NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen. Overlijdens religieuzen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Maria Van Dam, slechtoffer van het luchtbombardement in Mortsel.
 • Wijzigingen - aanvullingen. De kerkklokken weggeroofd.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Het aardappelcontract van Frans Geerts.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  11-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1978 – Leest Geweest

              Vanaf januari 1978 kwamen elke dinsdagavond tussen 20 en 22 uur een tiental

              Leestenaren samen in het oude klooster om er een foto-album van hun “dorp”

              samen  te stellen.

              De bedoeling van dit boek : de mensen en de kinderen van Leest een beeld te

              geven van wat het dorp was, hoe het er vroeger aan toe ging, een leven van hard

              werken, met de rites de passage, geboorten, communies, huwelijken...

              Het moest een familieboek worden, een lees- en kijkboek zonder pretentie, geen

              geschiedkundig werk, maar een boek in mensentaal, doorspekt met talrijke

              anekdotes, volksgedichten, citaten en karikaturen.

              Een gedeelte van de ongeveer 200 foto’s werd eerst gebruikt op een expositie.

              De idee van een boek over Leest was van oud-burgemeester Lauwers die dit

              voorlegde aan Georges Herregods.

              Werkgroep

              In de werkgroep zetelden buiten aalmoezenier Herregods 3 gepensioneerde

              onderwijzers (de meesters Huysmans, Hellemans en Meyers),Jeroom Verbruggen,

              Remi Spoelders, Kamiel De Wit, Antoon Lauwens , F. Verbruggen en Louis Van

              Roey.

              Op zo’n vergadering van die werkgroep wierp de aalmoezenier een foto op tafel

              en  de tongen kwamen los.

              Resultaat

              Nog datzelfde jaar kwam “Leest Geweest” uit. Een keurig verzorgd boek van

              ongeveer 350 blz. waarin de geschiedenis van Leest in woord en beeld werd   

              verteld in zeven hoofdstukken die elke een bepaald facet belichtten.

              Het redactiecomité bestond uit Frans Apers, Stefaan De Laet, Jan De Prins,

              Kamiel De Wit, Alfons Hellemans, Constant Huysmans, Antoon Lauwens,

              Frans Lornoy, Flor Meyers, Remi Spoelders, Louis Van Roey, Alfons Verbruggen

              en Jeroom Verbruggen. Tekst, illustratie en algemene leiding berustte bij Georges

              Herregods.

              “Leest Geweest” kostte 500 frank.

   

  1978 – ‘De Band’ publiceerde een korte beschrijving van de Leestse verenigingen.

   

              Leestse Verenigingen in het “ Jaar van het Dorp”

   

              Chiro

              Vermits in Vlaanderen na de oorlog de Chiro als een “spelende jeugdbeweging”

              ingang  vond, achtte onderpastoor De Schutter het opportuun om met jongens-

              chiro te starten in 1948. Jan De Decker werd de eerste groepsleider.

              In 1963 startte de meisjes-chiro, gegroeid vanuit de “Landelijke Jeugd”.

              Dit geschiedde onder pastoor Coosemans en onder leiding van Hilda Silverans,

              Reinhilde Verbruggen en de eerste groepsleidster Reinhilde Polfliet.

              De chiro en de leiding zorgden elke zondag en op het jaarlijks 10-daags bivak

              voor zeer uiteenlopende activiteiten op maat van de verschillende

              leeftijdsgroepen. De laatste jaren trokken jongens en meisjes met 80 tot 85

              leden op bivak.

              Het spel werd in de chiro beschouwd en beoefend als een methode, een

              perspectief  om mekaar te helpen volwassen en volwaardige mensen te worden.

              Daarop zinspeelden de jaarthema’s en de veelzijdige bivakspreuken.

   

              Vevoc (Vereniging van Oud Chiroleden)

              Gestart in 1973 bij de viering van 25 jaar chiro onder impuls van enkele

              Idealisten-oud-chiroleiders.

              In 1978 uitgegroeid tot een groep van 190 leden.

              Bedoeling van Vevoc : een moreel en daadwerkelijke steun te zijn voor de

              plaatselijke chiro-afdelingen en tevens een blijvende band te vormen voor

              oud-chiroleden, een band die zijn uitdrukking vindt in allerlei sport-activiteiten,

              in ontspanningsavonden, waar chiro-vrienden elkaar kunnen ontmoeten.

   

              Landelijke Gilde

              Was naast haar zusterorganisatie “Bedrijfsgilde” een belangrijk deel van de

              grote Boerenbond.

              De Landelijke Gilde richtte zich vooral plaatselijk tot alle landelijke mannen,

              al dan niet agrarisch gebonden.

              In 1978 telde deze vereniging 130 leden en ze hield zich bezig met godsdienstige

              (gespreksavonden) en culturele vorming (opendeurdagen-film-breughelfeesten),

              sport (voetbal-fietstochten) en ontspanning (eendaagse en tweedaagse reizen,

              jeugdfilm).

   

              K.V.L.V.

              Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen werd gesticht in 1922.

              Langs vergaderingen, cursussen, lessen, reizen, e.a. kregen de 220 leden een

              waaier van mogelijkheden aangeboden om zich individueel te ontwikkelen tot een

              volwaardige vrouw.

              De “Agra”vrouwen kregen hun eigen activiteiten en alle leden werden

              geïnformeerd via hun maandblad “Bij de Haard”.

   

              K.L.J.

              De K.L.J. was een jeugdbeweging voor jonge volwassenen die eens per maand    

              vergaderde.

              De activiteiten bestonden uit  spelletjes aangepast aan de leeftijd, dropping,

              gesprekken, een jaaruitstap e.a.

   

              Rijvereniging Sint Niklaas Leest.

              Gesticht door afstammelingen van vroegere ruiters.

   

              K.V.G.

              Katholieke Vereniging voor Gehandicapten, afdeling Zennevallei met naast Leest

              de gemeenten Hombeek, Heffen en Heindonk.

              Gesticht in het jaar 1970 te Leest.

              Telde in 1978 66 gehandicapten en 69 vrienden-leden.

              Buiten de hulp van allerlei aard aan haar leden bood de vereniging ook

              ontspanning met als hoogtepunt het jaarlijks kerstfeest te Hombeek (vorig jaar

              150 deelnemers) dat steeds werd opgeluisterd door het “Leestse Zangkoor”.

   

              K.W.B. Katholieke Werknemersbeweging.

              Werd in 1949 gesticht en telde in 1978 103 leden.

              Voornaamste doel van de vereniging : haar leden de nodige informatie

              verschaffen en hun belangen te behartigen.

              Ook het godsdienstige, het sociale pakket en ontspanning kwamen aan bod.

              Enkele traditionele activiteiten :

              kaartprijskamp tijdens de winterperiode, paasrecollectie, K.W.B.-reis in

              september, teerfeest in oktober, rondgang Sint-Niklaas in december gevolgd door

              een Bal, volleybal, verbond K.W.B.-tornooien en voetbal : deelname aan het

              “Sinksentornooi” van SK Leest.

              Verder was er voor de leden het maandblad “Raak”.

   

              K.B.G. Kristelijke Bond van Gepensioneerden

              De K.G.B. afdeling Leest werd gesticht in december 1962 door toedoen van de

              Willebroekse politicus Stan De Clercq.

              De bond vertrok met een felle start en telde bij de eerste ledenwerving 120 leden.

              Werden als bestuursleden verkozen : Constant Buelens als voorzitter, Jozef

              Leemans als secretaris en Jan Lauwens als schatbewaarder. Onderpastoor Verbist

              was proost. Hun lokaal was de parochiezaal.

              De Bond was arrondissementeel aangesloten bij de federatie der kristelijke

              bonden voor gepensioneerden van het arrondissement Mechelen (Onder den

              Toren, 5).

              Doel : belangen leden nagaan en behartigen, zowel op geestelijk als op stoffelijk

              vlak.

   

              Kon.Fanfare St.Cecilia

              Gesticht in 1899. Voornaamste doel was de volksmuziek te laten bloeien in

              Leest. Daartoe organiseerde de vereniging talrijke feestelijkheden.

   

              Rust Roest

              Gesticht in 1921 door 6 personen waarvan er nog 2 in leven waren : Alfons

              Hellemans, ere-voorzitter en Jaak Publie, ere-ondervoorzitter.

              In 1978 hadden ze er 132 vertoningen opzitten waarvan 88 verschillende

              toneelwerken en 15 optredens buiten de gemeente.

   

              Davidsfonds

              Gesticht in 1925. Als plaatselijke afdeling van een grote socio-culturele

              vereniging wou ze haar steentje bijdragen tot een meer bewust en gelukkig

              sameleven van hun mensen.

              Het uitgaveplan gaf haar leden de kans om aan zelfvorming te doen.

              Een rijk gamma aan boeken, platen, film, toneel of kleinkunst maken dit mogelijk.

              Specifiek voor de Leestse afdeling is de jaarlijkse tentoonstelling met Pasen.

              (De Band,1978)   

   

  11-10-2012 om 09:30 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  10-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Grot  in de Kouter, anno 2012, volgens een leerlinge van het 6de het mooiste plekje van haar dorp.

   

   

  1978 –Jaar van het Dorp

              Nadat vele gemeenten de bittere pil van de “Fusie” hadden doorgeslikt, riep

              de overheid, zeer ironisch, 1978 uit tot “Jaar van het Dorp”.

              Bloemen op de begrafenis van de gemeenten die ophielden te bestaan.

              In elk van de vroegere gemeenten, zo ook te Leest, werd, gestimuleerd door de

              centrumgemeente, een werkgroep “Jaar van het Dorp” opgericht.

              Eind 1977 werd de start van deze werkgroep gegeven met een

              stichtingsvergadering, die plaats vond in de lokalen van de jongensschool.

              In aanwezigheid van de Mechelse schepenen van Cultuur (Van de Sande) en

              Landbouw (Fons Van Stappen) waren alle Leestse verenigingen op de

              vergadering vertegenwoordigd.

              De werkgroep werd opgericht, evenals een “coördinatiecomitee”, dat bestond uit

              twee afgevaardigden per fusiegemeente. Voor de werkgroep van Leest werden

              Frans Teughels en Jeroom Verbruggen verkozen.

              Verschillende vergaderingen resulteerden in diverse initiatieven.

              Er werd een dorpsraad opgericht, er werden drie wandelingen samengesteld en

              via “De Band” werd een oproep gedaan voor medewerkers om mee te

              werken aan de samenstelling en uitgave van een volksboek over Leest.

              “Leest Geweest” kwam er en het werd een begrip.

              Er werd deelgenomen aan de fietsenrally der fusiegemeenten en een teken- en

              opstelwedstrijd  georganiseerd.

              Op de Hemo-jaarbeurs te Mechelen pakte Leest uit met de maquette “het

              Dorpsplein van Leest ten jare 1900”. Een realisatie van Frans Teughels met de

              medewerking  van aalmoezenier Herregods en Stefaan De Laet.

              Het Davidsfonds gaf, in samenwerking met de kunstkring “Voetspoor”,  speciaal

              in het kader van het “Jaar van het Dorp” kunstkaarten uit. Ze omvatten 12

              pentekeningen van de hand van Leestse kunstenaars met zichten van Leest. 

              Een laatste initiatief was de uitwerking van een project tot verfraaiing van  het

              dorpsplein. Hiervoor werden verschillende voorstellen op papier uitgetekend.

              Op zondag 21 januari 1979 werd “het jaar van het dorp” officieel beëindigd met

              een  academische zitting en de prijsuitreiking van de teken- en opstelwedstrijd.

   

  Een leerlinge van het 6de jaar uit de meisjesschool :

   

  Ik hou van mijn dorp.

  “Ik hou van Leest…het dorp waar ik geboren ben. Het is er zo rustig en zo landelijk.

  Typisch voor Leest zijn wel de weiden met hun rood-bonte koeien, of de velden en akkers met spruiten en prei ’s winters en bloemkool ’s zomers. En heerlijk is het om ’s avonds vanop de Kouter de zon als een roodgloeiende vuurbol te zien ondergaan.

  Eén van de mooiste plekjes van Leest is wel de Zennevallei, een toevluchtsoord voor vele dieren zoals de groene specht, de boomvalk, de fazant en de koekoek. Ook enkele houtduiven en een blauwe reiger nestelen zich in het berschermd natuurgebied.

  Een ander kenmerk van Leest zijn de vele kapelletjes. Tot voor kort waren de meeste in zeer slechte staat. De kapelletjes van St.Anna, St.Appolonia en St.Jozef zijn nu prachtig gerestaureerd.

  Dan hebben we nog een prachtig 18de eeuws kerkje met zijn spitse torentje scherp afgetekend tegen de hemel. En bovenaan troont, met zijn neus in de wind het koperen weerhaantje.

  Iets waarom de Leestenaars zeker te benijden zijn is hun verenigingsleven.

  Zoveel organisaties als in Leest vindt men haast nergens. Er is voor ieder was wils : voor de kinderen is er de chiro, voor de volwassenen het Davidsfonds, de landelijke gilde, KWB, de vrouwengilde enz.

  De sportieven gaan het zoeken bij de twee voetbalclubs.

  De soldaten worden door Milac en De Band op de hoogte gehouden van het nieuws thuis.

  Ja, ik heb veel redenen om trots te zijn en ik ben blij dat ik kan zeggen :

  ‘IK HOU VAN MIJN DORP !’ “

   

  En een andere leerlinge :

   

  Het mooiste plekje van mijn dorp…

  Ik vind dat mijn dorp, Leest, veel mooie plekken bezit. Het mooist van al vind ik toch de grot, daar is het altijd fris, soms met enkele kleine maar mooie vlekjes zon op de grond.

  Ook voor onze oudjes is het er zeer aangenaam en rustig om te bidden.

  Meestal gaan de gelovige mensen in de maand mei alle dagen bidden.

  Maar het allermooiste vind ik toch de grot zelf. Het prachtige Mariabeeld, rechts bovenaan, dat verlicht wordt onder de mis en als er gebeden wordt.

  Als de mensen komen bidden steken ze meestal wat geld in het offerblok.

  Nu een beetje over het uitzicht. De grot is gemaakt uit opeengestapelde ruwe stenen. Ongeveer in het midden van de grot is er een soort klein spelonkje, waar de pastoor staat onder de mis.
  Daarom vind ik de grot het mooiste plekje van ons dorp.”
  (zie foto)

   

  10-10-2012 om 11:40 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  09-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Zr M. Liguori – Laure Desmet – 27 dec 1912.

  Zr M.Mechtilde – Caroline Jacobs – 5 jan 1913.

  Zr M. Marguerite – Léonie Desimpel – 17 jan 1914.

  Zr Madeleine – Marie Van Velthoven – 28 juli 1897.

  Zr M. Aloyse – Comtesse Marie de Calonnes Marquise de Courtebourne – 25 aug (onleesbaar)

  (noot : zij was een kleindochter van gravin de Courtebourne, die te Oostakker de grot liet bouwen in haar tuin).

  Zr M.Séraphine – Judith Plasschaert – 10 april 1914.

  Zr Alphonsine – Melanie Scheyns – 22 dec 1909.

  Zr Joseph – Marie Anne Lauwens – 25 juni 1901. (noot : zover wij weten de enige Leestse. Ze was een kind van Frans en Barbara Van San)

  Zr M. Gabrielle – Marie Demeumeruse – 16 okt 1925.

  Zr M. Anne Joseph – Alix Karel – 12 jan 1925.

  Zr M. Christine – Joséphine Dormal – 25 juli 1921.

  Zr Célestine – Adèle De Crackte – 3 dec 1907.

  Zr Francoise – Anna Philips – 18 maart 1900.

  Zr Alphonse – Eugénie Queroy – 9 april 1904.

  Zr M. Clément – Gabrielle Gillis – 27 jan 1929.

  Zr Marthe – Joséphine Van der Beck – 3 sept 1929.

  Zr Véronique – Marie Goossens – 1 okt 1921.

  Zr Brigitte – Céline Haulot – 1 juni 1926.

  Zr Thérèse – Barbe Preudhomme – 15 sept 1927.

  Zr Marie Claire – Maria Albrechts – 18 sept 1931.

  Zr M. Pia – Maria Terwaghe – 26 april 1927.

  Zr M. Thérèse – Marie Castelain – 29 jan 1922.

  Zr Marie Berchmans – Prudence Galle – 7 dec 1931.

  Zr Clément – Hortense Verhagen – 29 mei 1934.

  Zr M. Gabriel – Elodie Strybol – 29 sept 1961.

  Zr Joséphine – Phareïlde De Rey – 23 juli 1964.

  Zr M. Anne Joseph – Flore Faglin – 4 jan 1962.

  Zr Alphonse – Pauline Erkens – 20 maart 1972.

  Zr Michaël – Anna Kalytiak – 3 juni 1974.

  Zr Dominique – Rosalie Van den Hemel – 31 mei 1927.

  Zr M. Francoise – Maria Confin – 6 maart 1930.

  Zr M. Jeanne – Hélène Daman – 26 maart 1913.

  Zr M. Fajelia – Anna Druwé – 23 febr 1937.

  Zr M.  Madeleine – Julia Rademakers – 17 maart 1938.

  Zr M. Augusta – Julia Van Rijmenant – 13 jan 1938.

  Zr M. Raphaël – Marie Van Loo – 26 dec 1932.

  Zr M. Dominique – Marie De Hertoghe – 2 april 1938.

  Zr M. Joseph – Augusta Bléville – 13 jan 194(?).

  Zr M. Lutgarde – Martha De Clerck – 13 dec 1940.

  Zr M. Julienne – Victorine Erneste – 31 mei 1941.

  Zr M. Bernard – Antoinette Roberti – 25 feb 1941.

  Zr M. Aimée – Marguerite Wijnants – 25 jan 1942.

  Zr M. Aloyse – Gabrielle Balette – 28 jan 1942.

  Zr M. Lamberta – Léonie Lamal – 1 maart 1941.

  Zr Raphaël – Angela Bindinger – 1 maart 1941.

  Zr Eligia – Jeanne Joosen – 26 feb 1942.

  Zr M. Alphonse – Marie Van den Abeele – 14 mei 1942.

  Zr M. Gerard – Alida Vets – 8 jan 1943.

  Zr Géraerd – Rosine Van hée – 22 maart 1954.

  Zr Marguerite – Emma Amants – 1 okt 1953.

  Zr Gabriël – Gertrude Kwanten – 19 juni 1953.

  Zr M. Xavier – Felicie Roba – 18 mei 1946.

  Zr M. Jean – Alice Genin – 19 juli 1945.

  Zr M. Stanislas – Louise Wigny – 31 juli 1952.

  Zr M. Agnès – Valérie Francken – 24 juni 1950.

  Ze M. Paul – Ida Cappe – 13 dec 1957.

  Zr M. Liguori – Marie Vervaeke – 28 maart 1958.

  Zr Antoine – Eugénie Bernimoulin – 3 jan 1958.

  Zr M. Michaëla – Victoire De Marré – 28 maart 1961.

  Zr M. Augustin – Jeanne Polanska – 8 sept 1961.

   

  En VAN GRAFSTENEN GESPROKEN :

   

  Bij het van nabij bekijken van het stukje natuurreservaat (lees : vuilhoop) achter de Sint Apolloniakapel, dat door velen als stort wordt gebruikt (quousque tandem, hoelang nog ?),

  ontdekten we tussen de distels, kapotte stellaflesjes en kasseien een interessante grafsteen uit 1556. Ongelooflijk maar toch waar.

  De tekst luidt als volgt :

  ‘(Hi)er leet begrave ioncker (Ja)cop Schoff Heere Jacops (so)ne ridder in zyne tyt  (ed)elman des huys vade heere (va)n Beveren en Guidon van der Benden die sterf opt (…) doch mey an°

  Xv( en Lvi (1556)’.

  Wij hopen deze grafsteen een waardige plaats te kunnen geven tussen de aanplanting rond de Apolloniakapel.

        G.H.”

   

  De orde van de redemptoristinnen is een contemplatieve orde die in 1731 gesticht werd door de heilige Alphonse de Liguori. De bakermat van de orde ligt in Italië, meer bepaald in de stad Scala. In België werd het eerste huis van de redemptoristinnen gesticht te Brugge in 1841 door Eugén Dijon. De kloostergemeenschap groeide snel en in 1855 werden twee nieuwe huizen gesticht, één te Dublin (Ierland) en één te Brussel. Dat laatste klooster verhuisde in 1858 naar Mechelen. De redemptoristinnen droegen een rode habijt met blauw schapulier en werden om die reden ‘rode nonnen’ genoemd.

   

  Foto ‘s :

  -De negentiende-eeuwse grafzerk van de redemptoristinnen langs de zuidkant van het kerkhof.

  -De grafsteen van Ridder Schoff.

   

     09-10-2012 om 09:52 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – December : Het hoekje van de Meisjesschool

   

  “Reeds een paar weken vooraf was er in elke hoek van de klas een groepje kinderen lustig aan het voorbereiden op het komende kerstmis van de school. De kleuters hadden al enkele keren gevraagd hoeveel maal ze nog moesten slapen zo nieuwsgierig waren ze. Het kerstfeest kwam naderbij. Zenuwachtig hadden alle kinderen voor de laatste keer hun rol geoefend. Trippelend van ongeduld gingen we twee per twee in de rij naar de parochiezaal. Gelukkig had iedereen een stoel.

  Het werd donker. Zachtjes schoof het gordijn open en daar klonken de eerste kerstliederen van het Leestse kinderkoor door de zaal. Niet alleen het Leestse kinderkoor was er, maar ook de Leestse boeren en natuurlijk waren de boerinnetjes meegekomen. Ze hadden voor ons een mooi volksdansje.

  Het kerstverhaal door de kinderen uit het 2de en 3de leerjaar was echt prachtig. Zo mooi ook was het schimmenspel over Sneeuwitje gespeeld door de leerlingen van het 4de jaar.

  Nu kwam het langverwachte ogenblik. Het optreden van Sloeberke, de sprekende pop. Al de kleuters keken met grote ogen naar die rare pop die kon spreken. Ongeduldig zaten de kinderen op hun stoel te schommelen als de omroeper zei dat het volgende programma binnen een kwartiertje zou volgen met een versnapering tijdens de pauze.

  Na de pauze was het doodstil. Immers de kinderen van de 3de graad speelden de thriller ‘Spoken op het kasteel’.

  Na dit spannende avontuur kwam er iets heel prettigs. Het was een Eurosongfestival.

  Er waren tientallen zangeressen met allerlei mooie liederen zoals Vivi met ‘Daar was laatst een meisje loos’ en nog veel meer zoals : Ilse Michel, Rita Corita, enz..” (De Band)

   

  1977 – Dat jaar (enkel jaartal bekend) publiceerde Georges Herregods in ‘De Band’ :

   

                                                    “Bij een gerestaureerde grafsteen.”

  “Tegen de kerkhofmuur van Leest staat een grafmunument : ‘Rustplaats van de Monialen Redemptoristinnen van het klooster Sint Alfonsius Mechelen”. Wat staat deze grafsteen daar te doen ?

  Deze zusters Redemptoristinnen, in de volksmond beter bekend als ‘de rode nonnen’ omdat ze in het rood gekleed waren, hadden hun klooster te Mechelen. Ze lieten hun dode zusters begraven op het kerkhof van Leest. Zo werden tussen het jaar 1861 en 1974 hier te Leest 94 ‘rode nonnekes’ begraven. Vandaar deze grafsteen. Hij bevatte vroeger de Franse tekst : Sepulture des Religieuses de l’ ordre du T.S. Red. du monastère de St Alphonse à Malines.Rip.

  Deze grafsteen was in verhakkelde toestand. Na overleg tussen de pastoor en de stad Mechelen werd overeengekomen dat deze steen, terug gerestaureerd, zijn plaats zou krijgen tegen de muur van het kerkhof, als een blijvende herinnering aan deze kloosterzusters die hier hun laatste rustplaats kregen. Dat is ondertussen gebeurd.

  Een beetje historiek…

  Rond het midden van voorgaande eeuw had het klooster van de Redemptorinnen te Brugge meer nonnekes dan voorzien door hun heilige regel. De toenmalige kardinaal Sterckx nam in 1854 het voorstel van de bisschop van Brugge aan, om enkele van deze zusters over te nemen die te Brussel een nieuw klooster zouden beginnen. Op 18 april van dat jaar trok Moeder Marie Alphonse met zuster Marie Gabriel als vicares en 12 andere zusters naar de hoofdstad, en namen voorlopig hun intrek in de Josaphatstraat te Schaarbeek.

  Oorspronkelijk wilden ze zich vestigen te Elsene, maar op voorstel van de kardinaal, vertrok de communauteit ten slotte op 6 oktober 1858 naar Mechelen, in de Bleekstraat nr 8.

  Ze verbleven daar tot 1966. In het jaar 1959 reeds had kardinaal Van Roey hen een stuk grond aangewezen te Bonheiden, waar ze een nieuw klooster konden zetten. Het duurde echter nog tot oktober 1966 vooraleer de sleutel op de deur zat.

  Zoals hierboven vermeld werden tot 1974 al hun overleden zusters te Leest begraven.

   

  Lijst der zusters Redemptoristinnen van Mechelen die te Leest begraven zijn, met kloosternaam, ‘in-de-wereld’-naam en datum van overlijden :

  Moeder M. Alphonse – stichteres – Eugenie Dijon  - 23 maart 1869.

  Moeder M. Gabrielle – medestichteres – Marie Victoire Eder - 1 februari 1888.

  Zr Marie Michelle – Charlotte Bicquet - 26 januari 1861.

  Zr Antoinette – Anna Smeets  - 11 juni 1879.

  Zr Joseph – Elisabeth Torfs – 20 maart 1864.

  Zr Scholastique – M. Agathe Peters – 19 april 1882.

  Zr Marthe – Virginie Moerkerke – 20 februari 1866.

  Zr M. Stephanie – Elisabeth ’T Serclaes – 10 januari 1868.

  Zr M. Victoire – Emma de Moerman d’ Harelbeke – 23 juli 1868.

  Zr Joseph – Rose Gillet – 25 mei 1883.

  Zr Marie Agnès – Josephine Dupont – 29 dec 1890.

  Zr Marie Thérèse – Léonie Demaisières-de Wault -16 okt 1879.

  Zr Marie Gonzague – Emma Kaus – 25 jan 1867.

  Zr M. Anne Joseph – Baronne Amelie Van der Straten-Waillet – 8 maart 1895.

  Zr M. Mechtilde – Celine Urbain – 2 nov 1876.

  Zr M. Francoise – Eulalie de Cambray – 10 aug 1867.

  Zr Marie Cécile – Cornelie Peyrot – 12 april 1898.

  Zr Philomène – Henriette Robert – 16 jan 1894.

  Zr Séraphine – Elisa Deschreyvers – 26 dec 1891.

  Zr Jeanne Berchmans – Catherine Van Gompel – 18 juni 1875.

  Zr Alphonse Thérèse – Regina Breidenbeut – 13 mei 1877.

  Zr Augustine – Anna Ramakers – 14 juni 1897.

  Zr Raphaël – Catherina Van Zonhoven – 13 febr 1899.

  Zr M. Gonzague – Elise Gotschalck – 7 sept 1903.

  Zr Mechtilde – Celine Urbain – 2 nov 1876.

  Zr M. Séraphine – Angèle Aubépin – 23 juni 1871.

  Zr M. Paul – Octavie Galband du Fort – 2 nov 1901.

  Zr M. Jeanne – Joséphine Crielars – 31 dec 1898.

  Zr M. Clémentine – Flavie Rowijs – 9 dec 1903.

  Zr Alphonsine – Céline Demarlier – 9 sept 1906.

  Moeder M. Alphonse – Comtesse M. Louise de Villégas de St Pierre – 12 dec 1917.

  Zr Marie Rose – Baronne Maria Coppens – 27 april 1915.

  09-10-2012 om 09:48 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  08-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Jan Van Riet naast het kunstwerk dat hij fabriceerde voor de Sint-Elooifeesten van Meise.

   

  Vervolg Jan Van Riet.

   

  Toen hij 80 (1979) was kreeg hij bezoek van een reporter van De Band. Dit interview verscheen in het nummer van mei :

   

  VAN RIET JAN een Leestenaar voor wie smeden een kunstwerk is.

  “Vroeger was smeden het beslaan van het zware Brabantse paard dat op elke boerenwinning te vinden was, of het slagen met de voorhamer van ijzeren werktuigen die nodig waren bij de ambachten.

  Jan Van Riet is 80 jaar geworden en staat sinds zijn 12 jaar in de smidse. Onder zijn kundige handen kan ijzer uitgroeien tot een mooi kunstwerk.

  ‘De Band’ ging bij Jan op bezoek en hij vertelde ons over z’n werk en een beetje over zichzelf.

   

  Jan Van Riet 68 jaar smid en kunstsmid.

  Jan is druk bezig in de smidse van zijn schoonzoon. Even nog een lasapparaat in elkaar schroeven, de werking controleren en dan tijd voor een babbeltje :

  ‘Ik ben van mijn 12 jaar gaan werken als leerjongen in de boeresmederij van Ramsdonk. Het was zware arbeid, want alles gebeurde met de hand : beilen, hakken, staven, enz., moest voorgeslagen worden met de voorhamer. Het hoofdwerk was het beslaan van de zware Brabander, het trekpaard dat je op elke hoeve vond. Tot 1919 bleef ik er werken. Maar in juni deed ik een proef als smid in ‘t Arsenaal van Mechelen en tot 1930 werkte ik er aan de locomotieven. Daarna ging ik naar de middelbare school voor hoefsmederij van Brussel en kreeg zo ’t diploma van meester hoefsmid in mijn bezit. Het zat reeds lang in mijn hoofd om zelf als smid te beginnen, maar omdat ik op het Arsenaal op het studiebureel een plaats kreeg bleef ik er. Het werk bestond erin een studie te maken van ijzerwerken die moesten uitgevoerd worden. In 1943 slaagde ik als brigadier ; zo kreeg ik het toezicht op de werken en de organisatie in de smidse van ’t Arsenaal.

  In 1950 werd ik bevorderd tot eerste meestergast 1ste categorie wegens de goede aanschrijving.
  Op 56-jarige leeftijd moest ik wegens gezondheidsredenen vervroegd pensioen nemen.

  In 1957 werd mijn droom werkelijkheid. Ik richtte een smidse op, op naam van mijn zoon Achiel. Die voelde er niet veel voor om ’t voort te doen. De smidse kwam dan in handen van mijn schoonzoon Louis Clerbout in 1960. Ik werkte goed mee om de smidse op dreef te helpen en stillekesaan kon ik me meer en meer bezig houden met kunstsmeedwerk.

  Allerlei kunstsmeedwerk zoals rozen, kruisen en kruisbeelden, takken enz.

  Het kruis van de Apolloniakapel kennen ze in Leest wel.
  Laatst maakte ik een kruis van 10 kg met rozen en rozentakken, bestemd voor de kapel van Asselberg te Meise. Nu ben ik bezig aan vier kandelaars voor de Sint-Niklaaskerk van

  Kapelle-op-den-Bos. Het is een groot werk, dat nog veel tijd in beslag zal nemen. Als het klaar is moet je eens komen kijken, niet eerder en zeker niet als ik  eraan bezig ben, want ik hou niet van afkijkers.

  Ik heb laatst ook meegedaan met een tentoonstelling in Nieuwenrode – Kapelle-op-den-Bos. Met hoevenagels op vergrote schaal maakte ik een kruis voor de Sint-Elooifeesten (zie foto).

  In deze zin wil ik verder werken als mijn gezondheid het toelaat.’

   

  Als de levenswijze van de mensen verandert, verandert ook de werkwijze van de verschillende technieken bij het smeden. Waren het vroeger hoefsmederijen dan werkt nu de smid aan auto’s, laadbruggen, kranen en aan de verschillende herstellingen van zware voertuigen, zegt Jan.

  Enkele anekdoten wil Jengske Van Riet ook vertellen. Toen ik in ’t Arsenaal werkte was ik wel eens krikkel. Op een keer toen ik zo kort was en er twee stukken aan elkaar te lassen waren, lag de hamer niet op het aambeeld. De smid sloeg met zijn vuist op de te lassen stukken…

  Een andere keer vloog de smid uit tegen z’n helper : ‘hier moet je slaan !’ en hij wees met z’n vinger op de juiste plaats. Z’nnen helper sloeg op zenne vinger…

  Jan vertelt ook dat hij van Leest is  maar meer voeling houdt met Kapelle-op-den-Bos, daar in de uithoek van Leest. Hij doet wel graag mee met tentoonstellingen zoals in Nieuwenrode en Kapelle.

  Z’n vrouw Dorothea, Leontine Huysmans, waarmee hij in 1930 gehuwd is, was van de Tisseltbaan. Op de grens van Kapelle en Leest, aan het Hofland kapelleke stond het woonhuis van de familie Huysmans en Petrus (Pier Jan) Huysmans had daar een herberg.

  Hij was een echte marchant. Daar brachten de boeren uit de omtrek hun gerst, rogge, tarwe en haver samen, dronken een glas en kochten bij Pier een paar nieuwe klompen.

  Jan had vier kinderen, drie meisjes en één jongen. Z’n oudste overleed op 16-jarige leeftijd.
  Over zichzelf vertelt Jan niet veel : ik heb gestudeerd  en gewerkt om hoger te klimmen. Van kleinsafaan heb ik m’n ogen gebruikt en ermee geleerd. Is het daarom misschien dat ik niet kan verdragen dat anderen met hun ogen bij mij komen stelen ?

  Het geeft me wel voldoening te weten dat ik er geraakt ben, dat m’n opzet geslaagd is.

  De Band dankt Jan voor het interview en wenst hem het beste.”

   

  Jan Van Riet was geboren te Ramsdonk op 3 januari 1899.

  Hij was gehuwd met Leontine Huysmans die hem vier kinderen schonk : een dochter die op haar 16de overleed, Mariette, Alice en Achiel.

  In 1957 richtte hij een eigen smidse op, op naam van zijn zoon Achiel.

  Die voelde er niet veel voor om verder te doen en de smidse kwam in 1960 in handen van zijn schoonzoon Louis Clerbout. Jan legde zich toe op het kunstsmeedwerk, rozen, kruisen, kruisbeelden...zo is het kruis van de Sint Appoloniakapel van zijn hand.

  In de kapel van Asselberg te Meise hangt een kruis van Jan Van Riet en voor de Sint-Niklaas kerk van Kapelle-op-den-Bos fabriceerde hij vier kandelaars.

  Jan Van Riet overleed te Mechelen op 21 oktober 1987.

  08-10-2012 om 20:28 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  “In het Arsenaal had Jan Van Riet de leiding over de vervaardiging van de 700 kg wegende geleibaan van de kruiskop van de drijfstand van de zware locomotieven.” (foto GvM)

   

  1977 – 14 december – Gazet van Mechelen :

              Jan Van Riet uit Leest : smid in het arsenaal

   

  “Jan Van Riet is van Ramsdonk afkomstig, waar hij op 3 januari 1899 geboren werd.

  Deze krasse 78-jarige bewoont nu, samen met dochter Mariette en schoonzoon Louis,

  een knus huisje aan de Kapellebaan nr. 38 te Leest (op de scheiding met Kapelle-op-den-Bos).

  Jan, beter gekend als Jenske, liep in zijn geboortedorp tot zijn 13 jaar school.

  Op deze jeugdige leeftijd had hem reeds de microbe van de smederij te pakken.

  Op 13-jarige leeftijd ging Jenske werken bij de smederij Verlinden uit Ramsdonk.

  In 1919 verliet hij die smederij en verhuisde naar de werkhuizen van de NMBS (het Arsenaal) te Mechelen.

  Zijn dagtaak bestond erin stukken te fabriceren voor de locomotieven.

  Vanaf 1920 ging Jenske zich, na zijn dagtaak, verder specialiseren in zijn vak.

  Gedurende 2-1/2 jaar volgde hij nog metaalleer aan de nijverheidsschool van TSM. (Technische Scholen Mechelen)

  De atmosfeer waarin Jan indertijd moest werken, stond hem helemaal niet aan en hij overwoog zelfs om drie jaar verlof zonder wedde te nemen, met de bedoeling een eigen smidse te beginnen.

  Gelukkig werd hij in 1930 naar het studiebureel van het arsenaal gestuurd en hier viel het voor hem veel beter mee.

  In de jaren 1925-26 volgde Jenske, steeds bekommerd om zijn werk en zijn stiel, nog de staatsmiddelbare leergangen van de hoefsmederij te Brussel, alwaar hij het diploma van meester-hoefsmid behaalde.

  Juist voor de oorlog slaagde hij in een examen voor brigadier smederij en vier jaar later werd hij zelfs tot meestergast eerste categorie benoemd.

  Hij kreeg dan een 100 a 120-tal gasten onder zijn gezag en zijn manschappen moesten onderdelen smeden voor de locomotieven.

  Jan vertelde ons volgende pittige anekdote : in die tijd werd aan de directeur van de werkhuizen van de NMBS van Mechelen gevraagd om stangen voor de Duitse dieselmotoren, de Malbachmotoren, te vervaardigen. De toenmalige directeur Verbeemen, gaf hierop een ontkennend antwoord, doch ingenieur Titeca zei : ‘Dit zal ik eens aan mijn meestergast vragen’. De meestergast, Jenske, maakte van dit probleem een studie van werkwijze en van tijdsduur en die studie werd naar de directie in Brussel gestuurd voor onderzoek met als gevolg dat die stangen mochten gefabriceerd worden in de centrale werkplaatsen van Mechelen.

  Jan toonde ook een foto van een 700 kilo wegende geleibaan van de kruiskop van de drijfstang van de zware locomotieven ‘type 29’, die onder de bevrijding onder zijn leiding in Mechelen werden gemaakt. In 1946 heeft Jenske ook van dichtbij meegewerkt aan de organisatie en de inrichting van de verhuizing van de oude naar de nieuwe smidse. Van toen af is het zware smeedswerk verhuisd naar het Waalse plaatsje Salzinnes, zodat er op dit ogenblik nog slechts 3 à 4 echte smeden werkzaam zijn. Dit omdat tegenwoordig bijna alles verkregen wordt langs machinale weg, zodoende dat er nog slechts aan plaatbewerking gedaan wordt en niet meer aan het artistieke smeedwerk.  Jenske betreurt het ook dat er geen opleiding meer gegeven wordt in de scholen voor dit mooie beroep, dat gedoemd is tot verdwijning.

  In 1952-53 heeft Jan nog de tijd gevonden om, na zijn werkuren, nog een cursus te geven voor de smeedkunst.

   

  Pensioen

  Na 37 jaar gewerkt te hebben aan het arsenaal te Mechelen is Jenske in 1956 wegens een minder goede gezondheid met vervroegd pensioen gegaan.

  Eens in pensioen hielp hij zijn zoon lanceren in een eigen smederij, een zaak die achteraf werd overgenomen door zijn schoonzoon.

  In zijn vrije tijd hield Jan zich steeds bezig met het vervaardigen van allerlei soorten kunstsmeedwerken, waarvan zijn laatste werk een prachtig kruisbeeld is.

  Dit ongeveer 10 kg wegende waardevol kunstwerk heeft Jan vervaardigd op hoevenagels en dit op aanvraag van Monseigneur Daelemans, directeur-generaal van het vrij onderwijs en oud-burgemeester Van Campenhout van Meise.

  Op donderdag 1 december werd te Meise op de Hasseltberg Sint Elooi gevierd en tijdens de misviering  werd het kunstsmeedwerk geofferd en geschonken door Jan Van Riet, ere-gezel van de vereniging.

  Dat Jenske zich steeds met hart en ziel inzette voor de kunstsmederij weet wellicht iedereen die Jan kent en, in het huis waar Jan woonzaam is, hangen en staan tal van getuigenissen van zijn kunst.

  In 1925 had hij een plan uitgekiend en de werktekeningen gemaakt om het de landbouwers mogelijk te maken de ploeg achteraan met de voet te bedienen om alzo de ploeg dieper  of ondieper in de grond te laten dringen. Met deze plannen en tekeningen trok Jan naar Brussel voor brevettering van zijn plannen.

  Aangezien hij voor het brevet 300 frank moest neertellen (wat in die tijd een hele som was) trok Jan onverrichterzake terug huiswaarts toe.

  Ook op syndicaal gebied heeft Jan het ver gebracht.

  Hij zetelde een bepaalde periode in de Nationale Paritaire Kommissie van Brussel en is gedurende meer dan 50 jaar lid geweest van hetzelfde syndicaat.

  Jens werken zijn steeds producten door zijn technisch kunnen bekomen en van zijn ambachtelijke bekwaamheid.
  Hij maakt zijn kunstwerken steeds in ijzer en maakt voor de vervaardiging van zijn stukken nooit een tekening op voorhand. Zijn inspiratie laat hem dan ook nooit in de steek.

  Hij is ook gedecoreerd met het bronzen, zilveren en gouden ACV-ereteken, alsook met een bronzen, zilveren en gouden burgerlijk ereteken en heeft ook nog een herinneringsmedaille van 1940-45 met 2 gekruiste sabels in zijn bezit.”

   

   

   

   

  08-10-2012 om 20:19 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – 24 november 1977 – Kerk en Leven nr.45 : Davidsfonds

              “Wees niet te haastig om uw kerst- en nieuwjaarskaarten te kopen : ter 

              gelegenheid van het “Jaar van het Dorp” geeft Davidsfonds Leest een reeks van

              twaalf postkaarten uit : Leest gezien en geschetst door zes Leestse tekenaars.

              Deze kaarten worden u vanaf volgende week ten huize aangeboden.” 

              (Zie onderaan)

   

  1977 – 27 november : Veelzijdigheidswedstrijd voor pony’s.

              De Landelijke Rijvereniging Leest organiseerde op 27 november een

              veelzijdigheidswedstrijd voor pony’s (70 in totaal uit gans de provincie

              Antwerpen) op het Hoogveld te Leest.

              Drie leden van de LRV Leest behaalden ereplaatsen.

              “Tijdens de laatste weken van de winter van 1977 begon bij een aantal jonge

              mensen uit Leest het paardenbloed te werken.

              Er werden hoofden bij mekaar gestoken en na verloop van een paar weken werd

              de Rijvereniging Sint Niklaas weer opgericht.

              We zeggen wel degelijk weer opgericht want nog niet zoveel jaren geleden is de

             vorige rijvereniging wegens trouwgevallen en andere ongelukken stilaan de mist

              ingegaan.

              Na ongeveer een maand konden de bewoners van de Kouter in Leest enkele

              dapperen aan het werk zien die met zweet en blauwe plekken de geheimen der

              edele rijkunst probeerden te ontsluieren. Of hun dat reeds gelukt is laten we

              buiten beschouwing. Wat ons echter wel gelukt is, is het uitbouwen van een

              rijvereniging van ongeveer dertig actieve leden.

              (...) “

              (De Band, december 1977)    

   

  1977 – Zaterdag 3 december : Groot Sint-Niklaasbal

              van KWB-Leest, aanvang 21 uur, in de Parochiezaal, Kouter Leest.

              Orkest : De Bergklomers.

   

  Enkele van de 12 postkaarten gezien door Leestse tekenaars.

  -Dorpsplein.

  -Gemeentehuis.

  -Rendelbeekhoeve.

  -Hof van den Nieuwen Boer.

  -De Bleukens.  08-10-2012 om 12:57 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  -Illustratie Georges Herregods.

   

   

  1977 – 20 en 27 november – ‘Rust Roest’ bracht ‘De zeer schone geschiedenis van de liefde’

   

  GvM, 6 en 12 december 1977 : Rust Roest speelde te Leest

  “Traditiegetrouw was er ook deze keer weer ruime belangstelling voor de  opvoering van “De zeer schone geschiedenis van de liefde”, die opgevoerd werd door de Leestse toneelkring.

  De luchtige conversatie en de vlotte dialogen maakten dit stuk genietbaar voor iedereen.

  Zondag ll. was het parochiehuis, evenals op 20 november, weer goed bezet.

  Rust Roest, gesticht in 1921 heeft tot hiertoe 132 vertoningen verzorgd in en buiten de gemeente Leest.

  Heropvoeringen van de reeds gespeelde stukken in acht genomen zijn 88 verschillende toneelwerken gespeeld.

  Ere-Voorzitter Alfons Hellemans en Ere-Ondervoorzitter Jaak Publie, die nog steeds nauw betrokken zijn bij deze toneelkring, hebben deze geschiedenis volledig meegemaakt.

  “De zeer schone geschiedenis van de liefde” geschreven door Paul Vanbossuyt in 1975, is een volks toneelspel in 2 delen en 10 taferelen.

  In een vrij originele vormgeving werden door een groep toneelspelers 5 verhalen over de liefde gespeeld, die aaneengepraat werden door Gust.

  Regie

  Regisseur en productieleider Guido Hellemans, die zijn vader als regisseur in “Rust Roest” opvolgde, wist een zeer goede keuze te maken tussen het ter beschikking staande spelerspotentieel. De vlotte rolkennis en de “stielvaardigheid” van opgeefster Erna Vloebergh

  zorgden ervoor dat in de zaal de tekst niet gekend was vooraleer hij gedebiteerd werd door de spelers.

  Een sober, doch smaakvol decor was werk van de stille werkers achter de schermen: Vic Diddens, Marcel Spoelders, Staf Tuyaerts en Willy Lauwers, terwijl Vic Diddens ook nog zorgde voor techniek en belichting.

  De grime van Albert Jean zorgde voor de gepaste typering, evenals de kostumering van Miloe Van Stijvoort. Karel Mertens stond in voor de bandmontage, terwijl de sonorizatie in de goede handen was van Wim Jacobs.

  Het decorontwerp en aankleding van Tony Baarendse lokte weer eens de bewondering van het publiek.Wim Baarendse zorgde, samen met Hilda Silverants, voor aangepaste             zangbegeleiding.

  Na het welkomwoord van regisseur Hellemans, zongen alle spelers als begin van het stuk een vriendschapslied, dat door de aanwezigen kon meegezongen worden. 

   

  De 5 verhalen van de liefde die in dit stuk getoond waren : de ontluikende liefde met Lowieke, die er nog zo weinig van weet. Dit werd op een prachtige wijze vertolkt door Dirk Baarendse.

  Zijn verloofde, Lieveke, die er toch al wat meer van afweet, werd op een even        voortreffelijke wijze vertolkt door Marleen Lauwers.

  Hierna kwam de jonge jaloerse liefde op het voorplan met Jos, die zo wantrouwig is en zijn vrouw Marieke die een schuldeloos blommeke-lief is. Voor deze beide personages  waren Wim Baarendse en Imelda Vander Hasselt de gepaste figuren voor deze rollen.

  De onmogelijke uitechtelijke liefde met Frans, die niet meer weet of hij liefheeft, en Liske, die zoveel van hem houdt, waren bij Eddy Moortgat en Monique Verschueren in goede handen.

  Als vierde en voorlaatste verhaal van de liefde, was het de beurt aan de vergevende liefde met Gust, die iedereen wil liefhebben. Door zijn grote toewijding en inspanningen maakte Marcel Verwerft zijn rol af. Als tegenspeelster acteerde Renild Polfliet als Stef, die veel heeft liefgehad. Zij kreeg loon naar werken door haar geschikt optreden.

  Als laatste verhaal was het de beurt aan de gelouterde rijpe liefde.Hierna speelden Dolf, die steeds bromt en plannen maakt, vertolkt door Pierre De Wit. Hij was de gedroomde acteur voor deze rol. Treeske, echtgenote van Dolf, die trouw en wijs bemint, werd voor het voetlicht

  gebracht door Mariette Verbeeck, die in deze rol een kluifje naar haar hand kreeg.

  Eens te meer werd het een opvoering die ver boven het gewone reikte.

  Op vrijdag 23 december e.k. wordt dit stuk, op uitnodiging van de Chiro-KWB van Heffen, opgevoerd in het Parochiehuis te Heffen.” 

            

  En ‘De Band’ van december 1977 :

  “Wij danken Guido Hellemans en zijn ploeg  van ‘Rust Roest’ voor de mooie avond die zij ons brachten, wij vonden dit stuk meer begrijpelijk en genietbaar dan het voorgaande.

  We misten echter het spontane, het ‘echte’ van het spel (als de liefde zo ‘stijf’ moet gebeuren, dan is het interessante er af). Dit is geen verwijt aan het adres van de spelers, het ligt naar onze bescheiden mening vooral aan het stuk zelf dat nogal theatraal en geforceerd overkwam en zeer moeilijk te interpreteren, gezien het grotendeels uit dialogen en monologen bestaat.

  Wij hopen nog steeds dat ‘Rust Roest’ ons eens zal vergasten met een stuk dat dichter bij onze mensen staat en waarin de spelers meer zichzelf kunnen zijn. Moeten wij nu altijd op zondagavond zo plechtig doen ?

  Maar ja, wij zijn nu eenmaal kinderen van Vondel !!!

       HG.”

  P.S. Een speciaal pluimke voor de decorontwerpers.

   

  08-10-2012 om 08:26 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  -Viering van de Wapenstilstand omstreeks 1955. Schepen Emiel Verschueren, burgemeester Pieter De Prins en schepen Prosper Busschot leggen bloemen neer bij het monument van de gesneuvelden. Op de achtergrond de Kon. Fanfare St.-Cecilia. (Leest in Feest)

   

   

   

  1977 – 11 november : De Leestse Oudstrijdersbond is nog de enige die de traditie van voor de fusie van gemeenten in ’77 in ere houdt met de plaatselijke herdenking van Wapenstilstand. De burgerlijke plechtigheid werd elk jaar georganiseerd bij het monument van de gesneuvelden. (Leest in Feest, blz. 243)

   

  1977 – Zondag 13 november : Chiro-Familiefeest

   

  “Naar goede jaarlijkse traditie hield Chiro-Leest op zondag 13 november haar familiefeest.

  De inzet was een eucharistieviering op zaterdagavond op en top in chiro-stijl.

  Op zondagnamiddag stroomden vanaf twee uur tientallen ouders en sympathisanten naar de parochiezaal en omstreeks half drie was geen plaatsje nog onbezet.

  Zenuwachtig-trippelende Chiromeisjes, drukdoende chiroleiders- en leidsters, bezorgde moeders en schijnbaar nonchalante vaders zorgden samen voor een sfeer van spanning en verwachting waaraan niemand ontkwam.

  Vlug merkten we dat dit chirofeest wat betreft organisatie en afwerking boven de vorigen uitstak. Men had het uitstekend idee opgevat om doorheen  dit hele chirofeest een gouden draad te weven, zodat alle nummers samen een fijn geheel vormden. Een moeilijke opgave maar naar ons oordeel volkomen geslaagd !!!

  Via spelletjes, dansjes en sketches werden de verschillende activiteiten van de chiro voorgesteld. Een originele en aantrekkelijke reclame. Ook trachtte men op speelse wijze het publiek vertrouwd te maken met het nieuwe jaarthema : PRIK – VEER – PROBEER !

  Het onthaal was eveneens prima. Wat leuk ook om via dia’s weer herinneringen aan mooie chiro-momenten op te roepen. Tevreden kon men huiswaarts keren.

  Zo wensen ouders en kinderen de chiro. Jong, creatief, origineel en met stijl. Wij wensen daarom het bestuur van de chiro, leidsters en leiders van harte proficiat ! DOE ZO VOORT !!!”

  (De Band, december 1977)  

   

  1977 – 17 november : Verkeersongeval te Leest

              In de nacht van maandag op dinsdag werd dokter Armani van Kapelle o/d Bos

              opgeroepen voor een zieke te Leest.

              Vergezeld van zijn echtgenote reed de dokter met zijn wagen naar het opgegeven

              adres. In de Biststraat te Leest begon het voertuig plotseling te slippen en kwam

              tegen een electriciteitspaal terecht.

              Zowel de dokter als zijn echtgenote liepen verwondingen op en dienden naar een

              Mechels ziekenhuis te worden overgebracht. 

   

  08-10-2012 om 08:09 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :

  Pater Kamiel Emmeregs

   

   

   

  1977 – Zondag 6 november : KVLV-Herfstvergadering

             

  “Op zondag 6 november trokken omstreeks half drie dames van allerlei slag : slanke, mollige en zelfs corpulente in dichte drommen naar de parochiezaal voor de herfstvergadering.

  Gastvrouwen waren de KVLV-leden uit Kouter en Kouterwijk.

  Het zou een gezellige ‘Breughelnamiddag’ worden. Voor het ernstig gedeelte en de behandeling van het lesonderwerp : ‘Vlot en vrij mens worden’, kon men rekenen op mevrouw Sabbin, godsdienstlerares, die met behulp van dia’s ons trachtte bij te brengen dat ieder mens enorm veel mogelijkheden bezit die al te vaak uit gemakzucht of faalangst begraven blijven.

  Natuurlijk wilden de KVLV-leden uit de Kouter er dadelijk wat aan doen. Zij sleurden ons allen mee in hun ontspanningsprogramma. Wij zongen de gezelschapsliederen mee en voelden ons als in een vacantiekamp. Wij deden gek als kleine kinderen, dansten elegant als jongedames en lachten ons ziek met de gekke personaliteiten uit het reuze-interview.

  Natuurlijk moest er ook gegeten (pensen, appelmoes en rijstebrij) en gebabbeld kunnen worden.

  Onze twee Lourdesafgevaardigden brachten een kort relaas over hun prachtige reis en verlootten hun geschenkjes.

  Om zes uur namen we afscheid van elkaar. Het was een fijne vergadering. We komen vast terug !” (DB, december 1977)

   

  1977 – 6 november : Overlijden van Pater Koenraad ‘Kamiel’ M. Emmeregs (foto)

   

   Dominikaan

  Medewerker aan het parochieblad Kerk en Leven onder de schuilnaam Sinjoorke.

  Geboren te Leest op 14 april 1913.

  Geprofest op 24 september 1939.

  Overleden te Tienen op zondag 6 november 1977.

   

  “Ik heb de goede strijd gestreden. Het geloof bewaard. Nu wacht mij de kroon der

  gerechtigheid.”

   

   

  Deze gedachte begeleidde onze goede confrater toen we hem die zondagavond het Viaticum hebben gegeven. Zijn groot en machtig middel was de pen. Meer dan dertig jaar heeft hij de Vlaamse kerkgemeenschap met zijn pareltjes van artikels in Kerk en Leven aangesproken op een diepe en volkse toon. Hij heeft als goed dominikaan de waarheid van het geloof gediend. Om deze dienst aan zijn dierbare kerkgemeenschap had hij de achting van velen in de lande. Zijn rijke voorraad haalde hij uit zijn theologische dominikaanse vorming, gedragen door permanente zelfstudie en een pastoraal gevoed geloofsleven.

  Waar onze confrater ook geweest is, steeds was hij een graag opgezochte geestelijke begeleider. Vele jaren was hij de geestelijke adviseur van het godsdienstige bezinningscentrum te Tienen en tot aan zijn overlijden de geliefde geestelijke begeleider van de dominikaanse Lekenorde. Met een rustig gemoed en een mild oordeel was hij voor velen een steun en toeverlaat.

  Opgegroeid in een mooi christelijk gezin bleef hij steeds de guitige en trouwe broer in zijn familie. Met een dankbaar hart vertelde hij steeds over zijn familie. De kiemen van het christelijke gezinsleven schoten wortel in zijn geliefd Klein Seminarie te Hoogstraten en droegen rijke vruchten in zijn dominikaans priesterleven.

  Voor ons, zijn confraters, was hij een innig goede medebroeder. Als overste en econoom droeg hij jaren de zorg van de communauteit. Zijn sprankele aanwezigheid nodigde uit tot samenwerking. Hij was zelden gejaagd en steeds bekommerd om ons samenleven. In klooster en kerk was geen dienst hem teveel. In de trouwe dienst aan onze Tiense gemeenschap zullen wij hem deerlijk missen.

  Heb dank, heel veel dank, goede confrater, voor alles wat u voor ons, voor de Tiense en Vlaamse kerkgemeenschap gedaan en betekend hebt. U was een trouw religieus en een goede priester.
  Dat Moeder Maria u moge begeleiden tot de Heer.

  Voor Haar hebt u steeds de gelovige aandacht gevraagd in het gebed van de Rozenkrans en de Rozenkransbedevaart.

  Wij blijven u vroom en dankbaar gedenken in ons gebed bij de Heer.

   

  De Paters Dominikanen en de families Emmeregs en Andries, danken u om uw vrome blijken van christelijke deelneming.

  (Uit zijn gedachtenisprentje) 

   

  Meer gegevens over Pater Kamiel Emmeregs :  6 augustus 1939 bij zijn priesterwijding.

   

   

  08-10-2012 om 07:57 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – 8 oktober : Dansavond SK Leest

              Te 20 uur in de feestzaal Sint Cecilia, Dorpstraat Leest met het orkest “The

              Wiggs”.

              Inkomprijs : 60 frank.

   

  1977 – 15 oktober : Eerste Kerkconcert van Sint Cecilia

              Om 20 uur ving het kerkconcert van de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia aan

              in  de parochiekerk van Leest o.l.v. Jan Piet Leveugle.

              De opbrengst was ten voordele van het kerkgebouw.

              Op het programma : de BRT-solisten André Van Driessche (hoorn) en Florent

              De Hauwere (trompet).

   

  “Op een uitstekende wijze werd er gebruikgemaakt van de akoestiek van de  St.-Niklaaskerk. Dit eerste concert werd vanaf 1977 jaarlijks ingericht. Later werd het verschoven naar begin januari en omgedoopt tot een nieuwjaarsconcert onder de naam ‘aperitiefconcert’.

  Vanaf 1977 offerde André Van Driessche een groot deel van zijn vrije tijd op om de Leestse fanfaremuzikanten een nieuwe techniek te leren. Het waren vooral de jongste muzikanten die daarvan wisten te profiteren en velen onder hen zijn mede daardoor uitgegroeid tot uitstekende amateurs en zelfs tot beroepsmusici.

  Vanaf 1977 begon het trommelkorps van de fanfare met openbare optredens. En in het najaar van dat jaar kwam er een uitnodiging voor het Wereld Muziek Concours (WMC) van 1978.  Het WMC wordt vierjaarlijks ingericht in Kerkrade (Nederlands Limburg) .

  Dit concours wordt beschouwd als het wereldkampioenschap. Na overleg tussen de dirigent en het bestuur werd besloten aan dit kampioenschap mee te doen in de afdeling uitmuntendheid voor fanfares. Vanaf dat moment werd het aantal repetities opgedreven en in normale omstandigheden waren bijna alle muzikanten op de vrijdagavonden aanwezig op de repetitie. Alles wat in de fanfare gebeurde, stond in het teken van Kerkrade…”

  (Stan Gobien, Leest in feest)

   

  Het Leestse soldatenblad wijdde er twee artikels aan :

  “Zaterdagavond 15 oktober (20 uur) bood de Koninklijke fanfare St.-Cecilia de mensen van Leest een kerkconcert aan. Iedere parochie kampt zowat met financiële problemen en om de balans in evenwicht te houden kan men eigenlijk niets geschikter dan een muzikaal concert.

  De gastdirigent J.P.Leveugle en de solisten A. Van Driessche en F. De Hauwere stonden borg voor het hoge peil van dit concert. Het hoofdaandeel lag natuurlijk in handen van onze eigen fanfare. Het begon met tamelijk zware muziek, daarna afgewisseld met lichtere stukjes en een eigenaardig electronisch stukje, gecomponeerd door Jan Segers.

  Als men dit volgend jaar nog eens wil overdoen, zou ik voorstellen om d’er enkele goede zangers of een kerkkoor bij te brengen. De aanwezige genodigden en het publiek apprecieerden het concert naar waarde, wat ze lieten bllijken in een langdurig applaus.

  Bravo St.-Cecilia !

   

  “De vorige keer werd reeds een woordje gerept over het Kerkconcert van 15 oktober.

  Dat er een hoog peil werd bereikt kon niet anders wanneer men het programma inzag en kennis nam van de respectievelijke stukken die de avond zouden vullen.

  Wie met een gevoel voor muziek de Alpen Echo beluisterde, met het optreden van de twee uitmuntende solisten Van Driessche en De Hauwere, kon er zich niet van ontdoen de indruk te hebben zich in de Alpen te bevinden, terwijl het hoorngeschal en de klare, soms scherpe tonen van de trompet tegen de bergen weerkaatsten.

  Voor iedereen, maar dan toch inzonderheid voor de werkelijke muziekliefhebbers en kenners, was de uitvoering van Alpen-Echo het ‘summum’ van deze muzikale manisfestatie, temeer daar het milieu met de eigen acoustiek daartoe bijdroeg.

  Anderzijds, wie heeft er niet genoten van het stuk ‘Trump t Volentary’ uitgevoerd door trompettist Florent De Hauwere en de solo voor hoorn door A. Van Driessche ten gehore gebracht.

  Deze muzikale gebeurtenis zal nog lang in het geheugen blijven doorzinderen…en de parabel de dorstigen laven werd ook hier niet in de wind geslagen, daar werd in de Sacristij voor gezorgd en…zeker verdiend.

   

  Iedereen weet dat door de jaren heen, de K. Fanfare St.-Cecilia steeds goede resultaten weet te behalen bij deelname aan wedstrijden. Welnu op 23 oktober j.l. had in de Stedelijke Feestzaal, Botermarkt te Mechelen, de Provinciale Fedekam wedstrijd 1977 plaats, voorbehouden aan fanfares en harmonieën. Aan die wedstrijd namen 16 maatschappijen deel. Andermaal behaalde de Leestse fanfare een eerste prijs, die kan toegevoegd worden aan de zovele reeds behaalde resultaten. Leest behaalde 263 punten of 88%.

  De twee werken die werden uitgevoerd waren : ‘Music to relax’ en ‘Indian summer’.

  Het aantal muzikanten-uitvoerders bedroeg 45 en ze stonden onder leiding van dirigent J.P. Leveugle. “

   

  1977 – 30 oktober : Davidsfonds Leest – Kindertoneel

              “De Spellentappers” voerden op “Wie niet zingen kan moet balken” .

              Auteur en regisseur : Lieve Vermeulen.

              In het parochiehuis om 15 uur. Toegangsprijs : 20 frank.

   

  Bijgevoegd :

  -Jan Piet Leveugle, dirigent van de K.Fanfare Sint-Cecilia.

  -Advertentie van het Davidsfonds in De Band.

   

  08-10-2012 om 07:50 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (8 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  07-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1977 – Zondag 2 oktober : 5de Jubileumcross Chiro-Vevoc

  “Ondanks de slechte weersomstandigheden waren er toch 1100 deelnemers opgekomen voor deze jubileumcross van Chiro-Vevoc.  (noot : de vorige edities waren er respectievelijk 500, 600, 800 en 950 deelnemers) Van einde en ver kwamen jong en oud naar Leest.

  Niet alleen om zich te meten in kracht, maar ook om samen een gezellige, sfeervolle namiddag door te brengen.

  Vanaf 12 uur zagen we ze al komen, beladen met hun sportzak, een grote schare supporters en hun kostbare glimlach. Want voor velen telde het gezegde van Pierre de Coubertin : MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN !

  Het parcours was een ware modderpoel, velen kwamen dan ook over de aankomstlijn rijk overgoten met slijk, voor de allerkleinsten is er niets leuker.

  Na de harde inspanning een lekkere pens en alles was vergeten. Daarna nog even de prijs gaan afhalen, rond 18 uur een woordje van de burgemeester der stad Mechelen en daarna tevreden naar huis.” (DB, November 1977)

                                          Uitslagen

  Miniemen meisjes                             Miniemen jongens

  1. Van Bael Marleen                         1. Van Winghe Bruno

  2. Frans Sonja                                    2. Hofkens Theo

  3. Van Winghe Pascale                      3. Bevers Frans

  Groepsklassement : Jeno Mechelen Groepsklassement : chiro Heffen

   

  Kadetten meisjes                               Kadetten jongens

  1. Pienen Linda                                  1. Engels Jan

  2. Swinnen Kristine                            2. Thijs Herman

  3. Meuris Monique                            3. Goovaerts Johan

  Groepskl.: Jeno Mechelen                 Groepsklass.: chiro Breendonk

   

  Scholieren meisjes                             Scholieren jongens

  1. Van Praet Anita                             1. De Maeyer Jean-Pierre

  2. Selleslagh Bea                               2. Van Reet Gerrit

  3.Borrey Linda                                               3. Crab Leo

  Groepsklass.: KLJ Breendonk             Groepsklass.: chiro Hombeek

   

  Juniors-seniors meisjes                      Juniors-seniors jongens

  1. Patteet Gina                                   1. Wouters Francois

  2. Broothaers Annemie                     2. Van Waeyenbergh Robert

  3. Schaerlaekens Marie Louise         3. Nauwelaerts Kris

  Groepsklassem. : chiro Leest             Groepsklassem. : Telstar

   

  Veteranen meisjes                             Veteranen jongens

  1. De Schoenmaker Victoria              1. Van Win Willy

  2. Schelfhout Agnes                           2. De Borger Robert

  3. Houtekiete                                     3. De Backer Ferdinand

  Groepsklassem. : A.R.K.                     Groepsklassem. : chiro Blaasveld.

   

               Een leerlinge van het vijfde jaar uit de meisjesschool vertelde in “Het hoekje van de

               Meisjesschool” over haar ervaring met de jubileumcross :

   

  “Op zaterdag 2 oktober was het grote loopcross. Christine en ik gingen ons samen laten inschrijven . Er waren ongeveer 126 deelnemers in onze reeks. Het inschrijvingsgeld bedroeg 10 frank. Ikzelf had rugnummer zesentwintig.

  Het weer was die dag niet zo best. De namiddag was aangebroken en iedereen stond te wachten op het startsein. We wisten dat de omloop slijkerig was. Dus uitglijden kon gebeuren. Het startsein was gegeven en 252 beentjes liepen zo hard ze maar konden.

  Ongeveer halfweg moesten we door een slijkput ploeteren. Sommigen vielen. Op tien meter van de aankomst kon niemand voorspellen wie de overwinning zou behalen. Aan de aankomst stonden de mensen te roepen en te juichen. Het was een oorverdovend lawaai. Iemand zei tegen mij : ‘je moet niet wenen…’ en ik weende niet.

  Als iedereen aangekomen was haasten we ons naar de zaal om de uitslag te kennen. Het duurde wel een tijdje voor alles klaar was. De uitslag was bekend, ik was éénennegentigste.

  We kregen een prijs en een penning en moe van het lopen gingen we naar huis. Een prettige natte dag was voorbij.”

   

  07-10-2012 om 10:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – Augustus : Columnist ‘De Distel’ van Leefmilieu Leest publiceerde in De Band :

   

  “Professor Hublé van de Rijksuniversiteit te Gent aanvaardde in juni 1971 de opdracht van het Mechels stadsbestuur om de leiding op zich te nemen van een studie over het leefmilieu te Mechelen in al zijn aspecten. De studie werd door een groep specialisten in januari 1974 aan de stad Mechelen overhandigd.

  In dit rapport heeft men het over de natuurgebieden rond Mechelen. Over de natuur in het Mechelse schrijft professor Hublé : ‘De uitzonderlijke verscheidenheid in reliëf en vooral in bodemgesteldheid van het onderzochte gebied is een gunstige voorwaarde voor de potentiële aanwezigheid van zeer verschillende levensgemeenschappen. Dit gebied is biologisch zeer rijk en landschappelijk zeer aantrekkelijk, vermits allerlei gradiënten sterk wisselende ecologische omstandigheden tot stand brengen, binnen relatief korte afstanden van elkaar. Meer dan elders in het land komen allerlei planten en diersoorten  met verschillende ecologische behoeften hier aan hun trekken. Van die rijke flora en fauna, waarvan het wetenschappelijk educatief, estetisch, milieu-hygiënisch belang niet mag worden onderschat, is thans nog maar een klein deel overgebleven ten gevolge van de intensieve wijze waarop de mens de ruimte heeft gebruikt.

  We zullen hier een korte beschrijving geven van de natuurgebieden die voor ons Leestenaars van belang zijn.

  1. Ten noorden van Mechelen bevindt zich het samenvloeiïngsgebied van Dijle en Zenne (het Zennegat). Een typische wandeling is langs de Leuvense Vaart naar het Zennegat en langs de Zenne over Heffen naar Leest terugkeren. Prof. Hublé stelt voor het vermelde gebied als natuurgebied  te behouden en er ook een zuiveringsstation te voorzien. Prof. Van Miegroet laat bij het gebied heel de zone langs de Zenne op het grondgebied van Heffen en Leest aansluiten. De zone langs de Zenne zou volgens hun het statuut van bosreservaat verdienen.

  2. Aan de overkant van de Zenne te Leest ligt een moerassig gebied van de Robroekloop.

  Het bevindt zich tussen Stuivenberg en de Leestse steenweg. Ga er beslist eens wandelen. Even prettig is het de Zennedijk op te fietsen van aan ’t Brughuis naar Stuivenberg.

  3. Ook de boorden van de Zenne van Leest naar Hombeek zijn een wandeling waard.

  Door de ‘Bleukens’ een interessant wandelgebied,  zeer rijk aan wild en vogelsoorten, komt men aan ’t kapelleke van ‘Leliëndael’ op de grens metomHomHom Hombeek en je ontdekt een verscheidenheid aan boomsoorten en struiken. Vooral in de maand oktober is deze wandeling een echte belevenis. Je ziet hier dat de omgeving van de Zenneboorden al lelijk aangetast zijn. In Leest de oprukkende wijkhuizen en in Hombeek het stort.

  Gelukkig heeft het nieuw gewestplan van 1976 de Zennevallei te Leest tot landschappelijk waardevol bosgebied uitgeroepen. Voorlopig schijnen de plannen tot woonuitbreiding  langs de Kerkenblokweg in de diepvries te staan, hopelijk voorgoed.

  Het Leefmilieu beschermen is niet alleen water en lucht zuiveren, het is ook om bepaalde zeldzame en mooie natuurgebieden te behouden voor de toekomst wegens hun bijzondere waarde, die helaas niet in geld is uit te drukken.” 

   

  1977 – Donderdag 25 augustus : Volksdansgroep “Lous Redule” verbroederde met Leest.

              Het bestuur van V.V.-Leest  en dat van de Leestse Volksfeesten organiseerde

              met medewerking van de Kon.Fanfare Willen is Kunnen uit Zemst-Laar en

              de Bordeause volksdansgroep “Lous Redules”  een folklore-avond op het

              speelveld van de voetbalvereniging.

              De Franse groep voerde volksdansen op onder eigen begeleiding van trommels

              en fluiten.

              Na hun opvoering te Leest namen de Fransen deel aan het 5e Internationaal

              Folklorefestival te Mechelen op 26,27 en 28 augustus.

              Vanaf 24 augustus verbleven ze bij enkele gastvrije Leestse families.

   

  1977 – Zondag 4 september : Afdelingsverhuis Chiro

   

   “Zondag 4 september startte de chiro haar nieuw werkjaar met een grote afdelingsverhuis.

  Met een 170 waren we, alle jongens en meisjes tussen 6 en 23 jaar, die samen speelden onder één hoed tijdens het grote overgangsgroepspel.

  We begonnen met dikke Bertha dat voor de gelegenheid omgevormd werd tot dikke Pater, want onze proost was uitverkorene om iedereen te pakken.

  Vervolgens waren het de Prutskes die een natte broek riskeerden aan het kapot zitten van waterballons. De speelclub had heel wat moeite om de jongerensliert door de benen te kruipen. De rakkers en kwiks hadden het al even moeilijk om de toppersrangen te vervoegen, vermits zij eerst 15 keer moesten ronddraaien en bijgevolg de kluts kwijt waren.

  De tippers en de toppers moesten heel wat acrobatietoeren doen, om al zittend op hun stoel een flesje limonade uit te krijgen, toch kregen zij, zoals elke afdeling trouwens, hun afdelingslintje in afdelingskleur toebedeeld. De kerels en de tiptiens leren vliegen, vooraleer zij door een zak heen bij de aspirantenafdeling belandden. Door een dubbele handenrij werden zij als een opsinjoorke de hoogte ingezwierd. Wat een leider of leidster lijden kon ondervond de nieuwe leiding meteen. Zij moesten immers de cirkel van de leiding trachten in te breken. De ontslagnemende leiding moest juist het omgekeerde doen.

  Na dit alles speelden we allen tesamen nog een spelletje en trokken dan vervolgens in sliert en als zingend door het dorp.

  Als kroon op dit overgangsfeest kreeg iedere afdeling nog een klein ansichtje, waarna iedereen nog van een lekkere wafel en een drink kon genieten.

  Dat chiro nog zinvol is, en dat ze nog leeft bewees alvast deze prachtige zondag.
  Iedere nieuweling is trouwens welkom.”

  (DB oktober 1977)

   

  1977 - 19 september : Met de KVLV naar Scherpenheuvel

              Een veertigtal leden nam deel aan deze bedevaart.

              In de namiddag werd Diest bezocht en Westerlo. Proost en deelneemsters waren

              het er over eens om geen baancafé aan te doen, men wou de trip als bedevaart

              bewaren. (DB)

  07-10-2012 om 09:56 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De actie ‘Veldkapelleken’.

   

  1977 -  8 juli : Gulden Sporenviering

              “Voor de eerste maal werd 11 juli als officiële feestdag, ook ter plaatse gevierd.

              Vrijdag 8 juli rond 19 u 30 vertrok wat was samengekomen van de Dorpsplaats

              langs de Scheer-Vinkstraat en Dorpstraat terug naar de plaats van vertrek.

              Vooraf twee Chiromeisjes en dito jongens met een leeuwenvlag, gevolgd door

              een groep Chiromeisjes.

              Een fanfare bestaande uit een dertigtal man, speelde graaggehoorde marsen.

              Ze werd opgevolgd door enkele opstappenden waarna de stoet besloten werd met

              negen ruiters.

              Te 20 uur traden de beide Chiro’s op en voerden volksdansen uit waarna de

              muziek andermaal weerklonk.

              De toneelkring “Voor Taal en Kunst” uit Mechelen bracht “Nu Toch” ten tonele

              wat ten zeerste in de smaak viel.

              Rond half negen nog een muziekoptreden en een tweede wagenspel “Drie Dagen

              Here”, ditmaal verzorgd door Jong en Moedig”, insgelijks uit de Dijlestad.

              De heer Vanroy, burgemeester der fusiegemeenten, betrad het podium om in

              enkele woorden de mensen te verwelkomen als “Waarde Stadsgenoten”, en een

              zeer bondig overzicht te geven van de Slag der Guldensporen.

              Wat het gemeentelijk vlak betrof, deelde hij mede dat er heel wat inspanningen

              noodzakelijk waren om alles en allen te integreren.

              Een potpourri van Vlaamse liederen werd door de fanfare uitgevoerd om dan de

              Heer Guido Hellemans de gelegenheid te geven zijn mooie voordracht te houden,

              gans in het teken van de gevierde gebeurtenis.

              Aan de gevels van kerk, gemeentehuis en een paar woningen hing de leeuwenvlag,

              net zoals op het podium, naast de Mechelse kleuren.

              Ten slotte werd geeindigd met de Vlaamse Leeuw en klokkengelui.

                        M.S.”

              (DB, augustus 1977)

   

  1977 – Maandag 11 juli  9 uur aan de Zennebrug : verzamelpunt voor de vrijwilligers die de

              de Sint Annakapel gingen aanpakken. Het betrof hier fase 2 van de actie Veldkapellen.
               (advertentie bovenaan)

   

  1977 – Van 21 tot 31 juli : Bivak Chiro-jongens te Poppel.

              86 jongens volgden de 90 chiromeisjes van Leest op.

              Zij werden op hun beurt opgevolgd door Vevoc.

   

  Sloegen de 90 meisjes gemiddeld 20 broden per dag achterover, de 86 jongens kwam amper toe met 36 en op de ‘friettendag’ dienden er acht emmers aardappelen te worden geschild.

  (db) 

  In “Het hoekje van de Meisjesschool” verscheen het verslag van een Chiromeisje :

  “Nu we weer opgenomen zijn in de dagelijkse sleur van het naar schoolgaan, denk ik graag nog eens terug aan de heerlijke vacantie die achter ons ligt. Het hoogtepunt was weeral eens het bivak. Samen er tien dagen op uit trekken, slapen op strozakken, een lange trektocht maken, daar hadden we het hele jaar al van gedroomd.

  Eindelijk was het dan zover. We stonden op het Dorpsplein te wachten op de bus die ons naar Poppel, plaats van bestemming, zou brengen. Het afscheid duurde niet lang, een zoen, een goede raad en hup, weg waren we. Tijd om ons verdrietig te voelen hadden we niet. Geboeid keken we door het raampje naar het voorbijvliegende landschap. In Poppel aangekomen brachten we snel onze kamers in orde. Toen we die taak volbracht hadden zagen we dat het  reeds etenstijd was. Die avond gingen we vroeg naar bed, want we waren moe van de lange reis. Niet lang daarna verzonken we in een diepe slaap, dromend van bosspelen, trektochten en zo veel meer. Veel te snel naar onze zin vlogen de dagen voorbij en wedra was het de laatste avond. Elke groep had een prachtig nummertje voorbereid, dat bij het licht van het kampvuur voorgebracht werd. De dansende vlammen wierpen grillige schaduwen op de gezichten van de zingende en dansende kinderen waardoor alles zo veel mooier leek.

  Ons groepje, de kwikjes, was van plan geen oog dicht te doen tot aan het morgenlicht maar hoe meer moeite we deden om wakker te blijven hoe erger het werd, en nog geen uur later lagen we allemaal in een diepe slaap en droomden van het bivak dat helaas voorbij was.”  

   

  07-10-2012 om 09:48 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  03-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – Zondag 19 juni : Schoolfeest Meisjesschool Leest

               “Zeg hé ! Kom je mee ? Doe je mee ? Speel je mee ?

               Uw kinderen zingen en spelen voor u op zondag 19 juni 14u30.

               Kijk je mee ? Naar hun klasnummertjes ? Eet je mee ?

               Lekkere taart en Leestse schotel !

               Drink je mee ? Breugelbier en lekkere koffie ! “ (Flyer)

   

  Ons  Schoolfeest

  “Wat mooie dagen in het laatste jaar van mijn basisschool ! De dagen van mijn Plechtige Communie en vormsel waren nog maar pas voorbij en daar dachten we reeds aan het schoolfeest. Dagen waar ik vooraf van droomde, en die ik nooit zal vergeten. De zon kwam op ons feest maar niet tevoorschijn maar de blije gezichten deden de weinige regendruppels vlug vergeten. Al zingende en wuivend verwelkomden wij onze ouders van op het podium, want ieder moest onze  vreugde kunnen zien, al was het van op afstand.

  De peuters van juffrouw Maria dansten met een grotere partner. Het was erg leuk.

  Zij vroegen daarna hun vakes om eens vanop hun schouders een ballon te mogen stuk prikken. Zonder aarzelen ging het. Ze kregen immers daarna een nieuwe ballon om mee te nemen. Nu kwam juffrouw Amanda met ritmische oefeningen. De moeders werden opgeroepen om zich te laten verkleden door hun kinderen. Er werd gelachen maar ook flink geklapt.

  Juffrouw Francine deed haar meisjes dansen met ballonnen en laste een voetbalwedstrijd in.

  De vaders tegen de jongens. Einduitslag 1-3 ten voordele van de kleuters.

  Weer het geklap van gelukkige ouders die hun blikken richtten op gelukkige kinderen.

  Juffrouw Godelieve deed de boerinnekensdans met de leerlingen van het eerste leerjaar. Ze presenteerden hoe vader en moeder naar de markt gaan. Ze verzochten hun ouders eens mee te gaan op dezelfde manier. Of dat lukte hoef ik zeker niet te zeggen.

  Juffrouw Mia toonde ritmische oefeningen in sneltempo. De moeders werden verzocht mee te komen doen. Dat was een verrassing. Voorbereiding kan je echt niet missen als je moet optreden, dat merkte je dan ook.  Het werd vier uur en pauze. Er werden verschillende schotels aangeboden. Wij snoepten koeken en ijsjes en dronken frisdranken. Onze ouders vonden vrienden om een praatje mee te maken.

  De leerlingen van juffrouw Mia kleedden zich om in heksen. Wat waren ze fier in hun zwarte heksenpak. Daarna kwamen de vaders op het podium om de pap te smullen gegeven door hun verklede dochters. De dokter vond het zo lekker dat hij zijn potje uitlikte.

  De leerlingen van het vierde leerjaar hadden een echte ezel in de klas en zongen met Will Tura het liedje mee.
  Zaklopen deed de vaders weer naar voren komen. Er waren snellopers en sukkelaars onder hen.

  Nu kwam mijn klas, met juffrouw Paula als leidster. Wij deden turnoefeningen. Iedereen sprak met lof over ons, want het was mooi naar voren gebracht.

  Wij lieten de moeders breien, en Roza De Smet eindigde als vlugste breister.

  Een pinguïngroep kwam plots tevoorschijn. Er werd gelachen en geraden naar de juiste persoon, want iedereen wist wel dat het ons onderwijzend personeel was…maar wie was

  wie ?  De leerlingen mochten raden en de kaartjes aanbrengen. Op een paar vergissingen na was iedereen gekend.

  Een mooi dankwoordje werd vertolkt door Kristel De Maeer aan allen die meegewerkt hadden aan die mooie dag. Wij boden een bloem aan. Nu kwam de verrassing. Een buiksprekende dame met Jerommeke deed ons een half uur lachen en meeleven.

  Thuisgekomen waen wij allemaal echt gelukkig. Iedereen had zijn best gedaan in de school en allemaal voor hetzelfde doel : ‘een gelukkige onvergetelijke dag maken voor elkander’.

       Een leerlinge van het zesde.”.

   

  1977 – 3 juli : Derde Vevoc Fietsrally

  Ruim 300 deelnemers namen de start aan de parochiezaal waar ze de nodige onderrichtingen hadden ontvangen. De voorziene afstand van 25 km leidde langs de landelijke wegen van het dorp waar één en ander moest gevonden worden.  Vervolgens ging het langs de Dorpstraat tot aan de reeds opgesmukte St.-Jozefkapel, langs Tisseltbaan, Lindenlaan, Biest om uit te komen in Kapelle-op-den-Bos waar men moest schatten hoeveel het ophaalgedeelte van de brug wel woog. Dan naar Ramsdonk waar een rustpauze ingelast was bij de mooie grot aldaar. In Tisselt moest men de oorsprong van de dorpsnaam opzoeken en terug in Leest de hoogte van de watertoren.

  Rond 19u30, na een welkomstwoord en dankzegging door ondervoorzitter Paul Willems, werd overgegaan tot de prijsuitreiking.

  Voor de gezinsdeelneming ging het plaket van de stad Mechelen naar de familie Verschueren (zie foto). Dit werd overhandigd door schepen Charlier.

  Mia Lamberts was de winnares bij de individuelen. Zij kreeg eenzelfde plaket dat werd overhandigd door schepen Van den Sande.

   

  1977 – 4 juli : Met de KVLV naar Brugge

              Met een vijftigtal waren ze. Na Brugge ging het naar de dolfijnen van St.Andries

              Brugge, Zeebrugge en van daaruit per boot naar Holland.

              Helaas waren de eerste mosselen voor 11 juli.

              Op de terugreis werd aangelegd in de “Castel”. (DB)

   

  1977 – 5 juli : Vrijwillige en kwaadwillige vernieling partij bloemkoolplanten

  Landbouwer Paul Neefs uit de Kapellebaan deed aangifte bij de veldwachter van de kwaadwillige vernietiging van een partij net gezaaide bloemkoolplanten op zijn veld langsheen de Bist.

  De prille plantjes waren uitgedroogd en verbrand.

  De landbouwer stuitte op een onbekend wit poeder dat zich tussen de planten bevond, vermoedelijk een onkruidverdelger die daar kennelijk kwaadwillig was rondgestrooid.

  De landbouwer leed een verlies van ruim 10.000 planten. (VVH)

   

  Paul Neefs, gehuwd met Rosa Peeters, was te Leest geboren op 10 februari 1929 en hij overleed in het A.Z. Sint-Maarten te Duffel op 19 januari 2003.

  “Va, je leven was werken en zorgen. Ons moe, zes zonen, je bedrijf, het verenigingsleven. Vaak was het als een rijpwiegend tarweveld in de zomerzon. Er waren tijden dat het stormde, de oogst mislukte en mensen je ontgoochelden. Niettemin bleef je een in-goed man. Bij het einde van je leven pakten de onheilswolken boven je samen. Jijzelf besefte dat de strijd ongelijk was. Op je sterfbed sprak je ons jouw levensvisie uit : ‘Niemand sterft voor zichzelf alleen’. Dit indachtig zetten wij uw levenswerk verder. Rust in vrede.

  Moe, Va is niet meer. Zevenenveertig jaar stond je aan zijn zijde. Een toonbeeld van moed, inzet en zelfopoffering : je was zijn levenskracht.

     Guido, Paula, Miel, Leen, Luc, Koen, Willy en Dirk.” (Uit zijn gedachtenisprentje)

   

  Foto’s :

  -Moeder Verschueren (Scheerstraat)  ontving namens haar familie een plaket van de stad Mechelen uit handen van de Mechelse schepen Charlier.

  -Paul Neefs.

  03-10-2012 om 11:41 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  02-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – 28, 29 en 30 mei : Sinksentornooi S.K. Leest

              De gloednieuwe wisselbeker Jean Van Dam was voor B.S.P.en de beker voor

              “Fair Play” ging naar de KWB. Er namen 8 ploegen deel.

   

  Vevoc nam deel met twee teams :

  Vevoc I                                               Vevoc II

  Muysoms Rik                          Lefever Walter

  Leemans Dirk                         Selleslagh Juul

  Spoelders Frans                      Cauwenbergh H.

  Muysoms Frans                      Silverans W.

  Van Medegael M.                  Van de Poel H.

  Lefever Jos                             Vloebergh L.

  Van Hoof Marcel                   Serdongs W.

  Van den Heuvel Jan               Solie E.

  Andries Lucien                       Spoelders L.

  Willems Paul                          Lefever Wilfried

  Feremans Walter                   Van den Heuvel Jef

  Bradt Erik                               Lefever Pol

  Lefever Guy                            De Decker Frans

  Lamberts Frans                      Silverans A.

  D’Hondt Flor                           Lefever E.

   

  1977 – 4 juni  Vierde Vevoc Volleybaltornooi

  “Voor de 4de uitgave van het Volleybaltornooi ingericht door Vevoc kwamen vier ploegen (en twee Vevocploegen) opdagen. Twee ingeschreven verenigingen gaven forfait.

  Ondanks de eerder slechte weersomstandigheden werd het een succes en er was sportgenot in overvloed.

  Na de schiftingswedstrijden in de voormiddag kwamen als sterkste ploegen naar voren : KWB Leest en Old Amigos Heffen.

  In de namiddag was het weer een beetje beter. Er kwam zelfs een klein zonneke piepen. De warme soepkes van de morgen werden dan ook vervangen door een stevige pint. Hongerige magen werden gestild met lekkere smoutebollen.

  Bij de aanhef van de eindbeurten om 14 uur dienden drie winnende sets gespeeld te worden om zich te plaatsen in de eindstand. Er werd duchtig gekampt en de einduitslag luidde :

   

  1. KWB Leest

  2. Old Amigos Heffen

  3. Bochel Battel

  4. Vevoc I

  5. KWB Kapelle-op-den-Bos

  6. Vevoc II.

  (DB, juni 1977)  

   

  1977 – 4 juni : Groot Breugelbal

              op zaterdag 4 juni 1977 op de hoeve “Hof ter Haelen” van Vic Verschueren,

              Elleboogstraat 18 Leest.

              Georganiseerd door de plaatselijke Boerengilde in samenwerking met de

              Landelijke Rijvereniging.

              Orkest : The Evening Stars. Eerste dans om 21 uur.

   

  1977 – 7 juni : Brief van de stad Mechelen gericht aan de Kerkfabriek Sint-Niklaas Leest :

   

  “Geachte Heren,

   

  In antwoord op uw brief van 22 april 1977, betreffende de verfraaiing van dorpskapellen te Leest, delen wij U mede dat bij plaatsbezoek werd vastgesteld dat de Sint-Jozefkapel en de Sint-Annakapel zich in uitstekende bouwkundige staat bevinden. Ten gepaste tijd zal overgegaan worden tot het snoeien, opkuisen en verbeteren van de aanplantingen.

  Wat de Sint-Appoloniakapel betreft, verzoeken wij U of er enig bezwaar bestaat deze af te breken. Deze kapel bevindt zich immers in erbarmelijke toestand en heeft niet de minste kunsthistorische, bouwkundige of artiestieke waarde. Na afbraak van het gebouwtje, zou de ganse driehoek eveneens met aangepaste beplanting kunnen aangelegd worden.

  Met ware hoogachting.
  Namens het College van Burgemeester en Schepenen;

  Bij verordening, de secretaris (F. Geys), de burgemeester (J. Vanroy)”

   

  1977 – “Op 11 juni, ter voorbereiding van de Sint-Ceciliafeesten, werd een muzikaal vertoon gehouden  door de plus minus 16 man sterke groep trommelaars, langs de Scheer- en Vinkstraat.

  De fanfare gaf, want het ging hier om de inhuldiging van het vergrootte en opgesmukte lokaal ‘Feestzaal Ste Cecilia’, enkele stukken ten gehore : ‘Sons of the Brave’ van T. Sidgood, ‘Iowa’ van Louis Meeus en ‘Our Director’ van Bigelon-Mol.

  Tussen deze in gaven de trommelaars hun kunde ten toon, en niet zonder bijval.

  Dit zeer geslaagde en naar waarde geschat optreden werd met een samenzijn besloten, vanzelfsprekend met dampende koffie, koeken, enz..

  (DB, juli 1977) 

   

  1977 – 12 juni : CECILIAFEESTEN – Europees Kampioenschap voor Amateurs

   

  Op de Ceciliafeesten van 1977 werden Europese titels uitgereikt aan showbands, drambands en in de discipline stapmarsen aan harmonieën en fanfares. Voor deze wedstrijd schreven verenigingen in uit ons land, uit Engeland, Duitsland en Nederland. De titels bleven dat jaar in België. Showdrumband ‘Lyra’ uit Lier won de titel voor de Engelse Derby Serenaders en de Duitse Stadtkapelle uit Markgroningen. De Kon. Harmonie ‘St.-Cecilia’ uit Ledegom won in de marsenafdeling.

  “De start werd gegeven met zomerconcerten met deelname van de muziekkorpsen uit het omliggende : Blaasveld, Hombeek, Zemst, Nieuwenrode, Battel, Tisselt en Nossegem. De muzikale verscheidenheid door deze respectievelijke korpsen viel uitermate in de smaak.

  De showavond, die daags nadien zou ingezet worden onder leiding van Henk Van Montfort, de man van ‘Het blijft in de familie’ of ‘In de kring’ had zeker het gewenste succes.
  Het was dus dit jaar de vierde maal dat door de plaatselijke K.Fanf. St.-Cecilia een OPEN EUROPEES KAMPIOENSCHAP VOOR AMATEURKORPSEN werd ingericht.

  Waren toegelaten : harmoniën en fanfares, drumbands, trompet- en pijperkorpsen, die evenwel voorafgaandelijk geschift waren, gesteund op geleverde referencies.

  Het weze eveneens aangehaald dat dit Europees Kampioenschap gepatroneerd werd door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, het Antwerpse Provinciebestuur, het gemeentebestuur van Leest-Mechelen, de BRT en de Belgische Muziekbond.

  Voor harmonie en fanfare moest een mars wandelend uitgevoerd worden en ook verplicht en zittend : ‘Mechelin’s Tower’ van toondichter J. Segers én een tweede vrije concertmars.

  Vrije keuze was er voor de drum- en showbands en de  trompet- en pijperkorpsen.

  Voor hun show werd een tijdspanne toegekend van minimum 6 en maximum 10 minuten.

  Bij de harmoniën en fanfares ging de titel en beker naar de Koninklijke Harmonie ‘St.-Cecilia’ uit Ledegem met 90,06% van de punten.

  Bij de show- en drumbands, trompetten en pijperkorpsen ging de beker Europees Kampioen, de beker van de stad Mechelen en de beker van de organisatoren naar de showband ‘Lyra’ uit Lier (95,37% van de punten).

   

  Nadat de jury haar beraadslaging had beëindigd, was er nieuwsgierigheid te over. Maar alvorens daartoe over te gaan werd door de feestleider en ere-burgemeester de heer Lauwers, het woord verleend aan de heer Ramaekers, Minister van Nationale Opvoeding, de heer
  Vanroy, burgemeester. De Schepenen Van den Sande en Van de Plas waren insgelijks aanwezig. De Minister feliciteerde voor het gepresteerde werk, waaraan zes maanden intense werking vooraf ging. Hij noemde het een fantastische manifestatie.

  Burgemeester Vanroy, als volgend spreker, verklaarde volledig akkoord met wat de Minister kwam te zeggen en sloot zich bij de huldewoorden aan. Bewondering bracht hij graag en welgemeend op voor de dynamische werking die aan de dag werd gelegd, zo’n gebeuren in te richten en in de puntjes te verzorgen, in aanmerking genomen door een fusiegemeente van 2000 zielen. Ga zo voort op de ingeslagen weg, aldus spreker, hopende dat Leest als Mechelse fusiegemeente eens zulk Open Europees Kampioenschap mag geven op de Grote Markt van Mechelen.

  Vermelden we ten slotte de samenstelling van de jury die gelast werd de punten toe te kennen :

  Voorzitter : G. Follman, componist-dirigent en directeur van de gemeentelijke muziekschool van Herenthout.

  Leden :

  Jan Segers, componist-dirigent, 1ste musicus bij de BRT, directeur muziekacademie Willebroek.

  J.P. Leveugle, musicus, leraar aan het Kon.Muziekconservatorium te Brussel.”

  (DB, juli 1977)

   

  Foto’s  :

  -Tweemaal het trommelkorps van St.-Cecilia in 1977. Bovenaan op stap in de Vinkstraat.

  Marleen Lauwers gaat vooraf. (Foto : ‘Leest in Feest’)

  02-10-2012 om 15:08 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – Vrijdag 6 mei : Tafeltennistornooi Vevoc

  “Op vraag van enkele ping-pongers van onze vereniging en ook daarbuiten werd er aan het bestuur van Vevoc gevraagd eens een ping-pong-tornooi te organiseren.

  Als voorbereiding op dit tornooi werd 4 weken na mekaar de parochiezaal ter beschikking gesteld om alzo iedereen de gelegenheid te geven om te kunnen oefenen, acht tafels werden er telkens opgesteld en er werd goefend van 20 tot 24 uur.

  Op 6 mei kwam dan het tornooi. Liefst 32 deelnemers waaronder 4 vrouwen schreven zich in.

  Zoals het met elk tornooi gaat moet men een beetje geluk hebben in de loting, in de voorselectie troffen reeds goede spelers mekaar en werden dus goede spelers en speelsters gewipt uit de finale-plaatsen.

  Iedereen speelde in de voorselectie 2 matchen van 3 sets. Naargelang de behaalde uitslag in deze schiftingen werd er dan gespeeld voor de klassementsplaatsen van de 9de tot de 32ste.

  Met de acht overige werd er dan verder gespeeld voor de halve finale en finale.

  Het was een mooie sportavond, voorbeeldig geleid door Alfons Silverans en Alfons Huysmans.

  Wij danken langs deze weg iedereen die er heeft toe bijgedragen dit tornooi te doen lukken : de spelers, de gelegenheidsscheidsrechters, de supporters, de tapsters, diegenen die de tafels ter beschikking hebben gesteld (Dany Van Steen, Maurits De Greyse, Jan Van den Heuvel en Jeugdcentrum Mechelen).

   

  Uitslag tornooi : (eerste tien)

  1. Clymans Paul

  2. De Ridder Erik

  3. Sneyers Antoon

  4. Vercammen Constant

  5. Baarendse

  6. Van Medegael Marcel

  7. Van Steen Arielle (1ste vrouw)

  8. Van den Heuvel Jan

  9. Van Cammeren Herman

  10. De Wit Andre.

  (DB, juni 1977)

   

   

  1977 – 19 tot en met 22 mei 1977 : 7de Leestse Volksfeesten

              Programma :

              Donderdag 19/5 : om 15 uur receptie aan alle exposanten, medewerkers en het

              stadsbestuur. Om 16 u officiële opening van de Handelsbeurs (de 3de).

              Schepen Charlier verving de burgemeester van Mechelen.

              Om 20 u werden de volksfeesten ingezet met “The George Baker Selection”.

              Vrijdag 20/5 : Handelsbeurs van 18 tot 22uur. Om 18u30 was er de

              “Mini-maxi-show” (een programma naar de tijd van toen) met Bob Benny,

              Rita Rey, Pol Van Camp, Jean Walter, Heckel en Jeckel, Borah en Sandy en het

              Tivoli-Combo.

              Zaterdag 21/5 : van 18 tot 22 uur Handelsbeurs. ’s Avonds om 20 u werd Leest

              omgetoverd tot een 2de Wieze met een bruisend Oberbayern – Bierfeest met

              muzikale begeleiding van Karl Herberger (16 musici en zangeres). Rikske Samyn

              trad op als presentator-animator.

              Zondag 22/5 : Handelsbeurs van 13 tot 22 uur. Om 15 uur wielerwedstrijd voor

              juniores met een prijzentafel van 10.500 fr en met daarenboven voor 10 x 200 fr

              aan premies.

              Vanaf 19u30 kwam er als sluitstuk een bal met Louis Neefs en zijn

              orkest “The Lords” en een optreden van de Belgische kandidaten voor het

              Eurovisiesongfestival “Dream Express”.

   

  In het juni-nummer van De Band verscheen daarover volgend verslag :

   

  De Leestse Volksfeesten

  “De Leestse Volksfeesten werden ingezet op 22 mei ll. met in de namiddag de opening van een meer uitgebreide handelsfoor, geopend door de Heer Charlier, Schepen der moedergemeente, die de burgemeester verontschuldigde.

  In zijn korte toespraak repte hij ook over het feit dat op dezelfde dag VV Leest zou spelen voor overgang naar een hogere afdeling, en wenste succes toe.

  Het buitengewone programma werd ingezet door de Nederlandse zanggroep ‘Baker Selection’ en dat voor een nokvolle tent, en oogste een welverdiend succes.

  Het Oberbayern Bierfeest dat ieder jaar werd gehouden, kende de traditionele bijval en kon andermaal op een welslagen terugblikken, tot voldoening van de aanwezigen die er lustig op ronddraaiden en tijdig voor smeersel zorgden.

  Vergeten we het optreden niet te vermelden van Bob Benny, Jean Walter om er een paar te noemen, en of deze in de smaak vielen hoeft geen betoog. Zij kwamen met echte Vlaamse liedjes voor de dag.

  Het slotelement met Louis Neefs, de alomgekende Vlaamse zanger, met zijn orkest ‘The Loyds’ om dan te besluiten met het optreden van ‘Dream Express’. Dit optreden werd een waar festijn. En nu we daar toch over schrijven is het wellicht de moeite waard even terug te blikken naar het laatste fameuze Songfestival. Is het niet opgevallen dat 1) de muzikale begeleiding te overdreven (hard) was waardoor veel verloren is gegaan en 2) het ensemble moest zingen op een versneld muziek rytme ? Heeft het er dan de schijn niet naar (om maar van schijn te spreken) dat het zo gewild was, omdat ons land geen inrichter zou moeten zijn volgend jaar ?

  Wie de reuzentent heeft bezocht is voldaan huiswaarts gekeerd, en met reden : ’t was vol afwisseling !

  ’t Is weer eens voorbij en ja…Hopen we tot volgend jaar !”

   

  Foto’s :

  -De stuwende krachten achter de 7de Leestse Volksfeesten : Louis Solie, Gust Emmeregs, Pierre Van Asch en Miel Spruyt.

  -De hoofdact op de openingsdag : “George Baker Selection”.

  02-10-2012 om 14:25 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-10-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1977 – 12 april : verzameling voor de vrijwilligers om 09u30 aan de Parochiezaal voor de

   

                                                            Actie “Veldkapelleken”.

  In ‘De Band’ had aalmoezenier Herregods dat jaar een oproep gedaan om de  zwaar verwaarloosde Leestse kapellekens aan te pakken :

   

  “Leest werd sinds 1 januari 1977 een “Voorstad” van Mechelen. Als vroegere hoofdstad van Boergondië is deze stad een van de rijkste van heel Vlaanderen op gebied van cultureel verleden en historische monumenten.

  Ons dorp bezit geen kunstgebouwen : onze kerk, alhoewel goed onderhouden van binnen als van buiten, kan met de meeste Mechelse godshuizen niet concurreren.

  Waarop Leest echter wel bogen kan : op het landelijk karakter dat het tot nog toe bewaren kon, op amper een paar kilometer van het centrum van de stad, behield Leest de rust en de sereniteit van de boerenbuiten, de moerasgronden tussen de Zenne en de stad bewaarden namelijk ons dorp voor een te arrogante infiltratie van de stad in onze richting.

  Een van de kenmerken van die landelijkheid was de volksdevotie die zich uitte in begankenissen, beewegen en processies. Sommige heiligen waren bij onze volksmensen bijzonder populair : Sint Kornelius en Sint Nikolaes beschermers van de kinderen, Sint Anna de “moeder”, Sint Jozef de “werkman”. Die volksdevotie vond gestalte in de veldkapellen die we hier en daar op een kruispunt nog aantreffen, een rustpunt voor de wandelaar. Sommigen van die kapellen komen uit een oeroud verleden. Op bepaalde dagen in het jaar : op Halfoogst, op Sakramentsdag, op de eerste zondag van oktober en zo, ging de processie uit. Met statige stap en begeleid door de dorpsfanfare, met geflapper van kleurige vlaggen en het getrappel van onrustige paarden, en met een weelde van maagdekes, engelkes, paters, heiligen en martelaren, elk met zijn gevolg.

  De straten waren één bloemtapijt. Laatst van al kwam de “hemel”  met de pastoor in zijn beste gewaad die “ons Heer” droeg, geëscorteerd door de kerkmeesters met hun glimmende koperen lantaarns. Op die momenten stond de wereld en de tijd voor een paar uren stil.  De processie maakte toen halt bij elke veldkapel. Voor die gelegenheid was ze opgepoetst en in het nieuw gezet, de omgeving gesnoeid en opgekuist. Zo ging dat van generatie tot generatie. Dit alles is nog niet zo lang geleden, maar het behoort voortaan tot het verleden. De processies werden “afgeschaft” en meteen de jaarlijkse grote beurt aan de veldkapellen.

  Onze parochie bezit verschillende veldkapellen :

   

  -De Sint-Annakapel

  Op de Mechelsesteenweg (noot : thans Pastoor De Heuckstraat) over de Zenne van de grenslijn met Battel, langs deze kant van de ‘Sint Annabeek’. Deze kapel werd er gezet in 1913 op de plaats waar vroeger reeds een kapelleke stond. Een steen op de voorgevel vermeldt ons meer details : ‘St Anna kapel, gebouwd in het jaar 1913, gift van de Heer Benoit Van Ingelgem. Bouwmeester Cyriel Van den Bergh’.

  De kapel herbergde een wondermooi Sint Annabeeldje uit de 16de eeuw, in hout gesneden en in typische Mechelse stijl. De stalen deur en de zware ijzeren stangen voor het kijkgat konden niet beletten dat het beeldje verdween in hebzuchtige klauwen. Dat gebeurde drie jaar geleden : de stangen waren doorgezaagd.

   

  -De Sint Jozefkapel

  In de bocht van de Dorpstraat. Werd gebouwd in 1701, ten tijde van pastoor Van den Male, met de vrijgevigheid van de parochianen. Binnenin, langs elke kant van het altaar, staan twee zware levensgrote heiligenbeelden, waarschijnlijk uit de 17de eeuw : Sint Jozef en Sint Niklaas. Deze beelden stonden vroeger in de kerk. Op het altaar zelf staat een beeldje van de H. Familie.

   

  -De Sint Appoloniakapel

  In de Molenstraat is er het ergst aan toe : alleen de ruwbouw ontsnapte aan de ‘kapot-slaan’ woede van ravottende bengels (of niet verhoorde tandpijnlijders ?). Deze kapel had vroeger ook reeds veel te lijden, vermits ze in de oorlogsjaren kapotgeschoten werd. Ze verhuisde toen van plaats, omdat ze in de weg stond van de nieuwe macadamweg. De huidige kapel werd er gezet in 1935.

  De Heilige Appolonia wordt aangeroepen tegen de tandpijn. Ze stierf namelijk in de 3de eeuw, nadat haar beulen haar de tanden hadden uitgesmeten.

   

  -Het kapelleke van de Boerinnengilde

  Op de hoek Oude Tisseltbaan-Juniorslaan. Draagt de volkse spreuk : ‘Langs deze weg zet gene voet of zegt Maria weesgegroet’. De kapel werd opgericht in 1936 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Boerinnenbond.

   

  -De kapel van O.L.Vrouw van Fatima

  Op het kruispunt Tiendeschuurstraat Elleboogstraat. Werd ingehuldigd ter gelegenheid van de processie op de eerste zondag van oktober 1945.

   

  Het moet de voorbijganger in het oog schieten hoe armzalig en treurig sommige kapellen er bij staan : de Sint Apolloniakapel, de Sint Annakapel, de Sint Jozefkapel. Het wordt tijd dat wij daar iets voor doen.

  Wij geven daarom een oproep aan enkele mensen van goede wil die de handen uit de mouwen willen steken om met verfkwast, snoeimes, truweel, hamer en zaag, aan deze volksmonumentjes hun vroegere glans te geven en ze te redden van afbraak of verder verval. Ze behoren tot ons landschap. Laat dit dorp het cachet bewaren dat het bezat, het cachet van den buiten waar het goed is te leven en te wonen.

              Georges Herregods.

   

  Foto’s :

  -Sint-Apolloniakapel.

  -Kapelleke van de Boerinnengilde.

  -De kapel van O.L.Vrouw van Fatima

     01-10-2012 om 17:57 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Vervolg ‘Actie Veldkapelleken’.

   

   

  Zijn oproep kreeg gehoor : verschillende Leestenaars engageerden zich en gedurende het Paasverlof kreeg de Sint Jozefkapel een beurt en ook de stad Mechelen beloofde medewerking. Deskundigen kwamen ter plaatse kijken en lieten weten dat  “ten gepaste tijd zal overgegaan worden tot het snoeien, opkuisen en verbeteren van de aanplantingen...” (zie verder 7 juni)

  Van 11 tot 16 juli werd er hard doorgewerkt : de Sint Annakapel werd afgewerkt en de Sint Apolloniakapel aangepakt.

  Georges Herregods bracht daarover nadien verslag uit in de periodiek van Milac :

   Wie voortaan de weg naar Battel opgaat, kan de Sint-Annakapel nu binnengaan : de zware brandkastdeur werd namelijk weggenomen. In de plaats daarvan kwam een sierlijk hekje in smeedwerk, passend in de stijl van de kapel en afkomstig uit onze kerk. Het plaksel werd van de muur geslagen, de schone baksteen die er van onder kwam werd opgekuist, gevoegd en zo gelaten. Op de muur werd een keramiek aangebracht voorstellend Sint Anna ten Drieën, geïnspireerd aan een zestiendeeuwse Sint Anna uit …(onleesbaar).  Het altaar werd opnieuw in de verf gezet en kreeg een kleurtje. Ook de buitenkant van de kapel werd volledig gereinigd en om haar meer toegankelijk en open te maken werd de omgeving gesnoeid en opgekuist en een kasseibaantje aangelegd. Op die wijze wordt het onderhoud van de kapel tot een minimum herleid. Een steen aan de binnenkant van de kapel verwijst naar de spijtige verdwijning van het oude Sint Annabeeldje en naar de huidige restauratie van de kapel.

   

  De Apolloniakapel  is eveneens  op goede weg. Om ook hier het onderhoud ervan tot een minimum te brengen wordt heel de binnenruimte van boven tot onder bekleed met een tegelmozaïk. Het altaar werd gemetst en kreeg een massief eiken blad. Het ondergedeelte van dit altaar wordt versierd met mensentanden (de H. Apollonia was de toevlucht tegen de tandpijn) en draagt op tegels de legende van deze heilige martelares uit 250 na Christus. Ze werd in het vuur geworpen nadat de beulen al haar tanden hadden uitgerukt. Deze legende wordt tevens uitgebeeld boven het altaar in een moderne expressieve keramiek : Apollonia wordt er vastgehouden door een Romeins soldaat, terwijl een andere soldaat met een grote tang haar tanden uitrukt. De Romeinse soldaat draagt een geweer met bajonet en

  decoraties : dit wil zeggen dat zoiets van alle tijden is, ook nu blijkt het telkens zo dat onschuldigen slachtoffers zijn van het brute geweld, in veel gevallen zelfs van de officiële macht. Let onder andere ook op het contrast tussen de slanke bleke meisjesfiguur en de ruwe getaande Romeinse militairen. De Sint Apolloniakapel is nog niet af, maar volgende maand komt dat in orde. De ramen krijgen betonglas (geen gebroken ruiten meer !). Een houten hekske in plaats van een deur. Het torentje wordt hersteld en krijgt een sierlijker kruis. Naast de kapel komt een rustieke eiken bank.

  Deze veldkapellen verwijzen naar een oude volksdevotie. Wanneer deze devotie verdween, vervielen ook deze stenen getuigen. We maken ons geen illusies : dat is voorbij !

  Toch is het goed dat ze niet verdwijnen ! Ze zijn een deel van ons gelovig en volkskundig erfgoed. Daarom bestaat de opzet er in, er kleine monumentjes van te maken, passend in ons landschap en ons leefmilieu, een ‘leefhoekje’ waar de voorbijganger even verpozen kan en er gelegenheid vindt tot een paar momenten bezinning. Daarom verzorgen wij ook de omgeving van deze kapellen door aanplantingen en groen. Het laatste wordt door de stad Mechelen op zich genomen.

  Er rest mij nog dank te zeggen aan al die trouwe medewerkers. Het verheugt ons dat jonge mensen zich ook nog kunnen inzetten voor niet betaalbare vacantiejobs !

  Rendez-vous op 1 augustus !

     Georges Herregods.”

   

  In de Apolloniakapel werd volgende tekst aangebracht : “Deze kapel werd volledig vernieuwd in de zomer 1977 onder het Pastoorschap van E.H. Lornoy met de bijdrage van de parochianen en de actieve medewerking van Jan Teughels, Jan Van Riet, Georges De Laet, Sylvain Wijns, Stefan De Laet, Lieven Hellemans, Hans De Laet, Stefan Vloebergh, Jan Verbruggen, Bruno Bradt, Marc De Win, Pater Van Aken onder leiding van legeraalmoezenier Georges Herregods.”

   

  Op 7 mei 1997 publiceerde Gazet van Mechelen :

              Leest vraagt bescherming voor kapellen.

   “Voor twee kapelletjes uit de Mechelse deelgemeente Leest heeft het bestuur van Monumenten en Landschappen de bescherming aangevraagd.

  Het gaat om de Sint-Annakapel in de Pastoor De Heuckstraat en de Sint-Jozefkapel in de Dorpsstraat”.

   

  Naar aanleiding van deze actie publiceerde “De Band”  een gesprek met Jan Verbergt en Fons Hellemans onder de titel :  

   

  Oudere Leestenaars over de veldkapellen

   

  Jan Verbergt :

  “Van ’t kapelleke van Sint Anna weet ik niet veel. Ik ben hier gekomen in 1928 en toen stond het er. Vloeberghs die moet zoeken wanneer dat gezet is, dien z’n vader heeft dat gezet.

  De processie naar Scherpenheuvel vertrok aan ’t kapelleke. Ik geloof dat ze om 4 uur, half vijf vertrokken, ze pakten dan de binnenwegen naar Scherpenheuvel. ’s Avonds waren ze ginder voor de beiweg en de kruisweg. Daarna kwamen ze af en de pastoor ging met de vlag naar de Annakapel, haalde ze daar af en bracht ze naar de kerk.

  Er was altijd volk dat de processie tegen ging tot in Mechelen en zelfs nog verder en die kwamen dan mee af met de processie, ’s morgens vroeg.”

   

  Fons Hellemans :

  “Het Sint Apolloniakapelleke is gebouwd voor pastoor Beukelaers in 1936. Hij was toen 25 jaar pastoor in Leest. Met het geld dat werd rondgehaald (iedereen mocht geven wat hij wou) werd het kapelleke gezet. Ze hebben het nadien moeten verzetten omdat het in de weg stond voor de Molenstraat. Er werd heel veel geofferd voor Apollonia in dien tijd.

  Van de Sint Annakapel weet ik niet veel van te vertellen want ik was nog een kleine pagadder toen die gebouwd werd. Ik heb wel horen vertellen dat hetgeen in den dag werd opgebouwd ’s nachts werd afgebroken, totdat de rijkswacht de wacht optrok. De processie van Scherpenheuvel werd daar afgehaald.”  

   

  Foto’s :

  -Het plaksel binnenin de Sint-Annakapel werd op vraag van G. Herregods door Eddy Apers met een zandstraler verwijderd en de schone baksteen werd opgekuist en gevoegd.

  -De keramiek met St Anna ten Drieën. Eddy Apers en Willy Keysers ontdekten dat het oorspronkelijke beeldje er iets anders uitzag. George Herregods voorzag zijn copie van een hoofddoek met puntig uitsteeksel, het origineel droeg een stralenkrans. (http://blog.seniorennet.be/sintannakapel/) De steen rechts ervan verwijst naar het verdwenen St Annabeeldje.

  -De legende van de heilige Apollonia in een moderne expressieve keramiek.

  -Het ondergedeelte van het altaar van de H. Apollonia werd versierd met echte mensentanden.

  -De tekst met de namen van de vrijwilligers.

     01-10-2012 om 00:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  30-09-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1977 – 9, 10 en 11 april : Posse Leest

              Davidsfonds : Tentoonstelling Afrikaanse Kunst.

              Op Tweede Paasdag stelde Voetspoor tentoon van 10 tot 18 uur met werken van

              Friede Willems, Karel Soors, Flor Meyers en aalmoezenier Herregods.

   

              Succesrijke missietentoonstelling te Leest

  “Op paaszaterdag, Pasen en paasmaandag ging te Leest de missietentoonstelling

  “Kongo-expo” door. Deze missietentoonstelling werd georganiseerd door het Davidsfonds  - Leest in samenwerking met “In het Zesde Gebod” en de paters van de H. Geest.

  De liefhebbers van Afrikaanse en Aziatische kunst hebben hun hart kunnen ophalen met een uitzonderlijke verzameling kunstvoorwerpen.

  De belangstelling was enorm. De tentoongestelde kunstvoorwerpen werden ook te koop aangeboden ten voordele van de missies. 

  Een gedeelte van de expositieruimte werd vrijgehouden door de Leestse missionarissen. Een reeks foto’s en teksten over deze Leestenaars wekte de belangstelling op van de honderden bezoekers. 

  Dat deze expo werkelijk een unicum was van Afrikaanse en Aziatische kunstvoorwerpen, kan worden afgeleid uit het feit dat een indrukwekkende lijst was opgesteld.

  Naast de zeldzame beelden van de Makonde-stam uit Tanzanië, waren ook speren met antilopenhuid te zien, oude en nieuwe maskers, ebbenhouten beelden, tamtams en schaakspelen in brons, jade en ebbenhout.

  Oppervolta  (noot : thans Burkina Faso) was vertegenwoordigd door bronzen pijpen en beelden. Ook waren er Chinese kasten, legkasten in zwart lakwerk, bars, schermen, tafels, bewerkte huiden, staande en hanglampen, paleislantaarns, verscheidene soorten Chinese soorten dekenkisten, Chinese ivoren beelden, retabels uit tempels, schotglazuren vazen en juwelenkisten. Grote en kleine porselienen vazen, tassen en borden, bamboeschalen, wierookbranders…

  Ten slotte voor China ook ruim dertig verschillende soorten wierook.

  Ook de Zuid-Aziatische kunst was goed vertegenwoordigd. Meer bepaald uit India, zoals tafels en klassieke armbanden en halssnoeren, zwaarden, dolken, messen en bogen…

  Ook werden de prachtige smeedwerken uit Tibet en de grote beelden uit mahoniehout uit Indonesië tentoongesteld.

  Uit Bengalen-Bihar waren er unieke koperen beelden en oud bronzen speelgoed te bezichtigen.
  Zeer mooi imari-porselein en boedhabeelden uit Japan en Nepal waren naast oude en nieuwe ikonen het bekijken waard.”
  (GvM, 14/4/1977)

   

   

  30-09-2012 om 11:23 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!