NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
 • Keizer-koster Jean-Jacques De Gucht
 • Kunst en Kerk
 • Het grote kiezersbedrog
 • Geactualiseerd leerplan rooms-katholieke godsdienst
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  08-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Schaamteloze zelfbediening
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Marc Reynebeau hekelt in De Standaard het toekennen door de Vlaamse regering van een renteloze lening van 800.000 euro aan de exclusieve Vlaamse zakenclub De Warande in Brussel. Hij stelt dat dit de Vlaamse voortzetting is van de oude Belgische politieke cultuur.

  Hij slaat spijkers met koppen.

  Als het om het schaamteloos graaien in de zakken van de belastingbetaler gaat, ten voordele van een elitair clubje en zichzelf, zit deze Vlaamse regering al langer op het niveau van de oude Belgische politieke cultuur.

  De renteloze lening en de betaling van lidgelden voor ministers, parlementsleden en hoge ambtenaren met belastinggeld, zijn een nieuwe extreme bevestiging daarvan. De essentie van het schandaal wordt prima weergegeven in het volgende zinnetje uit de inleiding van het artikel: 'De modale Vlaming komt er niet in, maar mag het betalen.'

  Elitarisme, discriminatie, segregatie, gebaseerd op status en money, money, voeren de boventoon in  De Warande.

  En omdat deze heren (en dames?) een fijne neus hebben voor de vetpotten van het systeem, en graaigrage handen om erin te zitten, hebben ze zich de laatste jaren ook een Vlaams-nationalistisch imago aangemeten. Niet omdat ze zich ook maar ene moer aantrekken van de 'Vlaamse strijd' in verleden en heden, maar omdat het geld rinkelt.

  Dat bourgeois Vlaanderen is het tegengestelde van het Vlaanderen waarvan de vorige generaties én mijn generatie droomden in de Vlaamse Beweging.

  (foto: De Standaard)

  08-04-2018 om 09:02 geschreven door Gust Adriaensen


  07-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

   

  XIII/13+14

  Vrijdag in de Paasweek 6 april 2018

  De Paasviering

  Het “Heilige Triduum”  hebben we zo goed mogelijk gevierd. Op Witte Donderdag zongen we het lange morgengebed en tegen de middag kwam aboena Georges om met ons de vespers en de Eucharistie te vieren. In de Latijnse ritus valt hierbij een bijzondere nadruk op de voetwassing, zoals Johannes in zijn evangelie verhaalt. Voor de evangelist  Johannes drukt de voetwassing   het wezen van de  Eucharistie uit. God is neergedaald en mens geworden in Jezus Christus, die voor ons geknield heeft om onze voeten te wassen. In de byzantijnse liturgie is er na de Eucharistie nog een hele ritus rond het altaar. Alle gewaden worden verwijderd van het marmeren altaarblad dat met water wordt begoten. De priesters beginnen met hun handen en dit water het altaar te reinigen. Nadat het afgedroogd is wordt er olie en parfum op  gegoten. Opnieuw wrijven de priesters met hun handen het altaarblad in en opnieuw wordt het  afgedroogd. Dan pas wordt het altaar weer met mooie doeken bedekt. Vanaf nu wordt er niet meer gebeld of geluid tot aan de paasnachtviering. De verwittiging gebeurt met een ratel en de kinderen willen heel graag op de gestelde tijd met de ratel rondlopen. Het avondgebed is zo lang dat het onderbroken wordt door het avondmaal. Na het avondmaal duurt het gebed ongeveer tot middernacht.  Hierin is ook een ritus van de kruisiging voorzien. Sommigen blijven daarna heel de nacht waken. Ook vrijdag wordt het lange morgengebed in twee delen verdeeld, waarmee het grootste deel van de voormiddag gevuld is. Normaal is deze nacht het zomeruur ingegaan (wat in Europa zondag al is gebeurd) maar wij verzetten het uur pas op de middag. In de vroege namiddag zingen we  de  vespers. Vooraan in de kerk ligt het “epitafios”, een mooi geborduurd en met gouddraad versierd doek dat de graflegging van Jezus weergeeft en met bloemen is omgeven. Na de vespers is er een processie met het epitafios  en daarna gebeurt de kruisafneming. Jezus wordt op het epitafios gelegd, omgeven door vele en verschillende kruiden en rijkelijk met parfum besproeid. Het doek wordt dicht gedaan  nogmaals met veel parfum. Zoals er met Kerstmis een grot gemaakt wordt, zo wordt er voor Goede Vrijdag een graf gemaakt, waarin Jezus wordt neergelegd en een (symbolische) steen wordt er voor geplaatst. De byzantijnse liturgie wil het hele gebeuren van Jezus’ lijden en sterven uur na uur volgen en gedenken. Op vrijdagavond gingen we naar de parochiekerk in Qâra om met de christenen aldaar de  vespers van vrijdag en de matinen van zaterdag te zingen, waaronder de begrafenis gevierd wordt. Deze dienst van twee uur is een liturgisch hoogtepunt en het kerkje zat ook overvol. Het is zowat het omgekeerde van bij ons in Vlaanderen. Doorgaans is de kruisverering van Goede Vrijdag in de Latijnse liturgie de minst bezochte dienst. Hier is het blijkbaar een zeer populaire dienst waar nagenoeg iedereen aan deelneemt. Zaterdag was een echt stille dag. Er werd overal rustig gepoetst en pas in de namiddag kwamen we  in de kerk om de vespers te bidden. Deze bevatten 15 (soms zeer lange) lezingen en daarna volgde nog de lange “Hadjmeh” of “aanval”. Dat is eigenlijk het eerste deel van de byzantijnse paaswake. In deze ”Hadjmeh” wordt de aanval uitgebeeld van Jezus op het Rijk van de duivel. De priester slaat met het kruis driemaal op de buitendeur van de kerk en roept om open te doen voor de “Koning van de Glorie”. Binnen staat iemand die de duivel speelt en vraagt wie die Koning dan wel is. Pas na de derde keer gaat de deur open en treedt de priester met de gelovigen zingend binnen. Hierna hadden we alle tijd om de Latijnse paaswake van  23.00 u voor te bereiden en te vieren. Hoewel sommige kinderen tijdens deze nachtwake al op het tapijt in de kerk in slaap gevallen zijn, worden ze weer springlevend wanneer na de dienst het ritmisch versje weerklinkt dat heel de paastijd bij iedere gelegenheid driemaal gezongen wordt: “Al Massiechoe kam…” = de Messias is verrezen. In de refter werd er dan nog gezongen en gedanst tot  2 uur in de morgen. Uiteraard was het op paasdag zelf heel de morgen bijzonder rustig. Om 14.00 u hielden we buiten in de zon en in de schaduw het middagmaal.

  Twee  onwrikbare pijlers

  Het christelijk geloof steunt op twee onwankelbare historische feiten: Jezus’ Kruisdood en Jezus’ Verrijzenis.  In heel de oudheid is er geen enkele biografie die nog maar in de verte de historische betrouwbaarheid benadert van de biografie van Jezus volgens de evangelies. En er waren zovele oppermachtige keizers die niet liever wilden dan vereeuwigd worden door een legertje van schrijvers, terwijl Jezus maar gold als een terdoodveroordeelde slaaf. De vier evangelisten schreven vanuit hun eigen gezichtshoek en voor hun eigen publiek. De verschillen zijn eerder aanvullingen.  Bovendien wijst deze verscheidenheid op het feit dat er nooit enige poging geweest is om van de authentieke biografie een geforceerde eenheidsversie te maken. Om Jezus’ Kruisdood als vaststaand historisch feit te aanvaarden, hoef je  geen geloof te hebben, een beetje historische kennis volstaat. Er is wel geloof nodig om hiervan de betekenis te begrijpen:  Hij is gestorven voor onze zonden.

  Van Jezus’ Verrijzenis wordt dikwijls gezegd dat niemand dit heeft zien  gebeuren en dat is juist. Wie heeft de schepping zien ontstaan? Wie was afgevaardigde waarnemer toen het heelal ontstond? Al decennia wordt ons gezegd dat het gebeurde door een “Big Bang”. Een Braziliaanse geleerde komt ons nu uitleggen dat er nooit een “Big Bang” bestaan heeft en dat aan een uitdeinend heelal een inkrimpend heelal vooraf is gegaan. Dit betekent dat het ontstaan van het heelal ons overstijgt, maar daarom is het niet minder een historisch feit. Het is te gek wanneer iemand zou zeggen dat hij niet wil genieten van het met blote voeten door het gras lopen omdat hij het ontstaan van de natuur niet kent. Al blijft dit inderdaad (nu nog of voor altijd?) ons begrip  overstijgen, wij leven iedere dag van de natuur. Hetzelfde geldt voor de verrijzenis. Kort na Jezus’ dood heeft de vreugde van zijn Verrijzenis zich over heel de wereld als een explosie verspreid. Het werd overal de onverwoestbare levenskracht van christenen, zelfs wanneer ze met massa’s hiervoor werden gefolterd en gedood. Was dit het resultaat van een fantasie van de apostelen, die zelfs na Jezus’ Verrijzenis zelf niet eens geloofden? Of konden zij met een massa kapitaal de hele wereld “fake news” doen geloven, zij die nagenoeg niets anders bezaten dan hun bootje en hun visnet (niet eens internet)? Of bezaten zij een wereldomvattende macht, invloed en organisatie als een soort Bilderberggroep in het kwadraat om aan allen op te leggen dat ze nu moeten zeggen en schrijven dat Jezus verrezen was? Zo kunnen we blijven doorgaan. De enige mogelijke uitleg voor die wereldwijde explosie van geloof in Jezus’ verrijzenis is het historische feit van de Verrijzenis van Jezus. Dit wil zeggen dat alles precies gebeurd is zoals Jezus gezegd heeft: dat Hij zou sterven op het Kruis,  dat Hij drie dagen later zou verrijzen en dat Hij zijn Geest zou zenden om hiervan te getuigen. En de enige zinvolle bijbelcommentaar is deze: de evangelisten bedoelden wat ze schreven en ze wisten waarover ze het hadden.

  Pas wanneer we deze twee onwrikbare historische feiten aanvaarden, kunnen we spreken van een “dagelijks sterven aan onszelf” vóór het historische moment van onze aardse dood en van een “dagelijkse verrijzenis van ons hart” voorafgaand aan de uiteindelijke verrijzenis van het lichaam aan het einde der tijden. En iets van dit geestelijk sterven en van deze geestelijke verrijzenis hebben ook wij juist deze week mogen meemaken.

  Een schokkend paasverhaal

  Een christelijke familie, die heel nauw met onze gemeenschap verbonden is heeft drie zonen, waarvan twee soldaat zijn. De oudste  is al jaren geleden als soldaat gekidnapt en daarover is geen enkel nieuws. De andere soldaat, Samer mocht met Pasen 2016 vrij nemen. Hij was samen met zijn tweeling broer  in de sacristie verantwoordelijk voor de groep kinderen, de misdienaars.  Na Pasen keerde Samer naar zijn eenheid in Aleppo terug en werd eveneens door terroristen gekidnapt. De ouders zijn zeer moedig en vooral de moeder blijft zich met de glimlach inzetten. Samen met een andere christelijke vrouw komt ze dikwijls een dag bij ons in de keuken helpen en ze geniet er van als wij hun eten lekker vinden. Tweede paasdag ’s morgens kregen we van de kolonel, die verantwoordelijk is voor deze streek, de mededeling dat deze tweede broer, Samer dood teruggevonden werd in een kuil. De jongen was vrijdagavond al gevonden maar er werd gewacht om het nieuws nu pas mee te delen. Bovendien was het lichaam al in een ver gevorderde staat van ontbinding en is hij wellicht  al minstens anderhalf jaar geleden gedood. De kolonel vroeg of wij de ouders op de hoogte wilden brengen. Tweede paasdag twee jaar geleden vernamen de ouders het bericht van de kidnapping van Samer. Op dezelfde dag (29 maart) vernemen ze nu zijn dood. ’s Morgens gingen we met een deel van de gemeenschap naar de ouders en de moeder ontving ons, zoals steeds, met grote jovialiteit en blijdschap. Toen haar het nieuws van de dood van haar zoon werd meegedeeld barste ze in snikken uit en zakte in de zetel neer. Heel de voormiddag stroomden mensen toe en de meeste vrouwen weenden luid. De beide ouders komen uit een zeer grote familie zodat overal rondom broers, zusters, neven en nichten wonen. Zelf  wonen ze in een groot huis met een vierkant atrium dat overdekt is met één grote druivelaar. Geleidelijk verdeelde de groep zich in twee. Binnen zaten de vrouwen en baden het rozenhoedje, buiten zaten de mannen. Dat wisselde af en toe wanneer mannen eerst de moeder kwamen condoleren. Ondertussen was het al twee uur voorbij en de moeder wilde niet dat iemand wegging zonder eten. Er was inderdaad een echt middagmaal klaargemaakt. Toen iemand vroeg of ik niet even wilde rusten, riep ze haar zoon en die bracht me naar de kamer waar nog het bed staat van Samer. Op zijn bed heb ik dan even gerust. Gebroken van smart blijft de moeder zich bekommeren om de anderen. Om vijf uur was het de plechtige dienst van tweede paasdag, waar we allen naar toe gingen. Hierin werd speciaal gebeden voor Samer. Op het einde van deze Eucharistie werd, zoals naar gewoonte, het Evangelie van de verschijning van Jezus gelezen in zoveel mogelijk talen, waardoor de verspreiding van het geloof in de verrezen Christus over heel de wereld wordt verzinnebeeld: Hebreeuws, Latijn, Grieks, Arabisch, Aramees, Armeens, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees… het Nederlands hadden we niet  bij de hand! Daarna wandelden we  terug naar het huis van de ouders van Samer om afscheid te nemen.

  De volgende dag was het een indrukwekkende begrafenisdienst (geen Eucharistie). Er waren wellicht evenveel mensen buiten als in de kerk: vele soldaten, vele moslims. De vicaris-generaal samen met de parochiepriester leidde de dienst. Ook de orthodoxe priester Paisios was aanwezig. De kist was met de Syrische vlag bedekt. Na de dienst werd de kist door soldaten naar het kerkhof gedragen en bij ieder kruispunt werd de kist hoog opgeheven en enkele keren rondgedraaid. Alleen mannen gaan mee naar het kerkhof. Voorop het kruis, de Syrische vlag en een mooie grote foto van de jongen. Eerst werd nog hulde gebracht aan de jongen, waarbij vermeld werd waar hij dienst gedaan heeft om die plaatsen te bevrijden. In het oorverdovend applaus dat hierop volgt, voel je de pijn en de fierheid van een volk omwille van zijn martelaars, die hun leven gaven voor hun volk. Onder weg werd dikwijls “Al massichoe kam… “ (= Christus is verrezen) gezongen, mogelijk voor het eerst op die wijze in de moderne geschiedenis van Qâra. Op het kerkhof zijn er nog enkele gebeden vooraleer de kist in de grafkelder wordt gezet en deze kelder wordt dichtgemetseld. Twee soldaten vuren een aantal salvo’s af. Daarna gaat men terug en iedereen is uitgenodigd voor de maaltijd in de twee grote zalen naast de kerk: rijst met kip, yoghurt en flessen water. Vrouwen en mannen apart. Dezelfde jonge mannen die in de kerk dienst doen zie je hier zorgen voor het eten, samen met nog een aantal moslims als vrijwilligers. Uiteindelijk helpt zowat iedereen mee. Een hele rij soldaten eet staande en na tien minuten zijn ze klaar. Er wordt opgeruimd en weer klaar gezet. De volgende dag én de dag daarna gingen we  de familie nogmaals condoleren, zoals het hier de gewoonte is. Weer in de grote zalen naast de kerk, mannen en vrouwen apart. In de mannenzaal, de eigenlijke parochiezaal staan tegen de muren overal statige zetels voor een veertigtal personen. Het mooie is dat heel het dorp komt condoleren en de overgrote meerderheid is moslim. De mannen groeten, meestal omhelzen vader en zoon en nemen ergens plaats of praten wat onder elkaar. Velen zijn gewoon gekleed, anderen dragen een lang gewaad, in ’t zwart, grijs, bruin of wit. Sommigen hebben een Arabische sjaal om hun hoofd, meestal rood en wit met een dubbele zwarte tulband. Velen hebben hun gebedssnoer in de hand. Ondertussen wordt een klein tasje koffie geschonken. Je ziet dat de mensen echt meeleven. En vandaag, vrijdag werd de Eucharistie gevierd. Nagenoeg iedereen – behalve de kinderen - is in het zwart of donker. Na de Eucharistie worden broodjes gezegend die uitgedeeld worden  en daarna is het nogmaals condoleren in de twee zalen.

  Al is de dood van Samer  schokkend en bijzonder pijnlijk, deze viering is een hulde aan het Leven, aan Christus die uit de doden is opgestaan en aan ieder gelovige die met Christus zijn leven geeft voor de anderen. En het lijkt wel alsof vele moslims die deze viering met hart en ziel meeleven, van ditzelfde christelijk geloof doordrongen zijn.

  Voor een van de minsten...

  Onze energie gaat nog naar een goede tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oost Ghouta. Onze gemeenschap heeft de zorg opgenomen van ongeveer 25.000 mensen. Voor de gezondheidszorg hebben we 3 ambulances en 2 ‘hospitainers’ (mobiele hospitalen) ter beschikking gesteld, die dag en nacht werken met 7 dokters-specialisten (5 overdag en 2 ’s nachts). Aan de ambulances staan mensen in rijen te wachten omdat velen wonden hebben die moeten verzorgd worden. Dank zij de financiële hulp kunnen we  ruimschoots voor het nodige medisch materiaal zorgen. Er wordt nu ook dagelijks eten gegeven voor zowat 10.000 mensen en we hopen dit spoedig te kunnen uitbreiden voor de 25.000. Van onze kaasmakerij hebben we al 2 ton yoghurt kunnen uitdelen. Kinderen die een ei krijgen, weten niet wat dat is. Zo iets hebben ze nog nooit gezien. In N Ghouta zijn 6 hulpcentra opgericht. In één ervan (binnen kort in een tweede) zorgen wij voor de nodige hulp. Grote zorg gaat naar de hygiëne om te vermijden dat er een epidemie zou uitbreken. Er is inmiddels gezorgd voor de installatie van grote lavabo’s, waar de mensen zich kunnen wassen. Er zijn mobiele wc’s en vuilbakken. Moeder Agnes-Mariam coördineert de hele organisatie, dan volgt onze Zaki en zijn vrouw Sylvia en tenslotte is er voor ieder onderdeel een verantwoordelijke. Samen zijn het 70 personen die als één enthousiaste ploeg samenwerken en niet naar hun uurwerk kijken als er grote nood is. In het centrum van Ghouta worden nog mensen vastgehouden. Moeder Agnes-Mariam en Zaki zijn in de  buurt op verkenning geweest. Het is een gebied waar scherpschutters nog doden. Allen hopen op een spoedige totale zuivering.

  Zo is er dagelijks verkeer tussen ons klooster en Damascus. En maandagavond hadden ze vanuit Damascus een moeder bij met haar dochtertje, die wij gaan opvangen. Beiden zijn even mager, maar erg levendig en opgewekt.  Het meisje is 7 jaar maar zo klein dat het veel jonger lijkt. De kinderen hebben dit meisje meteen opgenomen. Het is nog nooit naar school geweest. Ze waren het enige christelijk gezin te midden van moslims die  door de  djihadisten zeven jaar lang werden geterroriseerd en dit christelijk gezin kreeg het meest te verduren. Vrouwen en kinderen zijn nu bevrijd, de mannen worden nog even gecontroleerd omdat er vele terroristen zijn die zo willen ontsnappen. De vader heeft bij bombardementen wonden opgelopen en zal hopelijk  vlug vrij zijn  om zich met zijn gezin te verenigen. Moeder wil het kind laten dopen. Toen een Syrische zuster aan het kleine meisje vroeg of ze niet bang geweest is bij die bombardementen, antwoordde het meisje spontaan: “God beschermt mij”.

  Eén gezinnetje opvangen, is dat geen druppel op een hete plaat? Zul je vragen. Ik herinner me een interview met Moeder Teresa van Calcutta. Een journalist prees haar omdat zij zulk een grootse organisatie had opgezet die aan duizenden van de allerarmsten en duizenden stervenden een waardige opvang biedt. Moeder Teresa wees dit radicaal van de hand en antwoordde dat zij maar één arme had opgevangen en daarna nog één en zo verder. In zijn rede over het einde der tijden spreekt Jezus over de scheiding die er zal zijn tussen goeden en kwaden. Zij die Hem hebben verzorgd zal Hij uitnodigen in zijn Rijk. Wanneer zij verwonderd vragen wanneer ze Hem verzorgd hebben, zal Hij antwoorden: “Al wat je een van deze minste broeders van mij gedaan hebt, heb je Mij gedaan” (Matteus 25, 40).

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht weer zeer rijkelijk met 13 video’s geïllustreerd: 2 video’s tonen hoe de VS wapens in Syrië en bij de terroristen geraken; Trump en de kroonprins van Saoedi-Arabië; Preemptive Love Coalition; Megakeuken van de paters Jezuieten in het klooster van de Zusters Franciskanessen Missionarissen van Maria in Aleppo, die we bezochten, (zie ons bericht van XII/41 van 13 oktober 2017). We  bezochten toen ook onze eigen megakeuken buiten Aleppo, in al Wahah, die nog meer dan driemaal groter is; bevrijding van Harasta; interessante kijk in een van de  ontdekte  chemische laboratoria van de terroristen; Rusland houdt  er rekening mee dat de VS Syrië willen aanvallen; chemische wapens als valse vlag en interessant getuigenis over Bachar al Assad; 3 video’s over vergiftiging als valse vlag met een straf getuigenis: komaan, naïevelingen, wie gelooft nu dat Poetin een spectaculaire vergiftiging gaat plegen op totaal onbelangrijke mensen, vlak voor de presidentsverkiezingen en zijn  wereldcup voetbal?! http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-68/

  vWe vinden ons bericht van vorige keer in het Italiaans: http://oraprosiria.blogspot.it/2018/03/lettera-di-padre-daniel-chiediamo-aiuto.html

  vNog 9 video’s: beelden van het Syrische leger; Harasta helemaal vrij,terroristen en familieleden gaven hun zware wapens af, lieten gevangenen vrij en mochten vertrekken: beelden van Afrin en Ghouta; 3 video’s van juichende mensen, samenwerking tussen soldaten en burgers; 400 terroristen van Faylak al-Rahman geven zich over  en geven kostbare informatie: 3 video’s  van burgers die hun dankbaarheid uiten jegens het leger en Bachar al Assad: http://www.golfbrekers.be/oost-ghouta-een-stapje-dichter-bij-de-wapenrust-3/ 

  vEen duidelijke video over de schandelijke leugens van de “vrije westerse pers”: http://www.golfbrekers.be/er-bestaat-in-het-westen-geen-vrije-pers/

  vTwee video’s over de “rebellen” die Oost Ghouta verlieten voor Idlib: http://www.golfbrekers.be/dovemansgesprek-met-gematigde-rebellen/

  vDrie video’s; 2 over John Bolton die oorlog wil met Iran; hoe alle Amerikaanse oorlogen beginnen onder een valse vlag: http://www.golfbrekers.be/na-syrie-wordt-iran-aangepakt-change-the-regime/

  vHoe waarheidsgetrouwe informatie systematisch genegeerd wordt op het hoogste internationaal vlak: http://www.golfbrekers.be/dr-bashar-jaafari-roepende-in-de-vn-woestijn/

  vAfrin, 5 video’s; een video van Turkse propaganda met schoolkinderen, 4 video’s die getuigen van de werkelijkheid van de  gruwel van Tukije: http://www.golfbrekers.be/ottomanisering-van-afrin-regio/

  v5 video’s; 4 over het overbrengen van de  terroristen naar Idlib. Verschillenden getuigen dat ze zich bedrogen  voelen door Saoedi-Arabië en het vrije Syrische leger: http://www.golfbrekers.be/maak-kennis-met-de-syrische-oppositie/

  vEen waardevol getuigenis van wat er in Syrië gebeurt, krijgt in het westen geen gehoor: http://www.golfbrekers.be/aan-mijn-berichten-wordt-hier-weinig-aandacht-besteed/

  vVier video’s met pakkend getuigenis van de onafhankelijk Britse journalist Tom Duggan in Damascus: http://www.golfbrekers.be/tom-duggan-vraagt-bevrijde-kindjes-naar-hun-ervaringen-hoop-en-toekomst-plannen/

  v15 video’s: Verrassende aankondiging van Trump om spoedig uit Syrië te vertrekken; bedenkingen van Ron Paul: waarom komen de troepen dan niet terug?;  militaire info van Turkije; Turkije en VS in Syrië; weer poging van chemische aanslag; Syrië wil de integriteit van zijn grondgebied helemaal herwinnen; Syrische leger onderschept truc met wapens en chemisch materiaal … van Salisbury!; hoe Rusland aanslag verijdelt; 3 video’s van burgers die getuigen hoe blij ze zijn door het leger bevrijd te zijn; feestelijke evacuatie; vieringen van Witte Donderdag en Palmzondag: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria/

  v4 video’s: verrassende mededeling van Trump terwijl de realiteit het tegendeel bewijst; bezorgdheid van Rusland over zwaar materiaal  van de VS in Syrië; VS bouwen nieuwe illegale militaire basis nabij oliebronnen; Pentagon lijkt in Syrië te willen blijven: http://www.golfbrekers.be/eerst-zien-sta,n van Houckieen-dan-geloven/

  v15 video’s: 2 video’s voor de vreugde om het vertrek van de  rebellen;  foto van een botsing; 2 video’s van massa’s achtergebleven wapens; 2 video’s  van Oost Ghouta bevrijd; rebellen die  burgers blijven bedreigen met explosieven; aanval op coalitiesoldaten – genocide  van Turkije; meer VS troepen in Manbij; dood van VS soldaat; Trump bevriest geld voor Syrië; welkom aan bevrijde burgers;  paasviering in Aleppo; dankbaarheid jegens Russische soldaten; Syrisch meisje zingt: Geef onze kinderen terug, geef ons vrede:  http://www.golfbrekers.be/voorzichtig-optimistisch/

  v2 video’s over Ukraine met uitleg van journalist Stan Van Houcke: http://www.golfbrekers.be/kruitvat-oekraine-toekomstig-navo-lid/  

  v10 video’s: lied over vrede; autobaan Oost Ghouta bevrijd; 3 video’s over vertrek van terroristen; oorlogsrapport; wat het Syrische leger allemaal ontdekt!; 3 video’s  over Paasvieringen en paasvreugde: http://www.golfbrekers.be/voorzichtig-optimistisch-2/  

  vEen verhelderend  artikel in het Duits:  http://www.golfbrekers.be/wereldmachten-in-syrie-eigen-belang-eerst/

  vVanuit de huidige leugencampagne tegen Rusland stelt Joan Coxsede, US Dirty War On Syria, dat er in iedere oorlog leugens verteld worden, maar dat het niveau nu een nooit eerder geziene dieptepunt bereikt heeft in dienst van een “Amerikaans kapitalisme, een uit de hand gelopen monster dat onze wereld verwoest”.

  vGraag willen we de Stichting Hand in Hand voor Syrië in Nederland aanprijzen. Zij hebben reeds vele containers met hulpgoederen gevuld en bezorgd. Hun bankrekening: NL20TRIO0338870148 T.N.V. STICHTING HAND IN HAND VOOR SYRIE.

  vWe hopen op deze tentoonstelling in Postel, eind deze maand, aanwezig te kunnen zijn en we zullen graag contact nemen met alle mensen die langs willen komen:

   

   

   

   

   

   

   

  07-04-2018 om 00:00 geschreven door Gust Adriaensen


  06-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor april

  Klik op onderstaande link voor de gebedsintentie van de paus voor april.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/fiBhmV6yev0   

  06-04-2018 om 13:07 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maarten Luther King: een halve eeuw geleden vermoord
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Maarten Luther King evolueerde van een burgerrechtenactivist naar een antikapitalist.

  In augustus 1967 wees hij op de noodzaak van een herstructurering van de volledige Amerikaanse maatschappij.

  ‘Waarom zijn er 40 miljoen armen in Amerika? Als je die vraag stelt, stel je de vraag van het economische systeem, van een eerlijke verdeling van de welvaart. Dan stel je de vraag van de kapitalistische economen. Van wie is de olie? Van wie is het erts? Waarom moeten mensen voor water betalen in een wereld die voor twee derde uit water bestaat?’

  06-04-2018 om 12:52 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De prestaties van Descheemaecker
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In de smerige strijd die door de Antwerpse NVA gevoerd wordt tegen de Antwerpse SPA, duikt ook geregeld de naam op van Descheemaecker. Deze politiek benoemde voorzitter van de Raad van Bestuur van De Lijn, heeft zich klaarblijkelijk tot doel gesteld de Antwerpse socialisten en in het bijzonder hun voorzitter, het leven zo zuur mogelijk te maken.

  Voor John Crombez zijn de persoonlijke haataanvallen genoeg geweest. Hij wijst erop dat er weinigen zijn die al zoveel gekost hebben aan de belastingbetalers als Descheemaecker.

  Descheemaecker was vroeger jarenlang de grote baas van de NMBS. Zijn beleid wordt vrij algemeen als een mislukking beschouwd. Waar hij wel in slaagde was de verhoging realiseren van zijn salaris. Van 473.556 euro naar 563.703 euro in 2013: een prestatie die kan tellen!

  06-04-2018 om 08:39 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hypocriete steun aan Catalaanse separatisten
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De Catalaanse separatisten kunnen op veel steun rekenen bij de Vlaams-nationalisten van NVA en Vlaams belang. Althans naar buiten toe.

  Gemakshalve vergeten de Vlaamse sympathisanten van de Catalaanse onafhankelijkheid vaak hoe klein de meerderheid voor onafhankelijkheid in Catalonië zelf wel is. En hoe verdeeld de separatistische partijen er wel zijn. Dat werd nog maar pas pijnlijk bewezen door het feit dat de separatistische partijen in Catalonië er niet in geslaagd zijn om het gerecht te snel af te zijn. Door de Catalaanse ex-regeringswoordvoerder Jordi Turull, die mogelijk de gevangenis in moet, als nieuwe regionale president te verkiezen, wilden ze hem immuniteit geven. Hij kreeg echter geen meerderheid van het parlement in Barcelona achter zich.

  Overigens vinden nogal wat Vlaamse nationalisten de Catalaanse kwestie vooral interessant omdat ze hen kan laten dromen van een 'onafhankelijk Vlaanderen'. Het moet voor hen een grote ontgoocheling betekenen dat de machtige regeringspartij die de NVA is, het Catalaanse separatisme enkel wat lippendienst heeft bewezen en nu zwijgt als vermoord en Puidgemont laat spartelen.

  Ook hier viert de 'perceptie' weer hoogtij. De publieke opinie wordt bewerkt met vurige steunbetuigingen aan Puidgemont en de Catalaanse separatisten op partijsites. 

  Maar de machtigste regeringspartij, haar ministers, haar vertegenwoordigers in nationale en Europese parlementen, de partij met haar tentakels in allerlei nationale en internationale machtscenakels oefent geen druk uit, laat zich niet op de internationale scène horen.

  Zwijgen is de boodschap. Want de NVA-top weet natuurlijk ook dat duidelijke stellingnames van haar bewindslieden en Europese mandatarissen, ten gunste van het Catalaanse separatisme en zijn prominenten, de belangrijke (economische) relaties met Spanje extreem zou verzuren en de partij en haar topmensen binnen de EU helemaal zou isoleren en vleugellam maken. 

  06-04-2018 om 07:59 geschreven door Gust Adriaensen


  03-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaanderens mooiste?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  'Vlaanderens mooiste': zo wordt de Ronde van Vlaanderen graag genoemd in de media. Meestal gaat het er in de koers op sportief vlak boeiend aan toe. Het landschap is, zeker vanuit de lucht, lieflijk. Tienduizenden supporters zomen het parcours af.

  Maar...

  Al tijdens de koers en zeker erna, is er overdadig alcoholverbruik. Gevolg: vechtpartijen en vandalisme. En die massa supporters laat tonnen afval achter.

  Het ergste is dat er geen haan kraait over deze vorm van gigantisch sluikstorten. In de media noch bij de overheid (gemeente, provincie, Vlaams Gewest) hoor je echte kritiek of als er eens naar verwezen wordt, is het eerder vergoelijkend: 'Het hoort erbij'.

  'Vlaanderens mooiste'? Eerder: Vlaanderens grootste stortplaats!

  Alle pogingen om het sluikstorten tegen te gaan, om respect voor het openbaar domein aan te leren, worden door 'Vlaanderens mooiste' en de onverschilligheid of vergoelijking over het massale sluikstorten, in één klap  tenietgedaan.

  Nog wranger en hypocrieter wordt het wanneer je geregeld leest over GAS-boetes voor onbenulligheden, terwijl er amper/niet opgetreden wordt tegen de sluikstortorgie in de Ronde van Vlaanderen.

  03-04-2018 om 11:06 geschreven door Gust Adriaensen


  02-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.''Het gevaar van nationalisme'
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  In 2006 verschenen de Memoires van Wilfried Martens.

  Over het nationalisme schrijft hij:

  'Het gevaarlijkste antwoord op de val van het communisme komt van de nationalistische ideologie. Vaderlandsliefde en het streven tot een gemeenschap te bhoren maken deel uit van de levenservaring van iedere mens en moeten legitiem worden ondersteund.

  Maar het nationalisme is onaanvaardbaar wanneer het absoluut wordt en andere waarden en verantwoordelijkheden negeert zoals de loyaliteit ten aanzien van de democratische staat, de rechten van de minderheden, de vrede tussen de buurlanden, de samenwerking tussen de volkeren en de wereldsolidariteit.'

  02-04-2018 om 21:47 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kern van de christelijke boodschap'

  Paus Franciscus:

  ‘Ons geloof is geboren op paasochtend: Jezus leeft! Deze gebeurtenis behoort tot de kern van de christelijke boodschap’.

  02-04-2018 om 07:44 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!