NIEUW: Blog reclamevrij maken?
Strijden eeuwig
Inhoud blog
 • Waarom confederalisme
 • Di Pippo's 'reconquista'
 • De klimaatspijbelaars
 • Donald en de sultan
 • Divided Kingdom
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  26-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het sprookje van de hardwerkende Belg
     I.v.m. de huidige heropleving van onze economie wordt terecht gesteld, dat we dat vooral te danken hebben aan het tweede Duitse Wirtschaftswunder. In één adem wordt daar dan meestal bij verteld, dat een tweede reden het feit is dat we in ons land de mogelijkheid tot tijdelijke werkloosheid hebben, waardoor minder mensen tijdens de crisis ontslagen dienden te worden en men, bij de herneming, diezelfde mensen meteen weer kon inzetten. Op die manier zouden er vorig jaar 40.000 nieuwe banen zijn bij gekomen. Niet slecht, zou men zeggen, ware het niet dat de Hoge Raad voor Werkgelegenheid (ja, die bestaat ook!) met een ander verhaal afkomt.
     Volgens die Raad is 40.000 niet genoeg. Als we de doelstellingen van de Lissabon afspraken willen halen, zouden dat er 58.000 moeten zijn. En er is meer. Uit het rapport blijkt nl dat:
  - slechts 44% van de niet-EU-ers in ons land werkt;
  - terwijl de effectieve pensioenleeftijd momenteel 59 jaar is, de gemiddelde effectieve loopbaan slechts 28,6% bedraagt en dit terwijl we - steeds gemiddeld - bijna 80 jaar oud worden;
  - er momenteel 70.000 vacatures zijn, waarvan 60.000 in Vlaanderen, waarvoor geen scholing vereist is, maar die men toch niet ingevuld krijgt;
  - dat onze zo opgehemelde tijdelijke werkloosheid later ook in de meeste ons omliggende landen werd toegepast, maar dan wel met één grote variante: wie daar tijdelijk werkloos werd moest zich laten bijscholen. Dat gebeurde bij ons zo goed als niet (slechts 278 op enkele tienduizenden), zodat bij de herneming hier de vacatures bleven wat ze waren.
     Tenslotte blijkt, dat er in België een discriminatie bestaat t.o.v. de 50 plussers. Alleen ouderen ontslaan, zoals dat in België gebeurt, is inderdaad discriminatie. Toevallig heb ik dat persoonlijk meegemaakt bij het faillissement van de oude DAF in 1993. In de Belgische vestiging ging iedereen boven de 50 jaar eruit, in de Nederlandse werd er in álle leeftijdsklassen ontslagen, zodat er een pak ervaring binnen het bedrijf bleef. Als ik in de Belgische DAF vestiging, waar ik begonnen ben, was blijven werken, dan was ik op mijn 53ste op brugpensioen gestuurd*. In het hoofdkwartier in Eindhoven heb ik de rit uitgemaakt tot mijn 65ste (de laatste drie jaar wel door te werken aan 80%, maar toch ook in een tweeploegendienst).


  * De meeste 50 plussers werden in de Belgische DAF vestiging al met brugpensioen gestuurd vóór 1993. Toen  (de oude) DAF daarna failliet ging, verloren die mensen het deel van hun pensioen dat door de werkgever betaald diende te worden...

  26-06-2011, 07:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 2/5 - (45 Stemmen)
  25-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Luis in de pels Maingain
     De scheldpartij, die Vlaminghater Maingain al een hele week tegen De Wever en zijn partij houdt in de Franstalige media, wordt in Vlaanderen verkocht als een open oorlog tussen N-VA en FDF. M.i. is er heel wat meer aan de hand.
     Maingain ruikt zijn kans om een coup te plegen binnen de MR van de Franstalige liberalen. Hij was al begonnen met de oprichting van eigen FDF-cellen buiten Brussel, tot nu toe zijn fiefdom en maakt ook handig gebruik van de onderlinge wedijver tussen Reynders en de Michels. Eerstgenoemde heeft een stap terug moeten zetten en Maingain ziet dat met lede ogen gebeuren. Reynders was nl de man die achter hem stond, iets wat van de Michels niet kan gezegd worden. Dat de MR tot nu toe angstvallig alle commentaar weigert, is gewoon een teken van onmacht. Op federaal vlak stelt het FDF niets voor: slechts drie zetels (op de achttien van de Franstalige liberalen). In Brussel is het FDF echter de grootste partij en riskeert het MR er de helft van zijn stemmen kwijt te spelen en dáár gaat het om. Dat Maingain op de N-VA in het algemeen en op De Wever in het bijzonder schiet, is maar voor le besoin de la chose. De collateral damage dreigt voor het MR te worden.
     Dat alles neemt niet weg, dat wat Maingain in de Franstalige media mag vertellen crapuleus is. Zelfs de joodse gemeenschap in België heeft er al zware kritiek op gegeven, dat zegt genoeg. Het hele Maingain verhaal is een laatste poging, een francofoon von Rundstedt offensief, om de Vlaamse cultuur en taal te blijven minimaliseren. Dat de Franstalige media dat spel mee blijven spelen - Le Soir en de RTBf op kop - toont nog maar eens aan, dat ze daar nog steeds niet begrepen hebben, dat het België van 1830 opgehouden heeft te bestaan. De waarheid kan hard zijn, zeker voor wie nog altijd denkt tot een 'Herrenvolk' te behoren.

  25-06-2011, 08:43 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (53 Stemmen)
  24-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De opwaardering van het parlement
     De aanslepende regeringscrisis heeft er niet alleen voor gezorgd, dat Letermes regering van lopende zaken enkele grenzen verlegd heeft. Ook het parlement (of toch zeker een deel ervan) heeft begrepen, dat het nu de handen meer dan vrij heeft en enkele wakkere politici* en zelfs ministers zijn daar dankbaar gebruik van aan het maken. We hebben dat zopas meegemaakt met de snel-Belg-wet, maar ook daarvoor waren er al enkele initiatieven waar het parlement er enkele zaken doordrukte, waarvoor ze feitelijk de regering niet echt nodig had. Denk maar aan de beslissing om met de NAVO mee te doen in de bombardementen van Libië, maar ook de quota voor vrouwen werden beslist door de partijpolitieke verdeeldheden heen. Opmerkelijk in deze hele zaak is, dat het vooral Vlaamse kamerleden zijn die het initiatief nemen. Meer nog, het zijn - het kan geen toeval zijn - ook Vlaamse ministers (Turtelboom en De Clerck) die enkele dossiers, die ze op regeringsniveau niet geregeld krijgen, nu naar het parlement doorspelen. Dat is nog eens democratie uit de oude doos en geen vermolmde particratie zoals we dat zo stilaan gewend waren in het Belgische bestel. En er is nog meer.
     In een democratie waarin de regering (min of meer) buiten spel wordt gezet en het parlement zijn ding kan doen, zoals we gezien hebben in het migratiedossier, volstaat een onderling akkoord tussen de Vlaamse partijen om er eender welke zaak door te drijven. Ze hebben er inderdaad de meerderheid. Niets belet de Vlaamse partijen dan ook om straks bv Brussel-Halle/Vilvoorde op die manier te splitsen. Zolang Di Rupo een schijn van kans maakt om toch een regering te kunnen vormen, zal dat niet gebeuren. Mocht dat echter niet het geval zijn, wat m.i. waarschijnlijk is, dan kan B-H/V gesplitst worden met een gewone meerderheid in de Kamer, alle kuiperijen van Maingain met zijn drie zeteltjes ten spijt.
  Mogen we even dromen?


  * Het woord 'politici' wordt door heel wat commentatoren én beroepspolitiekers regelmatig verkeerd uitgesproken en dit in beide landstalen. Men heeft het dan over 'politisji'. Waar dat gebruik vandaan komt, is mij een raadsel, maar het is fout. Een 'c', gevolgd door een 'e', een 'i' of een 'y', wordt als 's' uitgesproken, dus 'politisi'. We zeggen toch ook niet 'sjel' voor 'cel' of 'sjinema' voor 'cinema'...

   

  24-06-2011, 08:34 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (1)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (54 Stemmen)
  23-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De minder-snel-Belg-wet
     In de onzalige tijd van de regeringen Verhofstadt zijn er heel wat wetten gemaakt die nergens op trokken. Het ergste gedrocht van alle was echter de snel-Belg-wet. Die zette de poorten van ons land open voor allerlei gelukzoekers en maakte dat er, tot nu toe, al zo'n 600.000 vreemdelingen de Belgische nationaliteit hebben gekregen. De wet was er gekomen, omdat de Vlaamse liberalen indertijd geloofden dat ze op die manier het gemeentelijk stemrecht voor migranten konden tegen houden. Dat was dus fout gegokt, want ook die kwam er, dank zij een wisselmeerderheid. Men kon (en kan nog) de Belgische nationaliteit bekomen tussen de soep en de patatten, bij manier van spreken. Een nationaliteit die ook daardoor geen fluit meer waard is. Het is niet voor niets dat dit land naar zich naar zijn einde sleept.
     Toch is er dus toch hoop, dat die draak van een wet eens serieus gaat worden aangepast. De traditionele Vlaamse partijen én de N-VA zijn het daarover nu eens geworden en PS en CDH zouden mee willen, of zich tenminste onthouden. Maar zelfs als dat laatste niet gebeurt, is er een grote kans dat de herziening van die wetsaanpassing er eindelijk toch gaat komen, omdat de Vlamingen in het parlement over een quasi meerderheid beschikken. Om wat tijd te winnen om de francofonen over de meet te krijgen, is er nu een oordeel gevraagd aan de Raad van State. Niet dat zoiets zomaar geruststellend is, want die Raad heeft de laatste tijd al heel wat beslissingen getroffen die grote vraagtekens deden rijzen (denk maar aan die tramlijn in Antwerpen). Maar er is dus hoop.
     De enige traditionele partij die nog echt dwars ligt, is het MR en dat heeft alles te maken met Vlaminghater Maingain, die met zijn drie zeteltjes denkt dit land verder te kunnen boycotten als hij zijn taalracistische zin niet krijgt.
     Tenslotte dient opgemerkt, dat de groenen en het Vlaams Belang ook niet meedoen. Die laatste partij wil nl een veel kordatere aanpak. Toch zou het een teken van politieke maturiteit zijn, mochten de VB-ers deze (voorlopige?) verbetering bij de stemming steunen. Al was het maar om de anti-politiek van Maingain een hak te zetten.

  23-06-2011, 08:24 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (38 Stemmen)
  22-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ontpoldering
     In het kader van de Scheldeverdragen van 2005 mocht deze stroom verder worden uitgebaggerd, maar wel onder zekere voorwaarden, gesteld door Europa. Eén daarvan was, dat Nederland de staat van de Westerschelde moest verbeteren als onderdeel van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Na veel discussie was men overeengekomen dat de Hedwigepolder, groot zo'n 300 hectaren, zou worden teruggegeven aan de zee.
     Zo'n ontpoldering ligt de Nederlanders zwaar op de maag. Vergeten we niet, dat zowat één derde van het hele land onder de zeespiegel ligt en op e.o.a. manier op de zee is teruggewonnen. Polders zijn de vruchtbaarste landbouwgronden in onze contreien. Zo'n polder (komt van het Latijnse 'palude', wat 'moeras' betekent) moeten afgeven wordt in Nederland in 't algemeen en in Zeeland in het bijzonder aanzien als vloeken in de kerk. Anderzijds zijn akkoorden er om uitgevoerd te worden. Zoals Kris Peeters het stelt met zijn De Weverse 'pacta servanda sunt'.
     De nieuwe Nederlandse regering komt nu op dat eerste besluit terug en wil die Hedwigepolder toch niet ontpolderen. Ze heeft daarvoor enkele alternatieven, maar daarover is absoluut nog geen eensgezindheid, noch met Europa en zeker niet met de Vlaamse regering. Toch vraag ik me af, of we ons daarover zo druk moeten maken.
     Het belangrijkste voor de Antwerpse haven - en dus ook voor Vlaanderen - is dat de Schelde nu verder is uitgebaggerd, waar steeds grotere containerschepen de haven kunnen aandoen zonder te moeten wachten op de vloed. De problemen met die polder zijn in de eerste plaats een Nederlands probleem geworden dat onze Noorderburen nu zelf maar moeten uitvechten met Europa. Voor zover ik er iets van ken, zou het mij worst wezen hoe dat afloopt; het verandert niets aan de uitdieping die al heeft plaatsgevonden. We zouden beter wat meer energie steken in het oplossen van de verkeersknoop rond de koekenstad. Als straks immers die reuzenschepen hun massa's containers komen neerzetten, moet het gros daarvan over de weg de stad uitgeraken. Met de huidige impasse, na het kelderen van het Lange Wapperproject, komt daar de eerste tien jaar niets van in huis. Tegen die tijd zal het al dan ontpolderen van de Hedwigepolder wel opgelost zijn zeker?
     Als weet men nooit, wat er in Antwerpen zoal kan gebeuren. Denk maar aan dat ene verstopte rioolputje aan de Kennedytunnel, dat er vorige week nog voor zorgde dat de helft van de Ring voor bijna een halve dag geblokkeerd was.
  Utopolis is daar nooit ver af... 


  22-06-2011, 07:52 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (0)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (29 Stemmen)
  21-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het euroschandaal
     Het gaat niet goed met Europa en zeker niet met de zgn eurozone. Als een land als Griekenland, dat toch maar 3% van de Europese economie vertegenwoordigt, zoveel amok kan maken, wat gaan we dan nog meemaken als er straks nog andere lijken uit de PIIGS-kast vallen? Het is nog eens duidelijk gebleken dat een eenheidsmunt op zich geen garantie voor welvaart is als er geen economische eenheid is. Wat we meemaken is een soort Eurozone à la carte, waar iedereen zo een beetje doet wat hij wil en reclameert als het dat niet kan. Dat hebben we zelf pas meegemaakt toen onze 'formatore' dacht liefst zes aanbevelingen van Europa naast zich neer te kunnen leggen. Griekenland dreigt zijn schulden niet te zullen terugbetalen, Ierland wil zijn taks op vennootschappen niet verhogen en België wil niet afstappen van o.m. zijn index. Zo komen we er natuurlijk nooit. En daar houdt het, jammer genoeg, niet mee op.
     Komt witte kuif Reynders gisteren frisch und fröhlich vóór de camera's vertellen dat men al tien jaar weet dat Griekenland vals speelde. Dat er nooit eerder iets aan gedaan is, schuift hij dan in de schoenen van Eurostat, de E.U.-instelling voor de statistieken. Die zou tien jaar geleden niet de bevoegdheid hebben gehad de begrotingen van de aangesloten landen te controleren. Dat zoiets niet kon, is al erg genoeg. Dat Reynders dat zo tussen neus en lippen komt vertellen alsof het hier maar om een fait divers ging, is een erge zaak. Tien jaar geleden was hijzelf trouwens voorzitter van de financiële commissie van de E.U.
     België moet in deze hele zaak trouwens niet te hoog van de toren blazen. Ook dit land was eigenlijk niet in orde om tot de eurozone toe te treden. Het tekort mocht toen al nl niet groter zijn dan 3% van het bbp en de staatsschuld mocht niet meer zijn dan 60%. Dat was bij ons toen bijna 100% (en is dat nu opnieuw!). Er zijn, sinds het ontstaan van de eurozone slechts twee landen die heel de tijd met de opgelegde regels in orde zijn gebleven: het bescheiden Finland en het kleine Luxemburg.
     Als de euro en zijn zone willen overleven, zal er uit een ander vaatje moeten getapt worden. Het wordt nog een hete eurozomer!

  21-06-2011, 00:00 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (2)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (30 Stemmen)
  20-06-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Salduz arrest
     Goed nieuws voor de criminelen. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens had reeds in 2008 een arrest geveld in een zaak tegen een Turk (die Salduz), waarbij gesteld wordt dat iedereen die wordt aangehouden recht heeft op de bijstand van een advocaat van bij de allereerste ondervraging door politie of Gerecht. Dat lijkt allemaal heel menselijk, maar deze uitspraak heeft - zeker voor dit land - enorme complicaties, zeker nu de Kamer die wet hier bekrachtigd heeft.
     Jaarlijks zijn er in België zo'n 80.000 arrestaties. Als de wet wordt nageleefd, moeten daar dus in totaal evenveel advocaten gevonden worden. Waar gaan ze die vinden? Als dat niét gebeurt, moet men de verdachten laten gaan. En daar houdt het niet mee op. De laatste jaren gebeuren de meeste misdaden hier door buitenlanders, die niet zelden een taal spreken die politie en Gerecht niet machtig zijn en waarop dan beroep moet gedaan worden op tolken. Ook die moeten dan telkens worden opgeroepen. En zelfs daar houdt het niet mee op, want de verdachte mag eerst een privé gesprek hebben met 'zijn' advocaat (meestal pro deo, dus op kosten van de belastingbetaler ) en heeft de tolk daarbij nodig, zodat in principe die tolk bij het verdere verloop van de ondervragingen zou moeten vervangen worden door een tweede tolk, dit om belangenvermenging en nietigheid van de zaak te voorkomen.
     Onnodig te vertellen, dat dit allemaal hopen extra geld zal kosten, waarvan een groot gedeelte voor de Staat en dit alleen al voor wat het Gerecht betreft. Ook de politie zal in de problemen komen, want zolang die advocaat niet komt opdagen moet de verdachte bewaakt blijven. De top van de politie heeft berekend dat dit arrest zal zorgen voor minstens 16 miljoen euro extra kosten, plus daarbij het feit dat er minder politie zal kunnen worden ingezet voor andere taken.
     Enfin, bij Justitie, waar nu al veel is dat niet fatsoenlijk werkt, zullen de problemen nóg groter worden en dat zal ook gelden bij de wanorde die er nu al heerst. Het resultaat zal zijn, dat heel wat criminelen zullen moeten worden vrijgelaten en er van deze zgz rechtstaat niet veel zal overblijven.
     Er is nog één kansje dat dit Salduz arrest tenminste zal worden uitgesteld: de Senaat moet dit gedrocht van een wet ook nog goedkeuren. Ik heb altijd gesteld dat men onze senaat best afschaft, maar voor één keer moet ik bekennen dat ze tenminste in deze zaak van pas kan komen om de anarchie in dit land een beetje in te dijken. Waar zijn ze toch mee bezig?

  20-06-2011, 08:40 Geschreven door guido van alphen  
  Reageren (3)

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (33 Stemmen)
  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 17/12-23/12 2018
 • 10/12-16/12 2018
 • 03/12-09/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 05/11-11/11 2018
 • 29/10-04/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 17/09-23/09 2018
 • 10/09-16/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 20/08-26/08 2018
 • 13/08-19/08 2018
 • 06/08-12/08 2018
 • 30/07-05/08 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 25/06-01/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 09/04-15/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 26/02-04/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 12/02-18/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 15/01-21/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 11/12-17/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 20/11-26/11 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 02/10-08/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 21/08-27/08 2017
 • 14/08-20/08 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 31/07-06/08 2017
 • 24/07-30/07 2017
 • 17/07-23/07 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 26/06-02/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 12/06-18/06 2017
 • 05/06-11/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 22/05-28/05 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 08/05-14/05 2017
 • 01/05-07/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 20/03-26/03 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 20/02-26/02 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 23/01-29/01 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 25/12-31/12 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 14/11-20/11 2016
 • 07/11-13/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 24/10-30/10 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 26/09-02/10 2016
 • 19/09-25/09 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 05/09-11/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 22/08-28/08 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 25/07-31/07 2016
 • 18/07-24/07 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 20/06-26/06 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 23/05-29/05 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 02/05-08/05 2016
 • 25/04-01/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 28/03-03/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 29/02-06/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 08/02-14/02 2016
 • 01/02-07/02 2016
 • 25/01-31/01 2016
 • 18/01-24/01 2016
 • 11/01-17/01 2016
 • 04/01-10/01 2016
 • 28/12-03/01 2021
 • 21/12-27/12 2015
 • 14/12-20/12 2015
 • 07/12-13/12 2015
 • 30/11-06/12 2015
 • 23/11-29/11 2015
 • 16/11-22/11 2015
 • 09/11-15/11 2015
 • 02/11-08/11 2015
 • 26/10-01/11 2015
 • 19/10-25/10 2015
 • 12/10-18/10 2015
 • 05/10-11/10 2015
 • 28/09-04/10 2015
 • 21/09-27/09 2015
 • 14/09-20/09 2015
 • 07/09-13/09 2015
 • 31/08-06/09 2015
 • 17/08-23/08 2015
 • 10/08-16/08 2015
 • 03/08-09/08 2015
 • 27/07-02/08 2015
 • 20/07-26/07 2015
 • 13/07-19/07 2015
 • 06/07-12/07 2015
 • 29/06-05/07 2015
 • 22/06-28/06 2015
 • 15/06-21/06 2015
 • 08/06-14/06 2015
 • 01/06-07/06 2015
 • 25/05-31/05 2015
 • 18/05-24/05 2015
 • 11/05-17/05 2015
 • 04/05-10/05 2015
 • 27/04-03/05 2015
 • 20/04-26/04 2015
 • 13/04-19/04 2015
 • 06/04-12/04 2015
 • 30/03-05/04 2015
 • 23/03-29/03 2015
 • 16/03-22/03 2015
 • 09/03-15/03 2015
 • 02/03-08/03 2015
 • 23/02-01/03 2015
 • 16/02-22/02 2015
 • 09/02-15/02 2015
 • 02/02-08/02 2015
 • 26/01-01/02 2015
 • 19/01-25/01 2015
 • 12/01-18/01 2015
 • 05/01-11/01 2015
 • 29/12-04/01 2015
 • 22/12-28/12 2014
 • 15/12-21/12 2014
 • 08/12-14/12 2014
 • 01/12-07/12 2014
 • 24/11-30/11 2014
 • 17/11-23/11 2014
 • 10/11-16/11 2014
 • 03/11-09/11 2014
 • 27/10-02/11 2014
 • 20/10-26/10 2014
 • 13/10-19/10 2014
 • 06/10-12/10 2014
 • 29/09-05/10 2014
 • 22/09-28/09 2014
 • 15/09-21/09 2014
 • 08/09-14/09 2014
 • 01/09-07/09 2014
 • 25/08-31/08 2014
 • 18/08-24/08 2014
 • 11/08-17/08 2014
 • 04/08-10/08 2014
 • 28/07-03/08 2014
 • 21/07-27/07 2014
 • 14/07-20/07 2014
 • 07/07-13/07 2014
 • 30/06-06/07 2014
 • 23/06-29/06 2014
 • 16/06-22/06 2014
 • 09/06-15/06 2014
 • 02/06-08/06 2014
 • 26/05-01/06 2014
 • 19/05-25/05 2014
 • 12/05-18/05 2014
 • 05/05-11/05 2014
 • 28/04-04/05 2014
 • 21/04-27/04 2014
 • 14/04-20/04 2014
 • 07/04-13/04 2014
 • 31/03-06/04 2014
 • 24/03-30/03 2014
 • 17/03-23/03 2014
 • 10/03-16/03 2014
 • 03/03-09/03 2014
 • 24/02-02/03 2014
 • 17/02-23/02 2014
 • 10/02-16/02 2014
 • 03/02-09/02 2014
 • 27/01-02/02 2014
 • 20/01-26/01 2014
 • 13/01-19/01 2014
 • 06/01-12/01 2014
 • 30/12-05/01 2014
 • 23/12-29/12 2013
 • 16/12-22/12 2013
 • 09/12-15/12 2013
 • 02/12-08/12 2013
 • 25/11-01/12 2013
 • 18/11-24/11 2013
 • 11/11-17/11 2013
 • 04/11-10/11 2013
 • 28/10-03/11 2013
 • 21/10-27/10 2013
 • 14/10-20/10 2013
 • 07/10-13/10 2013
 • 30/09-06/10 2013
 • 23/09-29/09 2013
 • 16/09-22/09 2013
 • 09/09-15/09 2013
 • 02/09-08/09 2013
 • 26/08-01/09 2013
 • 19/08-25/08 2013
 • 12/08-18/08 2013
 • 05/08-11/08 2013
 • 29/07-04/08 2013
 • 22/07-28/07 2013
 • 15/07-21/07 2013
 • 08/07-14/07 2013
 • 01/07-07/07 2013
 • 24/06-30/06 2013
 • 17/06-23/06 2013
 • 10/06-16/06 2013
 • 03/06-09/06 2013
 • 27/05-02/06 2013
 • 20/05-26/05 2013
 • 13/05-19/05 2013
 • 06/05-12/05 2013
 • 29/04-05/05 2013
 • 22/04-28/04 2013
 • 15/04-21/04 2013
 • 08/04-14/04 2013
 • 01/04-07/04 2013
 • 25/03-31/03 2013
 • 18/03-24/03 2013
 • 11/03-17/03 2013
 • 04/03-10/03 2013
 • 25/02-03/03 2013
 • 18/02-24/02 2013
 • 11/02-17/02 2013
 • 04/02-10/02 2013
 • 28/01-03/02 2013
 • 21/01-27/01 2013
 • 14/01-20/01 2013
 • 07/01-13/01 2013
 • 31/12-06/01 2013
 • 24/12-30/12 2012
 • 17/12-23/12 2012
 • 10/12-16/12 2012
 • 03/12-09/12 2012
 • 26/11-02/12 2012
 • 19/11-25/11 2012
 • 12/11-18/11 2012
 • 05/11-11/11 2012
 • 29/10-04/11 2012
 • 22/10-28/10 2012
 • 15/10-21/10 2012
 • 08/10-14/10 2012
 • 01/10-07/10 2012
 • 24/09-30/09 2012
 • 17/09-23/09 2012
 • 10/09-16/09 2012
 • 03/09-09/09 2012
 • 27/08-02/09 2012
 • 20/08-26/08 2012
 • 13/08-19/08 2012
 • 06/08-12/08 2012
 • 30/07-05/08 2012
 • 23/07-29/07 2012
 • 16/07-22/07 2012
 • 09/07-15/07 2012
 • 02/07-08/07 2012
 • 25/06-01/07 2012
 • 18/06-24/06 2012
 • 11/06-17/06 2012
 • 04/06-10/06 2012
 • 28/05-03/06 2012
 • 21/05-27/05 2012
 • 14/05-20/05 2012
 • 07/05-13/05 2012
 • 30/04-06/05 2012
 • 23/04-29/04 2012
 • 16/04-22/04 2012
 • 09/04-15/04 2012
 • 02/04-08/04 2012
 • 26/03-01/04 2012
 • 19/03-25/03 2012
 • 12/03-18/03 2012
 • 05/03-11/03 2012
 • 27/02-04/03 2012
 • 20/02-26/02 2012
 • 13/02-19/02 2012
 • 06/02-12/02 2012
 • 30/01-05/02 2012
 • 23/01-29/01 2012
 • 16/01-22/01 2012
 • 09/01-15/01 2012
 • 02/01-08/01 2012
 • 24/12-30/12 2012
 • 19/12-25/12 2011
 • 12/12-18/12 2011
 • 05/12-11/12 2011
 • 28/11-04/12 2011
 • 21/11-27/11 2011
 • 14/11-20/11 2011
 • 07/11-13/11 2011
 • 31/10-06/11 2011
 • 24/10-30/10 2011
 • 17/10-23/10 2011
 • 10/10-16/10 2011
 • 03/10-09/10 2011
 • 26/09-02/10 2011
 • 19/09-25/09 2011
 • 12/09-18/09 2011
 • 05/09-11/09 2011
 • 29/08-04/09 2011
 • 22/08-28/08 2011
 • 15/08-21/08 2011
 • 08/08-14/08 2011
 • 01/08-07/08 2011
 • 25/07-31/07 2011
 • 18/07-24/07 2011
 • 11/07-17/07 2011
 • 04/07-10/07 2011
 • 27/06-03/07 2011
 • 20/06-26/06 2011
 • 13/06-19/06 2011
 • 06/06-12/06 2011
 • 30/05-05/06 2011
 • 23/05-29/05 2011
 • 16/05-22/05 2011
 • 09/05-15/05 2011
 • 02/05-08/05 2011
 • 25/04-01/05 2011
 • 18/04-24/04 2011
 • 11/04-17/04 2011
 • 04/04-10/04 2011
 • 28/03-03/04 2011
 • 21/03-27/03 2011
 • 14/03-20/03 2011
 • 07/03-13/03 2011
 • 28/02-06/03 2011
 • 21/02-27/02 2011
 • 14/02-20/02 2011
 • 07/02-13/02 2011
 • 31/01-06/02 2011
 • 24/01-30/01 2011
 • 17/01-23/01 2011
 • 10/01-16/01 2011
 • 03/01-09/01 2011
 • 26/12-01/01 2012
 • 20/12-26/12 2010
 • 13/12-19/12 2010
 • 06/12-12/12 2010
 • 29/11-05/12 2010
 • 22/11-28/11 2010
 • 15/11-21/11 2010
 • 08/11-14/11 2010
 • 01/11-07/11 2010
 • 25/10-31/10 2010
 • 18/10-24/10 2010
 • 11/10-17/10 2010
 • 04/10-10/10 2010
 • 27/09-03/10 2010
 • 20/09-26/09 2010
 • 13/09-19/09 2010
 • 06/09-12/09 2010
 • 30/08-05/09 2010
 • 23/08-29/08 2010
 • 16/08-22/08 2010
 • 09/08-15/08 2010
 • 02/08-08/08 2010
 • 26/07-01/08 2010
 • 19/07-25/07 2010
 • 12/07-18/07 2010
 • 05/07-11/07 2010
 • 28/06-04/07 2010
 • 21/06-27/06 2010
 • 14/06-20/06 2010
 • 07/06-13/06 2010
 • 31/05-06/06 2010
 • 24/05-30/05 2010
 • 17/05-23/05 2010
 • 10/05-16/05 2010
 • 03/05-09/05 2010
 • 26/04-02/05 2010
 • 19/04-25/04 2010
 • 12/04-18/04 2010
 • 05/04-11/04 2010
 • 29/03-04/04 2010
 • 22/03-28/03 2010
 • 15/03-21/03 2010
 • 08/03-14/03 2010
 • 01/03-07/03 2010
 • 22/02-28/02 2010
 • 15/02-21/02 2010
 • 08/02-14/02 2010
 • 01/02-07/02 2010
 • 25/01-31/01 2010
 • 18/01-24/01 2010
 • 11/01-17/01 2010
 • 04/01-10/01 2010
 • 28/12-03/01 2016
 • 21/12-27/12 2009
 • 14/12-20/12 2009
 • 07/12-13/12 2009
 • 30/11-06/12 2009
 • 23/11-29/11 2009
 • 16/11-22/11 2009
 • 09/11-15/11 2009
 • 02/11-08/11 2009
 • 26/10-01/11 2009
 • 19/10-25/10 2009
 • 12/10-18/10 2009
 • 05/10-11/10 2009
 • 28/09-04/10 2009
 • 21/09-27/09 2009
 • 14/09-20/09 2009
 • 07/09-13/09 2009
 • 31/08-06/09 2009
 • 24/08-30/08 2009
 • 17/08-23/08 2009
 • 10/08-16/08 2009
 • 03/08-09/08 2009
 • 27/07-02/08 2009
 • 20/07-26/07 2009
 • 13/07-19/07 2009
 • 06/07-12/07 2009
 • 29/06-05/07 2009
 • 22/06-28/06 2009
 • 15/06-21/06 2009
 • 08/06-14/06 2009
 • 01/06-07/06 2009
 • 25/05-31/05 2009
 • 18/05-24/05 2009
 • 11/05-17/05 2009
 • 04/05-10/05 2009
 • 27/04-03/05 2009
 • 20/04-26/04 2009
 • 13/04-19/04 2009
 • 06/04-12/04 2009
 • 30/03-05/04 2009
 • 23/03-29/03 2009
 • 16/03-22/03 2009
 • 09/03-15/03 2009
 • 02/03-08/03 2009
 • 23/02-01/03 2009
 • 16/02-22/02 2009
 • 09/02-15/02 2009
 • 02/02-08/02 2009
 • 26/01-01/02 2009
 • 19/01-25/01 2009
 • 12/01-18/01 2009
 • 05/01-11/01 2009
 • 29/12-04/01 2009
 • 22/12-28/12 2008
 • 15/12-21/12 2008
 • 08/12-14/12 2008
 • 01/12-07/12 2008
 • 24/11-30/11 2008
 • 17/11-23/11 2008
 • 10/11-16/11 2008
 • 03/11-09/11 2008
 • 27/10-02/11 2008
 • 20/10-26/10 2008
 • 13/10-19/10 2008
 • 06/10-12/10 2008
 • 29/09-05/10 2008
 • 22/09-28/09 2008
 • 15/09-21/09 2008
 • 08/09-14/09 2008
 • 01/09-07/09 2008
 • 25/08-31/08 2008
 • 18/08-24/08 2008
 • 11/08-17/08 2008
 • 04/08-10/08 2008
 • 28/07-03/08 2008
 • 21/07-27/07 2008
 • 14/07-20/07 2008
 • 07/07-13/07 2008
 • 30/06-06/07 2008
 • 23/06-29/06 2008
 • 16/06-22/06 2008
 • 09/06-15/06 2008
 • 02/06-08/06 2008
 • 26/05-01/06 2008
 • 19/05-25/05 2008
 • 12/05-18/05 2008
 • 05/05-11/05 2008
 • 28/04-04/05 2008
 • 21/04-27/04 2008
 • 14/04-20/04 2008
 • 07/04-13/04 2008
 • 31/03-06/04 2008
 • 24/03-30/03 2008
 • 17/03-23/03 2008
 • 10/03-16/03 2008
 • 03/03-09/03 2008
 • 25/02-02/03 2008
 • 18/02-24/02 2008
 • 11/02-17/02 2008
 • 04/02-10/02 2008
 • 28/01-03/02 2008
 • 21/01-27/01 2008
 • 14/01-20/01 2008
 • 07/01-13/01 2008
 • 31/12-06/01 2008
 • 24/12-30/12 2007
 • 17/12-23/12 2007
 • 10/12-16/12 2007
 • 03/12-09/12 2007
 • 26/11-02/12 2007
 • 19/11-25/11 2007
 • 12/11-18/11 2007
 • 05/11-11/11 2007
 • 29/10-04/11 2007
 • 22/10-28/10 2007
 • 15/10-21/10 2007
 • 08/10-14/10 2007
 • 01/10-07/10 2007
 • 24/09-30/09 2007
 • 17/09-23/09 2007
 • 10/09-16/09 2007
 • 03/09-09/09 2007
 • 27/08-02/09 2007
 • 20/08-26/08 2007
 • 13/08-19/08 2007
 • 06/08-12/08 2007
 • 30/07-05/08 2007
 • 23/07-29/07 2007
 • 16/07-22/07 2007
 • 09/07-15/07 2007
 • 02/07-08/07 2007
 • 25/06-01/07 2007
 • 18/06-24/06 2007
 • 11/06-17/06 2007
 • 04/06-10/06 2007
 • 28/05-03/06 2007
 • 21/05-27/05 2007
 • 14/05-20/05 2007
 • 07/05-13/05 2007
 • 30/04-06/05 2007
 • 23/04-29/04 2007
 • 16/04-22/04 2007
 • 09/04-15/04 2007
 • 02/04-08/04 2007
 • 26/03-01/04 2007
 • 19/03-25/03 2007
 • 12/03-18/03 2007
 • 05/03-11/03 2007
 • 26/02-04/03 2007
 • 19/02-25/02 2007
 • 12/02-18/02 2007
 • 05/02-11/02 2007
 • 29/01-04/02 2007
 • 22/01-28/01 2007
 • 15/01-21/01 2007
 • 08/01-14/01 2007
 • 01/01-07/01 2007
 • 25/12-31/12 2006
 • 18/12-24/12 2006
 • 11/12-17/12 2006
 • 04/12-10/12 2006
 • 27/11-03/12 2006
 • 20/11-26/11 2006
 • 13/11-19/11 2006
 • 06/11-12/11 2006
 • 30/10-05/11 2006
 • 23/10-29/10 2006
 • 16/10-22/10 2006
 • 09/10-15/10 2006
 • 02/10-08/10 2006
 • 25/09-01/10 2006
 • 18/09-24/09 2006
 • 11/09-17/09 2006
 • 04/09-10/09 2006
 • 28/08-03/09 2006
 • 21/08-27/08 2006
 • 14/08-20/08 2006
 • 07/08-13/08 2006
 • 31/07-06/08 2006
 • 24/07-30/07 2006
 • 17/07-23/07 2006
 • 10/07-16/07 2006
 • 03/07-09/07 2006
 • 26/06-02/07 2006
 • 19/06-25/06 2006
 • 12/06-18/06 2006
 • 05/06-11/06 2006
 • 29/05-04/06 2006
 • 22/05-28/05 2006
 • 15/05-21/05 2006
 • 08/05-14/05 2006
 • 01/05-07/05 2006
 • 24/04-30/04 2006
 • 17/04-23/04 2006
 • 10/04-16/04 2006
 • 03/04-09/04 2006
 • 27/03-02/04 2006
 • 20/03-26/03 2006
 • 13/03-19/03 2006
 • 06/03-12/03 2006
 • 27/02-05/03 2006
 • 20/02-26/02 2006
 • 13/02-19/02 2006
 • 06/02-12/02 2006
 • 30/01-05/02 2006
 • 23/01-29/01 2006
 • 16/01-22/01 2006
 • 09/01-15/01 2006
 • 02/01-08/01 2006
 • 26/12-01/01 2006
 • 19/12-25/12 2005
 • 12/12-18/12 2005
 • 05/12-11/12 2005
 • 28/11-04/12 2005
 • 21/11-27/11 2005
 • 14/11-20/11 2005
 • 07/11-13/11 2005
 • 31/10-06/11 2005
 • 24/10-30/10 2005
 • 17/10-23/10 2005
 • 10/10-16/10 2005
 • 03/10-09/10 2005
 • 26/09-02/10 2005
 • 19/09-25/09 2005
 • 12/09-18/09 2005
 • 05/09-11/09 2005
 • 29/08-04/09 2005
 • 22/08-28/08 2005
 • 15/08-21/08 2005
 • 08/08-14/08 2005
 • 01/08-07/08 2005
 • 25/07-31/07 2005
 • 18/07-24/07 2005
 • 11/07-17/07 2005
 • 04/07-10/07 2005
 • 27/06-03/07 2005
 • 20/06-26/06 2005
 • 13/06-19/06 2005
 • 06/06-12/06 2005
 • 30/05-05/06 2005
 • 23/05-29/05 2005
 • 16/05-22/05 2005
 • 09/05-15/05 2005
 • 25/04-01/05 2005
 • 18/04-24/04 2005
 • 11/04-17/04 2005

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!