarige zoon van Eugenius Adrianus Maria van Kemenade, makelaar wonende te Antwerpen en van Maria Henrica Gertrudis de Beer, overleden.

  En, Helena Aldegonda Maria Justina Sala, oud een en twintig jaren, geboren te Tilburg, zonder beroep wonende alhier, meerderjarige dochter van Ludovicius Josephus Sala, fabrikant en van Justina Johanna Petronella Jacoba van Welij, zonder beroep – beiden wonende alhier

   

  Die mij verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan

  Daartoe overleggende:

  Het bij de wet gevorderde bewijs, dat de eerste der verschenen personen aan zijne

  verplichting ten aanzien der nationale militie voldaan heeft. (doorgehaald)

  (In de marge: De doorhaling van twee en twintig gedrukte woorden in deze akte goed gekeurd.)

  De geboorte-akte van ieder der aanstaande echtgenooten.

  De bewijzen, dat bij de wet vereischte huwelijksafkondigingen in deze gemeente, zonder stuiting hebben plaats gehad.

  Het certificaat afgegeven door den Heer Commisaris der Koningin in de Provincie, Noord Brabant, waaruit blijkt – dat de eerste comparant geene plichten ten aanzien van de nationale militie te volbrengen heeft gehad.

  De notariële akte houdende toestemming tot het aangaan van dit huwelijk van de moeder der bruid.

   

  De vader der bruid hierbij tegenwoordig heeft mij verklaard zijne toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te geven.

  Dietengevolge is door de aanstaande echtgenooten ten mijnen overstaan, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd, “dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn” en heb ik Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in

  naam der wet verklaard, dat de personen van:

  Cornelis Jan Babtist Mathias van Kemenade en Helena Aldegonda Maria Justina Sala, bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.

   

  Deze huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van:

  1 Julianus Simon Anthonius de Beer, oud vijf en vijftig jaren, van beroep fabrikant wonende te Tilburg.

  2 Franciscus Joannes Adrianus de Beer, oud acht en vijftig jaren, van beroep fabrikant wonende te Tilburg

  3 Mathieu Gerardus van Kemenade , oud twee en zeventig jaren, van beroep notaris wonende te Gemert

  4 Sebaldus Josephus Johannes Sala, oud zes en vijtig jaren, van beroep werktuigkundige, wonende te Tilburg

   

  De getuigen hebben verklaard te zijn: de eerste, tweede en derde, ooms van den bruidegom, de vierde oom der bruid.

  En ik heb hiervan opgemaakt deze akte, die na aan de verschenen personen en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door mij met hen.

  De Ambtenaar van den Burgelijken Stand voornoemd.

   

  C.v Kemenade                                           

  Helena Sala

  L.. Sala

  J.A. de Beer

  Franciscus de Beer

  --------------------

  M.G. v Kemenade

  Sebaldus Sala

  L. Oiëns

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Helena Aldegonda Maria Justina Sala - Cornelis Jan Baptist Mathias van Kemenade.jpg (1.1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  09-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijksakte Gerardus Franciscus Matthias Spierenburg en Marie Louise Josephine Sala 13-01-1842

   

  In het jaar een duizend acht honderd twee-en-veertig, den dertiende January voor ons Ambtenaar van de Burgelijken Stand der Stad Heusden, zijn verschenen Gerardus Franciscus Matthias Spierenburg, jongman volgens voorgelegde acte oud een en dertig jaren, smid wonende te Heusden geboren te Heusden, meerderjarige zoon van Josephus Spierenburg en van Maria Kurvers beiden overleden

  en Marie Louise Josephine Sala jonge dochter volgens voorgelegde acte oud een en twintig jaren zonder beroep wonende te Heusden geboren te Antwerpen minderjarige dochter van Joseph Marie Sebastien Sala wiens woonplaats is onbekend blijkens voorgelegde acte van bekendheid en van Anne Marie Markx, winkelierster wonende te Heusden, hare toestemming tot dit huwelijk gevende blijkens ten deze gevoegde authentieke acte ten einde overtegaan tot de voltrekking van hun huwelijk,waarvan de afkondigingen onverhinderd hebben plaats gehad in deze stad, hebbende de bruidegom voldaan aan zijne verplichting ten aanzien der Nationale Militie, volgens de voorgelegde acte.

  Waarop partijen hebben verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenoten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, en hebben wij in de naam der wet hare echtvereeniging uitgesproken en hiervan deze acte opgemaakt in tegenwoordigheid van

  1e Cornelis Nagels oud vijfendertig jaren veearts wonende te Heusden

  2e Stephanus Spierenburg oud vierendertig jaren smid wonende te Heusden

  3e Johannes Adrianus Spierenburg oud achtentwintig jaren smid wonende te Heusden en

  4e Nicolaas Spoos oud zesenveertig jaren schoenmaker wonende te Heusden zijnde de getuigen ten deze voor partijen verzochte.

  En hebben wij na gedane voorlezing deze akte met de contracterende partijen en de verdere comparanten getekend

   

  (BHIC – BS-H Heusden 1811-1922)   

  Transcriptie: Manuela Stuyck

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Gerardus Franciscus Matthias Spierenburg - Marie Louise Josephine Sala 13-01-1842.jpg (3.1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  07-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verklaring van de huwelijksafkondigingen van Fredericus Arnoldus Ludwig en Henrica Sala

  De Ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Breda, verklaart dat op zondagen den vijfden en den twaalfden dezer maand alhier zonder stuiting hebben plaats gehad de huwelijksafkondigingen tussen
  Fredericus Arnoldus Ludwig oud zeven en dertig jaren, kapitein paardenarts, wonende alhier, zoon van Joseph Ludwig, overleden en van Henrica Rooss, zonder beroep, wonende te Oss, zijn echtgenoot
  En Henrica Sala, oud acht en twintig jaren, zonder beroep wonende te Lith, dochter van Jean Baptiste Louis Sala en van Josepha Jacoba Muskeijn, beide zonder beroep, echtelieden, wonende te Lith

  Breda den 15 februarij 1865

  Bijlagen:
  Verklaring van de huwelijksafkondigingen van Fredericus Arnoldus Ludwig en Henrica Sala.jpg (741.8 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  05-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Gerardus Franciscus Spierenburgh en Elizabeth Buningh

  In het jaar een duizend acht honderd  zes en negentig, den zeven en twintigsten Augustus, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ’s-Hertogenbosch, verschenen: Gerardus Franciscus Spierenburgh, timmerman oud zeven en dertig jaren, geboren te Heusden, wonende alhier, meerderjarige zoon van wijlen Gerardus Mathias Spierenburgh, en van Maria Louisa Josephine Sala, zonder beroep, wonende te Heusden, ter eene, - en Elisabeth Buningh, dienstbode, oud twee en dertig jaren, geboren te Numansdorp, wonende alhier, meerderjarige dochter van Barend Buningh en van Johanna Hendrika van Vugt, beiden zonder beroep en te Gorinchem woonachtig, ter andere zijde; welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de twee afkondigingen in deze gemeente, zonder stuiting zijn geschied overeenkomstig de Wet, op zondagen van den zestienden en drie en twintigsten dezer maand, tot welk einde zij aan ons hebben overgelegd de stukken hierna genoemd, als vooreerst: het geboorte-extract van den bruigom, ten tweede: het geboorte-extract der bruid;
  Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, door de Wet aan den huwelijken staat opgelegd, hetwelk door hen bevestigend beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wet, verklaard, dat zij door den echt zijn vereenigd. Van al hetgeen wij Ambtenaar voornoemd, hebben opgemaakt de tegenwoordige akte van huwelijk, in bijwezen van na te melden getuigen. Adrianus Spierenburgh, smit, oud vier en dertig jaren, Josephus Marinus Spierenburgh, logementhouder, oud acht en veertig jaren, broeders van den bruigom, wonende te Heusden, Bernardus Cornelis Theodorus Buningh, zonder beroep, oud drie en twintig jaren, broeder der bruid, wonende te Gorinchem, Johannes Henricus Heijnen, opperwachtmeester der ? , oud vier en veertig jaren, wonende alhier, en hebben de comparanten en de getuigen, na gedane voorlezing, deze met en benevens ons geteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Gerardus Franciscus Spierenburgh en Elizabeth Buningh.jpg (1.9 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  04-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Nathalie Lucie Josephine van der Ven en Jan Gijsbertus Adrianus Boon

  In het jaar een duizend acht honderd vier en negentig, den een en dertigsten Mei zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s-Hertogenbosch , verschenen: Jas Gijsbertus Adrianus Boon, landmeter bij het kadaster, oud acht en dertig jaren, geboren te Leiden, wonende alhier, meerderjarige zoon van Adranus Jeremias Boon, overleden en van Adrana Johanna Hendrika Frankamp, zonder beroep, wonende te Leiden, ter eene, en Nathalie Lucie Josephine van der Ven, onderwijzeres, oud twee en dertig jaren, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Emanuel Adrianus Henricus van der Ven en van Maria Louisa Nathalie Sala, beiden overleden, ter andere zijde; welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de twee afkondigingen in deze gemeente, zonder stuiting, zijn geschied, overeenkomstig de Wet, op zondagen van den dertienden en twintigsten dezer maand, tot welk einde zij aan ons hebben overgelegd de stukken hierna genoemd, als vooreerst: het geboorte extract van den bruigom, ten tweede: het geboorte extract der bruid; waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, door de Wet aan den huwelijken staat opgelegd, hetwelk door hen bevestigend beantwoord zijnde, hebben wij, in de naam der Wet, verklaard, dat zij door den echt zijn vereenigd. Van al hetgeen wij Ambtenaar voornoemd, hebben opgemaakt de tegenwoordige akte van huwelijk, in bijwezen van na te melden getuigen. Willem Dirk Enthoven, ambtenaar bij de Staatsspoorweg, oud vijf en dertig jaren, wonende te Roosendaal, zwager der bruid, Emanuel van der Ven, zonder beroep, oud zes en twintig jaren, wonende alhier, broeder der bruid, Theodorus van der Zanden, onderwijzer, oud een en veertig jaren, wonende te Erp, zwager des bruid, Barend Boon, fabrykant, oud zeven en veertig jaren, wonende te Leiden, broeder van den bruigom en hebben de comparanten en de getuigen, na gedane voorlezing, deze met en benevens ons geteekend.

  Bijlagen:
  Huwelijk Nathalie Lucie Josephine van der Ven en Jan Gijsbertus Adrianus Boon.jpg (1.9 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  03-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Anna Adriana Maria Francisca Ludwig (Sala) en Maria Adrianus Hermanus Schutjes

  Aktenummer 4

  Aktejaar 1914

  Opmerkingen

  Bruidegom is weduwnaar van Stephanie Alphonsine Maria Immaculée Germain

   

  In het jaar negentienhonderd veertien den negentienden der maand Januari zijn voor ons,

  Ambtenaar van den Bugerlijken Stand in de Gemeente Hillegom, in het huis der Gemeente

  verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:

  Maria Adrianus Hermanus Schutjes

  oud veertig jaren, van beroep Fabrikant

  geboren en wonende te Hechtel in België

  weduwnaar van Stephanie Alphonsine Marie Immaculée Germain,

  meerderjarige zoon van Ludovicus Hendricus Adrianus Schutjes, groothandelaar

  en van Christina Hendrica Bijvoet, zonder beroep, beiden wonende te Hechtel in België

  en Anna Adriana Maria Francisca Ludwig, oud drie en veertig jaren, van beroep zonder

  geboren te Mook en Middelaar en wonende te Hillegom,

  meerderjarige dochter van Frederik Frans Ludwig en van Adriana Maria Frederika Josepha Sala, beiden overleden.

  Door bruidegom en bruid zijn aan ons overlegd:

  Vooreerst de geboorteakte van elk hunner, twee Januari achttienhonderd vier en zeventig en vijf en twintig Juli achttienhonderd zeventig/

   ten tweede de overlijdensacte van de vorige echtgenoote des bruidegoms.

  Ten derde, Het bewijs, bedoeld in het artikel vier van het op twaalf Juni negentienhonderd twee te 's Gravenhage gesloten verdrag

  tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk, goedgekeurd bij de wet van vier en twintig Juli negentienhonderd drie,

  staatsblad nummer twee honderd een en dertig, ten aanzien van den bruidegom.

  Partijen en getuigen verklaren, dat in de overlegde overlijdensacte met Adrien Schutjes de bruidegom wordt bedoeld.

  Daar gene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk ter onzer kennis zijn gebracht,

  en de afkondiging in deze Gemeente op zaterdag, den twintigsten december des vorigen jaars zonder stuiting is afgeloopen,

  hebben wij de Comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten

  en getrouw de plichten zullen vervullen, die door de wet aan de huwlijken staat zijn verbonden.

  Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord zijn

  is door ons in de naam der wet verklaard, dat zij door de echt aan elkander zijn verbonden.

  Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:

  Ernst Marie Francois Ludwig, oud negen en veertig jaren,

  en Casper Johan Marie Joseph Ludwig, oud zes en veertig jaren,

  beiden bloemist en wonende te Hillegom, broeders der Bruid,

  welke als getuigen, na gedane voorlezing, met de Comparanten nevens ons hebben onderteekend

   

  Bijlagen:
  Huwelijk Anna Adriana Maria Francisca Ludwig Sala.jpg (1.3 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  02-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Joannes Ludovicus Sebaldus Maria Sala en Maria Louisa Josephine Loonen

  Heden, den twintigsten Mei negentienhonderd en dertien zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Ginneken en Bavel verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Joannes Ludovicus Sebaldus Maria Sala oud twee en dertig jaren, geboren en wonende te Tilburg, van beroep sigarenfabrikant, meerderjarige zoon van Sebaldus Josephus Johannes Sala, overleden en van Angelina Johanna Adriana Kieckens, zonder beroep, wonende te Tilburg
  En: Maria Louisa Josephina Petronella Loonen, oud dertig jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, meerderjarige dochter van Johannes Petrus Loonen, overleden en van Antonia Elisabeth Verachtert, zonder beroep, wonende alhier.
  De beide afkondigingen tot dit huwelijk hebben, zonder stuiting, plaats gehad alhier en te Tilburg, den vierden en elfden Mei dezes jaars.
  De comparanten hebben aan mij overgelegd de na te noemen stukken: Uittreksels uit de geboorte akten van den bruidegom en de bruid. Een bewijs, dat de huwelijksafkondigingen te Tilburg, zonder stuiting zij afgeloopen. Nadat de bruidegom en de bruid aan mij hebben verklaard, dat zij elkander nemen tot echtgenoten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, heb ik, in naam der wet, verklaard, dat zij door den echt zijn vereenigd. Als getuigen waren tegenwoordig: Alphonse Jean Antonie Verschraage, oud twee en zestig jaren, van beroep notaris, wonende te Breda, behuwd oom der bruid; Frans Sebald Joseph Marie Sala, oud vijf en twintig jaren, van beroep ingenieur, wonende te Dordrecht, broeder van den bruidegom; Louis Joseph Marie Sala, oud een en dertig jaren, van beroep agenture, wonende te Eindhoven, broeder van den bruidegom; Armand Charles Louis Berlioz, oud zes en veertig jaren, muziekleeraar, wonende te Teringen. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

  Bijlagen:
  Huwelijk Joannes Ludovicus Sebaldus Maria Sala en Maria Louisa Josephine Maria Loonen kopie.jpg (356.3 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  01-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijksakte Emmanuel Adrianus Henricus van der Ven - Maria Lousia Nathalie Sala 03-07-1850

   

  In het Jaar een duizend acht honderd vijftig, den derden dag der maand July, voor ons Wethouder der Stad ’s Hertogenbosch,

  Ambtenaar van den Burgelijken Stand, zijn verschenen

   

  ter eenre: de Heer Emmanuel Adrianus Henricus van der Ven, onderwijzer aan de Koninklijke Teekenschool

  dezer stad en kunstschilder, jongeman, oud negen en twintig jaren, geboren alhier den drie en twintigsten Juny achttien honderd een en twintig, wonende binnen deze stad, zoon van den Heer Meester Gerardus Martinus van der Ven, Praktiserend Advokaat en van Mevrouw Jacoba van Ruth, particulier, beide wonende te Weert (Limburg)

   

  En ter andere zijde Mejuffrouw Maria Louisa Nathalie Sala, particulier, jonge dochter, oud acht en twintig jaren, geboren alhier den twaalfden November achttien honderd een en twintig, wonende binnen deze stad, dochter van den Heer Jean Baptiste Louis Sala en van Mejuffrouw Josepha Jacoba Mukeijn , beide zonder beroep en alhier woonachtig,

   

  welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hunlieder voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de twee afkondigingen in deze Gemeente, zonder stuiting, zijn geschied overeenkomstig de Wet, op Zondagen van den drie en twintigsten en dertigsten Juny jongstleden tot welk einde zij aan ons hebben overgelegd de stukken hierna genoemd,

  als voor eerst: het geboorte extract van den Bruidegom, ten tweede: het certificaat zijner voldoening aan de wet op de nationale militie, ten derde: de akte van toestemming tot dit huwelijk zijner ouders opgemaakt door den Notaris Adriaan Gerard Jozef Clercx, residerende te Weert, in tegenwoordigheid van getuigen, den vijftienden Juny laatstleden, ten vierde: het geboorte extract van den Bruid.

  De vader en moeder der Bruid hier tegenwoordig hebben verklaard hunne toestemming te geven tot de voltrekking van dit huwelijk, waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen bevestigend beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wet, verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.

  Van al hetgeen wij Wethouder voornoemd, hebben opgemaakt de tegenwoordige akte van Huwelijk, in bijwezen van:

  Johannes Josephus Rippens Directeur van een gesticht tot verbetering, oud drie en veertig jaren,

  Louis Joseph Sala, ontvanger der belastingen der gemeente Reek (Noord Brabant) en aldaar woonachtig, oud zes en twintig jaren,

  Jacob Johan Daniel Sikkens, Eerste Luitenant bij het Regiment Veld Artillerie, oud vier en dertig jaren,

  en van Meester Jacques Nicolaas Godefridus Sassen , Praktiserend Advokaat, oud zeven en twintig jaren,

  getuigen ten deze, zijnde de eerste neef van den Bruidegom, de tweede broeder der Bruid, de derde en vierde getuige

  wonende binnen deze Gemeente, en hebben de contracterende partijen en de verdere comparanten, na gedane voorlezing, deze met en benevens ons geteekend.

   

  Gedaan in het openbaar, ten Stadhuize der Stad ’s Hertogenbosch, Dag, Maand en Jaar als boven.

  De wethouder der Stad ’s Hertogenbosch,

  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

  Romme v.d. Voort

  Bijlagen:
  Huwelijk Maria Louisa Nathalie Sala en Emmanuel Adrianus Henricus van der Ven kopie.jpg (553.8 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  03-07-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Ludovicus Josephus Sala en Justine Johanna Petronella Jacoba van Welij 11-05-1879

   

  Akte 15

  In het jaar een duizend acht honderd negen en zeventig, den elfden Mei verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ROZENDAAL EN NISPEN,

  Ludovicus Josephus Sala oud negen en twintig jaren, geboren te Reek wonende te Tilburg van beroep fabrikant, meerderjarige zoon van Louis Joseph Sala, Rijksontvanger en van Helena Allegonda Boeracker, zonder beroep wonende aldaar, echtelieden ter eener

  En Justine Johanna Petronella Jacoba van Welij, oud zeven en twintig jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, meerderjarige dochter van Hugo Matheus Josephus van Welij, overleden en van Johanna Maria Rubert, zonder beroep wonende alhier, ter andere zijde.

   

  Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze gemeente en te Tilburg hebben plaatsgehad op Zondagen, den twintigsten en zeven en twintigsten April dezes jaars. En zijn door parijen tot dat einde aan ons overgelegd: Hunne geboorte extracten, de overlijdens acte van den vader der bruid, het certificaat van voldoening aan de Nationale Militie van den bruidegom en de bewijzen dat de huwelijks afkondigingen alhier en te Tilburg zonder stuiting hebben plaatsgehad. De vader van den bruidegom en de moeder der bruid, allen alhier tegenwoordig verklaarden in dit huwelijk toe te stemmen. Alsnog verklaarde de vader des bruidegoms dat door laatst genoemde aan zijne moeder de toestemming tot het aangaan van dit huwelijk is gevraagd geweest.

   

  Sala

  Ludovicus Josephes

  en

  Justina Johanna

  Petronella Jacoba

  van Welij

  Bijlagen:
  Huwelijkakte Ludovicus Josephus Sala en Justine Johanna Petronella Jacoba van Welij 11.jpg (1.3 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  18-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Ferdinandus Franciscus Carolus Sala en Cornelia Maria Lucia Hillen

  Heden, den vijfden November des jaars een duizend negen honderd achttien, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente OISTERWIJK,

  in het huis der gemeente in het openbaar verschenen:

  Ferdinandus Franciscus Carolus Sala, van beroep koopman, oud twee en dertig jaren, geboren te Tilburg, den vijfden der maand Maart, een duizend acht honderd zes en tachtig,

  wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon van de echtelieden Sebaldus Josephus Johannes Sala, overleden en Angelina Johanna Adriana Kieckens, zonder beroep, wonende te Tilburg,

  en Cornelia Maria Lucia Hillen, zonder beroep, oud een en twintig jaren, geboren te Schaarbeek den een en twintigsten der maand Juni een duizend achthonderd zeven en negentig, wonende alhier, meerderjarige dochter van de echtelieden.

  Herman Alexander Hillen, oud acht en vijftig jaren, fabrikant en Pauline Gertrude Hubertine Lommen, oud negen en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier,

  hierbij tegenwoordig en verklarende hunne toestemming tot dit huwelijk te geven

  die mij verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen over te gaan daartoe overleggende:

  De geboorte-akte van ieder der aanstaande echtgenooten, de bewijzen, dat de bij de wet vereischte huwelijksfakondiging in de gemeente OISTERWIJK en omstreken zonder stuiting heeft plaatsgehad.

  Dietengevolge is door de aanstaande echtgenooten ten mijnen overstaan, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd,

  "dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn"

  en heb ik Ambtenaar van den Burgerlijken Stand in naam der wet verklaard dat de personen van Ferdinandus Francicus Carolus Sala en Cornelia Maria Lucia Hillen bovengenoemd, door den echt aan elkaar verbonden zijn.

  Deze huwelijks voltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van 1. Theodorus Elbers, oud twee en veertig jaren, van beroep koopman, wonende alhier,

  2. Sebald Sala, oud een en dertig jaren, van beroep koopman, wonende te Amsterdam. De getuigen hebben verklaard te zijn: de tweede broeder der bruid.

  En heb ik hiervan opgemaakt deze akte, die na aan verschenen personen en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door mij met hen onder goedkeuring der doorhaling van vier gedrukte woorden.

   

  Fer. Sala

  Corrie Hillen

  A. Hillen

  P. Lommen

  T. Elbers

  Sebald Sala

   

  Bijlagen:
  Huwelijk van Ferdinandus Franciscus Carolus Sala Cornelia Maria Lucia Hillen.jpg (1.5 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A
  Foto

  Benvenuti sul weblog della famiglia Sala-Frigerio. Wens je informatie te delen of heb je vragen, neem dan contact op met Manuela Stuyck.

  E-mail Manuela Stuyck


  E-mail Anatole Sala blogbeheerder

  Hieronder vindt u de zoeklijsten SALA WERREL.... SALA FRIGERIO.... SALA PRIMAVESI.... SALA BOLOGNA


  Zoeken in blog


  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Zoeken in blog


  Foto

  Archief per dag
 • 23-02-2015
 • 08-09-2014
 • 07-09-2014
 • 06-09-2014
 • 05-09-2014
 • 04-09-2014
 • 03-09-2014
 • 02-09-2014
 • 01-09-2014
 • 29-08-2014
 • 28-08-2014
 • 27-08-2014
 • 26-08-2014
 • 25-08-2014
 • 24-08-2014
 • 23-08-2014
 • 22-08-2014
 • 21-08-2014
 • 20-08-2014
 • 19-08-2014
 • 18-08-2014
 • 17-08-2014
 • 16-08-2014
 • 15-08-2014
 • 14-08-2014
 • 13-08-2014
 • 12-08-2014
 • 11-08-2014
 • 10-08-2014
 • 09-08-2014
 • 08-08-2014
 • 07-08-2014
 • 06-08-2014
 • 05-08-2014
 • 01-08-2014
 • 28-05-2014
 • 09-04-2014
 • 08-04-2014
 • 07-04-2014
 • 06-04-2014
 • 05-04-2014
 • 04-04-2014
 • 03-04-2014
 • 02-04-2014
 • 01-04-2014
 • 06-03-2014
 • 04-03-2014
 • 03-03-2014
 • 01-03-2014
 • 27-02-2014
 • 23-02-2014
 • 22-02-2014
 • 15-02-2014
 • 14-02-2014
 • 13-02-2014
 • 12-02-2014
 • 11-02-2014
 • 10-02-2014
 • 10-01-2014
 • 09-01-2014
 • 08-01-2014
 • 07-01-2014
 • 06-01-2014
 • 05-01-2014
 • 04-01-2014
 • 03-01-2014
 • 02-01-2014
 • 01-01-2014
 • 01-12-2013
 • 30-11-2013
 • 28-11-2013
 • 27-11-2013
 • 26-11-2013
 • 25-11-2013
 • 24-11-2013
 • 23-11-2013
 • 22-11-2013
 • 21-11-2013
 • 20-11-2013
 • 19-11-2013
 • 17-11-2013
 • 16-11-2013
 • 15-11-2013
 • 14-11-2013
 • 13-11-2013
 • 12-11-2013
 • 11-11-2013
 • 10-11-2013
 • 09-11-2013
 • 08-11-2013
 • 07-11-2013
 • 06-11-2013
 • 05-11-2013
 • 04-11-2013
 • 03-11-2013
 • 02-11-2013
 • 01-11-2013
 • 30-10-2013
 • 29-10-2013
 • 28-10-2013
 • 27-10-2013
 • 26-10-2013
 • 25-10-2013
 • 24-10-2013
 • 23-10-2013
 • 22-10-2013
 • 21-10-2013
 • 20-10-2013
 • 19-10-2013
 • 18-10-2013
 • 17-10-2013
 • 16-10-2013
 • 15-10-2013
 • 14-10-2013
 • 13-10-2013
 • 12-10-2013
 • 11-10-2013
 • 10-10-2013
 • 09-10-2013
 • 08-10-2013
 • 07-10-2013
 • 06-10-2013
 • 05-10-2013
 • 04-10-2013
 • 03-10-2013
 • 02-10-2013
 • 01-10-2013
 • 04-09-2013
 • 03-09-2013
 • 02-09-2013
 • 01-09-2013
 • 29-08-2013
 • 28-08-2013
 • 27-08-2013
 • 26-08-2013
 • 25-08-2013
 • 24-08-2013
 • 23-08-2013
 • 22-08-2013
 • 21-08-2013
 • 20-08-2013
 • 19-08-2013
 • 18-08-2013
 • 17-08-2013
 • 16-08-2013
 • 15-08-2013
 • 14-08-2013
 • 13-08-2013
 • 12-08-2013
 • 11-08-2013
 • 10-08-2013
 • 09-08-2013
 • 08-08-2013
 • 07-08-2013
 • 06-08-2013
 • 05-08-2013
 • 04-08-2013
 • 03-08-2013
 • 02-08-2013
 • 01-08-2013
 • 11-07-2013
 • 10-07-2013
 • 09-07-2013
 • 08-07-2013
 • 06-07-2013
 • 05-07-2013
 • 04-07-2013
 • 03-07-2013
 • 02-07-2013
 • 01-07-2013
 • 28-06-2013
 • 27-06-2013
 • 26-06-2013
 • 25-06-2013
 • 24-06-2013
 • 23-06-2013
 • 22-06-2013
 • 20-06-2013
 • 19-06-2013
 • 18-06-2013
 • 17-06-2013
 • 16-06-2013
 • 15-06-2013
 • 14-06-2013
 • 13-06-2013
 • 11-06-2013
 • 10-06-2013
 • 09-06-2013
 • 08-06-2013
 • 07-06-2013
 • 06-06-2013
 • 05-06-2013
 • 04-06-2013
 • 02-06-2013
 • 01-06-2013
 • 13-05-2013
 • 12-05-2013
 • 11-05-2013
 • 10-05-2013
 • 09-05-2013
 • 08-05-2013
 • 07-05-2013
 • 06-05-2013
 • 05-05-2013
 • 04-05-2013
 • 03-05-2013
 • 02-05-2013
 • 01-05-2013
 • 30-04-2013
 • 29-04-2013
 • 28-04-2013
 • 27-04-2013
 • 26-04-2013
 • 25-04-2013
 • 24-04-2013
 • 23-04-2013
 • 22-04-2013
 • 21-04-2013
 • 20-04-2013
 • 18-04-2013
 • 17-04-2013
 • 16-04-2013
 • 15-04-2013
 • 14-04-2013
 • 13-04-2013
 • 12-04-2013
 • 11-04-2013
 • 10-04-2013
 • 09-04-2013
 • 08-04-2013
 • 07-04-2013
 • 05-04-2013
 • 04-04-2013
 • 03-04-2013
 • 02-04-2013
 • 01-04-2013
 • 27-03-2013
 • 26-03-2013
 • 25-03-2013
 • 24-03-2013
 • 23-03-2013
 • 22-03-2013
 • 21-03-2013
 • 20-03-2013
 • 19-03-2013
 • 18-03-2013
 • 17-03-2013
 • 16-03-2013
 • 15-03-2013
 • 14-03-2013
 • 13-03-2013
 • 12-03-2013
 • 11-03-2013
 • 10-03-2013
 • 09-03-2013
 • 08-03-2013
 • 07-03-2013
 • 06-03-2013
 • 05-03-2013
 • 04-03-2013
 • 03-03-2013
 • 02-03-2013
 • 01-03-2013
 • 02-02-2013
 • 01-02-2013
 • 30-01-2013
 • 29-01-2013
 • 28-01-2013
 • 27-01-2013
 • 26-01-2013
 • 25-01-2013
 • 24-01-2013
 • 23-01-2013
 • 22-01-2013
 • 21-01-2013
 • 20-01-2013
 • 19-01-2013
 • 18-01-2013
 • 17-01-2013
 • 16-01-2013
 • 15-01-2013
 • 14-01-2013
 • 13-01-2013
 • 12-01-2013
 • 11-01-2013
 • 10-01-2013
 • 09-01-2013
 • 08-01-2013
 • 07-01-2013
 • 06-01-2013
 • 05-01-2013
 • 04-01-2013
 • 03-01-2013
 • 02-01-2013
 • 01-01-2013
 • 08-12-2012
 • 07-12-2012
 • 06-12-2012
 • 05-12-2012
 • 04-12-2012
 • 03-12-2012
 • 02-12-2012
 • 01-12-2012
 • 03-11-2012
 • 02-11-2012
 • 01-11-2012
 • 05-10-2012
 • 04-10-2012
 • 03-10-2012
 • 02-10-2012
 • 01-10-2012
 • 12-09-2012
 • 11-09-2012
 • 10-09-2012
 • 09-09-2012
 • 08-09-2012
 • 07-09-2012
 • 06-09-2012
 • 05-09-2012
 • 04-09-2012
 • 03-09-2012
 • 02-09-2012
 • 01-09-2012
 • 02-08-2012
 • 01-08-2012
 • 05-07-2012
 • 04-07-2012
 • 03-07-2012
 • 02-07-2012
 • 01-07-2012
 • 30-06-2012
 • 29-06-2012
 • 28-06-2012
 • 27-06-2012
 • 26-06-2012
 • 25-06-2012
 • 24-06-2012
 • 23-06-2012
 • 22-06-2012
 • 21-06-2012
 • 20-06-2012
 • 19-06-2012
 • 18-06-2012
 • 17-06-2012
 • 16-06-2012
 • 15-06-2012
 • 14-06-2012
 • 13-06-2012
 • 12-06-2012
 • 11-06-2012
 • 10-06-2012
 • 09-06-2012
 • 08-06-2012
 • 07-06-2012
 • 06-06-2012
 • 05-06-2012
 • 04-06-2012
 • 03-06-2012
 • 02-06-2012
 • 01-06-2012
 • 14-05-2012
 • 13-05-2012
 • 12-05-2012
 • 11-05-2012
 • 10-05-2012
 • 09-05-2012
 • 08-05-2012
 • 07-05-2012
 • 06-05-2012
 • 05-05-2012
 • 04-05-2012
 • 03-05-2012
 • 02-05-2012
 • 01-05-2012
 • 30-04-2012
 • 29-04-2012
 • 28-04-2012
 • 27-04-2012
 • 26-04-2012
 • 25-04-2012
 • 24-04-2012
 • 23-04-2012
 • 22-04-2012
 • 21-04-2012
 • 20-04-2012
 • 19-04-2012
 • 18-04-2012
 • 17-04-2012
 • 16-04-2012
 • 15-04-2012
 • 14-04-2012
 • 13-04-2012
 • 12-04-2012
 • 11-04-2012
 • 10-04-2012
 • 09-04-2012
 • 08-04-2012
 • 07-04-2012
 • 06-04-2012
 • 05-04-2012
 • 04-04-2012
 • 03-04-2012
 • 02-04-2012
 • 01-04-2012
 • 03-03-2012
 • 02-03-2012
 • 01-03-2012
 • 01-02-2012
 • 30-01-2012
 • 29-01-2012
 • 28-01-2012
 • 27-01-2012
 • 26-01-2012
 • 25-01-2012
 • 24-01-2012
 • 23-01-2012
 • 22-01-2012
 • 21-01-2012
 • 20-01-2012
 • 19-01-2012
 • 18-01-2012
 • 17-01-2012
 • 16-01-2012
 • 15-01-2012
 • 14-01-2012
 • 13-01-2012
 • 12-01-2012
 • 11-01-2012
 • 10-01-2012
 • 09-01-2012
 • 08-01-2012
 • 07-01-2012
 • 06-01-2012
 • 05-01-2012
 • 04-01-2012
 • 03-01-2012
 • 02-01-2012
 • 01-01-2012
 • 30-12-2011
 • 29-12-2011
 • 28-12-2011
 • 27-12-2011
 • 26-12-2011
 • 25-12-2011
 • 24-12-2011
 • 23-12-2011
 • 22-12-2011
 • 21-12-2011
 • 20-12-2011
 • 19-12-2011
 • 18-12-2011
 • 17-12-2011
 • 16-12-2011
 • 15-12-2011
 • 14-12-2011
 • 13-12-2011
 • 12-12-2011
 • 11-12-2011
 • 10-12-2011
 • 09-12-2011
 • 08-12-2011
 • 07-12-2011
 • 06-12-2011
 • 05-12-2011
 • 04-12-2011
 • 03-12-2011
 • 02-12-2011
 • 01-12-2011
 • 30-11-2011
 • 29-11-2011
 • 28-11-2011
 • 27-11-2011
 • 26-11-2011
 • 25-11-2011
 • 24-11-2011
 • 23-11-2011
 • 22-11-2011
 • 21-11-2011
 • 20-11-2011
 • 19-11-2011
 • 14-11-2011
 • 13-11-2011
 • 12-11-2011
 • 11-11-2011
 • 10-11-2011
 • 09-11-2011
 • 08-11-2011
 • 07-11-2011
 • 05-11-2011
 • 04-11-2011
 • 03-11-2011
 • 02-11-2011
 • 01-11-2011
 • 19-10-2011
 • 18-10-2011
 • 17-10-2011
 • 16-10-2011
 • 15-10-2011
 • 14-10-2011
 • 13-10-2011
 • 12-10-2011
 • 11-10-2011
 • 10-10-2011
 • 09-10-2011
 • 08-10-2011
 • 07-10-2011
 • 06-10-2011
 • 05-10-2011
 • 04-10-2011
 • 03-10-2011
 • 02-10-2011
 • 01-10-2011
 • 23-09-2011
 • 22-09-2011
 • 21-09-2011
 • 20-09-2011
 • 19-09-2011
 • 18-09-2011
 • 17-09-2011
 • 16-09-2011
 • 15-09-2011
 • 14-09-2011
 • 13-09-2011
 • 12-09-2011
 • 11-09-2011
 • 10-09-2011
 • 09-09-2011
 • 08-09-2011
 • 07-09-2011
 • 06-09-2011
 • 05-09-2011
 • 04-09-2011
 • 03-09-2011
 • 02-09-2011
 • 01-09-2011
 • 18-08-2011
 • 17-08-2011
 • 16-08-2011
 • 15-08-2011
 • 14-08-2011
 • 13-08-2011
 • 12-08-2011
 • 11-08-2011
 • 10-08-2011
 • 09-08-2011
 • 08-08-2011
 • 07-08-2011
 • 06-08-2011
 • 05-08-2011
 • 04-08-2011
 • 03-08-2011
 • 02-08-2011
 • 01-08-2011
 • 19-07-2011
 • 18-07-2011
 • 17-07-2011
 • 16-07-2011
 • 15-07-2011
 • 14-07-2011
 • 13-07-2011
 • 12-07-2011
 • 11-07-2011
 • 10-07-2011
 • 09-07-2011
 • 08-07-2011
 • 07-07-2011
 • 06-07-2011
 • 05-07-2011
 • 04-07-2011
 • 03-07-2011
 • 02-07-2011
 • 01-07-2011
 • 30-06-2011
 • 29-06-2011
 • 28-06-2011
 • 27-06-2011
 • 26-06-2011
 • 25-06-2011
 • 24-06-2011
 • 23-06-2011
 • 22-06-2011
 • 21-06-2011
 • 20-06-2011
 • 19-06-2011
 • 18-06-2011
 • 17-06-2011
 • 16-06-2011
 • 15-06-2011
 • 14-06-2011
 • 13-06-2011
 • 12-06-2011
 • 11-06-2011
 • 10-06-2011
 • 09-06-2011
 • 08-06-2011
 • 07-06-2011
 • 06-06-2011
 • 05-06-2011
 • 04-06-2011
 • 03-06-2011
 • 02-06-2011
 • 01-06-2011
 • 30-05-2011
 • 29-05-2011
 • 28-05-2011
 • 27-05-2011
 • 26-05-2011
 • 25-05-2011
 • 24-05-2011
 • 23-05-2011
 • 22-05-2011
 • 21-05-2011
 • 20-05-2011
 • 19-05-2011
 • 18-05-2011
 • 17-05-2011
 • 16-05-2011
 • 15-05-2011
 • 14-05-2011
 • 13-05-2011
 • 12-05-2011
 • 11-05-2011
 • 10-05-2011
 • 09-05-2011
 • 08-05-2011
 • 07-05-2011
 • 06-05-2011
 • 04-05-2011
 • 03-05-2011
 • 02-05-2011
 • 01-05-2011
 • 30-04-2011
 • 29-04-2011
 • 28-04-2011
 • 27-04-2011
 • 26-04-2011
 • 25-04-2011
 • 24-04-2011
 • 23-04-2011
 • 22-04-2011
 • 21-04-2011
 • 20-04-2011
 • 19-04-2011
 • 18-04-2011
 • 17-04-2011
 • 16-04-2011
 • 15-04-2011
 • 14-04-2011
 • 13-04-2011
 • 12-04-2011
 • 11-04-2011
 • 10-04-2011
 • 09-04-2011
 • 08-04-2011
 • 07-04-2011
 • 06-04-2011
 • 05-04-2011
 • 04-04-2011
 • 03-04-2011
 • 02-04-2011
 • 01-04-2011
 • 11-03-2011
 • 09-03-2011
 • 08-03-2011
 • 07-03-2011
 • 06-03-2011
 • 05-03-2011
 • 03-03-2011
 • 02-03-2011
 • 01-03-2011
 • 27-02-2011
 • 26-02-2011
 • 25-02-2011
 • 24-02-2011
 • 23-02-2011
 • 22-02-2011
 • 21-02-2011
 • 20-02-2011
 • 19-02-2011
 • 18-02-2011
 • 17-02-2011
 • 16-02-2011
 • 15-02-2011
 • 14-02-2011
 • 13-02-2011
 • 12-02-2011
 • 11-02-2011
 • 10-02-2011
 • 09-02-2011
 • 08-02-2011
 • 07-02-2011
 • 06-02-2011
 • 05-02-2011
 • 04-02-2011
 • 03-02-2011
 • 02-02-2011
 • 01-02-2011
 • 09-01-2011
 • 08-01-2011
 • 07-01-2011
 • 06-01-2011
 • 05-01-2011
 • 04-01-2011
 • 03-01-2011
 • 02-01-2011
 • 01-01-2011
 • 30-12-2010
 • 29-12-2010
 • 28-12-2010
 • 27-12-2010
 • 26-12-2010
 • 25-12-2010
 • 24-12-2010
 • 23-12-2010
 • 22-12-2010
 • 21-12-2010
 • 20-12-2010
 • 19-12-2010
 • 18-12-2010
 • 17-12-2010
 • 16-12-2010
 • 14-12-2010
 • 13-12-2010
 • 12-12-2010
 • 11-12-2010
 • 10-12-2010
 • 09-12-2010
 • 08-12-2010
 • 07-12-2010
 • 06-12-2010
 • 05-12-2010
 • 04-12-2010
 • 03-12-2010
 • 02-12-2010
 • 01-12-2010
 • 19-11-2010
 • 18-11-2010
 • 16-11-2010
 • 15-11-2010
 • 14-11-2010
 • 13-11-2010
 • 12-11-2010
 • 11-11-2010
 • 10-11-2010
 • 09-11-2010
 • 08-11-2010
 • 07-11-2010
 • 06-11-2010
 • 05-11-2010
 • 04-11-2010
 • 03-11-2010
 • 02-11-2010
 • 01-11-2010
 • 03-10-2010
 • 02-10-2010
 • 01-10-2010
 • 30-09-2010
 • 29-09-2010
 • 28-09-2010
 • 27-09-2010
 • 26-09-2010
 • 25-09-2010
 • 24-09-2010
 • 23-09-2010
 • 22-09-2010
 • 21-09-2010
 • 20-09-2010
 • 19-09-2010
 • 18-09-2010
 • 17-09-2010
 • 16-09-2010
 • 15-09-2010
 • 14-09-2010
 • 13-09-2010
 • 12-09-2010
 • 11-09-2010
 • 10-09-2010
 • 09-09-2010
 • 08-09-2010
 • 07-09-2010
 • 06-09-2010
 • 05-09-2010
 • 04-09-2010
 • 03-09-2010
 • 02-09-2010
 • 01-09-2010
 • 11-08-2010
 • 10-08-2010
 • 09-08-2010
 • 08-08-2010
 • 07-08-2010
 • 06-08-2010
 • 05-08-2010
 • 04-08-2010
 • 03-08-2010
 • 02-08-2010
 • 01-08-2010
 • 30-07-2010
 • 29-07-2010
 • 28-07-2010
 • 27-07-2010
 • 26-07-2010
 • 25-07-2010
 • 24-07-2010
 • 23-07-2010
 • 22-07-2010
 • 21-07-2010
 • 20-07-2010
 • 19-07-2010
 • 18-07-2010
 • 17-07-2010
 • 16-07-2010
 • 15-07-2010
 • 14-07-2010
 • 13-07-2010
 • 12-07-2010
 • 11-07-2010
 • 10-07-2010
 • 09-07-2010
 • 08-07-2010
 • 07-07-2010
 • 06-07-2010
 • 05-07-2010
 • 04-07-2010
 • 03-07-2010
 • 02-07-2010
 • 01-07-2010
 • 22-06-2010
 • 01-06-2010
 • 23-05-2010
 • 22-05-2010
 • 21-05-2010
 • 20-05-2010
 • 19-05-2010
 • 18-05-2010
 • 17-05-2010
 • 16-05-2010
 • 15-05-2010
 • 14-05-2010
 • 13-05-2010
 • 12-05-2010
 • 11-05-2010
 • 10-05-2010
 • 09-05-2010
 • 08-05-2010
 • 07-05-2010
 • 06-05-2010
 • 05-05-2010
 • 04-05-2010
 • 03-05-2010
 • 02-05-2010
 • 01-05-2010
 • 30-04-2010
 • 29-04-2010
 • 28-04-2010
 • 27-04-2010
 • 26-04-2010
 • 25-04-2010
 • 24-04-2010
 • 23-04-2010
 • 22-04-2010
 • 21-04-2010
 • 20-04-2010
 • 19-04-2010
 • 18-04-2010
 • 17-04-2010
 • 16-04-2010
 • 15-04-2010
 • 14-04-2010
 • 13-04-2010
 • 12-04-2010
 • 11-04-2010
 • 10-04-2010
 • 09-04-2010
 • 08-04-2010
 • 07-04-2010
 • 06-04-2010
 • 05-04-2010
 • 04-04-2010
 • 03-04-2010
 • 02-04-2010
 • 01-04-2010
 • 23-03-2010
 • 22-03-2010
 • 21-03-2010
 • 20-03-2010
 • 19-03-2010
 • 18-03-2010
 • 17-03-2010
 • 16-03-2010
 • 15-03-2010
 • 14-03-2010
 • 13-03-2010
 • 12-03-2010
 • 11-03-2010
 • 10-03-2010
 • 09-03-2010
 • 08-03-2010
 • 07-03-2010
 • 06-03-2010
 • 05-03-2010
 • 04-03-2010
 • 03-03-2010
 • 02-03-2010
 • 01-02-2010
 • 19-01-2010
 • 16-01-2010
 • 15-01-2010
 • 14-01-2010
 • 13-01-2010
 • 11-01-2010
 • 10-01-2010
 • 09-01-2010
 • 08-01-2010
 • 06-01-2010
 • 05-01-2010
 • 03-01-2010
 • 16-12-2009
 • 15-12-2009
 • 14-12-2009
 • 13-12-2009
 • 12-12-2009
 • 11-12-2009
 • 10-12-2009
 • 09-12-2009
 • 08-12-2009
 • 07-12-2009
 • 06-12-2009
 • 05-12-2009
 • 04-12-2009
 • 03-12-2009
 • 02-12-2009
 • 01-12-2009
 • 01-11-2009
 • 25-10-2009
 • 24-10-2009
 • 23-10-2009
 • 22-10-2009
 • 21-10-2009
 • 20-10-2009
 • 19-10-2009
 • 18-10-2009
 • 17-10-2009
 • 16-10-2009
 • 15-10-2009
 • 14-10-2009
 • 13-10-2009
 • 12-10-2009
 • 11-10-2009
 • 10-10-2009
 • 09-10-2009
 • 08-10-2009
 • 07-10-2009
 • 06-10-2009
 • 05-10-2009
 • 04-10-2009
 • 03-10-2009
 • 02-10-2009
 • 01-10-2009
 • 30-09-2009
 • 29-09-2009
 • 27-09-2009
 • 26-09-2009
 • 23-09-2009
 • 22-09-2009
 • 21-09-2009
 • 20-09-2009
 • 19-09-2009
 • 18-09-2009
 • 17-09-2009
 • 16-09-2009
 • 15-09-2009
 • 14-09-2009
 • 13-09-2009
 • 11-09-2009
 • 10-09-2009
 • 09-09-2009
 • 08-09-2009
 • 07-09-2009
 • 06-09-2009
 • 05-09-2009
 • 04-09-2009
 • 03-09-2009
 • 02-09-2009
 • 01-09-2009
 • 27-08-2009
 • 26-08-2009
 • 17-08-2009
 • 16-08-2009
 • 12-08-2009
 • 05-08-2009
 • 02-08-2009
 • 30-07-2009
 • 29-07-2009
 • 28-07-2009
 • 27-07-2009
 • 26-07-2009
 • 25-07-2009
 • 24-07-2009
 • 23-07-2009
 • 22-07-2009
 • 21-07-2009
 • 19-07-2009
 • 18-07-2009
 • 17-07-2009
 • 16-07-2009
 • 15-07-2009
 • 14-07-2009
 • 13-07-2009
 • 12-07-2009
 • 11-07-2009
 • 10-07-2009
 • 09-07-2009
 • 08-07-2009
 • 07-07-2009
 • 06-07-2009
 • 05-07-2009
 • 04-07-2009
 • 03-07-2009
 • 02-07-2009
 • 01-07-2009
 • 26-06-2009
 • 11-06-2009
 • 07-06-2009
 • 05-06-2009
 • 03-06-2009
 • 02-06-2009
 • 01-06-2009
 • 30-05-2009
 • 29-05-2009
 • 28-05-2009
 • 27-05-2009
 • 26-05-2009
 • 25-05-2009
 • 24-05-2009
 • 23-05-2009
 • 22-05-2009
 • 21-05-2009
 • 20-05-2009
 • 19-05-2009
 • 18-05-2009
 • 17-05-2009
 • 15-05-2009
 • 14-05-2009
 • 13-05-2009
 • 12-05-2009
 • 11-05-2009
 • 10-05-2009
 • 09-05-2009
 • 08-05-2009
 • 07-05-2009
 • 06-05-2009
 • 05-05-2009
 • 04-05-2009
 • 03-05-2009
 • 02-05-2009
 • 01-05-2009
 • 21-04-2009
 • 20-04-2009
 • 19-04-2009
 • 18-04-2009
 • 17-04-2009
 • 16-04-2009
 • 15-04-2009
 • 14-04-2009
 • 13-04-2009
 • 12-04-2009
 • 11-04-2009
 • 10-04-2009
 • 09-04-2009
 • 08-04-2009
 • 07-04-2009
 • 06-04-2009
 • 05-04-2009
 • 04-04-2009
 • 03-04-2009
 • 02-04-2009
 • 01-04-2009
 • 26-03-2009
 • 24-03-2009
 • 23-03-2009
 • 18-03-2009
 • 16-03-2009
 • 07-03-2009
 • 06-03-2009
 • 05-03-2009
 • 04-03-2009
 • 03-03-2009
 • 02-03-2009
 • 01-03-2009
 • 06-02-2009
 • 05-02-2009
 • 04-02-2009
 • 03-02-2009
 • 02-02-2009
 • 28-01-2009
 • 27-01-2009
 • 22-01-2009
 • 17-01-2009
 • 16-01-2009
 • 12-01-2009
 • 11-01-2009
 • 05-01-2009
 • 04-01-2009
 • 03-01-2009
 • 30-12-2008
 • 29-12-2008
 • 28-12-2008
 • 27-12-2008
 • 26-12-2008
 • 25-12-2008
 • 24-12-2008
 • 23-12-2008
 • 22-12-2008
 • 21-12-2008
 • 20-12-2008
 • 19-12-2008
 • 18-12-2008
 • 17-12-2008
 • 16-12-2008
 • 15-12-2008
 • 14-12-2008
 • 13-12-2008
 • 12-12-2008
 • 11-12-2008
 • 10-12-2008
 • 09-12-2008
 • 08-12-2008
 • 07-12-2008
 • 06-12-2008
 • 05-12-2008
 • 04-12-2008
 • 03-12-2008
 • 02-12-2008
 • 01-12-2008
 • 04-11-2008
 • 03-11-2008
 • 02-11-2008
 • 01-11-2008
 • 11-09-2008
 • 10-09-2008
 • 09-09-2008
 • 08-09-2008
 • 07-09-2008
 • 06-09-2008
 • 05-09-2008
 • 04-09-2008
 • 03-09-2008
 • 02-09-2008
 • 01-09-2008
 • 04-08-2008
 • 03-08-2008
 • 02-08-2008
 • 01-08-2008
 • 18-07-2008
 • 17-07-2008
 • 16-07-2008
 • 15-07-2008
 • 14-07-2008
 • 13-07-2008
 • 12-07-2008
 • 11-07-2008
 • 10-07-2008
 • 09-07-2008
 • 08-07-2008
 • 07-07-2008
 • 06-07-2008
 • 05-07-2008
 • 04-07-2008
 • 03-07-2008
 • 02-07-2008
 • 01-07-2008
 • 04-05-2008
 • 02-05-2008
 • 01-05-2008
 • 22-03-2008
 • 21-03-2008
 • 20-03-2008
 • 19-03-2008
 • 18-03-2008
 • 17-03-2008
 • 16-03-2008
 • 15-03-2008
 • 14-03-2008
 • 13-03-2008
 • 12-03-2008
 • 11-03-2008
 • 10-03-2008
 • 09-03-2008
 • 08-03-2008
 • 07-03-2008
 • 06-03-2008
 • 05-03-2008
 • 04-03-2008
 • 03-03-2008
 • 02-03-2008
 • 01-03-2008
 • 23-02-2008
 • 22-02-2008
 • 21-02-2008
 • 20-02-2008
 • 16-01-2008
 • 15-01-2008
 • 14-01-2008
 • 13-01-2008
 • 12-01-2008
 • 11-01-2008
 • 09-01-2008
 • 08-01-2008
 • 07-01-2008
 • 06-01-2008
 • 05-01-2008
 • 03-01-2008
 • 02-01-2008
 • 01-01-2008
 • 09-12-2007
 • 08-12-2007
 • 07-12-2007
 • 06-12-2007
 • 05-12-2007
 • 04-12-2007
 • 03-12-2007
 • 02-12-2007
 • 03-11-2007
 • 02-11-2007
 • 01-11-2007
 • 24-09-2007
 • 23-09-2007
 • 22-09-2007
 • 21-09-2007
 • 20-09-2007
 • 19-09-2007
 • 18-09-2007
 • 17-09-2007
 • 16-09-2007
 • 15-09-2007
 • 14-09-2007
 • 13-09-2007
 • 12-09-2007
 • 11-09-2007
 • 10-09-2007
 • 09-09-2007
 • 08-09-2007
 • 07-09-2007
 • 06-09-2007
 • 05-09-2007
 • 04-09-2007
 • 03-09-2007
 • 02-09-2007
 • 01-09-2007
 • 30-08-2007
 • 29-08-2007
 • 28-08-2007
 • 27-08-2007
 • 26-08-2007
 • 25-08-2007
 • 24-08-2007
 • 23-08-2007
 • 22-08-2007
 • 21-08-2007
 • 20-08-2007
 • 19-08-2007
 • 18-08-2007
 • 17-08-2007
 • 16-08-2007
 • 15-08-2007
 • 14-08-2007
 • 13-08-2007
 • 12-08-2007
 • 11-08-2007
 • 10-08-2007
 • 09-08-2007
 • 08-08-2007
 • 07-08-2007
 • 06-08-2007
 • 05-08-2007
 • 04-08-2007
 • 03-08-2007
 • 02-08-2007
 • 01-08-2007
 • 24-07-2007
 • 23-07-2007
 • 22-07-2007
 • 21-07-2007
 • 20-07-2007
 • 19-07-2007
 • 18-07-2007
 • 17-07-2007
 • 16-07-2007
 • 15-07-2007
 • 14-07-2007
 • 13-07-2007
 • 12-07-2007
 • 11-07-2007
 • 10-07-2007
 • 09-07-2007
 • 08-07-2007
 • 07-07-2007
 • 06-07-2007
 • 05-07-2007
 • 04-07-2007
 • 03-07-2007
 • 02-07-2007
 • 01-07-2007
 • 06-05-2007
 • 05-05-2007
 • 04-05-2007
 • 03-05-2007
 • 02-05-2007
 • 01-05-2007
 • 11-03-2007
 • 10-03-2007
 • 09-03-2007
 • 08-03-2007
 • 05-03-2007
 • 04-03-2007
 • 03-03-2007
 • 02-03-2007
 • 01-03-2007
 • 20-02-2007
 • 19-02-2007
 • 18-02-2007
 • 17-02-2007
 • 16-02-2007
 • 15-02-2007
 • 14-02-2007
 • 13-02-2007
 • 12-02-2007
 • 11-02-2007
 • 10-02-2007
 • 09-02-2007
 • 08-02-2007
 • 07-02-2007
 • 06-02-2007
 • 05-02-2007
 • 04-02-2007
 • 03-02-2007
 • 02-02-2007
 • 01-02-2007
 • 20-01-2007
 • 19-01-2007
 • 18-01-2007
 • 16-01-2007
 • 14-01-2007
 • 12-01-2007
 • 11-01-2007
 • 10-01-2007
 • 09-01-2007
 • 08-01-2007
 • 07-01-2007
 • 06-01-2007
 • 05-01-2007
 • 04-01-2007
 • 03-01-2007
 • 02-01-2007
 • 01-01-2007
 • 08-12-2006
 • 07-12-2006
 • 06-12-2006
 • 05-12-2006
 • 04-12-2006
 • 03-12-2006
 • 02-12-2006
 • 01-12-2006
 • 15-11-2006
 • 14-11-2006
 • 13-11-2006
 • 12-11-2006
 • 11-11-2006
 • 10-10-2006
 • 09-10-2006
 • 08-10-2006
 • 07-10-2006
 • 06-10-2006
 • 26-09-2006
 • 25-09-2006
 • 24-09-2006
 • 23-09-2006
 • 22-09-2006
 • 21-09-2006
 • 20-09-2006
 • 09-09-2006
 • 08-09-2006
 • 07-09-2006
 • 06-09-2006
 • 05-09-2006
 • 11-08-2006
 • 10-08-2006
 • 09-08-2006
 • 08-08-2006
 • 07-08-2006
 • 06-08-2006
 • 05-08-2006
 • 04-08-2006
 • 03-08-2006
 • 02-08-2006
 • 01-08-2006
 • 13-07-2006
 • 12-07-2006
 • 11-07-2006
 • 10-07-2006
 • 09-07-2006
 • 08-07-2006
 • 07-07-2006
 • 06-07-2006
 • 05-07-2006
 • 04-07-2006
 • 03-07-2006
 • 02-07-2006
 • 01-07-2006
 • 10-05-2006
 • 04-05-2006
 • 03-05-2006
 • 01-05-2006
 • 11-04-2006
 • 10-04-2006
 • 09-04-2006
 • 08-04-2006
 • 07-04-2006
 • 06-04-2006
 • 05-04-2006
 • 04-04-2006
 • 03-04-2006
 • 02-04-2006
 • 01-04-2006
 • 25-03-2006
 • 24-03-2006
 • 23-03-2006
 • 22-03-2006
 • 21-03-2006
 • 20-03-2006
 • 19-03-2006
 • 18-03-2006
 • 17-03-2006
 • 16-03-2006
 • 15-03-2006
 • 14-03-2006
 • 13-03-2006
 • 12-03-2006
 • 11-03-2006
 • 10-03-2006
 • 09-03-2006
 • 08-03-2006
 • 07-03-2006
 • 06-03-2006
 • 05-03-2006
 • 04-03-2006
 • 02-03-2006
 • 01-03-2006
 • 26-02-2006
 • 25-02-2006
 • 24-02-2006
 • 23-02-2006
 • 22-02-2006
 • 21-02-2006
 • 20-02-2006
 • 19-02-2006
 • 18-02-2006
 • 17-02-2006
 • 16-02-2006
 • 15-02-2006
 • 14-02-2006
 • 13-02-2006
 • 12-02-2006
 • 11-02-2006
 • 10-02-2006
 • 09-02-2006
 • 08-02-2006
 • 07-02-2006
 • 06-02-2006
 • 05-02-2006
 • 04-02-2006
 • 03-02-2006
 • 02-02-2006
 • 01-02-2006
 • 04-01-2006
 • 03-01-2006
 • 02-01-2006
 • 01-01-2006
 • 11-12-2005
 • 10-12-2005
 • 09-12-2005
 • 08-12-2005
 • 07-12-2005
 • 06-12-2005
 • 05-12-2005
 • 04-12-2005
 • 03-12-2005
 • 02-12-2005
 • 01-12-2005
 • 10-11-2005
 • 09-11-2005
 • 08-11-2005
 • 07-11-2005
 • 06-11-2005
 • 05-11-2005
 • 04-11-2005
 • 03-11-2005
 • 02-11-2005
 • 01-11-2005
 • 07-10-2005
 • 06-10-2005
 • 05-10-2005
 • 04-10-2005
 • 03-10-2005
 • 02-10-2005
 • 01-10-2005
 • 02-09-2005
 • 01-09-2005
 • 09-08-2005
 • 08-08-2005
 • 04-08-2005
 • 03-08-2005
 • 02-08-2005
 • 12-07-2005
 • 11-07-2005
 • 10-07-2005
 • 09-07-2005
 • 08-07-2005
 • 07-07-2005
 • 06-07-2005
 • 05-07-2005
 • 04-07-2005
 • 03-07-2005
 • 02-07-2005
 • 01-07-2005
 • 05-06-2005
 • 04-06-2005
 • 03-06-2005
 • 02-06-2005
 • 01-06-2005
 • 07-04-2005
 • 06-04-2005
 • 05-04-2005
 • 04-04-2005
 • 03-04-2005
 • 02-04-2005
 • 01-04-2005
 • 08-03-2005
 • 07-03-2005
 • 06-03-2005
 • 05-03-2005
 • 04-03-2005
 • 03-03-2005
 • 02-03-2005
 • 01-03-2005
 • 16-01-2005
 • 15-01-2005
 • 14-01-2005
 • 13-01-2005
 • 12-01-2005
 • 11-01-2005
 • 10-01-2005
 • 09-01-2005
 • 08-01-2005
 • 07-01-2005
 • 06-01-2005
 • 05-01-2005
 • 04-01-2005
 • 03-01-2005
 • 02-01-2005
 • 01-01-2005
 • 06-01-2004
 • 05-01-2004
 • 02-01-2004
 • 01-01-2004
 • 18-12-2003
 • 17-12-2003
 • 16-12-2003
 • 15-12-2003
 • 14-12-2003
 • 13-12-2003
 • 12-12-2003
 • 11-12-2003
 • 10-12-2003
 • 09-12-2003
 • 08-12-2003
 • 07-12-2003
 • 06-12-2003
 • 05-12-2003
 • 04-12-2003
 • 03-12-2003
 • 02-12-2003
 • 01-12-2003
 • 10-02-2003
 • 09-02-2003
 • 08-02-2003
 • 07-02-2003
 • 06-02-2003
 • 05-02-2003
 • 04-02-2003
 • 03-02-2003
 • 02-02-2003
 • 01-02-2003
 • 19-01-2003
 • 18-01-2003
 • 17-01-2003
 • 16-01-2003
 • 15-01-2003
 • 14-01-2003
 • 13-01-2003
 • 12-01-2003
 • 11-01-2003
 • 10-01-2003
 • 09-01-2003
 • 08-01-2003
 • 07-01-2003
 • 06-01-2003
 • 05-01-2003
 • 04-01-2003
 • 03-01-2003
 • 02-01-2003
 • 01-01-2003
 • 24-01-2000
 • 22-01-2000
 • 20-01-2000
 • 11-01-2000
 • 10-01-2000
 • 09-01-2000
 • 08-01-2000
 • 19-10-1975
 • 07-05-1974
 • 23-01-1974
 • 22-01-1974
 • 21-01-1974
 • 19-01-1974
 • 17-01-1974
 • 16-01-1974
 • 15-01-1974
 • 14-01-1974
 • 13-01-1974
 • 16-11-1973
 • 15-11-1973
 • 14-11-1973
 • 13-11-1973
 • 12-11-1973
 • 04-11-1973
 • 03-11-1973
 • 20-10-1973
 • 25-09-1973
 • 24-09-1973
 • 23-09-1973
 • 22-09-1973
 • 21-09-1973
 • 20-09-1973
 • 19-09-1973
 • 18-09-1973
 • 17-09-1973
 • 16-09-1973
 • 15-09-1973
 • 14-09-1973
 • 13-09-1973
 • 12-09-1973
 • 11-09-1973
 • 10-09-1973
 • 09-09-1973
 • 08-09-1973
 • 07-09-1973
 • 06-09-1973
 • 05-09-1973
 • 04-09-1973
 • 03-09-1973
 • 02-09-1973
 • 01-09-1973
 • 21-07-1973
 • 16-07-1973
 • 15-07-1973
 • 14-07-1973
 • 13-07-1973
 • 12-07-1973
 • 10-07-1973
 • 06-05-1973
 • 05-05-1973
 • 01-05-1973
 • 20-02-1973

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken met Google  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!