NIEUW: Blog reclamevrij maken?
SALA - FAMILIE SALA - FAMIGLIA SALA - FAMILLE SALA
Foto

Welkom op de weblog van de Familie Sala - Uw blogbeheerder is Anatole Stephanus Dominicus Maria Sala geb. 1946 - Deze blog is gestart op 8/1/2006

Foto

E-mail de blogbeheerder


Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zoeken in blog


Foto

Foto

EXTERNE LINKEN
 • Parenteel fam Welij (Wely)
 • Genealogie Buijs
 • Genealogie Camfferman
 • Familie Böhmers
 • De voorouders van Cor Koene en aanverwante families
 • Genealogie van de familie van Rossum du Chattel

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Zoeken in blog


  Inhoud blog
 • Jan Toorop De ijzergieter
 • Huwelijksdiner Fredericus Henricus J. (Frits) Ludwig en Maria Johanna G. (Mies) Roozekrans - 16-08-1921
 • Bidprentje Augusta Emilie Josephina Sala
 • Bidprentje Coralie Wolfcarius - Soeur Marie-Stanislas
 • Bidprentje Reinierus Arnoldus Sala
 • Bidprentje Herman Jan Hendrik Sala
 • Bidprentje Louis Henri Constant Sala
 • Bidprentje Joannes Wihelmus Henricus Sala
 • Bidprentje Emelie Marie Angelique Sala
 • Jan Toorop aan de heer Sala 1
 • Jan Toorop aan de heer Sala 2
 • Jan Toorop aan de heer Sala 3
 • Jan Toorop aan de heer Sala 4
 • Jan Toorop aan de heer Sala 5
 • Jan Toorop aan de heer Sala 6
 • Jan Toorop aan de heer Sala 7
 • Jan Toorop aan de heer Sala 8
 • Jan Toorop aan de heer Sala 9
 • Jan Toorop aan de heer Sala 10
 • Jan Toorop aan de heer Sala 11
 • Jan Toorop aan de heer Sala 12
 • Jan Toorop aan de heer Sala 13
 • Jan Toorop aan de heer Sala 14
 • Jan Toorop aan de heer Sala 15
 • Jan Toorop aan de heer Sala 16
 • Jan Toorop aan de heer Sala 17
 • Jan Toorop aan de heer Sala 18
 • Jan Toorop aan de heer Sala 19
 • Jan Toorop aan de heer Sala 20
 • Jan Toorop aan de heer Sala 21
 • Jan Toorop aan de heer Sala 22
 • Jan Toorop aan de heer Sala 23
 • Jan Toorop aan de heer Sala 24
 • Jan Toorop aan de heer Sala 25
 • Elizabeth Sala Leenheer 106 jaar
 • Op verkenning in Valbrona en omstreken - reisverslag
 • Mejuffrouw Schretlen Dames-kleedermaakster is verhuisd.
 • Getrouwd J. Sala Arts en Betsy Lungen
 • Getrouwd Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen
 • Wol handwerkhuis Schretlen inschrijving KVK
 • Wijnkooperij cognachandel Schretlen
 • Wijnhandel Schretlen
 • Brand te Leiden
 • Getrouwd Daniël Schretlen Anna Maria Hanssen
 • Grossierderij Slijterij G.W. Schretlen
 • Doopakte Maria Madalena Sala kind van Giovanni Battista en Immaculata Vicini - 1837
 • Woning Louis Ludwig te Elsene (Brussel)
 • Overlijden Catterina Frigerio weduwe van Omobono Sala - 1849
 • Overlijden Giovanna Erra weduwe van Giuseppe Maria Sala - 1823
 • 'Vuurkaart' 1914-1918

  Zoeken in blog


  SALA familie Sala - Visino - Pognana - Tavernerio - Roveredo - Pusiano
  10-05-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Gerardus Johannes Sala met Adriana Elisabeth Maria Nijdam 04-03-1930

   

  Heden den Vierden Maart negentienhonderd dertig zijn voor mij, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente ’s-Gravenhage, in

  het openbaar, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:

  Gerardus Johannes Sala, oud vier en vijftig jaren, arts geboren te Leiden, wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Hendrikus Sala, en van Catharina Petronella Knaapen, beiden overleden.

  En Adriana Elisabeth Maria Nijdam, oud veertig jaren, zonder beroep, geboren te Delft wonende alhier, meerderjarige dochter van Assuerus Nijdam, overleden, en van Adriana Maria Schilte, zonder beroep, wonende alhier.

   

  De afkondiging van dit huwelijk is zonder stuiting afgeloopen en had alhier plaats op den achtsten Februari dezes jaars

   

  Bruidegom en bruid hebben mij overgelegd de bij de wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten, die de Wet aan den huwelijken staat verbindt, waarna ik in naam der Wet heb verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

  Als getuigen waren tegenwoordig Henricus Nijdam, oud vijftig jaren, dokter in de Pharmacie, wonende te Hilversum, broeder der Bruid, en Simon Johannes Sala oud twee en vijftig jaren, kunsthandelaar, wonende alhier, broeder van den bruidegom.

  Hiervan is akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.

   

  G.J. Sala

  A.E.M. Nijdam

  Nijdam

  S.J. Sala

  Bijlagen:
  Huwelijk van Gerardus Johannes Sala en Adriana Elisabeth Maria Nijdam (04-03-1930).jpg (318.8 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  30-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gehuwd Antonius Dominicus Sala en Josphina Maria Oudshoorn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Gehuwd Antonius Dominicus Sala en Josphina Maria Oudshoorn

  Den 20 Juni 1889

   

  Bijlagen:
  Gehuwd Ant. Dom. Sala Josph Maria Oudshoorn bijlage.jpg (505.9 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  29-04-2013
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk Antonius Dominicus Sala en Josephina Maria Oudshoorn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen  Huwelijk Antonius Dominicus Sala en Josephina Maria Oudshoorn


   

  Bijlagen:
  Huwelijk Antonius Dominicus Sala en Josephina Maria Oudshoorn bijlage.jpg (582 KB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  22-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Johannes Hendrikus Sala en Catharina Petronella Knaapen 11-07-1860

   

  Akte 337

  Heden den Elfden Julij Achttien honderd en zestig, compareerden in het Raadhuis voor ons Jonkheer Mr Hendrik baron Collot d'Escury Wethouder

  Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ’s Gravenhage:

  Johannes Hendrikus Sala, oud dertig jaar, spiegelfabrikant, geboren en wonende te Leyden, meerderjarige zoon van Carolus Anthonius Sala, en Maria Sibilla Spekman, beiden overleden.

  En Catharina Petronella Knaapen, oud negentien jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Simon Johannes Knaapen, kruidenier en Maria van Teeckelenburg, beiden wonende alhier, de

  vader alhier tegenwoordig en contracterende verklarende dat ook de toestemming … van de moeder.

  Dewelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaatsgehad alsmede te Leyden op den eersten en achtsten dezer. De comparanten hebben overlegd hunne geboorte akten, het Certificaat van den comparant voldoening aan de nationale militie en het bewijs van de gedane afkondigingen te Leyden. De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk zullen vervullen alle de pligten bij de Wet aan echtgenooten opgelegd, verklaren Wij in naam der Wet, dat Johannes Hendrikus Sala en Catharina Petronella Knaapen door het huwelijk zijn  verbonden. Al hetwelk heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Daniel Antonius Sala oud vijfentwintig jaren, instrumentmaker, van Franciscus Hendricus Sala oud drie en twintig jaren, zonder beroep, broeders van den bruidegom, van Antonie Wilhelmus Heijnen oud een en dertig jaren, gezigtkundig instrumentmaker, behuwd broeder van de bruid, en van Gijsbertus Lambertus Knaapen oud drie en veertig jaren, winkelier, oom van de bruid wonende ... te Leyden ... alhier. Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na verklaring  onderteekend met de comparanten, haren vader en de getuigen

   

  J.H. Sala                                           A.W. Heijnen

  C.P. Knaapen                                    G.L. Knaapen

  A.J. Knaapen

  D.A. Sala                                           H. Collot d'Escury

  F.H. Sala

  Bijlagen:
  Huwelijkakte Johannes Hendrikus Sala en Catharina Petronella Knaapen 11-07-1860.jpg (3.2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  21-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Carolus Antonius Sala en Maria Sibilla Spekman 10-05-1827

   

  Akte 95

  In het jaar achttienhonderd zeven en twintig, den tienden Mei 's namiddags ten half een uren; zijn voor ons, Mr. Dirk Muller Massis Wethouder der stad Leyden, als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand, gecompareerd Carolus Antonius Sala, jongeman, oud 23 jaren, geboren te Leyden en gedoopt R.C. de Zon, den negenden September achttienhonderd drie, Koopman wonende op de Breedestraat wijk 4 No 232 meerderjarige zoon van Dominicus Sala, Koopman en van Maria Magdalena Wereld, zonder beroep, wonende op de Breedestraat, beiden alhier tegenwoordig en toestemmende. Voldaan hebbende aan de wet op de Nationale Militie blijkens certificaat Z.E. den heer Staatsraad Gouverneur van Zuid Holland in dato 7 January 1823 en 26 April 1827 en Maria Sibilla Spekman jonge dochter, oud 20 jaren, geboren te Enkhuizen en aldaar gedoopt den achtsten January achttienhonderd zeven, zonder beroep, wonende op de Heerengracht, wijk 8 …, minderjarige dochter van Hendrik Spekman, ook zich noemende Jan Hendrik Spekman, bierbrouwer, wonende op de Heerengracht, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Maria Agnes Honings, overleden te Enkhuizen, den negen en twintigsten December achttien honderd zeventien blijkens acte de morte, in dato 20 April 1827.

   

  Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den negen en twintigsten April en de tweede den zesden Mei, beiden des jaare achttien honderd zeven en twintig, 's middags ten twaalf ure. Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, alsmede van het Hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wetboek, tot opschrift hebbende van het Huwelijk, ieder der aanstaande echtgenooten afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot Man en Vrouw wilden nemen: waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijne gegeven: verklaren wij in naam der Wet, dat Carolus Anatonius Sala en Maria Sibilla Spekman door het Huwelijk verbonden zijn, van hetwelk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Carolus Franciscus Sala, oud 35 jaren, Vergulder, Carolus Dominicus Sala, oud 29 jaren, Spiegelmaker, beide wonende op de Breedestraat, broeder der bruidegom, Daniël Schretlen, oud 44 jaren, smit, wonende  op de Hogewoerd, en Herman Righart van Gelder, oud 43 jaren, zonder beroep, wonende op de Hooigracht, welke na gedane voorlezing deze acte met ons en de contracterende partijen hebben onderteekend.

   

  C.A. Sala

  M. S. Spekman

  D. Sala

  M.M. Werrel

  C.F. Sala,

  C.D. Sala

  D. Schretlen

  H.R. van Gelder

  Mr. Dirk Muller Massis

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Carolus Antonius Sala-Maria Sibilla Spekman.jpg (2.1 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  20-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Antonius Dominicus Sala en Josephina Maria Oudshoorn 20- 06-1889

   

  Akte 149

  In het jaar achttienhonderd negenentachtig, den twintigsten Juni des namiddags te een uren, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen, Antonius Dominicus Sala oud achtentwintig jaren, spiegel en lijstenfabrikant, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Johannes Hendricus Sala, wonende te Leiden, tijdelijk verblijvend te Rosmalen en van Catharina Petronella Knaapen wonende te Leiden, beiden zonder beroep, blijkens een verklaring van den geneesheer - directeur van het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen - Coudewater te Rosmalen, bevindt de vader zich in de onmogelijkheid zijnen wil te verklaren terwijl de moeder alhier tegenwoordig is en toestemt; door den bruidegom wordt overlegd zijne geboorte - acte, het bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie en gemelde verklaring; en Josephina Maria Oudshoorn, oud vijfentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Martinus Pieter Oudshoorn Junior, fabrikant, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Josephina Maria Schretlen, overleden; overleggende hare geboorte - acte en de overlijdens - acte harer moeder;

   

  Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied, binnen deze gemeente den negenden en zestienden Februari dezes jaars. Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenoten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijne gegeven: verklaren wij in naam der wet, dat Antonius Dominicus Sala en Josephina Maria Oudshoorn door het huwelijk vereenigd zijn, waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Leonardus Martinus Josephus Oudshoorn, oud een en dertig jaren, wijnkooper, wonende te Leiden, broeder van de bruid, Josephus Petrus Martinus Proot, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, wonende te Leiden, neef van de bruid, Gerardus Hugo Dieudonné Susanna, oud een en vijftig jaren, winkelier, wonende te 's Gravenhage, oom van den bruidegom en Franciscus Hendricus Sala, oud twee en vijftig jaren, zonder beroep, wonende te Scheveningen, oom van den bruidegom. En is deze acte na voorlezing, door ons, de bruidegom, de bruid, de moeder van den bruidegom, de vader van de bruid en de getuigen geteekend

   

  A.D. Sala

  J.M. Oudshoorn

  C. Sala

  Knaapen

  M.J. Oudshoorn

  L.M.J. Oudshoorn

  J. Proot

  G.H.D Susanna

  Knappert

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Antonius Dominicus Sala-Josephina Maria Oudshoorn.jpg (2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  19-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Anna Maria Sala en Joseph Borzo 18-11-1819

   

  Akte 192

  In het jaar achttienhonderd negentien, den achttienden November zijn voor ons, Gisbertus Prins, burgemeester der Stad Leyden als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand, gecompareerd Joseph Borzo oud 37 jaren, zijnde geboren te Bugiallo in Italiën den tienden October zeventien honderd twee en tachtig, koopman wonende te 's Hertogenbosch, meerderjarige Zoon van Willem Borzo overleden te Bugiallo den twintigsten Junij achttien honderd vier, blijkens akte de morte afgegeven aldaar den zes en twintigsten Maart 1819 en van Dominica Santonelli, zonder beroep wonende te Bugiallo consenteerende, blijkens hare akte op den zes en twintigsten Maart achttien honderd negentien voor den kerspelpriester Sebastianus Gibezzi en getuigen te Bugiallo gepasseerd hebbende geëxhibeerd een certificaat van den heer Gouverneur van Zuid Brabant, waaruit is gebleken dat hij van zijne verplichtingen jegens de Nationale Militie is vrijgesteld, en Anna Maria Sala oud 21 jaren zijnde geboren of gedoopt te Leijden den zevenden Augustus zeventien honderd acht en negentig, zonder beroep wonende op de Bredestraat wijk 4 No 232, meerderjarige dochter van Dominicus Sala koopman, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Maria Magdalena  Wereld, zonder beroep, wonende op de Breedestraat,

   

  Welke ons verzocht hebben, het door hen voorgenomen Huwelijk, te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den zevenden November en de tweede den veertienden November achttien honderd negentien, Geene  verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, als mede van het Hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wetboek, tot opschrift hebbende van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot Man en Vrouw wilden nemen: waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven:  verklaren wij in naam der Wet, dat Joseph Borzo en Anna Maria Sala door het huwelijk verbonden zijn, van welk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Karel Sala oud 27 jaren, spiegelmaker en Dominicus Sala, oud 23 jaren, spiegelmaker, beiden broeders der bruid, wonende op de Bredestraat, Daniël Schretlen, oud ? jaren, smit wonende op de Hoge woerd, zwager der bruid en Hermanus Righard van Gelder, oud 35 jaren fabrikeur, wonende op de Heerengracht, zwager der bruid, welke na gedane voorlezing deze acte met ons en de contracterende partijen hebben onderteekend.

   

  J. Borzo 

  D. Sala

  C.D. Sala (Carolus Dominicus broer 23 jr.)

  D. Schretlen

   

  A.M. Sala

  C. Sala (Carolus Franciscus broer 27 jr.)

  H.R. van Gelder

  Gisbertus Prins

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Anna Maria Sala-Joseph Borzo.jpg (2.5 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  14-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Maria Wilhelmina Juliana Sala en Antonie Wilhelm Heijnen 28-07-1852

   

  Akte 193

  In het jaar achttien honderd twee en vijftig, den acht en twintigsten Julij des namiddags ten een ure, zijn voor ons, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, op het Raadhuis gecompareerd: Antonie Wilhelm Heynen, jongman, oud twee en twintig jaren, optische Instrumentmaker, geboren te Haarlem den vijfden April achttienhonderd en dertig blijkens geboorte acte, wonende te 's Gravenhage, minderjarige zoon van Jacobus Heynen, optische Instrumentmaker, en van Maria Josepha Nauwelaerts, echtelieden, wonende te 's Gravenhage beiden alhier tegenwoordig en toestemmende. Hebbende voldaan aan de wet op  den Nationale Militie blijkens certificaat afgegeven door den Commissaris des Konings in deze Provincie in dato den dertigsten Junij achttienhonderd twee en vijftig en Maria Wilhelmina Juliana Sala, jonge dochter, oud achttien jaren, zonder beroep, geboren te Leijden den vierden september achttienhonderd drie en dertig blijkens geboorte acte, wonende op de Breedestraat alhier; minderjarige dochter van Carolus Antonius Sala, spiegelmaker, en van Maria Sibilla Spekman, echtelieden, wonende op de Breedstraat beide alhier tegenwoordig en toestemmende.

   

  Welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den achttienden Julij en de tweede den vijf en twintigsten Julij dezes jaars beide dagen des middags ten twaalf uren en te 's Gravenhage dezelfde dagen. Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet, dat Antonie Wilhelm Heynen en Maria Wilhelmina Juliana Sala door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Carolus Franciscus Sala, oud zestig jaren, zonder beroep, wonende op de Breedestraat, Carolus Dominicus Sala, oud vijf en vijftig jaren, spiegelmaker, wonende op de Breedestraat, Wilhelmus Antonius Johannes Jollie, oud twee en vijftig jaren, kantoorbediende, wonende aan den Nieuwen Rijn, oom van de bruid en Antonius Gabriel Franciscus Proot, oud drie en dertig jaren, Apotheker, wonende in de Maarsmansteeg, neef van de bruid. En is deze akte na gedane voorlezing, door ons, de camparanten en de getuigen geteekend, behalve de moeder des bruidegoms die verklaarde niet te kunnen schrijven.

   

  A.W. Heynen                             C.F. Sala

  M.W.J. Sala                               C.D. Sala         

  J.Heynen                                  W.A Johannes Jollie  

  C.A. Sala                                   A.G.F. Proot

  M.S. Spekman                            Lezwijn

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Maria Wilhelmina Juliana Sala-Antonie Wilhelm Heynen.jpg (1.9 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  13-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Maria Johanna Sala en Gijsbertus Wilhelmus Schretlen 24-08-189

   

  Akte 285

  In het jaar achttien honderd negen en negentig den vier en twintigsten Augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen: Gijsbertus Wilhelmus Schretlen, oud negen en dertig jaren, wijnhandelaar, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Adrianus Jacobus Schretlen, heel en verloskundige, wonende te Leiden en van Maria Cornelia van Kleef, overleden, overleggende zijne geboorte akte, en het militiebewijs; en Maria Johanna Sala, oud zes en dertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Johannes Hendrikus Sala, overleden, en van Catharina Petronella Knaapen, spiegel en lijsten fabrikante, wonende te Leiden, overleggende hare geboorte acte;

   

  Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen zijn geschied binnen deze gemeente. Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en de bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet, dat Gijsbertus Wilhelmus Schretlen en Maria Johanna Sala door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van; Adrianus Jacobus Schretlen, oud zeven en zeventig jaren, heel en verloskundige, wonende te Leiden, vader van den Bruidegom, Petrus Jacobus Schretlen, oud drie en veertig jaren, wijnhandelaar, wonende te 's Gravenhage, broeder van den bruidegom, Johannes Gijsbertus Sala, oud twee en dertig jaren, arts, wonende te Stratum en Hendrikus Dominicus Sala, oud een en dertig jaren, fabrikant, wonende te Leiden, beide broeders ven de bruid. En is deze akte na voorlezing, door ons, den bruidegom, de bruid, en de getuigen geteekend.

   

  G.W. Schretlen

  M.J. Sala

  A.J. Schretlen

  P.J. Schretlen

  J.G. Sala

  H.D. Sala

  D.A. van Rhijn

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Maria Johanna Sala - Gijsbertus Wilhelmus Schretlen.jpg (1.7 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  12-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Maria Catharina Elisabeth Sala en Arnoldus Johannes Jongmans 19-06-1861

   

  Akte 159

  In het jaar achttien honderd een en zestig den negentienden Junij des namiddags ten kwart voor twee ure, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leijden, op het Raadhuis verschenen: Arnoldus Johannes Jongmans jongman, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Leijden, wonende op de Breedestraat, meerderjarige zoon van, Adrianus Jongmans, kleedermaker, en van Alida Spoelstra, echtelieden, wonende op de Breedestraat beiden alhier tegenwoordig en toestemmende, overleggende zijne geboorte akte en het certificaat van voldoening aan de wet op  den Nationale Militie en Maria Catharina Elisabeth Sala, jonge dochter, oud twintig jaren, zonder beroep, geboren te Leijden, wonende op de Breedestraat; minderjarige dochter van Carolus Antonius Sala, en Maria Sibilla Spekman, beide overleden. Zijnde haren grootvader van vaders zijde Carolus Antonius Sala, haren grootvader van moeders zijde, Johann Heinrich Spekman, hare grootmoeder van vaders zijde, Maria Magdalena Werrel, ook genaamd Weereld, hare grootmoeder van moeders zijde Maria Agnis (Agnes) Honings  mede overleden. Compareerden mede Johannes Hendrik Sala, spiegelmaker, wonende op de Breedestraat in qualiteit van voogd over gemelde minderjarige, daartoe benoemd bij Proces Verbaal van den kantonregter van het eerste kantoor van het arrondissement Leijden in dato den acht en twintigsten April achttienhonderd acht en vijftig en Carolus Dominicus Sala, zonder beroep, mede alhier woonachtig in qualiteit van toeziend voogd, daartoe benoemd door den zelfden kantonregter, blijkens Proces verbaal in dato den tienden Maart achttienhonderd acht en vijftig, welke verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te geven. Wordende door de bruid overlegd hare geboorte acte, de dood acten harer ouders, de dood acte van haren grootvader van vaders zijde en de dood acte van hare grootmoeder van vaders zijde en van hare grootmoeder van moeders zijde, verklarende zij onder eede dat zij geene dood acte of acte van bekendheid van haren grootvader van moeders zijde kan verschaffen

   

  Welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den negenden Junij en de tweede den zestienden Junij dezes jaars beide dagen des middags ten twaalf ure. Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en den bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn;  waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet, dat Arnoldus Johannes Jongmans en Maria Catharina Elisabeth Sala door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk Antonius Hoogestraaten, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, wonende op de Botermarkt, goede bekende, Zacharias Johannes Jongmans, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, wonende op de Breedestraat, broeder van den bruidegom, Daniel Antonius Sala, oud zes en twintig jaren, physisch instrumentmaker, wonende op de Breedestraat en Franciscus Hendrikus Sala, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, wonende op de Breedestraat, broeders van de bruid. En is deze akte na gedane voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid, de ouders van den bruidegom, den voogd, den toezienden voogd en de getuigen geteekend

   

  A.J.Jongmans                    C.D. Sala

  E. Sala     Zacharias           J. Jongmans

  A. Jongmans                      D.A. Sala

  A. Spoelstra                        F.H. Sala

  J.H. Sala                

  D.A. Hoogestraaten              Stoffels

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Maria Catharina Elisabeth Sala-Arnoldus Johannes Jongmans.jpg (2.4 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  11-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Maria Antoinette Schretlen en Franciscus Gabriel Antonius Proot

   

  Akte 132

  In het jaar achttien honderd negen en veertig den twintigsten Junij des middags ten twaalf ure, zijn voor ons, Wethouder der Stad Leijden, gedelegeerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand op het Raadhuis gecompareerd: Franciscus Gabriel Antonius Proot oud dertig jaren, Apotheker, geboren te Leijden op den zeventienden December achttienhonderd en achttien blijkens geboorte acte, wonende in de Maarsmansteeg, meerderjarige zoon van Laurens Franciscus Proot, overleden, en Sophia Johanna Moleschott, zonder beroep, wonende op de Hooglansche Kerkgracht, hebbende voldaan aan de wet op  den Nationale Militie blijkens Certificaat Afgegeven door de Heer Gouverneur van de Provincie Zuid Holland in de dato den veertienden Mei achttienhonderd negen en veertig En Maria Antoinette Schretlen, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Leijden op den een en dertigsten Maart achttienhonderd zeven en twintig blijkens geboorte acte wonende op de Hogewoerd; minderderjarige? dochter van Daniel Schretlen, overleden te Leijden op den dertigsten Mei achttienhonderd vijf en dertig blijkens dood acte en Maria Magdalena Sala, zonder beroep, wonende op de Hogewoerd alhier tegenwoordig en toestemmende ter andere zijde.

   

  Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den tienden en de tweede den zeventienden Junij beide dezes jaars des middag ten twaalf uren. Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en de Bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn;  waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet, dat  Franciscus Gabriel Antonius Proot en Maria Antoinette Schretlen door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Josephus Adrianus Gabriel Proot, oud jaren twee en dertig jaren, wijnkoper, wonende op de Kerkgracht, Josephus Franciscus Proot?, oud veertig jaren, Banketbakker wonende op de Breedestraat, broeder en zwager van de comparant, Martinus Johannes Schretlen , oud drie en dertig jaren, Chirurgijn, wonende op de Hogewoerd en Dominicus Antonius Schretlen, oud acht en dertig jaren, Fabrikant, wonende in de Watersteeg, broeder van de comparante. En is deze akte na gedane voorlezing daarvan, door de bruidegom, de bruid, de moeder van de bruid en de getuigen geteekend.

   

  F.G.A. Proot                  J.A.G. Proot

  M.A. Schretlen              J.F. Proot   

  M.M. Sala

  van Hoorn               M.J. Schretlen        D.A. Schretlen

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Maria Antoinette Schretlen-Franciscus Gabriel Antonius Proot.jpg (1.9 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  10-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen 07-05-1856

   

  Akte 69

  In het jaar achttien honderd zes en vijftig, den zevenden Mei des namiddags ten half een ure, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leijden, op het Raadhuis gecompareerd: Martinus Pieter Oudshoorn, jongman oud acht en twintig jaren, broodbakker, geboren te Leijden  den zeventienden Maart achttienhonderd acht en twintig, blijkens geboorte acte, wonende aan den Ouden Rijn, meerderjarige zoon van Martinus Pieter Oudshoorn, broodbakker, wonende aan den Nieuwen Rijn alhier, zijne toestemming gevende blijkens acte van den Notaris Dirk Nicolaas Ruskes residerende te Leijden, den negentienden Maart achttienhonderd zes en vijftig gepasseerd, behoorlijk geregistreerd, en van Petronella Josina Paters, overleden te Leijden den zeven en twintigsten Maart achttienhonderd twee en dertig, blijkens dood acte, hebbende voldaan aan de wet op  den Nationale Militie, blijkens certificaat afgegeven  door den Staatsraad Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid Holland in de dato den vierden April achttienhonderd zes en vijftig en Josephina Maria Schretlen, jonge dochter, oud vier en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Leijden den negenden September achttienhonderd een en dertig, blijkens geboorte acte, wonende op de Hogewoerd alhier; meerderjarige dochter van Daniel Schretlen, overleden te Leijden den dertigsten Mei achttienhonderd vijf en dertig, blijkens dood acte, en van Maria Magdalena Sala, zonder beroep, wonende op de Hogewoerd alhier tegenwoordig en toestemmende.

   

  Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den zeven en twintigsten April en de tweede den vierden Mei dezes jaars, beide dagen des middags ten twaalf ure. Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en den bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet, dat Martinus Pieter Oudshoorn en Josephina Maria Schretlen door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Samuel Meerburg Janszoon, oud acht en vijftig jaren, metselaar, wonende aan den Ouden Rijn, oom des bruidegoms, Martinus Pieter Meerburg oud twee en dertig jaren, metselaar, wonende wonende aan den Ouden Rijn, neef van den bruidegom, Dominicus Antonius Schretlen, oud vijf en veertig jaren, fabrikant, wonende in de Watersteeg, en Martinus Johannes Schretlen, oud een en twintig jaren, chirurgijn, wonende op de Hogewoerd broeder van de bruid. En is deze akte na gedane voorlezing door ons, den bruidegom, de bruid, de moeder van de bruid en de getuigen geteekend.

   

  Martinus Pieter Oudshoorn Jr              S. Meerburg Jz

  J.M. Schretlen                                     M.P. Meerburg

  M.M. Sala                                            D. Schretlen

                                                             M. Schretlen          Stoffeld

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Josephina Maria Schretlen-Martinus Pieter Oudshoorn.jpg (2.3 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  09-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Joseph Carolus van Gelder en Neeltje Binnendijk 12- 08-1841

   

  Akte 154

  In het jaar achttien honderd een en veertig, den twaalfden Augustus voor middags ten kwart voor tien ure, zijn voor ons, Paulus G. van Hoorn, wethouder der Stad Leijden, gedelegueerd Ambtenaar tot het werk van den Burgerlijken Stand, gecompareerd: Joseph Carolus van Gelder, jongman, oud zeven en twintig jaren, timmerman, geboren te Leijden, op den derden October achttienhonderd en dertien, blijkens geboorte acte, wonende op de Hooigracht, zoon van Hermanus Righart van Gelder, zonder beroep, en Geertruij Sala, Echtelieden, wonende mede op de Hooigracht, alhier tegenwoordig, en toestemmende, Hebbende voldaan aan de wet op  den Nationale Militie blijkens Certificaat afgegeven door den Heer Staatsraad Gouverneur van Zuid holland, de dato den vijtienden Junij achttienhonderd en veertig ter eene en: Neeltje Binnendijk, Jonge dochter, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, gemeente Lijderdorp, op den drie en twintigsten September, achttienhonderd en vijftien blijkens geboorte acte, wonende op de Haarlemstraat, dochter van Arij Binnendijk, opperman en Jannetje Markus, Echtelieden, wonende op de Haarlemstraat alhier tegenwoordig en toestemmende, ten andere zijde.

   

  Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den Eersten en de tweede den achtsten Augustus beide dezes jaars 's middags ten twaalf uren. Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en den bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn; waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet, dat Joseph Carolus van Gelder en Neeltje Binnendijk door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Rigard van Gelder, oud zestig jaren, blaauwverver, wonende op de Heeregracht, oom van den Comparant, Carolus Antonius Sala, vergulder, oud acht en dertig jaren, wonende op de Breedestraat, oom van den comparant, Johannes van Rooij, oud een en dertig jaren, bierbrouwer, wonende aan de Rhijn, goede bekende en Willem Binnendijk, oud vijf en twintig jaren, bediende, wonende te Alphen, broeder der comparante. En hebbende de comparanten, … van de getuigen na gedane voorlezing dezer acte met ons geteekend. De moeder der comparante verklaarde niet te kunnen schrijven.

   

  J.C. van Gelder          J.(A?) Binnendijk                            P.G. van Hoorn

  N. Binnedijk               J.R. van Gelder

  H.R. van Gelder         C. Sala

  G. Sala                      J. van Rooij

                                   W. Binnendijk

   

  In de kantlijn

  … kind en als … gewettigd het kind alhier geboren

  op den een en twintigsten Junij achttien honderd en veertig den twee en twintigsten daaraanvolgende ingeschreven in de registers van den burgerlijken stand onder de voornamen van Carolus Franciscus Subnumero zevenhonderd en twee.

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Joseph Carolus van Gelder-Neeltje Binnendijk.jpg (2.4 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  07-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Hendrikus Dominicus Sala en Henrica Cornelia van Houten 09-10-1917

   

  Akte 423

  In het jaar negentien honderd zeventien den negenden October, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, in het Raadhuis verschenen: Hendrikus Dominicus Sala, oud negenenveertig jaren, spiegel en lijstenfabrikant, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Johannes Hendrikus Sala, overleden, en van Catharina Petronella Knaapen, zonder beroep, wonende te Leiden; overleggende zijne geboorte akte en Henrica Cornelia van Houten, oud drie en dertig jaren, zonder beroep, geboren te Gorinchem, wonende te 's Gravenhage; meerderjarige dochter van Cornelis Johannes van Houten, en van Maria Antoinetta Theresia van Langenhuijzen, beiden overleden, overleggende hare geboorte akte.

   

  Welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondiging is geschied binnen deze gemeente … 's Gravenhage. Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en den bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn;  waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet, dat Hendrikus Dominicus Sala en Henrica Cornelia van Houten, door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Gijsbertus Sala, oud vijftig jaren, arts wonende te Stratum en Leonardus Henricus Sala, oud zeven en veertig jaren, winkelier wonende te 's Gravenhage, beiden broeders van den bruidegom. En is deze akte na voorlezing, door ons, den bruidegom, de bruid en de getuigen geteekend

   

  H.D. Sala                                 P.J. Mulder

  H.C. van Houten

  J.G. Sala

  L.H. Sala

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Hendrikus Dominicus Sala- Henrica Cornelia van Houten.jpg (2.4 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  06-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Geertruij Sala en Hermanus Righart van Gelder 29-08-1807

   

  Schepenhuwelijken

   

  1e gebod den 15 Aug. 1807

  2e gebod den 22 Aug. 1807

  3e gebod den 29 Aug. 1807

   

  Hermanus Righart van Gelder Fabrequeur jongman van Leijden wonende op de Heergracht … met Hermanus van Hensen zijn Oom en Voogd wonende op de Koepoortsgracht

   

  met

   

  Geertruij Sala Jonged. van Leijden en wonende op de Breedestraat … met Maria Magdalena Werel haar moeder wonende op de Breedestraat

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Geertruij Sala-Hermanus Righard van Gelder.jpg (1.5 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  05-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Maria Magdalena Sala en Daniel Schretlen 28-05-1808

   

  1.
  Schepenhuwelijken

   

  1e Gebod 14 Mei

  2e Gebod 21 Mei

  3e Gebod 28 Mei

   

  Daniel Schretlen junior … Jongman van Leijden, wonende op de Hogewoerd … met Daniel Schretlen, Junior zijn vader, wonende op de Haarlemstraat

  met

  Maria Magdalena Sala, Jonged. van Leyden, wonende op de Breedestraat … met Maria Magdalena Werrel, haar moeder, wonende op de Breedestraat.

  2.

  Huwelijk BS Daniel Schretlen - Maria Magdalena Sala     

   

  Plaats Leiden

  Bron Trouwen RK

  Bruidegom Daniel Schretelen  

  Bruid Maria Magdalena Sala  

  Archiefnr 0544B 

  Inventarisnummer 10 

  Inventaris beginjaar 1730

  Inventaris eindjaar 1811

  Opmerkingen

  testes ouders van de echtgenoten zie ook schepentrouwboek D - 174vs

  12 mei 1808

   

  Bijlagen:
  Huwelijk BS Daniel Schretlen - Maria Magdalena Sala.jpg (525.6 KB)   
  Huwelijksakte Daniel Schretlen-Maria Magdalena Sala.jpg (1.5 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  04-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Cornelis Stroo en Adriana Cornelia Petronella Hasebroek 24-09-1856

   

  Akte 218

  In het jaar achttien honderd zes en vijftig, den vier en twintigsten September des namiddags, ten twee ure, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leijden, op het Raadhuis gecompareerd: Cornelis Stroo, jongman, oud zeven en veertig jaren, gepensioneerd Luitenant kolonel van het Oost Indisch leger, geboren te Alkmaar en aldaar gedoopt den een en dertigsten Mei achttienhonderd negen blijkens doopakte, wonende op het Rapenburg alhier, meerderjarige zoon van Abraham Stroo, overleden, en van Christiana Wilhelmina Sala, zonder beroep, wonende op het Rapenburg alhier en Adriana Cornelia Petronella Hasebroek, jonge dochter, oud twee en dertig jaren, zonder beroep, geboren te Leijden den achttienden October achttienhonderd drie en twintig blijkens geboorteakte, wonende op de Haarlemstraat alhier; meerderjarige dochter van Adrianus Hasebroek, medicine doctor wonende op de Haarlemstraat alhier en van Cornelia Petronella Eland, overleden.

   

  Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk: de eerste den veertienden September en de tweede den een en twintigsten september dezes jaars beide dagen des middags ten twaalf ure. Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den Bruidegom en den Bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle die plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn; waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet, dat Cornelis Stroo en Adriana Cornelia Hasebroek door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Adrianus Hasebroek, oud vier en zeventig jaren, medicine doctor, wonende op de Haarlemstraat, vader van de bruid, Gerard Spoors Eland, oud vijf en vijftig jaren, Burgemeester der gemeente Koudekerk, wonende aldaar, oom van de bruid, Francois Henry Martin Goethart, oud een en twintig jaren, gepensioneerd Ritmeester der Kavallerie wonende aan het Galgewater, schoonbroeder van den bruidegom en Adrianus Joan Martinus Lus Los?, oud acht en dertig jaren, medicine doctor, wonende te Schiedam, goede bekende. En is deze akte na gedane voorlezing daarvan, door ons, den bruidegom, de bruid, en de getuigen geteekend.

   

  C. Stroo                        G. Spoors Eland

  A.C.P. Hasebroek           F.H.M. Goethart

  A. Hasebroek                 A.J.M. Los?

  Stoffels

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Cornelis Stroo-Adriana Cornelia Petronella Hasebroek.jpg (2 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  03-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Catharina Maria Petronella Sala en Marcus van Rossum du Chattel 28-04-1881

  Akte 75

  In het jaar achttien honderd een en tachtig, den acht en twintigsten April des namiddags, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Leiden, op het Raadhuis verschenen: Marcus van Rossum du Chattel oud drie en dertig jaren, goud en zilversmid geboren en wonende te Leiden, weduwnaar van Agnes Cicilia Rotteveel meerderjarige zoon van Jan Hendrik van Rossum du Chattel, overleden, en van Catterina van der Heijden, zonder beroep, wonende te Leiden overleggende zijne geboorte akte, de doodakte van zijne vrouwe en het certificaat van voldoening aan de wet op den Nationale Militie en Catharina Maria Petronella Sala, jonge dochter, oud negentien jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden; minderjarige dochter van Daniel Antonius Sala, overleden en van Eugenie Marie Eberson, zonder beroep, wonende te Leiden alhier tegenwoordig en toestemmende, overleggende hare geboorteakte en de doodakte van haren vader

   

  Welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den Zeventienden April en de tweede den vier en twintigsten April dezes jaars beide dagen des middags te twaalf uren. Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, aan den bruidegom en den bruid afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn;  waarop door elk hunner afzonderlijk een toestemmend en bevestigend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet, dat  Marcus van Rossum du Chattel en Catharina Maria Patronella Sala door het huwelijk vereenigd zijn. Waarvan wij akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Albertus Jacobus Smulders, oud acht en zestig? jaren … ,… wonende te 's Gravenhage, Johannes Hendricus Sala, oud een en vijftig jaren oom van de bruid en van Timotheus Wilhelmus Ouwerkerk, oud zes en dertig jaren, kunstschilder, aangetrouwd broeder van den bruidegom, beide wonende te Leiden en Fredericus Jacobus van Rossum du Chattel, oud vijf en twintig jaren, huisschilder wonende te 's Gravenhage, broeder van den bruidegom. En is deze akte na gedane voorlezing daarvan, door de bruidegom, de bruid, de moeder van de bruid en de getuigen geteekend

   

  M. van Rossum                   Chattel

  C. Sala                              J.H. Sala

  E.M. Eberson                     

  A.J. Smulders                         

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Catharina Maria Petronella Sala-Marcus van Rossum du Chattel.jpg (2.5 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  02-05-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Huwelijk van Carolus Franciscus Sala en Anna Francisca Knaage 16-01-1823

   

  Akte 12

  In het jaar achttienhonderd drie en twintig, den zestienden Januari 's voor middags ten half twaalf uren zijn voor ons, M. Jean Gijsbert de Mey, Burgemeester der Stad Leyden als gecommitteerd tot het werk van den Burgerlijken Stand, gecompareerdCarolus Franciscus Sala oud 30 jaren, zijnde geboren of gedoopt te Leijden den acht en twintigsten mei zeventienhonderd twee en negentig, spiegelmaker wonende op de Breedestraat wijk 4 no. 232, meerderjarige zoon Dominicus Sala, Koopman, alhier tegenwoordig en toestemmende en van Maria Magdalena Weereld zonder beroep, wonende op de Breedestraat, hebbende voldaan op de Wet aan de Landmilitie blijkens Certificaat van den heer Gouverneur van Zuid Holland in dato 4 April 1822 No. 1278 en Anna Francisca Knaage, oud 23 jaren zijnde geboren of gedoopt te Leijden den vier en twintigsten mei zeventien honderd negen en negentig, zonder beroep, wonende  aan de Vischmarkt, meerderjarige dochter van Johannes Knaage, koopman, alhier tegenwoordig en toestemmende, en van Helena Hulseman, zonder beroep, wonende aan de Vischmarkt.

   

  Welke ons verzocht hebben het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Raadhuis zijn geschied, namelijk de eerste den Vijfden Januarij en de tweede den twaalfden Januarij beiden des jaars achttien honderd drie en twintig, 's middags ten twaalf uren. Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebragt, hebben wij, aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, alsmede van het Hoofdstuk der titel van het Burgerlijk Wetboek, tot opschrift hebbende van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander wederkeerig tot Man en Vrouw wilden nemen: waarop door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven: verklaren wij in naam der Wet, dat Carolus Franciscus Sala en Anna Francisca Knaage door het Huwelijk verbonden zijn van hetwelk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Daniel Schretlen oud 44 jaren, Smit, wonende op de Hogewoerd, Zwager des bruidegoms, Hermanus Righard van Gelder, oud 38 jaren, Fabrikeur wonende op de Hogewoerd, Zwager des bruidegoms, Cornelis Antonius Groen, oud 39 jaren, Timmerman, wonende aan de Nieuwe Rijn, Zwager der Bruid en Johannes Philippus Overdijk, oud 23 jaren, Timmerman, wonende op de Oudevest, welke, na gedane voorlezing, deze acte met ons en de contracterende partijen hebben

  onderteekend

   

  C.F. Sala                  D. Schretlen

  A.F. Knaage             H.R. van gelder

  D. Sala                    C.A. Groen

  Joh. Knaage            J.P. Overdijk

  J.G. de Meij

  Bijlagen:
  Huwelijksakte Carolus Franciscus Sala-Anna Francisca Knaage.jpg (2.4 MB)   

  Reageer (0)

  Categorie:1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A
  Foto

  Benvenuti sul weblog della famiglia Sala-Frigerio. Wens je informatie te delen of heb je vragen, neem dan contact op met Manuela Stuyck.

  E-mail Manuela Stuyck


  E-mail Anatole Sala blogbeheerder

  Hieronder vindt u de zoeklijsten SALA WERREL.... SALA FRIGERIO.... SALA PRIMAVESI.... SALA BOLOGNA


  Zoeken in blog


  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Gastenboek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Zoeken in blog


  Foto

  Archief per dag
 • 23-02-2015
 • 08-09-2014
 • 07-09-2014
 • 06-09-2014
 • 05-09-2014
 • 04-09-2014
 • 03-09-2014
 • 02-09-2014
 • 01-09-2014
 • 29-08-2014
 • 28-08-2014
 • 27-08-2014
 • 26-08-2014
 • 25-08-2014
 • 24-08-2014
 • 23-08-2014
 • 22-08-2014
 • 21-08-2014
 • 20-08-2014
 • 19-08-2014
 • 18-08-2014
 • 17-08-2014
 • 16-08-2014
 • 15-08-2014
 • 14-08-2014
 • 13-08-2014
 • 12-08-2014
 • 11-08-2014
 • 10-08-2014
 • 09-08-2014
 • 08-08-2014
 • 07-08-2014
 • 06-08-2014
 • 05-08-2014
 • 01-08-2014
 • 28-05-2014
 • 09-04-2014
 • 08-04-2014
 • 07-04-2014
 • 06-04-2014
 • 05-04-2014
 • 04-04-2014
 • 03-04-2014
 • 02-04-2014
 • 01-04-2014
 • 06-03-2014
 • 04-03-2014
 • 03-03-2014
 • 01-03-2014
 • 27-02-2014
 • 23-02-2014
 • 22-02-2014
 • 15-02-2014
 • 14-02-2014
 • 13-02-2014
 • 12-02-2014
 • 11-02-2014
 • 10-02-2014
 • 10-01-2014
 • 09-01-2014
 • 08-01-2014
 • 07-01-2014
 • 06-01-2014
 • 05-01-2014
 • 04-01-2014
 • 03-01-2014
 • 02-01-2014
 • 01-01-2014
 • 01-12-2013
 • 30-11-2013
 • 28-11-2013
 • 27-11-2013
 • 26-11-2013
 • 25-11-2013
 • 24-11-2013
 • 23-11-2013
 • 22-11-2013
 • 21-11-2013
 • 20-11-2013
 • 19-11-2013
 • 17-11-2013
 • 16-11-2013
 • 15-11-2013
 • 14-11-2013
 • 13-11-2013
 • 12-11-2013
 • 11-11-2013
 • 10-11-2013
 • 09-11-2013
 • 08-11-2013
 • 07-11-2013
 • 06-11-2013
 • 05-11-2013
 • 04-11-2013
 • 03-11-2013
 • 02-11-2013
 • 01-11-2013
 • 30-10-2013
 • 29-10-2013
 • 28-10-2013
 • 27-10-2013
 • 26-10-2013
 • 25-10-2013
 • 24-10-2013
 • 23-10-2013
 • 22-10-2013
 • 21-10-2013
 • 20-10-2013
 • 19-10-2013
 • 18-10-2013
 • 17-10-2013
 • 16-10-2013
 • 15-10-2013
 • 14-10-2013
 • 13-10-2013
 • 12-10-2013
 • 11-10-2013
 • 10-10-2013
 • 09-10-2013
 • 08-10-2013
 • 07-10-2013
 • 06-10-2013
 • 05-10-2013
 • 04-10-2013
 • 03-10-2013
 • 02-10-2013
 • 01-10-2013
 • 04-09-2013
 • 03-09-2013
 • 02-09-2013
 • 01-09-2013
 • 29-08-2013
 • 28-08-2013
 • 27-08-2013
 • 26-08-2013
 • 25-08-2013
 • 24-08-2013
 • 23-08-2013
 • 22-08-2013
 • 21-08-2013
 • 20-08-2013
 • 19-08-2013
 • 18-08-2013
 • 17-08-2013
 • 16-08-2013
 • 15-08-2013
 • 14-08-2013
 • 13-08-2013
 • 12-08-2013
 • 11-08-2013
 • 10-08-2013
 • 09-08-2013
 • 08-08-2013
 • 07-08-2013
 • 06-08-2013
 • 05-08-2013
 • 04-08-2013
 • 03-08-2013
 • 02-08-2013
 • 01-08-2013
 • 11-07-2013
 • 10-07-2013
 • 09-07-2013
 • 08-07-2013
 • 06-07-2013
 • 05-07-2013
 • 04-07-2013
 • 03-07-2013
 • 02-07-2013
 • 01-07-2013
 • 28-06-2013
 • 27-06-2013
 • 26-06-2013
 • 25-06-2013
 • 24-06-2013
 • 23-06-2013
 • 22-06-2013
 • 20-06-2013
 • 19-06-2013
 • 18-06-2013
 • 17-06-2013
 • 16-06-2013
 • 15-06-2013
 • 14-06-2013
 • 13-06-2013
 • 11-06-2013
 • 10-06-2013
 • 09-06-2013
 • 08-06-2013
 • 07-06-2013
 • 06-06-2013
 • 05-06-2013
 • 04-06-2013
 • 02-06-2013
 • 01-06-2013
 • 13-05-2013
 • 12-05-2013
 • 11-05-2013
 • 10-05-2013
 • 09-05-2013
 • 08-05-2013
 • 07-05-2013
 • 06-05-2013
 • 05-05-2013
 • 04-05-2013
 • 03-05-2013
 • 02-05-2013
 • 01-05-2013
 • 30-04-2013
 • 29-04-2013
 • 28-04-2013
 • 27-04-2013
 • 26-04-2013
 • 25-04-2013
 • 24-04-2013
 • 23-04-2013
 • 22-04-2013
 • 21-04-2013
 • 20-04-2013
 • 18-04-2013
 • 17-04-2013
 • 16-04-2013
 • 15-04-2013
 • 14-04-2013
 • 13-04-2013
 • 12-04-2013
 • 11-04-2013
 • 10-04-2013
 • 09-04-2013
 • 08-04-2013
 • 07-04-2013
 • 05-04-2013
 • 04-04-2013
 • 03-04-2013
 • 02-04-2013
 • 01-04-2013
 • 27-03-2013
 • 26-03-2013
 • 25-03-2013
 • 24-03-2013
 • 23-03-2013
 • 22-03-2013
 • 21-03-2013
 • 20-03-2013
 • 19-03-2013
 • 18-03-2013
 • 17-03-2013
 • 16-03-2013
 • 15-03-2013
 • 14-03-2013
 • 13-03-2013
 • 12-03-2013
 • 11-03-2013
 • 10-03-2013
 • 09-03-2013
 • 08-03-2013
 • 07-03-2013
 • 06-03-2013
 • 05-03-2013
 • 04-03-2013
 • 03-03-2013
 • 02-03-2013
 • 01-03-2013
 • 02-02-2013
 • 01-02-2013
 • 30-01-2013
 • 29-01-2013
 • 28-01-2013
 • 27-01-2013
 • 26-01-2013
 • 25-01-2013
 • 24-01-2013
 • 23-01-2013
 • 22-01-2013
 • 21-01-2013
 • 20-01-2013
 • 19-01-2013
 • 18-01-2013
 • 17-01-2013
 • 16-01-2013
 • 15-01-2013
 • 14-01-2013
 • 13-01-2013
 • 12-01-2013
 • 11-01-2013
 • 10-01-2013
 • 09-01-2013
 • 08-01-2013
 • 07-01-2013
 • 06-01-2013
 • 05-01-2013
 • 04-01-2013
 • 03-01-2013
 • 02-01-2013
 • 01-01-2013
 • 08-12-2012
 • 07-12-2012
 • 06-12-2012
 • 05-12-2012
 • 04-12-2012
 • 03-12-2012
 • 02-12-2012
 • 01-12-2012
 • 03-11-2012
 • 02-11-2012
 • 01-11-2012
 • 05-10-2012
 • 04-10-2012
 • 03-10-2012
 • 02-10-2012
 • 01-10-2012
 • 12-09-2012
 • 11-09-2012
 • 10-09-2012
 • 09-09-2012
 • 08-09-2012
 • 07-09-2012
 • 06-09-2012
 • 05-09-2012
 • 04-09-2012
 • 03-09-2012
 • 02-09-2012
 • 01-09-2012
 • 02-08-2012
 • 01-08-2012
 • 05-07-2012
 • 04-07-2012
 • 03-07-2012
 • 02-07-2012
 • 01-07-2012
 • 30-06-2012
 • 29-06-2012
 • 28-06-2012
 • 27-06-2012
 • 26-06-2012
 • 25-06-2012
 • 24-06-2012
 • 23-06-2012
 • 22-06-2012
 • 21-06-2012
 • 20-06-2012
 • 19-06-2012
 • 18-06-2012
 • 17-06-2012
 • 16-06-2012
 • 15-06-2012
 • 14-06-2012
 • 13-06-2012
 • 12-06-2012
 • 11-06-2012
 • 10-06-2012
 • 09-06-2012
 • 08-06-2012
 • 07-06-2012
 • 06-06-2012
 • 05-06-2012
 • 04-06-2012
 • 03-06-2012
 • 02-06-2012
 • 01-06-2012
 • 14-05-2012
 • 13-05-2012
 • 12-05-2012
 • 11-05-2012
 • 10-05-2012
 • 09-05-2012
 • 08-05-2012
 • 07-05-2012
 • 06-05-2012
 • 05-05-2012
 • 04-05-2012
 • 03-05-2012
 • 02-05-2012
 • 01-05-2012
 • 30-04-2012
 • 29-04-2012
 • 28-04-2012
 • 27-04-2012
 • 26-04-2012
 • 25-04-2012
 • 24-04-2012
 • 23-04-2012
 • 22-04-2012
 • 21-04-2012
 • 20-04-2012
 • 19-04-2012
 • 18-04-2012
 • 17-04-2012
 • 16-04-2012
 • 15-04-2012
 • 14-04-2012
 • 13-04-2012
 • 12-04-2012
 • 11-04-2012
 • 10-04-2012
 • 09-04-2012
 • 08-04-2012
 • 07-04-2012
 • 06-04-2012
 • 05-04-2012
 • 04-04-2012
 • 03-04-2012
 • 02-04-2012
 • 01-04-2012
 • 03-03-2012
 • 02-03-2012
 • 01-03-2012
 • 01-02-2012
 • 30-01-2012
 • 29-01-2012
 • 28-01-2012
 • 27-01-2012
 • 26-01-2012
 • 25-01-2012
 • 24-01-2012
 • 23-01-2012
 • 22-01-2012
 • 21-01-2012
 • 20-01-2012
 • 19-01-2012
 • 18-01-2012
 • 17-01-2012
 • 16-01-2012
 • 15-01-2012
 • 14-01-2012
 • 13-01-2012
 • 12-01-2012
 • 11-01-2012
 • 10-01-2012
 • 09-01-2012
 • 08-01-2012
 • 07-01-2012
 • 06-01-2012
 • 05-01-2012
 • 04-01-2012
 • 03-01-2012
 • 02-01-2012
 • 01-01-2012
 • 30-12-2011
 • 29-12-2011
 • 28-12-2011
 • 27-12-2011
 • 26-12-2011
 • 25-12-2011
 • 24-12-2011
 • 23-12-2011
 • 22-12-2011
 • 21-12-2011
 • 20-12-2011
 • 19-12-2011
 • 18-12-2011
 • 17-12-2011
 • 16-12-2011
 • 15-12-2011
 • 14-12-2011
 • 13-12-2011
 • 12-12-2011
 • 11-12-2011
 • 10-12-2011
 • 09-12-2011
 • 08-12-2011
 • 07-12-2011
 • 06-12-2011
 • 05-12-2011
 • 04-12-2011
 • 03-12-2011
 • 02-12-2011
 • 01-12-2011
 • 30-11-2011
 • 29-11-2011
 • 28-11-2011
 • 27-11-2011
 • 26-11-2011
 • 25-11-2011
 • 24-11-2011
 • 23-11-2011
 • 22-11-2011
 • 21-11-2011
 • 20-11-2011
 • 19-11-2011
 • 14-11-2011
 • 13-11-2011
 • 12-11-2011
 • 11-11-2011
 • 10-11-2011
 • 09-11-2011
 • 08-11-2011
 • 07-11-2011
 • 05-11-2011
 • 04-11-2011
 • 03-11-2011
 • 02-11-2011
 • 01-11-2011
 • 19-10-2011
 • 18-10-2011
 • 17-10-2011
 • 16-10-2011
 • 15-10-2011
 • 14-10-2011
 • 13-10-2011
 • 12-10-2011
 • 11-10-2011
 • 10-10-2011
 • 09-10-2011
 • 08-10-2011
 • 07-10-2011
 • 06-10-2011
 • 05-10-2011
 • 04-10-2011
 • 03-10-2011
 • 02-10-2011
 • 01-10-2011
 • 23-09-2011
 • 22-09-2011
 • 21-09-2011
 • 20-09-2011
 • 19-09-2011
 • 18-09-2011
 • 17-09-2011
 • 16-09-2011
 • 15-09-2011
 • 14-09-2011
 • 13-09-2011
 • 12-09-2011
 • 11-09-2011
 • 10-09-2011
 • 09-09-2011
 • 08-09-2011
 • 07-09-2011
 • 06-09-2011
 • 05-09-2011
 • 04-09-2011
 • 03-09-2011
 • 02-09-2011
 • 01-09-2011
 • 18-08-2011
 • 17-08-2011
 • 16-08-2011
 • 15-08-2011
 • 14-08-2011
 • 13-08-2011
 • 12-08-2011
 • 11-08-2011
 • 10-08-2011
 • 09-08-2011
 • 08-08-2011
 • 07-08-2011
 • 06-08-2011
 • 05-08-2011
 • 04-08-2011
 • 03-08-2011
 • 02-08-2011
 • 01-08-2011
 • 19-07-2011
 • 18-07-2011
 • 17-07-2011
 • 16-07-2011
 • 15-07-2011
 • 14-07-2011
 • 13-07-2011
 • 12-07-2011
 • 11-07-2011
 • 10-07-2011
 • 09-07-2011
 • 08-07-2011
 • 07-07-2011
 • 06-07-2011
 • 05-07-2011
 • 04-07-2011
 • 03-07-2011
 • 02-07-2011
 • 01-07-2011
 • 30-06-2011
 • 29-06-2011
 • 28-06-2011
 • 27-06-2011
 • 26-06-2011
 • 25-06-2011
 • 24-06-2011
 • 23-06-2011
 • 22-06-2011
 • 21-06-2011
 • 20-06-2011
 • 19-06-2011
 • 18-06-2011
 • 17-06-2011
 • 16-06-2011
 • 15-06-2011
 • 14-06-2011
 • 13-06-2011
 • 12-06-2011
 • 11-06-2011
 • 10-06-2011
 • 09-06-2011
 • 08-06-2011
 • 07-06-2011
 • 06-06-2011
 • 05-06-2011
 • 04-06-2011
 • 03-06-2011
 • 02-06-2011
 • 01-06-2011
 • 30-05-2011
 • 29-05-2011
 • 28-05-2011
 • 27-05-2011
 • 26-05-2011
 • 25-05-2011
 • 24-05-2011
 • 23-05-2011
 • 22-05-2011
 • 21-05-2011
 • 20-05-2011
 • 19-05-2011
 • 18-05-2011
 • 17-05-2011
 • 16-05-2011
 • 15-05-2011
 • 14-05-2011
 • 13-05-2011
 • 12-05-2011
 • 11-05-2011
 • 10-05-2011
 • 09-05-2011
 • 08-05-2011
 • 07-05-2011
 • 06-05-2011
 • 04-05-2011
 • 03-05-2011
 • 02-05-2011
 • 01-05-2011
 • 30-04-2011
 • 29-04-2011
 • 28-04-2011
 • 27-04-2011
 • 26-04-2011
 • 25-04-2011
 • 24-04-2011
 • 23-04-2011
 • 22-04-2011
 • 21-04-2011
 • 20-04-2011
 • 19-04-2011
 • 18-04-2011
 • 17-04-2011
 • 16-04-2011
 • 15-04-2011
 • 14-04-2011
 • 13-04-2011
 • 12-04-2011
 • 11-04-2011
 • 10-04-2011
 • 09-04-2011
 • 08-04-2011
 • 07-04-2011
 • 06-04-2011
 • 05-04-2011
 • 04-04-2011
 • 03-04-2011
 • 02-04-2011
 • 01-04-2011
 • 11-03-2011
 • 09-03-2011
 • 08-03-2011
 • 07-03-2011
 • 06-03-2011
 • 05-03-2011
 • 03-03-2011
 • 02-03-2011
 • 01-03-2011
 • 27-02-2011
 • 26-02-2011
 • 25-02-2011
 • 24-02-2011
 • 23-02-2011
 • 22-02-2011
 • 21-02-2011
 • 20-02-2011
 • 19-02-2011
 • 18-02-2011
 • 17-02-2011
 • 16-02-2011
 • 15-02-2011
 • 14-02-2011
 • 13-02-2011
 • 12-02-2011
 • 11-02-2011
 • 10-02-2011
 • 09-02-2011
 • 08-02-2011
 • 07-02-2011
 • 06-02-2011
 • 05-02-2011
 • 04-02-2011
 • 03-02-2011
 • 02-02-2011
 • 01-02-2011
 • 09-01-2011
 • 08-01-2011
 • 07-01-2011
 • 06-01-2011
 • 05-01-2011
 • 04-01-2011
 • 03-01-2011
 • 02-01-2011
 • 01-01-2011
 • 30-12-2010
 • 29-12-2010
 • 28-12-2010
 • 27-12-2010
 • 26-12-2010
 • 25-12-2010
 • 24-12-2010
 • 23-12-2010
 • 22-12-2010
 • 21-12-2010
 • 20-12-2010
 • 19-12-2010
 • 18-12-2010
 • 17-12-2010
 • 16-12-2010
 • 14-12-2010
 • 13-12-2010
 • 12-12-2010
 • 11-12-2010
 • 10-12-2010
 • 09-12-2010
 • 08-12-2010
 • 07-12-2010
 • 06-12-2010
 • 05-12-2010
 • 04-12-2010
 • 03-12-2010
 • 02-12-2010
 • 01-12-2010
 • 19-11-2010
 • 18-11-2010
 • 16-11-2010
 • 15-11-2010
 • 14-11-2010
 • 13-11-2010
 • 12-11-2010
 • 11-11-2010
 • 10-11-2010
 • 09-11-2010
 • 08-11-2010
 • 07-11-2010
 • 06-11-2010
 • 05-11-2010
 • 04-11-2010
 • 03-11-2010
 • 02-11-2010
 • 01-11-2010
 • 03-10-2010
 • 02-10-2010
 • 01-10-2010
 • 30-09-2010
 • 29-09-2010
 • 28-09-2010
 • 27-09-2010
 • 26-09-2010
 • 25-09-2010
 • 24-09-2010
 • 23-09-2010
 • 22-09-2010
 • 21-09-2010
 • 20-09-2010
 • 19-09-2010
 • 18-09-2010
 • 17-09-2010
 • 16-09-2010
 • 15-09-2010
 • 14-09-2010
 • 13-09-2010
 • 12-09-2010
 • 11-09-2010
 • 10-09-2010
 • 09-09-2010
 • 08-09-2010
 • 07-09-2010
 • 06-09-2010
 • 05-09-2010
 • 04-09-2010
 • 03-09-2010
 • 02-09-2010
 • 01-09-2010
 • 11-08-2010
 • 10-08-2010
 • 09-08-2010
 • 08-08-2010
 • 07-08-2010
 • 06-08-2010
 • 05-08-2010
 • 04-08-2010
 • 03-08-2010
 • 02-08-2010
 • 01-08-2010
 • 30-07-2010
 • 29-07-2010
 • 28-07-2010
 • 27-07-2010
 • 26-07-2010
 • 25-07-2010
 • 24-07-2010
 • 23-07-2010
 • 22-07-2010
 • 21-07-2010
 • 20-07-2010
 • 19-07-2010
 • 18-07-2010
 • 17-07-2010
 • 16-07-2010
 • 15-07-2010
 • 14-07-2010
 • 13-07-2010
 • 12-07-2010
 • 11-07-2010
 • 10-07-2010
 • 09-07-2010
 • 08-07-2010
 • 07-07-2010
 • 06-07-2010
 • 05-07-2010
 • 04-07-2010
 • 03-07-2010
 • 02-07-2010
 • 01-07-2010
 • 22-06-2010
 • 01-06-2010
 • 23-05-2010
 • 22-05-2010
 • 21-05-2010
 • 20-05-2010
 • 19-05-2010
 • 18-05-2010
 • 17-05-2010
 • 16-05-2010
 • 15-05-2010
 • 14-05-2010
 • 13-05-2010
 • 12-05-2010
 • 11-05-2010
 • 10-05-2010
 • 09-05-2010
 • 08-05-2010
 • 07-05-2010
 • 06-05-2010
 • 05-05-2010
 • 04-05-2010
 • 03-05-2010
 • 02-05-2010
 • 01-05-2010
 • 30-04-2010
 • 29-04-2010
 • 28-04-2010
 • 27-04-2010
 • 26-04-2010
 • 25-04-2010
 • 24-04-2010
 • 23-04-2010
 • 22-04-2010
 • 21-04-2010
 • 20-04-2010
 • 19-04-2010
 • 18-04-2010
 • 17-04-2010
 • 16-04-2010
 • 15-04-2010
 • 14-04-2010
 • 13-04-2010
 • 12-04-2010
 • 11-04-2010
 • 10-04-2010
 • 09-04-2010
 • 08-04-2010
 • 07-04-2010
 • 06-04-2010
 • 05-04-2010
 • 04-04-2010
 • 03-04-2010
 • 02-04-2010
 • 01-04-2010
 • 23-03-2010
 • 22-03-2010
 • 21-03-2010
 • 20-03-2010
 • 19-03-2010
 • 18-03-2010
 • 17-03-2010
 • 16-03-2010
 • 15-03-2010
 • 14-03-2010
 • 13-03-2010
 • 12-03-2010
 • 11-03-2010
 • 10-03-2010
 • 09-03-2010
 • 08-03-2010
 • 07-03-2010
 • 06-03-2010
 • 05-03-2010
 • 04-03-2010
 • 03-03-2010
 • 02-03-2010
 • 01-02-2010
 • 19-01-2010
 • 16-01-2010
 • 15-01-2010
 • 14-01-2010
 • 13-01-2010
 • 11-01-2010
 • 10-01-2010
 • 09-01-2010
 • 08-01-2010
 • 06-01-2010
 • 05-01-2010
 • 03-01-2010
 • 16-12-2009
 • 15-12-2009
 • 14-12-2009
 • 13-12-2009
 • 12-12-2009
 • 11-12-2009
 • 10-12-2009
 • 09-12-2009
 • 08-12-2009
 • 07-12-2009
 • 06-12-2009
 • 05-12-2009
 • 04-12-2009
 • 03-12-2009
 • 02-12-2009
 • 01-12-2009
 • 01-11-2009
 • 25-10-2009
 • 24-10-2009
 • 23-10-2009
 • 22-10-2009
 • 21-10-2009
 • 20-10-2009
 • 19-10-2009
 • 18-10-2009
 • 17-10-2009
 • 16-10-2009
 • 15-10-2009
 • 14-10-2009
 • 13-10-2009
 • 12-10-2009
 • 11-10-2009
 • 10-10-2009
 • 09-10-2009
 • 08-10-2009
 • 07-10-2009
 • 06-10-2009
 • 05-10-2009
 • 04-10-2009
 • 03-10-2009
 • 02-10-2009
 • 01-10-2009
 • 30-09-2009
 • 29-09-2009
 • 27-09-2009
 • 26-09-2009
 • 23-09-2009
 • 22-09-2009
 • 21-09-2009
 • 20-09-2009
 • 19-09-2009
 • 18-09-2009
 • 17-09-2009
 • 16-09-2009
 • 15-09-2009
 • 14-09-2009
 • 13-09-2009
 • 11-09-2009
 • 10-09-2009
 • 09-09-2009
 • 08-09-2009
 • 07-09-2009
 • 06-09-2009
 • 05-09-2009
 • 04-09-2009
 • 03-09-2009
 • 02-09-2009
 • 01-09-2009
 • 27-08-2009
 • 26-08-2009
 • 17-08-2009
 • 16-08-2009
 • 12-08-2009
 • 05-08-2009
 • 02-08-2009
 • 30-07-2009
 • 29-07-2009
 • 28-07-2009
 • 27-07-2009
 • 26-07-2009
 • 25-07-2009
 • 24-07-2009
 • 23-07-2009
 • 22-07-2009
 • 21-07-2009
 • 19-07-2009
 • 18-07-2009
 • 17-07-2009
 • 16-07-2009
 • 15-07-2009
 • 14-07-2009
 • 13-07-2009
 • 12-07-2009
 • 11-07-2009
 • 10-07-2009
 • 09-07-2009
 • 08-07-2009
 • 07-07-2009
 • 06-07-2009
 • 05-07-2009
 • 04-07-2009
 • 03-07-2009
 • 02-07-2009
 • 01-07-2009
 • 26-06-2009
 • 11-06-2009
 • 07-06-2009
 • 05-06-2009
 • 03-06-2009
 • 02-06-2009
 • 01-06-2009
 • 30-05-2009
 • 29-05-2009
 • 28-05-2009
 • 27-05-2009
 • 26-05-2009
 • 25-05-2009
 • 24-05-2009
 • 23-05-2009
 • 22-05-2009
 • 21-05-2009
 • 20-05-2009
 • 19-05-2009
 • 18-05-2009
 • 17-05-2009
 • 15-05-2009
 • 14-05-2009
 • 13-05-2009
 • 12-05-2009
 • 11-05-2009
 • 10-05-2009
 • 09-05-2009
 • 08-05-2009
 • 07-05-2009
 • 06-05-2009
 • 05-05-2009
 • 04-05-2009
 • 03-05-2009
 • 02-05-2009
 • 01-05-2009
 • 21-04-2009
 • 20-04-2009
 • 19-04-2009
 • 18-04-2009
 • 17-04-2009
 • 16-04-2009
 • 15-04-2009
 • 14-04-2009
 • 13-04-2009
 • 12-04-2009
 • 11-04-2009
 • 10-04-2009
 • 09-04-2009
 • 08-04-2009
 • 07-04-2009
 • 06-04-2009
 • 05-04-2009
 • 04-04-2009
 • 03-04-2009
 • 02-04-2009
 • 01-04-2009
 • 26-03-2009
 • 24-03-2009
 • 23-03-2009
 • 18-03-2009
 • 16-03-2009
 • 07-03-2009
 • 06-03-2009
 • 05-03-2009
 • 04-03-2009
 • 03-03-2009
 • 02-03-2009
 • 01-03-2009
 • 06-02-2009
 • 05-02-2009
 • 04-02-2009
 • 03-02-2009
 • 02-02-2009
 • 28-01-2009
 • 27-01-2009
 • 22-01-2009
 • 17-01-2009
 • 16-01-2009
 • 12-01-2009
 • 11-01-2009
 • 05-01-2009
 • 04-01-2009
 • 03-01-2009
 • 30-12-2008
 • 29-12-2008
 • 28-12-2008
 • 27-12-2008
 • 26-12-2008
 • 25-12-2008
 • 24-12-2008
 • 23-12-2008
 • 22-12-2008
 • 21-12-2008
 • 20-12-2008
 • 19-12-2008
 • 18-12-2008
 • 17-12-2008
 • 16-12-2008
 • 15-12-2008
 • 14-12-2008
 • 13-12-2008
 • 12-12-2008
 • 11-12-2008
 • 10-12-2008
 • 09-12-2008
 • 08-12-2008
 • 07-12-2008
 • 06-12-2008
 • 05-12-2008
 • 04-12-2008
 • 03-12-2008
 • 02-12-2008
 • 01-12-2008
 • 04-11-2008
 • 03-11-2008
 • 02-11-2008
 • 01-11-2008
 • 11-09-2008
 • 10-09-2008
 • 09-09-2008
 • 08-09-2008
 • 07-09-2008
 • 06-09-2008
 • 05-09-2008
 • 04-09-2008
 • 03-09-2008
 • 02-09-2008
 • 01-09-2008
 • 04-08-2008
 • 03-08-2008
 • 02-08-2008
 • 01-08-2008
 • 18-07-2008
 • 17-07-2008
 • 16-07-2008
 • 15-07-2008
 • 14-07-2008
 • 13-07-2008
 • 12-07-2008
 • 11-07-2008
 • 10-07-2008
 • 09-07-2008
 • 08-07-2008
 • 07-07-2008
 • 06-07-2008
 • 05-07-2008
 • 04-07-2008
 • 03-07-2008
 • 02-07-2008
 • 01-07-2008
 • 04-05-2008
 • 02-05-2008
 • 01-05-2008
 • 22-03-2008
 • 21-03-2008
 • 20-03-2008
 • 19-03-2008
 • 18-03-2008
 • 17-03-2008
 • 16-03-2008
 • 15-03-2008
 • 14-03-2008
 • 13-03-2008
 • 12-03-2008
 • 11-03-2008
 • 10-03-2008
 • 09-03-2008
 • 08-03-2008
 • 07-03-2008
 • 06-03-2008
 • 05-03-2008
 • 04-03-2008
 • 03-03-2008
 • 02-03-2008
 • 01-03-2008
 • 23-02-2008
 • 22-02-2008
 • 21-02-2008
 • 20-02-2008
 • 16-01-2008
 • 15-01-2008
 • 14-01-2008
 • 13-01-2008
 • 12-01-2008
 • 11-01-2008
 • 09-01-2008
 • 08-01-2008
 • 07-01-2008
 • 06-01-2008
 • 05-01-2008
 • 03-01-2008
 • 02-01-2008
 • 01-01-2008
 • 09-12-2007
 • 08-12-2007
 • 07-12-2007
 • 06-12-2007
 • 05-12-2007
 • 04-12-2007
 • 03-12-2007
 • 02-12-2007
 • 03-11-2007
 • 02-11-2007
 • 01-11-2007
 • 24-09-2007
 • 23-09-2007
 • 22-09-2007
 • 21-09-2007
 • 20-09-2007
 • 19-09-2007
 • 18-09-2007
 • 17-09-2007
 • 16-09-2007
 • 15-09-2007
 • 14-09-2007
 • 13-09-2007
 • 12-09-2007
 • 11-09-2007
 • 10-09-2007
 • 09-09-2007
 • 08-09-2007
 • 07-09-2007
 • 06-09-2007
 • 05-09-2007
 • 04-09-2007
 • 03-09-2007
 • 02-09-2007
 • 01-09-2007
 • 30-08-2007
 • 29-08-2007
 • 28-08-2007
 • 27-08-2007
 • 26-08-2007
 • 25-08-2007
 • 24-08-2007
 • 23-08-2007
 • 22-08-2007
 • 21-08-2007
 • 20-08-2007
 • 19-08-2007
 • 18-08-2007
 • 17-08-2007
 • 16-08-2007
 • 15-08-2007
 • 14-08-2007
 • 13-08-2007
 • 12-08-2007
 • 11-08-2007
 • 10-08-2007
 • 09-08-2007
 • 08-08-2007
 • 07-08-2007
 • 06-08-2007
 • 05-08-2007
 • 04-08-2007
 • 03-08-2007
 • 02-08-2007
 • 01-08-2007
 • 24-07-2007
 • 23-07-2007
 • 22-07-2007
 • 21-07-2007
 • 20-07-2007
 • 19-07-2007
 • 18-07-2007
 • 17-07-2007
 • 16-07-2007
 • 15-07-2007
 • 14-07-2007
 • 13-07-2007
 • 12-07-2007
 • 11-07-2007
 • 10-07-2007
 • 09-07-2007
 • 08-07-2007
 • 07-07-2007
 • 06-07-2007
 • 05-07-2007
 • 04-07-2007
 • 03-07-2007
 • 02-07-2007
 • 01-07-2007
 • 06-05-2007
 • 05-05-2007
 • 04-05-2007
 • 03-05-2007
 • 02-05-2007
 • 01-05-2007
 • 11-03-2007
 • 10-03-2007
 • 09-03-2007
 • 08-03-2007
 • 05-03-2007
 • 04-03-2007
 • 03-03-2007
 • 02-03-2007
 • 01-03-2007
 • 20-02-2007
 • 19-02-2007
 • 18-02-2007
 • 17-02-2007
 • 16-02-2007
 • 15-02-2007
 • 14-02-2007
 • 13-02-2007
 • 12-02-2007
 • 11-02-2007
 • 10-02-2007
 • 09-02-2007
 • 08-02-2007
 • 07-02-2007
 • 06-02-2007
 • 05-02-2007
 • 04-02-2007
 • 03-02-2007
 • 02-02-2007
 • 01-02-2007
 • 20-01-2007
 • 19-01-2007
 • 18-01-2007
 • 16-01-2007
 • 14-01-2007
 • 12-01-2007
 • 11-01-2007
 • 10-01-2007
 • 09-01-2007
 • 08-01-2007
 • 07-01-2007
 • 06-01-2007
 • 05-01-2007
 • 04-01-2007
 • 03-01-2007
 • 02-01-2007
 • 01-01-2007
 • 08-12-2006
 • 07-12-2006
 • 06-12-2006
 • 05-12-2006
 • 04-12-2006
 • 03-12-2006
 • 02-12-2006
 • 01-12-2006
 • 15-11-2006
 • 14-11-2006
 • 13-11-2006
 • 12-11-2006
 • 11-11-2006
 • 10-10-2006
 • 09-10-2006
 • 08-10-2006
 • 07-10-2006
 • 06-10-2006
 • 26-09-2006
 • 25-09-2006
 • 24-09-2006
 • 23-09-2006
 • 22-09-2006
 • 21-09-2006
 • 20-09-2006
 • 09-09-2006
 • 08-09-2006
 • 07-09-2006
 • 06-09-2006
 • 05-09-2006
 • 11-08-2006
 • 10-08-2006
 • 09-08-2006
 • 08-08-2006
 • 07-08-2006
 • 06-08-2006
 • 05-08-2006
 • 04-08-2006
 • 03-08-2006
 • 02-08-2006
 • 01-08-2006
 • 13-07-2006
 • 12-07-2006
 • 11-07-2006
 • 10-07-2006
 • 09-07-2006
 • 08-07-2006
 • 07-07-2006
 • 06-07-2006
 • 05-07-2006
 • 04-07-2006
 • 03-07-2006
 • 02-07-2006
 • 01-07-2006
 • 10-05-2006
 • 04-05-2006
 • 03-05-2006
 • 01-05-2006
 • 11-04-2006
 • 10-04-2006
 • 09-04-2006
 • 08-04-2006
 • 07-04-2006
 • 06-04-2006
 • 05-04-2006
 • 04-04-2006
 • 03-04-2006
 • 02-04-2006
 • 01-04-2006
 • 25-03-2006
 • 24-03-2006
 • 23-03-2006
 • 22-03-2006
 • 21-03-2006
 • 20-03-2006
 • 19-03-2006
 • 18-03-2006
 • 17-03-2006
 • 16-03-2006
 • 15-03-2006
 • 14-03-2006
 • 13-03-2006
 • 12-03-2006
 • 11-03-2006
 • 10-03-2006
 • 09-03-2006
 • 08-03-2006
 • 07-03-2006
 • 06-03-2006
 • 05-03-2006
 • 04-03-2006
 • 02-03-2006
 • 01-03-2006
 • 26-02-2006
 • 25-02-2006
 • 24-02-2006
 • 23-02-2006
 • 22-02-2006
 • 21-02-2006
 • 20-02-2006
 • 19-02-2006
 • 18-02-2006
 • 17-02-2006
 • 16-02-2006
 • 15-02-2006
 • 14-02-2006
 • 13-02-2006
 • 12-02-2006
 • 11-02-2006
 • 10-02-2006
 • 09-02-2006
 • 08-02-2006
 • 07-02-2006
 • 06-02-2006
 • 05-02-2006
 • 04-02-2006
 • 03-02-2006
 • 02-02-2006
 • 01-02-2006
 • 04-01-2006
 • 03-01-2006
 • 02-01-2006
 • 01-01-2006
 • 11-12-2005
 • 10-12-2005
 • 09-12-2005
 • 08-12-2005
 • 07-12-2005
 • 06-12-2005
 • 05-12-2005
 • 04-12-2005
 • 03-12-2005
 • 02-12-2005
 • 01-12-2005
 • 10-11-2005
 • 09-11-2005
 • 08-11-2005
 • 07-11-2005
 • 06-11-2005
 • 05-11-2005
 • 04-11-2005
 • 03-11-2005
 • 02-11-2005
 • 01-11-2005
 • 07-10-2005
 • 06-10-2005
 • 05-10-2005
 • 04-10-2005
 • 03-10-2005
 • 02-10-2005
 • 01-10-2005
 • 02-09-2005
 • 01-09-2005
 • 09-08-2005
 • 08-08-2005
 • 04-08-2005
 • 03-08-2005
 • 02-08-2005
 • 12-07-2005
 • 11-07-2005
 • 10-07-2005
 • 09-07-2005
 • 08-07-2005
 • 07-07-2005
 • 06-07-2005
 • 05-07-2005
 • 04-07-2005
 • 03-07-2005
 • 02-07-2005
 • 01-07-2005
 • 05-06-2005
 • 04-06-2005
 • 03-06-2005
 • 02-06-2005
 • 01-06-2005
 • 07-04-2005
 • 06-04-2005
 • 05-04-2005
 • 04-04-2005
 • 03-04-2005
 • 02-04-2005
 • 01-04-2005
 • 08-03-2005
 • 07-03-2005
 • 06-03-2005
 • 05-03-2005
 • 04-03-2005
 • 03-03-2005
 • 02-03-2005
 • 01-03-2005
 • 16-01-2005
 • 15-01-2005
 • 14-01-2005
 • 13-01-2005
 • 12-01-2005
 • 11-01-2005
 • 10-01-2005
 • 09-01-2005
 • 08-01-2005
 • 07-01-2005
 • 06-01-2005
 • 05-01-2005
 • 04-01-2005
 • 03-01-2005
 • 02-01-2005
 • 01-01-2005
 • 06-01-2004
 • 05-01-2004
 • 02-01-2004
 • 01-01-2004
 • 18-12-2003
 • 17-12-2003
 • 16-12-2003
 • 15-12-2003
 • 14-12-2003
 • 13-12-2003
 • 12-12-2003
 • 11-12-2003
 • 10-12-2003
 • 09-12-2003
 • 08-12-2003
 • 07-12-2003
 • 06-12-2003
 • 05-12-2003
 • 04-12-2003
 • 03-12-2003
 • 02-12-2003
 • 01-12-2003
 • 10-02-2003
 • 09-02-2003
 • 08-02-2003
 • 07-02-2003
 • 06-02-2003
 • 05-02-2003
 • 04-02-2003
 • 03-02-2003
 • 02-02-2003
 • 01-02-2003
 • 19-01-2003
 • 18-01-2003
 • 17-01-2003
 • 16-01-2003
 • 15-01-2003
 • 14-01-2003
 • 13-01-2003
 • 12-01-2003
 • 11-01-2003
 • 10-01-2003
 • 09-01-2003
 • 08-01-2003
 • 07-01-2003
 • 06-01-2003
 • 05-01-2003
 • 04-01-2003
 • 03-01-2003
 • 02-01-2003
 • 01-01-2003
 • 24-01-2000
 • 22-01-2000
 • 20-01-2000
 • 11-01-2000
 • 10-01-2000
 • 09-01-2000
 • 08-01-2000
 • 19-10-1975
 • 07-05-1974
 • 23-01-1974
 • 22-01-1974
 • 21-01-1974
 • 19-01-1974
 • 17-01-1974
 • 16-01-1974
 • 15-01-1974
 • 14-01-1974
 • 13-01-1974
 • 16-11-1973
 • 15-11-1973
 • 14-11-1973
 • 13-11-1973
 • 12-11-1973
 • 04-11-1973
 • 03-11-1973
 • 20-10-1973
 • 25-09-1973
 • 24-09-1973
 • 23-09-1973
 • 22-09-1973
 • 21-09-1973
 • 20-09-1973
 • 19-09-1973
 • 18-09-1973
 • 17-09-1973
 • 16-09-1973
 • 15-09-1973
 • 14-09-1973
 • 13-09-1973
 • 12-09-1973
 • 11-09-1973
 • 10-09-1973
 • 09-09-1973
 • 08-09-1973
 • 07-09-1973
 • 06-09-1973
 • 05-09-1973
 • 04-09-1973
 • 03-09-1973
 • 02-09-1973
 • 01-09-1973
 • 21-07-1973
 • 16-07-1973
 • 15-07-1973
 • 14-07-1973
 • 13-07-1973
 • 12-07-1973
 • 10-07-1973
 • 06-05-1973
 • 05-05-1973
 • 01-05-1973
 • 20-02-1973

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Zoeken met Google  Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)

 • Categorieën
 • 0 SALA WERREL (2)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL A (12)
 • 1 AKTE DOOPSEL SALA WERREL B (11)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL C (20)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL D (21)
 • 1 AKTE GEBOORTE SALA WERREL E (17)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL A (19)
 • 1 AKTE HUWELIJK SALA WERREL B (17)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL A (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL B (20)
 • 1 AKTE OVERLIJDEN SALA WERREL C (9)
 • 1 ANNONCE OVERL SALA WERREL (15)
 • 1 BAROMETERS SALA WERREL (7)
 • 1 Begr plaats SALA WERREL (2)
 • 1 Bidprent a SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent b SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent c SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent d SALA WERREL (19)
 • 1 Bidprent e SALA WERREL (1)
 • 1 BONBOEK DOMINICUS SALA WERREL (1)
 • 1 BRIEVEN SALA WERREL (4)
 • 1 D. Sala and M. M. Werrel Weereld SALA WERREL (2)
 • 1 De Leidse zwemclub SALA WERREL (4)
 • 1 Diversen a SALA WERREL (12)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen a (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen b (10)
 • 1 Dominicus Sala&Zonen c (4)
 • 1 Doop Fortunati SALA WERREL (3)
 • 1 FAM HEIJNEN SALA WERREL (10)
 • 1 FAM OUWERKERK SALA WERREL (6)
 • 1 FAM SCHRETLEN SALA WERREL (4)
 • 1 FAMILIE WAPEN SALA WERREL (4)
 • 1 Foto’s a SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s b SALA WERREL (19)
 • 1 Foto’s c SALA WERREL (15)
 • 1 Gerardus Johannes Sala SALA WERREL (4)
 • 1 Geschiedenis SALA WERREL (2)
 • 1 Gifmengster SALA WERREL (2)
 • 1 KRANT ARTIKELEN SALA WERREL (7)
 • 1 KRANT BERICHTEN SALA WERREL (18)
 • 1 Kunst a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ADVERTENTIES SALA WERREL (14)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA ARCHIEVEN SALA WERREL (1)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA DEN HAAG d SALA WERREL (12)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA JAN TOOROP SALA WERREL2 (6)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN a SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN b SALA WERREL (19)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN c SALA WERREL (20)
 • 1 KUNSTHANDEL SALA LEIDEN d Drie Octoberfeest SALA WERREL (9)
 • 1 LEIDEN Buskruitramp SALA WERREL (4)
 • 1 LEIDEN Cholera SALA WERREL (2)
 • 1 LEIDEN HISTORIE (3)
 • 1 LEIDEN Stadhuisbrand Leiden 1929 (1)
 • 1 Onbekend SALA WERREL (13)
 • 1 Pognana IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA WERREL (5)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS - ANNA FRANCISCA KNAGE SALA WERREL (2)
 • 1 SALA CAROLUS FRANCISCUS NATUURKUNDIG ONDERZOEKER SALA WERREL (6)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER a SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER b SALA WERREL (20)
 • 1 SALA DANIËL ANTONIUS PHYSISCH INSTRUMENTMAKER c SALA WERREL (1)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES - JOHANNA ELISABETH VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA DOMINICUS JOHANNES DE ANSICHTKAARTEN VAN SALA WERREL (6)
 • 1 SALA HENDRICUS DOMINICUS - HENRICA CORNELIA VAN HOUTEN SALA WERREL (9)
 • 1 SALA HENRIËTTE WATERREUS SOPRAAN EN ZANGPEDAGOGE SALA WERREL (9)
 • 1 SALA JOHANNES GIJSBERTUS ARNOLDUS THEODORUS ARTS SALA WERREL (25)
 • 1 Sala lijsten SALA WERREL (6)
 • 1 SALA SIMON JOHANNES KUNSTHANDELAAR (10)
 • 1 Straat huis a SALA WERREL (18)
 • 1 Voogdij+Inb SALA WERREL (1)
 • 1 y---------------------------------------------------- (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO A - ZOEKLIJST (0)
 • 1Z 1 SALA FRIGERIO B INLEIDING/INTRODUCTION/INTRODUZIONE (3)
 • 1Z 2 AKTE DOOPSEL / BATTESIMO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO BE (5)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL C (20)
 • 1Z 2 AKTE GEBOORTE SALA FRIGERIO NL D (2)
 • 1z 2 AKTE HUWELIJK / MATRIMONIO SALA FRIGERIO ITALIE (3)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO BE (1)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE HUWELIJK SALA FRIGERIO NL B (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN / DECESSO SALA FRIGERIO ITALIE (14)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL A (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL B (20)
 • 1Z 2 AKTE OVERLIJDEN SALA FRIGERIO NL C (3)
 • 1Z 3 CERTIFICATEN EN DIPLOMA'S SALA FRIGERIO (2)
 • 1z 9 LETTRES – BRIEVEN IT – NL SALA FRIGERIO (3)
 • 1z 91 LETTRES – BRIEVEN FR - NL SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Advertenties SALA FRIGERIO (0)
 • 2 Albergo Sala SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Archief Milaan SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats BE SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Begr plaats NL SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Bev reg SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Bidpr BE a SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Bidpr BE b SALA FRIGERIO (5)
 • 2 Bidpr NL SALA FRIGERIO (11)
 • 2 Communie SALA FRIGERIO (5)
 • 2 DEN GROOTEN OORLOG 1914-1918 SALA FRIGERIO (1)
 • 2 E HENRICUS LUDOVICUS LUDWIG SCHILDER BEELDHOUWER SALA FRIGERIO (6)
 • 2 EMMANUEL ERNEST GERARDUS VAN DE VEN SALA FRIGERIO (1)
 • 2 FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA FRIGERIO (13)
 • 2 foto Provincia di Como IT SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Foto's d Asso Visino Valbrona (2)
 • 2 Foto’s a SALA FRIGERIO (20)
 • 2 Foto’s b SALA FRIGERIO (18)
 • 2 Foto’s c SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Geb kaarten SALA FRIGERIO (3)
 • 2 Geschiedenis SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Huizen straten SALA FRIGERIO (12)
 • 2 Huwelijk SALA FRIGERIO (2)
 • 2 inventaris bezittingen SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Klooster SALA FRIGERIO (2)
 • 2 Kranten SALA FRIGERIO (9)
 • 2 Portretten SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Pusiano IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Famiglia Omo Bono - 1901 Comune di Valbrona SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Folatelli – Sala y los descendientes en Argentina SALA FRIGERIO (3)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe (Joseph) Maria Sebastiano Sala - douane SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO Giuseppe Maria Sala e famiglia SALA FRIGERIO (1)
 • 2 RAPPORTO I figli di Omobono Sala e Maria Sormano (1)
 • 2 RAPPORTO il libro Valbrona un Paese e la Sua Banda SALA FRIGERIO (1)
 • 2 Rechtzaken SALA FRIGERIO (6)
 • 2 Sala Sigaren fabriek SALA FRIGERIO (10)
 • 2 Sala wollenstoffen fabriek SALA FRIGERIO (4)
 • 2 SEBALDUS SALA SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Valbrona IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (4)
 • 2 Visino IT Wandelingen in de voetsporen van onze voorouders SALA FRIGERIO (12)
 • 2 z---------------------------------------------------- (0)
 • 2z 1SALA PRIMAVESI (0)
 • 2z AKTE DOOPSEL SALA PRIMAVESI (13)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI B (20) (1)
 • 2z AKTE GEBOORTE SALA PRIMAVESI C (20) (1)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE HUWELIJK SALA PRIMAVESI B (17)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI A (20)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI B (18)
 • 2z AKTE OVERLIJDEN SALA PRIMAVESI C (0)
 • 2z CATHARINA SALA op zoek naar de wortels van familie Sala Primavesi SALA PRIMAVESI (1)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE A SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE B SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE C SALA PRIMAVESI (20)
 • 2z FAMILIEBERICHTEN ANNONCE D SALA PRIMAVESI (13)
 • 3 Begraafplaatsen SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Brieven SALA PRIMAVESI (5)
 • 3 Diversen SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. DE RIJK - SALA SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 FAM. SALA - KOENE SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 Foto’s SALA PRIMAVESI (0)
 • 3 Geschiedenis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Gezinskaarten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Huis straat a SALA PRIMAVESI (12)
 • 3 Kranten SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Mevrouw Sala-Leenheer oudste inwoner Heerenveen (2)
 • 3 RK armenhuis SALA PRIMAVESI (1)
 • 3 Testament SALA PRIMAVESI (2)
 • 3 y---------------------------------------------------- (0)
 • 3z 1SALA BOLOGNA (0)
 • 4 AKTE DOOPSEL SALA BOLOGNA (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA B (18)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA C (20) (1)
 • 4 AKTE GEBOORTE SALA BOLOGNA D (20) (1)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA A (20)
 • 4 AKTE HUWELIJK SALA BOLOGNA B (13)
 • 4 AKTE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA A (16)
 • 4 ANNONCE OVERLIJDEN SALA BOLOGNA (9)
 • 4 Begr Plaats Onbekend SALA BOLOGNA (5)
 • 4 Begr Plaats SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Foto’s SALA BOLOGNA (6)
 • 4 Geschiedenis SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huizen straten SALA BOLOGNA (1)
 • 4 Huwelijk SALA BOLOGNA (2)
 • 4 Kranten SALA BOLOGNA (2)
 • 4 NATIONALE MILITIE SALA BOLOGNA (5)
 • 4 ROUWKAARTEN SALA BOLOGNA (5)
 • 4 y---------------------------------------------------- (0)
 • ALGEMEEN ARCHIEF (1)
 • Archieven (8)
 • Begraafplaats (1)
 • Bijzondere naamgenoten (6)
 • Cultuur (7)
 • Diversen (2)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND A (19)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND B (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND C (20)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND D (17)
 • FAMILIEBERICHTEN NOG GEEN VERBAND BEKEND E (6)
 • Geschiedenis (3)
 • Kaarten Kerst Nieuwjaar (5)
 • Kranten Algemeen (5)
 • Linken (1)
 • Oude beroepen (8)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!