NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Inhoud blog
 • Kunstdealer wordt priester: interview met Patrick van der Vorst
 • Statistiek bewijst: religie versterkt sociale betrokkenheid
 • Klungelig en onverantwoordelijk
 • Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub
 • Pint(en) te veel, zware gevolgen
  Zoeken in blog

  Archief per jaar
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • -0001
  RASP

  28-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/25

  Vrijdag 28 juni 2019

  Vakantiegenoegens

  Onze dag eindigt doorgaans met  1 à 1,5 uur gezamenlijke recreatie, die afgesloten wordt met een kort gebed in de crypte of in de kapel van de nieuwbouw om God te danken voor deze dag, om vergeving te  vragen voor wat niet goed was en om de zegen te vragen. In de zomer is het prachtig om buiten te zitten. Onze twee favoriete plaatsen zijn boven op de trappen van de nieuwbouw en aan de schommel bij de  inkom. Deze week had er eentje een soort quiz voor iedereen voorbereid. Over heel de grote binnenkoer, gymnastiekoefeningen en andere. Binnen de  gestelde tijd zoveel mogelijk prestaties et alles eindigde met een stoelendans. Heerlijke gymnastiek.

  Een andere avond hebben we onze  gasten aan het woord gelaten. De jonge  Zweedse journaliste vindt dat haar land behoort tot de meest decadente landen (op gebied van homo-lobby, abortus, zelfdoding, euthanasie, genderideologie…). Ook de christelijke gemeenschappen (overwegend lutheraans) zijn betreurenswaardig helemaal “maatschappelijk correct”, afgezien van enkele kernen die als “conservatief” worden bestempeld. In Malmö, de derde grootste stad van het land zou nog maar 10% autochtone Zweden wonen. In Malmö worden 140 talen gesproken! Reeds als jong meisje was ze geïnteresseerd in Syrië, de wieg van het christelijk geloof. Op 15 jarige leeftijd voelde ze een drang om weerstand te bieden aan de morele verwording en de medialeugens en begon  haar eigen krant. In Zweden wordt de “alternatieve pers” gefinancierd, ook al schrijft ze dingen die niet algemeen aanvaard worden. Ze hield vol, ondanks herhaaldelijke bedreigingen en merkt nu dat de gewone pers steeds minder geloofd wordt en dat de alternatieve pers steeds meer aandacht krijgt. We kunnen haar jeugdige moed en enthousiasme alleen maar aanmoedigen. Een Nederlands journalisten echtpaar vertelde dat zaterdag in Nederland een debat gehouden werd over de financiering van bepaalde rebellengroepen in  Syrië. Terwijl dit allemaal vaag behouden wordt in de media hebben zij die groepen met naam opgezocht en ook met hun leiders aangegeven en tevens een reeks foto’s ter plaatse gemaakt van de  gruwelen die ze gepleegd hebben. Deze foto’s hebben ze aan bepaalde politici bezorgd.

  Zondag in de namiddag trokken we nog eens naar de voet van het Antilibanongebergte  om er een wandeling te maken en uiteindelijk rond het geïmproviseerd houtvuur te zitten, thee te maken, te vertellen en te zingen. Op maandag komen steevast enkele  jongeren van S.O.S. Chrétiens d’Orient helpen. De groep wordt steeds internationaler: een Franse jongen  en meisje, een Italiaan en een Syriër. Nu was er “hun aalmoezenier” bij. Het is een jonge priester, pater Augustin-Marie Aubry van de Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, ‘n 40 j geleden gesticht door pater Louis-Marie de Blignières in de geest van de Spaanse priester Vincent Ferrier (+ 1419), vurige prediker van de eindtijd en de heilige Dominicus (+ 1221). Het is een nieuwe gemeenschap met  het vuur van de eerste dominicanen voor deze tijd. Pater Aubry vertelde ons tevens over de laatste bedevaart van Parijs naar Chartres en de wonderlijke ontmoetingen en bekeringen die tijdens die drie daagse plaats vinden. Uiteindelijk zullen ook vele Europese religieuze gemeenschappen moeten kiezen tussen het organiseren van een probleemloze begrafenis  of een pijnlijke maar hoopvolle, radicale herbronning.

  Zomeroogst. De laatste kersen zijn  geplukt en de knoflook is binnen. De oogst van de  abrikozen is begonnen en de kleinste abrikozen zijn eerst rijp.  Voorlopig worden alleen de abrikozen die van de bomen gevallen zijn opgeraapt. Ook de moerbessen zijn rijp. Om deze te plukken moet je plastiekkleding aantrekken want deze bessen geven veel sap en vlug  ben je over heel je lichaam bloedrood. Inmiddels is ook de oogst van de kruiden begonnen o.m. van de excellente citroenmelisse.

  Er zijn ook voortdurend vakantiegangers. Een weduwe met twee kinderen die tijdens haar moeilijke periode  een lange tijd bij ons verbleef en nu  enkele vakantiedagen wil nemen voor de kinderen. Een weduwe met drie kleine kinderen uit Ma’aloula die alles verloor door de terroristen. En de meisjes willen graag die kinderen opnemen in hun spel of werk.

  De derde weg voor een “goede dood”

  Tot in het recente  verleden kon de moderne geneeskunde het leven van een ongeneeslijk zieke  nagenoeg onbeperkt rekken door steeds nieuwe operaties,  ingrepen en  behandelingen. En ze deed het ook. Dit noemen we “therapeutische hardnekkigheid” of het aanwenden van middelen die een zeer grote belasting  betekenen voor de stervende en in verhouding geen weldadig resultaat bezorgen. Alleen wordt het leven hiermee verlengd. Dit wordt nu terecht algemeen verworpen. 

  Inmiddels is er de wettelijke mogelijkheid van de euthanasie. Het begon met de Oregon  Death with Dignity Act in de  VS in 1997. Nederland volgde in 2001 en België heeft sinds 2002 zijn euthanasiewet. Onder bepaalde voorwaarden is het wettelijk toegestaan iemand die wil sterven te helpen bij zijn  zelfdoding. Uitvoerig zou nagegaan kunnen worden of de strikte voorwaarden nageleefd worden en vooral hoe die in de praktijk niet nageleefd worden. Verder kan nagegaan worden in  hoeverre de controle achteraf  efficiënt werkt en vooral niet werkt. In dit  artikel willen we echter onze aandacht vestigen op  een meer wezenlijke vraag: kan onze beschaving met haar zeer uitgebreide medische mogelijkheden niets beters bieden aan stervenden en ongeneeslijk zieken dan deze twee mensonwaardige oplossingen? Missen we   creativiteit en moed om een echte kwaliteitsbegeleiding te geven aan mensen die gekomen zijn aan het belangrijke ogenblik waarop ze hun aardse leven voor goed afsluiten?

  Deze maand juni verscheen hierover een verzameling van kostbare en deskundige getuigenissen  dat de samensteller, professor Timothy Devos (hematologie KUL) me zelf toestuurde en dat ik nog net voor ik uit België naar Syrië terugkeerde dankbaar mocht ontvangen: Timothy DEVOS e.a., Euthanasie, l’envers du décor. Réflexions et expériences de soignants, Préfaces de Jacques Ricot et de Herman De Dijn, Editions Mols, 2019 (met achteraan een klein lexicon met uitleg over de betekenis van de verschillende  termen). Het is een profetisch boek, geschreven door mensen die hun leven wijden aan de dienst aan de  stervenden. Het zijn mensen die niet op de vlucht slaan wanneer ze  voor het aanschijn van de  dood van hun patiënt gekomen zijn. Zij hebben de moed en de  creativiteit om met hem/haar op weg te gaan tot aan het einde  van de  aardse tocht. Tevens  maken ze duidelijk wat tot heden te zeer verborgen bleef, nl. de talrijke onaanvaardbare “neveneffecten” van de huidige euthanasie.

  De praktijk van euthanasie lijkt op een stroom die steeds meer buiten zijn  oevers treedt. Deze wordt te vlug aangeboden, ook wanneer ze illegaal is (blz. 31 van het  hoger vermeldde boek). De verdedigers ervan doen graag beroep op het absolute zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. Dit is echter een mythe, die geen enkele steun heeft in de werkelijkheid. Wie dit toch voor zich opeist moet zich even afvragen welke inspraak hij gehad heeft in de allerbelangrijkste aangelegenheden van zijn leven: tijd, plaats en omstandigheden van zijn eigen ontstaan. Of we fysisch sterk of zwak zijn, intellectueel begaafd of niet, muzikaal, technisch, handig of niet, rijk of arm…in niets hadden we ook maar de minste inspraak, zelfs niet in het feit van ons bestaan.Wiehierover ernstig nadenkt en dan een absoluut beschikkingsrecht voor zich opeist, kan niet anders dan ofwel volkomen in verwarring geraken, ofwel dankbaar zijn leven aanvaarden als een geschenk, een mysterie dat hem van elders wordt toevertrouwd. En het christelijk geloof werpt hierop kostbaar licht. We zijn allen als een unieke persoon geschapen, naar Gods beeld en gelijkenis, die Liefde is. Allen hebben we hierdoor dezelfde menselijke waardigheid, die door niets of niemand kan afgenomen worden.  Er is beperktheid, kwaad en zonde in  ieders leven. Onze verlossing en voltooiing  vinden we in Jezus Christus door met Hem lijden en sterven te doorleven en zo omgevormd en deelachtig te worden aan het eeuwige leven en geluk van God zelf. Gods beeld kunnen we nooit verliezen, Gods gelijkenis zijn we voor goed verloren door de zonde. Door onze omvorming in lijden en sterven met Christus, herwinnen we de gelijkenisvan Christus, die de icoon van de  Vader is. Zo kunnen we uiteindelijk delen in Gods oneindig geluk, waarvoor we geschapen zijn en waarnaar we allen in het diepst van ons wezen een verlangen bewaren. Als mens zijn we  immers een onstilbare stroom van (op aarde  nooit totaal vervulde) verlangens. Leven, lijden en sterven blijven voor ons een groot mysterie, maar ze zijn niet irrationeel. 

  De “zelfdodingen met assistentie” in Oregon, de eerste jaren na de legalisatie, bleken zich voor de helft te beroepen op deze drie motieven: de  omstandigheden van zijn   dood zelf in handen willen nemen, zich zelf klaar achten om te sterven, de rest van zijn leven als zinloos beschouwen (blz. 114-115). Hieruit blijkt de moeilijkheid om zijn  leven te  beschouwen als een gave van hoger. Men denkt alles zelf in handen te moeten en kunnen nemen, wat een illusie is. Dan worden ouderdom, onvolmaaktheden, lijden en sterven steeds minder geduld. Zp geraakt onze samenleving verblind is door persoonlijk, uiterlijk succes en wordt tevens een belangrijk aspect van ons mens zijn verdrongen. Lijden, kruis en sterven horen bij ons menselijk bestaan. Ieder lijden is  “menselijk” en een leven zonder  lijden kan zelfs niet menselijk genoemd worden. “Onmenselijk lijden” bestaat dus eigenlijk niet. Er zijn wel onmenselijke handelingen waardoor anderen onrechtvaardig  lijden, maar dit lijden zelf is  niet onmenselijk. Tenslotte horen geboorte en dood bij het leven zoals de twee oevers van dezelfde stroom. We moeten uiteraard wel alles doen wat mogelijk is om het lijden te verzachten, weg te nemen en te vermijden. Wie meent dat lijden en sterven helemaal uit het menselijk leven kunnen en moeten weggenomen worden, maakt een gevaarlijke vergissing. We moeten al het mogelijke doen om het lijden te  verzachten of weg te nemen en wat overblijft met zoveel liefdevolle zorg als mogelijk is omringen. Door ons lijden en sterven samen met Christus worden we  omgevormd tot de “nieuwe mens” en het Leven van de Verrezen Heer, zoals ons  christelijk geloof het leert.

  Tot onze blijde verrassing  wordt aan het gedachtengoed van Viktor Frankl (+ 1997) uitvoerig aandacht  besteed (blz. 158-173). Hij is de stichter van de derde Weense school, de logotherapie, die zich niet wil verliezen in de zin van een of andere therapie, maar een therapie van de zin van het leven wil aanbieden. In het concentratiekamp kwam hij tot de overtuiging dat ieder leven onvoorwaardelijk zinvol is. Hij koestert de gedachte van Dostoïevski, nl. dat men zijn  lijden waardig moet zijn. Hij  is ook een meester van het relativeren en van de humor. Volgens hem heeft de dieptepsychologie vooral hoogte nodig. In de verantwoordelijkheid voor eigen daden ligt voor hem de waardigheid van het menselijk handelen. Daarom stelt hij voor dat  de VS aan de  westkust het standbeeld zouden oprichten van de  “verantwoordelijkheid” tegenover het standbeeld van de  “vrijheid” aan oostkust.

  De originaliteit van dit boek ligt in de  sprankelende  getuigenissen van toegewijde dokters en verzorgers die beseffen dat onder  de  vraag naar euthanasie van hun patiënten vele andere noden verborgen liggen, waaraan niet voorbijgegaan mag worden.  Het gaat niet alleen om lichamelijk leed, maar ook om psychologisch, spiritueel en sociaal lijden. De vraag naar euthanasie is dikwijls een schreeuw: Laat me voelen dat ik nog waardevol ben! (blz. 35). “Wie lijdt wil begeleidt worden, zelfs al wil hij sterven” (blz. 81). Deze gewetensvolle verzorgers bieden weerstand aan euthanasie en nemen hun volle verantwoordelijkheid door iets veel beters aan te bieden: palliatieve zorgen. Zij willen dat er geïnvesteerd wordt in kwaliteitszorg (blz. 105). Zij maken duidelijk dat ze de patiënt nabij zullen blijven tot het einde, dat zijn/haar leven waardevol blijft, dat zij daarbij veel lijden kunnen verzachten en alle onderliggende zorgen willen ter harte nemen (blz. 26 en vv). “Hoe natuurlijker het sterven, hoe natuurlijk ook het rouwproces zal zijn” (blz. 43).  De palliatieve zorgen zijn er geenszins  op gericht om het leven te  verkorten of te verlengen maar het is een manier om waardig en menselijk te leven tot het einde  toe. “De geneesheer is er om soms te genezen, dikwijls te verlichten en altijd te troosten” (blz. 69). Zijn taak is: hoop geven en het leven beschermen ook  van hen die euthanasie vragen. Het zijn vooral de resultaten van deze levenshouding die zo indrukwekkend zijn. Een patiënt vraagt euthanasie maar krijgt in de plaats daarvan uitgebreide palliatieve zorgen en leeft nog drie jaar. Hij zegt dat hij maar wat blij is dat ze destijds op zijn vraag naar euthanasie niet zijn ingegaan (blz. 29). Een dame van  50 jaar, die 32 medicamenten per dag neemt en 4 zelfmoordpogingen heeft ondernomen eist, gesteund door haar man, euthanasie. Ze krijgt daarentegen de nodige palliatieve zorgen. Na aanvankelijk heftig protest aanvaarden ze wat hen wordt aangeboden. Uiteindelijk sterft de vrouw vredevol in de armen van haar man. Een week later komt de man de dokter bedanken met een doos pralines en vraagt hem of, als zijn tijd gekomen is, hij ook op deze wijze mag begeleid worden. Deze derde weg van palliatieve zorgen omvat tevens palliatieve sedatie, die het bewustzijn vermindert en de pijn verlicht. Deze sedatie wordt telkens opnieuw op punt gesteld en is meestal van voorbijgaande aard. Zij is geenszins gericht op de verkorting van het leven. Zowel palliatieve zorgen als palliatieve sedatie zijn onverenigbaar met euthanasie.

  Dokters die euthanasie plegen worden veelal in de openbare opinie geprezen. Gemakkelijk wordt gezegd dat zij medelijden betonen met hun patiënt, dat zij respect hebben voor zijn/haar mening, dat zij verdraagzaam zijn … Is dit werkelijk zo? Is een dokter die euthanasie pleegt geen deserteur, die voor zijn eigenlijke taak van verzorger en begeleider tot het einde,  op de vlucht slaat? Is hij niet een technieker die de praktische vraag van zijn klant  uitvoert of een functionaris  in dienst van een  mensonwaardige wet? Hij durft de confrontatie niet aan met het mysterie van het leven, het lijden en de  dood. Hij ontvlucht zijn persoonlijke verantwoordelijkheid van zorgdrager voor het leven. Is dit bovendien niet een nieuwe vorm van paternalisme in de  geneeskunde, wat men juist in onze tijd wil vermijden? Omdat men zijn onmacht tegenover het sterven van zijn patiënt niet kan erkennen, wordt hij/zij eenvoudigweg gedood. Als hij op de euthanasievraag ingaat, zegt hij dan niet aan zijn  patiënt: inderdaad, je bent niets meer waard? Er zijn ook dokters die voor euthanasie zijn, maar deze zelf niet willen uitvoeren. Waarom? Verder zijn er nog andere veelzeggende tekenen. Waarom wordt euthanasie achteraf genoteerd als “natuurlijke dood” en waarom mag de naam van de dokter die euthanasie pleegt anoniem blijven? Als dit zulk een  goede medische daad zou zijn, waarom moet ze dan verborgen blijven? Heeft de wetgever, die er voor zorgde dat het doden “wettig” werd, toch ergens twijfels of wroeging? En dan de onverwachte getuigenissen van dokters die euthanasie plegen! Een doctores maakte zich al vroeg vertrouwd met de euthanasiepraktijk maar telkens ze euthanasie pleegde was ze drie dagen ziek (blz. 21). Een dokter die euthanasie pleegt, bekent met tranen in de ogen dat hij ’s nachts soms met angstzweet wakker wordt en voor zich het gelaat ziet van hen die hij doodde (blz. 193). En hoe macaber kan de  sfeer zijn bij euthanasie (blz. 195). Er is inderdaad een  enorm verschil tussen  het doden van iemand en hem/haar laten sterven. “Na euthanasie is er een ijzige stilte op de dienst” (blz. 184).

  Wat wij er ook van denken, we dragen allen een zaadje van de eeuwigheid in ons” (blz. 171-172). Graag wil ik dit toelichten. Zelf kwam ik acht jaar lang bij stervenden in het eerste palliatieve hospice in Vlaanderen. Ik was geen medewerker en zelfs geen vrijwilliger. Eens werd ik bij een stervende geroepen omdat ik vlakbij verbleef. Ik heb toen aangeboden dat ze me telkens mochten vragen als het nodig was. Zo werd ik er bij geroepen (in het Latijn: ad-vocatus). Telkens schetste de verpleging voor mij in vertrouwen kort de situatie van de stervende waarvoor ik werd opgeroepen. Dit was een grote hulp. Op een keer werd ik dringend opgeroepen  en toen ik toekwam was er geen verpleegster  in de buurt. De poetsvrouw  zei me dat zij wel wist voor wie ik moest komen. Ze wees me de laatst binnen gekomen stervende aan en deze had uitdrukkelijk gezegd dat ze geen priester in haar  kamer wenste. Natuurlijk wisten noch ik, noch de poetsvrouw dit. Ik merkte ook een bijzonder sterke weerstand maar bleef geduldig met haar in gesprek. Ik was overtuigd dat zij grote gemoedsschommelingen kon hebben en toch de ziekenzalving gevraagd had. Ik vroeg uiteindelijk of ze er bezwaar tegen had dat ik even zou bidden en dat was goed. Dit veranderde haar houding en ik ging verder totdat ik de ziekenzalving had toegediend.  We namen afscheid in een bijzonder aangename sfeer. De volgende dagen wilde ik graag van de  verpleging vernemen hoe deze vrouw op mijn bezoek gereageerd had, maar iedereen hield de lippen stijf op elkaar. Zonder mij enige schuld te geven werd zwaar aan het gebeuren getild omdat de vrouw uitdrukkelijk gezegd had geen priester te wensen. Pas na haar dood durfde iemand me toevertrouwen dat deze vrouw na mijn  bezoek gezegd had dat ik ieder ogenblik mocht terugkomen! Deze contradictie in de houding van de directie van dit hospice is tekenend voor onze vrijzinnige tijd. Enerzijds wil men alles doen om de wensen van de  stervende te vervullen, maar een religieuze nood  wordt met een verouderd papiertje gedoofd.

  De tijd zowel van de therapeutische hardnekkigheid als van de euthanasie is eigenlijk al voorbij. Beide zijn ongeschikte, verouderde en mensonwaardige oplossingen voor stervenden en ongeneeslijk zieken. Het aangehaalde boek toont met veel praktische voorbeelden een veel betere weg: palliatieve zorgen en palliatieve sedatie. Euthanasie is hiermee onverenigbaar.  Euthanasie is een vloek voor de mensheid, de beschaving, de medische zorg en de eed van Hippocrates (460-377). Deze oude rakker uit de vijfde eeuw vóór onze tijdrekening, die over nagenoeg niets beschikte van al wat de moderne  geneeskunde aan oneindige middelen kan aanwenden, wist dat het menselijk leven al van in de moederschoot heilig is en alle zorg verdient tot aan zijn natuurlijke dood. Geneesheren uit oude tijden konden, zonder de middelen van de huidige geneeskunde, mensen bijstaan tot het einde van hun levensweg. De tijd is gekomen om deze aloude wijsheid te verbinden met de moderne  geneeskundige zorgen om creatief en menswaardig een verzorging aan te bieden. Van de moderne euthanasie als geprogrammeerde zelfdoding met assistentie, moeten we dringend  overgaan  naar de oorspronkelijke betekenis van euthanasie als “goede dood”, waardoor mensen in staat zijn op hun eigen tijd en hun eigen wijze, het leven dat ze kregen, terug uit handen te geven.

  En dit nog

  vOns vorig bericht  rijkelijk geïllustreerd  met 9 video’s: 1. Jongeren van S.O.S. Chrétiens helpen Khabab, 2 + 3 merkwaardige video’s over de kerk van de  gordel van Maria in Homs, 4 + 5 + 6: terreur en heropbouw van Sadad, 7 gregoriaanse zang van Sacramentsdag, 8. “De valse vlag” van het incident van Tolkin, 9. Pater Numa s.J: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-124/

  v  Ons vorig bericht op katholiek  forum: http://www.katholiekforum.net/2019/06/22/de-vs-blijven-op-alle-mogelijke-manieren-provocaties-uitlokken-als-voorwendsel-voor-een-oorlog-tegen-iran/ 

  vHet Syrische leger vindt nogmaals westerse uitrusting voor Witte Helmen:www.hannenabintuherland.com/themiddleeast/syrian-army-again-finds-lots-of-western-equipment-now-german-equipment-in-white-helmets-field-hospital-pars-news/

  vCafe Weltschmerz, met Stan van Houcke en Daan de  Wit over de (komende) oorlog tegen Iran, Nederlands:www.youtube.com/watch?v=7-GmO15y4z4

  v  Tekst van homilie van Mgr. A. Leonard te Chartres, Tweede Pinksterdag: http://www.katholiekforum.net/2019/06/22/homilie-van-mgr-leonard-in-de-kathedraal-van-chartres-tijdens-de-slotmis-van-de-bedevaart-parijs-chartres/ 

   

   

  P. Daniel

  28-06-2019 om 18:16 geschreven door Gust Adriaensen


  27-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw ecologische voetafdruk: statussymbool of taboe?

  Uw ecologische voetafdruk: statussymbool of taboe?

  Onder die titel schrijft Arne Danneels in De Standaard van 25 juni dat veel Vlamingen er prat op gaan dat ze milieubewust zijn, zolang ze hun gedrag maar niet moeten veranderen. Als je hen daarop wijst, begeef je je op glad ijs.

  Het is goed dat Daneels erop wijst dat we echt onze levenswijze, ons 'gedrag' moeten veranderen. Maar eigenlijk durft hij ook niet vrij en vrank schrijven dat ons milieu, onze aarde maar gered kunnen worden, wanneer we afstand nemen van het huidige neoliberale kapitalisme, waarvan productie, consumptie, winstbejag de essentie vormen.

  In zijn 'groene encycliek' gaf paus Franciscus het in 2015 al duidelijk aan: 1 De bedreigingen die voortvloeien uit ongelijkheid en de vernietiging van het milieu zijn met elkaar verbonden en moeten dus samen aangepakt worden 2. De natuur beschermen doe je niet enkel uit vrees voor klimaatopwarming. Het is een deugd op zich en een plicht voor christenen. De zorg voor de schepping is de basis voor ontwikkeling.  Iedereen heeft er een rol in te spelen en zelfs de kleinste bijdrage telt. 3. De aanpak van de milieuproblematiek mag zich niet beperken tot economische, wetenschappelijke of technische oplossingen. We moeten onze omgang met de natuur radicaal veranderen, en dat veronderstelt een dieper liggende motivatie. Die komt voort uit verbondenheid met de naaste (in het bijzonder de arme), met de kosmos en met de Schepper. 4. In het hart van deze integrale ecologie staat de oproep tot dialoog en een nieuwe solidariteit, waarin welzijn - en niet winst - de belangrijkste waarde is in de zoektocht naar het algemeen belang.

  Ook uit het pauselijk document blijkt overduidelijk dat we  afstand moeten nemen van de huidige productie-, consumptie- en winstobsessie. Die 'bekering' houdt natuurlijk een verlies aan (westerse) materiële welvaart in.

  Al herhaaldelijk heb ik, ook op dit blog, duidelijk gemaakt dat m.i. een oplossing van het klimaatprobleem of meer algemeen de (milieu)redding van onze planeet, alleen maar mogelijk zijn wanneer aan de rücksichtslose kapitalistische uitbuiting van de aarde een halt wordt toegeroepen.

  Dat kan alleen maar op grote schaal gebeuren door dwingende beslissingen en maatregelen van regeringen. De 'bekering' van burgers, ook al groeit hun aantal, is belangrijk maar blijft gemorrel in de rand. Vandaar dat het essentieel is dat de politieke partijen, die tegen de materialistische haren van de door het kapitalisme geïndoctrineerde kiezers durven ingaan, bestaan en sterker worden. De 'groene encycliek' van de paus kan daarbij inspirerend werken. Ook voor niet-christenen.

  27-06-2019 om 22:03 geschreven door Gust Adriaensen


  24-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pleidooi voor onthaasting

  Spoedarts Alain Mahjoub pleit voor onthaasting  (DS-Weekblad 22 juni):

  'Onze samenleving wordt almaar abstracter. We praten niet meer met onze bakker, we doen boodschappen in de anonieme supermarkt. Onze postbode heeft geen tijd meer voor een gesprekje, hij moet zich reppen om het volgende online bestelde pakje te leveren. Onze digitale connectie staat echte verbinding in de weg.'

  'Sinds de release van de iPhone in 2007 tonen statistieken een opmerkelijke verandering in de psychische gezondheid van jongeren. Er is meer sociale isolatie, meer depressie, meer suïcidaliteit. Er is zelfs een verband tussen het aantal uren schermgebruik en hoe jongeren zich voelen. Vanaf meer dan twee uur per dag ontstaan problemen.'

  'De vrijemarkteconomie heeft onze psychische gesteldheid en onze maatschappij ontwricht. Psychologisch gezien staat het neoliberalisme voor de oorlog van allen tegen allen. Het is een ideologie die ons uit elkaar drijft en alles vergiftigt.'

  24-06-2019 om 10:53 geschreven door Gust Adriaensen


  20-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gênant

  Het is uitermate gênant dat de NVA verkiest om deel uit te maken van de Spaanse extreem-nationalistische partij Vox.

  De grote verdedigers van de Catalaanse onafhankelijkheid, de idealistische asielbezorgers aan Catalaanse separatisten (voor mensen die het veel meer nodig hebben, is er minder clementie), de vurige pleitbezorgers van het Europa der regio's, kiezen voor dezelfde fractie als de fervente voorstanders van het ene en onverdeelde Spanje.

  Nog gênanter was het gekronkel van nieuwbakken Europees parlementslid Kanko, om wat niet te verantwoorden is, te vergoelijken: NVA en in het bijzonder mevrouw Kanko, samen in een fractie met sujetten, die geen geheim maken van hun antifeministische, homofobe, racistische , extreemrechtse, anti-Europese opvattingen.

  20-06-2019 om 12:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Angst aanstoken loont electoraal

  Bram Vervliet, hoofddocent psychologie KU Leuven, in Kerk&Leven:

  'Bij de verkiezingen heeft de winnende partij (Vlaams Belang) maatscheppelijke problemen gereduceerd tot één dreiging (migratie), die voorgesteld als ernstig en persoonlijk (jobverlies, criminaliteit, cultuurverlies...) en gekoppeld aan een concrete oplossing (migratiestop)/ Een beproefd recept.

  Het is veel moeilijker mensen te motiveren voor een complex probleem (klimaat), waarvan de ernst vaag blijft in cijfers en de dreiging weinig persoonlijk is, en wat enkel kan worden aangepakt met een brede combinatie van verlerlei oplossingen.'

  20-06-2019 om 07:46 geschreven door Gust Adriaensen


  19-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Wanneer de democratie traag leeggelepeld wordt'

  Onder de titel 'Wanneer de democratie traag leeggelepeld wordt', waarschuwen Henri Heimans en Liesbet De Kock, in De Standaard van 17 juni, voor de lepelsgewijze uitholling van onze democratische samenleving.

  'Wanneer je de temperatuur maar langzaam genoeg opdrijft, zo gaat het verhaal, blijft een kikker onbewogen in het water zitten tot hij er uiteindelijk in doodgekookt wordt. Het sleutelwoord is traagheid, enkel onder die voorwaarde laat het dier zich mak de dood injagen. Feit of mythe, het is een mooie metafoor. Zolang het onheil geleidelijk binnensijpelt en niet als een wolkbreuk over ons wordt uitgestort, ondergaat de mens lijzig zijn lot. Ook de democratische samenleving ontsnapt niet aan die traagheidswet. Zolang ze lepelsgewijs wordt uitgehold blijft ze in een min of meer vredige halfslaap, tot uiteindelijk ook haar fundamenten dreigen te eroderen', aldus de auteurs. 

  Als het over de bedreigingen van onze samenleving gaat, mag voor Henri Heimans en Liesbet De Kock het taboe op verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog op de schop.

  Zij hebben groot gelijk. Het is goed dat de auteurs scherp aanduiden dat de VB-'keizers' Van Langenhove, Dewulf, Ponthier geen kleren aan hebben. En het zicht is allesbehalve fraai. Het is terecht dat de auteurs scherp stellen dat het gedweep met Hitler, het gepronk met hakenkruisen, de spot met verbrandingsovens, de verspreiding van afschuwelijke memes, kenmerkend zijn voor het neofascistische gedachtegoed, dat Europa verziekt. Het is meer dan verantwoord dat de auteurs wijzen op het gebruik van 'fake news' en 'leugenpers' als extreemrechts propagandamiddel. Het is toe te juichen dat de auteurs waarschuwen voor de haat, de onverdraagzaamheid, het creëren van vijandbeelden.

  Inderdaad,: 'de pijlers van onze democratische samenleving dreigen langzaam af te brokkelen'. Verontrustend is dat de ingrediënten van antidemocratisch gedachtegoed , de verwerping van humanitaire normen en waarden van onze samenleving, doorsijpelen in het discours van meer en meer mensen.

  19-06-2019 om 08:13 geschreven door Gust Adriaensen


  18-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De avonddienst in de abdij van Postel

  Zin in of nood aan een half uurtje quality time?

  De avonddienst in de abdij van Postel biedt u die kans.

  Elke dag om 18 uur komen de norbertijnen die op dat ogenblik in de abdij verblijven samen om samen met de andere aanwezigen de vespers te bidden en te zingen.

  Een hymne, psalmen, een lezing, enkele minuten stilte, het Magnificat, het Onzevader, een zegenlied, een Marialied...

  30 kwaliteitsvolle en deugddoende minuten. Nog niet meegemaakt? Echt eens proberen! 

  18-06-2019 om 12:13 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (9)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'.

  ----------

  'Onze menselijke waardigheid bestaat dus niet in onze materiële rijkdom, ons groot of klein verstand, onze technische of muzikale vaardigheid of wat dan ook. Ze is ons voor altijd gegeven op het ogenblik dat God ons geschapen heeft, ze is voor iedereen gelijk en ze kan door niets of niemand ooit worden afgenomen of vernietigd.'

  18-06-2019 om 06:18 geschreven door Gust Adriaensen


  17-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (8)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'.

  ----------

  'Wat is de eerste pijler van een democratie? Dat iedereen die er is, er mag zijn. Met een abortuswetgeving wordt deze eerste pijler vernietigd. Juist de zwaksten van de mensenfamilie, die de meeste bescherming verdienen, worden vogelvrij verklaard en onderworpen aan de grillen van anderen.Een beschaving die voor moeders in nood geen andere oplossing kent dan het doden van het kind, is een barbaarse maatschappij geworden onder het juk van de wet van de sterkste. 

  Iets gelijksoortigs geldt voor euthanasie. Een beschaving die niet in staat is met alle middelen van pijnbestrijding te omringen zodat hij op zijn tijd en wijze, zijn dood kan aanvaarden, is het niet meer waard een beschaving te heten.'

  17-06-2019 om 22:27 geschreven door Gust Adriaensen


  16-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gebedsintentie van de paus voor juni

  De levensstijl van priesters.

  Klik op onderstaande link.

  Bijlagen:
  https://youtu.be/lhfI5XC1Q5E   

  16-06-2019 om 14:32 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (7)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'.

  ----------

  We dienen gevoeliger te wordentr voor de vrede. Een land gaan aanvallen dat ons nooit iets heeft misdaan en zich op duizenden kilometers van ons bevindt, is geen bijdrage aan onze nationale veiligheid. integendeel, en dit moet krachtig als misdaad aangeklaagd worden. Ook het slaafs meedoen met een dure wapenwedloop, atoomwapens in eigen land aanvaarden, ons laten wijsmaken dat Rusland ons land gaat binnenvallen, is niets minder dan hysterie steunen. Ook de NAVO, waardoor Europa verplicht is de oorlogen van de VS testeunen, dient kritisch benaderd te worden.'

  16-06-2019 om 07:37 geschreven door Gust Adriaensen


  15-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Niet in mijn naam'

  In De Standaard van 14 juni schrijft columnist Paul Goossens een artikel waarin hij aanklaagt dat Vlaams Belang en de Franckenstrekking in NVA, recruteren in een 'wereld die niet maalt om mensenrechten' en waarin de 'erosie in woorden en handelen van de grondrechten van kinderen' sterker en sterker wordt.

  Verwonderlijk en verontrustend is, dat er nogal wat reacties op het kranteforum zijn, waarvan de stellers niet (willen) opmerken dat Goossens terecht beschuldigend schrijft: '...die wereld maalt niet om mensenrechten' , én de erosie van onvervreemdbare rechten, de flagrante negatie van grondrechten van kinderen. Zij schrijven alleen maar smalend over de journalist Goossens, want die is voor hen alleen maar een linkse rakker.

  Hoezo? Is opkomen voor de mensenrechten, de verdediging van de grondrechten van kinderen, niet de ethische opdracht van iedereen die de 'westerse normen en waarden' wil verdedigen, wil toepassen, wil propageren? Is het niet onze verdomde plicht de politici daarop te wijzen, ze aan te klagen wanneer ze door woord of daad die rechten uithollen of omzeilen? Elk vanuit zijn of haar positie of taak in de samenleving. En Paul Goossens doet dat als journalist, als columnist. Die 'rechtse rakkers' kijken opzij als 'mensenrechten' en 'grondrechten van kinderen' in het geding zijn.

  Met Goossens zeg ik :'Voor dergelijk meedogenloos en barbaars Vlaanderen, bedank ik.

  15-06-2019 om 16:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (6)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'.

  ---------------

  'Voor alle mensen van goede wil en vooral voor de christenen is het algemene mobilisatie. Laten we in woord en daad tonen dat we onze waarden koesteren en verdedigen. Laten we onze kerken eren als de heilige plaatsen waar we ons komen voeden met de levensbronnen. Laten we de pracht van de liturgie vieren als een lofzang aan God en een bevrijding voor ons mensen. Wanneer christenen in de kerken blijven komen om eucharistie te vieren en te bidden, hoeven ze niet afgebroken te worden.'

  15-06-2019 om 08:44 geschreven door Gust Adriaensen


  14-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in het Syrische klooster Mar Yakub

  XIV/23

  Vrijdag 14 juni 2019

  Terwijl het westen verder slaapt…

  De tijd dat ik tijdens mijn  lezingen heftige reacties kreeg, schijnt voorbij te zijn. De meesten beseffen dat ze door de media ronduit belogen worden over de oorlog in Syrië Toch blijven de monsterleugens van het begin nog ruimschoots leven, over een  “ongewapende volksopstand”, “bloedig onderdrukt” door een “verschrikkelijke dictator”, waaruit een “burgeroorlog” ontstond… nl. de westerse oorlogspropaganda die zo in  de openbare opinie een permanente oorlog wil rechtvaardigen. Al die valse meningen kwamen we terloops weer tegen, ook in eigen  midden. Sommigen menen  echt dat het hier de godsdiensten zijn die onderling oorlog tegen elkaar voeren en ze beweren dat het beter is alle godsdiensten aan banden te leggen. En onze  kranten schreven weer over Idlib precies zoals ze het deden over Aleppo, nl. dat het Syrische leger en de Russen scholen en ziekenhuizen bombarderen en zo onder de bevolking de zoveelste humanitaire crisis veroorzaken. Dat de “internationale gemeenschap” (VS, zionisten, NAVO, golfstaten) op alle mogelijke manieren terroristen steunt om in Syrië gruwelen te  blijven plegen om te beletten dat het leger heel het land zou bevrijden, blijft krampachtig verborgen. Een Vlaamse vriend, gehuwd met een Syrische, vroeg een van onze  topjournalisten of hij stilaan klaar was om Assad in ere te herstellen… maar zijn inzicht bleek nog lang zo ver niet te zijn. De “internationale gemeenschap” is nog steeds ongevoelig voor haar eigen misdaden in de  wereld.

  Het westen blijft zich voorlopig wentelen in zijn eigen vooroordelen en  de illusie van de Angelsaksische wereldoverheersing, het wilde neokapitalistische kolonialisme en een niet meer bestaande unipolaire wereldorde… Zo ging alle aandacht van de media op 5 juni naar de verjaardag van de D-Day  in de Britse havenstad Portsmouth. Trump en de Europese leiders van de NAVO vierden zichzelf als de helden van de vrede, de vrijheid en de democratie. Rusland, die  veruit de hoogste prijs betaalde voor deze bevrijding werd niet uitgenodigd. Vooral wilden de westerse leiders hun bereidheid manifesteren om deze waarden te verdedigen  tegen de zogenaamde huidige  dreigingen (natuurlijk Rusland, China, Iran, Syrië, Venezuela, Noord-Korea). Volgens het politiek correcte denken moeten deze landen  bestreden en geïsoleerd worden.

  Op dezelfde dag van deze potsierlijke zelfverheerlijking kwamen echter Vladimir Poetin en Xi Jinping in Moskou samen om nieuwe gezamenlijke projecten  te tekenen voor een 30 miljard   dollar, terwijl ze vorig jaar dit al gedaan hadden voor een 100 miljard dollar. Het gaat over energie, communicatie, spitstechnologie, treinverbindingen, wegen, havens… En vooral, ze engageren zich  om eens hun betalingen helemaal in de nationale munten te kunnen  verrichten: de roebel en de  yan. Zo werken China en Rusland onverstoord enerzijds aan een gigantische nieuwe Zijderoute (gelanceerd sinds 2013), anderzijds aan een groots Euro-Aziatische economische unie en samen aan een oersterk Euro-Aziatisch partnerschap. Rusland en China delen dezelfde visie inzake strategische veiligheid in de  wereld en deze  staat haaks op de houding van de VS en de  NAVO. Voor deze ontmoeting hadden onze media geen enkele aandacht. Zij waren te gefascineerd door de geweldige outfit die Melania Trump gekozen had. Terwijl de unipolaire wereld van het Amerikaans imperium instort, verkeert het westen nog in zijn winterslaap.

   

  In het Licht van het Kruis

  Lijden, kruis en sterven horen bij ons menselijk bestaan. Ieder lijden is  “menselijk” en een leven zonder  lijden kan zelfs niet menselijk genoemd worden. “Onmenselijk lijden” bestaat dus eigenlijk niet. Er zijn wel onmenselijke handelingen waardoor anderen onrechtvaardig  lijden, maar dit lijden zelf is  niet onmenselijk. Tenslotte horen geboorte en dood bij het leven zoals de twee oevers van dezelfde stroom. We moeten uiteraard wel alles doen wat mogelijk is om het lijden voor anderen te verzachten, weg te nemen en te vermijden. Wie meent dat lijden en sterven helemaal uit het menselijk leven kunnen en moeten weggenomen worden, maakt een gevaarlijke vergissing. De goede houding is deze: al het mogelijke doen om het lijden te  verzachten of weg te nemen en wat overblijft met zoveel zorg als mogelijk is te omringen. Door ons lijden en sterven samen met Christus worden we  omgevormd tot de “nieuwe mens” en het Leven van de Verrezen Heer.

  Een jong gezin uit onze vriendenkring heeft een baby met het syndroom van Down, trisomie, een chromosomale afwijking, gewoonlijk mongooltje genoemd. Herhaaldelijk, ook in christelijke middens en door gelovige medische diensten werd hen gesproken over de zogenaamde oplossing die  nu voor een dergelijke zwangerschap bestaat: het kindje “wegnemen”. De jonge ouders hebben echter bewust gekozen voor dit kindje en willen het behouden. Op alle mogelijk wijzen tonen zij aan het kindje zelf en aan de  omgeving dat het geliefd is, zodat het nu al de vreugde van het hele gezin is. Dergelijke kinderen hebben dikwijls ook andere beperkingen (horen, zien…). Verdere onderzoeken wijzen echter uit dat de resultaten eerder goed zijn. Welnu, je hoeft geen profeet te zijn om te beseffen dat een kindje,  op die wijze ontvangen en bemind, een grote zegen is voor deze ouders en voor heel het gezin.

  Prof. Jérôme Lejeune -  de ontdekker van dit syndroom - sloot een van zijn voordrachten ooit af met dit waar gebeurde verhaal, zoals we het zelf hoorden. Op een nacht werden in Oostenrijk twee kinderen geboren die toen nog door de huisdokter ter wereld werden gebracht. De ene baby  was een meisje met het Down syndroom, de andere  baby was een kerngezonde jongen. De moeder van het meisje werd erg ziek en zorgbehoevend. Het minder valide  dochtertje verzorgde haar moeder zo goed zij kon. Moeder  is gestorven terwijl deze dochter met al haar beperktheden haar nog een mooie levensavond heeft bezorgd.  De dokter die de twee kinderen ’s nachts ter wereld had gebracht, was  de naam van de  baby met het syndroom van Down  vergeten. De naam van de kerngezonde jongen  had hij echter onthouden: Adolf Hitler.

  Besluit: het is een zware vergissing te denken dat we de wereld beter  maken door mensen met een beperking (op onmenselijke wijze) uit te roeien. Ze kunnen een grote zegen zijn. Immers, zoals de hemel verheven is boven de  aarde (cf. Jesaja 55, 9),  zo zijn Gods gedachten, plannen en mogelijkheden verheven boven de onze. Zo  zijn er nog ouders die  hun kindje met trisomie vol liefde ontvangen: https://www.lesalonbeige.fr/des-parents-accueillent-avec-joie-des-jumeaux-dont-lun-est-atteint-de-trisomie/

   

  En dit nog

  vOns vorig bericht: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-122/

  vOp katholiek forum: http://www.katholiekforum.net/2019/06/07/de-bilderberggroep-is-een-van-de-verantwoordelijken-van-de-spanningen-en-massamoorden-van-onze-tijd/

  vHeerlijk positief nieuws over de heropbouw van Syrië op bijna ieder gebied, met vele foto’s en 9 video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-43/

  vDe uitroeiing van de christenen in het Midden Oosten met vier video’s, laatste video (Duits) over het M.O. als de wieg van het christelijk geloof: http://www.golfbrekers.be/westerse-verdeel-en-heers-strategie-ten-koste-van-de-christenen-in-het-m-o/

  vFoto’s en 8 video’s over de schandelijke n leugenachtige berichtgeving in onze  pers over Idlib:http://www.golfbrekers.be/onzichtbare-kinderen/

  vSteeds weer moeten de leugens ontmaskerd worden: https://willyvandamme.wordpress.com/2019/06/04/guy-van-vlierden-en-zijn-salafistische-vrienden/

  vGrondige en boeiende ontmaskering van de Witte Helmen door Willy van Damme: http://www.novini.nl/syrie-witte-helmen-als-britse-oorlogspropaganda/

  vOver de  genderwaanzin:http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-122/

  P. Daniel

   

   

   

   

  14-06-2019 om 20:01 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in de... norbertijnenabdij van Postel en in Mar Yakub

  Ons verblijf van drie weken in de  abdij van Postel is vlug voorbij
  gegaan. Ik ben dankbaar om de grote vriendschap, het begrip en de
  steun die ik van velen mocht ontvangen. Sinds de  blikseminslag op de
  abdij, dinsdag van vorige week, hebben we gans de  week geen internet
  meer  gehad. Wel ben ik als internetbedelaar in de onmiddellijke
  omgeving af en toe met open armen ontvangen zodat ik toch enkele mails
  kon versturen. Woensdag morgen vlogen we van Zaventem naar Beiroet.
  Vanuit het klooster was er een goede taxidienst voorzien. De chauffeur
  met een Nederlands journalisten echtpaar stond ons  op te wachten.
  Vermits Syrische auto’s niet op de luchthaven van Beiroet mogen komen,
  had onze chauffeur een Libanese  wagen voorzien tot juist buiten de
  luchthaven. Hij was blij en fier dat hij een priester met een kruis in
  zijn wagen had, wat tevens de controles vergemakkelijkte. Nadat we de
  Syrische grens gepasseerd waren kregen we zelfs van een Syrische
  soldaat een roos als teken van welkom. ’s Avonds om half elf
  arriveerden we in Qâra waar de jongens  nog een stevig avondmaal
  voorzien hadden, ijverig en fier door Firaaz (de jongen die we
  opvangen) opgediend.
  Op zaterdagnamiddag vóór Pinksteren was er nog een laatste presentatie
  geweest in de  mooie Rafaëlzaal van het gasthof de Beiaard te Postel.
  De tvmol.be heeft er een opname van gemaakt en beloofde ons het
  resultaat te sturen zodra het klaar is. Het geopolitiek instituut
  Vlaanderen en Nederland (GIVN) had vele foto’s van hun recent bezoek
  aan Syrië en aan ons  klooster op tafels uitgestald en Rohalt, de
  bezieler van het  GIVN, gaf de nodige toelichting met beelden. Verder
  waren er nog oude en nieuwe foto’s van het leven van de  gemeenschap
  van Mar Yakub, naast souvenirs en producten. Zelf gaf ik een bondige
  samenvatting van de inhoud van mijn boekje “De kansen van onze
  samenleving en het evangelie”, samen met een PowerPoint. De tijd dat
  we heftige reacties kregen tegen onze visie op de toestand in Syrië is
  voorbij. Ondertussen gaat onze  aandacht meer naar de grote crisis van
  onze  westerse beschaving zelf. We hopen ons hiervoor in de nabije
  toekomst steeds meer te kunnen inzetten om een beweging van actieve en
  positieve weerstand tegen een morele afbraak te steunen. Morele
  afbraak maakt mensen ongelukkig en herleidt volkeren tot slaven. We
  zijn geschapen naar Gods beeld om gelukkig te zijn. Om hieraan bij te
  dragen willen we graag samenwerken met hen die een gelijkaardige
  bezieling koesteren.
  P. Daniel

  14-06-2019 om 19:45 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Waar kinderen in het geding zijn, past geen hardvochtigheid'

  Over de terugkeer van kinderen van Belgische IS-terroristen, is de laatste dagen heel wat te doen.

  Bart Sturtewagen stelt in De Standaard van 14 juni: 'Waar kinderen in het geding zijn, past geen hardvochtigheid'.

  Inderdaad, waar kinderen in het geding zijn, past geen hardvochtigheid.

  Waar Belgische volwassenen in het geding zijn, past beleidsverantwoordelijkheid en beleidsmoed. Tot nu toe ontloopt België op een laffe manier zijn verantwoordelijkheid.

  Als de Koerden of Syrië of andere landen, van mensen die de Belgische nationaliteit hebben, af willen, dan heeft België als rechtsstaat de plicht, ze op te nemen.

  Dat weigeren of blijven uitstellen is een beschamend teken van onvermogen en lafheid. Onvermogen om op de gepaste manier terroristen te berechten en te controleren. Lafheid omdat ons land probeert andere landen blijvend op te zadelen met Belgen , liever dan er zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen.

  14-06-2019 om 15:21 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (5)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'. 

  ----------

  'We hebben geen enkele reden om bang te zijn om uit te komen voor de waarheid en schoonheid van het christelijke geloof en anderzijds ondubbelzinnig leugen, bedrog, haat en dood af te wijzen. We hebben geen enkele reden om mee te doen met de dictatuur van het relativisme, waarbij alles gelijkwaardig zou zijn: 'Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Wat heeft heiligheid te maken met slechtheid? Wat heeft licht uit te staan met duisternis? Is er overeenkomst mogelijk tussen Christus en de duivel?' ( 2 Korintiërs 6, 14-15)

  14-06-2019 om 11:51 geschreven door Gust Adriaensen


  13-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.8 quotes: Zo zien onze bisschoppen pastorale zorg bij levenseinde

  8 quotes: Zo zien onze bisschoppen pastorale zorg bij levenseinde

  Geboden of verboden zijn niet te vinden in de nieuwe verklaring van de bisschoppen van België over pastorale zorg bij het levenseinde. Wel waardering en richtingwijzers. Waardering voor het werk van pastores, vaak in broze situaties en soms in een moeilijk spanningsveld. De nadruk ligt dan ook - in de lijn van paus Franciscus - op gewetensvolle onderscheiding. Ontdek het document in 8 quotes.

  #1 Uw hand in mijn hand

  In de titel verwijzen de bisschoppen naar Psalm 73: Gij houdt mij vast, Uw hand in mijn hand, alles zult Gij ten goede leiden. Ook de pastor blijft nabij wie zijn of haar hulp inroept. Onvoorwaardelijk. We willen enkele oriëntaties aanreiken vanuit de overtuiging dat pastoraal werkenden niemand in de steek willen laten, wat er ook gebeurt. (4)

  #2 Het verlangen om op een menswaardige manier te kunnen sterven, is een legitiem verlangen.

  In paragraaf 2 spreken de bisschoppen allereerst hun waardering uit voor het werk van pastores bij het levenseinde. Het lijden zoveel mogelijk bestrijden en verlichten hoort bij de zorg voor de menselijke waardigheid. (2)

  Maar wat is menswaardig sterven? Al ademt het document een nederige houding en respect voor de wetten in een rechtsstaat, een kritisch geluid moet kunnen. De Kerk blijft bij haar standpunt over euthanasie. De menswaardigheid ligt elders. Lees verder.

  #3 Niet van lijden weglopen, maar het doorstaan

  Ook in de Bijbel zijn er mensen die verlangen naar de dood, zo brengen de bisschoppen in herinnering. Ze leren ons de vraag naar de dood in uitzichtloze situaties ernstig te nemen. (6) Pastores kunnen er inspiratie uit halen om niet van het lijden weg te lopen, maar het door de onmacht heen te doorstaan.

  #4 Pastorale begeleiding en euthanasievraag: moeilijk spanningsveld

  De keuze van een pastor en van de pastorale dienst om de begeleiding niet stop te zetten bij mensen met een euthanasieverzoek [...] houdt geenszins een goedkeuring in. Voor de pastor kan dit een heel moeilijk spanningsveld betekenen.

  [Pastores] kunnen een heel belangrijke rol vervullen in het interpreteren en uitklaren van de vraag. De pastor is in heel dit proces dikwijls degene die verbindingen legt met en klankbord is voor de familie en naaste omgeving, artsen en zorgverleners. (8)

  #5 Er kan twijfel opsteken of het goed was wat men deed

  Het moeilijke spanningsveld dat de bisschoppen in paragraaf 8 al aanhalen, kan leiden tot twijfel bij de pastor zelf. Daarvoor is begrip. Belangrijk is hierover open te communiceren. De tekst houdt zich ver van oordelen.

  Het gebeurt dat iemand uiteindelijk toch beslist euthanasie aan te vragen. Ook dan blijft de pastor deze persoon nabij. Ook als men het niet eens is met de beslissing die iemand neemt, betekent dit geenszins dat men de betrokken persoon aan zijn lot overlaat. [...] Er kan twijfel opsteken of het goed was wat men deed, of men zich niet heeft gecompromitteerd met iets waar men - en de kerkgemeenschap die men vertegenwoordigt - principieel niet achter staat. Net als familie en nabestaanden, kan de pastor hieronder lijden. (9)

  #6 Ik wil niemand tot last zijn

  Het is een veelgehoorde uitspraak, ook achter een euthanasieverzoek. Maar we vergeten al te vlug dat we elkaar tot last mogen zijn. (10)

  #7 Vertwijfeling en overgave

  In paragraaf 11 maken de bisschoppen de lezer gevoelig voor wat sterven met Christus voor gelovigen kan betekenen. Er kan vertwijfeling zijn, maar evenzeer overgave. Jezus zelf ervaarde beide: God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? enVader, in uw handen leg ik mijn geest.

  De pastor kan een stervende patiënt helpen om het sterven gelovig te duiden. Sterven is met Jezus de doortocht mogen maken van de dood naar het leven. In Jezus’ sterven mogen we tastend weten dat God zelf is afgedaald tot in onze dood, tot in onze verlatenheid en vertwijfeling. Dan kunnen we tot de ervaring komen dat niets ons nog kan scheiden van Gods liefde, zelfs niet de diepste afgrond van de dood. (11)

  #8 De echte dood is relationeel

  In Bijbels-christelijke zin is sterven een overgang naar een ander soort leven. Echt dood gaan we pas als we afgesneden zijn van de liefde.

  We vertrouwen erop dat God ons ook aan de overkant zijn hand zal reiken en ons, zoals we zijn, ook in onze gebrokenheid, zondigheid en schamelheid, mild en barmhartig zal omarmen en binnenvoeren in zijn Licht. We durven te hopen op eeuwig leven als het ‘opgenomen worden in de oceaan van oneindige liefde, waarin geen tijd meer is, geen voor en na’. (13)

  De verklaring eindigt met enkele inspirerende teksten, waaronder een fragment uit Psalm 73 die in de titel geciteerd wordt:

  Gij houdt mij vast,
  Uw hand in mijn hand
  alles zult Gij ten goede leiden.
  Gij voert mij mee
  in uw raadsbesluit.
  Wat is de hemel
  voor mij zonder U,
  wat moet ik op aarde als Gij niet bestaat?
  Al wordt mijn lichaam ook afgebroken,
  al sterft mijn hart,
  Gij zijt mijn Rots
  mijn God, de toekomst
  die op mij wacht.

  (Kerknet)

  13-06-2019 om 20:59 geschreven door Gust Adriaensen


  12-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (4)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'. 

  --------

  'Nooit heeft een samenleving gemeend dat ze zichzelf als god en schepper van alles kon beschouwen. Ze erkende altijd een religieuze, hogere macht en was steeds op zoek naar een god. Het christelijke geloof heeft ons geleerd dat niet de mens tot God is opgestegen, maar dat God neergedaald is onder de mensen. Zonder geloof is er geen leven mogelijk. Als je niet gelooft dat de bouwers van uw huis goede vaklui waren, in staat om een plafond boven te houden, blijf je geen seconde meer in je kamer.'

  'Het atheïsme geeft geen enkele zinvolle verklaring voor een geordend moreel leven voor het individu of voor de samenleving, voor verleden, heden of toekomst. Als er alleen maar materie is en geen enkele hogere waarde, dan is er ook geen enkele basis om het goede te doen en het kwade te laten.'

  12-06-2019 om 15:20 geschreven door Gust Adriaensen


  11-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bedenkingen bij Brinckmans 'Pleidooi voor wettelijke keuzevrijheid' (2)

  (Bart Brinckman, De Standaard, 8 juni 2019)

  'In het algemeen stellen dat 'de democratisch gedragen wetten altijd het laatste woord hebben', geeft eveneens blijk van een 'totalitaire kijk' op zowel de democratie als het wettenarsenaal. Dergelijke absolute stelling gaat voorbij aan de eigenaardigheden en het vaak brute machtsspel , die zeker in sommige landen en in sommige periodes kenmerkend zijn voor het zgn. democratisch besluitvormingsproces. Het meest sprekende voorbeeld daarvan is nog altijd het aan de macht komen van de Duitse nationaalsocialisten via een zgn. democratische procedure.

  Het moge duidelijk zijn dat 'wetten' niet het laatste woord kunnen hebben, wanneer fundamentele morele principes en opvattingen door de wetten in het gedrang komen.

  Heel merkwaardig en m.i. antidemocratisch is Brinckmans bedenking dat de anti-abortuspropaganda ' mensen kan afschrikken die worstelen met de vraag of een zwangerschap moet afgebroken worden'. Dat is een poging om het morele comfort te laten afhangen van de wetgeving.'

  Brinckman kent m.i. aan de abortuswetgeving een morele waarde toe. Alleszins verbindt hij wetgeving met ethiek. Door de zin: 'hun propaganda kan mensen afschrikken....', geeft hij aan dat de wet voldoende moet zijn om eventuele morele vragen of dilemma's te verhinderen.

  En wat in democratisch opzicht vragen oproept is dat hij suggereert dat het opwerpen van morele bedenkingen het best zou stoppen omdat ze mensen in hun wettige gelijkzone kunnen verontrusten. Op die manier mix je wet en moraal of stel je dat de wet de moraal is.

  11-06-2019 om 18:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (3)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'. 

  --------

  'De diepste oorzaak van een ontaarde samenleving ligt in het ontbreken van de harmonie met God, Vader en Schepper.'

  'De mens, die zijn Schepper niet erkent, verliest als schepsel zijn identiteit, is ontworteld, vindt geen harmonie in zichzelf, ook niet met de medemens,met de aarde en de heleschepping. Als er geen God is, is er ook geen basis voor goed en kwaad, voor waarheid en leugen, geen waardigheid van de mens. Zonder respect voor God is er ook geen respect voor de schepping en voor de natuurwet. En als  niets meer heilig is, is ook niets meer veilig.'

  11-06-2019 om 12:00 geschreven door Gust Adriaensen


  10-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bedenkingen bij Brinckmans 'Pleidooi voor wettelijke keuzevrijheid'

  (Bart Brinckman, De Standaard, 8 juni 2019.)

  Het 'ethische besef van het individu versterken', kan er ook in bestaan het bewustzijn aan te scherpen, dat abortus, hoe dan ook, ondanks alle mogelijke eufemistische omschrijvingen, het bewust beëindigen betekent van volkomen weerloos, beginnend leven.

  Het is opvallend dat er zo vaak weinig of geen aandacht is voor het ongeboren kind. Waarschijnlijk om de morele dimensie van het aborteren onder de mat te vegen, er niet mee geconfronteerd te moeten worden. Dat is eveneens een dehumaniseringstactiek. Het verabsoluteren van het zelfbeschikkingsrecht van het individu botst bij abortus frontaal met het respect voor en het recht op leven van een ander. Het morele ongemak , het morele dilemma, worden verzacht of opzijgeschoven door de 'ander', het 'ongeboren kind' te beschouwen als een 'ding' , een 'voorwerp' , waarvan men zich wenst te ontdoen. Draagt dat bij tot een grotere humaniteit?

  Ik vind het dus belangrijk dat de morele vragen omtrent abortus in alle scherpte gesteld blijven worden.

  10-06-2019 om 19:46 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie' (2)

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'. 

  --------

  'Er zijn nog vele scholen en instellingen met de naam van een heilige... terwijl de christelijke en evangelische bezieling soms bijzonder klein is.'

  'In de publieke opinie heeft de uitbouw van een beter economisch en sociaal leven niets met het christelijke geloof te maken. Hoe is het systeem van sociale zekerheid echter ontstaan? Met beslissingen van grote politici? Echt niet. In Vlaanderen (en elders) is de uitbouw van onze welvaartsstaat helemaal aan de Katholieke Kerk te danken. Het waren pastoors, religieuzen en authentieke gelovigen die begonnen met een parochiekas voor armen, weduwen en wezen. Zij gaven onderricht aan kinderen die niet naar school konden. Zij verzorgden de zieken en lijdenden die geen bestaansmiddelen hadden. Het werd het allereerste begin van onze welvaartsstaat, maar deze geschiedenis lijkt nu helemaal uitgewist te zijn.'

  10-06-2019 om 13:59 geschreven door Gust Adriaensen


  09-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Pleidooi voor keuzevrijheid'

  In De Standaard van 8 juni schrijft Bart Brinckman een commentaarstuk onder de titel 'Pleidooi voor keuzevrijheid', bij het artikel over de 'toenemende invloed in Europa' van wat genoemd wordt 'de oerconservatieve lobby', die ageert tegen euthansie, tegen abortus en tegen homorechten.

  Er zitten nogal wat haken en ogen in het 'Pleidooi' van Brinckman.

  1. 'In het kielzog van het populisme ageren religieus geïnspireerde organisaties', aldus Brinckman.  Klopt niet. Waar het verzet het hevigst is, bv. de VS, gebeurt het omgekeerde: populistische politici misbruiken het verzet , vanuit hun electoraal-machtspolitieke strategie.

  2. Het is erg ongenuanceerd en misleidend, 'abortus, euthanasie en lgtb-rechten ' over één kam te scheren. Bij abortus en euthanasie gaat het over leven en dood. Komt daarbij dat abortus het bewust beëindigen, het liquideren,  betekent van volkomen weerloos maar beginnend leven.

  3. 'Die wetten stellen geen morele standaard'. Dat is in de realiteit natuurlijk nonsens. Denk maar eens even door over erg 'aardse' regelgeving als verkeersreglement of fiscale wetgeving. En waarom is bv. polygamie of polyandrie bij wet verboden? Brinckman zelf verbindt overigens 'wet' met 'ethiek'. De titel van zijn commentaarstuk spreekt boekdelen: 'keuzevrijheid' is een moreel begrip dat hij tot wettelijke standaard maakt.

  09-06-2019 om 20:44 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De kansen van onze samenleving en het evangelie'

  Norbertijn Daniël Maes publiceerde bij uitgeverij 'De Blauwe Tijger', een pamflet onder de titel 'De kansen van onze samenleving en het evangelie'. 

  --------

  'De christenen (in het Romeinse Rijk) beleefden waarden tegen de heersende praktijken in:absolute eerbied voor het menselijk leven vanaf de conceptie, zorg voor de zwaksten, eerbiede voor de waardigheid van vrouwen en slaven, beleving van de maagdelijkheid, trous tot in de (martel)dood.'

  09-06-2019 om 15:08 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Armoedige gedachte'

  Filip Joos in  De Standaard van 8 juni:

  'Ik geloof rotsvast  in kranten. In stukken waarin iemand een gedachte ontplooit. In de Reynebeaus van deze wereld, ze zijn met meer dan de genaamde Marc, maar ik gebruik hem buiten zijn weten om even als soortnaam. Die mensen bestaan, zijn nodig, en wees gerust, ze zitten niet alleen bij De Standaard. Wie hen leest, leert dat intelligent zelden of nooit een synoniem voor elitair is – waarom toch raakt die armoedige, niet bepaald volks­verheffende gedachte dezer dagen zo wijd verspreid?'

  09-06-2019 om 07:22 geschreven door Gust Adriaensen


  07-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  XIV/22

  Vrijdag 7 juni 2019

  Een hoogmis voor uitgelezen  wereldheersers

  Van 30 mei tot 2 juni vergaderde het kruim van de wereldelite in Montreux (Zwitserland) met een 130 tal personen uit de politiek, de economie, de media, de geheime diensten en het leger. De vergadering heeft traditioneel plaats in een hermetisch afgesloten luxehotel en met draconische veiligheidsmaatregelen.  Geen journalisten of waarnemers worden geduld en er volgt geen mededeling. Deze groep werd in 1954 opgericht door zogenaamde eminente burgers uit de VS en west Europa. In feite waren het de CIA en de Britse geheime diensten die de strategie van de VS en de NAVO wilden steunen tegen Rusland. De centrale figuren zijn  nu nog de stokoude Henry Kissinger en de bankier David Rockefeller, naast o.m. Mike Pompeo, David Petraeus en Jens Stoltenberg. Vanuit België is Etienne Davignon een vaste waarde. Vanuit Nederland waren o.m. de eerste minister en de koning aanwezig.  Alles wijst er op dat ze het in hun geheime gesprekken gehad hebben over het behoud of herstel van het westers neokapitalisme tegen Rusland en China. Ze beschikken over de machtigste media om de Bilderberggroep in de openbare opinie voor te stellen als een van de  onmisbare redders van de  wereld. Het oordeel van de vorig jaar overleden Italiaanse Fernando Imposato, ere voorzitter van het Hof van Cassatie, klinkt evenwel geheel anders: ”de Bilderberggroep is een van de verantwoordelijken van de spanningen en van de massamoorden” van onze tijd, samen met de CIA, Gladio, Loge P2, de neofascisten en de Amerikaanse vrijmetselaarslogen in de NAVO.

  En dit nog

   

  vOnze vorige nieuwsbrief: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-121/

  vHeel goed overzicht met 13 video’s: http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-42/

  vNog een goed overzicht met 9 video’s:  http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-41/

  vTerwijl onze “kwaliteitspers” blijft liegen tegen de  sterren op, lees je hier een nuchter maar degelijk antwoord: http://www.novini.nl/moet-vrijhaven-al-qaida-in-idlib-soms-blijven-bestaan/

  vWat de VS allemaal ten onrechte aan Iran verwijten doen ze zelf en nog veel meer: https://www.globalresearch.ca/us-iran-inverted-reality-real-war-americas-al-qaeda-mercenaries-iran-is-fighting-the-largest-state-sponsor-of-terror/5679381

  vOorlogsdreiging tegen Iran:  http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-41/; http://www.golfbrekers.be/vsa-op-pad-met-nieuwe-vredesmissie/

  vHoe misleidende informatie  wordt  verspreid:  http://www.golfbrekers.be/quo-vadis-syria-41/

  vBrief van Bezorgde ouders:  www.golfbrekers.be/bezorgde-ouders-schrijven-brief-aan-goedele-liekens/

  vOneerlijke censuur: http://www.golfbrekers.be/katholiek-forum-wordt-gecensureerd/

  vOver de oorlog van Saoedi-Arabië tegen Jemen:https://www.youtube.com/watch?v=Od3YQ8B9pbY

  vOpen brief van een Syrische vluchteling in Duitsland:https://deutsch.rt.com/meinung/83381-sehr-geehrte-frau-bundeskanzlerin-offener/

  v  Ziehier enkele korte, verschillende  maar bijzonder nuttige inlichtingen en “weetjes”:  http://www.golfbrekers.be/een-bergmis-een-beetje-dichter-bij-de-hemel/;

   http://www.golfbrekers.be/contradictio-in-terminis-3/;

   http://www.golfbrekers.be/europas-hoop-in-barre-tijden/

   

   

  P. Daniel

   

  07-06-2019 om 14:53 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pater Daniël Maes in de... norbertijnenabdij van Postel

  Goede Vrienden,
  Jawel, zelfs in de VS zijn  er (erg zeldzame) nuchtere politici met
  een juiste kijk. Senator Richard Black zei donderdag (interview met
  Novosti News Agency) dat Syrië snel zijn stabiliteit zal herwinnen zo
  vlug de VS en geallieerden uit Syrië weg zijn. Overigens, zo voegde
  hij er aan toe, zijn zij het die de crisis veroorzaakt hebben.
  De laatste dagen van mijn verblijf in de abdij breken aan. De
  voordracht van vrijdagavond in Brugge voor een 40-tal vrienden en
  bekenden was weer zeer aangenaam. Ook tijdens het vragenuurtje bleek
  een grote eensgezindheid omtrent de morele ontwrichting van onze
  samenleving en bereidheid om er iets aan te doen. Een “ander geluid”
  van iemand die ongelovig was en meende dat het beter is omdat nu alles
  mag, werd degelijk en ruimschoots weerlegd. Met een kleine wandeling
  in het centrum van Brugge en in het Begijnhof konden we ervaren
  hoezeer het hier nu toeristische hoogdagen zijn. Zondag was het in de
  laan voor de abdij “kaasmarkt” van 10.00 u tot 11.00 u . Wij vierden
  echter eerst de Eucharistie in de  abdijkerk om 10.00 u zodat we ons
  kraampje pas daarna konden opbouwen aan de overkant van de weg. Het is
  uiteindelijk erg goed geweest en ook de ontmoeting met verschillende
  “oude getrouwen” deed veel deugd.
  Vervolgens heb ik familie van medebroeders mogen bezoeken  wat
  bijzonder aangenaam was.        Rest ons nog een ontmoeting en lezing in de
  Rafaelzaal van het gasthof de Beiaard van de Postelse abdij, nu
  zaterdag  8 juni om 14.00 u. Dit wordt georganiseerd samen met het
  GIVN (geopolitiek instituut Vlaanderen-Nederland). Zij zullen een
  PowerPoint tonen van hun bezoek aan Syrië, wat  ik daarna ook zal
  doen, met de nodige uitleg over ons leven daar. En alle vragen zijn
  toegelaten.
  Dinsdag- en woensdagnacht hebben storm, donder en bliksem lelijk huis
  gehouden in Postel zodat er nu nog steeds geen internet is. Ik kon dus
  mijn emails niet beantwoorden zoals het hoort. Elders maak ik nu van
  de gelegenheid gebruik om mijn  berichtje te verzenden. De apostelen
  werkten met het visnet, wij met het internet.
  P. Daniel

  07-06-2019 om 14:51 geschreven door Gust Adriaensen


  05-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Musica Divina in Postel: De Madonna's van Da Vinci

  Festival van Vlaanderen Kempen presenteert MUSICA DIVINA - De Klank van Da Vinci.

  In de abdijkerk van Postel-Mol concerteert op 22 september het duo So el ençina. 

  Tickets via www.musica-divina.be. 

  Er zijn nog maar enkele tientallen tickets beschikbaar. Voor het gegidst bezoek aan de abdijbibliotheek zijn er nog welgeteld 10 plaatsen vrij. Er vlug bij zijn is dus de boodschap!

  05-06-2019 om 10:43 geschreven door Gust Adriaensen


  03-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'De Preekstoel' in Herentals

  Ook dit jaar nodigt 'Heilige Huisjes' negen sprekers uit naar de St.-Waldetrudiskerk in Herentals. Wat betekent het voor hen wanneer zij zeggen "Ik ben christelijk gelovig" ?

  Negen sprekers nemen ons mee in hun persoonlijke getuigenis. Ze zijn creatief, gedurfd, spiegelend, actueel ... Elke spreker krijgt een half uur, niet meer en niet minder.

  Nadien wordt u uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij, om er samen met de spreker bij pot en pint nog even na te kaarten.

  Klik op onderstaande link voor het volledige programma.

  Bijlagen:
  De preekstoel 2019.pdf (2.9 MB)   

  03-06-2019 om 17:33 geschreven door Gust Adriaensen


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.19de eeuwse nationalistische romantiek

  De nationalistische retoriek beklemtoont wat graag het enorme verschil met Wallonië.

  Maar binnen de regio Vlaanderen, zijn er subregio's met een verschillende cultuur en ja, ook met een verschillende taal (aangemoedigd, als het ze goed uitkomt , vooral door nationalisten, ten nadele van het algemeen Nederlands), met een verschillend economisch profiel en prestatieniveau, vaak een verschillend stemgedrag tussen stad (steden) en platteland(ssubregio's), en uiteenlopende visies in bv. economie (denk maar aan grote slokop Antwerpen, de financiële transfers naar bv. weer eens Antwerpen, de fiscale gunstregimes in sommige gemeenten of voor sommige beroepsgroepen geconcentreerd in bepaalde steden...), een verschillende visie op de ruimtelijke ordening en het milieu, enz. En het internationale referentiekader van bv. Hasselt is ongetwijfeld erg verschillend van dat van Gent of Antwerpen.

  Het zo voorstellen dat er binnen de regio's geen verschillen zijn, is 19de eeuwse nationalistische romantiek.

  03-06-2019 om 16:36 geschreven door Gust Adriaensen


  02-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een 'linkse' sociaaleconomische visie

  Ook in Vlaanderen heeft 'links' wat de sociaaleconomische visie en plannen betreft, gewonnen.

  Als je inderdaad de sociaaleconomische programmapunten van enerzijds SPA, PVDA, Groen, (dan laat ik de 'vakbondsverkozenen' bij CD&V nog buiten beschouwing), en anderzijds Vlaams Belang, met elkaar vergelijkt, dan blijkt dat Vlaams Belang zich 'links' in het politieke spectrum bevindt. Het is duidelijk dat een sociaaleconomische overeenkomst tussen al deze partijen mogelijk is.

  DE kloof bevindt zich op andere terreinen: de visie op democratie, op migratie, op de Belgische staatsstructuur, op ethische vraagstukken. Daar heeft 'rechts' gewonnen.

  Maar de partijen die met een duidelijk 'links' sociaaleconomisch programma naar de kiezer trokken, halen in de regio Vlaanderen meer zetels dan de partijen die met een duidelijk 'rechts' sociaaleconomisch programma de kiezer probeerden te verleiden.

  02-06-2019 om 08:07 geschreven door Gust Adriaensen
  Archief per week
 • 15/07-21/07 2019
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 24/06-30/06 2019
 • 17/06-23/06 2019
 • 10/06-16/06 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 27/05-02/06 2019
 • 20/05-26/05 2019
 • 13/05-19/05 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 22/04-28/04 2019
 • 15/04-21/04 2019
 • 08/04-14/04 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 25/03-31/03 2019
 • 18/03-24/03 2019
 • 11/03-17/03 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 25/02-03/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 11/02-17/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 24/08-30/08 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 26/12-01/01 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 28/11-04/12 -0001

  Blog als favoriet !

  Archief per maand
 • 07-2019
 • 06-2019
 • 05-2019
 • 04-2019
 • 03-2019
 • 02-2019
 • 01-2019
 • 12-2018
 • 11-2018
 • 10-2018
 • 09-2018
 • 08-2018
 • 07-2018
 • 06-2018
 • 05-2018
 • 04-2018
 • 03-2018
 • 02-2018
 • 01-2018
 • 12-2017
 • 11-2017
 • 10-2017
 • 09-2017
 • 08-2017
 • 07-2017
 • 06-2017
 • 05-2017
 • 04-2017
 • 03-2017
 • 02-2017
 • 01-2017
 • 12-2016
 • 11-2016
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 05-2016
 • 04-2016
 • 03-2016
 • 02-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 12-2014
 • 11-2014
 • 10-2014
 • 09-2014
 • 08-2014
 • 07-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 11--0001


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!