NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Wijzigingen - aanvullingen. Overlijdens religieuzen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Maria Van Dam, slechtoffer van het luchtbombardement in Mortsel.
 • Wijzigingen - aanvullingen. De kerkklokken weggeroofd.
 • Wijzigingen - aanvullingen.
 • Wijzigingen - aanvullingen. Het aardappelcontract van Frans Geerts.
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Kronieken van Leest
  bij Mechelen
  02-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  Foto’s :

  -Stany De Decker zoals hij was.

  -Aandenken aan de eremis van René De Laet.

   

  1950 – Dat jaar verving Stany De Decker(zie foto) onderpastoor Leo De Schutter te Leest.

              Constant “Stany” De Decker was te Duffel geboren op 18 oktober 1924 en in

              1950 te Mechelen priester gewijd.

              Tot 1955 bleef hij onderpastoor te Leest waarna hij dezelfde functie waarnam

              te Mechelen-Coloma tot 1967. Dat jaar werd hij pastoor te Elewijt tot 1973

              waarna hij Secretaris van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel werd en

              Kanunnik tot aan zijn dood op 20 mei 1994. Hij overleed in het Sint-

              Norbertusziekenhuis te Duffel.

              Als jonge priester te Leest en Coloma stortte Stany zich volledig in de parochiale

              werking. Zieken en jeugd genoten zijn speciale aandacht.

              Stany speelde viool en  was vooral bij de Leestse Chiro zeer populair.

              Zijn populariteit was zo groot dat de Leestenaars hem in 1968 een gift van 16.145

              frank overhandigden als bijdrage voor herstelling van zijn kerk te Elewijt, hij was

              toen reeds vele jaren uit Leest weg. (DB,nr.8,1968)

   

  Passages uit zijn gedachtenisprentje :

  “…Stany had een groot hart, zijn hele leven lang. Zijn hart sprak voor iedereen, zelfs in die mate dat zijn hart het sneller dan verwacht begeven heeft.

  ‘Jezelf geven voor de anderen’, dat was de rode draad in heel zijn leven, steeds het positieve zien in de wereld romdom hem, zijn eigen lief en leed was voor hem niet de hoofdzaak.

  Als jonge priester te Leest en Coloma heeft hij zich steeds volledig in de parochiale werking gestort. Zieken en jeugd genoten zijn speciale aandacht.

  Zieken konden steeds rekenen op zijn optimisme, zelfs dat korte praatje gaf hen een andere kijk op het leven.

  De jeugdbeweging had een speciale plaats in zijn hart, meedoen met de jeugd, dat was zijn kenspreuk.

  Iedereen herinnert zich nog het feestelijk gebeuren toen hij als pastoor afscheid nam van zijn geliefde parochie ; jaren later werd hij gevierd naar aanleiding van 25 jaar priester in Elewijt. Deze gebeurtenissen  waren slechts het topje van de ijsberg voor de waardering die hij genoot.

  Zijn promotie naar een functie met zware verantwoordelijkheden in het bisdom, gevolgd door zijn benoeming tot kanunnik, geven aan dat de kerkelijke overheid overtuigd was dat zijn diep menselijke inzet een waarde had voor de gehele kristelijke gemeenschap van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel.

  Bescheidenheid heeft hem hierin steeds gesierd…Inzet en verantwoordelijkheid nemen vond hij het belangrijkste.

  …”

   

  1950 – 16 april : Plechtige Eremis van E.P. René De Laet, Witte Pater.

                Rene De Laet is een zoon van burgemeester Victor en van Julie Muyldermans.

   

  1950 – 23 april : Monseigneur Van Eynde wijdt de drie nieuwe klokken in.

              De grote klok weegt 969 kg en geeft als toon FA. Zij draagt volgend opschrift :

              Pace reduce campanis restitutis, Nicolai voce Deo gratulantur cives”.

              (Nu de vrede teruggekeerd is en de klokken teruggegeven, danken de burgers

              God door de stem van St Niklaas).

              Haar naam is : Niklaas.

              De kleine klok heeft als naam Jozef en weegt 325 kg, geeft als toon DO en draagt

              volgende opschriften : “Sanctus Joseph Patriae principalis Patronu ac

              secunderius paroeciae O.P.N.” “-Quotidiano pulsu ad Superna evoacre mihi est

              Josepho.-Leest 1950.”  (Heilige Jozef, voornaamste patroon van het vaderland en

              tweede patroon van onze parochie, bid voor ons. Het is aan mij, Jozef, gegeven,

              dem ensen tot het hogere op te roepen door mijn dagelijks gelui.Leest 1950)

              Peter : burgemeester Pieter De Prins, meter : Mevr. Julie De Laet-Meuldermans.

              Deze twee klokken zijn ter vervanging van de twee weggenomen tijdens de

              Tweede Wereldoorlog en die hadden een gewicht van 928 en 234 kg.

              De middenklok was niet weggenomen maar gebarsten en stemde door haar toon

              niet meer overeen met de twee nieuwe. Die klok werd hergoten.

              Zij draagt de naam van Maria, weegt 560 kg en heeft als toon LA.

              Ze heeft dezelfde opschriften als de oude : “Gij, christenen, weest toch

              eendrachtig, Maria rein zal hierin uw bijstand zijn. Leest in eendracht nu zal

              maken Macht, in vele als goede zaken”.

              Peter : Edw. Van Steenwinckel, voorzitter van de kerkfabriek.

              Meter : Mevr. Van den Brande-Piessens.

              In mei 1953 werden deze klokken volledig afbetaald : 123.776 fr.

              (87.000 fr was afkomstig van het ministerie) (DB-1956)

              Op 1 juli 1950 werden de drie klokken electrisch aangedreven, dit voor de som

              van  27.000 fr.

   

  1950 – 13 juni : De gemeenteraad stemde een toelage van 2.000 frank “voor het

              plaatselijk comiteit der jubelfeesten”.

              Reden : “gezien in de maand juli 1950 de veldwachter zal gevierd worden om zijn

              25 jaar dienst als secretaris van de plaatselijke afdeling van de Nationale

              Strijdersbond en zijn 25 jaar dienst als veldwachter der gemeente.”

   

  1950 – 8 augustus : De gemeenteraad stemde voor een heffing ivm afgifte van

              identiteitskaarten : 5 fr. voor het eerste paspoort, 5 fr voor een eerste duplicaat en

              10 fr voor alle volgende duplicaten.

              Personen die onvermogend waren dienden niets te betalen.

   

  1950 – 3 november : Opening van de nieuwe bewaarschool en huishoudschool.

              (DB-1956)

   

  1950 – 17 december : De “Bond der Kroostrijke Gezinnen” huldigde de moeders met

              tien en meer kinderen.

              De viering begon met een mis en ’s namiddags vond de feestzitting plaats in

              “de Rooselaer”.

              De moeders ontvingen een prachtige herinneringsmedaille van de Bond.

              Die werd hun overhandigd door de pastoor en de burgemeester.

              De feestrede werd gehouden door de heer Slaets, gewestelijk afgevaardigde.

              De meisjesschool droeg stukjes voor waarin de “moeder” centraal stond en

              Jan De Decker las een fragment voor van Ernest Claes : “Oorlogsnovellen :

              van een schamel moederke”.

              Na een kort woordje van dhr pastoor en secretaris Alfons Hellemans werden

              de aanwezige moeders en vaders op een koekenfeest vergast.

              (DB-1956)            

   

  1950 – 24 december : Vernieuwing van het dak van kerk en pastorij. Bij openbare

              aanbesteding werden de werken toegewezen aan de heer Clinckart uit Hoboken

              voor de som van 243.539 fr maar gedurende de uitvoering werd deze som

              verhoogd  tot ongeveer 250.000fr. (DB-1956)          

   

  1950 – Op 31 december 1950 telde Leest 1871 inwoners.

   

  1951 – 31 maart : De winter 50-51 heeft een gemiddelde temperatuur van -14°C

              gekend. Zelfs scheepvaart op de Schelde heeft stilgelegen. (KH-GvM)

   

  1951 – 21 april : De benoeming Koninklijk van de fanfare De Vrolijke Vrienden uit

              Hombeek werd gevierd in de zaal Alhambra op 22 april.

              Deelnemers waren Willen is Kunnen uit Zemst-Laar, St.-Cecilia uit Leest,

              St.-Cecilia uit Hombeek-plein, Arbeid Adelt uit Leest en St.-Martinus uit

              Hombeek-dorp. (KH-GvM)

   

  1951 – 21 december : Heuglijke dag voor de fanfare St.-Cecilia.

              Op deze dag werd door de Koning de machtiging gegeven aan de vereniging

              de naam te dragen van “Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia”.

              (GvM,12/10/79)                                                                                        

   

  1951 – Op 31 december telde Leest 1858 inwoners.

   

  1952 – De uit Hombeek afkomstige Edward Fierens werd de nieuwe koster van

              Leest. Hij was er geboren op 2 oktober 1930.

              Tot ’56 zou hij deze functie blijven uitoefenen. Tijdens zijn verblijf te

              Leest huurde hij een kamer “bij een weduwe Virginie”.

              Nadien werd hij koster te Rijmenam, waar hij in 1960 trouwde met Lina

              Van Cauwenbergh uit Zaventem.

              (De kosters van Leest. De Band-november 1985) 

   

  1952 – 13 februari – Zitting  Gemeenteraad Leest :

              Aanwezig : burgemeester P. De Prins, schepenen P. Busschot en Th. Maes,

              de raadsleden Jan Van Riet, Victor De Laet, P. Verbeeck, Ferdinand De

              Prins en Remi Spoelders en secretaris Egied Bradt.

              Dagorde : periodieke weddeverhoging van de gemeentewerkman Hendrik

              Fierens.

              Met ingang van 1 januari 1952 werd een periodieke weddeverhoging toegestaan

              van 1.200 frank. De wedde van Hendrik Fierens werd op 47.040 frank gebracht.

   

  02-03-2012 om 12:59 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto: Frans Robijns, medestichter van de fanfare St.Cecilia, was 50 jaar muzikant. (zie verder)

   

  1949 – Dat jaar bekwam de fanfare St.-Cecilia, in het provinciaal toernooi te Mechelen,

              de promovering naar 2de afdeling.

              (GvM,12/10/1979)

   

  1949 – 16 januari : Stichting van de VROUWENBOND VAN HET HEILIG HART.

              412 leden werden ingeschreven.

              In 1954 was E.H. De Decker proost, M. Rheinhard schrijfster en telde de

              Bond 16 ijveraarsters en 327 leden.

   

  1949 – 5 februari : De gemeenteraad keurde het ontwerp goed, opgemaakt door de

              Provinciale technische dienst, tot het bouwen van een koolkelder en WC aan

              het gemeentehuis.

   

  1949 – 8 april – Gemeenteraad :

              -Grafmaker en kerkhofverzorger Guillaume Symons wordt een jaarlijkse

              vergoeding van 3000 fr toegekend alsmede 50 fr per put.

              -Dokter Stuyck bekomt vanaf het schooljaar 1948-49 15 fr per leerling voor

              het geneeskundig schooltoezicht. (voordien 10 fr)

              -Hendrik Fierens, gemeentewerkman wordt benoemd in vast verband.

              -De C.O.O. benoemde tijdelijke ontvanger Alfons Hellemans in vast verband.

              De Raad bracht gunstig advies uit.

   

  1949 – 14 april : De Kalvarieberg tegen het koor der kerk werd hersteld door de zorgen

              van de familie Peeters uit Mechelen, als nagedachtenis aan haar overleden

              familieleden rustende op het kerkhof van Leest. (DB-1956)

   

  1949 – Mei : Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de fanfare St.-Cecilia werd

              een grote nationale muziekwedstrijd uitgeschreven waaraan 39 maatschappijen

              deelnamen. Het werd de voorloper van de latere Ceciliafeesten.

              Tegelijkertijd werd ook het gouden jubileum gevierd van Gaston Busschot en

              Frans Robijns, beiden waren 50 jaar muzikant.

              (GvM,12/10/79)

              Zowel Gaston Busschot als Frans Robijns waren medestichter van de fanfare

              St.Cecilia

              Eerstgenoemde was een herenboer op de Leest-Heide en woonde aan de

              Blaasveldstraat. Hij was net als zijn broer Gaston een van de eerste muzikanten

              van de fanfare geweest. Vanaf 1921 was hij gemeenteraadslid en vanaf 1939

              tot 1957 was hij schepen van onderwijs en cultuur.

              Hij wordt ook beschouwd als medestichter van het Boerenfront (zie verder).

              Frans Robijns (zie foto) woonde ook aan de Blaasveldstraat. Hij werd geboren in

              1885 en was op veertienjarige leeftijd bij de eerste twaalf fanfaremuzikanten.

              Hij werd bestuurslid in 1924 en hield dat vol tot 1959.

              Frans Robijns speelde bombardon en hield dat nog vol tot ongeveer 1962.

   

  1949 – 16 mei : Aankoop door de parochie van 40 aren 55 ca grond met schoolgebouwen

              Kouter, gekadastreerd wijk B nr. 448/e en deel van nr. 448/f.

              Koopprijs : 161.650 fr.

              Onkosten van de akt : 23.840 fr.

              Deze school was in 1879 (schoolstrijd) gebouwd.

              In november 1950 verlieten de meisjes voor goed deze school.

              Men besloot aan de lokalen een zaal te bouwen. De eerste omhalingen brachten

              134.210 fr op. Hierna werden nog verschillende omhalingen gedaan.

              Al deze werken kosten meer dan 500.000 fr. (DB-1956)

   

  1949 – 18 augustus – Gemeenteraad :

              -De Raad stemde voor een jaarlijkse toelage van (gemeentelijke toelage) 450 fr

              voor de vrije bestaande bibliotheek der gemeente.

              -Antoon Teuthels, koster te Leest wonende te Hombeek Geysbeekstraat 65/3

              benoemd tot klokluider mits een jaarlijkse vergoeding van 3500 fr.

   

  1949 – september : De K.W.B. vereniging werd te Leest gesticht in september 1949.

              Er werd gestart met 49 leden.

              Onderpastoor De Schutter was hun eerste proost en Albert Van den Branden de

              eerste voorzitter. Hij had Rik Spoelders als secretaris en Gust Mollemans als

              schatbewaarder.

              Emiel Somers, Gerard De Mesmaecker, Karel Van den Branden en Louis De

              Mesmaecker waren de eerste wijkmeesters en ook Frans Lamberts en Willem De

              Schoenmaeker behoorden tot de eerste leden.

              Gedurende de jaren 1945-’49 bestond er een kleine groepering van de KWB,

              er  was echter geen vast bestuur. Tweemaal trachtte men van wal te steken maar

              telkens werden de plannen verijdeld.

              In 1950, n.a.v. het éénjarig bestaan, vond een eerste bestuursverkiezing plaats :

              Louis Verbruggen werd voorzitter, Louis Solie secretaris, Gust Mollemans

              bleef schatbewaarder en Richard Van Praet werd verslaggever.

              De Leestse KWB telde toen 36 leden.        

              In 1954 noteerde men 75 en in 1978 103 leden.

              In 1954 zag het bestuur er als volgt uit :

              Proost : E.H. St. De Decker, voorzitter : Louis Solie, ondervoorzitter : Juul Geens,

              schatbewaarder : Edward Coeckelbergh, verslaggever : Richard Van Praet,

              schrijver : L. Verbruggen.

              Wijkmeesters waren toen : Rik Spoelders, Jozef De Decker, Albert Van

              Rompaey, Albert Van den Brande en Gust Mollemans.   

              Het voornaamste doel van de Katholieke Werknemersbeweging was om haar

              leden de nodige informatie te verschaffen en hun belangen te behartigen.

              Zo werd er tussengekomen in allerlei zaken zoals de toekenning van een

              gemeentelijke bouwpremie, de dwingende vraag om een wachthuisje aan de

              spoorweg dat er ook kwam bij de treinhalte op de Heide, de verbetering van

              fietspaden en straatverlichting...

              Door tussenkomst van de KWB bekwam de Leestenaar een gemeentelijke

              geboortepremie vanaf het derde kind.

              Ook het godsdienstige, het sociale en de vrijetijdsbesteding werden niet vergeten.

              Enkele traditionele activiteiten (opgetekend in 1978) :

              kaartprijskamp tijdens de winterperiode, paasrecollectie, KWB-reis in september,

              teerfeest in october, rondgang Sint-Niklaas in december gevolgd door een Bal.

              Volleybal , verbond KWB – tornooien, voetbal : deelname aan het

              “Sinksentornooi” van SK Leest.

              In 1957 gingen ze met 35 naar de Zesdaagse van Antwerpen.

              In 1959 kende de zogenaamde “Kapellekensactie” veel succes.

              Voor 100 frank konden de Leestenaars bij de KWB kapelletjes met de Maagd

              Maria bestellen om ze aan hun gevels te bevestigen.

              In 1972 konden KWB-ers deelnemen aan zwemlessen en kaartwedstrijden.

              In 1974 werd in de schoot van de Leestse KWB een volleybalploeg opgericht,

              dat werd 10 jaar later, samen met het 35-jarig bestaan luisterrijk gevierd.

              Het dagelijks bestuur zag er in 1982 als volgt uit :

              Voorzitter : Alfons Geerts, ondervoorzitter : Theo De Prins, secretaris : Johan

              Vandeputte, penningmeester: Jozef Lauwers en verslaggever : Gustaaf Publie.

              In1984, werd door enkele KWB-jongeren gestart met een zaalvoetbalploeg.

              De leden ontvingen ook het maandblad “Raak”.

              Nationaal telde de KWB in 2003 90.000 leden waaronder 12.000 bestuursleden.

              KWB Leest telde dat jaar 120 leden waarvan een twintigtal kernleden.

              Dat waren :

              De Croes-Wouters, Esptweg 69.

              Theophiel De Prins, Alemstraat 8.

              Jo De Smet, Hoogstraat 240 Duffel.

              Franz-Johann Gieselink, Ten Moortele 37.

              Marc Lamberts, Juniorslaan 27.

              Alfons Leemans, Blaasveldstraat 24.

              Dirk Polfliet, Elleboogstraat 26.

              Gustaaf Publie, Juniorslaan 15.

              Jean-Pierre Publie, Elleboogstraat 24.

              Raphael Scheers, Dorpstraat 11.

              Geert Selleslagh,Wagenmaekersstraat 16.

              Frans Teughels, Blaasveldstraat 30.

              Frans Thomas, Elleboogstraat 3.

              Jan Tiri, Cecilialaan 12.

              Louis Vloebergh, Winkelstraat 28.

   

  1949 – Einde ‘49 telde Leest 1861 inwoners.

  02-03-2012 om 07:10 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1948 – 31 juli : Leo Jozef Cornelia De Schutter werd onderpastoor te Leest.

              Hij was geboren te Ekeren op 24 september 1923. Hij zou niet lang in Leest

              verblijven, op 1 november 1950 werd hij onderpastoor in de St.-Martinus

              parochie te Zaventem.

   

  1948 – 19 september : Een historische stoet trok door Mechelen bij de 150ste verjaardag

              van de Boerenkrijg. De stoet was georganiseerd door het Davidsfonds.

              De inbreng van Leest bestond uit twee taferelen uit het leven van pastoor Simon

              De Heuck en stond onder leiding van Alfons Hellemans met de medewerking van

              ”Rust Roest” en de B.J.B.

   

  1948 – 1 oktober : De gemeenteraad bracht gunstig advies uit op de vraag van de

              “Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der provincie

              Antwerpen”, waarbij het gemeentebestuur verzocht werd machtiging te

              verlenen op het grondgebied der gemeente tot het aanleggen van een

              waterleiding van 400 m doormeter kruising met de geklasseerde waterlopen nr. 1

              Aabeek en nr. 8 grote Bleukensloop.

   

              In dezelfde zitting verleende de Raad een toelage van 25.000 fr aan de Eerwaarde

              Zusters Annonciaden van Huldenberg tot het bouwen van klaslokalen.

          

              Mevr. Wed. Spinnael Verbruggen uit de Tisseltbaan als kuisvrouw der

              gemeenteschool aangesteld mits een vergoeding van 1000 fr per klas, hetzij

              6000 fr voor 6 klassen per jaar. Dit in vervanging van Mevr. Van Baelen-

              Spoelders die ontslag had genomen.

   

  1948 – 3 december – Gemeenteraad :

              “...De Raad, gezien onze beslissing van 4/10/1947 waarbij besloten werd aan

              particulieren die de electriciteitsuitbreiding willen doen van hun ver afgelegen

              hoeven, een gemeentelijke toelage te verleenen tot financiering dezer werken;

              gezien het voorstel gedaan aan al de particulieren door E.N.B. aan die nog

              niet aangesloten zijn met het electrisch net en waarvan het College van

              burgemeester en schepenen in kennis werd gesteld bij brief van 16/11/1948;

              overwegende dat met de aansluitingen van verleden jaar de waarborg volgens

              het bestaand contract merkelijk werd verminderd, namelijk van 3692,50 fr

              werd teruggebracht tot 2703,50 fr bij het volgend jaar;

              overwegende dat het beter is tussen te komen in de financiering dezer

              uitbreidingen dan het bestaande contract uit te breiden en de waaarborg te

              bereiken, terwijl de uitbreiding van het vroegere aangegane contract de lasten

              der gemeente zou verzwaren, om deze redenen besluit :

              aan de inwoners die de electriciteitsyuitbreiding van hun verafgelegen hoeven

              laten uitbreiden en hieronder vermeld een gemeentelijke toelage te verlenen

              tot de uitbreiding van het electrisch net, als volgt :

              1. Slachmuylsers Emiel, Kapellebaan  4575 fr

              2.Schaerlaeken Melanie, Kapellebaan  5310 fr

              3. Van den Brande Kamiel, Tinneschuurstraat 5103 fr

              4. Weduwe Scheers, Tinneschuurstraat 5103 fr

              5. Van Aken Alfons, Kouter  4710 fr

              6. Verbeeck Jozef, Juniorslaan 3480 fr

              7. Fierens Victor, Juniorslaan 3480 fr

              8. Van Meerbeeck Jean, Juniorslaan  3240 fr

              9. Geerts kinderen, Grote Heide, 5373 fr

              10. De Muyer Leonard, Grote Heide 5373 fr.

              Samen : 45.747 fr”

   

              In geheime zitting werd een wijziging aan de wedden van het gemeentepersoneel

              gestemd. Deze nieuwe barema’s zouden gelden vanaf 1 juli 1948.

   

  1848 – Einde 1948 telde Leest 1864 inwoners.

  02-03-2012 om 06:07 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

              Bij haar 55-jarig bestaan in 2003 stond de Chiro van Leest, “de Zenedijkers”als

              grootste jeugdvereniging van de gemeente voor een belangrijke opvoedende taak.

              Elke zondag vanaf 14 u liepen de hemen vol enthousiaste kinderen die door een

              sterk team van leidingsmensen begeleid werden i.s.m. hun volwassen begeleiders.

              Proost was Dirk De Gendt en VB  Ben Jacobs, Kleine Heide 31.

              Hoofdleiders : Wim Slachmuylders (Juniorslaan 16) en Stijn Van den Eede

              (Keepstraat 4)

              Andere verantwoordelijken van de jongens :

              Sloebers : Wout Vermeeren, Steven De Wit en Stijn Van de Voorde.

              Speelclub : Stijn Van den Eede en Tim Bruggeman.

              Rakkers : Stijn Van den Broeck en Benny Sintebin.

              Toppers : Jelle Van Cauwenbergh en Wietse Van Daele.

              Kerels : Nick Publie en Jef Van Daele.

              Aspiranten : Gert Huysmans, Wim Slachmuylders en Pieter Van Waeyenberghe.

   

              Meisjeschiro           

              Gegroeid vanuit de “Landelijke Jeugd” kwam in 1963 de officiële start voor

              de meisjes, onder leiding van Hilda Silverans en Reinhilde Verbruggen.

              In 1973 was het ledenaantal van de meisjeschiro aangegroeid tot 70 en in

              ’72 gingen ze met 55 op bivak.

              In 1973 zag de leiding van de meisjeschiro er zo uit :

              Speelclub : Agnes Lamberts en Marleen Huysmans.

              Kwiks : Mieke Sneyers en Wikke Lauwers.

              Tippers : Maria Lamberts en Myriam De Laet.

              Tiptiens : Gerd De Prins en Lilianne Alewaters.

              Aspi’s : Greet Verbeeck.

              In 1980 begonnen ze hun nieuw chirojaar met 106 meisjes.

              De allerjongsten waren toen ondergebracht onder “de prutskes” en hun leidsters

              waren Chris De Smet, Veerle Van Assche en Els De Maeyer.

              De “speelklubbers” werden geleid door Bea Lamberts en Ingrid Vets.

              Lief Lamberts, An Polfliet en Kris De Smet ontfermden zich over de “kwiks”.

              De leiding van de “tippers” was in handen van Renild Segers, Krista De Prins,

              en Mia Lamberts.

              Vera en Frie De Prins namen de “tiptiens” onder hun hoede en de “aspi’s” werden

              geleid  door Lus Van Roy (die tevens hoofdleidster was), Rita De Maeyer (tevens

              hulphoofdleidster) en Mie Lefever.  

              Meisjesleiding 2003 :

              Proost : Dirk De Gendt. VB : Peggy Siccard.

              Hoofdleidster : Ann Slachmuylders.

              Andere verantwoordelijken :

              Prutsen : Ann Selleslagh en Leen Leemans.

              Speelclub : Lesley Selleslagh en Kathleen Lamberts.

              Kwiks : Ann Slachmuylders en Annelies Rodet.

              Tippers : Tina Vanden Eynde en Loes Lemmens.

              Tiptiens : Kelly Goossens en Nathalie Spruyt

              Aspiranten : Katrien Leemans en Julchen Neefs.                      

   

              (Bronnen : Diverse jaargangen van De Band,GvM, 22/1/1973, 24/1/1978,

              1/10/1987, 5/10/1987,folders)

   

   

  1948 – 15 juni – Gemeenteraad :

              “...De Raad besluit een contract met de stad Mechelen af te sluiten mits een

              jaarlijkse bijdrage van 2,50 fr per inwoner en een vast recht van 1000 fr per

              oproeping, als lid van het gewestelijk brandweerkorps Mechelen.”

   

  1948 – 6 juli : Bij het B.J.B. sportfeest in Leest haalde de afdeling van Hombeek de

              eerste prijs in het koordtrekken. In de acht andere proeven liep het voor

              de Hombekenaars slechter af. Ze werden laatste van de negen deelnemende

              groepen. (KH)

   

  1948 – 29 juli :  In de zitting van de gemeenteraad kreeg Hendrik Fierens een vaste

              benoeming als gemeentewerkman. Hij vervulde deze functie van 1/1/1937.

  02-03-2012 om 05:59 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :  einde jaren ’50. De processie passeert de Scheerstraat. Ook de Chiro was van de partij.

             

              De Chiro te Leest

              Toen in 1948 de Leestse jongenschiro officieel boven de doopvont werd

              gehouden, was dit plan van stichting reeds veel vroeger gerijpt.

              ’s Zondags werd de Leestse jeugd verplicht naar de “catechismus” te komen en

              omdat de verveling soms toesloeg besloot E.H. De Schutter om op de

              zondagnamiddagen maar wat spellekens en ontspanning te geven.

              Zo ontstond de Leestse jongenschiro.  

                               

              Jan De Decker en Gaston Keulemans waren de eerste groepsleiders.

              Laatstgenoemde zou in 1956, na 8 jaar dienst, afscheid nemen.

              Als hemen hadden de chirojongens de lokalen van de vroegere meisjesschool

              in de Kouter.

              Onder  de leiders Juul Muysoms en Miel Polfliet was Stany De Decker proost.

              Hij was het die de grondslag legde van de nieuwe chirolokalen.

              Met de Franciscamer pater Clementiaan en pater Omer stond de Leestse chiro

              onder de invloed van de “Bruine Paters” van Mechelen.

              De grote verhuis naar de nieuwe lokalen gebeurde in 1960, onder

              hoofdleider Louis Vloebergh, Eddy Beterams en proost Verbiest.   

              In 1954 was Emiel Polfliet groepsleider, leiders waren toen Louis Vloebergh,

              Juul Muysoms, Karel Fierens, Eddy Beterams en Gaston Keulemans.

   

              Toen Miel Polfliet, op 4 april 1956, in het huwelijk trad met de BJB-leidster

              Mariette Coeckelbergh, was dat te Leest een heuse gebeurtenis.
              Zijn laatste woorden als leider werden nadien nog vaak herhaald : “In een geest

              van kameraadschap bouwen wij samen aan het onvoltooide monument : de

              chiro.”

              Dat jaar telde de Leestse jongenschiro 60 leden. Louis Vloebergh, Eddy Beterams

              en Gaston Keulemans waren het langste lid.

              Op het einde van 1956 werd een georganiseerde recrutering gedaan in de enige

              wijk van Leest die ondervertegenwoordigd was : de Heide.

              Met succes en het ledenaantal steeg boven de 70.

              Datzelfde jaar verstevigden Jos Verlinden en Ferdy Polfliet de rangen der leiders,

              evenals Jos De Smet en Jan Vloebergh die de burchtknapen onder hun hoede

              namen en nam leider Juul Muysoms ontslag als groepsleider. Hij werd opgevolgd

              door leider Louis Vloebergh.

              Op datum van 16 augustus 1954 kan u in deze kronieken een volledig verslag

              van een chiro-bivak meemaken. Auteur : Louis Vloebergh.

              In 1957 kwam Guido Hellemans het leiderskorps vervoegen. De groep zag

              er toen als volgt uit :

              Burchtknapen (hadden hun plechtige communie nog niet gedaan) : 36 jongens en

              3 leiders : Eddy Beterams, Jos Verlinden en Guido Hellemans.

              Knapen : 17 jongens en 3 leiders : Jan Vloebergh, Rik Van den Vondel en Jos De

              Smet.

              Kerels : (boven de 14 jaar) 12 jongens en 3 leiders : Louis Vloebergh, Freddy

              Peirs en Ferdy Polfliet. Louis Vloebergh was groepsleider.  

              Na hoofleider Karel De Borger deden de paters Assumptionisten van Kapelle-

              op-den-Bos te Leest hun intrede met pater Karel Van Aken.

              De speelclub, de jongste en de 5de afdeling van de chirojongens, werd opgericht

              onder hoofdleider Roger Silverans in 1967.

              Na hem werden Mark Leemans en Mark Lambrechts hoofdleider.

              In 1973 bij de viering van het zilveren jubileum telde de vereniging 80 leden.

              De leiding van de jongenschiro zag er toen als volgt uit :

              Speelclub : Guido Mollemans.

              Rakkers : Frans Lamberts

              Toppers : Marc Lamberts en Luc De Prins.

              Kerels : Frans De Decker en Frans Huysmans.

              Aspi’s : J. Van den Heuvel.

              Dat jaar, 1973, startte de eerste jeugdcross, initiatief van o.a. Jan Van den Heuvel,

              Frans De Decker, Gert De Prins en Liliane Allewaters en simultaan werd VEVOC

              (Vereniging van Oud-Chiroleden) gesticht.

              Aanvankelijk gestart met enkele idealistische oud-chiroleiders groeide deze

              vereniging tot 200 leden.

              Bedoeling van Vevoc was en is nog steeds een morele en daadwerkelijke steun

              te geven aan de plaatselijke Chiro-afdelingen en er werd naar getracht

              activiteiten te organiseren waarbij zoveel mogelijk Leestenaren kunnen betrokken

              worden.   

         

  02-03-2012 om 05:57 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto : Eén van de oudste foto’s van de Leestse Chiro, genomen tijdens een bivak in Velm.

             Rechts onderaan medestichter Jan De Decker.

   

  1948 – September : Stichting Jongenschiro te Leest

              In samenwerking met Jan De Decker en de Hombeekse leiders J. Daelemans en

              Troch stichtte onderpastoor De Schutter de Leestse jongenschiro.

   

              De Chiro

              Chiro : van de Griekse letter x (chi) en r (ro), beginletters van Christos, ontstond

              in feite veel vroeger dan het jaar 1934 waarop de beweging uitgesproken als

              Chiro naar buiten trad.

              Chiro ontstond uit de katholieke patronaten waarvan de vroegste sporen terug te

              vinden zijn in de arbeiderswereld van Gent in 1850. Zowat in alle steden in

              Vlaanderen rezen de patronaten vanaf dat jaar, meestal onafhankelijk van

              mekaar, in de verschillende parochies als paddestoelen uit de grond.

              Ze werden geleid door sociaal bewogen parochiegeestelijken en hadden de

              “godsdienstige, geestelijke en huishoudelijke” vorming op het oog van jongeren

              -meisjes zowel als jongens- uit de volksklasse.

              Aanvankelijk heette de beweging trouwens “Chiro van het Verbond der

              Patronaten van Vlaanderen”.

              Vanaf 1934 ging Chiro zich meer en meer zelfstandig profileren.

              Geheel in de geest van tijdsvernieuwing, nieuwe orde en romantiek, kenmerkend

              voor de jaren dertig, ontstond ook een totaal nieuw vocabularium. Het heette niet

              langer meer in verouderde termen van patronaatsjongen, patronaatsactiviteiten,

              patronaatsbestuurder maar : Chiro-kerels, Chiro-actie, Chiro-leider.

              Trouw en ridderschap weerspiegelden zich in nieuwe slogans zoals : “Aan

              Christus-Koning, Trouw !”

              De vader van deze vernieuwde beweging in de schoot van de Vlaamse Patronaten

              was de Antwerpse priester Jos Cleymans, die toen algemeen secretaris was van

              het Jeugdverbond voor Katholieke Actie (JVKA).

              Hij wou een moderne invulling geven aan de oubollige patronaatsbeweging.

              Cleymans introduceerde nieuwe elementen zoals spelen in de openlucht, de

              Christus Koninggedachte, de banier met de Griekse letters Chi en Ro, het

              Chiro-uniform en de kentekens.

              Chiro kwam resoluut op voor godsdienstige en pedagogische vernieuwing.

              WO II versnelde het proces van afbraak van de patronaten maar vertraagde de

              groei van de Chiro.

              Van 1940 tot 1944 werd gewerkt in de illegaliteit, want de Duitse bezetter had

              alle werking van de meeste jeugdorganisaties verboden.

              Door vele mensen scheef bekeken wegens de wat militairistische aanpak zou

              het tot 1950 duren voor de beweging echt groot werd.

              In de naoorlogse periode kende Chiro een ware explosie. Van jaar tot jaar nam het

              ledenaantal toe. Een absoluut hoogtepunt werd bereikt in 1975 toen de beweging

              was uitgegroeid tot 120.000 leden.

              Maar van dan af begonnen de schokgolven van revolutionaire vernieuwing en

              maatschappijkritische ingesteldheid van het einde van de woelige jaren zestig

              pas voor goed massaal naar de basis door te dringen en ging het steil bergaf.

              Dat had ook te maken met een spectaculaire daling van het geboortecijfer in

              Vlaanderen.

              Bij de aanvang van de jaren ’80 was Chiro compleet verwaterd tot vrijblijvende

              afzonderlijke spel- en bezigheidsclubjes, die, vrij ongedisciplineerd, elk hun

              eigen weg gingen, inspelend op plaatselijke toestanden en situaties.

              Van een samenhangend, zinvol en inhoudelijk geheel was nauwelijks nog sprake.

              Ontkerstening en secularisatie trokken ook hier diepe sporen.

              De accenten lagen vooral op het maatschappelijk gebeuren, op een kritische

              ingesteldheid, op vrede, gastarbeiders, sexualiteit, emancipatie, democratisering,

              relatiebeweging, Derde Wereld.

              Aan godsdienstvorming en –verdieping werd nauwelijks nog tijd besteed.

              Nadat Chiro jarenlang in de Vlaamse jeugdorganisaties vooraan had gestaan als

              een “voorhoede van de Kerk” was dit geleidelijk afgezwakt tot “kerkelijk niet,

              katholiek wel”, later tot “katholiek niet, christelijk wel” en uiteindelijk tot

              “christelijk niet, evangelisch wel”.

              De maatschappij evolueerde in al haar geledingen pluralistisch.

              De jongeren kregen het moeilijker, vroeger leek alles immers vanzelfsprekend,

              toen  stelden de gelovigen zich weinig vragen.

              Een groeiende aandacht ging nu naar de parochiegemeenschap.

              Chiro speelde ook in op de parochiale jeugdzorg. Het teloorgaan in veel groepen

              van de priester, eerst bestuurder, dan proost, werd nu opgevangen door het

              inzetten van de zogeheten V.B. of veebee, de volwassen begeleiders, veelal

              jonggehuwden, oud-chiro’s, die zich voor één of twee jaar engageerden om de

              groep niet te leiden maar te begeleiden.  

              Ook politiek werd niet uit de weg gegaan.

              In 1987 verklaarde nationaal leider Jan Maertens aan Gazet van Antwerpen :

              “Als jongerenbeweging durven wij standpunten in te nemen zo bv. inzake

              bewapening, vrede, apartheid.

              In essentie is ons doel nog steeds hetzelfde gebleven : de jongeren helpen

              opgroeien tot volwaardig menszijn, er gemeenschapsmensen van maken en geen

              egoïsten...”

              In 2003 was Chiro nog steeds de grootste Vlaamse jeugdbeweging met zo’n

              100.000 leden.

              Bekende Oud-Chiro-leden waren o.a.Willy Kuypers (Oud-parlementair en

              burgemeester van Herent), Paul Akkermans (Oud-Minister in de Vlaamse

              Regering), Nelly Maes (Volksvertegenwoordigster), Paul Van Grembergen

              (Oud-Minister) en Lode Bertels (Oud-senator en burgemeester van Brasschaat).

   

  02-03-2012 om 05:51 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  01-03-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto : voorlopige leerkracht Juul Florentijn Teughels.

  1947 – 1 januari : De zitpenningen van de raadsleden worden vanaf heden op 100 fr

              gebracht. (GR-28/4/1947)

              De wedde van de burgemeester werd vastgesteld op 10.000 fr per jaar en de

              schepenen 3.000 fr per jaar.

   

  1947 – Op 14 april overleed Jozef Rheinhard, koster-organist der parochie sinds

               1/5/1916.

              Jozef Rheinhard was geboren te Mechelen op 23/2/1879.

   

  1947 – 28 april – Gemeenteraad :

              “...8e punt. Benoeming der leden van de C.O.O.

              De Raad in geheime zitting gaat over tot de stemming van vijf titelvoerende leden

              waarvan de uitslag luidt :

              Diddens Constant       10 geldige stemmen

              Piessens Frans            5 geldige stemmen

              Lauwens Louis            4 geldige stemmen

              Silverans Karel           4 geldige stemmen

              De Wit Louis               4 geldige stemmen

   

              De plaatsvervangers werden alzo verkozen :

              Polspoel Frans            6 geldige stemmen

              Potoms Gustaaf          5 geldige stemmen

              Diddens Louis             4 geldige stemmen

              De Prins Ferdinand    4 geldige stemmen

              Schaerlaeken Victor   4 geldige stemmen

              De Smet Edward        4 geldige stemmen

            

              Als 2de plaatsvervangers werden verkozen :

              Beullens Constant      4 geldige stemmen

              Somers Emiel             4 geldige stemmen

              Van Beersel Jozef       4 geldige stemmen”.

   

              9e Punt – Tuchtactie tegenover de heer De Leers.

              Besloten werd de heer De Leers ter beschikking te stellen bij ordemaatregel met

              een wachtwedde gelijk aan de helft van de laatste activiteitswedde.

              “...9e punt : tuchtactie tegenover den heer De Leers onderwijzer schoolhoofd.

              De Raad in geheime zitting : gezien de handelingen van den heer De Leers tijdens

              de bezetting groote opspraak hebben verwekt bij de bevolking en bij de

              schoolgaande jeugd, gezien uit het onderzoek is gebleken dat den heer De Leers,

              tijdens de bezetting propaganda heeft gemaakt voor den vijand en dat hij

              Duitschgezind was, gezien den heer De Leers als lid is uitgesloten van den

              N.S.B. uit Leest alsook uit den invaliedenbond te Mechelen.

              Gehoord den heer De Leers in zijn middelen van verweer uiteengezet door hem

              zelf ter zitting waarvan hij weigert een verklaring op te stellen en te teekenen.

              De Raad gaat over bij geheime stemming tot het ja of niet toepassen van een straf,

              namelijk ter beschikking stelling bij ordemaatregel met een wachtwedde gelijk

              aan de helft van de laatste activiteitswedde.

              Er werden 9 witte briefjes uitgedeeld aan de negen tegenwoordig zijnde

              raadsleden.

              Na een pauze werden alle briefjes ingezameld, nageteld en geopend ;

              De uitslag luidt als volgt, ja : vijf briefjes en vier witte briefjes.

              Bijgevolg werd besloten den heer De Leers ter beschikking te stellen bij

              ordemaatregel met een wachtwedde gelijk aan de helft van de laatste

              activiteitswedde.

              Kennis van deze beslissing zal aan den heer De Leers gegeven worden.

              Afschrift dezer zal ter goedkeuring aan de Bestendige Deputatie overgemaakt

              worden.

              Waren aanwezig op deze Raad : burgemeester Petrus De Prins, schepenen P.

              Busschot en Th. Maes en de raadsleden Jan Van Riet, Victor De Laet, Ernest De

              Win, Petrus Verbeeck, Ferdinand De Prins en Remi Spoelders.  

   

  1947 – 4 oktober  : De beslissing van het College wordt bekrachtigd door de

              gemeenteraad  betreffende de aanstelling als voorlopige leerkracht van de

              gemeentelijke jongensschool  van Juul Florentijn Teughels.

   

              In dezelfde gemeenteraad stemde de raad voor een vergoeding van 900 fr per jaar

              voor onderhoud van rijwiel en 300 fr voor schoenen voor de veldwachter.

   

  1947 – Einde 1947 telde Leest 1857 inwoners.

   

   

  01-03-2012 om 18:59 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1947 – Pieter De Prins werd burgemeester en dit tot 1958.

              Jan De Decker nam van hem voor “De Band” in april 1954 volgend intervieuw

              af :

              “...de vermoeide ogen van de zeventiger kregen een sterke glans toen hij sprak

              over zijn prilste jeugd en over het leven aan de ouderlijke haard in de landelijke

              gemeente Meise, alwaar hij op 30 september 1885 werd geboren als eerste kind

              van een landbouwersgezin.

              Als oudste van negen (vier jongens en vijf meisjes) moest hij hard werken.

              Op 16-jarige leeftijd 10 hectaren oogst mee helpen pikken met de hand is

              voorwaar geen kleinigheid, evenmin als stenen bakken voor boerderijen en

              huizen.

              Toen hij dit aanstipte tuurde hij door het raam, als met weemoed kijkend naar

              z’n zonen die werkten op het erf, terwijl hij met zijn verweerde handen, die

              spreken van lange jaren onverpoosde moeizame arbeid, de poes streelde die

              ronkend op z’n schoot te slapen lag...

              Ja, allen zijn zonen : fllinke twijgen aan ’n sterke stam ontsproten. Zo weet hij

              het bedrijf in veilige handen.

              Starend door het raam, als zocht hij naar een ver uitzicht over landen en weiden

              en ruimte en tijd, vertelde de burgemeester ons over de oorlog 1914-18.

              In 1914 kocht vader De Prins een hoeve te Ramsdonk. Daarna moest men

              vluchten gaan, alles achterlatend, ook de koeien in de stal.

              Pieter verbleef gans de oorlog in Frankrijk en diende er de boeren voor 1,25 fr

              per dag. Eindelijk kon hij dan terugkeren en bracht zeven vaarzen en een veulen

              mee : een treinreis van 17 dagen.

              Daarna ging hij nog eens terug en kwam te paard af van Cherbourg in 8 dagen.

              Pieter De Prins huwde met Cornelia Maria Meskens uit Wolvertem, die er op

              14 februari 1889 werd geboren. (zij overleed  op 23/9/1972)

              Dit huwelijk schonk hen zeven kinderen : Marcel, Frans, Jan, Julia, Maria, Albert

              en Mariette.

              In 1921 kocht hij de “Rendelbeekhoeve” van graaf de Bethune.

              In 1944 werd hij tot burgemeester van Leest benoemd, tevoren was hij eerste

              schepen...”

   

              Een edel mens ging heen !

  “Het verscheiden van wijlen de heer P. De Prins, Ere-Burgemeester, viel als een donderslag in de gemeente, het was dan toch nog zo snel gegaan, nadat iedereen mocht verhopen hem nog lang te mogen behouden.

   

  Het was den ook op vrijdag 8 april j.l. dat onder een grijze hemel en bij motregen, zijn vrienden hem op de lange tocht vergezelden en onder “treurmuziek” ter kerke gingen.

  Honderden woonden de kerkelijke dienst bij in de parochiale kerk van St.-Niklaas, waar het stoffelijk overschot stond opgebaard, omringd door brandende kaarsen en een enorme bloemenkrans vanwege de K.F. St.-Cecilia ter nagedachtenis en huldeblijk aan hun overleden Ere-Voorzitter.

   

  Een massa volk toog ten offer waaraan geen einde scheen te komen, om dan bij het zingen van het “In Paradisum” naar zijn laatste rustplaats te gaan, aan de zijde van zijn voorganger Voorzitter der Fanfare wijlen F. Piessens.

   

  Na de laatste gebeden aan het open graf werd respectievelijk door de heer Emiel Verschueren, burgemeester en de heer August Lauwers, secretaris van de K.F. St.-Cecilia

  een lijkrede uitgesproken, die wij graag in “extenso” laten verschijnen, omdat daaruit ten overvloede zal blijken hoezeer hij werd aangezien door hen, die zijn vrienden waren.

  Het was voor beiden een zeer droeve opdracht en plicht zich voor de laatste maal tot hem te richten, die hun stem hoorde van uit de Hemel, waar hem reeds de beloning was ten dele gevallen, die gegeven wordt van hen, waarvan kan getuigd worden : hij was een edel mens !

  De heer burgemeester sprak in naam van het gemeentebestuur, alsmede in naam van de bevolking volgende zeer inslaande rede uit :

  “Dames en heren, voor het gemeentebestuur is het een pijnlijke plicht hier vandaag een onvoorziene hulde te brengen aan degene die ons voor altijd verlaat, oud-burgemeester Pieter De Prins.

  Niettegenstaande zijn wankelbare gezondheidstoestand van voor enkele maanden, was hij de laatste dagen erg verbeterd, zodat niets een zo plotseling afstervern liet voorzien.

  Maar helaas, de dood daagt op zonder waarschuwen en slaat onmeedogend toe.

  Onze vriend is heengegaan. Nooit meer zullen we zijn sympathieke stem horen. Zijn bekend figuur is voor altijd verdwenen.

  Hij was een eenvoudig en hartelijk mens, vrij en ongedwongen in zijn gezegden en bedoelingen.

  Hij nam zijn publiek-ambt ter harte en volbracht het met alle toewijding. Hij was energiek trouw aan zijn ideaal, en wist iedereen door zijn liefde en gulheid over te halen.

  Maar hij was bovenal een mens vervuld met humanitaire gedachten en brede opvattingen. Iedereen onthaalde hij met dezelfde bezorgdheid, dezelfde voorkomendheid. Zijn opgang dankte hij aan zichzelf, aan zijn onverpoosd werk.

  Dank aan zijn volharding en zijn oprechtheid, tegenover allen wist hij het te brengen : eerst tot gemeenteraadslid, dan tot schepen om te besluiten met burgemeester, ambt dat hij gedurende tien jaar met toewijding heeft vervuld ten bate van de gemeente.

  Sinds 1959 genoot hij een welverdiend rustpensioen.

  Wij allen hier aanwezig, betreuren ten zeerste dat dit rustpensioen niet langer heeft mogen duren.

  Dat hij evenwel gerustgesteld weze, de tegenwoordigheid van zovele collega’s, dorpsgenoten en vrienden is een bewijs van menselijke solidariteit, die later haar daadwerkelijke weerklank zal hebben.

  Hij mag in vrede rusten, hij die met zijn hulp zoveel deed om de welstand onzer medeburgers en dorpsgenoten te verbeteren. Aan ons is het geboden, zijn werk voort te zetten door te trachten zijn sporen te volgen op de weg der ware broederlijkheid en naastenliefde.”

   

  Na deze rede nam de heer Lauwers, namens de Koninklijke Fanfare St.-Cecilia het woord, om dezes medevoelen aan de bedroefde familie te betuigen, en zulks in volgende bewoordingen :

  “Beste vriend Pieter, achtbare familieleden, waarde omstaanders.

  Het is met de grootste aandoening dat ik mij als secretaris van de K.Fanf. St.-Cecilia en als tolk der gevoelens van al onze muzikanten en leden eerbiedig nederbuig over het stoffelijk overschot van onze zeer beminde Ere-Voorzitter Pieter De Prins.

  En ik ben er zeker van dat gij ons hier vandaag verwacht had om u een laatste vaarwel toe te sturen.

  Vervuld met de innigste medegevoelens bieden wij aan zijn ontroostbare echtgenote en naastbestaanden de verzekering van onze deelneming in hun smart.

  (...)

  Van onze vriend Pieter De Prins mag gezegd worden dat hij een groot mens is geweest.

  Inderdaad een schoon en edel mens leefde in een ietwat tengere gestalte.

  Eenvoud was zijn adel, tot de eenvoudigsten ging ook zijn hart.

  Aan het hoofd van zijn gezin heeft hij eerlijk en volhardend de strijd van de voorbeeldige familievader gestreden, daarom dat wij hulde brengen aan dit werkzaam leven.

  Uw ambt van voorzitter dat gij meer dan 25 jaar aan onze Fanfare hebt vervuld was dit van een begrijpend, plichtsvol en rechtschapen man. Met hart en gedachten zijt gij steeds onze vereniging trouw gebleven, zo ook zullen wij uwe gedachtenis in ere houden.

  Gij waart ook een goed kristen mens met een uitgesproken voorliefde voor de zwakken en verdrukten, want ontelbaar zijn de vrienden die bij u baat en steun hebben gevonden.

  Onze vereniging zal U, aan wien we zoveel dank verschuldigd zijn nooit kunnen vergeten.
  Voortaan zal uw lichaam rusten hier op dit oude kerkhof, volgens uw laatste wilsbeschikking, zij aan zij, van uw goede vriend en trouwe kameraad, waarmee ge in de schoot van onze Fanfare St.-Cecilia zovele gelukkige dagen hebt gekend.

  Samen zult gij van in den Hemel de voorspraak bij den Heer afsmeken om heil en zegen over onze vereniging te laten neerkomen.

  Beste vriend Pieter, wij danken U een laatste maal, diep gemeend, voor al het edelmoedige, het goede en het schone dat gij voor onze maatschappij gepresteerd hebt.
  Rust zacht in vrede, en tot weerzien in den Hemel !” 
                   

   

  01-03-2012 om 18:46 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1946 – Antoon (Tony) Teughels (° 1927, + 1985) werd koster en dit tot 1952.

              Na Rheinhard kende Leest nog enkele tussenkosters, die slechts een paar

              jaar aanbleven en daarna elders hun geluk gingen zoeken.

              Tony Teughels was te Leest geboren op 13 maart 1927 als zoon van

              Door uit “de Roozelaer” en van Emma Blommaert.

              Hij overleed op 24 mei 1985 bij de zusters Franciscanessen in de Mechelse

              Katelijnestraat.

              (De kosters van Leest, De Band-november 1985)

   

  1946 – 31 januari : Aangifte van aardappelen.

              “Alle landbouwers worden verzocht donderdag a.s. op het gemeentehuis aangifte

              te doen van de hoeveelheid aardappelen die zij nog kunnen leveren.

              Zelfs indien zij niets meer over hebben, moeten zij zich nog aanbieden om zulks

              te bevestigen.” (KH-GvM)

   

  1946 – 11 februari : “Achterblijvers : maandag a.s. uitreiking der zegels van de nieuwe

              periode aan de niet-producenten die nog niet om hun zegels kwamen.

              Medeische getuigschriften, afgeleverd tot het bekomen van 50 kg kolen, moeten

              den derden dag na de aflevering op het gemeentehuis binnengebracht worden.”

              (KH-GvM)

   

  1946 – 27 februari – Eerste gemeenteraad van 1946.

              Die werd bijgewoond door Petrus De Prins, burgemeester, Prosper Busschot, Joh.

              Nuytkens, schepenen, Karel Silverans, Victor De Laet, Frans Boonen, Jozef

              Apers en Henri Verbeeck, raadsleden en Frans Huysbrechts d.d. secretaris.

             

              -Eedaflegging van nieuw raadslid Henri Verbeeck.

              -Herzien beslissing van 2 november : “Gezien zijn bijzonderen geestestoestand,

              voortvloeiende uit zijn verwondingen opgeloopen tijdens den oorlog 1914-18, en

              hij maar gedeeltelijk verantwoordelijk is voor zijn daden gesteld tijdens de

              bezetting, besluit bij algemeen stemmen den heer De Leers te ontzetten uit zijn

              ambt met rustgeld.”

              -Johannes Nuytkens verkozen tot schepen met 8 stemmen op 8.

              -De Raad zal de provinciegouverneur verzoeken de nodige stappen te doen tot

              terug indienstneming van gemeentesecretaris Bradt, die geschorst was.

              (Deze schorsing verviel op 6.2.1946)  

   

  1946 – 6 maart : Rantsoenzegels voor duivenvoer

              “De duivenliefhebbers kunnen de zegels, bestemd voor de bevoorrading der

              reisduiven op het gemeentehuis komen afhalen. Voor elke zegel kan men zich,

              tegen betaling, 6 kg gemengd voeder aanschaffen.” (KH-GvM)

   

  1946 – Op zondagen 28 april en 5 mei 1946 – Iets eenigs te Leest.

              GROTE BAKSCHIETING voor een schoon soortig viggen bij Emiel De Kock

              (Vet) Winkelstraat, Leest. (advertentie in Het Goede Zaad)

   

  1946 – 5 juni – Gemeenteraad :

              “...de Raad besluit het electrisch net uit te breiden tot alle woningen.”

             Kostprijs : 140.035 fr waarvan de betrokkenen 10% dienden te betalen.

              In dezelfde Raad werd beslist gemeentewerkman Hendrik Fierens, die tot

              dan per uur betaald werd, een jaarwedde toe te kennen. Deze werd bepaald

              op 14.000 frank  (12.000 frank vermeerderd met vier tweejaarlijkse verhogingen

              van 500 frank omdat Hendrik Fierens in dienst was sedert 1/1/1937)

   

  1946 – 2 juli – Gemeenteraad :

              Vergoedingskosten geschenk pastoor :

              “...de Raad besluit éénparig een krediet te stemmen van 2.000 fr voor het

              aankopen van een geschenk ter gelegenheid van het gouden priesterjubileum

              van E.H. Pastoor Jozef Beuckelaers.”

   

  1946 – 20 augustus – Gemeenteraad :

              “...3e punt. Toelage aan den Nationalen Strijdersbond van Leest voor het

              oprichten van een monument.

              De Raad besluit het te kort van 5.500 fr voor het oprichten van een monument ter

              eere der oorlogslachtoffers te geven aan den Nationalen Strijdersbond van

              Leest.”

   

  1946 – 1 oktober – Gemeenteraad :

              “...De Raad, gezien het verzoek van den heer Coemans grondeigenaar te

              Mechelen tot het verleggen van het voetpad nr. 63 in de Bist, gezien de

              daarbijgevoegde uittreksels uit den atlas der buurtwegen, gezien het commode en

              incomode des aangande waaruit blijkt dat er geen bewaren zijn ingekomen,

              besluit den voetweg nr.63 te verleggen zoals aangeduid op de daarbijgevoegde

              plannen...”

   

  1946 – 24 november – Gemeenteraadsverkiezingen.

              Werden verkozen : Busschot Prosper, De Prins Petrus, De Laet Victor, Van Riet

              Jan, De Win Ernest, Verbeeck Pieter, De Prins Ferdinand, Maes Theophiel en

              Spoelders Remi.

              Eerste schepen werd Prosper Busschot, tweede schepen Theophiel Maes.

              (GR-18/1/1947)

   

  1946 – Op 31 december telde de gemeente Leest 1813 inwoners.

   

  Foto’s gemeenteraadsleden :

  -Prosper Busschot, (schepene)

  -Ferdinand De Prins

  01-03-2012 om 18:39 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

              In  de periodiek “De Band”, editie oktober 1957 stond een “In Memoriam” :

              In Memoriam : de oude bromfiets van Mr Pastoor (Nova et Vetera)

              ...Verleden maand is een bekende figuur van ons heengegaan : de oude brommer

              van onze Mr Pastoor... Het was een veelbesproken figuur. Gedurende de jaren

              dat hij onder ons verbleef, heeft hij zich doen kennen als een harde wroeter, die

              door weer en wind, over alle mogelijke modder- en slijkwegen, duizenden

              kilometers heeft afgelegd.

              En dat aan een snelheid die ons allen hartkloppingen heeft bezorgd, die het leven

              onzer kiekens en honden dikwijls aan de rand van de eeuwigheid heeft gebracht.

              Die onder druk van de pastoorlijke voet over de wegen snorde aan een tempo dat

              zwaantjes, gendarmen en gardes dikwijls deed schreeuwen van spijt.

              Omdat zij hem niet konden volgen...

              Ondanks dit alles, hebben wij hem met spijt zien vertrekken. Want onder zijn

              rammelende slijklap en vettige kettingkast klopte een warme moteur.

              Geboren in een bekende bromfietsenfabriek, was hij ingevet en opgesmeerd

              glanzend van levenslust, helemaal een kind van de wereld. Met als enig ideaal

              zoveel mogelijk te profiteren. Alleen ’s zondags werken, en dan nog over lichte

              makadamwegen, met als last een fijn opgedirkt heertje en desnoods van achter er

              nog een geparfumeerd juffrouwtje bij, van ten hoogste 55 kg. En heel de week

              uitrusten, in de beste kamer, met twee plankskens onder de wielen en een laken er

              over opdat er toch geen stofje zou op vallen.

              Het lot besliste er echter anders over. Hij viel in de handen van onze Mr

              Pastoor.. Weg makadam, weg dat pakske parfum, weg de blokskens onder de

              wielen, weg de achturenweek,...

              ...”

              Het ultieme “In Memoriam” voor Jan Baptist Coosemans verscheen in het Parochieblad

              van 6 december 1979 :

   

              Oud-onderpastoor Constant De Decker : Terwijl ten alle kante de goudgele

              bladeren neerdwarrelen is E.H. Coosemans stil heengegaan in volle herfsttijd :

              de Herfst van zijn leven

              De lente was voor hem die eerste jaren van zijn priesterschap, als actieve

              onderpastoor : vergaderingen, oprichten van jeugdbeweging, zorgen voor

              lokalen, op kamp gaan, alles gedragen door die liefde van de Heer Jezus zelf.

              De zomer heeft hij bijzonder beleefd als pastoor te Leest, de parochie waarvan hij

              zoveel heeft gehouden. Grote zorg heeft hij getoond voor het huis van God, die

              mooie kerk van de Heer Jezus temidden van de mensen. Dat was steeds zijn

              eerste bekommernis. Maar tegelijkertijd ook die zorg voor de mensen, die zeker

              tot uiting kwam in het bouwen van een parochiecentrum met feestzaal.

              Want Leest stak vol aktiviteiten van de KVLV, de Chirojeugd, E.K., de twee

              afdelingen van de B.J.B., de Milac, enz...

              Een man van gebed, eenvoudig, en gedragen door een ware bekommernis, dat

              waren zijn hoofdkenmerken.

              Kwam  dan de herfst van het leven, de periode dat hij afscheid heeft moeten

              nemen van Leest, om eerst te gaan wonen in Zemst, vervolgens verblijf te nemen

              in het rusthuis Emmaüs te Korbeek-Lo en dan te Erps-Kwerps. In die groeiende

              stilte en verlatenheid heeft hij zich voorbereid in volle bewustzijn op zijn

              heengaan van de mensen, om op te gaan naar God, de bron en het einddoel

              van zijn leven...”  

   

              Modest Van Steenwinkel : “...Hij kwam achter pastoor Beuckelaers, juist na

              de oorlog. De kerk was toen in zeer slechte staat : de plaaster was op veel

              plaatsen van bogen en consoles afgevallen. Zijn eerste werk bestond er in het

              dak te laten herstellen en de kerk te laten herschilderen. Ook de nieuwe klokken

              hebben wij aan hem te danken.

              Hij was een echte boerenpastoor, echt passend tussen de boeren op den buiten.

              Ik weet niet hoe hij het te Scheut in de stad zolang heeft uitgehouden.

              Hij was doorgoed, kon soms opvliegen, maar daarna was alles vergeten.

              Ge waart er steeds welkom, zowel bij de pastoor als bij Liza.

              “Ik ben arm op Leest gekomen,” zei hij altijd, “ik wil er even arm weggaan...”

              Ik geloof dat dit de waarheid geweest is.”

              Hilde Reinhard : “...Eén van zijn eigenschappen die me altijd is opgevallen :

              hij was geweldig sober voor zichzelf. Hij had bijna geen aandacht voor zijn eigen,

              alles voor de anderen. Hij was afkomstig van arme boerkes uit Perk.

              Zijn deur stond open voor iedereen. Ook de missionarissen waren altijd bij hem

              welkom...”

   

              Maria De Boeck : “...Mijnheer Coosemans kwam geregeld naar de school.

              Hij was een vriendelijk man die goed met kinderen kon omgaan. Hij was een

              echt en devoot priester. Hij ging ook geregeld zijn zieken bezoeken en op straat

              nam hij zijn hoed af voor iedereen. Alle mensen van Leest hadden spijt dat hij

              aanging...”

   

              Alfons Hellemans : “...Hij is hier bijna ongemerkt weggegaan en kreeg geen dank

              in verhouding met hetgeen hij voor Leest had gedaan.

              Hij kon misschien minder goed preken, en zingen kon hij in het geheel niet, maar

              hij was een echte priester die met alleman over de baan kon. Voor de processie

              was hij steeds geweldig in de weer... Hij had ook handen aan zijn lijf : als er in

              het patronaat iets kapot was, sloeg hij het zelf aaneen.

              Pastoor Coosemans was een goeie brave mens...”   

  Bij de foto’s :

  -de oude bromfiets van de pastoor.

  -bij elk evenement op de eerste rij zoals het een notabele toekwam.

  -pastoor Coosemans door de ogen van George Herregods.

     01-03-2012 om 13:14 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

              De Band (1956) schreef volgend verslag :

              “Zondag 11 augustus 1946 was heel Leest in feest. Een prachtige stoet trok door

              de gemeente.

              Z.E.H. Kan. Leys, deken van Mechelen-Zuid, voltrok de aanstelling.

              Als getuigen traden op : de Z.E.Heren Clicteur, pastoor van Zemst en De Clerck,

              pastoor te Tisselt. De heer burgemeester hield een feestrede waaruit het volgende

              werd ontleend :

              “Ter gelegenheid van uw aanstelling als herder van Leest is het voor mij als

              burgemeester een groote eer u hartelijk welkom te mogen zeggen in onze

              gemeente.

              ...Gij hebt u kunnen overtuigen dat het grondgebied van onze gemeente, uw

              parochie, uitgebreid is en dat bijgevolg het werk, waaraan gij u dag en nacht

              kunt wijden, zwaar zal zijn. Doch wij weten dat gij komt om u ten volle te wijden

              aan het welzijn van uw parochianen. Gij brengt vrede in onze huisgezinnen,

              vreugde in onze harten, licht in onze zielen.

              ...Gij zult onze kinderen opleiden en hun den weg toonen die leidt naar het

              schone, volmaakte goddelijk Wezen, en hun sterkte geven opdat het geloof niet

              wankelbaar maar rotsvast in hun zielen bewaard zoude blijven.

              Daarvoor zullen wij u gansch ons leven dankbaar zijn.

              ...Moge gij verblijven, vele jaren, in ons midden, daarvoor zullen wij God, den

              Heere, bidden.”

   

              Leestenaars over pastoor Coosemans :

   

              Jan De Decker in De Band 1956 : “...Zijn eerste bekommernis is gegaan naar een

              Parochiezaal en lokalen. Steeds heeft Mr Pastoor geijverd voor zijn kerk.

              Vele moeilijkheden moesten overwonnen worden. Maar wij weten nu dat deze

              werden overwonnen.

              Op een bepaald ogenblik, -hij was nog niet lang hier-, viel hij zonder

              onderpastoor, zonder dienstmeid, zonder koster...

              In ’t begin was ’t overigens een geweldig gesukkel met de meiden, b.v. niet minder

              dan 5 kwamen...en gingen. Tot op 7.7.48 mejuffer Elisa Van Waelhem (Elewijt)

              kwam. Mogen wij van deze gelegenheid profiteren om ook haar in de bloemen te

              zetten voor haar algehele plichtsbetrachting en gemoedelijke omgang ?

              Uit goede bron weten wij dat haar gerechten bij de pastoors van ’t omliggende

              beroemd zijn, evenals bij de predikanten !”   

   

              Miel Polfliet vertelde in 1982 :

              “Ik herinner het mij als was het gisteren. Het was in de mis van halfzeven en

              pastoor Coosemans stond op de preekstoel.

              Ineens begon hij over de verkiezing te praten en vroeg tamelijk rechtstreeks niet

              voor de “Blekken” te stemmen.

              Toen is mijn grootmoeder (Colette Van Praet-De Prins) verontwaardigd

              rechtgesprongen en vroeg letterlijk : “Mijnheer pastoor, zijn wij dan geen

              kristelijke mensen ?” Waarop de pastoor het antwoord schuldig bleef, hij verliet

              de kansel en zette de mis verder alsof er niets was gebeurd.

              Nog even was er spanning in de kerk toen mijn grootmoeder ten communnie ging.

              Heel de kerk keek ademloos toe, maar de pastoor behandelde haar net zoals de

              andere communicerenden en legde de H. Hostie op haar tong.

              Onmiddellijk na die mis staken enkele “Blekken” de koppen bij elkaar en

              verzamelden in een mum van tijd enkele tientallen muzikanten van hun fanfare

              (Sint-Cecilia).

              Die zijn dan dezelfde dag uit dankbaarheid bij mijn grootmoeder thuis in de

              Alemstraat, een serenade gaan spelen.”

  01-03-2012 om 13:05 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1946 – Jan Baptist Coosemans volgde J. Beuckelaers op als pastoor te Leest en dit tot

              1966.

              Hij was te Perk geboren op 19 november 1898 in een gezin van tien kinderen.

              Zijn vader overleed in 1919 op 73-jarige leeftijd en zijn moeder in 1929, zij

              werd 68.

              Jan Baptist Coosemans liep college te Vilvoorde en trad binnen in het Klein

              Seminarie, afdeling filosofie te Mechelen.

              Kardinaal Mercier wijdde hem op 6 juni 1925 tot priester.

              Voor zijn wijding, op 28/2/1925, was hij tot leraar benoemd aan het

              St-Stanislascollege te Berchem.

              In september 1925 werd hij tot onderpastoor van Scheut benoemd : daar zou hij

              vijf jaar blijven. Wegens ziekte diende hij rust te nemen en verbleef van oktober

              1930 tot november 1932 als aalmoezenier in het gesticht Releghem te Zemst.

              Op 19 november 1932 werd hij tot onderpastoor te Zemst benoemd.

              Kardinaal Van Roey benoemde hem op 31 juli 1946 tot pastoor van Leest in

              opvolging  van pastoor Beuckelaers.

              Hij bleef er tot zijn pensioenering in 1966 waarna hij samen met Juffrouw Maria

              (Maria Rheinhard) naar Zemst ging wonen (Schoolstraat) om aldaar van een

              welverdiende rust te genieten.

              Hij overleed te Erps-Kwerps op 17 november 1979.

   

              Gazet van Mechelen van 13/8/1946 schreef over zijn aanstelling (11/8/1946) :

              “...Even na het middaguur was reeds een kleine drukte te bespeuren die naar

              mate het 15 uur werd, steeds aangroeide.

              Die prachtige stoet, met een nog prachtiger zonneweertje begoten, zette zich om

              15 u in beweging nabij Kapelle o/d Bosch, om langs Leest Heide en Biest, te 16 u

              in het dorp te belanden. De straten en huizen waren prachtig versierd en

              verschillende ernstige monogrammen versierden de gevels, ook voor den lach

              was gezorgd waarbij we volgend versje zeer komisch vonden : “Alle maanden

              een nieuw ministerie, dat is verduiveld een grote miserie. Maar na 35 jaar een

              nieuwe pastoor, dat kan er wel mee door !”

              De optocht zelf bestond uit prachtige groepen en wagens waaronder volgende

              groepen en wagens bijzonder uitblonken : “De nieuwe regeering”, “De verkeerde

              wereld”, “Oogstvreugde”, “Verschijning van Fatima”, “Op Signoor”, enz.

              teveel en te schoon om ze alle op te noemen.

              Bij het einde van dezen optocht, waren de parochianen van Zemst met een wagen

              goed vertegenwoordigd, in de koetsen bemerkte men de Kerkfabriek, Burgerlijke

              Overheid en als laatste den gevierde E.H.Coosemans, E.H. Leys, deken, E.H.

              Pastoor van Zemst en E.H.Onderpastoor van Leest. Verder nog verschillende

              geestelijken uit de naburige dorpen.

              Te kwart voor vijf  vond de traditionele plechtigheid plaats voor de kerkdeur,

              waarbij E.H. Leys, deken, den sleutel der kerkdeur overhandigde en dadelijk

              daarna ving de kerkelijke plechtigheid plaats.

              Den E.H.Deken besteeg den kansel en wist met een puike rede de aanwezige

              kristenen toe te spreken, hierna ving het H. Lof aan.”

   

  01-03-2012 om 13:03 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1945 – 12 juli – Gemeenteraad :    

              Het gemeentebestuur besloot een toelage te verlenen van 2000 fr “om de

              Feestelijkheden der gedeporteerden op te luisteren”.

              Feest dat zou doorgaan op 21 juli.

              Ook werd in dezelfde gemeenteraad een toelage van 1000 fr gestemd aan het

              plaatselijk  nieuw blad “Het goede zaad”.

   

  1945 – 5 september  :  J. Van Assche aangesteld tot dienstdoende secretaris mits 500 fr

              per maand. (GR-20/10/1945)

              In december zou hij echter reeds ontslag nemen, hij werd dan opgevolgd door

              Frans Huybrechts(geboren 29/12/1906) uit het Dorp. (GR-24/12/1945)

   

  1945 – 20 oktober – Gemeenteraad :

              “...14de punt. Aanstelling van een Urbanist voor het ontwerpen van een algemeen

              inrichtingsplan. De Raad in geheime stemming, gezien de vergadering op het

              stadhuis te Mechelen van de burgemeesters der omliggende gemeenten, palende

              aan de stad Mechelen met den heer Minister voor Openbare Werken, ten einde

              samen te werken tot het opmaken van een algemeen inrichtingsplan voor (het

              opmaken) de Urbanisatie van Mechelen en omstreken.

              Gezien het opmaken van dit plan dient uit te gaan van een studiebureel om het

              algemeen belang ten nutte te komen.

              Besluit met eenparigheid van stemmen : den heer Wijnants Maxiem opdracht te

              geven tot het opmaken van een algemeen inrichtingsplan der gemeente voor

              Urbanisatie.”

   

              “...Gezien het noodig is gebleken de dorpplaats bijtijds te onderhouden en te

              ontdoen van vuil, besluit : de gemeentewerkman te gelasten alle zaterdagen de

              dorpplaats te kuischen en de rioleering te verzekeren.

   

              De Raad gezien de vraag door den heer De Laet tot het geven van avondlessen

              inzake landbouw in de gemeentelijke jongensschool besluit :     

              1. toelating te verlenen tot het geven van deze lessen in de gemeentelijke

               jongensschool.

              2. deze plaatsen te verwarmen en te verlichten op kosten van de gemeente.”

   

  1945 – 2 november – Gemeenteraad : Meester De Leers...

              “...4de punt. Tuchtactie van den Heer De Leers tijdens de bezetting.

              De Raad in geheime zitting;

              Gezien de besluitwet van 8/5/1944 ; Gezien de handelingen van den heer De

              Leers tijdens de bezetting aanleiding hebben gegeven tot groote verontwaardiging

              bij de bevolking en hij geen genoegzaam gezag meer bezit en als onderwijzer zijn

              dienst te hernemen;

              Gezien de inlichtingen verstrekt door den Heer Krijgsauditeur;

              Gezien de aaneenschakeling van moeilijkheden tusschen het schoolhoofd en de

              achtereenvolgende gemeentebesturen;

              Gehoord belanghebbende in zijn verweer;

              Gezien zijn moreele en physieke inzinking ten gevolge van zijn verwondingen

              tijdens den oorlog 1914-1918.

              Overwegende dat er verzachtende omstandigheden zijn als groot oorlogsinvalied,

              gaat over bij geheime (zitting) stemming tot het toepassen van een tuchtstraf;

              besluit met algemene stemmen :

              1. Een schorsing toe te passen van onbepaalden tijd met wedde.

              2. Aan de hoogere overheid zijn ontslag aan te vragen voor op ruststelling als

              onderwijzer.

              3. Deze beraadslaging voor het noodige gevolg over te maken aan de Bestendige

              Deputatie.”

   

  1945 – 2 november – Aannemingscontract bewaarschool. (GR)

   

  1945 – 24 december – Gemeenteraad :

              De Vrouwengilde van Leest had een schriftelijk verzoek gericht tot het

              gemeentebestuur om :

              1. de menigvuldige bals af te schaffen.

              2. de toegang tot de danszalen te verbieden aan alle personen onder de 18 jaar.

              3. het sluitingsuur aan te passen.

              Besluit van het gemeentebestuur :

              “1. Geen toelatingen meer toe te staan tot het geven van bals waarvan het doel

              en de opbrengst niet kan gerechtvaardigd worden tot nut eener

              muziekmaatschappij of iets dergelijksch.

              2. Den toegang te verbieden tot de danszalen van alle personen die niet ten volle

              17 jaar oud zijn.

              3. Het sluitingsuur der herbergen te bepalen op 12 uur ’s nachts in de week en op

              1 uur ’s nachts op zon- en feestdagen.”

   

  1945 – Op 31 december telde Leest 1808 inwoners.

   

  01-03-2012 om 12:55 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   Foto :  Vader Frans Polspoel verdween voor zes maand zonder dat iemand wist waar hij zich

               bevond. Moeder Stefanie “van Zillekes” met zoontjes  Edmond en Alfons.

   

  1945 – Leestenaars en de tweede wereldoorlog

              Frans Polspoel, op zijn paspoort stond Marie Francois Polspoel, uit de Vinkstraat,

              was krijgsgevangene genomen en verdween voor zes maand uit circulatie.

              Niemand wist waar hij uithing.

              Als landbouwer werd hij heel die tijd in Duitsland en ook een tijdlang in

              Tsjechoslowakije op boerderijen tewerkgesteld. Daar leerde hij noedels eten.

              Frans was in 1934 gehuwd met Maria Stephanie Maes.

              Het echtpaar kreeg vier kinderen : Alfons,gehuwd met Lisette Fierens uit de

              Winkelstraat.

              Edmond, zijn officiele naam was Edmund, hij huwde met Melanie

              Selleslagh en werd schepene in het laatste gemeentebestuur van het autonome

              Leest.

              Paul, gehuwd met Victoire Maes en enige en jongste dochter Maria die

              gehuwd was met Jan Tirri.   

   

  Op 5 oktober 1949 kreeg burgemeester De Laet een schriftelijke melding overhandigd van de voorwaardelijke invrijheidstelling van A.V. Op briefhoofd van het “Ministerie van Justitie, Administratie der Strafinrichtingen, Veroordeelden wegens misdrijven tegen de Veiligheid van de Staat. Dienst voor wederopvoeding, reclassering en voogdij.”: Dossiernummer 55242.

   

  Brussel 28-9-1949

   

  Mijnheer de Voorzitter,

   

  Ik heb de eer u de (voorwaardelijke) invrijheidstelling op datum van 23-9-1949 mede te delen van V.A. geboren te Leest, de 17/8/1916, burgerl.staat ongehuwd, beroep tuinbouwkundige, woonplaats Leest, Elleboogstraat.

  Veroordeeld de 11/1/1945 door KH Brussel tot 15 j. hecht terzake van inbreuk art 113, 117GWB.

  Deze invrijheidstelling werd verleend onder volgende voorwaarden : onder voogdij, met verbod zich met politiek in te laten en met verplichting zich te onthouden  van omgang met andere vrijgestelden.

  Mag ik U verzoeken de persoon aan te duiden, die volgens U het meest geschikt blijkt om de voogdij over boven vernoemde invrijheidgestelde waar te nemen, en die zou aanvaarden er zich mede te gelasten.

  Om Uw taak te vergemakkelijken, voeg ik bij die schrijven een formulier voor het antwoord (Model B) dat U enkel dient in te vullen en mij zo spoedig mogelijk terug over te maken.

  De voogd gelieve onmiddellijk contact op te nemen met zijn (haar) pupil(le) en de voogdij waar te nemen in overeenstemming met de richtlijnen van mijn dienst. Zodra hij volledig ingelicht is over de toestand, de gesteldheid en het gedrag van de invrijheidgestelde, zal de voogd een eerste omstandig verslag opstellen, en door Uw bemiddeling aan de Voogdijdienst, Ministerie van Justitie te Brussel, laten geworden. Vervolgens zal hij om de drie maand, op dezelfde wijze, beknopte maar volledige verslagen, overmaken.

  Nochtans, indien de voogd bij zijn eerste contactname met zijn pupil, in kennis zou gesteld worden van ernstige moeilijkheden die zich in de reclassering van betrokkene zouden voordoen, zal hij onmiddellijk, door een bondig verslag, de dienst hiervan op de hoogte brengen.

  Indien bij de uitoefening van de voogdij moeilijkheden oprijzen zal de voogd U hieromtrent verslag uitbrengen ; U gelieve mij hiervan onmiddellijk in te lichten opdat ik met volledige kennis van zaken, de nodige maatregelen zou kunnen nemen.

  Ingeval het niet mogelijk blijkt, binnen de veertien dagen een geschikte voogd te vinden, houd ik er aan dat de hierbijgevoegde stukken mij dadelijk zouden teruggezonden worden.

  Met de meeste hoogachting.

  Voor de Minister :

  Voor de Gemachtigde Directeur :

          K.Potoms

   

  Overgemaakt aan de heer Burgemeester  De Laet te Leest op 5/10/1949

  Voogd : burgemeester De Laet.

   

  Bij deze schriftelijke melding was een bijvoegsel (formulier 11) van de gevangenis van Mechelen :

   

  Gevangenis Mechelen

   

  Voorwaardelijke invrijheidstelling.

  Naam en voornamen : V.A. C. J. T.

  Plaats en dag van geboorte : Leest den 17-8-1916

  Burgerlijke stand : ongehuwd

   

                           Uiteenzetting der feiten van V. A.

  Feiten gepleegd: te Graz of elders in Duitsland.

   

  Veroordeelde is de zoon van de V.N.V.burgemeester van Leest. Hij zelf is overtuigd van de triomf der Duitse legers, en zeker van alle straffeloosheid tijdens hun heerschappij ten lande, stelt zich kordaat aan als pro-Nazi en voert door woord en daad propaganda voor het Oostfront.

  Na als gemeentesecretaris tot in 1941, in diens geest te hebben gefungeerd wordt hij adjunct-marktafgevaardigde te Mechelen en te Tongeren, en lijft zich alsdan, in maart 1942, bij het Vlaams Legioen in.

  Hij beweert dat, gelet op zijn gezondheidstoestand, hij daar een ondergeschikten geneeskunditgen dienst vervulde, bij de burgerlijke bevolking

  In augustus 1943 maakt hij deel uit der gelederen der SS brigade Langemark doch hier ook zou hij in de burelen werkzaam zijn  geweest, en zou hij onwetens een verbintenis hebben getekend voor vier jaar, eindelijk verminderd op twee jaar, derwijze dat hij in maart 1944 ontslag nemen kon.

  Eens huiswaarts gekeerd hernam hij dienst in de hoofdgroepering Vlees en Veeproducten in Mechelen en Yperen.

  Hier zij vermeld dat de vader van veroordeelde een groot landbouwbedrijf uitbaatte, doch aan het hoofd stond van een talrijk gezin en dat de aanverwingscontracten voor de SS mannen, het bekomen van een boerderij voorzagen van 25 à 30 hectaren in Oekraïne voor de verbintenissen van een termijn van 4 jaar.

  V. was fier op zijn uniform. Hij had minachting voor de goede Belgen, trotseerde de rijkswacht, dewelke hij de militaire groet wilde afdwingen daar hij in Rusland de graad van SS Langemark onderofficier had veroverd.

  Hij droeg zilveren epouletten, een kepi en wapens.

  Overigens had hij veel reklaam gemaakt bij zijn vertrek naar Stratz, waar hij zijn militaire opleiding ontvangen zou. Wanneer hij eigenlijk naar het front vertrok, zes maanden later, gaf zijn vader op het gemeentehuis een groot gelegenheidsfeest  waarop alle vooraanstaande V.N.V van de omtrek werden verzocht, politieke redevoeringen werden gehouden, gelukwensen geuit, enz…

  V. heeft een ganse roman verzonnen om te doen geloven dat hij buiten het weten zijner familie vertrokken was om de bolchevisten te gaan bevechten.

  De werkelijkheid is gans anders, want de familie was V.N.V., steunde de Oostfrontstrijders en bevoordeeligde op alle wijzen hun echtgenoten en kinderen van de omtrek.

  Zijn gedrag was vroeger onberispelijk. Hij had een goede faam en stond gunstig bekend. Gaf  zich nooit over aan dronkenschap, ongebondenheid of ontucht.

  Stond in goede betrekkingen met zijn familie. Op zedelijk gebied was zijn gedrag en houding onverbeterlijk.

  Bevindingen van het personeel : V. A. C. die wat romantisch is aangelegd, heeft zich laten verleiden en trad toe tot de Oostfrontstrijders.
  Heel snel zag hij zijn fout in en kon hij in maart 1944 reeds ontslagen worden.

  In de gevangenis heeft hij verder door zijn gedragingen, werkijver en geest van uitboeting getoond dat hij werkelijk spijt heeft en is zijn morele gesteltenis gerangschikt als zeer goed.

   

  Ontwerp van reclassering :  Oudste zoon van een landbouwersgezin van 8 kinderen, keert hij in dit gezond familiaal milieu terug en levert zijn reklassering niet de minste moeilijkheid op.

   

  Plaats waar de belanghebbende het voornemen heeft zich te vestigen : Leest Elleboogstraat.

  Uitgaansfonds : 1419,80 fr.

  Datum van voorwaardelijke invrijheiddstelling : 23-9-49

  Defenitieve invrijheidstelling : 8-9-69.

   

   

   

  1945 – 4 juni – Gemeenteraad :

              “...5e punt. Motie De Leers over te maken aan den Krijgsraad.

              De Raad, gezien het verzoek van den heer Provinciegouverneur om bij den heer

              Krijgsauditeur aan te dringen tot bespoediging van de zaak De Leers,

              schoolhoofd te Leest; gezien den heer De Leers groot oorlogsinvalide is van

              1914-1918. Gezien zijn uitwendige verwondingen ten gevolge van gemelden

              oorlog. Gezien den treurigen toestand van zijn gezin;

              overwegende dat de feiten die hem ten laste worden gelegd naar ons bescheiden

              hem maar voor een klein deel kunnen toegeschreven worden, ingevolge zijn

              geesteszwakte ; gezien den toestand zich jarenlang heeft vertoond min of meer

              abnormaal te zijn, zoowel in zijn privaat en openbaar leven als in zijn

              beroepsbetrekkingen; besluit éénparig :

              aan den Krijgsraad te vragen deze motie in aanmerking te willen nemen zoowel

              bij de bespoediging als bij de uitspraak van het vonnis.

              Daarna wordt de zitting gesloten verklaard om 22 uur en 10 minuten.”

   

  1945 – 4 en 5 juni 1945 – Belgisch Staatsblad 155-156 :

              Ministerie van Binnenlandse Zaken.  Leest.  Burgemeester ontzet.

              “Bij besluit van den Regent dd. 17 Mei 1945 is de heer V. Jan-Emiel,

              uit zijn ambt van burgemeester der gemeente Leest ontzet.

              …”

  01-03-2012 om 12:49 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (2 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1944 – In de nacht van 27 op 28 oktober 1944  kwamen drie leden van hetzelfde gezin

              om het leven na de inslag van een vliegende bom. (V-1)

              Joannes Verbruggen, geboren te Leest op 17 november 1890, zijn echtgenote

              Maria Nathalia Van den Brande ( ° Leest 3/3/1898) en hun zoon Lodewijk

              Verbruggen ( ° Leest 17 juni 1927)

   

  1944 – Einde 1944 telde Leest 1796 inwoners.

   

  1945 – 12 maart : Die dag overleed te Flossenburg Franciscus Van der Elst.

              Hij was schilder bij de NMBS en te Leest geboren op 4/10/1895.           

              Franciscus hoorde tot de politieke gevangenen van de partizanengroep

              Boortmeerbeek en was aangehouden op 25/4/1944.

              (“Systematiek en Willekeur, het verhaal van de politieke gevangenen uit het

              arrondissement Mechelen” van Patrick Moreau -2004.)

              xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Maria Lauwens (afkomstig uit de Kouter) wist te vertellen dat de “Van der Elsten

              van  Hofstade bij haar tante Jeanne (“Jeanne van Sooike Huybrechts van herberg

              en zaal Sint-Cecilia) onder de scène  in de zaal hebben verborgen gezeten.

              Ze waren in Leest naar een beroepsrennerswedstrijd komen kijken, waarschijnlijk

              tijdens een kermis.

              Volgens Maria ligt de familie vooraan aan de grote ingang op het kerkhof

              begraven.

   

  1945 – 27 maart : Pas op 27 maart 1945 stopten de Duitsers met het lanceren van

              vliegende bommen en raketten. Hiermee sloot een lange periode van onrust

              af. Wie de nachten in kelders had doorgebracht kon opnieuw van een normale

              rust genieten. (“Zes donkere jaren”, Edward Saerens)

   

  1945 – 12 april : Voorstelling van kandidaten tot de oprichting van een gemeentelijk

              comité van Ravitaillering.

              De Raad bracht gunstig advies uit tot voordraging van voorgestelde kandidaten :

              Selleslagh Louis en Van Linden Karel als vertegenwoordigers der producenten.

              Piessens Frans en Huybrechts Frans als vertegenwoordigers der tussenpersonen,

              Silverans Karel en Nuytkens Jan als vertegenwoordigers van de verbruikers.

   

  1945 – Op 8 mei 1945 werd een einde gezet achter de oorlog. Na de feestroes kwam de

              realiteit en het stond vlug vast dat het nog lang zou duren voordat alles

              gestabiliseerd zou zijn.

              Gedeeltelijke rantsoenering was nog jarenlang een feit.

              Amerikaanse producten overspoelden onze markt. Kauwgum, coca-cola, maar

              ook Chester kaas, eierpoeder en Deense boter waren te koop.

              De kinderen verzamelden prenten van Amerikaanse filmsterren.

              De deur werd op een kier gezet voor een internationale consumptiemaatschappij.

              Maar toch verscheen er weer vlug chocolade en andere Belgische producten

              waarvan men het bestaan niet meer kende. (KH)     

   

  01-03-2012 om 08:41 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  29-02-2012
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Bijvoegsel : melding van de priesterwijding van Jozef Albert Selleslagh.

   

  1944 – 24 januari : Pieter Frans Van der Taelen, geboren te Willebroek 22/8/1882,

              wonende Dorp 11 Leest, aangesteld “ten tijdelijken titel als klokluider en

              torenuurwerkverzorger der gemeente”.

              Hij verving Alfons Scheltiens die naar Mechelen was verhuisd.

              Zijn jaarwedde : 1800 fr. (GR)

   

  1944 – 20 februari : In vele open weiden langs de Zenne, het Broek, het Schalam, de

              Potaardevelden, worden twee meter hoge boomstammen en balken in de grond

              gestoken om te beletten dat vliegtuigen of zweefvliegtuigen er zouden landen.

              De Duitsers vrezen een op komst zijnde invasie. (KH)

   

  1944 – 10 april : Jozef Albert Selleslagh(°8/5/1917, +9/10/1974) uit de Bist, zoon van

              Lodewijk   (°29/10/1887, +27/7/1969) en Leonie Verbergt,

              (°29/6/1888, +31/8/1966) werd priester gewijd in de kapel van het studiehuis der

              Missionarissen van Afrika (Witte Paters) te Heverlee.

              Hij werd gewijd door Monseigneur Carton de Wiart. De eremis vond plaats op 16

              april in de kerk van Leest.

              Op 20 juli 1945 zou boerenzoon Jef Selleslagh naar Burundi vertrekken.

              Hij zou er blijven tot 1968. Nadien werd hij godsdienstleraar aan de Vrije

              Technische School te Borgerhout. Hij overleed in het St.-Elisabethziekenhuis

              te Antwerpen op 9 oktober 1974.

              “Opgegroeid in een diepkristelijk gezin, leerde hij van jongsaf de veilige weg

              gaan, die leiden zou naar het Priesterschap. Met liefde en ontzag was hij

              opgegaan naar het altaar en werd missionaris in Burundi naar de inzichten van

              zijn goddelijke Meester. Zichzelf vergetend, vol ijver, tot de laatste dag, in en

              voor zijn Technische School, voor zijn parochie Kalfort-Puurs, heeft hij

              gewoekerd met de talenten, die Ons Heer hem had gegeven...”

              (Passage uit zijn doodsprentje)

   

  1944 – 19 april : Deze woensdag werden rond 18u30 formaties vliegtuigen opgemerkt

              over Leest richting Mechelen. Ze wierpen dwarrelende dingen uit die er van op

              afstand uitzagen als zilverpapiersnippers. De werkelijkheid was anders. Eens  ze

              de  grond raakten spatten ze open en zetten ze de omgeving in vuur en vlam.

              Enkele bommen vielen in de velden van het broek.

              Het grootste deel raakte de stad Mechelen. Twintig minuten later volgde een

              tweede formatie bommenwerpers. Mechelen stond in brand.

              Bij avondschemering was het zicht van de brandende huizen en de Lieve-

              Vrouwentoren een akelig schouwspel. (KH)

   

  1944 – 24 april : Mechelen treurde om de 120 doden en de vele gewonden.

              De lijkkisten stonden opgesteld op de binnenkoer van het St.-Romboutscollege

              en werden vandaar naar de kathedraal gebracht voor de uitvaartdienst. (KH)

   

  1944 – 1 mei : De dag was zonnig en vredig. De nacht zette in met oorverdovend

              aanhoudend gedreun van vliegtuigformaties. De hemel was klaar verlicht van

              neerdwarrelende parachutes met felle helderwitte lichtbundels.

              Het doelwit was duidelijk het spoorwegknooppunt van Mechelen en de

              spoorwegwerkplaatsen van het zogenoemde Arsenaal, dienstig voor de

              oorlogsindustrie. De bevolking vluchtte in de kelders of schuilplaatsen.

              Sommigen liepen naar buiten en en wierpen zich in de beekkanten.

              De bommenwerpers vlogen van west naar oost en volgden de spoorlijn als

              richtlijn. De eerste bommen vielen op het Mechels broek op de grens met

              Hombeek. Alles daverde. Een hel van fluitende, gierende bommen,

              oorverdovende knallen, schudden en schokken door de geweldige

              luchtverplaatsingen, rinkelen van brekend glas en vallende dakpannen.

              Hombeek ontsnapte ternauwernood aan een complete ramp. Op een paar

              tientallen meters van het dorp verschenen kraters van bominslagen.

              De verwoesting in de stad Mechelen was enorm. (KH)

   

  1944 – 15 mei : Herderlijke protestbrief tegen bombardementen geallieerden

              Geconfronteerd met de desastreuze gevolgen voor de burgerbevolking, besloot

              kardinaal Van Roey zijn stem te verheffen om de geallieerden aan te manen tot

              enige omzichtigheid.

              Hij stuurde hen een herderlijke brief, gedateerd op 15 mei 1944. Deze brief

              werd voorgelezen in alle kerken.

              De kardinaal verzocht de geallieerden in naam van België have en goed van de

              burgers te ontzien “daar anders de beschaafde wereld zich eens met afschuw

              rekenschap zal geven van de ontzettende behandeling, die een onschuldig en

              loyaal land heeft moeten verduren”.

              Bombardementen van grote omvang bleven van dan af achterwege.

              Mechelen had voor de geallieerde bombardementen een enorme tol betaald : 171

              doden en 123 gekwetsten, 416 woningen volledig herschapen in puin terwijl

              3.304 andere lichte of zware brandschade opliepen.

              (GvM,29/5/1996)

   

  1944 – 6 juni : De geheimde radio meldde de landing van de geallieerden in Normandië.

              (KH)

   

  1944 – 21 juli : De nationale feestdag was geen feestdag meer maar een normale

              werkdag. Het afweergeschut van de Duitsers aan het spoor te Hombeek trad

              voor de eerste keer in werking tegen overvliegende geallieerde vliegtuigen. (KH)

   

  1944 – 3 september : Duitse terugtrekkende soldaten eisten ’s avonds fietsen op bij vele

              burgers in het dorp en langs de hoofdwegen. Op de twee spoorlijnen te Hombeek

              werd uitsluitend richting Mechelen gereden. De treinen waren beladen met

              terugtrekkende soldaten en oorlogsmateriaal. Soms was het verkeer zo druk dat

              de treinen een uur of langer stilstonden aan het station.

              De Duitse soldaten strekten even de benen op het perron.

              Enkele personen die zich gecompromitteerd voelden, hadden hun pakken gemaakt

              en trachtten mee te vluchten. Ze onderhandelden heftig met de treinleiding maar

              kregen geen toelating om met de legertrein te ontsnappen. (KH)

   

  1944 – 4 september : In de vroege ochtend stond een Duitse eenheid infanterie opgesteld

              voor inspectie op het dorpsplein van Hombeek. Ze sloegen in paniek als een

              jongeling kwam aangerend van uit de Bankstraat al schreeuwend : “De

              Amerikanen zijn daar”.

              In Kapelle-op-den-Bos waren inderdaad de geallieerden tot aan de vaart

              doorgestoten. De Duitsers marcheerden haastig weg richting Mechelen.

              Hun commandant kreeg zijn auto Citroën niet gestart en jonge mannen van de

              “Witte Brigade” staken een handje toe. Hij reed richting Leest.

              In de voormiddag nog kwam een eerste licht gepantserd voertuig met Engelsen

              van Leest. De verkenners mochten rekenen op de hulp van plaatselijke gidsen

              die meereden naar Mechelen.

              Tegen 17 uur kwamen de eerste tanks met groot geratel van Kapelle-op-den-Bos

              door Hombeek gereden. De mensen waren uitzinnig van vreugde.

              Alle huizen waren bevlagd en versierd. Men gooide met bloemen en schonk

              fruit en tomaten aan de bevrijders.

              De tweede tank van het eerste “platoon” reed vast op de Zennebrug. Het ijzeren

              beslag geraakte tussen de ketting die stukliep. De drie volgende tanks zetten hun

              opmars naar Mechelen door via de spoorbrug.

              De nog 16 volgende tanks van het “squadron” wisten dat ze de Zenne niet over

              konden via de normale brug en reden vanaf de Kleinestraat de spoorwegberm op.

              Ze volgden deze tot Mechelen.

              De Engelse soldaten van de tank die vastgereden was, verbroederden met de

              bevolking. Er werd gedanst op straat en in de herbergen.

              Het bericht circuleerde dat Hitler dood zou zijn. (KH)     

   

              Hilde Rheinhard (Wilgenstraat 52 Mechelen) getuigde in ’t Ridderke

              (nr.3 van 1994) over de bevrijding :

              “...Onder de oorlog woonde ons gezin te Leest waar mijn vader koster-orgelist

              was. Ons huis lag op de Kouter tegenover het parochiecentrum en was eigendom

              van de familie Stopie, die er verder naar Hombeek in het statige herenhuis

              woonde. Later werd ons huis bewoond door de aalmoezenier.

              In de vroege voormiddag is er inderdaad een gepantserd voertuig, echter niet op

              rupsbanden, door Leest gekomen. Het kwam bij ons voorbij en ging richting

              Hombeek. Mijn broer Herman stond er bovenop zwaaiend met zijn studentenpet

              en toonde de weg. Erg betrouwbaar was het echter niet omdat hij in tegenstelling

              met de soldaten die erin zaten, niet beschermd was. Bovendien wisten we dat er

              nog Duitsers in Hombeek waren en er waarschijnlijk zou geschoten worden.

              Mijn broer was reeds meerdere jaren bij het geheim leger eigenlijk zonder weten

              van vader. Hij vermeed veel te vertellen omdat hij wist dat vader aan het hart

              leed. Bijna dagelijks had hij contact met Geerts van Leest.”                

   

  1944 – 15 september – Schepencollege :

              Wijzigingen aan het bestaande politiereglement op het sluitingsuur.

              A. De openbare plaatsen waar men drank verkoopt zullen worden gesloten om

              21u30 ’s nachts en het blijven tot 06u00 ’s morgens.

              B. Alle verkeer op den openbare weg is verboden van 24 uur tot 5 u ’s morgens,

              zonder speciale toelating van het gemeentebestuur.

   

  1944 – Na Londen werd nu ook sinds 13 oktober Antwerpen met vergeldingswapens

              bestookt. Het waren vliegende bommen (V1) en raketten (V2).

  29-02-2012 om 19:00 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (3 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  1943 – 2 augustus : Emiel Vloebergh, Tisseltbaan 15 Leest en er geboren op 19 oktober

              1921, benoemd tot “tijdelijke 3de bediende voor de Ravitailleringsdiensten”.

              Maandloon : 1200 fr. (GR)

   

  1943 – 6 september – Schepencollege :

              “...7e punt. Vergoeding uit te keeren aan de eigenaars van de opgeeischte

              rijwielen door de Duitsche Weermacht ingevolge de sabotagedaad op den

              spoorweg Mechelen-Dendermonde.

              Het College, handelende ingevolge het besluit van 28/5/1941, gezien de

              waarden van de opgeeischte rijwielen door de eigenaars werden bepaald bij hun

              inlevering, gezien er het noodige krediet voorhanden is, gezien er tot de

              uitbetaling dient overgegaan, overwegende dat de prijzen billijk zijn in

              vergelijking met de ingebrachte fietsen, besluit :

              de uit te betalen vergoedingen voor de opgeeischte fietsen worden vastgesteld

              als volgt :

              1. aan den heer Busschot A., Blaasveldstraat 5  1300 fr.

              2. aan den heer De Prins J.L., Bist 3   1500 fr.

              3. aan den heer Van Camp F., Juniorslaan 31  1300 fr.

              4. aan den heer Geens J., Juniorslaan 1,  1250 fr.

              5.  aan den heer Piessens L., Blaasveldstraat  1325 fr.

              Totaal : 6.675 fr

              Deze beraadslaging ter goedkeuring over te maken aan de Bestendige

              Deputatie.”

   

  1943 – 24 september : In een van de grootste margarinefabrieken van ons land werd

              aangevangen met de fabricatie van margarine met koolzaadolie als grondstof.

              Dankzij de teelt van koolzaad zullen vijftien miljoen kg margarine in de negen

              volgende maanden verdeeld worden. (KH)

   

  1943 – 11 november  : Bernard Erneman sneuvelt op zee.

   

  1943 – Op 31 december telde Leest 1799 inwoners. 

   

  1943 – Paard opgeeist door de Duitsers, Johnny kon het even goed !

              Jef Beullens, gemeenteraadslid en pachter van het “Hof ten Broecke” met zoon

              Torre, achter hun os Johnny.

              Jef Beullens kocht deze os te Overhespen bij Tienen nadat zijn paard door de

              Duitsers was opgeeist. Hij liet het dier via de trein naar Mechelen overbrengen.

              Johnny was zeer braaf en intelligent en heel populair bij de Beullens clan.

              Wanneer de os moest plassen, bij winterachtig weer, maakte dochter Pauline

              dankbaar gebruik van de kletterende warme waterstraal om haar handen te

              warmen.  

              Johnny stapte in 1944 met één zijner poten in een balein, liep een onsteking op

              en diende tot algehele spijt te worden afgemaakt.

              De slachter was Frans De Schoenmaeker, de vader van de bekende beroepsrenner

              en meesterknecht van Eddy Merckx, Jos.

   

  Bij de foto’s :

  -Zoon Torre en vader Jef Beullens achter de brede rug van Johnny de os.

  -De hele familie Beullens-Robijns van het “Hof ten Broecke”.

  Van l. naar r. : Sooi, Rachel, Louis, Jet, Frans, Marie, Roos en Torre.

  Onderaan : Nie, vader Jef, moeder Marie Clementina en Pauline.

   

  29-02-2012 om 18:40 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 1/5 - (4 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto: de Australische kapitein-piloot Cavanagh

   

  1943 – Nacht 22/23 juni : Een Engelse Halifax-bommenwerper werd neergeschoten en

                kwam neer in de Tiendeschuurstraat kort bij de hoeve van Scheers: 7 slachtoffers.

   

              ’t Ridderke november 2010 : Oorlog in de lucht

   

  Een vliegtuigcrash in juni ’43 op de grens van Hombeek en Leest

  Bijzonderheden over deze raid

  Datum : 22/23 juni 1943

  Vertrekbasis : Lissett, Yorkshire, UK.

  Eenheid : eskadron 158

  Inzet : 557 vliegtuigen

  Target : de stad Mülheim

  Verliezen :  35 vliegtuigen en 198 manschappen

  Bijzonderheid : de Halifaxbommenwerper JD259 werd door een jager afgeschoten en stort hier neer. De zeven bemanningsleden komen om.

  Getroffen door : Oblt Willehm Telge.

  Het neergeschoten vliegtuig betrof de Halifax JD259 van het 158ste eskadron en het werd ingezet op Mülheim aan de Ruhr. Volgens gegevens van de RAF was het de avond van 22 juni 1943 vertrokken om 23.09 uur van de basis Lisset (Yorkshire,Engeland) met zeven jonge bemanningsleden : zes Engelsen van de RAF en één Australiër van de RAAF.

  Dat waren :

  Flight Sergeant Leonard Ernest Cavanagh (kapitein-piloot),20 jaar, RAAF 415377.

  Sergeant Robert James Sage (boordwerktuigkundige),21 jaar, RAF

  Sergeant Thomas Ridley Forster (navigator),21 jaar, RAF

  Flying Officer Daniel Valentine Elliott (bommenrichter), RAF

  Sergeant Walter Richard Green (radio-operator en schutter),22 jaar, RAF

  Pilot Officer Ronald Albert Charles Maund (schutter midden), RAF. Zijn lichaam werd pas weken later gevonden.

  Flight Sergeant Oliver William Todd (schutter achter), RCAF

   

  De lichamen warden gekist en op een Duitse legerwagen geplaatst. Een aalmoezenier las nog de gebeden. Dan werden ze afgevoerd.

  De ganse crew van deze Halifax rust nu op het kerkhof Schoonselhof bij Antwerpen.

   

  “In de vroege morgen die woensdagochtend warden we opgeschrikt door ongewone vliegtuiggeluiden. Niemand kan nog getuigen van een luchtgevecht maar volgens de oorlogsrapporten moet het zich boven ons hebben afgespeeld. Een Halifax op terugweg uit Mulheim, werd uit koers gedreven en achtervolgd door een Duitse Messerschmitt. Sommigen zagen nog het rokend vliegtuig dat in de lucht ontplofte en neerstortte tussen de Kapelseweg en Tiendeschuurstraat. Vanaf nu ervoeren we luchtoorlog anders, tastbaarder. Voor onze ogen lagen op bekende velden en akkers de verspreide brokstukken van deze kolos – een vliegend fort – maar ook de lichamen, jong, halfverkoold, dood.”

   

  Mülheim

  “Mülheim was die nacht aan de beurt gekomen en bestookt door 242 Lancaster-, 155 Halifax-, 93 Stirling-, 55 Wellington- en 12 Mosquitovliegtuigen. In dit derde bombardement werd de hele stad vernield in drie opeenvolgende golven.

  De Britten rapporteerden dat de stad voor 65% plat lag. De brandweer bleef dagen nablussen. 1.630 huizen waren totaal vernield, 2.100 huizen moesten ontruimd worden zodat 40.000 mensen elders hun toevlucht moesten zoeken. Er waren ook 530 doden.

  Het bombardement in Mülheim was om 1.30 uur afgelopen en één uur later werd de Halifax JD259 getroffen door een Duitse jager die opgestegen was van het vliegveld Venlo in Nederland op de Duitse grens.

  De vliegenier Oblt. Wilhelm Telge van het eskadron nachtjagers II (NJG 1) schreef het neerhalen van deze Halifax op zijn palmares.

  De Duitse jagers schoten diezelfde nacht niet minder dan 23 vlietguigen af.

  Zowel een Duits Bericht als een RAAF-rapport geeft 2.30 uur op als tijdstip dat deze vlieger afgeschoten werd op 5 km ten westen van Mechelen. De Hombeekse ooggetuigen daarentegen geven een latere tijd. Deze Halifax is blijkbaar uit de koers van het eskadron gejaagd en nagezeten door de Duitse jager tot in Mechelen. De plaatselijke getuigen zagen geen luchtgevecht maar slechts het getroffen en rokend vliegtuig.”

  Getuigenissen

  “Brokstukken van de bommenwerper lagen sterk verspreid op de velden tussen de Kroningerhoeve van de familie Scheers in Leest en “het Hoefijzer” van de familie Onghena in Hombeek.

  Yvonne Onghena woonde als jong meisje in de ouderlijke hoeve :

  ‘…het was zomer en heel goed weer, echt warm. Een groot stuk van de motor stak dwars door onze stal. We hebben de koeien er met veel moeite moeten onderuit halen. Een stuk vleugel stak in de weide achter ons huis. Daar rond en op vele plaatsen was het gras allemaal verschroeid. Eén van de Engelse piloten werd twee à drie weken later teruggevonden in een patattenveld van Fierens wat verder. Het lichaam was in ontbinding.’

  Virginie Dons-Soli, woonde destijds als twintigjarige bij haar ouders op het Heike. Daar was die vroege ochtend het hele gezin naar buiten gelopen; ze vertelde :

  ‘Het was ongeveer 5 uur of 5.30 uur. We hoorden het vreemd geluid van het vliegtuig dat in moeilijkheden scheen te verkeren. Kort daarop was er een ontploffing. Ik heb met eigen ogen gezien hoe het vliegtuig in de lucht met een grote knal in een vuurbol veranderde en uiteenspatte. De brandende delen vielen wat verder neer overal verspreid.

  Het grootste deel is kort bij de hoeve van Scheers neergekomen op een zo wat hoger gelegen weide kort bij de boerderij. In de voormiddag nog waren de Duitsers er bij en werden de dode piloten afgevoerd.’

  Victor Van Hoof, later garde in Leest was er ook snel bij en getuigde :

  ‘In juni 1943 werd er in de Tiendeschuurstraat aan de hoeve Scheers, een Engelse Halifax-bommenwerper neergeschoten. Al de inzittenden werden hierbij gedood.

  Het vliegtuig, een viermotor, lag in stukken uiteengespat. De stuurkabine lag tussen de hoeve Scheers en de woning van Em. Geets, een eind in het veld.

  Zoals zovele souvenirjagers ging ook  ik om wat vijsjes en onderdelen. Terwijl ik op handen en voeten in die kabine bezig was wat los te prutsen werd ik toegebruld in het Duits. Ik moest de kabine verlaten met mijn handen boven het hoofd en mij als laatste man in de rij zetten bij andere souvenirzoekers.

  Die Duitser,ik zal zijn kop nooit vergeten, hij zag opvallend scheel, begon iedereen  af te tasten en bij elk voorwerp dat hij uit de mensen hun zakken haalde, kregen die een ferme stamp of slag in hun gezicht. Ik dacht al aan mijn volle zakken en hoeveel slaag ik wel zou krijgen, doch terwijl hij bezig was slaagde ik erin om de meeste voorwerpen ongezien uit mijn zakken te halen en op de grond te laten vallen.

  Toen het mijn beurt was had ik nog slechts enkele kleine stukjes in mijn zakken en ik kwam er vanaf met een slag in mijn gezicht. Doch toen ik wegging werd ik als laatste brutaal teruggeroepen en moest al de voorwerpen die hij uit de zakken gehaald had oprapen en terug in het vliegtuig gooien. Nadat dit gedaan was kreeg ik zo’n  slag in mijn rug van de kolf van zijn geweer dat ik minutenlang zonder adem zat.

  Ik heb die schele eens goed bekeken en zijn gezicht in mijn geheugen geprent maar ik heb hem later noch in Duitsland, noch in enig krijgsgevangenkamp aangetroffen.’

  Dat de militaire wacht niemand doorliet kan in de eerste momenten wel zo geweest zijn. Eens de dode lichamen van de piloten afgevoerd waren, kon men er volgens andere getuigen toch vrij rondlopen.

  Frans Tersago :

  ‘We zijn als jonge gasten gaan kijken naar de brokstukken van dit vliegtuig. Die lagen ver verspreid over de velden. Een motor stak door de stal van Onghena. Het grootste wrakstuk lag verder naar Leest en daar zijn we niet bij geweest. Er waren Duitsers die de wacht hielden. De lichamen van de gesneuvelde vliegeniers waren in kisten aan de rand van de weg gebracht. Ze stonden juist voor de spooroverweg aan de Kapellebaan. Toen wij er waren, werd er een gebed uitgesproken door een Duitse aalmoezenier. Daarna werden de kisten op wagens afgevoerd.’

   

  29-02-2012 om 18:09 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  1943 – Op 5 april 1943 bleef Maria Ludovica Van Dam in een luchtbombardement te

              Oude God – Mortsel.

              Ze was te Leest geboren op 29 maart 1910 en was de echtgenote van Frans

              Eduard Vloeberghen.

              De weduwnaar bleef met twee kinderen achter : Jozef en Paula.

   

  1943 – 26 april : De twintigjarige werkweigeraar en ondergedokene Albert De Wit uit de

              Boomkensstraat te Hombeek ging op tweede paasdag naar het bal te Leest.

              Bij een controle van de Duitse Feldpolizei kon hij ternauwernood ontsnappen.

              (KH)

   

  1943 – Op Tweede Paasdag werd Frans Victor De Laet (°Leest 17/4/1923) door de

              Duitse Feldgendarmerie aangehouden en via Mechelen, Antwerpen naar Aken

              gevoerd. Van Aken ging het via Hannover naar Bremen waar hij in een lager

              genaamd Werkstättestrasse Bremen Hemelingen terecht kwam.

              In dit lager werd hij verplicht 10 uur per dag tewerkgesteld en dit met slechts

              200 gram brood per dag. ’s Middags was er nog een kom raapkoolsoep met af

              en toe een aardappel in, zijn ganse dagrantsoen. Als ze soms nog ’s nachts

              moesten werken kregen ze niets meer. De levensomstandigheden waren

              erbarmelijk.

              (VVH)  

   

  1943 – 3 mei – Schepencollege:

              Gunstig advies werd uitgebracht aan de vraag van Leonard Lauwers uit de

              Juniorslaan tot het uitbaten van een meelmaalderij.

   

  1943 – 24 mei – Schepencollege :

              Meester De Leers bedacht met een tuchtstraf.

              “...Gezien het bewaar ingediend bij de hoogere overheid door Mevr. Van Baelen,

              kuischvrouw der gemeentelijke jongensschool, waarbij de heer De Leers

              aangeklaagd wordt slagen te hebben toegebracht aan haar zoon Lodewijk.

              Gezien het onderzoek ingesteld door den heer Troch hoofdinspecteur bij het

              Ministerie van onderwijs...

              Gehoord den heer De Leers, wiens verklaringen luiden als volgt :

              ‘Dien zelfden morgend voor de school vraag ik aan kleine Van Baelen of de

              moeder de stoof kan aansteken. De kleine antwoordt : dat moet ge maar aan den

              burgemeester vragen. Om deze onbeleefde woorden, heb ik hem een straf

              gegeven van 25 maal ik moet beleefd zijn. De kleine is op de koer tusschen de

              kinderen gaan staan. Dan heb ik hem bevolen naar de klas te gaan, waarop hij

              weigerde (de plaats waar hij zich bevond was onder het afdak).

              Dan heb ik hem nogmaals aangedrongen en heb den jongen bij den kraag

              genomen en ben er naar de klas meegegaan zonder te slaan en zonder bril te

              laten vallen. Vermits zijn lei niet in mijn klas was, maar wel in de klas van den

              heer Selleslagh, kon hij in mijn klas zijn straf niet schrijven. Daarop is hij naar de

              klas van meester Selleslagh gegaan, zoo kalm en zoo braaf als andere kinderen.

              Hij is zijn straf beginnen te schrijven. Kort daarop is zijn moeder binnengekomen

              en  heeft hem verboden van zijne straf te schrijven.

              Ik heb aan de moeder den uitleg verschaft waarom hij moet straf schrijven.

              Zij heeft toen kunnen zien dat de kleine zijn bril op had en nogmaals verbood zij

              hem de straf te schrijven. Daarop heeft zij de school verlaten.

              Tijdens den tijd van de uitspanning bleef de kleine zijn straf schrijven.

              Ik heb hem de volgende vraag gesteld. Lowieke hebt u misdaan ja of neen ?

              De kleine antwoordde : ja, ik heb misdaan, en heeft dan met vreugde zijn straf

              geschreven.

              Na dat ik de klas verlaten heb, ben ik eenige ogenblikken van de koer geweest,

              terwijl de twee onderwijzers op de koer waren. Gedurende deze enkele

              oogenblikken is vrouw Van Baelen wederom op de koer gekomen. Moet de klas

              binnengegaan zijn en heeft haar kind komen halen.

              Ik heb aan de meesters gevraagd waar die kleine was. Geen der twee meesters

              hebben de vrouw zien aankomen. Volgens hun verklaring hebben ze de vrouw met

              een oogwenk gezien met den kleinen erbij. Den volgenden morgend stonden de

              kinderen op het Dorp bij vrouw Van Baelen, acht uur en een kwart.

              Ik heb de kinderen naar de school doen komen, Van Baelen Lodewijk was niet in

              de school. Aan zijn broertje heb ik gevraagd waar hij was. Deze zegde zonder op

              mijn vraag te antwoorden, moeder zegt dat ge den bril van onzen Louis kapot

              geslagen hebt. Des namiddags heb ik daarover vrouw Van Baelen aangesproken

              en gezegd : ge hebt door uw kind doen zeggen dat de bril van uwe zoon kapot

              was. Dat is een leugen. Waarom komt uwe kleine naar de school niet.

              Daarop antwoordde ze : zoo lang meester Huysmans in de school niet is, komt

              hij naar de school niet, en daarbij hij is al 14 jaar oud, ge hebt er niets meer aan

              te zeggen (en moet niet meer gaan). Daarop heb ik verklaard dat ze heel

              voorzichtig moest zijn en dat ik haar moest aanklagen.

              Ja, dat zult ge doen, om ons te tergen.

              Daarop heb ik geantwoord ik kan niet dulden dat ge kinderen op de straat

              aanrandt om ze alzo op te stoken, en zaken te zeggen die niet waar zijn.

              Doe wat ge kunt, ik zal het mijne ook wel doen, heeft ze hierop geantwoord.’

              Bij geheime stemming besloot het college meester De Leers een tuchtstraf op te

              leggen van een dag schorsing met verlies van wedde.

  29-02-2012 om 18:01 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Foto :  

  Een vertrouwd figuur te Leest. Met zijn tractor haalde Faroke de melk op bij de Leestse boeren.

   

  1943 – 12 februari : Aan de vergadering van aandeelhouders van de Blaasveldse

              Zuivelfabriek Sint-Jozef werd een lijst bezorgd met de namen van 151

              melkproducenten,  die bij de melkerij waren aangesloten en waar zij een aandeel

              onderschreven hadden van 500 fr.

              De Leestenaars op die lijst :

              Adriaenssens Willem Alfons, Tisseltbaan 27.

              Apers Jozef Albert, Mechelbaan 4.

              Busschot Gaston Emiel, Blaasveldstraat 6.

              Busschot Prosper, Blaasveldstraat 7.

              De Bondt Leon Theofiel, Tisseltbaan 25.

              De Muyer Leonard, Grote Heide 18.

              De Rooster Antoon Lodewijk, Blaasveldstraat 24.

              De Rooster Willem, Warande 11.

              De Schoenmaecker Jan, Hertstraat 4.

              Fierens Victor, Tisseltbaan 21.

              Geets Edward, Tisseltbaan 16.

              Lauwers Frans Leonard, Tisseltbaan 25.

              Maes Jan Baptist, Grote Heide 14.

              Maes Theofiel, Tisseltbaan 52.

              Muyldermans Lodewijk Jaak, Oude Tisseltbaan 53.

              Neefs Victor, Mechelbaan 5.

              Schaerlaeckens Jan, Kapellestraat 2.

              Schaerlaeckens Filip Victor, Blaasveldstraat 17.

              Spruyt Hendrik Petrus, Vinkstraat 2.

              Van den Brande Alfons, Tiendeschuurstraat 17.

              Van den Brande Kamiel, Kapellebaan 158 B.

              Van den Heuvel Hendrik Albert, Hertstraat 2.

              Van den Heuvel  Jan Baptist, Tisseltbaan 29.

              Van Linden Karel, Hertstraat 3.

              Van Roey Frans, Tiendeschuurstraat 6.

              Verbruggen Karel Lodewijk, Heihoek 1.

   

              In 1945 telde Leest 36 aandeelhouders en in 1947 66.

              In 1948 telde de zuivelfabriek 127 melkleveranciers uit Leest.

              (“Blaasveld en de zuivelfabriek Sint-Jozef” – Karel De Decker)

   

  1943 – 5 maart – Gemeenteraad :

              Vanaf 1/1/1943 wordt de vergoeding van de veldwachter voor zijn politiehond

              op  600 fr per jaar gebracht.

   

  29-02-2012 om 17:56 geschreven door Marcel Van Hoof

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (1 Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!