NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Vervolg : Leestenaars in de Tweede Wereldoorlog. Frans "Susse" Teughels : "Bombardementen".
 • Vervolg : Leestenaars in de Tweede Wereldoorlog. Frans "Susse" Teughels - "Slimme Boeren".
 • Vervolg : Leestenaars in de Tweede Wereldoorlog. Frans "Susse" Teughels."De eerste dagen van de oorlog".
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  20-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1896 – Van 1896 tot 1898 was Jozef Edward De Win onderwijzer te Leest.

              Hij was geboren te Tisselt op 4 oktober 1877 en overleed te Blaasveld op

              27 april 1966.

              J. De Win werd in 1898 onderwijzer te Tisselt en sloot zijn loopbaan af als

              Schoolhoofd te Blaasveld.

              Edward De Win was gehuwd met Bertha Boon, zuster van de beroemde

              Blaasveldse Kannunnik Arthur Boon.

              Hun zoon Xavier De Win, priester-professor en directeur van het Sint-

              Stanislasinstituut te Berchem  werd bekend als vertaler van het omvangrijke

              oeuvre van Plato uit het Grieks.

              (“Blaasveld en de zuivelfabriek Sint-Jozef” – Karel De Decker) 

   

  1896 – Gazet van Mechelen van 17 juli 1896 op de voorpagina :

              KANTON MECHELEN

              Provinciale kiezing van zondag 26 juli.

              Katholieke kandidaten :

              Bernaerts Jaak, landbouwer, burgemeester Leest

              De Jonghe Xavier, bouwer te Willebroek

              Le Blus Hector, docter te Mechelen

              Lefebvre Karel, eigenaar te Ruysbroeck

              Ortegat Jules, wijnkoopman Mechelen

              Ryckmans Paul, drukker Mechelen

              Van Doren Jozef, landbouwer en koopman Hombeeck.

   

              ONZE PROPAGANDA TE LEEST.

              Zondag namiddag ten 3 ure had eene belangrijke meeting plaats in het lokaal De

              Rooselaer, welke voorgezeten werd door M. Lefebvre, volksvertegenwoordiger.

              Aan ’t bureel namen plaats onze achtbare kandidaten voor de

              provincieverkiezing.De achtbare volksvertegenwoordiger M. Lefebvre bedankte

              de kiezers voor de eer welke zij hem aangedaan hadden, met hem te herkiezen als

              volksvertegenwoordiger en zette de kiezers aan niet te slapen op die lauweren,

              maar te werken en te zorgen dat op 26 juli ook de zegepraal blijve aan de

              katholieke partij.

              M. Bernaerts, burgemeester, gaf in beknopte woorden te kennen wat hij in den

              provincieraad als landbouwer doen zal. Hij werd dapper door zijne aanhangers,

              meestal landbouwers, toegejuicht.

              M. Le Blus, geneesheer en aftredend raadslid, gaf een overzicht van hetgeen de

              katholieke raadsleden van het kanton Mechelen gedaan hebben in den raad der

              provincie. De toejuichingen die den gevierden geneesheer ten deel vielen bewezen

              dat de aanhoorders tevreden waren over de aftredende raadsleden.”

   

   1896 – Gazet van Mechelen, 24 juli 1896  : “Diefstal – Leest.

              Een kerel drong dezer dagen, kort na de middag, binnen in de woning van den

              landbouwer W., langs den steenweg van Ouwegem en stool er 1.900 frank.”

   

  1896 – “ONDERRICHTINGEN VAN DE KIEZERS

              Iedere kiezer moet op STRAF VAN BOET aan de kiezing deenemen, iemand mag

              thuis blijven.

              De kiezer krijgt van den Voorzitter 1,2 of 3 stembrieven, volgens dat hij voor

              1, 2 of 3 stemmen opgeschreven staat. Met die stembreiven begeeft de kiezer

              zich naar een der afgesloten lessenaars. Aldaar moet hij ZWART maken met het

              potlood dat op den lessenaar ligt, het wit rondeken van het ZWART VIERKANT,

              ONDER DE CIJFER 2, BOVEN (niet nevens) den naam van den heer

              BERNAERTS, zooals de hand het hierboven aanwijst. (illustratie)

              Met op elke stembrief, dit puntje, ONDER DE CIJFER 2 zwart te maken, stemt de

              Kiezervoor de gansche lijst der Katholieken.

              Goed oppassen dat men GEEN ANDER puntje zwart make : dit ware tegen de

              katholieken gestemd.

              Wilt ge dus goed stemmen stemt onder nummer 2.

              KIEZERS. Het geheim der stemming is verzekerd. Niemand kan weten voor wie

              gij stemt. Geene verdrukking meer ! Geene schandalen meer !

              Geene broodrooverij. Allen ter stembus, en de katholieken zegepralen met eene

              grote meerderheid.” (Gazet van Mechelen 24/7/1896)        

   

  1896 – Gazet van Mechelen van 25/7/1896 : “Uit Leest.

              In de gazet SALVATOR van vrijdag 17 laatst (juli), wordt er geklaagd door een

              Inwoner van Leest over :

              1. de barbaarsche heffing der barrreelrechten.

              2. de ijdele en nooit volbrachte beloften door onzen achtbare heer burgemeester

              Bernaerts gedaan nopens het leggen van eenige meters kassei in de Alemstraat,

              maar die klager noemt zich niet, hetgeen doet veronderstellen dat dit van geen

              Leestenaar uitgaat : ware het van een Leestenaar gedaan, dan zal ’t volgende

              hem wel tot inlichting dienen : het bareelrecht op den steenweg naar Cappellen

              op den Bosch, wordt geheven door de stad Mechelen en door Leest, ieder voor de

              helft.

              In aanzien van ’t bareelrecht geheven op de steenweg van Leest naar Mechelen,

              moet de gemeente Leest alleen die steenweg onderhouden van de St Annabeek tot

              de Battelschen Molen, zijnde Mechelsch grondgebied.

              Het leggen van den steenweg in de Alemstraat is gestemd door den raad in zitting

              van 5 september 1895. Het alreeds gekasseid deel zal door nieuwen steen

              vervangen worden. In zelve zitting is er ook nog besloten eenen steenweg te

              leggen in de Molenstraat, die Leest met Heffen verbinden zal, en deze twee

              werken zullen kunnen gedaan worden zonder de minste verhoging van belasting

              te moeten vragen, de noodige gelden zijn in ’t bezit der gemeente.

              Onder het bestuur van den heer Bernaerts werd ook gelegd een steenweg in de

              Blaasveldstraat.

              Gebouwd de loskaai aan de nieuwe Sennebrug en de gemeenteschool vergroot.

              Dit alles bevestigt op voldoende wijze de werkzaamheid van onzen burgervader

              die zijne beloften op zulke fameuze wijze weet te volbrengen, dat niet één der

              inwoners, reden tot stijfhoofdigheid hebben kan.

              Zulke man is waardig onze belangen in den Provincieraad te behartigen.

              Wij kiezen dus allen onder NUMMER 2.”

   

  1896 – Op vrijdag 7 augustus 1896 verscheen op de frontpagina van de Gazet van

              Mechelen :        “HULDE aan

              Burgemeester Bernaerts,Provincieraadslid. Leest 2 augustus 1896.

              (air : de Vlaamse Leeuw)

             

              De strijd die is gestreden,

              de vijand ligt verplet.

              De Leestenaars zijn heden

              niet weinig opgezet,

              met hunnen burgemeester

              die als een vrome held,

              het vuil gebroed van Satan

              ten gronde nedervelt.

   

              Refrein.

              God zal hem lang bewaren.

              Voor ’t heil van ’t volk van Leest.

              Hij leve lange jaren !

              Dat wensen wij om ’t meest (bis

              Triomf ! En heil en zegen !

              Voor onze kapitein !

              De toekomst lacht ons tegen,

              Zoo wij ‘t met hem eens zijn.

              Dan vrezen wij geen stukken,

              Gelegd door Geuzenhand,

              en leven zacht en lustig

              in echten broederband.

   

              Vindt men soms vieze mannen,

              In ’t vreedzaam dorp van Leest.

              Die met de blauw aanspannen,

              zijt voor hen niet bevreesd.

              Zoo lang Bernaerts zal leven,

              aan ’t hoofd der maatschappij,

              zal men ons welzijn geven

              en zoete vree daarbij.

   

              Refrein...”

  20-02-2012 om 10:47 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  1891 – 3 mei : “...Verpachting van den halven barreel te Leest op den steenweg van

              Battel naar Thisselt langs Leest. Voor twee jaaren aan Josephus Van Moer

              uit Leest mits 610 fr per jaar.” (GA)

              Joseph Moortgat kreeg voor 10 fr de voortbrengselen van de “privaatput” van

              de gemeenteschool. (GA)

   

  1891 – 17 juli : De Bestendige Deputatie benoemde August Vandenbossche, geboren op

              7 november 1863, tot gemeentesecretaris te Leest.

              Zijn jaarwedde bedroeg in 1914 1.100 frank en in 1919 1.810 frank, inbegrepen

              300 frank voor de burgerlijke stand.

              In 1920 was zijn gezin samengesteld uit 6 personen en bedroeg zijn wedde 3.500

              frank, voor zijn werk bij de burgerlijkse stand nog 300 en als secretaris van het

              weldadigheidsbureau 75 frank.

              (GA, 22/4/1920) 

   

  1892 – Bouw van de gemeentelijke loskaai aan de Zenne.  Verbeteringen werden

              aangebracht in 1894 en 1898.

              De gezamelijke uitvoering dezer werken (bouw en verbeteringen) bedroeg

              6861,96 fr, zonder de onkosten van plans en bestekken.

              Staat en provincie verleenden elk een toelage van één derde.

   

  1893 – De opbrengst van “den privaatput der gemeenteschool” werd voor twee jaar

              verpacht aan Joseph Moortgat, dit mits 10 frank per jaar.

              “Het tolrecht op den gekasseiden buurtsteenweg van Battel langs Leest naar

              Thisselt”, werd voor dezelfde periode verpacht aan herbergier Joseph Van

              Moer, mits 625 frank per jaar.

   

  1893 – Op 31 december 1893 telde Leest 1460 inwoners.

              (Verslagen gemeenzaam Fonds – Provincie Antwerpen 1895)

   

  1894 – Dat jaar werd burgemeester Bernaerts gekozen tot voorzitter van het “Landbouw

              Commice Willebroek”.

   

   “De Landbouwcomice van Willebroek ging in 1890 van start met de gemeenten Blaasveld, Heffen, Heindonk, Hombeek, Leest, Ruisbroek, Tisselt en Willebroek. De herinrichting kwam er uit noodzaak. De provinciale Landbouwcomice was van oordeel dat men, over de arrondissementele werking heen, veel effectiever zou werken in kleinere entiteiten op gewestelijk vlak. De meer gemotiveerde landbouwers, die op de hoogte waren van de plaatselijke noden en problemen in landbouw en veeteelt, konden daardoor bij de werking worden betrokken.

  Het gebied dat de Landbouwcomice van Willebroek werd toegemeten, behoort tot het overgangsgebied tussen Klein-Brabant en de Brabantse Kempen.

  In 1907 was Jaak Bernaerts nog steeds voorzitter. Henri Goovaerts uit Heffen en Frans Van Baelen uit Blaasveld waren ondervoorzitter.”

  “Blaasveld en de zuivelfabriek Sint-Jozef” Karel De Decker.

   

           – De Gemeenteraad stemde volgende taksen : “Herbergen : 100 fr per jaar.

              Tenten en barakken : 50 fr per dag. Orgels, orchestrions en automatische

              speeltuigen : 5 fr per dag”.

           – In augustus kreeg de landbouwer Guill. Jan Dagobert Slachmuylders, als enige

              Leestenaar, een jachtbrief afgeleverd.

           - De verpachtring van de “grassins der gemeentestraten” bracht in ’94 99 frank op.

   

  1895 – Vanaf 1895  en dit tot 1907, bedroeg de kindersterfte te Leest ongeveer één derde

              van het totaal aantal sterfgevallen. (DB-nr.11, 1958)

   

  1895 – Arnold Leopold Teughels bekwam de pacht van “het half barreelrecht op den

              steenweg van Battel langs Leest naar Thisselt”, voor twee jaar mits 600 frank

              per jaar met borgstelling.

   

  1895 – Leest bezat 52 herbergen en 1475 inwoners. Dat is ruim 1 herberg per 30

              inwoners.

   

  1895 – In augustus verkreeg de maalder Marcellinus Lemmens een jachtpatent.

   

  1895 – Tussen 1895 en 1905 werd de grote bocht van de Zenne rechtgetrokken.

              (Het klooster van Leliëndael – 1984 , Hombeek)

   

  1896 – “Dit jaar zijn er in de gemeente landbouwleergangen voor melkerij en

              kaasvervaardiging geweest. Leergang voor volwassenen avondlessen werden

              gegeven door Mijnheer  Vleminckx.

              Verders zijn er nog voordrachten gegeven geweest door : Mijnheer Van Passen,

              veearts, over voeding en beslagen der paarden. Mevr De Beuker en Van Elst

              landbouwkundigen over landbouw. Door Mr Onzia over kiekenkweek en door

              Mr De Meyer over groenteteelt.

              Dit alles gebeurde gedurende het tijdvak 1876-1900.” (GA)

  20-02-2012 om 10:44 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1889 – 7 mei : Arnold “Noldus” Leopold Teughels benoemd tot gemeenteontvanger.

              (GR-27/6/1912)

   

  1890 – “Tot in 1702 lag er in Leest geen enkele kasseiweg en kon men slechts over een

              houten paalbruggetje naar de Warande en zo langsheen de beemden bij de

              Battelse Bergen naar Mechelen.

              Of langs de Bleukensweg in de Kouter vanwaar men te voet of met kar en paard

              bij laag tij over de harde bedding van de Zenne Stuivenberg kon bereiken.

              In 1890 werd de Zenne met minder bochten en van dijken voorzien, met een

              ijzeren brug overspannen en het tolgeld afgeschaft.

              De zennewerken werden uitgevoerd door merendeels Hollanders, huizend in

              barakken of schuurkens.” (J.A.Huysmans – DB 1979)

   

  1890 – Leest telde 1427 inwoners. (Wikipedia)

   

  1890 – Emiel Van der Elst (°1863, +1920), de tweede postbode van Hombeek

              droeg in deze periode ook brieven rond in Leest en Zemst-Laar.           

              Op zijn identiteitskaart stond “bakker” en na zijn pensionering bouwde hij

              in zijn tuin te Hombeek een oventje waarin hij ook voor anderen brood bakte.

              Hij was gehuwd met de Leestse Melania Quintidi (°Leest 1961, +1923) die hem

              vijf kinderen schonk.

              (“De metamorfose van ons dorp” ’t Ridderke nr.3 juli-september 2006) 

   

  1891 – Jozef Verbist, afkomstig uit Herselt alwaar hij geboren was op 6 oktober 1843,

              volgde pastoor Vandercruyssen op. 

              Hij werd te Leest pastoor benoemd op 22 juni 1891 maar was op dat moment

              reeds 21 jaar in de gemeente werkzaam als onderpastoor. 

              Jozef Verbist was een graaggeziene figuur in het dorp, een plezante kerel vol

              fratsen. Als hij naar een zieke trok, stak hij eerst stiekem een fles wijn in zijn

              toog. Ook bij de kinderen was hij erg geliefd, hij had voor hen steeds wat bij.

              Zijn gezicht was geschonden door de pokken, maar ook daar kon hij grappen over

              maken : “Daar kan geen enkele vlieg over mijn kaken kruipen,” placht hij te

              zeggen, “want ze vallen allemaal in de putten, en zonder hun poten te breken...”

              (LG,blz.98)

   

              Frans Moyson in DB van augustus 1957 over pastoor Verbist :

              “...pastoor Verbist was de jovialiteit in persoon : grappen vertellen en farcen

              uitsteken was zijn specialiteit. Het staat op zijn grafzerk gebeiteld : “Hij was de

              vreugde zijner vrienden”.

              In alles zag hij de humoristische kant van het leven en in heel het bisdom was

              hij onder de geestelijkheid gekend als de “JEF VAN LEEST” en de confraters

              die hem kenden waren altijd op hun hoede om niet door hem op een of andere

              wijze beetgenomen te worden !...”

   

              Mijn grootvader langs moederskant, Jan Baptist Mees, vertelde over hem in

              1977 :

              “...mijne eerste pastoor, de voorganger van die van dat koekjesfabriek de

              Beuckelaer (pastoor Beuckelaers), herinner ik mij nog goed.

              In die tijd hadden wij vier koeien en die waren op vijf dagen allemaal dood.

              Ten einde raad lieten wij de pastoor roepen, die was toen al op leeftijd en hij is

              gekomen. Onze koeienstal krioelde van de ratten en vooraleer de pastoor zich

              terugtrok om die te overlezen nam hij mijn vader apart : “Sooi, het kan misschien

              mijn dood worden, maar ik doe het toch !”

              Toen hij een hele tijd later uit de stal kwam hing er aan elk haartje van zijn kop

              een druppel zweet en die zelfde avond zagen mijn ouders tientallen ratten onze

              stal verlaten en de volgende morgen was er geen enkele meer.

              En niet lang nadien is die pastoor gestorven hé..”

   

              Pastoor Verbist overleed op 12 januari 1911, hij werd 67 jaar en 3 maanden.

              Hij was de laatste die, zoals ook nog zijn directe voorganger, een eigen

              grafsteen kreeg in de zandstenen koormuur van de kerk. (Uiterst links op het

              kerkhof.)

                                  

   

  20-02-2012 om 08:25 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

   

  1884 – “Door de stormwinden en regenvlagen zijn de daken van toren en kerk af- en

              losgerukt, de regens zijn door de weefsels gedrongen en zoo moet de kerk gewit

              worden en de boord vanonder geverfd.” (WLS,blz.37)

   

  1885 – Na de dood van zijn vader Petrus Jozef werd Louis Hellemans koster te Leest.

              Hij was te Kraainem geboren op 30 december 1871 en gehuwd  met Victoria

              Teughels, de jongste dochter van Petrus en van Monica Van Hoof.

              Zij woonden rechtover zijn deur en hij ging daar inwonen. Na de dood van Louis

              Zou Victoria dat huis aan de kerk verkopen en het werd officieel het kostershuis.

              Dat huis werd eind jaren ’70 afgebroken en vervangen door de Raiffeisenkas.

              Louis Hellemans overleed te Leest op 25 februari 1916.

              (De kosters van Leest. De Band, november 1985)

   

  1885 – 11 december - uit De Werkman :

              “O, DEN LAFFEN SCHELM ! Wat loopt er slecht volk tegenwoordig !

              Ze moeten ze maar streng jureeren; want ze stelen niet voor de kost, maar om in

              de kaveeten en koten, ’t slecht volk te trakteeren, om te leven als aardsche

              goden.
              Te Leest nu, een dorp niet ver van Mechelen, er wordt ten half zes ’s avonds

              geklopt op ’t huizeken der weduwe Van Kerckhoven. De moeder, 78 jaar oud,

              gaat openen; er staat daar ‘ne gaillard en hij slaat op ’t hoofd van ’t mensch

              met ‘ne steen in zijne rooden neusdoek gebonden. De dochter komt bijgesneld

              en de laffe xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />prij neemt de vlucht. De moeder is erg gekwetst.” 

   

  1887 – Te Leest telde men 47 herbergen.

   

  1888 – Jaak Bernaerts werd de opvolger van burgemeester Livinus De Laet.

              Hij was gehuwd met Maria Virginie Wouters, een dochter van burgemeester

              Carolus Wouters en de weduwe van Frans Voet.

              Tot in 1894 woonden ze op het Hof ter Haelen, daarna bouwde hij zich een huis

              aan de Sint Jozefkapel.

   

              Jaak Bernaerts was een belangrijk man, niet alleen te Leest. In 1882 werd hij daar

              gemeenteraadslid , in 1896 werd hij lid van de Provinciale Raad en in 1890 werd

              hij ondervoorzitter van het “landbouw commice Willebroeck”, een commissie

              waarvan hij in 1894 voorzitter werd.

              En dat was  nog niet alles :

              “Ondervoorzitter  van ’t Provinciaal Landbouwcommice, gekozen in 1918.”

              “Bestuurslid van ’t Provinciaal Landbouwfonds sedert 1893.”

              “Voorzitter van ’t Provinciaal verbond der veekweek Syndicaten sedert 1908.”

              Bovendien bekwam hij een hele sliert “medalie’s” :

              “...is op 2 februari 1905 benoemd tot Ridder der Leopoldorde”.

              “Heeft bekomen de Burgerlijke Medalie van 1e klas.”

              “De Herinneringsmedalie van Leopold II.”

              “Het Burgerlijk kruis van 1e klas in 1919 en de bijzondere landbouwdecoratie

              van 1e klas in 1905”.

              (GA-10/1/1920)

              Jaak Bernaerts was te Leest geboren  op 5 oktober 1849 en hij overleed er op 1

              februari 1924.

             

              Frontpagina Gazet van Mechelen van 19 augustus 1896 :

   

              “Uit Thisselt

              Aangenaam uitstapje – walgelijk nieuws – broodrooverij - .

   

              De Katholieke fanfaren “Willen is kunnen” heeft zaterdag namiddag een uitstapje

              naar Leest gedaan. De leden dezer maatschappij hadden besloten van

              stoetsgewijs hunne hulde te gaan aanbieden aan den heer burgemeester, ter

              gelegenheid zijner verkiezing als provinciaal raadslid.

              In volledig getal trok men naar Leest.

              Of deze reis vroolijk was behoef ik niet te zeggen : gezang en trompetgeschal

              wisselden de luimige streken der wandelaars af.

              Dat muzikanten en levenslustige kerels gedurig dorst hebben is bewezen, door het

              menigvuldig bezoek van Bachus tempels !

   

              Wij naderen het doel onzer reis.

              De rangen worden heringericht, en nu vooruit !

              Dat de blijde klanken eener opwekkende muziek door de lucht weergalmen, als de

              nadering der Thisselaars.

              Het klein gespan is talrijk. Huppelend en kwetterend loopt het voorop.

              Hier juicht en zingt het ! Daar stoot en vecht het ; ginds tuimelt een groepje de

              gracht in ; en, voorop stapt fier en deftig eenen tamboer-majoor met holleblokken

              en korte broek.

              In hunnen kinderlijke eenvoudigheid beseffen zij niet, dat zij woestaards,

              heethoofden, rustverstoorders, gevaarlijke lieden, enz.. (stijl nummer 3)

              vergezellen.

             

              Wij zijn de woning van M. Bernaerts genaderd.

              De fanfaren zet zich in orde en voert de schoonste harer stukjes uit.

              De feesteling verschijnt en wordt door M. Van Keer geluk gewenscht.

              Zichtbaar getroffen, door de blijken van hoogachting welke hem worden

              toegezwaaid , bedankt de achtbare heer burgemeester in vleiende bewoordingen

              de daar aanwezig zijnde lieden.

              Iedereen is voldaan, iedereen juicht.

   

              Zulke broederlijke feesten zijn balsemend voor een katholiek gemoed.

              Bij zulke gelegenheden kan men zijne katholieke gevoelens eens lucht geven, dan

              beheerscht het rondborstig kristen karakter al de ongedwongene handelingen van

              den Vlaamschen landbouwer.

              Katholiek is hij en zal het blijven !

              Hij zal steeds een gedurige tegenstreven zijn der vuige handelingen van eene

              zoogenaamde,liberale partij. Van eene partij, welke voor prediker eenen

              Heymans heeft ; die, opentlijk lessen van ontucht geeft in Salvator...”

  20-02-2012 om 08:10 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

                                              De Goederen

  Goedere horend aan het Bureel van Weldadigheid

  Art. 1 : Zaailand te Leest op Hertsveld, wijk A, nrs 361 en 362, groot 31 a 15 ca, afgaande pachter de weduwe Jozef JACOBS-NEUTJENS.

  Art. 2 : Zaailand te Leest op Hertsveld, wijk A, nr.408, groot 27 a 20 ca, afgaande pachter voormelde weduwe Jacobs.

  Art. 3 : Zaailand te Leest op Hertsveld, wijk A, nrs. 355 en 356, groot 73 a 20 ca, afgaande pachter Guillielmus Joannes CORTEBEECK en Jan SELLESLAGH.

  Art. 4 : Zaailand te Leest op Huykensveld, wijk A, nr. 574, groot 26 a 50 ca. Afgaande pachter Petrus Jan VAN BOXEM.

  Art. 5 : Zaailand te Leestv op de Zevenbunders, wijk A nr.231, groot 93 a 80 ca. Afgaande pachter Jan Frans ALEWAETERS.

  Art. 6 : Zaailand te Leest op den Kauter, wijk B, nr.229, groot 18 a 20 ca. Afgaande pachter Jan Frans VAN GYSEL.

  Art; 7 : Zaailand te Leest op de Maal, wijk B, nr.102, groot 88 a 90 ca. Afgaande pachter Jan Baptist VAN HOOF.

  Art. 8 : Zaailand te Leest op Scherpen – horing, wijk A, nrs 9 en 10, groot 85 a 55 ca. Afgaande pachter Michaël VAN DER TAELEN.

  Art; 9 : Zaailand te Leest op Stynemolenveld, wijk C, nr.158, groot 1 ha 24 a 75 ca. Afgaande pachter Frans DE LAET.

  Art. 10 : De onverdeelde helft (de andere helft komt aan den Armen van Heffen) van zaailand te Leest op Rennecauter , wijk A, nr 515, groot 55 a 75 ca. Afgaande pachter Frans CAMPION.

  Art. 11 : Zaailand te Leest op Stynemolenveld, wijk C, nr. 157, groot 63 a 65 ca. Afgaande pachter Frans MERTENS.

  Art. 12 : Zaailand te Leest op den Kauter, wijk B, nrs 370, 371, 372  groot 47 a 10 ca ophetwelk staat de woning van DE WIT.

  Afgaande pachter Louis DE WIT.

  Art. 13  : Zaailand te Leest op den Kauter , wijk B, nr350, 63 a 85 ca. Afgaande pachters Louis TROCH en Hendrik DE WIN.

  Art. 14 : Zaailand te  Hombeek aan Tregelaar, wijk A, nr 439, 51 a 85 ca. Afgaande pachter Jan Frans VERLINDEN.

  Art. 15 : Zaailand te Heffen, wijk C, nr. 372, 24 a 45 ca. Afgaande pachter Petrus Josephus VAN ROEY – OP DEN KAUTER.

  Art. 16 : Zaailand te Leest op de Zevenbunders , wijk A, nr.202, groot 55 a 85 ca. Afgaande pachter Willem MARNEF.

  Art. 17. : Zaailand te Leest op den Kauter, wijk B, nrs 337 en 339, groot 1 ha 12 a 30 ca. Afgaande pachter Pier Jan VAN HOOF.

  Art. 18 :  Zaailand te Leest op den Kauter, wijk B nr.366, groot 20 a. Afgaande pachter

  Jan Baptist VAN ASCH.

  Art. 19 : Zaailand te Leest op den Kauter , wijk B nr. 376, groot 15 a 90 ca. Afgaande pachter Willem VERLINDEN.

  Art. 20. : Zaailand te Kapellenopdenbosch, wijk B, nr 79, groot 29 a. Afgaande pachter  Krist VAN DER ZYPEN – Opletter – wegter.

  Art. 21 : Zaailand te Kapelleopdenbosch, wijk B, nrs 21,22,23 en 24. Groot 3 ha 42 a 60 ca. Afgaande pachter Jan Louis HUYSMANS; In het Moer.

  Art. 22 : Zaailand te Kapellenopdenbosch, wijk B, nr.4, groot 48 a 60ca. Afgaande pachter Jan VERDICKT. In drij vijsels.

  Art. 23 : Zaailand te Thisselt, wijk B, nr. 223, groot 50 a 25 ca. Afgaande pachter Peer Jan DONS.

  Art. 24 : Beemd te Mechelen op Auweghem, in Robbroeck wijk H, nr.396, groot 55 a. Afgaande pachter Louis NEEFFS.

   

  Goederen horende aan het Kerkfabriek

  Art. 25 : Zaailand te Leest, Dorp, wijk B, nr. 220a, groot 49 a 30 ca. Afgaande pachter Jan Baptist POTUMS.

  Art. 26 : Zaailand te Leest op de Zevenbunders, wijk A, nr. 228, groot 40 a 5 ca. Afgaande pachter Fransus MERTENS.

  Art. 27 : Zaailand te Leest op Dorpelpoelstervelden, wijk C, nr.303b, groot 55 a 85 ca. Afgaande pachter Hendrik BERNAERTS.

  Art.28 : Zaailand te Leest op Dorpelpoelstervelden,wijk C, nr. 286a, groot 43 a 70 ca. Afgaande pachter Jan Frans DE WIN.

  Art. 29 : Zaailand te Hombeek, wijk A nr. 311, groot 32 a 80 ca. Afgaande pachter Adriaan Theodore TEUGHELS – Op Molenveld.

  Art. 30 : Zaailand te Mechelen, wijk C, nr. 345 en 346, groot 64 a 5 ca. Afgaande pachter de weduwe Karel ABSILLIS – CONCILE. – In Schouwbroeck.

  Art. 31 : en laatste : Beemd te Mechelen, wijk H, nr. 398 , groot 29 a 70 ca. Afgaande pachter Jacob SELLESLAGH. -  In Leeg Robbroeck.

  (…)

  In zitting van 4 november 1882

  De Burgemeester  (gteekend) H.L. De Laet

  Bij bevel de Secretaris (getekend) Sebrechts en gezegld. (…)

  Gelezen en goedgekeurd door den Gemeenteraad van Leest ter zitting  van 21 december 1882 en goedgekeurd door de Bestendige Deputatie 18 januari 1883”. 

                                            

  20-02-2012 om 07:48 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  19-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1882 – Mechelsen Courant 30 juli 1882 : “Getal leerlingen in de scholen :

                                                 Katolieke school         Officiele school

              Zemst                         142                            60

              Leest                           163                            15

              Laer-Sempst               213                             9

              Hombeeck                  206                            45

   

  1882 -  14 december :

  “Wij Leopold II Koning der Belgen aan alle vertegenwoordigen en toekomende doen weten dat voor den ondergeteekenden Notaris gepasseert is de akte waarvan de inhoud volgt. Heden den Veertienden December agttien hondert tweeentagtig, ten twee en half ure nanoen.

  Wij Meester Sebrechts  Notaris residerende  te Willebroek hebben ons bevonden te Leest, in het Dorp ter Estaminet “De Groene Linde” alwaer ten verzoeke van Het Armenbestuur der gemeente Leest en van Het Bureel der Kerkmeesters van Sint Nicolaï-Kerk elk respectievelijk  van het zijne vertegenwoordigt als volgt :

  1.Het Armen Bestuur door de heren Joannes Ludovicus DE RUYSSCHER, Voorzitter, Ignatius Wagram Ludovicus WAUTERS, Antonius Josephus DIDDENS en Carolus VAN DE SANDE, leden, allen landbouwers te Leest gehuisvest.

  2. Het Bureel der Kerkmeesters vertegenwoordigt door de heren Joannes Victor SCHEERS, Voorzitter,Petrus Joannes SELLESLAGH, Secretaris en Josephus STEEMANS? Tresorier, allen landbouwers te Leest gehuisvest.

  Item ten bijwezen van den heer Henricus Livinus DE LAET, landbouwer Burgemeester der gemeente Leest, daar gehuisvest, handelend als lid van regtswege zoo van Armen Raad als van Kerkbureel zijner gemeente.

  Wij overgegaan zijn tot openbare Verpagting der goederen gelegen onder de gemeenten Leest, Hombeeck, Heffen, Kapellenopdenbosch, Thisselt en Mechelen in eenendertig artikels beschreven op het nagemeld goedgekeurd Cohier van Lasten en Voorwaarden, waarvan de vijftien eersten den eigendom zijn van den Armen, de artikels zestien tot en met vierentwintig van Kerk en van Armen onverbrekelijk elk voor de helft en de artikels vijfentwintig  tot en met eenendertig van de Kerk. (…)

  Wij hebben de goederen artikel per artikel opgeroepen en dezelve verhuurt aan de laatste en hoogste bieders, zoo als volgt , dewelke gesteld hebben de nagemelde solidaire borgen.

  Art. 1  : Mits veertig francs van Ludovicus JACOBS, landbouwer te Leest, die voor borg aanbiedt Florentinus CAMPION, landbouwer te Leest.

  Art. 2 : Mits achtendertig francs aan denzelven die zelve borg aanbiedt.

  Art. 3 : Mits vijfennegentig francs aan Guillielmus Franciscus CORTEBEECK, zoo voor zich als voor Jacobus DE WIT beiden landbouwers te Leest, elk voor de helft. Nogtans verklaren zij elkander ten voordele van het Weldadigheidsbureel, solidairlijk ieder voor het geheel te verbinden.

  Art. 4 : Mits vijfendertig francs aan Petrus Joannes VAN BOXEM, landbouwer te Leest, die voor borg aanbiedt Henri BERNAERTS, landbouwer te Leest.

  Art. 5 : Mits hondertvijfenzestig francs aan Guillielmus COOLS, landbouwer te Leest, die voor borg aanbiedt Josephe BEULLENS, landbouwer te Leest.

  Art. 6 : Mits zesendertig francs aan Joannes Franciscus VAN GYSEL, landbouwer te Leest die voor borg aanbiedt Joannes Baptista VAN GYSEL, landbouwer te Leest.

  Art. 7 : Mits honderd francs aan Seraphina COECKELBERGH, weduwe van Joannes Baptist VAN HOOF, landbouwster te Leest, die voor borg aanbiedt Joseph MOORTGAT, landbouwer te Leest.

  Art. 8 : Mits zestig francs aan Ludovicus VAN DER TAELEN, landbouwer te Leest, die voor borg aanbiedt Joannes MARNEF, landbouwer te Capellenopdenbosch.

  Art. 9 : Mits tweehonderttwintig francs aan Petrus FIERENS, die voor borg aanbiedt Franciscus MERTENS, beiden landbouwers te Leest.

  Art. 10 : Mits veertig francs aan Florentinus CAMPION, die voor borg aanbiedt Ludovicus JACOBS, beiden landbouwers te Leest.

  Art. 11 : Mits vijfentachtig francs aan Franciscus MERTENS, die voor borg aanbiedt Petrus FIERENS, beiden landbouwers te Leest.

  Art.12 : Mits zeventig francs aan Josephus JANSSENS, die voor borg aanbiedt Joannes Baptista SPRUYT, beiden landbouwers te Leest.

  Art. 13 : Mits honderttien francs te weten aan Ludovicus TROCH, landbouwer te Leest, die voor borg aanbiedt Carolina VERLINDEN, landbouwster te Leest, voor vijfenvijftig francs en aan Henricus DE WIN, landbouwer te Leest, voor vijfenvijftig francs die voor borg aanbiedt Joannes Franciscus DE WIN, landbouwer te Leest.

  Art. 14 : Mits vijfentachtig francs aan Ludovicus VAN DEN BOYNANTS, landbouwer te Hombeeck, die waarborg aanbiedt  Theodore TEUGHELS, landbouwer Hombeeck.

  Art. 15 : Mits veertig francs  aan Petrus Josephus VAN ROEY, maalder te Heffen, die waarborg aanbiedt Henricus BERNAERTS, landbouwer te Leest.

  Art. 16 : Mits zestig francs  aan Joannes Baptista MARNEF, landbouwer te capellenopdenbosch, die waarborg aanbiedt Ludovicus VAN DER TAELEN, landbouwer te Leest.

  Art. 17 : Lot zeventien : Mits hondertzeventig francs aan Petrus Joannes VAN HOOF, landbouwer te Leest, die voor borg aanbiedt Ludovicus NEEFS, landbouwer te Leest.

  Art. 18 : Mits veertig francs aan Joannes Baptista SPRUYT, landbouwer te Leest die voor borg aanbiedt Josephus JANSSENS, landbouwer te Leest.

  Art. 19 : Mits vijfentwintig francs aan Francisca Carolina VERLINDEN, landbouwster te Leest die voor borg aanbiedt Ludovicus TROCH, voormeld.

  Art. 20 : Mits veertig francs aan Christianus VAN DER ZYPEN , landbouwer te Thisselt, die waarborg aanbiedt Ludovicus HUYSMANS, landbouwer te Capellenopdenbosch.

  Art. 21 : Mits vierhonderdtwintig francs  aan Ludovicus HUYSMANS, landbouwer capelleopdenbosch, die voor borg aanbiedt Franciscus DONS, landbouwer te Thisselt.

  Art. 22 : Mits vijfenvijftig francs aan Joannes VERDICKT, landbouwer te Leest die voor borg aanbiedt Joannes Baptista POTUMS, schrijnwerker te Leest.

  Art. 23 : Mits zestig francs aan Joannes Franciscus DONS, landbouwer te Thisselt, die waarborg aanbiedt Ludovicus HUYSMANS, voormeld.

  Art. 24 : Er wordt geboden dertig francs door Ludovicus NEEFS, landbouwer te Leest, voor welken prijs de Verhuurders verklaren  niet toe te wijzen.

  Art. 25 : Mits vijfennegentig francs aan Joannes Baptista POTUMS, schrijnwerker te Leest, die voor berg aanbiedt Joannes VERDICKT, landbouwer te Leest.

  Art. 26 : Mits vijftig francs  aan Franciscus MERTENS, landbouwer te Leest die voor borg aanbiedt Petrus FIERENS, landbouwer te Leest.

  Art. 27 : Mits vijftig francs aan Henricus BERNAERTS, landbouwer te Leest, die voor borg aanbiedt Petrus Joannes VAN BOXOM, landbouwer te Leest.

  Art. 28 : Mits zeventig francs  aan Joannes Franciscus DE WIN, die voor borg aanbiedt  Henricus DE WIN, beiden landbouwers te Leest.

  Art. 29 : Mits vijftig francs aan Theodorus TEUGHELS,die voor borg aanbiedt Ludovicus VAN DEN BOYNANT, beiden landbouwers te Hombeek.

  Art. 30 : Mits zeventig francs aan Adelia CONCILE, weduwe van Carolus ABSILLIS, landbouwster te Leest, die voor borg aanbiedt Henri DE WIN, landb. te Leest.

  Art. 31 : Hier voor is geboden door Ludovicus NEEFS, landbouwer te Leest, vijftien francs, welk gebod is aanzien geworden als te gering.

  (…)

  Gedaan  en geparafeert , dato en plaats als boven, in de tegenwoordigheid  van Joannes Baptista BAUWENS, veldwachter en Joannes Franciscus SELLESLAGH, herbergier, beiden bejaard  te Leest wonende en gehuisvest als getuigen…

  Nvdr : alle betrokkenen tekenden behalve :

  Jacobus BEULLENS, Josephus MOORTGAT en Ludovicus JACOBS dewelken hebben verklaard niet te kunnen tekenen uit oorzaak van ongeleerdheid bij gebrek aan Onderwijs, maar die gesteld hebben een kruis.

  (…)

  Nvdr : de huur was voor 9 jaar en ging in op 1 januari 1883.

  19-02-2012 om 21:22 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1882 – April : Brandstichtingen te Leest.

              “Op een twintigtal minuten afstand van het dorp van Leest, tegen den steenweg

              van Thisselt, ligt een groep van zes of zeven huizen. In den nacht van zaterdag op

              zondag werden de bewoners dezer huizen plotselings gewekt door noodkreten en

              door den hevigen schijn van den brand : de huizen van Mathias Verlinden en van

              Jan Fierens stonden in vlam en vuur. De geburen snelden ter hulp en op dit

              ogenblik bemerkte men dat het huis van den genaamden Cnops en dat van Van

              Loo aan het dak insgelijks aan het branden waren. Dit begin van brand heeft men

              spoedig kunnen blusschen, maar van de huizen van Fierens en Verlinden is niets

              overgebleven dan puinen. Nauwelijks heeft men het vee kunnen redden. Deze

              ramp moet zeker aan eene misdaad toegeschreven worden. Zondag namiddag was

              het parket van Mechelen reeds ter plaatse.

              Twee landlopers werden aangehouden ; doch zij bewezen dat zij den nacht te

              Thisselt hadden doorgebracht. In plaats van ze los te laten heeft de politie echter

              goed gevonden deze twee kerels naar Hoogstraten te zenden.

              Tot hiertoe is men nog op het spoor van den brandstichter niet. Verleden dijnsdag

              is het parket nog te Leest geweest om onderzoekingen te doen.

              (MC-23/4/1882)

   

  1882 – Dat jaar werd het gemeentehuis gebouwd.

   

  1882 – Mechelse Courant van 4 juni 1882 :

              “Te Leest heeft deze week eene gemeentekeus plaats gehad. Men weet dat de

              kiezing van 25 october verbroken was. De katholieke lijst heeft gezegepraald met

              eene schitterende meerderheid.

              Men kan er over oordelen door de volgende vergelijkingstafel :

              Kiezing van 25 october 1881

              De Laet 56 stemmen, De Maeyer 58 stemmen, Vandenhove 60 stemmen,

              Vloebergs 55 stemmen, Bernaerts vader 60 stemmen.

              Kiezing van 5 januari 1882

              De Laet 77 stemmen, De Maeyer 80 stemmen, Vandenhove 77 stemmen,

              Vloebergs 75 stemmen, Bernaerts zoon 81 stemmen.

              Eer aan de katholieken van Leest. Het zijn dappere strijders en de geuzen van

              Leest moogen voor goed hun hol terug inkruipen. De geuzenmolen draait daar

              niet.”

   

  1882 – Mechelsen Courant van 4 juni 1882 :

              “De moniteur van woensdag kondigt de wet af, betreffende de nieuwe

              rangschikking der gemeenten. Ziehier de tabel van het Arrondissement Mechelen:

              Leest : 2 schepenen en 9 raadsleden, idem voor Blaasveld en Hombeek.”

   

  19-02-2012 om 12:28 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  – Jan Theodoor Bogaert volgde Leopold de Meester op als burgemeester te Leest.

              Hij was van Niel, alwaar hij werd geboren op 8 december 1841 als zoon van

              Christian Bogaert en van Pauline De Pauw.

              In 1866 trouwde hij met Maria Louisa Wouters, de weduwe van burgemeester

              Mattheus Buelens.

              Na haar dood in 1875, hertrouwde hij met Marie Louise Loran uit Rijmenam.

              J. T. Bogaert overleed op 3 juli 1881.

   

  1879 – Petrus Jozef Hellemans opende te Leest een parochiale vrije school.

              Toen deze school later meisjesschool werd, ging hij als onderwijzer over naar

              de gemeentelijke jongensschool van meester Dumont.

              Petrus Jozef Hellemans was tevens koster op de parichie.

              Hij was te Ganshoren geboren op 27 maart 1838 en in 1864 te Schoten gehuwd

              met Stephanie Mannekens.    

              Petrus Jozef Hellemans was eerst onderwijzer te Kraainem waar vijf van

              zes kinderen geboren werden.

              Hij overleed te Leest op 19 november 1885. Zijn vrouw Stephanie Mannekens

              stierf 33 jaar later te Asten in Holland, midden in de oorlogstijd.

              (De kosters van Leest, De Band-november 1985)

              

   

  1880 – 30 juni : Benoeming, door de minister van onderwijs, van mevrouw Dumont –

              Matterne, als onderwijzeres vrouwelijk handwerk in de gemengde school van

              Leest. Mevrouw Dumont zou haar pensioen aanvragen in 1904 toen de

              meisjesschool een hulponderwijzeres bijkreeg en haar klas bijgevolg volledig

              leeg liep.

   

  1880 – Bevolking op 31 oktober 1880 : Blaasveld : 1171, Hombeek : 1792, Leest : 1378

              inwoners. (MC-8/10/1882)

   

  1881 – Livinus De Laet uit Hever, volgde burgemeester Bogaert op. Hij was te Hever

              geboren op 24 april 1819 en was er gehuwd in 1845 met Maria Theresia Geets.

              Ze kregen vijf kinderen :

              -Virginie, geboren in 1845.

              -Jan Antoon, geboren in 1849, overleed  op 20/11/1877 bij een ongeval waarbij

              hij een paar ruggewervels had gebroken.

              -Justine, geboren 1852. Ze was getrouwd met Mon Van Baelen uit Blaasveld en

              werd sindsdien te Leest “Madammeke Van Baelen” genoemd. Ze woonden eerst

              op Scheurcappruyn en achteraf in het huis van de kerk tussen het klooster en de

              zaal St.-Cecilia.

              -Jacobus, geboren 1855, overleed op achtjarige leeftijd.

              -Pauline, geboren 1858. Ze trouwde met Henri Evarist Van Bouckout uit Zemst

              die reeds tweemaal weduwnaar was van de gezusters Anna en Marie Katrien

              Ceulemans. “Madame Van Bouckout” woonde te Brussel waar ze een pelswinkel

              Openhield.

              Livinus De Laet overleed te Leest op 19 april 1894.

              Hij was de bouwer van het gemeentehuis (1882).

   

  1881 – Dat jaar overstroomde de Zenne te Hombeek. (MC-juli 1881)

   

  1881 – 6 februari : Begrafenis van Dr. Neeffs, gemeenteraadslid van Mechelen. Deze

              begrafenis had te Leest plaats. (MC)

   

  1881 – 13 maart : Johannes Jacobus Antonius Van Arendonk, overleden op 59-jarige

              leeftijd, beeldhouwer veelal van werk in kerken, (o.a. aan het monument van Mgr.

              Scheppers) werd begraven te Leest.

   

  1881 – 10 juli : “Verleden woensdag is er te Leest eene schuur afgebrand in gebruik bij

              pachter Beullens. Alles wat zij bevatte, zoo als hooi, strooi en landbouwgerief, is

              de prooi der vlammen geworden !

              De schade wordt gerekend op verscheidene duizenden franks.” (MC)

   

  19-02-2012 om 12:26 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  ANGELUS VAN DE VONDEL, landbouwer te Leest.

  V. : “Hebt ge bedregen geweest ?”

  A. : “Nooit, Mijnheer, door niemand”.

  V. : “Van wie huurt gij ?”

  A. : “Van M. Gillis en jufvrouw Baertmans.”

  V. : “Waar gaan uwe kinderen ?”

  A. : “Naar de katholieke school, omdat ik mijn brood win van de katholieken en dat ik weet dat hun dat aangenaam is ; zij zouden soms lastig kunnen geweest zijn was het anders gegaan. Ik heb dat gedaan uit vrees, maar toch uit mijne eigene consciencie, zonder dat mij ooit iemand heeft bedregen.”

   

  AELEWATERS, zoon, te Leest. Vrijwillige getuige.

  “Mijn vader heeft de sakramenten geweigerd gezien zoolang een kind van 12 jaar niet uit de gemeenteschool is gebleven. Dat deed hij tegen zijnen dank, nu blijft het kind te huis.”

   

  LOUISA VERTONGEN, landbouweres. Vrijwillige getuige.

  “De pastoor heeft mij de absolutie geweigerd omdat mijne kinderen naar de gemeenteschool gaan waar ze goed leeren en waar een goede meester is. Ik ben naar het bisdom gegaan verleden jaar dijnsdag voor vastenavond en daar met eenen

  onder-bisschop , of zoo, gesproken die mij gezegd heeft, gij moogt niet zonder sakramenten leven, de school is goed. Indien ze slecht wordt heeft hij gezegd dan moet gij beloven uwe kinderen er uit te trekken. Ik ben naar den pastoor dat gaan zeggen, en hij heeft gezegd dat hij de absolutie gaf voor eenen keer. Dan ben ik niet teruggegaan. Hij heeft gezegd dat hij naar onzen meester M. Vinquart van Huy zou schrijven en mijnen man zou opmaken en dat ik met mijne kinderen zou moeten vertrekken op mijnen rug.” (Langdurig gelach)

  V. : “Heeft uwe man u verlaten ?”

  A. : “Neen maar hij was fel opgestookt. Hij heeft mij zelf gezegd dat iemand hem opgehitst had maar hij zegde niet wie. De pastoor heeft mij ook een brood geweigerd, zonder de reden te zeggen.”

  V. : “Maar gij hebt ze toch goed kunnen verstaan ?”

  A. : “Ja, ja. De onderpastoor heeft ook de vrouw van Govaerts opgestookt haren man te verlaten liever als hare kinderen in de gemeenteschool te laten.”

   

  CATHARINA VAN LINDEN, vrijwillige getuige.

  “Mijn zoon is hulponderwijzer genoemd in 1879 de 15e april. Dan heeft de pastoor gezegd : nu zie ik dat het voor het geld is dat uwe andere kinderen in de gemeenteschool zijn. Als hij er te veel is heb ik geantwoord, moet de gemeente hem maar afzetten. Dat zullen ze niet doen heeft hij dan gezegd, er zijn 1400 onderwijzers te kort.

  Te Paschen heeft hij mij de absolutie geweigerd. Ik heb gezegd wat kan ik doen ?

  Hij heeft geantwoord er zijn meer katholieken als liberalen om u te helpen. Ja zeide ik, maar nu snijd mijn mes van twee kanten.” (Gelach)

  V. : “Waar gaan uwe kinderen ?”

  A. : “Nog naar de gemeenteschool.”

   

  EGIDIUS DIERCKX. Vrijwillige getuige.

  “Een mijner geburen, De Boeck, heeft mij gezegd dat zijne kinderen naar de vrije school gingen, omdat hij niets anders dierf doen, maar dat hij spijt had zijne kinderen niet bij Dumont te mogen zetten, dat ze in de andere school achteruitgingen.”

  De zitting wordt ten 7 ure geheven.  

   

  De zitting wordt ten 9 ¼ geopend.

  Verscheidene vrijwillige getuigen doen zich opschrijven. Bij het openen der zitting ontstaat er eene hevige opschudding. De heer Wauters, bestuurder der vrije katholieke school van St Rombauts te Mechelen, die zich als vrijwillige getuige komt aan te geven, wordt door den brigardier der gendarmen van de voorgehouden plaatsen weg gedreven, en eischt in naam der vrijheid dat de voorzitter die plaats gansch doet ontruimen. De heer De Vigne beveelt dat enkel de journalisten op die plaats mogen blijven.”

  Volgen nog diverse getuigenissen van mensen uit Tisselt, Heffen...

   

  In 1979 werd de gemengde parochieschool opgericht in de voorste lokalen van “Ter Coose” in de Kouter. Het eerste schoolhoofd, tegelijk koster, werd P. Jozef Hellemans. (°1838, + 1885)

   

  19-02-2012 om 12:22 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

              het ambt van hoofdonderwijzer der gemeenteschool zal warnemen.

              Ingevolge den wensch uitgedrukt door den Gemeenteraad, in zijne zitting van

              28 december 1916, zijn wij zoo vrij namens de Raad, U zijne en onze oprechte

              danken aan te bieden, voor Uwe zoo nauwgezette als eervolle waarneming van

              het ambt van Hoofdonderwijzer onzer gemeenteschool gedurende omtrent veertig

              jaren. Wij zeggen Eervol, en met rede, want de opvoeding der jeugd, was steeds

              uwe groote bezorgdheid, ook uwe school was altijd bij wedstrijden, op de eerste

              plaatsen.

              Nogmaals dank dus, en welverdiende rusttijd, gunnen wij U van harte, nog vele

              jaren.

              Namens het gemeentebestuur, ondertekend Vandenbossche en Burgemeester

              J. Bernaerts.”  

   

   

  1879 -                                  DE SCHOOLSTRIJD

   

  De eigenlijke schoolstrijd begon in ons land met de wet Van Humbeeck in 1879, die bepaalde dat elke gemeente een openbare lagere school moest hebben, waar het godsdienstonderricht alleen op uitdrukkelijk verzoek van de ouders, buiten de normale lesuren, door geestelijken mocht worden gegeven.

  Daarnaast kreeg de administratie het verbod onderwijzers aan te nemen die geen diploma van een officiële normaalschool konden voorleggen.

  Die wet had een voorgeschiedenis die opklom tot Willem I, die zich had voorgenomen het hele onderwijs te reorganiseren en te leiden.

  De liberalen gingen in 1815 met dit principe akkoord, maar bij hun unie met de katholieken in 1828 erkenden zij het recht op vrijheid van het confessionele onderwijs in ruil voor de belofte van persvrijheid.

  Artikel 17 van de Belgische grondwet luidde daarom in 1831 : “Het onderwijs  is vrij.

  ...Het openbaar onderwijs, gegeven op kosten van de staat,wordt geregeld bij de wet”.

  In beginsel waren er dus twee grondwettelijk evenwaardige schoolnetten in België : een openbaar en een confessioneel, of anders uitgedrukt : een neutraal staatsonderwijs en een vrij katholiek onderwijs.

  Het liberale congres van 1846 eiste echter voorrang voor het staatsonderwijs om alle kinderen tot goede staatsburgers op te leiden.

  Na de electorale overwinning van de liberalen in 1878 werd de wet Van Humbeeck aanvaard. Die wet leidde tot het uitbreken van de schoolstrijd (1979-1884), die door de katholieken in alle hevigheid tegen ‘de scholen zonder God’ gevoerd werd.

  In een groot aantal gemeenten werden toen katholieke scholen opgericht (in 2000 gemeenten op de 2500) en in de confessionele gemeentescholen steeg de schoolbevolking van 13% (1878) tot 63% (1880) van de schoolgaande jeugd.

  De schoolstrijd zou de katholieke partij in 1884 een grote verkiezingsoverwinning opleveren.

  Na 1884 ging de strijd van de zijde der liberalen voort : tegen de sluiting van 1000 openbare gemeentescholen, tegen de broodroof van duizenden door de staat gediplomeerde leerkrachten en tegen een verregaande subsidiëring van het vrij onderwijs, tot in 1919 met instemming van alle politieke partijen een wet de gelijke subsidiëring bezegelde.

  Deze vrede zou bewaard blijven tot begin van de jaren vijftig.

  Naar aanleiding van die tweede schoolstrijd (1954-1958) richtten de Belgische bisschoppen “School en Gezin” op. Ook Leestenaars engageerden zich om (vanaf maart 1956) met een (meestal maandelijkse) bijdrage het katholiek onderwijs in stand te houden.

  (Kroniek van België, Standaard Uitgeverij en Nederlandse Larousse)

   

  In het Parochie-Archief van Leest ligt een verslag van het “Nauwkeurig verslag der zittingen gehouden door de Officieele Schoolinkwisiteurs te Mechelen”.(Betreft een brochuurtje uitgegeven door de vrije katholieke scholen van Mechelen)

  Zaterdag 9 en maandag 11 april 1881 – Ondervraging van Gemeenteonderwijzer Dumont :

  DUMONT. Gemeenteonderwijzer te Leest.

  “Ik ben in dienst sedert oktober 1878.

  In juni 1879 heeft de Pastoor Van der Cruysse, mij den post van koster, organist en onderwijzer der klerikale school aangeboden. Ik heb geweigerd. Hij sprak eerst van 1900 fr. voor alles te samen ; later van 1800 fr.” (Getuige beziet een papier dat hij in de hand heeft).

  V. : “Gij moogt geene nota’s gebruiken”.

  A. : “Het zijn maar de en-tête;...” (gelach)

  “Moortgat, een voorbeeldig man, is door den Pastoor als organist afgezet geweest. De klerikale school is bestuurd door eenen zekeren Hellemans, gediplomeerde onderwijzer, die tevens koster en organist is, en door Fr. Moons, oud 17 jaren, zoon van een gemeenteraadslid. Zij telt 170 leerlingen, 18 à 20 onder de 6 jaar.

  Hellemans heeft mij zelf gezegd een inkomen van omtrent 2400 frs. te hebben. De moniteur Polspoel heeft 8 à 9 stuivers (72 centiemen) daags.

  De arme kinderen der klerikale school ontvangen schoolbehoeftens en kosteloos onderwijs. De overigen betalen naar vermogen 40, 50 of 60 centiemen per maand.

  Kinderen die vroeger 60 centiemen betaalden, gaan nu kosteloos naar de klerikale school, bij voorbeeld de kinderen De Vleeschouwer.

  Vroeger telde de gemeenteschool 180 leerlingen. In oktober 1879 waren er slechts 9, dit getal is langzamerhand aangegroeid tot 28.

  Ik wijt de ontvolking toe aan de handelwijze der geestelijkheid, bijzonder van den Pastoor. Hij heeft het burgerlijk onderwijs als gevaarlijk voor zeden en geloof, ja als verderfelijk afgeschilderd. In de gemeentescholen zegde hij, zullen veel onnodige zaken geleerd worden, die de kinderen niet moeten kennen, bij voorbeeld de namen van stroomen en rivieren in andere landen; in onze scholen zullen zij leeren lezen en schrijven, en al wat noodig is.

  Om mijn gezag te ontnemen, vergeleek hij de onderwijzers aan schijnheiligen, schismatieken, ja, aan eene landpest die door elkeen met de grootste zorg moet gevlucht worden. Eenige personen hebben dien raad gevolgd, onder anderen Vleminckx gemeente raadslid, die eens aan den burgemeester aanraadde, in eene herberg, het gezelschap van den onderwijzer te vluchten.

  Een ander middel was, dat de katechismus, die vroeger in de kerk gegeven wierd van october 1879 tot in maart 1880 in de klerikale school gegeven wierd.

  Kinderen, die in de gemeentescholen gingen, wierden daar geweigerd. Nu wordt de katechismus weer in de kerk gegeven, maar de kinderen der gemeenteschool worden zelden ondervraagd. Een kind Govaerts, is nooit ondervraagd geweest en het is daarom dat het de school heeft verlaten.

  Twee kinderen der gemeenteschool die dit jaar hunne eerste Communie moesten doen, worden waarschijnlijk uit misachting de laatste gezet.

  Een ander middel is het weigeren der Sacramenten. De pastoor had mij zelf gezegd dat de kinderen hunne eerste Communie niet zouden mogen doen, maar dit is bij de bedreiging gebleven.

  Aan mijne vrouw wierden de sacramenten geweigerd om dat ze het naaiwerk onderwees, aan Joseph Aelewaters, ziek zijnde, wierden de sakramenten zoo lang geweigerd, tot dat een kind waar hij voogd van was naar de katholieke school ging.

  Aan Pateet J.B. die in 1879 wilde trouwen heeft de pastoor de sakramenten toegediend op voorwaarde dat een bestedeling, en zijn knecht uit de avondschool zouden wegblijven.

  De pastoor heeft brood geweigerd in eene uitdeeling van brood, aan eenen stokouden grijsaard, Vertongen, waarvan de klein kinderen naar de gemeenteschool gingen. Later heeft hij zulks ook aan de dochter van Vertongen, vrouw Roelands geweigerd.

  De eigendommen van Leest behooren voor de helft aan groote klerikale eigenaars. Ik ken geen feiten van drukking tenzij door tusschenkomst van den pastoor , bij voorbeeld Alf. Cooseman heeft eenen bestedeling uit de gemeenteschool moeten wegnemen, en Franciscus De Laet ook. Zulk is ook aan den burgemeester Bogaerd door den baron d’Overschie of zijn rentmeester voor het kind van Bogaerd gevraagd.

  Er is eene uitdeeling van brood gebeurd met de inhuldiging der klerikale school. Drij pachters der gemeente hebben daaraan geen deel mogen nemen omdat zij niet gegeven hadden en geen vlag uitgesteken.

  De zoon van den veldwachter Bouwens, schoenmaker, mag voor de geestelijkheid niet meer werken omdat zijne broerkens naar de gemeenteschool komen.

  De genaamde Fierens heeft mij zelf gezegd dat hij verplicht wasdoor juffer Van den Bosch van Schaerbeek zijne kinderen uit de gemeenteschool weg te nemen.

  Een zekere Maes die 4 kinderen heeft, moest 300 fr. Hebben. Hij heeft ze van den pastoor gekregen op voorwaarde dat hij zijne kinderen in de klerikale school zette.

  Geerts heeft zijne kinderen in september 1880 uit de gemeenteschool moeten wegnemen, onder bedreiging van de hulp welke de vrouw Geerts van hare zuster, meid bij den deken van Laeken, kreeg, te zien weigeren.

  De onderpastoor heeft aan mijne vrouw gevraagd het handwerk niet meer te onderwijzen, en mij te vragen den katechismus niet meer te doen, zeggende dat indien ik dat weigerde, het een bewijs was dat ik haar weinig achtte of beminde.” (Gerucht buiten de zaal.) (Parochie-Archief nr.80)

  19-02-2012 om 12:18 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1878 – In oktober 1878 werd Jan Dumont onderwijzer te Leest. Hij was afkomstig van

              Orsmaal-Gussenhoven en gehuwd met Anne Jepherina Matterne. Voordien was

              hij onderwijzer te Zemst-Laar.

              Hij woonde in het schoolhuis en had drie kinderen : Stefanie, Albert en Raymond.

              Evenals hun vader gingen ze allen in ’t onderwijs.

              Voor meester Dumont was De Keersmaeker hier onderwijzer, door de gemeente

              betaald. Erg lucratief was de job van onderwijzer in die tijd niet : “la misère en

              redingote”, zo werden ze toen bestempeld. Ze droegen zoals de burgemeester en

              de dokter een lange jas (redingote).

              Het begin van zijn carriëre te Leest werd gekenmerkt door de schoolstrijd.

   

              Mijn grootvader Jan-Baptist Mees was een oud-leerling van meester Dumont.

              Hij vertelde in 1976 :

              “...ik was een deugniet toen ik klein was, leren zat er voor mij niet in, maar

              kattenkwaad uitsteken, in ’t school en daarbuiten des te meer. Aan de appelen

              gaan zitten in de pastorij en vechten met Fons Hellemans en de andere jongens...

              Ik heb daar dikwijls slaag voor gekregen van mijn vader en meestal terecht, maar

              die keer van meester Dumont, dat vergeet ik nooit. Ik had weer iets misdaan, ik

              weet niet meer wat en ‘k moest bij meester Dumont komen. Ik had toen juist een

              nieuw floeren pak gekregen van mijn vader. Meester Dumont zou er dus geen stof

              uitkrijgen, maar de slagen die ik toen gekregen heb !

              Gelukkig brak zijne regel na een twintigtal keren.

              De linten in mijn kostuum stonden er maanden daarna nog in. Ja, meester

              Dumont, dat was ne krak, die sloeg voor “ ’t hemmen”...

              Ik herinner mij ook nog dat hij eens met zijn been in het klokkenzeel verstrengeld

              geraakte en mee omhoog getrokken werd met zijn hoofd omlaag.

              Hij had zijne voet gebroken. De weken daarop kwam hij naar school met de hulp

              van een stoel. Zijn ene been steunde de grond, zijn andere lag geplooid op die

              stoel, dewelke hij met zijn handen telkens verplaatste, een koddig gezicht was dat

              toen...”

              Passage uit “Zo de ouden zongen...” van J.A.Huysmans in De Band van maart

              1980 :

              “...voor de heren hadden wij in ons buffet enkele speciale glazen met een oorken

              aan, van vorm zoals meisjes, met ingebonden lenden, op hoge schoenhakken : dus

              niet aanvaardbaar voor gewone mensen, den Burgemeester Bernaerts

              aangeboden, met gehalveerde moed, omdat diens aanwezig ontzag, de

              drinkebroers hun dorst plots milderde ; aan Mijnheer Moyson, met wat waakzaam

              nazicht, want die was nogal vergeetachtig in betalen, aan Mijnheer Dumont,

              meester Dumont, door mij met wat leedvermaak, omdat ik die man met de

              koterhaak, groter dan hijzelf, nooit naar zijn soms vierkante kin zou hoeven op te

              kijken. Ik werd eerder naar het Mechels College gestuurd.

              Ik vond hem niet lief om volgende reden : in 1914, na de thuiskomst van de vlucht,

              had ik in de beemden bij de bommentrechters rond ons beschoten dorp, een

              houten bak vol oorlogstuig vergaard, waaronder koperen bombuskens, geuten

              hulsels met koperen sierbanden aan, koperen mitrailleurs hulzen en kogels en

              loden bollen.

              Op zekeren dag staat Madammeke Dumont voor haar deur en ze roept me :

              “Bertje,” zegt ze, “onze meester weet van de kinderen dat ge zo’n schoon

              bommenpotten hebt, hij zou die eens graag bekijken.”

              Ja, en ik er met mijn buit naartoe.

              Aan Madammeke heb ik die eens durven terugvragen, en die zei : “Ik zal het

              aan den meester zeggen”.

              En het bleef daarbij...”

   

              In het februarinummer van “De Band” in 1955 schreef Frans Moyson :

              “Van meester Dumont kregen we een solied onderwijs dat een stevige grondslag

              was voor onze latere studies.

              We hadden veel respect voor hem, maar ook veel schrik van zijn “koterhaak” die

              in de winter moest dienen om de stoof te koteren en het vuur aan te wakkeren...

              Die koterhaak was een tuig om ontzag voor te hebben, want hij was zo groot als

              meester Dumont zelf, en hij moest niet alleen dienen om het vuur aan te wakkeren,

              maar soms ook om diegenen die niet horen wilden, te doen voelen dat de meester

              het meende.

              Meester Dumont had ook biekens en het was voor ons een buitenkansje als de

              biekens aan ’t zwermen waren : terwijl hij de zwerm ging vangen, mochten wij op

              de speelplaats gaan spelen.

              Ik herinner me ook nog dat we op een zomerse voormiddag gedurende de klas

              opgeschrikt werden door een hevig geronk. Het was een vliegmachien.

              We mochten van meester Dumont naar buiten gaan om ons eerste vliegmachien te

              zien...”

   

              En in augustus 1957 haalde Stephanie Dumont, de dochter van de meester, in De

              Band, herinneringen op aan haar vader.Ze was toen 79.

              “Vader was onderwijzer te Leest van november 1878 tot einde schooljaar 1917.

              Mijn ouders gingen dan naar Evere wonen bij mijn broer Albert, die aldaar

              bestuurder was van School nr. 3, Leuvense steenweg. Daar stierf moeder in 1923

              en vader in 1931.

              Ik was 37 jaar in het onderwijs, waarvan de 23 laatste jaren in Anderlecht, waar

              ook mijn jongste broer, Raymond, onderwees.

              Zo lang onze ouders in Leest waren, gingen wij natuurlijk zo dikwijls mogelijk

              ‘naar huis’.

              In 1945 ging ik mij standvastig in Orsmaal vestigen. In 1946 ging Albert met

              pensioen en kwam samen met zijn vrouw bij mij wonen. Ons gelukkig samenzijn

              duurde niet lang : Albert werd ons ontnomen in 1947.

              In juli 1956 stierf Raymond in Anderlecht. Ik woon nu alleen maar heb hier nog

              een twintigtal kozijns en nichten. De zoon van mijn vader’s broer is hier

              burgemeester.

              Van 1911 tot 1915 was ik onderwijzeres te Overhespen en ik woonde er bij mijn

              oom en tante.

              In 1914, op 15 augustus, kwamen mijn twee broers mij halen en brachten mij

              naar Leest bij onze ouders. Mijn broers keerden weer naar hun scholen.

              Op 20 augustus vluchtte ik naar Boom met mijn ouders.

              Na drie weken kwamen wij terug per camion naar Leest, waar al de deuren open

              stonden. Op een morgen rond 4 uur bracht een Duits soldaat de 2 jongste

              kinderen Albert en Jan, van Beullens uit de Biest, bij ons. Die waren alleen thuis

              achtergebleven als hun ouders en de overige kinderen werden verjaagd.

              Als alles kalm werd rond hun huis, hebben ze allerlei op hun kruiwagen geladen

              en kwamen ze naar ’t dorp, op zoek naar tante Trien en vandaar zijn ze bij ons

              aangeland.

              Ja, die kruiwagen : daarop stond een mand en daarin een brood, een zij spek, een

              kom vet, een broodmes, een pot voor water, een doos met knoppen en garen, een

              naald stak aan de kraag van hun jaske.

              Ik vroeg : “Wie heeft dat alles voor u gereed gemaakt ?” – “Ik”, zei de kleinste,

              (Albert, nog geen vijf jaar!) “maar het spek heeft onze Jan uit het vleesvat

              genomen, want ik kon er niet aan, ik ben nog te kleintjes”.

              “En die naald ?”

              “Die steekt daar om ze niet te verliezen, want als er nu een knop van mijn broek

              ging, moest ik er hem toch aanzetten hé.”

              De eerste Leestenaar die we na 14 dagen weer zagen, was Louis Van den Brande.

              Die vertelde ons hoe alle mensen op zoek waren naar hun koeien en andere

              beesten. Vader deed aan Beullens zeggen dat zijn zoontjes bij ons waren. Vader

              Beullens is al lopende bij ons aangekomen en dan hebben wij een scène gezien

              tussen de kinderen en hun vader en we hebben allen samen tranen van geluk

              gestort. Ik geloof dat dit een der schoonste herinneringen van mijn ouders aan

              Leest geweest is.

              Ik kwam eens in Leest terug op de begrafenis van Juffrouw Mathilde Hellemans

              en  verbleef later eens enkele dagen bij meester Meyers.

             Mijn eerste meester in de school van papa was Alfons Polspoel, die graag

              fungeerde als moniteur.

              Later kende ik de meesters  Hellemans,  Constant Teughels,  Alex Van den

              Bossche, De Win en Constant Moons, de opvolger  van mijn vader. “

              (In 1957 verbleef Stephanie Dumont op de Grote Stweg 74 te

               Orsmaal-Gussenhoven)  

   

              Na 38 jaar dienst ging meester Dumont met pensioen op 28 december 1916.

              Hij vestigde zich met zijn gezin te Evere bij zijn zoon Albert die daar schoolhoofd

              was  en hij zou daar  op 2 februari 1931 overlijden.

              Op 27 januari 1917 ontving hij van het gemeentebestuur van Leest volgende

              dankbetuiging :

              “..bij deze doen wij Uld kennen dat Mr. Moons, met den 1 februari eerstkomende

  Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1878 – 13 november : “REGLEMENT VAN POLICIE DER GEMEENTE LEEST, alsoo

              gedaan en vastgesteld door den gemeenteraad van Leest, in zitting van 13

              november 1878 :

              Artikel 1 – De openbare plaatsen, alwaer men drank verkoopt zullen van den 1

              november tot den 31 meert alle dagen worden gesloten ten 9 ure ’s avonds, en ten

              10 ure van den 1 ste april tot den 31ste october.

              Artikel 2 – Telken dage zal de klok een kwart uurs voor degene hiervoren bepaald

              worden geluid, ten einde een ieder van die sluiting te verwittigen.

              Echter zal de burgemeester in geval van feesten, openbare verlustigingen of in

              buitengewone omstandigheden dit uur mogen verschuiven, of zelfs bevelen dat de

              aftochtsklok niet geluid worde.”

   

              Hst.IV – Algemeene gezondheid, zuiverheid der straten, voorzorgen ter

              voorkoming van besmettelijke ziekten, verkoop van drogerijen.-

              ...

              Artikel 30 – Het is verboden op de straat iets te werpen of neder te leggen dat

              stinkende uitwasemingen zou kunnen veroorzaken of luchtgezondheid benadeelen,

              behalve het mest en het vet voor den landbouw bestemd, hetwelk denzelfden dat

              moet vervoerd worden.

              Artikel 31 - ...

              Artikel 32 – Alle uitverkoopers van drank, in volbouwde straten wonende, zijn

              gehouden pissijnen te maken, in dier voege dat de waters niet afloopen op den

              openbaren weg. Die pissijnen zullen bijtijds worden gezuiverd om geenen stank

              te veroorzaken.

              Artikel 33 – Het is verboden binnenshuis konijnen op te voeden...

              Artikel 36 – De karren met drekachtige stoffen geladen, behalve degenen bestemd

              om onmiddellijk op het land te worden vervoerd, mogen bij dag niet blijven staan

              op de straten...

   

              Hst. V – Openbare Veiligheid.

              Artikel 57 – Het is verboden, steenen, sneeuwballen of andere stoffen op peerden

              te werpen, dezelve door aflossen van geschut of onbetamelijk kletsen met de

              zweep te verschrikken. Het spel met reepen of vliegers, in openbare straten of

              wegen, is stellig verboden.

   

              Hst.VII – Verscheidene bepalingen.

              Artikel 81 – Het is verboden zich naakt te baden ; en zelfs met kleedsel is dit

              verboden , in de nabijheid van woningen of van openbare wegen.

              Artikel 83 – Het is aan verminkte of aan gebrekkelijke personen verboden in

              straten of wegen hunne gebreken of wonden te toonen om het medelijden der

              voorbijgangers te verwekken...

   

              Alsoo gedaan en vastgesteld in uitvoering van artikel 78 der gemeentewet van

              30 Meert 1936, door den gemeenteraad van Leest, in zitting van 13 november

              1878. De Secretaris Sebrechts, de Burgemeester Leopold de Meester.”

   

  Bij dit reglement vonden we een lijst met de hebergen van Leest, gedateerd op 31 december 1878 :

   

  Straat                          Benaming                               Herbergier

  1. Mechelbaan          In ’t Brughuis                         Van Moer Jan Frans

  2. Dorp                       Bellevue                                 Van den Heuvel Th.

  3. Dorp                       In Thisselt                               Vermeeren Frans

  4. Dorp                       In den Rozelaer                      Verlinden Antoon

  5. Dorp                       Estaminet                               Wwe. Teughels J.B.

  6. Dorp                       In de Kroon                             Fierens Jacobus

  7. Dorp                       In Sint Sebastiaen                   De Vleeshouwer J.

  8. Dorp                       In de Groene Linde                Wwe. Van Hoof J.B.

  9. Dorp                       In den Sleutel                         Huysmans J.B.

  10. Dorp                     In de Zwaan                           Wwe. Baerts Corn.

  11. Dorp                     Estaminet                               Diddens Josephus

  12. Dorp                     In Roomen                              Symons Petrus

  13. Dorp                     Het Keizershof                        Patteet Frans

  14. Dorp                     In den Nieuwen Buiten          Huysmans Jacobus

  15. Koeistraat             In de Wandeling                     Kerremans Joannes

  16. Koeistraat             In de Kantin                            Ravyts Carolus

  17. Tinneschuurstr     Herberg                                  Absillis Joannes

  18. Thisseltbaan         Op het Bergsken                    De Ruysscher Aug.

  19. Thisseltbaan         In de Groene Weide               De Greef Carolus

  20. Thisseltbaan         In de Passant                          Van Kerckhoven J.

  21. Thisseltbaan         Het Nieuwhuys                       Huysmans Guill.

  22. Thisseltbaan         A la Station                             Steenmans Petrus J.

  23. Thisseltbaan         In de Wijngaert                      De Muyer Jan Frans

  24. Thisseltbaan         In Frascati                              Van den Brande Frans

  25. Thisseltbaan         In het Hoefijzer                      Van Looy Melchior

  26. Thisseltbaan         Het huis ten Halven               Wwe. Van Win

  27. Capellestraat        Herberg                                  Van den Brande Petrus

  28. Kleinheide            De Vlasbloem                         Geerts Antoon

  29. Kleinheide            In de Warande                        Maes Joannes

  30. Kleinheide            In de Koeisteert                      Geerts Frans A.

  31. Kleinheide            In den Nachtegaal                  Geerts Victor

  32. Capellebaan         In den Boomgaert                  Meysmans Joannes

  33. Alemstraat            In den Boer                            Van den Heuvel Ph.

  34. Alemstraat            In Roomen                              Schaerlaken Egid.

  35. Alemstraat            Jagersrust                               Spoelders Joannes

   

  Een lijst van 1887 vermeldt 47 en één van 1895 vermeldt 52 herbergen.

  In 1930 waren er 30 herbergiers in de gemeente.

  19-02-2012 om 12:13 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1867 – Petrus De Maeyer werd burgemeester van Leest. 

              Hij was te Leest geboren op 14 december 1809 en overleed te Mechelen op 12

              Februari 1891.

              Petrus De Maeyer was gehuwd met Monica De Blezer.

              Zij was geboren te Puurs op 2 augustus 1807 en overleed te Leest op 31 december

              1861.

   

  1867 – “Het is nu reeds voor den vierden maal, beminde christenen, dat de cholera ons

              komt bezoeken : in 1832, in 1849, 1859 en nu in het ongelukkige jaar 1867.

              Die onzichtbare vijand klopt aan onze deur, treedt in onzen woningen binnen, zet

              zich neder bij onze slaapsteden, en hoopt slachtoffer opslachtoffer...”

              (Sermoenen van pastoor Joris – Parochie-Archief 57 Leest)

   

  1867 – 2 mei : De gemeente opende een avondschool voor volwassenen. (DB-mei 1958)

   

  1868 – 12 februari : Stichting van de maatschappij “van den Heiligen Vincentius a Paulo,

              den schamelenden armen bedeelende.”  

   

  1869 – “Aen Hunne Majesteiten den Koning en de Koningin der Belgen.

              Sire, Mevrouw,

              Het is dan waar dat de onverzoenbare dood het duurbaar kind aan Uwe

              teederheid komt te ontrukken en dat alle Uwe pogingen, alle uwe zorgen, dien

              wreeden slag niet hebben kunnen verwijderen.

              Dit onmeetbaar ongeluk welke het Vaderland van zijnen Erfprins berooft, in

              wiens toekomst wij allen onze hoop stelden, heeft ons, evenals de gansche

              Belgische familie smartelijk getroffen. Mochte het diepe medegevoel, ons door dit

              treurige verlies ingeboezemd, Uw lijden enigszins verzachten, mochte de

              betuiging onzer onwrikbare verkleefdheid eenige leniging aen Uwe smarten

              toebrengen, dit ware de vervulling van onzen vurigsten wensch in deze droeve

              omstandigheid”.

              (Motie van de Leestse gemeenteraad – 30 januari 1869)

   

  1871 – Leopold de Meester nam de burgemeestersjerp over van Petrus De Maeyer.

              Leopold was een zoon van Pieter Jan de Meester (eveneens burgemeester te Leest

              en te Hombeek) en van Catharina Geelhand de Merxem.

              Hij werd geboren in 1825 en huwde met Anna Rachel de Coussemaeker.

              Leopold de Meester was eeerst schepen te Hombeek (1856), daarna burgemeester

              te Leest en nadien provincieraadslid van Antwerpen.

              Hij woonde op een kasteeltje op de weg naar Hombeek.

              Het was zijn zoon Henry de Meester de Ravenstein die het Hof ter Haelen

              verkocht aan Emiel Verschueren. Henry werd later burgemeester te Zandhoven.

              Leopold de Meester overleed in 1885.

              Hij was ook de grootvader van de laatste burgemeester van Hombeek.

   

  1872 – 10 november : Die dag overleed te Leest Edmondus De Smedt, geboren te

              Hombeek op 4/6/1837, landbouwer en wonende te Hombeek. Hij was gehuwd

              met Anna Gertrudis De Smet en zoon van Joannes Baptist en Maria Anna De

              Roy.

              Hij werd op 10 november om 19u38 gevonden op de spoorlijn

              St-Niklaas-Mechelen tussen de barelen 3 en 4.

              (Burgerlijke Stand Leest, overlijdens 1872, akte 37)

   

  1873 – Jan Baptist Bauwens werd benoemd tot veldwachter.

              “Bij beraming van den12 april 1900, heeft de gemeenteraad van Leest aanvraag

              gedaan tot het bekomen der Medalie van 1e Klas voor den heer Jan Baptist

              Bauwens, alsdan veldwachter te Leest, voor dezes goede diensten van meer dan

              35 jaar veldwachter, en tot heden is er geen gevolg aan gegeven.

              Aangezien d’heer Bauwens, alsnu op pensioen gesteld is, zoo nemen wij de

              vrijheid door deze, onze vroeger gedane vraag te herinneren...”

              (Brief van het gemeentebestuur tot de arrondissementskommissaris van

              Mechelen, gedateerd 21 november 1901)

   

  1875 – 5 mei : Gemeentesecretaris Sebrechts kwam in dienst. Hij verving de overleden

              Fremie. (DB-mei 1958)

   

  1876 – Stand der bevolking genoteerd op 31 december 1876 :

              Blaasveld : 1078, Breendonk : 1828, Heindonk : 581, Hombeek : 1799, LEEST :

              1410, Tisselt : 1830, Willebroek : 5125.

              (’t Vaartland nr.3 – 1977)

   

  1877 – “Het proces-verbaal der verpachting van het gras, groeiende langsheen  de wegen

              van de gemeente, leert ons dat de opbrengst ervan 168,50 fr en de onkosten

              16,55 fr bedroegen.

   

  1877 – A. Luytgaerens uit Mechelen werd veearts van het district dat bestond uit de

              gemeenten Blaasveld, Heffen, Heindonk, Hombeek, Leest, Mechelen en

              Willebroek.

   

  1877 – In de provincieraad van 3 augustus werd de provinciale bouwmeester Blomme

              belast met de plans en bestekken voor het bouwen van een meisjesschool te Leest.

              In dezelfde raad werd A. De Meester gemachtigd om op zijn eigendom te  Leest,

              de  Bosbeek te verleggen.

   

  1877 - In de provincieraad van 21 november kreeg de gemeente Leest een toelage van

              tweederde van 2341,89 fr, dit als aandeel voor het leggen van de steenweg van

              Tisselt naar Oxdonk.

              (’t Vaartland nr.3 – 1977)

   

  1877 – Op 21 november dat jaar kreeg de gemeente Leest toelating van de Provincieraad

              voor een buitengewoon krediet van 40 fr ten titel van loon aan de

              lantaarn-ontsteker.

   

  1877 – Op 3 december 1877 stemde de provincieraad een buitengewoon krediet van 65 fr

              ten titel van vergoeding aan de heer De Keersmaecker, voor het vervaardigen van

              de nieuwe bevolkingsregisters, alsmede 575 fr als drukkosten der

              opstellingsbulletins.

  19-02-2012 om 12:10 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1866 – “Les chaussées de Hombeeck à Leest et de Heyst-op-den-Bergh à Hulshout

              sont achevées.”

              (Rapport Général – Arrondissement de Malines pour l’ année 1866)

              Het toponiem Kouter vonden heel vroeg terug :

              1366 : “...in Leest supra locum dictum Coutere.” (LGM)

              1391 : “..Comansbloc sit in Leest supra Coutere…” (GM)

              1399 : “Johannes Massijs ...juxta Couterstrate...” (GM)

              1421 : “..in Leest supra locum dictam Coutere..” (GM)

              1431 : “...ad molendium Walteri de Voisdonc sitam...” (GM) enz.

              Op de gemeenteraad van 6 mei 1935 kwam de “Lijnrichting van de Kouter”

              aan de orde :

              “...gezien deze weg een der schoonste is van gansch de gemeente. Gezien het

              veel verkeer dat er op dezen weg plaats heeft, daar hij de rechtstreeksche

              verbinding is met Hombeek Statie en ook met Mechelen, besluit :

              Een lijnrichtingsplan zal opgemaakt worden voor gezegden Kouterweg, van in

              het Dorp tot aan de grens van Leest (weg nr.21 plus gedeelte van weg nr.2).

              Het College zal het plan laten opmaken mits de volgende punten in acht te

              nemen :

              1. De weg zal overal dezelfde breedte moeten hebben van in het Dorp tot aan de

              grens. Waar hij nu smaller is, zal hij later verbreed worden, met dien verstande

              echter dat men steeds zal werken om den weg rechter te maken en om gevaarlijke

              punten, hoeken of draaien te doen verdwijnen.

              2. Daar waar de weg recht is en het breedst, zal men een punt vaststellen, om die

              breedte over gansch de lengte van den weg uit te breiden.

              3. Geen gebouwen, herbouwingen, afsluitingen of beplantingen zullen mogen

              opgericht worden op een afstand minder dan 3,50 meter van de grens van het

              aldus opgemaakte lijnrichtingsplan. Zoodra het plan zal opgemaakt zijn, zal het

              samen met de braadslaging aan de goedkeuring der bevoegde hoogere overheid

              onderworpen worden.”

              

   

  19-02-2012 om 12:05 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  18-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1865 – “Aan Zijne Majesteit Leopoldus II, Koning der Belgen, Sire, Het is ons een

              droevige en tevens eene heilige plicht aan de voeten Uwer Majesteit de betuiging

              der innige deelneming te komen nederleggen, met dewelke de bevolking der

              gemeente Leest zich aansluit bij den algemeenen rouw des lands.

              Koning Leopoldus I de doorluchtige Vader Uwer Majesteit, is tusschen ons

              midden door de onverbiddelikjke dood weggerukt als een aangebeden

              familiehoofd met zich dragende de algemeene jammerklachten van dankbare

              kinderen, de grievende treurnis van een gansch volk bij het afsterven van den

              weldoener des Vaderlands.

              Overtuigd, Sire dat Uwe Majesteit het voorbeeld des doorluchtigen overleden

              Vorsten wil navolgen, en inniglijk verzekerd dat Haar niets zo zeer ter herte

              ligt dan de welvaart, de vrijheid en de onafhankelijkheid van ons duurbaar

              België, aarzelen wij niet en stond aan Uwe Majesteit en Haar doorluchtige

              gade en vorstelijke kinderen, de hulde onzer liefde en onveranderlijke

              getrouwdheid toe te brengen.

              Sire, wij zijn met den allergrootsten eerbeid van Uwe Majesteit de zeer nederige

              dienaars.” (GR-30/12/1865)

   

  1865 – Mattheus Edward Buelens werd burgemeester van Leest maar hij zou datzelfde

              jaar, op 10 april, overlijden, hij was slechts 35.

              Mattheus Buelens was afkomstig uit Hombeek. Hij werd er geboren op 16 april

              1830 als zoon van Peter Buelens en van Joanna Maria Smets.

              Mattheus Buelens huwde te Leest op 26 november 1856, met de weduwe Marie

              Louise Wouters, oudste dochter van burgemeester Carolus Wouters.

              Haar eerste man Jaak Somers, pachter op de Rendelbeekhoeve, was tien maanden

              voordien overleden (14/1/1856).

              Mattheus Buelens liet vier kleine kinderen achter :

              -Jan Constant (geboren 1857, overleden in 1865),

              -Theofiel (geboren 1859, was gehuwd met Pelagie Steemans),

              -Henri Augustinus (geboren 1861, overleden 1876) en

              -Marie Theresia Leonie (geboren 1865, overleden 1873).

              Na de dood van haar man trouwde Marie Louise Wouters een derde maal, in

              1866, met Jan Theodoor Bogaert, die later burgemeester werd van 1879 tot 1881.

              Ze overleed in 1875.

              Ze was de dochter geweest van een burgemeester en de echtgenote van twee

              anderen.

              Tot 1867 zou Bonifacius Lauwers te taak van burgemeester overnemen.

              (De Band-1959)

   

  1866 – “Amélioration de l’école avec acquisition ou construction d’une habitation

               d’instituteur, et construction d’une école de filles avec habitation

              d’institutrice.”

              (Rapport Général – Arrondissement de Malines pour l’année 1866)

   

  1866 – In het dorp werd een bareel aangebracht.

              (DB-maart 1958)

  18-02-2012 om 18:23 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  “Wanneer ik in 1864 tot pastoor van Leest wierd benoemd,” schreef hij, “heb ik eene schoone verbreede kerk gevonden, doch zonder meubilair.”

  Hij zou dat kort nadien in orde brengen.

  Hij begon (1869) met “den nieuwe authaer gothiek van O.L.Vrouw” (1700 fr.).

  Het jaar daarop kreeg ook Sint-Cornelius zijn altaar (1600 fr.) en in 1875 zou het groot altaar (3600 fr.) geplaatst worden.

  Pastoor Vandercruyssen wou de kroon op het werk zetten, toen hij in 1875 zijn kerkraad kon overhalen om brandramen in de kerk te plaatsen:

  “Daer ik jaarlijks uit hoofde van gezondheid eenige weken te Aken moet verblijven heb ik het geluk gehad kennis te maken met de zeer vermaarde glasschilder Schmitz van Aken, welkers voortbrengselen in de hoofdkerk en stadhuis geplaatst, dagelijks de vermaardste kunstenaars uitlokken om dezelve te gaan bewonderen. Hoorende dat hij genegen was om in België de eene of andere kerk door zijn schilderkunst te verluisteren, niet zozeer om er aan te winnen dan om zich meer en meer te laten kennen, heb ik hem uitgenoodigd onze kerk te komen afzien en te willen laten weten wat wij zouden te betalen hebben om de ramen te vervaardigen.

  Ter plaatse gekomen heeft hij aan de leden van het kerkfabriek in het bijzijn van de schepenen de utlegging gedaan van de tableau (Laatste Avondmaal) die hij wilde plaatsen in de bijzonderste der vijf vensters der koor, terwijl hij de vier naaststaande in grizaille met zinnebeeld der evengelisten zoude vervaardigd hebben voor de prijs van 2.828 franken.

  Deze voorstel is aanstonds in zitting van de eerste zondag van july 1875 met eenparige stemmen aangenomen geworden.

  De kerk heeft slechts 1.628 franken, prijs der groote raam betaald.

  De andere 1.800 frank zijn door milde giften betaald geworden, gelijk ook de twee ramen met altaren en een capellen van O.L.Vrouw van Lourdes en van de gelukzalige Joannes Berchmans door weldoeners van de kerk zijn geschonken geworden...”

  De brandramen in het koor vielen zo in de smaak, dat men terstonds de 16 andere vensters uit de kerk aan de Heer Schmitz toevertrouwde.

  Deze vensters waren kleiner dan die van het koor en kostten evenveel : 300 frank per raam. Deze glasramen zouden de eerste wereldoorlog niet overleven.

  (WLS, blz.36 en 37)

   

  1865 – De pastorij,  ruim 90 jaar oud, had dringend behoefte aan een restauratie.

              Het werd een van de eerste verwezenlijkingen van pastoor Vandercruyssen te

              Leest.

              In 1865 liet hij veranderingswerken uitvoeren die de pastorij vooral binnenin

              totaal vernieuwden : de vloer in de hal en in de keuken liet hij uitbreken en een

              nieuwe kelder uitgraven. Hij liet ook een paar binnenmuren van gelijkvloers en

              eerste verdiep afbreken. In de voorkamer, in de eetplaats en in de kamers op het

              eerste verdiep werd telkens een zware balk gestoken van 0,30 op 0,25 m om de

              roosteringen te dragen en in vervanging van de uitgebroken muren.

              Er kwam een nieuwe keldertrap in klompsteen en een nieuwe boventrap in

              beukenhout, van gelijkvloers tot de zolder.

              Keuken en washuis kregen “rode boomse geschuurde plaveyen”.

              De “zaal”, de voor- en eetkamer werden van drie nieuwe “dobbeldeuren” 

              voorzien.

              De beide buitendeuren van de pastorij kregen de nodige reparaties met aan de

              vooringang een nieuwe stoep in “papensteen”.

              De oude stoep die er vroeger lag verhuisde naar de achtergevel.

              Bij deze reparatie werd ook de voorgevel van de pastorij bezet met “doorniksche

              kalk  en scherpzand”.

              Alle  nodige herstellingen werden uitgevoerd aan het schaliedak en aan de

              slagvensters van  de ramen. Al deze ramen kregen nieuwe onderdorpels.

              Het “gemak” dat aan de zijgevel stond van de pastorij, werd afgebroken en nieuw

              gezet. Er werd ook een regenput uitgegraven en gemetst.

              In het washuis van de pastorij, tegen de buitenmuur, kwam een dubbele pomp met

              “koperen bek en sloten”.

              Tenslotte kreeg de pastorij nog een nieuw inkompoortje en op een lengte van

              18,90 m werd de sluitmuur langs de straat vernieuwd.

              Deze hele restauratie kostte 5.500 frank. Een heel bedrag in die tijd.

              Deze kosten werden gedeeltelijk gedragen door de staat (916,66 fr.) en door de

              provincie (916,66 fr.), gedeeltelijk ook door de kerkfabriek (1.500 fr.).

              Het grootste part werd echter door de gemeente bijgelegd (2.166,68 fr.).

  18-02-2012 om 18:20 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1864 – Donderdag 17 maart  :

   

                                   INHULDIGING PASTOOR VAN DER CRUYSSEN

   

  “Men schrijft ons uit Leest : Ll. Donderdag heeft alhier de plegtige inhuldiging plaets gehad van onzen nieuwe pastoor, den eerw. Heer Van der Cruyssen, voordezen onderpastoor in O.L.V. van den Bystand te Brussel.

  Rond 2-1/2 ure namiddag bevond zich de eerw. hrder, vergezeld van de zeer eerw. heer deken, den eerw. heer Segers, zijn gewezenen pastoor, den eerw. heer Van Cauwelaert, pastoor van St-Nikolaes en eenige brusselsche vrienden in dry rytuigen, aan de Adeghempoort te Mechelen, waer hen een vijftigtal ruiters afwachtten, die de eerewacht moesten vormen en hem tot aen de kerk begeleid hebben.

   

  Op de grenzen der parochie werd de nieuwe pastoor verwelkomd door onzen achtbaren burgemeester en, na hem, door de meisjes der kongregatie van O.L.V. die hem, de eene in naam der gemeente en de anderen in dengenen der kongregatie de hertelykste gelukwenschingen toestierden na hem, den eerewyn aangeboden te hebben.

  Vandaer begaf zich de stoet naar het dorp te midden van eene ontelbare menigte, die zoodanig opeen was gedrongen, dat men er bijna niet door kon.

  Hij was samengesteld uit de harmonie van Heffen, die ons met de grootste bereidwilligheid hare medewerking verleend heeft en niet weinig heeft bijgedragen om de plegtigheid op te helderen;

  zes maegdekens te peerd, het kollegie van burgemeester en schepenen, de eerewacht, die ik hooger gemeld heb en de rijtuigen van onze eerweerden herder en vrienden ;

  en de ganschen weg van aen Battelbrug tot aen de kerk was op het prachtigste versierd met boomkens, draperyen en vlaggen.

   

  Aen de pastory werd onze nieuwe herder onthaeld door M. den onderpastoor omringd van al de priesters der konferentie, die heer stierde hem op zijne beurt eene welgepaste redevoering toe en een der zes maegdekens steeg van haar peerd om hem nogmaels den eerewyn te schenken en hem op de teederste wys geluk en welkom te wenschen.

  De achtbare pastoor toonde zich zeer gevoelig aen al die heilwenschen en heeft er in zeer bevallige en diep gevoelde woorden op geantwoord.

  Onmiddellijk daerna begaf zich de eerw. heer Van der Cruyssen, vergezeld van eene talryke klergie in roket naer de kerk, waer de inleidingsplegtigheid moest plaets grijpen.

  Onzen schoone nieuwe tempel was opgeschikt op het beste en heeft aller verwondering ontsteken; en de zeer eerw. heer  Deken heeft ter dezen gelegenheid eene hertroerende aenspraek gedaen, waarin hij de verdiensten van zynen ouden leerling in de vleyendste kleuren heeft afgeschilderd en den iever voorspeld heeft, dien onze nieuwe pastoor in het uitoefenen zijner bediening zal aen den dag leggen.

  Die redevoering zal langen tyd in het geheugen van al de parochiaenen geprint blyven.

   

  Na de plegtigheid is men wedergekeerd naar de pastory waer de eerw. herder andermael de gelukwenschingen van de klergie, den gemeenteraad, het kerkbestier, de armmeesters en zyner talrijke vrienden heeft ontvangen.

  De armen werden by deze gelegenheid niet vergeten.

  Ieder huisgezin heeft eene milde aelmoes in brood en geld ontvangen.

   

  Des avonds was onze gansche parochie op het luisterrykste verlicht en men heeft in den hof der pastory een prachtig vierwerk afgestoken ;

  ook was het zeer laet vooraleer de ontelbare vreemdelingen, die van Mechelen en uit

  de naburige parochiën dit schoone feest waren komen bijwonen, onze gemeente verlieten.”

  (Gazet van Mechelen 20 maart 1864)

   

  Jan Frans Vandercruyssen zou tot 1891 de pastoorsfunctie te Leest waarnemen.

  “Geeft uit hoofde van ziekelijkheid zijn ontslag op 22 juni 1891”, staat er op zijn doodsprentje. Hij overleed kort nadien te Mechelen op 27 juli van datzelfde jaar.

  Zoals zijn twee voorgangers besteedde pastoor Vandercruyssen zijn beste krachten aan de kerk.

   

  18-02-2012 om 18:18 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

              te Leest en 2e door die van M. Busschot en door degene van M. Selleslags, landbouwers
              te Leest.

              1ste prijs voor het trekveulen van de weduwe De Laet en 1ste prijs voor het

              tweeslachtigveulen van den heer Van Roey te Leest.

              Hoornvee : 1ste prijs voor M. Scheers uit Leest...”

              (GvM-26/7/1857- 1ste jaargang nr.3)

   

  1858 – Louis Voet werd burgemeester te Leest. Hij was te Hombeek geboren op 10

              februari 1813 als zoon van Pieter Antonius en van Anna Maria De Keyser.

              Hij was gehuwd met Petronella Paulina Eugenia Lenaerts (geboren te Mechelen

              op 10 mei 1796) .

              Louis Voet was geneesheer te Leest en de bouwer van het kasteeltje op de Kouter,

              waar later de familie Moyson in zou komen.

              Dokter Voet overleed op 31 mei 1864.

   

  1859 – Leest geteisterd door cholera.

   

  1859 – Ignatius Wagram werd gemeente-ontvanger en dit tot 1889.

              (Provinciaal Archief Antwerpen, PAA 598)

   

  1860 – Op 31 december 1860 telde ons land 4.431.957 inwoners. Dat jaar stierven er 9

              honderdjarigen en vielen er 55 echtscheidingen te noteren, waarvan 11 te Brussel.

              (GvM-27/10/1861)

   

  1861 – Onder pastoor Joris werd op kerstdag 1861 een klok gewijd. Ze kreeg de naam

              “Jozef”.

              Willem Devens uit Antwerpen was peter en Petronilla Lenaerts, vrouw van

              burgemeester Voet, was meter.
              Deze klok werd gegoten bij Van Aerschot te Leuven.

   

              Gazet van Mechelen 22 december 1861 :

              “Morgen 23 december zal er te Leest eene fraeije godsdienstplegtigheid plaets

              hebben, namelijk de wijding eener nieuwe klok van 700 pond.

              De zeer eerw. Heer deken van Mechelen zal, ten 11-1/2 ure, de klok wijden,

              die M. Devens, koopman in wijn te Antwerpen, en Mme Voet, voor peter en meter

              zal hebben.”

   

              Dezelfde krant in de editie van zondag 29 december :

              “Laetstleden maendag 21 dezer, heeft ten 11-1/2 ure de plegtige wijding plaets

              gehad der nieuwe klok met name St Joseph, in de kerk van Leest.

              De klok hangt in het midden der kerk ; eene groote menigte volks wachtte het

              uer af.

              De zeer eerw. Heer Van der Linden, Deken, omringd van zijne assistenten,

              de eerw. Heeren pastoors en onderpastoors der Konferentie, was voor de klok

              gezeten. Nevens dezelven bevonden zich de peter M. Devens en meter Mme Voet.

              Met de grootste aendachtigheid werd die belangrijke plegtigheid die sedert 1806

              niet meergebeurd was in deze kerk, van al de parochianen aanschouwd.

              Opschrift der klok : SANCTO JOSEPHO Patriae Patrono ac Secundario de Leest

              Sacrata, fusa fui 1861 Rev. Dno Augustino Joris, Pastori, Devens Antwerp. Et

              Dna Petron. Paula Eugenia Lenaerts conjux Dni Lud. Voet, Med.Doct.

              Ac Consulis de Leest. Regnante Leopoldo I. Severinus Van Aerschot me fudit

              Lovanii.”.

   

  1862 – 26 januari – Gazet van Mechelen :

              “Er heeft te Leest eene groote plegtigheid plaets gehad, die lang in het geheugen

              der inwoners zal blijven.

              Het was het 25e jaer der instelling der Gedurige Aenbidding, alsmede de

              vernieuwing der zending van 1837.

              De voorbereiding begon woensdag 15 dezer.

              Ieverig werden de onderwijzingen en sermoonen bijgewoond, die des morgends,

              en ’s avonds plaets hadden, door den Eerw. Pater Maximinus, minderbroeder van

              het klooster te Antwerpen ; ook omringde het volk zedig en ingetogen in menigde

              de biechtstoelen, want verscheidene biechtvaders waren er aenzocht.

              Zondag 19 dezer, dag der Gedurige Aenbidding, was de schoone kerk van Leest

              op het prachtigste versierd, de goddelyke diensten werden met plegtigheid en

              luister gedaen, en drukkend van de parochiaenen bijgewoond, was de kerk des

              morgends 4 mael opgepropt om het H. Sakrifice der Mis bij te woonen dat alle

              uren werd opgedragen, en onder he zingen van den Ps. 102 Benedic anima mea

              Domino werd de H. Kommunnie ten 6  ure uitgereikt alsook geheel den morgend,

              zoo dat er 1000 tot de H.Tafel naderden.

              Ten 10 ure was de plegtige hoogmis, waeronder sermoon.

              Ten 2 ure de vespers, waerna het lof en sermoon.

              ’s Avonds ten 6 ure na eene korte onderrigting werd den Pauselijken Zegen

              gegeven en zoo eindigde dien schoonen dag met den hertroerenden lofzang

              Te Deum Laudamus onder het luijden der grote klok en het geven der benediktie

              met het Allerheiligste Sakrament des Autaers.”

   

  1864 – 14 februari 1864 – Gazet van Mechelen :

              “Een Koninklijk Besluit van 4 februari benoemt M. Buelens, schepene te Leest.

              De Eerw. Heer Joris, pastoor te Leest is aldaer ll. Maendag overleden in den

              ouderdom van 58 jaren.”

  18-02-2012 om 18:17 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

   

  1850 – In de vergadering van 1 mei 1850 van de Geneeskundige Kring van Willebroek,

              werd dokter Voet uit Willebroek verkozen tot adjunct-secretaris.

              Voordien was hij daar schatbewaarder.

              Deze kring gaf, zowel nationaal als internationaal, voordrachten over

              geneeskundige onderwerpen.

              Zo bracht dokter Voet in een vergadering van 1851 : “Opération Césarienne

              avec succès, malgré que la femme se débattait fortement.”

              (‘t Vaartland, nr.3 – 1974)

   

  1850 – 24 oktober : De Leestse gemeenteraad stuurde volgend rouwbeklag aan

              Leopold I, bij het overlijden van Maria-Louisa van Orleans :

              “Majesteyt, Den Gemeenten Raed van Leest, in name van alle de inwoonders,

              vertoont met de grootste Eerbiedigheyd aen Uwe Majesteyt, de uitdrukking der

              hevige droefheyd met welke de Gemeente is aangerand geworden, wanneer de

              betreurende Dood van Hare Majesteyt de Koninginne, den troost der bedrukte

              ende Weldoenster der armen, is bekend geworden.

              God geve, Majesteyt, dat den Rouw van gansch Belgenland eenige troost aan

              Uw droefheyd en aen diegene van uw famielie mag toebrengen.

              Majesteyt, dit is den wensch van Uw oodmoedigste en dienstwilligste Dienaren.

              Leest, 24 October 1850.

              Den Burgemeester C. Wouters

              De schepenen  L. Voet, C. Coeckelbergh

              De Raadsleden J.B. Dierckx, De Maeyer, Wagram, Selleslagh, A. Wauters.

              Ter ordonnantie, Den Secretaris, Aug. Fremie.”

   

  1850 – 9 november : Le Conseil, vu la circulaire de Monsieur le Gouverneur de la

              province du 20 septembre dernier, contenant la décision du Conseil provincial

              concernant l’ usage des langues  arrête:

              1) a dater du 1 janvier 1851 toutes les Ecritures de la commune seront tenues

              en flamand;

              2) l’ autorité superieure est invitee à répondre dans la meme langue à toutes

              les pieces qui lui seront transmises par l’ autorité communale.”

              (DB-1957)

   

  1851 – 1 januari : Vanaf nu zullen alle geschriften van de gemeente in het Vlaams

              gehouden worden en verwacht men van de Hogere Overheid antwoorden

              in dezelfde taal. (Gemeenteraad Leest)

   

  1852 – 17 januari : (vertaald uit het Frans) “De Gemeenteraad besluit:

              Gezien de kerk van Leest in een toestand is die de veiligheid van de bewoners

              zwaar in opspraak brengt;

              Gezien de kerk daarenboven veel te klein is voor de actuele bevolking van de

              gemeente;

              Besluit : er zal voorzien worden in de som van 3.000 frank om het aandeel van de

              kerkfabriek aan te vullen alsmede dat van de gemeente bij middel van 2.000 frank

              aan vrijwillige giften.

              De gemeente levert het kosteloos vervoer van de bouwmaterialen.”

   

              De kerk stond echt op invallen.

              Een grondige inspectie van haar gebinte had uitgewezen dat alleen nog de voorste

              en de twee achterste dwarsbalken in goede staat waren.

              De vijf andere balken waren rot, één ervan was zelfs half verkoold,veroorzaakt

              door de brand  van 1753.

              In een spoedtempo werd de aanbesteding gedaan en toegewezen aan

              “entrepeneur”  De Goeyse uit Kapelle o/d Bos.

              De totale uitgaven werden geschat op 1.800 frank.

              Onder leiding van de provinciale bouwmeester Berckmans werden volgende

              werken uitgevoerd :

              “De kerk wordt vergroot door de aenbouwing van twee zijbeuken op de geheele

              lengte van de kerk en toren. Zoo dat de werken, die het doel dezer aenbesteding

              uitmaken, de volgende zijn, te weten : het opbouwen van 2 rijen kolommen

              dragende aen ieder zijde, zeven ogivale bogen, waervan de muren, de voeten der

              gebinten aen beide zijden gaen ondersteunen, dit verrigt zijnde, zal men de oude

              kerkmuren afbreken en de nieuwe buitenmuer  en frijten met de oude gekuiste

              steenen fonderen en optrekken met nieuwe brikken, eenen nieuwen arc-doubleau

              aen de choor maeken, de zijbeuken aentimmeren, om met de middenbeuk onder

              een dak te komen, daerna de balken en roostering met plancher wegenemen en

              welfsels van gotische vorm, in timmering en plafonering in geheel de kerk

              maken...”

   

              Dat jaar werd ook aan de toren gewerkt : hoogzaal en torenzolder werden

              afgebroken en verhoogd. De facade van de toren werd “afgekapt” en kreeg een

              nieuw venster met “ogevale boog om licht te brengen op het ocsael”.

              Er kwam ook een nieuwe kerkdeur van 234 frank 17 centiemen.

              Datzelfde jaar 1852 werden de grote werken aangepakt : eerst werden de

              “twee uitspringende zijden waer de biechtstoelen staen”, afgebroken en op die

              plaats “het dak desnodigs ondersteund om in ’t droog te blijven.”

              De gehele oppervlakte van de kerk, buiten het koor, tot op een meter buiten de

              nieuwe zijmuren, werd “afgegraven op eene algemene diepte van eenen meter

              en des noodigs op 1,20 in de middenbeuk”.Daar werkten ze met vijfentwintig

              tot dertig man aan gedurende tien weken.

              “Een gedeelte van de choor en geheel de sacristijn hetwelk door dit afleegen van

              het kerkhof geen fundamenten meer had, werd in witten gekapten steen

              ondermetst”.

              Rondom de kerk werd “312 m kassey gelegt”.

              Achteraf werd de nieuwe vloer gelegd met de trappen van koor en altaar, door

              J.P.Peeters uit Antwerpen. Ook met de rest werd flink opgeschoten :

              schaliedekker J.F.Hens uit Duffel, metser Vloebergh, timmerman J.B.Teughels en

              smid J.J.Verlinden (Vander Linden) allen uit Leest waren van de partij.

   

              Een koninklijk besluit gaf ook de toelating tot het bouwen van een nieuwe

              sakristij. Zo kwam er in 1859 een tweede sakristij.

              Vloebergh herstelde de kerkhofmuur in 1863 en August Van Aerschot uit

              Herentals plaatste de “nieuwijzeren grille aen de inkom der kerk”.

              (WLS, blz.34 en 35)

   

  1854 – August Joris werd pastoor benoemd, dit tot 1864.

              “Zeer waekzame herder van deze gemeente die hij negen jaar loflijk bestierde”,

              zo vermeldt zijn grafsteen tegen de buitengevel van het kerkkoor.

              Hij stierf te Leest op 8 februari 1864.

   

  1855 – In 1855 werd de steenweg van Battel naar Leest gelegd en de houten

              graanwindmolen van de familie Lauwers in de Juniorslaan gebouwd.

              (P.J.Lemmens – Overzicht van het arrondissement Mechelen van 1830 tot heden)

   

  1855 – In 1855 verleent kardinaal Sterckx 40 dagen aflaat aan de litanielezers...

              (Wilfried Hellemans, 2003 – “Negen eeuwen Sint-Niklaasparochie”.)

   

  1856 – Willem Lipkens werd benoemd tot “ondermeester”. (DB-maart 1958)

   

  1856 – Leest telde 1436 inwoners . (Wikipedia)

   

  1857 – “Patrimoniele schoone Handwerkerstede met hof gestaen en gelegen onder Leest,

              te Mechelen te koop.

              Den notaris P.F. Van Meerbeeck te Mechelen residerende, zal ten overstaen van

              den  heer Vrederegter van ’t zuyd kanton van Mechelen, met gewin eener premie

              van 1 ten honderd publiekelijk verkoopen :

              Eene schoone in steen gebouwde Handwerkerstede met stal, schuer, dorsvloer,

              hof rondom in zijne hagen en verdere erve, te samen groot 5 aren 13 centiaren

              gestaen en gelegen in de Alemstraet te Leest, geteekend wijk C nr.37 aenpaelende

              1e de Alemstraat, 2e de straet genaemd het straetjen, 3e Petrus Joannes Selleslagh,

              en 4e d’Heer Zech.

              In gebruik bij de weduwe Judocus Meeus tot 15 meert 1857.

              De inmijning zal plaats hebben op dynsdag 20 january 1857 en de definitieve

              verkooping op dynsdag 3 february daerna, ’t elkens ten 3 uren namiddag, ter

              herberge het Damberd, buyten de Gendsche poort te Mechelen.

              Conditien en titels van eigendom berusten ten kantore van voornoemden notaris

              Van Meerbeeck te Mechelen op de Wollemarkt n° 22.”

              (Mechelsch Berigt van 11/1/1857)

   

  1857 – “Eyke en Olme strunken, dienstig voor billen te Leest te koop. Wegens M. Den

              ridder Du Trieu de Terdonck senator, op syne landen afhangende van zijn

              pachthof bewoond door J.V. Scheers onder Leest...”

              (Mechelsch Berigt van 11/1/1857)

   

  1857 – 31 januari : “Verpachting van den halven bareel van Leest op den kasseiweg van

              Mechelen naer Capelle-op-den-Bosch.

              Het kollegie van Burgemeester en schepenen der stad Mechelen maekt kenbaar

              dat er op zaterdag den 31 dezer maend ten 11 ure voormiddag in de benedenzaal

              van het stadhuis te Mechelen zal overgegaan worden tot de openbare verpachting

              van den halven bareel van Leest, nabij het brugsken op de Steinebeek, op den

              kasseiweg van Mechelen naer Capellen-op-den-Bosch, zulks voor den tijd van

              3 jaren die zullen aenvang nemen den 1 meest aenstaende en eindigen den 29

              february  1860, en dat het kohier van lasten en voorwaerden op de stadssecretary

              te Mechelen en op het gemeentehuis van Leest ter inzage berust.

              (Mechelsch Berigt, 25 januari 1857)

   

  1857 – 30 maart :  “Bij uitscheiding van handel, MEUBELEN, geit, landbouwers,

              herbergiers, timmermans en smidsgereedschappen, veel oude en nieuwe

              ijzerwerken, gerieven, nagelen, enz. TE LEEST TE KOOP.

              Den notaris Dams te Mechelen residerende zal op maendag 30 meert 1857, te

              beginnen ten 9 uren voormiddag ingevolge autorisatie verleend door het bestier

              der gemeente Leest den 19 dezer loopende maend, openbaerlijk van wege en

              ten woonhuize van PETRUS JOANNES STEVENS, herbergier en hoefsmid in de

              Thisseltbaan onder Leest, bij uitscheiding van handel, verkoopen eene partij

              meubiliaire effecten en herbergiers-gerieven zoo goed als nieuw, zulks als

              schoone olme kleerschappraei, beddebakken,, canapeeën, 5 tafels, 25 stoelen,

              engelschen biliard, 4 groote en fraeije geecadreerde printen, spiegel, veel liters

              en halve liters, extra schoonen verlekbak, 2 koperen engelsche lampen, partij

              kopere kranen, schoone en goede herbergiersstoof, bier-stelling, uithangberd,

              grooten ijzeren balk met balancen en gewigten volgens nieuw model, kleinen

              ijzeren balk met balancen  en verscheide kopere gewigten, meelbak, vleesch en

              beer-vat, drink- en waschkuipen, kinderkarken, schoone en goede geit, kruiwagen,

              zolder-leder, erwtreis, boon en brandhout, ledige flessen, enz.

              Item eene groote partij timmermans-gereeschappen, zoo als kort- en andere zagen,

              Bytels, schaven, trektangen, hamers, eggers, dissels, 2 slijpsteenen met deszelfs

              toebehoorten, alsmede alle de hoefrsmidsgereedschappen, bestaende namentlijk in

              grooten en kleinen blaesbalk, schoonen aembeeld van 250 kilos, spaerhaek, 3

              bankvijzen, boormachine met 2 zwongen, leest voor stoof-kolonnen te maken,

              machine voor ronde buizen te ploeyen, veylen, voor- en andere hamers, goede

              oude engelsche sleutels, 3 engelsche moeyer-ijzers met hunne tappen, waer onder

              een groot voor assen te moeyeren, moeyerstaak, veel oud ijzer en andere

              voorwerpen.

              Te meer eene grote quantiteit nieuwe ijzerwerken en gerieven, zulks als 4

              volmaekte ploegen, 15 spuein en schuppen, 15 rieken, 10 gaffels, 6 mesthaken,

              8 kapmessen, 2 bijlen, 2 roeiakken, 40 ijzeren ketels, 10 ijzeren verlakte

              casserollen, 2 gegote moors, 2 nieuwe tooven, 2 ijzeren honillie-bakken, 5

              potten voor stooven, 50 kilos nieuw ijzer, 4 lattenbeslag voor wielen, 60 nieuwe

              hoefijzers, 30 kilos hoefnagels, 70 kilos andere nagelen, 5 nagelbakken, 12 zware

              lighaken met oogen voor poorten, 20 paar kleine lighaken met oogen, 25

              grendelbuizen met grendels en 1 engelschen sleutel.

              Op tijd van betaling mits stellende goede bekende borgen en voorts volgende

              conditien  ter plaetse voor te lezen...”

              (Mechelsch Berigt – 22 maart 1857)

   

  1857 – 31 mei : “Extra schoon Hooi-gras van vlooibeemden onder Heffen en Leest

              te koop, ter directie van den notaris Fris te Waelhem.

              Onder Leest – Van wegen Jonkheer De Cannaert d’Hamale het hooigras in zijne

              vlooibeemden genaemd de Halsbergen, groot 3-1/2 hectaren, gelegen onder Leest

              tegen de Senne in de Molenstraat tussen de Molen van Heffen en het dorp van

              Leest.” (Mechelsch Berigt 31 mei 1857)

              Het toponiem “Halsbergen” vonden we terug in 1816 : “...beemden aen de brug..”

              (WB-1816)

   

  1857 – 14 juli : “Landbouwers-vergadering van het vijfde landelijke district der provincie

              Antwerpen. Kampstrijd van 1857.

              De landbouwers-vergadering van het 5de landelijk district der provincie

              Antwerpen heeft dit jaer zynen prijskamp voor het vee per sektie gegeven, zoo

              dat er maer drij of vier gemeenten met elkanderen kampten.

              De 14e dezer heeft de jury, onder het voorzitterschap van den heer ridder Du Trieu

              de  Terdonck, zijne werkingen begonnen te Leest en te Willebroek.

              In de eerste dezer twee gemeenten, die de sektie uitmaekte van Mechelen,

              Hombeeck, Leest, Thisselt en Heffen, heeft men allerschoonste koeijen en stieren

              van hollandsch ras aengeboden, als ook allerbeste trekpeerden en schoone

              tweeslachtige peerden van eerste croisering.

              De prijzen zijn behaeld als volgt : voor het peerden ras :

              1ste door den hengst van M. Steemans, landbouwer te Leest en door dengenen

              van M. Keulers, landbouwer te Heffen.

              1ste door de veulen-merrie van de weduwe De Laet t

  18-02-2012 om 18:13 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1850 –                                     POSSE LEEST

   

             Sinds mensenheugnis was Tweede Sinksendag de grote kermisdag te Leest.

              In 1599 vonden we de oudste vermelding van de Sinksen-kermis :

              “...betaelt aen den maeltheyd des maendags in de Sinxerdagen, wesende onse

              kermisdag, voor den pastor en de andere priesters die den dienst in de kerck

              helpen doen, met den coster en andere sangers, kerckmeesters en meijer en over

              26 potten bier alsdan gedroncken...”

              (’t Vaartland nr.3 van 1977, ook Kerkrekening, DB 1959)

              Buiten Sinksen-kermis waren er nog de kermissen met Pasen en Sint-Niklaas.

              Van wanneer de St Niklaaskermis dateert hebben we tot dusver nog niet kunnen

              achterhalen. In de lijst van de “vrije dagen” (voor de school) geeft men op de

              gemeenteraadsvergadering van 31/7/1915 aan: “...maandag en dinsdag van de

              kermissen Sinksen en St-Niklaas,...”

              De kermis op Paasdag schijnt te bestaan van 1933. Op de raadsvergadering van

              6 maart 1933 werd er voor gestemd : 5 stemmen voor en 4 tegen...

   

              Vermoedelijk rond 1850, kwam daar de begankenis van Sint-Cornelius

              bij. Dan zag de gemeente telkens zwart van ’t volk : van kilometers uit de omtrek

              kwamen mensen naar hier tot met hun kinderen. Ze kwamen beewegen tegen de

              kinderstuipen.

              De bedegangers liepen biddend driemaal rond de kerk, en drumden dan samen

              de  kerk binnen, waar onder het gejank van wenende kinderen en troostende

              woorden van hun moeders de missen elkaar opvolgden : zes uur, zeven, acht,

              negen, tien, elf en twaalf uur.

              Er werd eindeloos aangeschoven om de relikwie te kunnen kussen en de stuivers

              rolden rond het uitgestalde corneliusbeeld.

              Sommigen brachten zelfs een levend kieken mee, of een konijn of een halve

              varkenskop.

              Daar stond een mooie Gotische kevie achteraan in de kerk. Daarin werden de

              beestjes geofferd. Bij regelmatige tussenpozen werden deze levende offergaven

              publiek verkocht buiten het kerkportaal op “de steen van de garde”.

              Gewoonlijk kocht de eigenaar zijn eigen kip terug en nam ze mee naar huis.

              Voortaan was dat een “heilige” kip, de “Cornelius” op het neerhof, ze kon er

              oud worden : men bleef er af.

              Sinds 1953 werd deze kermisdag verlegd naar Tweede Paasdag.

              Het werd op de raadsvergadering beslist met vijf stemmen tegen vier.

              Nog steeds is Tweede Paasdag te Leest de hoogdag van het jaar.

              Onder de bezieling van het Davidsfonds kreeg dit feest de laatste jaren een

              nieuwe glans”. (Leest Geweest, blz.201)

   

          

              Jos De Keersmaecker in “het Vaartland” 1975 :

              “In Klein-Brabant en het Vaartland waren vooral Leest en Sint-Amands bekend

              als de bijzonderste begankenissen tot Sint-Cornelius.

              Buiten de “Seskens” waren deze plaatsen in het bijzonder bekend voor “vallende

              ziekte”.

              Kleine beewegen maar minder bekend waren ook  Eikevliet, Ruisbroek,

              Mechelen en Hellegat.

              Evenals te Diegem werd te Leest de H. Cornelius bijzonder aangeroepen tegen de

              stuipen en de vallende ziekte.

              De 2de Paasdag is de grote begankenisdag. Vanaf 5 uur ’s morgens stroomde het

              volk reeds toe. De Hoogmis is om 10 uur.

              Eerst gaat men bidden voor het beeld van de heilige –dat bij die gelegenheid

              middenin de kerk ter verering opgesteld wordt.

              Zoals op vele andere plaatsen deed men hierna drie maal al biddend de

              ommegang rond de kerk, dan driemaal rond het kerkhof. Daarna ging men te

              Vanaf 1992 werd er nieuw leven geblazen in “Posse Leest”, er kwam een Posse

              Leest comité met een hoop nieuwe initiatieve : oude ambachten, een planten- en

              bloemenmarkt, straatanimatie...

   

              zegenen in de kerk.

              Rond het beeld stond er een ijzeren grille. Binnenin bevond zich de pastoor en hij

              bood  de relikwie ter verering aan.

              Het volk werpt de blauwe briefjes binnen in de afsluiting en deed zelfs de

              nikkeltjes boven het hoofd van de priester rinkelen.

              Ex-voto’s werden niet geofferd, wel levende kippen en duiven, evenals

              varkenskoppen en hespen. Gedurende de hoogmis werden de offergiften

              achteraan in ’t gestoelte van de kerkmeesters geplaatst : de dieren in de houten

              kevie, die nog te zien is.

              Op 2de Paasdag 1935 werden slechts 2 kiekens en een koppel duiven geofferd,

              vertelt J.Geussens. Na de mis bracht de koster de geofferde kippen en duiven

              buiten het kerkportaal en vroeg : “Zijn er nog liefhebbers voor den offer ?”

              Een boer gaf 5 frank, kreeg de kip of de duif even in de hand en gaf ze terug.

              Hij offerde op die manier.

              En vijf boeren offerden op dezelfde wijze achtereenvolgens dezelfde kip tot dat de

              boer die ze eerst geofferd had, er 20 fr. Voor bood en de kip terug mee naar huis

              nam, waar ze, zoals hij later vertelde, al de andere tegen de kwaal moest

              vrijwaren. Al drie jaar offerde hij dezelfde kip.

              Een zeer oud en merkwaardig gebruik dat nog in onze kinderjaren bestond was

              het  volgende : kreeg een kind de stuipen, dan liep men, terwijl de kleine in een

              bad gestoken werd (gewoonlijk de marmit), en zijn voetjes met doeken vol

              mosterd omwikkeld, vliegensvlug naar een beroepsbedevaardster, die daarvoor

              bekend stond. Bij ons was dat o.a. Mie van Leires.

              Men huurde er langs de straat of in de dorpsschool negen kleine jongens die de

              beeweg moesten meemaken. (er waren ook 9 soorten seskens)

              In de school zater er in die tijd soms wel veertig en meer in één klas, daarom was

              men wel eens kontent er van enkele af te zijn, en men merkte dat zo niet.

              Onder geleide van het vrouwmens trok de bende op –in de zomer gewoonlijk

              barvoets. Wellicht berustte deze geplogendheid op de opvatting dat er van

              onschuldige kinderen een grotere heilkracht uitgaat dan van volwassenen.

              Bij de terugkeer kregen de kleine mannen dan gewoonlijk een paar koperen

              centen.

              Boeten en beloften doen, behoorden eveneens tot een der geplogendheden.

              Met Paasmaandag eveneens begint de novene en kan men speciaal gewijd water

              bekomen.   

              Over de oorsprong en de oudheid van de Cornelius-devotie te Leest hebben we

              weinig bijznderheden. Wel vonden we op de pastorij nog een resterend exemplaar

              van de “Litanie ter eere van den Heiligen Paus en Martelaar Cornelius,

              bijzonderen patroon tegen de stuipen, jichtigheden en vallende ziekte, wiens

              relikwieën met grooten toeloop  en devotie geeërd worden en wiens bijstand

              vuriglijk aanroepen wordt in de parochiale kerk van de H. Nicolaus te Leest.

              Tot troost van degene die aan de stuipen zijn onderworpen en bevangen met

              lammigheid of vallende ziekte en voor eeneigelijk om door de voorspoed van den

              Heiligen Cornelius geholpen en behoed te worden.”

              Het stuk is van 13 januis 1855, goedgekeurd en aanbevolen en met 40 dagen

              aflaat begunstigd door de Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen.

              Het spreekt vanzelf echter dat die devotie  en de toeloop heel wat ouder is.

              Dat de toeloop tijdens de jaarlijkse begankenis de 2de Paasdag inderdaad zeer

              groot was, blijkt uit een brief van 21 maart 1905 van een jaarlijkse Mechelse

              bedevaarder. Hij heeft het nl. over die grote toeloop van gelovigen, die problemen

              schiep voor het drukke verkeer op de dorpsplaats. Maar vooral aan de ingang der

              kerk, die te nauw was om die massa ineens door te laten in het begin of bij het

              eindigen der goddelijke diensten.

              Er moet daar telkens zulk “onmenschelijk” gedrang geheerst hebben dat er

              ongelukken moesten van komen.

              Het was evenmin stichtend met het “geschreeuw der kinderen en gehuil van

              grooten menschen, ja zelfs grove woorden en verwenschingen, welke niet

              stichtend zijn in het portaal eener kerk”. “

   

              Mogelijk lag de oorsprong van “Posse Leest” in 1841 toen pastoor Hermans

              het beeld van Sint-Cornelius aankocht bij de Mechelse beeldhouwer Jan Peter

              Tambuyser (1796-1859).

              Rond 1970 kreeg “Posse Leest” een nieuwe impuls. Het Davidsfonds Leest

              begon toen met zijn indrukwekkende Posse Leest tentoonstellingen in de

              parochiezaal zoals de publiektrekkers “Leest Geweest”, “Afrikaanse Kunst”,

              “Oude Ambachten-Kunstambachten”, “Fruit uit heel de wereld”, enz...

              In 1977 vond, in de gemeenteschool, de eerste tentoonstelling plaats van de

              Leestse kunstkring “Voetspoor”, met werken van Karel Soors, George Herregods,

              Flor Meyers en Friede Willems.

              Er zouden nog veel exposities volgen.

              Vanaf 1980 werd “Posse Leest” verrijkt met de jaarlijkse stand van de Leestse

              kleinveebond  “Het Rijke Nest”, een populaire stand met kippen, geiten, konijnen,

              sierduiven, enz.

              In die jaren nam het succes van “Posse Leest” steeds toe.

              Steeds meer verenigingen namen er aan deel. Een tweede kunstkring “Kwak”

              dook op met tentoonstellingen in “De Drij Gapers” met werk van Paul Van Roy

              (kunstfotografie), Georges Herregods en Hans en Stefaan De Laet.

              De gepensioneerden verschenen in het parochiaal centrum “Ter Coose” met hun

              hobbytentoonstelling en hun wafels en pannenkoeken. Volksdansgroep Korneel

              trad op het voorplan en de Chiro manifesteerde zich met hun bar “In ’t zesde

              gebod” en hun Posse-TD’s.

              Ook de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia droeg al die jaren bij om met een

              muzikale noot het succes van “Posse Leest” te verzekeren.

   

               In 1992 werd er nieuw leven geblazen in “Posse Leest”.

              Onder impuls van de Mechelaar Willy De Nies werd er een Posse Leest Comité

              opgericht waarvan hijzelf voorzitter werd.            

              Willy De Nies, uitbater van het Delhaizegrootwarenhuis in het centrum van Leest,

              was afkomstig van de Antwerpsesteenweg en bracht als kind veel tijd door bij zijn

              grootouders in de Elzestraat te Sint-Katelijne-Waver.

   

   

                         Zijn sympathie voor het buitenleven was dan ook groot.

              Volgens hem was de sterkte van Posse Leest, de sterkte van de groep.

              De organisatie vergde immers enorm veel van een groot aantal vrijwilligers.

              Meer dan een half jaar op voorhand  zaten de leden van het comité samen voor

              de planning. Sponsors werd gezocht, mensen gecontacteerd, aanvragen gericht tot

              de stad Mechelen, administratie...een enorme organisatie.

              Het comité stimuleerde de jaarmarkt door o.m.de invoering van een

              ambachtenmarkt, een planten- en bloemenmarkt, dieren als kijkspektakel,

              oldtimertractoren, drank- en eetstandjes...en de nieuwe aanpak loonde.

              In 2002, bij de 11de hernieuwde editie, telde men ruim 30.000 bezoekers.

              Het Posse Leest Comité zag er in het jaar 2003 als volgt uit :

              Willy De Nies voorzitter, Paul Smits secretaris,Carl Clissen kassier, Willem

              Van Linden Webmaster & Technische ondersteuning.

              Ward Leemans Verantwoordelijke van de dierenmarkt.

              Ronny Jorssen Verantwoordelijke optredens & animatie.

              Paul Van Roy drukwerk, reportages, fotografie.

              Louis Vloebergh coördinator.

              Mark Janssens Verantwoordelijke marktkramers & klokkenwerpen.

              Ernest Nuytkens Verantwoordelijke materialen en Gauthier Clerens en Robert

              Verbruggen medewerkers.

              E-Mail : info@posseleest.be 

              (LG,Website Posseleest,Gazet van Mechelen diverse nummers, Het Vaartland)  18-02-2012 om 18:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!